Uchyla się dotychczasowe brzmienie 6 ust. 3 zdanie 3, zastępując go następującym brzmieniem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchyla się dotychczasowe brzmienie 6 ust. 3 zdanie 3, zastępując go następującym brzmieniem:"

Transkrypt

1 Organizator Konkursu Poczuj Wszystko działający na zlecenie Unimil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iŝ z dniem 18 maja 2015 r. wprowadzone zostają następujące zmiany do Zasad Konkursu: Uchyla się dotychczasowe brzmienie 6 ust. 3 zdanie 3, zastępując go następującym brzmieniem: Nabycie produktu winno nastąpić podczas trwania tego Etapu konkursu w którym Uczestnik Konkursu bierze udział (tj. przed wzięciem udziału lub po wzięciu udziału, zawsze jednak w czasie trwania danego Etapu) Zmiany do Zasad Konkursu wchodzą w dniu ich ogłoszenia i nie będą naruszać praw które uczestnicy konkursu nabyli przed ich wprowadzeniem. ZASADY KONKURSU Poczuj Wszystko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze zasady konkursu (zwane dalej Zasadami Konkursu ) określają mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Poczuj Wszystko (zwanym dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 18A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł, zwana dalej Organizatorem. 3. Konkurs organizowany jest na zlecenie Unimil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kamieńskiego 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , NIP , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, zwanej dalej Firmą. 2 CEL I FINANSOWANIE KONKURSU 1. Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych oraz dla upowszechniania na polskim rynku produktów znajdujących się w ofercie handlowej Firmy. 2. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Firmy, przeznaczonych na działalność promocyjno-reklamową. 3. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, w szczególności na stronach internetowych feeleverything.com.pl, feeleverything.pl, poczuj-wszystko.com.pl, poczuj-wszystko.pl, poczujwszystko.com.pl, poczujwszystko.pl, przy czym główną stroną będzie strona zaś pozostałe strony będą przekierowywały uczestnika na stronę (zwaną łącznie dalej Stroną Internetową ). Komunikacja Konkursu odbywać się będzie równieŝ za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 3 UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Konkursu określonym w 4 1

2 spełniły warunki i wykonały zadanie konkursowe szczegółowo określone w niniejszych Zasadach Konkursu, zwane w niniejszych Zasadach Uczestnikami Konkursu. 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Konkursu, Firmy oraz innych podmiotów zaangaŝowanych w realizację Konkursu. 4 CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 4 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 7 czerwca 2015 r. 2. Konkurs dzieli się na V etapów. KaŜdy etap to jeden tydzień kalendarzowy. Etapy trwać będą: a) I etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 4 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 maja 2015 r., b) II etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 11 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 maja 2015 r., c) III etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 18 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 24 maja 2015 r., d) IV etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 25 maja 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 31 maja 2015 r., e) V etap Konkursu od godziny 00:00:01 dnia 1 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 7 czerwca 2015 r. 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, tj. na przeznaczonych do tego celu stronach internetowych, tj. feeleverything.com.pl, feeleverything.pl, poczuj-wszystko.com.pl, poczuj-wszystko.pl, poczujwszystko.com.pl, poczujwszystko.pl, przy czym główną stroną będzie strona zaś pozostałe strony będę przekierowywały uczestnika na stronę (zwaną łącznie dalej Stroną Internetową ). 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: a) nabycie dowolnego produktu marki Unimil SKYN; b) zachowanie oryginału dowodu zakupu; c) podanie w formularzu na Stronie Internetowej danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu; d) wyraŝenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia; e) złoŝenie oświadczenia o pełnoletniości poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia; f) wyraŝenie zgody na opublikowanie na Stronie Internetowej oraz na fanpage u Firmy prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook projektu stanowiącego realizację zadania konkursowego, a takŝe imienia i nazwiska lub nicka, poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia na Stronie Internetowej; g) wyraŝenie zgody na opublikowanie na Stronie Internetowej oraz na fanpage u Firmy prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook w przypadku wygranej imienia i nazwiska, poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia; h) złoŝenie oświadczenia o posiadaniu osobistych i majątkowych praw autorskich do utworu stworzonego w ramach wykonywania zadania konkursowego oraz o nienaruszaniu przez ten utwór innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i prawa do wizerunku (w przypadku prac zawierających wizerunki osób trzecich, oświadczenie to oznacza, Ŝe autor uzyskał zgodę tych osób na wykorzystanie i publikację wizerunku). Oświadczenie składane jest poprzez odhaczenie odpowiedniego formularza oświadczenia; 2

3 i) wykonanie zadania konkursowego. 6 ZADANIE KONKURSOWE 1. Zadanie konkursowe będzie polegać na stworzeniu projektu graficznego, przy posłuŝeniu się aplikacją (generatorem) dostępną na Stronie Internetowej. Za pośrednictwem owej aplikacji (generatora) moŝliwe będzie wgranie własnego zdjęcia i uzupełnienie go opisem. Opis ten w kaŝdym etapie Konkursu będzie rozpoczynał się od Lubię, a kończył Lubię czuć wszystko. Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie opatrzenie wgranego zdjęcia, uzupełnionym przez siebie opisem. Tak wykonane zadanie konkursowe zapisane zostanie w galerii na Stronie Internetowej. 2. Przez cały czas trwania Konkursu Uczestnicy Konkursu mają do wykonania to samo zadanie konkursowe (stworzenie pracy w postaci zdjęcia z opisem), przy czym w kaŝdym etapie Konkursu motyw przewodni dedykowanego opisu będzie róŝny (np. podróŝe, zabawa, muzyka etc.). Będzie on komunikowany na Stronie Internetowej podczas trwania danego etapu Konkursu. 3. Zadanie konkursowe: a) powinno być wykonane przez Uczestnika Konkursu w czasie trwania Konkursu przy uŝyciu aplikacji (generatora) dostępnego na Stronie Internetowej; b) powinno stanowić utwór oryginalny, autorski, a opis nie powinien być dłuŝszy niŝ 100 znaków (w tym spacje); c) powinno zawierać zdjęcie wyłącznie osób pełnoletnich; d) powinno stanowić utwór, co do którego Uczestnik Konkursu będzie dysponować osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi do zdjęć uŝytych do wykonania zadania konkursowego, a w przypadku gdy na zdjęciach tych został utrwalony wizerunek osoby trzeciej posiadać zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku. Nadto uŝyte do wykonania zadania konkursowego zdjęcia nie mogą naruszać jakiegokolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych lub materialnych; e) powinno być neutralne obyczajowo, a takŝe nie moŝe naruszać przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie moŝe zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współŝycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych. Zdjęcia nie mogą zawierać reklamy ukrytej. Przez reklamę ukrytą naleŝy rozumieć w szczególności umieszczanie na zdjęciu nazwy, znaków towarowych, logo produktów jakiegokolwiek przedsiębiorcy za wyjątkiem Firmy, a takŝe utrwalenie ich etykiety, cech lub rozpoznawalnego opakowania. 4. Nadto Uczestnik Konkursu uprawniony będzie takŝe do publikacji wykonanego przez siebie Zadania Konkursowego na własnym wallu w portalu społecznościowym Facebook przy uŝyciu opcji publikowania jako publikacja publiczna (dalej jako Publikacja na FB ). 5. Zamieszczone przez Uczestników Konkursu zdjęcia, które nie będą spełniać wymogów określonych w 6 ust. 3 Zasad Konkursu, zostaną usunięte ze Strony Internetowej i nie wezmą udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałym fakcie przez komisję konkursową drogą mailową. 6. Nabycie jednego produktu marki Unimil SKYN upowaŝnia Uczestnika Konkursu do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie. Nabywając kolejne produkty marki Unimil SKYN, Uczestnik Konkursu moŝe dokonywać kolejnych zgłoszeń w Konkursie. Nabycie produktu winno nastąpić podczas trwania tego Etapu konkursu w którym Uczestnik Konkursu bierze udział (tj. przed wzięciem udziału lub po wzięciu udziału, zawsze jednak w czasie trwania danego Etapu). Jeśli jednorazowo Uczestnik Konkursu zakupił więcej niŝ jeden produkt marki Unimil SKYN (na paragonie lub fakturze widnieje więcej zakupionych produktów marki Unimil SKYN), moŝe on brać udział w Konkursie tyle razy, ile produktów marki Unimil SKYN zakupił. W razie wykorzystania wizerunku osób trzecich, udział w Konkursie i przyznanie Nagrody uzaleŝnione jest ponadto od dostarczenia przez Uczestnika na wezwanie Organizatora 3

4 pisemnych zgód takich osób trzecich, sporządzonych według wzoru przedstawionego przez Organizatora. 7. Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w Konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Zasadach Konkursu. 8. Zgłoszenia niekompletne, nienadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Zasadach Konkursu nie wezmą udziału w Konkursie. 7 OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE I PRAWIE DO PUBLIKACJI ZDJĘĆ 1. W Konkursie zgłaszane jako zadania konkursowe mogą być jedynie takie zdjęcia, w stosunku do których Uczestnik Konkursu jest ich autorem oraz przysługują mu do nich majątkowe prawa autorskie. 2. W przypadku zdjęć zgłoszonych do Konkursu, na których uwieczniony został wizerunek osób fizycznych, Uczestnik Konkursu zapewnia, iŝ osoba, której wizerunek został na zdjęciu utrwalony, wyraziła zgodę na jego rozpowszechnianie. 3. ZłoŜenie przez Uczestnika Konkursu ww. oświadczeń następuje w sposób określony w 5 ust. 2 lit. h) Zasad. 8 PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU 1. Stosownie do treści art Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa od Zwycięzcy Nagrody Dodatkowej majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego projektu stanowiącego realizację Zadania Konkursowego publikowanego na FB. 2. Nabycie majątkowych praw autorskich następuje na polach eksploatacji istniejących w chwili utrwalenia utworu, w tym obejmujących: a) wyłączne uŝywanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych (w tym ATL, BTL i inne); b) utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi; c) zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na płytach kompaktowych, w technice DVD, a takŝe innych istniejących w chwili utrwalenia utworu; d) publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach; e) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity; f) wprowadzanie do obrotu i prawo do wydawania i rozpowszechniania materiałów reklamowych; g) wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie; h) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zaleŝnych; i) włączenie jako elementu innych utworów. 3. W szczególności Organizator wskazuje, iŝ zwycięski projekt stanowiący realizację Zadania Konkursowego publikowanego na FB będzie mógł być przez Organizatora uŝyty jako element kampanii reklamowej marki SKYN w Internecie. 4. Zwycięzca Nagrody Dodatkowej udziela takŝe zgody na korzystanie z jego wizerunku utrwalonego na zdjęciu stanowiącym realizację Zadania Konkursowego. 5. Zwycięzca Nagrody Dodatkowej zobowiązuje się takŝe powstrzymać od korzystania z osobistych praw autorskich do zdjęcia uznanego za zwycięskie Zadanie Konkursowe publikowane na FB, tj. z prawa do oznaczenia utworu imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do integralności utworu czy prawa do nadzoru autorskiego. UpowaŜnia równieŝ Organizatora i Firmę do korzystania z Zadania Konkursowego bez oznaczenia utworu jego imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. 4

5 6. Przekazanie majątkowych praw autorskich oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie jest nieodpłatne, a ekwiwalent wynagrodzenia stanowi przyznana Zwycięzcy Konkursu Nagroda Dodatkowa. 7. Nadto Organizator zastrzega sobie prawo do moŝliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji prac zgłaszanych do Konkursu i wykorzystywania ich w celach autopromocyjnych, jako relacji z Konkursu. W tym zakresie Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi upowaŝnienia. 8. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, Ŝe nie jest członkiem Ŝadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z Ŝadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia, lub teŝ w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 9. Zamieszczając zdjęcie na Stronie Internetowej, Uczestnik Konkursu wyraŝa zgodę na rozpowszechnianie zdjęcia w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie, w tym na Stronie Internetowej. 9 NAGRODY 1. Organizator Konkursu gwarantuje następujące nagrody: a) 5 (pięć) Nagród Tygodnia (jedna w kaŝdym etapie Konkursu) dla Uczestników Konkursu, których realizacje zadania konkursu zostaną wybrane przez Komisję Konkursową za najlepsze, b) 1 (jedną) Nagrodę Dodatkową dla Uczestnika Konkursu, który dokona Publikacji na FB (opcja publikacji publicznej, nie w gronie znajomych lub z innymi ograniczeniami) swojej realizacji zadania konkursowego, a którego wykonanie zadania konkursu zostanie wybrane przez Komisję Konkursową jako najlepsze. 2. Organizator przewiduje następujące Nagrody Tygodnia: a) w I etapie Konkursu nagroda rzeczowa w postaci wyjazdu dla dwóch osób wraz z biletami wstępu do parku rollercoasterów w Tarragonie pod Barceloną (Hiszpania), do wartości 5000 zł brutto, oraz nagroda pienięŝna w kwocie do 555,50 zł brutto, b) w II etapie Konkursu nagroda pienięŝna w kwocie 6333,27 zł brutto, dedykowana do zakupu karnetów na wybrany festiwal muzyczny dla laureata i jego znajomych. c) w III etapie Konkursu nagroda rzeczowa w postaci realizacji zamkniętej imprezy z DJ-em dla zwycięzcy etapu III i jego przyjaciół, o wartości 5000 zł brutto, oraz nagroda pienięŝna w kwocie 555,50 zł brutto, d) w IV etapie Konkursu nagroda rzeczowa w postaci realizacji odlotowego wyjazdu dla dwóch osób do Warszawy, na który składać się będzie pakiet: lotów w tunelu aerodynamicznym wraz z lotem awionetką i zakwaterowaniem w hotelu nagroda o wartości 5000 zł brutto oraz nagroda pienięŝna w kwocie 555,50 zł brutto, e) w V etapie Konkursu nagroda rzeczowa w postaci skutera marki Junak Vintage o wartości 5300 zł brutto oraz nagroda pienięŝna w kwocie 588,83 zł brutto. 3. Nagrodę Dodatkową stanowić będzie nagroda pienięŝna w kwocie 5555,50 zł brutto wraz z moŝliwością stania się twarzą kampanii Firmy (tj. moŝliwość wykorzystania przez Firmę zdjęcia stanowiącego zwycięską realizację zadania konkursowego Publikowanego na FB w kampanii reklamowej Firmy lub teŝ wzięcie udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej). 4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo Ŝądania wymiany nagród przewidzianych w Zasadach Konkursu na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych wypłaty równowartości nagrody w pieniądzu. 5. Nagrody wskazane w 9 ust. 2 będą przysługiwać zwycięzcom konkursu, a w przypadku nagród dla kilku osób zwycięzcom konkursu i osobom towarzyszącym. 6. W przypadku gdy po weryfikacji okaŝe się, Ŝe Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa w danym etapie Konkursu nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Konkursu, nagroda wydana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a jego wykonanie 5

6 zadania konkursowego zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego. 10 KOMISJA KONKURSOWA 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą niezaleŝni przedstawiciele Organizatora lub osoby przez niego wskazane. 2. Komisja decydować będzie takŝe o przyznawaniu Nagrody Głównej oraz Nagród Dodatkowych. 3. W danym etapie Konkursu będą brały udział tylko i wyłącznie realizacje zadania konkursowego zamieszczone przez Uczestników Konkursu na Stronie Internetowej w czasie trwania tego etapu Konkursu. 4. W podejmowanych decyzjach komisja będzie kierowała się kryterium jakościowym. W ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki, jak kreatywność odpowiedzi, inwencja twórcza czy oryginalność. 11 WYDANIE NAGRODY 1. KaŜdy z laureatów Konkursu zostanie powiadomiony o fakcie wygranej za pośrednictwem adresu , który wskazał, logując się na Stronach Internetowych. Wiadomość owa o wygranej zawierać będzie takŝe prośbę o podanie dalszych danych niezbędnych do wydania nagrody. 2. Organizator dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 5 dni od zakończenia danego etapu Konkursu, a w przypadku Nagrody Dodatkowej w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu. 3. Oficjalna lista zwycięzców Konkursu będzie mogła być opublikowana na Stronie Internetowej oraz na fanpage u Firmy prowadzonym w portalu społecznościowym Facebook 4. W przypadku braku moŝliwości skontaktowania się z laureatami, tj. w braku odpowiedzi na e- maila zawierającego informację o wygranej w przeciągu 5 dni od wysłania a przez Organizatora, nagroda przypadnie Uczestnikowi Konkursu, którego odpowiedź na zadanie konkursowe uznana została przez komisję konkursową za kolejną najciekawszą. 5. Warunkiem wydania nagrody laureatom Konkursu będzie moŝliwość kontaktu z laureatem Konkursu, pozytywna weryfikacja wypełnienia przez laureata Konkursu wymogów przewidzianych w Zasadach Konkursu, podanie przez niego niezbędnych danych do spełnienia obowiązku podatkowego i wydania/wysyłki nagrody oraz przesłanie przez laureata Konkursu skanu dowodu zakupu, o którym mowa w 5 ust. 2 pkt b Zasad Konkursu, oraz jeŝeli będzie to konieczne - zgody osób trzecich na publikację wizerunku, o której mowa w 6 ust. 7 Zasad Konkursu, w terminie wskazanym w ust. 4 powyŝej. 6. W ramach weryfikacji, o której mowa w ust. 5 powyŝej, Organizator uprawniony będzie nadto do Ŝądania przedstawienia przez laureata Konkursu, w terminie 14 dni od skierowania Ŝądania, dowodów zakupu (paragonu), w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych w Konkursie realizacji zadania konkursowego. Data zakupu produktu Unimil SKYN wskazana na paragonie powinna poprzedzać datę wykonania zadania konkursowego. 7. Wydanie nagród nastąpi w sposób i w terminie ustalony z laureatami, nie później jednak niŝ w terminie 12 miesięcy od wyłonienia laureata. 8. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom Konkursu z uwzględnieniem właściwych przepisów podatkowych, w szczególności Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych zostanie potrącony z pienięŝnej części nagrody przed wydaniem nagród zwycięzcom. Zwycięzcy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku w związku z otrzymaniem nagrody i sporządzenia stosownej deklaracji podatkowej. 6

7 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu naleŝy przesyłać na piśmie na adres: Agencja Reklamowa S4 S.A., ul. Rakowicka 18A, Kraków, z dopiskiem Reklamacja Konkurs Poczuj Wszystko lub na adres 3. Reklamacje moŝna składać zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu, nie później jednak niŝ 21 dni od jego zakończenia. 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres , z którego dokonano zgłoszenia, adres Uczestnika, powód i opis reklamacji, treść Ŝądania oraz podpis. 5. Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszych Zasad Konkursu oraz obowiązujących przepisów prawa. 6. Reklamacje rozpatrywane są przez komisję konkursową w terminie 14 dni od daty ich wpływu. 7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres podany w reklamacji (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub na adres , jeśli reklamacja została przesłana owo. 13 ZASIĘG TERYTORIALNY KONKURSU Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 14 DANE OSOBOWE 1. Firma, jako administrator danych osobowych Uczestników Konkursu, oświadcza, iŝ dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Uczestnik Konkursu wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji wyŝej opisanego zadania. WyraŜenie zgody przez Uczestnika Konkursu następuje w sposób określony w 5 ust. 2 lit. d) Zasad Konkursu. 4. KaŜdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia. 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu. 6. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte lub poddane anonimizacji stosownie do art. 2 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych. 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu obejmują: pseudonim, imię, nazwisko, adres , a laureatów Konkursu dodatkowo: adres, numer telefonu, numer konta bankowego, na które ma zostać przekazana nagroda pienięŝna, numer dowodu toŝsamości. 15 INFORMACJE O KONKURSIE 1. Zarówno informacje o Konkursie, jak i niniejsze Zasady Konkursu udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora, a takŝe na Stronie Internetowej. Konkurs komunikowany będzie równieŝ w portalu społecznościowym Facebook. 2. W czasie trwania Konkursu na fanpage u oraz na Stronie Internetowej mogą pojawiać się bieŝące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu. 7

8 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Zasad Konkursu. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Konkursu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 8

Zasady konkursu Walentynki ze SKYN em Na blogu Meskiepisanie.pl

Zasady konkursu Walentynki ze SKYN em Na blogu Meskiepisanie.pl Zasady konkursu Walentynki ze SKYN em Na blogu Meskiepisanie.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze zasady konkursu (zwane dalej Zasadami Konkursu ) określają mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU Dokąd zabierzesz ekipę? POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY KONKURSU Dokąd zabierzesz ekipę? POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY KONKURSU Dokąd zabierzesz ekipę? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze zasady konkursu (zwane dalej Zasadami Konkursu ) określają mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Dokąd zabierzesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Oszczędzanie jak malowanie

Regulamin konkursu Oszczędzanie jak malowanie Regulamin konkursu Oszczędzanie jak malowanie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin konkursu (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie z Union Investment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania,

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 40 lat SYSTEM PROFESIONAL zwany dalej Konkursem". 2. Regulamin określa w szczególności zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) DLA PROJEKTU PT. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY ETAP II 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21?

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Co wiesz na temat Forever 21? ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu cywilnego.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu cywilnego. REGULAMIN KONKURSU "Moje Odkrycia. Box od Tchibo Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Moje Odkrycia. Box od Tchibo (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarno- fotograficzny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA

REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA I. DEFINICJE. W niniejszym regulaminie: A. AUTO WIMAR oznacza AUTO WIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa KRS: 0000519447), prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani

Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani Regulamin Konkursu Monster High - Zelektryzowani I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Monster High - Zelektryzowani, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa. Konkurs 135 lat Wella Professionals" REGULAMIN KONKURSU 135 lat Wella Professionals" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 135 lat Wella Professionals" zwany dalej Konkursem". 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SERWISIE FACEBOOK NA PROFILU. GBS BANKU Czy warto pomagać innym?

REGULAMIN KONKURSU W SERWISIE FACEBOOK NA PROFILU. GBS BANKU Czy warto pomagać innym? REGULAMIN KONKURSU W SERWISIE FACEBOOK NA PROFILU GBS BANKU Czy warto pomagać innym? I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Czy warto pomagać innym?, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Zyskaj sławę (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ Z MARKĄ EMBRYOLISSE (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ Z MARKĄ EMBRYOLISSE (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ Z MARKĄ EMBRYOLISSE (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs ) jest NISHA Karol Ryglewicz z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Langego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. REGULAMIN KONKURSU Konkurs Mikołajkowy 1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 2 Użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dkaren Święta 2015

Regulamin konkursu Dkaren Święta 2015 Regulamin konkursu Dkaren Święta 2015 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu Dkaren święta 2015 zwany dalej: Konkurs jest Dkaren Karina Łakoma ul. Kórnicka 27 A, 62-060 Stęszew zwany dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego

Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Tyskiego najlepszego (dalej Konkurs ) jest Data Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-663), ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Cheestrings

Regulamin Konkursu Cheestrings Regulamin Konkursu Cheestrings I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Cheestrings, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst 1. Cele Konkursu Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem) realizowany jest w celu zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zakochani w mieście

REGULAMIN KONKURSU. Zakochani w mieście REGULAMIN KONKURSU Zakochani w mieście I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Molo Residence s.c. Kazimierz Piwko, Piotr Piwko z siedzibą przy ul. Pułaskiego 6A 81-760 Sopot, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 7 Wspaniałych (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu 7 Wspaniałych (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu 7 Wspaniałych (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu 7 Wspaniałych (dalej: Konkurs ) jest Mindshare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką!

Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! Regulamin konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną Budką! 1. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu Kusząco soczysta podróż z Zieloną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Rozumiemy się (dalej: Konkurs ).

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Rozumiemy się (dalej: Konkurs ). Regulamin Konkursu Rozumiemy się (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Rozumiemy się (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Wymyśl hasło wygraj Junaka (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW I. [Definicje] 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą II edycja Festiwalu Kupowania dla Klientów organizowany w Starym Browarze; 2. Organizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Szepty dzieciństwa. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Szepty dzieciństwa. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Szepty dzieciństwa 1 Postanowienia ogólne.1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. Metamorfoza, (dalej: Konkurs), jest Expo Arena S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Znajdź #hashtaga 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Znajdź #hashtaga na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie REGULAMIN KONKURSU XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu XXVII Biegu Niepodległości w Warszawie (dalej Konkurs ), jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Emolium ( Regulamin )

Regulamin konkursu Emolium ( Regulamin ) Regulamin konkursu Emolium ( Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Emolium ( Konkurs ). 2. Stick and Play Apps sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt.

Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt. Regulamin konkursu Zagrożone gatunki zwierząt. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Zagrożone gatunki zwierząt (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ I PRZEPIS Zostań chefem KUKBUK-a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ I PRZEPIS Zostań chefem KUKBUK-a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ I PRZEPIS Zostań chefem KUKBUK-a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarnofotograficzny pod nazwą Zostań chefem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne i.organizatorem konkursu jest Winterpol Sp.z.o.o. z siedzibą we Dusznikach Zdrój, 57-340 ul. Zieleniec 72A, o numerze identyfikacji podatkowej 883-00-02-908,

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo