Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2408099"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Podręcznik użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Instrukcje obsługi OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Instrukcje użytkowania OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Instrukcja użytkowania OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

2 Skrót instrukcji: Przez rozpoczciem uytkowania urzdzenia naley przeczyta niniejszy Podrcznik obslugi, a potem przechowywa go w pobliu urzdzenia, aby dokument byl latwo dostpny w razie potrzeby. Zaleca si korzystanie z materialów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materialów eksploatacyjnych innych producentów. W niniejszym Podrczniku obslugi zawarto równie informacje dotyczce modeli d-copia 283MF Plus. Dostarczane podrczniki Do urzdzenia dolczono niej wymienione podrczniki. Naley z nich korzysta w razie potrzeby. i ich znaczenia s przedstawione poniej. symbolu podany jest okrelony rodzaj uwagi..... [Ostrzeenie ogólne].... [Ostrzeenie o moliwoci poraenia prdem elektrycznym]... zabronionych Symbol tych s okrelone wewntrz symbolu.... [Ostrzeenie przed wykonywaniem niedozwolonej czynnoci]... [Demonta zabroniony] Symbol oznacza, e dana sekcja zawiera informacje o czynnociach obowizkowych. Rodzaje tych czynnoci s okrelone wewntrz symbolu.... [Alarm dotyczcy czynnoci obowizkowej]... [Wycignij wtyczk z gniazdka].... [Zawsze podlczaj urzdzenie do gniazdka sieciowego z uziemieniem] Jeli ostrzeenia w tym Podrczniku s nieczytelne lub jeeli Podrcznika nie ma w zestawie, prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu w celu zamówienia egzemplarza zamiennego (usluga odplatna). UWAGA: Urzdzenie zostalo wyposaone w funkcj zapobiegania falszerstwom, wskutek czego oryginaly bardzo przypominajce banknoty mog by w rzadkich przypadkach drukowane niepoprawnie. PODRCZNIK OBSLUGI i Spis treci Spis treci Etykiety z przestrogami i ostrzeeniami v rodki ostronoci podczas instalacji. vi Ostrzeenia dotyczce eksploatacji viii Bezpieczestwo zwizane z uyciem lasera..... xi Instrukcje dotyczce bezpieczestwa zwizane z odlczaniem zasilania... xii Ograniczenia prawne dotyczce kopiowania/skanowania.....xiii Informacje prawne i zasady bezpieczestwa..... xv 1 Nazwy czci Panel operacyjny....

3 Urzdzenie Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Sprawdzanie dostarczonych elementów Okrelanie metody podlczenia i przygotowanie kabli Kable podlczeniowe Przelczanie jzyka w obszarze wywietlania (ekran [Jzyk]). 2-7 Ustawianie daty i godziny Konfiguracja sieci (polczenie kablowe LAN) Instalacja oprogramowania COMMAND CENTER (Ustawienia poczty ).

4 Wysylanie wiadomoci Ladowanie papieru Ladowanie oryginalów Podstawowa obsluga Wlczanie/wylczanie Automatyczny tryb niskiego poboru energii Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie Logowanie/wylogowanie Klawisze szybkiego dostpu i klawisze programowania..

5 Obszar wywietlania komunikatów Kopiowanie Drukowanie drukowanie z aplikacji Wysylanie 3-21 Ekran Potwierd miejsce docelowe Okrelanie miejsca docelowego Anulowanie zada Sprawdzanie iloci pozostalego toneru i papieru..

6 Programy (kopiowanie i wysylanie) Konserwacja Czyszczenie Pojemnik z tonerem Rozwizywanie problemów Usuwanie awarii Reagowanie na komunikaty o bldach Usuwanie zacitego papieru ii PODRCZNIK OBSLUGI Spis treci Dodatek Dane techniczne..... Dodatek-2 Sposób wpisywania znaków...

7 ... Dodatek-7 Indeks PODRCZNIK OBSLUGI iii Spis treci iv PODRCZNIK OBSLUGI Etykiety z przestrogami i ostrzeeniami Etykiety z przestrogami i ostrzeeniami zostaly umieszczone na nastpujcych elementach urzdzenia dla celów bezpieczestwa. Aby unikn poaru lub poraenia prdem elektrycznym podczas usuwania zablokowanego papieru lub wymiany toneru, naley zachowa dostateczn ostrono. Laser wewntrz urzdzenia (ostrzeenie przed promieniowaniem laserowym) Wysoka temperatura wewntrz urzdzenia. Nie naley dotyka czci znajdujcych si w tym obszarze z uwagi na niebezpieczestwo poaru. UWAGA: Nie usuwa tych etykiet. PODRCZNIK OBSLUGI v rodki ostronoci podczas instalacji Otoczenie PRZESTROGA Nie stawia urzdzenia na powierzchniach niestabilnych lub pochylych. Moe to spowodowa upadek lub zsunicie si urzdzenia. Zdarzenia tego rodzaju wi si z niebezpieczestwem odniesienia obrae ciala lub uszkodzenia urzdzenia. Naley unika miejsc o duej wilgotnoci, zapylonych lub zanieczyszczonych. Jeeli kurz lub brud przylgn do przewodu zasilania, naley oczyci przewód w celu uniknicia niebezpieczestwa poaru lub poraenia prdem elektrycznym. Aby zmniejszy ryzyko poaru, naley unika umieszczania urzdzenia w pobliu grzejników, kaloryferów lub innych ródel ciepla oraz w pobliu przedmiotów latwopalnych. Aby umoliwi wlaciwe chlodzenie i ulatwi wymian czci i konserwacj, naley zapewni odpowiedni dostp do urzdzenia, zgodnie z ponisz ilustracj. Aby umoliwi prawidlow wentylacj urzdzenia, naley pozostawi dostateczn ilo wolnego miejsca, szczególnie w okolicy tylnej pokrywy. 500 mm (19 11/16") 300 mm (11 13/16") 300 mm (11 13/16") 300 mm (11 13/16") 1000 mm (39 3/8") Inne rodki ostronoci Urzdzenie moe pracowa w nastpujcych warunkach: Temperatura: 1032,5 C (5090,5 F) Wilgotno: 1580% Niekorzystne warunki rodowiska mog wplyn na jako wydruków. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

8 Podczas wyboru miejsca pracy urzdzenia unika : Miejsc blisko okien lub naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych. vi PODRCZNIK OBSLUGI Miejsc naraonych na drgania. Miejsc naraonych na gwaltowne zmiany temperatury. Miejsc naraonych na bezporednie dzialanie gorcego lub zimnego powietrza. Miejsc ze slab wentylacj. Jeeli podloe jest wraliwe na nacisk, moe ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urzdzenia po jego instalacji. Czynno kopiowania skutkuje uwolnieniem niewielkich iloci ozonu, które nie stanowi zagroenia dla zdrowia. Jednak w przypadku uywania urzdzenia przez dlugi czas w le wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo duej liczby kopii moe powsta nieprzyjemny zapach. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca si wlaciw wentylacj pomieszczenia. Zasilania i odbierania faksów. Ze wzgldów bezpieczestwa naley zawsze wyjmowa wtyczk zasilania z gniazdka przed czyszczeniem urzdzenia. W przypadku nagromadzenia si kurzu wewntrz urzdzenia wystpuje ryzyko poaru. Dlatego czyszczenie wewntrznych czci urzdzenia naley zleci pracownikowi serwisu. Jest to zalecane szczególnie przed okresami zwikszonej wilgotnoci. Aby uzyska informacje dotyczce kosztu czyszczenia wewntrznych czci urzdzenia, naley skontaktowa si z pracownikiem serwisu. Inne rodki ostronoci Nie wolno umieszcza na urzdzeniu cikich przedmiotów i powodowa innych uszkodze urzdzenia. Podczas kopiowania nie otwiera pokrywy przedniej, wylcza urzdzenia za pomoc glównego wylcznika zasilania ani nie wyciga wtyczki z gniazdka. W przypadku koniecznoci podniesienia lub przesunicia urzdzenia, naley skontaktowa si z przedstawicielem dzialu serwisu. Nie dotyka elementów elektrycznych urzdzenia, takich jak zlcza lub plytki drukowane, poniewa mog one zosta uszkodzone przez wytworzone wyladowania statyczne. Nie wolno podejmowa prób wykonywania czynnoci, które nie zostaly opisane w podrczniku. Przestroga: Stosowanie regulacji lub sposobów sterowania albo wykonywanie procedur innych od opisanych w tym podrczniku moe spowodowa ryzyko nawietlenia laserem. Nie wolno patrze bezporednio na wiatlo emitowane przez lamp skanujc, poniewa moe to wywola zmczenie lub ból oczu. PODRCZNIK OBSLUGI ix Ostrzeenia dotyczce materialów eksploatacyjnych PRZESTROGA Nie naley próbowa spala pojemnika tonera ani pojemnika na zuyty toner. Powstajce wówczas iskry mog spowodowa oparzenia. Pojemnik z tonerem i pojemnik na zuyty toner naley przechowywa w miejscach niedostpnych dla dzieci. W przypadku wysypania si toneru z pojemnika z tonerem naley unika wdychania lub polykania oraz kontaktu z oczami i skór. W przypadku dostania si ton autorskimi bez zezwolenia wlaciciela praw autorskich moe by zabronione. Kopiowanie/skanowanie nastpujcych materialów jest zakazane i moe by karane. Poniszy wykaz moe nie zawiera wszystkich materialów objtych zakazem. Nie wolno wiadomie kopiowa/skanowa materialów objtych zakazem kopiowania/skanowania. Pienidze papierowe Banknoty Papiery wartociowe Znaczki Paszporty wiadectwa i certyfikaty Lokalne prawa i regulacje mog zabrania lub ogranicza kopiowanie/skanowanie materialów innych ni wymienione powyej. PODRCZNIK OBSLUGI xiii xiv PODRCZNIK OBSLUGI Informacje prawne i zasady bezpieczestwa Przed rozpoczciem uytkowania urzdzenia naley zapozna si z tymi informacjami. Ten rozdzial zawiera informacje dotyczce nastpujcych zagadnie. Informacje prawne. xvi Kwestia nazw handlowych... xvii Funkcja sterowania oszczdnoci energii... xxi Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego... xxi Odzyskiwanie papieru xxi Program Energy Star (ENERGY STAR )..... xxi Informacje o Podrczniku obslugi...xxii PODRCZNIK OBSLUGI xv Informacje prawne Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podrcznika lub jego czci bez uzyskania pisemnej zgody firmy Olivetti jest zabronione. xvi PODRCZNIK OBSLUGI Kwestia nazw handlowych PRESCRIBE i ECOSYS s znakami towarowymi firmy Kyocera Corporation. KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.

9 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT i Internet Explorer s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows Me, Windows XP i Windows Vista s znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript s znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. Novell i NetWare s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. IBM i IBM PC/AT s znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. AppleTalk jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. To urzdzenie zostalo skonstruowane przy uyciu wbudowanego systemu operacyjnego dzialajcego w czasie rzeczywistym TornadoTM firmy Wind River Systems, Inc. TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR s znakami towarowymi firmy TypeBank. Wszystkie czcionki jzyków europejskich zainstalowane w tym urzdzeniu s uywane na mocy porozumienia licencyjnego z firm Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino i Times s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Type-face Corporation. W tym urzdzeniu zainstalowano czcionki UFSTTM MicroType firmy Monotype Imaging Inc. To urzdzenie jest wyposaone w oprogramowanie zawierajce moduly firmy Independent JPEG Group. Wszystkie inne marki i nazwy produktów s zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm, bdcych ich wlacicielami. W tym Podrczniku obslugi oznaczenia TM i nie s uywane. PODRCZNIK OBSLUGI xvii GPL W czci oprogramowania ukladowego tego urzdzenia zastosowano programy napisane na licencji GPL (www. fsf.org/copyleft/gpl.html). Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

10 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl. org/)" The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xviii PODRCZNIK OBSLUGI Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word `cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson 4 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i. e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] PODRCZNIK OBSLUGI xix Monotype Imaging License Agreement 1 2 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

11 The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U. S.A. law governs this Agreement. written consent of Monotype Imaging. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xx PODRCZNIK OBSLUGI Funkcja sterowania oszczdnoci energii Urzdzenie moe dziala w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego uruchomienie nastpuje po okrelonym czasie od ostatniego uycia urzdzenia), a take w stanie czuwania, w którym funkcje drukarki i faksu pozostaj w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniony do minimum, jeli przez okrelony czas urzdzenie jest bezczynne. Tryb niskiego poboru energii Urzdzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego poboru energii po uplywie 2 minut od ostatniego uycia. Czas braku aktywnoci, po uplywie którego wlczany jest tryb niskiego poboru energii, moe zosta przedluony. Wicej informacji znajduje si w czci Automatyczny tryb niskiego poboru energii na str Upienie Urzdzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania po uplywie 15 minut od ostatniego uycia. Czas nieaktywnoci, po uplywie którego wlczany jest stan czuwania, moe zosta przedluony. Wicej informacji znajduje si w rozdziale Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie na str. 3-5 Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego To urzdzenie jest standardowo wyposaone w funkcj kopiowania dwustronnego. Na przyklad, kopiujc dwa jednostronne oryginaly na pojedynczym arkuszu papieru jako kopi dwustronn, mona zmniejszy ilo zuytego papieru. Wicej informacji znajduje si w rozdziale Kopiowanie dwustronne na str Odzyskiwanie papieru To urzdzenie obsluguje papier makulaturowy, który zmniejsza obcienie rodowiska naturalnego. Przedstawiciel dzialu sprzeday lub dzialu serwisu moe udzieli informacji na temat zalecanych typów papieru. Program Energy Star (ENERGY STAR ) Jako firma uczestniczca w midzynarodowym programie Energy Star stwierdzamy, e urzdzenie jest zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach midzynarodowego programu Energy Star. PODRCZNIK OBSLUGI xxi Informacje o Podrczniku obslugi Niniejszy Podrcznik obslugi zawiera nastpujce rozdzialy. Rozdzial 1 - Nazwy czci Opisuje czci urzdzenia i klawisze panelu operacyjnego. Rozdzial 2 - Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Opisuje sposób ladowania papieru, umieszczania oryginalów, podlczania urzdzenia oraz niezbdn konfiguracj urzdzenia przed jego pierwszym uyciem. Rozdzial 3 - Podstawowa obsluga Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania. Rozdzial 4 - Konserwacja Opisuje procedury konserwacji i wymiany tonera. Rozdzial 5 - Rozwizywanie problemów Wyjania, w jaki sposób postpowa w przypadku otrzymania komunikatów o bldach, zacicia papieru lub innych problemów. Dodatek Wyjania, jak wprowadza znaki oraz podaje dane techniczne urzdzenia Zawiera informacje dotyczce rodzajów noników oraz rozmiarów papieru. Zawiera take slowniczek terminów. xxii PODRCZNIK OBSLUGI Oznaczenia stosowane w tym podrczniku W podrczniku stosuje si nastpujce oznaczenia w zalenoci od typu opisu. Oznaczenie Wytluszczenie Opis Oznacza klawisze panelu operacyjnego lub ekran wywietlany na komputerze. Oznacza przyciski panelu dotykowego. Oznacza komunikat wywietlany na panelu dotykowym. Sluy równie do podkrelenia kluczowego terminu, frazy lub oznacza odwolanie do dodatkowych informacji. Uwaga Oznacza dodatkow informacj lub operacj. Wskazuje czynnoci, które s wymagane lub zabronione w celu uniknicia problemów. Oznacza zasady, których naley przestrzega, aby unikn obrae ciala lub uszkodzenia urzdzenia oraz jak postpowa w takim przypadku. Przyklad Nacinij klawisz Start. [Zwykly] Kursywa Nacinij [OK]. Wywietla si komunikat Gotowa do kopiowania. Aby uzyska wicej informacji, zapoznaj si z dzialem Czuwanie i Automatyczne czuwanie na stronach 3-5. UWAGA: Wane WANE: Przestroga PRZESTROGA: PODRCZNIK OBSLUGI xxiii xxiv PODRCZNIK OBSLUGI 1 Nazwy czci Niniejszy rozdzial opisuje czci urzdzenia oraz klawisze panelu operacyjnego. Panel operacyjny Urzdzenie PODRCZNIK OBSLUGI 1-1 Nazwy czci Panel operacyjny Sluy do wywietlania ekranu Ksika adresowa, na którym mona dodawa, edytowa i usuwa miejsca docelowe. Sluy do wywolywania danych poprzedniego miejsca docelowego. Sluy równie do wprowadzania pauzy przy wpisywaniu numeru faksu.* Sluy do wywietlania ekranu Potwierd miejsce docelowe, na którym mona edytowa i usuwa dane miejsc docelowych. Sluy do wywietlania ekranu Dodaj m. docelowe, na którym mona dodawa miejsca docelowe. Sluy do przelczania stanu sluchawki midzy podniesion a odloon przy rcznym wysylaniu faksu.* Obszar wywietlania komunikatów.

12 Podczas pracy z urzdzeniem naley sprawdza wywietlane w tym obszarze komunikaty. Sluy do wybierania menu wywietlanego w prawym dolnym rogu obszaru wywietlania komunikatów. Sluy do wywietlania ekranu menu System/ Licznik, na którym mona sprawdzi ustawienia systemowe i stan liczników. Sluy do wywietlania ekranu Stan, na którym mona sprawdzi stan urzdzenia, wydrukowa raport stanu oraz wstrzyma lub anulowa przetwarzane w danym momencie zadanie. Sluy do wywietlania ekranu Kopiowanie, na którym mona wprowadzi ustawienia wymagane przy kopiowaniu. Sluy do wywietlania ekranu FAKS, na którym mona wysla faks.* Sluy do wywietlania ekranu Wylij, na którym mona wysla wiadomo , folder (SMB/FTP) lub faks. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

13 * Sluy do wywietlania ekranu Skrzynka dok., na którym mona obslugiwa skrzynk dokumentów i pami USB. Mruga w trakcie wysylania danych. Mruga w trakcie drukowania. Sluy do wybierania menu wywietlanego w lewym dolnym rogu obszaru wywietlania komunikatów. Sluy do wybierania miejsc docelowych przypisanych do klawiszy szybkiego dostpu (122). Klawisz modyfikatora do przelczania midzy dwoma zestawami klawiszy szybkiego dostpu (111 i 1222). Lampka wieci si, gdy wlczony jest drugi zestaw klawiszy (1222). *Funkcje faksu s dostpne tylko w modelu d-copia 284MF. 1-2 PODRCZNIK OBSLUGI Nazwy czci 1 Slu do wybierania pozycji menu, przesuwania kursora przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartoci itd. Sluy do wybierania zaznaczonego elementu lub zatwierdzania wprowadzonej wartoci. Usuwa wprowadzone liczby i znaki. Powoduje wyzerowanie ustawie i wywietlenie ekranu glównego. Sluy do wlczania i wylczania urzdzenia. Sluy take do przestawiania urzdzenia do stanu czuwania i wychodzenia z niego. wieci si, gdy wlczone jest zasilanie urzdzenia. Sluy do wywietlania menu funkcji slucych do kopiowania, drukowania, przesylania i obslugi skrzynki dokumentów. Klawisze numeryczne. Slu do wprowadzania liczb i symboli. Powoduje przejcie do poprzedniego ekranu w obszarze wywietlania komunikatów. wieci si lub miga w przypadku wystpienia bldu. Miga, gdy urzdzenie pobiera dane z pamici. Powoduje zakoczenie pracy (wylogowanie) na ekranie Administrator. Sluy do przypisywania lub przywolywania programów. Sluy do anulowania biecego zadania drukowania. Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz wykonywanie operacji ustawie. PODRCZNIK OBSLUGI 1-3 Nazwy czci Urzdzenie Oryginalna pokrywa (tylko model d- Copia 283MF) Plyta dociskowa Plyta wskanika rozmiaru oryginalu Panel operacyjny Górna pokrywa Pokrywa przednia Zespól bbna Element czyszczcy glównej dwigni zaladowczej Dwignia blokady 10 Pojemnik z tonerem 1-4 PODRCZNIK OBSLUGI Nazwy czci Taca górna 12 Prowadnica dlugoci papieru 13 Blokada papieru 14 Prowadnice szerokoci papieru 15 Kaseta 16 Prowadnice szerokoci papieru (taca uniwersalna) 17 Taca wielofunkcyjna (WF) 18 Przedluenie tacy uniwersalnej PODRCZNIK OBSLUGI 1-5 Nazwy czci Sworze oporowy 20 Zlcze interfejsu USB 21 Zlcze interfejsu sieciowego 22 Pokrywa tylna 23 Glówny wylcznik zasilania 24 Zlcze przewodu zasilania 1-6 PODRCZNIK OBSLUGI 2 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Niniejszy rozdzial zawiera instrukcje dotyczce przygotowania urzdzenia przed pierwszym uyciem oraz wkladania papieru i oryginalnych dokumentów. Sprawdzanie dostarczonych elementów Okrelanie metody podlczenia i przygotowanie kabli Kable podlczeniowe Przelczanie jzyka w obszarze wywietlania (ekran [Jzyk]) Ustawianie daty i godziny Konfiguracja sieci (polczenie kablowe LAN) Instalacja oprogramowania..

14 2-26 COMMAND CENTER (Ustawienia poczty ) Wysylanie wiadomoci Ladowanie papieru 2-30 Ladowanie oryginalów PODRCZNIK OBSLUGI 2-1 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Sprawdzanie dostarczonych elementów Sprawd, czy zostaly dostarczone nastpujce elementy. Dokumenty drukowane Dysk CD-ROM (Product Library) Plyta CD-ROM (aplikacja obslugujca sterownik TWAIN) Dokumenty zawarte na dostarczonej plycie CD-ROM Niniejsze dokumenty s zawarte na dostarczonej plycie CD-ROM (Product Library). Zapoznaj si z nimi, gdy to konieczne. Dokumenty COMMAND CENTER Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Okrelanie metody podlczenia i przygotowanie kabli Sprawd metod podlczenia urzdzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podlczenia. Przyklad podlczenia Korzystajc z ilustracji zamieszczonej poniej, wybierz metod podlczenia urzdzenia do komputera PC lub sieci. Podlczanie skanera do komputera PC lub sieci za pomoc kabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T) COMMAND CENTER Komputer administratora 2 Sie Wylij e- mail Wysyla do wybranego odbiorcy plik zeskanowanego oryginalu jako zalcznik do wiadomoci. Ustawienia sieciowe, ustawienia domylne skanera, rejestracja uytkownika oraz miejsca docelowego MFP Drukowanie Sie USB Wylij SMB Zachowuje zeskanowany obraz jako plik na komputerze. Sie FAKS sieciowy Sie Sie Wylij FTP Wysyla zeskanowany obraz jako plik na serwer FTP. FAKS FAKS USB Skanowanie TWAIN Skanowanie WIA * Funkcje faksu s dostpne tylko w modelu d-copia 284MF. USB TWAIN i WIA to standardowe interfejsy komunikacji midzy oprogramowaniem a urzdzeniami pozyskiwania obrazów. 2-3 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Przygotowanie niezbdnych kabli Urzdzenie mona podlczy do komputera za pomoc nastpujcych interfejsów. Przygotuj kable zgodnie z wybranym interfejsem. Standardowo dostpne interfejsy Funkcja Drukarka/Skaner /FAKS sieciowy* Drukarka/ Skanowanie TWAIN/ Skanowanie WIA * Interfejs Interfejs sieciowy Interfejs USB Wymagane kable LAN (10Base-T lub 100Base-TX, ekranowany) Kabel kompatybilny USB 2.0 (Hi-Speed USB, elastyczny, maks. 5 m, ekranowany) Funkcje FAKSU i FAKSU sieciowego s dostpne tylko w modelu d-copia 284MF. Szczególowe informacje dotyczce korzystania z FAKSU sieciowego znajduj si w podrczniku Przewodnik obslugi faksu. 2-4 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Kable podlczeniowe Przy podlczaniu kabli do urzdzenia przestrzegaj poniszych wskazówek. 1 Wylcz glówny wylcznik zasilania (O). 2 2 Podlcz urzdzenie do komputera PC lub urzdzenia sieciowego. Jeli korzystasz z interfejsu sieciowego, zdejmij zalepk. 3 Podlcz jeden koniec przewodu zasilania do urzdzenia, a drugi do ródla zasilania. WANE: Urzdzenie naley podlcza wylcznie za pomoc kabla dolczonego do zestawu. PODRCZNIK OBSLUGI 2-5 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 4 Wlcz glówny wylcznik zasilania ( ). Urzdzenie zacznie si rozgrzewa. 5 Po podlczeniu kabla sieciowego skonfiguruj sie. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz Konfiguracja sieci (polczenie kablowe LAN) na stronie PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Przelczanie jzyka w obszarze wywietlania (ekran [Jzyk]) Wybierz jzyk wywietlany w obszarze wywietlania komunikatów. Aby wybra jzyk, wykonaj ponisz procedur. 2 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

15

16 Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami wywietlony zostanie ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. W menu Menu sys./licz. nacinij klawisz aby wybra opcj [Ustaw. wspólne]. lub, Menu sys./licz.: a b 5 Wlaciw. uytk. 6 Ustaw. wspólne ********************* 7 Kopiowanie [ Wyjd ] 2 Ustaw. wywietlone menu Ustaw. wspólne. 4 Nacinij klawisz [Jzyk]. lub, aby wybra opcj PODRCZNIK OBSLUGI 2-7 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Jzyk: ab 1 *Angielski ********************* 2 Niemiecki 3 Francuski 5 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Jzyk. 6 Nacinij klawisz lub, aby wybra dany jzyk, a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. wspólne. 2-8 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawianie daty i godziny Aby ustawi dat i czas, wykonaj ponisze czynnoci. W przypadku wysylania wiadomoci , ustawiona data i godzina bd umieszczone w naglówku tej wiadomoci. Ustaw dat, godzin oraz rónic czasow w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy czasowej miejsca pracy urzdzenia. UWAGA:Rónic czasow ustaw przed ustawieniem daty i czasu. 2 1 Wlcz glówny wylcznik zasilania. 2 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami zostanie wywietlony ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA:Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. Menu sys./licz.: a b 5 Wlaciw. uytk. 6 Ustaw. wspólne ********************* 7 Kopiowanie [ Wyjd ] 3 W menu System Menu/Counter nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Ustaw. wspólne]. PODRCZNIK OBSLUGI 2-9 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustaw. wspólne: a b 1 Jzyk ********************* 2 Ekran domylny 3 Dwik [ Wyjd ] 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. wspólne. 5 6 Nacinij klawisz lub [Ustawienie daty]. i wybierz opcj Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Zostanie wywietlony ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. Ustawienie daty: a b 1 Data/czas ********************* 2 Format daty 3 Strefa czasowa [ Wyjd ] 7 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustawienie daty. 8 9 Nacinij klawisz lub [Strefa czasowa]. i wybierz opcj Strefa czasowa: a b 1-12:00 Mi. f.dat ********************* 2-11:00 W. Midway 3-10:00 Hawaje Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Strefa czasowa. 10 Nacinij klawisz lub, aby wybra swój region, a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustawienie daty. Ustawienie daty: a b 2 Format daty 3 Strefa czasowa 4 Czas letni ********************* [ Wyjd ] 11 Nacinij klawisz [Czas letni]. lub i wybierz opcj 2-10 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Czas letni: ab 1 *Wyl. ********************* 2 Wl. 12 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Czas letni Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.] lub [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustawienie daty. Ustawienie daty: a b 1 Data/czas ********************* 2 Format daty 3 Strefa czasowa [ Wyjd ] 14 Nacinij klawisz czas]. lub i wybierz opcj [Data/ Data/czas: Rok Miesic ) ab Dzie Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Data/czas. (Strefa czasowa:tokio) 16 Nacinij klawisz lub, aby przesun pozycj kursora, i klawisz lub, aby wprowadzi rok, miesic i dzie. Nastpnie nacinij klawisz OK. lub, aby przesun pozycj kursora, i klawisz lub, aby wprowadzi godziny, minuty i sekundy. Nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustawienie daty. Data/czas: ab Godz. Min. Sek. 45: 50 11: (Strefa czasowa:tokio) 17 Nacinij klawisz Ustawienie daty: a b 1 Data/czas 2 Format daty ********************* 3 Strefa czasowa [ Wyjd ] 18 Nacinij klawisz [Format daty]. lub, aby wybra opcj PODRCZNIK OBSLUGI 2-11 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Format daty: ab 1 *MM/DD/YYYY ********************* 2 DD/MM/YYYY 3 YYYY/MM/DD 19 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Format daty. 20 Nacinij klawisz lub, aby wybra dany format wywietlania daty, a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustawienie daty PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Konfiguracja sieci (polczenie kablowe LAN) Urzdzenie jest wyposaone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokolami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomoc platform Windows, Macintosh, UNIX, NetWare i innych. W tym rozdziale wyjaniono procedury konfiguracji protokolów TCP/IP (IPv4) i AppleTalk. Konfiguracja protokolu TCP/IP (IPv4) Konfiguracja protokolu AppleTalk Konfiguracja protokolu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP) Ustaw TCP/IP w celu polczenia z sieci Windows. Ustaw adresy IP, maski podsieci oraz adresy bram. Domylne ustawienia to,,protokól TCP/IP: Wl., DHCP: Wl., Bonjour: Wyl.". UWAGA:Przed wprowadzeniem adresów IP naley uzyska pozwolenie administratora sieci. Do wprowadzenia ustawie TCP/IP (IPv4) uyj nastpujcej procedury. 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami zostanie wywietlony ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

17 W menu Menu sys./licznik nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [System], a nastpnie nacinij klawisz OK. Menu sys./licz.: a b 1 Raport 2 Licznik 3 System ********************* [ Wyjd ] 2 PODRCZNIK OBSLUGI 2-13 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania WANE: Aby wprowadzi ustawienia, naley si zalogowa za pomoc identyfikatora uytkownika z uprawnieniami administratora. Ustawieniem domylnym nazwy i hasla logowania uytkownika jest W przypadku zalogowania si za pomoc identyfikatora uytkownika nieposiadajcego uprawnie administratora na ekranie zostanie wywietlony napis Tylko administrator. i nastpi powrót do ekranu oczekiwania. Tylko administrator. System: ab 1 Ust. sieciowe ********************* 2 Ustaw. blok. I/F 3 Poziom zabezp. [ Wyjd ] 3 W menu System nacinij klawisz opcj [Ustaw. sieciowe]. lub i wybierz Ustaw. sieciowe: a b 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 NetWare 3 AppleTalk [ Wyjd ] 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. sieciowe. 5 6 Nacinij klawisz [Ust. TCP/IP]. lub i wybierz opcj ab Ust. TCP/IP: 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 Ustaw. IPv4 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ust. TCP/IP. 7 TCP/IP: ab 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [TCP/IP]. 8 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran TCP/IP PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania 9 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ust. TCP/IP. 2 Ust. TCP/IP: ab 1 Ust. TCP/IP 2 Ustaw. IPv4 ********************* 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] 10 Nacinij klawisz [Ustaw. IPv4]. lub i wybierz opcj ab Ustaw. IPv4: 1 DHCP ********************* 2 Bonjour 3 Adres IP [ Wyjd ] 11 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. IPv4. 12 Nacinij klawisz [DHCP]. lub, aby wybra opcj ab DHCP: 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* 13 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran DHCP. 14 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. Ustaw. IPv4: ab 1 DHCP 2 Bonjour ********************* 3 Adres IP [ Wyjd ] 15 Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [Bonjour]. PODRCZNIK OBSLUGI 2-15 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Bonjour: ab 1 *Wyl. ********************* 2 Wl. 16 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Bonjour. 17 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. ab Ustaw. IPv4: 1 DHCP 2 Bonjour 3 Adres IP ********************* [ Wyjd ] 18 Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [Adres IP]. Adres IP: ab 19 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Adres IP Uyj klawiszy strzalek, aby wprowadzi adres IP. Nacinij klawisz w poziomie. lub, aby przesun kursor Aby wprowadzi adres IP, nacinij klawisz, lub klawisze numeryczne. Kada grupa 3 cyfr moe przybiera warto od 000 do 255. Adres IP: b WANE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona 2-19) na [Wl.] aktualny adres IP jest wywietlany na ekranie i nie moe zosta zmieniony. Przy ustawianiu adresu IP ustaw opcj Ustaw. DHCP (strona 2-19) na Wyl. 21 Nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustaw. IPv4: ab 3 Adres IP 4 Maska podsieci ********************* 5 Brama domylna [ Wyjd ] 22 Nacinij klawisz [Maska podsieci]. lub, aby wybra opcj 2 Maska podsieci: ab 23 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Maska podsieci Uyj klawiszy strzalek, aby wprowadzi mask podsieci. Nacinij klawisz w poziomie. lub, aby przesun kursor Aby wprowadzi adres mask podsieci, nacinij klawisz, lub klawisze numeryczne. Kada grupa 3 cyfr moe przybiera warto od 000 do 255. WANE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona 2-19) na [Wl.] aktualna maska podsieci jest wywietlana na ekranie i nie moe zosta zmieniona. Przy ustawianiu maski podsieci ustaw opcj Ustaw. DHCP (strona 2-19) na Wyl. 25 Nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. Ustaw. IPv4: ab 3 Adres IP 4 Maska podsieci 5 Brama domylna ********************* [ Wyjd ] 26 Nacinij klawisz [Brama domylna]. lub i wybierz opcj PODRCZNIK OBSLUGI 2-17 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Brama domylna: ab 27 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran Brama domylna Uyj klawiszy strzalek i wprowad bram domyln. Nacinij klawisz w poziomie. lub, aby przesun kursor Aby wprowadzi bram domyln, nacinij klawisz, lub klawisze numeryczne. Kada grupa 3 cyfr moe przybiera warto od 000 do 255. WANE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona 2-19) na [Wl.] aktualna brama domylna jest wywietlana na ekranie i nie moe zosta zmieniona. Przy ustawianiu bramy domylnej ustaw opcj Ustaw. DHCP (strona 2-19) na Wyl. 29 Nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienia DHCP Wybierz, czy serwer DHCP ma by stosowany. Ustawienie domylne to Wl. Zastosuj ponisz procedur do okrelenia ustawienia DHCP. 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. 2 Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami wywietlony zostanie ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. W menu Menu sys./licznik nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [System], a nastpnie nacinij klawisz OK. Menu sys./licz.: a b 1 Raport 2 Licznik 3 System ********************* [ Wyjd ] 2 Tylko administrator. WANE: Aby wprowadzi ustawienia, naley si zalogowa za pomoc identyfikatora uytkownika z uprawnieniami administratora. W przypadku zalogowania si za pomoc identyfikatora uytkownika nieposiadajcego uprawnie administratora na ekranie zostanie wywietlony napis Tylko administrator. i nastpi powrót do ekranu oczekiwania. PODRCZNIK OBSLUGI 2-19 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania System: ab 1 Ust. sieciowe ********************* 2 Ustaw. blok. I/F 3 Poziom zabezp. [ Wyjd ] 3 W menu System nacinij klawisz opcj [Ustaw. Twoja instrukcja użytkownika OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS

18

19 sieciowe]. lub i wybierz Ustaw. sieciowe: a b 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 NetWare 3 AppleTalk [ Wyjd ] 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. sieciowe. 5 6 Nacinij klawisz [Ust. TCP/IP]. lub i wybierz opcj Ust. TCP/IP: ab 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 Ustaw. IPv4 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ust. TCP/IP. 7 TCP/IP: ab 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [TCP/IP]. 8 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran TCP/IP. 9 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ust. TCP/IP. ab Ust. TCP/IP: 1 Ust. TCP/IP 2 Ustaw. IPv4 ********************* 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] 10 Nacinij klawisz [Ustaw. IPv4]. lub i wybierz opcj 2-20 PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustaw. IPv4: ab 1 DHCP ********************* 2 Bonjour 3 Adres IP [ Wyjd ] 11 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. IPv Nacinij klawisz [DHCP]. lub, aby wybra opcj ab DHCP: 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* 13 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran DHCP. 14 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.] lub [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. Ustawienia Bonjour Wybierz, czy chcesz uywa uslugi Bonjour. Ustawienie domylne to Wyl. Zastosuj ponisz procedur do okrelenia ustawienia uslugi Bonjour. 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami wywietlony zostanie ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. PODRCZNIK OBSLUGI 2-21 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Menu sys./licz. : a b 1 Raport 2 Licznik 3 System ********************* [ Wyjd ] 2 W menu Menu sys./licznik nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [System], a nastpnie nacinij klawisz OK. Tylko administrator. WANE: Aby wprowadzi ustawienia, naley si zalogowa za pomoc identyfikatora uytkownika z uprawnieniami administratora. W przypadku zalogowania si za pomoc identyfikatora uytkownika nieposiadajcego uprawnie administratora na ekranie zostanie wywietlony napis Tylko administrator. i nastpi powrót do ekranu oczekiwania. System: ab 1 Ust. sieciowe ********************* 2 Ustaw. blok. I/F 3 Poziom zabezp. [ Wyjd ] 3 W menu System nacinij klawisz opcj [Ustaw. sieciowe]. lub i wybierz Ustaw. sieciowe: a b 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 NetWare 3 AppleTalk [ Wyjd ] 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. sieciowe. 5 6 Nacinij klawisz [Ust. TCP/IP]. lub i wybierz opcj ab Ust. TCP/IP: 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 Ustaw. IPv4 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ust. TCP/IP. 7 Nacinij klawisz lub i wybierz opcj [TCP/IP] PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania TCP/IP: ab 1 Wyl. ********************* 2 *Wl. 8 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran TCP/IP. 2 9 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ust. TCP/IP. ab Ust. TCP/IP: 1 Ust. TCP/IP 2 Ustaw. IPv4 ********************* 3 Ustaw. IPv6 [ Wyjd ] 10 Nacinij klawisz IPv4]. lub i wybierz opcj [Ustaw. ab Ustaw. IPv4: 1 DHCP 2 Bonjour ********************* 3 Adres IP [ Wyjd ] 11 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. IPv4. 12 Nacinij klawisz Bonjour: ab 1 *Wyl. ********************* 2 Wl. Bonjour. lub i wybierz opcj [Bonjour]. 13 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu 14 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.] lub [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. IPv4. PODRCZNIK OBSLUGI 2-23 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Ustawienie uslugi AppleTalk Ustaw polczenie sieciowe AppleTalk. Ustawienie domylne to Wl. Zastosuj ponisz procedur do okrelenia ustawienia uslugi AppleTalk. 1 Nacinij klawisz System Menu/Counter na panelu operacyjnym jednostki glównej. Nazwa logowania: L b ******************** Haslo logowania: [ Menu ] [ Zaloguj ] Jeli uytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po wywolaniu funkcji zarzdzania uytkownikami wywietlony zostanie ekran logowania. Aby si zalogowa, wprowad identyfikator uytkownika i haslo. UWAGA: Aby uzyska informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7. Jeli jako metod uwierzytelniania uytkownika wybrano opcj [Uwierz. sieciowe], wybierz opcj [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybra miejsce docelowe uwierzytelnienia. W menu Menu sys./licznik nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [System], a nastpnie nacinij klawisz OK. Menu sys./licz. : a b 1 Raport 2 Licznik 3 System ********************* [ Wyjd ] 2 Tylko administrator. WANE: Aby wprowadzi ustawienia, naley si zalogowa za pomoc identyfikatora uytkownika z uprawnieniami administratora. W przypadku zalogowania si za pomoc identyfikatora uytkownika nieposiadajcego uprawnie administratora na ekranie zostanie wywietlony napis Tylko administrator. i nastpi powrót do ekranu oczekiwania PODRCZNIK OBSLUGI Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania System: ab 1 Ust. sieciowe ********************* 2 Ustaw. blok. I/F 3 Poziom zabezp. [ Wyjd ] 3 W menu System nacinij klawisz opcj [Ustaw. sieciowe]. lub i wybierz 2 4 Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlone menu Ustaw. sieciowe. Ustaw. sieciowe: a b 1 Ust. TCP/IP ********************* 2 NetWare 3 AppleTalk [ Wyjd ] 5 6 Nacinij klawisz [AppleTalk]. lub i wybierz opcj AppleTalk ab 1 Wyl. 2 *Wl. ********************* Nacinij klawisz OK. Zostanie wywietlony ekran AppleTalk. 7 Nacinij klawisz lub, aby wybra opcj [Wl.] lub [Wyl.], a nastpnie nacinij klawisz OK. Na ekranie zostanie wywietlony napis Ukoczone., po czym nastpi powrót do menu Ustaw. sieciowe. PODRCZNIK OBSLUGI 2-25 Przygotowanie przed rozpoczciem uytkowania Instalacja oprogramowania Jeli docelowo na tym urzdzeniu ma by uywana funkcja drukarki, przesylania danych za pomoc funkcji TWAIN / WIA lub wysylania faksów z komputera, na komputerze naley zainstalowa odpowiednie oprogramowanie z dolczonego dysku CD-ROM Product Library. Twoja instrukcja użytkownika

20 OLIVETTI D-COPIA 283MF PLUS