LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

2 Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa i osobowości Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1, 2 Liczba godzin: wykład: 30, ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin Cel zajęć: Zapoznanie z podstawowymi problemami rozwoju człowieka. Dostarczenie wiedzy z zakresu: specyfiki rozwoju w poszczególnych okresach rozwojowych, specyfiki funkcjonowania środowisk wychowawczych dziecka. Wykształcenie umiejętności dokonywania wstępnej diagnozy trudności rozwojowych i wychowawczych. Wdrożenie do stosowania wiedzy i podstawowych umiejętności psychologicznych w kontaktach z dzieckiem i dorastającym. Rozumienie wzajemnych związków między przebiegiem rozwoju a jego kontekstem kulturowo-społecznym, rozumienie prawidłowości rozwoju, rozpoznawanie czynników korzystnych i niekorzystnych dla jego przebiegu. Program zajęć: Podstawowe problemy rozwoju (kierunki i rodzaje zmian w rozwoju ontogenetycznym, właściwości rozwojowe a cechy indywidualne, stadialność rozwoju, periodyzacja rozwoju, mechanizmy i prawa rozwoju). Wybrane teorie i koncepcje rozwoju. Czynniki rozwoju (biologiczne i środowiskowe warunki rozwoju, rola wychowania i aktywności własnej). Charakterystyka sfer rozwojowych (poznawczej, emocjonalnej, społecznej, moralnej, mowy, rozwoju motorycznego) w poszczególnych okresach rozwojowych. Rozwój osobowości etapy rozwoju pojęcia ja, rola samowiedzy i samooceny, kształtowanie postaw i zainteresowań. Rozwój ról płciowych i różnice międzypłciowe. Metoda oceny pracy studenta: egzamin Podstawowa bibliografia: Boyd D., Bee H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań,Wydawnictwo Zysk i S-ka Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M.: (1996) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, tom 1 Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003): Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, t. 2 Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003): Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, t. 3 Turner J.S., Helmas D.B. (1999): Rozwój człowieka, Warszawa, PWN Warunek wpisu: brak Program przedmiotu Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wczesnoszkolna Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie Języka Angielskiego w młodszym wieku szkolnym Liczba godzin: 30 godzin Forma zajęć: wykład Semestr: 3 Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę 2

3 1. Analiza potrzeb oraz różnice w planowaniu kursu językowego dla dzieci w klasie I, II oraz III. 2. Wybór podręcznika 3. Planowanie lekcji 4. Proces oceniania (zastosowanie Europejskiego port folio językowego dla dzieci od 6 do 10 lat) 5. Techniki nauczania wymowy 6. Techniki nauczania słownictwa oraz słownictwa zintegrowanego z nauczaniem struktur gramatycznych 7. Nauczanie sprawności mówienia 8. Nauczanie sprawności słuchania 9. Nauczanie sprawności czytania i pisania 10. Zastosowanie zasobów internetowych 11. Metody integracji międzyprzedmiotwej (CLiL) Bibliografia Arabski, J. (red.) Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Calabrese, I. i Rampone, S. (2007) Cross-curucular Resources for Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Iluk J. (2002) Jak uczyd małe dzieci języków obcych? Katowice: Gnome Lewis, G. (2004) The Internet and Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Phillips, S. (1993) Young Learners, Oxford: Oxford University Press. Reilly, J.,Reilly, V. (2005) Writing with Children. Oxford: Oxford University Press. Szpotowicz, M. i Szulc-Kurpaska, M. (2009) Teaching English to Young Learners. Warszawa: PWN Wright, A. (1995) Storytelling With Children. Oxford: Oxford University Press. Nazwa przedmiotu: Przyswajanie języka ojczystego i obcego Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1, 2 - Liczba godzin: wykład: 30, ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 3

4 1.Neurologiczne podstawy języka - anatomia mózgu oraz lokalizacja ośrodków mowy w korze mózgowej - afazja, jej rodzaje i wpływ na stan wiedzy o pracy mózgu 2.Przegląd teorii dotyczących przyswajania języka pierwszego (L1) i drugiego (obcego; L2) - behawioryzm - teoria Chomsky`ego - interakcjonizm 3.Porównanie procesów przyswajania języka pierwszego i drugiego (obcego) - ogólna charakterystyka obu procesów - kolejność przyswajania morfemów w L1 i L2 - etapy przyswajania struktur gramatycznych (pytania i przeczenia) - hipoteza przyswajanie L1=L2 i jej krytyka 4.Język ucznia - pojęcia interjęzyka i jego charakterystyka - błąd językowy oraz jego analiza (analiza kontrastywna i analiza błędów) - źródła błędów w L2 - fosylizacja - strategie komunikowania się w języku obcym 5.Cechy indywidualne uczniów i ich rola w procesie nauczania języków obcych Czynniki kognitywne: - style poznawcze i ich charakterystyka - strategie uczenia się języków obcych - wiek ucznia; hipoteza okresu krytycznego - inteligencja; teoria inteligencji wielorakiej - zdolności językowe - pamięć i jej rola w przyswajaniu języka Czynniki emocjonalne : - zahamowania, chęć podejmowania ryzyka, poczucie własnej wartości, osobowość, niepokój i empatia - rodzaje motywacji oraz jej wpływ na przyswajanie języków obcych 7.Uniwersalia językowe a przyswajanie języków obcych - teoria gramatyki uniwersalnej - nacechowanie - transfer i analiza kontrastywna w świetle teorii nacechowania 8.Czynniki socjokulturowe w procesie przyswajania języków obcych - stereotypy kulturowe - szok kulturowy - dystans społeczny i psychologiczny - dwukulturowość - pidżinizacja 4

5 - teorie Schumanna i Andersena 9.Omówienie wybranych teorii przyswajania języków obcych - model Krashena - alternatywny model Bialystok 10.Nauczanie komunikacyjne w świetle badań nad przyswajaniem języka - założenia nauczania komunikacyjnego - główne procedury dydaktyczne i ich krytyka - eklektyzm w nauczaniu języków obcych 11. Pojęcie multikompetencji językowej i dwujęzyczności. -uczenie się języka obcego w świetle badań nad dwujęzycznością. Literatura przedmiotu obowiązkowa Brown, H. D Principles of Language Learning and Teaching. London : Prentice-Hall International. Ellis, R Understanding Second Language Acquisition. Oxford: OUP. Ellis, R The Study of Second Language Acquisition. Oxford: OUP. Richards, J.C. and T. S. Rodgers Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP. Schmitt, N Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: CUP. Skehan, P Individual Differences in Second Language Learning. London : Edward Arnold. Williams, M. and R. L. Burden Psychology for Language Teachers. Cambridge: CUP. Literatura przedmiotu uzupełniająca Brown, H. D Teaching by Principles. London: Longman. Ellis. R SLA Research and Language Teaching. Oxford: OUP. Nazwa przedmiotu: Planowanie kursu językowego Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1,2 Liczba godzin: ćwiczenia 60, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę Metody pracy: Cele: praca w grupach i parach, dyskusja, analiza przypadków, burza mózgów zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką dotyczącą planowania kursu i lekcji języka obcego; nabycie praktycznych umiejętności w/w zakresie 5

6 1. Program nauczania i jego rodzaje charakterystyka, zasady i narzędzia doboru materiału i treści. 2. Opis programu metryczka, założenia programowe, warunki realizacji programu. 3. Cele i treści nauczania; ukryty program nauczania (Hidden curriculum). 4. Plan wynikowy charakterystyka. 5. Planowanie kursu językowego. 6. Konstrukcja własnego programu nauczania. 7. Realizacja i ewaluacja programu nauczania. 8. Planowanie lekcji struktura lekcji, plan lekcji, jego przygotowanie i realizacja (plan alternatywny). Doświadczenie zawodowe a planowanie lekcji i jego realizacja. 9. Rola pierwszej lekcji i sposób jej przygotowania. 10. Typy lekcji języka obcego czynniki wpływające na przebieg lekcji. 11. Lekcja czy coś w zamian? omówienie form pracy innych niż lekcja (m.in. metoda zadaniowa, metoda projektów). 12. Sposoby dokumentacji i ewaluacji lekcji. 13. Założenia nowej reformy programowej (nauczania języka obcego w różnych typach szkół). Literatura: Akty prawne dot. reformy programowej Carter, R. & Nunan, D. (eds). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press Celce- Murcia, M. (ed). Teaching English as a Second/ Foreign Language. Boston: Heinle& Heinle Komorowska, H Programy nauczania w kształceniu ogólnym i językowym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna Nunan, D Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press Nazwa przedmiotu: Techniki dydaktyczne Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1,2 Liczba godzin: ćwiczenia 60, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę 6

7 Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z technikami i metodami pracy dydaktycznej, których znajomość niezbędna jest w nauczaniu języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym. Zajęcia kładą nacisk na wyćwiczeniu u słuchaczy umiejętności doboru i stosowania różnorodnych metod pracy dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka. Ćwiczenia akcentują zagadnienia praktyczne związane a pracą w warunkach polskiej szkoły, aby ułatwić absolwentom sprostanie wymogom stawianym przez szkolnictwo europejskie oraz przygotować ich do umiejętnego korzystania z dostępnych na rynku pomocy i materiałów dydaktycznych. Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest, oprócz aktywnej postawy na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z testów pisemnych. Program zajęć: 1. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność mówienia. 2. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność słuchania ze zrozumieniem. 3. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność czytania ze zrozumieniem. 4. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność pisania. 5. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu gramatyki. 6. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu gramatyki. 7

8 7. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu wymowy. 8. Techniki zapewniania naturalności komunikacyjnej w nauczaniu 9. Techniki dramowe prezentacja wybranych technik dramy i ich zastosowanie 10. Aktywizujące techniki dydaktyczne prezentacja wybranych technik aktywizujących i ich zastosowanie 11. Techniki przygotowania do autonomii i trening strategii uczenia się 12. Techniki uczenia się we współpracy, różne formy pracy w grupach 13. Heureza, heurystyczne metody nauczania 14. Nowoczesne techniki dydaktyczne. Nauczanie z wykorzystaniem internetu. 15. Przegląd ciekawszych technik dydaktycznych proponowanych przez niekonwencjonalne metody nauczania. Literatura: Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge. Cambridge University Press. Brzeziński, J. (1987). Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Fisher, R. (1995). Teaching Children to Learn. Cheltenham. Stanley Thornes. Halliwell, S. (1992). Teaching English In the Primary Classroom. Londyn. Longman. Kamińska, K. (1999). Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa. Fraszka Edukacyjna. 8

9 Lewandowska, E., Maciszewska, B. (2000). Program nauczania języka angielskiego klasy I - III szkoły podstawowej. Warszawa. Longman. Lewis, G., Bedson, G. (1999). Games for Children. Oxford. Oxford University Press. Moon, J. (2000). Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann. Phillips, S. (1993). Young Learners. Oxford. Oxford University Press. Read, C. (2007). 500 Activities for the Primary Classroom. Oxford: Macmillan. Reilly, V., Ward, S. M. (1997). Very Young Learners. Oxford. Oxford University Press. Siek-Piskozub, T., Wach, A. (2006). Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM. Szpotowicz, M., Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to Young Learners. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Whiteford, R. (2003). Rymes. Early Years Activities to Promowe Children s Development In Language and Literacy. Dunstable: Belair Publications. Program przedmiotu Nazwa przedmiotu: Przygotowanie materiałów dydaktycznych Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 3 Liczba godzin: ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z technikami pracy z różnorodnymi materiałami i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w nowoczesnym nauczaniu języka obcego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Założeniem ćwiczeń jest zachęcenie oraz przygotowanie nauczycieli nie tylko do umiejętnego korzystania z jak najróżnorodniejszych dostępnych materiałów dydaktycznych, ale i do projektowania i publikowania własnych przy użyciu materiałów autentycznych oraz dostępnych narzędzi tradycyjnych oraz elektronicznych. 9

10 Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy, który umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń oraz przećwiczenie niektórych rozwiązań dydaktycznych, dlatego część zajęć odbywa się w sali konwersatoryjnej, a część w laboratorium komputerowym. Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia obok aktywnego udziału w zajęciach jest przygotowanie zadań, konspektów lekcji lub projektów w oparciu o wybrane materiały dydaktyczne. O ich liczbie, dokładnej tematyce oraz tym, czy będą wykonane jako zadanie domowe czy też w formie testu podczas zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Program zajęć: 1. Podstawowe wiadomości o materiałach dydaktycznych w nauczaniu języka obcego dzieci we wczesnym wieku szkolnym - definicje i podziały materiałów dydaktycznych - krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem współczesności - rola odpowiednio dobranych materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego dzieci we wczesnym wieku szkolnym - ogólne zasady doboru materiałów dydaktycznych dla wybranej grupy wiekowej 2. Podręcznik (2 zajęcia) - zasady doboru i ewaluacji podręczników dla wybranej grupy wiekowej - zasady pracy z materiałem z podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz uzupełnianie ich o dodatkowe materiały o charakterze ćwiczeniowym dostępne w postaci zwartych publikacji - zasady optymalnego wykorzystania przewodnika metodycznego dla nauczyciela towarzyszącego podręcznikowi 3. Materiały w wersji elektronicznej towarzyszące podręcznikowi - praca z CD-ROM-em dla ucznia i nauczyciela 10

11 - wykorzystanie materiałów ze stron internetowych towarzyszących podręcznikowi - praca z wykorzystaniem interaktywnej tablicy multimedialnej 4. Tradycyjne materiały i pomoce wizualne - wykonywanie i wykorzystywanie rysunków, obrazków, zdjęć, ilustracji i plakatów do nauczania dzieci różnych sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego - wykonanie i wykorzystanie tablic i schematów dydaktycznych - zasady dekoracji gabinetu/kącika języka angielskiego w szkole podstawowej - zasady używania rekwizytów w nauczaniu dzieci sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego 5. Materiały dydaktyczne w nauczaniu sprawności czytania - zasady doboru i dostosowywania tekstowych materiałów autentycznych do użycia w szkole podstawowej - zasady układania zadań do materiałów autentycznych, sprawdzających/nauczających różnych umiejętności w czytaniu - zasady wykonywania i użycia materiałów wspomagających naukę liter i czytania 6. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci (2 zajęcia) - proza dobór pozycji; zasady opowiadania historii dzieciom; uproszczone wersje klasycznych baśni i bajek - poezja i utwory wierszowane dobór pozycji; techniki pracy z utworem wierszowanym 7. Materiały wykorzystywane w technikach dramy - zasady tworzenia i wykorzystywania kart do odgrywania komunikacyjnych scenek sytuacyjnych dla dzieci - praca z utworem dramatycznym dla dzieci - wspólne tworzenie i wystawiane przedstawienia w języku angielskim 8. Materiały audiowizualne 11

12 - zasady doboru i techniki wykorzystania filmów i innych materiałów video dla dzieci 9. Piosenki i muzyka - zasady doboru i techniki wykorzystania piosenek w języku obcym oraz muzyki w nauczaniu języka obcego dzieci 10. Prezentacje multimedialne - zasady tworzenia i wykorzystywania prezentacji multimedialnych w nauczaniu dzieci sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego 11. Językowe gry komputerowe, słowniki multimedialne i programy komputerowe do nauki języków obcych dla dzieci, strony internetowe poświęcone nauce języka angielskiego dla dzieci - zasady doboru i wykorzystanie materiałów elektronicznych do nauczania języka obcego dzieci - nauczanie pracy z multimedialnym słownikiem elektronicznym - przegląd ciekawszych materiałów i wymiana poglądów na ich temat 12. Wykorzystanie zasobów Internetu do nauczania języka obcego dzieci - webquest projects - przegląd programów komputerowych umożliwiających samodzielne tworzenie materiałów dydaktycznych oraz stron internetowych oferujących wybór ciekawych materiałów oraz możliwość publikacji własnych propozycji dydaktycznych nauczycielowi języka angielskiego pracującemu z dziećmi Literatura (według tematyki zajęć): 1. Grundy, P Beginners. Oxford: Oxford University Press. Phillips, S Young Learners. Oxford: Oxford University Press. 12

13 Reilly, V. and S. M. Ward Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Scott, W. A. and L. H. Ytreberg Teaching English to Children. London and New York: Longman. Szpotowicz, M. and M. Szulc-Kurpaska Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. 2. Cunningsworth, A Choosing your coursebook. Oxford : Macmillan Heinemann 3. Olczak, J Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej. Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN. 4. Gajos, M Reprezentacje graficzne w nauce języka obcego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Tomalin, B. and S. Stempleski Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press. Wright, A Pictures for Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. Wright, A Pictures for Teachers to Copy. London: Nelson. 5. Hadfield, J. and Ch. Hadfield Simple Reading Activities. Oxford: Oxford University Press Larimer, R. E. and L. Schleicher New Way of Using Authentic Materials in the Classroom. Alexandria, VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. 6. Duff, A. and A. Maley. Literature Oxford: Oxford University Press. Maley, A. and S. Moulding Poem into Poem: Reading and Writing Poems with Students of English. Cambridge: Cambridge University Press. Wright, A Creating Stories with Children. Oxford: Oxford University Press. Wright, A Storytelling with Children. Oxford: Oxford University Press. 7. Ladousse, G.P Role Play. Oxford: Oxford University Press. Wessels, Ch Drama. Oxford: Oxford University Press. 8. Cooper, R., M. Leary and M. Rinvolucri Video. Oxford: Oxford University Press. 13

14 Lonergan, J Video in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Sherman, J Using Authentic Video in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 9. Murphey, T Music and song. Oxford: Oxford University Press. 10. Baron-Polańczyk, E Multimedialne materiały dydaktyczne: projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jędryczkowski, J Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. 11. Hardisty, D. and S. Windeatt CALL. Oxford: Oxford University Press. Krajka, J English Language Teaching in the Internet-Assisted Environment: Issues in the Use of the Web as a Teaching Medium. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press. Teeler, D. and P. Gray How to Use the Internet in ELT. Harlow: Longman, Pearson Education Ltd. Windeatt, S., D. Hardisty and D. Eastment The Internet. Oxford: Oxford University Press. CALL / David Hardisty & Scott Windeatt. - 2nd impr. - Oxford : Oxford University Press, The Internet / Scott Windeatt, David Hardisty and David Eastment. - Oxford : Oxford University Press, English language teaching in the internet-assisted environment : issues in the use of the web as a teaching medium / by Jarosław Krajka. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, How to use the Internet in ELT / Dede Teeler with Peta Gray. - 6th impr. - Harlow : Longman, Pearson Education Limited, Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,

15 Osmańska-Furmanek, W. et al. (Eds.) Technologie informacyjne w pracy nauczyciela Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela / red. nauk. Marek Furmanek ; [Wielisława Osmańska-Furmanek et al.]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Creating online courses and orientations : a survival guide / Pamela S. Bacon and David Bagwell Jr. - Westport, Connecticut ; London : Libraries Unlimited, Teaching English : to young learners / Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Teaching English to children / Wendy A. Scott and Lisbeth H. Ytreberg. - 8th impr - London ; New York : Longman, Very young learners / Vanessa Reilly and Sheila M. Ward. - Oxford : Oxford University Press, Beginners / Peter Grundy. - 2nd impr. - Oxford : Oxford University Press, Young learners / Sarah Phillips. - Oxford : Oxford University Press, Choosing your coursebook / Alan Cunningsworth. - Oxford : Macmillan Heinemann, Pictures for teachers to copy / Andrew Wright. - London : Nelson, Pictures for language learning / Andrew Wright with drawings and photographs by the author. - 4th print - Cambridge : Cambridge University Press, Reprezentacje graficzne w dydaktyce języka obcego / Miczysław Gajos. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Cultural awareness / Barry Tomalin and Susan Stempleski. - 5th impr. - Oxford : Oxford University Press, Creating stories with children / Andrew Wright. - Oxford : Oxford University Press,

16 Storytelling with children / Andrew Wright. - Oxford : Oxford University Press, Creative poetry writing / Jane Spiro. - Oxford : Oxford University Press, Poem into poem : reading and writing poems with students of English / Alan Maley and Sandra Moulding. - 5th print - Cambridge : Cambridge University Press, Literature / Alan Duff and Alan Maley. - 6th impr - Oxford : Oxford University Press, Drama / Charlyn Wessels. - Oxford : Oxford University Press, Role play / Gillian Porter Ladousse. - 8th impr. - Oxford : Oxford University Press, Video / Richard Cooper, Mike Lavery and Mario Rinvolucri. - 4th impr - Oxford : Oxford University Press, Video in language teaching / Jack Lonergan. - Cambridge : Cambridge University Press, Music and song / Tim Murphey. - Oxford : Oxford University Press, Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela / Jacek Jędryczkowski ; [Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

17 17

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3 SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3 4 Kod przedmiotu Kierunek, poziom i profil kształcenia PPWSZ-FA-1-532n-s

Bardziej szczegółowo

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu www.smartschool.edu.pl EDUKACJA DWUJĘZYCZNA CLIL (Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe)

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA II Kształcenie w zakresie dyscyplin podstawowych dla kierunku PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA II Kształcenie w zakresie dyscyplin podstawowych dla kierunku PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Dydaktyka nauczania języka angielskiego - konwersatorium II rok studiów II stopnia, studia niestacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia rozwojowa dziecka. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

najważniejsze kierunki zmian

najważniejsze kierunki zmian Edukacja językowa dla przyszłości najważniejsze kierunki zmian Anna Czura Uniwersytet Wrocławski Edukacja językowa dla przyszłości Gdańsk Przyszłość ść? WCZORAJ DZIŚ JUTRO WCZORAJ Dwudziestolecie międzywojenne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język angielski English Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MULTIMEDIA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO MULTIMEDIA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Innowacja metodycznoprogramowo-organizacyjna Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE

Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE Cele projektu Pogłębienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie: a) stosowania nowych technologii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język angielski English Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: konwersacje (ćwiczenia) I rok studiów I stopnia Semestr I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: konwersacje (ćwiczenia) I rok studiów I stopnia Semestr I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: konwersacje (ćwiczenia) I rok studiów I stopnia Semestr I CEL PRZEDMIOTU C1 Nabycie umiejętności poprawnego oraz płynnego

Bardziej szczegółowo

Język angielski w przedszkolu

Język angielski w przedszkolu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Język angielski w przedszkolu zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2012 Korekta Ewa Lewicka Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w procesie edukacji

Nowoczesne technologie w procesie edukacji Izabela Nowakowska Nowoczesne technologie w procesie edukacji Zagadnienie nowoczesnych technologii jest niezwykle rozległe. Mówiąc o nowoczesnych technologiach, mamy na myśli, przede wszystkim, wszelakie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą. Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Biologia z przyrodą Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 1 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching 1 Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Grażyna Rudkowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu:

Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: dr n med. Dariusz Białoszewski Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego

Metodyka nauczania języka polskiego Metodyka nauczania języka polskiego Wymiar: Forma: Semestr: 15 h wykład II 15 h ćwiczenia II Założenia i cele przedmiotu: wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i dydaktyki nauki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Syllabus. Liczba godzin dydaktycznych

Syllabus. Liczba godzin dydaktycznych Syllabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/ Zdrowie Publiczne/Opiekun osoby starszej INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających.

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających. SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Zarządzanie Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień (tytuł naukowy)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE CAŁKOWITA LICZBA PKT ECTS

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE CAŁKOWITA LICZBA PKT ECTS Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.2.11. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia w szkole. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia w szkole. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia w szkole Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: konwersacje (ćwiczenia) I rok studiów I stopnia Semestr II

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: konwersacje (ćwiczenia) I rok studiów I stopnia Semestr II PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: konwersacje (ćwiczenia) I rok studiów I stopnia Semestr II CEL PRZEDMIOTU C1 Nabycie umiejętności poprawnego oraz płynnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII A l e k s a n d r a Ł u c z a k Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania. Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka edukacji przedszkolnej (ćwiczenia) semestr / letni 011 r. Studia I stopnia Semestr IV Liczba godzin: 14 ECTS 6 Rok akademicki 010/011 CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa; Hodowla Zwierząt Specjalność

Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa; Hodowla Zwierząt Specjalność Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów A. Podstawowe dane Język angielski Zootechnika II stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u Nazwa modułu: Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Wydział

Bardziej szczegółowo

Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona

Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona Pedagogika przedszkolna wykład (30 godzin) sylabus wersja rozszerzona Prowadzący: dr Marta Kotarba-Kańczugowska Instytut: Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Katedra: Pedagogiki Małego Dziecka Cele

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S Pozycja planu: D6 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s6-2013FA-S ozycja planu: D6 1. INFORMACJE O RZEDMIOCIE A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Komputery w 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

Liczba TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu) godzin Semestr I 30 Konteksty kształcenia szkolnego Szkoła w cyfrowym uścisku, izolacja szkoły

Liczba TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu) godzin Semestr I 30 Konteksty kształcenia szkolnego Szkoła w cyfrowym uścisku, izolacja szkoły A OGÓLNAAKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Dydaktyka ogólna Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 1 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego

Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla nauczyciela języka angielskiego Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod nauczyciela Szanowna/y Pani/e,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii Wprowadzenie do psychologii wychowania Psychologia wychowawcza - pedagogiczna Literatura podstawowa: Brzezińska A. (2000). Psychologia wychowania. [W:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Edukacja osób starszych i rodzin Kod podmiotu IP NS4/EOSiR Formy zajęć i inne Kierunek

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Opracowała Alicja Stachniuk

Założenia programowe. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Opracowała Alicja Stachniuk Założenia programowe Język angielski w wychowaniu przedszkolnym Opracowała Alicja Stachniuk Wstęp Dzieci w wieku przedszkolnym podchodzą do świata empirycznie, poznają go wszystkimi zmysłami. Wiedzę i

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia wychowawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Psychology of education Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku 09.0-1FAS-C09-TAJ;

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Temat Osoby prowadzące 1 "Dokąd po " warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Poznawcze, emocjonalne i behawioralne problemy osób starszych i metody ich kompensacji./ Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów kontynuujących naukę języka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (instruktorskiej) z zakresu piłki nożnej zał. 4 1. Wymagania wstępne: Uzyskanie zaliczenia przedmiotów objętych planem kolejnych czterech semestrów studiów stacjonarnych ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Realizacja studiów podyplomowych w świetle. praktyki w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznychh

Realizacja studiów podyplomowych w świetle. praktyki w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznychh Realizacja studiów podyplomowych w świetle aktualnych przepisów prawa przykłady praktyki w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznychh Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Seminarium Bolońskie

Bardziej szczegółowo

M1_W04 S1P_W05 M1_W03 M1_W03 M1_W02 M1_W03 M1_W07 K_W05 K_W06 K_W08 K_W11 K_W13 M1_U03 M1_U04 M1_U07 M1_U05 M1_U10 K_U05 K_U07 K_U10

M1_W04 S1P_W05 M1_W03 M1_W03 M1_W02 M1_W03 M1_W07 K_W05 K_W06 K_W08 K_W11 K_W13 M1_U03 M1_U04 M1_U07 M1_U05 M1_U10 K_U05 K_U07 K_U10 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów 2 Semestr 3 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Zakład Psychologii,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela Law and ethical aspects of the teaching profession

Bardziej szczegółowo

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ Syllabus Psychologia dla II etapu edukacyjnego (kl. IV-VI szkoły podstawowej) /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Nazwa przedmiotu Psychologia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHŁONINIE Punkt Przedszkolny Edukacja przedszkolna Odkrywam siebie. Cz.1-4 pakiet

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo