Interprint / Mecenas katalogu Łódź Design Festival 2011 Interprint / Patron of the Łódź Design Festival 2011 catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interprint / Mecenas katalogu Łódź Design Festival 2011 Interprint / Patron of the Łódź Design Festival 2011 catalogue"

Transkrypt

1

2

3 Interprint / Mecenas katalogu Łódź Design Festival 2011 Interprint / Patron of the Łódź Design Festival 2011 catalogue Paradyż Group / Główny Mecenas Łódź Design Festival 2011 Paradyż Group / Main Patron of Łódź Design Festival 2011

4 Spis treści / Contents Zmiana! / Change! Program Główny Przekierowanie / Main Programme Redirection Program Główny NeoFarm / Main Programme NeoFarm Wystawy Specjalne / Special Exhibitions Przegląd Szkół / School Review make me! Wystawy Towarzyszące / Accompanying Exhibitions Wystawy Towarzyszące Program Otwarty / Accompanying Exhibitions Open Programme Ceramika Paradyż Łodź Design Festival Podziękowania / Special Thanks Organizacja / Organisation

5 / 06 Zmiana! / Change! / 07 Zmiana! / Jedną z cech niezmiennie ludzkich jest potrzeba podporządkowania świata swoim wymaganiom i zmienianie go. Rozwijają się technologie i powstają sztuczne inteligencje. Świat zmienia się na skutek naszych działań, ale podlega także transformacjom wbrew naszej woli. Rozwój przemysłu i gospodarki rujnuje środowisko, powoduje przemiany społeczne, przeformułowuje sposób i warunki życia. Do tego dochodzą klęski żywiołowe, których skutkom możemy jedynie próbować zapobiegać. W ciągu zaledwie kilku pokoleń znany od stuleci świat bardzo się zmienił i na tym nie poprzestanie. Transformacji podlega społeczeństwo, gospodarka i ekonomia, a my jesteśmy sprawcami i ofiarami tego procesu. Zmieniają się potrzeby i to, co najważniejsze świadomość. To, co jest jednak stałe bez względu na wszystko, to potrzeba reagowania na zmiany na każdym poziomie: zarówno rozumu, czyli rozwiązywania problemów, jak i emocji, czyli ich oswajania. W 5. edycji festiwalu Łódź Design właśnie zmianom poświęcamy dwie wystawy Programu Głównego: Przekierowanie, przygotowaną przez Centrum Architektury z Warszawy oraz NeoFarm, której kuratorami są Boaz Cohen i Sayaka Yamamoto, izraelsko-japońska para działająca na co dzień w Eindhoven w Holandii. Wiele innych wydarzeń festiwalowych będzie do tego niezmiennego w swej ciągłości zjawiska nawiązywać. Wystawa Przekierowanie opowie nam o zmianach w architekturze. O tym, jak ta sztywna, monumentalna i przeznaczona po to, by trwać jak najdłużej, dziedzina projektowania wytrzymuje inicjatywy użytkowników. Na ile jest elastyczna i gotowa sprostać przeludnieniu, kryzysowi surowcowemu czy dewastacji środowiska? Na ile architektura jest podatna na eksperyment? Czy te zmiany powstają z inicjatywy architektów, czy też są zjawiskiem oddolnym, na które architekci zmuszeni są reagować? W jakimś sensie budynek, zespół urbanistyczny, być może bardziej niż jakiekolwiek inne dzieło raz oddane w ręce użytkownika, zaczyna żyć własnym życiem. Wystawa Przekierowanie nie poda gotowych recept ani odpowiedzi, lecz wskaże kierunki gdzie należy ich szukać. Pokaże, jak patrzeć i jak czytać, by zrozumieć istotę nieuniknionych zmian, z którymi architektura musi i będzie musiała się mierzyć coraz bardziej. Change! Wystawa NeoFarm odnosi się do zmian w strukturze społecznej. Mimo industrializacji i migracji znacznej części społeczeństwa do miast, pozostała w nas tęsknota do wiejskiego życia, rzemieślniczo wytwarzanych przedmiotów, naturalnych materiałów itp. Jednak nawet wyjeżdżając na wieś z trudem możemy je znaleźć. Poziom i jakość życia na wsi i w mieście zasadniczo dzisiaj się nie różni, a przynajmniej są wszelkie warunki po temu, by tak było. Wieś jest zmechanizowana. Pola są uprawiane, a zwierzęta hodowane przez komputery, które oczywiście obsługują ludzie. Jednak komputery, internet czy dostęp do wiedzy i do technologii niewątpliwie wartościowe pozbawiły ludzkość innych wartości, związanych z wiejskim życiem. Unifikacja i przemysłowa powtarzalność przedmiotów jest niechcianym ubocznym efektem rozwoju. To zmiana, niedawna i nieodwracalna. Jednak projektanci wypełniają tę lukę. Zamiast proponować sztucznie i nieszczerze naturalne przedmioty, bawią się tradycją, po trosze zaspokajając emocjonalne potrzeby, a po trosze przyjaźnie z nich pokpiwając. Zbliżają się do granicy kiczu, żartu, pastiszu, lecz w gruncie rzeczy ich propozycje są całkiem poważne. To propozycje nawiązania nowego kontaktu z naturą i prostym życiem. Na innych warunkach, przyjaznych dla obu stron. Zmiana to proces ciągły. Jednak by go dostrzec trzeba sie zatrzymać. By zrozumieć, trzeba się zatrzymać na dłużej. Propozycje Programu Głównego tegorocznego festiwalu Łódź Design zapraszają do refleksyjnego zwolnienia biegu i ponownego zadania pytania skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Agnieszka Jacobson-Cielecka Dyrektor Artystyczny Łódź Design Festival 2011 One of the unchangeable human features is the need to subject the world to our demands and change it. Technologies are developing and artificial intelligences are being produced. The world changes as a result of our actions, but it also transforms against our will. Development of the industry and economy ruins the environment, causes social changes, reformulates the way we live and our living conditions. What is more, there are also natural disasters, whose results we can only try to prevent. During merely few generations, the world that we had known for ages has changed a lot, and it will not stop changing. The society and economy are transforming, and we are the perpetrators and victims of this process. The needs are changing and so is the awareness. However, what remains stable regardless of other things is the need to react to changes on every level, both mental, which is to solve problems, and emotional to get accustomed to these new feelings. During the 5 th Łódź Design Festival, we dedicate two exhibitions of the Main Programme to changes: Redirection, prepared by Centrum Architektury from Warsaw, and NeoFarm, whose curators are Boaz Cohen and Sayaka Yamamoto, the Israel-Japanese couple that work in Eindhoven in Holland. Many other festival events will refer to this unchangeable and continuous phenomenon. The Redirection exhibition will show us the changes in architecture how this stiff, monumental field of design, meant to last as long as possible, faces grass-roots initiatives? To what extent is it flexible and ready to cope with overpopulation, resource crisis or environment devastation? To what extent is architecture prone to experiments? Are the changes caused by architects, or are they a bottom-up phenomenon to which the architects must react? A building, an urban complex, when it is handed over to the users, starts to live its own life, more than any other work. The Redirection exhibition will not provide ready recipes and answers, but it will show the directions in which to look for them. It will show how to look and read in order to understand the nature of unavoidable changes with which architecture must and will have to cope. The NeoFarm exhibition refers to changes in the social structure. In spite of industrialization and migration of a considerable part of the society to cities, we still long for rural life, craft made objects, natural materials, etc. However, even if we go to the countryside, it is hard to find them. Nowadays, the level and quality of life in the countryside do not differ from the life in the city, or at least they do not have to be different. Villages are mechanized. The land is cultivated, and animals are bred by computers, which are operated by people, of course. Yet, computers, the Internet or access to knowledge and technology undoubtedly valuable and needed have deprived the humankind of other values connected with rural life. Unification and industrial repeatability are an unwanted side effect of the development. It is a change, new and irreversible. However, designers fill this gap. Instead of suggesting artificially natural objects, they play with tradition and in this way they satisfy our emotional needs on the one hand and make light-hearted and rather warm fun of them on the other hand. They balance on the verge of kitsch, joke, pastiche, but their suggestions are quite serious. They encourage us to establish a new connection with nature and simple life, and establish new conditions, favourable for both sides. Change is a continuous process. But to notice it, you have to stop running. To understand it, you have to stop for a longer time. The Main Programme of this year s Łódź Design Festival invites us to slow down, think, and ask again where do we come from, who are we, where do we go? Agnieszka Jacobson-Cielecka Artistic Director of Łódź Design Festival 2011

6 / 08 Program Główny / Main Programme / 09 Program Główny / Main Programme Domek Vardehaugen, projekt Fantastic Norway, zdjęcie: Håkon Matre Aasarød, dzięki uprzejmości Fantastic Norway Cabin Vardehaugen, Fantastic Norway project, photo: Håkon Matre Aasarød, courtesy of Fantastic Norway

7 / 10 Przekierowanie / Redirection / 11 Program Główny / Przekierowanie Main Programme / Redirection Przekierowanie. O zmianie w architekturze. Architektura jest w kryzysie. Redirection. Change in architecture. Architecture is experiencing a crisis. Skończyła się epoka systemów organizujących całokształt życia człowieka i niosących w dziedzinie architektury gotowe recepty na poprawę bytu, jak maszyny do mieszkania czy całościowo zaplanowane miasta. Lawinowy przyrost ludności powoduje zwiększenie produkcji architektonicznej na niespotykaną dotąd skalę. Budownictwo podlega coraz szybszemu technologicznemu liftingowi. Tempo zmian pogłębia dezorientację. Niezmienną cechą architektury wciąż pozostaje sztywność i odporność na przekształcenia. To stawia pod znakiem zapytania przyszłą użyteczność powstających budynków i osiedli ludzkich, zwłaszcza w kontekście nowych problemów współczesnych społeczeństw, jak przeludnienie, nadciągający globalny kryzys surowcowy, pogłębianie się różnic społecznych czy zanieczyszczenie środowiska. Czy współczesna architektura ma pomysł na siebie? Spontanicznie, często oddolnie, pączkują nowe idee, które być może wskażą kierunki zmian. Przekierowania dokonują się tu i teraz: testom poddawane są pomysły na ekologiczne życie, eksperymentalne modele edukacji i pracy, prototypowe systemy kalkulacji danych, takie jak dataizm, czy nowe formy partycypacji społecznej w projektowaniu miast. Nie wiadomo dokąd te zjawiska nas doprowadzą. Warto jednak przyjrzeć się im jako próbom zaradzenia kryzysowi. Zamiast gotowych odpowiedzi, prezentujemy wiele podpowiedzi. Kurator: Centrum Architektury The era of systems aiming to organise the entirety of human existence while providing ready architectural formulas to improve lives such as machines for living or comprehensively planned cities is over. Explosive population growth has caused an unprecedented increase in architectural production. The construction industry is rapidly undergoing a technological revolution. The pace of all these changes intensifies the feeling of confusion. On the other hand, rigidity and resistance to modifications continue to characterise architectural works, raising questions about their usability in a changing world. The design of modern buildings and housing estates must take into account society s new problems, like: overpopulation, an approaching global resources crisis, deepening social differences as well as environmental concerns. Does contemporary architecture have an idea for itself and its future? There are spontaneous, bottom-up ideas which indicate the industry s future directions. Redirections are happening here and now. In fact, these ideas, such as environmentally friendly living, experimental modes of education and work, prototype systems for data calculation dataism, or new forms of social participation in urban design, are all being tested right now. While we do not know where these ideas will lead us, it is worth examining them as attempts to avert a global crisis. There are no ready solutions and answers, but we do have some hints and strategies to share. Curator: Centrum Architektury / Architecture Centre

8 / 12 Przekierowanie / Redirection / 13 Kierunki / Miejskie rolnictwo / Urban agriculture Directions Spółdzielnia pszczelarska w Chicago / Chicago Honey Co-op Jadalny park / Edible Park Miejski ogród leczniczy / Urban Physic Garden Ogród Prinzessinnengarten w Berlinie / Prinzessinnengarten in Berlin Eko-estetyka / Eco-aesthetics Budynek z makulatury PH-Z2 / Recycled Paper Building PH-Z2 Sklep firmowy Freitag / Freitag Flagship Store Dataizm / Dataism Domek Vardehaugen / Cabin Vardehaugen Nowa praca, nowa edukacja / New work, new education Wielofunkcyjna przestrzeń dla firmy Teletech / Multifunctional space for Teletech Kultura współuczestnictwa / Culture of participation Podwórko na warszawskiej Pradze, ul. Równa/Szwedzka / A courtyard in Warsaw's Praga district, Równa/Szwedzka Streets Osiedle komunalne Quinta Monroy / Quinta Monroy social housing Sklep firmowy Freitag, zdjęcie: Roger Frei, dzięki uprzejmości firmy Freitag Freitag Flagship Store, photo: Roger Frei, courtesy of Freitag

9 / 14 Przekierowanie / Redirection / 15 Miejskie rolnictwo / Urban agriculture It is estimated that by 2050, the Earth s population will have grown by 3 billion. As much as 80 per cent of the people will live in cities currently, already about 50 percent do. In order to feed everyone, we will need additional farmland with an area of Brazil and Libya combined. But where will we find these new fields? How much more carbon dioxide emitted by trucks transporting spinach and lettuce to cities will our atmosphere accommodate? One solution is growing vegetables in urban wastelands, on balconies, walls and roofs. Urban agriculture is not going to solve the world s food supply problem, but it will certainly help local communities, while significantly changing the appearance of our cities. Do 2050 roku liczba ludzi na Ziemi ma wzrosnąć o 3 miliardy. Aż 80 procent populacji będzie wtedy mieszkać w miastach już teraz to około połowa ludzkości. Żeby wszystkich wyżywić, potrzebny będzie dodatkowy obszar ziemi uprawnej wielkości Brazylii i Libii razem wziętych. Skąd wziąć dodatkowe pola, skoro i tak niewiele ich już zostało? Ile jeszcze dwutlenku węgla emitowanego przez silniki ciężarówek wożących szpinak i sałatę do miasta może przyjąć nasza atmosfera? A może by tak uprawiać warzywa na miejskich nieużytkach? W donicach na balkonie? Na dachach i ścianach? Miejskie rolnictwo nie rozwiąże problemów z wyżywieniem wszystkich mieszkańców Ziemi, ale pomoże lokalnym społecznościom. I radykalnie wpłynie na wygląd miasta. Spółdzielnia pszczelarska w Chicago, zdjęcie: Amanda Temple, dzięki uprzejmości Chicago Honey Co-op Chicago Honey Co-op, photo: Amanda Temple, courtesy of Chicago Honey Co-op

10 / 16 Przekierowanie / Redirection / 17 Spółdzielnia pszczelarska w Chicago / Chicago Honey Co-op Jadalny park / Edible Park Pasieka na nieużywanym parkingu w Chicago, w okolicy zniszczonej w trakcie zamieszek na tle rasowym w latach 60. Spółdzielnia pszczelarzy-ochotników od 2004 roku produkuje miód i naturalne kosmetyki bez stosowania substancji chemicznych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także organizuje szkolenia zawodowe dla okolicznych mieszkańców. The apiary is located in an abandoned parking lot in a Chicago neighbourhood that suffered major damage during race riots in the 1960s. Since 2004, this co-op of beekeeper-volunteers has been working in accordance with the principles of sustainable development to produce chemical-free honey and honey-based cosmetics, while organising job training programs for local residents. Publiczny ogród warzywny w Hadze projekt brytyjskiego artysty Nilsa Normana. Ulokowany w środku warzywnika pawilon z ogrodem na dachu służy do odpoczynku, przechowywania narzędzi oraz jako punkt informacyjny dla odwiedzających. Wokół pawilonu zainstalowano urządzenia pokazowe dla ekologicznego ogrodnika, np. toaletę kompostującą czy wiklinowy filtr do wody. A public vegetable garden in The Hague, designed by the British artist Nils Norman. Situated in the centre of this urban farm is a pavilion which is a place to rest, a storage space for tools, and an information point for visitors. Around the pavilion, there are examples of eco-friendly gardening installations such as a composting toilet and a willow water filter. Zdjęcie: dzięki uprzejmości Stroom Den Haag Photo: courtesy of Stroom Den Haag Zdjęcie: Amanda Temple, dzięki uprzejmości Chicago Honey Co-op Photo: Amanda Temple, courtesy of Chicago Honey Co-op Zdjęcie: Eric de Vries, dzięki uprzejmości Stroom Den Haag Photo: Eric de Vries, courtesy of Stroom Den Haag

11 / 18 Przekierowanie / Redirection / 19 Miejski ogród leczniczy / Urban Physic Garden Ogród Prinzessinnengarten w Berlinie / Prinzessinnengarten in Berlin Tymczasowy ogród z roślinami leczniczymi, kawiarnią i bogatym programem wydarzeń kulturalnych, zbudowany przez wolontariuszy z materiałów z odzysku na nieużywanym terenie w południowym Londynie. Czynny od 11 czerwca do 15 sierpnia 2011 r. Organiczny ogród warzywny w skrzynkach, w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg, urządzony przez organizację non-profit Nomadisch Grün wraz z grupą pasjonatów, aktywistów, przyjaciół, fanów i sąsiadów na terenie będącym od ponad pół wieku miejskim nieużytkiem. A temporary medicinal herb garden, with a cafe and a rich programme of cultural events, built out of recycled materials by a group of volunteers on an abandoned site in south London. Open from 11 June to 15 August An organic garden made up of moveable vegetable planting boxes. Located in Berlin/Kreuzberg, in an area which had been an urban wasteland for more than half a century. The non-profit Nomadisch Grün (Nomadic Green) organisation along with a group of enthusiasts, activists, friends, fans and neighbours created the garden. Zdjęcie: Mike Massaro, dzięki uprzejmości Urban Physic Garden Photo: Mike Massaro, courtesy of Urban Physic Garden Zdjęcia: Marco Clausen, dzięki uprzejmości Prinzessinnengarten Photos: Marco Clausen, courtesy of Prinzessinnengarten

12 / 20 Przekierowanie / Redirection / 21 Eko-estetyka / Eco-aesthetics Design radzi sobie z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju przetwarzanie bezużytecznych przedmiotów w nowe, o innej funkcji lub wyglądzie, wykorzystywanie odpadów do produkcji nowych materiałów i pakowanie w szary papier od dawna uznawane są za normę. Architektura dopiero zaczyna na poważnie eksperymentować z eko-estetyką. Specjalistyczne technologie produkcji ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i zaawansowanych, ekologicznych tworzyw to jedno. Powrót do prostoty, tradycyjnych, sprawdzonych materiałów i technik budowlanych oraz próby wykorzystania odpadów w budownictwie to drugie. Przywykliśmy do trawertynu, a może będzie trzeba okładać budynki dyktą? W krajach najbardziej rozwiniętych obserwujemy nowe zjawisko postbogactwo. Stare domy odnawia się tylko na tyle, na ile naprawdę jest to potrzebne. Używane sprzęty wyrzuca się jedynie wtedy, gdy naprawdę do niczego już się nie nadają. Po co burzyć stary dworzec, jeśli wystarczy go umyć? Czy w kupionym właśnie mieszkaniu koniecznie trzeba zbić kafelki, żeby położyć nowe? Dlaczego zrywać podłogi, skoro można je pomalować? Takie samoograniczenie bierze się z troski o środowisko. Nie możemy oczekiwać od architektury, że będzie się wciąż zmieniać, udoskonalać, unowocześniać. Design has responded to the challenges of sustainable development transforming useless objects into new by giving them a new function or appearance, utilizing waste to produce new materials and using recycled packing paper are all standard solutions by now. Meanwhile, architecture is just beginning serious experiments with eco-aesthetics. Specialist technologies of producing PV cells, heat pumps, and advanced ecological materials are one thing. The other one is a return to traditional, tested and proven methods, and making use of wastes in construction. We have gotten used to travertine facades, but what if we have to use plywood instead? In the most developed countries, a new trend has appeared post-abundance. According to this new vision, old buildings are renovated only to the extent that it is really necessary, old appliances are thrown away only when they really stop functioning. Why demolish an old railroad station, when it is enough to clean it? Do we really need to remove tiles in a newly-purchased flat, just to put new ones in? Why tear-up old floors, when you can paint them? By asking such questions and changing our behaviour, we are acting out of care for the environment. After all, we cannot expect architecture to continuously transform, improve, and modernize our surroundings.

13 / 22 Przekierowanie / Redirection / 23 Budynek z makulatury PHZ2 / Recycled Paper Building PHZ2 Sklep firmowy Freitag / Freitag Flagship Store Budynek z makulatury. Projekt mobilnej przestrzeni do pracy autorstwa niemieckiej pracowni Dratz&Dratz Architekten, zrealizowany w 2008 roku. Sprasowane w kostki kartony z supermarketu (także wykonane z papieru z odzysku) okazały się tanim i wytrzymałym materiałem dla architektury (na razie) tymczasowej. A building made out of waste paper, designed as a mobile workspace by German studio Dratz & Dratz Architekten, and built in Pressed into blocks, supermarket carton boxes (also made from recycled paper), turned out to be a cheap and solid material for (so far) temporary architecture. Sklep firmy Freitag, produkującej torby z używanych dętek i pasów bezpieczeństwa. Znajduje się w Zurychu i został urządzony w przenośnej konstrukcji z 17 kontenerów, z platformą widokową na dachu. Projekt: Annette Spillmann, Harald Echsle. A store for Freitag, a producer of bags made of used tyre tubes and seatbelts. It is located in Zurich, in a transportable structure made up of 17 containers, with a rooftop viewing platform. Design: Annette Spillmann, Harald Echsle. Zdjęcia: dzięki uprzejmości Dratz&Dratz Architekten Photos: courtesy of Dratz&Dratz Architekten zdjęcie: Roland Tännler, dzięki uprzejmości firmy Freitag photo: Roland Tännler, courtesy of Freitag

14 / 24 Przekierowanie / Redirection / 25 Dataizm / Dataism Domek Vardehaugen / Cabin Vardehaugen Projektowanie opiera się na analizie danych: potrzeb, możliwości, zachcianek oraz ściśle policzalnych parametrów. W przypadku dataizmu ten ostatni czynnik staje się najważniejszy. Parametry i dane nie są jednym z czynników, lecz czynnikiem głównym, punktem wyjścia i punktem dojścia. Dzięki temu w czasach wymagających szybkich i racjonalnych decyzji projektowych ograniczona zostaje rola ego architekta. Dataiści podążają w stronę hodowania architektury, praktykowania zawodu, który staje się odporny na manifesty, bliższy hodowli koni czy wytwarzaniu wina. Architekci i projektanci nie tworzą już skończonych form tylko otwarte systemy. Nadmorski domek na norweskim półwyspie Fosen autorstwa pracowni Fantastic Norway. Został zaprojektowany tak, by zaoferować jak największy komfort w zmiennym i ostrym klimacie. A seaside cabin on the Fosen peninsula, designed by the Fantastic Norway studio. It offers great comfort in the harsh and changing climate. The design process is based on analysing data: needs, capabilities, desires, and strictly quantifiable parameters. In dataism, this last factor is crucial. Parameters and data are not just some of the factors - they constitute the core, and are both the starting and ending points. Thanks to this approach, in times requiring quick and rational design decisions, the role of the architect s ego has been limited. Dataists aim toward growing architecture, practicing the occupation in a way resistant to manifestos, almost approaching the methodology of horse-breeding or winemaking. Dataist architects and designers create open systems instead of finished forms. Zdjęcia: Håkon Matre Aasarød, dzięki uprzejmości Fantastic Norway Photos: Håkon Matre Aasarød, courtesy of Fantastic Norway

15 / 26 Przekierowanie / Redirection / 27 Nowa praca, nowa edukacja / New work, new education Wielofunkcyjna przestrzeń dla firmy Teletech / Multifunctional space for Teletech Dzięki internetowi można prowadzić firmę, nie ruszając się sprzed komputera. Telepraca wielu ludzi uwięziła w domu. Po jakimś czasie z powrotem zapragnęli oni kontaktu z ludźmi. Zaczęli się zrzeszać i tworzyć miejsca wspólnej pracy. Zaś właściciele tradycyjnych biur dostrzegli, że ich pracownicy lepiej czują się w miejscach, które choć trochę przypominają dom. Lub knajpę. Mamy więc biuro w domu, dom w biurze albo platformę co-workingu i żadne z tych miejsc nie kojarzy się ze zwykłym miejscem pracy. A zresztą, czy forma jest jeszcze istotna? Programy komputerowe można pisać siedząc w budynku sprzed wieków. Dobry laptop sprawdzi się w prymitywnej chacie. Jak będą wyglądać kiedyś biurowce? Czy będą w ogóle potrzebne? Również dzieci doświadczają zmiany w architekturze. W szkołach zamiast klas pojawiają się przestrzenie z ruchomymi ścianami. Sale lekcyjne nie przypominają sal wykładowych z biurkiem nauczyciela i rzędami ławek, jeszcze niedawno było to możliwe tylko w placówkach eksperymentalnych. Teraz nowe podejście do edukacji, w którym nauczyciel, zamiast przekazywać wiedzę zza biurka, towarzyszy uczniowi w odkrywaniu świata, coraz częściej wpływa na wygląd nowo budowanych lub odnawianych szkół i przedszkoli. Thanks to the Internet, it is possible to run a company without even leaving your computer desk. Unfortunately for many, telework (or tele-commuting) has made the home-office a prison. These workers missed interacting with other people, and started gathering in groups and creating co-working spaces. At the same time, owners of traditional offices noticed that their employees feel better in spaces which look, at least a little bit, like home. Or a café. Thus, we have home-offices, homes at offices, co-working spaces, and none of these are like a typical workplace. So, is the form still that important? After all, you can write computer programs in centuries-old buildings a good laptop is just as good in a simple cottage as it is in a big office. Which leads us to the question of what office buildings will look like in the future? Or, will we even need them at all? Children are not exempt from experiencing the changes happening in architecture. Instead of classrooms, they often learn in open-spaces with moveable walls. Learning no longer has to take place in a traditional setting with the teacher s desk facing rows of students. Until recently, such arrangements were only available in experimental schools. A new approach to learning, where a teacher accompanies students in exploring the world, rather than instructing them from behind a desk, is increasingly influencing newly built or renovated schools and kindergartens. Niskobudżetowe biuro w opuszczonej fabryce musztardy w Dijon, dla 600 operatorów call center, którzy będą mogli sami wybierać miejsce pracy w urządzonych nieformalnie przestrzeniach. Projekt holenderskiej pracowni MVRDV. A low-cost office in an old mustard factory in Dijon, for 600 call centre operators. The employees can choose their own workspaces in the informally designed interior. Design by Dutch studio MVRDV. Wizualizacja dzięki uprzejmości MVRDV / Visualisation courtesy of MVRDV

16 / 28 Przekierowanie / Redirection / 29 Kultura współuczestnictwa / Culture of participation W misję architekta i urbanisty od zawsze wpisana była rola demiurga. Porządkował chaos organicznie narastających miast. Planował od nowa idealne przestrzenie. W czasach modernizmu projektował nowoczesne domy i osiedla pełne słońca, świeżego powietrza i zieleni. Niestety, pozbawiona ludzkiej skali przestrzeń przytłacza i odpycha. Dzielony z tysiącem anonimowych sąsiadów teren wydaje się niczyj, kto więc ma o niego dbać? Pozbawiony indywidualnych cech, zaprojektowany do końca budynek, w którym już nic nie można zmienić, wydaje się obcy, nieprzyjazny. Może by tak urządzić coś po swojemu? Architektura stoi na piedestale, jest traktowana jak dzieło sztuki, w które nie można ingerować. Wszelkie próby modyfikowania jej przez użytkowników traktuje się jak świętokradztwo, a przecież są one wyrazem naturalnego dążenia człowieka do indywidualizacji estetycznej, oswajania, ocieplania, dostosowywania do potrzeb. Dosyć ikon w architekturze. Architekcie, zapytaj przyszłego użytkownika, czego chce! Architects and urban planners have always acted a bit like demiurges organizing the chaos of organically-growing cities, planning ideal spaces, designing modern houses and sunny estates full of fresh air and green trees. Unfortunately, a project that exceeds the human scale is overwhelming and rather repulsive. A space shared with thousands of anonymous neighbours seemingly belongs to no one, so nobody takes care of it. Devoid of individual features, a completely designed building in which nothing can be changed, seems unfriendly and odd. The residents have no way of making their surroundings their own. Traditionally, architecture has stood on a pedestal, treated like a work of art, with which the public may not interfere. User s attempts to modify it were considered sacrilegious, despite the fact that they only reflected a natural human desire for aesthetic individualisation and the taming, warming, and adjusting of our surroundings to meet our needs and desires. From now on, no more icons in architecture! Dear architects, it is time to ask future users what they want and need!

17 / 30 Przekierowanie / Redirection / 31 Podwórko na warszawskiej Pradze, ul. Równa / Szwedzka / A courtyard in Warsaw's Praga district, Równa / Szwedzka Streets Osiedle komunalne Quinta Monroy / Quinta Monroy social housing Osiedle komunalne w Chile projektu pracowni Elemental. Każdy budynek zbudowano do połowy, pozostałą część pozostawiając do indywidualnej rozbudowy przez użytkowników. Społeczny projekt renowacji podwórka, powstały w wyniku ścisłej współpracy mieszkańców, lokalnych władz, administracji, Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ oraz stowarzyszenia Odblokuj, działającego na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego. Social housing development in Chile, designed by Elemental. Only half of each building was built, so that residents could individually decide on its further development. Projekt: Arch. Marek i Marlena Happachowie, arch. krajobrazu Joanna Hernik, 2011 A community project for the renovation and improvement of an apartment-building courtyard, developed as a result of close collaboration between the residents, local authorities and administrators, Praga-Północ Pedagogy and Social Animation Group and the Odblokuj (Un-block) association. Project: Architects Marek and Marlena Happach, landscape architect Joanna Hernik, 2011 Zdjęcie: dzięki uprzejmości stowarzyszenia Odblokuj Photo: courtesy of Odblokuj association Zdjęcie: Tadeuz Jalocha (lewe), Cristóbal Palma (prawe), dzięki uprzejmości Elemental Photo: Tadeuz Jalocha (left), Cristóbal Palma (right), courtesy of Elemental

18 / 32 NeoFarm / 33 Program Główny / NeoFarm Main Programme / NeoFarm Jesteśmy projektantami, nie kuratorami pomyśleliśmy, kiedy poproszono nas o przygotowanie wystawy na Łódź Design Festival. Jednak niemal równolegle ta sama myśl przerodziła się w ekscytujące wyzwanie. Projektując, często stawiamy sobie za cel połączenie różnych elementów i scalenie ich w jedną harmonijną całość, w wystawie także szukamy takiego właśnie podejścia. Wybieranie różnorodnych prac i zestawianie ich ze sobą ma w sobie coś z budowania własnego gospodarstwa miejsca, które zaspokaja podstawowe potrzeby, ale także niektóre z naszych największych pragnień. Wybrane przedmioty często ożywają dzięki nawiązaniom do naszego życia i otoczenia oraz wkomponowaniu ich w odpowiedni kontekst. Z biegiem czasu wielu projektantów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest poszukiwanie i wychodzenie poza granice czysto funkcjonalnego wymiaru ich dzieł i zwracanie uwagi również na elementy emocjonalne i osobiste. To często prowadzi do silnej więzi na linii obserwator obiekt. Takie wartości, wraz z wymogami funkcjonalno-praktycznymi, są niejednokrotnie postrzegane jako niezbędny element dobrego designu, a często uzupełniają się nawzajem funkcja budzi emocje i vice versa. Chęć wyrażenia indywidualności w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu popycha nas w stronę tego, co znajome, wywołane doznaniami wizualnymi, a także dotykiem, zapachem lub innym bodźcem czuciowym. Powiązanie takie może mieć źródło w naszej tęsknocie lub rodzić się w pamięci zbiorowej. W rezultacie mamy do czynienia z przyjaznym otoczeniem, które jest nam dobrze znane, a jednocześnie nowatorskie, ze środowiskiem z pozoru prostym, a jednak bardzo twórczym. Kurator: BCXSY Boaz Cohen & Sayaka Yamamoto We are designers, not curators. this was the first thing which came to our minds when we were asked to create an exhibition for the Łódź Design Festival. Yet, almost at the same time, this thought transformed into an exciting challenge. When we design, our goal is often to bring together different elements and merge them into one harmonious entity, and when thinking about it, this approach is also what we would like to see when looking at an exhibition. Choosing different works and placing them side by side is like building our very own farm a place which provides our basic needs along with some of our utmost desires. The chosen objects are often animated through the use of references to our life and our surroundings, and through the positioning in a relevant context. In the course of time many designers have recognized the significance of exploring and looking beyond the purely functional properties of their creations, through additionally addressing emotional and personal aspects. This resolution often leads to a stronger bond between the viewer and the object. Such values, along with the functional/practical needs are often seen as essential in order to generate good design, and often are complementary the function raises the emotion and vice-versa. Our urge to express the individual within a rapidly changing milieu is drawing us toward the familiar, triggered by the visual properties, as well as the tactile, smell or any other sensory stimulation. The relation could derive from our own nostalgia, or emerge from collective memory. The result is a welcoming surrounding which is well known, yet innovative. An environment seemingly simple, yet very clever. Curator: BCXSY Boaz Cohen & Sayaka Yamamoto

19 / 34 NeoFarm / 35 Arzu Firuz & Paul Huber Christien Meindertsma Max Lipsey AZE design Front Design Matylda Krzykowski Ika Kuenzel mischer'traxler Kraud Timo Sarpaneva 5.5 Designers Lladró Yanes Wühl Ronan & Erwan Bouroullec Floris Hovers Paul Loebach Big Game Hans J. Wegner Sebastian Wrong & Richard Woods Marcel Wanders Benjamin Hubert David Clarke Juliette Warmenhoven Benjamin Hubert Artyści / Artists

20 / 36 NeoFarm / 37 Arzu Firuz & Paul Huber Christien Meindertsma Francja / France Holandia / The Netherlands Kolekcja drewniana Trompe l Oleil / Wood Trompe l Oleil Collection (2007) wykładzina PVC, wykrój cyfrowy / PVC floor covering, digital cutting Twórczość Arzu i Paula opiera się na wymianie odniesień stylistycznych i synergii inspiracji. Zainteresowanie nomadzkim dywanem orientalnym doprowadziło ich do zakwestionowania konceptu pokrycia podłogi postanowili skorzystać z właściwości winylowych wykładzin podłogowych i połączyć je z delikatnością wzorów perskich i osmańskich, tworząc serię dywaników przeznaczonych do użytku domowego. Wykonane są one z wykładziny podłogowej imitującej drewno, w której wycięto wzory typowe dla kultury perskiej i wywodzące się z Maroka mozaiki. Lekkie i elastyczne dywaniki z kolekcji Trompe l'oeil przypominają delikatną drewnianą koronkę. Arzu and Paul's creations are based on their exchange of stylistic references and the synergy of their inspirations. Their interest for the oriental carpet as a nomad item led them to question the concept of floor covering. They chose to gather the qualities of a vinyl floor with the delicacy of Persian or Ottoman patterns in the collection of rugs suitable for private indoor use. Made in residential vinyl floor covering that looks like wood, in which antique Persian and Zellige designs are cut, these Trompe l'oeil rugs look like delicate wood lace. Flexible and light, they are easy to carry. Lniany projekt / The Flax Project (2009) len, zwijanie liny / flax, winding rope Analizując historię XVI-wiecznego holenderskiego przemysłu linowego, Christien Meindertsma ograniczyła produkcję do oryginalnego materiału Holendrów: lnu. Z włókien pochodzących z lokalnej uprawy powstała przędza, która następnie została spleciona w sznurek. To świeże i innowacyjne podejście Meindertsmy do bardzo starych technik, takich jak przędzenie, tkanie, wyplatanie i rozdzielanie lin, zaowocowało niesamowitą kolekcją różnych przedmiotów, a jednym z nich jest siedzisko Flax. By analysing the history of the traditional Dutch 16th-century cordage industry, Christien Meinderstma has reduced the ropery to the original material: flax. Using the flax from a Dutch farmhouse, the filaments are spun in flax yarns, after which these are twisted into strands. The fresh and innovative approach of Meindertsma to the very old techniques as spinning, weaving, twining and splitting has resulted in an astonishing collection of different objects, and one of them is the Flax Ottoman. Producent / Manufacturer:

21 / 38 NeoFarm / 39 Max Lipsey AZE design USA Wieszaki-gałęzie / Branch Hooks (2008) farby proszkowe, aluminium lane / powder coating, cast aluminum Wieszaki to część projektu mającego na celu wprowadzenie więcej życia i natury do naszych, często sterylnych i statycznych, domów. Haki na ubrania to aluminiowe gałęzie, które wyglądają jak drzewo przebijające się przez ścianę. Powierzchnia kory, o wyraźnej fakturze, jest matowa, a końcówki gałęzi gładko wypolerowane, co daje efekt małych lusterek. Wieszaki o czystym, nowoczesnym wyglądzie jednocześnie przywodzą na myśl wrażenie naturalnego wzrostu, a taką dawkę organiczności jesteśmy w stanie tolerować w naszych domach. Anna Kotowicz-Puszkarewicz, Artur Puszkarewicz Polska / Poland Dywan NODUS / NODUS carpet (2006) sznur bawełniany, dywan wykonany ręcznie techniką szydełkową / cotton cord, handmade carpet, needlecraft technique Dywan NODUS jest transpozycją historycznej i etnograficznej ludowej twórczości szydełkowej. Jej bogata ornamentyka i misterne sploty były wynikiem umiejętnego przetwarzania prostego tworzywa, jakim jest nić. Poprzez zmieniony materiał, rozmiar i zasadę kształtowania struktur obiekt zyskał zupełnie nowe przeznaczenie oraz zaskakujący efekt estetyczny. Dywan NODUS jest wykonany ręcznie z 1,5 km sznura bawełnianego. Part of a project exploring ways to bring more nature and life into our often sterile, static home environments, the coat hooks are aluminum branches which pose a semi-violent intrusion of a tree growing in through the wall. The tree bark is a textured, matte surface which ends in a mirror polished flat. These clean and modern hooks also bring to mind a strong organic feeling of growth. I believe that we can tolerate this much organicness in our homes. The NODUS carpet is a transposition of historical and ethnographical folk needlecraft art. Its rich ornamentation and elaborate weaves resulted from skilled processing of a simple material thread. Changes introduced to the material, as well as the size and the structure shaping principle gave the object a new function and brought about a surprising aesthetic effect. The NODUS carpet is handmade from 1.5 km of cotton cord.

22 / 40 NeoFarm / 41 Front Design Matylda Krzykowski Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken, Anna Lindgren Szwecja / Sweden Miękka sofa drewniana / Soft Wood Sofa (2010) pianka poliuretanowa odporna na nacisk, o zróżnicowanej gęstości, drewniana rama, pokrycie z tkaniny TREVIRA z nadrukiem zaprojektowanym przez FRONT / stress-resistant polyurethane foam with differentiated densities, wood frame, covered by TREVIRA fabric with digital print according to a specific design by FRONT W twórczości grupy młodych szwedzkich projektantek Front wyraźnie zaznacza się zainteresowanie grą pozorów, iluzją. W kolekcji Moment w nietypowy sposób wykorzystują fotografie przy ich pomocy wywołują wrażenie ruchu w przedmiotach i zniekształcają odbiór ich kształtu oraz materiału, z jakiego są wykonane. Poduszki na kanapie zdają się balansować na krawędziach, płaska powierzchnia pokrywa się bogato udrapowaną tkaniną, a drewno okazuje się być całkiem miękkie. The concept of appearances emerges clearly in the work of an all-female group of young Swedish designers, Front. The Moment collection makes a striking use of photographic images to create an illusion of movement in the objects and to twist the experience of their shape and materiality. The images make the cushions of the sofa balance on their edges, turn a flat surface into one richly draped with fabric, and make a wooden surface soft. Polska / Poland Tatuś byłby dumny / Daddy Would Be Proud (2011) stare drewno gruszy, obróbka drewna / old peer tree wood, woodworking Na targowiskach w Polsce można znaleźć niezwykłe drewniane rzeźby. Te najbardziej interesujące powstają w Beskidach, paśmie górskim na południu Polski. Rzeźbiarze z tych regionów prezentują swoje wyroby na rynkach. Pochodzi stamtąd mój tato mama zawsze mówiła, że jest prawdziwym Góralem, chłopcem z gór. Zainspirowana tradycyjnym rzemiosłem pochodzącym z mojej ojczyzny, wykorzystałam swoje umiejętności, by stworzyć kolekcję małych przedmiotów z drewna gruszowego. Extraordinary wood carvings can be found when you visit Polish markets. Some of the most interesting ones are carved in the Beskids, a mountain range in southern Poland. The wood carvers from there present their wares on the markets, My father is from this region. My mother has always said that he is a true Goral, a boy from the mountains. Influenced by these crafts from the country of my origin, I used my own woodworking skill to create a series of small objects made of pear tree wood. Producent / Manufacturer: Moroso

23 / 42 NeoFarm / 43 Ika Kuenzel mischer'traxler ikakuenzel.com Niemcy / Germany Uwaga, rodeo! / Caution This Is Rodeo (2006) poliuretan, spienione tworzywo polimetanowe, skóra, klasyczne obicie / polyurethane, polymethane cellular plastic, leather, classical upholstery Katharina Mischer, Thomas Traxler Austria Odwrócone kształty / Reversed Volumes (2010) zaimpregnowany barwiony proszek ceramiczny, odlew / impregnated pigmented ceramic powder, casting Uwaga, rodeo! to pomysłowy stołek bujany używane siodło trafiło ze stajni do salonu, gdzie ze z atrybutu aktywnego jeźdźca przeobraziło się w rozkołysane domowe siedzisko. Caution This Is Rodeo is a ready-made rocking stool: a used riding saddle has been taken from the barn into the living room and transformed from an active sports tool into a domestic rocking chair. Odwrócone kształty to miski, o których formie stanowi odbicie owocu/warzywa w odlewie. Przestrzeń między naczyniem a owocem/warzywem jest wypełniana masą ceramiczną. Po usunięciu materiału organicznego, odlana miska zachowuje jego odcisk. Użycie proszku ceramicznego, który twardnieje bez potrzeby wypalania, sprawia, że każda miska jest tak samo niepowtarzalna, jak prawdziwy owoc/warzywo. Wszystkie naczynia są więc unikatami. Kształty odciśnięte są niezwykle dokładnie, a użytkownik spogląda na owoc/warzywo z innej perspektywy. Reversed Volumes are bowls that are shaped by capturing the imprint of a fruit/vegetable. The space between a vessel and a fruit/vegetable is filled with ceramics. After the original organic material is taken away, the bowl preserves the actual imprint. The use of ceramic powder, which becomes really hard without being fired, gives the possibility for each bowl to be as unique as the actual used fruit /vegetable. Therefore, each cast bowl is an unique piece. The surface of each fruit/vegetable is represented in detail and lets the user see it from a different perspective.

24 / 44 NeoFarm / 45 Kraud Timo Sarpaneva Yvonne Fehling & Jennie Peiz Niemcy / Germany Martwe natury / Still Lives (2010) bryła z włókna szklanego, tradycyjne skórzane obicie, ręczne wykonanie / fiber glass body, traditional leather upholstery, handmade Przedmioty przeznaczone do domu. Element wyposażenia, zabawka, towar luksusowy, rzeźba. Wypchana zabawka, przyrząd do ćwiczeń. Obszar projekcji. Zaskakujące. Urocze. Co sprawia, że wprawiają nas w dobry nastrój? Ciche, wytresowane, nie wymagają specjalnej opieki. Być może wyrażają one rodzaj przesytu, może braku. Być może po prostu wystawiają na ciężką próbę klasycznie pojmowany design. W każdym razie z uporem godnym innego przedstawiciela parzystokopytnych opierają się wszelkim definicjom i jest w tym zarówno element zaskoczenia, jak i wolności. W każdym razie stanowią miłą odmianę w dość nieoczekiwanym kierunku. Objects for domestic space. Fitment, toy, luxury good, sculpture. Stuffed toy, gym equipment. Projection area. Confounding. Adorable. What is it that puts people in a happy mood when they see these objects? Silent, house-trained, low-maintenance. Maybe they are an expression of a certain type of saturation. Or of deprivation. Maybe, they simply eagerly strain the classic concept of design. In any case, they deliberately defy all definition. There is something both confounding and liberating about it. In any case, they are a welcome change in an unexpected direction. Finlandia / Finland Garnek Iittala Sarpaneva / Iittala Sarpaneva pot (1960) odlew żelaza, emaliowane wnętrze, drewniana rączka / cast iron, enamelled inside, wooden handle Garnek zaprojektowany przez Timo Sarpanevę w 1960 r. to klasyczny projekt, będący połączeniem użyteczności tradycyjnego żeliwnego naczynia z ponadczasową formą. Ten emaliowany, żeliwny wyrób jest praktyczny w kuchni i pięknie wygląda na stole. Idealnie nadaje się do przyrządzania wszelkiego rodzaju zapiekanek oraz wolno podpiekanych w piecu dań. Garnek Sarpanevy to klasyk, potwierdzający, że przedmioty zaprojektowane w sposób przemyślany są odporne zarówno na skutki użytkowania, jak i upływ czasu. Combining the practicality of a traditional cast iron pot with a timeless form, the pot designed by Timo Sarpaneva in 1960 is a popular evergreen. The pot is as practical in the kitchen as it is beautiful on the table. This enamelled, cast iron ware is ideal for various casseroles and slowly simmering oven dishes. The Sarpaneva pot remains a classic that demonstrates the ability of thoughtfully designed objects to withstand both use and time.

25 / 46 NeoFarm / Designers Lladró France / Francja Ognisko / Fire Kit (2010) dmuchane szkło, drewno / blown glass, wood Hiszpania / Spain Papużki nierozłączki / Parrot Party (2010) ręcznie wytwarzane elementy porcelanowe / porcelain pieces made by hand with porcelain Od niepamiętnych czasów człowiek tworzył przedmioty pod wpływem inspiracji przyrodą. Głównym założeniem w tym wypadku jest powrót do źródeł poprzez skonstruowanie lampy wyglądającej jak ognisko na plaży. Podstawa zbudowana jest z dwóch skrzyżowanych drewnianych elementów, na których umieszczono płomień, czyli klosz z dmuchanego szkła zawierający żarówkę. Światło lampy pozwala poczuć się jak na pikniku na plaży. Since ancient times, man has been forging objects inspired by nature. The idea is to return to the origin of artefacts by building a lamp that looks like a bonfire on the beach. The base is made of two crossed wooden elements supporting a blown-glass flame that contains the bulb. The light creates the illusion of a picnic on the beach. Producent / Manufacturer: Skitsch Kolekcja Papużki nierozłączki to pierwszy projekt Lladró Atelier. Opierając się na szkicach lampy zaprojektowanej w 2007 r. w dziale wzornictwa Lladró, zespół kreatywny tego studia rozpoczął pracę nad projektem, którego owocem jest oryginalna kolekcja porcelany. Szlachetna podstawa, przypominająca dzięki elementom poziomym i pionowym abstrakcyjne drzewo, kontrastuje ze szczegółowym upierzeniem ptaków. Całość cechuje swego rodzaju dualizm: tylko to, co konieczne wobec dodatkowych zdobień, funkcjonalność wobec dekoracji, jaskrawość i równowaga, mat i połysk To właśnie dzięki niemu kolekcja Lladró Atelier jest tak wyjątkowa. The Parrot Party Collection is the first initiative from Lladró Atelier. Taking its starting point in sketches of a lamp created in 2007 at the Lladró Design Department, its creative team began to conceive a project which ended up in this original collection. The refined forms of the supports, reminiscent of the abstraction of a tree with its horizontality and verticality, contrast with the minute plumage of the birds. It depicts the duality the essential and the ornamental, functionality and decoration, brightness and balance, matte and gloss that makes the first Lladró Atelier collection so special.

26 / 48 NeoFarm / 49 Yanes Wühl Ronan & Erwan Bouroullec Szwajcaria / Switzerland Piecyk opalany drewnem / Wood Stove (2010) odlew żelaza i beton zbrojony / cast-iron and armed concrete Francja / France Algi / Algue (2004) polipropylen / polyprophylene Tworząc ten piecyk, traktowałem go jak rzeźbę czy pomnik taki pokaźny sprzęt zazwyczaj na zawsze pozostanie w miejscu, w którym został ustawiony. Betonowa podstawa służy do przechowywania drewna, zaś górna, żeliwna część jest przystosowana do opalania drewnem. Po zamknięciu drzwiczek piecyk może służyć jako dodatkowy grzejnik, mogący ogrzać pomieszczenie o kubaturze do 120 m 3, a gdy jest otwarty stwarza przytulną atmosferę kominka opalanego drewnem. Plastikowe elementy dekoracyjne, przypominające rośliny, które można łączyć na wiele sposobów, tworząc przejrzystą, gęsto utkaną, trójwymiarową zasłonę sieć. Plastic decorative elements, resembling plants, which can be combined in various ways, thus creating a transparent, densly knit, tridimensional curtain web. I created my wood stove interpreting it as a sculpture, a monument, because generally it is an imposing object that once placed will not be removed anymore. It has a concrete base, which is used to store the logs, and a cast iron upper part, where the wood is burnt. When the door is closed, it can be an auxilary heater for a room of 120m 3, and when open it creates a cozy fireplace atmosphere. Producent / Manufacturer: Vitra

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. Zeszyt c wiczen

Nick Beare. Zeszyt c wiczen Nick Beare Zeszyt c wiczen Where is it? WSKA ZÓW KA Staraj się jak najczęściej używać wyrażeń z sekcji asy nglish. Dzięki tym prostym zdaniom łatwiej nawiążesz rozmowę i wyrazisz swoje myśli. vo s q F

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo