Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek. Podlaska wieś CHOJNOWO Szkic historyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek. Podlaska wieś CHOJNOWO Szkic historyczny"

Transkrypt

1 Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek Podlaska wieś CHOJNOWO Szkic historyczny Białystok

2 Copyright by: Józef Maroszek, Arkadiusz Studniarek, 2007 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej, 2007 r. Autorzy dr hab. prof. UwB Józef Maroszek mgr Arkadiusz Studniarek Autor części Chojnowo w 2007 roku i patron wydania Zdzisław Dąbrowski Fotografie Zdzisław Dąbrowski, Piotr Romanowski, Arkadiusz Studniarek, Tomasz Tuszyński, zbiory prywatne Redakcja Justyna Romanowska Korekta Ewa Rogucka Skład e-print Michał Żelezniakowicz Wydawca PRO100 Agencja Reklamowa na zlecenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzciańskiej Druk i oprawa PRO100 Agencja Reklamowa /LOGO/ ISBN:????? SPONSORZY WYDANIA: Virginia Hotchkiss USA Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MPO Sp. z o.o. w Białymstoku Obróbka Metali i Przetwarzania Tworzyw Sztucznych METALERG w Oławie PHU Adam Chwatko Stacja Kontroli Pojazdów w Trzciannem 2

3 3

4 4

5 Szanowni Państwo, Z największą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugą z publikacji poświęconych ziemi Trzciańskiej pierwszym tytułem w tym projekcie była monografia wsi Wyszowate. Zamysł cyklu książek pod wspólnym tytułem Podlaska wieś powstał z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzciańskiej, którego funkcję prezesa mam zaszczyt pełnić od 1998 r. Celem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji naszej małej ojczyzny oraz odkrywanie i przybliżanie jej historii. Dzieje wsi Chojnowo to monografia, na którą składają się wyniki badań historycznych prof. Józefa Maroszka i Arkadiusza Studniarka, opisy aktualnego obrazu wsi i jej mieszkańców, a także dokumenty w postaci wspomnień i relacji obecnych i dawnych mieszkańców oraz członków rodzin chojnowskich. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej książki, służąc swoją wiedzą i zaangażowaniem. Jednakże mam prawo uważać, że temat podjęty w tym opracowaniu nie został należycie wyczerpany, stąd jesteśmy gotowi na drugie jej wydanie, poszerzone o informacje innych, chętnych do współpracy, mieszkańców Chojnowa i ich cenne uwagi. Autorzy monografii Podlaska wieś Chojnowo mają nadzieję, że wszyscy zainteresowani dziejami tej ziemi znajdą tu odpowiedzi na pytania o ich własną, najbliższą historię. 5

6 6

7 Chojnowo było jedną z piętnastu wsi szlacheckich historycznej parafii trzciańskiej. Należała do grupy wsi gniazdowo -szlacheckich, takich jak: Magnusze, Milewo, Wyszowate, Bajki. Graniczyło z leśnictwem goniądzkim, którego siedziba mieściła się w Trzciannem. Podlaska wieś Chojnowo miała swój odpowiednik na lewym brzegu rzeki Biebrzy. Nazwa jej przywędrowała spod Łomży, gdzie znajduje się wieś Chojny. W nieznanym czasie trzydzieści włók nad rzeką Ciemianką znalazło się w posiadaniu Jana Jeża z Pienic, który w 1429 r. sprzedał swoje dziedzictwo Ciemianka braciom Wodzisławowi, Szczepanowi i Borzymowi z Biernatów koło Pienic (w powiecie przasnyskim). Szczepan i Borzym poza tym dostali jeszcze włóki w Lodwigowlesie (powstała tam wieś Chojnowo). Od Szczepana zapewne poszli Chojnowscy. Historyk osadnictwa, Jerzy Wiśniewski, o tamtej łomżyńskiej wsi pisze, że Nową wieś, lokowaną chyba tylko na części nadania, nazwano Chojnowem na pamiątkę gniazda rodzinnego. Chojnowo wzmiankowane jest po raz pierwszy pod tą nazwą dopiero w 1443 r... Chojnowscy byli herbu Łada. 1 Król Jan Olbracht zwołał w 1497 r. pospolite ruszenie ziemi wiskiej, które to rycerstwo dołączył do wojsk Korony Polskiej i wyruszył z nimi na wojnę na Wołoszczyznę. Ośmiu ziemian wiskich okazało przy tym nieposłuszeństwo, wobec czego król skonfiskował ich majętności. W spisie uczestników wyprawy wołoskiej 1497 r. odnajdujemy Mikołaja syna Jakuba z Chojnowa i Stanisława Mroczka z Mroczek. Obu odnotowano również w drugim spisie chorych, starców, biednych, zmarłych w drodze na wojnę, z dodatkiem, że byli bartnikami października 1512 r. przed aktami wąsoskimi występowali szlachetni Jakub i jego syn Mikołaj z Chojnowa. 3 Dokument króla Aleksandra Jagiellończyka dla Macieja Potockiego, wójta goniądzkiego (z lat ) określał granice gruntów szlachty Kuleszów, Mroczków i Chojnowskich. 4 1 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w pow. Grajewskim, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego t. I Warszawa 1975, s Spis rycerstwa powiatu Wizkiego i Wąsoskiego, które uczestniczyło w wyprawie wołoskiej 1497 r. wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1913, s. 21 i A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI, Kraków 1937, nr 913, s Lietuvos Metrika. Knyga nr. 4 [224]. ( ). Teismµ bylµ knyga 4, Vilnius 1997, nr 390, s

8 20 stycznia 1501 r. na prośbę proboszcza, ks. Bartłomieja, Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski, nadał kościołowi w Trzciannem prawo budowy sadzawki i młyna na Dobarzu, na rzece Wilamówce. 5 W 1783 r. pisano: Poświętnego granica zaczyna się od strugi, czyli strumienia, rozdzielającego grunt wójtostwa nowowiejskiego, a ciągnie się gościńcem do słupa murowanego z cegieł. Od tegoż słupa murowanego, nad tymże gościńcu leżącym do Goniądza, któren gościniec rozgranicza folwark kościoła trzciańskiego od gruntu królewskiego wsi Zubole, po lewej stronie tego gościńca sytuowanego. Ciągnie się tenże grunt, po prawej gościńca, do pól wsi szlacheckiej Chojnowa. Przy tej granicy znowu, od drogi goniądzkiej, powraca się nad tymi polami wsi Chojnowa granica w prawą stronę, do pól szlacheckich wsi Boguszek. I tam zaś wpiera kątem do gruntów szlacheckiej wsi Pisank. A od gruntu Pisańskiego, rzucając w lewą stronę grunt królewskiej wsi Zucielca, obraca się grunt plebański w prawo, z lasami, łąkami i ciągnie się kołem do pomienionego strumienia, grunt wójtostwa nowowiejskiego z plebańskim dzielącego. W 1782 r. pleban trzciański rozpoczął przed sądami ziemskimi tykocińskimi proces ze szlachtą z Chojnowa o sporne granice swego beneficjum. W 1783 r. zanotował on, że kościół trzciański ma staw na Dobarzu, w leśnictwie goniądzkim, o milę od plebanii, zarosły... Nad tym stawem ma lasu czarnego na staj kilkanaście. Którego lasu staj kilkoro JM panowie Chojnowscy sobie przywłaszczają, z któremi przez rządcę teraźniejszego w sądach ziemskich tykockich 1782 proces rozpoczęty, ale nieskończony... Na wyż wyrażonym stawie na Dobarzu będącym jest młyn z funduszem, do kościoła trzciańskiego nadany, odległy o milę ode plebanii. Z którego młynu i przy nim będącego pola, ogrodu, łąki, oprócz mliwa plebańskiego, płaci młynarz arendy corocznie po zł pol W 1829 r. w inwentarzu kościoła trzciańskiego wspominano, że do kościoła parafialnego i plebanów należał też od niepamiętnych czasów na korzyść ich własną drewniany młyn wodny, o jednym kole, położony w uroczysku Dobarz. Przy młynie był folusz do spilśniania sukna, o dwóch stępach i dodatkowym kole wodnym, a dzierżawił go szlachcic Gabriel Janczewski. W sąsiedztwie znajdowały się mało pożyteczne grunty tej osady młynarskiej i łąka zwana Kalinowy Grąd. Inwentarz ten też opisywał granice dawnej osady kościelnej na Dobarzu: Począwszy od granicy szlachty Chojnowskiej, na południe granica 5 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, wyd. ks. J. Fijałek, W. Semkowicz, t. 1, Kraków 1939, s Archiwum Archidiecezjalne Białystok, Opisanie kościoła i probostwa trzciańskiego 1783 r. 8

9 idzie do uroczyszcza Rutki zwanego. Od uroczyszcza Rutki zwraca się na zachód słońca, do uroczyszcza Kalinowy Grąd zwanego, rozdzielają grunta kościelne od zaroślów i łąk starościńskich, zwraca się granica i idzie prosto nad drogą Wilamowską do uroczyska Brzozowe Bagna zwanego. Od Brzozowego bagna zwraca się i idzie koło lasu i zarośli szlachty Wilamowskiej pomijając trybę, przypiera do uroczyska Pietrzela zwanego. Stamtąd idzie i kończy się u granicy szlachty Chojnowskiej. Kościelny funduszowy las dobarski określono jako znaczny. 7 W 1784 r. w opisie parafii trzciańskiej pleban odnotował, że przy gościńcu wiodącym z Bajek do Goniądza przez Trzcianne znajdują się dwie stare, murowane z cegieł kolumny. Pierwsza z nich ustawiona była przy gościńcu z Trzciannego do Tykocina: droga do Tykocina razem trakt publiczny warszawski, począwszy od kościoła parafialnego, trzciańskiego, gdzie wyjeżdżając z brodku na pagórek, o kilkaset kroków kolumna z cegieł wymurowana i nadrujnowana, przy samej drodze po lewej ręce, od której drogi rozłączające się: w lewo do wsi nazwanej Bayki, a prawą do wsi Nowa Wieś. Druga kolumna znajdowała się przy gościńcu z Trzciannego do Goniądza: droga do Goniądza, (gdzie jest kościół parafialny graniczący), między północą i wschodem letnim, począwszy od kościoła trzciańskiego, gdzie wyjeżdżając na pole otwarte o kilkadziesiąt kroków, kolumna z cegieł wymurowana po lewej stronie, tuż przy drodze, przy której drogi rozchodzące się, w lewą do wsi Choynowa, w prawo do wioski Boguszek, w prawą kręto do Knyszyna, Kalinówki i Pisank, wsi szlacheckiej. 8 Od 1504 r. właściciele gruntów w Chojnowie obowiązani byli dostarczać dziesięcinę plebanowi trzciańskiemu: z każdej włóki po 1 kopie żyta i owsa z pół jarzynnych. W 1529 r. szlachta goniądzka ponowiła sprawę swego poddaństwa przed sądem królewskim. 19 X tego roku zapadł wyrok, wyzwalający spod jurysdykcji i ucisku Radziwiłłów, przywracając wolność tym, którzy wywiedli swe szlachectwo, przywracając im przywileje i wolności, służące innej szlachcie Wielkiego Księstwa Litewskiego: cała szlachta goniądzka, którzykolwiek albo przywileje przodków naszych mają albo mieli, ale im je odebrano, albo szlachectwa swego przed nami według rozkazania naszego dowiodą przy pospolitym przywileju ziemskim, a przy tej sposobności 7 Centralne Archiwum Historyczne (dalej cyt. CAH) Wilno, f. 694, op. 1, nr Biblioteka Narodowa Kijów, f. 1, nr 6009, s ; Opisy parafii dekanatu augustowskiego z roku 1784, opr. W. Wernerowa, Studia Podlaskie, t. IV, Białystok 1993, s ; Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski, op. W. Wernerowa, Warszawa 1996, s

10 i wolności, przy której inna szlachta, poddani nasi są, zostawiamy i od mocy i rozkazania panów wojewodziców uwalniamy teraz i na potem... Dokument królewski wymieniał szlachtę goniądzką i rajgrodzką, a wśród nich Chojnowskich. 9 Jeszcze w 1536 r. Stamko Tomkowicz i Marcin Mikołajewicz Chojnowscy zaświadczali w procesie z Radziwiłłami lutego 1543 r. sąd podkomorski ziemi bielskiej dokonał rozgraniczenia dóbr szlacheckich Chojnowo od dóbr Kamionka, należących do Mikołaja Mroczka. W rozgraniczeniu wzięli udział właściciele gruntów w Chojnowie: stary Marcin Chojnowski, Bartłomiej, Stanisław, Marcin synowie niegdyś Wawrzyńca Chojnowskiego, Augustyn, Stanisław, Maciej, Trojan synowie niegdyś Aleksego Chojnowskiego, Mateusz i Abraham synowie niegdyś Aleksego Chojnowskiego, Jan i Stanisław synowie niegdyś Józefa Bajki, Wojciech Milewski, Stanisław Żołnierz Wiszowaty, wielu innych współwłaścicieli z Chojnowa. Ustalono, że narożny węgieł graniczny znajduje się zaznaczony na sośnie, w miejscu, gdzie dobiegała granica wsi Boguszki, rubież ciągnęła aż do łąki zwanej Warchołowo, skąd kierowała się do sadzawki plebana trzciańskiego, ks. Macieja. Na Warchołowie spotykały się granice dóbr Chojnowo, Kamionka (Mroczki) i kościelnej osady młyńskiej na Dobarzu stycznia 1545 Aleksy syn Mikołaja Mroczka z Kamionki, w imieniu swego ojca okazał wypis z ksiąg podkomorskich bielskich Constitutus personaliter nobilis Alexius, filius nobilis Nikolaii Mroczek de Camionka, praefati patris sui nomine exibuit rescripta 4 ex Libro 9 W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce w XIV -XVII w., Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, t. III, Lwów 1913, s Archeografičeskij sbornik dokumentov otnosiaščichsja k istorii severo -zapadnoj RusiiIzdavaemyi pri upravlenii Vilenskago Učebnago okruga, t. I, Vilna 1867, nr 18, s Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej cyt. AGAD) Warszawa, Kapicjana, nr 32, s

11 Succamerariali Campestri istius districtus Bielscensis sigillato sigillo vice succamerarii in actu contenti bene noterio granitierum factarum in circum bonorum praefatorum Camionka cum colleteralibus vicinis, videlicet: Choynowo, Wilamowo, Boguszewskie, petens sibi eos in Librum Terrestrem ingrossari. Que sunt per Judicium admissa. Quarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis: Actum in loco differentiarum bona Camionka ex una et Choynowo ex altera partibus. Feria tertia proxima post Dominicam Oculi anno Domini Millesimo Quingentessimo Quadragesimo Tertio [27 II 1543]. Prraesentibus nobilibus: Mathiae Wyloch, Venceslao Milewski ministerialibus terrestribus Bielscensis et aliis quam plurimus fide dignis. Generosus Stanislaus Gąsowski vice succamerarius Terrestio Bielscensis inter bona haereditaria nobilium Nicolai Mroczek de Camionka ex una et Martini antiqui, Bartolomaei, Stanislai, Martini olim Laurentii, Augustini, Stanislai, Mathiae, Trojani olim Alexii, Matthaei, Abrhae olim Alexii, Joannis Stanislai olim Josephi Bayka, Alberti Milewski, Stanisław Żołnierz Wiszowaty et eorum aliarum comparticipium de Chojane ex altera partibus. In granicie et pariete dividente bona eorum ab imanem de unanimi consense ac compromisso mediante concordia factae tales granities innovando, scopulos de terra errexit et alia signa granitialia in aboribus exciendo instar crucis fecit. Incipiens primum ab angulo Boguszewski ad pinum et abinde procederis ad grond habendo bona Kamionka a dextra et Choynowo a sinistra partibus, usque ad campum dictum Varcholowa, et per campum istim usque ad piscinam plebani Trzcieński. Ibidem easdem granities concludendo. Quas quidem granities easdem ambae partes taliter factas, et constitusa surminisenent se tenere invidabiliter perpetuis temporibus. Sub vadio: 100 marcarum pro fisco Regiae Maiestatis et totidem parti, et Officio Succammmerali 40 marcarum, Judicio Terrestri 3 marcarum. Item 2 a piscina plebani Trzciński: Actum in loco differentiarum dividentium bona haereditaria Camianka ab una, a piscina plebani Trzcieński ex altera partibus. 11

12 Feria tertia proxima post Dominicam Oculi anno Domini Millesismo Quigentesimo Quadragessimo Tertio [27 II 1543]. Praesentibus quibus supra. Generosus Stanislai Gąsowski vice succamerarius terresti Bielscensis inter bona Kamionka nobilis Nicolai Mroczek de ibidem ex una et bona sanctuarii ecclesiae in Trzciane seu alias piscinam honorabilis domini Mathiae plebani ad presens moderni ex altera partibus, de unanimi consensu, et voluntate mediante concordia factis granitiem antiquam dividens bona eorum praedicta renovavit. Incipiens ab angulari scopulo stante in parte bonorum Camionka penes campum Warcholowo dividente bona Choynowo ex una, et terram praedictam sanctuarii ecclesiae parochialis in Trzciane ex altera partibus procedendo ab fluviollem Camionka antiquo limite, habendi bona ipsa seu terram Sanctuarii a sinistra et per transendo eundum fluviollum Camienka in transversum retro. Ab inde tramite et limite antiquo usque ad Biele Rudzyńskie et angulum Wilamowski. Ibidem concludendo easdem granities scopulos de terra errexit et alia signa granitialia in arboribus excidit. Quas quidem granities modo praemisso factas et scopulos ipsse ambae partes summiserunt se perpetuis temporibus invilabiliter tenere. Sub vadio 100 marcarum pro fisco Regni Maiestatis et totidem parti et Officicio Succamerariali 40 et Juditio Terrestrium [30] marcarum. Item 3 a Wilamowo: Actum in loco differentiarum dividentium: bona haereditaria Camionka ex una et Wilamowo ex altera partibus. Feria tertia proxima post dominicam Oculi anno Domini Millesimo Quingentesimo Quadragesimo Tertio. Praesentibus quibus supra[27 II 1543]. Generosus Stanislaus Gąsowski vicesuccamerarius terrestris Bielscensis granitiem antiquam dividentem bona haereditaria Camionka nobilis Nicolai Mroczek haeredisde ibidem ex una et Wilamowo nobilium Joannis, Jacobi olim Andreae similiter haeredum de ibidem ex altera partibus, de unanimi consensu et voluntate, ac compromisso earundem partium mediante concordia factis, renovavit. Incipiens a scopulo angulari stante in parte bonorum Camionka in loco dicto Rudzieńskie Biele dividente bona sanctuarii ecclesiae parochialis in Trzcianne ex una et Wilamowo ex altera partibus. Et abinde proceden 12

13 do sylva per borram signis antiquis granitialibus ad formarum pyrus habendo bona Camionka a dextra et Wilamowo a sinistra partibus, et abinde procedendo a formato limite antiquo usque ad scopulum angularum bonorum Kulesze pariter penes viam quae ducit de Boguszki ad Dobarz. Ibidem easdem granities concluderum, ubi scopulo de terra erexit et alia signa granitialia in arboribus quercinis fereximmis ac alminis instar crucis exidit, et fecit. Quas quidem granities modo praemisso factas et innovatas ipsae amba partes perpetuis temporibus summiserum se firmiter et imviolabiliter tenere. Sub vadio 100 marcarum pro fisco Regiae Maiestatis et totidem parti et Officio Succamerariali 40 marcam et Judicio Terrestium [3] marcarum. Item 4 a pratis Boguszkich et Mylewskich. Actum in loco differentiarum inter bona dividentium haereditaria Camionka ex una et Boguszki praetaque Milewskich ex altera partibus. Feria tertia proxima post Dominicam Oculi anno Domini Millesimo Quingentessimo Quadragesimo Tertio [27 II 1543]. Praesentibus quibus supra: Generosus Stanislaus Gąsowski vice succamerarius terrestris Bielscensis inter certum fundum pratorum consistentium post Dobary circa fluvium Biebrza et supra lacum Biale et Krzywe nobilis Mroczek de Kamionka et Jacobi, Petri de Boguszki ex una ac Stanislai, Marci olim Macarii cum filiastris Albert, Nicolai olim Jacobi, Venceslai ministerialis, Pauli, Jacobi olim Alexii de Mylewo ex altera partibus, eorum antiquis usus et ingressus juxta consvetudinem juris Lithvanies granitiem antiquam perpetue dividentem omnia eorum prata, pastit, scopulis et aliis signis metalibus obsignavit ordine tali: Incipiens primum a fluvio Biebrza habendo ipsam fundum pratorum distus Mroczek et Boguszkow a dextra et Mylewskich a sinistra partibus et inde procedento ad rubetum et per medium rubeti recto trnnite eundo ad lacum Ossowo dictum et per medium illius ad Grąd Jemiolny et abinde ad acien [?] borrae seu nemoris dicti Dobary. Ibidem dictis granities concludendo. I qua tali granitie seu limite scopulos de terra errexit et in arboribus quercinis et alninis instar crucis. Qua quidem granities modo praemisso factas ipsae ambae partes perpetuis temporibus inter se firmiter et inviolabiliter tenore et observare summisserunt. 13

14 Sub vadio centum marcarum pro fisco Regiae Maiestatis et totidem parti easdem tenendi et Officio Succameriali quatuordecem marcarum et Juditio Terrestri trium Marcarum. Extractum ex Libro Campestri Succameriali Terrae Bielscensi. Ex Actis Terrestris Terrae Bielscensi Surazensi rescriptum. W 1569 r. szlacheccy właściciele gruntów we wsi Chojnowie złożyli przysięgę na wierność królowi polskiemu i Koronie Polskiej. W wykazie zaprzysiężonych spotykamy m.in. Cherubina syna Piotra, który w swoim imieniu i imieniu braci rodzonej Rosłana i Jakuba złożył tę przysięgę. 12 Wraz z unią lubelską 1569 r. i inkorporacją Podlasia do Korony Polskiej (w tym Trzciannego) ostatecznie zarzucono prawa litewskie, które przysługiwały władcy, jego urzędnikom i poddanym, m.in. do korzystania z lasów szlacheckich. Odtąd prawa gruntowe posiadała wyłącznie szlachta. Inwentarz włości goniądzkiej z 1571 r. wymienił wieś Chojnowo szlachta z dwunastoma włókami gruntów (ok. 198 ha). W 1576 r. lustratorzy dóbr królewskich stwierdzili, że ziemianie KJM, jako: pan [Jakub] Sieklicki, Choynowsczy, Kulesze, Kramkowscy, Mroczkowie, panowie Wylanowsczy, w imionach swych, gdzie przedtym bartnicy KJM drzewo bartne chodzili, skoro po przyłączeniu Podlasza do Korony, poczęli im tego bronić i do tego czasu bronią, a sami stąd pożytek mają. A tak my tę sprawę odesłali do łaski KJM, w czem nauki potrzbują, jaki się ma pan leśniczy [goniądzki] zachować. 13 W 1580 r. z Chojnowa zapłacono podatek z dziesięciu włók szlacheckich i jednej włóki osiadłej (chłopskiej), z odrębnych szlacheckich działów własnościowych: Macieja Wilamowskiego jedna włóka szlachecka, na której gospodarował jego brat Jan, właściciel sąsiedniego majątku ziemskiego Wilamówki, Wawrzyńca Chojnowskiego syna już nieżyjącego Augustyna osiem włók szlacheckich, Jana Karasiewicza, który w Chojnowie posiadał jednego zagrodnika rolnego, Lenarta Baykowskiego włóka szlachecka, 12 Akta unji Polski z Litwą , wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, s Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski, Warszawa 1959, s

15 Andrzeja Mroczka trzy czwarte włóki osiadłej i jednego zagrodnika rolnego 14, Rosłana Mroczka jedna czwarta włóki osiadłej, na której gospodarował jego brat Andrzej. 15 W 1591 r. w rejestrze podatku poborowego nie wyodrębniono osobno wsi Chojnowo, ale z leżących tam gruntów płacono w jednym miejscu Boguszki, Chojnowo i Mroczki włók osiadłych cztery, od ogrodników dziesięciu, po 3 grosze, a w innym miejscu: Chojnowo, Kołodzież, Milewo i Pisanki, z włók szlacheckich trzydziestu, włók osiadłych dwóch, ogrodników dziesięciu, po 2 grosze. 16 Ciekawe, że w popisach szlachty, która stawiła się na popisy pospolitego ruszenia w 1528, 1565 i 1567 r. zgłaszający nie podali, że stawili się z Chojnowa. Trudno wytłumaczyć tę kwestię, ale niewątpliwie łączy się z faktem, że właściciele gruntów w Chojnowie swoje wojenne obowiązki odprawiali w poczcie Radziwiłłów właścicieli dóbr goniądzkich. W 1571 r., gdy dobra goniądzkie przyłączono już do dóbr własnych króla Zygmunta Augusta, stwierdzono we wsi Chojnowie, ziemianie Chojnowscy, Mroczkowie i Bajkowie trzymający włók 12, stawiają na wojnę 1 konia, ze zbrojnym jeźdźcem. 17 W 1629 r. podatek opłacili z Chojnowa: Wojciech niegdyś Stanisława, Jakub, Wojciech, Paweł, Adam, Jan z inszemi cześnikami z domów na włókach 6½ czerwca 1674 r. należny podatek pogłównego opłacili z Chojnowa: pan Jakub Chojnowski z żoną, pan Wojciech Chojnowski z żoną, syn, córka, parobek, kucharka osób sześć, pan Paweł Pisanka z żoną, pan Marcin Pisanka z żoną i brat, pan Wojciech Chojnowski z małżonką, (u tegoż parobek, kucharka, osób chłopskich dziewięć), Zofia Pawłowiczowa z synem, pani Iwicka (u niej parobek i dzieweczka), pan Józef Chojnowski z żoną osób dwie, Mateusz Milewski z żoną (i parobek), pan Aleksander Szorc z żoną, synów dwóch, kucharka (u tegoż kucharka i chłopskich osób siedem), Piotr Szadkowski z żoną, pan Jerzy Milewski z żoną, Marcin Mordesz z żoną Syn Piotra. 15 A. Jabłonowski, Podlasie Warszawa 1908, cz. 1, s Tamże, cz. 1, s Tamże, cz. 2, s Archiwum Państwowe Białystok, Księga grodzka brańska AGAD Warszawa, ASK, dz. I, nr 70, k. 885v i

16 W 1633 r. pleban trzciański odbierał dziesięcinę po 4 grosze z włóki, m.in. ze wsi Choinowo, zgodnie z wyrokiem króla Zygmunta III czerwca 1674 r. należny podatek pogłównego opłacili z Chojnowa: pan Jakub Chojnowski z żoną, pan Wojciech Chojnowski z żoną, synem, córką, parobkiem i kucharką, pan Paweł Pisanka z żoną, pan Marcin Pisanka z żoną i bratem, pan Wojciech Chojnowski z małżonką, parobkiem, kucharką i sześcioma osobami chłopskimi, Zofia Pawłowiczowa z synem, pani Iwicka z parobkiem i dzieweczką, pan Józef Chojnowski z żoną, Mateusz Milewski z żoną i parobkiem, pan Aleksander Szorc z żoną, dwoma synami, kucharką i siedmioma osobami chłopskimi, Piotr Szadkowski z żoną, pan Jerzy Milewski z żoną, 21 Marcin Mordesz z żoną. W Centralnym Archiwum Historycznym w Grodnie w zespole archiwalnym Grodzieński Komitet Gubernialny do Rozpatrzenia i Ułożenia Inwentarzy Majątków Ziemskich zachowały się dwa inwentarze dwóch majątków ziemskich z Chojnowa. 22 Pierwszy z inwentarzy dotyczył majątku Wiktora Chojnowskiego, syna Mateusza, położonego w Chojnowie, a spisanego w 1844 r. Obejmował on sześć dziesięcin (6,6 ha) siedliska dworskiego, sześćdziesiąt siedem dziesięcin (73,7 ha) gruntów ornych, dziesięć dziesięcin (11 ha) łąk, czternaście dziesięcin (15,4 ha) oraz trzydzieści dziesięcin (33 ha) lasów. Łącznie majątek Wiktora Chojnowskiego w Chojnowie liczył sto dwadzieścia siedem dziesięcin (140 ha), przy czym do folwarku pańskiego należało dziewięćdziesiąt jeden dziesięcin (101,1 ha). Tylko folwark dysponował lasa- 20 Biblioteka Uniwersytecka Wilno, f. 57, B 54, nr 40, k AGAD Warszawa, ASK, dz. I, nr 70, k. 885v i CAH Grodno, f. 96, op. 1, nr 74 i

17 mi i pastwiskami. Chłopi pańszczyźniani uprawiali pozostałe trzydzieści sześć dziesięcin (39,6 ha), z czego trzy dziesięciny zajęte były pod chłopskie siedliska, sześć dziesięcin stanowiły chłopskie łąki, a dwadzieścia siedem dziesięcin było chłopskimi. Chłopi posiadali trzy domy mieszkalne, trzy chlewy i trzy stodoły, a chłopski inwentarz żywy obejmował dwa konie i sześć wołów. Każdy z pańszczyźnianych chłopów odbywał tygodniowo dwa dni pańszczyzny sprzężajnej i dwa dni pańszczyzny pieszej. Łącznie w roku chłopi z Chojnowa mieli obowiązek przepracować rocznie sto cztery dni własnym sprzężajem i kolejne sto cztery dni pańszczyzny pieszej. 23 W 1847 r. sporządzony został inny inwentarz, majątku drobnoszlacheckiego z Chojnowa. Gospodarstwo będące własnością Józefa Chojnowskiego obejmowało jedynie pięć dziesięcin (5,5) ha, z czego siedlisko zajmowało jedną drugą dziesięciny (0,55 ha), łąki jedną i jedną drugą dziesięciny (1,65 ha) łąk i trzy dziesięciny (3,3 ha) ziemi ornej. W obejściu znajdował się dom mieszkalny dworek, jeden spichlerz, jeden chlew, jedna stodoła. Również w stosunku do tego gospodarstwa swoje obowiązki odrobkowe mieli chłopi pańszczyźniani z Chojnowa. 24 W 1886 r. w świetle danych Grodzieńskiego Gubernialnego Komitetu Statystycznego w Chojnowie znajdowały się trzy typy własności: grunty należące do okolicy drobnoszlacheckiej (97 ha), grunty majątku ziemskiego Chojnowo (118 ha) 25 grunty chłopskie (40 ha). Nazwa osady Właściciel Orne i siedzib Wieś chłopska Choinowo Majątek ziemski Choinowo Okolica szlachecka Choinowo Mroczkowskie Towarzystwo Włościańskie Konstanty Chojnowski Różni właściciele Łąk i pastwisk Las Nieużytki Razem 1 35 ½ CAH Grodno, f. 96, op. 1, nr CAH Grodno, f. 96, op. 1, nr P. Dikov, Spisok zemlevldenii v Grodnenskoj gubernii, Grodna 1890, s

18 W obrębie gruntów wsi Chojnowo znajdowały się również grunty należące do majątku ziemskiego Mroczki. 22 czerwca 1674 r. właścicielem jego był Aleksander Mroczek. Do niego należały też własności na Boguszkach, gdzie mieszkał poddany Jakub Dzięcioł z żoną, a na Chojnowie poddany Marcin Szesko z żoną. Prócz Aleksandra Mroczka były w Mroczkach inne dworki, m.in. pana Jerzego Mroczka (z żoną), a należeli do niego zagrodnik w Chojnowie z żoną i bratem; 26 pana Stanisława Mroczka, (gdzie mieszkała jego żona, parobek, kucharka, Grzegorz Puc z siostrą, ogrodnik Mateusz Lech z komornicą a także poddany Marcin Kusy z żoną); pana Grzegorza Mroczka (mieszkał z żoną i córką); pana Jerzego Mroczka (z żoną, a należeli do niego ogrodnik w Chojnowie z żoną i bratem); pana Jana Wojnickiego (gdzie mieszkał z żoną, dziewką); Jana Matuszyk Mroczka (miał ogrodnika Jakuba Mikutę, mieszkającego z żoną i bratem); pana Jakuba Mroczka (pasierba pana Wojnickiego, z żoną); Jana Mroczka (pasierba pana Wojnickiego, z żoną); pana Kazimierza Gołębiewskiego (z żoną); pani Maciejowej Mroczkowej, wdowy; panny Teresy Mroczkówny; pana Stefana Mroczka (z żoną i parobkiem Gasparem). W 1846 r. właścicielem majątku Mroczki był Antoni Haraburda, syn Stefana, właściciel Mroczek, Kulesz Kosówki i Bajek. Po śmierci Antoniego Haraburdy, 20 I 1884 r., wyrok sądowy nakazał wprowadzenie we władanie jego syna, Henryka Haraburdy. 19 I 1886 r. wprowadzony go we władanie dóbr: Mroczki, Wiszowate, Kulesze Kosówka vel Zaleszczyzna, łąki koło Kramkówki Wielkiej w uroczysku Mikile. 27 Henryka Haraburdę wspominał Zygmunt Gloger: W jednym miejscu, na bezludnym brzegu, stała wśród bujnego sitowia uwiązana u pala na łańcuchu zamkniętym kłódką, porządnie pomalowana na biało i niebiesko czyjaś łódka. Wioślarze objaśnili, że to łódka pana Haraburdy, właściciela Mroczek, posiadającego rozległe łąki nad Biebrzą. 28 W 1911 r. Henryk Haraburda zmarł, a jego spadkobiercą został syn rotmistrz Stefan Haraburda. 29 W 1914 r. doszło do ponownego rozdrobnienia dóbr ziemskich pomiędzy wdowę Konstancję, córki: Marię z Haraburdów Szumkowską, Jadwigę, Julię z Haraburdów Radziewiczową, Wandę i Irenę oraz synów: Stefana, Henryka, Wandalina i Jana, Antoni 6/70 i wdowa po nim Maria 1/ AGAD Warszawa, ASK, dz. I, nr 70, k. 896v, 897v, 935v 27 AP Białystok, Starszy Notariusz Grodzieński, nr 83, k Z. Gloger, Dolinami rzek. Biebrza, 29 AP Białystok, Starszy Notariusz Grodzieński, nr 75, k

19 W 1909 r. działało Chojnowskie Towarzystwo Włościańskie, którego członkami było dwudziestu gospodarzy ze wsi Chojnowa, Pisanek, Czekołd, Masi, Wyszowatych i Magnusz. Wśród nich mieszkańcami Chojnowa byli: Konstanty Grochowski, s. Józefa, Antoni Chojnowski, s. Adama, Józef Dąbrowski, s. Stanisława, Wincenty Babiński, s. Franciszka, Aleksander Milewski, s. Jana, Franciszek Szorc, s. Piotra, Antoni Chojnowski, s. Adama, Adam Pruszyński. Uregulowali oni wówczas należności z tytułu pięćdziesięciu pięciu i jednej dziesiątej dziesięcin (ok. 60 ha) ziemi dworskiej właścicielce majątku Nowa Wieś Marii Gonczarowej, córki Aleksandra. Akt notarialny oparty był o plan gruntów sporządzony w 1908 r., a ziemia nabywana graniczyła przez drogę z gruntami majątku Nowa Wieś VIII 1911 r. pięćdziesiąt osób chłopów i mieszczan ze wsi Chojnowo, należącej do włości przytulańskiej nabyli z państwowych lasów piętnaście dziesięcin 830 sążni² (17 ha), położonych w szesnastym kwartale twz. Dobarskiej Daczy. 31 Okręgowy Urząd Ziemski Białostocki podał do publicznej wiadomości 15 X 1928 r.: Ustalić obszar scalenia gruntów jednostek administracyjnych wsi Chojnowo, Boguszki, Milewo i Pisanki, gm. Trzcianne, pow. białostockiego, w skład którego wejdą: grunty nadziałowe wpisane do akt nadawczych o obszarze ok. 87,84 ha, drobnoszlacheckie niehipotekowane o obszarze 419,5 ha, oraz dokupione poleśne, o obszarze około 30,5 ha, wsi Chojnowo, grunty drobnoszlacheckie, niehipotekowane o obszarze około 153 ha, wsi Boguszki, grunty drobnoszlacheckie niehipotekowane o obszarze ok. 163,65 ha, objęte księgą hipoteczną majątku Okrągłe lit. B, o obszarze około 50 ha i dokupione ze wsi Dzieżki o obszarze około 20 ha, wsi Pisanki. 30 AP Białystok, Starszy Notariusz Grodzieński, nr 107, k AP Białystok, Starszy Notariusz grodzieński, nr 115, k

20 Ogółem 1204 ha, położone w jednym dziale w granicach następujących: z zachodu lasy państwowe, łąki wsi Krzeczkowo i Żodzie, z północy lasy państwowe, grunty majątku i wsi Mroczki, wsi Kulesze Kosówka i wsi Masie, ze wschodu grunty wsi Nowosiółki, wsi Wojszki, wsi Kołodzież i wsi Niewiarowo oraz od południa grunty rozparcelowane folwarku Okrągłe i wsi Zucielec i Zubole. 32 Kiedy 31 I 1926 r. prowadzono prace komasacyjne w Wiszowatych, pracownicy Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Białymstoku zapisali: Włościanie wsi Chojnowo w przedmiocie podziału wspólnego pastwiska zawarli polubowny układ, zaś szlachta tej wsi oświadczyła, że żadnych praw do wspólnego pastwiska położonego we wsi Wiszowate nie rości i nawet nie wie, że takowe istnieją. Natomiast oświadczyła, że posiadają w ograniczeniu wsi Chojnowo wspólne pastwisko, z którego wyłącznie korzystają tylko włościanie i szlachta wsi Chojnowo żadnych umów w tym przedmiocie podpisywać nie chce i protokołu nie podpisze. 33 Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Sekcji Ziemskiej, obwieścił, że nieruchomość powstała ze scalenia wsi Chojnowo, gmina Trzcianne, pow. białostockiego, wywołana została do pierwiastkowej regulacji hipotecznej na dzień 27 grudnia 1938 r. Nieruchomość o powierzchni 7 ha 2143 m² pozostawała w posiadaniu: Józefa Śleszyńskiego, Piotra Pruszyńskiego, Władysława Pruszyńskiego, Antoniego s. Jana Pruszyńskiego i innych. 34 Wydział Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, Sekcji Ziemskiej, obwieścił, że nieruchomość powstała ze scalenia wsi Chojnowo, gmina Trzcianne, pow. białostockiego, wywołana została do pierwiastkowej regulacji hipotecznej: Władysława Pruszyńskiego 6 ha 7604 m², Antoniego Chojnowskiego 7 ha 8411 m², Spadkobierców Franciszka Chojnowskiego w jednej drugiej, a Piotra Milewskiego, s. Antoniego w jednej drugiej częściach Białostocki Dziennik Wojewódzki, nr 9 z 15 V 1929, s AP Białystok, Powiatowy Urząd Ziemski Białostocki, nr Białostocki Dziennik Wojewódzki, nr 19 z 1 X 1938, s Białostocki Dziennik Wojewódzki, nr 25 z 31 XII 1938, s

21 Wzgórze Szubiennica Nazwę wzgórza Szubiennica, przy drodze z Trzciannego do Chojnowa łączono z wydarzeniami r. Nie tylko miejscowa tradycja historyczna, ale również represje popowstaniowe świadczą o uczestnictwie mieszkańców obszarów między Narwią a Biebrzą w tym zrywie narodowym. Mieszkańcy wsi Chojnowo w 1910 r. 1. Leon Bajkowski lat 43, żona Urszula lat 43, syn Bolesław lat 15, Antoni lat 8, córka Stefania lat 16, Kazimiera lat Józef Chojnowski lat 53, żona Anna lat 62, córka Wiktorya lat 18, zięć Mieczysław Śleszyński lat 36, żona Józefa lat 35, syn Bolesław lat 8, córka Anna lat 11, Bronisława lat 8, Marjanna lat Adam Prószyński lat 46, żona Antonina lat 38, syn Szymon lat 16, Paweł lat 14, Piotr lat 6, córka Stefania lat 12, Antonina lat 9, Walerja lat Antoni Prószyński lat 42, żona Aleksandra lat 23, córka Marjanna lat 2, siostra Marjanna lat Jakub Prószyński lat 42, żona Józefa lat 39, syn Franciszek lat 7, Jan lat 4, Władysław lat 1, córka Albertyna lat Wojciech Chojnowski lat 63, żona Marjanna lat 46, syn Aleksander lat 19, Józef lat 14, Franciszek lat 5, córka Anna lat 2, Marjanna lat Antoni Chojnowski lat 39, żona Michalina lat 23, syn Józef lat 1, córka Marjanna lat 5, Anna lat 2, brat żony Józef Mońko. 21

22 8. Antoni Tołczyk lat 45, żona Marjanna lat 39, syn Aleksander lat 19, Władysław lat 17, Jan lat 9, córka Stefania lat Adolfa Janowa Chojnowska lat 24, córka Romualda, siostra męża Marjanna lat Wincenty Chojnowski lat 60, żona Emilia lat 53, córka Franciszka lat 13, zięć Stanisław Chrzanowski lat 39, żona Marjanna lat 26, syn Walerian lat 2, Czesław lat 1, córka Aleksandra lat Jan Chojnowski lat 61, żona Weronika lat 55, zięć Józef Polkowski lat 32, żona Jadwiga lat 32, syn Aleksander Stypułkowski lat 6, córka Wanda Stypułkowska lat Antoni Chojnowski lat 43, żona Józefa lat 34, syn Henryk lat 8, Czesław lat 2, Józef lat 1, córka Kornelia lat 11, Filomena lat Wilhelm Chojnowski lat 83, żona Franciszka lat 39, jej córka Stanisława lat Wojciech Szydłowski lat 36, żona Karolina lat 44, syn Stefan lat 17, Jan lat 10, Bolesław lat Marjanna Chojnowska (wdowa) lat 53, syn Bolesław lat 24, Antoni lat 18, córka Weronika lat Mateusz Borawski lat 66, żona Wiktorja lat 53, syn Józef lat 22, Mieczysław lat 8, Władysław Osiecki lat 21, Stanisław Osiecki lat 17, 17. Andrzej Borawski lat 36, żona Anna lat 33, córka Dorota lat Kazimierz Chojnowski lat 31, żona Franciszka lat 20, syn Bolesław lat 1, Piotr Chojnowski lat 33, żona Emilia lat 28, syn Franciszek lat 9, córka Leokadia lat 6, matka Jadwiga lat Jan Mroczek lat 53, żona Anna lat 48, syn Józef lat 18, Franciszek lat 15, Zygmunt lat 4, córka Wincenta lat 20, Kornelia lat Władysław Hermanowski lat 26, żona Marjanna lat 21, matka Anna Maria lat 53, syn Konstanty lat 20, córka Donata lat Antoni Borawski lat 41, żona Olimpia lat 33, syn Bronisław lat 10, Bolesław lat 10, córka Anna lat 12.siostrzenica Marjanna Gromadzka lat Antoni Bajkowski lat 36, żona Kazimiera lat 29, syn Józef lat 8, Władysław lat 2, córka Aleksandra lat 6, Helena lat 4, matka Rozalia lat 52, córka Marjanna lat Piotr Milewski lat 42, żona Emilia lat 33, córka Wiktorya lat 13, Bronisława lat 8. 22

23 24. Franciszek Chojnowski lat 40, żona Marjanna lat 40, syn Antoni lat 4, Mieczysław lat 2, córka Katarzyna lat 13, Marjanna lat 7, Helena lat 6, ojciec Jan Chojnowski lat Ludwik Kozikowski lat 60, żona Anna lat Jan Miniewicz lat 33, żona Michalina lat 28, syn Aleksander lat 6, córka Anna lat 4, matka Marjanna lat 73, syn Józef lat Michał Borawski lat 24, żona Marjanna lat 22, siostra Anna lat Andrzej Borawski lat 53, żona Katarzyna lat 49, syn Kazimierz lat 10, córka Wiktorya lat 7, Marjanna lat 6, Michalina lat 2, syn Józef Borawski lat 30, żona Janina. 29. Wojciech Rutkowski lat 49, żona Paulina lat 43, syn Stanisław lat 16, córka Konstantyna lat 13, Feliksa lat 10, Weronika lat Kazimierz Chojnowski lat 53, żona Aleksandra lat Antoni Chojnowski lat 53, żona Marjanna lat 43, córka Kazimiera lat 19, Stefania lat Aleksandra Chojnowska lat 43, syn Józef lat 11, córka Anna lat 16, Adolfa lat Antoni Chojnowski lat 43, żona Aleksandra lat 34, syn Konstanty lat 2, córka Emilia lat 19, Bronisława lat 11, Genowefa lat 13, Gabryela lat 8, Zofia lat 6, matka Michalina lat 83, Konstanty Grochowski lat 48, żona Kamelia lat 34, syn Mieczysław lat 12, Bronisław lat 11, Stefan lat 9, Edward lat 4, córka Katarzyna. 34. Konstanty Chojnowski lat 36, żona Emilia lat 36, syn Władysław lat 11, Józef lat 7, córka Bronisława lat 8, Marjanna lat Franciszek Grochowski lat 64, żona Rozalia lat 55, córka Aleksandra lat Wincenty Dąbrowski lat 61, żona Paulina lat 59, syn Albin lat 16, córka Wiktorya lat 13, syn Aleksander lat 28, żona Józefa lat Jan Dąbrowski lat 54, żona Józefa lat 45, syn Antoni lat 8, córka Adolfa lat Paweł Grochowski lat 76, syn Wincenty Grochowski lat 48, żona Emilia lat 39, córka Stefania lat 17, Wiktorya lat 13, Bronisława lat 10, Aleksandra lat 7, Marjanna lat 8, Kamilia lat Jan Grochowski lat 36, żona Marjanna lat 27, syn Antoni lat 1, córka Jadwiga lat Aleksander Mońko lat 63, żona Józefa lat 53, syn Konstanty lat 15, córka Bronisława lat Aleksandra Babińska lat 66, córka Emilia Mońko lat

24 42. Jan Pisanko lat 53, żona Julianna lat 34, syn Józef lat 16, Bolesław lat 7, Ksawery lat 8, Michał lat 2, córka Anna lat 18, Filomena lat Antoni Pisanko lat 34, żona Marjanna lat 34, syn Salwian lat 7, Leopold lat 4, córka Donata lat 12, Marjanna lat 10, Wiktorya lat 5, Zofia lat Piotr Szesko lat 28, żona Zofia lat 25, syn Henryk, siostry: Anna lat 16, Stefania lat 14, Zuzanna lat Antoni Szeszko lat 28, żona Emilia lat 23, syn Józef lat 3, córka Zofia lat 1, matka Marjanna lat Franciszek Kuczyński lat 53, żona Wiktorya lat 52, córka Jadwiga Ciszewska lat 24, syn Antoni Ciszewski lat Stanisław Dąbrowski lat 66, Józef Gęślicki lat 73, 48. Ignacy Znosko lat 57, żona Julianna lat 47, syn Aleksander Dąbrowski lat 21, córka Wincenta Dąbrowska lat 13, Anna Dąbrowska lat 16, Teofila Znosko lat Józef Dąbrowski lat 53, żona Teresa lat 43, syn Antoni lat 20, Bolesław lat 15, Kazimierz lat Stanisław Szorc lat 35, żona Anna lat 29, córka Marjanna lat 8, Helena lat Józef Szorc lat 52, syn Ksawery lat 17, Kazimierz lat 15, Władysław lat 10, córka Leokadia lat 13, Marjanna lat 8, brat Wincenty lat Jan Bujno lat 78, synowa Wiktorya żona Antoniego Bujno lat 43, syn Józef lat 10, Edward lat 4, córka Wiktorya lat 14, Anna lat Antoni Chojnowski lat 53, żona Stefania lat 43, syn antoni lat 15, Wacław lat 8, córka Helena lat 19, brat Konstanty Chojnowski lat 44, żona Marjanna lat 41, córka Bronisława lat 14, Emilia lat 13, Kamilia lat 9, Aleksandra Jan Chrzanowski lat 39, żona Jadwiga lat 29, syn Stanisław lat 7, córka Bronisława lat 5, Marjanna 5, matka Franciszka lat 73, Zuzanna Babińska lat Antoni Magnuszewski lat 48, żona Aleksandra lat 31, syn Józef lat 6, Michał lat Franciszek Szorc (wdowiec) lat 55, syn Michał lat 21, córka Bronisława lat 17, Stanisława lat 12, ojciec Piotr lat Aleksander Milewski lat 29, żona Franciszka lat 33, syn Antoni lat 9, córka Marjanna lat 11, Helena lat 1, brat Józef lat

25 58. Wincenty Babiński lat 43, żona Aleksandra 34, syn Konstanty lat 10, Franciszek lat 7, córka Anna lat 12, Marjanna lat 4 (zmarła). 59. Kazimierz Gęślicki lat 83, żona Katarzyna lat Wiktor Znosko lat 40, żona Feliksa lat 28, córka Eleonora lat 19, Zofia lat 6, Natalia lat 4, Marjanna lat I wojna światowa Do wybuchu I wojny mieszkańcy Chojnowa nie mieli styczności z wojskami carskimi. Wojsko stacjonowało w pobliskim Trzciannem. Żołnierze rozlokowani byli po kilku w prywatnych domach, natomiast właściciele domów byli obowiązani utrzymać stacjonujących żołnierzy. W momencie wybuchu wojny żołnierze opuścili Trzcianne. Działania wojenne szczęśliwie ominęły miasteczko. Najbliższy odcinek frontu znajdował się nad rzeką Biebrzą w okolicach Goniądza i Osowca. 6 sierpnia Niemcy oblegający twierdzę Osowiec użyli gazów bojowych. 37 Bezpośrednio z Chojnowa w działaniach wojennych udział wzięli: Józef Dąbrowski, który służył przez 9 lat w Moskwie, a następnie w Siedlcach, Mieczysław Grochowski służył w Kijowie (bardzo dobry strzelec), Bronisław Grochowski także służył w Kijowie. Jednak w pamięci mieszkańców zachowało się nazwisko niejakiego Babińskiego, który odsłużył w wojsku carskim dwadzieścia pięć i następnie powrócił do wioski. Zdążył się jeszcze ożenić i doczekać jednego syna Archiwum Parafialne w Trzciannem. Spis parafian z 1910 r. 37 H. Modzelewski, Ciekawe dzieje Osowca jako wsi i miasta, Osowieckim Szlakiem, nr 6 (27), 1996, s Relacja ustna H. Dąbrowskiego z Chojnowa. 25

26 Organizacja Strzelec Za założyciela organizacji Strzelec w Chojnowie należy uznać Władysława Chojnowskiego, późniejszego członka ruchu oporu, partyzanta o pseudonimie Kret. Organizacja została zawiązana w 1937 r. Przez cały okres swej działalności należało do niej około dwudziestu młodych mieszkańców wioski. Spotkania członków organizacji odbywały się dwa razy w tygodniu. W każdą niedzielę było strzelanie na Białych Górach (wzniesienia w okolicy Chojnowa). Strzelano z polskich karabinów jednostrzałowych nazywanych Flowerami. Natomiast raz na kwartał w lasach pod wsią Wiszowate odbywało się strzelanie z francuskich karabinków ośmiostrzałowych Lebel, nadzorowane przez wojskowych z jednostki wojskowej w Osowcu. Drugie spotkanie miało miejsce wieczorem w środku tygodnia, a poświęcone było doskonaleniu musztry, przepisom regulaminu wojskowego, topografii, wymarszom itp. Członków Strzelca wyróżniały czapki maciejówki, kompletnego umundurowania nie posiadali. Organizacja zajmowała się też organizowaniem zabaw, z których dochód przeznaczano na opłacenie orkiestry, wynajem sali oraz własne potrzeby. Dwa razy do roku odbywały się wyjątkowo huczne zabawy na św. Pawła w czerwcu i raz w zimie w karnawale. Do tańca przygrywała orkiestra wojskowa z jednostki w Osowcu. Bawiono się w świetlicy wynajmowanej u Władysława Szeszko. W czasie mobilizacji sierpniowej 1939 r. wszyscy chłopcy z Chojnowa stawili się na wezwanie do Knyszyna, gdzie uzyskali potwierdzenia zdolności do służby wojskowej. Jednak żaden z nich nie został wcielony do wojska, gdyż jak się okazało, brakowało broni, którą miano przydzielić poborowym. Do organizacji w Chojnowie należeli m.in.: wspominany już Władysław Chojnowski, Czesław Dąbrowski, Henryk Dąbrowski, Henryk Grochowski, Antoni Grochowski, Józef Chojnowski, Henryk Szorc, Kazimierz Szorc, Alfons Dąbrowski (po wojnie wyemigrował do Australii), Wandalin Tołczyk, Stanisław Chojnowski, Antoni Bajkowski, Stefan Po- 26

27 siński, Bolesław Chojnowski (zastępca komendanta), Henryk Szeszko syn Piotra, Henryk Szeszko syn Antoniego, Antoni Fajkowski, Zygmunt Pisanko. Chociaż Strzelec w Chojnowie funkcjonował tylko przez dwa lata, przynależność do niego nie była czasem straconym, gdyż młodzi przeszkoleni ludzie wykorzystali później swoje umiejętności w tworzącym się ruchu oporu. Komasacja lasów Program komasacji lasów sporządził w 1932 r. inżynier K. Krzyżanowski z Białegostoku. Las skomasowany wsi Chojnowo, położony w gminie Trzcianne, w powiecie białostockim stanowił własność gospodarczą tejże wsi i dwóch różniczan. Ogólna powierzchnia lasu zgodnie z rejestrem pomiarowym i szkicem sporządzonym w 1931 r. przez mierniczego przysięgłego B. Mecha wynosiła 91,9877 ha i składała się ze stu czterech parceli stanowiących indywidualną własność poszczególnych gospodarzy. Przed scaleniem powierzchnia leśna składała się z wąskich i długich działek, częściowo znajdujących się w szachownicy. Według projektu scaleniowego parcele te weszły w całości lub częściowo w skład nowych scalonych już gospodarstw. Przy ustalaniu warunków, na zasadzie których przeszły one we władanie nowych właścicieli gospodarstw, zaszła potrzeba wyrębu drzew starych na parcelach podlegającym scaleniu, zgodnie z pismem Starosty Powiatowego w Białymstoku z dn. 10 XI 1930 r. Nr XI186/1 oraz z dn. 05 X 1931 r. Nr XXIV-242. Program ten przewidywał wycięcie drzew o pierśnicy ponad 20 cm w ogólnej liczbie cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy sztuki, co umożliwiło scalenie omawianych gruntów leśnych i nie przyniosło dla lasu większej szkody. Drzewa wytypowane do wyrębu zostały wycechowane i ponumerowane. Po dokonaniu zamierzonego przerębu, wszelkie inne dalsze użytkowanie (wyręb) lasu mogły być przeprowadzone na podstawie nowego 27

28 programu gospodarczego, sporządzonego dla każdego scalonego gospodarstwa oddzielnie, albo dla całego lasu w razie gdyby właściciele gospodarstw zgodzili się na stworzenie spółki leśnej. Zalesienie wszystkich halizn, płaskowin i luk spowodowanych przerębem winno było nastąpić drogą sztuczną przez zasadzenie jednolitej sosny pospolitej. Dla umożliwienia odnowienia lasu oraz ochrony nowych zalesień wzbroniony był wypas bydła na wszelkich haliznach, płazowinach i w miejscach gdzie programem niniejszym przewiduje się przerąb i zalesienia oraz w zagajnikach, które nie osiągnęły trzymetrowej wysokości i dostatecznego zwarcia. Rada uczestników scalania składała się z następujących osób: Salwina Pisanko, Stanisław Rutkowski, Aleksander Dąbrowski, Ksawery Szorc, Józef Pisanko. 39 Komasacja gruntów 29 XI 1926 r. Komisarz Ziemski Urzędu Powiatowego w Białymstoku powierzył Stefanowi Kosko, referentowi Ministerstwa Reformy Rolnej, przeprowadzenie sprawy scalenia gruntów wsi Chojnowo. 40 Na skutek zgłoszonego przez gospodarzy wsi Chojnowo wniosku o scalenie gruntów w dniu 16 II 1928 r. przybył do wsi Komisarz Ziemski w celu zbadania na miejscu faktycznego stanu rzeczy. Tego samego dnia Komisarz Ziemski Jan Blok przygotował prowizoryczną listę przyszłych uczestników scalania wsi Chojnowo: 1. Wiktor Znosko syn Ambrożego 3 ha 2. Wincenty Babiński syn Franciszka 4 ha 3. Kazimierz Chojnowski syn Stanisława 5,5 ha 4. Aleksander Milewski syn Jana 6 ha 39 AP Białystok, Powiatowy Urząd Ziemski w Białymstoku, nr 35 Program gospodarczy na las skomasowany wsi Chojnowo gm. Trzcianne, 1932 r. 40 AP Białystok, Powiatowy Urząd Ziemski , nr 134 wieś Chojnowo gm. Trzcianne. 28

29 5. Antoni Milewski syn Aleksandra 6 ha 6. Michał Szorc syn Franciszka 15 ha 7. Jan Chrzanowski syn Tadeusza 4 ha 8. Antoni Magnuszewski syn Bernarda 6 ha 9. Antoni Chojnowski syn Adama 7 ha 10. Konstanty Chojnowski syn Adama 7 ha 11. Edward Bujno syn Antoniego 8 ha 12. Józef Szorc syn Franciszka 17,5 ha 13. Stanisław Szorc syn Franciszka 17 ha 14. Antoni Dąbrowski syn Józefa 4 ha 15. Aleksander Dąbrowski syn Marianny 4 ha 16. Antonina Kukla z Dąbrowskich 4 ha 17. Grochowski syn Pawła 6 ha 18. Jan Grochowski syn Pawła 6 ha 19. Aleksander Dąbrowski syn Wincentego 8 ha 20. Józef Grochowski syn Jana 3 ha 21. Antoni Dąbrowski syn Jana 3 ha 22. Piotr Szeszko syn Jana 7,28 ha 23. Antoni Szeszko syn Jana 7,28 ha 24. Bronisława Bajkowska z Szeszków 8,28 ha 25. Andrzej Bajkowski syn Stanisława 8,28 ha 26. Albin Hermanowski syn Jana 10 ha 27. Wanda Hermanowska ze Stypułkowskich 10 ha 28. Józef Pisanko syn Jana 12 ha 29. Salwin Pisanko syn Antoniego 12 ha 30. Julia Chojnowska z Kulikowskich 1 ha 31. Józef Chojnowski syn Wincentego 2 ha 32. Antoni Chojnowski syn Wincentego 3 ha 33. Antoni Chojnowski syn Adama 1 ha 34. Mieczysław Grochowski syn Konstantego 4 ha 35. Wojciech Rutkowski syn Seweryna 3 ha 36. Andrzej Borawski syn Mateusza 4,25 ha 37. Józef Borawski syn Andrzeja 1 ha 38. Michał Borawski syn Antoniego 3,75 ha 39. Jan Miniewicz syn Konstantego 4 ha 29

30 40. Franciszek Chojnowski syn Jana 4 ha 41. Piotr Milewski syn Antoniego 4,25 ha 42. Antoni Bajkowski syn Stanisława 7 ha 43. Bolesław Bajkowski syn Stanisława 1 ha 44. Antoni Baczewski syn Kajetana 6 ha 45. Władysław Hermanowski syn Władysława 20 ha 46. Wiktoria Ostrowska z Chojnowskich 10 ha 47. Piotr Chojnowski syn Stanisława 4 ha 48. Andrzej Borawski syn Mateusza 1,25 ha 49. Wiktoria Borawska córka Mateusza 1,25 ha 50. Bolesław Chojnowski syn Wojciecha 7,25 ha 51. Henryk Chojnowski syn Antoniego 30 ha 52. Jan Chojnowski syn Wilhelma 30 ha 53. Bolesław Szydłowski syn Wojciecha 0,5 ha 54. Jadwiga Polkowska z Chojnowskich 14 ha 55. Stanisław Chrzanowski syn Tadeusza 14 ha 56. Antoni Tołczyk syn Jana 6 ha 57. Antoni Chojnowski syn Wawrzyńca 6 ha 58. Michalina Chojnowska z Motków 6 ha 59. Franciszek Chojnowski syn Wojciecha 2 ha 60. Antoni Pruszyński syn Jana 4 ha 61. Antonina Pruszyńska (wdowa) 3 ha 62. Jakub Pruszyński syn Jana 2,5 ha 63. Ignacy Znosko syn Stanisława 2 ha 64. Władysław Chojnowski syn Seweryna 0,5 ha 65. Władysław Sleszyński syn Karola 6 ha 66. Jan Chojnowski syn Mieczysława 12 ha 67. Jan Tołczyk syn Antoniego 3 ha 68. Anna Bajkowska z Bujnów 1 ha 69. Bronisława Baczewska z Dworakowskich 0,5 ha 70. Józef Jabłonowski syn Jana 0,5 ha 71. Bronisława Chojnowska ze Sleszyńskich 1 ha 72. Józef Chojnowski syn Wojciecha 0,5 ha 73. Józef Ciborowski syn Andrzeja 3 ha 30

' ' ( _. ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S. Małe Miasta. Przestrzenie. ' i. ''- -.. Supraśl 2003

' ' ( _. ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S. Małe Miasta. Przestrzenie. ' i. ''- -.. Supraśl 2003 I,, ' ' ( _,, ACTA COLLEGrrrr SUPRASL][ENS][S Małe Miasta ' i. ł ' ' Przestrzenie ' ' ł., ' ''-. -.. ' ', I Supraśl 2003 -. MALE MIASTA PRzESTRZENIE Tom III Redakcja Akt Przemysław Czyżewski, Radosław

Bardziej szczegółowo

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza

Gmina Magnuszew Cudze chwalicie swego nie znacie. Gmina Magnuszew. Zaprasza Zaprasza Cudze chwalicie swego nie znacie Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Urząd Gminy Magnuszew. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się osadnictwa leśnego na terenie Puszczy Knyszyńskiej 1 -uwarunkowania historyczne i prawne

Kształtowanie się osadnictwa leśnego na terenie Puszczy Knyszyńskiej 1 -uwarunkowania historyczne i prawne Kształtowanie się osadnictwa leśnego na terenie Puszczy Knyszyńskiej 1 -uwarunkowania historyczne i prawne Robert Misiuk Wydział Architektury, Politechnika Białostocka, ul. O. Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK. Szanowni Mieszkańcy Gminy Bukowsko. GAZETA GMINY BUKOWSKO Nr 4(28)/2011

KWARTALNIK. Szanowni Mieszkańcy Gminy Bukowsko. GAZETA GMINY BUKOWSKO Nr 4(28)/2011 KWARTALNIK GAZETA GMINY BUKOWSKO Nr 4(28)/2011 Szanowni Mieszkańcy Gminy Bukowsko Przed nami Święta Bożego Narodzenia czas który sprawia, że patrzymy na to co dobre, a nie na to, co nas dzieli, kiedy chętniej

Bardziej szczegółowo

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek"

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek Nr 1 Grudzień Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek" Dawno, dawno temu... 1096 rok-krwawa bitwa zdaniem Galla z bogatego ośrodka stała się

Bardziej szczegółowo

Mapy: materiały własne autora. Projekt okładki: Ireneusz Chyliński. Skład i łamanie: Małgorzata Gołko. Wydanie II pełnione

Mapy: materiały własne autora. Projekt okładki: Ireneusz Chyliński. Skład i łamanie: Małgorzata Gołko. Wydanie II pełnione Słowo wstępne: Stanisław Krajewski Starosta Zambrowski i Józef Dąbrowski Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Wspomnienia o Zambrowie: Arcybiskup Józef Michalik Opracowanie wykonał: Leszek Zugaj przy

Bardziej szczegółowo

JAŚWIŁY Z DZIEJÓW OBSZARU. GMINY W XIX i XX WIEKU

JAŚWIŁY Z DZIEJÓW OBSZARU. GMINY W XIX i XX WIEKU Arkadiusz Studniarek Przemysław Borowik JAŚWIŁY Z DZIEJÓW OBSZARU GMINY W XIX i XX WIEKU Obszary dzisiejszej gminy Jaświły w dobie tworzenia się zrębów struktur państwowych należały do Mazowsza i wraz

Bardziej szczegółowo

Ks. Bogdan Stanaszek. BRZOSTEK i OKOLICE

Ks. Bogdan Stanaszek. BRZOSTEK i OKOLICE Ks. Bogdan Stanaszek BRZOSTEK i OKOLICE Brzostek 1997 Na okładce: kapliczka w Głobikówce Zdjęcia i reprodukcje: ks. Bogdan Stanaszek Mapy: opracował Wiesław Stanaszek wykreślił Franciszek Ogrodnik Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Ożarowscy herbu Rawicz kariera na dworze Jagiellonów

Ożarowscy herbu Rawicz kariera na dworze Jagiellonów Agnieszka Nalewajek Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Tom IV, 2012 Ożarowscy herbu Rawicz kariera na dworze Jagiellonów

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ GMINA DARŁOWO

HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ GMINA DARŁOWO Spis treści 1 HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ T. VI GMINA DARŁOWO 2 Spis treści Spis treści 3 FUNDACJA DZIEDZICTWO HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ TOM VI GMINA DARŁOWO Redakcja: WŁODZIMIERZ

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Historia biblioteki publicznej w Rzgowie jest nierozerwalnie związana z dziejami miejscowości, jednak początki istnienia książnicy

Bardziej szczegółowo

Historia parafii Trzciana

Historia parafii Trzciana Ks. dr Piotr Jamioł MS Historia parafii Trzciana Wstęp Bardzo nieliczne i raczej popularno-naukowe są pozycje książkowe mówiące o historii i rozwoju Trzciany jak też i ziemi trzciańskiej. Literatura ta

Bardziej szczegółowo

SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU

SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU Fundacja Olendrzy dla Polski SKASEN OLENDERSKI W PRUSIMIU Opracowanie: dr Karolina Korenda - Gojdź Prusim 2010 PRUSIM o HISTORIA WSI o WŁAŚCICIELE FOLWARKU PRUSIMSCY (1386-1788) Z 1386 roku pochodzi pierwsza

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik ---.-- Białystok 4(12)

Kwartalnik ---.-- Białystok 4(12) Kwartalnik ----- Białystok 4(12) 1988 i I oo _, :r BIAŁOSTOCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE PL ISSN 0860-4096 JOANNA TOMALSKA-KOSIŃSKA, Ikonografia świętych w ikonach Polski północno-wschodniej 1 WŁODZIMIERZ JARMOLIK,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI. Nr 12

REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI. Nr 12 REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI Nr 12 KOLBUSZOWA 2012 Rocznik Kolbuszowski ukazuje się od 1986 r. RADA NAUKOWA ks. Włodzimierz Bielak, Maria Dębowska,

Bardziej szczegółowo

Ks. Józef Stopka BLIŻEJ KORZENI

Ks. Józef Stopka BLIŻEJ KORZENI Ks. Józef Stopka BLIŻEJ KORZENI Z historii Opatkowic koło Krakowa w 775-lecie istnienia Kraków 2004 Wstęp do wydania elektronicznego Wobec wyczerpania się nakładu wydanych "Korzeni" i licznych próśb o

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy Gmina Jedlińsk Gmina Jedlińsk położona jest nad rzeką Radomką przy międzynarodowej trasie E-7 Warszawa Kraków, w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim. Graniczy z miastem Radom,

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA. Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna

Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA. Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna Kostrzyn 2012 Tekst: Kazimierz Matysek Korekta: Magdalena Nowaczyk Projekt i opracowanie graficzne okładki: Roman Malczewski

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI Oświata i szkolnictwo

Rozdział VI Oświata i szkolnictwo Rozdział VI Oświata i szkolnictwo 61. Władze i samorząd szkolny Ustąpienie Rosjan i wkroczenie Austriaków w sierpniu 1915 roku zmieniło położenie mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej, w dziedzinie oświatowo

Bardziej szczegółowo

Kraków, czerwiec 2012 r.

Kraków, czerwiec 2012 r. Wydanie 2 Autor opracowania: Ewa Szeremeta Zdjęcia i opracowanie materiałów graficznych: Anna Pałach, Jacek Suszyna, Ewa Szeremeta Kraków, czerwiec 2012 r. 1 OD AUTORKI OPRACOWANIA Oddając drugie, poprawione

Bardziej szczegółowo

Nasz Powiat BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO NA 2012 ROK. Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Nr 1/2012 (styczeń)

Nasz Powiat BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO NA 2012 ROK. Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Nr 1/2012 (styczeń) ISSN 1731-3325 Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach Nasz Powiat Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska BUDŻET POWIATU

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Pamięci. Marii i Floriana Białas

Pamięci. Marii i Floriana Białas Pamięci Marii i Floriana Białas GRUDNA kopalnia i ludzie Stanisław Białas, Małgorzata Białas G R U D N A Kopalnia i ludzie Kraków 1998 Redaktor Tadeusz Rudkowski Copyright by Stanisław Białas, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Gloria victis. Tablica upamiętniająca Bogusława Kleszczyńskiego ps. Jabłoński żołnierza AK w Jakubowicach

Gloria victis. Tablica upamiętniająca Bogusława Kleszczyńskiego ps. Jabłoński żołnierza AK w Jakubowicach LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W PROSZOWICACH IV edycja konkursu Zachować dla przyszłych pokoleń poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski Gloria victis.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI.

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. Urzędów 2009 1 SPIS TREŚCI I Ciekawe miejsca... 4 1. Grodzisko w Leszczynie... 4 2. Wały Urzędowskie... 5 3. Rynek w Urzędowie... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Kolęda. Opłatek wigilijny

Kolęda. Opłatek wigilijny Opłatek wigilijny Łamię się z Wami dziś opłatkiem białym, Wy wszyscy moi dalecy, czy bliscy. Wy, co za błędnej gwiazdy ideałem Po świecie się rozproszyli całym. Wy, co pijecie z rzek lodowych zdroi, Wy

Bardziej szczegółowo