LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

2 Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa i osobowości Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1, 2 Liczba godzin: wykład: 30, ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin Cel zajęć: Zapoznanie z podstawowymi problemami rozwoju człowieka. Dostarczenie wiedzy z zakresu: specyfiki rozwoju w poszczególnych okresach rozwojowych, specyfiki funkcjonowania środowisk wychowawczych dziecka. Wykształcenie umiejętności dokonywania wstępnej diagnozy trudności rozwojowych i wychowawczych. Wdrożenie do stosowania wiedzy i podstawowych umiejętności psychologicznych w kontaktach z dzieckiem i dorastającym. Rozumienie wzajemnych związków między przebiegiem rozwoju a jego kontekstem kulturowo-społecznym, rozumienie prawidłowości rozwoju, rozpoznawanie czynników korzystnych i niekorzystnych dla jego przebiegu. Program zajęć: Podstawowe problemy rozwoju (kierunki i rodzaje zmian w rozwoju ontogenetycznym, właściwości rozwojowe a cechy indywidualne, stadialność rozwoju, periodyzacja rozwoju, mechanizmy i prawa rozwoju). Wybrane teorie i koncepcje rozwoju. Czynniki rozwoju (biologiczne i środowiskowe warunki rozwoju, rola wychowania i aktywności własnej). Charakterystyka sfer rozwojowych (poznawczej, emocjonalnej, społecznej, moralnej, mowy, rozwoju motorycznego) w poszczególnych okresach rozwojowych. Rozwój osobowości etapy rozwoju pojęcia ja, rola samowiedzy i samooceny, kształtowanie postaw i zainteresowań. Rozwój ról płciowych i różnice międzypłciowe. Metoda oceny pracy studenta: egzamin Podstawowa bibliografia: Boyd D., Bee H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań,Wydawnictwo Zysk i S-ka Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M.: (1996) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, tom 1 Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003): Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, t. 2 Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003): Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, t. 3 Turner J.S., Helmas D.B. (1999): Rozwój człowieka, Warszawa, PWN Warunek wpisu: brak Program przedmiotu Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wczesnoszkolna Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie Języka Angielskiego w młodszym wieku szkolnym Liczba godzin: 30 godzin Forma zajęć: wykład Semestr: 3 Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę 2

3 1. Analiza potrzeb oraz różnice w planowaniu kursu językowego dla dzieci w klasie I, II oraz III. 2. Wybór podręcznika 3. Planowanie lekcji 4. Proces oceniania (zastosowanie Europejskiego port folio językowego dla dzieci od 6 do 10 lat) 5. Techniki nauczania wymowy 6. Techniki nauczania słownictwa oraz słownictwa zintegrowanego z nauczaniem struktur gramatycznych 7. Nauczanie sprawności mówienia 8. Nauczanie sprawności słuchania 9. Nauczanie sprawności czytania i pisania 10. Zastosowanie zasobów internetowych 11. Metody integracji międzyprzedmiotwej (CLiL) Bibliografia Arabski, J. (red.) Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Calabrese, I. i Rampone, S. (2007) Cross-curucular Resources for Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Iluk J. (2002) Jak uczyd małe dzieci języków obcych? Katowice: Gnome Lewis, G. (2004) The Internet and Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Phillips, S. (1993) Young Learners, Oxford: Oxford University Press. Reilly, J.,Reilly, V. (2005) Writing with Children. Oxford: Oxford University Press. Szpotowicz, M. i Szulc-Kurpaska, M. (2009) Teaching English to Young Learners. Warszawa: PWN Wright, A. (1995) Storytelling With Children. Oxford: Oxford University Press. Nazwa przedmiotu: Przyswajanie języka ojczystego i obcego Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1, 2 - Liczba godzin: wykład: 30, ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 3

4 1.Neurologiczne podstawy języka - anatomia mózgu oraz lokalizacja ośrodków mowy w korze mózgowej - afazja, jej rodzaje i wpływ na stan wiedzy o pracy mózgu 2.Przegląd teorii dotyczących przyswajania języka pierwszego (L1) i drugiego (obcego; L2) - behawioryzm - teoria Chomsky`ego - interakcjonizm 3.Porównanie procesów przyswajania języka pierwszego i drugiego (obcego) - ogólna charakterystyka obu procesów - kolejność przyswajania morfemów w L1 i L2 - etapy przyswajania struktur gramatycznych (pytania i przeczenia) - hipoteza przyswajanie L1=L2 i jej krytyka 4.Język ucznia - pojęcia interjęzyka i jego charakterystyka - błąd językowy oraz jego analiza (analiza kontrastywna i analiza błędów) - źródła błędów w L2 - fosylizacja - strategie komunikowania się w języku obcym 5.Cechy indywidualne uczniów i ich rola w procesie nauczania języków obcych Czynniki kognitywne: - style poznawcze i ich charakterystyka - strategie uczenia się języków obcych - wiek ucznia; hipoteza okresu krytycznego - inteligencja; teoria inteligencji wielorakiej - zdolności językowe - pamięć i jej rola w przyswajaniu języka Czynniki emocjonalne : - zahamowania, chęć podejmowania ryzyka, poczucie własnej wartości, osobowość, niepokój i empatia - rodzaje motywacji oraz jej wpływ na przyswajanie języków obcych 7.Uniwersalia językowe a przyswajanie języków obcych - teoria gramatyki uniwersalnej - nacechowanie - transfer i analiza kontrastywna w świetle teorii nacechowania 8.Czynniki socjokulturowe w procesie przyswajania języków obcych - stereotypy kulturowe - szok kulturowy - dystans społeczny i psychologiczny - dwukulturowość - pidżinizacja 4

5 - teorie Schumanna i Andersena 9.Omówienie wybranych teorii przyswajania języków obcych - model Krashena - alternatywny model Bialystok 10.Nauczanie komunikacyjne w świetle badań nad przyswajaniem języka - założenia nauczania komunikacyjnego - główne procedury dydaktyczne i ich krytyka - eklektyzm w nauczaniu języków obcych 11. Pojęcie multikompetencji językowej i dwujęzyczności. -uczenie się języka obcego w świetle badań nad dwujęzycznością. Literatura przedmiotu obowiązkowa Brown, H. D Principles of Language Learning and Teaching. London : Prentice-Hall International. Ellis, R Understanding Second Language Acquisition. Oxford: OUP. Ellis, R The Study of Second Language Acquisition. Oxford: OUP. Richards, J.C. and T. S. Rodgers Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP. Schmitt, N Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: CUP. Skehan, P Individual Differences in Second Language Learning. London : Edward Arnold. Williams, M. and R. L. Burden Psychology for Language Teachers. Cambridge: CUP. Literatura przedmiotu uzupełniająca Brown, H. D Teaching by Principles. London: Longman. Ellis. R SLA Research and Language Teaching. Oxford: OUP. Nazwa przedmiotu: Planowanie kursu językowego Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1,2 Liczba godzin: ćwiczenia 60, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę Metody pracy: Cele: praca w grupach i parach, dyskusja, analiza przypadków, burza mózgów zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką dotyczącą planowania kursu i lekcji języka obcego; nabycie praktycznych umiejętności w/w zakresie 5

6 1. Program nauczania i jego rodzaje charakterystyka, zasady i narzędzia doboru materiału i treści. 2. Opis programu metryczka, założenia programowe, warunki realizacji programu. 3. Cele i treści nauczania; ukryty program nauczania (Hidden curriculum). 4. Plan wynikowy charakterystyka. 5. Planowanie kursu językowego. 6. Konstrukcja własnego programu nauczania. 7. Realizacja i ewaluacja programu nauczania. 8. Planowanie lekcji struktura lekcji, plan lekcji, jego przygotowanie i realizacja (plan alternatywny). Doświadczenie zawodowe a planowanie lekcji i jego realizacja. 9. Rola pierwszej lekcji i sposób jej przygotowania. 10. Typy lekcji języka obcego czynniki wpływające na przebieg lekcji. 11. Lekcja czy coś w zamian? omówienie form pracy innych niż lekcja (m.in. metoda zadaniowa, metoda projektów). 12. Sposoby dokumentacji i ewaluacji lekcji. 13. Założenia nowej reformy programowej (nauczania języka obcego w różnych typach szkół). Literatura: Akty prawne dot. reformy programowej Carter, R. & Nunan, D. (eds). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press Celce- Murcia, M. (ed). Teaching English as a Second/ Foreign Language. Boston: Heinle& Heinle Komorowska, H Programy nauczania w kształceniu ogólnym i językowym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna Nunan, D Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press Nazwa przedmiotu: Techniki dydaktyczne Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1,2 Liczba godzin: ćwiczenia 60, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę 6

7 Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z technikami i metodami pracy dydaktycznej, których znajomość niezbędna jest w nauczaniu języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym. Zajęcia kładą nacisk na wyćwiczeniu u słuchaczy umiejętności doboru i stosowania różnorodnych metod pracy dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka. Ćwiczenia akcentują zagadnienia praktyczne związane a pracą w warunkach polskiej szkoły, aby ułatwić absolwentom sprostanie wymogom stawianym przez szkolnictwo europejskie oraz przygotować ich do umiejętnego korzystania z dostępnych na rynku pomocy i materiałów dydaktycznych. Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest, oprócz aktywnej postawy na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z testów pisemnych. Program zajęć: 1. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność mówienia. 2. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność słuchania ze zrozumieniem. 3. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność czytania ze zrozumieniem. 4. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność pisania. 5. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu gramatyki. 6. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu gramatyki. 7

8 7. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu wymowy. 8. Techniki zapewniania naturalności komunikacyjnej w nauczaniu 9. Techniki dramowe prezentacja wybranych technik dramy i ich zastosowanie 10. Aktywizujące techniki dydaktyczne prezentacja wybranych technik aktywizujących i ich zastosowanie 11. Techniki przygotowania do autonomii i trening strategii uczenia się 12. Techniki uczenia się we współpracy, różne formy pracy w grupach 13. Heureza, heurystyczne metody nauczania 14. Nowoczesne techniki dydaktyczne. Nauczanie z wykorzystaniem internetu. 15. Przegląd ciekawszych technik dydaktycznych proponowanych przez niekonwencjonalne metody nauczania. Literatura: Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge. Cambridge University Press. Brzeziński, J. (1987). Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Fisher, R. (1995). Teaching Children to Learn. Cheltenham. Stanley Thornes. Halliwell, S. (1992). Teaching English In the Primary Classroom. Londyn. Longman. Kamińska, K. (1999). Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa. Fraszka Edukacyjna. 8

9 Lewandowska, E., Maciszewska, B. (2000). Program nauczania języka angielskiego klasy I - III szkoły podstawowej. Warszawa. Longman. Lewis, G., Bedson, G. (1999). Games for Children. Oxford. Oxford University Press. Moon, J. (2000). Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann. Phillips, S. (1993). Young Learners. Oxford. Oxford University Press. Read, C. (2007). 500 Activities for the Primary Classroom. Oxford: Macmillan. Reilly, V., Ward, S. M. (1997). Very Young Learners. Oxford. Oxford University Press. Siek-Piskozub, T., Wach, A. (2006). Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM. Szpotowicz, M., Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to Young Learners. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Whiteford, R. (2003). Rymes. Early Years Activities to Promowe Children s Development In Language and Literacy. Dunstable: Belair Publications. Program przedmiotu Nazwa przedmiotu: Przygotowanie materiałów dydaktycznych Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 3 Liczba godzin: ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z technikami pracy z różnorodnymi materiałami i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w nowoczesnym nauczaniu języka obcego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Założeniem ćwiczeń jest zachęcenie oraz przygotowanie nauczycieli nie tylko do umiejętnego korzystania z jak najróżnorodniejszych dostępnych materiałów dydaktycznych, ale i do projektowania i publikowania własnych przy użyciu materiałów autentycznych oraz dostępnych narzędzi tradycyjnych oraz elektronicznych. 9

10 Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy, który umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń oraz przećwiczenie niektórych rozwiązań dydaktycznych, dlatego część zajęć odbywa się w sali konwersatoryjnej, a część w laboratorium komputerowym. Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia obok aktywnego udziału w zajęciach jest przygotowanie zadań, konspektów lekcji lub projektów w oparciu o wybrane materiały dydaktyczne. O ich liczbie, dokładnej tematyce oraz tym, czy będą wykonane jako zadanie domowe czy też w formie testu podczas zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Program zajęć: 1. Podstawowe wiadomości o materiałach dydaktycznych w nauczaniu języka obcego dzieci we wczesnym wieku szkolnym - definicje i podziały materiałów dydaktycznych - krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem współczesności - rola odpowiednio dobranych materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego dzieci we wczesnym wieku szkolnym - ogólne zasady doboru materiałów dydaktycznych dla wybranej grupy wiekowej 2. Podręcznik (2 zajęcia) - zasady doboru i ewaluacji podręczników dla wybranej grupy wiekowej - zasady pracy z materiałem z podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz uzupełnianie ich o dodatkowe materiały o charakterze ćwiczeniowym dostępne w postaci zwartych publikacji - zasady optymalnego wykorzystania przewodnika metodycznego dla nauczyciela towarzyszącego podręcznikowi 3. Materiały w wersji elektronicznej towarzyszące podręcznikowi - praca z CD-ROM-em dla ucznia i nauczyciela 10

11 - wykorzystanie materiałów ze stron internetowych towarzyszących podręcznikowi - praca z wykorzystaniem interaktywnej tablicy multimedialnej 4. Tradycyjne materiały i pomoce wizualne - wykonywanie i wykorzystywanie rysunków, obrazków, zdjęć, ilustracji i plakatów do nauczania dzieci różnych sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego - wykonanie i wykorzystanie tablic i schematów dydaktycznych - zasady dekoracji gabinetu/kącika języka angielskiego w szkole podstawowej - zasady używania rekwizytów w nauczaniu dzieci sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego 5. Materiały dydaktyczne w nauczaniu sprawności czytania - zasady doboru i dostosowywania tekstowych materiałów autentycznych do użycia w szkole podstawowej - zasady układania zadań do materiałów autentycznych, sprawdzających/nauczających różnych umiejętności w czytaniu - zasady wykonywania i użycia materiałów wspomagających naukę liter i czytania 6. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci (2 zajęcia) - proza dobór pozycji; zasady opowiadania historii dzieciom; uproszczone wersje klasycznych baśni i bajek - poezja i utwory wierszowane dobór pozycji; techniki pracy z utworem wierszowanym 7. Materiały wykorzystywane w technikach dramy - zasady tworzenia i wykorzystywania kart do odgrywania komunikacyjnych scenek sytuacyjnych dla dzieci - praca z utworem dramatycznym dla dzieci - wspólne tworzenie i wystawiane przedstawienia w języku angielskim 8. Materiały audiowizualne 11

12 - zasady doboru i techniki wykorzystania filmów i innych materiałów video dla dzieci 9. Piosenki i muzyka - zasady doboru i techniki wykorzystania piosenek w języku obcym oraz muzyki w nauczaniu języka obcego dzieci 10. Prezentacje multimedialne - zasady tworzenia i wykorzystywania prezentacji multimedialnych w nauczaniu dzieci sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego 11. Językowe gry komputerowe, słowniki multimedialne i programy komputerowe do nauki języków obcych dla dzieci, strony internetowe poświęcone nauce języka angielskiego dla dzieci - zasady doboru i wykorzystanie materiałów elektronicznych do nauczania języka obcego dzieci - nauczanie pracy z multimedialnym słownikiem elektronicznym - przegląd ciekawszych materiałów i wymiana poglądów na ich temat 12. Wykorzystanie zasobów Internetu do nauczania języka obcego dzieci - webquest projects - przegląd programów komputerowych umożliwiających samodzielne tworzenie materiałów dydaktycznych oraz stron internetowych oferujących wybór ciekawych materiałów oraz możliwość publikacji własnych propozycji dydaktycznych nauczycielowi języka angielskiego pracującemu z dziećmi Literatura (według tematyki zajęć): 1. Grundy, P Beginners. Oxford: Oxford University Press. Phillips, S Young Learners. Oxford: Oxford University Press. 12

13 Reilly, V. and S. M. Ward Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Scott, W. A. and L. H. Ytreberg Teaching English to Children. London and New York: Longman. Szpotowicz, M. and M. Szulc-Kurpaska Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. 2. Cunningsworth, A Choosing your coursebook. Oxford : Macmillan Heinemann 3. Olczak, J Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej. Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN. 4. Gajos, M Reprezentacje graficzne w nauce języka obcego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Tomalin, B. and S. Stempleski Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press. Wright, A Pictures for Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. Wright, A Pictures for Teachers to Copy. London: Nelson. 5. Hadfield, J. and Ch. Hadfield Simple Reading Activities. Oxford: Oxford University Press Larimer, R. E. and L. Schleicher New Way of Using Authentic Materials in the Classroom. Alexandria, VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. 6. Duff, A. and A. Maley. Literature Oxford: Oxford University Press. Maley, A. and S. Moulding Poem into Poem: Reading and Writing Poems with Students of English. Cambridge: Cambridge University Press. Wright, A Creating Stories with Children. Oxford: Oxford University Press. Wright, A Storytelling with Children. Oxford: Oxford University Press. 7. Ladousse, G.P Role Play. Oxford: Oxford University Press. Wessels, Ch Drama. Oxford: Oxford University Press. 8. Cooper, R., M. Leary and M. Rinvolucri Video. Oxford: Oxford University Press. 13

14 Lonergan, J Video in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Sherman, J Using Authentic Video in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 9. Murphey, T Music and song. Oxford: Oxford University Press. 10. Baron-Polańczyk, E Multimedialne materiały dydaktyczne: projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jędryczkowski, J Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. 11. Hardisty, D. and S. Windeatt CALL. Oxford: Oxford University Press. Krajka, J English Language Teaching in the Internet-Assisted Environment: Issues in the Use of the Web as a Teaching Medium. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press. Teeler, D. and P. Gray How to Use the Internet in ELT. Harlow: Longman, Pearson Education Ltd. Windeatt, S., D. Hardisty and D. Eastment The Internet. Oxford: Oxford University Press. CALL / David Hardisty & Scott Windeatt. - 2nd impr. - Oxford : Oxford University Press, The Internet / Scott Windeatt, David Hardisty and David Eastment. - Oxford : Oxford University Press, English language teaching in the internet-assisted environment : issues in the use of the web as a teaching medium / by Jarosław Krajka. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, How to use the Internet in ELT / Dede Teeler with Peta Gray. - 6th impr. - Harlow : Longman, Pearson Education Limited, Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,

15 Osmańska-Furmanek, W. et al. (Eds.) Technologie informacyjne w pracy nauczyciela Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela / red. nauk. Marek Furmanek ; [Wielisława Osmańska-Furmanek et al.]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Creating online courses and orientations : a survival guide / Pamela S. Bacon and David Bagwell Jr. - Westport, Connecticut ; London : Libraries Unlimited, Teaching English : to young learners / Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Teaching English to children / Wendy A. Scott and Lisbeth H. Ytreberg. - 8th impr - London ; New York : Longman, Very young learners / Vanessa Reilly and Sheila M. Ward. - Oxford : Oxford University Press, Beginners / Peter Grundy. - 2nd impr. - Oxford : Oxford University Press, Young learners / Sarah Phillips. - Oxford : Oxford University Press, Choosing your coursebook / Alan Cunningsworth. - Oxford : Macmillan Heinemann, Pictures for teachers to copy / Andrew Wright. - London : Nelson, Pictures for language learning / Andrew Wright with drawings and photographs by the author. - 4th print - Cambridge : Cambridge University Press, Reprezentacje graficzne w dydaktyce języka obcego / Miczysław Gajos. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Cultural awareness / Barry Tomalin and Susan Stempleski. - 5th impr. - Oxford : Oxford University Press, Creating stories with children / Andrew Wright. - Oxford : Oxford University Press,

16 Storytelling with children / Andrew Wright. - Oxford : Oxford University Press, Creative poetry writing / Jane Spiro. - Oxford : Oxford University Press, Poem into poem : reading and writing poems with students of English / Alan Maley and Sandra Moulding. - 5th print - Cambridge : Cambridge University Press, Literature / Alan Duff and Alan Maley. - 6th impr - Oxford : Oxford University Press, Drama / Charlyn Wessels. - Oxford : Oxford University Press, Role play / Gillian Porter Ladousse. - 8th impr. - Oxford : Oxford University Press, Video / Richard Cooper, Mike Lavery and Mario Rinvolucri. - 4th impr - Oxford : Oxford University Press, Video in language teaching / Jack Lonergan. - Cambridge : Cambridge University Press, Music and song / Tim Murphey. - Oxford : Oxford University Press, Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela / Jacek Jędryczkowski ; [Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

17 17