Uchyla się dotychczasowe brzmienie 6 ust. 3 zdanie 3, zastępując go następującym brzmieniem:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchyla się dotychczasowe brzmienie 6 ust. 3 zdanie 3, zastępując go następującym brzmieniem:"

Transkrypt

1 Organizator Konkursu Poczuj Wszystko działający na zlecenie Unimil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iŝ z dniem 18 maja 2015 r. wprowadzone zostają następujące zmiany do Zasad Konkursu: Uchyla się dotychczasowe brzmienie 6 ust. 3 zdanie 3, zastępując go następującym brzmieniem: Nabycie produktu winno nastąpić podczas trwania tego Etapu konkursu w którym Uczestnik Konkursu bierze udział (tj. przed wzięciem udziału lub po wzięciu udziału, zawsze jednak w czasie trwania danego Etapu) Zmiany do Zasad Konkursu wchodzą w dniu ich ogłoszenia i nie będą naruszać praw które uczestnicy konkursu nabyli przed ich wprowadzeniem. ZASADY KONKURSU Poczuj Wszystko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze zasady konkursu (zwane dalej Zasadami Konkursu ) określają mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Poczuj Wszystko (zwanym dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 18A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł, zwana dalej Organizatorem. 3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Unimil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kamieńskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , NIP , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, zwanej dalej Firmą. 2 CEL I FINANSOWANIE KONKURSU 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych oraz dla upowszechniania na polskim rynku produktów znajdujących się w ofercie handlowej Firmy. 2. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Firmy, przeznaczonych na działalność promocyjno-reklamową. 3. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, w szczególności na stronach internetowych feeleverything.com.pl, feeleverything.pl, poczuj-wszystko.com.pl, poczuj-wszystko.pl, poczujwszystko.com.pl, poczujwszystko.pl, przy czym główną stroną będzie strona zaś pozostałe strony będą przekierowywały uczestnika na stronę (zwaną łącznie dalej Stroną Internetową ). Komunikacja Konkursu odbywać się będzie równieŝ za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 3 UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Konkursu określonym w 4 1

2 spełniły warunki i wykonały zadanie konkursowe szczegółowo określone w niniejszych Zasadach Konkursu, zwane w niniejszych Zasadach Uczestnikami Konkursu. 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Konkursu, Firmy oraz innych podmiotów zaangaŝowanych w realizację Konkursu. 4 CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 4 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 7 czerwca 2015 r. 2. Konkurs dzieli się na V etapów. KaŜdy etap to jeden tydzień kalendarzowy. Etapy trwać będą: a) I etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 4 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 maja 2015 r., b) II etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 11 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 maja 2015 r., c) III etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 18 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 24 maja 2015 r., d) IV etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 25 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 31 maja 2015 r., e) V etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 1 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 7 czerwca 2015 r. 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, tj. na przeznaczonych do tego celu stronach internetowych, tj. feeleverything.com.pl, feeleverything.pl, poczuj-wszystko.com.pl, poczuj-wszystko.pl, poczujwszystko.com.pl, poczujwszystko.pl, przy czym główną stroną będzie strona zaś pozostałe strony będę przekierowywały uczestnika na stronę (zwaną łącznie dalej Stroną Internetową ). 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: a) nabycie dowolnego produktu marki Unimil SKYN; b) zachowanie oryginału dowodu zakupu; c) podanie w formularzu na Stronie Internetowej danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu; d) wyraŝenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia; e) złoŝenie oświadczenia o pełnoletniości poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia; f) wyraŝenie zgody na opublikowanie na Stronie Internetowej oraz na fanpage u Firmy prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook projektu stanowiącego realizację zadania konkursowego, a takŝe imienia i nazwiska lub nicka, poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia na Stronie Internetowej; g) wyraŝenie zgody na opublikowanie na Stronie Internetowej oraz na fanpage u Firmy prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook w przypadku wygranej imienia i nazwiska, poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia; h) złoŝenie oświadczenia o posiadaniu osobistych i majątkowych praw autorskich do utworu stworzonego w ramach wykonywania zadania konkursowego oraz o nienaruszaniu przez ten utwór innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i prawa do wizerunku (w przypadku prac zawierających wizerunki osób trzecich, oświadczenie to oznacza, Ŝe autor uzyskał zgodę tych osób na wykorzystanie i publikację wizerunku). Oświadczenie składane jest poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia; 2

3 i) wykonanie zadania konkursowego. 6 ZADANIE KONKURSOWE 1. Zadanie konkursowe będzie polegać na stworzeniu projektu graficznego, przy posłuŝeniu się aplikacją (generatorem) dostępną na Stronie Internetowej. Za pośrednictwem owej aplikacji (generatora) moŝliwe będzie wgranie własnego zdjęcia i uzupełnienie go opisem. Opis ten w kaŝdym etapie Konkursu będzie rozpoczynał się od Lubię, a kończył Lubię czuć wszystko. Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie opatrzenie wgranego zdjęcia, uzupełnionym przez siebie opisem. Tak wykonane zadanie konkursowe zapisane zostanie w galerii na Stronie Internetowej. 2. Przez cały czas trwania Konkursu Uczestnicy Konkursu mają do wykonania to samo zadanie konkursowe (stworzenie pracy w postaci zdjęcia z opisem), przy czym w kaŝdym etapie Konkursu motyw przewodni dedykowanego opisu będzie róŝny (np. podróŝe, zabawa, muzyka etc.). Będzie on komunikowany na Stronie Internetowej podczas trwania danego etapu Konkursu. 3. Zadanie konkursowe: a) powinno być wykonane przez Uczestnika Konkursu w czasie trwania Konkursu przy uŝyciu aplikacji (generatora) dostępnego na Stronie Internetowej; b) powinno stanowić utwór oryginalny, autorski, a opis nie powinien być dłuŝszy niŝ 100 znaków (w tym spacje); c) powinno zawierać zdjęcie wyłącznie osób pełnoletnich; d) powinno stanowić utwór, co do którego Uczestnik Konkursu będzie dysponować osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi do zdjęć uŝytych do wykonania zadania konkursowego, a w przypadku gdy na zdjęciach tych został utrwalony wizerunek osoby trzeciej posiadać zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku. Nadto uŝyte do wykonania zadania konkursowego zdjęcia nie mogą naruszać jakiegokolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych lub materialnych; e) powinno być neutralne obyczajowo, a takŝe nie moŝe naruszać przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie moŝe zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współŝycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych. Zdjęcia nie mogą zawierać reklamy ukrytej. Przez reklamę ukrytą naleŝy rozumieć w szczególności umieszczanie na zdjęciu nazwy, znaków towarowych, logo produktów jakiegokolwiek przedsiębiorcy za wyjątkiem Firmy, a takŝe utrwalenie ich etykiety, cech lub rozpoznawalnego opakowania. 4. Nadto Uczestnik Konkursu uprawniony będzie takŝe do publikacji wykonanego przez siebie Zadania Konkursowego na własnym wallu w portalu społecznościowym Facebook przy uŝyciu opcji publikowania jako publikacja publiczna (dalej jako Publikacja na FB ). 5. Zamieszczone przez Uczestników Konkursu zdjęcia, które nie będą spełniać wymogów określonych w 6 ust. 3 Zasad Konkursu, zostaną usunięte ze Strony Internetowej i nie wezmą udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałym fakcie przez komisję konkursową drogą mailową. 6. Nabycie jednego produktu marki Unimil SKYN upowaŝnia Uczestnika Konkursu do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie. Nabywając kolejne produkty marki Unimil SKYN, Uczestnik Konkursu moŝe dokonywać kolejnych zgłoszeń w Konkursie. Nabycie produktu winno nastąpić podczas trwania tego Etapu konkursu w którym Uczestnik Konkursu bierze udział (tj. przed wzięciem udziału lub po wzięciu udziału, zawsze jednak w czasie trwania danego Etapu). Jeśli jednorazowo Uczestnik Konkursu zakupił więcej niŝ jeden produkt marki Unimil SKYN (na paragonie lub fakturze widnieje więcej zakupionych produktów marki Unimil SKYN), moŝe on brać udział w Konkursie tyle razy, ile produktów marki Unimil SKYN zakupił. W razie wykorzystania wizerunku osób trzecich, udział w Konkursie i przyznanie Nagrody uzaleŝnione jest ponadto od dostarczenia przez Uczestnika na wezwanie Organizatora 3

4 pisemnych zgód takich osób trzecich, sporządzonych według wzoru przedstawionego przez Organizatora. 7. Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w Konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Zasadach Konkursu. 8. Zgłoszenia niekompletne, nienadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Zasadach Konkursu nie wezmą udziału w Konkursie. 7 OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE I PRAWIE DO PUBLIKACJI ZDJĘĆ 1. W Konkursie zgłaszane jako zadania konkursowe mogą być jedynie takie zdjęcia, w stosunku do których Uczestnik Konkursu jest ich autorem oraz przysługują mu do nich majątkowe prawa autorskie. 2. W przypadku zdjęć zgłoszonych do Konkursu, na których uwieczniony został wizerunek osób fizycznych, Uczestnik Konkursu zapewnia, iŝ osoba, której wizerunek został na zdjęciu utrwalony, wyraziła zgodę na jego rozpowszechnianie. 3. ZłoŜenie przez Uczestnika Konkursu ww. oświadczeń następuje w sposób określony w 5 ust. 2 lit. h) Zasad. 8 PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU 1. Stosownie do treści art Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa od Zwycięzcy Nagrody Dodatkowej majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego projektu stanowiącego realizację Zadania Konkursowego publikowanego na FB. 2. Nabycie majątkowych praw autorskich następuje na polach eksploatacji istniejących w chwili utrwalenia utworu, w tym obejmujących: a) wyłączne uŝywanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych (w tym ATL, BTL i inne); b) utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi; c) zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na płytach kompaktowych, w technice DVD, a takŝe innych istniejących w chwili utrwalenia utworu; d) publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach; e) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity; f) wprowadzanie do obrotu i prawo do wydawania i rozpowszechniania materiałów reklamowych; g) wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie; h) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zaleŝnych; i) włączenie jako elementu innych utworów. 3. W szczególności Organizator wskazuje, iŝ zwycięski projekt stanowiący realizację Zadania Konkursowego publikowanego na FB będzie mógł być przez Organizatora uŝyty jako element kampanii reklamowej marki SKYN w Internecie. 4. Zwycięzca Nagrody Dodatkowej udziela takŝe zgody na korzystanie z jego wizerunku utrwalonego na zdjęciu stanowiącym realizację Zadania Konkursowego. 5. Zwycięzca Nagrody Dodatkowej zobowiązuje się takŝe powstrzymać od korzystania z osobistych praw autorskich do zdjęcia uznanego za zwycięskie Zadanie Konkursowe publikowane na FB, tj. z prawa do oznaczenia utworu imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do integralności utworu czy prawa do nadzoru autorskiego. UpowaŜnia równieŝ Organizatora i Firmę do korzystania z Zadania Konkursowego bez oznaczenia utworu jego imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. 4

5 6. Przekazanie majątkowych praw autorskich oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie jest nieodpłatne, a ekwiwalent wynagrodzenia stanowi przyznana Zwycięzcy Konkursu Nagroda Dodatkowa. 7. Nadto Organizator zastrzega sobie prawo do moŝliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji prac zgłaszanych do Konkursu i wykorzystywania ich w celach autopromocyjnych, jako relacji z Konkursu. W tym zakresie Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi upowaŝnienia. 8. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, Ŝe nie jest członkiem Ŝadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z Ŝadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia, lub teŝ w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 9. Zamieszczając zdjęcie na Stronie Internetowej, Uczestnik Konkursu wyraŝa zgodę na rozpowszechnianie zdjęcia w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie, w tym na Stronie Internetowej. 9 NAGRODY 1. Organizator Konkursu gwarantuje następujące nagrody: a) 5 (pięć) Nagród Tygodnia (jedna w kaŝdym etapie Konkursu) dla Uczestników Konkursu, których realizacje zadania konkursu zostaną wybrane przez Komisję Konkursową za najlepsze, b) 1 (jedną) Nagrodę Dodatkową dla Uczestnika Konkursu, który dokona Publikacji na FB (opcja publikacji publicznej, nie w gronie znajomych lub z innymi ograniczeniami) swojej realizacji zadania konkursowego, a którego wykonanie zadania konkursu zostanie wybrane przez Komisję Konkursową jako najlepsze. 2. Organizator przewiduje następujące Nagrody Tygodnia: a) w I etapie Konkursu nagroda rzeczowa w postaci wyjazdu dla dwóch osób wraz z biletami wstępu do parku rollercoasterów w Tarragonie pod Barceloną (Hiszpania), do wartości 5000 zł brutto, oraz nagroda pienięŝna w kwocie do 555,50 zł brutto, b) w II etapie Konkursu nagroda pienięŝna w kwocie 6333,27 zł brutto, dedykowana do zakupu karnetów na wybrany festiwal muzyczny dla laureata i jego znajomych. c) w III etapie Konkursu nagroda rzeczowa w postaci realizacji zamkniętej imprezy z DJ-em dla zwycięzcy etapu III i jego przyjaciół, o wartości 5000 zł brutto, oraz nagroda pienięŝna w kwocie 555,50 zł brutto, d) w IV etapie Konkursu nagroda rzeczowa w postaci realizacji odlotowego wyjazdu dla dwóch osób do Warszawy, na który składać się będzie pakiet: lotów w tunelu aerodynamicznym wraz z lotem awionetką i zakwaterowaniem w hotelu nagroda o wartości 5000 zł brutto oraz nagroda pienięŝna w kwocie 555,50 zł brutto, e) w V etapie Konkursu nagroda rzeczowa w postaci skutera marki Junak Vintage o wartości 5300 zł brutto oraz nagroda pienięŝna w kwocie 588,83 zł brutto. 3. Nagrodę Dodatkową stanowić będzie nagroda pienięŝna w kwocie 5555,50 zł brutto wraz z moŝliwością stania się twarzą kampanii Firmy (tj. moŝliwość wykorzystania przez Firmę zdjęcia stanowiącego zwycięską realizację zadania konkursowego Publikowanego na FB w kampanii reklamowej Firmy lub teŝ wzięcie udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej). 4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo Ŝądania wymiany nagród przewidzianych w Zasadach Konkursu na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych wypłaty równowartości nagrody w pieniądzu. 5. Nagrody wskazane w 9 ust. 2 będą przysługiwać zwycięzcom konkursu, a w przypadku nagród dla kilku osób zwycięzcom konkursu i osobom towarzyszącym. 6. W przypadku gdy po weryfikacji okaŝe się, Ŝe Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa w danym etapie Konkursu nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Konkursu, nagroda wydana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a jego wykonanie 5

6 zadania konkursowego zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego. 10 KOMISJA KONKURSOWA 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą niezaleŝni przedstawiciele Organizatora lub osoby przez niego wskazane. 2. Komisja decydować będzie takŝe o przyznawaniu Nagrody Głównej oraz Nagród Dodatkowych. 3. W danym etapie Konkursu będą brały udział tylko i wyłącznie realizacje zadania konkursowego zamieszczone przez Uczestników Konkursu na Stronie Internetowej w czasie trwania tego etapu Konkursu. 4. W podejmowanych decyzjach komisja będzie kierowała się kryterium jakościowym. W ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki, jak kreatywność odpowiedzi, inwencja twórcza czy oryginalność. 11 WYDANIE NAGRODY 1. KaŜdy z laureatów Konkursu zostanie powiadomiony o fakcie wygranej za pośrednictwem adresu , który wskazał, logując się na Stronach Internetowych. Wiadomość owa o wygranej zawierać będzie takŝe prośbę o podanie dalszych danych niezbędnych do wydania nagrody. 2. Organizator dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 5 dni od zakończenia danego etapu Konkursu, a w przypadku Nagrody Dodatkowej w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. 3. Oficjalna lista zwycięzców Konkursu będzie mogła być opublikowana na Stronie Internetowej oraz na fanpage u Firmy prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook 4. W przypadku braku moŝliwości skontaktowania się z laureatami, tj. w braku odpowiedzi na e- maila zawierającego informację o wygranej w przeciągu 5 dni od wysłania a przez Organizatora, nagroda przypadnie Uczestnikowi Konkursu, którego odpowiedź na zadanie konkursowe uznana została przez komisję konkursową za kolejną najciekawszą. 5. Warunkiem wydania nagrody laureatom Konkursu będzie moŝliwość kontaktu z laureatem Konkursu, pozytywna weryfikacja wypełnienia przez laureata Konkursu wymogów przewidzianych w Zasadach Konkursu, podanie przez niego niezbędnych danych do spełnienia obowiązku podatkowego i wydania/wysyłki nagrody oraz przesłanie przez laureata Konkursu skanu dowodu zakupu, o którym mowa w 5 ust. 2 pkt b Zasad Konkursu, oraz jeŝeli będzie to konieczne - zgody osób trzecich na publikację wizerunku, o której mowa w 6 ust. 7 Zasad Konkursu, w terminie wskazanym w ust. 4 powyŝej. 6. W ramach weryfikacji, o której mowa w ust. 5 powyŝej, Organizator uprawniony będzie nadto do Ŝądania przedstawienia przez laureata Konkursu, w terminie 14 dni od skierowania Ŝądania, dowodów zakupu (paragonu), w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych w Konkursie realizacji zadania konkursowego. Data zakupu produktu Unimil SKYN wskazana na paragonie powinna poprzedzać datę wykonania zadania konkursowego. 7. Wydanie nagród nastąpi w sposób i w terminie ustalony z laureatami, nie później jednak niŝ w terminie 12 miesięcy od wyłonienia laureata. 8. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu z uwzględnieniem właściwych przepisów podatkowych, w szczególności Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych zostanie potrącony z pienięŝnej części nagrody przed wydaniem nagród zwycięzcom. Zwycięzcy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku w związku z otrzymaniem nagrody i sporządzenia stosownej deklaracji podatkowej. 6

7 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu naleŝy przesyłać na piśmie na adres: Agencja Reklamowa S4 S.A., ul. Rakowicka 18A, Kraków, z dopiskiem Reklamacja Konkurs Poczuj Wszystko lub na adres 3. Reklamacje moŝna składać zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, nie później jednak niŝ 21 dni od jego zakończenia. 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres , z którego dokonano zgłoszenia, adres Uczestnika, powód i opis reklamacji, treść Ŝądania oraz podpis. 5. Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszych Zasad Konkursu oraz obowiązujących przepisów prawa. 6. Reklamacje rozpatrywane są przez komisję konkursową w terminie 14 dni od daty ich wpływu. 7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres podany w reklamacji (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub na adres , jeśli reklamacja została przesłana owo. 13 ZASIĘG TERYTORIALNY KONKURSU Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 14 DANE OSOBOWE 1. Firma, jako administrator danych osobowych Uczestników Konkursu, oświadcza, iŝ dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Uczestnik Konkursu wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji wyŝej opisanego zadania. WyraŜenie zgody przez Uczestnika Konkursu następuje w sposób określony w 5 ust. 2 lit. d) Zasad Konkursu. 4. KaŜdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia. 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu. 6. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte lub poddane anonimizacji stosownie do art. 2 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych. 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu obejmują: pseudonim, imię, nazwisko, adres , a laureatów Konkursu dodatkowo: adres, numer telefonu, numer konta bankowego, na które ma zostać przekazana nagroda pienięŝna, numer dowodu toŝsamości. 15 INFORMACJE O KONKURSIE 1. Zarówno informacje o Konkursie, jak i niniejsze Zasady Konkursu udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora, a takŝe na Stronie Internetowej. Konkurs komunikowany będzie równieŝ w portalu społecznościowym Facebook. 2. W czasie trwania Konkursu na fanpage u oraz na Stronie Internetowej mogą pojawiać się bieŝące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu. 7

8 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Zasad Konkursu. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Konkursu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 8

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel (20.04-31.05.2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Mój trening w 4 STEPS osiągam cel jest 4 STEPS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo