XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE R E G U L A M I N Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów programowych: - uczczenie 96. rocznicy odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, - poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Szamotulskiej, - popularyzacja idei ochrony przyrody i zabytków, - popularyzacji turystyki kwalifikowanej i czynnego wypoczynku zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, - krzewienie zorganizowanych form turystyki samochodowej, - podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa drogowego. II. ORGANIZATORZY Organizatorem trasy motorowej XX Rajdu Niepodległości jest Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach, we współpracy z: - Szkołą Podstawową nr 2 w Szamotułach, - Szamotulskim Ośrodkiem Kultury w Szamotułach. Rajd jest realizowany w ramach operacji pn. Rajd Niepodległości, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. Małe projekty. Wsparcia imprezie udzielają samorządy: Powiatu Szamotulskiego oraz Miasta i Gminy Szamotuły.

2 III. TERMIN I META RAJDU 1. Trasa motorowa rajdu odbędzie się w dniu r. na trasie jednodniowej (ok 60 km) bez względu na pogodę. 2. Start i meta trasy motorowej znajduje się na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach (ul. Kapłańska 18). 3. Start pierwszej załogi odbędzie się o godz Odprawa (szkolenie) odbędzie się o godz Przejazd trasy według dostarczonego przez organizatora opisu trasy w postaci itinerera oraz "choinki". 4. Zakończenie rajdu przewidywane jest ok. godz Komandor Rajdu Sędzia Główny: Łukasz Cichocki (Przewodnik Turystyki Motorowej PTTK, Sędzia Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego klasy 0, Instruktor Krajoznawstwa Regionu. IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Rajd ma charakter otwarty i jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich chętnych, w tym dzieci i młodzieży. Załoga składa się z dwóch osób kierowcy i pilota. W pojeździe mogą przebywać osoby trzecie, które jednak nie mogą wchodzić w skład już zgłoszonej lub odrębnej załogi. 2. Zgłoszenie na rajd według załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego należy dostarczyć lub przesłać na adres: Oddział PTTK ul. Dworcowa 43, Szamotuły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2014 r. UWAGA!!! Możliwe jest dokonanie zgłoszeń (wg wzoru) em na adres: 3. Wraz ze zgłoszeniem należy opłacić wpisowe w wysokości 5,00 zł od osoby (członkowie PTTK: 3,00 zł) na konto : Konto bankowe Oddziału PTTK w Szamotułach : Bank Spółdzielczy w Dusznikach Oddział w Szamotułach nr

3 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych. 5. O przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń.. Ilość drużyn ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Telefonicznych zgłoszeń i rezerwacji na rajd nie przyjmujemy. V. PRAWA I OBOWIĄZKI 1. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: - okolicznościowy znaczek rajdowy i naklejkę dla każdego uczestnika, materiały krajoznawcze, materiały promujące rajd i LGD Dolina Samy, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie uczestnictwa w książeczkach turystycznych, posiłek regeneracyjny na mecie, możliwość udziału w konkursach, ubezpieczenie NNW, 2. Do obowiązków uczestników rajdu należy: - przestrzeganie regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa, - posiadanie stroju i wyposażenia odpowiedniego do stanu pogody, - posiadanie przez drużynę własnej apteczki, - aktywnego udziału w programie imprezy, - przestrzeganie zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy, - popularyzacja i krzewienie zorganizowanych form turystyki motorowej, - czynny udział we wszystkich konkurencjach imprezy, - podporządkowanie się wszystkim poleceniom wydawanym przez organizatorów. 3. Wobec istniejącego obowiązku ubezpieczenia w zakresie OC organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do uczestników, ich sprzętu i mienia, jak i osób trzecich, spowodowane podczas imprezy. Ubezpieczenie się na czas trwania imprezy należy do uczestnika!

4 VI. ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJA Podstawowym materiałem dostarczonym przez organizatora służącym do rozpoznania trasy przejazdu jest itinerer i /lub mapa. Punktacja ujemna we wszystkich konkurencjach: brak pilota (-10 pkt.); za każdą minutę późniejszego przyjazdu na metę (-1 pkt.), max (-20 pkt.); za brak potwierdzonego prawidłowo Punktu Kontroli Przejazdu (PKP) (-10pkt.); za przekroczenie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym stwierdzone przez organizatorów lub organa kontroli (-20 pkt.); za drastyczne przekroczenie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy!!!; za każdą sekundę straty do zwycięzcy na torze przeszkód (-1 pkt.), max (-20 pkt.); za nie wystartowanie na torze przeszkód (-30 pkt.); za otwarcie koperty ratunkowej przyznaje się punkty karne ostatniego zawodnika w klasyfikacji generalnej; za każdą błędną odpowiedź w konkursie krajoznawczym i z przepisów BRD (-5 pkt.); o kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej rajdu decyduje mniejsza ilość punktów ujemnych, w przypadku równej liczby punktów, decyduje w kolejności mniejsza liczba punktów z: trasy, konkursu krajoznawczego, konkursu BRD. UWAGA!!! W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji prób, w których dokonywany jest pomiar czasu (tor przeszkód OS) podczas trwania jazdy sprawnościowej w pojeździe przebywa tylko kierowca, który pokonuje próbę w kasku ochronnym. Kask zapewnia organizator. VII. PROTESTY Protesty można składać, wpłacając wadium w wysokości 100,00 złotych, tylko u Sędziego Głównego na piśmie w ciągu 15 min, od podania wyników prowizorycznych, które zostaną ogłoszone w drugiej części imprezy, w przypadku nie złożenia protestów, wyniki prowizoryczne stają się wynikami oficjalnymi po 15 minutach od ich ogłoszenia. W przypadku nie uznania protestu wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora.

5 VIII. KONKURSY (poza klasyfikacją trasy motorowej - fakultatywne): 1. Dla uczestników XX Rajdu Niepodległości przewidziano konkursy (rozgrywane w 2-3 grupach wiekowych), ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych, tj.: a) konkurs wiedzy o walorach turystyczno - kulturowych Regionu Szamotulskiego, b) konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej, c) konkurs strzelecki, d) konkurs na najładniejsze godło Rzeczpospolitej (technika dowolna, format A4-A3), e) rekreacyjno - sprawnościowe (kolarski tor przeszkód, slalom w unihokeja, rzuty lotką do celu, rzuty kółkami lub woreczkami). 2. Ponadto przewiduje się konkurs na najaktywniejszą drużynę rajdową - decyduje suma punktów z poszczególnych konkursów i zadań na trasie (zasady punktacji drużyny otrzymają na starcie). Zwycięzcy otrzymają nagrody - decyduje punktacja. 3. KONKURS FOTOGRAFICZNY każda zgłoszona drużyna może przesyłać do dn. 12 listopada 1-5 samodzielnie wykonanych zdjęć (w wersji cyfrowej), związanych z tematyką rajdu. Zdjęcia te zostaną przez organizatorów wywołane i umieszczone na specjalnej wystawie. Autorzy najlepszych otrzymają nagrody. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnikom, którzy opłacą wpisowe, lecz nie wezmą udziału w rajdzie nie przysługują świadczenia, ani zwrot wpisowego. 2. Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatorów. X. PROGRAM TRASY SAMOCHODOWEJ - sobota 15 listopada 2014 r odprawa (szkolenie) dla trasy samochodowej 9.30 start trasy samochodowej początek funkcjonowania mety (stoiska z materiałami rajdowymi, materiałami promującymi imprezę oraz LGD Dolina Samy, pieczątką i konkursami) konkursy, występy/pokazy posiłek regeneracyjny zakończenie i podsumowanie imprezy (w tym ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień)

6 Załącznik 1 KARTA ZGŁOSZENIA (wypełnić drukiem) XX RAJD NIEPODLEGŁOśCI - TRASA SAMOCHODOWA 11 października 2014 r. KIEROWCA PILOT.. Marka pojazdu:. Nr rejestracyjny pojazdu: OSOBY DODATKOWE.. Zgłaszam swój udział w rajdzie samochodowym i stwierdzam swoim podpisem, że znane mi są postanowienia regulaminu rajdu i zobowiązuję się go przestrzegać. Oświadczam, że jako kierowca i załoga mego samochodu jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej - OC za szkody wyrządzone osobom trzecim i że zarówno ja jako kierowca, jak i załoga mego pojazdu nie będą rościć żadnych pretensji w stosunku do organizatora rajdu w razie jakiegokolwiek wypadku lub szkody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizatorów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).. (data i podpis