wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Olsztyn: SprzedaŜ wraz z dostawą sprzętu multimedialnego i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks (089) Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SprzedaŜ wraz z dostawą sprzętu multimedialnego i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu multimedialnego i urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 części. Część nr 1. Aparat fotograficzny cyfrowy Część nr 2. Kamera ze statywem Część nr 3. Aparat fotograficzny Część nr 4. Rzutnik multimedialny Część nr 5. Drukarka wielofunkcyjna laserowa, kolorowa Część nr 6. Rzutnik stacjonarny Część nr 7. Ekran projekcyjny elektryczny Część nr 8. Ekran projekcyjny elektryczny Część nr 9. Rzutnik multimedialny Część nr 10. Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Część nr 11. Kserokopiarka Część nr 12. Urządzenie kserograficzne czarno-białe Część nr 13. Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4 Część nr 14. Rzutnik multimedialny Część nr 15. Aparat fotograficzny z odbiornikiem GPS 3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub wskazania parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza

2 moŝliwość składania ofert równowaŝnych wg parametrów technicznych i cech jakościowych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15. II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunków Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunków Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunków Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunków Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W zakresie ww. warunków Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeŝeli osobą podpisującą nie jest osoba upowaŝniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem, pieczęcią

4 Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upowaŝniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem 2. Sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz Ofertowy 3. Sporządzony przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz Cenowy III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyŝszej, jeŝeli okoliczność ta nie była zaleŝna od Wykonawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, pok. 310, Olsztyn.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, pok. 311, Olsztyn.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz

5 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Aparat fotograficzny cyfrowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat fotograficzny cyfrowy - cyfrowa lustrzanka z wymienną optyką (body + obiektyw) - 1 sztuka Matryca CMOS APS-C/DX o rozdzielczości minimalnej 16,2 mln pikseli, Czułość minimum ( ) 39-punktowy system autofokusa z moŝliwością wyboru punktu ostrości, Monitor LCD 3 cale Stabilizator obrazu Pokrycie kadru w 100% w pionie i poziomie Automatyczne czyszczenie przetwornika Dwa gniazda kart pamięci Gniazda USB, HDMI, audio Tryb zdjęć seryjnych co najmniej (6kl/s) Funkcja nagrywania filmów w rozdzielczości full HD Obiektyw uniwersalny typu zoom: mm Wbudowany mikrofon Wbudowana automatyczna lampa błyskowa, moŝliwość zastosowania lampy zewnętrznej Karta pamięci Torba. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kamera ze statywem. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kamera ze statywem - 1 sztuka wbudowana pamięć flash 32 GB, Port kart pamięci SDXC/SDHC/SD Nagrywanie Full HD 1920x1080/50P Nagrywanie 36Mbps high bit Rate Procesor obrazu FALCONBRID Przechwytywanie zdjęć z 36Mbps materiału video Full HD Szybkie nagrywanie z prędkością 250 klatek/sek. (około 2 godzin) Zdjęcia seryjne o rozdzielczości 8.3 Megapikseli z prędkością do 50 klatek/sek. Zdjęcia seryjne o rozdzielczości 12 Megapikseli z prędkością 25 klatek/sek. Równoczesne nagrywanie Full HD video & zapis 8.3 Megapikselowych zdjęć cyfrowych Obiektyw KONICA MINOLTA HD LENS 10xzoom optyczny / 19 x zoom dynamiczny* / 64 x zoom cyfrowy Super LoLux & Megapikselowa matryca CMOS z tylnym podświetleniem Optyczna stabilizacja obrazu z funkcją zaawansowanego stabilizatora obrazu Czułość ISO6400 / 12 Megapikselowe zdjęcia cyfrowe w czasie rzeczywistym, bez interpolacji Inteligentny tryb AUTO Nagrywanie video w trybie iframe Smile Meter / Smile Shot lub (zdjęcia cyfrowe) Time Lapse REC / Auto REC Technologia K2 3-calowy, odchylany, dotykowy ekran LCD Koło nastaw Wyjście HDMI (Mini) Wbudowany auto flash Eksport nagrań do itunes (kompatybilność z ipadem) Kompatybilność z Eye-Fi Card dla połączenia Wi-Fi** Oprogramowanie LoiLoScope FX (Windows) Wbudowana lampa video Port USB Gniazdo AV Wyjście HDMI wyjście komponent Format AVCHD (MPEG-4/H.264,

6 5.1 DD) Statyw do kamery - wszystkie rejestracje powinny być na stabilnym (cięŝkim) statywie, wyposaŝonym w poziomice Ŝeby prawidłowo ustawić kamerę, Lampy doświetlające kompatybilne z kamerą (fotograficzne) Karty pamięci, baterie dodatkowe do kamery. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Aparat fotograficzny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat fotograficzny typu lustrzanka - 1 sztuka matryca - 18 Mpikseli Maksymalna rozdzielczość zdjęć x 3456 Maksymalna rozdzielczość sekwencji video x 1080, Przetwornik - CMOS22,3 x 14,9 mm Obsługiwane karty pamięci - karta SD Karta SDHC lub karta SDXC Zoom optyczny (maks.) - 7,5; prędkość migawki /4000s ( z dokładnością do ½ lub 1/3 stopnia) Tryb bulb (pełny zakres czasów otwarcia migawki, dostępny zakres zmienny w zaleŝności od trybu fotografowania) Ogniskowa obiektywu Przesłona obiektywu - F/ Format zapisu zdjęć- JPEG: dokładna, standardowa (zgodny z Exif 2.30) / zgodny ze standardem DFC (2.0), RAW (14 bit, oryginalny Canon RAW wersja 2) Format zapisu video - Mov (wideo: H.264); nagrywanie dźwięku; format zapisu dźwięku - wave (mono); balans bieli - automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę + ustawienia tematyczne; tryb regulacji ostrości - automatyczny i manualny; czułość ISO - automatycznie ), rozszerzalna do H (ok ) z przyrostem co 1 stopień; tryb pracy lampy błyskowej - automatyczny, ręczna lampa błyskowa, zintegrowany nadajnik zdalnego sterowania lamp błyskowych Speedlite; samowyzwalacz; wyświetlacz LCD o przekątnej 3 cale - ekran TFT Clear View o zmiennym kacie ze współczynnikiem proporcji obrazu 3:2 ok punktów; złącza - hi - Speed USB, wyjście wideo (PAL/NTSC) (zintegrowane ze złączem USB) wyjscie HDMI mini (zgodnie z HDMI - CEC) mikrofon zewnętrzny 9mini Jack 3,5 mm stereo); akumulator litowo - jonowy LP-E8. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rzutnik multimedialny.

7 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rzutnik multimedialny DLP - 1 sztuka Technologia DLP Rozdzielczość ekranu: 1280 x 720 pikseli Jasność: 2500 ANSI lum Kontrast: 3000:1 Odległość od ekranu: 1-10,3 m SECAM Obsługiwanie : PAL Systemy NTSC HDTV Złącza zewnętrzne: złącza (wejścia): 1 x D-sub 15-pin, 1xRCA (wideo), 1 x Mini DIN 4-pin (S-video), 3xRCA (Component video/ypbpr), 1 x HDMI, 1 x stereo mini - Jack, 1 x mini DIN (PC Control) Głośniki Moc lampy: 200 W Czas pracy lampy: 3000 godz. Pobór mocy (praca/spoczynek): 224/1 W Głośność pracy: 32 db Cechy dodatkowe: zawartość opakowania: kabel zasilający, Kabel D-Sub 15-pin, kabel wideo (RCA-RCA) baterie do pilota, osłona na obiektyw, instrukcja, Torba. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Drukarka wielofunkcyjna laserowa, kolorowa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarka wielofunkcyjna laserowa, kolorowa - 1 sztuka Technologia druku: laserowa kolorowa Maksymalny rozmiar nośnika:a4 Rozdzielczość druku w czerni: 2400x600 dpi Rozdzielczość druku w kolorze: 2400 x 600 dpi Maksymalna szybkość druku mono:24 str/min. Maksymalna szybkość druku kolor: 24 str./min. Gramatura papieru: g/m3 Rozdzielczość skanera: 1200x2400 dpi Głębia koloru: 48 bit Szybkość kopiarki w czerni: 24 str./min. Szybkość koparki w kolorze: 24 str./min Rozdzielczość kopiarki: 600x1200 dpi Funkcje specjalne kopiarki: liczba kopii 1-99 Pojemność faksu: 500 str. Szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps USB Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps USB Zainstalowane opcje: duplex, TN320C/TN320BK/TN320M/TN320Y/TN325BK/TN325C/TN325M/TN325 LCD (ekran) / Zainstalowana pamięć: 128 MB / Pojemność podajnika papieru: 300 sztuk. Normatywne obciąŝenie: str./mies. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rzutnik stacjonarny.

8 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rzutnik stacjonarny - 1 sztuka Jasność 4200 lumenów, lampa 400W/36V, 2 lampy ze zmieniaczem, soczewka trójelementowa 317 mm, tryb oszczędności energii, wymiary obrazu od 1x1m do 3x3m Automatyczna korekcja efektu rozbarwień krawędziowych obrazu Cichy system chłodzenia poniŝej 40dB Kontrastowe, kolorowe przyciski i dźwiganie ułatwiające obsługę zwłaszcza przy przygaszonym świetle Dwie lampy - moŝliwość kontynuowania prezentacji w razie awarii jednej z nich Przechowywanie kabli w obudowie - łatwiejszy i bezpieczniejszy transport oraz przechowywanie projektora, długość kabla 4,5 m Składane ramię i kolumna ułatwiają przechowywanie dzięki niewielkim wymiarom i łatwości transportu Zasilanie z sieci Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ekran projekcyjny elektryczny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ekran projekcyjny elektryczny - 1 sztuka Powierzchnia projekcyjna 230x172,5 cm 5 cm czarna ramka (lewo/prawo/ dół) 15 cm czarny spadek (u góry) Moc: 40 W, napięcie 230 V, częstotliwość: 50 HZ Zawiera przełącznik ścienny oraz pilot zdalnego sterowania na podczerwień Nadający się do montaŝu na ścianach i sufitach Szeroki kąt widzenia 100o Czarny nieprzeźroczysty tył Współczynnik odbicia światła (gain) 1,2 idealny do kina domowego oraz prezentacji biznesowych Nieskończone moŝliwości dostosowania do innych formatów obrazu Biała obudowa Klasyfikacja ogniowa M1 Bardzo cichy i płynny silnik ze stabilizacją. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Ekran projekcyjny elektryczny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ekran projekcyjny elektryczny - 1 sztuka Powierzchnia projekcyjna 210 x 157,5 cm 5 cm czarna ramka (lewo/prawo/ dół) 15 cm czarny spadek (u góry) Moc: 40 W, napięcie 230 V, częstotliwość: 50 HZ Zwiera przełącznik ścienny oraz pilot zdalnego sterowania na podczerwień Nadający się do montaŝu na ścianach i sufitach Szeroki

9 kąt widzenia 100 stopni Czarny nieprzeźroczysty tył Współczynnik odbicia światła (gain) 1,2 moŝliwości dostosowania do innych formatów obrazu Biała obudowa Klasyfikacja ogniowa M1 Bardzo cichy i płynny silnik ze stabilizacją. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Rzutnik multimedialny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rzutnik multimedialny - 1 sztuka Podstawowe parametry: Rozdzielczość optyczna 1024 x 768 Kontrast 1800:1, Jasność 2000 ANSI lum Właściwości wyświetlania: Przekątna ekranu - maks. (m) 7.62 Przekątna ekranu - min. (m) 0.38 Funkcje obrazu 2-krotny zoom optyczny, ręczne ustawianie ostrości, ukrywanie obrazu, zamroŝenie Gniazda wejścia/wyjścia: HDMI, komputerowe Mini D-sub, RS-232C, USB, 1 x 35 mini Jack 1xkompozytowe, Właściwości uŝytkowe: Korekcja zniekształceń Keystone +/- stopni, pilot. Bezpośrednie wyłączanie, bezpośrednie włączanie ochrona hałasem, gniazdo blokady Kensington. Wbudowane głośniki, moc głośników (W) 1 WyposaŜenie: Pilot. Kabel zasilający, kabel A/V miękki pokrowiec na akcesoria kabel RGB. Pozostałe wymagania: Kolor biało - czarny Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4-1 sztuka Szybkość drukowania / kopiowania: min. 24/24 stron, A4 / min. (kolor / b and w) System druku: laser Kaseta na 250 arkuszy (A6-A4; g/m2) Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4; g/m2) dla papierów standardowych, kopert, papieru przetworzonego, papieru nabłyszczającego, naklejek Opcja: kaseta na 500 arkuszy (A4, g/m2) Kontroler pamięci: wbudowany 800 MHz Pamięć: 768 MB TCP/IP; IPX/SPX, ETHERTALK, NETWARE 4.X, 5.X, 6, IPP1.1, POP3, LDAP, SNMP V1, V2, V3, HTTP/HTTPS, IPV6,DPWS (WSD), IPP, OVER SSL, IPSec (IPv6), Bonjour, NTP, SSL/TLS, dynamic DNS, LLTD, IEE802.1X, FTP, SLP, LLMNR, DHCP, BootP, DHCPv6 Emulacja: PostScript3

10 Emulation (3016), PCL5e/c/PCL (XL 3.0), PDF (v1.7), PDF/JPG/TIFF/XPS Direct Print Interfejsy: 10 Base - T/100 Base - TX/1000 Base - T, RJ45X1, Device USB: USB 2.0 (High Speed), Host USB: USB 2.0 (High Speed), Wi-Fi, Funkcje druku: druk dwustronny, N-up, drukowanie plakatów broszur, Rodzaj skanowania: e- mail/ftp/smb/usb, Twain Scan Prędkość scanowania: monochromatyczne / kolor 20/10 str. / min. Formaty skanowania: PDF, JPG, TIFF Adresy skanowania: max. 220 Specyfikacja kopiarki: Podajnik dokumentów: jednostronny do 35 arkuszy A5-A4 Zoom: % co 1% Czas uzyskania pierwszej kopii A4: 16s/11s (kolor/mono) Funkcje kopiarki: dupleks, elektroniczne sterowanie, 2/4 w 1 plakat, kopiowanie dowodów osobistych, Specyfikacja faxu: Kompatybilność: G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM Wielkość I szybkość transferu: 33,6 kbit/s ok. 3 sek. ITU - No.1 Funkcje faxu: PC - Fax, raport transmisji przekierowanie faksu, przesunięcie czasowe Urządzenie gotowe do pracy z tonerem. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kserokopiarka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kserokopiarka - 1 sztuka Typ: budowa modułowa Proces kopiowania / drukowania: technologia laserowa - LED, Rozdzielczość kopiowania / drukowania: 600 x 600 dpi (kopiowanie, skanowanie) 600 x 1800 dpi (drukowanie) Odcienie: 256 Pamięć kopiowania: 1024 MB Prędkość kopiowania / drukowania: w pełnym kolorze: 35 stron A4 na minutę, 19 stron A3 na minutę. W czerni: 45 stron A4 na minutę, 24 stron A3 na minutę Pierwsza kopia: w pełnym kolorze poniŝej 8,5 sek. W czerni poniŝej 5,5 sek. Prędkość skanowania: 38 stron A4 na minutę, 19 stron A3 na minutę, Rozgrzewanie: około 99 sec. Kopiowanie wielokrotne: moŝliwość przerwania pracy Rozmiar oryginału: max. A3+ 9max. 279,4 x 431,8 mm) - kopiowanie, skanowanie Rozmiar papieru: A5- A3+ 9 (MAX.311 X 457 MM) - Kaseta wielofunkcyjna, podajnik boczny A5 - A3 (max. 279,4 x 431, 8 mm) - kaseta uniwersalna Max. Zadruk x 449 mm na papierze A3+ (max. 311 x 457 mm) Standard: A5 - A3+ (max. 311 x 457 mm), g/m2 Materiały wejściowe: Kaseta wielofunkcyjna - 1 x 250 stron Kaseta uniwersalna - 1 x 500 stron Podajnik boczny stron Suma: 900 stron (90 g/m2) Opcje: Podstawa z kasetą - 1 x 500 stron Podstawa z kasetami - 2 x 500 stron Podstawa z kasetą - 1 x 2500 stron Suma: 3400 stron (90 g/m2) Papier: Kaseta wielofunkcyjna g/m2 Kaseta uniwersalna g/m2 Podajnik boczny i podstawy z kasetami g/m2 Funkcje tworzenia obrazu: Obraz lustrzany Wymazywanie ramek i brzegów NiezaleŜne przeskalowanie X/Y (po uaktualnieniu Fimware u) Obraz wielokrotny Tryb pocztówki Dodatkowe funkcje: Automatyczny wybór trybu pracy kopiarki (kolor/czerń) Automatyczne rozpoznawanie trybów oryginałów (tekst/fotografia/mapa/wydruk/tekst oraz fotografia) Rozpoznawanie róŝnych wielkości oryginałów (A6-A3+) Kody dostępu do maszyny (1000) Pamięć

11 najczęściej wykorzystywanych ustawień Rozpoznawanie róznych wielkości oryginałów (A6-A3+) Kody dostępu do maszyny Pamięć najczęściej wykorzystywanych ustawień Przeskalowanie: % 9 co 0,1%) predefiniowane lub zmienne Ustawienia parametrów koloru: nasycenie R/G/B, Balans kolorów, odcień, jasność Ustawienia parametrów obrazu: ostrość, kontrast ZuŜycie energii: Maks. 1,5 kw Akcesoria: pokrywa oryginałów RADF - max. 100 str. 980 g/m2) A5 - A3 Oryginały: g/m2 Automatyczny dupleks 9max. 311 x 457 mm, g/m2) Podstawa z kasetą uniwersalną na 500 arkuszy papieru Podstawa z kasetami uniwersalnymi na 2 x 500 arkuszy papieru Podstawa z kasetą wielkiej pojemności na 2500 arkuszy formatu A4 Szafka pod kopiarkę rozszerzenie pamięci Finiszer umoŝliwiający sortowanie, zszywanie Finiszer umoŝliwiający sortowanie, zszywanie, zginanie oraz tworzenie broszur Dziurkacz do finiszerów Dodatkowa taca finszerów Pokrywa oryginałów Twardy dysk 40 GB 9 tylko dla funkcji pieczęci i znaku wodnego) Kontroler: standardowy kontroler druku: Procesor 600 MHz1024 MB RAM (razem z pamięcią kopiowania) 40 GB HD (wykorzystywany takŝe przez kopiarkę PCL 6c (PCL 5C + XL 2.1) Postscript 3 Karta sieciowa 10/100 Base - T, IEEE1284 (opcja) USB 2.0 (opcja) Czcionki wbudowane: bitmapa TCP/IP, LPR, SMB, LPD, Netware (4.x,5,6), Pserver, N Printer NDPS, IPP 1.1, SMPT, POP3, LDAP, SSL, HTTP 1.1 SNMP Formaty skanowania: PDF, TIFF, JPEG, Compact PDF skanowanie do: PC, , FTP, SMB, Fax., Userbox Czcionki PS: 136, czcionki PCL: 45TCP/IP (Stanic IP, Auto IP), LPR, SMB, Ether Talk, IPX/SPX (NDS), Apple Talk (Ether Talk), HTTP, SNMP, IPP, Port 9100, Netware (4.x, 5.x), NDPS Getaway in Netware 5.0, SMPT, POP3/IMAP4, LDAP Interfejsy: karta Ethernet, (10/100/BaseT), RJ45, IEEE1284 Sterowniki: Windows 98, ME, NT 4.0, 2000,0 XP, Mac OS8.6, 9.x, Mac OS X, Mac OS i wyŝsze Funkcje drukowania: przetwarzanie podczas drukowania, wydruk ciagły, grupowanie elektroniczne, duplex, sortowanie / zszywanie, broszurowanie, zmniejszony i pełnoekranowy podgląd (CWS), łączenie i edycja prac (CWS), szybkie wznowienie, druk, personalizacja, zdalne skanowanie, Fax: (opcja) Standard G3 Max. Rozdzielczość: 600 x 600 dpi (ultrafine) Kodowanie: MH, MR, MMH, JBIG Prędkość do 33,6 Kbps Pamięć numerów: 1000 (pojedyncze i grupowane) Personalizacja: oprogramowanie FreeForm, które wspomaga personalizację, pracujący z kaŝdą platformą oraz aplikacją graficzną, umoŝliwiający łatwa kontrolę dzięki sterownikowi lub Fiery Command WorkStation. System druku kolorowego: 4 kolory CMYK Podawanie i odbiór papieru: Cechy ogólne: Automatyczne rozpoznanie formatu dla standardowych rozmiarów Automatyczne przełączanie pomiądzy tacami Napełnianie w trakcie pracy Automatyczny druk dwustronny do 256 g./m2 Taca 1: 250 arkuszy g./m2, obsługuje materiały pomiędzy g./m2 do A3+, Taca 2: 500 arkuszy g./m2, obsługuje materiały pomiędzy g./m2 do A3+ Podajnik ręczny: 150 arkuszy 90 g./m2; obsługuje materiały pomiędzy g./m2 do A3+ Obsługa podłoŝy powlekanych MoŜliwość stosowania folii transparentnych Odbiór papieru Taca wyjściowa: pojemność arkuszy 90 g./m2 Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

12 CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Urządzenie kserograficzne czarno-białe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie kserograficzne czarno - białe - 1 sztuka Urządzenie cyfrowe, fabrycznie nowe Prędkość kopiowania: min. 18 kopii / min. Format oryginału / kopii: min. A3-A5 Kaseta na min. 250 arkuszy Podajnik boczny na min. 100 arkuszy Obsługa papieru o gramaturach min g/m2 Zoom: min % Kopiowanie wielokrotne: min Pamięć: min. 64 MB Kolorowy skaner Sorter elektroniczny Drukarka Zasilanie: V, 50/60 Hz Obsługiwane systemy: Windows 200, XP, Vista 7 Urządzenie gotowe do pracy wyposaŝone w pełnowymiarowe, oryginalne materiały eksploatacyjne) Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4-1 sztuka Szybkość drukowania / kopiowania: min. 24/24 stron, A4 / min. (kolor/ b&w) System druku: laser Kaseta na 250 arkuszy (A6-A4; g/m2) Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4; g/m2) dla papierów standardowych, kopert, papieru przetworzonego, papieru nabłyszczającego, naklejek Opcja: kaseta na 500 arkuszy (A4, g/m2) Kontroler pamięci: wbudowany 800 MHz Pamięć: 768 MB TCP/IP; IPX/SPX, ETHERTALK, NETWARE 4.X, 5.X, 6, IPP1.1, POP3, LDAP, SNMP V1, V2, V3, HTTP/HTTPS, IPV6,DPWS (WSD), IPP, OVER SSL, IPSec (IPv6), Bonjour, NTP, SSL/TLS, dynamic DNS, LLTD, IEE802.1X, FTP, SLP, LLMNR, DHCP, BootP, DHCPv6 Emulacja: PostScript3 Emulation (3016), PCL5e/c/PCL (XL 3.0), PDF (v1.7), PDF/JPG/TIFF/XPS Direct Print Interfejsy: 10 Base - T/100 Base - TX/1000 Base - T, RJ45X1, Device USB: USB 2.0 (High Speed), Host USB: USB 2.0 (High Speed), Wi-Fi, Funkcje druku: druk dwustronny, N-up, drukowanie plakatów broszur, Rodzaj skanowania: e- mail/ftp/smb/usb, Twain Scan Prędkość scanowania: monochromatyczne / kolor 20/10 str. / min. Formaty skanowania: PDF, JPG, TIFF Adresy skanowania: max. 220 Specyfikacja kopiarki: Podajnik dokumentów: jednostronny do 35 arkuszy A5-A4 Zoom: % co 1% Czas uzyskania pierwszej kopii A4: 16s/11s (kolor/mono) Funkcje kopiarki: dupleks, elektroniczne sterowanie, 2/4 w 1 plakat, kopiowanie dowodów osobistych, Specyfikacja faxu: Kompatybilność: G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM Wielkość I szybkość transferu: 33,6 kbit/s ok. 3 sek. ITU - No.1 Funkcje faxu: PC - Fax, raport transmisji przekserowanie faksu, przesunięcie czasowe Urządzenie gotowe do pracy z tonerem. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących

13 na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Rzutnik multimedialny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rzutnik multimedialny -4 sztuki Tryb przetwornika obrazu: 0,63 LCD x 3 Lampa: 220 WUHM Jasność: 2,200 lumentów Obiektyw: F f mm Kontrast (full on/full off) 500:1 Rozdzielczość: Rzeczywista: XGA Zakres synchronizacji pion/poziom: khz / Hz Kompatybilność wideo: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, M-NTSC Rozmiar obrazu: Zakres korekcji Keystone a: w pionie +- 30o przesunięcie osi optycznej: 5:1 (stałe) Pobór energii: 300 W Terminale połączeniowe: RGB: D-sub HD 15 pin x 1 S-Video: Mini - DIN 4 pin x 1 Wideo komposit: RCA x 1 Audio: M3 x 2 LAN: RJ45 Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Aparat fotograficzny z odbiornikiem GPS. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat fotograficzny z odbiornikiem GPS - 1 sztuka Aparat fotograficzny o rozdzielczości efektywnej 16.1 Mpix, Aparat z 42-krotnym zoomem optycznym, stabilizatorem obrazu, funkcją wykrywania ruchu, łatwą panoramą oraz trybem fotografowania 3D. WyposaŜony w 3-calowy, odchylany wyświetlacz TFT LCD, z powłoką przeciwodblaskową i 5-stopniową regulacją jasności. Wbudowany odbiornik GPS, z częstotliwością pracy odbiornika 1575,42 MHz (kod C/A), geodezyjny system odniesienia WGS 84. Aparat w kolorze czerwonym/wiśniowym! - praca z aparatem podczas badań na łodzi wymusza wyraźny kolor obudowy, torba do aparatu, karta SDHC 32 GB 30MB/s, Ładowarka samochodowa do akumulatora, dodatkowy akumulator do aparatu, statyw do aparatu z poziomicą. Dane techniczne Przetwornik obrazu Rozdzielczość aparatu 16 Mpix Rodzaj przetwornika CMOS Obiektyw ZbliŜenie optyczne 42 x ZbliŜenie cyfrowe 2xOgniskowa (dla 35 mm) Jasność obiektywu f Minimalna odległość (makro) 1cm Ustawienie ostrości automatyczne oraz ręczne Kontrola ekspozycji Kompensacja ekspozycji tak Ustawienie czułości automatyczne i ręczne Zakres czułości ISO , tryb rozszerzony Zdjęcia seryjne - tak, Programy tematyczne: krajobraz,

14 panorama, pod światło, portret, portret o zmierzchu, zmierzch, sport, śnieg, plaŝa, sztuczne ognie, wnętrze, zwierzęta, makro zachód słońca, dobierane automatycznie, muzeum, kopia czarno-biała, potrawy, 3D, krajobraz nocny, świt Czas otwarcia migawki 8-1/4000 s Preselekcja przysłony Preselekcja czasu Tryb manualny Funkcje Menu w języku polskim Odbiornik GPS - wbudowany Funkcje dodatkowe rejestrowanie zdjęć 3D, technologia wykrywania ruchu, kompatybilność z kartą Eye- Fi, redukcja drgań, HDR, nagrywanie stereo, system EXPEED C2, funkcja retuszu w aparacie Lampa błyskowa Wbudowana lampa błyskowa Tryby pracy lampy błyskowej: tryb automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony Wyświetlacz/Wizjer Wyświetlacz LCD Przekątna 3 cali, Ruchomy ekran LCD Nagrywanie filmów 1920 x 1080, Nagrywanie filmów z dźwiękiem Zapis danych Obsługiwane karty pamięci: SDXC, SD, SDHC Wbudowana karta pamięci Pojemność pamięci wbudowanej 90 MB Standardy zapisu zdjęć: JPEG, MPO (zdjęcia 3D) Maksymalna rozdzielczość zdjęcia 4608 x 3456 pikseli Złącza Złącze USB 2.0 Złącze HDMI Wyjście AV Zasilanie Akumulatorowe Model akumulatora litowo-jonowy EN- EL5 Parametry fizyczne Waga do 560 g Kolor czerwony WyposaŜenie oprogramowanie, pasek, kabel USB, kabel AV, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ładowarka, bateria akumulatorowa plus bateria zapasowa, zakrywka obiektywu, torba, statyw z poziomicą, ładowarka samochodowa do akumulatora. Uwaga: Przedstawione powyŝej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza moŝliwość składnia ofert równowaŝnych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Olsztyn: Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 236294-2012; data zamieszczenia: 05.07.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 236294-2012; data zamieszczenia: 05.07.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Węgrów: Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury- etap II. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do sali komputerowej, sali wykładowej, sali baletowej i sali konferencyjnej. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 10 2014-08-14 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA Przysucha: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA Numer ogłoszenia: 349342-2011; data zamieszczenia: 24.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska Nowy Sącz: AD II 3421/5/10 Zamówienie na dostawę komputerów, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Nowy Sącz: AD-II.272.1.2011 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowań i biblioteki taśmowej do archiwizacji danych Numer ogłoszenia: 85519-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33- Page 1 of 9 Nowy Sącz: AD II 3421/48/09 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizacji przez powiat nowosądecki projektu pn. Generacja 45+ atutem firmy - podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAS/2012 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /BAS/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy WSZ.3420/8/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA ADRES: Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7517500, faks 089 7512401.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 Warszawa, 21.08.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające ZAŁĄCZNIK NR 1... ( pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ OFERTOWY /wzór/ w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 dla: ECORYS Polska Sp. z o. o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa Szkoła

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 30 / D / SE-AG / 08 Czeladź, czerwiec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 496032-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 496032-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 496032-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /5na5/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy OKE WOA-221-1/14/MD/2008 Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsppoddebice.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsppoddebice.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsppoddebice.pl/bip Poddębice: Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. 1 z 7 2010-11-24 15:11 Dzierżoniów: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo