GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 WARSZAWA 5 MAJA 2014

2 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 SPIS DOKUMENTÓW LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

3 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY WARSZAWA 5 MAJA 2014

4 LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Warszawa, 5 maja, 2014 Szanowni Akcjonariusze, przekazujemy na Wasze ręce sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za rok Stanowi ono podsumowanie wyników finansowych oraz przedstawia najważniejsze dla Grupy wydarzenia z tego okresu. Dla Platige Image był to wymagający rok. Musieliśmy odnaleźć się na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku reklamowym, wchodziliśmy na nieznany nam dotąd rynek gier mobilnych oraz pracowaliśmy nad umocnieniem swojej pozycji jako twórcy najwyższej jakości cinematików do gier. Był to rok intensywnej pracy, zmian i reorganizacji, ale ze wszystkich prób wyszliśmy obronną ręką, bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę. We wszystkich obszarach biznesowych Grupa realizowała ambitne projekty, pracując nad zwiększeniem rozpoznawalności marki Platige Image na rynkach zagranicznych oraz umocnieniem pozycji Grupy na rynku polskim. W obszarze usług postprodukcji rozwinęliśmy nowe działy oferujące usługi przeznaczone dla branży reklamowej. Platige Post świadczący usługi tworzenia prostych animacji 3D 3D, offline, online i kolorkorekcji oraz Platige Service oferujący kompleksowe usługi organizacji planu zdjęciowego. Konsekwentnie pozyskiwaliśmy zlecenia od najważniejszych agencji reklamowych i domów produkcyjnych realizujących projekty reklamowe dla największych marek krajowych i zagranicznych. Ponownie współpracowaliśmy z kanałem History tworząc zwiastun serialu Wikingowie. Dla BBC wyprodukowaliśmy spot promujący transmisje z Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Kontynuowaliśmy współpracę z marką Kellogg s, pozyskaliśmy także nowych klientów na rynku polskim oraz za granicą. Dla klienta katarskiego Al Rayyan for Media & Marketing Co. stworzyliśmy kolejny krótkometrażowy film animowany Heroes and the Mission wyświetlany podczas Narodowego Dnia Kataru. 33-minutowa animacja jest najdłuższym do tej pory zrealizowanym w Grupie Platige Image filmem. Ponownie współpracowaliśmy także ze studiem CD Projekt RED, dla którego stworzyliśmy zwiastun gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Film zyskał uznanie krytyki oraz spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród fanów serii. Kontynuując nasze zaangażowanie w branży gier komputerowych, rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem własnej gry na urządzenia mobilne. Wspólnie z Vivid Games S.A. pracujemy nad grą Godfire: Rise of Prometheus. Plastic Sp. z o.o. otrzymał zlecenie na przygotowanie gry na konsolę Domknęliśmy finansowanie i ruszyły prace nad pierwszym w historii naszej Spółki pełnometrażowym filmem animowanym Another Day of Life na podstawie powieści Ryszarda Kapuścińskiego. Inwestujemy też w nowe technologie. Zakupiliśmy system Motion Capture służący do przechwytywania ruchu żywego aktora i przenoszenie go do świata wirtualnego, co znacząco przyspiesza i ułatwia pracę. Korzystamy również z własnego systemu służącego do skanowania twarzy. Dziękujemy Państwu za zaufanie, jakim już teraz obdarzyliście naszą Grupę Kapitałową, mimo iż wiele z naszych projektów, dopiero w przyszłości przełoży się na wyniki biznesowe. Dzięki pozyskanym środkom finansowym Grupa zainwestowała w rozwój technologiczny oraz budowę własnego Intelectual Property ( IP ). Platige jest znaną marką, ale wciąż, nieprzerwanie pracujemy nad umocnieniem naszej pozycji na rynku polskim oraz zagranicznym we wszystkich sektorach naszej działalności. Pomimo tegorocznych trudności wierzymy, że jesteśmy dobrze przygotowani do wyzwań rynkowych, które czekają na nas w 2014 roku. Patrzymy z dużym optymizmem na rok 2014 i dołożymy wszelkich starań, aby bieżące rezultaty Grupy Kapitałowej Platige Image potwierdziły słuszność Państwa decyzji. Z poważaniem, Zarząd Platige Image S.A.

5 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE WARSZAWA 5 MAJA 2014

6 ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 W TYS. ZŁ ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 W TYS. EURO ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 Przychody ze sprzedaży Koszty działalnosci operacyjnej Zysk na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finasowe Koszty finansowe Zysk brutto Podatek dochodowy Zyski ( straty ) mniejszości Zysk netto EBITDA Wykorzystano średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku: 1 EUR = 4,1210 PLN w 2013 oraz 1 EUR = 4,1736 PLN w 2012 grupa kapitałowa platige image WYBRANE DANE FINANSOWE 6 100

7 31 GRUDNIA GRUDNIA GRUDNIA GRUDNIA 2012 W TYS. ZŁ W TYS. EURO Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM Kapitał własny Kapitały mniejszości Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Wykorzystano średni kurs EUR/PLN publikowany przez NBP i obowiazujący w dniu 31.12: 1 EUR = 4,1472 PLN w 2013 oraz 1 EUR = 4,0882 PLN w 2012 grupa kapitałowa platige image WYBRANE DANE FINANSOWE 7 100

8 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA 2013 WARSZAWA 5 MAJA 2014

9 SPIS TREŚCI 1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( WARIANT PORÓWNAWCZY ) SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ( METODA POŚREDNIA ) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 33

10 1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd jednostki dominującej zapewnił sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od do Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd jednostki dominującej zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe składają się: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych; 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 27 tys. złotych; 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę tys. złotych; 5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 tys. złotych; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółki z Grupy Kapitałowej będą kontynuowały w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd jednostki dominującej ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa. Jarosław Sawko WICEPREZES ZARZĄDU Piotr Sikora WICEPREZES ZARZĄDU arkadiusz Dorynek CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWOZDANIE SPORZĄDZIŁA: Magdalena Grotowska WARSZAWA 5 MAJA 2014 R. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

11 2. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. NAZWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, ADRES SIEDZIBY, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORAZ NUMER W REJESTRZE SĄDOWYM Nazwa: PLATIGE IMAGE S.A. Adres: Warszawa, ul. Racławicka 99 Przedmiot działalności: Rejestr sądowy: Miejscowość: PKD Z Działalność związana z produkcją filmami, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programów telewizyjnych Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. Warszawa Numer KRS: OKRES OBJĘTY SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporząd do dnia dla celów konsolidacyjnych. Natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia kowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Ze względu na inny rok obrotowy jednostki zależnej PLASTIC Sp. z o.o. ( ), przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Spółka ta przygotowała dane finansowe za okres od dnia grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

12 3. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ Struktura Grupy Kapitałowej Platige Image na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. GRUPA KAPITAŁOWA OBEJMUJE PODMIOT SIEDZIBA % POSIADANEGO KAPITAŁU jednostkę dominującą PLATIGE IMAGE S.A. jednostkę zależną PLASTIC Sp. z o.o. jednostkę zależną JUICE Sp. z o.o. jednostkę zależną PLATIGE US INC. jednostkę zależną PLATIGE IMAGE LLC od PLATIGE US INC. jednostkę zależną PLATIGE FILMS Sp. z o.o. adres: ul. Racławicka 99, Warszawa adres: ul. Obywatelska 102/104, Łódź adres: ul. Gwarna 17/5, Wrocław adres: 532 Broadway, 5th Floor, New York, NY adres: 532 Broadway, 5th Floor, New York, NY adres: ul. Racławicka 99, Warszawa - 51% w roku % 100% 100% 100% Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia: PODMIOT SIEDZIBA PODSTAWA PRAWNA WYŁĄCZENIA % POSIADANEGO KAPITAŁU jednostka stowarzyszona VIVID GAMES S.A. S.K.A. jednostka współzależna JUICE BOX Sp. z o.o. adres: ul. Słowackiego Bydgoszcz adres: ul. Lotników 1, Warszawa art.58 ust. 1 UoR 42,5% art.58 ust. 1 UoR 50% 4. CZAS DZIAŁANIA JEDNOSTEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ Zgodnie z umową czas trwania działalności spółek z Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

13 5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Spółki uważają, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności. 6. WSKAZANIE, CZY W OKRESIE, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK W okresie, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek. 7. OMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASAD GRUPOWANIA OPERACJI GOSPODARCZYCH, METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW, DOKONYWANIA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH, USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO, SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz z późniejszymi zmianami ) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez jednostkę dominującą zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYCHODY I KOSZTY Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Spółki z Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy ujmowane są w momencie wykonania usługi. Przychody i koszty z wykonania usługi okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się na dzień bilansowy proporcjo- grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

14 nalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stan zaawansowania realizacji umowy ustala się w powiązaniu ze stanem realizacji projektów. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów w działalności operacyjnej. ODSETKI Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. DYWIDENDY Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych: Koszty zakończonych prac rozwojowych 33,33% Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20% Wartość firmy 5% Oprogramowanie 50% Inne 20% Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Wartość firmy, która powstaje w związku z wzniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest ujmowana jako składnik wartości niematerialnych. Wartość firmy wykazywana jest według cen nabycia skorygowanych o ujętą wartość netto ( wartość godziwą ) nabytych identyfikowalnych aktywów oraz o wartość przejętych zobowiązań i należności. Wartość firmy amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu 5% stawki amortyzacyjnej. ŚRODKI TRWAŁE Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Składniki majątku o wartości początkowej większej niż 2,0 tys. złotych oraz nie przekraczającej 3,5 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów amortyzacji w momencie przekazania do użytkowania PRZYKŁADOWE STAWKI AMORTYZACYJNE SĄ NASTĘPUJĄCE Budynki 12-27% Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-60% Urządzenia techniczne i maszyny 60% Środki transportu 20% Inne środki trwałe 20% Prawo użytkowania wieczystego gruntu 1% grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

15 Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. INWESTYCJE Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend ( udziałów w zyskach ) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. INWESTYCJE W AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności. TRWAŁA UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat. LEASING FINANSOWY Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. ZAPASY Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. NALEŻNOŚCI, ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA, INNE NIŻ ZAKLASYFIKOWANE JAKO AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

16 Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. PODATEK DOCHODOWY Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. RÓŻNICE KURSOWE Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. INSTRUMENTY FINANSOWE KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe dzieli się na: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Zobowiązania finansowe dzieli się na: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, pozostałe zobowiązania finansowe. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

17 ZASADY UJMOWANIA I WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/ rozliczenia. AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne. POŻYCZKI UDZIELONE I NALEŻNOŚCI WŁASNE Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności ( zapłaty ), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji także w obrocie wtórnym. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

18 PRZEKWALIFIKOWANIA AKTYWÓW FINANSOWYCH Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ Spółki z Grupy kapitałowej nie stosują rachunkowości zabezpieczeń. OPIS METOD I ISTOTNYCH ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO USTALENIA WARTOŚCI GODZIWEJ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH W TAKIEJ WARTOŚCI Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami. ZASADY KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdań jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą ( czyli jej jednostek zależnych ). Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do czasu ustania tej kontroli. Uznaje się, że kontrola występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. W stosownych przypadkach w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami stosowanymi przez jednostkę dominującą. Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną przejęcia powoduje powstanie wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają eliminacji. ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany zasad i polityki rachunkowości w grupie kapitałowej PLATIGE IMAGE. Dotyczyły one zmiany klasyfikacji wartości niematerialnych i prawnych. Niskocenne wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych już od wartości 2 tys. złotych. Natomiast wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według stawek od kwoty 2,5 tys. zł. Zmiana ta spowodowała optymalne odzwierciedlenie kosztów przy nabywaniu wartości niematerialnych i prawnych. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

19 3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( WARIANT PORÓWNAWCZY ) ZA OKRES NOTA W TYS. ZŁOTYCH R R R R. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B ) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 26 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 200 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

20 W TYS. ZŁOTYCH NOTA ZA OKRES R R R R. G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji 10 IV. Inne I. Zysk ( strata ) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H+I ) K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( K.I.-K.II. ) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne L. Odpis wartości firmy I. Odpis wartości firmy jednostki zależne II. Odpis wartości firmy jednostki współzależne M. Odpis ujemnej wartości firmy I. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne II. Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne N. Zysk ( strata ) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -208 O. Zysk ( strata ) brutto ( J+/-K-L+M+/-N ) P. Podatek dochodowy Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku ( zwiększenie straty ) R. Zyski ( straty ) mniejszości S. Zysk ( strata ) netto ( O-P-Q+/-R ) grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

21 4. SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA W TYS. ZŁOTYCH NOTA STAN NA R. STAN NA R. A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 700 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartość firmy jednostki zależne Wartość firmy jednostki współzależne III. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a ) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) b ) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c ) urządzenia techniczne i maszyny d ) środki transportu e ) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie IV. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

22 AKTYWA W TYS. ZŁOTYCH NOTA STAN NA R. STAN NA R. V. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a ) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną udziały lub akcje b ) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności c ) w pozostałych jednostkach 4. Inne inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

23 AKTYWA W TYS. ZŁOTYCH NOTA STAN NA R. STAN NA R. B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych 5 10 a ) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 do 12 miesięcy 5 b ) inne Należności od pozostałych jednostek a ) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy b ) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c ) inne d ) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a ) w jednostkach zależnych i współzależnych b ) w jednostkach stowarzyszonych c ) w pozostałych jednostkach d ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

24 PASYWA W TYS. ZŁOTYCH NOTA STAN NA R. STAN NA R. A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały ( akcje ) własne IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe VII. Różnice kursowe z przeliczenia VIII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych IX. Zysk ( strata ) netto X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH I. Ujemna wartość firmy jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy jednostki współzależne D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

25 PASYWA W TYS. ZŁOTYCH NOTA STAN NA R. STAN NA R. II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a ) kredyty i pożyczki b ) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c ) inne zobowiązania finansowe 28 d ) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a ) kredyty i pożyczki b ) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c ) inne zobowiązania finansowe d ) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy e ) zaliczki otrzymane na dostawy f ) zobowiązania wekslowe g ) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h ) z tytułu wynagrodzeń i ) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM WARSZAWA 5 MAJA 2014 R. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

26 5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ( METODA POŚREDNIA ) W TYS. ZŁOTYCH NOTA A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZA OKRES R R R R. I. Zysk / Strata netto II. Korekty razem Zyski ( straty ) mniejszości Zysk ( strata ) z udziałów ( akcji ) w jednostkach wycenianych metodą praw własności Amortyzacja Odpisy wartości firmy Odpisy ujemnej wartości firmy 6. Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy ) Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II ) grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

27 W TYS. ZŁOTYCH NOTA ZA OKRES R R R R. B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a ) w jednostkach wycenianych metodą praw własności b ) w pozostałych jednostkach: zbycie aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 8 8 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a ) w jednostkach powiązanych b ) w pozostałych jednostkach Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom ( akcjonariuszom ) mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

28 ZA OKRES W TYS. ZŁOTYCH NOTA R R R R. C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D ), w tym Kredyty i pożyczki II. Wydatki 1. Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych o ograniczonej możliwości dysponowania WARSZAWA 5 MAJA 2014 R. grupa k apitałowa pl atige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 ST YCZNI A GRUDNI A

29 6. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES W TYS. ZŁOTYCH R R R R. I. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) korekty konsolidacyjne 1 I.a Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ), po korektach Kapitał ( fundusz ) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału ( funduszu ) podstawowego 4 a ) zwiększenie ( z tytułu ) 4 wydania udziałów ( emisji akcji ) 4 b ) zmniejszenie ( z tytułu ) 1.2 Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a ) zwiększenie b ) zmniejszenie 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały ( akcje ) własne na początek okresu Zmiana udziałów ( akcji ) własnych a ) zwiększenie b ) zmniejszenie 3.1 Udziały ( akcje ) własne na koniec okresu grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

30 ZA OKRES W TYS. ZŁOTYCH R R R R. 4. Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego a ) zwiększenie ( z tytułu ) emisji akcji powyżej wartości nominalnej 791 z podziału zysku ( ustawowo ) z innych tytułów b ) zmniejszenie ( z tytułu ) 4.2 Stan kapitału ( funduszu ) zapasowego na koniec okresu Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny a ) zwiększenie b ) zmniejszenie 5.2 Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów ( funduszy ) rezerwowych a ) zwiększenie b ) zmniejszenie Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty konsolidacyjne Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a ) zwiększenie ( z tytułu ) podziału zysku z lat ubiegłych b ) zmniejszenie ( z tytułu ) podziału zysku z lat ubiegłych ( kapitał zapasowy ) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 43 1 grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

31 ZA OKRES W TYS. ZŁOTYCH R R R R. 8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiana przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości korekty błędów 8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a ) zwiększenie ( z tytułu ) 227 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 227 b ) zmniejszenie ( z tytułu ) 8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a ) Zysk netto b ) Strata netto c ) Odpisy z zysku II. Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ ) III. Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty ) WARSZAWA 5 MAJA 2014 R. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

32 7. NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NOTA 1 ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W TYS. ZŁOTYCH KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH WARTOŚĆ FIRMY INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z UMORZENIE B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z ODPISY AKTUALIZUJĄCE B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z WARTOŚĆ NETTO B.Z B.Z Zmniejszenie wartości brutto i umorzenie dotyczy sprzedaży udziałów w spółce MNIAM.TV Sp. z o.o. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

33 NOTA 2 WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTKI MNIAM.TV SP. Z O.O. W TYS. ZŁOTYCH B.Z B.Z Cena nabycia Nabyte aktywa netto wycenione w wartości godziwej Wartość firmy brutto Umorzenie wartości firmy na BO 5 Odpis wartości firmy na BO 6 Wartość firmy netto na BO Amortyzacja wartości firmy w okresie sprawozdawczym 7 8 Odpis wartości firmy w okresie sprawozdawczym 9 Wartość firmy netto BZ 130 Wszystkie udziały spółki zależnej MNIAM.TV Sp. z o.o. zostały sprzedane w listopadzie 2013 roku. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTKI JUICE SP. Z O.O. W TYS. ZŁOTYCH B.Z B.Z Cena nabycia Nabyte aktywa netto wycenione w wartości godziwej Wartość firmy brutto Umorzenie wartości firmy na BO 47 5 Odpis wartości firmy na BO 6 Wartość firmy netto na BO Amortyzacja wartości firmy w okresie sprawozdawczym Odpis wartości firmy w okresie sprawozdawczym 9 Wartość firmy netto BZ grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

34 NOTA 3 ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH W TYS. ZŁOTYCH GRUNTY ( W TYM PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ) BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY ŚRODKI TRANSPORTU INNE ŚRODKI TRWAŁE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z UMORZENIE B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z ODPISY AKTUALIZUJĄCE B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z WARTOŚĆ NETTO B.Z B.Z Różnica pomiędzy wartością umorzenia bieżącego roku, a amortyzacją wynika z uwzględnienia wartości brutto w kwocie 7 tys. spółki zależnej PLASTIC, które zostały przyjęte na stan środków trwałych w roku Pierwszy rok obrotowy Spółki zależnej PLASTIC trwa od do r. W zmniejszeniach wartości brutto i umorzenia wykazano również środki trwałe sprzedanej spółki MNIAM.TV Sp. z o.o. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

35 NOTA 4 WARTOŚĆ I POWIERZCHNIA GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE Wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona administracyjnie w celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi ,60 tys. zł. Spółka PLATIGE IMAGE SA posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Racławickiej 99 w Warszawie o wartości zakupu tys. złotych. NOTA 5 WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU W TYS. ZŁOTYCH GRUNTY ( W TYM PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ) BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY ŚRODKI TRANSPORTU INNE ŚRODKI TRWAŁE RAZEM WARTOŚĆ Z UMOWY B.Z B.Z NOTA 6 NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE W TYS. ZŁOTYCH B.Z B.Z poniesione w roku planowane na rok następy w tym na ochronę środowiska: poniesione w roku planowane na rok następy grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

36 NOTA 7 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE: W TYM ODSETKI ORAZ SKAPITALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE OD ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH W CELU ICH SFINANSOWANIA W TYS. ZŁOTYCH B.Z B.Z Wartość ogółem, z tego: koszt wytworzenia środków trwałych w budowie odsetki 3 skapitalizowane różnice kursowe NOTA 8 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE W TYS. ZŁOTYCH OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH OD JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO B.Z B.Z ODPISY AKTUALIZUJĄCE B.Z Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie B.Z WARTOŚĆ BILANSOWA B.Z B.Z grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

37 NOTA 9 ZMIANY W STANIE INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W TYS. ZŁOTYCH NIERUCHOMOŚCI WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WARTOŚĆ BRUTTO INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE RAZEM B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia korekty konsolidacyjne B.Z UMORZENIE B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z ODPISY AKTUALIZUJĄCE B.Z Zwiększenia Zmniejszenia Przemieszczenia B.Z WARTOŚĆ NETTO B.Z B.Z grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

38 NOTA 10 UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH WG STANU NA DANE W TYS. ZŁOTYCH NAZWA ( SIEDZIBA ) WARTOŚĆ BRUTTO UDZIAŁÓW I AKCJI W CENIE NABYCIA ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ BILANSOWA UDZIAŁÓW I AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ( % ) UDZIAŁ W GŁOSACH ( % ) ZYSK/STRATA NETTO SPÓŁKI KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI 1 ) JUICE Sp. z o.o ,00% 51,00% ) PLASTIC Sp. z o.o ,00% 51,00% ) PLATIGE IMAGE US, Inc ,00% 100,00% ) PLATIGE FILMS Sp. z o.o ,00% 100,00% ) VIVID S.A. S.K.A ,50% 42,50% RAZEM grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

39 NOTA 11 ZAPASY W TYS. ZŁOTYCH MATERIAŁY PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU PRODUKTY GOTOWE TOWARY ZALICZKI NA POCZET DOSTAW RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO B.Z B.Z ODPISY AKTUALIZUJĄCE B.Z Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie B.Z WARTOŚĆ BILANSOWA B.Z B.Z grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

40 NOTA 12 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH OD JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH W TYS. ZŁOTYCH NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI, W TYM DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI, W TYM DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO B.Z B.Z ODPISY AKTUALIZUJĄCE B.Z Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie B.Z WARTOŚĆ BILANSOWA B.Z B.Z NOTA 13 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE W TYS. ZŁOTYCH STAN NA STAN NA Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Inne środki pieniężne 93 RAZEM grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

41 NOTA 14 KRÓTKOTERMINOWE CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW W TYS. ZŁOTYCH STAN NA STAN NA Koszty filmów własnych w trakcie realizacji Ubezpieczenia Wsparcie techniczne i programowe Odsetki od leasingu finansowego VAT naliczony do odliczenia w miesiącach następnych Pozostałe RAZEM NOTA 15 DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO NA AKCJONARIUSZ LICZBA UDZIAŁÓW/AKCJI LICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH WARTOŚĆ AKCJI W TYS. AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE PODSTAWOWYM % Jarosław Sawko ,37% Piotr Sikora ,38% Tomasz Bagiński ,20% Pozostali z udziałem poniżej 5% ,05% RAZEM ,00% grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

42 NOTA 16 STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE ORAZ STAN KOŃCOWY KAPITAŁÓW ( FUNDUSZY ) ZAPASOWYCH I REZERWOWYCH W TYS. ZŁOTYCH STAN NA STAN NA Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu w tym agio Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego a ) zwiększenie ( z tytułu ) emisji akcji powyżej wartości nominalnej 791 z podziału zysku ( ustawowo ) z innych tytułów b ) zmniejszenie ( z tytułu ) 1.2 Stan kapitału ( funduszu ) zapasowego na koniec okresu w tym agio 791 W kapitale zapasowym początek okresu został powiększony o kapitał spółki PLASTIC w kwocie 296 tys. zł. która w ubiegłym roku była wyłączona z konsolidacji. W TYS. ZŁOTYCH STAN NA STAN NA Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów ( funduszu ) rezerwowych a ) zwiększenie ( z tytułu ) b ) zmniejszenie ( z tytułu ) Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu NOTA 17 PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY W TYS. ZŁOTYCH WARTOŚĆ I Zysk / strata netto 27 II Podział zysku / pokrycie straty 27 1 Kapitał zapasowy 27 III Nie podzielony zysk / nie pokryta strata grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

43 grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

44 NOTA 18 REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE W TYS. ZŁOTYCH NA NAGRODY JUBILEUSZOWE NA ODPRAWY EMERYTALNE INNE RAZEM B.Z w tym: długoterminowe krótkoterminowe Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie B.Z w tym: długoterminowe krótkoterminowe NOTA 19 POZOSTAŁE REZERWY W TYS. ZŁOTYCH NA NAPRAWY GWARANCYJNE NA RESTRUKTURYZACJĘ NA BADANIE SPRAWOZDANIA B.Z w tym: długoterminowe krótkoterminowe Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie B.Z w tym: długoterminowe krótkoterminowe RAZEM grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

45 NOTA 20 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE WOBEC JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY W TYS. ZŁOTYCH KREDYTY I POŻYCZKI B.Z , w tym przypadające do spłaty: Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE INNE RAZEM powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat RAZEM przypadające do spłaty do 1 roku ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe W TYS. ZŁOTYCH KREDYTY I POŻYCZKI B.Z , w tym przypadające do spłaty: Z TYTUŁU EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE INNE RAZEM powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat RAZEM przypadające do spłaty do 1 roku ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

46 NOTA 21 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W TYS. ZŁOTYCH STAN NA STAN NA Otrzymana dotacja Inne RAZEM NOTA 22 WYKAZ GRUP ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU SPÓŁEK Z GRUPY ( ZE WSKAZANIEM JEGO RODZAJU ) STAN NA W TYS. ZŁOTYCH KWOTA ZOBOWIĄZANIA KWOTA ZABEZPIECZENIA Kredyty Pozostałe zobowiązania 27 RODZAJ ZABEZPIECZENIA zabezpieczenie spłaty zabezpieczenie spłaty RODZAJ MAJĄTKU, BĘDĄCEGO ZABEZPIECZENIEM hipoteka ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz zabudowań weksel RAZEM X X W TYS. ZŁOTYCH KWOTA ZOBOWIĄZANIA KWOTA ZABEZPIECZENIA Kredyty Pozostałe zobowiązania STAN NA RODZAJ ZABEZPIECZENIA zabezpieczenie spłaty zabezpieczenie spłaty RODZAJ MAJĄTKU, BĘDĄCEGO ZABEZPIECZENIEM hipoteka ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz zabudowań RAZEM X X weksel grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

47 NOTA 23 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE STAN NA STAN NA W TYS. ZŁOTYCH dotyczy umowy inwestycyjnej ZCP z dnia w spółce JUICE KWOTA % AKTYWÓW KWOTA % AKTYWÓW RAZEM NOTA 24 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW W TYS. ZŁOTYCH R R R R. Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: usługi Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów RAZEM W TYS. ZŁOTYCH R R R R. Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym: Kraj Eksport Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem RAZEM grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

48 W TYS. ZŁOTYCH NOTA 25 PRZYCHODY ODSETKOWE r r. ODSETKI OTRZYMANE ODSETKI NIEOTRZYMANE O TERMINIE WYMAGALNOŚCI: DO 3 MIESIĘCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY POWYŻEJ 12 MIESIĘCY Dłużne instrumenty finansowe Pożyczki udzielone i należności własne Pozostałe aktywa RAZEM W TYS. ZŁOTYCH r r. ODSETKI OTRZYMANE ODSETKI NIEOTRZYMANE O TERMINIE WYMAGALNOŚCI: DO 3 MIESIĘCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY POWYŻEJ 12 MIESIĘCY Dłużne instrumenty finansowe Pożyczki udzielone i należności własne Pozostałe aktywa RAZEM RAZEM RAZEM NOTA 26 KOSZTY ODSETKOWE r r. ODSETKI NIEZAPŁACONE O TERMINIE WYMAGALNOŚCI: W TYS. ZŁOTYCH Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Długoterminowe zobowiązania finansowe ODSETKI ZAPŁACONE DO 3 MIESIĘCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY POWYŻEJ 12 MIESIĘCY RAZEM Pozostałe pasywa RAZEM r r. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

49 ODSETKI NIEZAPŁACONE O TERMINIE WYMAGALNOŚCI: W TYS. ZŁOTYCH Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Długoterminowe zobowiązania finansowe ODSETKI ZAPŁACONE DO 3 MIESIĘCY OD 3 DO 12 MIESIĘCY POWYŻEJ 12 MIESIĘCY RAZEM Pozostałe pasywa RAZEM NOTA 27 STRUKTURA PODATKU DOCHODOWEGO W TYS. ZŁOTYCH R R R R. Podatek dochodowy bieżący Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata poprzednie Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego RAZEM grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

50 NOTA 28 ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO ( ZYSKU/STRATY ) BRUTTO W TYS. ZŁOTYCH R R R R. PRZYCHODY BILANSOWE 1. Sprzedaż produktów i usług Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zysk ( strata ) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Zysk ( strata ) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności RAZEM PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA 1. Uzyskana dotacja Najem w niezakończonym okresie rozliczeniowym 1 3. Przychody dotyczące roku Otrzymane bezpłatne próbki 7 RAZEM PRZYCHODY WYŁĄCZONE Z PODSTAWY OPODATKOWANIA 1. Rozwiązane rezerwy na należności Niezrealizowane różnice kursowe Naliczone odsetki Spłata należności po odpisie rezerwy na należności 2 77 RAZEM PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU KOSZTY BILANSOWE 1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej Koszty pozostałej działalności operacyjnej Koszty finansowe Korekta konsolidacyjna odpis wartości firmy grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

51 W TYS. ZŁOTYCH R R R R. RAZEM KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW 1. Koszty reprezentacji Odpis aktualizujący należności Rezerwa na koszty Amortyzacja bilansowa inwestycje w obcych środkach trwałych, leasing operacyjny, uzytkowanie wieczyste gruntu Amortyzacja samochodów o wartości pow E Opłaty karne na rzecz budżetu Składka ZUS za od umów zleceń XII zapłacona w styczniu roku następnego Ubezpieczenie grupowe za 2013 r. pracownika zwolnionego PFRON Odpisane należności Naliczona rezerwa urlopowa i na badanie sprawozdania finansowego Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego o wart. powyżej E Koszty wynagrodzenia dot. poprzedniego roku, a wypłacone w następnym Podatek od importu usług z środków własnych Amortyzacja dot. aportu śr. trw. i amortyzacja wartości firmy Należne, niewypłacone wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i prowizje Rożnice kursowe Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa Darowizna Koszt sprzedanych udziałów Koszty dotyczące przeterminowanych zobowiązań powyżej 30 dni Naliczone odsetki 1 RAZEM INNE KOREKTY KOSZTÓW PODATKOWYCH 1. Opłaty leasingu operacyjnego podatkowo Wynagrodzenia dot. poprzedniego roku, a wypłacone w następnym Składka ZUS od umów zleceń grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

52 W TYS. ZŁOTYCH R R R R. 4. Strata spółki komandytowej rozliczona przy sprzedaży udziałów Likwidacja rezerwy urlopowej Likwidacja rezerwy na badanie Likwidacja rezerwy na wynagrodzenia Koszt sprzedanych udziałów 31 RAZEM RAZEM KOSZTY PODATKOWE ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA 1. Rozliczenie straty 50% z JUICE rok Darowizna 8 RAZEM ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA 1. Strata podatkowa LLC Korekty konsolidacyjne MNIAM TV Strata podatkowa PLASTIC Korekty konsolidacyjne zyski mniejszości Strata podatkowa PLATIGE FILMS Pozostałe korekty konsolidacyjne -94 RAZEM Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 19% 19% Podatek dochodowy bieżący grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

53 NOTA 29 AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO B.Z B.Z W TYS. ZŁOTYCH KWOTA UJEMNEJ RÓŻNICY PRZEJŚCIOWEJ STAWKA PODATKU ODROCZONEGO KWOTA AKTYWÓW KWOTA UJEMNEJ RÓŻNICY PRZEJŚCIOWEJ STAWKA PODATKU ODROCZONEGO KWOTA AKTYWÓW od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU Stan rezerwy na początek okresu ) Należności zagraniczne 51 19% % 5 2 ) Podatek użytkowania wieczystego gruntu % % 19 3 ) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń % % 84 4 ) Zobowiązania z tyt. Zus 18 19% % 3 5 ) Zobowiązania wobec budżetu korekta kosztów przeterminowanych % 42 19% 6 ) Zobowiązania z tyt. kredytu % % 72 7 ) Uzyskana dotacja 19% % 43 8 ) Rezerwa na świadczenia urlopowe % % 39 9 ) Rachunek bankowy w EUR 1 19% 19% 10 ) Rachunek bankowy w USD 2 19% 17 19% 3 11 ) Rezerwa na premie % % 57 RAZEM x x 362 OGÓŁEM NOTA 30 REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO B.Z B.Z W TYS. ZŁOTYCH KWOTA DODATNIA RÓŻNICY PRZEJŚCIOWEJ STAWKA PODATKU ODROCZONEGO KWOTA REZERWY KWOTA DODATNIA RÓŻNICY PRZEJŚCIOWEJ STAWKA PODATKU ODROCZONEGO KWOTA REZERWY od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU Stan rezerwy na początek okresu ) Należności zagraniczne 19% 1 19% 2 ) Różnice kursowe EUR 19% 19% 3 ) Wycena udziałów w spółce MNIAM 19% % 68 4 ) Lokaty w PLN 19% 19% 5 ) Środki w leasingu operacyjnym % % ) Różnice kursowe GBP 19% 5 19% 1 grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

54 W TYS. ZŁOTYCH KWOTA DODATNIA RÓŻNICY PRZEJŚCIOWEJ B.Z B.Z STAWKA PODATKU ODROCZONEGO KWOTA REZERWY KWOTA DODATNIA RÓŻNICY PRZEJŚCIOWEJ STAWKA PODATKU ODROCZONEGO KWOTA REZERWY 7 ) Zobowiązania z tyt. leasingu 27 19% % 89 RAZEM 353 x x 266 OGÓŁEM NOTA 31 OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W TYS. ZŁOTYCH R R R R. środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 93 Środki pieniężne w bilansie Różnice kursowe z wyceny bilansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w rachunku przepływów pieniężnych Amortyzacja amortyzacja wartości niematerialnych amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy ) składają się z: odsetki zapłacone dotyczące działalności finansowej Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej wynika z: Zysk/( Strata ) ze zbycia środków trwałych Zysk/( Strata ) ze zbycia inwestycji Odpis aktualizujący wartość inwestycji 10 Inne 8 grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

55 W TYS. ZŁOTYCH R R R R. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: bilansowa zmiana stanu zapasów Zmiana należności wynika z następujących pozycji: zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu korekta o odpisy należności 186 stan należności przejęty w wyniku objęcia kontroli ( stan należności jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem - ) 11 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji: zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu korekta o spłacony kredyt korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 200 korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych 1 stan zobowiązań operacyjnych przejęty w wyniku objęcia kontroli ( stan zobowiązań jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem - ) -11 Na wartość pozycji inne korekty składają się: uzgodnienia do CF dot. Spółki zależnej MNIAM -62 inne korekty konsolidacyjne dot. korekty roku 2010 w spółce JUICE -5 7 NOTA 32 INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI W roku obrotowym objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki Grupy kapitałowej nie były stronami istotnych umów nie uwzględnionych w bilansie. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

56 NOTA 33 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI ( WRAZ Z ICH KWOTAMI, CHARAKTEREM TRANSAKCJI ) Spółki podlegające konsolidacji nie zawierały pomiędzy sobą transakcji na warunkach innych niż rynkowe. NOTA 34 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE W ETATACH GRUPY ZAWODOWE R R R R. 1 Pracownicy umysłowi 58,20 56,60 2 Pracownicy fizyczni RAZEM 58,20 56,60 NOTA 35 INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH ( DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO ) ZA ROK OBROTOWY W TYS. ZŁOTYCH R R R R. 1 Organy zarządzające Organy administrujące 29 3 Organy nadzorujące 8 1 RAZEM NOTA 36 INFORMACJA O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH ( DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO ) ZE WSKAZANIEM WARUNKÓW OPROCENTOWANIA I TERMINÓW SPŁATY W roku obrotowym nie udzielono pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących lub administracyjnych. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

57 NOTA 37 INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W TYS. ZŁOTYCH R R R R. 1 Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego Inne usługi poświadczające 13 RAZEM NOTA 38 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu. NOTA 39 PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY ORAZ ZMIAN SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, JEŻELI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, ICH PRZYCZYNY I SPOWODOWANĄ ZMIANAMI KWOTĘ WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ ZMIAN W KAPITALE ( FUNDUSZU ) WŁASNYM W TYS. ZŁOTYCH WPŁYWY NA SUMĘ BILANSOWĄ WPŁYWY NA WYNIK LAT POPRZEDNICH WPŁYW NA WYNIK ROKU BIEŻĄCEGO 1 W Spółce PLATIGE IMAGE SA w roku obrotowym 2013 zostały dokonane zmiany zasad rachunkowości. Dotyczyły one klasyfikacji wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany te nie spowodowały korekt wyniku finansowego za rok poprzedni NOTA 40 INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES W KTÓRYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE W badanym roku Spółki nie dokonywały połączeń spółek kapitałowych. NOTA 41 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI W roku obrotowym nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

58 NOTA 42 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PRZYCHODY KOSZTY W TYS. ZŁOTYCH STAN NA R. ZA OKRES R R. 1. Platige Image S.A. Juice Sp. z o.o Platige Image S.A. Plastic Sp. z o.o Platige Image S.A. Platige Films Sp. z o.o Platige Image S.A. Platige Image, LLC Platige Image S.A. Mniam.TV Sp. z o.o. ( DO ) Platige Image S.A. Vivid Games S.A. S.K.A NOTA 43 ZWOLNIENIA LUB WYŁĄCZENIA Z KONSOLIDACJI a ) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji: NAZWA I SIEDZIBA PODSTAWA PRAWNA DANE 1 2 jednostka stowarzyszona VIVID GAMES S.A. S.K.A.. jednostka współzależna wobec spółki JUICE JUICE BOX Sp. z o.o. art.58 ust. 1 UoR Spółka utworzona r. art.58 ust. 1 UoR Spółka JUICE posiada 50% udziałów w JUICE BOX Sp. z o.o. b ) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym: NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI POWIĄZANEJ KAPITAŁ WŁASNY, W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY W TYS. ZŁOTYCH ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY JUICE Sp. z o.o PLASTIC Sp. z o.o PLATIGE US INC PLATIGE FILMS SP. Z O.O MNIAM. TV Sp. z o.o. do dnia VIVID Games S.A. S.K.A za okres od do grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

59 NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI POWIĄZANEJ UDZIAŁY ( AKCJE ) WŁASNE KAPITAŁ ZAPASOWY KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY W TYS. ZŁOTYCH ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY JUICE Sp. z o.o PLASTIC Sp. z o.o PLATIGE US INC PLATIGE FILMS SP. Z O.O MNIAM. TV Sp. z o.o. do dnia VIVID Games S.A. S.K.A za okres od do NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI WYŁĄCZONEJ POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE ZYSK ( STRATA ) Z LAT UBIEGŁYCH WYNIK FINANSOWY NETTO W TYS. ZŁOTYCH ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY JUICE Sp. z o.o PLASTIC Sp. z o.o PLATIGE US INC PLATIGE FILMS SP. Z O.O MNIAM. TV Sp. z o.o. do dnia VIVID Games S.A. S.K.A za okres od do NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI WYŁĄCZONEJ WARTOŚĆ PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW ORAZ PRZYCHODÓW FINANSOWYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZECIĘTNE ROCZNE ZATRUDNIENIE Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ W TYS. ZŁOTYCH ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY ROK UBIEGŁY ROK BIEŻĄCY JUICE Sp. z o.o PLASTIC Sp. z o.o PLATIGE US INC PLATIGE FILMS SP. Z O.O. MNIAM. TV Sp. z o.o. do dnia VIVID Games S.A. S.K.A za okres od do grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

60 NOTA 44 ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI ZALEŻNEJ W dniu 29 listopada 2013 r. PLATIGE IMAGE SA zbyło na rzecz MNIAM.TV Sp. z o.o. 62 udziały o nominalnej wartości 500 zł każdy w celu ich dobrowolnego umorzenia przez MNIAM.TV Sp. z o.o. NOTA 45 WYSTĘPOWANIE NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI W roku obrotowym nie wystąpiła niepewność kontynuacji działalności. NOTA 46 INNE INFORMACJE MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI FINANSOWEJ, MAJĄTKOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY GRUPY W roku obrotowym nie wystąpiły inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy grupy. NOTA 47 KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH RODZAJ WALUTY WARTOŚĆ KURSU W ZŁOTYCH NR TABELI DATA 1 Euro 4, /A/NBP/ Dolar 3, /A/NBP/ Funt Brytyjski 4, /A/NBP/ NOTA 48 CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W TYS. ZŁOTYCH CHARAKTERYSTYKA ( ILOŚĆ ) WARTOŚĆ BILANSOWA Pozostałe należności Pozostałe należności Środki pieniężne Środki pieniężne Pozostałe zobowiązania finansowe Kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu Pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania WARUNKI I TERMINY WPŁYWAJĄCE NA PRZYSZŁE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE kredyt wyrażony w walucie obcej EUR grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

61 NOTA 49 WARTOŚĆ BILANSOWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ Grupa nie posiada instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej. NOTA 50 INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ DANE W TYS. ZŁOTYCH RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WARTOŚĆ BILANSOWA WCZEŚNIEJ PRZYPADAJĄCY TERMIN WYKUPU LUB PRZESZACOWANIA WARTOŚCI EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA RODZAJ RYZYKA Kredyty bankowe obniża wartość instrumentu finansowego 3,80% ryzyko zmiany przepływów pieniężnych Zobowiązania z tytułu leasingu 27-3,95% ryzyko zmiany przepływów pieniężnych NOTA 51 INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA KREDYTOWEGO Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych. Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 STYCZNIA GRUDNIA

62 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WARSZAWA 5 MAJA 2014

63 SPIS TREŚCI 1. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM ISTOTNE ZDARZENIA JAKIE NASTĄPIŁY PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU NAGRODY AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PROGNOZY INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ODDZIAŁACH ( ZAKŁADACH ) INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INSTRUMENTACH FINANSOWYCH INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO WSKAŹNIKI FINANSOWE I NIEFINANSOWE, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZATRUDNIENIA, A TAKŻE DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO KWOT WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WAŻNIEJSZE OKOLICZNOŚCI LUB ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN CHARAKTERYSTYKĘ POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM 82

64 1. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM SEGMENT REKLAMOWY W 2013 Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała wiele zleceń, począwszy od mniejszych projektów postprodukcyjnych po te wymagające stworzenia bardziej skomplikowanych animacji. Kontynuowano współpracę z czołowymi polskimi agencjami reklamowymi oraz domami produkcyjnymi, tworząc spoty dla tak rozpoznawalnych marek jak Orange, Heyah, Orlen, Książęce, Tyskie, Lech, Heyah, Żubr, Tesco, Cyfra+ czy PZU. Spółka rozpoczęła także współpracę z firmą Polpharma, tworząc filmy korporacyjne. Na zlecenie nowojorskiej agencji Redfuse oraz domu produkcyjnego Pointblank z grupy WPP, powstały dwa spoty reklamowe dla międzynarodowej marki Hills, producenta karmy dla zwierząt. Zdjęcia do spotów, z udziałem żywych zwierząt, powstały w ciągu dwóch dni i realizowane były w War szawie przez Platige Service. Postprodukcja, podczas której został wykreowany świat Hills, trwała sześć tygodni. Są to kolejne produkcje reklamowe zrealizowany przez Grupę we współpracy z za granicznym partnerem. Filmy skierowane na rynek między narodowy emitowane są m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Australii oraz Nowej Zelandii. Grupa stworzyła również spoty dla portugalskich marek Galp oraz Zon, kontynuowała współpracę z domem produkcyjnym Stink oraz agencją Leo Burnett, tworząc kolejne spoty dla marki Kellogg s, które wyreżyserował Tomek Bagiński. Zrealizowano także dwa filmy reklamowe dla portugalskiej marki UM Bongo, w tym jeden w stereoskopii. Tomek Bagiński wyreżyserował reklamę najnowszej edycji gry FIFA przeznaczonej na konsolę XboxOne. Grupa Platige odpowiedzialna była także za organizację planu zdjęciowego. Spot powstał we współpracy z agencją WIEDEN+KENNEDY. W IV kwartale 2013 roku rozpoczęły się prace nad 3 spotami dla brytyjskiej telewizji BBC reklamującymi transmisję z Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Grupa Platige Image była odpowiedzialna za całość produkcji reklamy, organizację planu zdjęciowego i postprodukcję. Reklama powstała we współpracy z londyńską agencją RKCR/Y&R oraz domami produkcyjnymi Stink London oraz Red Bee Media. Platige Image stworzyło również spoty dla europejskiej kampanii We are here jednej z czołowych światowych firm ubezpieczeniowych MetLife. Na rynkach wschodnioeuropejskich Grupa Kapitałowa zrealizowała spoty dla marek Grupy P&G, a dla jednej z głównych stacji telewizyjnych w Katarze stworzona została oprawa programowa. W 2013 roku Platige Image rozwinęło również nowe działy oferujące usługi przeznaczone dla branży reklamowej. Platige Post to dział zajmujący się projektami reklamowymi, świadczący usługi tworzenia prostych animacji 3D oraz offline, online i kolorkorekcji. Platige Service oferuje kompleksowe usługi organizacji planu zdjęciowego. GODFIRE: RISE OF PROMETHEUS Platige Image S.A., Vivid Games S.A. oraz GPV I ( Giza Polish Ventures I Sp. z o.o. S.K.A. ) połączyły siły, by wspólnie stworzyć grę dostępną na wszyst kie najważniejsze systemy mobilne oraz wprowadzić nową jakość na rynek gier mobilnych. Podmioty utworzyły w lipcu 2013 spółkę VIVID Games Spółka Akcyjna S.K.A. w celu wyprodukowania nowej, atrak cyjnej wizualnie gry na platformy mobilne. Platige Image. S.A. objęła 40% udziałów w przedsięwzięciu i odpowiedzialna jest za koncepcję wizualną oraz produkcję materiałów graficznych do gry. Premiera planowana jest na 2014 r. WSPÓŁPRACA Z CRYTEK GMBH W 2013 roku premierę miał cinematic Legend of Damocles stworzony przez Platige Image dla Crytek a niemieckiego developera gier video, jako część gry Ryse: Son of Rome przeznaczonej na konsolę XboxOne. Reżyserem cinematiku jest Jakub Jabłoński. Grupa Kapitałowa Platige stworzyła również osiem przerywników, które pojawiają się pomiędzy poziomami w grze. Jest to pierwsza wspólna produkcja Platige i Crytek. WIEDŹMIN 3: DZIKI GON W 2013 roku odbyła się premiera zwiastuna gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zrealizowanego przez Platige Image dla CD Pro jekt RED. Wyreżyserowany przez Tomka Bagińskiego trailer to za- grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

65 powiedź trzeciej gry z serii Wiedźmin. Dotychczasowe efekty współpracy Platige i CD Projekt RED przy projektach do serii były wielokrotnie nagradzane zdobywając m.in. Golden Trailer Award w 2012 roku. Trailer został niezwykle entuzjastycznie przyjęty zarówno przez fanów gry, jak i przez branżę. OTWARCIE TARGÓW CEBIT W HANOWERZE Grupa Kapitałowa Platige Image przygotowała interaktywny pokaz na otwarcie targów CeBIT, których Polska w 2013 roku była krajem partnerskim. CeBIT to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń poświęconych nowym rozwiązaniom w informatyce i telekomunikacji. 4 marca 2013 roku w ceremonii otwarcie targów w niemieckim Hanowerze wzięło udział trzy tysiące osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwo wych Polski i Niemiec oraz największych na świecie firm sektora ICT. Pokaz przygotowany przez Spółkę na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przed siębiorczości został oceniony bardzo wysoko przez uczestników targów. Show poświęcone polskim osiągnięciom w branży gier komputerowych polegało na generowaniu w czasie rzeczywistym obrazów sterowanych przez artystów miksujących muzykę. BLISKI WSCHÓD W grudniu 2013 roku premierę miała pierwsza wersja kolejnego odcinka serialu animowanego, który Grupa Platige Image tworzy dla katarskiej firmy Al Rayyan for Media & Marketing. 33 minutowy film pt. Heroes and the Mission pokazywany był podczas Narodowego Dnia Kataru. Jest to najdłuższy do tej pory realizowany w Grupie Platige Image film animowany. PROJEKTY SCENICZNE Grupa Platige Image współpracowała ze Studiem Buffo i Januszem Józefowiczem nad adaptacją musicalu w 3D Polita na rynek rosyjski. HISZPANKA W 2013 roku trwały prace nad efektami specjalnymi do polskiego filmu fabularnego Hiszpanka w reżyserii Łukasza Barczyka. W ramach umowy z producentem filmu, Platige Image S.A. dołączyła do grona koproducentów filmu, którego premiera przewidziana jest na 2014 rok. SPOTY DLA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczo nych Grupa stworzyła dwa spoty w ramach kampanii Zero Hunger Challenge. Klipy miały premierę 16 października 2013 roku, w Światowy Dzień Żywności. Głód jest Tyranem został wyreżyserowany przez Damiana Nenowa, którego film Paths of Hate znalazł się na oscarowej shortliście w 2011 roku. Głód jest Potworem wyreżyserował Marcin Filipek. Hollywoodzkie aktorki Dakota ( Zmierzch, Wojna światów ) i Elle Fanning ( Super 8 ) wsparły kampanię użyczając swoich głosów w narracji obu spotów. Filmy mają na celu wywołanie debaty na temat zapobiegania klęsce głodu na świecie oraz wsparcie kampanii Zero Hunger Challenge, która została zapoczątkowana przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona na szczycie Rio+20 w czerwcu 2012 roku. Obydwa spoty zostały znakomicie przyjęte zarówno na rynku krajowym, jak i światowym. KAMPANIE SPOŁECZNE Grupa Kapitałowa Platige Image przygotowała entuzjastycznie przyjęte przez media i internautów spoty dla kampanii społecznych Pie niądze mogą pokonać raka dla fundacji Alivia oraz polski spot globalnej kampanii Nazywam się Miliard ( ang. One Billion Rising ). Spółka stworzyła również animację do gry Rakman dla kampanii Wszyscy w to gramy Fundacji Rak n Roll. Zrealizowano także dwie reklamy dla kampanii społecznej fundacji Synapsis, której celem jest niesienie pomocy dzieciom i osobom z autyzmem. WILQ NEGOCJATOR W 2013 roku odbyła się premiera pilotażowego odcinka serialu WILQ Negocjator. Film ten oparty jest na komiksie braci Tomasza i Bartosza Minkiewiczów i wyreżyserowany został przez Leszka Nowickiego. Platige Image był producentem filmu. Film byl współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. PLATIGE ACADEMY KURS ANIMACJI 3D I EFEKTÓW SPECJALNYCH W styczniu i lutym 2013 roku, w ramach trwającego od października 2012 roku kursu animacji 3D i efektów specjalnych, finalizowane były prace nad krótkometrażo wym filmem, grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

66 przygotowywanym przez uczestników szkoleń, przy wsparciu ekspertów Platige Image i CD Projekt RED. Film How To Train Your Robot zo stał upubliczniony w czerwcu bieżącego roku. Opiekunem artystycznym projektu był Tomek Bagiński. Przedsięwzięcie dofinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Film został zaprezentowany podczas największej konferencji poświę conej grafice komputerowej SIGGRAPH w USA. ZMIANA WIZERUNKU W I kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zakończyła kompleksowy proces dotyczący rebrandingu. Spółka wzmocniła również swoją obecność w Internecie poza wysoko ocenianą nową stroną www wiele nowych materiałów pojawiło się także w mediach społecznościowych, w tym w serwisach dedykowanych branży kreatywnej. Uruchomiona została również strona na której udostępnione zostały wszystkie krótkometrażowe filmy animowane wyprodukowane przez Spółkę ( materiały zostały udostępnione także w wersjach pozwalających na łatwą dystrybucję m.in. na potrzeby festiwali filmowych ). z firmami Kanaki Films ( Hiszpania ), Wüste Film ( Niemcy ) oraz Walking the Dog ( Belgia ). Premiera filmu zaplanowana jest na 2015 rok. JUICE SP. Z O.O. Działania spółki Juice w ostatnim roku skupione były wokół rozszerzania rynków w zakresie usług webdesignu oraz postprodukcji zarówno obrazu, jak i dźwięku. Podpisano nowe kontrakty z obszaru usług webdesign. Juice stał się głównym wykonawcą koncepcji marketingowych jednego z liderów na rynku gamingu online. Spółka skupiła się na poszerzaniu rynku usług z zakresu animacji o kolejne kraje. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rumunii i Wielkiej Brytanii dołączyły Ukraina, Rosja i Niemcy. Spółka współtworzyła także spot dla BBC promujący transmisję z Igrzysk Olimpijskich w Soczi. W 2013 roku Spółka nawiązała kontakt ze studiem dźwiękowym Box Sp. z o.o. i od lipca 2013 roku sama świadczy usługi dźwiękowe. Jest to przykład realizacji synergii w Grupie i wdrażania komplementarnych usług dla wszystkich spółek Grupy. POZOSTAŁE ISTOTNE WYDARZENIA MNIAM.TV W listopadzie 2013 roku Platige Image S.A. dokonał sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Mniam.tv Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. Spółki prowadzą nadal współpracę jako niezależne podmioty. PLASTIC SP. Z O.O. Spółka Plastic współpracowała z Platige Image S.A. przygotowując otwarcie targów CeBit. We wrześniu ukazała się finalna wersja benchmarku Caztilla, który Spółka stworzyła wspólnie z Platige Image S.A. oraz AllCinema Sp. z o.o. Sp. k. Benchmark to program służący do testowania wydajności systemu komputerowego. Spółka współpracuje także z czołowym światowym producentem procesorów graficznych NVIDIA. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ PLATIGE FILMS SP. Z O.O. Zamknięto finansowanie oraz rozpoczęto produkcję pierwszego w historii Grupy Kapitałowej pełnometrażowego filmu animowanego Another Day of Life. Film realizowany jest na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego Jeszcze dzień życia i opowiada o jego przeżyciach podczas rewolucji w Angoli w 1975 roku. Film powstaje w koprodukcji grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

67 2. ISTOTNE ZDARZENIA JAKIE NASTĄPIŁY PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia. 3. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ Spółka kontynuuje realizację strategii określonej w dokumencie informacyjnym przedstawionym w momencie wprowadzenia jej akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW S.A., w grudniu 2011 roku. Strategia rozwoju Platige Image S.A. obejmuje następujące obszary: utrzymanie i wzmocnienie pozycji lidera na rynku produkcji reklam w Polsce poprzez dywersyfikację oferowanych usług ( Platige Post, Platige Service ), rozwój na zagranicznych rynkach produkcji reklam, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, rozszerzanie działalności w obszarze produkcji filmowej w ramach Platige Films Sp. z o.o., na rynku polskim i rynkach zagranicznych, w perspektywie średnioterminowej produkcja lub koprodukcja pełnometrażowego filmu animowanego o dużym potencjale komercyjnym, realizacja na rynkach zagranicznych projektów wykorzystujących potencjał Spółki w obszarze stosowania innowacyjnych rozwiązań dla nowych mediów, rozwój usług dla sektora gier, w tym produkcji cinematików oraz własnej gry mobilnej, rozwijanie nowych technologii, w tym zaawansowanych rozwiązań dla generowania grafiki w czasie rzeczywistym oraz oprogramowania na potrzeby przetwarzania obrazu i rozwiązań interaktywnych, w 2014 roku Grupa skoncentruje się na pozyskiwaniu zleceń z branży gier oraz zleceń reklamowych z zagranicy, jednocześnie prowadzone będą działania ukierunkowane na utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej na krajowym rynku reklamy, w tym pozyskiwanie nowych klientów, w 2014 roku kontynuowana będzie wewnętrzna restrukturyzacja mająca na celu dostosowanie Grupy do zmieniającego się otoczenia rynkowego. 4. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU Platige Image S.A. wciąż rozwija możliwości generowania grafiki w czasie rzeczywistym. Należąca do Grupy Kapitałowej Plastic Sp. z o.o. współpracuje z czołowym światowym producentem procesorów graficznych NVIDIA. Zespół R&D Spółki rozbudowuje zestaw własnych pluginów do programów graficznych wykorzystywanych w produkcji filmów, reklam i animacji oraz tworzy narzędzia udostępniane również zewnętrznym użytkownikom W ramach prowadzonych działań inwestycji w obszary innowacyjnych technologii Spółka Platige Image S.A. zakupiła system przechwytywania ruchu motion capture ( w skrócie mocap ). Sprzęt do sesji mocapowych staje się standardowym wyposażeniem nowoczesnego studia animacji 3D. Spółka otrzymała także dofinansowanie na zakup i rozwój technologii Cyfrowego aktora. Technologia ta polega na wykorzystaniu przy produkcji animacji cyfrowych awatarów. Obecnie cyfrowe odtworzenia scenografii i aktorów wykorzystywane są w filmach, produkcjach telewizyjnych i grach. System składa się ze skanera 3D opartego o technikę fotogrametrii pasywnej, systemu obróbki i riggowania postaci i twarzy oraz systemu przechwytywania ruchu motion capture ze szczególnym uwzględnieniem twarzy. Zakupione technologie są aktualnie wykorzystywane do bieżących produkcji studia, co pozwala skrócić czas produkcji i zredukować koszty zewnętrzne. Planowane jest także udostępnienie systemów klientom zewnętrznym grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

68 5. NAGRODY CYBERPUNK 2077 Teaser Cyberpunk 2077 został licznie nagrodzony między innymi srebrną statuetką Clio Awards, jednego z najbardziej prestiżowych międzynarodowych festiwali reklamowych na świecie w kategorii Technika Filmowa/Animacja. W konkursie FITC Award zdobył nagrodę publiczności. Zwiastun zwyciężył także w konkursie Machinima s Iniside Gaming Award w kategorii najlepszy trailer roku Teaser został również doceniony w Polsce dwukrotnie triumfował podczas Konkursu Twórców Reklam, zdobywając Złoto w kategorii Ilustracja oraz Brąz za efekty specjalne w kategorii Warsztat Film/Radio. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

69 6. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA Dane za rok 2013 zawarte w poniższym omówieniu dotyczą danych finansowych skonsolidowanych. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 2013 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody w wysokości 54,4 mln zł. W stosunku do roku 2012 przychody wzrosły o 9,0 mln zł co stanowi wzrost o 19,9 %. Grupa sprzedaje swoje usługi zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. DANE W TYS. ZŁOTYCH Przychody zmiana zmiana % Sprzedaż krajowa ,6% Sprzedaż eksportowa ,5% RAZEM ,9% W 2013 roku udział sprzedaży eksportowej wyniósł 53,1% w całości przychodów i wzrósł z 40,5% w roku Efekt ten jest rezultatem realizacji strategii Grupy obejmującej m.in. poszerzanie rynków zbytu za granicą. Największy wpływ na wzrost sprzedaży eksportowej w 2013 roku miała kontynuacja drugiej części filmu animowanego dla spółki Al Rayyan for Media and Marketing z Kataru, istotny wzrost zamówień z sektora gier komputerowych ( cinematiki do gier ) oraz silny popyt na usługi w sektorze klientów reklamowych. Na rynku krajowym przychody zmniejszyły się o 2,4 mln głównie z powodu zmniejszenia wartości zamówień na usługi animacyjne od krajowych klientów działających w branży reklamowy. KOSZTY OPERACYJNE, POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE, ZYSK OPERACYJNY I EBITDA Koszty działalności operacyjnej wyniosły 44,8 mln zł w 2013 roku i były o 8,3 mln zł wyższe niż w Dynamika wzrostu kosztów wyniosła 22,8% i była wyższa niż dynamika przychodów co przełożyło się bezpośrednio na spadek marży operacyjnej. Koszty operacyjne bez uwzględniania amortyzacji wyniosły 41,7 mln zł i wzrosły w stosunku do roku 2012 o 7,9 mln zł. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

70 PONIŻEJ ZAPREZENTOWANO STRUKTURĘ KOSZTÓW OPERACYJNYCH WRAZ Z DYNAMIKĄ ROCZNĄ. DANE W TYS. ZŁOTYCH Koszty wg rodzaju zmiana dynamika % udział 1. Amortyzacja ,1% 6,9% 2. Zużycie materiałów i energii ,4% 4,7% 3. Usługi obce ,7% 42,1% 4. Podatki i opłaty ,9% 0,5% 5. Wynagrodzenia ,5% 56,6% 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,8% 4,0% 7. Pozostałe koszty rodzajowe ,1% 2,2% RAZEM ,8% 100,0% W strukturze kosztów operacyjnych największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń. Wynoszą one 25,4 mln złotych co stanowi 56,6 % całkowitych kosztów operacyjnych. Po uwzględnieniu ubezpieczeń społecznych i świadczeń pracowniczych udział kosztów pracy wyniósł 60,6% w całości kosztów działalności operacyjnej. W roku 2013 koszty Wynagrodzeń wzrosły o 4,7 mln zł tj. o 25,4%. W roku 2013 koszty wynagrodzeń zwiększyły się o 2,0 mln zł tj. o 8,5%. Wzrost kosztów wynagrodzeń odnotowany został w spółkach zależnych od Platige Image S.A. Drugą najistotniejszą pozycją w strukturze kosztów Grupy są usługi obce, które stanowią 42,1 % kosztów działalności operacyjnej. W roku 2013 usługi obce wzrosły o 9,1 mln zł t.j. o 93,7%. Podstawowe składniki usług obcych to: usługi związane z produkcją ( usługi graficzne, animacyjne, wypożyczenie sprzętu, plany zdjęciowe i inne ) czynsze oraz usługi wsparcia software u. W 2013 roku Emitent w istotnie większym stopniu nabywał usługi od podmiotów gospodarczych niż w W rezultacie wynagrodzenia rosły wolniej niż przychody natomiast usługi obce wzrosły istotnie. Drugą ważną przyczyną wzrostu usług obcych jest spadek cen w branży reklamowej i wykonanie znacznie większego zakresu prac przy określonym poziomie przychodów. Wobec wzrostu przychodów o 19,9% większy zakres prac przy realizacji zleceń skutkował niewspółmiernie wysokim wzrostem kosztów usług. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 815 tys. złotych w 2013 i wzrosły o 118 tys. złotych w stosunku do roku ubiegłego. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 538 tys. złotych w 2013 i były wyższe o 296 tys. złotych w stosunku do roku ubiegłego. Najistotniejsze składniki pozycji pozostałe przychody i koszty operacyjne w 2013 roku to: dotacje oraz odpisy należności i zobowiązań i rozliczenie wykupu mniejszościowego udziału w Platige Image, LLC. W roku 2013 zysk operacyjny wyniósł 2,2 miliona złotych i był niższy o 3,2 miliona złotych czyli 59,6% w stosunku do zysku operacyjnego osiągniętego w 2012, kiedy to wyniósł 5,4 mln złotych. Spadek zysku operacyjnego wynika ze wzrostu przychodów o 9,0 milionów złotych, wzrostu kosztów działalności operacyjnej o 12,0 milionów złotych oraz spadku salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o 0,2 mln złotych. Zysk EBITDA w roku 2013 wyniósł 5,3 milionów złotych i był niższy od zysku EBITDA zrealizowanego w 2012 roku o 2,8 milionów złotych tj. o 35,0%. Marża zysku EBITDA spadła z poziomu 17,8% w 2012 do poziomu 9,7% w PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE Przychody finansowe. Przychody z odsetek bankowych wyniosły 11 tys. złotych w 2013 roku natomiast w 2012 roku wyniosły one 178 tys. złotych. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

71 Koszty finansowe. Na koszty finansowe Grupy składają się głownie odsetki od kredytów bankowych oraz różnice kursowe. Koszty finansowe wyniosły w 2013 roku 0,8 mln złotych z czego różnice kursowe to 0,5 mln złotych. W 2012 roku koszty finansowe wyniosły 0,6 miliona złotych, w tym 0,4 miliona złotych stanowiły różnice kursowe. Różnice kursowe dotyczą zarówno zrealizowanych różnic kursowych na sprzedaży eksportowej jak i różnic niezrealizowanych dotyczących wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Największy wpływ na niezrealizowane różnice kursowe ma wycena kredytu hipotecznego zaciągniętego w Euro. ZYSK NETTO Podatek dochodowy. W 2013 obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego wyniosło 0,6 mln złotych. Część bieżąca podatku wyniosła 0,7 mln złotych, a zmiana stanu aktywa i rezerwy na podatek odroczony 0,1 mln złotych. Podatek odroczony wynika ze zmiany przejściowych różnic między kosztami bilansowymi a podatkowymi. Zysk netto. Po odjęciu zysku przypadającego mniejszości w 2013 roku zysk netto wyniósł 27 tys. złotych. Wzrost przychodów w 2013 r ( w kwocie 9,0 miliona złotych ) był wyższy niż wzrost sumaryczny wszystkich kosztów i obciążeń w kwocie 14,0 milionów złotych ( koszty operacyjne podstawowe i saldo pozostałych wzrost o 12,2 miliona złotych, saldo przychodów i kosztów finansowych spadek o 0,3 mln złotych, podatek dochodowy i inne pozycje zmniejszenie zysku o 1,5 mln złotych ) co spowodowało ogólny spadek zysku netto o prawie 5 mln złotych. AKTYWA OBROTOWE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Na dzień należności krótkoterminowe wynosiły 6,8 mln zł i były niższe od stanu na dzień o 1 mln zł. Grupa aktywnie monitoruje poziom należności, aby ograniczać ich przeterminowanie i ryzyko nieściągalności. Branża, w której Grupa Platige Image realizuje największe obroty, charakteryzuje się wydłużonymi terminami płatności. Ze względu na plany dalszego rozwoju i zakładany wzrost sprzedaży należy się spodziewać, że poziom zaangażowanej gotówki w finansowanie kapitału obrotowego może się zwiększyć w przyszłości. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE Na dzień saldo gotówki wynosiło 1 mln zł i było niższe od stanu na dzień o 4 mln zł. KAPITAŁ WŁASNY Na dzień kapitał własny wyniósł 22,7 mln zł i nie ulega zmianom w 2013 roku. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Na dzień zobowiązania długoterminowe wynosiły 6,7 mln zł i były niższe od stanu na dzień o 0,7 mln zł. Zmiana ta głownie wynika ze zmniejszenia salda kredytu hipotecznego ( spłaty rat kapitałowych i wycena na dzień bilansowy salda wyrażonego w Euro ). BILANS AKTYWA TRWAŁE Na dzień wartość aktywów trwałych wyniosła 28,9 miliona złotych, co stanowiło 72,2% aktywów ogółem. Wartość aktywów trwałych wzrosła o 4,6 miliona złotych w stosunku do 2012 r. Wzrost aktywów odnotowano głównie w pozycjach rzeczowe aktywa trwałe ( 2,8 mln zł ) i wartości niematerialne i prawne ( 1 mln zł ) i inwestycje długoterminowe ( 1 mln zł ). ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Na dzień zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 7,8 mln zł i były wyższe od stanu na dzień o 2,3 mln zł. W saldzie z dnia ujęto krótkoterminową część kredytu hipotecznego przypadającą do spłaty w 2014 roku w wysokości 1 mln złotych. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynika ze wzrostu zobowiązań handlowych i oraz zobowiązań z tytułu wynagrodzeń łącznie o 1 mln zł. Dodatkowo Emitent wykorzystał kredyt krótkoterminowy w kwocie 2 mln złotych. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

72 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy netto z działalności operacyjnej w 2013 r. wyniosły 3,4 mln zł wobec 5,4 mln zł w 2012 r., co stanowi spadek o 2 mln zł. Przepływy finansowe z działalności operacyjnej są niższe od zysku EBITDA o 2,2 miliona zł. Największy wpływ na tę różnicę ma rozliczenie podatku dochodowego, zmiana stanu należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz rozliczenie udziałowców mniejszościowych. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej w 2013 r. wyniosły 8,3 miliona złotych wobec 9,1 mln złotych w 2012 r. Wydatki na nabycie majątku trwałego wyniosły 7,0 mln złotych, oraz na aktywa finansowe 1,3 mln złotych. Główne wydatki inwestycyjne ponoszone były w zakresie dokończenia modernizacji nieruchomości oraz na zakupy sprzętu i technologii IT. Przepływy netto z działalności finansowej w 2013 r. wyniosły 0,9 mln zł wobec wypływu netto 1,8 mln zł w 2012 r. W 2013 roku Grupa spłaciła 0,7 mln zł kwoty głównej kredytu hipotecznego, 0,2 mln złotych odsetek, 0,2 mln złotych zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz 0,2 mln zł odsetek od kredytu bankowego. W 2013 r. Grupa pozyskała 2,2 mln zł w formie kredytu krótkoterminowego. 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PROGNOZY Emitent nie publikował prognozy wyników na rok INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH W 2013 Emitent nie realizował programu nabycia akcji własnych. 9. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ODDZIAŁACH ( ZAKŁADACH ) Emitent nie posiada wydzielonych oddziałów ani zakładów. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

73 10. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Informacja o posiadanych przez Spółkę instrumentach finansowych w zakresie: ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Instrumenty finansowe posiadane przez spółkę to kredyt hipoteczny udzielony w Euro. Na dzień saldo kredytu wynosiło 1,9 mln Euro. Z tytułu tego kredytu Grupa oprócz normalnego ryzyka operacyjnego utraty płynności ponosi ryzyko związane z możliwością osłabiania się waluty PLN wobec Euro. Grupa potrzebuje ok 360,000 Euro rocznie na obsługę rat kapitałowych i odsetkowych. Zabezpieczeniem przed ww. ryzykami jest naturalny hedging. Emitent historycznie generował dużą część przychodów w walutach obcych oraz w swojej strategii ma działania zorientowane na zwiększanie eksportu, co w opinii Zarządu adekwatnie zabezpiecza powyższe ryzyka. 11. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Akcje Platige Image S.A. serii C,D,E są dopuszczone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który nie jest rynkiem regulowanym. Emitent przestrzega zasad ładu korporacyjnego zgodnie z oświadczeniem o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect opublikowanym na stronie internetowej emitenta: 12. WSKAŹNIKI FINANSOWE I NIEFINANSOWE, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZATRUDNIENIA, A TAKŻE DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO KWOT WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnienie pracowników etatowych w przeliczeniu na pełne etaty w Grupie Platige Image wyniosło 57 etatów. W stosunku do stanu na dzień nie uległy one zmianie. Dodatkowo w celu realizacji projektów grafiki 3D i animacji Grupa współpracuje z ponad 200 artystami grafikami realizującymi projekty Spółki. W 2013 Grupa Platige Image nie prowadziła projektów, w tym inwestycji, związanych z zagadnieniami środowiska naturalnego. Podstawowe wskaźniki finansowe zostały zaprezentowane w tabeli poniżej: grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

74 ANALIZA FINANSOWA WSKAŹNIKI DANE W TYS. ZŁOTYCH ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU wynik finansowy netto średnioroczny stan aktywów RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO wynik finansowy netto średnioroczny stan kapitału własnego RENTOWNOŚĆ NETTO SPRZEDAŻY wynik finansowy netto przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI II aktywa obrotowe zapasy zobowiązania krótkoterminowe SZYBKOŚĆ SPŁAT NALEŻNOŚCI W DNIACH średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów SZYBKOŚĆ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W DNIACH średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni koszt działalności operacyjnej amortyzacja POKRYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH KAPITAŁEM WŁASNYM I REZERWAMI DŁUGOTERMINOWYMI kapitał ( fundusz ) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe MARŻA NA SPRZEDAŻY zysk( strata ) na sprzedaży przychody ze sprzedaży WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ kapitał własny liczba akcji WYNIK FINANSOWY NA JEDNĄ AKCJĘ wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy średnia liczba akcji 0,07% 13,90% 0,12% 23,80% 0,05% 10,97% 1,41 2,66 1,22 2,51 44,54 58,81 17,26 16,33 0,79 1,06 3,47% 10,80% 4,39 7,14 0,01 1,58 grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

75 ANALIZA FINANSOWA BILANS W TYS. ZŁOTYCH % SUMY BILANSOWEJ % SUMY BILANSOWEJ ZMIANA AKTYWA Aktywa trwałe ,40% ,23% wartości niematerialne i prawne ,61% 829 2,12% wartość firmy jednostek podporządkowanych ,21% ,93% -242 rzeczowe aktywa trwałe ,33% ,37% należności długoterminowe 13 0,03% 34 0,09% -21 inwestycje długoterminowe ,28% 350 0,89% 959 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 378 0,95% 324 0,83% 54 Aktywa obrotowe ,60% ,77% zapasy ,88% 866 2,21% 681 należności krótkoterminowe ,06% ,22% ) od jednostek powiązanych 5 0,01% 10 0,03% -5 a ) z tytułu dostaw i usług 0 0% 5 0,01% -5 b ) inne 5 0,01% 5 0,01% 0 2 ) od pozostałych jednostek ,05% ,19% a ) z tytułu dostaw i usług ,93% ,67% b ) inne ,12% 203 0,52% inwestycje krótkoterminowe ,64% ,84% rozliczenia międzyokresowe ,03% 979 2,50% 630 SUMA AKTYWÓW % % 788 grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

76 W TYS. ZŁOTYCH 31 GRUDNIA 2013 % SUMY BILANSOWEJ 31 GRUDNIA 2012 % SUMY BILANSOWEJ ZMIANA PASYWA Kapitał własny ,95% ,09% 1 kapitał zakładowy 318 0,80% 318 0,81% 0 kapitał zapasowy ,47% ,14% kapitał z aktualizacji wyceny 0 0,00% 0 0,00% 0 pozostałe kapitały rezerwowe 0 0,00% ,47% różnice kursowe z przeliczenia 31 0,08% -32-0,08% 63 wynik z lat ubiegłych ,46% 1 0,00% -185 wynik netto roku bieżącego 27 0,07% ,76% Kapitały mniejszości ,71% ,74% -367 Ujemna wartość jednostek podporządkowanych 0 0,00% 0 0,00% 0 Zobowiązania i rezerwy ,34% ,17% rezerwy na zobowiązania 501 1,25% 798 2,04% -297 zobowiązania długoterminowe ,94% ,18% -742 zobowiązania krótkoterminowe ,52% ,19% ) wobec jednostek powiązanych 0 0,00% 0 0,00% 0 a ) z tytułu dostaw i usług 0 0,00% 0 0,00% 0 b ) inne 0 0,00% 0 0,00% 0 2 ) wobec pozostałych jednostek ,52% ,19% a ) z tytułu dostaw i usług ,74% ,05% 713 b ) inne zobowiązania krótkoterminowe ,78% ,14% rozliczenia międzyokresowe 251 0,63% 297 0,76% -46 SUMA PASYWÓW % % 788 grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

77 ANALIZA FINANSOWA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ROK ZAKOŃCZONY ROK ZAKOŃCZONY DYNAMIKA [%] ZMIANA W TYS. ZŁOTYCH 31 GRUDNIA GRUDNIA / /2013 Przychody ze sprzedaży ,92% Przychody ze sprzedaży produktów 0 0 0% 0 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,92% Koszty działalności operacyjnej ,32% I. Amortyzacja ,12% 359 II. Zużycie materiałów i energii ,40% 490 III. Usługi obce ,66% IV. Podatki i opłaty ,90% 2 V. Wynagrodzenia ,51% VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,83% 345 VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,09% -279 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0,00% 0 Zysk na sprzedaży ,39% Pozostałe przychody operacyjne ,45% 118 Zysk ze zbycia aktywów trwałych ,15% -25 Dotacje ,33% 350 Inne przychody operacyjne ,73% -207 Pozostałe koszty operacyjne ,67% 296 Strata ze zbycia aktywów trwałych ,00% 200 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0,00% 0 Inne koszty operacyjne ,67% 96 Zysk( strata ) z działalności operacyjnej ,61% grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

78 ROK ZAKOŃCZONY ROK ZAKOŃCZONY DYNAMIKA [%] ZMIANA W TYS. ZŁOTYCH 31 GRUDNIA GRUDNIA / /2013 Przychody finansowe ,82% -167 Dywidendy 0 0 0,00% 0 Odsetki ,82% -167 Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0,00% 0 Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0,00% 0 Inne 0 0 0,00% 0 Koszty finansowe ,62% 143 Odsetki ,27% 47 Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0,00% 0 Aktualizacja wartości inwestycji ,00% -10 Inne ,11% 106 Zysk ( strata ) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych ,64% 65 Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H+I ) ,64% 65 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0,00% 0 Odpis wartości firmy ,64% 65 Odpis wartości firmy jednostki zależne ,64% 65 Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0 0 0,00% 0 Odpis ujemnej wartości firmy 0 0 0,00% 0 Zysk ( strata ) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności ,00% 208 grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

79 ROK ZAKOŃCZONY ROK ZAKOŃCZONY DYNAMIKA [%] ZMIANA W TYS. ZŁOTYCH 31 GRUDNIA GRUDNIA / /2013 Zysk/strata brutto ,81% Podatek dochodowy od osób prawnych ,42% -859 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku 0 0 0,00% 0 Zyski ( straty ) mniejszości ,93% -122 Zysk/strata netto ,39% EBITDA ,98% MARŻA EBITDA 9,68% 17,85% -45,78% -8,17% grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

80 13. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU, W TYM Z PUNKTU WIDZENIA PŁYNNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Opis struktury aktywów i pasywów został zaprezentowany w Rozdziale 6 oraz 12 niniejszego Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej. Sytuacja płynnościowa Grupy jest zadowalająca co potwierdzają wskaźniki płynności I i II. Wskaźniki te uległy jednak pogorszeniu w stosunku do roku ubiegłego ze względu na wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii E. Zadłużenie Grupy Kapitałowej w instytucjach finansowych nie przekracza 2x EBITDA, co należy uznać za poziom bezpieczny. 14. WAŻNIEJSZE OKOLICZNOŚCI LUB ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ ORAZ WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ROKU OBROTOWYM LUB KTÓRYCH WPŁYW JEST MOŻLIWY W NASTĘPNYCH LATACH Opis najważniejszych okoliczności mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Platige Image został opisany w Rozdziałach 1-6 niniejszego Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej. 15. OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM W dniu 1 lipca 2013 roku Grupa Kapitałowa Platige Image została powiększona o spółkę Vivid Games S.A. S.K.A. w której Emitent na dzień posiada 42,5 % kapitału. Jest to spółka celowa utworzona z Vivid Games S.A. oraz funduszem inwestycyjnym GPV I Sp. z o.o. S.K.A. na potrzeby wspólnego wyprodukowania i dystrybucji gry na urządzenia mobilne. W dniu 31 lipca 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy PlatigeUS, Inc a Alanda Ltd na mocy której PlatigeUS, Inc. nabyła od Alanda Ltd 30% udziałów w spółce Platige Image LLC. W następstwie tej transakcji Spółka Platige US, Inc została jedynym wspólnikiem Platige Image, LLC. W dniu 29 listopada 2013 Platige Image S.A. zbyła wszystkie posiadane przez siebie udziały w Mniam.tv Sp. z o.o. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

81 16. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN Struktura Grupy Kapitałowej Platige Image na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została przedstawiona na wykresie poniżej: PLATIGE IMAGE S.A. 100% 51% PLATIGE US, INC. JUICE SP. Z O,O, 100% 50% PLATIGE IMAGE, LLC 100% JUICE BOX SP. Z O.O. PLATIGE FILMS SP. Z O.O. 42,5% VIVID GAMES S.A. S.K.A. 51% PLASTIC SP. Z O.O. PODMIOT SIEDZIBA % POSIADANEGO KAPITAŁU jednostkę dominującą PLATIGE IMAGE S.A. jednostkę zależną PLASTIC Sp. z o.o. jednostkę zależną JUICE Sp. z o.o. jednostkę zależną PLATIGE US INC. jednostkę zależną PLATIGE IMAGE LLC od PLATIGE US INC. jednostkę zależną PLATIGE FILMS Sp. z o.o. adres: ul. Racławicka 99, Warszawa adres: ul. Obywatelska 102/104, Łódź adres: ul. Gwarna 17/5, Wrocław adres: 532 Broadway, 5th Floor, New York, NY adres: 532 Broadway, 5th Floor, New York, NY adres: ul. Racławicka 99, Warszawa - 51% w roku % 100% 100% 100% grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

82 W 2013 roku wystąpiły następujące zmiany w Grupie Kapitałowej Platige Image: 1. powołanie jednostki stowarzyszonej Vivid Games S.A. S.K.A. spółka celowa została utworzona w celu wyprodukowania gry Godfire: Rise of Prometheus ; 2. wykupienie 30% udziałów w Platige Image, LLC od drugiego wspólnika przez Platige Us, Inc zmiana miała na celu restrukturyzację działalności na terenie USA; 3. sprzedaż udziałów w Mniam.tv sp. z o.o. optymalizacja procesów związanych z produkcją sesji zdjęciowych. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia: PODMIOT SIEDZIBA PODSTAWA PRAWNA WYŁĄCZENIA % POSIADANEGO KAPITAŁU jednostka stowarzyszona VIVID GAMES S.A. S.K.A. jednostka współzależna JUICE BOX Sp. z o.o. adres: ul. Słowackiego Bydgoszcz adres: ul. Lotników 1, Warszawa art.58 ust. 1 UoR 42,5% art.58 ust. 1 UoR 50% 17. CHARAKTERYSTYKĘ POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Grupa Kapitałowa Platige Image S.A. jest liderem na krajowym rynku postprodukcji i animacji komputerowej. Świadczy usługi na najwyższym światowym poziomie co zostaje potwierdzane przez kolejne nagrody jakie zdobywają produkcje Grupy. Główne kierunki rozwoju to: ekspansja na rynkach zagranicznych i uzyskanie ok. 50% przychodów z projektów zagranicznych; rozszerzenie oferty usług dla klientów poza usługi stricte postprodukcyjne i oferowanie rozwiązań zintegrowanych; stworzenie własnych produktów i własności intelektualnej, które wygenerują przychody w dłuższym okresie. działania te obejmują np. koprodukcje filmów, widowisk, gier komputerowych; dalsza konsolidacja branży grafiki i animacji w kraju i za granicą; promocja artystów współpracujących z Grupą Platige Image. 18. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM W Grupie kapitałowej Platige Image nie występują istotne pozycje pozabilansowe. grupa kapitałowa platige image SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI grupy kapitałowej EMITENTA

83 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WARSZAWA 5 MAJA 2014

84 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLATIGE IMAGE S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Zarząd Platige Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Jarosław Sawko WICEPREZES ZARZĄDU Piotr Sikora WICEPREZES ZARZĄDU arkadiusz Dorynek CZŁONEK ZARZĄDU grupa kapitałowa platige image oświadczenie zarządu

85 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLATIGE IMAGE S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Platige Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi. Jarosław Sawko WICEPREZES ZARZĄDU Piotr Sikora WICEPREZES ZARZĄDU arkadiusz Dorynek CZŁONEK ZARZĄDU grupa kapitałowa platige image oświadczenie zarządu

86 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA WARSZAWA 5 MAJA 2014

87 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego PALTIGE IMAGE S.A. w Warszawie za okres od r. do r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2012 WARSZAWA 24 MAJA 2013 GRUPA KAPITAŁOWA PLATIGE IMAGE SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2012 SpiS DokumeNtÓw LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe Warszawa, 14 listopada 2016 roku 1. Skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 16435. WINDOOR w Radomiu. [BMSiG-11029/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Informacje ogólne Dane jednostki: Nazwa: WINDOOR Siedziba: 26-600 Radom, ul. Rodziny

Bardziej szczegółowo

MSIG 91/2013 (4208) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 91/2013 (4208) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 91/2013 (4208) poz. 6480 Poz. 6480. Import- -Eksport w Łysych. [BMSiG-5987/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Import-Eksport 07-437 Łyse, ul. Hutnicza 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo