Reklama alkoholu w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama alkoholu w Polsce i w wybranych krajach europejskich"

Transkrypt

1 BSE 47 Justyna Osiecka Informacja BSE nr 515 Reklama alkoholu w Polsce i w wybranych krajach europejskich UWAGI WSTĘPNE Prawne ograniczenia i zakazy dotyczące reklamowania alkoholu są jednym z elementów reglamentacyjnej polityki państwa wobec alkoholu w wielu krajach europejskich. Przyjęte rozwiązania są zróżnicowane; od całkowitego zakazu reklamy alkoholu do ograniczeń dotyczących reklamowania w wybranych mediach (często dotyczy to telewizji) lub reklamowania określonych rodzajów napojów alkoholowych (np. napojów spirytusowych). W szeregu państw reklama alkoholu regulowana jest poprzez tzw. dobrowolne kodeksy, w których przedstawiciele przemysłu alkoholowego i reklamowego wprowadzają ograniczenia najczęściej dotyczące treści reklam np. zasadę umieszczania napisu o szkodliwości nadużywania alkoholu, zakaz umieszczania w reklamie wizerunku osoby (zwłaszcza młodej), zakaz wykorzystywania motywów intymności i seksu. Kodeksy powstawały niejednokrotnie pod naciskiem opinii publicznej poszczególnych krajów. Zasady zawarte w dobrowolnych kodeksach na ogół dotyczą rynku wewnętrznego i mediów krajowych, nie ograniczają natomiast strategii marketingowych stosowanych w eksporcie. Jedynie w dwóch państwach europejskich - Grecji i Luksemburgu - nie występują żadne ograniczenia reklamy alkoholu, ani natury prawnej, ani zawarte w dobrowolnych kodeksach. Polska, obok Szwecji, Norwegii, Islandii, Ukrainy i Rosji, należy do grupy krajów europejskich, w których obowiązuje całkowity prawny zakaz reklamowania alkoholu. Jednym z problemów, przed którymi stały i stoją instytucje rządowe, samorządowe i społeczne zajmujące się zdrowiem publicznym, jest przeciwdziałanie niemal nagminnemu łamaniu tego zakazu w latach dziewięćdziesiątych. W nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono przepisy, które w zamierzeniu ustawodawcy mają dać prawne narzędzia skutecznego egzekwowania zakazu reklamy alkoholu. Dobre rozwiązania prawne są koniecznym warunkiem efektywności działań w tym względzie, muszą być jednak poparte dobrymi rozwiązaniami organizacyjnymi i instytucjonalnymi. Obok agend rządowych takich jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, istotną rolę w zapobieganiu reklamie alkoholu powinny odgrywać samorządy lokalne, być może także organizacje społeczne. Zmiana prawna spowodowała, że przemysł alkoholowy i reklamowy w pewnej mierze zmodyfikował swoje strategie marketingowe, zmniejszyła się bowiem liczba reklam. Jednak już w 1997 r. pojawiły się nowe kampanie reklamowe piwa. Jednym z kierunków działania "lobby alkoholowego" może być także podważanie sensu zakazów tego typu - już kilkakrotnie podejmowane były, konsekwentnie odrzucane przez Sejm, próby liberalizacji zakazu re-

2 48 BSE klamy alkoholu. 1 Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących reklamy alkoholu. Zostaną w nim przedstawione : * informacje dotyczące dotychczasowego i obecnego stanu prawnego i faktycznego w dziedzinie reklamy alkoholu w Polsce, * informacje dotyczące uregulowań w ramach Unii Europejskiej i w wybranych krajach europejskich, * argumenty przywoływane w dyskusji na temat zakazu reklamy alkoholu. I. REKLAMA ALKOHOLU W POLSCE 1. Stan prawny Reklama napojów alkoholowych, czyli zawierających powyżej 1,5% alkoholu, jest w Polsce zabroniona od 1982 r. Artykuł 13 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi brzmi: "Zabrania się prowadzenia na terenie całego kraju reklamy napojów alkoholowych". Początkowo, reklamowanie alkoholu traktowane było jako wykroczenie. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 29 grudnia 1996 r.: - reklama alkoholu stała się przestępstwem, została podporządkowana orzecznictwu sądów, - za sprawcę czynu zabronionego uznaje się "osobę odpowiedzialną za zlecenie lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych", - znacznie podniesiono minimalną karę grzywny ustalając ją na poziomie zł, podczas gdy maksymalny pułap grzywny określono na zł. W ocenie przedstawicieli Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów-Alkoholowych (PARPA), którzy brali udział w pracach legislacyjnych, obecne uregulowania prawne są precyzyjne i dają wystarczające narzędzie prawne do skutecznego przeciwdziałania naruszeniom prawa. Warto jednak wskazać na kwestie, które - jak wynika z doświadczenia - mogą być przedmiotem kontrowersji. Bodaj najważniejszą z nich jest definicja reklamy. Ponieważ w ustawie o wychowaniu w trzeźwości nie zamieszczono takiej definicji - problem ostatecznego określenia, co jest a co nie jest reklamą pozostaje w wyłącznej gestii niezawisłych sądów, które będą analizować materiały dowodowe. W opinii wielu prawników prawidłowo zredagowane przepisy powinny definiować samą reklamę lub zawierać listę jej zakazanych form. Niewątpliwie zawarcie w ustawie definicji reklamy ułatwiłoby w znacznym stopniu stosowanie przepisów dotyczących zakazu reklamy. Podczas nowelizacji ustawy zrezygnowano z wprowadzenia do niej definicji reklamy, gdyż nie znaleziono zadowalającej formuły. Definicja musiałaby być albo dość ogólna 2 a tym samym i tak stwarzać pole do interpretacji i sporów, albo 1 Np. podczas prac nad ustawą o nieuczciwej konkurencji, a także przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 2 Większość stosowanych definicji reklamy wprost lub pośrednio odwołuje się do celu reklamy, wymienia

3 BSE 49 bardzo szczegółowa. Trudności związane z brakiem prawnej definicji reklamy 3 mogą wystąpić już na etapie zbierania materiałów dowodowych. Zarówno z prawnego jak i praktycznego punktu widzenia szczególnie ważne jest odróżnienie reklamy od innych "bliskoznacznych" pojęć takich jak: oferta, ogłoszenie, informacja handlowa, znak towarowy. Należy także zaznaczyć, że reklama produktu nie może być utożsamiana z reklamą producenta, ta ostatnia jest bowiem dozwolona. W sprawach przed kolegiami za reklamę alkoholu odpowiadali redaktorzy naczelni pism i właściciele firm reklamy ulicznej. Obecnie do odpowiedzialności można pociągnąć także zlecającego reklamę czyli np. szefa marketingu producenta alkoholu. Pomimo, że do odpowiedzialności pociągana będzie osoba fizyczna -prowadzenie kampanii reklamowych przez producentów alkoholu niewątpliwe wyczerpuje definicję "przestępczości przedsiębiorstw", na którą składają się czyny karalne popełniane przy realizacji działalności przedsiębiorstwa. Z tego względu warto zaznajomić się 4 z uwagami dotyczącymi czynników osłabiających skuteczność prawnokarnego przeciwdziałania przestępczości przedsiębiorstw np.: - na słabą skuteczność represji karnej wpływa tzw. rozmycie odpowiedzialności, które utrudnia wskazanie jednej osoby odpowiedzialnej za podjęcie decyzji, - jeżeli kara jest majątkowa - to w jej wymiarze sąd jest obowiązany uwzględnić sytuacje majątkowe sprawców (osób fizycznych a nie przedsiębiorstwa). Z natury rzeczy kara nie może więc być zbyt wysoka (przynajmniej z punktu widzenia przedsiębiorstwa). Dwie zasygnalizowane kwestie: brak definicji reklamy oraz potencjalna trudność sformułowania zarzutu wobec jednej osoby skłaniają do wniosku, że procesy dotyczące zarzutu nielegalnej reklamy mogą być miejscem rozlicznych sporów prawniczych. Przedsmak dyskusji już dają prasowe polemiki prawników. 5 Niewątpliwe część środowiska prawniczego nie podziela zdania przedstawicieli PARPA, że obecne przepisy dają dobre prawne narzędzie dla egzekwowanie zakazu reklamy alkoholu. 2. Stan faktyczny - problem przestrzegania prawa W sprawozdaniu z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia 1994 r. do 31 grudnia 1995 r. -dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów 13 sierpnia 1996 r- problem łamania zakazu reklamowania alkoholu jedynie zasygnalizowany. Nadmieniono, że Państwowa Inspekcja Handlowa stwierdziła "przypadki naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości np. prowadzenie reklamy napojów alkoholowych." W rządowym dokumencie zagadnienie łamania zakazu reklamy alkoholu zostało więc praktycznie zignorowane. O skali, w jakiej, w objętym sprawozdazróżnicowane formy reklamy i wskazuje, że jest ona zamawiana i opłacana przez określony podmiot. Por. Aneks wybrane definicje reklamy. 3 Por. Bez dużych efektów - radni przecisko reklamie alkoholu, "Nowa Europa", 15 maj 1995 r. 4 Por. O. Górniok, Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995 r. 5 Por. aneks J. Naumann, Kto powinien bać się grzywny, "Rzeczpospolita", 26 lutego 1997 r. i A. Karpowicz, Kto powinien bać się grzywny -polemika, "Rzeczpospolita", 21 marca 1997 r.

4 50 BSE niem okresie, łamany był ten zakaz reklamy alkoholu, dobitnie świadczą dane o środkach wydatkowanych na ten cel. W 1995 r. przemysł alkoholowy przeznaczył na ten cel 150 mln USD 6. Prowadzono całe kampanie reklamowo-promocyjne np. piwa, które obejmowały: reklamę prasową, reklamę na tablicach zewnętrznych, nawet reklamę w komercyjnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych. Na początku 1996 r. w całej Polsce toczyło się ponad 100 postępowań przed kolegiami, a oskarżycielem publicznym w prawie wszystkich toczących się wtedy postępowaniach był Minister Zdrowia i Opieki Zdrowotnej oraz upoważnione przez niego osoby. Postępowania toczyły się przeciwko właścicielom firm posiadających tablice reklamowe np. (East Plac, Europlakat, Mercurius, Plakanda, Placat Technic, Town & City). Sprawy przed kolegiami mieli także redaktorzy naczelni czasopism, m.in. "Auto Sukces", "Businessmen", "Cash", "Cinema", "Film", "Machina", "Playboy", "Polityka", "Rzeczpospolita", "Sztandar Młodych", "Wprost", "Życie Warszawy". Charakterystyczne było to, że: - niektórzy redaktorzy naczelni mieli na swoim koncie kilka skazujących orzeczeń, - wysokość zasądzanych kar była wielokrotnie niższa niż wartość wpływów z reklamy, - szereg postępowań było po roku umarzane, - wśród czasopism zamieszczających reklamy alkoholu znalazły się czasopisma renomowane, co świadczy o tym, że w mediach swoistą "normą" było łamanie zakazu. Niektóre jednak wydawnictwa np. Prószyński i Spółka nigdy nie zamieszczały w wydawanych przez siebie czasopismach reklam alkoholu. Aby uniknąć odpowiedzialności za naruszenia prawa browary prowadziły "kampanie reklamowe piwa bezalkoholowego". W ocenie PARPA, która znalazła potwierdzenie w dotychczasowych orzeczeniach kolegiów, wszystkie prowadzone dotychczas w Polsce "kampanie reklamowe piw bezalkoholowych" były fikcją i w rzeczywistości dotyczyły piw alkoholowych będących podstawowym produktem danej firmy. Świadczy o tym następujące fakty: - niemal w każdym przypadku, reklamowane piwa bezalkoholowe były całkowicie lub prawie całkowicie niedostępne w sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, - etykiety "piw bezalkoholowych" do złudzenia przypominały etykiety powszechnie dostępnych piw alkoholowych. Analizy treści reklam alkoholi, a w szczególności piwa wskazują, że odnoszą się one przede wszystkim do młodych konsumentów, oraz stosowane były hasła wyraźnie sugerujące pozytywny związek między piciem alkoholu a sprawnością, relaksem, a nawet atrakcyjnością seksualną. Można więc powiedzieć, że w sposób jednoznaczny łamano reguły, jakie zawierają dobrowolne kodeksy etyczne przemysłu alkoholowego i reklamowego stosowane w krajach, w których reklama alkoholi jest dozwolona. Powstaje pytanie, jak nowelizacja ustawy, w której zmieniono przepisy dotyczące odpowiedzialności za łamanie zakazu reklamy alkoholu wpłynęła na sytuację w tej dziedzinie. W ocenie PARPA producenci alkoholu poczuli się zagrożeni i wejście w życie ustawy poskutkowało znacznym ograniczeniem nielegalnej reklamy alkoholu. Dobrze obra- 6 Dane przytoczone za "Biuletynem Informacyjnym" PARPA nr. 25/26/ r.

5 BSE 51 zują to dane pokazujące spadek nakładów jakie branża piwna poniosła na reklamy na zewnętrznych tablicach reklamowych; według firmy MEDIAWATCH 7 w styczniu 1996 r. wyniosły one około 324 tys. USD (w całym roku 1996 r. browary na reklamę zewnętrzną wydały ok 7 mln USD), podczas gdy w styczniu 1997 r., który był pierwszym miesiącem obowiązywania znowelizowanej ustawy, spadły do 50 tys. USD. Po nowelizacji ustawy alkohol nie przestał być reklamowany - okres całkowitego zniknięcia reklam był krótki, już w 1997 r. rozpoczęły się nowe kampanie reklamowe piwa. np. prowadzona na tablicach zewnętrznych i w prasie reklama piwa Browar tzw. Siedem grzechów głównych. Na reklamie tej umieszczono adnotację -piwo bezalkoholowe. Wejście w życie ustawy spowodowało zmianę strategii marketingowych producentów alkoholu, polegającą na zwiększeniu wydatków na takie działania rynkowe jak promocja, sponsoring, public relation, czy umieszczanie znaku firmowego w punktach sprzedaży. Obserwacja działań prowadzonych np. w dziedzinie sponsoringu potwierdza przypuszczenie, iż strategie merketingowe browarów ukierunkowane są na ludzi młodych. Wydaje się, że wśród rozwijanych form działań marketingowych szczególnie ważny będzie właśnie sponsoring 8, który zresztą obok promocji może firmom alkoholowym zapewnić wielu sojuszników zainteresowanych współpracą. 3. Problem przeciwdziałania nielegalnej reklamie alkoholu Przeciwdziałanie nielegalnej reklamie alkoholu powinno obejmować działania informacyjno-edukacyjne oraz stworzenie systemu kontroli przestrzegania zakazu reklamowania. Informowanie o zakazie oraz o tym, co jest reklamą można uznać za swego rodzaju prewencję, szczególnie w odniesieniu do właścicieli sklepów czy punktów gastronomicznych. Zarówno dla straży miejskiej jak i dla właściciela sklepu musi być jasne, że np. umieszczenie logo jakiegoś browaru jest dopuszczalne, natomiast wszelkie hasła reklamowe produktów alkoholowych są niedopuszczalne. Informowanie opinii publicznej o zakazie reklamy alkoholu także może w dłuższej perspektywie przynieść pozytywne skutki. Kontrola przestrzegania zakazu reklamy alkoholu i zbieranie materiałów dowodowych świadczących o naruszeniach prawa w różnych mediach wymaga zaangażowania szeregu instytucji, z których najważniejsze to: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organy samorządu terytorialnego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Państwowa Inspekcja Handlowa, Prokuratura. - działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agencja jest instytucją państwową koordynującą i prowadzącą różnorodne działania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W obecnym kształcie instytucja ta odpowiada między innymi za wypracowanie koncepcji i programu działań, rozdział 7 Dane z zaczerpnięte z artykułu M. Mierzyńskiej, Browary zmieniają strategię, "Bussinessman", kwiecień Por. aneks: Z nadmiaru piwa- juwenalia odwołane, informacja z "Kuriera Porannego" przedrukowany przez "Rzeczpospolitą".

6 52 BSE środków, koordynację i inicjowanie działań, działalność edukacyjną i informację, współpracę międzynarodową. PARPA 9 zajmuje się właściwie wszystkimi działaniami państwa w kwestii alkoholu jednak kontrola przestrzegania zakazu reklamy alkoholu czy zbieranie materiałów dowodowych w tej kwestii to zadania o charakterze zdecydowanie odbiegającym od głównych zadań agencji. Niemniej, PARPA jest obecnie bezpośrednio zaangażowana w zbieranie materiałów dowodowych w sprawach dużych ogólnopolskich kampanii reklamowych oraz występuje w roli konsultanta dla działaczy samorządowych. Z tego względu wydała "Przewodnik do realizacji znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla samorządów terytorialnych". Dodajmy, że przedstawiciele agencji współpracowali w procesie legislacyjnym prowadzącym do nowelizacji ustawy, organizują także spotkania z prokuratorami po to by zapoznać ich z problemem zakazu reklamy alkoholu. Agencja zapowiada, także publicznie, że przygotowuje materiał dowodowy do procesów, w których zarzuty zostaną sformułowane wobec; przedstawicieli przemysłu alkoholowego, mediów i firm reklamowych. W założeniu procesy te mają odegrać istotną rolę także w przybliżeniu opinii publicznej problemu nielegalnej reklamy alkoholu. Dokładny termin zgłoszenia przez PARPA doniesień o przestępstwie wraz z materiałem dowodowych do prokuratury nie jest jeszcze znany. - działania samorządów terytorialnych Na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. PARPA wiąże duże nadzieje także z działalnością samorządów terytorialnych w kwestii egzekwowania zakazu reklamy alkoholu. W wydanym przez siebie przewodniku agencja stwierdza, że wskazane byłoby, aby w każdej z gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych była osoba merytorycznie przygotowana do współdziałania z organami prokuratury w ramach przeciwdziałania reklamie. Jako zadania takiej osoby wymieniono: "- gromadzenie materiałów dotyczących reklamy alkoholu np. wycinków prasowych, fotografii tablic ulicznych (koniecznie wykonywanych w asyście straży miejskiej lub policji), na których umieszczone są reklamy alkoholu, taśm z nagraniem reklam telewizyjnych lub radiowych, zdjęć reklam napojów alkoholowych znajdujących się na stadionach, halach sportowych, i innych obiektach, - dostarczanie zebranych materiałów, w miarę możliwości precyzyjnie opisanych (z podaniem między innymi danych na temat adresu zamieszkania redaktora naczelnego, imion i nazwisk członków zarządów firm reklamowych będących właścicielami tablic itd.), - systematyczne monitorowanie przebiegu postępowań toczących się przed sądami, - występowanie na życzenie prokuratora w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach sądowych przeciwko osobom reklamującym napoje alkoholowe, 9 Szereg informacji zamieszczonych w niczniejszym opracowaniu zaczerpniętych zostało z materiałów PARPA, a w szczególności z Biuletynu Informacyjnego nr 25/26/ r.: Alkohol i reklama - wybrane elementy badań, regulacje prawno ustrojowe.

7 BSE 53 - systematyczne, pisemne zwracanie uwagi szefom firm, przedsiębiorstw, redakcji na różne przejawy naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (w kontekście zakazu reklamy alkoholu) i konsekwencje tego postępowania. Pisma takie mogą być dodatkowym dowodem w sprawie." Można więc powiedzieć, że oczekiwania formułowane wobec samorządów są znaczne, w odniesieniu do szeregu gmin prawdopodobnie wręcz nierealistyczne. Trudno też oczekiwać, że dostarczone przez gminy materiały dowodowe zsumują się np. na pełny obraz ogólnopolskiej kampanii reklamowej prowadzonej na zewnętrznych tablicach reklamowych. Natomiast niewątpliwe gminy mogą wpływać na działania lokalnych instytucji. Obecnie PARPA ciągle pełni rolę konsultanta, odpowiada na pytania nadsyłane z gmin, ocenia czy zebrany materiał świadczy o złamaniu zakazu reklamowania alkoholu. - działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jednym z zadań KRRiTV jest monitoring programów telewizyjnych i radiowych między innymi pod kątem przestrzegania uregulowań dotyczących reklamy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zobowiązała (rozporządzeniem z 20 maja 1993 r.) nadawców telewizyjnych i radiowych do prowadzenia ewidencji nadawanych reklam, które obejmuje między innymi takie dane jak: nazwa reklamowanego produktu lub usługi, nazwa reklamodawcy, data emisji. Niewątpliwie kontrola przestrzegania reklamy powinna być organizowana, koordynowana, a w pewnej mierze także prowadzona przez biuro KRRiTV. Do chwili obecnej Rada w bardzo ograniczonym zakresie zaangażowała się w tego rodzaju działalność. - działania Państwowej Inspekcji Handlowej Państwowa Inspekcja Handlowa przeprowadza kontrole w punktach sprzedaży detalicznej oraz zakładach gastronomicznych, w ramach których sprawdza między innymi przestrzeganie zasad obrotu alkoholem (np. oznaczenie wyrobów znakami akcyzy, zezwolenia na handel wyrobami spirytusowymi). PIH ma więc możliwość odnotowania nielegalnych reklam alkoholu. - działania Policji i Prokuratury Według prawa prokuratura może działać na podstawie doniesienia o przestępstwie lub działać z urzędu. Do tej pory nie wszczęto żadnych postępowań. Jest więc kwestią otwartą jaką postawę przyjmą prokuratury 10 - w jakim zakresie będą współpracować np. strażą miejską, PARPĄ, czy będą czekać na zawiadomienia o przestępstwie, czy też podejmować działania z urzędu. Fakt, że do tej pory nie prowadzi się postępowań, wyjaśnia po części przyjęta np. przez Prokuraturę Warszawską i służby miejskie zasada by w pierwszym okresie prowadzić np. w stosunku do właścicieli sklepów i punktów gastronomicznych akcję infor- 10 Por. M. Trzebiatowski, Apetyt na reklamę, Rzeczpospolita r. - wypowiedź rzeczniczki Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku.

8 54 BSE macyjno-edukacyjną. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie zorganizowała jednorazowy wykład dla przedstawicieli służb miejskich na temat reklamy, oraz rozesłała logo firm z informacją, że zamieszczenie samego logo nie może być traktowane jak reklama napoju alkoholowego. Niewątpliwie skuteczne przeciwdziałanie nielegalnej reklamie alkoholu wymaga współpracy różnych instytucji oraz środowisk. Pożyteczne byłoby także informowanie opinii publicznej o zakazie i jego przesłankach. II. REKLAMA ALKOHOLU W EUROPIE 1. Rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej W odniesieniu do zagadnień zdrowia publicznego i polityki społecznej w Unii Europejskiej przyjęto zasadę subsydiarnosci czyli pozostawienia szczegółowych uregulowań w gestii krajów członkowskich. Chociaż kraje członkowskie Unii mają swobodę w dziedzinie określania regulacji dotyczących reklamy alkoholu, podlegają jednak pewnym rygorom. Dyrektywa Unii Europejskiej (EC Directive 89/552) dotycząca reklam alkoholu w telewizji określa, że powinny one odpowiadać następującym kryteriom: 1. Nie powinny w sposób specyficzny odnosić się do młodzieży, a w szczególności zawierać obrazów przedstawiających młodzież pijącą napoje alkoholowe, 2. Nie powinny wiązać picia alkoholu z podnoszeniem sprawności fizycznej oraz prowadzeniem pojazdów, 3. Nie powinny tworzyć wrażenia, że picie alkoholu jest atrybutem sukcesu społecznego lub powodzenia seksualnego, 4. Nie powinny głosić, że alkohol ma wartość leczniczą lub jest środkiem pomagającym w rozwiązywaniu problemów osobistych, 5. Nie powinny promować nadużywania alkoholu oraz przedstawiać abstynencję lub umiar w konsumpcji alkoholu w negatywnym świetle, 6. Nie powinny podkreślać, że zawartość alkoholu w danym napoju alkoholowym świadczy o jego jakości. Według Traktu Rzymskiego, kraje członkowskie Unii mogą wprowadzać ograniczenia i zakazy dotyczące reklamy pod następującymi warunkami: - ograniczenia i zakazy reklamy nie są instrumentem hamującym swobodny przepływ towarów, - ograniczenia i zakazy reklamy mają znaczenie dla ochrony konsumentów i zdrowia publicznego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 11 opracował czterostopniowy test ewaluacyjny skali, treści i skutków ograniczeń reklamy. Ograniczenia reklamy są uprawnione, jeśli uży- 11 Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu orzeka w sprawach związanych z realizacją umów założycielskich Wspólnot, o zgodności z tymi umowami decyzji Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej oraz o ich ekonomicznej zasadności. Kompetencje Trybunału obejmują rozstrzyganie sporów między państwami członkowskimi, Wspólnotami i państwami członkowskimi, organami Wspólnot, Wspólnotami i przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi. Od rozstrzygnięć Trybunału nie ma apelacji i są one pod rygorem przymusu wykonywane na obszarze państwa członkowskich.

9 BSE 55 wanie danego produktu niesie za sobą potencjalne niebezpieczeństwo. Reguły opracowane przez Trybunał wymagają by: - środki służące ograniczeniu reklamy stanowiły część konsekwentnej polityki państwa w danym zakresie, - ograniczenia i zakazy reklamy były stosowane zarówno do produktów krajowych, jak i zagranicznych, - ograniczenia nie hamowały wszystkich metod stosowanych w marketingu. 2. Przykłady uregulowań obowiązujących w poszczególnych krajach Uregulowania dotyczące reklamy alkoholi opierają się na ograniczeniach ustawowych oraz tzw. dobrowolnych kodeksach. W krajach Unii Europejskiej sytuacja jest zróżnicowana. 12 Skrajne rozwiązania funkcjonują, w Szwecji i Norwegii -gdzie reklama alkoholu jest całkowicie zakazana, a w Grecji i Luksemburgu nie obowiązują żadne ograniczenia. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Austrii funkcjonują regulacje w formie "dobrowolnych kodeksów. Francja We Francji od 1949 r. obowiązywał zakaz reklamy alkoholu w publikacjach przeznaczonych dla dzieci, a od ograniczenia reklamy napojów spirytusowych, z wyjątkiem koniaku, we wszystkich mediach. W 1980 r. Trybunał Sprawiedliwości potępił ustawę jako dyskryminującą produkty importowane. W latach osiemdziesiątych Francja zliberalizowała swoją politykę. Zakaz reklamy w telewizji obowiązywał jeszcze do 1985 r, kiedy to zezwolono na reklamowanie w niej napojów alkoholowych zawierających mniej niż 9% alkoholu. W założeniu miało to zwiększyć napływ środków finansowych do nowopowstałych stacji telewizyjnych. W rezultacie wydatki na reklamę alkoholu wzrosły trzykrotnie. Rozpoczęła się publiczna debata na temat reklamy alkoholu, która zaowocowała stopniowym zaostrzeniem polityki w tym zakresie: - w 1987 r. uchwalono tzw. ustawę Barzana zakazującą reklamy alkoholu w telewizji i ograniczającą sponsoring prowadzony przez przemysł alkoholowy. Reklamy dozwolone w innych mediach poddano rygorom analogicznym do tych, jakie występują w szeregu dobrowolnych kodeksów: m.in postawiono wymóg, by reklamy zawierały hasło propagujące umiar w spożyciu alkoholu. Ustawa nie doprowadziła jednak ograniczenia zmniejszenia reklamy alkoholu - wydatki rosły, a środki przeznaczane na reklamę zostały przesunięte z reklamy telewizyjnej na reklamę zewnętrzną i reklamę w mediach drukowanych. - w 1991 r. wprowadzono bardziej rozbudowaną i szczegółową tzw. ustawę Evina, która sprawiła, że Francja, do czasu wstąpienia do Unii nowych członków -państw, w których obowiązuje całkowity zakaz reklamy alkoholu (Szwecji i Norwegii), stała się krajem o najbardziej restrykcyjnym ustawodawstwie dotyczącym reklamy alkoholu w całej Unii Europejskiej. Zakazano reklamy skierowanej do młodzieży, wszelkiej reklamy w telewizji i w kinach, a także sponsoringu przez przemysł alkoholowy francuskiego sportu. Dopuszczono jedynie 12 Por. aneks tab. Kontrola reklamy napojów alkoholowych w krajach Regionu Europejskiego.

10 56 BSE reklamę produktu: mogła ona prezentować informacje na temat zawartości alkoholu w danym produkcie, na temat jego pochodzenia i składu, metod produkcji, sposobów konsumpcji oraz dostępności. Zakazano ponadto używania znaków i symboli odnoszących się do napojów alkoholowych przy okazji reklamy innych produktów i usług. We Francji wieloletnia debata publiczna spowodowała zaostrzenie stosowanych tam prawnych ograniczeń związanych z reklamą alkoholu. Wielka Brytania W Wielkiej Brytanii obowiązuje system dobrowolnych ograniczeń oparty na kodeksach dotyczących różnych rodzajów mediów: - zasady obowiązujące w radiu i telewizji zostały określone przez Independent Television Authority, organizację, która powstała w latach pięćdziesiątych (m.in. na mocy porozumienia między producentami alkoholi oraz kompaniami telewizyjnymi w telewizji brytyjskiej nie występują reklamy napojów alkoholowych), - zasady obowiązujące w telewizji kablowej i sieci dystrybucji video ustalono w odrębnym kodeksie ustanowionym w latach osiemdziesiątych. Super Channal, oglądany w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem telewizji kablowej, ograniczył reklamę napojów spirytusowych w swoich programach, z uwagi na wymogi stawiane przez kodeks obowiązujący brytyjskie stacje telewizji kablowej, - zasady obowiązujące reklamę prowadzoną poza mediami elektoronicznymi określone są w powstałym w latach siedemdziesiątych Code of Advertisement Practise. Kodeksy dotyczące różnych rodzajów mediów różnią się nie tyle zawartością, co ustalonymi w nich metodami egzekwowania przepisów (co jak się łatwo domyślić najtrudniejsze jest w sieci dystrybucji video). W końcu lat osiemdziesiątych nasiliły się głosy na rzecz stworzenia bardziej efektywnego systemu kontroli regulacji reklamy alkoholu. Przeciwko takiej opcji wystąpiły zarówno media, jak i przemysł alkoholowy organizując liczne kampanie. W 1988 r. kodeksy jednak zmodyfikowano, głównie w celu bardziej precyzyjnego i jasnego sformułowania zasad obowiązujących w reklamie alkoholu. Chodziło o to, by do minimum ograniczyć możliwość różnorodnego interpretowania zapisów kodeksu. Finlandia W Finlandii pierwsze ograniczenia dotyczące treści reklam zostały wprowadzone w 1934 r. wraz ze zniesieniem prohibicji. Potem następowało stopniowe zaostrzenie przepisów, aż do roku 1977 kiedy Parlament niemal całkowicie zakazał reklamy napojów alkoholowych zawierających więcej niż 2,8% alkoholu. Zakaz dotyczył również sponsoringu prowadzonego przez firmy produkujące napoje alkoholowe. Reklamę alkoholu dopuszczono jedynie w czasopismach gastronomicznych, jednak nawet w tym przypadku precyzyjnie określono usytuowanie reklamy, jej rozmiary, treść, elementy wizualne, a także zawartość zamieszczonego tekstu (informacja o ilości alkoholu w danym napoju alkoholowym, jego składniki, rodzaj, pochodzenie i zastosowanie). Przygotowania Finlandii do wejścia w skład Unii Europejskiej pociągnęły za sobą liberalizację przepisów dotyczących kontroli reklamy alkoholi. Nowe regulacje prawne weszły w

11 BSE 57 życie 1 stycznia 1995 r. III. ARGUMENTY PODNOSZONE W DYSKUSJACH NA TEMAT REKLAMY ALKOHOLU Jak już wspomniano, kilkakrotnie podejmowane były w Polsce próby liberalizowania zakazu reklamy napojów alkoholowych. Przywoływano różne argumenty, niektóre z nich można uznać za zaskakujące 13. Wydaje się, że w zakończeniu tego opracowania warto odnieść się do trzech z nich: - o braku naukowych dowodów wpływu reklamy alkoholu na jego spożycie, - określania roli reklamy alkoholu, jedynie jako czynnika konkurencji między poszczególnymi markami napoju alkoholowego, - przedstawiania zakazu reklamy jako naruszenia wolności słowa i wolności gospodarczej. Przyjęto formułę, w której każdy z argumentów przeciwników wprowadzania restrykcji opatrzony jest "odpowiedzią" rzeczników ograniczeń. Przedstawiciele przemysłu alkoholowego akcentują brak danych, które by jednoznacznie pokazywały korelację między występowaniem i intensywnością reklamy, a ogólnym poziomem spożycia alkoholu i ogólnym zakresem problemów alkoholowych w społeczeństwie. Rzecznicy ograniczeń reklamy rozpatrując rolę reklamy na tzw "dojrzałych rynkach" widzą ją w podtrzymywaniu stabilności tych rynków. Z tego punktu widzenia za główną funkcją spełnianą przez reklamę byłoby zapewnienie procesu zastępowania starych konsumentów nowymi oraz zapobieganie ograniczeniom konsumpcji, które mogłyby następować np. w związku ze zmianami postaw, zmianami kulturowymi, czy w wyniku działań promujących zdrowy styl życia. Zanim przedstawimy wybrane - przytaczane przez zwolenników zakazów -wyniki badań nad efektami reklamy alkoholu warto poczynić ogólną uwagę na temat badań w tej dziedzinie. Otóż, naukowcy badający tą materię wskazują na jej skomplikowanie i wiele trudności metodologicznych oraz obszary i zagadnienia niezbadane w wystarczającym stopniu. Dla przykładu 14 wskazuje się, że w celu lepszego zrozumienia tego jak działają reklamy alkoholu badania powinny w o wiele szerszym zakresie uwzględniać kulturowy kontekst i skutek ich działania' Interesujące są wyniki badań nad efektywnością zakazów reklamy prowadzone w latach , w siedmiu krajach OECD, które stosowały różną politykę w zakresie reklamy. Okazało się, że chociaż w omawianym okresie we wszystkich badanych krajach wzrosło spożycie alkoholu, jednak wzrost ten był najniższy w państwach stosujących najbardziej restrykcyjną politykę wobec reklamy alkoholu. W krajach tych zanotowano także wyraźny spadek wskaźnika wypadków samochodowych. 13 Por. aneks: R. Stasiak, M. Majewski, Pół litra promocji, "Rzeczpospolita" r. 14 Por. "Studies of the Effects of Alcohol Advertising: Two Underexplored Aspects" w "The effects of the Mass Media on the Use nad Abuse of Alcohol" National Institute on Alkohol Abuse and Alcoholism, Research Monograph - 28

12 58 BSE Można podważać sens analizowania wpływu alkoholowej reklamy głównie na poziom ogólnej konsumpcji, gdyż takie podejście maskuje wpływ jaki reklama może mieć na poszczególne grupy. Niewątpliwie w społeczeństwie są grupy zdecydowanie bardziej niż inne narażone na negatywne skutki działania reklamy: dzieci i młodzież, ludzie nadużywający alkoholu. Badania eksperymentalne jednoznacznie potwierdzają, że wśród osób nadużywających alkoholu podatność na bodźce środowiskowe, w tym reklamę alkoholu, jest większa niż wśród niepijących. Wielu naukowców stwierdza, że znacznie istotniejszy jest długoterminowy wpływ oddziaływania reklamy niż jej wpływ bezpośredni. Badania takiego długoterminowego oddziaływania nastręczają trudności metodologiczne i dlatego jest ich niewiele. Dobrym ich przykładem jest badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii. Przedmiotem prac był związek pomiędzy zapamiętywaniem reklam alkoholu, prezentowanych w mediach, przez młodzież w wieku 13 i 15 lat, a poziomem spożycia przez tę samą młodzież alkoholu w wieku 18 lat. Wśród mężczyzn stwierdzono związek między przypominaniem sobie reklam alkoholu a późniejszymi rozmiarami konsumpcji piwa - ci, którzy w wieku 15 lat pamiętali więcej reklam, wypijali więcej piwa w wieku lat 18-tu. Zależności tej nie stwierdzono w w przypadku wina i napojów spirytusowych. Niestety, nie dysponujemy wynikami badań opisującymi skutek polskich kampanii reklamowych. Trudno jednak wyjaśniać - przedstawione poniżej - wyniki badań ośrodka badania opinii społecznych Pentor bez odnotowania faktu, że w Polsce prowadzono duże, często skierowane do ludzi młodych kampanie reklamowo promocyjne piwa. W przeprowadzonych w 1996 r. badaniach stwierdzono: - osoby do 19 roku życia stanowią 64% klientów pubów, w których sprzedaje się głównie piwo, - w ciągu ostatniego roku piwo zaczęło pić ok. 5% nowych konsumentów -głównie nastolatków (co oznacza kilkaset tysięcy młodych konsumentów na rynku), - do picia piwa przyznaje się około 60% młodzieży w wieku lat, a wielu z nich upija się właśnie piwem. Badania wskazują na dramatyczne obniżenie się wieku inicjacji alkoholowej wśród polskiej młodzieży -jeszcze kilka lat temu mieścił się on w przedziale lat obecnie dotyczy dzieci w wieku 9-12 lat. Tymczasem badania pokazują, że podatność na reklamę piwa jest tym silniejsza im niższy jest wiek, w którym młodzi ludzie zaczynają pić wraz z rówieśnikami. Precyzyjne określenie tego, jak reklama wpływa na spożycie i zachowania związane z piciem wymagałoby szczegółowych badań uwzględniających także cały kontekst kulturowy, ekonomiczny i społeczny. Dotychczasowe badania wskazują, że choć reklama nie jest główną determinantą, to stanowi jeden z czynników przyczyniających do wzrostu spożycia alkoholu. Przemysł alkoholowy utrzymuje, że rola reklamy alkoholu polega na informowaniu konsumentów oraz przedstawianiu im atrybutów poszczególnych marek. W takim ujęciu reklama jest "środkiem do promocji marki, a nie danej kategorii produktów", jest środkiem konkurencji między producentami i działa na korzyść konsumenta gdyż pomaga mu dokonywać świadomych wyborów. Producenci alkoholu akcentują, że "reklama kierowana jest wy-

13 BSE 59 łącznie do osób, które już zdecydowały się na korzystanie z alkoholu". Rzecznicy ograniczeń reklamy wskazują, że do celów reklamy niewątpliwie, obok ochraniania i zwiększania udziału w rynku danej marki, należą także: pozyskiwanie nowych użytkowników produktu i zwiększanie częstotliwości korzystania z produktu jego dotychczasowych użytkowników. W tym względzie reklama alkoholu nie jest specyficzna w stosunku do reklamy innych produktów. Tezy o dużym zasobie informacji nie da się utrzymać zwłaszcza w świetle rozpowszechnianych obecnie w Polsce reklam, w których zamieszczona jest "informacja", że produkt jest piwem bezalkoholowym natomiast nie ma informacji, że tego rodzaju produkt danej firmy nie występuje na rynku. Jedną z zasadniczych cech reklamy alkoholi jest właśnie to, że nie zawierają one rzeczywistej informacji o produkcie, natomiast używa się w nich raczej wyobrażeń wiążących produkt i jego konsumpcję z pożądanymi przez ludzi cechami i atrybutami społecznego i finansowego sukcesu. Te wyobrażenia mają dużą siłę perswazyjną. Warto także zaznaczyć, że - podstawowe elementy psychologiczne oddziaływanie reklamy to: zwracanie uwagi, wywoływanie zainteresowania, wzbudzenie chęci posiadania danego towaru, odwołanie się do motywacji odbiorców, w różnych postaciach, do już istniejących motywacji lub tworzenia nowych, gdy odbiorcy czy potencjalni klienci ich nie mają, pobudzenie do działania odbiorców, zachęcanie do określonych zachowań, z których wynika potrzeba stosowania jakichś towarów albo korzystania z usług. Niekiedy przemysł alkoholowy ograniczenia i zakaz reklamy alkoholu przedstawia jako wprowadzenie cenzury, ograniczenia wolności słowa oraz ograniczenie wolności handlowej. Rzecznicy ograniczeń reklamy podkreślają, że idea i zasada wolności słowa i wypowiedzi indywidualnych obywateli czy też ich organizacji i stowarzyszeń nie może być utożsamiana z "prawem" komercyjnych organizacji do używania niekiedy bardzo wyrafinowanych technik psychologicznych i socjotechnicznych do promocji potencjalnie szkodliwych produktów. W odniesieniu do zarzutu ograniczania wolności handlowej trzeba wskazać, że alkohol jako produkt potencjalnie szkodliwy, nie jest takim samym towarem jak inne 15. Nie można więc stosować wobec niego zwykłych reguł konkurencji, aktywizować jego podaży i stymulować popytu. Interesujące wydaje się także podjęcie tematu zaspokajania prawa obywateli do informacji w kontekście zależności mediów od dochodów z reklam. Dobrym przykładem "nieścisłości" informacji na temat reklamy alkoholu może być notatka prasowa 16 nt. nowej kampanii reklamowej piwa. Z artykułu dowiadujemy się, kto jest autorem i głównym adresatem kampanii, jaka jest jej koncepcja i zasięg, brak natomiast informacji, że dość szczegółowo opisywana kampania jest nielegalna. Nie wspomina się także, że zastosowano wybieg polegający na zamieszczaniu fikcyjnej adnotacji nt. reklamowego produktu: "piwo bezalkoholowe". 15 Por. B. Jaworska-Dębska, Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej, Łódź 1995 r. 16 Por. aneks, Akcja "Browar", "Gazeta Wyborcza", ("Gazeta Stołeczna") z 13 maja 1997 r.

14 60 BSE PODSUMOWANIE - Niewątpliwie zakazy i ograniczenia w dziedzinie reklamy alkoholu muszą być elementem całościowej reglamentacyjnej polityki państwa wobec alkoholu. Pisząc obrazowo: jeśli alkohol byłby dostępny w każdym sklepie spożywczym, a rząd stwa - to i ograniczenia reklamy mogą być uznane za bezzasadne. O prowadzeniu konsekwentej polityki w dziedzinie alkoholu trudno też mówić jeśli zakazy nie będą egzekwowane. Skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom zakazu reklamy alkoholu jest w Polsce trudne z wielu względów, należą do nich między innymi: niejasne przepisy prawne, brak przygotowania instytucji mających działać w tym zakresie, siła finansowa lobby alkoholowego oraz interesy i postawy większości mediów. Z punktu widzenia parlamentu szczególnie istotne będzie analizowanie - jak funkcjonują nowe przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności za nielegalną reklamę alkoholu. - W najbliższym czasie powinna ukształtować się bardziej skuteczna praktyka kontroli i egzekwowania przestrzegania zakazu reklamy alkoholu. Niewątpliwie działania muszą być podejmowane na różnych szczeblach od gminnego po "centralny". Trudno sobie jednak wyobrazić, by na dłuższą metę "gminne kampanie przeciw reklamie alkoholu" mogły być skuteczne, jeśli w mediach ogólnopolskich duże kampanie reklamowe alkoholu będą prowadzone bezkarnie. - Skuteczność prawa zależy także od czynników pozaprawnych. Niewątpliwe lepiej funkcjonują prawne zakazy, których łamanie spotyka się z sankcjami natury społecznej. W wielu krajach presja opinii publicznej wpływała na sposób działania przemysłu reklamowego. W Polsce reklamy komentowane są jako nudne lub śmieszne, ale raczej nie jako jawnie niemoralne. W sondażach większość Polaków opowiada się za zakazem reklamy alkoholu, ale daleko nam jeszcze do debaty na ten temat. Wiele osób nie jest świadome, że sielski obrazek przedstawiający grupę młodych ludzi radosnych pijących piwo nad jeziorem to reklama, która byłaby nie do przyjęcia nawet w krajach, w których reklamowanie piwa jest prawnie dozwolone.

15 BSE 61 ANEKS do opracowania J. Osieckiej: Reklama alkoholu w Polsce WYBRANE DEFINICJE REKLAMY: reklama - "wszelkiego rodzaju formy bezosobowej prezentacji i promocji komercyjnych idei, towarów lub usług, za które płaci wyraźnie określona strona zamawiająca" (definicja ustalona w 1948 r. przez American Marketing Association); reklama - "bezosobowe komunikowanie i przekazywanie informacji, zwykle płatne i na ogół o perswazyjnym charakterze, o produktach (dobrach i usługach) albo o ideach; dokonywane przez określonych zleceniodawców poprzez różne środki przekazu (media)" (definicja ze słowniczka książki Conterporary Advertising, Homewood 1992); reklama - "rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki; środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi." (Słownik Języka Polskiego, PWN 1981, pod redakcją M. Szymczaka); reklama - "jest to drukowane, rękopiśmienne, ustne lub graficzne powiadomienie o osobie, towarze, usługach lub ruchu społecznym, jawnie pochodzące od zamawiającego reklamę, opłacone przez niego w celu zwiększenia zbytu, rozszerzenia klienteli, otrzymania głosów lub publicznej akceptacji" (definicja, która w 1964 r. uzyskała pierwszą nagrodę amerykańskiego czasopisma poświęconego reklamie "Advertising Age"); reklama - "zespół środków stosowanych przez jednostkę gospodarczą reprezentującą podaż określonych towarów lub usług, by za ich pomocą wywołać u potencjalnych nabywców zainteresowanie i wzbudzić w nich chęć zakupienia tych towarów lub usług" (Encyklopedia Powszechna PWN 1985, wyd. II).

16 62 BSE Kontrola reklamy napojów alkoholowych w krajach Regionu Europejskiego Źródło: PARPA Kraje napoje spirytus. wino stołowe piwo TV R G T TV R G T TV R G T Austria vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc Azerbejdżan n n n n n n n n n n n n Belgia vc vc vc vc n n n n vc vc vc vc Białoruś Bułgaria z z z n z z z z n z Z z Chorwacja z z z z z z z z z z z z Czechy vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc Dania z z vc vc z z vc vc z z vc vc Estonia z z n n z z z z z z n n Finlandia z z z z o Francja z z z Grecja n n n n n n n n n n n n Gruzja vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc Hiszpania 0 n n n n n n n n n n n Holandia vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc Irlandia vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc Islandia z z z z z z z z z z z z Izrael n n n n n n n n n n n n Litwa z z z z z z z z n n n n Luksemburg n n n n n n n n n n n n Łotwa (bez n n n n n n n n n n n n Rygi) Malta n n n n n n n n n n n n Mołdawia n n n n n n n n n n n n Niemcy vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc Norwegia z z z z z z z z z z z z Polska z z z z z z z z z z z z Portugalia 0 0 n z 0 0 n vc 0 0 n z Rosja z z z z z z z z z z z z Rumunia n 0 0 n n 0 0 n n Słowacja vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc Słowenia Szwajcaria z z 0 0 z z n 0 z z n 0 Szwecja z z z z z z z z z z z z Macedonia n n n n Turcja z z z 0 z z z vc vc Turkmenistan n n n n n n n n n n n n Ukraina z z z z z z z z z z z z Wlk. Brytania vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc vc Włochy 0 n n n 0 n n n 0 n n n z - całkowity zakaz reklamy, o - częściowe ograniczenia reklamy np. godziny emisji vc - dobrowolny kodeks etyczny określający samoograniczenia -voluntary code n - brak jakichkolwiek ograniczeń w reklamie (TV = telewizja, R = radio, G = gazety i magazyny, T = tablice uliczne)

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Rozdział VIII RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8.1. Dostawy i spożycie napojów alkoholowych Tabela 8.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku Piwo poz. PCN 2203 Wino poz. PCN 2204, 2205, 2206 Wyroby spirytusowe

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi MINISTERSTWO ZDROWIA Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2003 roku PROJEKT Warszawa, 2004 Opracowanie: PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU. Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014

V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU. Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014 V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014 1. Wprowadzenie Instytut Transportu Samochodowego kontynuuje nową formułę

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało drugą edycję kampanii Narkotyki? Na co mi to, tym razem przebiegającą pod hasłem Odleć z nami, nie z narkotykami!.

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej

Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej Business Support Programme - SMECA - Materiał szkoleniowy Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej MKB Holandia 2001 1 Spis treści 1. Kontekst 1.1. Podstawy konstytucyjne UE, Traktat o WE 1.2. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej Cezary Trutkowski, Piotr Koryś Warszawa 2013 Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawo HISZPAŃSKIE PRAWO REKLAMY

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawo HISZPAŃSKIE PRAWO REKLAMY KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawo Małgorzata Lampart nr albumu 18173 HISZPAŃSKIE PRAWO REKLAMY Praca magisterska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA DOSTĘPNOŚĆ, NIŻSZE CENY LEKÓW

WYŻSZA DOSTĘPNOŚĆ, NIŻSZE CENY LEKÓW WYŻSZA DOSTĘPNOŚĆ, NIŻSZE CENY LEKÓW Wskazówki i postulaty dotyczące eliminacji barier na rynku aptecznym Warszawa, marzec 2015 r. Autorami dokumentu są prawnicy z kancelarii prawnej Tomasik Jaworski Spółka

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-9/12/LP Warszawa, dn. 2 maja 2013 r. DECYZJA NR DDK-2/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. 18.1.2007 L 12/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1 Art. 34 Dyrektywy 2010/13/UE, który stanowi, że: Dyrektywa 89/552/EWG zmieniona dyrektywami

UZASADNIENIE. 1 Art. 34 Dyrektywy 2010/13/UE, który stanowi, że: Dyrektywa 89/552/EWG zmieniona dyrektywami UZASADNIENIE Przedstawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu implementację Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp

RAPORT. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska. 1. Wstęp RAPORT Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Korupcja w Polsce próba analizy zjawiska 1. Wstęp Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, występującym w mniejszym lub większym stopniu praktycznie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Jak walczyć z korupcją? Zasady tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski

Jak walczyć z korupcją? Zasady tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski Jak walczyć z korupcją? Zasady tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski Warszawa 2010 Jak walczyć z korupcją? Zasady tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski Przygotował

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań.

Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań. Prawo sportowe 111 Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań. Reklama i sponsoring w transmisji sportowej

Bardziej szczegółowo