Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska"

Transkrypt

1 Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska Korzyści oraz koszty przystąpienia do strefy euro na podstawie porównania przedsiębiorców zajmujących się handlem i usługodawstwem w Gubinie oraz przedsiębiorców z obszaru województwa lubuskiego korzystających z dotacji unijnych Praca dyplomowa Promotor: Zbigniew Binek Praca przyjęta (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski Zielona Góra 2015 r. 0

2 Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska Diploma Thesis Supervisor: Zbigniew Binek University of Zielona Góra Faculty of Economics and Managment Postgraduate Studies: The mechanisms of the Euro Area Project part-financed by the National Bank of Poland Zielona Góra 2015 r. 1

3 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1 Rozdział 1 Korzyści i koszty związane z wejściem Polski do strefy euro Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Koszty wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro...3 Rozdział 2 Metodyka i opracowanie badań własnych 2.1. Cela badania Problem badawczy Hipotezy badawcze Wyniki badań własnych...6 Zakończenie i wnioski...17 Załączniki Spis literatury Spis wykresów

4 Wstęp Dzień 1 maja 2004 r. był dla Polski uwieńczeniem długoletniego procesu gospodarczej i politycznej integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Data przystąpienia do Unii Europejskiej wyznaczyła równocześnie nowy etap w dążeniach naszego kraju do uzyskania pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli zastąpienia złotego przez wspólną walutę europejską euro. Wejście do zintegrowanego obszaru walutowego, jakim jest strefa euro, stało się strategicznym celem polskiej polityki gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zmniejszenie różnic w poziomach rozwoju gospodarczego między Polską a pozostałymi członkami Unii. Przyjęcie euro leży w strategicznym interesie naszego kraju ze względu na korzyści wynikające z udziału w jednolitym obszarze walutowym związane z wyeliminowaniem ryzyka kursu walutowego, redukcją kosztów transakcyjnych i rozwojem handlu zagranicznego. Jednocześnie przyczyni się ono do zwiększenia napływu inwestycji bezpośrednich oraz łatwiejszego dostępu polskich przedsiębiorstw do głębokiego rynku kapitałowego Wspólnoty. Wejście Polski do strefy euro oznaczać będzie również jeszcze pełniejsze włączenie naszego kraju w struktury gospodarcze i decyzyjne Unii Europejskiej. 1 Praca została podzielona na trzy części: 1. Pierwszy rozdział składający się z części teoretycznej, w którym omówione zostały korzyści i koszty związane z wejściem Polski do strefy euro. 2. Drugi rozdział dotyczy metodyki oraz zawiera wyniki badań ankietowych. 3. Rozdział trzeci zawiera podsumowanie i analizę wyników badań. 1 $file/mapa_drogowa_euro.pdf (data dostępu r.) 3

5 Rozdział I KORZYŚCI I KOSZTY ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM POLSKI DO STREFY EURO. Przyjęcie wspólnej waluty niesie ze sobą wiele korzyści, wiąże się jednak także z pewnymi kosztami Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Przystąpienie do strefy euro wiąże się z licznymi korzyściami, które można podzielić na bezpośrednie, związane z jednorazową i trwałą zmianą warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzyści długookresowe, wynikające z procesów dostosowawczych. Korzyści bezpośrednie to: - eliminacja kosztów transakcyjnych związanych z wymianą walut (m.in. marża między kursem kupna i sprzedaży waluty, opłaty związane z wymianą, koszty zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, koszty administracyjne), - eliminacja ryzyka kursowego, zmiana kursu złotego wobec euro może skutkować spadkiem wartości aktywów lub wzrostem zobowiązań, eliminacja ryzyka kursowego zmniejszy ryzyko inwestycyjne w Polsce, spowoduje wzrost zaufania inwestorów zewnętrznych którzy nie będą się już obawiać zmian kursu, a co za tym idzie zmian kosztów prowadzenia działalności na terenie naszego kraju. - obniżka stóp procentowych, wpłynie na zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz spadek kosztów obsługi zadłużenia polskiego rządu, szacunkowy poziom stóp procentowych, dzięki wejściu do strefy euro powinien się obniżyć o 2-3 proc. w porównaniu do stanu przed przyjęciem wspólnej waluty, - przejrzystość cen oznacza łatwiejszy wybór zagranicznych dostawców i odbiorców. 4

6 Korzyści długookresowe to: - wzrost inwestycji, przystąpienie do strefy euro, a co za tym idzie redukcja kosztów transakcyjnych, eliminacja ryzyka kursowego oraz spadek stóp procentowych przyczynią się do wzrostu inwestycji, - łatwiejsze pozyskanie kapitału zagranicznego oraz większa atrakcyjność gospodarki dla zagranicznych inwestorów, - ożywienie wymiany handlowej z krajami UE (stabilność waluty), - transfer nowych technologii, - przyspieszenie rozwoju gospodarczego, - większa konkurencja na rynku dóbr i usług, - udział w procesie decyzyjnym w Europejskim Banku Centralnym. 1.2 Koszty wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Pełne uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej wiąże się również z potencjalnymi kosztami. Koszty krótkookresowe: - koszty administracyjne, koszty przystosowania systemów informatycznych, - straty polskich banków i instytucji finansowych, brak dochodów z transakcji wymiany walut, transakcji zabezpieczających czy płatności międzynarodowych, - wzrost cen towarów i usług wynikający z zaokrąglania cen lub nieuzasadnionego ekonomicznie ich podnoszenia. Koszty dlugoookresowe: - utrata autonomii w kształtowaniu polityki pieniężnej i kursowej, autonomiczna polityka pieniężna w ten sam sposób ogranicza negatywne skutki wstrząsów gospodarczych, - rezygnacja z niezależnej polityki stopy procentowej oraz płynnego kursu walutowego, ograniczenie możliwości użycia instrumentów polityki fiskalnej. 5

7 Rozdział II METODYKA I OPRACOWANIE BADAŃ WŁASNYCH 2.1 Cel badania Badanie służy co realizacji celu, celem badań według W. Dutkiewicza jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach lub zjawiskach, które są przedmiotem badań. Przez cel badań należy rozumieć rodzaj efektu, który zamierzamy uzyskać w wyniku badań, a także rodzaj czynników, z którymi efekty te będą się wiązać. 2 Głównym celem badania jest porównanie opinii dwóch grup przedsiębiorców na temat korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce. Pierwsza grupa to przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie natomiast druga grupa to przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego korzystający z dotacji unijnych. Niniejsza praca ma dostarczyć odpowiedzi przede wszystkim na pytania czy poglądy badanych grup przedsiębiorców będą zbliżone w następujących kwestiach: - Jakie są według przedsiębiorców największe korzyści z wprowadzenia w Polsce euro? - Jakie są według przedsiębiorców największe koszty wprowadzenia euro w Polsce? - Czy przedsiębiorcy są zdania, iż ich działalność w wyniku wejścia Polski do strefy euro odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? - Czy środowisko przedsiębiorców jest za przyjęciem euro, a jeśli tak, to kiedy miałoby to nastąpić? 2.2 Problem badawczy Według J. Sztumskiego Problemem badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych, czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze. 3 Natomiast S. Nowak twierdzi, że Problem badawczy to 2 W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce 2001, s J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2005, s

8 tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie. 4 Problem główny przedmiotowej pracy stanowi pytanie: Czy przedsiębiorcy są świadomi, jakie korzyści oraz koszty będą występować po wprowadzeniu waluty euro w Polsce? Niniejsza praca ma na celu porównanie opinii przedsiębiorców z terenu Gubina (miejscowości graniczącej z Niemcami) oraz opinii przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych z terenu województwa lubuskiego dotyczących korzyści i kosztów wynikających z wejścia Polski do strefy euro. 2.3 Hipotezy badawcze Następnym etapem procedury badawczej jest przyjęcie hipotez roboczych. Hipoteza to zdanie przyjęta jako założenie w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska i wymagająca sprawdzenia. 5 T. Kotarbiński definiuje hipotezę jako wszelkie twierdzenia częściowo tylko uzasadnione, przeto wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego ( ) na podstawie danych wyjściowych. 6 Za hipotezę główną pracy przyjęto, iż gubińscy przedsiębiorcy uważają, że ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów niż korzyści po wejściu Polski do strefy euro natomiast przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego twierdzą, iż odniosą więcej korzyści po przyjęciu wspólnej waluty. Do przeprowadzenia badania wybrano ankiety, ponieważ ta metoda badania pozwala na zachowanie anonimowości respondentów. Początkowo przeprowadzono badania pilotażowe na 10 przedsiębiorcach po 5 z każdej grupy. W wyniku badania pilotażowego, zmodyfikowano pytania o korzyści oraz koszty płynące z przyjęcia euro, zawężając możliwość wyboru do jednej, najistotniejszej zdaniem badanych odpowiedzi. Ostateczne, skorygowane wersje kwestionariuszy ankiet stanowią Załączniki nr 1 i 2. Jako respondentów wybrano 21 przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i usługową w Gubinie oraz 21 przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego, korzystających z dotacji unijnych. Przeprowadzenie badania polegało na osobistym wręczaniu ankiet w punktach prowadzenia działalności przedsiębiorców lub na wysyłaniu ich mailowo. 4 S. Nowak, Metodologia badań socjalnych, Wyd. PWN, Warszawa, 1970, s Encyklopedia PWN. 6 T. Kotarbiński, Kurs logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1960, s

9 2.4 Wyniki badań 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Ankietowani mogli wskazać jedną, ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. Najwięcej, bo aż 48 % respondentów wskazało na brak zmienności kursu walutowego jako najważniejszą korzyść przystąpienia do strefy euro. 19% badanych odpowiedziało, iż największą korzyścią płynąca z przyjęcia waluty euro będzie większa przejrzystość cen, która ułatwi porównywanie cen z zagranicą, jak również 19 % ankietowanych uznało, że spadek wysokości stóp procentowych, umożliwiający łatwiejsze zaciąganie kredytów będzie dla nich największym profitem wynikającym z przyjęcia euro. 5% respondentów wskazało, iż przyjecie przez Polskę wspólnej waluty może wpłynąć pozytywnie na wzrost wymiany handlowej i zwiększenie liczby klientów z Niemiec. Żadna z badanych osób nie podała innej, niż wskazane do wyboru odpowiedzi. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści przyjęcia euro przedstawia Wykres numer 1. 5% 19% 19% 9% 48% Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut Większa przejrzystość cen - lepsza porównywalność cen z zagranicą Brak zmienności kursu walutowego Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów Wzrost wymiany handlowej - zwiększenie liczby klientów z Niemiec Inne Wykres nr 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 8

10 Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Ankietowani mogli wskazać jedną, ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. 42 % badanych wskazało, iż brak zmienności kursu walutowego będzie największą korzyścią przystąpienia do strefy euro. 29% badanych odpowiedziało, iż najważniejszą korzyścią płynąca z przyjęcia waluty euro będzie spadek kosztów transakcyjnych i eliminacja kosztów wymiany walut. 19 % ankietowanych uznało, że spadek wysokości stóp procentowych, umożliwiający łatwiejsze zaciąganie kredytów będzie dla nich największym profitem wynikającym z przyjęcia euro. Po 5 % badanych wskazało na odpowiedzi dotyczące większej przejrzystości cen oraz na wzrost wymiany handlowej z zagranicą jako największe korzyści płynące z wprowadzenia euro. Żadna z badanych osób nie podała innej, niż wskazane do wyboru odpowiedzi. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści przyjęcia euro przedstawia Wykres numer 2. 5% 5% 29% 19% Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut Większa przejrzystość cen - lepsza porównywalność cen z zagranicą Brak zmienności kursu walutowego Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów Wzrost wymiany handlowej z zagranicą Inne 42% Wykres nr 2. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 9

11 PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro obie grupy wskazały brak zmienności kursu walutowego (Gubin 48%, UE 42 %). Kolejną ważną dla respondentów korzyścią jest spadek kosztów transakcyjnych, tj. eliminacja kosztów wymiany walut (Gubin 19%, UE 29 %). Jednakże dla przedsiębiorców z Gubina równie ważna okazała się przejrzystość cen, lepsza ich porównywalność z cenami za granicą 19 %. Dla przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych ta korzyść jako główna została wskazana jedynie przez 5% ankietowanych. Wzrost wymiany handlowej z zagranicą przez obie grupy został wskazany w 5%. Natomiast spadek wysokości stóp procentowych został wskazany przez 9% ankietowanych z Gubina i 19% ankietowanych korzystających z dotacji unijnych. 2. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Kolejne pytanie, na które odpowiadali ankietowani dotyczyło ewentualnych kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro. Podobnie jak w pytaniu odnoszącym się do korzyści, badani mogli zaznaczyć jedną, najważniejszą ich zdaniem odpowiedź. Największa liczba respondentów - 34 % wskazała na potencjalny wzrost cen towarów po wstąpieniu do strefy euro. 25 % badanych osób uznało, iż najistotniejszym kosztem przyjęcia euro będzie koszt dostosowania przedsiębiorstwa do nowej waluty, natomiast 22 % ankietowanych wskazało, iż w wyniku przyjęcia euro nastąpi spadek zainteresowania klientów niemieckich, spowodowany wyrównaniem się cen towarów i usług. 19 % badanych stwierdziło, że największym kosztem przystąpienia do strefy euro będzie brak możliwości zarobkowanie na wymianie waluty. Żadna z ankietowanych osób nie podała innego niż wskazane do wyboru kosztu przyjęcia euro. Zobrazowanie powyższych wyników badania przedstawia wykres nr 3. 10

12 22% Wzrost cen towarów 34% Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro 19% Spadek zainteresowania klientów niemieckich w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług Inne 25% Wykres nr 3. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. W pytaniu dotyczącym ewentualnych kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro, przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego mogli również zaznaczyć jedną ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. Największa liczba badanych, bo aż 47 % wskazała na potencjalny wzrost cen towarów po wstąpieniu do strefy euro. 33 % badanych osób uznało, iż najistotniejszym kosztem przyjęcia euro będzie koszt dostosowania przedsiębiorstwa do nowej waluty, natomiast 15 % ankietowanych wskazało, iż w wyniku przyjęcia euro nastąpi spadek zainteresowania zagranicznych kontrahentów, spowodowany wyrównaniem się cen towarów i usług. Jedynie 5 % badanych stwierdziło, że największym kosztem przystąpienia do strefy euro będzie brak możliwości zarobkowanie na wymianie waluty. Żadna z ankietowanych osób nie podała innego niż wskazane do wyboru kosztu przyjęcia euro. Zobrazowanie powyższych wyników badania przedstawia wykres numer 4. 11

13 15% 47% 33% 5% Wzrost cen towarów Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro Spadek zainteresowania klientów zagranicznych w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług Inne Wykres nr 4. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze koszty wejścia do strefy euro odpowiedzi obu grup znacząco się różnią. Wzrost cen towarów u obu grup był kosztem najważniejszym, jednak przedsiębiorcy z Gubina wskazali go w 34%, natomiast korzystający z dotacji unijnych w 47%. Koszt dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro wskazało 25 % przedsiębiorców z Gubina i 33% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Ważniejszym kosztem dla przedsiębiorców z Gubina był brak możliwości zarobkowania na wymianie euro 19%, natomiast przedsiębiorcy korzystający z dotacji unijnych wskazali ten koszt jedynie w 5%. Ostatnia odpowiedź została zróżnicowana: spadek zainteresowania klientów niemieckich w związku z wyrównaniem się cen/usług wskazało 22% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina, spadek zainteresowania klientów zagranicznych w związku z wyrównaniem się cen/usług wskazało 15% ankietowanych korzystających z dotacji unijnych. 12

14 3. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Trzecie pytanie zamieszczone w ankiecie dotyczyło tego, czy zdaniem badanych ich przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy kosztów w wyniku przyjęcia wspólnej waluty euro. Zdecydowana większość badanych, bo aż 76 % stwierdziła, iż ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów po przyjęciu euro. 19 % ankietowanych nie miało zdania w przedmiotowej kwestii, natomiast tylko 5 % badanych stwierdziło, że wejście do strefy euro wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie ich działalności. Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 5. 5% 19% Odniesie więcej korzyści Poniesie więcej kosztów Nie mam zdania 76% Wykres nr 5. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana / Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Zdecydowana większość badanych, bo aż 71 % uznała, iż ich przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści po przystąpieniu do strefy euro. 19 % ankietowanych nie miało zdania na dany temat, natomiast tylko 10 % badanych stwierdziło, że w wyniku przystąpienia do wspólnej waluty, ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów. 13

15 Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 6. 19% 10% Odniesie więcej korzyści Poniesie więcej kosztów Nie mam zdania 71% Wykres nr 6. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana / Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów w związku z wejściem Polski do strefy euro, tylko 5% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina wskazało odpowiedź Odniesie więcej korzyści, natomiast odpowiedź tę wskazało aż 71% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Jednocześnie 76% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina i jedynie 10% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych uznało, iż poniesie więcej kosztów. Odpowiedź nie mam zadania zaznaczyło 19% przedsiębiorców z Gubina oraz przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Wykres numer 7 obrazuje jak ankietowani odpowiadali na pytanie Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Większość badanych osób 14

16 57 % odpowiedziało, iż Polska nie powinna w ogóle przyjmować wspólnej waluty. 33 % respondentów uznało, że Polska powinna wstąpić do strefy euro w okolicach 2020 roku. Jedynie 10 % badanych stwierdziło, że euro powinno być wprowadzone jak najszybciej, natomiast żadna z badanych osób nie odpowiedziała, że nie ma zdania w niniejszej kwestii. 10% 33% 57% Jak najszybciej W ok roku Nigdy Nie mam zdania Wykres nr 7. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Wykres numer 8 przedstawia jak ankietowani odpowiadali na pytanie Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Większość badanych osób 48 % odpowiedziało, iż Polska powinna wejść do strefy euro w około 2020 roku. 24 % respondentów uznało, że Polska powinna przyjąć wspólną walutę jak najszybciej. Również 24% badanych nie miało zdania w niniejszej kwestii. Jedynie 4 % badanych odpowiedziało, że Polska nie powinna w ogóle przyjmować euro. Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 8. 15

17 24% 24% 4% Jak najszybciej W ok roku Nigdy Nie mam zdania 48% Wykres nr 8. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE Za jak najszybszym przystąpieniem do strefy euro opowiedziało się 10% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 24% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Za wejściem do strefy euro około 2020 r. opowiedziało się 33% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 48% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Wśród przedsiębiorców z Gubina odpowiedź nigdy wybrało 57% respondentów, natomiast jedynie 3% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Ostatnia odpowiedź została wskazana przez 24% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych, natomiast nie wskazał jej żaden przedsiębiorca z Gubina. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Ostatnim z zadanych pytań było pytanie, Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Zdecydowana większość respondentów 67% odpowiedziała, że jest przeciwna wprowadzeniu waluty euro natomiast 33 % ankietowanych uznała, iż jest za przyjęciem wspólnej waluty. Żaden z przedsiębiorców nie odpowiedział, że nie wie 16

18 czy jest za czy przeciw wprowadzenia euro. Zobrazowanie udzielonych na powyższe pytanie odpowiedzi przedstawia Wykres numer 9. 33% Tak Nie Nie wiem 67% Wykres nr 9. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Zdecydowana większość przedsiębiorców, bo aż 76%, na pytanie Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Odpowiedziała tak. 14 % ankietowanych nie miało zdania w przedmiotowej sprawie, natomiast 10% badanych odpowiedziało, że są przeciwni wejściu do strefy euro. Zobrazowanie udzielonych na powyższe pytanie odpowiedzi przedstawia Wykres numer

19 14% 10% Tak Nie Nie wiem 76% Wykres nr 10. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE Za wejściem Polski do strefy euro opowiedziało się 33% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 76% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Przeciwnych wejściu Polski do strefy euro jest 67% przedsiębiorców z Gubina oraz 10% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Odpowiedź nie wiem nie została wskazana przez przedsiębiorców z Gubina, natomiast wśród przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych wskazało ją 14% badanych. 18

20 ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI Głównym celem badania jest porównanie opinii dwóch grup przedsiębiorców na temat korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce. Pierwsza grupa to przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie. Większość przedsiębiorców w tej grupie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ze względu na swoje przygraniczne położenie, w połowie lat 90-tych, Gubin przeżywał okres prosperity. Sprzyjały mu duże różnice przychodów i cen pomiędzy Polską a Niemcami. Mieszkańcy sąsiadującego Guben, codziennie przechodzili do Polski, by kupować tańsze produkty i korzystać z tańszych usług. Dzięki opłatom za handel do budżetu Gubina wpływało nawet 8 mln zł rocznie. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej znacznie poprawiła się jakość sprzedawanych towarów oraz usług. Niemniej jednak do roku 2005 obroty na miejscowych bazarach spadły o ponad 60 proc. Przyczyną zmniejszenia się zakupów są podwyżki cen polskich wyrobów spowodowane większym popytem (np. mięso) lub podwyżką podatków (np. papierosy). Pomimo znacznie mniejszego zainteresowania towarami i usługami polskich przedsiębiorców, handel i usługodawstwo w Gubinie wciąż bazuje głównie na klientach z zagranicy, korzystając z różnic kursowych walut. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że przedsiębiorcy z Gubina są świadomi zarówno korzyści jak i kosztów wejścia Polski do strefy euro. Jednak ze względu na specyficzną sytuację miasta przygranicznego przedsiębiorcy ci, uważają, że poniosą znacznie więcej kosztów niż uzyskają korzyści z wejścia Polski do strefy euro (76%). Głównie obawiają się wzrostu cen towarów i usług po stronie polskiej (34%), co znacznie zmniejszyłoby ilość klientów z Niemiec. Proporcjonalnie kolejnym ważnym kosztem był koszt dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (25%), następnie spadek zainteresowania klientów niemieckich (22%). Jako ostatni (19%) wskazano brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. Z powyższych proporcji wynika, że przedsiębiorcy gubińscy najbardziej obawiają się odpływu klientów z Niemiec. Wiąże się z tym wynik odpowiedzi na pytanie, kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro (wykres nr 7) - 57% ankietowanych uważa, że Polska nie powinna nigdy wejść do strefy euro. Analogicznie w odpowiedzi na pytanie Czy jest Pan/Pani za wejściem do strefy euro? aż 67% ankietowanych wskazało odpowiedz nie. 19

21 Druga grupa to przedsiębiorcy z województwa lubuskiego korzystający z dotacji unijnych. Badanie obejmowało przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 250 osób, większość ankietowanych to firmy zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Przedsiębiorstwa mają ustaloną pozycję na rynku, handlują z przedsiębiorstwami zagranicznymi, zawierają umowy z przedsiębiorstwami zagranicznymi, kupują i sprzedają w euro. Świadomość korzyści i kosztów związanych z wejściem Polski do strefy euro tychże przedsiębiorców jest zbliżona do opinii przedsiębiorców z Gubina (wykresy od 1 do 4). Jednak odpowiedzi dotyczące pytania, czy przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści niż poniesie kosztów różnią się znacząco. Aż 71% przedsiębiorców wskazało, że odniesie więcej korzyści (tylko 5% ankietowanych z Gubina podało tę odpowiedź), natomiast tylko 10% wskazało, iż poniesie więcej kosztów (przy 76% ankietowanych z Gubina). W odpowiedzi na pytanie, kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro 24% respondentów podało odpowiedź jak najszybciej, natomiast 48% w ok roku, tylko 4% podało odpowiedź nigdy (wśród przedsiębiorców z Gubina aż 57% podało tę odpowiedź). Za wejściem Polski do strefy euro jest 76% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych, jedynie 10% jest przeciwna wejściu do strefy euro. Pozostali ankietowani zaznaczyli odpowiedź nie wiem. Podsumowując można przyjąć, iż wynik badań obu grup różnią się znacząco w kwestii przystąpienia Polski do strefy euro, co wynika ze specyficznej sytuacji obu grup. Przedsiębiorstwa z Gubina to w większości mikroprzedsiębiorstwa, dla których najważniejsza jest działalność bieżąca. Przedsiębiorcy korzystający z dotacji unijnych zazwyczaj prowadzą długookresową politykę inwestycyjną. Przystąpienie Polski do strefy euro ułatwiłoby funkcjonowanie firmy, wyeliminowałoby koszty transakcyjnych związanych z wymianą walut i koszty administracyjne z tym związane. Eliminacja ryzyka kursowego ułatwiłaby kalkulację kosztów i przychodów, a przejrzystość cen ułatwiłoby wybór zagranicznych dostawców i odbiorców. 20

22 Załącznik nr 1 Jestem studentką studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego i piszę pracę dyplomową na temat Korzyści oraz kosztów wynikających z wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro na przykładzie przygranicznych przedsiębiorców zajmujących się handlem i usługodawstwem w Gubinie. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ma na celu zbadanie Państwa opinii na temat wprowadzenia euro w Polsce. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. 1. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut. b) Większa przejrzystość cen, lepsza porównywalność cen z zagranicą. c) Brak zmienności kursu walutowego. d) Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów. e) Wzrost wymiany handlowej - zwiększenie liczby klientów z Niemiec. f) Inne Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Wzrost cen towarów. b) Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.). c) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. d) Spadek zainteresowania klientów niemieckich, w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług. e) Inne Czy w związku z wejściem Polski do strefy eruo, Pana/Pani przedsiębiorstwo: a) odniesie więcej korzyści; b) poniesie więcej kosztów; c) nie mam zdania. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? a) Jak najszybciej. b) W ok r. c) Nigdy. d) Nie mam zdania. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? a) Tak. b) Nie. c) Nie wiem. Dziękuję za udział w badaniu! 21

23 Załącznik nr 2 Jestem studentką studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy EURO na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Piszę pracę podyplomową na temat Korzyści oraz kosztów wynikających z wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro na przykładzie przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ma na celu zbadanie Państwa opinii na temat wprowadzenia euro w Polsce. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. 1. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut. b) Większa przejrzystość cen, lepsza porównywalność cen z zagranicą. c) Brak zmienności kursu walutowego. d) Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów. e) Wzrost wymiany handlowej z zagranicą. f) Inne Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Wzrost cen towarów. b) Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.). c) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. d) Spadek zainteresowania klientów zagranicznych, w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług. e) Inne Czy w związku z wejściem Polski do strefy eruo, Pana/Pani przedsiębiorstwo: a) odniesie więcej korzyści; b) poniesie więcej kosztów; c) nie mam zdania. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? a) Jak najszybciej. b) W ok r. c) Nigdy. d) Nie mam zdania. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? a) Tak. b) Nie. c) Nie wiem. Dziękuję za udział w badaniu! 22

24 Spis literatury 1. Dutkiewicz W. (2001) Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce. 2. Encyklopedia PWN. 3. Kotarbiński T. (1960), Kurs logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa. 4. Nowak S. (1970), Metodologia badań socjalnych, Wyd. PWN, Warszawa. 5. Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych, Wyd. Śląsk, Katowice. Spis stron internetowych

25 Spis wykresów Wykres nr 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Str. 6 Wykres nr 2. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Str. 7 Wykres nr 3. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Str. 9 Wykres nr 4. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Str. 10 Wykres nr 5. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Str. 11 Wykres nr 6. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/ ani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Str. 12 Wykres nr 7. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Str. 13 Wykres nr 8. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Str. 14 Wykres nr 9. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Str. 15 Wykres nr 10. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Str

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-FMP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki

Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki 2 Podejmowanie decyzji o formie wejścia na zagraniczne rynki Kluczowa jest sekwencja wykonywanych czynności: punktem wyjścia musi być dookreślenie strategii w zakresie internacjonalizacji (jeśli strategia

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów

Bardziej szczegółowo

UwB bez WEiZ UwB z WEiZ. WEiZ

UwB bez WEiZ UwB z WEiZ. WEiZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku (bez WEiZ) Uniwersytet Medyczny Politechnika Białostocka WSAP i WSFiZ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej STABILIZACJA KURSU WALUTOWEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STREFY EURO Joanna Stryjek, SGH Wejście

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Co to jest FORWARD? Do czego służy FORWARD?

Co to jest FORWARD? Do czego służy FORWARD? Co to jest FORWARD? Forward daje Klientowi możliwość kupna lub sprzedaży dewiz w ilości określonej przez Klienta, przy kursie ustalonym przy zawarciu transakcji, ale z dniem rozliczenia w przyszłości (za

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz

Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz Ankiety przeprowadzone przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej Współpraca gospodarcza i walutowa w państwach UE, której efektem jest posługiwanie się wspólną walutą euro ( ) jest jedną z największych osiągnięć integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Po co komu Unia Europejska i euro? Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta; www.kawecka.eu) Poprzedniczka strefy euro Łacińska

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Jacek Kocerka / Departament Statystyki Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Łódź / 18 października 2013 Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel dr Monika Pettersen-Sobczyk Uniwersytet Szczeciński 3 grudnia 2015 r. Temat: Walutowa Wieża Babel 1) Czy potrzebujemy własnej waluty? 2) Czy ma sens

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA 1 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w Punktach Przedszkolnych w województwie lubuskim w ramach projektu Hurra Idę do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Paweł Znamirowski Ryzyka walutowe i stopy procentowej w działalności przedsiębiorstw PRACA DOKTORSKA AUTOREFERAT Promotor: prof. dr hab. Witold Koziński

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Warunki uzyskania zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na drodze do wspólnej waluty. Doświadczenia krajów strefy euro

Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na drodze do wspólnej waluty. Doświadczenia krajów strefy euro Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na drodze do wspólnej waluty Doświadczenia krajów strefy euro Przeprowadzone na potrzeby Raportu analizy NBP (2009) wskazują, że: w perspektywie długookresowej przyjęcie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia a obawy i oczekiwania związane z przystąpieniem Polski do strefy euro na przykładzie czynnych zawodowo Zielonogórzan

Poziom wykształcenia a obawy i oczekiwania związane z przystąpieniem Polski do strefy euro na przykładzie czynnych zawodowo Zielonogórzan Roksana Broda Poziom wykształcenia a obawy i oczekiwania związane z przystąpieniem Polski do strefy euro na przykładzie czynnych zawodowo Zielonogórzan Praca dyplomowa Promotor: dr Paweł Szudra Praca przyjęta...

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005 Market wizards Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS Piotrek Chabrowski 2005 Transakcje SWAP w dzisiejszych czasach Służą do zabezpieczania się nie tylko przed zmianami stóp procentowych i kursów walutowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 1 Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 29 14 May 29 Designator author 1 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 2 Kredyty Wykres nr 1 Należności od klientów

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, styczeń 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

ISTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Unia Europejska na polskiej wsi. Początek demarginalizacji społeczności wiejskich?

ISTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Unia Europejska na polskiej wsi. Początek demarginalizacji społeczności wiejskich? ISTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Unia Europejska na polskiej wsi. Początek demarginalizacji społeczności wiejskich? Warszawa, 29 IX 2005 Przyszłość polskiej wsi a rola państwa polskiego, polityki rolnej UE oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY NKIET DOTYZĄ OENY KSIĄŻEZKI- INFORMTOR UDŻETOWY- SKĄD MMY PIENIĄDZE I N O JE WYDJEMY W ramach realizacji programu Przejrzysta Polska został utworzony w formie książeczki - Informator udżetowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Jeżeli do modelu klasycznego poznanego w ramach makro 2 wprowadzimy założenie o możliwości wymiany międzynarodowej, to sumę wydatków w gospodarce danego kraju

Bardziej szczegółowo