Bilans handlowy Bilans płatniczy Kurs walutowy Podstawy wymiany handlowej Przewaga absolutna i komparatywna Cło i subwencje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans handlowy Bilans płatniczy Kurs walutowy Podstawy wymiany handlowej Przewaga absolutna i komparatywna Cło i subwencje"

Transkrypt

1 Bilans handlowy Bilans płatniczy Kurs walutowy Podstawy wymiany handlowej Przewaga absolutna i komparatywna Cło i subwencje

2

3 Będziemy badać gospodarkę otwartą, czyli taką która dopuszcza export i import dóbr, usług, inwestycji i kapitału. Import Gospodarka otwarta Export

4 Przyjmujemy, że gospodarka jest mała, jeżeli nie ma ona realnego wpływu na poziom cen światowych, a udział produkcji w produkcji światowej jest nieduży. Gospodarka mała Gospodarka średnia Maroko Polska USA Słowenia Austria Chiny Litwa Czechy EU Gospodarka duża

5

6 Wcześniej rozpatrywaliśmy gospodarkę zamkniętą. Teraz konsumpcję, wydatki rządowe i inwestycje krajowe oznaczmy jako Cd konsumpcja krajowych dóbr i usług Id inwestycje w krajowe dobra Gd rządowe zakupy krajowych dóbr i usług Ex export krajowych dóbr i usług

7 Podział produktu krajowego Y C d I d G d EX Czyli część produkcji przeznaczona zostaje na export (gdy EX>0)

8

9 Wartość exportu (milion USD) Świat EU (bez exportu wewnętrznego) Udział w exporcie światowym Chiny ,40% USA ,11% Niemcy ,07% Japonia ,51% Polska ,03%

10 Gospodarka jest otwarta, więc istnieje możliwość importu: Cf konsumpcja zagranicznych dóbr i usług If inwestycje w zagraniczne dobra Gf wydatki rządowe w zagraniczne dobra i usługi. Import to łączna wartość zakupionych, zagranicznych dóbr i usług IM C f I f G f

11 Całkowite wydatki do suma wydatków krajowych i zagranicznych: C I I G C d G d I d C f G f f

12 Wracając do równania podziału dochodu otrzymujemy: Stąd: EX G G I I C C Y f f f NX G I C IM EX G I C G I C EX G I C Y f f f

13 Tak więc Y C I G NX Gdzie NX EX IM Export netto (mierzy jaka jest różnica między poziomem exportu i importu). Dlatego nazywany jest często bilansem handlowym.

14 W zależności od poziomu exportu i importu wyróżniamy : Ujemne saldo handlowe (EX<IM) Dodatnie saldo handlowe (EX>IM) Saldo zbilansowane (EX=IM)

15 National Institute of Economic and Social Research, London, UK

16 National Institute of Economic and Social Research, London, UK

17

18 Polska importuje: maszyny rolnicze, samochody ciężarowe i samochody osobowe, deficytowe surowce mineralne (przede wszystkim kopaliny-gaz ziemny i ropa naftowa oraz surowce metalurgiczne), produkty wysoko rozwiniętych technologii (komputery, telefony, lekarstwa i kosmetyki), przede wszystkim produkty przemysłu chemicznego oraz produkty przemysłu elektromaszynowego.

19 Polska eksportuje: surowce mineralne takie jak węgiel kamienny, srebro, rudy cynku i ołowiu, wyroby przemysłu chemicznego, wyroby metalurgiczne, maszyny m.in. części do samolotów, helikoptery, produkty przemysłu farmaceutycznego artykuły żywnościowe owoce, warzywa, przetwory i produkty mleczarskie, zboża samochody produkowane na terenie Polski przez zachodnie koncerny samochodowe, wyroby meblarskie, drewno statki.

20

21

22

23

24 To samo równanie można zapisać w inny sposób: NX Y C G I Export netto to różnica między produkcją a wydatkami. Jeżeli wydatki są mniejsze niż produkcja, wtedy export netto jest dodatni (nadwyżkę produkcji eksportujemy). Jeżeli wydatki są większe niż produkcja, wtedy export netto jest ujemny (niedobór dóbr importujemy).

25 Wiemy, że oszczędności to: S Stąd: NX Y C G I S S PR PU N Y T C T G Y T C T G Y C G NX S I Czyli export netto to różnica między oszczędnościami a całkowitymi inwestycjami (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi). W tym uproszczonym modelu można nazwać je bilansem płatniczym.

26 Usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy mieszkańcami danego kraju i zagranicą. Bilans obrotów bieżących: zapis płatności z tytułu przepływu dóbr i usług oraz pozostałych transakcji bieżących (odsetki, dochody majątkowe, przekazy transferowe) pomiędzy danym krajem a zagranicą. Bilans obrotów kapitałowych: rejestruje przepływ pieniądza, który przemieszczany między krajami ma przynieść dochód BP NX ( Y, YZ, ) CF( i iz )

27 Dodatnie saldo Saldo zbilansowane Ujemne saldo Export>Import Export=Import Export<Import NX>0 NX=0 NX<0 Y>C+I+G Y=C+I+G Y<C+I+G S>I S=I S<I Odpływ kapitału Przypływ kapitału

28 Stopy procentowe

29 Niewielkie państwa nie mają wpływu na poziom tzw. światowej stopy procentowej r*. Gdy założymy swobodny przepływ kapitału, to okaże się, że krajowa i światowa stopa procentowa muszą być sobie równe: r r *

30 Gdy r>r* to inwestorzy zaczną pożyczać pieniądze za granicą, co doprowadzi do spadku krajowej stopy procentowej, Gdy r<r*, wtedy zagraniczni inwestorzy zaciągają kredyty w kraju i krajowa stopa procentowa rośnie. W obu przypadkach dochodzi do zrównania krajowej i zagranicznej stopy procentowej.

31 Zauważmy, że: Stopy procentowe wpływają na poziom inwestycji Inwestycje wpływają na poziom wydatków i oszczędności netto w gospodarce Saldo handlowe to różnica między oszczędnościami a inwestycjami (produktem krajowym a wydatkami).

32 Załóżmy, że poziom produkcji zadany jest przez poziom zatrudnienia i kapitału i jest egzogeniczny. Konsumpcja jest funkcją dochodu netto Y f K, L C C Y T

33 Inwestycje są funkcją stopy procentowej r=r* Export netto to: I I r NX Y C G I( r) S I( r)

34 W przypadku małej gospodarki otwartej, stopa procentowa zależy od poziomu światowych inwestycji i oszczędności i tylko w znikomym stopniu wpływa na nią krajowy rynek finansowy (wpływ ten można pominąć). Dlatego też przyjmujemy, że stopa procentowa jest egzogeniczna, zadana przez rynki światowe.

35 Skoro stopa procentowa jest egzogeniczna, co równoważy rynek dóbr i rynek finansowy? Jest to handel międzynarodowy, a w szczególności bilans handlowy. NX Y C G I( r*) S I( r*)

36 Realna stopa procentowa 10 9 S r* NX I(r) Ilość

37 Bilans handlowy ma kilka interpretacji: Na rynku dóbr i usług: różnica między produkcją a łącznymi wydatkami; łączy się z przepływem towarów Na rynku finansowym: różnica między oszczędnościami i inwestycjami; łączy się z odpływem kapitału oszczędności, których nie pożyczą krajowi inwestorzy są pożyczane za granicę.

38 Jaki będzie poziom exportu netto w gospodarce: Y C I G NX Y 5000 G 1000 T 1000 C 250 0,75(Y - T) I r r 5

39 Dochód netto to Y T Poziom konsumpcji C , i inwestycji I

40 Oszczędności prywatne S P Y T C Oszczędności publiczne S G T G Całkowite oszczędności S S P S G 750

41 Równowaga na rynku dóbr Y C I Równowaga na rynku finansowym Export netto G NX S I NX NX NX 0 NX

42 Realna stopa procentowa S r* NX I(r) Ilość

43 Jak na export netto wpłynie wzrost wydatków publicznych do G=1250? Intuicja: w wyniku wzrostu G, wzrosną łączne wydatki. Jeżeli poziom produkcji pozostanie bez zmian, to wzrost ten zostanie zaspokojony przez wzrost importu. Zmaleje więc export netto. O ile? O tyle o ile wzrosną wydatki (250).

44 Wzrost wydatków, przy stałych podatkach nie wpływa ani na dochód netto, ani na poziom konsumpcji i inwestycji. Te pozostaną bez zmian. Co się zmieni? Wydatki publiczne G Oszczędności publiczne: T-G Oszczędności całkowite: (Y-T-C)+(T-G)

45 Równowaga na rynku dóbr NX NX 250 W gospodarce mamy do czynienia z deficytem handlowym. Export netto spadł o NX

46 Realna stopa procentowa 25 S r* -NX I(r) Ilość

47 Co się stanie, gdy rząd obetnie podatki, ale nie zmniejszy wydatków? 1. Spadek podatków T spowoduje wzrost deficytu budżetowego T-G 2. Zmaleją oszczędności publiczne, a więc spadnie również poziom całkowitych oszczędności 3. Przy stałym poziomie inwestycji, zmaleje export netto NX=S-I

48 W latach 80-tych prezydent Reagan obciął podatki nie zmniejszając jednocześnie wydatków. W efekcie wzrósł deficyt i spadły oszczędności. Przy wysokim poziomie inwestycji spowodowało to spadek exportu netto.

49 Kursy walutowe

50 Rynek międzynarodowy, na którym jedna waluta krajowa może być wymieniana na inną. Cena, po której wymieniane są te dwie waluty to: kurs walutowy (wymienny).

51 Kurs walutowy to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Kurs walutowy to relacja wymienna dwóch walut umożliwiająca ostatecznie porównywanie cen krajowych z zagranicznymi. Podając kurs wymiany, mamy do czynienia z dwoma walutami: walutą bazową i kwotowaną: Są dwie szkoły zapisywania walut względem siebie: USD/PLN USD waluta kwotowana a PLN bazowa (liczba jednostek waluty obcej płaconej za jednostkę waluty krajowej) PLN/USD PLN waluta kwotowana, a USD bazowa, czyli ile wart jest dolar w złotówkach (liczba jednostek waluty krajowej płaconych za jednostkę waluty obcej)

52 Nominalny kurs walutowy to relatywna cena pieniędzy np. wartość 1 USD wyrażona w złotówkach (relacja wymienna dwóch walut): Przykładowe kursy walut (maj 2013) Waluta kupno sprzedaż 1 EUR 4,1690 4, USD 3,2209 3, CHF 3,3308 3, GBP 4,8723 4,8963 Chcąc kupić 100 USD trzeba zapłacić 324,10 zł. Chcąc sprzedać 100 USD, dostaniemy 322,09 zł.

53

54

55 Przy ofercie kupna: 4,1690PLN/EUR Sprzedając 1000 euro dostaniemy: 4,1690PLN 1EUR 1000EUR 4169,0PLN Przy ofercie sprzedaży: 4,1880 PLN/EUR: Kupując 1000 euro, musimy zapłacić: 4,1880PLN 1EUR 1000EUR 4188,0PLN

56 Jak przeliczamy wartości walut. Jeżeli 1EUR=4,1614 Zł, to ile warta jest 1 Zł? 1ZŁ 1 4,1614 0,2404 EUR EUR

57 Chcemy kupić za granicą samochód, który kosztuje 3000EUR. Ile wart jest ten samochód w złotówkach? P 4, EUR 12484, 2PLN Przedsiębiorstwo chce sprzedać produkty o wartości 5000 Zł. Ile są one warte w EUR? P 0, ZŁ 1201, 5PLN

58 Kurs walutowy [ /zł] S Krzywa S przedstawia podaż złotówek oferowaną przez mieszkańców Polski, którzy chcą kupić dobra lub aktywa z krajów ze strefy euro e0 Kurs równowagi wynosi e0. Np. 0,2421 EUR/PLN (1 =0,2404 PLN) Q0 D Liczba złotówek Krzywa D przedstawia zapotrzebowanie obywateli ze strefy Euro na złotówki, pragnących kupić polskie dobra lub aktywa. Popyt na złotówki wzrasta ze spadkiem kursu złotego wyrażonego w euro.

59 Kurs walutowy [ /zł] S Krzywa D przesuwa się do położenia D na skutek: - Wzrostu popytu w strefie euro na polskie towary lub aktywa - Wzrostu liczby turystów z krajów ze strefy euro w Polsce e e0 Następuje aprecjacja złotówki względem euro. e D D D Krzywa D przesuwa się do położenia D na skutek: - Spadku popytu w strefie euro na polskie towary lub aktywa - Spadku liczby turystów z krajów ze strefy euro w Polsce Q Q0 Q Liczba złotówek Następuje deprecjacja złotówki względem euro.

60 Kurs walutowy [ /zł] S S Krzywa S przesuwa się do położenia S na skutek: - Spadku popytu w Polsce na towary lub aktywa ze strefy euro - Spadku liczby turystów z Polski, wyjeżdzających do krajów ze strefy euro. e e0 S Następuje aprecjacja złotówki względem euro. e D Krzywa S przesuwa się do położenia S na skutek: - Wzrostu popytu w Polsce na towary lub aktywa ze strefy euro - Wzrostu liczby turystów z Polski wyjeżdzających do krajów ze strefy euro. - Wzrostu stopy procentowej w krajach strefy euro (na skutek odpływu kapitału z Polski) Q Q0 Q Liczba złotówek Następuje deprecjacja złotówki względem euro.

61 Deprecjacja waluty oznacza spadek jej wartości (tzn. można za nią kupić mniej walut obcych). W Polsce w latach złoty tracił na wartości. Aprecjacja waluty oznacza wzrost jej wartości (można kupić za nią więcej walut obcych). W latach złotówka umocniła się względem dolara.

62 kurs 3000 EUR 5000 PLN [PLN/EUR] Wartość w PLN Wartość w EUR 4, , , , , , , , , Wartość towaru w EURO Wartość towaru w EURO 4,0890 4,1090 4,1290 4,1490 4,1690 4,1710 4,1730 4,1750 4,1770 4,1790 Kus walutowy PLN/EUR Kurs bazowy to: 1EUR 4, 1690PLN Wartość auta w PLN wartość auta w PLN 4,08904,10904,1290 4,14904,1690 4,1710 4,1730 4,1750 4,1770 4,1790 Kus walutowy PLN/EUR Przy tak zapisanych kursach walutowych: Spadek kursu oznacza: aprecjację PLN względem EUR, czyli wzrost siły nabywczej złotówki. Wzrost kursu oznacza: deprecjację PLN, czyli spadek siły nabywczej złotówki w stosunku do euro.

63 Kurs płynny kurs waluty ustala rynek (popyt i podaż): Szoki popytowe i podażowe powodują zmiany kursu, które przywracają równowagę rynkową. Kurs stały (sztywny) kurs waluty krajowej ustala państwo: Po szoku następuje interwencja banku centralnego, który broni oficjalnego kursu sprzedając lub kupując pieniądz krajowy Dochodzi wtedy do zmian wielkości podaż pieniądza krajowego i rezerw dewizowych banku centralnego.

64 Kurs walutowy [ /zł] e e0 E0 E A S D Jeśli rośnie popyt na złotówki z krajów ze strefy euro (krzywa D ), to jest nadwyżka popytu nad podażą o odcinek E0A. Na skutek presji na wzrost kursu złotego, NBP dostarczy na rynek brakującą ilość złotówek i zaspokoi zwiększony popyt. Dodatkowe złotówki bank sprzedaje za odpowiednią ilość euro. Tym samym zwiększają się rezerwy dewizowe. Q0 D Liczba złotówek Następuje rewaluacja złotówki względem euro: jednorazowe zwiększenie międzynarodowej wartości (siły nabywczej) waluty krajowej.

65 Kurs walutowy [ /zł] e e0 e B E E0 E A S D Jeśli spada popyt na polskie towary w krajach ze strefy euro (krzywa D ), to jest nadwyżka podaży złotówek na odcinku BE0. W wyniku presji na obniżkę kursu złotego, NBP skupuje nadwyżkę złotówek zamian za odpowiednie ilości euro. W efekcie zmniejsza się podaż złotego oraz rezerwy dewizowe. Q0 D D Liczba złotówek Następuje dewaluacja złotówki względem euro: jednorazowe zmniejszenie międzynarodowej wartości waluty krajowej.

66 Do 1989r. kurs był ustalany arbitralnie przez urzędników. Od 1990r. wprowadzono stały kurs walutowy 9500zł/USD, który miał zahamować inflacje. W 1991r. złotówkę znowu zdewaluowano o ok. 17% i uzależniono jej kurs od kursów innych wiodących marek: $ (45%), DEM( 35%), (10%), FRF i CHF (po 5%). Od końca 1991r. wprowadzono pełzającą dewaluację: comiesięczna dewaluacja złotego w stosunku do koszyka walut o 1,8% (poziom dewaluacji wielokrotnie zmieniano w zależności od sytuacji gospodarczej).

67 W 1995r. rozpoczęto upłynnianie kursu złotego (obok centralnego kursu NBP pojawił się kurs fixingu określany przez banki komercyjne). W 1999r. z NBP zdjęto obowiązek handlu walutami z bankami komercyjnymi po kursie fixingowym. Zmieniono także koszyk walut w oparciu o który ustalano centralny kurs: 55% euro i 45% $. W kwietniu 2000r. nastąpiło całkowite upłynnienie kursu złotego i koniec pełzającej dewaluacji.

68 Realny kurs walutowy to relatywna cena dóbr w dwóch krajach. Stosunek wymiany dóbr zależy od: Ceny dóbr w walutach lokalnych Nominalnego kursu wymiany. Np. 1 kg jabłek kosztuje w Polsce 3zł (przy kursie 1 euro = 4,16PLN), a w Niemczech 1 EUR. Relatywna cena jabłek to: cena krajowa cena zagraniczna (3PLN 1EUR) / 1EUR 4,16PLN 0,721

69 Relatywna cena to: 0,721 Co oznacza, że przy takiej relacji cen i kursu, 1 kg jabłek w Polsce odpowiada 0,721 kg jabłek w Niemczech. Realny kurs wymiany to: realny kurs nominalny kurs cena krajowa cena zagraniczna

70 Realny kurs walutowy: e P P d f Jeżeli realny kurs walutowy jest: <1 krajowe dobra są tańsze niż zagraniczne >1 krajowe dobra są droższe od zagranicznych =1 ceny dóbr krajowych i zagranicznych są porównywalne.

71 Co się dzieje, gdy realny kurs jest niski, <1 1. Dobra krajowe są relatywnie tanie (tańsze niż zagraniczne) 2. Konsumenci krajowi będą wybierać produkty krajowe, więc import będzie niski 3. Również konsumenci zagraniczni będą chcieli kupować krajowe produkty, więc export będzie wysoki 4. RAZEM: wysoki export netto

72 Co się dzieje, gdy realny kurs jest wysoki, >1 1. Dobra krajowe są relatywnie drogie (droższe niż zagraniczne) 2. Konsumenci krajowi będą wybierać produkty zagraniczne, więc import będzie wysoki 3. Konsumenci zagraniczni nie będą chcieli kupować produktów krajowych, więc export będzie niski 4. RAZEM: niski export netto

73 Realny kurs walutowy Niski Wysoki Konsumpcja dóbr krajowych Wysoka Niska Relacja cen dóbr krajowych i zagranicznych Ceny krajowe < ceny zagraniczne Ceny krajowe >ceny zagraniczne Import Niski Wysoki Export Wysoki Niski Export netto NX Wysoki Niski

74 Istnieje negatywna korelacja między realnym kursem wymiany a exportem netto: NX NX Realny kurs wymiany jest malejącą funkcją exportu netto.

75 ε 1 NX(ε) 0 NX

76 Realny kurs walutowy jest funkcją exportu netto. Z kolei NX zależy od różnicy między oszczędnościami i inwestycjami. Skoro stopa procentowa jest zadana przez rynki zagraniczne, to: NX NX S I( r*) NX ( )

77 Jaki będzie poziom exportu netto i realny kurs walutowy w gospodarce: Y C I G NX Y 5000 G 1000 T 1000 C 250 0,75(Y - T) I r NX r 5

78 C 3250 S S S PR PU N I NX S I Przy realnym kursie walutowym = 1, ceny krajowe i zagraniczne są porównywalne. NX=

79 ε Przy realnym kursie walutowym = 1, ceny krajowe i zagraniczne są porównywalne. NX=0 1 NX(ε) 0 NX

80 Dla G=1250: Przy realnym kursie walutowym = 1,5: ceny krajowe są wyższe niż zagraniczne. NX<0 Import większy niż eksport. C S S S N PR PU 500 I NX S I ,5 750

81 S-I(r*) ε Przy realnym kursie walutowym = 1,5: ceny krajowe są wyższe niż zagraniczne. NX<0 Import większy niż eksport. 1,5 NX(ε) NX

82 Dla r*=15: Przy realnym kursie walutowym = 0,5<1: ceny krajowe są niższe niż zagraniczne. NX>0 Eksport większy niż import. C S S S N PR PU 500 I NX S I ,5 750

83 ε S-I(r*) Przy realnym kursie walutowym = 0,5<1: ceny krajowe są niższe niż zagraniczne. NX>0 Eksport większy niż import. 0,5 NX(ε) NX

84 Export netto można interpretować jako odpływ kapitału netto. Mierzy on popyt netto na krajową walutę za granicą: Jeżeli NX>0 to popyt netto na krajowy kapitał (walutę) za granicą jest dodatni, czyli więcej jest kupujących niż sprzedających. Jeżeli NX<0 to popyt netto jest ujemny, czyli więcej jest sprzedających niż kupujących. Z drugiej strony NX=S-I to podaż krajowej waluty netto. W punkcie równowagi popyt=podaż

85 Co się stanie, gdy rząd zwiększy wydatki, pozostawiając podatki bez zmian? 1. Zwiększy się deficyt budżetowy i zmniejszą oszczędności publiczne 2. Spadną całkowite oszczędności: S 3. Zmniejszy się różnica między oszczędnościami i inwestycjami: S-I 4. Wzrośnie realny kurs wymiany 5. Export stanie się mniej opłacalny i spadnie export netto.

86 ε NX2=S2-I(r*) NX1=S1-I(r*) 0,5 1,5 NX(ε) NX

87 Co się stanie, jeżeli pozostałe kraje zwiększą deficyt budżetowy i obniżą poziom oszczędności? 1. Międzynarodowa stopa procentowa jest zależy od poziomu oszczędności. W wyniku zmian r* wzrośnie. 2. Wzrost stopy procentowej spowoduje spadek inwestycji krajowych I(r*) 3. Wzrośnie export netto S-I i tym samym spadnie realny kurs wymiany.

88 ε NX1=S-I1(r*) NX2=S-I2(r*) 0,5 1,5 NX(ε) NX

89 Kurs walutowy rośnie Spadek konkurencyjności towarów krajowych Zwiększenie importu Spadek NX Kurs walutowy maleje Wzrost konkurencyjności towarów krajowych Wzrost eksportu Wzrost NX

90 Nominalny kurs wymiany Pf e P d Zależy od realnego kursu wymiany i relacji cen. % e % % P f % P d % f d

91 Zmiana nominalnego kursu wymiany % e % f d Nominalny kurs wymiany zależy od inflacji za granicą (πf) i w kraju (πd), a w szczególności od różnicy między poziomem inflacji za granicą i w kraju.

92 Nominalny kurs wymiany złotówki na USD: 1. Rósł w okresie, gdy inflacja w kraju była wyższa niż w USA 2. Spadł, gdy inflacja w kraju był niższa niż w USA.

93 Ekonomiczne podaż walut obcych na krajowym rynku popyt na waluty obce różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym stopień reglamentacji waluty polityka walutowa stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych Polityczne sytuacja międzynarodowa napięcia polityczne Psychologiczne związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki

94 Przewaga komparatywna i absolutna

95 Kraj wytwarza i eksportuje produkty o dużym nasyceniu tymi czynnikami produkcji, w które jest on względnie obficie wyposażony. Różnice kosztów produkcji między krajami wynikają z różnic w poziomie techniki, wyposażeniu w czynniki produkcji. Handel wewnątrzgałęziowy wynika z: korzyści skali i zróżnicowania popytu konsumentów. Międzynarodowa specjalizacja wynika też z korzyści ze skali produkcji.

96 Kraje specjalizują się w produkcji i eksporcie tych dóbr, w których mają przewagę komparatywną (koszty produkcji są tańsze niż w innych krajach) Źródłem korzyści z wymiany są różnice kosztów alternatywnych. Dla każdego kraju warunkiem koniecznym równowagi w wymianie handlowej z zagranicą i na rynku walutowym jest istnienie przynajmniej jednej gałęzi wykazującej przewagę komparatywną.

97 towar Polska Niemcy X 6 2 Y 2 1 Zakładamy: rynek konkurencji doskonałej, ceny = kosztom krańcowym = kosztom przeciętnym Koszty ograniczone do robocizny mierzonej ilością roboczogodzin na jednostkę produktu. Niemcy mają przewagę absolutną w produkcji obu dóbr (produkcja X i Y w Niemczech wymaga mniejszego nakładu pracy) Koszt alternatywny produkcji Y w Polsce Y= 3X i w Niemczech Y=2X (w ujęciu względnym wydajność pracy przy produkcji Y jest większa w Niemczech niż w Polsce). Polacy powinni się specjalizować w produkcji X, a Niemcy w Y. Przy korzystnej wymianie handlowej cena powinna być w przedziale 2<P<3 Dla P=2,5 X/Y: niech Niemcy przesuną 5 pracowników z produkcji X do Y: 5*1=5Y dodatkowo, kosztem 5*2=10X. Y jest wymienialne na X po cenie 2,5 X/Y, to za 5 Y Niemcy dostaną 5*2,5=12,5X. Łączny zysk z wymiany: 12,5X-10X=2,5X Z kolei jeśli Polacy przesuną 5 pracowników z produkcji Y do X, to: 5*6=30X dodatkowo, kosztem 5*2=10Y. Sprzedając 30x do Niemiec, dostaną: 30/2,5=12Y. Łączny zysk: 12Y-10Y=2Y

98 towar Jednostkowy nakład pracy Polska Koszt alternatywny Jednostkowy nakład pracy Niemcy Koszt alternatywny X 30 6Y 60 1oY Y 5 1/6X 6 1/10X Polska ma przewagę absolutną w produkcji X i Y. Przewagę komparatywną Polska ma w produkcji X (30/60=1/2=3/6), a Niemcy w Y (5/6). Stąd Niemcy powinni się specjalizować w produkcji Y a Polska w X. Potwierdzają to koszty alternatywne: dla X w Polsce mniejsze niż w Y (6Y<10Y) a dla Y niższe w Niemczech niż w Polsce (1/10X<1/6X). Korzyści z wymiany: niech Niemcy zrezygnują z produkcji 6X, wówczas mogą wyprodukować dodatkowe 60Y (=6*10Y). Z kolei w Polsce wyprodukowanie 6X oznacza rezygnację z 36Y (=6*6Y). Dzięki specjalizacji i wymianie międzynarodowej gospodarka zyskuje netto 60Y-36Y=24Y przy niezmniejszonej produkcji X.

99 Polityka celna Subwencje eksportowe

100 Polityka oddziaływania przez rząd na wymianę międzynarodową za pomocą: Podatków Subsydiów Bezpośredniego ograniczania importu i eksportu.

101 Stawka celna jest ustalana jako odsetek wartości celnej towaru Wprowadzenie cła oznacza, że importer musi zapłacić na rzecz państwa sumę ustaloną jako cześć ceny światowej tego dobra.

102 P S Przed wprowadzeniem cła: cena światowa: P1 popyt krajowy (D): Q4 podaż krajowa (S): Q1 import: Q4-Q1 P2 P1 A B C D E F D Po wprowadzeniem cła: cena światowa: P2=P1(1+h) popyt krajowy (D): Q3 podaż krajowa (S): Q2 import: Q3-Q2 Q1 Q2 Q3 Q4

103 P S P2 P1 A B C E D F Zwiększone wydatki konsumentów: P1P2DE, z czego: Dochody budżetowe z tytułu cła (opłaty celne): pole BCDE Renta ekonomiczna, dodatkowe zyski przedsiębiorstw: pole P1P2AB Koszt społeczny wprowadzenia cła: pole trójkątów ABC i DEF. D Q1 Q2 Q3 Q4

104 Ograniczenie nadmiernego importu Wpływy budżetowe Obronność kraju Ochrona nowych gałęzi Ograniczenie konsumpcji artykułów luksusowych Konflikty z konkurentami zagranicznymi Niskie koszty robocizny za granicą. W większości wypadków więcej korzyści dla społeczeństwa W większości wypadków więcej korzyści dla społeczeństwa byłoby z subsydiowania produkcji krajowej niż z wprowadzenia cła

105 Ograniczenia ilościowe (kontyngenty lub kwoty importowe) Bariery pozataryfowe (np. przedłużenie odprawy granicznej importowanych towarów) Subwencje eksportowe.

106 P P2 P1 B A Q2 C Q1 E Q3 S D F D Q4 W warunkach wolnego handlu: cena światowa: P1 popyt krajowy (D): Q1 podaż krajowa (S): Q3 eksport: Q3-Q1 Po wprowadzeniu subwencji: cena światowa: P2 popyt krajowy (D): Q2 podaż krajowa (S): Q4 eksport: Q4-Q2 Trójkąt ABC: koszt społeczny z ograniczenia konsumpcji Trójkąt DEF: koszt społeczny z produkcji o kosztach krańcowych przewyższających cenę światową.

107 Wspólna polityka celna UE oparta jest na unii celnej, która polega na: eliminacji wszystkich opłat celnych i innych barier w obrotach handlowych pomiędzy członkami unii, na ustaleniu wspólnej (identycznej dla wszystkich członków unii) taryfy celnej oraz zasad celnych w stosunkach między państwami członkowskimi unii a krajami trzecimi. W imporcie z krajów spoza UE obowiązuje jednolita taryfa celna, tzw. Wspólna Taryfa Celna - TARIC.

108

109 Rynek walutowy znajduje się w równowadze, kiedy popyt na walutę krajową równy jest jej podaży. Nadwyżka popytu stwarza presję na wzrost wartości (siły nabywczej) waluty, czyli wzrost kursu walutowego (aprecjacja). Nadwyżka podaży jest źródłem presji na spadek siły nabywczej waluty krajowej deprecjacja. O wielkości eksportu netto decydują: produkcja za granicą, produkcja w kraju i realny kurs walutowy. Do narzędzi polityki handlowej należą m.in. opłaty celne, subsydia eksportowe czy kontyngenty.

110 Wskaźnik zatrudnienia to: a) Procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie pracujących b) Procentowy udział ogólnej liczby ludności w liczbie pracujących c) Procentowy udział liczby pracujących w liczbie aktywnych zawodowo d) Procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym.

111 Mnożnik inwestycyjny wskazuje: a) Stosunek przyrostu dochodu narodowego do przyrostu inwestycji autonomicznych b) Stosunek przyrostu inwestycji autonomicznych do przyrostu dochodu narodowego c) Jak się zmienia wartość globalnych inwestycji d) Jaki jest wpływ inwestycji na poziom konsumpcji.

112 Jeżeli bank centralny utrzymuje realną podaż pieniądza na stałym poziomie, to wraz ze wzrostem dochodu narodowego: a) Obniży się spekulacyjny popyt na pieniądz oraz stopa procentowa równoważąca rynek pieniądza b) Wzrośnie transakcyjny popyt na pieniądz oraz stopa procentowa równoważąca rynek pieniądza c) Wzrośnie spekulacyjny popyt na pieniądz a stopa procentowa równoważąca rynek pieniądza obniży się d) Obniży się transakcyjny popyt na pieniądz a stopa procentowa równoważąca rynek pieniądza wzrośnie.

113 Zjawisko polegające na spadku przeciętnego poziomu cen w gospodarce to: a) denominacja b) deprecjacja c) dewaluacja d) deflacja.

114 W fazie spadkowej cyklu najczęściej obserwujemy: a) wzrost stopy inflacji b) Wzrost stopy zmian poziomu produkcji c) Wzrost poziomu oszczędności d) Wzrost stopy bezrobocia. Efekt tłumienia jest skutkiem: a) Restrykcyjnej polityki monetarnej b) Ekspansywnej polityki monetarnej c) Restrykcyjnej polityki fiskalnej d) Ekspansywnej polityki fiskalnej.

115

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: Y = C(Y d ) + I(r) + G + NX(Y,Y*,q)

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy

Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Handel międzynarodowy. Bilans płatniczy. Kurs walutowy Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Przyczyny wymiany handlowej. Free trade is

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Bilans płatniczy i rynek walutowy, Karol Strzeliński 1 Autarkia a gospodarka otwarta rynek dóbr finalnych I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych C

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce)

Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) Parytet siły nabywczej prosta analiza empiryczna (materiał pomocniczy dla studentów CE UW do przygotowaniu eseju o wybranej gospodarce) 1. Wprowadzenie Teoria parytetu siły nabywczej (purchaising power

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe

Makroekonomia. Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe Makroekonomia Blok VIII Handel i finanse międzynarodowe. Zagadnienia podstawowe Międzynarodowy podział pracy (od autarkii do pełnego otwarcia) Powiązania międzynarodowe przepływy realne + przepływ informacji

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1

Mgr Małgorzata Kłobuszewska Ćwiczenia z makroekonomii 1 Gospodarka otwarta i bilans płatniczy 1 Gospodarka otwarta to taka gospodarka, która uczestniczy w handlu międzynarodowym (handlu dobrami i kapitałem). Jej przeciwieństwem jest gospodarka zamknięta, czyli

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce NA PRZYKŁADZIE WYMIANY WALUT ONLINE SAMIR TOPKA- WALUTUJ.PL 09.04.2015 Pozytywna afirmacja Umiem wymyślić produkt, który będzie się sprzedawał

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona

Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona dr Leszek Wincenciak WNEUW 2/32 Plan wykładu: Parytet siły nabywczej Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 7 Równowaga na rynku walutowym podejście elastycznościowe, warunek Marshalla-Lernera Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/27 Plan wykładu: Warunek

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i system bankowy

Pieniądz i system bankowy Pieniądz i system bankowy Pieniądz pewien powszechnie akceptowany towar, który w zależności od sytuacji pełni funkcję: środka wymiany jednostki rozrachunkowej (umożliwia wyrażanie cen i prowadzenie rozliczeń)

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XIII WYDATKI RZĄDOWE I ICH FINANSOWANIE Budżet rządu: niektóre fakty i liczby Wydatki rządowe, podatki i makroekonomia Deficyt budżetowy i długu publiczny

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 427. Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok

Informacja. Nr 427. Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Uwagi w sprawie polityki kursowej w świetle projektu ustawy budżetowej na 1997 rok Grudzień 1996 Adam Koronowski Informacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy kursowe i kryzysy walutowe

Systemy kursowe i kryzysy walutowe Systemy kursowe i kryzysy walutowe Wykład 11 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Systemy walutowe (kursowe) W jaki sposób bank centralny utrzymuje

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to model krótkookresowy,

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy. Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 4: Rynek walutowy i kurs walutowy Gabriela Grotkowska Plan zajęć Waluta obca i jej cena, sposoby kwotowania Rynek walutowy Jego uczestnicy Transakcje walutowe Jego

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. Polityka monetarna

Pieniądz. Polityka monetarna Pieniądz. Polityka monetarna Definicja Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy. Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach: środka wymiany

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii.

CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade. Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. CENY MIĘDZYNARODOWE terms of trade BILANS PŁATNICZY Ceny międzynarodowe są kategorią ekonomiczną równą, co do istoty, pojęciu ceny w ekonomii. Cena jest wyrażoną w pieniądzu wartością produktu, usługi,

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 3 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Państwem

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej 1. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA określany jest mianem: a. kryzysu subprimes debts, b. kryzysu collateral debts, c. kryzysu senior

Bardziej szczegółowo

1 Inflacja. wzrost ceny jednego produktu nie musi prowadzić do inflacji; spadek ceny jednego produktu może wystąpić przy istnieniu inflacji;

1 Inflacja. wzrost ceny jednego produktu nie musi prowadzić do inflacji; spadek ceny jednego produktu może wystąpić przy istnieniu inflacji; 1 Inflacja Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen. Miarą inflacji jest indeks cen dóbr konsumpcyjnych, równy stosunkowi cen dóbr należących do reprezentatywnego koszyka w danym okresie czasu cen tych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? Mgr Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 9 kwiecień 2014 r. Co

Bardziej szczegółowo

Podstawowa analiza rynku

Podstawowa analiza rynku Podstawowa analiza rynku Wykład 4 Jerzy Wilkin Co kryje się za pojęciem: rynek? Miejsce styku kupujących i sprzedających Miejsce przejawiania się popytu i podaży Złożony proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Jacek Kocerka / Departament Statystyki Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Łódź / 18 października 2013 Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 3

Makroekonomia I ćwiczenia 3 Makroekonomia I ćwiczenia 3 Bilans płatniczy i kurs walutowy Tomasz Gajderowicz Rozkład jazdy Prace domowe - wytyczne Bilans płatniczy Kurs walutowy Zadania Prace domowe Zadanie: szczegółowa analiza makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. M1 = gotówka w obiegu + depozyty na żądanie M2, M3 zawierają M1 i mniej płynne rodzaje środków np.. obligacje

Pieniądz. M1 = gotówka w obiegu + depozyty na żądanie M2, M3 zawierają M1 i mniej płynne rodzaje środków np.. obligacje Pieniądz Główne pytania Dlaczego ludzie potrzebują pieniędzy? Dlaczego państwo chce wpływać na podaż pieniądza? Jak rynki finansowe są powiązane z realną gospodarką? Jaka jest zależność między pieniądzem

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013 Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji Czerwiec 2013 Wzrost PKB mniejszy niż w 2011 Wzrost PKB jest obecnie o połowę mniejszy niż przed początkiem światowego kryzysu w 2008 roku (+8,5% w 2007

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wybór optymalnego kursu centralnego w ramach ERM II w kontekście zastąpienia złotego przez wspólną walutę. Marcin Konarski

Wybór optymalnego kursu centralnego w ramach ERM II w kontekście zastąpienia złotego przez wspólną walutę. Marcin Konarski Wybór optymalnego kursu centralnego w ramach ERM II w kontekście zastąpienia złotego przez wspólną walutę Marcin Konarski EURO jako waluta międzynarodowa 1. Walutą euro posługuje się dziś około 330 milionów

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii. Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie

Podstawy ekonomii. Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie Podstawy ekonomii Wykład IV-V-VI Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie Bezrobocie Bezrobocie zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Adam Narkiewicz Makroekonomia I. Temat 1: Rachunek dochodu narodowego. Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki:

Adam Narkiewicz Makroekonomia I. Temat 1: Rachunek dochodu narodowego. Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki: Adam Narkiewicz Makroekonomia I Temat 1: Rachunek dochodu narodowego Ruch okręŝny jest podstawowym modelem działania gospodarki: Wewnętrzny pierścień to strumień realny, zewnętrzny to strumień pienięŝny.

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 9 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga, część II

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 9 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga, część II Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 9 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga, część II Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/45 Plan wykładu: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania.

4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania. * Wykład nr 6 1. Składniki popytu globalnego. 2. Funkcja konsumpcji i krzywa skłonności do konsumpcji. 3. Funkcja oszczędności, a wydatki konsumpcyjne. 4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Pieniądz c.d., rynek walutowy Równanie obiegu pieniądza (Irvinga Fishera) M V = Q P gdzie: M podaż pieniądza; V szybkość obiegu pieniądza; Q ilość dóbr i usług

Bardziej szczegółowo

System pieniężny i teoria pieniądza

System pieniężny i teoria pieniądza System pieniężny i teoria pieniądza Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 1 Wykład nr 3 System pieniężny i teoria pieniądza 1. Pojęcie i funkcje pieniądza. 2. Klasyczna teoria

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY

PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU Paweł Śliwiński PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej w latach 1994-2008 B 380901 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej

Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej Bilans płatniczy i kurs walutowy: podstawowe pojęcia w gospodarce otwartej Wykład 8 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, CE UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska Wykład

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r.

Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005. IV kwartał 2003 r. Ocena sytuacji gospodarczej w IV kwartale 2003 r. oraz prognoza na lata 2004-2005 opracował zespół: Rafał Antczak, Maja Goettig, Małgorzata Jakubiak, Maryla Maliszewska, Małgorzata Markiewicz, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert E. Hall, John B. Taylor - Makroekonomia. Spis treści. Przedmowa... 13

Księgarnia PWN: Robert E. Hall, John B. Taylor - Makroekonomia. Spis treści. Przedmowa... 13 Księgarnia PWN: Robert E. Hall, John B. Taylor - Makroekonomia Przedmowa............................................ 13 CZE ŚĆ I. WPROWADZENIE................................. 21 Rozdział 1. Wzrost i fluktuacje

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana konwersatorium Ekonomia międzynarodowa: pytania przykładowe

Makroekonomia zaawansowana konwersatorium Ekonomia międzynarodowa: pytania przykładowe Makroekonomia zaawansowana konwersatorium Ekonomia międzynarodowa: pytania przykładowe dr Leszek Wincenciak Pytanie 1 Omów główne różnice między neoklasyczną i nową teorią handlu. Jakie według nowej teorii

Bardziej szczegółowo

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Warszawa, 31 stycznia 2007 r. RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM 1. W bilansach banków centralnych, z racji pełnionych przez nie funkcji, po stronie aktywów dominują

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Notatka z zajęć 3 Pieniądz i ceny Pieniądz jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra i usługi oraz wywiązujemy się z zobowiązań (spłacamy dług).

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu kursów płynnych

Funkcjonowanie systemu kursów płynnych Funkcjonowanie systemu kursów płynnych Kurs walutowy (cena dolara) Nadwyżka podaży Podaż dolarów Kurs równowagi Nadwyżka popytu Popyt na dolary Q 1 Q 2 Ilość dolarów (mld) Nadwyżka podaży dolarów na rynku

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo