Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II"

Transkrypt

1 Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Adam W. Błasiak Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego

2 Plan wystąpienia 1 Scenariusze raportowania derywatów giedowych ( (Exchange-Traded Derivatives, ETDs 2 Raportowanie informacji nt zabezpiecze oraz wyceny kontraktów 3 Stan aktualnych prac ESMA i Komisji Europejskiej nad wyjanianiem wątpliwoci / rozwiązaniem problemów 2

3 Scenariusze raportowania derywatów giełdowych (Exchange-Traded Derivatives, ETD) Pierwotne projekty rozporządzenia dot. tylko OTC - nadal widoczne w mylącym tytule rozporządzenia Ostatecznie przyjęto obowiązujący tekst art. 9, który włącza ETD w zakres obowiązku zgłaszania transakcji W przeciwieństwie do OTC, tu kontrahent po drugiej stronie ma tylko CCP, w dniu transakcji zachodzi nowacja rozliczeniowa tj. wejście CCP w obowiązki strony Jedyne źródło praktycznych wskazówek: ESMA Q&A - Część IV - Reporting to TRs Transaction scenarios - Część V - Reporting to TRs ETD contracts reporting 3

4 Scenariusze raportowania derywatów giełdowych (Exchange-Traded Derivatives, ETD) Zaoenie: firma inwestycyjna czonek giedy (MiFID investment firm nie musi być tosamy z czonkiem rozliczającym CCP (CCP clearing member ; w PL jest to standardem lecz nie musi tak być dziaalnoć jako czonka rozliczającego jako angaująca znaczny kapita podlega na rozwiniętych krajach UE koncentracji w rękach największych podmiotów Tzn: - Krajowe domy i biura maklerskie licencjonowane przez KNF - Zagraniczne firmy inwestycyjne dziaające poprzez oddzia na terytorium RP - Zagraniczne firmy inwestycyjne dziaające na GPW z siedziby za granicą, ale mające oddzia na terytorium RP, za porednictwem którego prowadzona jest dziaalnoć powiązana z obsugą zlece 4

5 Scenariusze raportowania derywatów giełdowych (Exchange-Traded Derivatives, ETDs) Obowiązek zaraportowania spoczywa wg. scenariuszy ESMA na: CCP Czonku rozliczającym CCP Brokerze - firmie inw (gdy dziaa jako principal albo kliencie - zleceniodawcy [Klient firma inwestycyjna/executing broker członek rozliczający CCP] x 2 nogi 12 raportów w łańcuchu przy jednym brokerze po stronach B i S (jeśli wykonanie zlecenia uwzględniałoby osobne transakcje klient broker) w polskich realiach obrotu ETD (f.i. = czł. rozlicz.) zazwyczaj scenariusz: [klient członek rozliczający CCP] x 2 nogi = 8 raportów w łańcuchu trudniejsze jest pytanie o waciwy sposób zaraportowania transakcji w rónych scenariuszach, gdzie polska firma inwestycyjna występuje w acuchu nie jako czonek rozliczający, a jedynie jako executing broker 5

6 Scenariusze raportowania derywatów giełdowych (Exchange-Traded Derivatives, ETDs) Zasada: kontrahentem w rozumieniu EMIR jest ten podmiot, na rzecz którego wykonywana jest transakcja, zatem przy czynnoci maklerskiej o charakterze porednictwa agency firma inwestycyjna co do zasady nie przyjmuje na siebie statusu strony transakcji, zobowiązanym jest klient (niestety będą WYJĄTKI- slajd 8 obowiązek zgaszania do repozytoriów dotyczy firm inwestycyjnych ZAWSZE wtedy, gdy są one kontrahentami w rozumieniu principal tj transakcja zawierana przez firmę inwestycyjną we wasnych celach obowiązek zapewnienia zgaszania naoony na kontrahentów i na CCP, w kadej sytuacji Wg Urzędu, z uzgodnie kontraktowych pomiędzy CCP a czonkiem rozliczającym powinno wynikać rozwiązanie zapobiegające dublowaniu zgosze W praktyce rynkowej najczęciej raportować będzie za wszystkich jedynie CCP 6

7 Scenariusze raportowania derywatów giełdowych (Exchange-Traded Derivatives, ETDs) art 9 EMIR oraz Rozporządzenie delegowane KE 148/2013 obowiązują nas wprost; próbujemy dostosować się w sposób zharmonizowany do scenariuszy ESMA i systemu pojęciowego, które nie przystają do specyfiki ujęcia czynnoci maklerskich na naszym rynku wykonywanie zlecenia w imieniu wasnym na rachunek klienta nie jest bowiem wg definicji zawartych w tabeli 1 do Rozp 148/2013 czynnocią principal : concluding contract on own account (on own behalf or behalf of a client ani agent : concluding contract for the account of and on behalf of a client Gdyby zaoyć, e art 31 Ustawy o OIF zmusza nas do ujęcia brokera zawsze jako principal, mogoby to stać to w sprzecznoci z przyjętym odniesieniem czynnoci wykonywania zlece do komisu, gdy jako principal broker nie musiaby uznawać się za zobligowanego do przekazania nabytych instrumentów klientowi o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowa ne w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. 7

8 Scenariusze raportowania derywatów giełdowych (Exchange-Traded Derivatives, ETDs) Wybór scenariusza powinien być podyktowany efektywnocią rozwiązania i neutralnocią dla rynku; przyjęcie, e broker w obrocie ETD zawsze występuje jako principal moe skutkować multiplikacją raportów Robocze zaoenie 1: w polskich realiach naley traktować brokera wykonującego zlecenie klienta jako dokonującego czynnoć typu agency, nie obarczoną z zasady obowiązkiem raportowania, zatem dla celów raportowania transakcja nie zachodzi pomiędzy brokerem a CCP, ani pomiędzy brokerem a klientem (zleceniodawcą ; Robocze zaoenie 2: jednake, raporty powinny odzwierciedlać transfery pomiędzy kontami rozliczeniowymi w CCP, zatem w niektórych scenariuszach, broker nie będący czonkiem rozl CCP jednak będzie ujęty jako strona acucha rozliczenia (kontrahent wirtualny, techniczny UWAGA: jeli broker = czonek rozliczający CCP, to zachodzą transakcje w relacji klient broker/cz rozl CCP Z tego powodu broker ma obowiązek raportowania 8

9 Scenariusze raportowania derywatów giełdowych (Exchange-Traded Derivatives, ETDs) W niektórych scenariuszach, firma inwestycyjna byaby jednak ujawniona jako strona principal w acuchu, w oparciu o wyjątek a nie z zasady Powyszy wyjątek moe dotyczyć: przypadku, gdy broker wykona syntetyczne zlecenie wasne (ączące zlecenia wielu klientów, a ustalenie faktycznych parametrów kadego kontraktu zawartego na rzecz kadego klienta jest moliwe w momencie transferu pozycji lub transakcji (z konta brokera na konto klienta w CCP ; transakcji dokonanej przez zdalnego czonka giedy na rzecz klienta zagranicznego; transakcji przewidzianej w art 121 Ustawy o OIF tj z koniecznocią potwierdzenia transakcji przez klienta 9

10 Raportowanie informacji nt zabezpiecze oraz wyceny kontraktów Obowiązek raportowania dotyczy równie wyceny instrumentów pochodnych i zabezpiecze zoonych w CCP oraz u czonków rozliczających CCP Pola od 17 do 26 tabeli raportu odnoszącej się do Kontrahenta Obowiązek wchodzi w ycie 180 dni od reporting start day, czyli efektywnie 12 sierpnia 2014 (na podst Rozporządzenia 1247/2012, Czy po 12 sierpnia naley dokonać backloadingu codziennej wyceny kontraktów zawartych po 12 lutego? Nie, o ile ESMA nie przedstawi innej interpretacji Raportują te same podmioty, które są obowiązane raportować jako kontrahenci wg scenariuszy w ESMA Q&A Raporty nt zabezpiecze będą przekazywane przez CCP do TR na podstawie: - wyceny zoonych w CCP zabezpiecze - informacji dostarczonych do CCP przez czonków rozliczających 10

11 Raportowanie informacji nt zabezpiecze oraz wyceny kontraktów Obowiązek wyceny codziennej wg wartoci rynkowej lub w oparciu o model obejmuje kontrahentów finansowych oraz niefinansowych przekraczających próg rozliczania [NFC+]; Wycena powinna być dokonana i zaraportowana nie póniej ni w dniu następującym po transakcji Kontrahenci niefinansowi [NFC-] mogą dokonywać wyceny tylko w przypadku okresowej rekoncyliacji portfeli, polegając przy tym na wycenie dokonanej przez swojego kontrahenta; rekoncyliacja portfela musi obejmować wycenę kadego kontraktu Obowiązek dla [NFC-] to rekoncyliacja raz na kwarta / raz na rok, w zalenoci od iloci otwartych kontraktów z danych kontrahentem 11

12 3 Stan aktualnych prac ESMA i KE nad wyjanieniem wątpliwoci / rozwiązaniem problemów Definicja kontrahenta niefinansowego LEI dla przedsiębiorców nie będących osobami prawnymi tj osób fizycznych prowadzących dziaalnoć gospodarczą (wypowiedzieć ma się globalny komitet ROC Status kontrahenta / beneficjenta (? dla mas majątkowych nie posiadających osobowoci prawnej, np subfundusze w Polsce Status kontrahenta finansowego / niefinansowego (? dla wehikuów sekurytyzacyjnych (SPV podlegających Dyrektywie ZAFI Istnienie / brak (? obowiązku sprawozdawczego dla poszczególnych typów produktów inwestycyjnych w zalenoci od ich zaliczenia lub nie zaliczenia do kategorii instrumentów pochodnych (brak jednolitej precyzyjnej unijnej definicji/katalogu derywatów 12

13 3 Stan aktualnych prac ESMA i KE nad wyjanieniem wątpliwoci / rozwiązaniem problemów c d Koniecznoć / zakaz (? odrzucania przez TR raportu z transakcji, gdy kontrahent podmiotu raportującego (druga strona nie ma LEI Jaki kod powinien być wstawiony w polu instrument bazowy dla instrumentu walutowego opartego na parze walutowej? Co naley raportować w polu Cena/stawka, Oznaczenie ceny, Kwota nominalna itd dla transakcji FRA, IRS, CRS, OIS, opcji Czy transakcję wynikającą z innej transakcji np opcja, która jest wynikiem uderzenia bariery albo fx wynikający z wykonania opcji jak naley raportować jako oddzielną transakcję? 13

14 róda informacji: www esma europa eu/page/european-market-infrastructure-regulation-emir Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW - www kdpwccp pl europa eu gov pl 14

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations.

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. A non-exhaustive list of trading/clearing cases and how the TRN

Bardziej szczegółowo

EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne

EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne EMIR w polskim przedsiębiorstwie obowiązki i odpowiedzialność dla firm zawierających kontrakty pochodne Dr Remigiusz Stanek, Radca Prawny, Partner Zarządzający STANEK Legal Agnieszka Jurczak, Senior Consultant,

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 Dokument konsultacyjny Przegląd standardów technicznych w sprawie zgłaszania zgodnie z art. 9 rozporządzenia EMIR Data: 10 listopada 2014 r. ESMA/2014/1352 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Warszawa, kwiecień 2014 Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie

Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie 79 Paweł Hawranek *, Dariusz Michalski ** Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie Spis treści I. Wprowadzenie II. Pakiet legislacyjny odpowiedź na kryzys fi nansowy III.

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE TEMAT WYDANIA PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZY- KIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID FATCA

W NUMERZE TEMAT WYDANIA PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZY- KIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID FATCA NEWSLETTER NO.6 / LUTY 2014 www.compliancepolska.pl TEMAT WYDANIA PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZY- KIEM BRAKU ZGODNOŚCI W MIFID W NUMERZE FATCA str.3 PARAMETRY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM str.6 PROTOKÓŁ ISDA DODD-FRANK

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r. Agenda Centralne

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 Raport Roczny 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 2.2.1 Walne Zgromadzenie 6 2.2.2 Rada

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS

REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS Definicje ESMA European Security and Market Authority. Czas Odcięcia umowny czas zamknięcia rynków ustalony przez TMS Brokers, które zachowują ciągłość

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Parlament Europejski przyjął pakiet CRD IV/CRR składający się z trzech poziomów aktów prawnych. STR.

W dniu 16 kwietnia 2013 roku Parlament Europejski przyjął pakiet CRD IV/CRR składający się z trzech poziomów aktów prawnych. STR. PAKIET CRD IV/CRR W dniu 16 kwietnia 2013 roku Parlament Europejski przyjął pakiet CRD IV/CRR składający się z trzech poziomów aktów prawnych. STR. 1 Instrumenty pochodne EMIR Ideą stojącą za wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP.

POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP. LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

www.compliancepolska.pl newsletter no. 3 / 2013

www.compliancepolska.pl newsletter no. 3 / 2013 Drodzy Członkowie, Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer Newslettera Compliance. Tak jak w poprzednich wydaniach, staraliśmy się przedstawić artykuły oraz informacje z trzech sektorów rynku finansowego. Jak

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych Warszawa, 2010 r. Rekomendacja A Strona 1 z 27

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo