Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska"

Transkrypt

1 Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska Korzyści oraz koszty przystąpienia do strefy euro na podstawie porównania przedsiębiorców zajmujących się handlem i usługodawstwem w Gubinie oraz przedsiębiorców z obszaru województwa lubuskiego korzystających z dotacji unijnych Praca dyplomowa Promotor: Zbigniew Binek Praca przyjęta (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski Zielona Góra 2015 r. 0

2 Anna Antkowiak Łojko Katarzyna Mądrowska Diploma Thesis Supervisor: Zbigniew Binek University of Zielona Góra Faculty of Economics and Managment Postgraduate Studies: The mechanisms of the Euro Area Project part-financed by the National Bank of Poland Zielona Góra 2015 r. 1

3 SPIS TREŚCI Wstęp.. 1 Rozdział 1 Korzyści i koszty związane z wejściem Polski do strefy euro Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Koszty wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro...3 Rozdział 2 Metodyka i opracowanie badań własnych 2.1. Cela badania Problem badawczy Hipotezy badawcze Wyniki badań własnych...6 Zakończenie i wnioski...17 Załączniki Spis literatury Spis wykresów

4 Wstęp Dzień 1 maja 2004 r. był dla Polski uwieńczeniem długoletniego procesu gospodarczej i politycznej integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Data przystąpienia do Unii Europejskiej wyznaczyła równocześnie nowy etap w dążeniach naszego kraju do uzyskania pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli zastąpienia złotego przez wspólną walutę europejską euro. Wejście do zintegrowanego obszaru walutowego, jakim jest strefa euro, stało się strategicznym celem polskiej polityki gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zmniejszenie różnic w poziomach rozwoju gospodarczego między Polską a pozostałymi członkami Unii. Przyjęcie euro leży w strategicznym interesie naszego kraju ze względu na korzyści wynikające z udziału w jednolitym obszarze walutowym związane z wyeliminowaniem ryzyka kursu walutowego, redukcją kosztów transakcyjnych i rozwojem handlu zagranicznego. Jednocześnie przyczyni się ono do zwiększenia napływu inwestycji bezpośrednich oraz łatwiejszego dostępu polskich przedsiębiorstw do głębokiego rynku kapitałowego Wspólnoty. Wejście Polski do strefy euro oznaczać będzie również jeszcze pełniejsze włączenie naszego kraju w struktury gospodarcze i decyzyjne Unii Europejskiej. 1 Praca została podzielona na trzy części: 1. Pierwszy rozdział składający się z części teoretycznej, w którym omówione zostały korzyści i koszty związane z wejściem Polski do strefy euro. 2. Drugi rozdział dotyczy metodyki oraz zawiera wyniki badań ankietowych. 3. Rozdział trzeci zawiera podsumowanie i analizę wyników badań. 1 $file/mapa_drogowa_euro.pdf (data dostępu r.) 3

5 Rozdział I KORZYŚCI I KOSZTY ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM POLSKI DO STREFY EURO. Przyjęcie wspólnej waluty niesie ze sobą wiele korzyści, wiąże się jednak także z pewnymi kosztami Korzyści wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Przystąpienie do strefy euro wiąże się z licznymi korzyściami, które można podzielić na bezpośrednie, związane z jednorazową i trwałą zmianą warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzyści długookresowe, wynikające z procesów dostosowawczych. Korzyści bezpośrednie to: - eliminacja kosztów transakcyjnych związanych z wymianą walut (m.in. marża między kursem kupna i sprzedaży waluty, opłaty związane z wymianą, koszty zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, koszty administracyjne), - eliminacja ryzyka kursowego, zmiana kursu złotego wobec euro może skutkować spadkiem wartości aktywów lub wzrostem zobowiązań, eliminacja ryzyka kursowego zmniejszy ryzyko inwestycyjne w Polsce, spowoduje wzrost zaufania inwestorów zewnętrznych którzy nie będą się już obawiać zmian kursu, a co za tym idzie zmian kosztów prowadzenia działalności na terenie naszego kraju. - obniżka stóp procentowych, wpłynie na zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz spadek kosztów obsługi zadłużenia polskiego rządu, szacunkowy poziom stóp procentowych, dzięki wejściu do strefy euro powinien się obniżyć o 2-3 proc. w porównaniu do stanu przed przyjęciem wspólnej waluty, - przejrzystość cen oznacza łatwiejszy wybór zagranicznych dostawców i odbiorców. 4

6 Korzyści długookresowe to: - wzrost inwestycji, przystąpienie do strefy euro, a co za tym idzie redukcja kosztów transakcyjnych, eliminacja ryzyka kursowego oraz spadek stóp procentowych przyczynią się do wzrostu inwestycji, - łatwiejsze pozyskanie kapitału zagranicznego oraz większa atrakcyjność gospodarki dla zagranicznych inwestorów, - ożywienie wymiany handlowej z krajami UE (stabilność waluty), - transfer nowych technologii, - przyspieszenie rozwoju gospodarczego, - większa konkurencja na rynku dóbr i usług, - udział w procesie decyzyjnym w Europejskim Banku Centralnym. 1.2 Koszty wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro Pełne uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej wiąże się również z potencjalnymi kosztami. Koszty krótkookresowe: - koszty administracyjne, koszty przystosowania systemów informatycznych, - straty polskich banków i instytucji finansowych, brak dochodów z transakcji wymiany walut, transakcji zabezpieczających czy płatności międzynarodowych, - wzrost cen towarów i usług wynikający z zaokrąglania cen lub nieuzasadnionego ekonomicznie ich podnoszenia. Koszty dlugoookresowe: - utrata autonomii w kształtowaniu polityki pieniężnej i kursowej, autonomiczna polityka pieniężna w ten sam sposób ogranicza negatywne skutki wstrząsów gospodarczych, - rezygnacja z niezależnej polityki stopy procentowej oraz płynnego kursu walutowego, ograniczenie możliwości użycia instrumentów polityki fiskalnej. 5

7 Rozdział II METODYKA I OPRACOWANIE BADAŃ WŁASNYCH 2.1 Cel badania Badanie służy co realizacji celu, celem badań według W. Dutkiewicza jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach lub zjawiskach, które są przedmiotem badań. Przez cel badań należy rozumieć rodzaj efektu, który zamierzamy uzyskać w wyniku badań, a także rodzaj czynników, z którymi efekty te będą się wiązać. 2 Głównym celem badania jest porównanie opinii dwóch grup przedsiębiorców na temat korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce. Pierwsza grupa to przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie natomiast druga grupa to przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego korzystający z dotacji unijnych. Niniejsza praca ma dostarczyć odpowiedzi przede wszystkim na pytania czy poglądy badanych grup przedsiębiorców będą zbliżone w następujących kwestiach: - Jakie są według przedsiębiorców największe korzyści z wprowadzenia w Polsce euro? - Jakie są według przedsiębiorców największe koszty wprowadzenia euro w Polsce? - Czy przedsiębiorcy są zdania, iż ich działalność w wyniku wejścia Polski do strefy euro odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? - Czy środowisko przedsiębiorców jest za przyjęciem euro, a jeśli tak, to kiedy miałoby to nastąpić? 2.2 Problem badawczy Według J. Sztumskiego Problemem badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych, czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze. 3 Natomiast S. Nowak twierdzi, że Problem badawczy to 2 W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce 2001, s J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2005, s

8 tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie. 4 Problem główny przedmiotowej pracy stanowi pytanie: Czy przedsiębiorcy są świadomi, jakie korzyści oraz koszty będą występować po wprowadzeniu waluty euro w Polsce? Niniejsza praca ma na celu porównanie opinii przedsiębiorców z terenu Gubina (miejscowości graniczącej z Niemcami) oraz opinii przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych z terenu województwa lubuskiego dotyczących korzyści i kosztów wynikających z wejścia Polski do strefy euro. 2.3 Hipotezy badawcze Następnym etapem procedury badawczej jest przyjęcie hipotez roboczych. Hipoteza to zdanie przyjęta jako założenie w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska i wymagająca sprawdzenia. 5 T. Kotarbiński definiuje hipotezę jako wszelkie twierdzenia częściowo tylko uzasadnione, przeto wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczymy dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego ( ) na podstawie danych wyjściowych. 6 Za hipotezę główną pracy przyjęto, iż gubińscy przedsiębiorcy uważają, że ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów niż korzyści po wejściu Polski do strefy euro natomiast przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego twierdzą, iż odniosą więcej korzyści po przyjęciu wspólnej waluty. Do przeprowadzenia badania wybrano ankiety, ponieważ ta metoda badania pozwala na zachowanie anonimowości respondentów. Początkowo przeprowadzono badania pilotażowe na 10 przedsiębiorcach po 5 z każdej grupy. W wyniku badania pilotażowego, zmodyfikowano pytania o korzyści oraz koszty płynące z przyjęcia euro, zawężając możliwość wyboru do jednej, najistotniejszej zdaniem badanych odpowiedzi. Ostateczne, skorygowane wersje kwestionariuszy ankiet stanowią Załączniki nr 1 i 2. Jako respondentów wybrano 21 przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i usługową w Gubinie oraz 21 przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego, korzystających z dotacji unijnych. Przeprowadzenie badania polegało na osobistym wręczaniu ankiet w punktach prowadzenia działalności przedsiębiorców lub na wysyłaniu ich mailowo. 4 S. Nowak, Metodologia badań socjalnych, Wyd. PWN, Warszawa, 1970, s Encyklopedia PWN. 6 T. Kotarbiński, Kurs logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1960, s

9 2.4 Wyniki badań 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Ankietowani mogli wskazać jedną, ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. Najwięcej, bo aż 48 % respondentów wskazało na brak zmienności kursu walutowego jako najważniejszą korzyść przystąpienia do strefy euro. 19% badanych odpowiedziało, iż największą korzyścią płynąca z przyjęcia waluty euro będzie większa przejrzystość cen, która ułatwi porównywanie cen z zagranicą, jak również 19 % ankietowanych uznało, że spadek wysokości stóp procentowych, umożliwiający łatwiejsze zaciąganie kredytów będzie dla nich największym profitem wynikającym z przyjęcia euro. 5% respondentów wskazało, iż przyjecie przez Polskę wspólnej waluty może wpłynąć pozytywnie na wzrost wymiany handlowej i zwiększenie liczby klientów z Niemiec. Żadna z badanych osób nie podała innej, niż wskazane do wyboru odpowiedzi. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści przyjęcia euro przedstawia Wykres numer 1. 5% 19% 19% 9% 48% Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut Większa przejrzystość cen - lepsza porównywalność cen z zagranicą Brak zmienności kursu walutowego Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów Wzrost wymiany handlowej - zwiększenie liczby klientów z Niemiec Inne Wykres nr 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 8

10 Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Ankietowani mogli wskazać jedną, ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. 42 % badanych wskazało, iż brak zmienności kursu walutowego będzie największą korzyścią przystąpienia do strefy euro. 29% badanych odpowiedziało, iż najważniejszą korzyścią płynąca z przyjęcia waluty euro będzie spadek kosztów transakcyjnych i eliminacja kosztów wymiany walut. 19 % ankietowanych uznało, że spadek wysokości stóp procentowych, umożliwiający łatwiejsze zaciąganie kredytów będzie dla nich największym profitem wynikającym z przyjęcia euro. Po 5 % badanych wskazało na odpowiedzi dotyczące większej przejrzystości cen oraz na wzrost wymiany handlowej z zagranicą jako największe korzyści płynące z wprowadzenia euro. Żadna z badanych osób nie podała innej, niż wskazane do wyboru odpowiedzi. Procentowy udział odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści przyjęcia euro przedstawia Wykres numer 2. 5% 5% 29% 19% Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut Większa przejrzystość cen - lepsza porównywalność cen z zagranicą Brak zmienności kursu walutowego Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów Wzrost wymiany handlowej z zagranicą Inne 42% Wykres nr 2. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 9

11 PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro obie grupy wskazały brak zmienności kursu walutowego (Gubin 48%, UE 42 %). Kolejną ważną dla respondentów korzyścią jest spadek kosztów transakcyjnych, tj. eliminacja kosztów wymiany walut (Gubin 19%, UE 29 %). Jednakże dla przedsiębiorców z Gubina równie ważna okazała się przejrzystość cen, lepsza ich porównywalność z cenami za granicą 19 %. Dla przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych ta korzyść jako główna została wskazana jedynie przez 5% ankietowanych. Wzrost wymiany handlowej z zagranicą przez obie grupy został wskazany w 5%. Natomiast spadek wysokości stóp procentowych został wskazany przez 9% ankietowanych z Gubina i 19% ankietowanych korzystających z dotacji unijnych. 2. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Kolejne pytanie, na które odpowiadali ankietowani dotyczyło ewentualnych kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro. Podobnie jak w pytaniu odnoszącym się do korzyści, badani mogli zaznaczyć jedną, najważniejszą ich zdaniem odpowiedź. Największa liczba respondentów - 34 % wskazała na potencjalny wzrost cen towarów po wstąpieniu do strefy euro. 25 % badanych osób uznało, iż najistotniejszym kosztem przyjęcia euro będzie koszt dostosowania przedsiębiorstwa do nowej waluty, natomiast 22 % ankietowanych wskazało, iż w wyniku przyjęcia euro nastąpi spadek zainteresowania klientów niemieckich, spowodowany wyrównaniem się cen towarów i usług. 19 % badanych stwierdziło, że największym kosztem przystąpienia do strefy euro będzie brak możliwości zarobkowanie na wymianie waluty. Żadna z ankietowanych osób nie podała innego niż wskazane do wyboru kosztu przyjęcia euro. Zobrazowanie powyższych wyników badania przedstawia wykres nr 3. 10

12 22% Wzrost cen towarów 34% Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro 19% Spadek zainteresowania klientów niemieckich w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług Inne 25% Wykres nr 3. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. W pytaniu dotyczącym ewentualnych kosztów wynikających z przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro, przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego mogli również zaznaczyć jedną ich zdaniem najważniejszą odpowiedź. Największa liczba badanych, bo aż 47 % wskazała na potencjalny wzrost cen towarów po wstąpieniu do strefy euro. 33 % badanych osób uznało, iż najistotniejszym kosztem przyjęcia euro będzie koszt dostosowania przedsiębiorstwa do nowej waluty, natomiast 15 % ankietowanych wskazało, iż w wyniku przyjęcia euro nastąpi spadek zainteresowania zagranicznych kontrahentów, spowodowany wyrównaniem się cen towarów i usług. Jedynie 5 % badanych stwierdziło, że największym kosztem przystąpienia do strefy euro będzie brak możliwości zarobkowanie na wymianie waluty. Żadna z ankietowanych osób nie podała innego niż wskazane do wyboru kosztu przyjęcia euro. Zobrazowanie powyższych wyników badania przedstawia wykres numer 4. 11

13 15% 47% 33% 5% Wzrost cen towarów Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro Spadek zainteresowania klientów zagranicznych w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług Inne Wykres nr 4. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze koszty wejścia do strefy euro odpowiedzi obu grup znacząco się różnią. Wzrost cen towarów u obu grup był kosztem najważniejszym, jednak przedsiębiorcy z Gubina wskazali go w 34%, natomiast korzystający z dotacji unijnych w 47%. Koszt dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro wskazało 25 % przedsiębiorców z Gubina i 33% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Ważniejszym kosztem dla przedsiębiorców z Gubina był brak możliwości zarobkowania na wymianie euro 19%, natomiast przedsiębiorcy korzystający z dotacji unijnych wskazali ten koszt jedynie w 5%. Ostatnia odpowiedź została zróżnicowana: spadek zainteresowania klientów niemieckich w związku z wyrównaniem się cen/usług wskazało 22% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina, spadek zainteresowania klientów zagranicznych w związku z wyrównaniem się cen/usług wskazało 15% ankietowanych korzystających z dotacji unijnych. 12

14 3. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Trzecie pytanie zamieszczone w ankiecie dotyczyło tego, czy zdaniem badanych ich przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy kosztów w wyniku przyjęcia wspólnej waluty euro. Zdecydowana większość badanych, bo aż 76 % stwierdziła, iż ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów po przyjęciu euro. 19 % ankietowanych nie miało zdania w przedmiotowej kwestii, natomiast tylko 5 % badanych stwierdziło, że wejście do strefy euro wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie ich działalności. Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 5. 5% 19% Odniesie więcej korzyści Poniesie więcej kosztów Nie mam zdania 76% Wykres nr 5. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana / Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Zdecydowana większość badanych, bo aż 71 % uznała, iż ich przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści po przystąpieniu do strefy euro. 19 % ankietowanych nie miało zdania na dany temat, natomiast tylko 10 % badanych stwierdziło, że w wyniku przystąpienia do wspólnej waluty, ich przedsiębiorstwo poniesie więcej kosztów. 13

15 Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 6. 19% 10% Odniesie więcej korzyści Poniesie więcej kosztów Nie mam zdania 71% Wykres nr 6. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana / Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE W odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów w związku z wejściem Polski do strefy euro, tylko 5% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina wskazało odpowiedź Odniesie więcej korzyści, natomiast odpowiedź tę wskazało aż 71% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Jednocześnie 76% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina i jedynie 10% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych uznało, iż poniesie więcej kosztów. Odpowiedź nie mam zadania zaznaczyło 19% przedsiębiorców z Gubina oraz przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Wykres numer 7 obrazuje jak ankietowani odpowiadali na pytanie Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Większość badanych osób 14

16 57 % odpowiedziało, iż Polska nie powinna w ogóle przyjmować wspólnej waluty. 33 % respondentów uznało, że Polska powinna wstąpić do strefy euro w okolicach 2020 roku. Jedynie 10 % badanych stwierdziło, że euro powinno być wprowadzone jak najszybciej, natomiast żadna z badanych osób nie odpowiedziała, że nie ma zdania w niniejszej kwestii. 10% 33% 57% Jak najszybciej W ok roku Nigdy Nie mam zdania Wykres nr 7. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Wykres numer 8 przedstawia jak ankietowani odpowiadali na pytanie Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Większość badanych osób 48 % odpowiedziało, iż Polska powinna wejść do strefy euro w około 2020 roku. 24 % respondentów uznało, że Polska powinna przyjąć wspólną walutę jak najszybciej. Również 24% badanych nie miało zdania w niniejszej kwestii. Jedynie 4 % badanych odpowiedziało, że Polska nie powinna w ogóle przyjmować euro. Procentowy udział odpowiedzi na zadane pytanie przedstawia Wykres numer 8. 15

17 24% 24% 4% Jak najszybciej W ok roku Nigdy Nie mam zdania 48% Wykres nr 8. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE Za jak najszybszym przystąpieniem do strefy euro opowiedziało się 10% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 24% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Za wejściem do strefy euro około 2020 r. opowiedziało się 33% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 48% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Wśród przedsiębiorców z Gubina odpowiedź nigdy wybrało 57% respondentów, natomiast jedynie 3% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Ostatnia odpowiedź została wskazana przez 24% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych, natomiast nie wskazał jej żaden przedsiębiorca z Gubina. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? Przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie Ostatnim z zadanych pytań było pytanie, Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Zdecydowana większość respondentów 67% odpowiedziała, że jest przeciwna wprowadzeniu waluty euro natomiast 33 % ankietowanych uznała, iż jest za przyjęciem wspólnej waluty. Żaden z przedsiębiorców nie odpowiedział, że nie wie 16

18 czy jest za czy przeciw wprowadzenia euro. Zobrazowanie udzielonych na powyższe pytanie odpowiedzi przedstawia Wykres numer 9. 33% Tak Nie Nie wiem 67% Wykres nr 9. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Przedsiębiorcy z obszaru województwa lubuskiego, korzystający z dotacji unijnych. Zdecydowana większość przedsiębiorców, bo aż 76%, na pytanie Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Odpowiedziała tak. 14 % ankietowanych nie miało zdania w przedmiotowej sprawie, natomiast 10% badanych odpowiedziało, że są przeciwni wejściu do strefy euro. Zobrazowanie udzielonych na powyższe pytanie odpowiedzi przedstawia Wykres numer

19 14% 10% Tak Nie Nie wiem 76% Wykres nr 10. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. PORÓWNANIE Za wejściem Polski do strefy euro opowiedziało się 33% ankietowanych przedsiębiorców z Gubina oraz 76% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Przeciwnych wejściu Polski do strefy euro jest 67% przedsiębiorców z Gubina oraz 10% przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. Odpowiedź nie wiem nie została wskazana przez przedsiębiorców z Gubina, natomiast wśród przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych wskazało ją 14% badanych. 18

20 ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI Głównym celem badania jest porównanie opinii dwóch grup przedsiębiorców na temat korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce. Pierwsza grupa to przedsiębiorcy zajmujący się handlem i usługodawstwem w Gubinie. Większość przedsiębiorców w tej grupie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ze względu na swoje przygraniczne położenie, w połowie lat 90-tych, Gubin przeżywał okres prosperity. Sprzyjały mu duże różnice przychodów i cen pomiędzy Polską a Niemcami. Mieszkańcy sąsiadującego Guben, codziennie przechodzili do Polski, by kupować tańsze produkty i korzystać z tańszych usług. Dzięki opłatom za handel do budżetu Gubina wpływało nawet 8 mln zł rocznie. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej znacznie poprawiła się jakość sprzedawanych towarów oraz usług. Niemniej jednak do roku 2005 obroty na miejscowych bazarach spadły o ponad 60 proc. Przyczyną zmniejszenia się zakupów są podwyżki cen polskich wyrobów spowodowane większym popytem (np. mięso) lub podwyżką podatków (np. papierosy). Pomimo znacznie mniejszego zainteresowania towarami i usługami polskich przedsiębiorców, handel i usługodawstwo w Gubinie wciąż bazuje głównie na klientach z zagranicy, korzystając z różnic kursowych walut. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że przedsiębiorcy z Gubina są świadomi zarówno korzyści jak i kosztów wejścia Polski do strefy euro. Jednak ze względu na specyficzną sytuację miasta przygranicznego przedsiębiorcy ci, uważają, że poniosą znacznie więcej kosztów niż uzyskają korzyści z wejścia Polski do strefy euro (76%). Głównie obawiają się wzrostu cen towarów i usług po stronie polskiej (34%), co znacznie zmniejszyłoby ilość klientów z Niemiec. Proporcjonalnie kolejnym ważnym kosztem był koszt dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (25%), następnie spadek zainteresowania klientów niemieckich (22%). Jako ostatni (19%) wskazano brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. Z powyższych proporcji wynika, że przedsiębiorcy gubińscy najbardziej obawiają się odpływu klientów z Niemiec. Wiąże się z tym wynik odpowiedzi na pytanie, kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro (wykres nr 7) - 57% ankietowanych uważa, że Polska nie powinna nigdy wejść do strefy euro. Analogicznie w odpowiedzi na pytanie Czy jest Pan/Pani za wejściem do strefy euro? aż 67% ankietowanych wskazało odpowiedz nie. 19

21 Druga grupa to przedsiębiorcy z województwa lubuskiego korzystający z dotacji unijnych. Badanie obejmowało przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 250 osób, większość ankietowanych to firmy zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Przedsiębiorstwa mają ustaloną pozycję na rynku, handlują z przedsiębiorstwami zagranicznymi, zawierają umowy z przedsiębiorstwami zagranicznymi, kupują i sprzedają w euro. Świadomość korzyści i kosztów związanych z wejściem Polski do strefy euro tychże przedsiębiorców jest zbliżona do opinii przedsiębiorców z Gubina (wykresy od 1 do 4). Jednak odpowiedzi dotyczące pytania, czy przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści niż poniesie kosztów różnią się znacząco. Aż 71% przedsiębiorców wskazało, że odniesie więcej korzyści (tylko 5% ankietowanych z Gubina podało tę odpowiedź), natomiast tylko 10% wskazało, iż poniesie więcej kosztów (przy 76% ankietowanych z Gubina). W odpowiedzi na pytanie, kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro 24% respondentów podało odpowiedź jak najszybciej, natomiast 48% w ok roku, tylko 4% podało odpowiedź nigdy (wśród przedsiębiorców z Gubina aż 57% podało tę odpowiedź). Za wejściem Polski do strefy euro jest 76% ankietowanych przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych, jedynie 10% jest przeciwna wejściu do strefy euro. Pozostali ankietowani zaznaczyli odpowiedź nie wiem. Podsumowując można przyjąć, iż wynik badań obu grup różnią się znacząco w kwestii przystąpienia Polski do strefy euro, co wynika ze specyficznej sytuacji obu grup. Przedsiębiorstwa z Gubina to w większości mikroprzedsiębiorstwa, dla których najważniejsza jest działalność bieżąca. Przedsiębiorcy korzystający z dotacji unijnych zazwyczaj prowadzą długookresową politykę inwestycyjną. Przystąpienie Polski do strefy euro ułatwiłoby funkcjonowanie firmy, wyeliminowałoby koszty transakcyjnych związanych z wymianą walut i koszty administracyjne z tym związane. Eliminacja ryzyka kursowego ułatwiłaby kalkulację kosztów i przychodów, a przejrzystość cen ułatwiłoby wybór zagranicznych dostawców i odbiorców. 20

22 Załącznik nr 1 Jestem studentką studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego i piszę pracę dyplomową na temat Korzyści oraz kosztów wynikających z wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro na przykładzie przygranicznych przedsiębiorców zajmujących się handlem i usługodawstwem w Gubinie. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ma na celu zbadanie Państwa opinii na temat wprowadzenia euro w Polsce. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. 1. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut. b) Większa przejrzystość cen, lepsza porównywalność cen z zagranicą. c) Brak zmienności kursu walutowego. d) Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów. e) Wzrost wymiany handlowej - zwiększenie liczby klientów z Niemiec. f) Inne Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Wzrost cen towarów. b) Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.). c) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. d) Spadek zainteresowania klientów niemieckich, w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług. e) Inne Czy w związku z wejściem Polski do strefy eruo, Pana/Pani przedsiębiorstwo: a) odniesie więcej korzyści; b) poniesie więcej kosztów; c) nie mam zdania. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? a) Jak najszybciej. b) W ok r. c) Nigdy. d) Nie mam zdania. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? a) Tak. b) Nie. c) Nie wiem. Dziękuję za udział w badaniu! 21

23 Załącznik nr 2 Jestem studentką studiów podyplomowych Mechanizmy Funkcjonowania Strefy EURO na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Piszę pracę podyplomową na temat Korzyści oraz kosztów wynikających z wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro na przykładzie przedsiębiorców korzystających z dotacji unijnych. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która ma na celu zbadanie Państwa opinii na temat wprowadzenia euro w Polsce. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. 1. Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Spadek kosztów transakcyjnych - eliminacja kosztów wymiany walut. b) Większa przejrzystość cen, lepsza porównywalność cen z zagranicą. c) Brak zmienności kursu walutowego. d) Spadek wysokości stóp procentowych - mniejszy koszt zaciągania kredytów. e) Wzrost wymiany handlowej z zagranicą. f) Inne Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? (proszę wybrać jedną odpowiedź): a) Wzrost cen towarów. b) Koszty dostosowania przedsiębiorstwa do waluty euro (zmiana systemów informatycznych, kas fiskalnych itp.). c) Brak możliwości zarobkowania na wymianie euro. d) Spadek zainteresowania klientów zagranicznych, w związku z wyrównaniem się cen towarów/usług. e) Inne Czy w związku z wejściem Polski do strefy eruo, Pana/Pani przedsiębiorstwo: a) odniesie więcej korzyści; b) poniesie więcej kosztów; c) nie mam zdania. 4. Kiedy Pana/Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? a) Jak najszybciej. b) W ok r. c) Nigdy. d) Nie mam zdania. 5. Czy jest Pan/Pani za wejściem Polski do strefy euro? a) Tak. b) Nie. c) Nie wiem. Dziękuję za udział w badaniu! 22

24 Spis literatury 1. Dutkiewicz W. (2001) Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce. 2. Encyklopedia PWN. 3. Kotarbiński T. (1960), Kurs logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa. 4. Nowak S. (1970), Metodologia badań socjalnych, Wyd. PWN, Warszawa. 5. Sztumski J. (2005), Wstęp do metod i technik badań pedagogicznych, Wyd. Śląsk, Katowice. Spis stron internetowych

25 Spis wykresów Wykres nr 1. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Str. 6 Wykres nr 2. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze korzyści wynikające z wejścia do strefy euro? Str. 7 Wykres nr 3. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Str. 9 Wykres nr 4. Jakie są Pana / Pani zdaniem najważniejsze koszty wejścia do strefy euro? Str. 10 Wykres nr 5. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/Pani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Str. 11 Wykres nr 6. Czy w związku z wejściem Polski do strefy euro, Pana/ ani przedsiębiorstwo odniesie więcej korzyści czy poniesie więcej kosztów? Str. 12 Wykres nr 7. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Str. 13 Wykres nr 8. Kiedy Pana / Pani zdaniem Polska powinna przystąpić do strefy euro? Str. 14 Wykres nr 9. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Str. 15 Wykres nr 10. Czy jest Pan / Pani za wejściem Polski do strefy euro? Str

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz

Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz Ankiety przeprowadzone przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29

Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Wstęp 9 Rozdział 1. Źródła informacji 11 Źródła informacji dla finansów 11 Rozdział 2. Amortyzacja 23 Amortyzacja 23 Rozdział 3. Zarządzanie długiem 29 Finansowanie działalności 29 Jak optymalizować poziom

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, styczeń 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce

Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce Analiza handlu zagranicznego i rynku wymiany walut w Polsce NA PRZYKŁADZIE WYMIANY WALUT ONLINE SAMIR TOPKA- WALUTUJ.PL 09.04.2015 Pozytywna afirmacja Umiem wymyślić produkt, który będzie się sprzedawał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych III kwarta 2010 Warszawa, lipiec 2010 r. Podsumowanie wyników ankiety W trzecim kolejnym kwartale stopniowemu łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2012 Warszawa, styczeƒ 2012 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Co to jest FORWARD? Do czego służy FORWARD?

Co to jest FORWARD? Do czego służy FORWARD? Co to jest FORWARD? Forward daje Klientowi możliwość kupna lub sprzedaży dewiz w ilości określonej przez Klienta, przy kursie ustalonym przy zawarciu transakcji, ale z dniem rozliczenia w przyszłości (za

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych II kwarta 2011 Warszawa, maj 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W I kwartale 2011 r. banki zdecydowanie zmniejszyły

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA 1 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w Punktach Przedszkolnych w województwie lubuskim w ramach projektu Hurra Idę do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Euro wspólny pieniądz

Euro wspólny pieniądz Euro wspólny pieniądz dr Agnieszka Kłos Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 2 Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może

Bardziej szczegółowo

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Jacek Kocerka / Departament Statystyki Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Łódź / 18 października 2013 Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik

Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro. Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Zagrożona korona, czyli za i przeciw wprowadzaniu euro Autor: Marzena Hausman, Dariusz Stasik Proponowany przebieg zajęć Po wykonaniu tego ćwiczenia będziesz znał obawy i nadzieje, jakie wiązali Szwedzi

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Rynek szkole ń w sektorze MSP

Rynek szkole ń w sektorze MSP 1 Rynek szkole ń w sektorze MSP Raport z badania przeprowadzonego przez firm ę ItComs sierpie ń 27 2 Spis treści Wstęp 3 1. Popyt na usługi szkoleniowe 4 2. Tematyka szkoleń 4 3. Zamknięte czy otwarte?

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2010 Warszawa, styczeƒ 2010 r. Podsumowanie wyników ankiety W IV kwartale r. zahamowana została tendencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Miniony rok dla spółek z branży deweloperskiej specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych był bardzo udany, zwłaszcza pod kątem

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

ISTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Unia Europejska na polskiej wsi. Początek demarginalizacji społeczności wiejskich?

ISTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Unia Europejska na polskiej wsi. Początek demarginalizacji społeczności wiejskich? ISTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Unia Europejska na polskiej wsi. Początek demarginalizacji społeczności wiejskich? Warszawa, 29 IX 2005 Przyszłość polskiej wsi a rola państwa polskiego, polityki rolnej UE oraz

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Konwergencja nominalna a konwergencja realna kiedy będzie możliwe wprowadzenie euro? Joanna

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej STABILIZACJA KURSU WALUTOWEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STREFY EURO Joanna Stryjek, SGH Wejście

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej 2 Porozmawiajmy o wystąpieniach Wystąpienia na temat: Afera Art B Upadek Banku Staropolskiego SA w Poznaniu Upadek banku Barings Upadek Banku Allfirst Upadek

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29 Sporządziła: A. Maciejowska 1.Wstęp Każde przedsiębiorstwo musi zmagać się z ryzykiem, nawet jeśli nie do końca jest

Bardziej szczegółowo

Anna Raginia. Praca dyplomowa. Promotor: dr Zbigniew Binek

Anna Raginia. Praca dyplomowa. Promotor: dr Zbigniew Binek Anna Raginia Świadomość pracowników zakładu budżetowego dotycząca korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, na przykładzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Praca

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Unia Gospodarcza i Pieniężna

Unia Gospodarcza i Pieniężna Unia Gospodarcza i Pieniężna Polityka gospodarcza i pieniężna (art. 119 TfUE) Dla osiągnięcia celów określonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO Artykuł wprowadzający do e-debaty Marta Penczar, Piotr Górski, Monika Liszewska Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych II kwarta 2010 Warszawa, kwiecieƒ 2010 r. Podsumowanie wyników ankiety Tendencja do wyraźnego zaostrzania polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-062-6 ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-090-9

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-062-6 ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-090-9 Joanna Stawska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Mirosław

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo