Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska"

Transkrypt

1 Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska Korzyści oraz koszty przystąpienia do strefy euro na podstawie porównania przedsiębiorców zajmujących się handlem i usługodawstwem w Gubinie oraz przedsiębiorców z obszaru województwa lubuskiego korzystających z dotacji unijnych Praca dyplomowa Promotor: Zbigniew Binek Praca przyjęta (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski Zielona Góra 2015 r. 0

2 Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska Diploma Thesis Supervisor: Zbigniew Binek University of Zielona Góra Faculty of Economics and Managment Postgraduate Studies: The mechanisms of the Euro Area Project part-financed by the National Bank of Poland Zielona Góra 2015 r. 1

3 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1 Rozdział 1 Korzyści i koszty związane z wejściem Polski do strefy euro Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Koszty wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro...3 Rozdział 2 Metodyka i opracowanie badań własnych 2.1. Cela badania Problem badawczy Hipotezy badawcze Wyniki badań własnych...6 Zakończenie i wnioski...17 Załączniki Spis literatury Spis wykresów

4 Wstęp Dzień 1 maja 2004 r. był dla Polski uwieńczeniem długoletniego procesu gospodarczej i politycznej integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Data przystąpienia do Unii Europejskiej wyznaczyła równocześnie nowy etap w dążeniach naszego kraju do uzyskania pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli zastąpienia złotego przez wspólną walutę europejską euro. Wejście do zintegrowanego obszaru walutowego, jakim jest strefa euro, stało się strategicznym celem polskiej polityki gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zmniejszenie różnic w poziomach rozwoju gospodarczego między Polską a pozostałymi członkami Unii. Przyjęcie euro leży w strategicznym interesie naszego kraju ze względu na korzyści wynikające z udziału w jednolitym obszarze walutowym związane z wyeliminowaniem ryzyka kursu walutowego, redukcją kosztów transakcyjnych i rozwojem handlu zagranicznego. Jednocześnie przyczyni się ono do zwiększenia napływu inwestycji bezpośrednich oraz łatwiejszego dostępu polskich przedsiębiorstw do głębokiego rynku kapitałowego Wspólnoty. Wejście Polski do strefy euro oznaczać będzie również jeszcze pełniejsze włączenie naszego kraju w struktury gospodarcze i decyzyjne Unii Europejskiej. 1 Praca została podzielona na trzy części: 1. Pierwszy rozdział składający się z części teoretycznej, w którym omówione zostały korzyści i koszty związane z wejściem Polski do strefy euro. 2. Drugi rozdział dotyczy metodyki oraz zawiera wyniki badań ankietowych. 3. Rozdział trzeci zawiera podsumowanie i analizę wyników badań. 1 $file/mapa_drogowa_euro.pdf (data dostępu r.) 3

5 Rozdział I KORZYŚCI I KOSZTY ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM POLSKI DO STREFY EURO. Przyjęcie wspólnej waluty niesie ze sobą wiele korzyści, wiąże się jednak także z pewnymi kosztami Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Przystąpienie do strefy euro wiąże się z licznymi korzyściami, które można podzielić na bezpośrednie, związane z jednorazową i trwałą zmianą warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzyści długookresowe, wynikające z procesów dostosowawczych. Korzyści bezpośrednie to: - eliminacja kosztów transakcyjnych związanych z wymianą walut (m.in. marża między kursem kupna i sprzedaży waluty, opłaty związane z wymianą, koszty zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, koszty administracyjne), - eliminacja ryzyka kursowego, zmiana kursu złotego wobec euro może skutkować spadkiem wartości aktywów lub wzrostem zobowiązań, eliminacja ryzyka kursowego zmniejszy ryzyko inwestycyjne w Polsce, spowoduje wzrost zaufania inwestorów zewnętrznych którzy nie będą się już obawiać zmian kursu, a co za tym idzie zmian kosztów prowadzenia działalności na terenie naszego kraju. - obniżka stóp procentowych, wpłynie na zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz spadek kosztów obsługi zadłużenia polskiego rządu, szacunkowy poziom stóp procentowych, dzięki wejściu do strefy euro powinien się obniżyć o 2-3 proc. w porównaniu do stanu przed przyjęciem wspólnej waluty, - przejrzystość cen oznacza łatwiejszy wybór zagranicznych dostawców i odbiorców. 4

6 Korzyści długookresowe to: - wzrost inwestycji, przystąpienie do strefy euro, a co za tym idzie redukcja kosztów transakcyjnych, eliminacja ryzyka kursowego oraz spadek stóp procentowych przyczynią się do wzrostu inwestycji, - łatwiejsze pozyskanie kapitału zagranicznego oraz większa atrakcyjność gospodarki dla zagranicznych inwestorów, - ożywienie wymiany handlowej z krajami UE (stabilność waluty), - transfer nowych technologii, - przyspieszenie rozwoju gospodarczego, - większa konkurencja na rynku dóbr i usług, - udział w procesie decyzyjnym w Europejskim Banku Centralnym. 1.2 Koszty wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Pełne uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej wiąże się również z potencjalnymi kosztami. Koszty krótkookresowe: - koszty administracyjne, koszty przystosowania systemów informatycznych, - straty polskich banków i instytucji finansowych, brak dochodów z transakcji wymiany walut, transakcji zabezpieczających czy płatności międzynarodowych, - wzrost cen towarów i usług wynikający z zaokrąglania cen lub nieuzasadnionego ekonomicznie ich podnoszenia. Koszty dlugoookresowe: - utrata autonomii w kształtowaniu polityki pieniężnej i kursowej, autonomiczna polityka pieniężna w ten sam sposób ogranicza negatywne skutki wstrząsów gospodarczych, - rezygnacja z niezależnej polityki stopy procentowej oraz płynnego kursu walutowego, ograniczenie możliwości użycia instrumentów polityki fiskalnej. 5

7 Rozdział II METODYKA I OPRACOWANIE BADAŃ WŁASNYCH 2.1 Cel badania Badanie służy co realizacji celu, celem badań według W. Dutkiewicza jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach lub zjawiskach, które są przedmiotem badań. Przez cel badań należy rozumieć rodzaj efektu, który zamierzamy uzyskać w wyniku badań, a także rodzaj czynników, z którymi efekty te będą się wiązać. 2 Głównym celem badania jest porównanie opinii dwóch grup przedsiębiorców na temat korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce. Pierwsza grupa to przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie natomiast druga grupa to przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego korzystający z dotacji unijnych. Niniejsza praca ma dostarczyć odpowiedzi przede wszystkim na pytania czy poglądy badanych grup przedsiębiorców będą zbliżone w następujących kwestiach: - Jakie są według przedsiębiorców największe korzyści z wprowadzenia w Polsce euro? - Jakie są według przedsiębiorców największe koszty wprowadzenia euro w Polsce? - Czy przedsiębiorcy są zdania, iż ich działalność w wyniku wejścia Polski do strefy euro odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? - Czy środowisko przedsiębiorców jest za przyjęciem euro, a jeśli tak, to kiedy miałoby to nastąpić? 2.2 Problem badawczy Według J. Sztumskiego Problemem badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych, czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze. 3 Natomiast S. Nowak twierdzi, że Problem badawczy to 2 W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce 2001, s J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2005, s

8 tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie. 4 Problem główny przedmiotowej pracy stanowi pytanie: Czy przedsiębiorcy są świadomi, jakie korzyści oraz koszty będą występować po wprowadzeniu waluty euro w Polsce? Niniejsza praca ma na celu porównanie opinii przedsiębiorców z terenu Gubina (miejscowości graniczącej z Niemcami) oraz opinii przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych z terenu województwa lubuskiego dotyczących korzyści i kosztów wynikających z wejścia Polski do strefy euro. 2.3 Hipotezy badawcze Następnym etapem procedury badawczej jest przyjęcie hipotez roboczych. Hipoteza to zdanie przyjęta jako założenie w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska i wymagająca sprawdzenia. 5 T. Kotarbiński definiuje hipotezę jako wszelkie twierdzenia częściowo tylko uzasadnione, przeto wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego ( ) na podstawie danych wyjściowych. 6 Za hipotezę główną pracy przyjęto, iż gubińscy przedsiębiorcy uważają, że ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów niż korzyści po wejściu Polski do strefy euro natomiast przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego twierdzą, iż odniosą więcej korzyści po przyjęciu wspólnej waluty. Do przeprowadzenia badania wybrano ankiety, ponieważ ta metoda badania pozwala na zachowanie anonimowości respondentów. Początkowo przeprowadzono badania pilotażowe na 10 przedsiębiorcach po 5 z każdej grupy. W wyniku badania pilotażowego, zmodyfikowano pytania o korzyści oraz koszty płynące z przyjęcia euro, zawężając możliwość wyboru do jednej, najistotniejszej zdaniem badanych odpowiedzi. Ostateczne, skorygowane wersje kwestionariuszy ankiet stanowią Załączniki nr 1 i 2. Jako respondentów wybrano 21 przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i usługową w Gubinie oraz 21 przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego, korzystających z dotacji unijnych. Przeprowadzenie badania polegało na osobistym wręczaniu ankiet w punktach prowadzenia działalności przedsiębiorców lub na wysyłaniu ich mailowo. 4 S. Nowak, Metodologia badań socjalnych, Wyd. PWN, Warszawa, 1970, s Encyklopedia PWN. 6 T. Kotarbiński, Kurs logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1960, s

9 2.4 Wyniki badań 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Ankietowani mogli wskazać jedną, ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. Najwięcej, bo aż 48 % respondentów wskazało na brak zmienności kursu walutowego jako najważniejszą korzyść przystąpienia do strefy euro. 19% badanych odpowiedziało, iż największą korzyścią płynąca z przyjęcia waluty euro będzie większa przejrzystość cen, która ułatwi porównywanie cen z zagranicą, jak również 19 % ankietowanych uznało, że spadek wysokości stóp procentowych, umożliwiający łatwiejsze zaciąganie kredytów będzie dla nich największym profitem wynikającym z przyjęcia euro. 5% respondentów wskazało, iż przyjecie przez Polskę wspólnej waluty może wpłynąć pozytywnie na wzrost wymiany handlowej i zwiększenie liczby klientów z Niemiec. Żadna z badanych osób nie podała innej, niż wskazane do wyboru odpowiedzi. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści przyjęcia euro przedstawia Wykres numer 1. 5% 19% 19% 9% 48% Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut Większa przejrzystość cen - lepsza porównywalność cen z zagranicą Brak zmienności kursu walutowego Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów Wzrost wymiany handlowej - zwiększenie liczby klientów z Niemiec Inne Wykres nr 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 8

10 Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Ankietowani mogli wskazać jedną, ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. 42 % badanych wskazało, iż brak zmienności kursu walutowego będzie największą korzyścią przystąpienia do strefy euro. 29% badanych odpowiedziało, iż najważniejszą korzyścią płynąca z przyjęcia waluty euro będzie spadek kosztów transakcyjnych i eliminacja kosztów wymiany walut. 19 % ankietowanych uznało, że spadek wysokości stóp procentowych, umożliwiający łatwiejsze zaciąganie kredytów będzie dla nich największym profitem wynikającym z przyjęcia euro. Po 5 % badanych wskazało na odpowiedzi dotyczące większej przejrzystości cen oraz na wzrost wymiany handlowej z zagranicą jako największe korzyści płynące z wprowadzenia euro. Żadna z badanych osób nie podała innej, niż wskazane do wyboru odpowiedzi. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści przyjęcia euro przedstawia Wykres numer 2. 5% 5% 29% 19% Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut Większa przejrzystość cen - lepsza porównywalność cen z zagranicą Brak zmienności kursu walutowego Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów Wzrost wymiany handlowej z zagranicą Inne 42% Wykres nr 2. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 9

11 PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro obie grupy wskazały brak zmienności kursu walutowego (Gubin 48%, UE 42 %). Kolejną ważną dla respondentów korzyścią jest spadek kosztów transakcyjnych, tj. eliminacja kosztów wymiany walut (Gubin 19%, UE 29 %). Jednakże dla przedsiębiorców z Gubina równie ważna okazała się przejrzystość cen, lepsza ich porównywalność z cenami za granicą 19 %. Dla przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych ta korzyść jako główna została wskazana jedynie przez 5% ankietowanych. Wzrost wymiany handlowej z zagranicą przez obie grupy został wskazany w 5%. Natomiast spadek wysokości stóp procentowych został wskazany przez 9% ankietowanych z Gubina i 19% ankietowanych korzystających z dotacji unijnych. 2. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Kolejne pytanie, na które odpowiadali ankietowani dotyczyło ewentualnych kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro. Podobnie jak w pytaniu odnoszącym się do korzyści, badani mogli zaznaczyć jedną, najważniejszą ich zdaniem odpowiedź. Największa liczba respondentów - 34 % wskazała na potencjalny wzrost cen towarów po wstąpieniu do strefy euro. 25 % badanych osób uznało, iż najistotniejszym kosztem przyjęcia euro będzie koszt dostosowania przedsiębiorstwa do nowej waluty, natomiast 22 % ankietowanych wskazało, iż w wyniku przyjęcia euro nastąpi spadek zainteresowania klientów niemieckich, spowodowany wyrównaniem się cen towarów i usług. 19 % badanych stwierdziło, że największym kosztem przystąpienia do strefy euro będzie brak możliwości zarobkowanie na wymianie waluty. Żadna z ankietowanych osób nie podała innego niż wskazane do wyboru kosztu przyjęcia euro. Zobrazowanie powyższych wyników badania przedstawia wykres nr 3. 10

12 22% Wzrost cen towarów 34% Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro 19% Spadek zainteresowania klientów niemieckich w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług Inne 25% Wykres nr 3. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. W pytaniu dotyczącym ewentualnych kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro, przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego mogli również zaznaczyć jedną ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. Największa liczba badanych, bo aż 47 % wskazała na potencjalny wzrost cen towarów po wstąpieniu do strefy euro. 33 % badanych osób uznało, iż najistotniejszym kosztem przyjęcia euro będzie koszt dostosowania przedsiębiorstwa do nowej waluty, natomiast 15 % ankietowanych wskazało, iż w wyniku przyjęcia euro nastąpi spadek zainteresowania zagranicznych kontrahentów, spowodowany wyrównaniem się cen towarów i usług. Jedynie 5 % badanych stwierdziło, że największym kosztem przystąpienia do strefy euro będzie brak możliwości zarobkowanie na wymianie waluty. Żadna z ankietowanych osób nie podała innego niż wskazane do wyboru kosztu przyjęcia euro. Zobrazowanie powyższych wyników badania przedstawia wykres numer 4. 11

13 15% 47% 33% 5% Wzrost cen towarów Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro Spadek zainteresowania klientów zagranicznych w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług Inne Wykres nr 4. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze koszty wejścia do strefy euro odpowiedzi obu grup znacząco się różnią. Wzrost cen towarów u obu grup był kosztem najważniejszym, jednak przedsiębiorcy z Gubina wskazali go w 34%, natomiast korzystający z dotacji unijnych w 47%. Koszt dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro wskazało 25 % przedsiębiorców z Gubina i 33% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Ważniejszym kosztem dla przedsiębiorców z Gubina był brak możliwości zarobkowania na wymianie euro 19%, natomiast przedsiębiorcy korzystający z dotacji unijnych wskazali ten koszt jedynie w 5%. Ostatnia odpowiedź została zróżnicowana: spadek zainteresowania klientów niemieckich w związku z wyrównaniem się cen/usług wskazało 22% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina, spadek zainteresowania klientów zagranicznych w związku z wyrównaniem się cen/usług wskazało 15% ankietowanych korzystających z dotacji unijnych. 12

14 3. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Trzecie pytanie zamieszczone w ankiecie dotyczyło tego, czy zdaniem badanych ich przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy kosztów w wyniku przyjęcia wspólnej waluty euro. Zdecydowana większość badanych, bo aż 76 % stwierdziła, iż ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów po przyjęciu euro. 19 % ankietowanych nie miało zdania w przedmiotowej kwestii, natomiast tylko 5 % badanych stwierdziło, że wejście do strefy euro wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie ich działalności. Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 5. 5% 19% Odniesie więcej korzyści Poniesie więcej kosztów Nie mam zdania 76% Wykres nr 5. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana / Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Zdecydowana większość badanych, bo aż 71 % uznała, iż ich przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści po przystąpieniu do strefy euro. 19 % ankietowanych nie miało zdania na dany temat, natomiast tylko 10 % badanych stwierdziło, że w wyniku przystąpienia do wspólnej waluty, ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów. 13

15 Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 6. 19% 10% Odniesie więcej korzyści Poniesie więcej kosztów Nie mam zdania 71% Wykres nr 6. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana / Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów w związku z wejściem Polski do strefy euro, tylko 5% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina wskazało odpowiedź Odniesie więcej korzyści, natomiast odpowiedź tę wskazało aż 71% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Jednocześnie 76% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina i jedynie 10% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych uznało, iż poniesie więcej kosztów. Odpowiedź nie mam zadania zaznaczyło 19% przedsiębiorców z Gubina oraz przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Wykres numer 7 obrazuje jak ankietowani odpowiadali na pytanie Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Większość badanych osób 14

16 57 % odpowiedziało, iż Polska nie powinna w ogóle przyjmować wspólnej waluty. 33 % respondentów uznało, że Polska powinna wstąpić do strefy euro w okolicach 2020 roku. Jedynie 10 % badanych stwierdziło, że euro powinno być wprowadzone jak najszybciej, natomiast żadna z badanych osób nie odpowiedziała, że nie ma zdania w niniejszej kwestii. 10% 33% 57% Jak najszybciej W ok roku Nigdy Nie mam zdania Wykres nr 7. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Wykres numer 8 przedstawia jak ankietowani odpowiadali na pytanie Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Większość badanych osób 48 % odpowiedziało, iż Polska powinna wejść do strefy euro w około 2020 roku. 24 % respondentów uznało, że Polska powinna przyjąć wspólną walutę jak najszybciej. Również 24% badanych nie miało zdania w niniejszej kwestii. Jedynie 4 % badanych odpowiedziało, że Polska nie powinna w ogóle przyjmować euro. Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 8. 15

17 24% 24% 4% Jak najszybciej W ok roku Nigdy Nie mam zdania 48% Wykres nr 8. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE Za jak najszybszym przystąpieniem do strefy euro opowiedziało się 10% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 24% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Za wejściem do strefy euro około 2020 r. opowiedziało się 33% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 48% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Wśród przedsiębiorców z Gubina odpowiedź nigdy wybrało 57% respondentów, natomiast jedynie 3% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Ostatnia odpowiedź została wskazana przez 24% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych, natomiast nie wskazał jej żaden przedsiębiorca z Gubina. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Ostatnim z zadanych pytań było pytanie, Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Zdecydowana większość respondentów 67% odpowiedziała, że jest przeciwna wprowadzeniu waluty euro natomiast 33 % ankietowanych uznała, iż jest za przyjęciem wspólnej waluty. Żaden z przedsiębiorców nie odpowiedział, że nie wie 16

18 czy jest za czy przeciw wprowadzenia euro. Zobrazowanie udzielonych na powyższe pytanie odpowiedzi przedstawia Wykres numer 9. 33% Tak Nie Nie wiem 67% Wykres nr 9. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Zdecydowana większość przedsiębiorców, bo aż 76%, na pytanie Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Odpowiedziała tak. 14 % ankietowanych nie miało zdania w przedmiotowej sprawie, natomiast 10% badanych odpowiedziało, że są przeciwni wejściu do strefy euro. Zobrazowanie udzielonych na powyższe pytanie odpowiedzi przedstawia Wykres numer

19 14% 10% Tak Nie Nie wiem 76% Wykres nr 10. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE Za wejściem Polski do strefy euro opowiedziało się 33% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 76% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Przeciwnych wejściu Polski do strefy euro jest 67% przedsiębiorców z Gubina oraz 10% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Odpowiedź nie wiem nie została wskazana przez przedsiębiorców z Gubina, natomiast wśród przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych wskazało ją 14% badanych. 18

20 ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI Głównym celem badania jest porównanie opinii dwóch grup przedsiębiorców na temat korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce. Pierwsza grupa to przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie. Większość przedsiębiorców w tej grupie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ze względu na swoje przygraniczne położenie, w połowie lat 90-tych, Gubin przeżywał okres prosperity. Sprzyjały mu duże różnice przychodów i cen pomiędzy Polską a Niemcami. Mieszkańcy sąsiadującego Guben, codziennie przechodzili do Polski, by kupować tańsze produkty i korzystać z tańszych usług. Dzięki opłatom za handel do budżetu Gubina wpływało nawet 8 mln zł rocznie. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej znacznie poprawiła się jakość sprzedawanych towarów oraz usług. Niemniej jednak do roku 2005 obroty na miejscowych bazarach spadły o ponad 60 proc. Przyczyną zmniejszenia się zakupów są podwyżki cen polskich wyrobów spowodowane większym popytem (np. mięso) lub podwyżką podatków (np. papierosy). Pomimo znacznie mniejszego zainteresowania towarami i usługami polskich przedsiębiorców, handel i usługodawstwo w Gubinie wciąż bazuje głównie na klientach z zagranicy, korzystając z różnic kursowych walut. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że przedsiębiorcy z Gubina są świadomi zarówno korzyści jak i kosztów wejścia Polski do strefy euro. Jednak ze względu na specyficzną sytuację miasta przygranicznego przedsiębiorcy ci, uważają, że poniosą znacznie więcej kosztów niż uzyskają korzyści z wejścia Polski do strefy euro (76%). Głównie obawiają się wzrostu cen towarów i usług po stronie polskiej (34%), co znacznie zmniejszyłoby ilość klientów z Niemiec. Proporcjonalnie kolejnym ważnym kosztem był koszt dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (25%), następnie spadek zainteresowania klientów niemieckich (22%). Jako ostatni (19%) wskazano brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. Z powyższych proporcji wynika, że przedsiębiorcy gubińscy najbardziej obawiają się odpływu klientów z Niemiec. Wiąże się z tym wynik odpowiedzi na pytanie, kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro (wykres nr 7) - 57% ankietowanych uważa, że Polska nie powinna nigdy wejść do strefy euro. Analogicznie w odpowiedzi na pytanie Czy jest Pan/Pani za wejściem do strefy euro? aż 67% ankietowanych wskazało odpowiedz nie. 19

21 Druga grupa to przedsiębiorcy z województwa lubuskiego korzystający z dotacji unijnych. Badanie obejmowało przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 250 osób, większość ankietowanych to firmy zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Przedsiębiorstwa mają ustaloną pozycję na rynku, handlują z przedsiębiorstwami zagranicznymi, zawierają umowy z przedsiębiorstwami zagranicznymi, kupują i sprzedają w euro. Świadomość korzyści i kosztów związanych z wejściem Polski do strefy euro tychże przedsiębiorców jest zbliżona do opinii przedsiębiorców z Gubina (wykresy od 1 do 4). Jednak odpowiedzi dotyczące pytania, czy przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści niż poniesie kosztów różnią się znacząco. Aż 71% przedsiębiorców wskazało, że odniesie więcej korzyści (tylko 5% ankietowanych z Gubina podało tę odpowiedź), natomiast tylko 10% wskazało, iż poniesie więcej kosztów (przy 76% ankietowanych z Gubina). W odpowiedzi na pytanie, kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro 24% respondentów podało odpowiedź jak najszybciej, natomiast 48% w ok roku, tylko 4% podało odpowiedź nigdy (wśród przedsiębiorców z Gubina aż 57% podało tę odpowiedź). Za wejściem Polski do strefy euro jest 76% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych, jedynie 10% jest przeciwna wejściu do strefy euro. Pozostali ankietowani zaznaczyli odpowiedź nie wiem. Podsumowując można przyjąć, iż wynik badań obu grup różnią się znacząco w kwestii przystąpienia Polski do strefy euro, co wynika ze specyficznej sytuacji obu grup. Przedsiębiorstwa z Gubina to w większości mikroprzedsiębiorstwa, dla których najważniejsza jest działalność bieżąca. Przedsiębiorcy korzystający z dotacji unijnych zazwyczaj prowadzą długookresową politykę inwestycyjną. Przystąpienie Polski do strefy euro ułatwiłoby funkcjonowanie firmy, wyeliminowałoby koszty transakcyjnych związanych z wymianą walut i koszty administracyjne z tym związane. Eliminacja ryzyka kursowego ułatwiłaby kalkulację kosztów i przychodów, a przejrzystość cen ułatwiłoby wybór zagranicznych dostawców i odbiorców. 20

22 Załącznik nr 1 Jestem studentką studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego i piszę pracę dyplomową na temat Korzyści oraz kosztów wynikających z wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro na przykładzie przygranicznych przedsiębiorców zajmujących się handlem i usługodawstwem w Gubinie. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ma na celu zbadanie Państwa opinii na temat wprowadzenia euro w Polsce. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. 1. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut. b) Większa przejrzystość cen, lepsza porównywalność cen z zagranicą. c) Brak zmienności kursu walutowego. d) Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów. e) Wzrost wymiany handlowej - zwiększenie liczby klientów z Niemiec. f) Inne Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Wzrost cen towarów. b) Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.). c) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. d) Spadek zainteresowania klientów niemieckich, w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług. e) Inne Czy w związku z wejściem Polski do strefy eruo, Pana/Pani przedsiębiorstwo: a) odniesie więcej korzyści; b) poniesie więcej kosztów; c) nie mam zdania. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? a) Jak najszybciej. b) W ok r. c) Nigdy. d) Nie mam zdania. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? a) Tak. b) Nie. c) Nie wiem. Dziękuję za udział w badaniu! 21

23 Załącznik nr 2 Jestem studentką studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy EURO na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Piszę pracę podyplomową na temat Korzyści oraz kosztów wynikających z wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro na przykładzie przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ma na celu zbadanie Państwa opinii na temat wprowadzenia euro w Polsce. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. 1. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut. b) Większa przejrzystość cen, lepsza porównywalność cen z zagranicą. c) Brak zmienności kursu walutowego. d) Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów. e) Wzrost wymiany handlowej z zagranicą. f) Inne Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Wzrost cen towarów. b) Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.). c) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. d) Spadek zainteresowania klientów zagranicznych, w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług. e) Inne Czy w związku z wejściem Polski do strefy eruo, Pana/Pani przedsiębiorstwo: a) odniesie więcej korzyści; b) poniesie więcej kosztów; c) nie mam zdania. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? a) Jak najszybciej. b) W ok r. c) Nigdy. d) Nie mam zdania. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? a) Tak. b) Nie. c) Nie wiem. Dziękuję za udział w badaniu! 22

24 Spis literatury 1. Dutkiewicz W. (2001) Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce. 2. Encyklopedia PWN. 3. Kotarbiński T. (1960), Kurs logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa. 4. Nowak S. (1970), Metodologia badań socjalnych, Wyd. PWN, Warszawa. 5. Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych, Wyd. Śląsk, Katowice. Spis stron internetowych

25 Spis wykresów Wykres nr 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Str. 6 Wykres nr 2. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Str. 7 Wykres nr 3. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Str. 9 Wykres nr 4. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Str. 10 Wykres nr 5. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Str. 11 Wykres nr 6. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/ ani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Str. 12 Wykres nr 7. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Str. 13 Wykres nr 8. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Str. 14 Wykres nr 9. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Str. 15 Wykres nr 10. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Str