LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

2 Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa i osobowości Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1, 2 Liczba godzin: wykład: 30, ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin Cel zajęć: Zapoznanie z podstawowymi problemami rozwoju człowieka. Dostarczenie wiedzy z zakresu: specyfiki rozwoju w poszczególnych okresach rozwojowych, specyfiki funkcjonowania środowisk wychowawczych dziecka. Wykształcenie umiejętności dokonywania wstępnej diagnozy trudności rozwojowych i wychowawczych. Wdrożenie do stosowania wiedzy i podstawowych umiejętności psychologicznych w kontaktach z dzieckiem i dorastającym. Rozumienie wzajemnych związków między przebiegiem rozwoju a jego kontekstem kulturowo-społecznym, rozumienie prawidłowości rozwoju, rozpoznawanie czynników korzystnych i niekorzystnych dla jego przebiegu. Program zajęć: Podstawowe problemy rozwoju (kierunki i rodzaje zmian w rozwoju ontogenetycznym, właściwości rozwojowe a cechy indywidualne, stadialność rozwoju, periodyzacja rozwoju, mechanizmy i prawa rozwoju). Wybrane teorie i koncepcje rozwoju. Czynniki rozwoju (biologiczne i środowiskowe warunki rozwoju, rola wychowania i aktywności własnej). Charakterystyka sfer rozwojowych (poznawczej, emocjonalnej, społecznej, moralnej, mowy, rozwoju motorycznego) w poszczególnych okresach rozwojowych. Rozwój osobowości etapy rozwoju pojęcia ja, rola samowiedzy i samooceny, kształtowanie postaw i zainteresowań. Rozwój ról płciowych i różnice międzypłciowe. Metoda oceny pracy studenta: egzamin Podstawowa bibliografia: Boyd D., Bee H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań,Wydawnictwo Zysk i S-ka Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M.: (1996) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, tom 1 Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003): Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, t. 2 Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003): Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, t. 3 Turner J.S., Helmas D.B. (1999): Rozwój człowieka, Warszawa, PWN Warunek wpisu: brak Program przedmiotu Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wczesnoszkolna Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie Języka Angielskiego w młodszym wieku szkolnym Liczba godzin: 30 godzin Forma zajęć: wykład Semestr: 3 Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę 2

3 1. Analiza potrzeb oraz różnice w planowaniu kursu językowego dla dzieci w klasie I, II oraz III. 2. Wybór podręcznika 3. Planowanie lekcji 4. Proces oceniania (zastosowanie Europejskiego port folio językowego dla dzieci od 6 do 10 lat) 5. Techniki nauczania wymowy 6. Techniki nauczania słownictwa oraz słownictwa zintegrowanego z nauczaniem struktur gramatycznych 7. Nauczanie sprawności mówienia 8. Nauczanie sprawności słuchania 9. Nauczanie sprawności czytania i pisania 10. Zastosowanie zasobów internetowych 11. Metody integracji międzyprzedmiotwej (CLiL) Bibliografia Arabski, J. (red.) Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Calabrese, I. i Rampone, S. (2007) Cross-curucular Resources for Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Iluk J. (2002) Jak uczyd małe dzieci języków obcych? Katowice: Gnome Lewis, G. (2004) The Internet and Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Phillips, S. (1993) Young Learners, Oxford: Oxford University Press. Reilly, J.,Reilly, V. (2005) Writing with Children. Oxford: Oxford University Press. Szpotowicz, M. i Szulc-Kurpaska, M. (2009) Teaching English to Young Learners. Warszawa: PWN Wright, A. (1995) Storytelling With Children. Oxford: Oxford University Press. Nazwa przedmiotu: Przyswajanie języka ojczystego i obcego Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1, 2 - Liczba godzin: wykład: 30, ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 3

4 1.Neurologiczne podstawy języka - anatomia mózgu oraz lokalizacja ośrodków mowy w korze mózgowej - afazja, jej rodzaje i wpływ na stan wiedzy o pracy mózgu 2.Przegląd teorii dotyczących przyswajania języka pierwszego (L1) i drugiego (obcego; L2) - behawioryzm - teoria Chomsky`ego - interakcjonizm 3.Porównanie procesów przyswajania języka pierwszego i drugiego (obcego) - ogólna charakterystyka obu procesów - kolejność przyswajania morfemów w L1 i L2 - etapy przyswajania struktur gramatycznych (pytania i przeczenia) - hipoteza przyswajanie L1=L2 i jej krytyka 4.Język ucznia - pojęcia interjęzyka i jego charakterystyka - błąd językowy oraz jego analiza (analiza kontrastywna i analiza błędów) - źródła błędów w L2 - fosylizacja - strategie komunikowania się w języku obcym 5.Cechy indywidualne uczniów i ich rola w procesie nauczania języków obcych Czynniki kognitywne: - style poznawcze i ich charakterystyka - strategie uczenia się języków obcych - wiek ucznia; hipoteza okresu krytycznego - inteligencja; teoria inteligencji wielorakiej - zdolności językowe - pamięć i jej rola w przyswajaniu języka Czynniki emocjonalne : - zahamowania, chęć podejmowania ryzyka, poczucie własnej wartości, osobowość, niepokój i empatia - rodzaje motywacji oraz jej wpływ na przyswajanie języków obcych 7.Uniwersalia językowe a przyswajanie języków obcych - teoria gramatyki uniwersalnej - nacechowanie - transfer i analiza kontrastywna w świetle teorii nacechowania 8.Czynniki socjokulturowe w procesie przyswajania języków obcych - stereotypy kulturowe - szok kulturowy - dystans społeczny i psychologiczny - dwukulturowość - pidżinizacja 4

5 - teorie Schumanna i Andersena 9.Omówienie wybranych teorii przyswajania języków obcych - model Krashena - alternatywny model Bialystok 10.Nauczanie komunikacyjne w świetle badań nad przyswajaniem języka - założenia nauczania komunikacyjnego - główne procedury dydaktyczne i ich krytyka - eklektyzm w nauczaniu języków obcych 11. Pojęcie multikompetencji językowej i dwujęzyczności. -uczenie się języka obcego w świetle badań nad dwujęzycznością. Literatura przedmiotu obowiązkowa Brown, H. D Principles of Language Learning and Teaching. London : Prentice-Hall International. Ellis, R Understanding Second Language Acquisition. Oxford: OUP. Ellis, R The Study of Second Language Acquisition. Oxford: OUP. Richards, J.C. and T. S. Rodgers Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP. Schmitt, N Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: CUP. Skehan, P Individual Differences in Second Language Learning. London : Edward Arnold. Williams, M. and R. L. Burden Psychology for Language Teachers. Cambridge: CUP. Literatura przedmiotu uzupełniająca Brown, H. D Teaching by Principles. London: Longman. Ellis. R SLA Research and Language Teaching. Oxford: OUP. Nazwa przedmiotu: Planowanie kursu językowego Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1,2 Liczba godzin: ćwiczenia 60, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę Metody pracy: Cele: praca w grupach i parach, dyskusja, analiza przypadków, burza mózgów zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką dotyczącą planowania kursu i lekcji języka obcego; nabycie praktycznych umiejętności w/w zakresie 5

6 1. Program nauczania i jego rodzaje charakterystyka, zasady i narzędzia doboru materiału i treści. 2. Opis programu metryczka, założenia programowe, warunki realizacji programu. 3. Cele i treści nauczania; ukryty program nauczania (Hidden curriculum). 4. Plan wynikowy charakterystyka. 5. Planowanie kursu językowego. 6. Konstrukcja własnego programu nauczania. 7. Realizacja i ewaluacja programu nauczania. 8. Planowanie lekcji struktura lekcji, plan lekcji, jego przygotowanie i realizacja (plan alternatywny). Doświadczenie zawodowe a planowanie lekcji i jego realizacja. 9. Rola pierwszej lekcji i sposób jej przygotowania. 10. Typy lekcji języka obcego czynniki wpływające na przebieg lekcji. 11. Lekcja czy coś w zamian? omówienie form pracy innych niż lekcja (m.in. metoda zadaniowa, metoda projektów). 12. Sposoby dokumentacji i ewaluacji lekcji. 13. Założenia nowej reformy programowej (nauczania języka obcego w różnych typach szkół). Literatura: Akty prawne dot. reformy programowej Carter, R. & Nunan, D. (eds). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press Celce- Murcia, M. (ed). Teaching English as a Second/ Foreign Language. Boston: Heinle& Heinle Komorowska, H Programy nauczania w kształceniu ogólnym i językowym. Warszawa: Fraszka Edukacyjna Nunan, D Syllabus Design. Oxford: Oxford University Press Nazwa przedmiotu: Techniki dydaktyczne Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 1,2 Liczba godzin: ćwiczenia 60, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę 6

7 Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z technikami i metodami pracy dydaktycznej, których znajomość niezbędna jest w nauczaniu języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym. Zajęcia kładą nacisk na wyćwiczeniu u słuchaczy umiejętności doboru i stosowania różnorodnych metod pracy dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka. Ćwiczenia akcentują zagadnienia praktyczne związane a pracą w warunkach polskiej szkoły, aby ułatwić absolwentom sprostanie wymogom stawianym przez szkolnictwo europejskie oraz przygotować ich do umiejętnego korzystania z dostępnych na rynku pomocy i materiałów dydaktycznych. Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest, oprócz aktywnej postawy na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z testów pisemnych. Program zajęć: 1. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność mówienia. 2. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność słuchania ze zrozumieniem. 3. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność czytania ze zrozumieniem. 4. Nauczanie języka angielskiego na poziomie sprawności językowych techniki rozwijające sprawność pisania. 5. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu gramatyki. 6. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu gramatyki. 7

8 7. Nauczanie języka angielskiego na poziomie podsystemów językowych techniki wykorzystywane w nauczaniu wymowy. 8. Techniki zapewniania naturalności komunikacyjnej w nauczaniu 9. Techniki dramowe prezentacja wybranych technik dramy i ich zastosowanie 10. Aktywizujące techniki dydaktyczne prezentacja wybranych technik aktywizujących i ich zastosowanie 11. Techniki przygotowania do autonomii i trening strategii uczenia się 12. Techniki uczenia się we współpracy, różne formy pracy w grupach 13. Heureza, heurystyczne metody nauczania 14. Nowoczesne techniki dydaktyczne. Nauczanie z wykorzystaniem internetu. 15. Przegląd ciekawszych technik dydaktycznych proponowanych przez niekonwencjonalne metody nauczania. Literatura: Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge. Cambridge University Press. Brzeziński, J. (1987). Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Fisher, R. (1995). Teaching Children to Learn. Cheltenham. Stanley Thornes. Halliwell, S. (1992). Teaching English In the Primary Classroom. Londyn. Longman. Kamińska, K. (1999). Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Komorowska, H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa. Fraszka Edukacyjna. 8

9 Lewandowska, E., Maciszewska, B. (2000). Program nauczania języka angielskiego klasy I - III szkoły podstawowej. Warszawa. Longman. Lewis, G., Bedson, G. (1999). Games for Children. Oxford. Oxford University Press. Moon, J. (2000). Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann. Phillips, S. (1993). Young Learners. Oxford. Oxford University Press. Read, C. (2007). 500 Activities for the Primary Classroom. Oxford: Macmillan. Reilly, V., Ward, S. M. (1997). Very Young Learners. Oxford. Oxford University Press. Siek-Piskozub, T., Wach, A. (2006). Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM. Szpotowicz, M., Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to Young Learners. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Whiteford, R. (2003). Rymes. Early Years Activities to Promowe Children s Development In Language and Literacy. Dunstable: Belair Publications. Program przedmiotu Nazwa przedmiotu: Przygotowanie materiałów dydaktycznych Kierunek studiów: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Dydaktyka Języka Angielskiego Sekcja: Nauczanie języka angielskiego w młodszym wieku szkolnym Semestr: 3 Liczba godzin: ćwiczenia 30, Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z technikami pracy z różnorodnymi materiałami i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w nowoczesnym nauczaniu języka obcego dzieci w młodszym wieku szkolnym. Założeniem ćwiczeń jest zachęcenie oraz przygotowanie nauczycieli nie tylko do umiejętnego korzystania z jak najróżnorodniejszych dostępnych materiałów dydaktycznych, ale i do projektowania i publikowania własnych przy użyciu materiałów autentycznych oraz dostępnych narzędzi tradycyjnych oraz elektronicznych. 9

10 Zajęcia mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy, który umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń oraz przećwiczenie niektórych rozwiązań dydaktycznych, dlatego część zajęć odbywa się w sali konwersatoryjnej, a część w laboratorium komputerowym. Warunki zaliczenia: Podstawą uzyskania zaliczenia obok aktywnego udziału w zajęciach jest przygotowanie zadań, konspektów lekcji lub projektów w oparciu o wybrane materiały dydaktyczne. O ich liczbie, dokładnej tematyce oraz tym, czy będą wykonane jako zadanie domowe czy też w formie testu podczas zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Program zajęć: 1. Podstawowe wiadomości o materiałach dydaktycznych w nauczaniu języka obcego dzieci we wczesnym wieku szkolnym - definicje i podziały materiałów dydaktycznych - krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem współczesności - rola odpowiednio dobranych materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego dzieci we wczesnym wieku szkolnym - ogólne zasady doboru materiałów dydaktycznych dla wybranej grupy wiekowej 2. Podręcznik (2 zajęcia) - zasady doboru i ewaluacji podręczników dla wybranej grupy wiekowej - zasady pracy z materiałem z podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz uzupełnianie ich o dodatkowe materiały o charakterze ćwiczeniowym dostępne w postaci zwartych publikacji - zasady optymalnego wykorzystania przewodnika metodycznego dla nauczyciela towarzyszącego podręcznikowi 3. Materiały w wersji elektronicznej towarzyszące podręcznikowi - praca z CD-ROM-em dla ucznia i nauczyciela 10

11 - wykorzystanie materiałów ze stron internetowych towarzyszących podręcznikowi - praca z wykorzystaniem interaktywnej tablicy multimedialnej 4. Tradycyjne materiały i pomoce wizualne - wykonywanie i wykorzystywanie rysunków, obrazków, zdjęć, ilustracji i plakatów do nauczania dzieci różnych sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego - wykonanie i wykorzystanie tablic i schematów dydaktycznych - zasady dekoracji gabinetu/kącika języka angielskiego w szkole podstawowej - zasady używania rekwizytów w nauczaniu dzieci sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego 5. Materiały dydaktyczne w nauczaniu sprawności czytania - zasady doboru i dostosowywania tekstowych materiałów autentycznych do użycia w szkole podstawowej - zasady układania zadań do materiałów autentycznych, sprawdzających/nauczających różnych umiejętności w czytaniu - zasady wykonywania i użycia materiałów wspomagających naukę liter i czytania 6. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci (2 zajęcia) - proza dobór pozycji; zasady opowiadania historii dzieciom; uproszczone wersje klasycznych baśni i bajek - poezja i utwory wierszowane dobór pozycji; techniki pracy z utworem wierszowanym 7. Materiały wykorzystywane w technikach dramy - zasady tworzenia i wykorzystywania kart do odgrywania komunikacyjnych scenek sytuacyjnych dla dzieci - praca z utworem dramatycznym dla dzieci - wspólne tworzenie i wystawiane przedstawienia w języku angielskim 8. Materiały audiowizualne 11

12 - zasady doboru i techniki wykorzystania filmów i innych materiałów video dla dzieci 9. Piosenki i muzyka - zasady doboru i techniki wykorzystania piosenek w języku obcym oraz muzyki w nauczaniu języka obcego dzieci 10. Prezentacje multimedialne - zasady tworzenia i wykorzystywania prezentacji multimedialnych w nauczaniu dzieci sprawności językowych oraz podsystemów języka obcego 11. Językowe gry komputerowe, słowniki multimedialne i programy komputerowe do nauki języków obcych dla dzieci, strony internetowe poświęcone nauce języka angielskiego dla dzieci - zasady doboru i wykorzystanie materiałów elektronicznych do nauczania języka obcego dzieci - nauczanie pracy z multimedialnym słownikiem elektronicznym - przegląd ciekawszych materiałów i wymiana poglądów na ich temat 12. Wykorzystanie zasobów Internetu do nauczania języka obcego dzieci - webquest projects - przegląd programów komputerowych umożliwiających samodzielne tworzenie materiałów dydaktycznych oraz stron internetowych oferujących wybór ciekawych materiałów oraz możliwość publikacji własnych propozycji dydaktycznych nauczycielowi języka angielskiego pracującemu z dziećmi Literatura (według tematyki zajęć): 1. Grundy, P Beginners. Oxford: Oxford University Press. Phillips, S Young Learners. Oxford: Oxford University Press. 12

13 Reilly, V. and S. M. Ward Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press. Scott, W. A. and L. H. Ytreberg Teaching English to Children. London and New York: Longman. Szpotowicz, M. and M. Szulc-Kurpaska Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. 2. Cunningsworth, A Choosing your coursebook. Oxford : Macmillan Heinemann 3. Olczak, J Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej. Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN. 4. Gajos, M Reprezentacje graficzne w nauce języka obcego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Tomalin, B. and S. Stempleski Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press. Wright, A Pictures for Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. Wright, A Pictures for Teachers to Copy. London: Nelson. 5. Hadfield, J. and Ch. Hadfield Simple Reading Activities. Oxford: Oxford University Press Larimer, R. E. and L. Schleicher New Way of Using Authentic Materials in the Classroom. Alexandria, VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. 6. Duff, A. and A. Maley. Literature Oxford: Oxford University Press. Maley, A. and S. Moulding Poem into Poem: Reading and Writing Poems with Students of English. Cambridge: Cambridge University Press. Wright, A Creating Stories with Children. Oxford: Oxford University Press. Wright, A Storytelling with Children. Oxford: Oxford University Press. 7. Ladousse, G.P Role Play. Oxford: Oxford University Press. Wessels, Ch Drama. Oxford: Oxford University Press. 8. Cooper, R., M. Leary and M. Rinvolucri Video. Oxford: Oxford University Press. 13

14 Lonergan, J Video in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Sherman, J Using Authentic Video in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 9. Murphey, T Music and song. Oxford: Oxford University Press. 10. Baron-Polańczyk, E Multimedialne materiały dydaktyczne: projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jędryczkowski, J Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. 11. Hardisty, D. and S. Windeatt CALL. Oxford: Oxford University Press. Krajka, J English Language Teaching in the Internet-Assisted Environment: Issues in the Use of the Web as a Teaching Medium. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press. Teeler, D. and P. Gray How to Use the Internet in ELT. Harlow: Longman, Pearson Education Ltd. Windeatt, S., D. Hardisty and D. Eastment The Internet. Oxford: Oxford University Press. CALL / David Hardisty & Scott Windeatt. - 2nd impr. - Oxford : Oxford University Press, The Internet / Scott Windeatt, David Hardisty and David Eastment. - Oxford : Oxford University Press, English language teaching in the internet-assisted environment : issues in the use of the web as a teaching medium / by Jarosław Krajka. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, How to use the Internet in ELT / Dede Teeler with Peta Gray. - 6th impr. - Harlow : Longman, Pearson Education Limited, Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,

15 Osmańska-Furmanek, W. et al. (Eds.) Technologie informacyjne w pracy nauczyciela Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela / red. nauk. Marek Furmanek ; [Wielisława Osmańska-Furmanek et al.]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Creating online courses and orientations : a survival guide / Pamela S. Bacon and David Bagwell Jr. - Westport, Connecticut ; London : Libraries Unlimited, Teaching English : to young learners / Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Teaching English to children / Wendy A. Scott and Lisbeth H. Ytreberg. - 8th impr - London ; New York : Longman, Very young learners / Vanessa Reilly and Sheila M. Ward. - Oxford : Oxford University Press, Beginners / Peter Grundy. - 2nd impr. - Oxford : Oxford University Press, Young learners / Sarah Phillips. - Oxford : Oxford University Press, Choosing your coursebook / Alan Cunningsworth. - Oxford : Macmillan Heinemann, Pictures for teachers to copy / Andrew Wright. - London : Nelson, Pictures for language learning / Andrew Wright with drawings and photographs by the author. - 4th print - Cambridge : Cambridge University Press, Reprezentacje graficzne w dydaktyce języka obcego / Miczysław Gajos. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Cultural awareness / Barry Tomalin and Susan Stempleski. - 5th impr. - Oxford : Oxford University Press, Creating stories with children / Andrew Wright. - Oxford : Oxford University Press,

16 Storytelling with children / Andrew Wright. - Oxford : Oxford University Press, Creative poetry writing / Jane Spiro. - Oxford : Oxford University Press, Poem into poem : reading and writing poems with students of English / Alan Maley and Sandra Moulding. - 5th print - Cambridge : Cambridge University Press, Literature / Alan Duff and Alan Maley. - 6th impr - Oxford : Oxford University Press, Drama / Charlyn Wessels. - Oxford : Oxford University Press, Role play / Gillian Porter Ladousse. - 8th impr. - Oxford : Oxford University Press, Video / Richard Cooper, Mike Lavery and Mario Rinvolucri. - 4th impr - Oxford : Oxford University Press, Video in language teaching / Jack Lonergan. - Cambridge : Cambridge University Press, Music and song / Tim Murphey. - Oxford : Oxford University Press, Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela / Jacek Jędryczkowski ; [Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

17 17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016. Metodyka nauczania języka angielskiego. Instytut Filologii Angielskiej

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016. Metodyka nauczania języka angielskiego. Instytut Filologii Angielskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodyka nauczania języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: METODYKA PRZEDMIOTOWA NA ETAPACH PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM 2. Kod przedmiotu: ANG_S_2012/13_35 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodyka nauczania języka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Nr 53 II część

KARTA PRZEDMIOTU. Nr 53 II część Nr 53 II część Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Prowadzący przedmiot: KARTA PRZEDMIOTU Praktyki zawodowe przygotowanie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. Praktyka zawodowa

I. KARTA PRZEDMIOTU. Praktyka zawodowa 53 III część Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Prowadzący przedmiot: I. KARTA PRZEDMIOTU Praktyki zawodowe przygotowanie w

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska, nauczycielska poziom kształcenia: studia stopnia

specjalność: filologia angielska, nauczycielska poziom kształcenia: studia stopnia SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu / przedmiotu Praktyka pedagogiczna śródroczna 1 2 Typ przedmiotu/ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Dydaktyka 2. Kod przedmiotu: FAN-19 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu. www.smartschool.edu.pl Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu www.smartschool.edu.pl EDUKACJA DWUJĘZYCZNA CLIL (Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Dydaktyka nauczania języka angielskiego, I etap edukacyjny, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne w klasach 1- - konwersatorium II rok studiów I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Językii obce Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej TREŚCI: Przedstawienie sposobów i możliwości pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4-6)

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4-6) Kod przedmiotu: IHFIL-L-6s12-2013FA- Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodyka języka obcego w szkole (4-6) 2 Rodzaj przedmiotu specjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALNOŚĆ: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

prezentacja multimedialna, wykład, fragmenty filmów

prezentacja multimedialna, wykład, fragmenty filmów Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień Sylabus modułu: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (11-R1S-12-r1_6) koordynator modułu dr Weronika

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FAN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3 SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2 i 3 2 Instytut Humanistyczny 3 4 Kod przedmiotu Kierunek, poziom i profil kształcenia PPWSZ-FA-1-532n-s

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU 05.0-1FAS-H32-MNJA;

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej.

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Program nauczania języka angielskiego The world around us przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Anna Popiela 1. Charakterystyka programu oraz jego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE

Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE Erasmus+ (2014-2020) PROJEKT TWORZYMY SZKOŁĘ PRZYSZŁOŚCI VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE Cele projektu Pogłębienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie: a) stosowania nowych technologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Sharing Stories about Cooperation nagrodzony European Language Label w 2009 nagrodzony European Language Label w 2010

Sharing Stories about Cooperation nagrodzony European Language Label w 2009 nagrodzony European Language Label w 2010 I. Informacje Ogólne! 1. Metryczka programu Przedmiot: język angielski Typ szkoły: szkoła podstawowa uczniowie w wieku 6-12 Autor: Anneta Sadowska-Martyka Warunki powstania programu: Program opracowany

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil...ogólnoakademicki... Przedmiot: Dydaktyka ogólna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA II Kształcenie w zakresie dyscyplin podstawowych dla kierunku PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA II Kształcenie w zakresie dyscyplin podstawowych dla kierunku PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.1.2. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w roku szkolnym 2014/2015 REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLAN DZIAŁAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Tytuł sieci: Dobry start w świat języków Kontekst Nauczyciele języka obcego na I etapie edukacyjnym oraz nauczyciele kolejnych etapów zwracają uwagę na to,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - studia w WSB w Toruniu Kierunek ten

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 206/207 Tryb studiów Niestacjonarny Nazwa kierunku studiów Przygotowanie pedagogiczne Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Filologia angielska. Studia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Filologia angielska. Studia stacjonarne Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4//4 Metodyka nauczania języka angielskiego English language teaching Methodology Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia rozwoju człowieka 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of human development 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pedagogika

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pedagogika S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Pedagogika Obowiązkowy Nauk o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia rozwojowa dziecka. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego. Studium Języków Obcych. Sylabus rok akademicki 2017/2018. Grupa ME B2 JĘZYK ANGIELSKI. Łącznie 30 godzin.

Uczelnia Łazarskiego. Studium Języków Obcych. Sylabus rok akademicki 2017/2018. Grupa ME B2 JĘZYK ANGIELSKI. Łącznie 30 godzin. Uczelnia Łazarskiego Studium Języków Obcych Sylabus rok akademicki 2017/2018 Grupa ME B2 Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI Kod przedmiotu Poziom studiów Studia magisterskie Status przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

najważniejsze kierunki zmian

najważniejsze kierunki zmian Edukacja językowa dla przyszłości najważniejsze kierunki zmian Anna Czura Uniwersytet Wrocławski Edukacja językowa dla przyszłości Gdańsk Przyszłość ść? WCZORAJ DZIŚ JUTRO WCZORAJ Dwudziestolecie międzywojenne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na )

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na ) Czas trwania zajęć: 5 godz. zajęć 9.00-13.10 7 godz. zajęć 9.00-15.00 HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na 20.11.2017) Data zajęć Kierunek studiów Tematyka zajęć Ilość godz.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Dydaktyka nauczania języka angielskiego - konwersatorium II rok studiów II stopnia, studia niestacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Psychologia Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk Punkty ECTS: 3 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu ETzD Edukacja teatralna z elementami w języku polskim Nazwa przedmiotu dramy w języku angielskim Theatre education with Drama USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka dydaktyczna 2. KIERUNEK: nauczanie jęz. angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II, semestr

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe Opis kierunku Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Język angielski 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim English Language Course 3. Jednostka prowadząca przedmiot Studium Praktycznej Nauki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU. Metodyka nauczania języka angielskiego English Teaching Methodology

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU. Metodyka nauczania języka angielskiego English Teaching Methodology Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU 05.0-1FAS-G32-MNJA

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DORADZTWO ZAWODOWE Moduł I Podstawy teoretyczne doradztwa zawodowego 60h Socjologia pracy 15h Pedagogika pracy 15h Teorie orientacji i poradnictwa 20h Poradnictwo edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie JEDNOSTKA MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU WYDZIAŁ Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie KIERUNEK Pedagogika specjalna, I rok, studia niestacjonarne STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY mgr IMIĘ I NAZWISKO Izabela

Bardziej szczegółowo

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu)

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas 0-1-3 (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) Autor: Anna Wieczorek Wydawnictwo: BINGOedu-time Recenzenci: 1. Prof. zw. dr hab. Hanna

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Nauka o języku i komunikacji. 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Nauka o języku i komunikacji. 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Nauka o języku i komunikacji 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo