UMOWA o świadczenie usług reklamowych (umowa projektowa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA o świadczenie usług reklamowych (umowa projektowa)"

Transkrypt

1 UMOWA o świadczenie usług reklamowych (umowa projektowa) zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy : (1) z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP, kapitał zakładowy, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym", a (2) z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP, kapitał zakładowy zł, reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Agencją, następującej treści : 1. Definicje Dla celów niniejszej Umowy następujące wyrażenia będą oznaczać: 1.1. Umowa niniejsza umowa o świadczenie usług reklamowych wraz z załącznikami; 1.2. Usługi usługi reklamowe stanowiące przedmiot Umowy; 1.3. Materiały Reklamowe wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące produktu/usług lub marki Zamawiającego, których wykonanie zostało zlecone przez Zmawiającego w ramach Umowy i które zostały opisane w załączniku nr 1 do Umowy; 1.4. Harmonogram - terminarz realizacji Materiałów Reklamowych, zawierający przynajmniej szczegółowy zakres prac, a także czas trwania i moment zakończenia prac w ramach Materiałów Reklamowych; 1.5. Kosztorys dokument przedstawiający szczegółową wycenę Materiałów Reklamowych jakie mają być wykonane przez Agencję w ramach określonych Materiałów Reklamowych; 1.6. Przedstawiciel Zamawiającego - osoba określona w Umowie, upoważnioną przez Zamawiającego do składania w jego imieniu oświadczeń przewidzianych Umową, z

2 wyjątkiem oświadczeń dotyczących zmiany Umowy; 1.7. Przedstawiciel Agencji - osoba określona w Umowie, upoważnioną przez Agencję do składania w jej imieniu oświadczeń przewidzianych Umową, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących zmiany Umowy; 1.8. Dni Robocze dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych w Polsce za ustawowo wolne od pracy Media - wszelkie dostępne środki służące rozpowszechnianiu Materiałów Reklamowych, a w szczególności telewizja, radio, kino, prasa, nośniki reklamy zewnętrznej, multimedia i Internet. 2. Przedmiot Umowy Na mocy niniejszej umowy ( Umowa ) Zamawiający zleca, a Agencja zobowiązuje się zrealizować Materiały Reklamowe dotyczące produktów/usług Zamawiającego pod marką, szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Sposób wykonywania Umowy 3.1. Materiały Reklamowe będą realizowane zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z Kosztorysem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy W terminach wynikających z Harmonogramu, Agencja przedstawiać będzie Zamawiającemu do zatwierdzenia poszczególne wykonane prace wymienione w Harmonogramie Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia przedstawionych prac w terminie wynikającym z Harmonogramu lub żądania na piśmie wprowadzenia poprawek lub zmian, jednakże pod warunkiem, że nie wykraczają one poza zakres wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy i zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje prac kreatywnych Zamawiający ma prawo żądania zmian lub poprawek wykraczających poza zakres określony w pkt Umowy lub w zatwierdzonych przez siebie pracach, a Agencja będzie zobowiązana do ich wprowadzenia w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, jedynie pod warunkiem pokrycia wszystkich związanych z tym dodatkowych kosztów po stronie Agencji oraz zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia obliczanego według stawki wynagrodzenia, określonej w Załączniku nr 4 do Umowy, stosownie do zaangażowania czasowego osoby wprowadzającej zmiany i jej kwalifikacji, chyba że Strony postanowią inaczej Agencja przystąpi do produkcji poszczególnych Materiałów Reklamowych, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie 5 poniżej, projektów tych Materiałów Reklamowych. Produkcja nastąpi poprzez zlecenie jej prowadzenia przez Agencję podwykonawcom, zgodnie z pkt. 4 Umowy Agencja dokonywać będzie sprawdzenia i odbioru Materiałów Reklamowych od podwykonawców. W przypadku wad lub usterek Agencja dokonywać będzie reklamacji. 2

3 3.7. Agencja przedstawiać będzie Zamawiającemu w terminach wynikających z Harmonogramu poszczególne wyprodukowane Materiały Reklamowe do zatwierdzenia. 4. Podwykonawcy 4.1. Agencja dokona wyboru najodpowiedniejszych, pod względem profesjonalnym, jakościowym, artystycznym i ekonomicznym, podwykonawców konkretnych Materiałów Reklamowych Agencja może zlecić wykonanie Materiałów Reklamowych podwykonawcy wskazanemu przez Zamawiającego Agencja odpowiedzialna jest za działania i zaniechania podwykonawców, z których pomocą wykonuje Materiały Reklamowe, jak za własne działania lub zaniechania. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podwykonawców wskazanych przez Zamawiającego, co, o ile Strony nie postanowią inaczej, nie zwalnia jej z obowiązku sprawowania nadzoru nad produkcją. 5. Zatwierdzenia 5.1. Wszelkie zatwierdzenia w ramach Umowy będą dokonywane jednoosobowo przez Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie Zatwierdzenia wymagają dla swej ważności jednej z następujących form: (a) formy pisemnej; (b) faksu na papierze firmowym Zamawiającego z podpisem Przedstawiciela Zamawiającego; (c) listu wysłanego z osobistego adresu w poczcie elektronicznej ( ) Przedstawiciela Zamawiającego; zawsze jednak na Materiale Reklamowym, dokumencie, Kosztorysie, Harmonogramie lub innym materiale ich oryginale, kopi faksowej lub wersji zeskanowanej - którego dotyczą uwagi lub zatwierdzenie. 6. Zasady współpracy przy realizacji Umowy 6.1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Agencją w zakresie wykonywania Umowy oraz udzielania Agencji wszelkich informacji wskazanych przez Agencję potrzebnych do realizacji postanowień Umowy Wszelkie bieżące uzgodnienia będą przedstawiane przez Agencję w formie raportów bieżących (tzw. Contact report). Raporty będą przedstawiane przez Agencję najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dokonaniu uzgodnień przez Strony i wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Strony ustalą nową treść raportu, który ponownie zostanie przesłany do Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia Ustalenia przyjęte w raporcie wiążą Strony i stanowią uzupełnienie postanowień 3

4 Umowy. Postanowienia zawarte w raportach mają pierwszeństwo przed wcześniejszymi postanowieniami raportów w tym zakresie. 7. Odpowiedzialność Agencji 7.1. Agencja będzie realizować Umowę dokładając należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru jej działalności Odpowiedzialność Agencji jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Zamawiającego Agencja nie ponosi odpowiedzialności za skutki odmowy przez Zamawiającego zatwierdzeń poszczególnych prac lub dokumentów przedstawionych przez Agencję i wymagających zatwierdzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, pomimo ich zgodności z ustaleniami Stron, albo w przypadku dokonania zatwierdzenia z opóźnieniem Agencja nie ponosi odpowiedzialności za prace zatwierdzone przez Zamawiającego, w tym ewentualne błędy, nieścisłości lub informacje mogące wprowadzić w błąd lub prowadzące do reklamy niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami w Materiałów Reklamowych wywołane informacjami lub materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego Agencja nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w prezentowaniu Materiałów Reklamowych oraz sposób ich prezentacji przez Media W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności założonych przez Zamawiającego działań reklamowych z prawem, a w szczególności przepisami o ochronie praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych lub przepisami o nieuczciwej konkurencji, nieuczciwym praktykom rynkowym lub nielegalnej reklamie, Agencja może zgłosić Zamawiającemu swoje wątpliwości i zlecić wykonanie opinii prawnej w tym zakresie, a następnie zgłosić zastrzeżenia, przy czym koszty opinii ponosi Zamawiający W przypadku, gdy mimo zgłoszenia przez Agencję wątpliwości w zakresie opisanym w pkt Umowy, Zamawiający zdecyduje się na realizację tych działań, Agencja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne skutki prawne bądź naruszenia będące rezultatem takich działań podjętych na życzenie Zamawiającego. W takich przypadkach Zamawiający zwolni Agencję z wszelkich roszczeń. 8. Wynagrodzenie 8.1. W zamian za wykonanie przez Agencję Usług objętych Umową Zamawiający zapłaci Agencji wynagrodzenie w wysokości określonej w Kosztorysie stanowiącym Załącznik nr Niezależnie od zapłaty wynagrodzenia określonego w Kosztorysie, Zamawiający zwróci Agencji wszelkie koszty poniesione przez Agencję w związku z realizacją przedmiotu Umowy, nieprzewidziane w Kosztorysie lub wynikające z wprowadzenia zmian do projektów Materiałów Reklamowych lub do zatwierdzonych przez 4

5 Zamawiającego prac po zatwierdzeniu Kosztorysu, w tym w szczególności koszty tłumaczeń, przesyłek kurierskich, przejazdów, diet, badań, np. konsumenckich, obsługi prawnej dotyczącej świadczonych Usług, lub koszty, które wynikają ze zmian wprowadzonych do Materiałów Reklamowych po zawarciu Umowy, pod warunkiem, że Agencja zawiadomi uprzednio Zamawiającego o konieczności poniesienia kosztów, a Zamawiający dokona ich zatwierdzenia Rozliczenie należnego Agencji wynagrodzenia i zwrot kosztów, o których mowa w niniejszym punkcie, następować będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Agencję. 9. Zasady płatności wynagrodzenia 9.1. Wszystkie płatności na rzecz Agencji dokonywane będą w ratach określonych w Kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i w terminach tam wskazanych, a jeżeli Kosztorys nie przewiduje terminu płatności, należność określona w danej fakturze VAT jest płatna w terminie wskazanym na fakturze, nie dłuższym niż dni od daty jej wystawienia Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Agencji wskazany na fakturze Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania odpowiednią kwotą rachunku bankowego Agencji Jeżeli Zamawiający uchybi terminom płatności, określonych na zasadach określonych w Umowie, będzie wówczas zobowiązany zapłacić Agencji odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia Należności na rzecz Agencji z tytułu wykonywania Umowy będą powiększane o stawkę podatku od towarów i usług (VAT) określoną w stosownych przepisach W przypadku uchybienia któremukolwiek terminowi płatności, Agencja jest upoważniona do wstrzymania wszelkich dalszych prac i nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów wynikających z Harmonogramu oraz wysokości kosztów wynikających z Kosztorysu. 10. Prawa Autorskie i Pokrewne Agencja nabędzie i udzieli Zamawiającemu, z chwilą otrzymania całości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8.1. Umowy oraz zwrotu kosztów, o których mowa w pkt Umowy, do danych Materiałów Reklamowych, majątkowe prawa autorskie i pokrewne do rozporządzania i korzystania z zaakceptowanych przez Zamawiającego i wyprodukowanych na jego zlecenie Materiałów Reklamowych, w zakresie/na polach eksploatacji wskazanych w Kosztorysie. (Opcjonalnie) Agencja nabędzie i przeniesie lub udzieli na Zamawiającego z chwilą otrzymania całości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8.1 Umowy oraz zwrotu kosztów, o których mowa w pkt Umowy licencje lub zezwolenia na korzystanie z 5

6 zaakceptowanego przez Zamawiającego i wyprodukowanych w wykonaniu niniejszej Umowy Materiałów Reklamowych od osób trzecich, w zakresie/na polach eksploatacji opisanych w Kosztorysie W przypadku praw autorskich nabytych przez Agencję na postawie art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich na terytorium Rzeczpospolitej Polski na okres 6 miesięcy licząc od dnia pierwszej emisji Materiałów Reklamowych, których dotyczą te prawa, na polach eksploatacji określonych szczegółowo w Kosztorysie Postanowienia pkt nie dotyczą tych elementów Materiałów Reklamowych, które Zamawiający przekazał Agencji lub do których prawa nabył we własnym zakresie, informując o tym Agencję Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.1 Umowy, zawiera wynagrodzenie za udzielenie autorskich praw majątkowych lub licencji do rozporządzania i korzystania z zaakceptowanych przez Zamawiającego i wyprodukowanych na jego zlecenie Materiałów Reklamowych, na wszystkich uzgodnionych i wskazanych w Kosztorysie polach eksploatacji. W przypadku braku dokonania zapłaty całości wynagrodzenia lub zwrotu kosztów należnych Agencji, Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania i rozporządzania utworami stworzonymi w wykonaniu niniejszej Umowy, a ewentualne takie korzystanie jest bezprawne Agencja rezygnuje z umieszczania w Materiałach Reklamowych swojej nazwy, znaku firmowego i nazwiska twórców i wykonawców W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła przeciwko Zamawiającemu z uzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących jej dóbr lub praw, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Materiałów Reklamowych zgodnie z Umową, Agencja zobowiązana będzie zwolnić Zamawiającego z wszelkich takich roszczeń lub zapłacić zasądzone odszkodowanie pod warunkiem wypełnienia przez Zamawiającego zobowiązania określonego poniżej Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Agencję o zgłoszeniu przez osobę trzecią roszczeń, o których mowa w pkt 10.6., oraz umożliwić wskazanej przez Agencję osobie udział w rozmowach z taką osobą trzecią lub prowadzenie sporu sądowego, a także współpracować z Agencją podczas prowadzenia obrony. Zamawiający pod rygorem utraty prawa do roszczeń regresowych wobec Agencji nie może zaspokoić lub uznać żadnego roszczenia osoby trzeciej, jak również ponieść jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z roszczeniem. Agencja może prowadzić w imieniu Zamawiającego obronę lub zaspokoić roszczenie. Koszty pełnomocnika wskazanego przez Agencję pokrywa Agencja Postanowienia pkt i Umowy nie stosuje się w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami w odniesieniu do informacji, utworów lub innych materiałów, które zostały przekazane przez Zamawiającego lub włączone do Materiałów Reklamowych na jego wyraźne życzenie Niezależnie od powyższego, Agencji przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo korzystania z utworów, Materiałów Reklamowych lub innych materiałów 6

7 11. Poufność reklamowych stworzonych w wykonaniu niniejszej Umowy oraz z logo i nazwy Zamawiającego w ramach prezentowania swojego dorobku artystycznego na konkursach, festiwalach, wystawach w Internecie i w inny sposób Strony zobowiązują się nawzajem traktować jako ściśle poufne i nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania uprzednio wyraźniej zgody Strony Ujawniającej na piśmie, wszelkich danych, informacji i dokumentów ( Informacje Poufne ), w tym związanych z działalnością gospodarczą Strony Ujawniającej oraz jej planami marketingowymi, promocyjnym i handlowymi, a w szczególności wszelkich danych technicznych, finansowych i gospodarczych, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, wszelkich koncepcji, wynalazków, tajemnic handlowych, projektów i biznes planów, wyników badań rynkowych oraz innych informacji na temat Strony lub jej podmiotów powiązanych, klientów, dostawców, produktów i usług, zasad ustalania cen i sposobów prowadzenie sprzedaży, otrzymanych od Strony Ujawniającej, niezależnie od tego czy informacje te będą miały formę pisemną czy, między innymi, programów komputerowych, danych technicznych, rysunków, modeli, zdjęć, szkiców, prototypów lub wyników testów Obowiązek, o którym mowa w pkt powyżej nie dotyczy Informacji Poufnych, które zostały ujawnione zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu państwowego; W takim przypadku Strona Otrzymująca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą o otrzymaniu takiego wniosku lub polecenia wraz ze wskazaniem formy, charakteru, zakresu i celu ujawnienia, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, tak aby Strona Ujawniająca mogła podjąć niezbędne działania w celu ochrony swoich praw Zobowiązanie do zachowania poufności i jej ochrony zawarte w niniejszej Umowie ma zastosowanie niezależnie od tego czy Informacje Poufne były przekazane ustnie czy na piśmie czy w innej formie lub postaci i niezależnie od tego czy Informacje Poufne były faktycznie oznaczone jako poufne, zastrzeżone, tajne czy w inny sposób, czy też nie były w ogóle w żaden sposób oznaczone Dostęp do Informacji Poufnych mogą mieć wyłącznie osoby, którym takie informacje są niezbędne w celu prawidłowej realizacji celów Umowy oraz które zostały poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz o obowiązkach wynikających z niniejszego paragrafu Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim warunków Umowy Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie dotyczy okresu trwania Umowy, jak i okresu 3 lat od daty jej wygaśnięcia wskutek rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia bądź wskutek upływu terminu, na jaki ją zawarto, w przypadku, jeżeli Umowa zostanie zawarta na czas określony. 7

8 12. Siła Wyższa Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem Siły Wyższej, a w szczególności z powodu: pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny, lub z powodu innych okoliczności, które nie mogły być przewidziane i pozostają poza kontrolą Stron. 13. Czas trwania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do czasu wykonania przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy Niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, jeżeli jedna ze Stron w sposób zawiniony naruszy istotne postanowienia Umowy i mimo pisemnego wezwania przez drugą Stronę nie usunie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, skutków takiego naruszenia, albo nie zaprzestanie dalszego naruszania postanowień Umowy - druga strona będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za naruszenie istotnych warunków niniejszej Umowy uważane będą w szczególności: działanie na szkodę drugiej Strony, nieterminowa realizacja zleceń przez Agencję, nieterminowe dokonywanie rozliczeń przez Zamawiającego W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Agencji całości wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 8.1. Umowy W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Agencji, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Agencji wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonania przez Agencję przedmiotu Umowy. 14. Upoważnieni przedstawiciele Stron Przedstawicielem Zamawiającego są (imię i nazwisko, , tel. kontaktowy) Przedstawicielem Agencji są: (imię i nazwisko, , tel. kontaktowy) W przypadku jakichkolwiek zmian wskazanych wyżej osób, Strona, której zmiany dotyczą, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą ze Stron Wszelkie zawiadomienia powinny być przesyłane na wyżej określony adres Przedstawiciela Zamawiającego/ Przedstawiciela Agencji, do którego zawiadomienie jest kierowane, z zachowaniem zasad określonych w Umowie. 8

9 15. Postanowienia końcowe Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do Umowy, pod rygorem nieważności W sprawach nieunormowanych w Umowie zastosowanie mieć będą przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie w terminie trzydziestu (30) dni od daty zaproponowania polubownego rozstrzygnięcia przez jedną ze Stron, będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. W imieniu i na rzecz Zamawiającego W imieniu i na rzecz Agencji 9

UMOWA o świadczenie usług reklamowych (obsługa długofalowa)

UMOWA o świadczenie usług reklamowych (obsługa długofalowa) UMOWA o świadczenie usług reklamowych (obsługa długofalowa) zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy : (1) z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim

Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego nr 1/POKL.05.04.02-00-G95/13/Wizyta Studyjna/Niemcy z dnia 22.12.2014 r. UMOWA O DZIEŁO [PROJEKT] Zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie, między: Fundacją Europejskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dnia roku pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: I Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: audyt użyteczności wraz z przeprowadzeniem benchmarkingu, 2) Zadanie 2: warsztaty eksperckie - ogólna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH zawarta w Warszawie dnia. 2010 roku pomiędzy: INSTYTUTEM WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez:

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez: UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA na opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy murarskiej i klejów do projektu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu.

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu. Miejscowość. Dnia Prosta umowa na usługę budowlaną Zawarta w dniu w.. pomiędzy: 1. Nazwa zamawiającego: Adres:. NIP, reprezentowaną przez: Imię i nazwisko: stanowisko: Imię i nazwisko stanowisko: w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA KOSZTORYSOWANIE. L.p. Rodzaj wyceny Cena brutto

OFERTA CENOWA KOSZTORYSOWANIE. L.p. Rodzaj wyceny Cena brutto OFERTA CENOWA KOSZTORYSOWANIE L.p. Rodzaj wyceny Cena brutto 1 Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie 1,00-2,00 zł

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowanym przez

Wzór umowy. reprezentowanym przez Wzór umowy UMOWA O PRZEPROWADZENIE AUDYTU SPEŁNIANIA STANDARDÓW DZIAŁALNIA IOB OPRACOWANYCH PRZEZ ŚRODOWISKO IOB I PRZYJĘTYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZAMÓWIENIA. nr, zawarta.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy:

UMOWA ZAMÓWIENIA. nr, zawarta.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy: UMOWA ZAMÓWIENIA nr, zawarta.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy: Estradą Poznańską z siedzibą w Poznaniu (61-767), ul. Masztalarska 8, miejską instytucją Kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury w Wydziale

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH Zawarta w Warszawie dnia. 2010 roku pomiędzy: INSTYTUTEM WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku,

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku, Umowa nr DRR/../16 Zawarta w dniu..2016 r., w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, NIP 542-254-20-16, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 39N6e/ /2014

UMOWA Nr 39N6e/ /2014 1 UMOWA Nr 39N6e/ /2014 Na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków dworców kolejowych oraz budynków nie dworcowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo