UMOWA o świadczenie usług reklamowych (umowa projektowa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA o świadczenie usług reklamowych (umowa projektowa)"

Transkrypt

1 UMOWA o świadczenie usług reklamowych (umowa projektowa) zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy : (1) z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP, kapitał zakładowy, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym", a (2) z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP, kapitał zakładowy zł, reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Agencją, następującej treści : 1. Definicje Dla celów niniejszej Umowy następujące wyrażenia będą oznaczać: 1.1. Umowa niniejsza umowa o świadczenie usług reklamowych wraz z załącznikami; 1.2. Usługi usługi reklamowe stanowiące przedmiot Umowy; 1.3. Materiały Reklamowe wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące produktu/usług lub marki Zamawiającego, których wykonanie zostało zlecone przez Zmawiającego w ramach Umowy i które zostały opisane w załączniku nr 1 do Umowy; 1.4. Harmonogram - terminarz realizacji Materiałów Reklamowych, zawierający przynajmniej szczegółowy zakres prac, a także czas trwania i moment zakończenia prac w ramach Materiałów Reklamowych; 1.5. Kosztorys dokument przedstawiający szczegółową wycenę Materiałów Reklamowych jakie mają być wykonane przez Agencję w ramach określonych Materiałów Reklamowych; 1.6. Przedstawiciel Zamawiającego - osoba określona w Umowie, upoważnioną przez Zamawiającego do składania w jego imieniu oświadczeń przewidzianych Umową, z

2 wyjątkiem oświadczeń dotyczących zmiany Umowy; 1.7. Przedstawiciel Agencji - osoba określona w Umowie, upoważnioną przez Agencję do składania w jej imieniu oświadczeń przewidzianych Umową, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących zmiany Umowy; 1.8. Dni Robocze dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych w Polsce za ustawowo wolne od pracy Media - wszelkie dostępne środki służące rozpowszechnianiu Materiałów Reklamowych, a w szczególności telewizja, radio, kino, prasa, nośniki reklamy zewnętrznej, multimedia i Internet. 2. Przedmiot Umowy Na mocy niniejszej umowy ( Umowa ) Zamawiający zleca, a Agencja zobowiązuje się zrealizować Materiały Reklamowe dotyczące produktów/usług Zamawiającego pod marką, szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Sposób wykonywania Umowy 3.1. Materiały Reklamowe będą realizowane zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z Kosztorysem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy W terminach wynikających z Harmonogramu, Agencja przedstawiać będzie Zamawiającemu do zatwierdzenia poszczególne wykonane prace wymienione w Harmonogramie Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia przedstawionych prac w terminie wynikającym z Harmonogramu lub żądania na piśmie wprowadzenia poprawek lub zmian, jednakże pod warunkiem, że nie wykraczają one poza zakres wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy i zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje prac kreatywnych Zamawiający ma prawo żądania zmian lub poprawek wykraczających poza zakres określony w pkt Umowy lub w zatwierdzonych przez siebie pracach, a Agencja będzie zobowiązana do ich wprowadzenia w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, jedynie pod warunkiem pokrycia wszystkich związanych z tym dodatkowych kosztów po stronie Agencji oraz zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia obliczanego według stawki wynagrodzenia, określonej w Załączniku nr 4 do Umowy, stosownie do zaangażowania czasowego osoby wprowadzającej zmiany i jej kwalifikacji, chyba że Strony postanowią inaczej Agencja przystąpi do produkcji poszczególnych Materiałów Reklamowych, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie 5 poniżej, projektów tych Materiałów Reklamowych. Produkcja nastąpi poprzez zlecenie jej prowadzenia przez Agencję podwykonawcom, zgodnie z pkt. 4 Umowy Agencja dokonywać będzie sprawdzenia i odbioru Materiałów Reklamowych od podwykonawców. W przypadku wad lub usterek Agencja dokonywać będzie reklamacji. 2

3 3.7. Agencja przedstawiać będzie Zamawiającemu w terminach wynikających z Harmonogramu poszczególne wyprodukowane Materiały Reklamowe do zatwierdzenia. 4. Podwykonawcy 4.1. Agencja dokona wyboru najodpowiedniejszych, pod względem profesjonalnym, jakościowym, artystycznym i ekonomicznym, podwykonawców konkretnych Materiałów Reklamowych Agencja może zlecić wykonanie Materiałów Reklamowych podwykonawcy wskazanemu przez Zamawiającego Agencja odpowiedzialna jest za działania i zaniechania podwykonawców, z których pomocą wykonuje Materiały Reklamowe, jak za własne działania lub zaniechania. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podwykonawców wskazanych przez Zamawiającego, co, o ile Strony nie postanowią inaczej, nie zwalnia jej z obowiązku sprawowania nadzoru nad produkcją. 5. Zatwierdzenia 5.1. Wszelkie zatwierdzenia w ramach Umowy będą dokonywane jednoosobowo przez Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie Zatwierdzenia wymagają dla swej ważności jednej z następujących form: (a) formy pisemnej; (b) faksu na papierze firmowym Zamawiającego z podpisem Przedstawiciela Zamawiającego; (c) listu wysłanego z osobistego adresu w poczcie elektronicznej ( ) Przedstawiciela Zamawiającego; zawsze jednak na Materiale Reklamowym, dokumencie, Kosztorysie, Harmonogramie lub innym materiale ich oryginale, kopi faksowej lub wersji zeskanowanej - którego dotyczą uwagi lub zatwierdzenie. 6. Zasady współpracy przy realizacji Umowy 6.1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Agencją w zakresie wykonywania Umowy oraz udzielania Agencji wszelkich informacji wskazanych przez Agencję potrzebnych do realizacji postanowień Umowy Wszelkie bieżące uzgodnienia będą przedstawiane przez Agencję w formie raportów bieżących (tzw. Contact report). Raporty będą przedstawiane przez Agencję najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dokonaniu uzgodnień przez Strony i wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Strony ustalą nową treść raportu, który ponownie zostanie przesłany do Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia Ustalenia przyjęte w raporcie wiążą Strony i stanowią uzupełnienie postanowień 3

4 Umowy. Postanowienia zawarte w raportach mają pierwszeństwo przed wcześniejszymi postanowieniami raportów w tym zakresie. 7. Odpowiedzialność Agencji 7.1. Agencja będzie realizować Umowę dokładając należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru jej działalności Odpowiedzialność Agencji jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Zamawiającego Agencja nie ponosi odpowiedzialności za skutki odmowy przez Zamawiającego zatwierdzeń poszczególnych prac lub dokumentów przedstawionych przez Agencję i wymagających zatwierdzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, pomimo ich zgodności z ustaleniami Stron, albo w przypadku dokonania zatwierdzenia z opóźnieniem Agencja nie ponosi odpowiedzialności za prace zatwierdzone przez Zamawiającego, w tym ewentualne błędy, nieścisłości lub informacje mogące wprowadzić w błąd lub prowadzące do reklamy niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami w Materiałów Reklamowych wywołane informacjami lub materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego Agencja nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w prezentowaniu Materiałów Reklamowych oraz sposób ich prezentacji przez Media W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności założonych przez Zamawiającego działań reklamowych z prawem, a w szczególności przepisami o ochronie praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych lub przepisami o nieuczciwej konkurencji, nieuczciwym praktykom rynkowym lub nielegalnej reklamie, Agencja może zgłosić Zamawiającemu swoje wątpliwości i zlecić wykonanie opinii prawnej w tym zakresie, a następnie zgłosić zastrzeżenia, przy czym koszty opinii ponosi Zamawiający W przypadku, gdy mimo zgłoszenia przez Agencję wątpliwości w zakresie opisanym w pkt Umowy, Zamawiający zdecyduje się na realizację tych działań, Agencja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne skutki prawne bądź naruszenia będące rezultatem takich działań podjętych na życzenie Zamawiającego. W takich przypadkach Zamawiający zwolni Agencję z wszelkich roszczeń. 8. Wynagrodzenie 8.1. W zamian za wykonanie przez Agencję Usług objętych Umową Zamawiający zapłaci Agencji wynagrodzenie w wysokości określonej w Kosztorysie stanowiącym Załącznik nr Niezależnie od zapłaty wynagrodzenia określonego w Kosztorysie, Zamawiający zwróci Agencji wszelkie koszty poniesione przez Agencję w związku z realizacją przedmiotu Umowy, nieprzewidziane w Kosztorysie lub wynikające z wprowadzenia zmian do projektów Materiałów Reklamowych lub do zatwierdzonych przez 4

5 Zamawiającego prac po zatwierdzeniu Kosztorysu, w tym w szczególności koszty tłumaczeń, przesyłek kurierskich, przejazdów, diet, badań, np. konsumenckich, obsługi prawnej dotyczącej świadczonych Usług, lub koszty, które wynikają ze zmian wprowadzonych do Materiałów Reklamowych po zawarciu Umowy, pod warunkiem, że Agencja zawiadomi uprzednio Zamawiającego o konieczności poniesienia kosztów, a Zamawiający dokona ich zatwierdzenia Rozliczenie należnego Agencji wynagrodzenia i zwrot kosztów, o których mowa w niniejszym punkcie, następować będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Agencję. 9. Zasady płatności wynagrodzenia 9.1. Wszystkie płatności na rzecz Agencji dokonywane będą w ratach określonych w Kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy i w terminach tam wskazanych, a jeżeli Kosztorys nie przewiduje terminu płatności, należność określona w danej fakturze VAT jest płatna w terminie wskazanym na fakturze, nie dłuższym niż dni od daty jej wystawienia Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Agencji wskazany na fakturze Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania odpowiednią kwotą rachunku bankowego Agencji Jeżeli Zamawiający uchybi terminom płatności, określonych na zasadach określonych w Umowie, będzie wówczas zobowiązany zapłacić Agencji odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia Należności na rzecz Agencji z tytułu wykonywania Umowy będą powiększane o stawkę podatku od towarów i usług (VAT) określoną w stosownych przepisach W przypadku uchybienia któremukolwiek terminowi płatności, Agencja jest upoważniona do wstrzymania wszelkich dalszych prac i nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów wynikających z Harmonogramu oraz wysokości kosztów wynikających z Kosztorysu. 10. Prawa Autorskie i Pokrewne Agencja nabędzie i udzieli Zamawiającemu, z chwilą otrzymania całości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8.1. Umowy oraz zwrotu kosztów, o których mowa w pkt Umowy, do danych Materiałów Reklamowych, majątkowe prawa autorskie i pokrewne do rozporządzania i korzystania z zaakceptowanych przez Zamawiającego i wyprodukowanych na jego zlecenie Materiałów Reklamowych, w zakresie/na polach eksploatacji wskazanych w Kosztorysie. (Opcjonalnie) Agencja nabędzie i przeniesie lub udzieli na Zamawiającego z chwilą otrzymania całości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8.1 Umowy oraz zwrotu kosztów, o których mowa w pkt Umowy licencje lub zezwolenia na korzystanie z 5

6 zaakceptowanego przez Zamawiającego i wyprodukowanych w wykonaniu niniejszej Umowy Materiałów Reklamowych od osób trzecich, w zakresie/na polach eksploatacji opisanych w Kosztorysie W przypadku praw autorskich nabytych przez Agencję na postawie art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich na terytorium Rzeczpospolitej Polski na okres 6 miesięcy licząc od dnia pierwszej emisji Materiałów Reklamowych, których dotyczą te prawa, na polach eksploatacji określonych szczegółowo w Kosztorysie Postanowienia pkt nie dotyczą tych elementów Materiałów Reklamowych, które Zamawiający przekazał Agencji lub do których prawa nabył we własnym zakresie, informując o tym Agencję Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.1 Umowy, zawiera wynagrodzenie za udzielenie autorskich praw majątkowych lub licencji do rozporządzania i korzystania z zaakceptowanych przez Zamawiającego i wyprodukowanych na jego zlecenie Materiałów Reklamowych, na wszystkich uzgodnionych i wskazanych w Kosztorysie polach eksploatacji. W przypadku braku dokonania zapłaty całości wynagrodzenia lub zwrotu kosztów należnych Agencji, Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania i rozporządzania utworami stworzonymi w wykonaniu niniejszej Umowy, a ewentualne takie korzystanie jest bezprawne Agencja rezygnuje z umieszczania w Materiałach Reklamowych swojej nazwy, znaku firmowego i nazwiska twórców i wykonawców W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła przeciwko Zamawiającemu z uzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących jej dóbr lub praw, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Materiałów Reklamowych zgodnie z Umową, Agencja zobowiązana będzie zwolnić Zamawiającego z wszelkich takich roszczeń lub zapłacić zasądzone odszkodowanie pod warunkiem wypełnienia przez Zamawiającego zobowiązania określonego poniżej Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Agencję o zgłoszeniu przez osobę trzecią roszczeń, o których mowa w pkt 10.6., oraz umożliwić wskazanej przez Agencję osobie udział w rozmowach z taką osobą trzecią lub prowadzenie sporu sądowego, a także współpracować z Agencją podczas prowadzenia obrony. Zamawiający pod rygorem utraty prawa do roszczeń regresowych wobec Agencji nie może zaspokoić lub uznać żadnego roszczenia osoby trzeciej, jak również ponieść jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z roszczeniem. Agencja może prowadzić w imieniu Zamawiającego obronę lub zaspokoić roszczenie. Koszty pełnomocnika wskazanego przez Agencję pokrywa Agencja Postanowienia pkt i Umowy nie stosuje się w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami w odniesieniu do informacji, utworów lub innych materiałów, które zostały przekazane przez Zamawiającego lub włączone do Materiałów Reklamowych na jego wyraźne życzenie Niezależnie od powyższego, Agencji przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo korzystania z utworów, Materiałów Reklamowych lub innych materiałów 6

7 11. Poufność reklamowych stworzonych w wykonaniu niniejszej Umowy oraz z logo i nazwy Zamawiającego w ramach prezentowania swojego dorobku artystycznego na konkursach, festiwalach, wystawach w Internecie i w inny sposób Strony zobowiązują się nawzajem traktować jako ściśle poufne i nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania uprzednio wyraźniej zgody Strony Ujawniającej na piśmie, wszelkich danych, informacji i dokumentów ( Informacje Poufne ), w tym związanych z działalnością gospodarczą Strony Ujawniającej oraz jej planami marketingowymi, promocyjnym i handlowymi, a w szczególności wszelkich danych technicznych, finansowych i gospodarczych, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, wszelkich koncepcji, wynalazków, tajemnic handlowych, projektów i biznes planów, wyników badań rynkowych oraz innych informacji na temat Strony lub jej podmiotów powiązanych, klientów, dostawców, produktów i usług, zasad ustalania cen i sposobów prowadzenie sprzedaży, otrzymanych od Strony Ujawniającej, niezależnie od tego czy informacje te będą miały formę pisemną czy, między innymi, programów komputerowych, danych technicznych, rysunków, modeli, zdjęć, szkiców, prototypów lub wyników testów Obowiązek, o którym mowa w pkt powyżej nie dotyczy Informacji Poufnych, które zostały ujawnione zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu państwowego; W takim przypadku Strona Otrzymująca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą o otrzymaniu takiego wniosku lub polecenia wraz ze wskazaniem formy, charakteru, zakresu i celu ujawnienia, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, tak aby Strona Ujawniająca mogła podjąć niezbędne działania w celu ochrony swoich praw Zobowiązanie do zachowania poufności i jej ochrony zawarte w niniejszej Umowie ma zastosowanie niezależnie od tego czy Informacje Poufne były przekazane ustnie czy na piśmie czy w innej formie lub postaci i niezależnie od tego czy Informacje Poufne były faktycznie oznaczone jako poufne, zastrzeżone, tajne czy w inny sposób, czy też nie były w ogóle w żaden sposób oznaczone Dostęp do Informacji Poufnych mogą mieć wyłącznie osoby, którym takie informacje są niezbędne w celu prawidłowej realizacji celów Umowy oraz które zostały poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz o obowiązkach wynikających z niniejszego paragrafu Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim warunków Umowy Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie dotyczy okresu trwania Umowy, jak i okresu 3 lat od daty jej wygaśnięcia wskutek rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia bądź wskutek upływu terminu, na jaki ją zawarto, w przypadku, jeżeli Umowa zostanie zawarta na czas określony. 7

8 12. Siła Wyższa Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem Siły Wyższej, a w szczególności z powodu: pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny, lub z powodu innych okoliczności, które nie mogły być przewidziane i pozostają poza kontrolą Stron. 13. Czas trwania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do czasu wykonania przez Strony zobowiązań wynikających z Umowy Niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, jeżeli jedna ze Stron w sposób zawiniony naruszy istotne postanowienia Umowy i mimo pisemnego wezwania przez drugą Stronę nie usunie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, skutków takiego naruszenia, albo nie zaprzestanie dalszego naruszania postanowień Umowy - druga strona będzie uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za naruszenie istotnych warunków niniejszej Umowy uważane będą w szczególności: działanie na szkodę drugiej Strony, nieterminowa realizacja zleceń przez Agencję, nieterminowe dokonywanie rozliczeń przez Zamawiającego W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Agencji całości wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 8.1. Umowy W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Agencji, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Agencji wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonania przez Agencję przedmiotu Umowy. 14. Upoważnieni przedstawiciele Stron Przedstawicielem Zamawiającego są (imię i nazwisko, , tel. kontaktowy) Przedstawicielem Agencji są: (imię i nazwisko, , tel. kontaktowy) W przypadku jakichkolwiek zmian wskazanych wyżej osób, Strona, której zmiany dotyczą, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą ze Stron Wszelkie zawiadomienia powinny być przesyłane na wyżej określony adres Przedstawiciela Zamawiającego/ Przedstawiciela Agencji, do którego zawiadomienie jest kierowane, z zachowaniem zasad określonych w Umowie. 8

9 15. Postanowienia końcowe Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do Umowy, pod rygorem nieważności W sprawach nieunormowanych w Umowie zastosowanie mieć będą przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie w terminie trzydziestu (30) dni od daty zaproponowania polubownego rozstrzygnięcia przez jedną ze Stron, będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. W imieniu i na rzecz Zamawiającego W imieniu i na rzecz Agencji 9

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie:

UMOWA NR / /12. Dnia roku w Warszawie: UMOWA NR / /12 Dnia roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo