WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI K ATAL O G PRZEDMIOTÓW K i e r u n e k I n f o r m a t yk a St u d i a I I s t o p n i a o p r o f i l u o g ó l n o a k a d e m i c k i m R o k a k a d e m i c k i : /

2 Spis treści Metody numeryczne... 3 Grafy i sieci w informatyce... 6 Inżynieria bezpieczeństwa... 9 Badania operacyjne Techniki modelowania programów Big data i analityka biznesowa Wychowanie fizyczne Język angielski Historia techniki Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych Języki skryptowe Nowoczesne projektowanie aplikacji internetowych Systemy nawigacji satelitarnej i mapy cyfrowe Projektowanie systemów osadzonych Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze Programowanie systemów mikroinformatycznych Implementacja procesów biznesowych Aplikacje dla urządzeń mobilnych Sieci neuronowe i neuro-rozmyte Projektowanie gier i mediów Systemy informatyczne w zarządzaniu firmą Sieci społecznościowe i systemy wieloagentowe Równoległe i funkcyjne techniki programowania Projektowanie aplikacji na platformie android Systemy wideokonferencyjne i telefonii internetowej Systemy informacji przestrzennej Hurtownie danych Komputerowe wspomaganie projektowania Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Systemy wizualizacji Systemy ekspertowe Oprogramowanie systemów pomiarowo - sterujących Problemy cyfryzacji Techniki sztucznej inteligencji Programowanie sieciowe Modelowanie i animacja postaci 3D Systemy wizualizacji procesów Seminarium specjalistyczne Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II

3 M E T O D Y N U M E RY C Z N E Kod przedmiotu: 11.9-WE-INFD-MN Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Roman Gielerak Prowadząc y: Pracownicy ISSI zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 egzamin I Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 4 W ykład 9 1 Egzamin I Laboratorium 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: - zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami numerycznymi do rozwiązywanie równań nieliniowych, zagadnień obliczeniowych algebry liniowej, metod dopasowywania krzywych takich jak metody interpolacji i metody aproksymacji. - nauczenie studentów technik implementowania poznanych algorytmów w wybranych środowiskach programowania inżynierskiego (Matlab/Octave) oraz testowania otrzymanych programów. WYMAGANIA WSTĘPNE: Analiza matematyczna, logika dla inżynierów, języki programowania ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Błędy i reprezentacja liczb. Podstawowe definicje i typy błędów, złe uwarunkowanie numeryczne, stabilność numeryczna, sposoby unikania błędów, systemy dziesiętny, binarny, heksadecymalny, zapis stało- i zmienno-przecinkowy, związki z błędami. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa; wybór elementu głównego; faktoryzacja LU i metoda Doolittla; stabilność numeryczna rozwiązań, uwarunkowanie układu; metody iteracyjne Jacobiego i Gaussa-Seidla. Wyznaczanie pierwiastków równań nieliniowych. Metody: podziału, Newtona, siecznych; zastosowanie twierdzenia o punkcie stałym; analiza i szacowanie błędów; ekstrapolacja; przypadki złego uwarunkowania, stabilność numeryczna rozwiązań. Układy równań nieliniowych: metoda Newtona. Zastosowania do zadań optymalizacji nieliniowej. Interpolacja. Charakterystyka interpolacji i jej zastosowań; wzór Lagrange a; ilorazy różnicowe, własności i wzór Newtona; analiza błędów; interpolacja funkcjami sklejanymi. Aproksymacja. Metoda najmniejszych kwadratów; zastosowanie wielomianów ortogonalnych. METODY KSZTAŁCENIA: 3

4 Wykład: wykład konwencjonalny Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne (w środowisku Matlab) EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOL E EFEKTÓ W METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Znajomość arytmetyki zmienno-przecinkowej, jej słabości i zagrożenia związane z jej stosowaniem K2I_W01 K2I_W02 K2I_W13 Egzamin, kolokwia, bieżąca aktywność w laboratorium Wykład +laboratorium Znajomość podstawowych algorytmów algebry liniowej K2I_W01 K2I_W02 K2I_W13 Egzamin, kolokwia, bieżąca aktywność w laboratorium Wykład +laboratorium Znajomość najprostszych metod dopasowywania krzywych : interpolacje, aproksymacje K2I_W01 K2I_W02 K2I_W13 Egzamin, kolokwia, bieżąca aktywność w laboratorium Wykład +laboratorium Umiejętność obsługi środowiska przetwarzania numerycznego Matlab K2I_U06 K2I_U07 Egzamin, kolokwia, bieżąca aktywność w laboratorium Wykład +laboratorium WARUNKI ZALICZENIA: Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Laboratorium - zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów dopuszczających do wykonywania ćwiczeń oraz zalicznie większości kolokwiów Ocena końcowa= średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i laboratorium OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne (100 godz.) Godziny kontaktowe = 45 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportów/sprawozdan = 10 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 10 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 5 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. Studia niestacjonarne (100godz.) Godziny kontaktowe = 27 godz. Przygotowanie się do zajęć = 12 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 13 godz. Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego = 14 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 14 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 10 godz. 4

5 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Baron B.: Metody numeryczne, Helion, Gliwice, Fortuna Z., Macukov B., Wąsowski J.: Metody numeryczne, WNT, Warszawa, Klamka J. i inni: Metody numeryczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej, Gliwice, Bjoerck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne, PWN, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Konspekty do ćwiczeń laboratoryjnych 2. Dokumentacja Matlab. PROGRAM OPRACOWAŁ: Prof. dr. hab. Roman Gielerak 5

6 G R A FF YY I SS I EE C I W I N FF O R M A TT YY C EE Kod przedmiotu: 11.9-WE-INFD-GSI Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. UZ Dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. UZ, Prowadząc y: dr inż. Grzegorz Łabiak, dr inż. Iwona Grobelna zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 Egzamin I Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 5 W ykład 18 2 Egzamin I Laboratorium 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: - zapoznanie studentów z podstawami teorii grafów i najważniejszymi (w zastosowaniach informatycznych) algorytmami grafowymi - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie zastosowania algorytmów grafowych do problemów informatycznych - zapoznanie studentów z sieciami Petriego jako modelem procesów współbieżnych oraz ich zastosowaniem w projektowaniu systemów sterowania logicznego WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawy programowania ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Nieformalne wprowadzenie do teorii grafów i sieci: Podstawowe pojęcia. Grafy skierowane i niekierowane. Intuicyjne przykłady. Podstawowe pojęcia teorii grafów skierowanych i niekierowanych: drogi, ścieżki, cykle, drzewa. Klasyfikacje grafów: grafy planarne, dwudzielne, pełne, drzewa. Macierzowe reprezentacje grafów. Komputerowe reprezentacje grafów. Wybrane własności grafów i metody ich badania. Najważniejsze algorytmy grafowe: BFS, DFS, metody konstruowania minimalnego drzewa rozpinającego, obliczania najkrótszych ścieżek w grafach, maksymalnego przepływu w grafach, kolorowania grafów. Grafy Eulera i Hamiltona. Złożoność obliczeniowa algorytmów grafowych. Przykłady zastosowań metod teorii grafów w algorytmach optymalizacji dyskretnej. Binarne diagramy decyzyjne: klasyczny graf BDD, uporządkowany diagram OBDD, zredukowany binarny diagram ROBDD. Graf BDD jako efektywna struktura danych. Przykłady zastosowań wybranych algorytmów teorii grafów w informatyce. 6

7 Elementy teorii sieci Petriego: podstawy formalne definicje, reprezentacje, własności, klasyfikacje. Własności dynamiczne dyskretnych obiektów zdarzeniowych i ich modelowe odpowiedniki konflikt, blokady, żywotność, bezpieczeństwo, aktywność, zachowawczość. Konstruowanie i analiza grafów osiągalności i pokrycia sieci Petriego, P i T niezmienniki. Interpretowane sieci Petriego: Sieć Petriego jako model współbieżnego sterownika logicznego. Makrosieć. Modelowanie wybranych klas procesów dyskretnych. METODY KSZTAŁCENIA: wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Potrafi pracować indywidualnie i w zespole Potrafi zaimplementować algorytmy grafowe w jednym z uniwersalnych języków programowania Umie opisać relacje w systemie lub strukturze przy pomocy modeli grafowych, a dynamiczny proces współbieżny, np. sterowania logicznego - przy pomocy sieci Petriego Potrafi prowadzać w razie potrzeby problemy informatyczne do zagadnień grafowych i stosować algorytmy grafowe do ich rozwiązywania Zna podstawowe pojęcia teorii grafów oraz najważniejsze algorytmy grafowe SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ K2I_W01 Bieżąca kontrola na zajęciach Laboratorium K2I_W04 sprawozdanie Laboratorium K2I_U08 Bieżąca kontrola na zajęciach, sprawozdanie Laboratorium K2I_U08 egzamin Wykład K2I_W04, K2I_U08 egzamin Wykład WARUNKI ZALICZENIA: Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub ustnego. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań laboratoryjnych. Składowe oceny końcowej = wykład: 60% + laboratorium: 40 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne (125 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz. Konsultacje = 15 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 15 godz. Studia niestacjonarne (125 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do zajęć = 22 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz. Konsultacje = 20 godz. Przygotowanie się do egzaminu = 15 godz. 7

8 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Narsinh Deo: Teoria grafów i jej zastosowanie w technice i informatyce, PWN, Warszawa, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Wprowadzenie do algorytmów, PWN, Warszawa, 2012 (albo inne wydania). 3. Marek Libura, Jarosław Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów. WSISZ, Warszawa, Robin Wilson: Wprowadzenie do teorii grafów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Reinhard Diestel: Graph theory. Electronic edition, Springer Verlag New York, Marcin Szpyrka: Sieci Petriego w modeloowaniu i analizie systemów współbieżnych, WNT Warszawa, Bogdan Korzan: Elementy teorii grafów i sieci. WNT, Warszawa, PROGRAM OPRACOWAŁ: Dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. UZ 8

9 I N Ż Y N I E R I A B E Z P I E C Z E Ń S T WA Kod przedmiotu: 11.9-WE-INFD-IB Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: Polski Odpowiedzialny za przedmiot : Dr inż. Bartłomiej Sulikowski Prowadząc y: Dr inż. Bartłomiej Sulikowski zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 Zaliczenie na ocenę I Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 5 W ykład 18 2 Zaliczenie na ocenę I Laboratorium 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: - zapoznanie studenta z aktami prawnymi w Polsce regulującymi zasady ochrony informacji niejawnej oraz regulacjami z nich wynikającymi - zapoznanie studenta z algorytmami i protokołami kryptograficznymi - ukształtowanie umiejętności w zakresie stosowania procedur ochrony informacji - zapoznanie studenta i ukształtowanie umiejętności definiowania i stosowania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie WYMAGANIA WSTĘPNE: Sieci komputerowe ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo informacji. Wprowadzenie. Definicje. Infrastruktura. Modele bezpieczeństwa. Stan prawny. Ustawa o ochronie informacji niejawnej i akty pokrewne. Kancelarie tajne. Klauzule tajności. Dostęp do systemu. Kontrola dostępu do systemu. Zarządzanie dostępem użytkowników. Zakres odpowiedzialności użytkowników. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Typy ataków. Firewalle (IDS i IPS). Metody ochrony fizycznej. Systemy alarmowe. Ochrona przed podsłuchem elektromagnetycznym norma TEMPEST. Polityka bezpieczeństwa. Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Bezpieczeństwo przemysłowe. Kryptografia. Algorytmy symetryczne (DES, 3DES, AES, Twofish, rodzina RCx, Serpent, Mars) i asymetryczne (RSA, DH, ElGamal, EC). Protokoły kryptograficzne. Kryptografia klucza publicznego. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Podpis elektroniczny i jego weryfikacja. Certyfikacja urządzeń i użytkowników. Architektura PKI. Inne usługi wykorzystujące kryptografię. METODY KSZTAŁCENIA: 9

10 wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ zna strukturę pionu ochrony w jednostce organizacyjnej (przedsiębiorstwie), rozumie zadania pracowników pionu ochrony w stosunku do danych oraz innych pracowników tej jednostki K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K03, K2I_K04 Sprawdzian wiadomości, Wykład posiada wiedzę o stanie prawnym w zakresie ochrony informacji niejawnej w Polsce K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, Sprawdzian wiadomości Wykład zna zasady ochrony informacji niejawnej w szczególności ochrony fizycznej i elektromagnetycznej K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 Sprawdzian wiadomości Wykład rozumie problemy związane ze bezpieczeństwem przemysłowym K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 Sprawdzian wiadomości Weryfikacja umiejętności podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych Wykład Laboratorium zna cechy charakterystyczne algorytmów i protokołów kryptograficznych oraz jednokierunkowych funkcji skrótu K2I_W01, K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K02 Sprawdzian wiadomości Weryfikacja umiejętności podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych Wykład Laboratorium potrafi dobrać parametry kryptosystemu realizującego założone funkcje w odniesieniu do ochrony danych K2I_W01, K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15 Sprawdzian wiadomości Weryfikacja umiejętności podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych Wykład Laboratorium posiada wiedzę w zakresie problemów podpisu elektronicznego K2I_W05, K2I_W14, K2I_W15, K2I_U09, K2I_U15, K2I_K01, K2I_K02 Sprawdzian wiadomości Weryfikacja umiejętności podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych Wykład Laboratorium WARUNKI ZALICZENIA: Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z sprawdzianów wiedzy w formie pisemnej, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest realizacja co najmniej 80% przewidzianych ćwiczeń laboratoryjnych i uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów weryfikujących wiedzę i umiejętności zdobyte podczas ćwiczeń Składowe oceny końcowej = wykład: 60% + laboratorium: 40% OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 10

11 Studia stacjonarne (125 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do zajęć = 30 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Konsultacje = 20 godz. Studia niestacjonarne (125 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do zajęć = 45 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 24 godz. Konsultacje = 20 godz. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Stankowska I., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz Wytyczne w sprawie określenia zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne zał. do Decyzji Nr 362/MON z dnia 28 września 2011 r. 4. Stallings W., Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych, Tomy 1-2, Helion, Lukatsky A.: Wykrywanie włamań i aktywna ochrona danych, Helion, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Kutyłowski M., Strothmann W.B.: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read ME, Warszawa, Russell R. i in. : Hakerzy atakują. Jak przejąć kontrolę nad siecią, Helion, Potter B., Fleck B.: Bezpieczeństwo, Wyd. O Reilly, Balinsky A. i in.: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, PWN, CISCO Press, Mochnacki W.: Kody korekcyjne i kryptografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Schneider B.: Kryptografia dla praktyków protokoły, algorytmy i programy zródłowe w języku C. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ: dr inż. Bartłomiej Sulikowski 11

12 B A D A N I A O P E R A C Y JJ N E Kod przedmiotu: 11.9-WE-INFD-BO Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab.inż. Maciej Patan, prof. UZ Prowadząc y: dr hab.inż. Maciej Patan, prof. UZ zajęć Liczba godzin w sem estrze Liczb a godzi n w tyg odniu Sem estr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 Egzamin I Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 4 W ykład 18 2 Egzamin I Laboratorium 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie formułowania zadań optymalizacji, - zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami optymalizacji ilościowej, - ukształtowanie krytycznego spojrzenia na wiarygodność i efektywność numerycznego procesu poszukiwania najlepszego rozwiązania - ukształtowanie umiejętności korzystania z metod i technik optymalizacyjnych w praktyce badań inżynierskich WYMAGANIA WSTĘPNE: Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Zadania programowania liniowego (ZPL). Postać standardowa ZPL. Metoda rozwiązań bazowych i algorytm sympleks. Optymalny wybór asortymentu produkcji. Problem mieszanek. Wybór procesu technologicznego. Programowanie ilorazowe. Problemy transportowe i przydziału. Gry dwuosobowe o sumie zerowej i z naturą. Programowanie sieciowe. Modele sieciowe o zdeterminowanej strukturze logicznej. Metody CPM i PERT. Analiza czasowo-kosztowa. CPM-COST. PERT-COST. Zadania programowania nieliniowego (ZPN) - warunki optymalności. Zbiory i funkcje wypukłe. Warunki konieczne i wystarczające istnienia ekstremum funkcji przy braku ograniczeń. Metoda mnożników Lagrange a. Ekstrema funkcji przy występowaniu ograniczeń równościowych i nierównościowych. Warunki Kuhna-Tuckera. Regularność ograniczeń. Warunki istnienia punktu siodłowego. Metoda najmniejszych kwadratów. Programowanie kwadratowe. Zagadnienia praktyczne. Upraszczanie i eliminacja ograniczeń oraz nieciągłości. Skalowanie zadania. Numeryczne przybliżanie gradientu. Wykorzystanie procedur bibliotecznych. Przegląd wybranych bibliotek procedur optymalizacyjnych. Omówienie metod zaimplementowanych w popularnych systemach przetwarzania numerycznego i symbolicznego. 12

13 METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny. Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Potrafi kreatywnie posługiwać się dedykowanym oprogramowaniem i dostępnymi bibliotekami numerycznymi w implementowaniu zadań optymalizacji Potrafi dokonać analizy czasowokosztowej przedsięwzięć logistycznych Potrafi definiować modele matematyczne i symulacyjne zadań optymalizacyjnych Zna warunki optymalności dla zadań programowania nieliniowego i numeryczne podstawy ich rozwiązywania Zna podstawowe typy zadań programowania liniowego i algorytmy ich rozwiązywania Ma świadomość znaczenia optymalizacji w praktyce inżynierskiej Rozumie istotę zadania optymalizacyjnego oraz jego teoretyczne i praktyczne aspekty SYMBOLE EFEKTÓW K2I_K05 K2I_U11, K2I_K05 K2I_W06, K2I_U10 K2I_W01, K2I_W06 K2I_W01, K2I_W06 K2I_W01, K2I_K01 K2I_W06, K2I_K05 METODY WERYFIKACJI Sprawdzian, bieżąca kontrola na zajęciach Sprawdzian, bieżąca kontrola na zajęciach Sprawdzian, bieżąca kontrola na zajęciach Egzamin Egzamin Egzamin Egzamin FORMA ZAJĘĆ Laboratorium Laboratorium Laboratorium Wykład Wykład Wykład Wykład WARUNKI ZALICZENIA: Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego; Laboratorium - zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów dopuszczających do wykonywania ćwiczeń Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne (100 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 10 godz. Konsultacje = 10 godz. Studia niestacjonarne (100 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do zajęć = 14 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz. Konsultacje = 15 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 10 godz. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Kukuła K.(red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, Ignasiak E.(red.): Badania operacyjne, PWN, Warszawa,

14 3. Sikora W.: Badania operacyjne, PWE, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Mitchell G.H. (red.): Badania operacyjne: metody i przykłady, WNT, Warszawa, Hillier F., Lieberman G.: Introduction to Operational Research, McGraw-Hill, Trzaskalik T. (red.): Badania operacyjne z komputerem, Absolwent, Łódź, PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ 14

15 T E C H N I K I M O D E L O W A N I A P R O G R A M Ó W Kod przedmiotu: 11.3-WE-INFD-TMP Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Tomasz Gratkowski Prowadząc y: Pracownicy WEIiT zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 Zaliczenie na ocenę I Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 5 W ykład 18 2 Zaliczenie na ocenę I Laboratorium 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: - zapoznanie studentów z podstawami inżynierii oprogramowania oraz sposobami modelowania programów - ukształtowanie wśród studentów zrozumienia zasad programowania obiektowego - zapoznanie studentów z zasadami projektowania kompilatorów WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Elementy inżynierii oprogramowania. Tworzenie oprogramowania. Kryzys oprogramowania i sposoby przeciwdziałania. Modelowanie pojęciowe. Rola modelowania w projektowaniu oprogramowania. Rys historyczny współczesnych technik modelowania. Obiektowe metody projektowania i notacja UML. Metodyki strukturalne i obiektowe. Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN. Tworzenie modelu oprogramowania na podstawie modelu BPMN. Analiza i modelowanie wymagań. Analiza i modelowanie dziedziny. Projekt architektury rozwiązania. Cykl życia oprogramowania. Projektowanie systemowe i analiza systemowa. Podstawowe pojęcia obiektowości i powiązania między obiektami. Modelowanie powiązań obiektów. Komunikaty i wywołania procedur. Klasy, dziedziczenie, generalizacja/ specjalizacja, polimorfizm, interfejsy. Zunifikowany Język Modelowania UML. Geneza powstania. Definicja i cele powstania UML. Zakres UML. Diagramy języka UML. Charakterystyka diagramów. Rozszerzenia języka UML: stereotypy, etykiety, OCL. Transformacja modeli (QVT, XSLT). Przypomnienie podstawowych cech obiektowych języków programowania (C++, Java, C#). 15

16 METODY KSZTAŁCENIA: wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Zna podstawy języka UML, najważniejsze rodzaje diagramów UML, ich zastosowanie, sposoby powiązania obiektów Rozumie potrzebę modelowania oprogramowania w celu ułatwienia jego projektowania oraz zwiększenia jego wiarygodności Zna języki i techniki modelowania programów oraz procesów biznesowych Potrafi modelować oprogramowanie, używając odpowiednich języków modelowania Zna podstawy programowania obiektowego i potrafi projektować programy, używając obiektowego paradygmatu SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ K2I_W07 Test, sprawdzian Wykład K2I_U12, K2I_K01, K2I_K04 K2I_W07, K2I_U12 K2I_U12, K2I_U14, K2I_K03, K2I_K04 K2I_W07, K2I_U12 Test, sprawdzian Test, sprawdzian Bieżąca kontrola na zajęciach Bieżąca kontrola na zajęciach Wykład Wykład Laboratorium Laboratorium WARUNKI ZALICZENIA: Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub testu. Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne (125 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do zajęć = 15 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 20 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 15 godz. Konsultacje = 15 godz. Studia niestacjonarne (125 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do zajęć = 19 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 20 godz. Konsultacje = 20 godz. Zajęcia realizowane na odległość = 15 godz. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Stanisław Wrycza: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion Brookes F. P.,: Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania WNT, Warszawa,

17 3. Grady B., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, Graessle P., Baumann H., Baumann P.:, UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach, Helion 2006 (e-book 2011). 5. Marek Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, BTC, Legionowo, Szymon Drejewicz, Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: PROGRAM OPRACOWAŁ: dr inż. Tomasz Gratkowski, dr inż. Michał Doligalski, dr inż. Grzegorz Łabiak 17

18 B I G D ATA I A N A L I T Y K A B I Z N E S O W A Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: Język nauczania: Odpowiedzialny za przedmiot: Prowadząc y: 11.3-WE-INFD-BDAB obowiązkowy polski Dr inż. Mariusz Jacyno Pracownicy ISSI zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 Zaliczenie na ocenę I Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 6 W ykład 18 2 Zaliczenie na ocenę I Laboratorium 18 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: - Zapoznanie studentów z pojęciem analityki biznesowej oraz jej zastosowaniem do analizy dużych zbiorów danych zawartych w mediach społecznościowych, systemach ERP oraz nowoczesnych aplikacjach e- biznesowych. - Nauczenie studentów doboru odpowiednich technik analizy danych w zależności od skali rozpatrywanego problemu oraz rodzaju przeprowadzanej analizy (w czasie rzeczywistym, w trybie batch, przetwarzanie strumieni danych). - Nauczenie studentów pracy z wykorzystaniem nowoczesnych platform analitycznych takich jak: Elastic Search, Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Storm oraz SAS WYMAGANIA WSTĘPNE: Bazy danych, znajomość podstaw statystyki, umiejętność programowania w języku Java ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Definicja analityki biznesowej. Jej rola i zastosowanie we współczesnych systemach informatycznych. Przegląd tradycyjnych pojęć i narzędzi analityki biznesowej. Jakość i czyszczenie danych. Metody redukcji wymiaru: analiza składowych głównych i analiza czynnikowa. Wnioskowanie statystyczne. Analiza regresji, współzależności i wariancji z punktu widzenia data mining. Regresja logistyczna. Naiwna estymacja bayesowska i sieci bayesowskie. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. 18

19 Analiza danych niestrukturalnych: analiza sentymentu, tworzenie ontologii, kategoryzacja treści, text mining. Analiza struktury sieci WWW: wyszukiwanie informacji tekstowych i wyszukiwanie w Internecie; ranking oparty o strukturę połączeń. Analiza użytkowania sieci WWW: wstępne przetwarzanie danych; eksploracyjna analiza użytkowania sieci; grupowanie, reguły asocjacyjne i klasyfikacja. Nowoczesne narzędzia do zaawansowanej wizualizacji oraz eksploracji danych na przykładzie platformy SAS. Fenomen Big Data, jego charakterystyka oraz wpływ na istniejące rozwiązania analityczne. Analityka biznesowa na dużą skalę; nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do przesyłania, składowania oraz przetwarzania dużych zbiorów danych. Architektura nowoczesnych systemów do przetwarzania Big Data na przykładzie platform Apache Hadoop, Apache Spark oraz Apache Storm. Podstawowe techniki uczenia maszynowego wykorzystywane w analityce Big Data. Analityka danych tekstowych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Elastic Search. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład problemowy, Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w zespole EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU Student potrafi zdefiniować pojęcie analityki biznesowej oraz podać przykłady jej zastosowania. Student jest w stanie opisać tradycyjny model analizy danych wykorzystywany w data i text miningu. Student potrafi wyjaśnić pojęcie Big Data oraz przedstawić główne cechy jakie zawierają zbiory danych określane tą nazwą. Student rozumie dlaczego dotychczasowe rozwiązania analityczne nie nadają się do analizy Big Data. Student zna podstawowe techniki uczenia maszynowego wykorzystywane podczas analizy danych. Student potrafi scharakteryzować cechy nowoczesnych platform do analizy Big Data Student potrafi w praktyczny sposób wykorzystać wybraną platformę do przeprowadzenia analizy big data. SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI K2I_W12 Sprawdzian Wykład K2I_W12, K2I_W09 Sprawdzian Wykład K2I_W12 Sprawdzian Wykład K2I_W12, K2I_U01, K2I_K05 K2I_W12, K2I_U01, K2I_K05 K2I_W09, K2I_W11, K2I_U01, K2I_U14, K2I_U05 K2I_W09, K2I_W11 Sprawdzian Sprawdzian Sprawdzian Zadanie projektowe FORMA ZAJĘĆ Wykład Wykład Wykład Laboratorium Student potrafi w praktyczny sposób wykorzystać narzędzia oferowane przez platformę SAS oraz Elastic Search w celu przeprowadzenia zaawansowanej analizy danych oraz ich eksploracji w czasie rzeczywistym. K2I_W09, K2I_W11, K2I_U01, K2I_U14, K2I_U05 Zadanie projektowe Laboratorium 19

20 WARUNKI ZALICZENIA: Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 60 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 30 godz. Konsultacje = 40 godz. Studia niestacjonarne (150 godz.) Godziny kontaktowe = 36 godz. Przygotowanie się do zajęć = 14 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 20 godz. Przygotowanie raportu/sprawozdania = 40 godz. Konsultacje = 40 godz. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Morzy T.: Eksploracja danych. Metody i algorytmy, PWN, Warszawa, Larose D.T.: Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa, Markov Z., Larose D.T.: Eksploracja zasobów internetowych, PWN, Warszawa, White T., Hadoop: The Definitive Guide, 3rd Edition, O'Reilly Media / Yahoo Press, George L., HBase: The Definitive Guide, O'Reilly Media, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Stanton J.M.: Introduction to Data Science, E-book, PROGRAM OPRACOWAŁ: dr inż. Mariusz Jacyno 20

21 W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E Kod przedmiotu: 16.1-WE-INFD-WF Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia mgr Marta Dalecka, mgr Piotr Galant, mgr Agnieszka Grad Rybińska, dr Jerzy Grzesiak, dr Prowadząc y: Tomasz Grzybowski, mgr Lech Kleczewski, mgr Władysław Leśniak, mgr Ewa Misior, dr Ewa Skorupka, mgr Tomasz Paluch, mgr Jacek Sajnóg, mgr Ryszard Wyder zajęć Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w t ygodniu Semestr zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 I zaliczenie bez oceny Studia niestacjonarne Ćwic zenia 18 2 I zaliczenie bez oceny 1 CEL PRZEDMIOTU: Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie. WYMAGANIA WSTĘPNE: brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych (katalog dyscyplin sportowych w SWFiS). METODY KSZTAŁCENIA: Pogadanki, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji zajęć Student zna i potrafi stosować zasady zdrowego trybu życia; ma świadomość jak ćwiczenia fizyczne Dyskusja Ćwiczenia mogą zapobiegać wielu problemom zdrowotnym współczesnej cywilizacji Student ma poszerzoną wiedzę o Obserwacje i ocena umiejętności przepisach i zasadach rozgrywania praktycznych studenta Ćwiczenia 21

22 Opis efektu różnych dyscyplin sportowych Student dokonuje analizy poziomu własnej sprawności fizycznej oraz jej wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu Student potrafi dostosować formy własnej aktywności fizycznej w celu poprawy sprawności ruchowej oraz uzyskania odprężenia psychicznego Student samodzielnie podejmuje różne formy aktywności fizycznej świadomy jej wpływu na funkcjonowanie organizmu Student potrafi pracować w grupie, pełnić w niej różne role i służyć pomocą osobom mniej sprawnym fizycznie Student potrafi rywalizować z zachowaniem zasad fair play, wykazując szacunek dla konkurentów oraz zrozumienie dla różnic w poziomie sprawności fizycznej Student potrafi właściwie używać sprzęt i urządzenia sportowe mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych Symbole efektów Metody weryfikacji Test określający poziom rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych lub diagnoza stanu zdrowia i sprawności fizycznej Obserwacje i ocena umiejętności praktycznych studenta Obserwacje i ocena umiejętności praktycznych studenta Obserwacja zachowań studenta podczas rywalizacji sportowej i w warunkach wymagających współpracy w grupie Obserwacja zachowań studenta podczas rywalizacji sportowej i w warunkach wymagających współpracy w grupie Obserwacje i ocena umiejętności praktycznych studenta zajęć Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia WARUNKI ZALICZENIA: Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych przy zastosowaniu standardowych testów określających poziom rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych (poziom standardowy sprawności fizycznej) lub znajomości przez studenta metod diagnozy stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności zastosowania ćwiczeń fizycznych dla usprawniania dysfunkcji ruchowych, fizjologicznych i morfologicznych za pomocą indywidualnych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) wskaźników funkcji organizmu (obniżony poziom sprawności fizycznej) OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe: 30 godz Studia niestacjonarne (30 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Samodzielna praca studenta = 12 godz. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Warszawa Huciński T., Kisiel E.: Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Warszawa Karpiński R., Karpińska M.: Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne. Katowice Kosmol A.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa Stefaniak T.: Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Wrocław Talaga J.: ABC Młodego piłkarza. Nauczanie techniki. Warszawa Uzarowicz J.: Siatkówka. Co jest grane? Wrocław Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa Wołyniec J.: Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym. Wrocław 2006 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 22

23 UWAGI: Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym, efektach kształcenia, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia w poszczególnych dyscyplinach sportu zawarte są w Katalogu zajęć dydaktycznych SWFiS Uniwersytetu Zielonogórskiego PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Tomasz Grzybowski 23

24 JJ Ę Z Y K A N G I E L S K I Kod przedmiotu: 11.3-WE-INFD-JA Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język nauczania: Angielski Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Jolanta Bąk Prowadząc y: mgr Jolanta Bąk, mgr Wojciech Ciesinski zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 2 Laboratorium Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Opanowanie znajomości języka angielskiego ogólnego na poziomie B2+ wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). Ukształtowanie wśród studentów świadomości o wadze poprawności językowej i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego. Opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz prawidłowego stosowania odpowiednich rejestrów językowych zarówno w języku mówionym jak i pisanym. Ukształtowanie u studentów kompetencji językowej z zakresu elementów języka angielskiego technicznego (ESP) związanego z językiem akademickim. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages). ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Kompleksowe ćwiczenie i rozwijanie umiejętności językowych (pisanie, czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu) w oparciu o literaturę podstawową oraz anglojęzyczne materiały źródłowe związane z informatyką z takich dziedzin tematycznych jak: metody numeryczne, badania operacyjne, Big Data i analityka biznesowa, techniki modelowania programów, grafy i sieci w informatyce oraz inżynieria bezpieczeństwa. METODY KSZTAŁCENIA: Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat): metoda komunikacyjna nauczania języka angielskiego, praca z tekstem źródłowym/specjalistycznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 24

25 OPIS EFEKTU Pisanie: student umie sporządzić notatki dla celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu informatyki; student umie napisać abstrakt artykułu technicznego uwzględniając cechy charakterystyczne dla języka akademickiego, potrafi prowadzić korespondencję w języku formalnym i napisać raport, przy czym większość błędów nie zakłóca znaczenia tekstu Czytanie: student rozumie korespondencję w języku ogólnym i specjalistycznym, rozumie większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, dokonuje ich oceny i proponuje zmiany; student potrafi czytać (z wykorzystaniem słownika) teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz akademickie teksty specjalistyczne związane z informatyką Słuchanie i mówienie: student potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, w przypadku zwracania się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami, potrafi analizować i rozwiązywać problemy dotyczące komunikacji z klientem, współpracownikami czy mediami; student potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio, telewizji, prasie specjalistycznej akademickiej poświęconej informatyce oraz w Internecie; SYMBOLE EFEKTÓW K2I_U01, K2I_U03, K2I_U04 K2I_U01, K2I_U03, K2I_U04 K2I_U01, K2I_U03, K2I_U04 METODY WERYFIKACJI Sprawdzian pisemny Sprawdzian pisemny Sprawdzian pisemny/ustny FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) WARUNKI ZALICZENIA: Ćwiczenia laboratoryjne (lektorat) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen (minimum 60%) z kolokwiów przeprowadzonych 2 razy w semestrze, przedstawienie krótkiej wypowiedzi (3 min) na temat związany z wybraną specjalizacją oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne (50 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 6 godz. Konsultacje = 4 godz. 25

26 Studia niestacjonarne (50 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 20 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 6 godz. Konsultacje = 4 godz. LITERATURA PODSTAWOWA: Headway Academic Skills, Sarah Philpot, Lesley Curnick, Emma Pathare, Gary Pathare & Richard Harrison, OUP. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Douglas A. Downing, Ph.D., Michael A. Covington, Ph.D., Melody Mauldin Covington, Catherine Anne Covington, Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron s Educational Series, Inc., Michael McCarthy&Felicity O Dell, Academic Vocabulary in Use, CUP Jon Marks, Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology, A&C Black, London, Michael Vince, Macmillan English Grammar In Context (Advanced), Macmillan Education Santiago Remacha Esteras, Professional English in Use ICT, Cambridge University Press, anglojezyczne magazyny specjalistyczne publikowane przez THE IEEE COMPUTER. SOCIETY. PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Jolanta Bąk 26

27 H I S T O R I A T E C H N I K I Kod przedmiotu: 08.3-WE-INFD-HT Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący wykład Prowadząc y: pracownik WH zajęć Liczba Liczba godzin godzin w sem w tygo estrze dniu Semestr zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 15 1 III Zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne 2 W ykład 9 1 III Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z wybranymi przełomami w dziejach cywilizacji, wywołującymi zmiany modelu i stylu życia ludzi, a determinowanymi odkryciami i zastosowaniami technicznymi. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wprowadzenie do historii techniki. Społeczne aspekty postępu technicznego. Terminologia. Rewolucja neolityczna od koczownictwa do osadnictwa. Rewolucja. Wojny religijne i budownictwo sakralne technika epoki średniowiecza i nowożytności. Rewolucja agrarna od rolnictwa feudalnego do nowoczesnego. Rewolucja przemysłowa od manufaktur do fabryk. Druga rewolucja przemysłowa. Rewolucja naukowo-techniczna epoka postindustrialna. Społeczeństwo informacyjne. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: wykład konwersatoryjny; analiza materiałów źródłowych podczas wykładu EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ 27

28 Student zna podstawowe zagadnienia związane z historią techniki i jej społecznymi konsekwencjami. Samodzielnie podejmuje, inicjuje i poddaje krytyce proste oraz poszerzone działania badawcze dotyczące relacji technika społeczeństwo K2I_U04 K2I_K02 K2I_K06 Weryfikacja na bieżąco podczas konwersacji i dyskusji panelowych podczas wykładu. Analiza informacji podawanych w trakcie wykładu. Kolokwium pisemne na koniec semestru. Wykład WARUNKI ZALICZENIA: Zaliczenie z oceną polegać będzie na bieżącej kontroli przyswojenia sobie zasobów informacji przekazywanych studentowi oraz ewaluacja zdolności do samodzielnego interpretowania i analizowania informacji, jak również stopnia rozumienia specyfiki tematyki. Obecność na wykładzie. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia stacjonarne (50 godz.) Godziny kontaktowe = 15 godz. Przygotowanie się do zajęć = 7 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 10 godz. Przygotowanie do kolokwium = 10 godz. Konsultacje = 8 godz. Studia niestacjonarne (50 godz.) Godziny kontaktowe = 9 godz. Przygotowanie się do zajęć = 9 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz. Przygotowanie do kolokwium = 10 godz. Konsultacje = 10 godz. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Paturi F. R: Kronika Techniki. Wydawnictwo Kronika, Warszawa Orłowski B. i inn.: Encyklopedia odkryć i wynalazków. Wiedza Powszechna, Warszawa Craughwell Thomas J.: Wielka księga wynalazków. BELLONA, Gierlotka S.: Historia Elektrotechniki. Wydawnictwo Śląsk, Pater Z.: Wybrane zagadnienia z historii techniki. Politechnika Lubelska, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Ziółkowski A.: Historia Powszechna. Starożytność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Chwalba A.: Historia Powszechna. Wiek XIX. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Rifkin J.: Trzecia Rewolucja Przemysłowa. Warszawa Borkowski R.: Cywilizacja technika ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku. Kraków Krzysztofek K., Szczepański M.: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Ryszard Michalak 28

29 Z A C H O W A N I A C Z Ł O W I E K A W O R G A N I Z A C JJ I I N A R Y N K U P R A C Y Kod przedmiotu: 04.2-WE-INFD-ZCORP Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący wykład Prowadząc y: pracownicy WEZ zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 III Zaliczenie pisemne i projekt na ocenę Studia niestacjonarne 3 W ykład 18 2 III Zaliczenie pisemne i projekt na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zaznajomienie studenta z uwarunkowaniami zachowań w organizacji i na rynku pracy. Poznanie czynników ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy. Nabycie umiejętności pełnienia różnych ról w organizacji (podwładny, lider, przedsiębiorca, innowator). WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Problemy współpracy i godzenia interesów. Koncepcje efektywnego kierowania. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. Kultura organizacyjna. Przedsiębiorczość technologiczna we współczesnej gospodarce. Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach sektora MSP. Podstawy teorii innowacji. Komercjalizacja wiedzy i technologii. Instytucje wsparcia innowacji i przedsiębiorczości. Finansowanie innowacji. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład z elementami konwersatoryjnymi, prezentacja multimedialna, studium przypadku, metoda projektowa, praca w grupach EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ Uzyskanie podstawowej wiedzy na K2I_W16 Zaliczenie pisemne Wykład 29

30 OPIS EFEKTU temat uwarunkowań zachowań człowieka w organizacji i na rynku. Uzyskanie wiedzy o mechanizmie komercjalizacji wiedzy i technologii. Uzyskanie wiedzy o czynnikach ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy. Student potrafi zidentyfikować czynniki kształtujące pozycję człowieka w miejscu pracy Student potrafi przygotować projekt komercjalizacji wybranej technologii Umiejętność pozyskiwania informacji na temat programów wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw SYMBOLE EFEKTÓW K2I_K03 K2I_W16 METODY WERYFIKACJI Opracowanie przypadku studium FORMA ZAJĘĆ Wykład K2I_W16 Zaliczenie pisemne Wykład K2I_K02 Zaliczenie pisemne Wykład K2I_W09 K2I_K05 K2I_U04 Opracowanie przypadku Opracowanie przypadku studium studium Wykład Wykład WARUNKI ZALICZENIA: Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze. Składowe oceny końcowej = wykład: 100% OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Studia niestacjonarne (75 godz.) Godziny kontaktowe = 30 godz. Przygotowanie się do zajęć = 10 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 12 godz. Konsultacje = 15 godz. Przygotowanie się do kolokwium= 8 godz. Studia niestacjonarne (75 godz.) Godziny kontaktowe = 18 godz. Przygotowanie się do zajęć = 17 godz. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą = 15 godz. Konsultacje = 18 godz. Przygotowanie się do kolokwium= 7 godz. LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce. Wyd. Nauk. US, Szczecin, Dzikowski P., Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich, Difin, Warszawa, Lachniewicz S., Matejun M., Walecka A., Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo TNT, Warszawa, Weresa M.A., Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa, Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa Doligalski T., Modele biznesu w Internecie, PWN, Warszawa 2014 PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Piotr Dzikowski 30

31 C Y F R O W E P R Z E T W A R Z A N I E I K O M P R E S JJ A D A N Y C H Kod przedmiotu: 11.3-WE-INFD-CPIK Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Wojciech Zając Prowadząc y: dr inż. Wojciech Zając zajęć Liczb Liczb a a godzi godzi n n w sem w tyg estrze odniu Seme str zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 egzamin II Laboratorium 30 2 zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 6 W ykład 18 2 egzamin II Laboratorium 18 2 zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie z zagadnieniami cyfryzacji i przetwarzania danych. Ukształtowanie zrozumienia roli metod cyfrowego przetwarzania danych w technice i rozwoju społeczeństwa. Ukształtowanie umiejętności w zakresie modelowania systemów cyfrowego przetwarzania danych. WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Cyfryzacja - wprowadzenie. Reprezentacja sygnału dyskretnego, próbkowanie i kwantyzacja danych. Reprezentacja obrazu, modele odwzorowania barw. Cyfrowa filtracja danych, podstawowe przekształcenia. Widmowa reprezentacja sygnału. Transformaty: DCT, DWT. Przykład systemu kodująco-dekodującego. Kodek falkowy obrazu Kompresja danych, przykłady algorytmów. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny. Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: OPIS EFEKTU SYMBOLE EFEKTÓW METODY WERYFIKACJI FORMA ZAJĘĆ 31

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Inżynieria Bezpieczeństwa. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr.

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Załącznik nr 2 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba

Bardziej szczegółowo

Wykład Laboratoria(Lab)

Wykład Laboratoria(Lab) . Przedmiot: Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Algorytmizacja

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień I Studia inżynierskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo