SIWZ Dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania do SSL VPN [88/09]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ Dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania do SSL VPN [88/09]"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Wykaz dokumentów: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. 3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 8. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. 9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, Warszawa działając na podstawie Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na: DOSTAWĘ LICENCJI WRAZ Z INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO SSL VPN I. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania SSL VPN i szkoleniem. Dostarczone oprogramowanie musi spełniać wymagania Minimalne określone w SIWZ w Rozdziale 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (Specyfikacja techniczna wraz z załączonymi wymaganiami). 2. Zamówienie jest oznaczone kodem CPV: (oprogramowanie zdalnego dostępu). 3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia to siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 II. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V. Instrukcji oraz następujące 2.1. Wypełnioną specyfikację techniczną Rozdział nr 2 SIWZ. strona nr 1

2 3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 5. Formularz oferty należy wpiąć jako pierwszą stronę oferty. 6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, obowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 8. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 10. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy. 11. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 13. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. 14. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego, oraz posiadającym następujące oznaczenia: Oferta na: Dostawę licencji wraz z instalacją oprogramowania do SSL VPN EZ 88/09 Nie otwierać przed 05 listopada 2009 r. godz. 12:15 Kancelaria Główna PIG PIB, bud. A; pokoju 15 (dla EZ). 15. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. III. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: BANK PEKAO SA, nr rachunku O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. strona nr 2

3 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), złożonych w kasie Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 do 14: Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać opisane w tej części wymagania. 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia: 2.1. Posiada doświadczenie potwierdzone wykonaniem co najmniej trzech dostaw zbliżonych rodzajem do przedmiotu zamówienia, w ostatnich trzech latach (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), z podaniem przedmiotu dostawy, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, że wymienione powyżej dostawy zostały wykonane należycie. 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. strona nr 3

4 Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły (spełnia nie spełnia), na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty, wymaganych przez Zamawiającego zapisami rozdziału 1 pkt IV SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych dostaw potwierdzających spełnienie warunku zawartego w pkt IV 2. 1 niniejszej Instrukcji wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawcy składający ofertę wspólnie załączają do oferty następujące dokumenty: 4. Dokument wymieniony w punkcie 2 składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 5. Dokumenty wymienione w punktach 1 i 3 składają Wykonawcy wspólnie. 6. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Termin realizacji zamówienia. Dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania 14 dni od dnia zawarcia umowy. Szkolenie dla pięciu pracowników Zamawiającego z obsługi i zarządzania oferowanym oprogramowaniem odbędzie się w terminie 14 dni od dostarczenia sprzętu i zainstalowania systemu. VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena 100% Oferty będą oceniane w następujący sposób: cena oferty najtańszej cena badanej oferty x 100 x 100% = ilość punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru uzyskała największą ilość punktów. Przyznane punkty będą skracane do drugiego miejsca po przecinku. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca określi ceny jednostkowe i cenę łączną brutto przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). strona nr 4

5 2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, możliwe do poprawienia zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W ofercie należy podać wartości brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1337). 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. IX. Termin związania ofertą. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert tj. w dniu 05 listopada 2009 r. do 04 grudnia 2009 r. włącznie. Składanie i otwarcie ofert. 1. Oferty należy składać w kancelarii Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, Bud. A; Nr pokoju 15. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 9:00 do 15: Termin składania ofert upływa dnia 05 listopada 2009 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 231. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcom i Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający może przesłać faxem, ale dokumenty Wykonawcy są zobowiązani złożyć w formie pisemnej. 2. Numer faksu Zamawiającego: , adres poczty elektronicznej: 3. Wykonawca potwierdzi (faksem lub pocztą elektroniczną) otrzymanie korespondencji. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ida Inglant tel./fax 022/ ; e mail w godzinach w dni robocze 5. Zamawiający informuje, iż ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie według poniższych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie fax u) zawiadomieniu. XII. Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. strona nr 5

6 XIII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do: złożenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie podpisania umowy. Umowa będzie podpisana w siedzibie Zamawiającego. XIV. Protesty i odwołania. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki : 1) Załącznik nr 1 Formularz oferty, 2) Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy, 3) Załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy. WARSZAWA, DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO: Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej dr Lesław Skrzypczyk strona nr 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INSTRUKCJI FORMULARZ OFERTY Pieczęć Wykonawcy OFERTA My, niżej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz... Adres siedziby... Adres do korespondencji... tel..., fax...., e mail:.... Osoba do kontaktu W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ LICENCJI WRAZ Z INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO SSL VPN składamy niniejszą ofertę 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń. 2. Oferujemy realizację zamówienia dla punktów 1 2 poniższej tabeli, zgodnie z opisanymi wyżej dokumentami: Lp. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja nazwa producent Nazwa oprogramowania równoważnego ilość Cena /netto/ [PLN] Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] a b c d e f g h = e x f x g 1 2 Oprogramowanie do 1 SSL VPN + Instalacja oprogramowania i szkolenie dla 5 pracowników Zamawiającego. (szkolenie 8 godzin = 1 dzień roboczy) RAZEM: 3. Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszystkie nakłady (koszty) związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz, że została wyliczona zgodnie z wymogami SIWZ. 4. Gwarancja Jakości na dostarczone oprogramowanie jest zgodna z gwarancją udzielaną przez producenta oprogramowania i/lub* Wykonawcy, w szczególności obejmuje gwarancję prawidłowego działania programów, nośników oprogramowania oraz elementów sprzętowych oprogramowania (np. kluczy sprzętowych). Wykonamy zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie. 5. Gwarantujemy dostawę licencji oprogramowania w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wraz ze szkoleniem dla pięciu pracowników Zamawiającego z obsługi i zarządzania oferowanym oprogramowaniem. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 05 listopada 2009 r. do dnia 04 grudnia 2009 r., włącznie. strona nr 7

8 7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* Załącznikami do niniejszego formularza są: , dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić strona nr 8

9 ZAŁĄCZNIK 2 DO INSTRUKCJI OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Pieczęć Wykonawcy O Ś WIADCZENIE W YKONAWCY o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami z dnia 4 września 2008, Dz. U. nr 171 poz. 1058) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ LICENCJI WRAZ Z INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO SSL VPN oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 2a dysponujemy potencjałem technicznym* i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub 2b przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego* i osób zdolnych do wykonania zamówienia*. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ustawy...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić strona nr 9

10 ZAŁĄCZNIK 3 DO INSTRUKCJI DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Pieczęć Wykonawcy D O Ś WIADCZENIE Z AWODOWE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ LICENCJI WRAZ Z INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA DO SSL VPN oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy następujące dostawy spełniające warunki zawarte w pkt. IV 2.1. Instrukcji. Lp. Nazwa i adres Zamawiającego Opis zamówienia, zakres Wartość Termin realizacji W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały wykonane należycie. Dokumenty te muszą potwierdzać dane zawarte na niniejszym formularzu...., dnia podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy strona nr 10

11 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania SSL VPN. ROZDZIAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna Oprogramowanie do SSL VPN Wymagania minimalne 1. Oprogramowanie oparte o dedykowaną platformę sprzętową oraz zapewniające obsługę co najmniej 100 jednoczesnych sesji SSL VPN. 2. Oprogramowanie zapewnia następujące metody dostępu do zasobów: dostęp podstawowy (min. aplikacje Web; standardowe protokoły pocztowe IMAP, POP3,SMTP; współdzielenie plików CIFS, NFS; usługi terminalowe telnet, SSH), dostęp do aplikacji klient serwer (enkapsulacja dowolnej aplikacji TCP w protokół HTTPS) bez konieczności zastosowania dodatkowych licencji, pełen dostęp sieciowy bez konieczności zastosowania dodatkowych licencji praca w trybie wysokiej dostępności (SSL) oraz wysokiej wydajności (ESP wraz z kompresją treści). Możliwość automatycznego przełączania z trybu wysokiej wydajności do trybu wysokiej dostępności. 3. Oprogramowanie zapewnia autentykację użytkowników w oparciu o: serwery RADIUS, usługi katalogowe LDAP, Microsoft Active Directory, Novell NDS/eDirectory, natywną, lokalna baza danych użytkowników, system RSA SecurID, certyfikaty X.509, serwery NIS 4. Oprogramowanie posiada uwierzytelnienie dwuskładnikowe (hasło statyczne plus certyfikat, hasło dynamiczne plus certyfikat) oraz umożliwia rozdzielenie serwera autentykacji użytkowników od serwera autoryzacji dostępu do zasobów. 5. Oprogramowanie umożliwia obsługę CRL poprzez http. 6. Oprogramowanie umożliwia dynamiczne przyznawanie praw dostępu do zasobów w zależności od spełnienia warunków przez użytkownika zdalnego, węzeł zdalny, parametry sieci lub parametry czasowe. 7. Oprogramowanie umożliwia szczegółową weryfikację stanu strona nr 11 Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe.

12 Specyfikacja techniczna Oprogramowanie do SSL VPN SIWZ Dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania do SSL VPN [88/09] Wymagania minimalne bezpieczeństwa węzła zdalnego. Istnieje możliwość: sprawdzenia obecności konkretnego procesu, pliku, wpisu w rejestrze Windows, sprawdzenia czy włączono odpowiednie usługi zabezpieczeń zarówno w momencie logowania jak w trakcie trwania sesji, sprawdzenia czy wszystkie pobierane pliki pośrednie i pliki tymczasowe instalowane w czasie logowania są usuwane w momencie wylogowania, sprawdzenia przed zalogowaniem takich atrybutów jak adres IP, typ przeglądarki, certyfikaty cyfrowe, integracji z systemami weryfikacji stanu bezpieczeństwa firm trzecich. 8. Oprogramowanie umożliwia budowanie konfiguracji odpornych na awarię w trybie Aktywny/Aktywny oraz Aktywny/Pasywny. Istnieje możliwość tworzenia konfiguracji nadmiarowej, w której węzły klastra zlokalizowane są w LAN bądź w odległych graficznie sieciach i komunikują się poprzez sieć WAN. 9. Oprogramowanie umożliwia spójne zarządzanie z jednej konsoli administracyjnej wieloma urządzeniami w przypadku budowania konfiguracji nadmiarowych 10. Oprogramowanie zarządzane poprzez przeglądarkę Web. 11. Oprogramowanie umożliwia wykonywanie lokalnych kopi zapasowych konfiguracji lub na zewnętrznym serwerze FTP oraz SCP. 12. Oprogramowanie umożliwia integrację z zewnętrznymi serwerami SNMP v.2 oraz SYSLOG. 13. Platforma sprzętowa umożliwia przechowywanie dwóch wersji oprogramowania oraz umożliwia reset do wersji fabrycznej. 14. Oprogramowanie zapewnia możliwość współpracy z rozwiązaniem klasy NAC tego samego producenta w zakresie jednokrotnego uwierzytelnienia użytkowników, tj. status uwierzytelnienia użytkownika na urządzeniu dostępowym SSL jest automatycznie i w sposób przezroczysty dla użytkownika przekazywany do urządzenia kontrolującego infrastrukturę NAC. 15. Z produktem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez strona nr 12 Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe.

13 Specyfikacja techniczna Oprogramowanie do SSL VPN SIWZ Dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania do SSL VPN [88/09] Wymagania minimalne okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta,jak też przez polskiego dystrybutora zabezpieczeń, wymianę uszkodzonego sprzętu w 24h od zgłoszenia awarii, dostęp do nowych wersji oprogramowania jeżeli takowe ukażą się w okresie świadczenia opieki technicznej, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 16. Oprogramowanie do SSL VPN winno być zainstalowane na platformie sprzętowej dostarczonej przez Wykonawcę wraz z licencją. Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe. Pod słowem TAK wymagane jest podanie modelu oferowanej platformy sprzętowej: Dostarczone oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania: 1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla pięciu pracowników Zamawiającego z obsługi i zarządzania oferowanym oprogramowaniem oraz wystawić przeszkolonym imienne certyfikaty potwierdzające odbycie takiego szkolenia. Szkolenie potrwa 8 godzin tj. 1 dzień roboczy. 2. Oprogramowanie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, Warszawa. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania określonego zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania. 4. Preferowana jest polska wersja językowa. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu w postaci oprogramowania zainstalowanego na platformie sprzętowej dostarczonej z licencją. 6. Gwarancja Jakości na dostarczone oprogramowanie będzie zgodna z gwarancją udzielaną przez producenta oprogramowania i/lub Wykonawcy, w szczególności ma obejmować gwarancję prawidłowego działania programu, nośników oprogramowania oraz elementów sprzętowych oprogramowania (np. kluczy sprzętowych). Wykonawca wykonana zobowiązania wynikających z Gwarancji Jakości w ciągu 5 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie. strona nr 13

14 ROZDZIAŁ 3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Państwowym Instytutem Geologicznym Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , w imieniu którego działają: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a firmą... z siedzibą w..., ul.... NIP... wpisaną do rejestru... pod numerem... prowadzonym przez..., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.), została zawarta umowa o treści następującej: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania SSL VPN oraz przeprowadzeniem szkolenia dla pięciu pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego określonych rzeczowo, ilościowo i finansowo w ofercie Wykonawcy z dnia..., której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Warunki dostawy : 2.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania określonego zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu w postaci oprogramowania zainstalowanego na platformie sprzętowej dostarczonej z licencją. 2. Wartość przedmiotu umowy 1. Całkowitą wartość brutto przedmiotu umowy ustala się na kwotę... (słownie:...pln), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której kopia jest załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy). 2. Podana cena zawiera podatek VAT, oraz koszty transportu do siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP Terminy realizacji umowy 1. Przedmiot umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi udzielenie licencji oraz dokonaniem instalacji należy zrealizować w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, czyli do dnia:... i szkoleniem dla pięciu pracowników Zamawiającego z obsługi i zarządzania oferowanym oprogramowaniem, które potrwa 1 dzień roboczy tj. 8 godzin. strona nr 14

15 5. Warunki płatności 1. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w...nr rachunku..., na podstawie faktury VAT, przedłożonej po zrealizowaniu przedmiotu umowy wraz z kopią protokołów odbioru w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury. 2. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 6. Gwarancja 1. Wykonawca udziela Gwarancji Jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres.. od dnia podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w 7 ust Gwarancja, o której mowa powyżej musi być zgodna z gwarancja udzielaną przez producenta oprogramowania i obejmować gwarancje prawidłowego działania nośników oprogramowania oraz działania elementów sprzętowych oprogramowania (kluczy sprzętowych). 3. Wykonawca wykona zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości w ciągu 5 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie. 7. Odbiory 1. Z czynności odbioru przedmiotu umowy (udzielenie licencji, instalacja, przeprowadzenie szkolenia) Strony sporządzą Protokół odbioru z udziałem przedstawicieli obu Stron. 2. Do podpisywania protokołów odbioru upoważnione są: ze strony Zamawiającego: 1).. 2).. ze strony Wykonawcy: 1)... 2) 3. Bez podpisów wszystkich w/w osób czynność odbioru jest bezskuteczna. 4. Protokół odbioru bez zastrzeżeń stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez jego kooperanta/podwykonawcę. 8. Odstąpienie od umowy i kary umowne 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku kiedy Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy o ponad czternaście dni w stosunku do terminu określonego w 3 umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. 2. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy. 3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 4. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. strona nr 15

16 9. Postanowienia końcowe 1. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian w zapisach umowy w związku z niezawinionymi przez wykonawcę ani osoby, którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy okolicznościami, których nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia, z wyłączeniem zmian przedmiotu zamówienia, np. w przypadku wprowadzenia zmian polepszających parametry techniczne zamawianego oprogramowania bez zmiany ceny. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony. 6. Niniejsza umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Z A Z AMAWIAJĄ CEGO: Z A W YKONAWCĘ : strona nr 16