REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO 1 Organizator konkursu Zarząd Powiatu Braniewskiego, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt: Logo Powiatu Braniewskiego. Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. Przedmiotowe postępowanie nie podlega rygorom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) 2 Cel i przedmiot konkursu oraz procedura zgłaszania projektów 1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do udziału w konkursie projektów, zwycięskiego projektu elementu graficznego (zwanego w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu: Logo), stanowiącego utwór plastyczny w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwycięskie Logo stanie się oficjalnym symbolem wizualnym identyfikującym Powiat Braniewski. 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, agencja reklamowa bądź inna firma będąca autorem zgłaszanego projektu, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów, niż konkurs przewidziany niniejszym regulaminem. 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa projekty Logo. 6. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje: poprzez przesłanie projektu pocztą na adres: lub w zamkniętej kopercie z adnotacją Zgłoszenie Konkurs na Logo Powiatu Braniewskiego na adres: Pl. Piłsudzkiego 2, Braniewo.

2 7. Do udziału w konkursie przyjęte zostaną wyłącznie projekty Logo, których zgłoszenie spełniać będzie, obok innych wymienionych w treści regulaminu warunków, także wszystkie poniższe wymogi: a) Projekt Logo doręczony na wskazany w punkcie 6 adres do dnia 30 czerwca 2011 roku, b) Projekt Logo przedłożony zostanie w formie papierowej na karcie formatu A4, a jednocześnie przedłożony zostanie w formie pliku graficznego w formacie CDR o rozdzielczości nie mniejszej niż 2400 X 1800 pikseli zapisanego na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD, w szczególnych przypadkach Komisja może dopuścić projekty opracowane tylko w formie plastycznej. c) Projekt Logo zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, podpisany będzie imieniem i nazwiskiem jego autora, d) Wraz z projektem Logo, przedłożone zostanie podpisane przez uczestnika oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. (dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych) 3 Warunki, jakie powinien spełniać projekt Logo 1. Projekt Logo może występować w następujących wariantach: a) logotypu będącego stylizacją literową nazwy Powiat Braniewski b) elementu graficznego będącego symbolem turystycznego charakteru Powiatu Braniewskiego, c) połączenia obu elementów opisanych w poprzednich podpunktach. d) projekt może zawierać pełną nazwę Powiat Braniewski i hasło promocyjne powiatu zalew dużych możliwości, 2. Projekt Logo może być wykonany dowolną techniką. 3. Projekt Logo powinien charakteryzować Powiat Braniewski i nawiązywać do jego charakteru.

3 4. Projekty Logo powinny nadawać się do różnorodnego wykorzystania promocyjnego i marketingowego oraz powinny zapewnić przejrzystą i łatwą do utrzymania strukturę bez względu na technikę wykonania. 4 Przebieg konkursu 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, składającą się z Członków powołanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego. 2. Przyjęte do konkursu projekty zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową pod względem funkcjonalności, innowacyjności, zgodności z zasadami regulaminu, a także odzwierciedlenia charakteru Powiatu Braniewskiego. 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości, co oznacza, że Członkom Komisji Konkursowej prace zostaną zaprezentowane w ten sposób, że każdemu zgłoszonemu projektowi zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej, numer ten będzie rozkodowany i dopiero wówczas zostanie ujawnione Członkom Komisji autorstwo zwycięskich projektów. 4. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 5. Posiedzenie Komisji Konkursowe, w celu oceny oraz wybory trzech najlepszych prac odbędzie się w terminie 21 dni od ostatecznej daty zgłaszania prac, z których Zarząd Powiatu Braniewskiego wyłoni zwycięzcę konkursu. 6. Decyzje Komisji rekomendujące trzy najlepsze prace zapadają większością głosów. 7. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania zwycięskiego projektu Logo, co jest równoznaczne z brakiem rozstrzygnięcia konkursu i rezygnacją z przyznania nagród, o których mowa w Zastrzega się, że Komisja może dokonać warunkowego wyboru zakwalifikowanych projektów, tzn. uzależnić uznanie danych projektów Logo za zakwalifikowane od wprowadzenia przez uczestnika konkursu określonych przez Komisję zmian projektu. Dokonanie przez uczestnika zmian wymaganych

4 przez Komisję i przedstawienie w ten sposób zmodyfikowanego projektu skutkować będzie uznaniem zmodyfikowanych projektów za zakwalifikowane. 9. Autor zwycięskiego projektu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyborze jego projektu oraz przyznaniu nagrody w formie pisemnej oraz telefonicznej nie później niż w terminie 21 dni od dnia wyboru przez Komisję Konkursową zwycięskiego projektu. Zawiadomienie określać będzie również miejsce i termin przekazania nagród. 5 Nagroda i pola eksploatacji utworu 1. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości: zł. (Jednego tysiąca złotych). 2. Obowiązek poniesienia ewentualnych ciężarów o charakterze publicznoprawnym związanych z otrzymaniem nagrody przez uczestnika konkursu spoczywa wyłącznie na tymże uczestniku. 3. W przypadku, gdy zwycięski projekt będzie projektem autorstwa więcej niż jednej osoby, nagrody, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu przyznane zostaną łącznie wszystkim współautorom zwycięskiej pracy. 4. Protokolarne przekazanie nagród przez Organizatora konkursu autorowi lub autorom zwycięskiego projektu nastąpi w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa 4 pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do eksploatacji utworu, bez dodatkowego wynagrodzenia dla autora, na następujących polach eksploatacji: a) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika, b) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla celów promocyjnych Organizatora konkursu, w katalogach i innych opracowaniach oraz w środkach masowego przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Uczestnika konkursu i/lub członków zespołu projektowego.

5 c) opracowywaniu utworu, w szczególności jego przeróbek lub adaptacji. 6 Postanowienia końcowe 1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu konkursu. 2. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego regulaminu w sposób wiążący rozstrzyga Komisja Konkursowa. 3. W przypadku zastrzeżeń uczestników konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację od decyzji Komisji do Zarządu Powiatu Braniewskiego w terminie 7 dni od ogłoszenia rekomendacji przez Komisję, na adres Organizatora z dopiskiem: Logo Powiatu Braniewskiego. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrzone. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych przez Zarząd Powiatu. Od decyzji Zarządu odwołanie nie przysługuje. 4. W terminie do dnia 30 lipca 2011 roku osoby, które dokonały zgłoszenia projektów Logo do konkursu, lecz zgłoszone przez nich projekty nie zostały wybrane jako projekt zwycięski, mogą odbierać swoje prace w siedzibie Organizatora. Po tym dniu prace zostaną protokólarnie zniszczone przez Komisję Konkursową. 5. Konkurs, którego zasady regulowane są niniejszym regulaminem, nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 6. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan I. Organizator i przedmiot konkursu. 1. Polska Izba Hotelarstwa zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo i hasło promocyjne będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkurs na filmy wideo -7 Festiwal IN OUT 2013

Regulamin otwartego konkurs na filmy wideo -7 Festiwal IN OUT 2013 Regulamin otwartego konkurs na filmy wideo -7 Festiwal IN OUT 2013 konkurs otwarty na najlepsze filmy wideo na temat: Tłumacząc teraźniejszość: współczesne formy buntu. 7 Festiwal IN OUT 2013 ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Ulubiony bohater Disneya lub Star Wars.

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Ulubiony bohater Disneya lub Star Wars. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Ulubiony bohater Disneya lub Star Wars. 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest Andrzej Cyra prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo