Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2408099"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Podręcznik użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Instrukcje obsługi OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Instrukcje użytkowania OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Instrukcja użytkowania OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

2 Skrót instrukcji: Przez rozpoczciem uytkowania urzdzenia naley przeczyta niniejszy Podrcznik obslugi, a potem przechowywa go w pobliu urzdzenia, aby dokument byl latwo dostpny w razie potrzeby. Zaleca si korzystanie z materialów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materialów eksploatacyjnych innych producentów. W niniejszym Podrczniku obslugi zawarto równie informacje dotyczce modeli d-copia 283MF Plus. Dostarczane podrczniki Do urzdzenia dolczono niej wymienione podrczniki. Naley z nich korzysta w razie potrzeby. i ich znaczenia s przedstawione poniej. symbolu podany jest okrelony rodzaj uwagi..... [Ostrzeenie ogólne].... [Ostrzeenie o moliwoci poraenia prdem elektrycznym]... zabronionych Symbol tych s okrelone wewntrz symbolu.... [Ostrzeenie przed wykonywaniem niedozwolonej czynnoci]... [Demonta zabroniony] Symbol oznacza, e dana sekcja zawiera informacje o czynnociach obowizkowych. Rodzaje tych czynnoci s okrelone wewntrz symbolu.... [Alarm dotyczcy czynnoci obowizkowej]... [Wycignij wtyczk z gniazdka].... [Zawsze podlczaj urzdzenie do gniazdka sieciowego z uziemieniem] Jeli ostrzeenia w tym Podrczniku s nieczytelne lub jeeli Podrcznika nie ma w zestawie, prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu w celu zamówienia egzemplarza zamiennego (usluga odplatna). UWAGA: Urzdzenie zostalo wyposaone w funkcj zapobiegania falszerstwom, wskutek czego oryginaly bardzo przypominajce banknoty mog by w rzadkich przypadkach drukowane niepoprawnie. PODRCZNIK OBSLUGI i Spis treci Spis treci Etykiety z przestrogami i ostrzeeniami v rodki ostronoci podczas instalacji. vi Ostrzeenia dotyczce eksploatacji viii Bezpieczestwo zwizane z uyciem lasera..... xi Instrukcje dotyczce bezpieczestwa zwizane z odlczaniem zasilania... xii Ograniczenia prawne dotyczce kopiowania/skanowania.....xiii Informacje prawne i zasady bezpieczestwa..... xv 1 Nazwy czci Panel operacyjny....

3 Urzdzenie Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Sprawdzanie dostarczonych elementów Okrelanie metody podlczenia i przygotowanie kabli Kable podlczeniowe Przelczanie jzyka w obszarze wywietlania (ekran [Jzyk]). 2-7 Ustawianie daty i godziny Konfiguracja sieci (polczenie kablowe LAN) Instalacja oprogramowania COMMAND CENTER (Ustawienia poczty ).

4 Wysylanie wiadomoci Ladowanie papieru Ladowanie oryginalów Podstawowa obsluga Wlczanie/wylczanie Automatyczny tryb niskiego poboru energii Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie Logowanie/wylogowanie Klawisze szybkiego dostpu i klawisze programowania..

5 Obszar wywietlania komunikatów Kopiowanie Drukowanie drukowanie z aplikacji Wysylanie 3-21 Ekran Potwierd miejsce docelowe Okrelanie miejsca docelowego Anulowanie zada Sprawdzanie iloci pozostalego toneru i papieru..

6 Programy (kopiowanie i wysylanie) Konserwacja Czyszczenie Pojemnik z tonerem Rozwizywanie problemów Usuwanie awarii Reagowanie na komunikaty o bldach Usuwanie zacitego papieru ii PODRCZNIK OBSLUGI Spis treci Dodatek Dane techniczne..... Dodatek-2 Sposób wpisywania znaków...

7 ... Dodatek-7 Indeks PODRCZNIK OBSLUGI iii Spis treci iv PODRCZNIK OBSLUGI Etykiety z przestrogami i ostrzeeniami Etykiety z przestrogami i ostrzeeniami zostaly umieszczone na nastpujcych elementach urzdzenia dla celów bezpieczestwa. Aby unikn poaru lub poraenia prdem elektrycznym podczas usuwania zablokowanego papieru lub wymiany toneru, naley zachowa dostateczn ostrono. Laser wewntrz urzdzenia (ostrzeenie przed promieniowaniem laserowym) Wysoka temperatura wewntrz urzdzenia. Nie naley dotyka czci znajdujcych si w tym obszarze z uwagi na niebezpieczestwo poaru. UWAGA: Nie usuwa tych etykiet. PODRCZNIK OBSLUGI v rodki ostronoci podczas instalacji Otoczenie PRZESTROGA Nie stawia urzdzenia na powierzchniach niestabilnych lub pochylych. Moe to spowodowa upadek lub zsunicie si urzdzenia. Zdarzenia tego rodzaju wi si z niebezpieczestwem odniesienia obrae ciala lub uszkodzenia urzdzenia. Naley unika miejsc o duej wilgotnoci, zapylonych lub zanieczyszczonych. Jeeli kurz lub brud przylgn do przewodu zasilania, naley oczyci przewód w celu uniknicia niebezpieczestwa poaru lub poraenia prdem elektrycznym. Aby zmniejszy ryzyko poaru, naley unika umieszczania urzdzenia w pobliu grzejników, kaloryferów lub innych ródel ciepla oraz w pobliu przedmiotów latwopalnych. Aby umoliwi wlaciwe chlodzenie i ulatwi wymian czci i konserwacj, naley zapewni odpowiedni dostp do urzdzenia, zgodnie z ponisz ilustracj. Aby umoliwi prawidlow wentylacj urzdzenia, naley pozostawi dostateczn ilo wolnego miejsca, szczególnie w okolicy tylnej pokrywy. 500 mm (19 11/16") 300 mm (11 13/16") 300 mm (11 13/16") 300 mm (11 13/16") 1000 mm (39 3/8") Inne rodki ostronoci Urzdzenie moe pracowa w nastpujcych warunkach: Temperatura: 1032,5 C (5090,5 F) Wilgotno: 1580% Niekorzystne warunki rodowiska mog wplyn na jako wydruków. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

8 Podczas wyboru miejsca pracy urzdzenia unika : Miejsc blisko okien lub naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych. vi PODRCZNIK OBSLUGI Miejsc naraonych na drgania. Miejsc naraonych na gwaltowne zmiany temperatury. Miejsc naraonych na bezporednie dzialanie gorcego lub zimnego powietrza. Miejsc ze slab wentylacj. Jeeli podloe jest wraliwe na nacisk, moe ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urzdzenia po jego instalacji. Czynno kopiowania skutkuje uwolnieniem niewielkich iloci ozonu, które nie stanowi zagroenia dla zdrowia. Jednak w przypadku uywania urzdzenia przez dlugi czas w le wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo duej liczby kopii moe powsta nieprzyjemny zapach. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca si wlaciw wentylacj pomieszczenia. Zasilania i odbierania faksów. Ze wzgldów bezpieczestwa naley zawsze wyjmowa wtyczk zasilania z gniazdka przed czyszczeniem urzdzenia. W przypadku nagromadzenia si kurzu wewntrz urzdzenia wystpuje ryzyko poaru. Dlatego czyszczenie wewntrznych czci urzdzenia naley zleci pracownikowi serwisu. Jest to zalecane szczególnie przed okresami zwikszonej wilgotnoci. Aby uzyska informacje dotyczce kosztu czyszczenia wewntrznych czci urzdzenia, naley skontaktowa si z pracownikiem serwisu. Inne rodki ostronoci Nie wolno umieszcza na urzdzeniu cikich przedmiotów i powodowa innych uszkodze urzdzenia. Podczas kopiowania nie otwiera pokrywy przedniej, wylcza urzdzenia za pomoc glównego wylcznika zasilania ani nie wyciga wtyczki z gniazdka. W przypadku koniecznoci podniesienia lub przesunicia urzdzenia, naley skontaktowa si z przedstawicielem dzialu serwisu. Nie dotyka elementów elektrycznych urzdzenia, takich jak zlcza lub plytki drukowane, poniewa mog one zosta uszkodzone przez wytworzone wyladowania statyczne. Nie wolno podejmowa prób wykonywania czynnoci, które nie zostaly opisane w podrczniku. Przestroga: Stosowanie regulacji lub sposobów sterowania albo wykonywanie procedur innych od opisanych w tym podrczniku moe spowodowa ryzyko nawietlenia laserem. Nie wolno patrze bezporednio na wiatlo emitowane przez lamp skanujc, poniewa moe to wywola zmczenie lub ból oczu. PODRCZNIK OBSLUGI ix Ostrzeenia dotyczce materialów eksploatacyjnych PRZESTROGA Nie naley próbowa spala pojemnika tonera ani pojemnika na zuyty toner. Powstajce wówczas iskry mog spowodowa oparzenia. Pojemnik z tonerem i pojemnik na zuyty toner naley przechowywa w miejscach niedostpnych dla dzieci. W przypadku wysypania si toneru z pojemnika z tonerem naley unika wdychania lub polykania oraz kontaktu z oczami i skór. W przypadku dostania si ton autorskimi bez zezwolenia wlaciciela praw autorskich moe by zabronione. Kopiowanie/skanowanie nastpujcych materialów jest zakazane i moe by karane. Poniszy wykaz moe nie zawiera wszystkich materialów objtych zakazem. Nie wolno wiadomie kopiowa/skanowa materialów objtych zakazem kopiowania/skanowania. Pienidze papierowe Banknoty Papiery wartociowe Znaczki Paszporty wiadectwa i certyfikaty Lokalne prawa i regulacje mog zabrania lub ogranicza kopiowanie/skanowanie materialów innych ni wymienione powyej. PODRCZNIK OBSLUGI xiii xiv PODRCZNIK OBSLUGI Informacje prawne i zasady bezpieczestwa Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia naley zapozna si z tymi informacjami. Ten rozdzial zawiera informacje dotyczce nastpujcych zagadnie. Informacje prawne. xvi Kwestia nazw handlowych... xvii Funkcja sterowania oszczdnoci energii... xxi Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego... xxi Odzyskiwanie papieru xxi Program Energy Star (ENERGY STAR )..... xxi Informacje o Podrczniku obslugi...xxii PODRCZNIK OBSLUGI xv Informacje prawne Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podrcznika lub jego czci bez uzyskania pisemnej zgody firmy Olivetti jest zabronione. xvi PODRCZNIK OBSLUGI Kwestia nazw handlowych PRESCRIBE i ECOSYS s znakami towarowymi firmy Kyocera Corporation. KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.

9 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT i Internet Explorer s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows Me, Windows XP i Windows Vista s znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript s znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. Novell i NetWare s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. IBM i IBM PC/AT s znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. AppleTalk jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. To urzdzenie zostalo skonstruowane przy uyciu wbudowanego systemu operacyjnego dzialajcego w czasie rzeczywistym TornadoTM firmy Wind River Systems, Inc. TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR s znakami towarowymi firmy TypeBank. Wszystkie czcionki jzyków europejskich zainstalowane w tym urzdzeniu s uywane na mocy porozumienia licencyjnego z firm Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino i Times s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Type-face Corporation. W tym urzdzeniu zainstalowano czcionki UFSTTM MicroType firmy Monotype Imaging Inc. To urzdzenie jest wyposaone w oprogramowanie zawierajce moduly firmy Independent JPEG Group. Wszystkie inne marki i nazwy produktów s zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm, bdcych ich wlacicielami. W tym Podrczniku obslugi oznaczenia TM i nie s uywane. PODRCZNIK OBSLUGI xvii GPL W czci oprogramowania ukladowego tego urzdzenia zastosowano programy napisane na licencji GPL (www. fsf.org/copyleft/gpl.html). Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

10 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl. org/)" The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xviii PODRCZNIK OBSLUGI Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word `cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson 4 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i. e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] PODRCZNIK OBSLUGI xix Monotype Imaging License Agreement 1 2 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

11 The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U. S.A. law governs this Agreement. written consent of Monotype Imaging. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xx PODRCZNIK OBSLUGI Funkcja sterowania oszczdnoci energii Urzdzenie moe dziala w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego uruchomienie nastpuje po okrelonym czasie od ostatniego uycia urzdzenia), a take w stanie czuwania, w którym funkcje drukarki i faksu pozostaj w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniony do minimum, jeli przez okrelony czas urzdzenie jest bezczynne. Tryb niskiego poboru energii Urzdzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego poboru energii po uplywie 2 minut od ostatniego uycia. Czas braku aktywnoci, po uplywie którego wlczany jest tryb niskiego poboru energii, moe zosta przedluony. Wicej informacji znajduje si w czci Automatyczny tryb niskiego poboru energii na str Upienie Urzdzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania po uplywie 15 minut od ostatniego uycia. Czas nieaktywnoci, po uplywie którego wlczany jest stan czuwania, moe zosta przedluony. Wicej informacji znajduje si w rozdziale Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie na str. 3-5 Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego To urzdzenie jest standardowo wyposaone w funkcj kopiowania dwustronnego. Na przyklad, kopiujc dwa jednostronne oryginaly na pojedynczym arkuszu papieru jako kopi dwustronn, mona zmniejszy ilo zuytego papieru. Wicej informacji znajduje si w rozdziale Kopiowanie dwustronne na str Odzyskiwanie papieru To urzdzenie obsluguje papier makulaturowy, który zmniejsza obcienie rodowiska naturalnego. Przedstawiciel dzialu sprzeday lub dzialu serwisu moe udzieli informacji na temat zalecanych typów papieru. Program Energy Star (ENERGY STAR ) Jako firma uczestniczca w midzynarodowym programie Energy Star stwierdzamy, e urzdzenie jest zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach midzynarodowego programu Energy Star. PODRCZNIK OBSLUGI xxi Informacje o Podrczniku obslugi Niniejszy Podrcznik obslugi zawiera nastpujce rozdzialy. Rozdzial 1 - Nazwy czci Opisuje czci urzdzenia i klawisze panelu operacyjnego. Rozdzial 2 - Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Opisuje sposób ladowania papieru, umieszczania oryginalów, podlczania urzdzenia oraz niezbdn konfiguracj urzdzenia przed jego pierwszym uyciem. Rozdzial 3 - Podstawowa obsluga Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania. Rozdzial 4 - Konserwacja Opisuje procedury konserwacji i wymiany tonera. Rozdzial 5 - Rozwizywanie problemów Wyjania, w jaki sposób postpowa w przypadku otrzymania komunikatów o bldach, zacicia papieru lub innych problemów. Dodatek Wyjania, jak wprowadza znaki oraz podaje dane techniczne urzdzenia Zawiera informacje dotyczce rodzajów noników oraz rozmiarów papieru. Zawiera take slowniczek terminów. xxii PODRCZNIK OBSLUGI Oznaczenia stosowane w tym podrczniku W podrczniku stosuje si nastpujce oznaczenia w zalenoci od typu opisu. Oznaczenie Wytluszczenie Opis Oznacza klawisze panelu operacyjnego lub ekran wywietlany na komputerze. Oznacza przyciski panelu dotykowego. Oznacza komunikat wywietlany na panelu dotykowym. Sluy równie do podkrelenia kluczowego terminu, frazy lub oznacza odwolanie do dodatkowych informacji. Uwaga Oznacza dodatkow informacj lub operacj. Wskazuje czynnoci, które s wymagane lub zabronione w celu uniknicia problemów. Oznacza zasady, których naley przestrzega, aby unikn obrae ciala lub uszkodzenia urzdzenia oraz jak postpowa w takim przypadku. Przyklad Nacinij klawisz Start. [Zwykly] Kursywa Nacinij [OK]. Wywietla si komunikat Gotowa do kopiowania. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z dzialem Czuwanie i Automatyczne czuwanie na stronach 3-5. UWAGA: Wane WANE: Przestroga PRZESTROGA: PODRCZNIK OBSLUGI xxiii xxiv PODRCZNIK OBSLUGI 1 Nazwy czci Niniejszy rozdzial opisuje czci urzdzenia oraz klawisze panelu operacyjnego. Panel operacyjny Urzdzenie PODRCZNIK OBSLUGI 1-1 Nazwy czci Panel operacyjny Sluy do wywietlania ekranu Ksika adresowa, na którym mona dodawa, edytowa i usuwa miejsca docelowe. Sluy do wywolywania danych poprzedniego miejsca docelowego. Sluy równie do wprowadzania pauzy przy wpisywaniu numeru faksu.* Sluy do wywietlania ekranu Potwierd miejsce docelowe, na którym mona edytowa i usuwa dane miejsc docelowych. Sluy do wywietlania ekranu Dodaj m. docelowe, na którym mona dodawa miejsca docelowe. Sluy do przelczania stanu sluchawki midzy podniesion a odloon przy rcznym wysylaniu faksu.* Obszar wywietlania komunikatów.

12 Podczas pracy z urzdzeniem naley sprawdza wywietlane w tym obszarze komunikaty. Sluy do wybierania menu wywietlanego w prawym dolnym rogu obszaru wywietlania komunikatów. Sluy do wywietlania ekranu menu System/ Licznik, na którym mona sprawdzi ustawienia systemowe i stan liczników. Sluy do wywietlania ekranu Stan, na którym mona sprawdzi stan urzdzenia, wydrukowa raport stanu oraz wstrzyma lub anulowa przetwarzane w danym momencie zadanie. Sluy do wywietlania ekranu Kopiowanie, na którym mona wprowadzi ustawienia wymagane przy kopiowaniu. Sluy do wywietlania ekranu FAKS, na którym mona wysla faks.* Sluy do wywietlania ekranu Wylij, na którym mona wysla wiadomo , folder (SMB/FTP) lub faks. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

13 * Sluy do wywietlania ekranu Skrzynka dok., na którym mona obslugiwa skrzynk dokumentów i pami USB. Mruga w trakcie wysylania danych. Mruga w trakcie drukowania. Sluy do wybierania menu wywietlanego w lewym dolnym rogu obszaru wywietlania komunikatów. Sluy do wybierania miejsc docelowych przypisanych do klawiszy szybkiego dostpu (122). Klawisz modyfikatora do przelczania midzy dwoma zestawami klawiszy szybkiego dostpu (111 i 1222). Lampka wieci si, gdy wlczony jest drugi zestaw klawiszy (1222). *Funkcje faksu s dostpne tylko w modelu d-copia 284MF. 1-2 PODRCZNIK OBSLUGI Nazwy czci 1 Slu do wybierania pozycji menu, przesuwania kursora przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartoci itd. Sluy do wybierania zaznaczonego elementu lub zatwierdzania wprowadzonej wartoci. Usuwa wprowadzone liczby i znaki. Powoduje wyzerowanie ustawie i wywietlenie ekranu glównego. Sluy do wlczania i wylczania urzdzenia. Sluy take do przestawiania urzdzenia do stanu czuwania i wychodzenia z niego. wieci si, gdy wlczone jest zasilanie urzdzenia. Sluy do wywietlania menu funkcji slucych do kopiowania, drukowania, przesylania i obslugi skrzynki dokumentów. Klawisze numeryczne. Slu do wprowadzania liczb i symboli. Powoduje przejcie do poprzedniego ekranu w obszarze wywietlania komunikatów. wieci si lub miga w przypadku wystpienia bldu. Miga, gdy urzdzenie pobiera dane z pamici. Powoduje zakoczenie pracy (wylogowanie) na ekranie Administrator. Sluy do przypisywania lub przywolywania programów. Sluy do anulowania biecego zadania drukowania. Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz wykonywanie operacji ustawie. PODRCZNIK OBSLUGI 1-3 Nazwy czci Urzdzenie Oryginalna pokrywa (tylko model d- Copia 283MF) Plyta dociskowa Plyta wskanika rozmiaru oryginalu Panel operacyjny Górna pokrywa Pokrywa przednia Zespól bbna Element czyszczcy glównej dwigni zaladowczej Dwignia blokady 10 Pojemnik z tonerem 1-4 PODRCZNIK OBSLUGI Nazwy czci Taca górna 12 Prowadnica dlugoci papieru 13 Blokada papieru 14 Prowadnice szerokoci papieru 15 Kaseta 16 Prowadnice szerokoci papieru (taca uniwersalna) 17 Taca wielofunkcyjna (WF) 18 Przedluenie tacy uniwersalnej PODRCZNIK OBSLUGI 1-5 Nazwy czci Sworze oporowy 20 Zlcze interfejsu USB 21 Zlcze interfejsu sieciowego 22 Pokrywa tylna 23 Glówny wylcznik zasilania 24 Zlcze przewodu zasilania 1-6 PODRCZNIK OBSLUGI 2 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Niniejszy rozdzial zawiera instrukcje dotyczce przygotowania urzdzenia przed pierwszym uyciem oraz wkladania papieru i oryginalnych dokumentów. Sprawdzanie dostarczonych elementów Okrelanie metody podlczenia i przygotowanie kabli Kable podlczeniowe Przelczanie jzyka w obszarze wywietlania (ekran [Jzyk]) Ustawianie daty i godziny Konfiguracja sieci (polczenie kablowe LAN) Instalacja oprogramowania..

14 2-26 COMMAND CENTER (Ustawienia poczty ) Wysylanie wiadomoci Ladowanie papieru 2-30 Ladowanie oryginalów PODRCZNIK OBSLUGI 2-1 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Sprawdzanie dostarczonych elementów Sprawd, czy zostaly dostarczone nastpujce elementy. Dokumenty drukowane Dysk CD-ROM (Product Library) Plyta CD-ROM (aplikacja obslugujca sterownik TWAIN) Dokumenty zawarte na dostarczonej plycie CD-ROM Niniejsze dokumenty s zawarte na dostarczonej plycie CD-ROM (Product Library). Zapoznaj si z nimi, gdy to konieczne. Dokumenty COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Okrelanie metody podlczenia i przygotowanie kabli Sprawd metod podlczenia urzdzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podlczenia. Przyklad podlczenia Korzystajc z ilustracji zamieszczonej poniej, wybierz metod podlczenia urzdzenia do komputera PC lub sieci. Podlczanie skanera do komputera PC lub sieci za pomoc kabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T) COMMAND CENTER Komputer administratora 2 Sie Wylij e- mail Wysyla do wybranego odbiorcy plik zeskanowanego oryginalu jako zalcznik do wiadomoci. Ustawienia sieciowe, ustawienia domylne skanera, rejestracja uytkownika oraz miejsca docelowego MFP Drukowanie Sie USB Wylij SMB Zachowuje zeskanowany obraz jako plik na komputerze. Sie FAKS sieciowy Sie Sie Wylij FTP Wysyla zeskanowany obraz jako plik na serwer FTP. FAKS FAKS USB Skanowanie TWAIN Skanowanie WIA * Funkcje faksu s dostpne tylko w modelu d-copia 284MF. USB TWAIN i WIA to standardowe interfejsy komunikacji midzy oprogramowaniem a urzdzeniami pozyskiwania obrazów. 2-3 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Przygotowanie niezbdnych kabli Urzdzenie mona podlczy do komputera za pomoc nastpujcych interfejsów. Przygotuj kable zgodnie z wybranym interfejsem. Standardowo dostpne interfejsy Funkcja Drukarka/Skaner /FAKS sieciowy* Drukarka/ Skanowanie TWAIN/ Skanowanie WIA * Interfejs Interfejs sieciowy Interfejs USB Wymagane kable LAN (10Base-T lub 100Base-TX, ekranowany) Kabel kompatybilny USB 2.0 (Hi-Speed USB, elastyczny, maks. 5 m, ekranowany) Funkcje FAKSU i FAKSU sieciowego s dostpne tylko w modelu d-copia 284MF. Szczególowe informacje dotyczce korzystania z FAKSU sieciowego znajduj si w podrczniku Przewodnik obslugi faksu. 2-4 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Kable podlczeniowe Przy podlczaniu kabli do urzdzenia przestrzegaj poniszych wskazówek. 1 Wylcz glówny wylcznik zasilania (O). 2 2 Podlcz urzdzenie do komputera PC lub urzdzenia sieciowego. Jeli korzystasz z interfejsu sieciowego, zdejmij zalepk. 3 Podlcz jeden koniec przewodu zasilania do urzdzenia, a drugi do ródla zasilania. WANE: Urzdzenie naley podlcza wylcznie za pomoc kabla dolczonego do zestawu. PODRCZNIK OBSLUGI 2-5 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 4 Wlcz glówny wylcznik zasilania ( ). Urzdzenie zacznie si rozgrzewa. 5 Po podlczeniu kabla sieciowego skonfiguruj sie. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz Konfiguracja sieci (polczenie kablowe LAN) na stronie PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Przelczanie jzyka w obszarze wywietlania (ekran [Jzyk]) Wybierz jzyk wywietlany w obszarze wywietlania komunikatów. Aby wybra jzyk, wykonaj ponisz procedur. 2 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

15

16 Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami wywietlony zostanie ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. W menu Menu sys./licz. nacinij klawisz aby wybra opcj [Ustaw. wspólne]. lub, Menu sys./licz.: a b 5 Wlaciw. uytk. 6 Ustaw. wspólne ********************* 7 Kopiowanie [ Wyjd ] 2 Ustaw. wywietlone menu Ustaw. wspólne. 4 Nacinij klawisz [Jzyk]. lub, aby wybra opcj PODRCZNIK OBSLUGI 2-7 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Jzyk: ab 1 *Angielski ********************* 2 Niemiecki 3 Francuski 5 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Jzyk. 6 Nacinij klawisz lub, aby wybra dany jzyk, a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. wspólne. 2-8 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawianie daty i godziny Aby ustawi dat i czas, wykonaj ponisze czynnoci. W przypadku wysylania wiadomoci , ustawiona data i godzina bd umieszczone w naglówku tej wiadomoci. Ustaw dat, godzin oraz rónic czasow w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy czasowej miejsca pracy urzdzenia. UWAGA:Rónic czasow ustaw przed ustawieniem daty i czasu. 2 1 Wlcz glówny wylcznik zasilania. 2 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami zostanie wywietlony ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA:Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. Menu sys./licz.: a b 5 Wlaciw. uytk. 6 Ustaw. wspólne ********************* 7 Kopiowanie [ Wyjd ] 3 W menu System Menu/Counter nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Ustaw. wspólne]. PODRCZNIK OBSLUGI 2-9 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustaw. wspólne: a b 1 Jzyk ********************* 2 Ekran domylny 3 Dwik [ Wyjd ] 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. wspólne. 5 6 Nacinij klawisz lub [Ustawienie daty]. i wybierz opcj Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Zostanie wywietlony ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. Ustawienie daty: a b 1 Data/czas ********************* 2 Format daty 3 Strefa czasowa [ Wyjd ] 7 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustawienie daty. 8 9 Nacinij klawisz lub [Strefa czasowa]. i wybierz opcj Strefa czasowa: a b 1-12:00 Mi. f.dat ********************* 2-11:00 W. Midway 3-10:00 Hawaje Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Strefa czasowa. 10 Nacinij klawisz lub, aby wybra swój region, a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustawienie daty. Ustawienie daty: a b 2 Format daty 3 Strefa czasowa 4 Czas letni ********************* [ Wyjd ] 11 Nacinij klawisz [Czas letni]. lub i wybierz opcj 2-10 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Czas letni: ab 1 *Wyl. ********************* 2 Wl. 12 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Czas letni Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.] lub [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustawienie daty. Ustawienie daty: a b 1 Data/czas ********************* 2 Format daty 3 Strefa czasowa [ Wyjd ] 14 Nacinij klawisz czas]. lub i wybierz opcj [Data/ Data/czas: Rok Miesic ) ab Dzie Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Data/czas. (Strefa czasowa:tokio) 16 Nacinij klawisz lub, aby przesun pozycj kursora, i klawisz lub, aby wprowadzi rok, miesic i dzie. Nastpnie nacinij klawisz OK. lub, aby przesun pozycj kursora, i klawisz lub, aby wprowadzi godziny, minuty i sekundy. Nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustawienie daty. Data/czas: ab Godz. Min. Sek. 45: 50 11: (Strefa czasowa:tokio) 17 Nacinij klawisz Ustawienie daty: a b 1 Data/czas 2 Format daty ********************* 3 Strefa czasowa [ Wyjd ] 18 Nacinij klawisz [Format daty]. lub, aby wybra opcj PODRCZNIK OBSLUGI 2-11 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Format daty: ab 1 *MM/DD/YYYY ********************* 2 DD/MM/YYYY 3 YYYY/MM/DD 19 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Format daty. 20 Nacinij klawisz lub, aby wybra dany format wywietlania daty, a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustawienie daty PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Konfiguracja sieci (polczenie kablowe LAN) Urzdzenie jest wyposaone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokolami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomoc platform Windows, Macintosh, UNIX, NetWare i innych. W tym rozdziale wyjaniono procedury konfiguracji protokolów TCP/IP (IPv4) i AppleTalk. Konfiguracja protokolu TCP/IP (IPv4) Konfiguracja protokolu AppleTalk Konfiguracja protokolu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP) Ustaw TCP/IP w celu polczenia z sieci Windows. Ustaw adresy IP, maski podsieci oraz adresy bram. Domylne ustawienia to,,protokól TCP/IP: Wl., DHCP: Wl., Bonjour: Wyl.". UWAGA:Przed wprowadzeniem adresów IP naley uzyska pozwolenie administratora sieci. Do wprowadzenia ustawie TCP/IP (IPv4) uyj nastpujcej procedury. 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami zostanie wywietlony ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

17 W menu Menu sys./licznik nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [System], a nastpnie nacinij klawisz OK. Menu sys./licz.: a b 1 Raport 2 Licznik 3 System ********************* [ Wyjd ] 2 PODRCZNIK OBSLUGI 2-13 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania WANE: Aby wprowadzi ustawienia, naley si zalogowa za pomoc identyfikatora uytkownika z uprawnieniami administratora. Ustawieniem domylnym nazwy i hasla logowania uytkownika jest W przypadku zalogowania si za pomoc identyfikatora uytkownika nieposiadajcego uprawnie administratora na ekranie zostanie wywietlony napis Tylko administrator. i nastpi powrót do ekranu oczekiwania. Tylko administrator. System: ab 1 Ust. sieciowe ********************* 2 Ustaw. blok. I/F 3 Poziom zabezp. [ Wyjd ] 3 W menu System nacinij klawisz opcj [Ustaw. sieciowe]. lub i wybierz Ustaw. sieciowe: a b 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 NetWare 3 AppleTalk [ Wyjd ] 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. sieciowe. 5 6 Nacinij klawisz [Ust. TCP/IP]. lub i wybierz opcj ab Ust. TCP/IP: 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 Ustaw. IPv4 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ust. TCP/IP. 7 TCP/IP: ab 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [TCP/IP]. 8 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran TCP/IP PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 9 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ust. TCP/IP. 2 Ust. TCP/IP: ab 1 Ust. TCP/IP 2 Ustaw. IPv4 ********************* 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] 10 Nacinij klawisz [Ustaw. IPv4]. lub i wybierz opcj ab Ustaw. IPv4: 1 DHCP ********************* 2 Bonjour 3 Adres IP [ Wyjd ] 11 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. IPv4. 12 Nacinij klawisz [DHCP]. lub, aby wybra opcj ab DHCP: 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* 13 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran DHCP. 14 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. Ustaw. IPv4: ab 1 DHCP 2 Bonjour ********************* 3 Adres IP [ Wyjd ] 15 Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [Bonjour]. PODRCZNIK OBSLUGI 2-15 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Bonjour: ab 1 *Wyl. ********************* 2 Wl. 16 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Bonjour. 17 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. ab Ustaw. IPv4: 1 DHCP 2 Bonjour 3 Adres IP ********************* [ Wyjd ] 18 Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [Adres IP]. Adres IP: ab 19 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Adres IP Uyj klawiszy strzalek, aby wprowadzi adres IP. Nacinij klawisz w poziomie. lub, aby przesun kursor Aby wprowadzi adres IP, nacinij klawisz, lub klawisze numeryczne. Kada grupa 3 cyfr moe przybiera warto od 000 do 255. Adres IP: b WANE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona 2-19) na [Wl.] aktualny adres IP jest wywietlany na ekranie i nie moe zosta zmieniony. Przy ustawianiu adresu IP ustaw opcj Ustaw. DHCP (strona 2-19) na Wyl. 21 Nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustaw. IPv4: ab 3 Adres IP 4 Maska podsieci ********************* 5 Brama domylna [ Wyjd ] 22 Nacinij klawisz [Maska podsieci]. lub, aby wybra opcj 2 Maska podsieci: ab 23 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Maska podsieci Uyj klawiszy strzalek, aby wprowadzi mask podsieci. Nacinij klawisz w poziomie. lub, aby przesun kursor Aby wprowadzi adres mask podsieci, nacinij klawisz, lub klawisze numeryczne. Kada grupa 3 cyfr moe przybiera warto od 000 do 255. WANE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona 2-19) na [Wl.] aktualna maska podsieci jest wywietlana na ekranie i nie moe zosta zmieniona. Przy ustawianiu maski podsieci ustaw opcj Ustaw. DHCP (strona 2-19) na Wyl. 25 Nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. Ustaw. IPv4: ab 3 Adres IP 4 Maska podsieci 5 Brama domylna ********************* [ Wyjd ] 26 Nacinij klawisz [Brama domylna]. lub i wybierz opcj PODRCZNIK OBSLUGI 2-17 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Brama domylna: ab 27 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Brama domylna Uyj klawiszy strzalek i wprowad bram domyln. Nacinij klawisz w poziomie. lub, aby przesun kursor Aby wprowadzi bram domyln, nacinij klawisz, lub klawisze numeryczne. Kada grupa 3 cyfr moe przybiera warto od 000 do 255. WANE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona 2-19) na [Wl.] aktualna brama domylna jest wywietlana na ekranie i nie moe zosta zmieniona. Przy ustawianiu bramy domylnej ustaw opcj Ustaw. DHCP (strona 2-19) na Wyl. 29 Nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienia DHCP Wybierz, czy serwer DHCP ma by stosowany. Ustawienie domylne to Wl. Zastosuj ponisz procedur do okrelenia ustawienia DHCP. 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. 2 Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami wywietlony zostanie ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. W menu Menu sys./licznik nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [System], a nastpnie nacinij klawisz OK. Menu sys./licz.: a b 1 Raport 2 Licznik 3 System ********************* [ Wyjd ] 2 Tylko administrator. WANE: Aby wprowadzi ustawienia, naley si zalogowa za pomoc identyfikatora uytkownika z uprawnieniami administratora. W przypadku zalogowania si za pomoc identyfikatora uytkownika nieposiadajcego uprawnie administratora na ekranie zostanie wywietlony napis Tylko administrator. i nastpi powrót do ekranu oczekiwania. PODRCZNIK OBSLUGI 2-19 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania System: ab 1 Ust. sieciowe ********************* 2 Ustaw. blok. I/F 3 Poziom zabezp. [ Wyjd ] 3 W menu System nacinij klawisz opcj [Ustaw. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

18

19 sieciowe]. lub i wybierz Ustaw. sieciowe: a b 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 NetWare 3 AppleTalk [ Wyjd ] 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. sieciowe. 5 6 Nacinij klawisz [Ust. TCP/IP]. lub i wybierz opcj Ust. TCP/IP: ab 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 Ustaw. IPv4 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ust. TCP/IP. 7 TCP/IP: ab 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [TCP/IP]. 8 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran TCP/IP. 9 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ust. TCP/IP. ab Ust. TCP/IP: 1 Ust. TCP/IP 2 Ustaw. IPv4 ********************* 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] 10 Nacinij klawisz [Ustaw. IPv4]. lub i wybierz opcj 2-20 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustaw. IPv4: ab 1 DHCP ********************* 2 Bonjour 3 Adres IP [ Wyjd ] 11 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. IPv Nacinij klawisz [DHCP]. lub, aby wybra opcj ab DHCP: 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* 13 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran DHCP. 14 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.] lub [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. Ustawienia Bonjour Wybierz, czy chcesz uywa uslugi Bonjour. Ustawienie domylne to Wyl. Zastosuj ponisz procedur do okrelenia ustawienia uslugi Bonjour. 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami wywietlony zostanie ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. PODRCZNIK OBSLUGI 2-21 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Menu sys./licz. : a b 1 Raport 2 Licznik 3 System ********************* [ Wyjd ] 2 W menu Menu sys./licznik nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [System], a nastpnie nacinij klawisz OK. Tylko administrator. WANE: Aby wprowadzi ustawienia, naley si zalogowa za pomoc identyfikatora uytkownika z uprawnieniami administratora. W przypadku zalogowania si za pomoc identyfikatora uytkownika nieposiadajcego uprawnie administratora na ekranie zostanie wywietlony napis Tylko administrator. i nastpi powrót do ekranu oczekiwania. System: ab 1 Ust. sieciowe ********************* 2 Ustaw. blok. I/F 3 Poziom zabezp. [ Wyjd ] 3 W menu System nacinij klawisz opcj [Ustaw. sieciowe]. lub i wybierz Ustaw. sieciowe: a b 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 NetWare 3 AppleTalk [ Wyjd ] 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. sieciowe. 5 6 Nacinij klawisz [Ust. TCP/IP]. lub i wybierz opcj ab Ust. TCP/IP: 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 Ustaw. IPv4 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ust. TCP/IP. 7 Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [TCP/IP] PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania TCP/IP: ab 1 Wyl. ********************* 2 *Wl. 8 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran TCP/IP. 2 9 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ust. TCP/IP. ab Ust. TCP/IP: 1 Ust. TCP/IP 2 Ustaw. IPv4 ********************* 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] 10 Nacinij klawisz IPv4]. lub i wybierz opcj [Ustaw. ab Ustaw. IPv4: 1 DHCP 2 Bonjour ********************* 3 Adres IP [ Wyjd ] 11 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. IPv4. 12 Nacinij klawisz Bonjour: ab 1 *Wyl. ********************* 2 Wl. Bonjour. lub i wybierz opcj [Bonjour]. 13 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu 14 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.] lub [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. PODRCZNIK OBSLUGI 2-23 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienie uslugi AppleTalk Ustaw polczenie sieciowe AppleTalk. Ustawienie domylne to Wl. Zastosuj ponisz procedur do okrelenia ustawienia uslugi AppleTalk. 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami wywietlony zostanie ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. W menu Menu sys./licznik nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [System], a nastpnie nacinij klawisz OK. Menu sys./licz. : a b 1 Raport 2 Licznik 3 System ********************* [ Wyjd ] 2 Tylko administrator. WANE: Aby wprowadzi ustawienia, naley si zalogowa za pomoc identyfikatora uytkownika z uprawnieniami administratora. W przypadku zalogowania si za pomoc identyfikatora uytkownika nieposiadajcego uprawnie administratora na ekranie zostanie wywietlony napis Tylko administrator. i nastpi powrót do ekranu oczekiwania PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania System: ab 1 Ust. sieciowe ********************* 2 Ustaw. blok. I/F 3 Poziom zabezp. [ Wyjd ] 3 W menu System nacinij klawisz opcj [Ustaw. sieciowe]. lub i wybierz 2 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. sieciowe. Ustaw. sieciowe: a b 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 NetWare 3 AppleTalk [ Wyjd ] 5 6 Nacinij klawisz [AppleTalk]. lub i wybierz opcj AppleTalk ab 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran AppleTalk. 7 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.] lub [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. sieciowe. PODRCZNIK OBSLUGI 2-25 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Instalacja oprogramowania Jeli docelowo na tym urzdzeniu ma by uywana funkcja drukarki, przesylania danych za pomoc funkcji TWAIN / WIA lub wysylania faksów z komputera, na komputerze naley zainstalowa odpowiednie oprogramowanie z dolczonego dysku CD-ROM Product Library. Twoja instrukcja użytkownika

20 OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3540MFP/FS-3640MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578

Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KYOCERA KM-2560. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KYOCERA KM-2560 (informacje,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 265ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 265ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 65ci Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 65ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588122

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588122 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP ę ł FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-605MFP/FS-605MFP/B/FS-6030MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać

Bardziej szczegółowo

Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku

Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na celu ochronę użytkownika, innych osób oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 300i. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3040MFP/FS-3140MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dostarczane podręczniki

Dostarczane podręczniki Dostarczane podręczniki Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia KM-2560/KM-3060. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać zurządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Spis treści 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki... 1-2 Elementy z lewej strony drukarki... 1-2 Elementy wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Podręcznik obsługi TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Code: 565804pl

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Code: 565804pl PODRĘCZNIK OBSŁUGI d-copia6500mf/8000mf PL Code: 565804pl PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C8600DN/FS-C8650DN Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Przegląd

Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Przegląd Drukowanie C352 Spis treści 1 Wprowadzenie 1.1 Witamy... 1-3 Znaki towarowe i prawa autorskie... 1-3 Informacje na temat licencji... 1-4 OpenSSL Statement... 1-5 Prawa autorskie... 1-7 1.2 Umowa licencyjna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Niniejszy podręcznik obsługi dotyczy modeli FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN i FS-4300DN. Niniejszy podręcznik obsługi został

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D Spis treści Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki... 1-2 Elementy z lewej strony drukarki...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Platan Video Softphone. Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.01

Platan Video Softphone. Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.01 Platan Video Softphone Instrukcja instalacji i obsługi ver. 1.00.01 ver. 1.00.xx Platan Video Softphone Platan Video Softphone jest produktem firmy:platan Sp. z o.o. sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3378080

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3378080 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 2550ci Wstęp Dziękujemy za zakup TASKalfa 2550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Niniejszy podręcznik obsługi dotyczy modeli FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN i FS-6970DN. Notatka Niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu RCP

Możliwości systemu RCP Możliwości systemu RCP Poniżej przedstawiamy możliwości systemu. Zaznaczam, że zostały opisane tylko niektóre możliwości naszych systemów. Oprogramowanie opisane jest dołączane do urządzeń bezpłatnie.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Niniejszy Podręcznik obsługi dotyczy modelu ECOSYS P2135dn. Notatka Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące eksploatacji modeli wykorzystujących wielkości

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o..

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. 1. Przedmiot umowy 1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Engine On sp. z o.o. w Białymstoku (zwaną dalej Producentem),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Spis treści 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki... 1-2 Elementy z lewej strony drukarki... 1-2 Elementy wewnątrz drukarki... 1-3 Elementy z tyłu drukarki...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów. Dodatek. Spis treści. Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Instrukcja obsługi. HEOS Extend

Rozwiązywanie problemów. Dodatek. Spis treści. Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Instrukcja obsługi. HEOS Extend Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału Instrukcja obsługi HEOS Extend WPROWADZENIE 3 PRZED ROZPOCZĘCIEM 4 Wymagania systemowe 4 Wymagania dotyczące sieci 4 Wymagania dotyczące sterownika 5 Zapoznanie się z Extend

Bardziej szczegółowo

FS-2000D FS-3900DN FS-4000DN. Podręcznik obsługi

FS-2000D FS-3900DN FS-4000DN. Podręcznik obsługi FS-2000D FS-3900DN FS-4000DN Podręcznik obsługi Spis treści Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki.....................................................

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI > Wstęp Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Niniejszy Podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo