NUMERY ALARMOWE: (63) (63) (63) NIEZBÊDNE W FIRMIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUMERY ALARMOWE: - 999-997 - 998 (63) 2720436-986 (63) 2720379-991 801 363 - (63) 2720432 NIEZBÊDNE W FIRMIE:"

Transkrypt

1 NUMERY ALARMOWE: - Pogotowie Policja Stra Po arna 998 (63) Stra Miejska 986 (63) Pogotowie Energetyczne biuro obs³ugi klienta - Zak³ad Us³ug Wodnych (63) NIEZBÊDNE W FIRMIE: US (Urz¹d Skarbowy) centrala: (63) ZUS (Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych) centrala: (63) PUP (Powiatowy Urz¹d Pracy) (63) / (63) PCPR ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) (63) Urz¹d Statystyczny oddzia³ w Koninie (63) Pañstwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (63) Urz¹d Miasta Ko³o (63) , (63) Urz¹d Gminy Ko³o (63) , (63) Urz¹d Gminy Koœcielec (63) , (63) Urz¹d Gminy Grzegorzew (63) Urz¹d Miasta i Gminy w K³odawie (63) , (63) Urz¹d Gminy Babiak (63) , (63) Urz¹d Gminy Chodów (63) , (63) Urz¹d Gminy Olszówka (63) , (63) Urz¹d Gminy Osiek Ma³y (63) , (63) Urz¹d Miasta i Gminy w Przedczu (63) , (63) Urz¹d Miasta i Gminy w D¹biu (63) , (63) , (63)

2

3 1. Gabinety lekarskie. 2. Zak³ady Opieki Zdrowotnej. 3. Pracownie rentgenowskie i USG, badania laboratoryjne. 4. Przychodnie i poradnie, pracwonie protetyczne. 5. Praktyka lekarska, po³oznicza, pielêgniarska, stomatologiczna. 6. Badania kierowców. 7. Oœrodki szkolenia kierowców. 8. Mechanika pojazdowa: - stacja diagnostyczna - sprzeda hurtowa gazu, gaz butlowy - salon i serwis samochodowy - stacja paliw - blacharstwo i lakiernictwo - akcesoria samochodowe i artyku³y motoryzacyjne - us³ugi tapicerskie - sprzeda opon - myjnia - autokomis - sprzeda, spedycja obs³ugi akumulatorów 9. Naprawa, produkcja oraz sprzeda : narzedzi, czêœci zamiennych, maszyn produkcyjnych i rolniczych, sprzetu po arniczego. 10. Taxi. 11. Transport krajowy, miêdzynarodowy i spedycja. 12. Handel obwoÿny: - bazar - artyku³y szkolne - bielizna - tekstylia i odzie 13. Hurtownie: - farb i materia³ów budowlanych - nasion ogrodniczych - odzie y - kwiatów - odzie y u ywanej - artyku³y spo ywcze 14. Sklepy wielobran owe: - obuwniczy - bieliÿniarski - firankarnia - rybny

4 - artyku³y poscielowe i tekstylia. - sportowy - wszystko dla go³êbi - alkohole - przyprawy 15. Artyku³y spo ywcze i ogólnoprzemys³owe. 16. Artyku³y chemiczne. 17. Sklepy odzie owe. 18. Produkcja odzie y roboczej. 19. Zak³ady miêsne, zak³ady wêdliniarskie, sklepy miêsne. 20. Cukiernie i piekarnie. 21. Kioski. 22. Jubilerstwo. 23. Produkcja, sprzeda mebli. 24. Kwiaciarnie i upominki. 25. Handel: - artyku³y poœcielowe - odzie - smalec - sprzeda wêgla - stal - odzie specjalistyczna - bi uteria - artyku³y szkolne, biurowe - p³ytki ceramiczne - znicze - nasiona rolnicze - stolarka okienna - Patrz: Stolarka okienna i drzwi; wyroby i monta kominków i schodów - artyku³y budowlane i monta owe - Patrz: Budowlanka i wykoñczenia wnêtrz - czêœci samochodowe - Patrz: Akcesoria samochodowe i artyku³y Motoryzacyjne - ceramika ³azienkowa - Patrz: Instalacje sanitarne i ogrzewanie; instalacje gazowe 26. Wyroby hutnicze. 27. Stolarka i rymarstwo; zak³ady betoniarskie i kamieniarstwo. 28. Œlusarstwo, spawalnictwo i obróbka. 29. Instalacje sanitarne i ogrzewanie; instalacje gazowe. 30. Geodezja i kartografia.

5 31. Elektrycznoœæ: - elektryka - elektrotechnika, elektromechanika, elektronika 32. Budownictwo i wykoñczenia wnêtrz. 33. Biura projektów i kosztorysów, wycena, rzeczoznawstwo. 34. Poœrednictwo finansowe, biuro rachunkowe, nieruchomoœci. 35. Poœrednictwo ubezpieczeniowe, marketing. 36. Kancelarie prawne, notarialne, adwokackie. 37. Sieæ placówek bankowych; po yczki, inne formy udzielania kredytu. 38. Agencje reklamowe, reklamy, szyldy, poligrafia, grawerowanie. 39. Wydawnictwa; gazety. 40. Drukarnie 41. Edukacja. 42. Nauczanie jêzyków obcych; biura tlumaczeñ. 43. Szkolenia BHP, instrukcje przeciwpo arowe. 44. Wynajem pomieszczeñ biurowych. 45. Kompleksowe wyposa enie biur i sklepów. 46. Obs³ugi informatyczne i komputery: - sieci komputerowe i bazy danych - serwis komputerowy oraz zak³adanie stron - sprzeda internetu 47. Studia video - filmowania i fotograficzne. 48. Rekreacje. 49. Gastronomia i puby. 50. Salony kosmetyczne; masa u (fizjoterapia). 51. Salony fryzjerskie. 52. Rolnictwo, centrum ogrodnicze, zak³¹danie i pielêgnacja ogrodów. 53. Dekoracje i planowanie wnêtrz. 54. Prace gospodarcze: (sprz¹tanie, us³ugi porz¹dkowe, pralnia); us³ugi komunalne: (czyszczenie kanalizacyjne, wywóz p³ynnych œrodków). 55. Stolarka okienna i drzwi; wyroby i monta kominków i schodów. 56. Wyroby i materia³y œcierne. 57. Krawiectwo i przeróbki krawieckie. 58. Produkcja opakowañ 59. Us³ugi: - produkcja bielizny - biuro podatkowe - wyroby piecz¹tek

6 - produkcja karmy dla psów - Hotel SARA - wyroby zdrowotne z gorczycy - skup metali kolorowych - skup z³omu - ekorecykling - przewóz ywca - pakowanie prezentów - produkcja kwiatów - us³ugi na rzecz innych firm - poœrednictwo sprzeda y - produkcja proszku do polerowania - wyposa enie szkó³ w sprzêt multimedialny - energia odnawialna z wiatru - turbiny wiatrowe - projektowanie, sprzeda, monta odkurzaczy - wyroby optyczne - dostarczanie naturalnej wody Ÿródlanej - bioenergoterapia - produkcja i renowacja pi³ tasmowych - (certyfikat rynków) poœrednictwo handlowe - organizowanie imprez turystycznych, przewóz - produkcja i handel tekstylii domowych - autoryzowana obs³uga pojazdów Scania - produkcja wyrobów mleczarskich - monta i remont urz¹dzeñ ch³odniczych - kompleksowe sprz¹tanie obiektów - produkcja szk³a - produkcja zniczy - obs³uga cieplarniana - us³ugi mieszkaniowe - serwis i sprzeda komputerów - taxi - Patrz: Taxi - transportowe - Patrz: Transport krajowy, miêdzynarodowy spedycja - hutnicze - Patrz: Wyroby hutnicze - stolarskie - Patrz: Stolarka i rymarstwo; zak³ady betoniarskie i kamieniarstwo - œlusarskie - Patrz: Œlusarstwo, spawalnictwo i obróbka - spawalnicze - Patrz: Œlusarstwo, spawalnictwo i obróbka - elektryczne - Patrz: Elektrycznoœæ - elektroniczne, elektromechanicze, elektrotechniczne - Patrz: Elektrycznoœæ

7 - us³ugi w eletrycznoœci i automatyki - Patrz: Elektrycznoœæ - budowlane - Patrz: Budowlanka i wykoñczenia wnêtrz - krawieckie- Patrz: Krawiectwo i przeróbki krawieckie

8

9 1. Gabinety lekarskie. Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Wojciechowska-KniaŸ Ko³o, ul.toruñska 66/ Osiek Ma³y, Dêby Szlacheckie 88 tel: Gabinet Stomatologiczny Irena Patusiak- urawik siedziba: Grzegorzew, Kolska Ko³o, ul.kolejowa 58 tel: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Jolanta Kowalik Ko³o, ul.struga 11 tel: Prywatny Gabinet Dermatologiczny Ma³gorzata Nowicka-Szarafin Ko³o, ul.pck 8 p tel: Prywatny Gabinet Lekarski Medycyna Ogólna i Homeopatia Tomasz Ignaczewski Ko³o, ul.toruñska 145 tel Prywatny Gabinet Lekarski Medycyny Pracy Ryszard Skorupski Ko³o, ul.pck 8 p.103 tel: Gabinet Lekarski Ewa So³tysiak Ko³o, ul.toruñska 28 tel

10 Gabinet Lekarski Ewa So³tysiak Ko³o, ul.toruñska 28 tel Gabinet Lekarski - Radiodiagnostyka Jacek Kozio³ Ko³o, ul.poniatowskiego K³odawa, ul.kapicy 2 tel: 63/ Gabinet Weterynaryjny Magdalena Boruszewska Ko³o, ul.leœna 18 tel: Gabinet Stomatologiczny ukasz Badach Adamin 41 tel: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Joanna Kawalec-P³udowska Babiak, Poznañska Ko³o, Powiercie, ul.tulipanowa 4 tel: 63/ Prywatny Gabinet Dermatologiczny lek.med. Izabela Olejniczak Ko³o, Narutowicza 3 tel: Zak³ady Opieki Zdrowotnej. Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczna Ma³gorzata Nowicka-Szarafin Ko³o, ul.pck 8 p tel: 63/

11 Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DOM-MET Us³ugi pielêgniarsko-po³oznicze Gra yna Go³êbska Ko³o, ul.pck 8 tel: 63/ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DOM-MET Us³ugi pielêgniarsko-po³oznicze Henryka Œwierczyñska Ko³o, ul.pck 8 tel: 63/ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DOM-MET Us³ugi pielêgniarsko-po³oznicze Bogumi³a Krystyna Bia³ecka Ko³o, ul.pck 8 tel: 63/ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DOM-MET Us³ugi pielêgniarsko-po³oznicze Daniela Szymczak Ko³o, ul.pck 8 tel: 63/ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DOM-MET Us³ugi pielêgniarsko-po³oznicze Agata Indrzejczak Ko³o, ul.pck 8 tel: 63/

12 Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DOM-MET Us³ugi pielêgniarsko-po³oznicze Krystyna Kaczmarek Ko³o, ul.pck 8 tel: 63/ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej DEREÑ -Internista - Lekarz przemys³owy Les³aw Dereñ Ko³o, ul.toruñska 28 tel: 63/ TDK Krystyna Tuleja Ko³o, ul.pck tel: 63/ Pracownie rentgenowskie i USG, badania laboratoryjne Pracownia rentgenowska i USG Smoleñska Aleksandra Ko³o, ul PCK 8 tel: 63/ So³tysiak Iwona Ko³o, ul PCK 8 tel:

13 4. Przychodnie i poradnie, pracownie protetyczne. Firma Us³ugowa S³awomir Go³êbski Ko³o, ul.wojciechowskiego 34/ ódÿ, ul.wici 44 tel: Pracownia Psychologiczna GTEST Fiodor Gryniewicz Konin, ul.spó³dzielców 3/309 tel: Przychodnia Specjalistyczna MEDICUS Danuta Zarêbska-Zapa³owska Ko³o, ul.toruñska 11 tel: 63/ Praktyka lekarska, po³o nicza, pielêgniarska, stomatologiczna. Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Dorota Kubiak-Tusznio Ko³o, ul.e.plater 9 tel: 63/ Specjalistyczna Praktyka Lekarska na Wezwanie Maria Kwieciñska Ko³o, ul.garncarska 37/2 tel: Badania kierowców. Pracownia Badañ Psychologicznych Kierowców- HORYZONT Anna Paluszkiewicz Ko³o, ul.kolejowa 72/10 tel:

14 Pracownia Badañ Psychologicznych Kierowców - HORYZONT Agnieszka Papierz Ko³o, ul.kolejowa 72/10 tel: Oœrodki szkolenia kierowców. Nauka Jazdy Agnieszka Chojnacka Ko³o, ul.leœna 8a tel: Oœrodek Szkolenia Kierowców Jan Leszcz Ko³o, ul.sienkiewicza 57/42 tel: Borucki Karol Ko³o, ul.kolejowa 32/13 tel: Oœrodek Szkolenia Kierowców Adrian Skoczylas Ko³o, ul.zawadzkiego 26/14 tel: Auto-Moto 1 Ryszard Dopiera³a Ko³o, ul.kajki 16A tel: 63/ Oœrodek Kszta³cenia Kierowców STEGENTA Kat.A,A1,B,B+E Grzegorz Stegenta Ko³o, ul. eromskiego 4 tel: , Oœrodek Szkolenia Kierowców Zbigniew Kwiatkowski Ko³o, ul.toruñska 159 tel:

15 Oœrodek Szkolenia Kierowców Mariusz Chojecki Ko³o, ul.kolejowa 14/ Ko³o, ul.kolejowa 5 - SP Nr 5 tel: Mechanika pojazdowa: Zak³ad Mechaniki Pojazdowej Mariusz Palusiñski Ko³o, ul.j.korcaka 5 tel: Grzegorz G³¹bicki Ko³o, ul.sienkiewicza 57 tel: Auto - Elektronika Kamil Sztober Ko³o, ul.3 Maja 37 tel: Auto - Naprawa Zbigniew Krupiñski Ko³o, ul.cegielniana 1 tel: 63/ Auto - Complex ukasz Œwider Ko³o, ul.zawadzkiego 33 tel: PPHU Oktan 1000 Marcin Chêciñski Ko³o, ul.d¹bska 40g tel: Eurowarsztat Miros³aw Cichy Ko³o, ul.kolejowa 3 tel: 63/

16 Mechanika Pojazdowa Dariusz Rusin Ko³o, ul.zawadzkiego 11 tel: Mechanika Pojazdowa. Kompleksowa naprawa aut powypadkowych. Tomasz Antczak Ko³o, ul.st. Fleszarowej-Muskat 5 tel: Mechanika pojazdowa, blacharstwo i lakiernictwo Piotr Palusiñski Ko³o, ul.wierzbowa 9 tel: 63/ Zak³ad Mechaniki Pojazdowej Marek Gruberski Ko³o, ul.norwida 13 tel: Rafa³ Borkowski Ko³o, ul.che³moñskiego 7 tel: 63/ PHU Trans-Kol Zenon Sobczak Ko³o, ul.toruñska 186 tel: 63/ , 63/ , 63/ , 63/ stacja diagnostyczna PHU Trans-Kol Zenon Sobczak Ko³o, ul.toruñska 186 tel: 63/ , 63/ , 63/ , 63/

17 Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Waldar W³odzimierz Walczak Ko³o, ul.broniewskiego 16/ Izbica Kujawska, Augustynowo Babiak, Dworcowa Kargowa, Chwalin tel: Diagnostyka Pojazdowa Stacja Kontroli Pojazdów Ireneusz Piaseczny D¹bie, Grabina 20 tel: 63/ , sprzeda hurtowa gazu, gaz butlow Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Waldar W³odzimierz Walczak Ko³o, ul.broniewskiego 16/ Izbica Kujawska, Augustynowo Babiak, Dworcowa Kargowa, Chwalin tel: PPHU Rancho W³odzimierz Chêciñski Ko³o, D¹bska 40g - siedziba Ko³o, ul.wojciechowskiego 32/29 tel: 63/

18 - salon i serwis samochodowy Autoryzowany Serwis Samochodowy BOSCH P.H.U. PRIMAGAZ Bogumi³ Nowicki Koœcielec, Straszków - siedziba, tel:63/ Auto-Czêœci samochodowe. Renault Traffic i Opel Riviera Norbert Jarosz Koœcielec, Trzêœniew Ma³y 39 tel: P.P.H.U. Auto-Koland Andrzej Dziêcio³owski Ko³o, ul.toruñska 257 tel: 63/ , 63/ M-Car Auto-Handel Mariusz Œwider Ko³o, ul.zawadzkiego Ko³o, ul.cegielniana 1 tel: Auto-Koland. Salon i Serwis Fiata. Sebastian Dziêcio³owski Ko³o, ul.toruñska 257 tel: Autoteile Pawe³ Kalinowski Ko³o, ul.powstañców Wlkp. 13/10 tel: Auto Service Truck SCANIA Tadeusz Kwarciñski Ko³o, ul.sienkiewicza 107 tel: 63/

19 - stacja paliw PPHU Rancho W³odzimierz Chêciñski Ko³o, ul.d¹bska 40 g - siedziba Ko³o, ul.wojciechowskiego 32/29 tel: 63/ Trans-Kol Paliwa Zenon Sobczak Ko³o, ul.toruñska 186 tel: 63/ , blacharstwo i lakiernictwo Auto Mix Kosmetyka - blacharstwo - lakiernictwo Zbigniew Tomaszewski Ko³o, Skobielice 23 tel: Mechanika pojazdowa, blacharstwo i lakiernictwo Piotr Palusiñski Ko³o, ul.wierzbowa 9 tel: 63/ akcesoria samochodowe i artyku³y motoryzacyjne AUTOTEILE Pawe³ Kalinowski Ko³o, ul.powstañców Wlkp. 13/10 tel: Czêœci i Akcesoria Samochodowe W³adys³awa Chodyñska Ko³o, ul.wojciechowskiego 4 tel: 63/

20 Wulkanizacja - Sprzeda Opon i Akcesorii Samochodowych Tomasz Szabelski Koœcielec, Straszków 119 tel: Rafa³ Borowski Ko³o, ul.che³moñskiego 7 tel: 63/ Max-Moto Krystian urawik Ko³o, ul.konarskiego 13/1 tel: 63/ SEREN Jaros³aw Szewek Konin, ul.europejska 76 tel: RAV-Cars Micha³ Rogowski Ko³o, ul.nagórna 16 tel: PHU Trans-Kol Zenon Sobczak Ko³o, ul.toruñska 186 tel: 63/ , 63/ , 63/ , 63/ AUTO-CZÊŒCI - CAR SERVICE Dariusz Marciniak Ko³o, Kol.Powiercie 3J tel: 63/ Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe DOL-MOT Lucjan Dopiera³a Ko³o, ul.toruñska Uniejów, D¹bska 26 tel: , 63/

21 - us³ugi tapicerskie Centrum Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Helena Bartczak Ko³o, ul.toruñska 252 tel: , 63/ Us³ugi Tapicerskie Karol O óg Ko³o, ul.garncarska 15/1 tel: 63/ sprzeda opon Wulkanizacja - Sprzeda Opon i Akcesorii Samochodowych Tomasz Szabelski Koœcielec, Straszków 119 tel: myjnia Firma Us³ugowa AS-BIS Alina Szurgot Ko³o, ul.wrzosowa 1 tel: 63/ PHU Trans-Kol Zenon Sobczak Ko³o, ul.toruñska 186 tel: 63/ , 63/ , 63/ , 63/ autokomis PHU KOLJET ukasz Witkowski Koœcielec, Gozdów 71a tel:

22 - sprzeda, spedycja obs³ugi akumulatorów PHU Trans-Kol Zenon Sobczak Ko³o, ul.toruñska 186 tel: 63/ , 63/ , 63/ , 63/ AUTOTEILE Pawe³ Kalinowski Ko³o, Powstañców Wlkp. 13/10 tel: Firma Handlowo-Naprawcza ukasz Kujawa D¹bie, Plac Mickiewicza 19 tel: Naprawa, produkcja oraz sprzeda : narzedzi, czêœci zamiennych, maszyn produkcyjnych i rolniczych, sprzêtu po arniczego Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe DOL-MOT Lucjan Dopiera³a Ko³o, ul.toruñska Uniejów, D¹bska 26 tel: 63/ Zak³ad Us³ugowo-Handlowy STRAMA Marek Straszewski Ko³o, ul.kolejowa 60/18 tel:

23 Technical Grzegorz Têgos Ko³o, ul.toruñska 212 tel: 63/ WIMET S.C. Pawe³ Janczak, Marek Szmata³owski Pawe³ Janczak Osiek Ma³y, Pó³nocna 13 tel: TECHMET EXPORT-IMPORT Ewa Gruberska Ko³o, ul.wierzbowa 8 tel: 63/ P.P.U.H. PROMASZ-BIS Dariusz opiñski Ko³o, ul.towarowa 23A tel: wspólnik spó³ki cywilnej - P.H.U. EURO-CAR Piotr Andrzejczak Grzegorzew, Borys³awice Koœcielne tel: HARD-MET Micha³ Górzyñski Ko³o, Plac Narutowicza 5 tel: JAREN Jaros³aw Szewek Konin, Europejska 76 tel:

24 Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Andrzejewski ukasz Andrzejewski Ko³o, ul.w³oc³awska 18/19 tel: Auto-czêœci samochodowe. Renault Traffic i Opel Riviera Norbert Jarosz Koœcielec, Trzêœniew Ma³y 39 tel: P.H. TOMAR Tomasz Zgierski Ko³o, Kochanowskiego 36 tel: Taxi. TAXI osobowe Roman W³oszczyñski Ko³o, Stanis³awy Fleszarowej-Muskat 39 tel: 63/ TAXI osobowe Dariusz Skaliñski Ko³o, ul.kolejowa 86/7 tel: TAXI Nr 20 Bogumi³ Szymañski Ko³o, ul.garncarska 30/5 tel:

25 11. Transport krajowy, miêdzynarodowy i spedycja. Firma Us³ugowo-Handlowa Janiak Marek Janiak Ko³o, ul.fleszarowej-muskat tel: P.P.H.U.- ALICJA WAPIÑSKA Przemys³aw, Alicja Wapiñscy Ko³o, ul.kolejowa 10/10 tel: 63/ F.H.U. ALMA TRANS Maciej Wypych Ko³o, ul.st. Fleszarowej-Muskat 10 tel: MAGMA Marcin Wypych K³odawa, Cz¹stków 18 tel: Tomasz Pietrzak Ko³o, ul.sienkiewicza 43/16 tel: Licencjonowany Krajowy i Miêdzynarodowy Przewóz Osób PARTNER -BUS Miros³aw Szymañski Ko³o, ul.kolejowa 40/20 tel: , 63/

26 Firma Handlowo-Us³ugowa TRANS-24 Micha³ opiñski Ko³o, ul.sienkiewicza 49/24 tel: TRANS-JACEK Jacek Królikowski Ko³o, ul.kolejowa 52/9 tel: Profesjonalny Transport Krajowy i Zagraniczny Barbara Nykiel Ko³o, ul.kolejowa 90/12 tel: MARKOL Marcin Michalak Ko³o, ul.kolejowa 22/32 tel: EURO TRANS Wies³aw Ejtel Ko³o, ul.spó³dzielców 19 tel: Us³ugi Transportowe MALIGA - TRANS Beata Maliñska Ko³o, W³oc³awska 17/68 tel: 63/ P.H.U. VITTRANSA Witold akomski Ko³o, Ks.Opa³ki 16/ Poznañ, ul.folwarczna 25a/ Ko³o, ul.zegarowa 10 tel: PHU PILARZ-TRANS Krystyna Pilarz Ko³o, ul.garncarska 4/3 tel: 63/

27 REWERS-TRANS Adam Rewers Ko³o, Nagórna 57 tel: AD EURO-SPED Agata Perkowska Ko³o, ul.zawadzkiego 18/5 tel: PHU GOTEX Tomasz Wiœniewski Ko³o, ul.kopernika 22 tel: 63/ , Przedsiebiorstwo Handlowo Us³ugowe MAT-MAR Marcin Kukowski Ko³o, ul.broniewskiego 21 tel: Us³ugi Transportowe Bogumi³ Kozajda Ko³o, ul.konarskiego 55B tel: US UGI TRANSPORTOWE Andrzej Banasik Ko³o, ul.dojazdowa 17 tel: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe INTERTRANS Jolanta Biernat Ko³o, ul.konarskiego 21 tel: 63/

28 BREK-TRANS Pawe³ Bryja Ko³o, ul.w³oc³awska 9/56 tel: Transport Baga owy Wawrzyniec Dudziñski Ko³o, ul.toruñska 153/1 tel: MEGA-TRANS Artur Wasiak Ko³o, Zawadzkiego 43 tel: 63/ Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowo Handlowe KOLHAT Dariusz Witkowski Ko³o, Wrz¹ca Wielka 88 - siedziba Ko³o, Wojciechowskiego 19/29 tel: US UGI TRANSPORTOWE Krzysztof Lewandowski Ko³o, ul.blizna 27 tel: Pawe³ Micha³owski Ko³o, ul.przesmyk 8 tel: SAVIR B³a ej S³awiñski Ko³o, ul.kolejowa 36/13 tel:

29 Przedsiêbiorstwo Us³ug Transportowych i Handlu M.S.M.M. Express Ma³gorzata Marciniak Ko³o, ul. ¹kowa 8 tel: 63/ , Handel obwoÿny: Handel - ObwoŸny Tomasz Oblizajek Ko³o, ul.toruñska 8/8 tel: Handel obwoÿny El bieta Siwczyñska Ko³o, Che³moñskiego 4 tel: bazar Daniela Miszczak Ko³o, ul.kolejowa 14/34 tel: artyku³y szkolne Przedsiêbiorstwo Wielobran owe JAKUB - artyku³y szkolne Micha³ Galiszkiewicz Ko³o, ul.20 Stycznia 20/ Ko³o, Powiercie Wieœ 137 tel:

30 - bielizna Przedsiêbiorstwo Handlowe Adam Zbigniew Smoliñski Ko³o, ul.przemys³owa 9 tel: tekstylia i odzie Handel ObwoŸny Waldemar Ksiê ak Ko³o, ul.wojciechowskiego 34/4 tel: Hurtownie: - farb i materia³ów budowlanych Hurtownia Jaworski Romuald Jaworski Ko³o, ul.szkolna 2 tel: 63/ nasion ogrodniczych Hurtownia nasion ogrodniczych Bogumi³ Dudziñski Ko³o, ul.konarskiego 84 tel: 63/ odzie y Firma Handlowa S³awomir Lamprecht Ko³o, ul.rubinowa 18 - siedziba Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.blizna 87 tel:

31 - kwiatów P.P.H.U. MAWRO Robert Kuliñski Ko³o, ul.zawadzkiego 20 tel: odzie y u ywanej Barbara Ziarnkowska Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.baczyñskiego S³upca, ul.21 Stycznia 15 tel: artyku³y spo ywcze Hurtownia Art.Spozywczych ANIOLA Jaros³aw Minkina Ko³o, ul.bogumi³a 50 tel: 63/ Sklepy wielobran owe: Sklep Wielobran owy Barbara Kruszyñska Ko³o, ul.toruñska 62 tel: Sklep po 4,50 Jaros³aw Garstecki Ko³o, Stary Rynek 6 tel:

32 Sklep Wielobranzowy KAJA Karolina Czajkowska Ko³o, ul.wojciechowskiego 3 tel: Sklep MAX Wioletta Ferenc Ko³o, ul.wojciechowskiego K³odawa, ul.d¹bska Ko³o, ul.toruñska 38 tel: obuwniczy Przedsiêbiorstwo Handlowe EDMAR Marianna Dêbiñska Ko³o, ul. eromskiego Ko³o, ul.zawadzkiego Ko³o, ul.tuwima Konin, ul.poznañska 72A tel: 63/ bieliÿniarski Sklep NATALIE Miros³aw Pigu³a Ko³o, ul.toruñska 18 tel: ELIZA Twoje Tekstylia Izabela Jankowska Ko³o, ul.grodzka 2 tel:

33 MK Fashion Marta Kuœmierek Ko³o, ul.zielona 5 tel: Ma³gorzata Remisz Ko³o, ul.wojciechowskiego 10 tel: Firma Handlowa Bajka Barbara Antczak Ko³o, ul.zawadzkiego 32/ Ko³o, ul.toruñska 70 tel: firankarnia SUENO - Sklep z Firanami Joanna Chêciñska Ko³o, ul.fleszarowej-muskat Konin, ul.11 Listopada 14a tel: rybny Sklep Rybny Rafa³ Budka Ko³o, ul.wojciechowskiego 10 tel: 63/ artyku³y poscielowe i tekstylia. ELIZA Twoje Tekstylia Izabela Jankowska Ko³o, ul.grodzka 2 tel:

34 Ma³gorzata Remisz Ko³o, ul.wojciechowskiego 10 tel: Przedsiêbiorstwo Handlowe Joanna Czubaszewska Ko³o, ul.sienkiewicza 17 tel: MUTTI KG Jaros³aw Ko³odziejek Ko³o, Kol.Powiercie 92A tel: sportowy P.W. Egida Westy Ko³o Sp. z o.o. Józef Adamczyk Ko³o, ul.sienkiewicza 28 tel: Przedsiêbiorstwo Handlowe Agnieszka Majewska Ko³o, ul.sienkiewicza 39 tel: Arkadiusz Grabowski Ko³o, ul.blizna 32 tel: Go³êbski Krzysztof Ko³o, ul.blizna 32 tel: wszystko dla go³êbi Sklep WSZYSTKO DLA GO ÊBI Artur Kotleszka Ko³o, ul.zawadzkiego 41 tel: 63/

35 - alkohole P.P.H.U. JAMARD Browar ZODIAK Robert Kacprzak K³odawa, Bierzwienna D³. Kol 104a tel: 63/ TRADER Maciej Pruszyñski Ko³o, ul.kolejowa 8/36 tel: przyprawy Przedsiebiorstwo Handlowe Agnieszka Majewska Ko³o, ul.sienkiewicza 39 tel: Artyku³y spo ywcze i ogólnoprzemys³owe. Spo³em Powszechna Spó³dzielnia Spo ywców Wojciech Jab³oñski Ko³o, ul.sienkiewicza 29 Sklep Spo ywczo-przemys³owy Zacisze Piotr Szadkowski Ko³o, ul.poniatowskiego 18 tel: MA AGASTRONOMIA+Art. Spozywcze i Przemys³owe Pa³czyñski January Ko³o, ul. Blizna 37A Ko³o, ul. Prusa Ko³o, ul. Sienkiewicza 1 tel:

36 OWOCE, WARZYWA, KWIATY KASIA Pacholska Katarzyna Ko³o, ul. W³oc³awska3 tel: Sklep Spo ywczo-przemys³owy Arkadiusz P³aczkiewicz Koœcielec, Waki Olszówka, Z³ota 7a Koœcielec, D¹browice Czêœciowe tel: Sklep Spo ywczo Przemys³owy Wies³aw Kotkowski Grzegorzew, Ponetów Dolny tel: MS STEEL Marcin Szafrañski Ko³o, Kasprowicza 15 tel: 63/ Sklep Spozywczo-Przemys³owy KUBUŒ Grazyna Marciniak Ko³o, ul.kolejowa 70 tel: Sklep Bran y Ogólnoprzemys³owej KOLIBER Anna Szymañska Ko³o, ul.toruñska 7A tel:

37 Sklep Spo ywczy Piotr Œliwka Ko³o, ul.miodowa 2 tel: Sklep Spo ywczy MICHA EK Czes³awa Tomczak Kroœniewice, ul. êczycka 3 tel: Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Deja Jacek Dziegiñski K³odawa, ubno 122 tel: 63/ WENECJA-Hurt -Detal P³ytek Ceramicznych i Art.Przemys³owych Jadwiga Szabelska Ko³o, ul.kolejowa K³odawa, ul.poznañska 9 tel: 63/ Artyku³y chemiczne. INSTALKRAN Anna Gostyñska Ko³o, ul.toruñska 134 tel: 63/ K³odawa, ul.d¹bska tel: 63/ Artyku³y Cemiczne TESSA Andrzej So³tysiak Ko³o, ul.bakowskiego 3 tel: 63/

38 Artyku³y Cemiczne TESSA Janusz So³tysiak Ko³o, ul.bakowskiego 3 tel: 63/ Sklepy odzie owe. Eliza Twoje Tekstylia Izabela Jankowska Ko³o, ul.grodzka 2 tel: Tanie Ubranie Alicja Wysocka Ko³o, Osiek Wielki 121 tel: Galanteria Odzie owa TARA Barbara Lewandowicz Ko³o, ul.wojciechowskiego 5a tel:63/ Firma Handlowa Ma³gorzata Gruberska Ko³o, ul.wojciechowskiego 6 tel: Salon Odzie owy Butik Your New-Style Sylwia Stasiuk Ko³o, ul.zielona Turek, 650-lecia 4 tel: Galanteria Odzie owa Szyk Urszula Kurek Ko³o, ul.bakowskiego 11 tel: 63/

39 Przedsiêbiorstwo Handlowe GIMAR Katarzyna Gierka-Marecka Ko³o, ul.20 Stycznia 3 - siedziba/biuro Konin, ul.paderewskiego 8 - HOUSE Oborniki, ul.11 Listopada 2 - TOP SECRET Oborniki, ul.11 Listopada 2 - PRALNIA tel: 63/ Sklep Odzie owy Klaudia Renata ukasik Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.toruñska 35 tel: Produkcja odzie y roboczej. GRATEX PPUH W³adys³aw Sztomber Ko³o, ul.towarowa 8 tel: 63/ , 63/ Firma Produkcyjna WIG Gabriela Jarzyñska tel: 63/ Przedsiêbiorstwo Handlowe ROBO-MAR-HURT Marcin Jaworski Ko³o, ul.toruñska 122 tel:

40 19. Zak³ady miêsne, zak³ady wêdliniarskie, sklepy miêsne. Przedsiêbiorstwo Handlowe Agnieszka Majewska Ko³o, ul.sienkiewicza 39 tel: Firma Us³ugowo - Handlowa Mariusz Fr¹tczak Ko³o, ul.kochanowskiego Turek, Oœ.Wyzwolenia 3A - sklep tel: Zak³ady Miêsne KWIATEK Zdzis³aw Kwiatek Ko³o, ul.klonowa 9 - siedziba Ko³o, ul.niez³omnych Ko³o, ul.b¹kowskiego 13/ K³odawa, ul.d¹bska Turek, ul Lecia W³adys³awów, Rynek Izbica Kujawska, ul.pi³sudzkiego 1/ Lubraniec, ul.œw.anny 22 tel: 63/

41 20. Cukiernie i piekarnie. Spo³em Powszechna Spó³dzielnia Spo ywców Wojciech Jab³oñski Ko³o, ul.sienkiewicza 29 P.H.U. JAMARD Robert Kacprzak K³odawa, Bierzwienna D³.Kol. 104 a Cukiernia Agnieszka Cieœliñska K³odawa, Cegielniana 39 tel: 63/ Firma Walkowiak Piotr Walkowiak Ko³o, ul.sienkiewicza 15 tel: 63/ Cukiernictwo Stanis³aw Graczyk Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.toruñska 165 tel: 63/

42 21. Kioski. Poœrednictwo Sprzeda y Towarów Beata Gêbka Ko³o, ul.sienkiewicza / obok Starostwa/ SRK237 tel: PHU DAGMAR Jacek Basiñski Ko³o, ul.emilii Plater - kiosk Ruch tel: Jubilerstwo. Zegarmistrz Jubiler Krzysztof Krupiñski Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.sienkiewicza 35 tel: 63/ B&B Krystyna Bartczak Ko³o. ul.wojciechowskiego 10 tel: 63/ wewn.53

43 23. Produkcja, sprzeda mebli. P.P.H.U. ARTIS J.W. Waldemar Skrycki Ko³o, ul.narutowicza Osiek Ma³y, eromin 11 Salon Meblowy HEBAN Jerzy Stelmasik Ko³o, ul.szkolna 2 tel: 63/ Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe RENOMA Micha³ Chêciñski Ko³o, ul.fleszarowej 18 tel: 63/ SUTOR ANDRZEJ & MEBLE Andrzej Sutor Ko³o, ul.toruñska Kwiaciarnie i upominki. Kwiaciarnia T.Czerniejewski Tadeusz Czerniejewski Ko³o, ul.20 Stycznia 30 tel: 63/ Kwiaciarnia JAŒMIN Halina Marsza³ek Ko³o, ul.toruñska 87A tel:

44 Kwiaciarnia Viktoria Agnieszka Warmiñska Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.niez³omnych 16 tel: 63/ Firma Handlowa Natalia Magdalena Bary³a Ko³o, Osiek Wielki tel: Owoce, Warzywa, Kwiaty KASIA Katarzyna Pacholska Ko³o, ul.w³oc³awska 3 tel: Kwiaciarnia Lilja Dariusz Derwisz Grzegorzew, Góry tel: , Handel: - artyku³y poœcielowe Firma NOVICOR Krystyna Klem Ko³o, ul.kasztanowa 13 - siedziba Ko³o, ul.kolejowa 19 tel:

45 - odzie Przedsiêbiorstwo Handlowe DARIA Dorota Mocna Ko³o, ul.kolejowa 66/5 - siedziba Ko³o, ul.20 Stycznia 3 - biuro Konin ul.padarewskiego 8 - TROU tel: 63/ smalec Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Deja Jacek Dziegiñski K³odawa, ubno 122 tel: 63/ sprzeda wêgla Przedsiêbiorstwo Handlowe DERMAR Wanda Dereñ Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.d¹bska Izbica Kujawska, Kolska 30A tel: 63/ stal Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe AP-STAL Henryka Stelmasik Grzegorzew, Grodna M³yn tel: 63/

46 Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe ZMETIS Tadeusz Sosnowski Ko³o, Narutowicza Ko³o, Piaski 24 tel: 63/ , tel:63/ odzie specjalistyczna Przedsiêbiorstwo Handlowe ROBO-MAR-HURT Marcin Jaworski Ko³o, ul.toruñska 122 tel: bi uteria For Women Marcin Madaj Ko³o, ul.zielona 5 tel: artyku³y szkolne, biurowe Alicja ukomska Ko³o, ul.b¹kowskiego 19 tel:63/

47 - p³ytki ceramiczne WENECJA - Hurt-Detal P³ytek Ceramicznych i Art.Przemys³owych Jadwiga Szabelska Ko³o, ul.kolejowa K³odawa, ul.poznañska 9 tel: 63/ znicze P.W.Stella Monika Marek Ko³o, ul.jaœminowa 7 tel: 63/ , 63/ nasiona rolnicze Agronas P.P.H. Sp. z o.o. Antoni urawik Ko³o, ul. eromskiego 83 tel: 63/ stolarka okienna - Patrz: Stolarka okienna i drzwi; wyroby i monta kominków i schodów - artyku³y budowlane i monta owe - Patrz: Budowlanka i wykoñczenia wnêtrz

48 - czêœci samochodowe - Patrz: Akcesoria samochodowe i artyku³y Motoryzacyjne - ceramika ³azienkowa - Patrz: Instalacje sanitarne i ogrzewanie; instalacje gazowe 26. Wyroby hutnicze. ALFA-TECH Tomasz Sompoliñski Ko³o, ul.toruñska 16a Ko³o, ul.toruñska 8 - PACYKARNIA Osiek Ma³y, ul.kolska 25 - magazyn Sompolno, ul.piotrowska 42 - Zak³ad Kamieniarski, sklep tel.63/ CMC ABRASIVES Karolina Kiljañska ko³o, ul.toruñska 37/4 tel: ZENDER Dariusz Adamczyk Ko³o, ul.st.fleszarowej-muskat 32 tel: ,

49 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe PASTAL Piotr Stelmasik Ko³o, ul.kolejowa 38/ Grzegorzew, ul.grodna Konin, Spó³dzielców 46/7 tel: 63/ , 63/ Stolarka i rymarstwo; zak³ady betoniarskie i kamieniarstwo. F.U.Us³ugi Stolarskie Andrzej Grygielski Ko³o, ul.20 Stycznia 16 tel: Stol-Mark Marek Piaskowski Ko³o, ul.toruñska 86/3 tel: DREW-STOL-BUD Jaros³aw Kiciñski Ko³o, Osiek Wielki 8A tel:

50 Us³ugi stolarskie Tomasz Osiñski Ko³o, ul.toruñska 143 tel: KAMYK Piotr Szymczak Ko³o, ul.toruñska 232 tel: Œlusarstwo, spawalnictwo i obróbka. Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Wo -Wo Wojciech Lewandowski Ko³o, ul.wojciechowskiego 23/ Grzegorzew, Bylice tel: 63/ Warsztat Œlusarski Bogumi³ Kowalski Ko³o, ul.piaski 9 tel: Us³ugi spawalnicze Aadam Kubsik Ko³o, ul.kolejowa 68/4 tel:

51 29. Instalacje sanitarne i ogrzewanie; instalacje gazowe. INSTALKRAN Anna Gostyñska Ko³o, ul.toruñska K³odawa, ul.d¹bska tel: 63/ B.T.H.KLIMA S.S S.M.Rossa S³awomir Rossa Ko³o, ul.stary Rynek 24 tel: 63/ , Zak³ad Us³ugowo-Handlowy ART-BUD Andrzej Trafny Ko³o, ul.kochanowskiego 19 - siedziba Ko³o, ul.toruñska 95 tel: 63/ TERMO-SYSTEM Micha³ Ciesielski Ko³o, ul.l.staffa 36 tel: A.S. INSTAL Arkadiusz Sobczak Ko³o, ul.w³oc³awska 8/60 tel: 63/ , INSTAL-AB Instalacje sanit. ze specjalizacj¹ instalacji gazowych Andrzej Bronicki Ko³o, ul.nowowarszawska 2- siedziba tel:

52 Przedsiebiorstwo Handlowo-Us³ugowe Bartex Jan Bartczak Ko³o, ul.sk³odowskiej 24 tel: P.H.U. KLIMAR Marzena Stroiw¹s Ko³o, ul.d¹bska 5 tel: 63/ Zbigniew Urbañski Ko³o, ul.w³oc³awska 10/16 tel: Geodezja i kartografia. Us³ugi Geodezyjne ALFA Krzysztof Szmagalski Ko³o, ul.kasprowicza Ko³o, ul.w³oc³awska 1 tel: , 63/ KART-GEO - Us³ugi Geodezyjne Zenon Nowak Ko³o, ul.w³oc³awska 6 tel: 63/ ,

53 31. Elektrycznoœæ: - elektryka Przedsiebiorstwo Handlowo-Us³ugowe BARTEX Jan Bartczak Ko³o, ul.sk³odowskiej 24 tel: F.U. Elektro-Instal Mieczys³aw Kupiñski Ko³o, ul.rzeÿnicza 11 tel: Zak³ad Elektroinstalacyjny Lech Murakowski Ko³o, Konarskiego 88 tel: Zak³ad Elektroinstalacyjny Zbigniew Szpilewski Ko³o, ul.m.c.sk³odowskiej 58 tel: Zak³ad Elektronik Krystyna Jagodziñska Ko³o, ul.toruñska 69 tel: 63/ WALTECH Waldemar Kasprzak Ko³o, ul.reja 3 tel: elektrotechnika, elektromechanika, elektronika Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Transportowo-Us³ugowe MARTIN Marcin Skonieczny Ko³o, ul.konarskiego 67 tel:

54 ART ELECTRIC Artur Drêtkiewicz Ko³o, ul.kolejowa 10/25 tel: Przedsiêbiorstwo Wielobran owe ELKOM Marceli Uciñski Ko³o, ul.pck 10A tel: 63/ INFOELTECH Mariusz Walczak Ko³o, ul.toruñska 16a tel:63/ Zak³ad Us³ugowy Tadeusz Szymczak Ko³o, ul.sienkiewicza 55/27 tel: Zak³ad Napraw Radiowo-Telewizyjnych i Sprzetu Elektronicznego Krzysztof Knasiak Ko³o, ul.zawadzkiego 8/15 - piwnica tel: 63/ P.H.U.Osowski Elektromechanika Diesel Jacek Osowski Grzegorzew, ul.warszawska 38A tel: WALTECH Waldemar Kasprzak Ko³o, ul.reja 3 tel: Biuro Projektów Technicznych OR-TECH Rados³aw Lalik Koœcielec, ul.osiedlowa 3/2 tel:

55 32. Budownictwo i wykoñczenia wnêtrz. M.K. "STELLA" Konrad Marek Ko³o, ul.po³udniowa 6 tel: P.P.H. EURO-TECH Robert Tschuschke Grzegorzew 76, Bar³ogi tel: 63/ Us³ugi Budowlano-monta owe i Handlowe "MART-DOM" Roman Gajewski Babiak, ul. Dêbowa 1 tel:63/ , Zak³ad Us³ugowo-Handlowy "ART-BUD" Trafny Andrzej Ko³o, ul. Kochanowskiego Ko³o, ul. Toruñska 95 tel: MAR-BUD Strzeliñski Marek Grzegorzew, ul. Autostrada 22 tel: Gibaszek Janusz Ko³o, ul. Fleszarowej-Muskat 37 tel: Us³ugi Remontowo-Budowlane Gawron Kamil Ko³o, ul. W³oc³awska 13/38 tel:

56 Us³ugi Ogólnobudowlane Wawer Andrzej Ko³o, ul. Konarskiego 98 tel: Firma Remontowo-Budowlana Kawka Zbigniew Ko³o, ul. Ceramiczna 2/16 tel: EURO-REM us³ugi remontowo-wykoñczeniowe Sztrymer Micha³ Ko³o, ul. Kolejowa 76/ Koœcielec, Police Œrednie 43 tel: VIP STAL Badyniak Krzysztof Ko³o, Borki, ul. Topolowa 6 tel: Zak³ad Malarsko- Tapeciarski Grzelak Czes³aw Ko³o, ul. Kolejowa 16/27 tel: Têgos Grzegorz Ko³o, ul. Konarskiego 71 tel: Stru yñski Micha³ Ko³o, ul. Wodna 3 tel: MTP BUDOWNICTWO Palma Maciej Ko³o, Powstañców Wlkp. 13/2 tel:

57 FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA "JAWOR" Jaworski Rafa³ Ko³o, ul. Stary Rynek 14/2 tel: Us³ugi Remontowo-Budowlane B¹k Maciej Ko³o, ul.rubinowa 12 tel: ALMOT Przedsiêbiorstwo Handlowo- Us³ugowe Malec Tomasz Ko³o, ul. Fleszarowej-Muskat 23 tel: PRZEDSIÊBIORSTWO-BUDOWLANO-MONTA OWO- TRANSPORTOWO-HANDLOWE Adaszewski W³odzimierz K³odawa, ul. Poznañska 7 tel: Us³ugi Budowlane Kos Pawe³ Ko³o, ul. Kolejowa 38/1 tel: Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe "ANDRZEJEWSKI" Andrzejewski ukasz Ko³o, ul. W³oc³awska 18/19 tel: Zak³ad Remontowo-Budowlany opata Adam Ko³o, ul. Toruñska 305 B tel: Mokrzycki Adam Ko³o, ul. Kolejowa 8/45 tel:

58 Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe "MAT-BUD" Wa³ecka Anna Koœcielec, Straszków 119 tel: P.P.H.U. "DANEX" Kostañski Daniel Ko³o, ul. Ceramiczna1/1 tel: Biura projektów i kosztorysów, wycena, rzeczoznawstwo. Biuro Wyceny i Obrotu Nieruchomoœciami IMMOBILES in.marek Szczesiak Ko³o, Chojny 64 tel:63/ Biuro Wyceny Nieruchomoœci i Us³ug Budowlanych PECYNA Stanis³aw Pecyna Ko³o, ul.w³oc³awska 3/7 - siedziba tel: RZECZOZNAWSTWO Wies³aw Pusty Ko³o, Starowarszawska 2/1 tel:63/ Biuro Us³ug Projektowo - Kosztorysowych PLAN-BUD Janusz Stokowski Ko³o, ul.chopina 9 tel:

59 Studio Projekt - Us³ugi Techniczne w Budownictwie Zbigniew Miko³ajczyk Ko³o, ul.pó³nocna 3 tel; Konstrukcja Biuro Projektów i Obs³ugi Inwestycji Ma³gorzata Szperka Ko³o, ul.blizna 25 tel: Poœrednictwo finansowe, biuro rachunkowe, nieruchomoœci. Doradztwo Finansowe Podatkowe Finans-Tax Jolanta P³ócienniczak Ko³o, ul.tuwima16 tel:63/ Biuro Wyceny i Obrotu Nieruchomoœciami IMMOBILES in.marek Szczesiak Ko³o, Chojny 64 tel: 63/ Biuro Wyceny Nieruchomoœci i Us³ug Budowlanych PECYNA Stanis³aw Pecyna Ko³o, ul.w³oc³awska 3/7 - siedziba tel: Centrum Us³ug Finansowych Renata Œwi¹tek-Maroszczyk Ko³o, ul.wojciechowskiego 16A/14 tel:

60 Us³ugi Finansowe Tomasz Bary³a Sompolno, Plac Wolnoœci 22 tel: , KredytDom Anna Lendla Ko³o, ul.sienkiewicza 30 tel: Doradztwo Finansowe Katarzyna Jaroszewska Ko³o, ul.tulipanowa 1/19 tel: Poœrednictwo ubezpieczeniowe, marketing. Ubezpieczenia-Zarz¹dzanie-Marketing Grzegorz Cieslak Ko³o, ul.cegielniana 22 tel: , 63/ Poœrednictwo Ubezpieczeniowe Stefan Obia³a Ko³o, ul.toruñska 82 tel: , 63/ Poœrednictwo Ubezpieczeniowe Lucyna Trafna Ko³o, ul.ró ana 28/11 tel: Agencja Ubezpieczeniowa Karina B¹cela Ko³o, ul.w³oc³awska 12/26 tel:

61 PROFIT - otwarte fundusze emerytalne, odszkodowania Pawe³ Grabarczyk Ko³o, ul.baczyñskiego 10 tel: Biuro MISTRAL Renata Sobczak Ko³o, ul.tulipanowa 12/22 tel: Firma Handlowa KOLOFROZEN Robert Grêda Ko³o, ul.toruñska 118 tel: Firma Handlowo-Us³ugowa Romualda Czubiñska Ko³o, ul.m.sk³odowskiej 26 tel: Poœrednictwo VARIA Violetta Brawata Ko³o,ul.Kolejowa90/ Ko³o, ul.kolejowa 72 tel: 63/ , Twój Kredyt Beata Paw³owska Ko³o, ul. eromskiego 49 tel: Poœrednictwo Ubezpieczeniowe Marcin Królikowski Ko³o, ul.po³udniowa Konin, ul.okólna 39A tel: Finanse, ubezpieczenia MK Ko³o Miros³aw KaŸmierczak Ko³o, ul.w³oc³awska 7 tel: 63/

62 Biuro Ubezpieczeniowe Aneta Tomaszewska Ko³o, ul.wyszyñskiego 16/ Ko³o, ul. 20 Stycznia 9 - Biuro Podró y ANETA TRAVEL tel: , 63/ Agencja PKO Lidia Markiewicz Izbica Kujawska, Plac Marsza³ka Pi³sudzkiego 1 tel: Kancelarie prawne, notarialne, adwokackie. Kancelaria Adwokacka Tomasz Gajda Ko³o,ul.W³oc³awska 2A tel: Kancelaria Radcy Prawnego ALEX Alicja Œwiêcicka Ko³o, ul.wojciechowskiego 26 tel: 63/ Kancelaria Adwokacka W³odzimierz asiñski Ko³o, ul.w³oc³awska 6 tel:63/ , Kancelaria Adwokacka Tadeusz Zasada Ko³o, ul.w³oc³awska Konin, Al. 1 Maja 14/34 tel: Kancelaria Radcy Prawnego Igor Kajetan Sp³awski Ko³o, ul.krañcowa Ko³o, ul.niez³omnych 5a/6 tel:

63 37. Sieæ placówek bankowych; po yczki, inne formy udzielania kredytu. Bank Gospodarki ywnoœciowej S.A. Oddzia³ w Kole Piotr Szczepaniak Ko³o, ul.zegarowa 9 tel: 63/ Agencja PKO Lidia Markiewicz Izbica Kujawska,Plac marsza³ka Pi³sudzkiego 1 tel: F.H.P.U. MARPOL Marcin Mazurek Ko³o, ul.zegarowa Ko³o, ul.toruñska 21 tel: 63/ Us³ugi Finansowe - Banki Daniel Dyner Ko³o,ul.Ksiêdza Opa³ki 16/ Konin, ul.chopina 23A Ko³o, ul.toruñska Turek, Armii Krajowej Ko³o, ul.toruñska 16 tel: 63/

64 P.H.U. STASPOL Dariusz Stasiuk Ko³o, ul.tulipanowa 14/ Ko³o, ul.toruñska êczyca, Plac T.Kosciuszki S³upca, Plac Wolnoœci 3/ Ko³o, ul.zielona 5 - Centrum Handlowe Euro Ko³o tel: P.H.U.T. KONTAKT Mariusz Pusty Ko³o, ul.toruñska 7C Ko³o, ul.toruñska 144 tel: Agencje reklamowe, reklamy, szyldy, poligrafia. P.P.H.U. POL-GRAF Piotr Lewandowski Ko³o, ul.ks.s.opa³ki 18/6 tel: Beta Studio Krzysztof Bet Ko³o, ul.fleszarowej-muskat Poznañ, ul.popliñskich 88A tel: Printal Jakub Mazur Ko³o, ul.toruñska 57 tel:

65 Pracownia Agaty Dziedziczak Agata Dziedziczak Ko³o, ul.przemys³owa 1 tel: Kolska Agencja Reklamowa Centrum Krzysztof Mumot Ko³o, ul.sienkiewicza 47/20 tel: , , Agencja Reklamowa Logo Mateusz Rydzewski tel: Wydawnictwa; gazety. Candy Piotr Budka Ko³o, ul.kolejowa 78/ Warszawa, ul.p³atowcowa 20 tel: Sincsta Plus -Kurier Kolski Mariusz Kozajda Ko³o, ul. ¹kowa 51 tel: Drukarnie Drukarnia Tomasz Darul Ko³o, ul.sienkiewicza 101 tel: 63/ , ,

66 Nova Druk Artur Zawadzki Osiek Ma³y, Leœna 4a tel: 63/ Drukarnia Dagraf Dariusz Bejm Ko³o, ul.kolejowa 58 tel: 63/ Edukacja Ekologiczna Chatka Weronika Antkiewicz-Kowalska Ko³o, Leœnica tel: Kraina Przedszkolaka Emilia Lipiñska Ko³o,ul.3 Maja 7 tel: , Koncerty, Studio, Edukacja - Szko³a Muzyczna Casio Dariusz Bagiñski Ko³o, ul. W³oc³awska 7 tel: Nauczanie Jêzyków obcych, biura t³umaczeñ. English for you nauka jêzykaangielskiego Marta Miko³ajczyk Ko³o,ul.Zegarowa 9 tel: Biuro T³umaczeñ Olga Laskowska Ko³o, ul.d¹browskiego 15 tel:63/

67 Prywatne nauczanie jêzyka angielskiego i niemieckiego. T³umaczenie ustne i pisemne. tel: Leader School Joanna Szmajdziñska Ko³o, ul.sienkiewicza Ostrów Wielkopolski, Plac 23 stycznia 5 tel:63/ , Biuro T³umacza Jêzyka Francuskiego Agnieszka Kasprzak Ko³o, ul.reja 3 tel: Germandirekt Hubert Derliñski Ko³o, ul.fleszarowej-muskat 67 tel:63/ Szkolenia BHP, instrukcje przeciwpo arowe. Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Strama Marek Straszewski Ko³o, ul.kolejowa 60/18 tel: TRO-DAR Dawid Gralak Ko³o, ul.3 Maja 45 tel: Zak³ad Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy oraz doradztwa technicznego Dariusz Warszawski Ko³o, ul.konarskiego 55/15 tel:

68 Biuro Us³ug BHP i PPO Anna German-Sztobska Ko³o, ul.zawadzkiego 9/4 tel: Przedsiêbiorstwo Handlowe ROBO-MAR-HURT Marcin Jaworski Ko³o, ul.toruñska 122 tel: Wynajem pomieszczeñ biurowych. P.P.H.U. SNANPOL Sp. z o.o Ko³o, ul.toruñska siedziba tel: 63/ Piotr Jab³oñski Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.toruñska 67A tel:63/ Kompleksowe wyposa enie biur i sklepów Kolmedia plus Janusz Augustowski Ko³o, ul.kolejowa 46/16 - siedziba Ko³o, ul.opa³ki 18 tel: Wyposa enie Sklepów i Biur Urszula Sza³ek Ko³o, ul.3 Maja 106 tel: 63/

69 Presto Krzysztof Radwañski Ko³o, ul.konwaliowa 4/ Ko³o, ul.toruñska Izbica Kujawska, Pl.Wolnoœci 17 tel: 63/ , Obs³ugi informatyczne i komputery. Zak³ad Us³ugowo-Handlowy ART-BUD Andrzej Trafny Ko³o, ul.kochanowskiego 19 - siedziba Ko³o, ul.toruñska 95 tel: 63/ MJ Networks Marcin Janiak Ko³o, ul.toruñska 16a tel: m-solutions Mateusz Wawrzyniak Ko³o ul.zawadzkiego 13/3 tel: DVDmedia Micha³ Bedlechowicz Ko³o, ul.wojciechowskiego 11 tel: Comsystem Pawe³ Miszczak Ko³o, ul.narcyzowa 10/15 tel: P.P.H.U. Karo Robert Szurgot Ko³o, ul.blizna 25 tel:

70 Rafa³ Borkowski Ko³o, ul.che³moñskiego 7 tel: 63/ sieci komputerowe i bazy danych P.H.U. NET-COM Zbigniew Lewandowski Ko³o, Osiek Wielki Osiedle Leœne 53 tel: , Konrad Jurkiewicz Consulting Konrad Jurkiewicz Ko³o, ul.bogumi³a 28 tel: serwis komputerowy oraz zak³adanie stron P.H.U. NET-COM Zbigniew Lewandowski Ko³o, Osiek Wielki Osiedle Leœne 53 tel: , Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Skorpionserwis Marek Tomaszewski Ko³o, ul.ks.opa³ki 20 tel:

71 - sprzeda internetu Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe Skorpionserwis Marek Tomaszewski Ko³o, ul.ks.opa³ki 20 tel: Infoeltech Mariusz Walczak Ko³o, ul.toruñska 16a tel: 63/ Studia video-filmowania i fotograficzne. Astor Andrzej Dominiak Ko³o, ul.kolejowa 18/47 tel: , 63/ Softfilm Zbigniew Rapusta Ko³o, ul.kolejowa 36/16 tel: Video-Foto Astor Renata Dominiak Ko³o, ul.kolejowa 18/47 tel: 63/ , Wideofilmowanie S³awomir Brzeg Ko³o, ul.kolejowa 62/11 tel: Przedsiêbiorstwo Wielobran owe Elkom Marceli Uciñski Ko³o, ul.pkc 10A tel: 63/

72 48.Rekreacje. Happy Centrum.pl Joanna Gradomska Ko³o, ul.dojazdowa Poznañ, ul.chociszewskiego 38/9 tel: Sporty i Sztuki walki Krzysztof Wojewoda Ko³o, ul.sienkiewicza 57/5 tel: Joga Club - Ko³o Danuta Rydzewska Ko³o, ul.emilii Plater Ko³o, ul.szkolna 2B tel: Gastronomia i puby. PPHU Andropol Zofia Andrzejczak Ko³o, ul.kolejowa 76A tel: Europa Bar Monika Kwaœna Ko³o, ul.w³oc³awska 3A, Koœcielec, Dabrowice Stare tel: , 63/ Restauracja Zajazd Pod Dyli ansem Andrzej Tegos Koœcielec, ul.turecka 2 tel:

73 Zajazd - Europa Wanda Œrodowska Koœcielec, D¹browice Stare tel: 63/ Zajazd Wodnik Pawe³ Kostrzewa Koœcielec, Ruszków II, Bogumi³a 71a tel: U Jerzego Jerzy Grochowski Ko³o, ul.mickiewicza 21 tel: Ma³a Gastronomia + Art. Spo ywcze i Przemys³owe January Pa³czyñski Ko³o, ul.blizna 37A, Ko³o, ul.prusa Ko³o, ul.sienkieiwcza 1 tel: C -Projekt Jacek Czarnecki Ko³o, ul.kolejowa Ko³o, ul.kolejowa 15 tel: , 63/ P.U.H. Al Capone - pizzeria Aleksandra Pruszyñska Ko³o, ul.zielona 16 tel: 63/ Bar Ma³ej Gastronomii U Bogusia Mariusz Andrzejewski Koœcielec, Dobrów 45 tel: Pizzeria K-2 Marcin Kruszelnicki Konin, wirki i Wigury 1 tel:

74 Bar Bistro Jerzy Czaplicki Ko³o, ul.niez³omnych tel: 63/ Firma Gastronomiczna Mieszko Grzegorz Mokrzycki Ko³o, ul.3 Maja 5, Ko³o, ul.3 Maja Ko³o, ul.20 Stycznia 37 tel:63/ Restauracja Milka OSM w Kole Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska ul. Towarowa 6, Ko³o tel. 63/ Salony kosmetyczne; masa u (fizjoterapia). AgMAr Agnieszka Stodulska Ko³o, ul.tulipanowa 8/9 tel: 63/ Kinesis Anna Jakubowska Ko³o, ul.sienkiewicza 74 tel: Firma Handlowo-Us³ugowa Solaris Przemys³aw Ferenc Konin, ul.energetyka 6B tel: 63/ Gabinet Manicure Teresa Gutowska Ko³o, ul.stary Rynek 22 tel: Salon Kosmetyczny Bernadeta Krajewska Ko³o, ul.niez³omnych 7 tel:

75 Eve-line - pielêgnacja d³oni i stóp Ewelina Biliñska Ko³o, ul.broniewskiego 6 tel: Gabinet Pielêgnacji Cia³a i Urody Strefa Piêkna Monika Wiœniewska Ko³o, ul.kraszewskiego 18 tel: Mazid³o - Gabinet Kosmetyczny Anna Lisiecka Ko³o, ul.toruñska 82 tel: La Figura Studio Odchudzania i Masa u Rolletic Emilia Bartosik Ko³o, ul.broniewskiego 11a tel: Studio Urody Style Dzia³alnoœæ Us³ugowo-Handlowa Ma³gorzata Rybicka Ko³o, ul.sienkiewicza 8 tel: Masa e Monika Kujawska Ko³o, ul.kolejowa 34/73 tel: Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Maria Jolanta Œliwka Ko³o, ul.3-go Maja Ko³o, Stary Rynek 22 tel: 63/ , 63/ Piotr Jab³oñski Ko³o, ul.toruñska Ko³o, ul.toruñska 67A tel:63/

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze ul. Kasztanowa 13 Jan Gawryluk 085 6557705. Dyrektor Zenon Żukowski

Siemiatycze ul. Kasztanowa 13 Jan Gawryluk 085 6557705. Dyrektor Zenon Żukowski NAZWA ZAKŁADU ADRES ZAKŁADU WŁAŚCICIEL TELEFON Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe Games ul. Kasztanowa 13 Jan Gawryluk 085 6557705 PPHU Mandeo PPHU Darman ul. 11 Listopada 235/237 ul. 11 Listopada 25

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Firmy w Przegędzy. money.pl/baza-firm. Sołtys. 44-238 Przegędza, ul. Powstańców 14a, Tel.: (32) 4315746

Firmy w Przegędzy. money.pl/baza-firm. Sołtys. 44-238 Przegędza, ul. Powstańców 14a, Tel.: (32) 4315746 Firmy w Przegędzy money.pl/baza-firm Sołtys 44-238 Przegędza, ul. Powstańców 14a, Tel.: (32) 4315746 Ochotnicza Straż Pożarna Przegędza, ul. Szkolna 13, Tel.: (32) 4314599 Szkoła Podstawowa im. P. Stalmacha

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

SEKCJA MOTORYZACYJNA Andrzej Ryszka - sekcyjny Mechanika Pojazdowa 44-310 Radlin, ul. Narutowicza 177 tel. 032 4567966

SEKCJA MOTORYZACYJNA Andrzej Ryszka - sekcyjny Mechanika Pojazdowa 44-310 Radlin, ul. Narutowicza 177 tel. 032 4567966 SEKCJA MOTORYZACYJNA Andrzej Ryszka - sekcyjny 44-310 Radlin, ul. Narutowicza 177 tel. 032 4567966 Adamczyk Henryk 44-341 Gołkowice, ul. Sobieskiego 9 032 4727465608514015 AUTOMENTEL CENTRUM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

(stan na dzień 22 lipca 2015r.)

(stan na dzień 22 lipca 2015r.) MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 22 lipca 2015r.) Lp. Nazwisko i Imię 1. Adach Anna 2. Biedny Ryszard Miejsce przeprowadzania mediacji ul. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

E W I D E N C J A D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J M I A S T A I G M I N Y Ś W I E R Z AWA 2005 Stan na dzien 27.09.

E W I D E N C J A D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J M I A S T A I G M I N Y Ś W I E R Z AWA 2005 Stan na dzien 27.09. E W I D E N C J A D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J M I A S T A I G M I N Y Ś W I E R Z AWA 2005 Stan na dzien 27.09.2010 Lp. Nr ewidencyjny Oznaczenie przedsiębiorcy Nazwa, pod która prowadzona

Bardziej szczegółowo

2 Przedsiębiorstwo Usługowe MAG-BUD Magdalena Glapa rozłożenie na raty umorzenie rozłożenie na raty odroczenie terminu zapłaty

2 Przedsiębiorstwo Usługowe MAG-BUD Magdalena Glapa rozłożenie na raty umorzenie rozłożenie na raty odroczenie terminu zapłaty WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015 Lp. Nazwa / Firma Imię i Nazwisko Forma udzielonej pomocy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. ośrodek etapu praktycznego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Centrum Kultury, ul. Widok 2 Imię i nazwisko Jolanta Pietrucik Wiesława Kamińska Edward Stanisław Grzegorek Ewelina Anna Basaj Kamil Dąbrowski Artur Psonka Dorota Bekalska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 138/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista rzemieślników zrzeszonych. w Związku Rzemieślnikow Cechowych. w Kaliszu ============= Branża motoryzacyjna

Lista rzemieślników zrzeszonych. w Związku Rzemieślnikow Cechowych. w Kaliszu ============= Branża motoryzacyjna Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu: Zarząd Cechu: Starszy Cechu- Bogdan Bonusiak Podstarszy - Kordelasiński Edward Członek - Cicha Irena Członek - Waszak Kazimierz Członek - Smelczyński Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Gorlice ze wskazaniem zajmowanych funkcji Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bielance Dom Pracy Twórczej Bielanka nr 5 1 Hajduk Franciszek Józef Kobylanka

Bardziej szczegółowo

Centrala 61 44 26 700 STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu

Centrala 61 44 26 700 STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu Centrala 61 44 26 700 STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH TELEFONÓW STAROSTA Wilkoński Andrzej 44 26 701 V-ce STAROSTA Szulc Tomasz 44 26 702 SEKRETARZ POWIATU Józefowski Ireneusz

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe.

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. Wojciech Szkudlarczyk badminton Medalista Mistrzostw Polski Seniorów Medalista

Bardziej szczegółowo

1 Marta Białek uczeń I Liceum Ogólnokształcącego. 2 Adam Błażejewski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego. 3 Ewa Durman uczeń I Liceum Ogólnokształcącego

1 Marta Białek uczeń I Liceum Ogólnokształcącego. 2 Adam Błażejewski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego. 3 Ewa Durman uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 1 Marta Białek uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 2 Adam Błażejewski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 3 Ewa Durman uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 4 Michalina Filipiak uczeń I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Imię i nazwisko lekarza Miejsce wykonywania badań telefon Barbara Baran-Garbulińska

Bardziej szczegółowo

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Lp. Okręgowa Rada Adwokacka V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Imi ę Nazwisko Ulica 1 Katowice Katarzyna Komoniewska Potockiego 2/2 2 Katowice Maciej Prowancki Potockiego 2/2 3 Katowice Tomasz

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy w sierpniu 2013 r. Liczba stanowisk pracy. Instrumenty rynku pracy. Lp.

Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy w sierpniu 2013 r. Liczba stanowisk pracy. Instrumenty rynku pracy. Lp. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Dębowa 8, -00 Lidzbark Warmiński tel./fax 89 767 33 39, 89 767 35 66 email: sekretariat@puplidzbark.pl Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ListaQA_18.04.2016.xls Lista osób posiadających kwalifikacje QA. Lp Imie i Nazwisko e-mail Telefon Sektor / Branża Województwo

ListaQA_18.04.2016.xls Lista osób posiadających kwalifikacje QA. Lp Imie i Nazwisko e-mail Telefon Sektor / Branża Województwo 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. 4 Bassa Aneta anettabassa@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podmiotów gospodarczych w branży - podbranży : 10-02 USŁUGI NIEMATERIALNE - PORADY PRAWNO-EKONOM.,TECHNICZ

Zestawienie podmiotów gospodarczych w branży - podbranży : 10-02 USŁUGI NIEMATERIALNE - PORADY PRAWNO-EKONOM.,TECHNICZ Trzebnica,dn. 02.02.2011 Urząd Miejski w Trzebnicy - Ewidencja Działalności Gospodarczej Zestawienie podmiotów gospodarczych w branży - podbranży : 10-02 USŁUGI NIEMATERIALNE - PORADY PRAWNO-EKONOM.,TECHNICZ

Bardziej szczegółowo

KOWALSKA JANINA 6 2.869,77 393,45 2.476,32 222,87 279,00 KOWALSKI JAN 6 4.543,93 622,98 3.920,95 352,89 441,00

KOWALSKA JANINA 6 2.869,77 393,45 2.476,32 222,87 279,00 KOWALSKI JAN 6 4.543,93 622,98 3.920,95 352,89 441,00 Strona: DZIAł ADMINISTRACYJNO-EKONOMIC KOWALSKA JANINA 6.869,77 9,5.76,,87 79,00 KOWALSKI JAN 6.5,9 6,98.90,95 5,89,00 NOWAK NATALIA 0.0,98 9,9.,9 09,0 6,00 NOWAK ZENONIM 6.65, 6,79.7,5 8,7 6,00 Ogółem

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 72 / 2015

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 72 / 2015 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 72 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 2001 Stan na dzien 27.09.2010 Oznaczenie przedsiębiorcy

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 2001 Stan na dzien 27.09.2010 Oznaczenie przedsiębiorcy Lp. Nr ewidencyjny EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 2001 Stan na dzien 27.09.2010 Oznaczenie przedsiębiorcy 1 870/01 Andrzej Kruszakin - Liboska Nazwa, pod którą prowadzona

Bardziej szczegółowo

RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK)

RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK) RANKING TORUŃSKICH BIEGACZY PÓŁMARATON WWW.BIEGANIE.TORUN.PL STRONA POŚWIĘCONA BIEGANIU W TORUNIU 1 Krzysztof Bartkiewicz 01:11:28 Swindon (UK) (1:13:57 Dąbrowa Górnicza, 1:15:05 Okonek) 2 Paweł Szymandera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN

Całkowita wartość projektu PLN Załącznik nr 3 do uchwały Nr 31/1215/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Lista projektów do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPOWKP 32/V/5.2.1/2010,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej

INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej INFORMATOR O GODZINACH PRACY ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Szpitala Powiatowego w Limanowej Rejestracja Ogólna znajduje się na parterze w budynku Przychodni Specjalistycznej, jest dostępna dla pacjentów:

Bardziej szczegółowo

Mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz

Mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz Mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz źródło : http://paproblem.pl/obrazy/110850mechanikb.jpg Gragor Krzysztof Gorajewski ul. Tylna 15 65-413 Zielona Góra +48683272618 Auto - Brum Sebastian

Bardziej szczegółowo

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 26-230 Radoszyce

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 26-230 Radoszyce LISTA SPONSORÓW 2015 1. GS- Samopomoc Chłopska Teresa Pietrusiewicz 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 3. Bank Spółdzielczy w Końskich ul. Zamkowa 26-200 Końskie

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r.

Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r. Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r. 1. KLEJ PLAST Andrzej Sosnowski, Sadłogoszcz 2. Sklep Wielobranżowy HIT Henryk Jagodziński, Barcin 3.

Bardziej szczegółowo

EKO DOM Wojciech Cieniewski ul. Mieszka I 12. 1 97-425 Zelów. Zakład Piekarniczo Cukierniczy TROJANKA s. c. ul. Poznańska 8 A.

EKO DOM Wojciech Cieniewski ul. Mieszka I 12. 1 97-425 Zelów. Zakład Piekarniczo Cukierniczy TROJANKA s. c. ul. Poznańska 8 A. Na podstawie art. 59 b ust. ustawy z dnia 0 kwietnia 004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69, poz. 4 z 008 r.) Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje,

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców w zawodach

Wykaz pracodawców w zawodach Wykaz pracodawców w zawodach Zawód Mechanik pojazdów samochodowych Dane pracodawcy 1.,,BODEX Sp. z o.o. Halina Ucińska ul. Tenusa 1, 97-420 Szczerców tel. (44) 631 82 81 2. Autonaprawa, pomoc drogowa,

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU WYKAZ PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonych OZNACZENIE 1. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, iż zakończył postępowanie konkursowe ogłoszone w dniu 08.02.2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, iż zakończył postępowanie konkursowe ogłoszone w dniu 08.02.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/RCKWNS/FP/2016 na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta

Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta Przydomowe oczyszczalnie ścieków -wykaz nieruchomości dla projektanta Nr deklar acji Imię i nazwisko właściciela nieruchomości Miejscowość Nr działki 3 Małgorzata i Artur Czerwiec Tuklęcz 50 4 Mazur Grażyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWCU SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA na rok szkolny 2011/2012 Zatwierdzam: Opatowiec, dn. 15 czerwca 2011 r. Klasa edukacyjne Podręcznik Autor podręcznika, wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

(I grupa) osoby kierujące placówkami pomocy społecznej

(I grupa) osoby kierujące placówkami pomocy społecznej (I grupa) osoby kierujące placówkami pomocy społecznej 1. Mirosława Grochalska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2. Krystyna Grzybicka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Komunikat kocowy IX Noworocznego Rawickiego Maratonu Pływackiego oraz Ogólnopolskich Zawodów MASTERS

Komunikat kocowy IX Noworocznego Rawickiego Maratonu Pływackiego oraz Ogólnopolskich Zawodów MASTERS Komunikat kocowy IX Noworocznego Rawickiego Maratonu Pływackiego oraz Ogólnopolskich Zawodów MASTERS 1. Data zawodów 4.01.2003 2. Organizator zawodów Orodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu 3. Sdzia główny

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy w maju 2010 r. Liczba stanowisk pracy. Instrumenty rynku pracy. Lp.

Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy w maju 2010 r. Liczba stanowisk pracy. Instrumenty rynku pracy. Lp. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Dębowa 8, -00 Lidzbark Warmiński tel./fax 89 767 33 39, 89 767 35 66 email: sekretariat@puplidzbark.pl Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI. z dnia 11 sierpnia 2015 r. ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA DUKLI z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Dukla w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września

Bardziej szczegółowo

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI Portrety zwierząt W dniu 27 kwietnia 2016r. jury w składzie: Jacek T. Marek- Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU WYKAZ PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonych OZNACZENIE 1. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Katalog pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

Katalog pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Katalog pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Zawód Kod Pracodawca zawodu cukiernik 751201 Cukiernia Coctail-Bar JAWO sp. j. Wojciech Bornus, Jadwiga Ilkiewicz, 14 500 Braniewo, ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla klas I i II (zgodnie z reformą programową) na rok szk. 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące

Wykaz podręczników dla klas I i II (zgodnie z reformą programową) na rok szk. 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące Wykaz podręczników dla klas I i II (zgodnie z reformą programową) na rok szk. 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące Przedmiot Tytuł podręcznika autorzy Wydawnictwo Numer dopuszczenia Język polski Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRACODAWCÓW (OSÓB), Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W SPRAWIE ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH W KWIETNIU 2010R.

WYKAZ PRACODAWCÓW (OSÓB), Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W SPRAWIE ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH W KWIETNIU 2010R. WYKAZ PRACODAWCÓW (OSÓB), Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W SPRAWIE ORGANIZOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH W KWIETNIU 200R.. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 WYKAZ PRACODAWCÓW (OSÓB), Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY O ODBYWANIE

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja mediatorów w sprawach Lp. Nazwisko i imię Rekomendowana/y przez: 1. Adamus Przemysław Krajowy Sąd Arbitrażowy 2. Ceglarek Natalia Krajowy Sąd Arbitrażowy 3. Czajkowska Halina 4. Czepik Aleksiej

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników (przedmioty zawodowe)

Szkolny zestaw podręczników (przedmioty zawodowe) Szkolny zestaw podręczników (przedmioty zawodowe) dla Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach obowiązujący w roku szk. 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW TECHNIKUM (

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014 Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu Rok szkolny 2013/2014 Strona 1 z 7 Poniedziałek 14:15 Podróże kształcą - koło turystyczne Prowadzi: mgr Damian Pomocka

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III.

Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III. Załącznik Nr 1 do protokołu z dnia 20.11.2013 r. Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu p.n Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski etap III. Lp. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW z dnia 10 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW z dnia 10 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 A GMINY GOŁUCHÓW z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( nowa podstawa ) odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. godzina 10.00

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( nowa podstawa ) odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. godzina 10.00 Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( nowa podstawa ) SALA GIMNASTYCZNA odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. godzina 10.00 Kwalifikacja A. 30 - technik logistyk (kl. II i ub. Kl. III)

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Urząd Gminy i Miasta Żuromin 09-300 Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3 woj. mazowieckie E-mail: Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie ugimz@go2.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PUNKT PRZEDSZKOLNY KSIĄŻKI POMOCNICZE Lp. przedmiot tytuł numer 1. Wychowanie Kolekcja przedszkolaka przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od 1.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od 1.07.2012 r. do 31.12.2012 r. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od 1.07.2012 r. do 31.12.2012 r. Lp. Placówka Nazwa podmiotu wynajmującego Zakres wynajmu Czas trwania umowy Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

THE BEST KLASY 3-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

THE BEST KLASY 3-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ THE BEST KLASY 3-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU LP. IMIĘ I NAZWISKO SZKOŁA UZYSKANE PUNKTY NAUCZYCIEL 1 AMELIA MAZUR Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 48 MARIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN. z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konkurs 2008 "Skarby Ziemi" Konkurs plastyczny NAGRODA LAUREAT SZKOŁA. I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska

Konkurs 2008 Skarby Ziemi Konkurs plastyczny NAGRODA LAUREAT SZKOŁA. I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska Konkurs 2008 "Skarby Ziemi" Konkurs plastyczny I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska II nagroda Malwina Machnicka SP nr 84 we Wrocławiu Beata Turska II nagroda Katarzyna Wyszyńska

Bardziej szczegółowo

Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin wskazanych w ramowych planach nauczania I SEMESTR 2013/2014-20 tygodni

Karta monitorująca liczbę zrealizowanych godzin wskazanych w ramowych planach nauczania I SEMESTR 2013/2014-20 tygodni KLASA: 1 TEH 1 biologia Skierś-Zajma Krystyna 2 chemia Klimek Grzegorz 1 20 19 proszę uzupełniać tabelę 3 działalność przedsiębiorstwa Góral Małgorzata 4 80 7 4 edukacja dla 1 20 19 5 geografia Kluczkiewicz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2015/ 2016... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

XI Otwarte zawody Narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla

XI Otwarte zawody Narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla M. Puchalski sędzia związkowy PZN TRASA RÓŻNICA POGODA : pochmurno ŚNIEG : świeży TEMPERATURA : -3 : -3 Kategoria : I 1 6 KOBZDEJ Weronika 33.35 2 4 HAJDUK Martyna 36.87 3.52 3 5 ŚLIWA Zuzanna 41.06 7.71

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

PHU Wika AUTO SERWIS Kamil Przybyłek Ul. Stawowa 4C, 42-300 Myszków

PHU Wika AUTO SERWIS Kamil Przybyłek Ul. Stawowa 4C, 42-300 Myszków RI.272.6.20 Myszków, dn. 2.07.20r DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI,5,6,8,9,0 i ORAZ O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2,,,7 i 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w miesi cu wrzesie 2010

Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w miesi cu wrzesie 2010 Wykaz pracodawców z którymi podpisano umowy w miesi cu wrzesie 2010 Kiosk Osiedlowy D.Badewicz w Kozienicach UmSTAZ/10/0292 STAZ 23.09.2010 1 27.09.2010 26.03.2011 URZAD SKARBOWY W KOZIENICACH UmPI/10/0044

Bardziej szczegółowo