SPIS TRESCI LOGOTYPY WSTEP OFERTA KONTAKT. Kamelot radzi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRESCI LOGOTYPY WSTEP OFERTA KONTAKT. Kamelot radzi:"

Transkrypt

1 2012

2 , SPIS TRESCI, WSTEP OFERTA KONTAKT Kamelot radzi: Glównym celem logo jest przede wszystkim przyci¹ganie uwagi potencjalnego klienta poprzez niepowtarzaln¹ formê graficzn¹ wywoluj¹c emocjonalne postrzeganie i kojarzenie tego podmiotu.

3 Podstawowe Informacje Logotyp jest g³ównym elementem to samoœci wizualnej. Dziêki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualn¹ odrêbnoœæ. Identyfikacja wizualna odgrywa niezwyk³¹ rolê w sposobie, w jakim organizacja pragnie byæ postrzegana, zarówno przez swoich wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych odbiorców. Stanowi ona kompleksowy system, sk³adaj¹cy siê z wielu elementów. Logo to znak graficzny spe³niaj¹cy zarówno rolê informacyjn¹ jaki i marketingow¹. Jest ³atwo zauwa alne oraz przyswajane jako symbol danej firmy. W naszym zespole posiadamy niezwykle wykwalifikowanych grafików tworz¹cych niepowtarzalny system identyfikacji wizualnej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us³ug. Podstawowa kolorystyka logotypu wed³ug naszego projektu firmy to kolory: pomarañczowy, ó³ty, czerwony i czarny do druku zapisywane w kolorach CMYK. Logotyp mo e byæ wykorzystywany tak e w wersji czarno-bia³ej. Wersja logotypu jednokolorowa - druk apl¹, grawerowanie W przypadku druku apl¹ lub grawerowania, pos³ugujemy siê tylko konturem logotypu. Przedstawia siê on wówczas nastêpuj¹co: szary - wszystkie stopnie szaroœci - od 0/0/0/40 do 0/0/0/90 dopuszczalne jest równie drukowanie kolorem srebrnym: pomarañczowy - dopuszczalne jest tylko druk kolorem 0/60/99/0, tylko na bia³ym (0/0/0/0) tle:

4 Podstawowe Informacje czarny - 0/0/0/10 czerwony - dopuszczalne jest tylko druk kolorem 0/100/100/0, tylko na bia³ym (0/0/0/0) tle: Znak mo e byæ umieszczany na t³ach wywodz¹cych siê z jego gamy kolorystycznej. Dla czytelnoœci logo dopuszczalne kolory t³a ró ni¹ siê w zale noœci od wersji. Dla wersji kolorowej i czarno-bia³ej znaku dopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce kolory t³a: bia³y - 0/0/0/0 szary - stopnie szaroœci - od 0/0/0/10 do 0/0/0/3

5 Podstawowe Informacje Dodatkowo dla wersji czarno-bia³ej dopuszczalne jest tak e umieszczenie logotypu na tle pomarañczowym 0/60/99/0 W przypadku t³a kolorowego nale y zastosowaæ prostok¹t w jednym z w/w kolorów, którego minimalna wielkoœæ to pole podstawowe znaku. Przyk³ady:

6 Podstawowe Informacje Dla wersji jednokolorowej - logo w kolorze BIA YM; dopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce kolory t³a: szary - stopnie szaroœci - od 0/0/0/50 do 0/0/0/99; pomarañczowy - 0/60/99/0 czarny- 0/0/0/100 przyk³ady: Dla wersji jednokolorowej - logo w kolorze SZARYM; dopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce kolory t³a: bia³y - 0/0/0/0; szary - stopnie szaroœci - od 0/0/0/10 do 0/0/0/30; srebrny przyk³ady:

7 Podstawowe Informacje Dla wersji jednokolorowej - logo w kolorze CZARNYM, dopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce kolory t³a: bia³y - 0/0/0/0; szary - stopnie szaroœci - od 0/0/0/10 do 0/0/0/50; pomarañczowy - 0/60/99/0; srebrny przyk³ady: Na t³ach wzorzystych, nale y umieœciæ logotyp na prostok¹cie w dopuszczalnym kolorze opisanym powy ej, którego minimalna wielkoœæ to pole podstawowe znaku. przyk³ady:

8 Podstawowe Informacje POLE PODSTAWOWE ZNAKU Pole podstawowe okreœla minimaln¹ odleg³oœæ znaku od krawêdzi p³aszczyzny, na której siê znajduje. Ma to zapewniæ dobr¹ identyfikacjê wizualn¹ znaku i jego autonomiczny charakter. Przy ustalaniu pola podstawowego wokó³ znaku nale y pos³u yæ siê jednostk¹ podstawow¹ x. Odpowiada ona krawêdzi kwadratu, stanowi¹cego czêœæ znaku. 0.42x 0.46x 0.4x x 0.41x To samo pole podstawowe obowi¹zuje dla wszystkich wersji kolorystycznych znaku.

9 Podstawowe Informacje POLE OCHRONNE ZNAKU Pole ochronne okreœla minimaln¹ odleg³oœæ znaku od innych elementów graficznych takich jak tekst, zdjêcia, ilustracje czy inne obiekty. Przy ustalaniu pola ochronnego wokó³ znaku nale y pos³u yæ siê jednostk¹ podstawow¹, za któr¹ przyjmujemy element o krawêdzi równej krawêdzi kwadratu wchodz¹cego w sk³ad znaku. Element ten odk³adamy prostopadle od najbardziej wysuniêtego miejsca z ka dej strony znaku. To samo pole ochronne obowi¹zuje dla wszystkich wersji kolorystycznych znaku. WIELKOSC MINIMALNA Wielkoœci¹ minimalna dla logo jest ta, w której x - czyli krawêdÿ kwadratu wynosi 6.4 mm. x=6,4mm

10 CENNIK: Pakiet LOGO INTERNET MINI Cena juz od 199 z³ netto Cennik Logotypu W sk³ad pakietu wchodz¹: Projekt logo/logotypu w postaci pliku graficznego, umo liwiaj¹cy u ycie logo na ró nych polach eksploatacji, tj.: akcydensy, internet. W ramach prac Zamawiaj¹cy otrzymuje: propozycja logo ustalana na podstawie preferencji Zamawiaj¹cego oraz specyfiki dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, dokonywanie korekt - zwyczajowo dwie korekty w ramach koncepcji, opracowanie przestrzeni barw dla znaku w systemach: RGB/WEB (plik w formacie PDF), logo w formatach rastrowych: JPEG, PNG Czas realizacji: do 7 dni Pakiet LOGO INTERNET Cena juz od 499 z³ netto W sk³ad pakietu wchodz¹: Projekt logo/logotypu w postaci pliku graficznego, umo liwiaj¹cy u ycie logo na ró nych polach eksploatacji, tj.: akcydensy, internet. W ramach prac Zamawiaj¹cy otrzymuje: 2 propozycje logo wywodz¹ce siê z ró nych kierunków koncepcyjnych - dodatkowo ka dy kierunek przedstawiany jest w dwóch ró nych formach kolorystycznych lub/i typograficznych ³¹cznie 4 projekty logo, dokonywanie korekt - zwyczajowo ograniczone do 2 sesji w ramach jednej wybranej koncepcji, opracowanie przestrzeni barw dla znaku w systemach: RGB/WEB (plik w formacie PDF), logo w formatach rastrowych: JPEG, PNG (a tak e inne na PC dostêpne na yczenie bez dop³at), autorskie prawa maj¹tkowe do logo. Czas realizacji: do 14 dni

11 Cennik Logotypu CENNIK: Pakiet LOGO MINI Cena juz od 899 z³ netto W sk³ad pakietu wchodz¹: Projekt logo/logotypu w postaci pliku graficznego, umo liwiaj¹cy u ycie logo na ró nych polach eksploatacji, tj.: akcydensy, internet, elementy wizualizacji zewnêtrznej i wewnêtrznej firmy, gad ety W ramach prac Zamawiaj¹cy otrzymuje: 2 propozycje logo wywodz¹ce siê z ró nych kierunków koncepcyjnych - dodatkowo ka dy kierunek zazwyczaj przedstawiany jest w trzech ró nych formach kolorystycznych lub/i typograficznych ³¹cznie 6 projektów logo, dokonywanie korekt - zwyczajowo ograniczone do 2 sesji w ramach jednej wybranej koncepcji, opracowanie przestrzeni barw dla znaku w systemach: PANTONE/CMYK/RGB/WEB (plik w formacie PDF), logo w formatach wektorowych i rastrowych. autorskie prawa maj¹tkowe do logo. Do projektu do³¹czana jest Mini Ksiêga Znaku w formacie PDF, zawieraj¹ca: ostateczne logo, opis konstrukcji znaku, opis kolorystyki u ytej w znaku, opis typografii u ytej w znaku (rodzina czcionki, sposób wykorzystania) Czas realizacji: do 21 dni

12 Cennik Logotypu CENNIK: Pakiet LOGO STANDARD Cena juz od 1199 z³ netto W sk³ad pakietu wchodz¹: Projekt logo/logotypu w postaci pliku graficznego, umo liwiaj¹cy u ycie logo na ró nych polach eksploatacji, tj.: akcydensy, internet, elementy wizualizacji zewnêtrznej i wewnêtrznej firmy, gad ety W ramach prac Zamawiaj¹cy otrzymuje: 3 propozycje logo wywodz¹ce siê z ró nych kierunków koncepcyjnych - dodatkowo ka dy kierunek zazwyczaj przedstawiany jest w trzech ró nych formach kolorystycznych lub/i typograficznych ³¹cznie 9 projektów logo dokonywanie korekt - zwyczajowo ograniczone do 3 sesji w ramach jednej wybranej koncepcji, opracowanie przestrzeni barw dla znaku w systemach: PANTONE/CMYK/RGB/WEB, opracowanie wzajemnych proporcji dla logo, opracowanie dopuszczalnych zestawieñ kolorystycznych, opracowanie tabeli wielkoœci minimalnych logotypów i pola ochronnego logotypu. opracowanie projektu wizytówek firmowych, opracowanie projektu papieru listowego w wersji dla drukarni i do u ytku elektronicznego A4, opracowanie projektu kopert firmowych w formacie DL logo w formatach wektorowych i rastrowych, autorskie prawa maj¹tkowe do logo. Do projektu do³¹czana jest drukowana Ksiêga Znaku zawieraj¹ca: ostateczne logo, opis konstrukcji znaku, opis kolorystyki u ytej w znaku, opis typografii u ytej w znaku (rodzina czcionki, sposób wykorzystania) wzór wizytówki firmowej, wzór papieru listowego A4, wzór koperty firmowej DL, Czas realizacji: do 28 dni

13 Cennik Logotypu Rozmiar Gramatura Rodzaj papieru Czas realizacji OGÓLNE INFORMACJE: Opcje 5-8 dni roboczych Przygotowujemy dla Pañstwa oko³o 10 wersji loga, nastêpnie wybieraj¹ Pañstwo najlepsz¹ dla siebie, wtedy my j¹ ewentualnie przekszta³camy (zmieniamy kolory, czcionkê, itp) Otrzymuj¹ Pañstwo od nas gotowe pliki w ró nych formatach. Posiadamy legalne oprogramowanie (Photoshop CS4, CorelDraw X5) daj¹ce gwarancjê oryginalnoœci Pañstwa logotypu.., DODATKOWE MOZLIWOSCI: Opcje Ceny Projekt Zdjêcia do projektu POZOSTALE INFORMACJE: Opcje Wszystkie ceny s¹ cenami NETTO Projekt wykonujemy GRATIS i jest on wliczony w koszt przygotowania projektu.,,, Zdjêcia do projektu nalezy przes³ac na lub dostarczyc osobiscie

14 Cennik Logotypu PRZYKLADOWE REALIZACJE LOGOTYPÓW:

15 KONTAKT AGENCJA REKLAMOWA KAMELOT, W razie jakichkolwiek pytañ b¹dÿ w¹tpliwosci,a takze w celu z³ozenia zamówienia prosimy o kontakt z : PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Tomasz Za³êcki Dane teleadresowe: Dane FIRMY: WWW. AIL: L Kamelot S.C. TEL.: ZAWIERCIE 0s UL. OBR. POCZTY GD. 20 NIP: REGON: Numer konta Wygrywaj z nami na: facebook.com/kamelotpl

SPIS TRESCI DOMENY WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI DOMENY WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl 2012 2012, SPIS TRESCI WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT, Kamelot radzi:... 2012 Informacje Ogólne a stanowi podstawê budowania wizerunku w Internecie. Zapewni ona Tobie unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI Projekt i wykonanie: Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w odzi 2007 r. SPIS TREŒCI Znak - standaryzacja nazwy Znak - wzór i konstrukcja symbolu Znak - pole

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI MAILING. WSTEP, o programie co to jest cennik zasady

SPIS TRESCI MAILING. WSTEP, o programie co to jest cennik zasady www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI WSTEP, o programie co to jest cennik zasady Kamelot radzi: Jesteœ otwarty i zdeterminowany na sukces w bran y? Zacznij powa nie myœleæ o Internecie jak o kluczowej i sta³ej

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny.

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny. W trosce o zrealizowanie zlecenia spe³niaj¹cego wszystkie wymagania klienta prosimy o przygotowanie plików do druku odpowiadaj¹ce ni ej opisanym warunkom. Przygotowanie plików do druku. Strony powinny

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI PAKIET SPOLECZNOSCIOWY WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI PAKIET SPOLECZNOSCIOWY WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Znowu zainwestowa³eœ w beskuteczn¹ reklamê sporo pieniêdzy? SKOÑCZ

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego

CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego CASE STUDIES start-up, budowa sklepu internetowego Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KARTKI KOLĘDY informacje

KARTKI KOLĘDY informacje PROMEDIA.PL 90613 Łódź, ul. Gdańska 91 tel. 426364828, tel. 426364836 fax 426366644 www.promedia.pl, email: info@promedia.pl KARTKI KOLĘDY informacje z LOGO z LOGO dodatkowe cennik kartki/karnety 2 zestawy

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A tel.fax: (17) 853 35 75 tel.kom: 517 544 271 LOGO / KSIĘGA ZNAKU kreacja logo / systemów identyfikacji wizualnej projektowanie i druk materiałów reklamowych upominki reklamowe reklama zewnętrzna systemy wystawiennicze strony internetowe Zadzwoń do

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8

Zasady techniczne. Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8 Zasady techniczne dostarczania materia ów do drukarni. wersja 1.b8 Procedury PROCEDURY... 3 TESTY... 3 DOSTARCZANIE MATERIA ÓW... 3 KONTAKTY W DRUKARNIACH...5 PODSTAWOWE WYMAGANIA...6 SPOSOBY DOSTARCZANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30 Spis treêci Podstawowe elementy CI Podstawowe elementy CI 4 Restylizacja znaku 4 Podstawowe formy znaku firmowego 6 Uzupe niajàce formy znaku firmowego 8 Wersje kolorystyczne znaku firmowego 10 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji

Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Wizualnej Załącznik do zarządzenia nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Księga wizerunku marki

Księga wizerunku marki Księga wizerunku marki Spis treści Wstęp Czym jest ten dokument? Misja marki Poznaj nasze cele Wizja Logo Ideologia znaku Budowa sygnetu Wersje kompozycji logo Obszar bezpieczeństwa Minimalne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy.

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Phocus.pl - oferta O firmie Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Naszym celem jest dostarczenie Państwu

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej Do SIW zaliczają się wszystkie opcje + oraz przygotowanie do druku* każdego projektu. Projekty: logo +, wizytówka + (awers, rewers), papier

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych

Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych Marek SEMPACH Uniwersytet ódzki Wyspecjalizowane agencje marketingowe w dzia³alnoœci rynkowej krajowych organizacji politycznych Niniejszy tekst stanowi próbê zweryfikowania roli wyspecjalizowanych agencji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

KATALOG WZORÓW FF-TECH

KATALOG WZORÓW FF-TECH FF-TECH 2012 Rozmiary koszulek Kroje i kolory t-shirtów Katalog wzorów Czêsto zadawane pytania Cennik ROZMIARY KOSZULEK B A Jak sprawdziæ jaka koszulka bêdzie dla nas najlepsza? Poniewa oznaczenia rozmiarowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C ATM Grupa Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bielanach Wroc³awskich Adres g³ównej strony internetowej: http://www.atmgrupa.pl Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej A 1. projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima.

System Identyfikacji Wizualnej A 1. projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima. System Identyfikacji Wizualnej A 1 projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima.pl spis treści CZĘŚĆ A - ZNAK Siatka modułowa Opis kolorów Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Banku BPS i Grupy BPS. Księga Znaku

System Identyfikacji Wizualnej Banku BPS i Grupy BPS. Księga Znaku 1 Księga 2 Księga \ Wstęp Księga Grupy BPS określa zasady posługiwania się logotypem Grupy BPS na wszystkich polach eksploatacji. Pokazuje i wyjaśnia sposób jego budowy, dokładnie opisuje kolory i składowe.

Bardziej szczegółowo