Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych**"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Jakub Jagnicki*, Piotr Pa³ka* Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych** 1. Wprowadzenie Lotnictwo pasa erskie zapocz¹tkowa³o swój rozwój w pierwszych latach ubieg³ego stulecia. Jego popularnoœæ stawa³a siê coraz wiêksza, czyni¹c go obecnie jednym z g³ównych œrodków transportu. Wraz ze wzrostem popularnoœci lotnictwa pasa erskiego problemy, jakie mu towarzysz¹, nabieraj¹ jeszcze wiêkszego znaczenia, a rozwi¹zywanie ich odgrywa kluczow¹ rolê w jego rozwoju. Coraz czêœciej spotykana jest sytuacja, w której ma miejsce przekroczenie ograniczeñ infrastruktury portów lotniczych, powoduj¹c sytuacjê zat³oczenia. Warto te zwróciæ uwagê na zmienn¹ œredni¹ iloœæ pasa erów przypadaj¹c¹ na jeden samolot; w zale noœci od kraju obserwuje siê tendencjê wzrostow¹ (rozwój po³¹czeñ dalekiego zasiêgu) lub malej¹c¹ (wiêkszy rozwój po³¹czeñ lokalnych oraz œredniego zasiêgu), z czym zwi¹zane jest tak e zró nicowanie wœród samolotów pod wzglêdem ich wielkoœci i zdolnoœci przewozowych. Zmienne jest tak e wykorzystanie infrastruktury lotnisk, której œredni obraz zale y do iloœci lotnisk w danym kraju. Lotniska mo na podzieliæ ze wzglêdu na uczêszczalnoœæ, wielkoœæ, przepustowoœæ. Korzystanie z infrastruktury jest zmienne w czasie mo e zale eæ od pory dnia, od dnia tygodnia, jak i pory roku. Mo e tak e zale eæ od chwilowego wysokiego zapotrzebowania (np. okresy œwi¹teczne). Ruch lotniczy, czyli samoloty oraz pasa erowie korzystaj¹cy z istniej¹cej infrastruktury, przy obecnym poziomie rozwoju bardzo czêsto doprowadza do pe³nego wykorzystania przepustowoœci i ograniczeñ, jakie posiadaj¹ porty lotnicze, powoduj¹c tym samym zjawisko zat³oczenia, skutkuj¹ce opóÿnieniami w obs³udze zarówno samolotów jak i chc¹cych podró owaæ nimi pasa erów. 2. Rozwi¹zania nierynkowe Obecnie alokacja ruchu lotniczego przeprowadzana jest przez Airport Scheduling Committee, na drodze okreœlonych przepisami zasad, wzglêdem ustalonych wczeœniej, * Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej ** Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach jako projekt badawczy nr N N

2 196 Jakub Jagnicki, Piotr Pa³ka zg³aszanych przez linie lotnicze i przewoÿników preferencji oraz zapotrzebowañ. Alokacja jest przeprowadzana w ramach dwóch sezonów w ci¹gu roku, odpowiednio wczeœnie przed rozpoczêciem ka dego z nich [4]. Ustalone zasady to miêdzy innymi: zasada dziedziczenia, przydzielaj¹ca zasoby wówczas, jeœli ich przydzia³ mia³ miejsce podczas poprzednich sezonów; zasada utraty nieu ywanego zasobu, daj¹ca negatywn¹ opiniê dotycz¹c¹ przydzia³u danego zasobu, jeœli w poprzednim sezonie, mimo przydzielenia, nie zosta³ on wykorzystany; priorytet dla regularnych us³ug i po³¹czeñ; pierwszeñstwo dla wiêkszego samolotu; preferencja wzglêdem efektywniejszego wykorzystania œwiat³a dziennego (daylight saving time). Horyzontem czasowym s¹ dwa sezony planowania, ale mo liwy jest te przydzia³ zasobów ad hoc wolne miejsce, które powstaje w wyniku odwo³ania lotu, zmiany typu samolotu, itp., jest udostêpniane ka demu, kto o nie zaaplikuje (dzieñ lub kilka dni wczeœniej) [4]. Kolejnym sposobem rozwi¹zania problemu zat³oczenia s¹ zmiany w istniej¹cej infrastrukturze portów lotniczych. Jednak jest to rozwi¹zanie wymagaj¹ce d³ugiego czasu realizacji, poza tym nie zawsze jest mo liwe. Rozwi¹zanie to nie powinno byæ wiêc stosowane jako jedyne, lecz powinno towarzyszyæ u yciu innych. Innym sposobem przeciwdzia³ania problemowi zat³oczenia lotnisk jest wyd³u enie czasu dzia³ania lotniska. Rozwi¹zanie to niesie jednak za sob¹ wzrost kosztów (m.in. wy sze op³aty za emitowany ha³as w godzinach nocnych), a ponadto nie do koñca rozwi¹zuje panuj¹c¹ sytuacjê, gdy popyt na korzystanie z lotniska w póÿnych godzinach nocnych jest niewielki. Dobrym krokiem do zmniejszenia zat³oczenia lotnisk jest efektywniejsze zarz¹dzenie jego infrastruktur¹, które mo e byæ m.in. realizowane za pomoc¹ zró nicowania op³at lotniskowych. Bierze siê tutaj pod uwagê zarówno wielkoœæ samolotu, jak i porê korzystania przez samolot z lotniska [4]. Równie zastosowanie efektywniejszych metod zarz¹dzania samym ruchem lotniczym mo e przynieœæ wymierne korzyœci [1]. Jednym z potencjalnych rozwi¹zañ jest poszukiwanie algorytmów, które w odpowiedni sposób alokowa³yby istniej¹cy (i przysz³y) ruch lotniczy i radzi³y sobie jednoczeœnie z problemem zat³oczonych lotnisk. Stosuj¹c odpowiedni¹ politykê cenow¹ mo na realnie wywieraæ wp³yw na poziom ruchu lotniczego [4]. Na przyk³ad wystêpowanie sezonowych (poza okresem letnim) ni - szych cen mo e byæ œrodkiem do bardziej równomiernego roz³o enia lotów w ci¹gu roku oraz spowolnienia wzrostu ruchu letniego [1]. Analogicznie zasadê tê mo na odnieœæ do innych okresów do dni tygodnia oraz pory dnia. Dobieraj¹c odpowiednio ceny, mo na wiêc dostosowaæ siê do popytu na rynku zasobów dla linii lotniczych, zabezpieczaj¹c siê tym samym przed przekroczeniem ograniczeñ lotniska, i co za tym idzie jego zat³oczeniem. Problemem jest jednak trudnoœæ w rozpoznaniu popytu, co mo e prowadziæ do zbyt ma³ego i nieefektywnego wykorzystania zasobów lotniska straty ekonomiczne, zbyt wysoko okreœlona cena przez b³êdne rozpoznanie popytu. Z kolei zbyt ma³e oszacowanie powoduje powrót problemu zat³oczenia (ale ju w mniejszym stopniu) [4]. Z uwagi na trudnoœci w rozpoznaniu i dopasowaniu siê do realnie wystêpuj¹cego popytu, sprzeda zasobów po okreœlonych uprzednio cenach mo e doprowadziæ do z³ego rozwi¹zania, zarówno od strony ekonomicznej jak i od strony efektywnego wykorzystania

3 Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania us³ug i infrastruktury. Ponadto, takie rozwi¹zanie jest niekorzystne i nieefektywne, gdy linie lotnicze s¹ niesymetryczne, tzn. ró ne miêdzy sob¹ pod wzglêdem wielkoœci, jakoœci i iloœci zapotrzebowañ, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych pasa erom cen po³¹czeñ [2]. 3. Rozwi¹zania rynkowe Wady wspomnianego rozwi¹zania mog¹ zostaæ wyeliminowane dziêki zastosowaniu odpowiedniego mechanizmu rynkowego. Mo e to byæ dobre narzêdzie zarówno do regulowania popytu i poda y, ale tak e do ustalania cen, po których maj¹ byæ udostêpniane us³ugi i infrastruktura. Rozwi¹zaniem problemu niesymetrycznoœci mo e byæ te wprowadzenie op³aty w zale noœci od zbli enia siê do ograniczeñ przepustowoœci w infrastrukturze lotniska, czyli tzw. op³aty od zat³oczenia, zró nicowanej w zale noœci od pory (dnia, dnia tygodnia, sezonu) i wystêpuj¹cego w niej obci¹ enia. Wymogiem uzyskania efektywnoœci tej metody jest zapewnienie wspó³dzielenia wystêpuj¹cego zat³oczenia, tzn. uwzglêdniania w nim nie tylko obecnoœci innych powoduj¹cych zat³oczenie, ale równie i swojej obecnoœci. Kolejnym wymogiem jest stworzenie mechanizmu generuj¹cego ni sz¹ op³atê za wprowadzenie nowego lotu dla wiêkszego przewoÿnika o wiêkszej liczbie lotów w godzinach zwiêkszonego ruchu ni dla zupe³nie nowego przewoÿnika, który w tym ruchu nie ma obecnie udzia³u. Budzi to sprzeciw mniejszych przewoÿników, ale (oprócz gwarancji efektywnoœci) zapobiega sytuacji, w której du e linie lotnicze obs³ugiwa³yby za ma³o lotów, a ma³e zbyt du o [2]. Pewnym zagro eniem w tej metodzie jednak jest mo liwoœæ wystêpowania zjawiska przesuwania przez linie lotnicze w³asnych po³¹czeñ z godzin szczytu na inne godziny, aby ograniczyæ zat³oczenie i zmniejszyæ op³aty za wprowadzenie nowego po³¹czenia w godzinach szczytu. W szczególnoœci, jednym z rozwi¹zañ problemu zarz¹dzania zat³oczenia lotnisk jest zastosowanie mechanizmów aukcyjnych. Wiele dziedzin, pocz¹wszy od codziennego handlu pomiêdzy podmiotami fizycznymi za poœrednictwem aukcyjnych portali internetowych, poprzez handel ró nego rodzaju towarami (np. dzie³ami sztuki) w domach aukcyjnych, handel walutami i papierami wartoœciowymi na gie³dzie, rynek energii elektrycznej, rozdzielanie praw do transmisji i dostêpu do spektrum elektromagnetycznego czerpie korzyœci z zastosowania tego rodzaju mechanizmów rynkowych. Tak e w wielu publikacjach coraz szerzej obecne s¹ rozwa ania dotycz¹ce zastosowania mechanizmów rynkowych jako propozycji zmiany w zarz¹dzaniu zasobami portów lotniczych [3, 4, 6]. Autorzy pracy [8] rozwa aj¹ kombinatoryczn¹ aukcjê SMRA (Simultaneous Multiple Round Auction). Oferty na tak¹ aukcjê s¹ sk³adane w wielu rundach, podczas których oferenci (linie lotnicze) mog¹, oprócz modyfikacji cen ofertowych, wstrzymywaæ siê od licytacji, sk³adaæ nowe oferty, buduj¹c w ten sposób dynamicznie po ¹dane do uzyskania zale noœci pomiêdzy zasobami lotniskowymi. Dziêki zastosowaniu mechanizmu aukcji kombinatorycznej wiele wymagañ dotycz¹cych ró nych zasobów, przyk³adowo pasa startowego, budynku terminala, miejsc postojowych na p³ycie lotniska, tworz¹ tak zwane paczki. Tak skonstruowane po³¹czenie

4 198 Jakub Jagnicki, Piotr Pa³ka zasobów wspomaga zarz¹dzanie ograniczeniami infrastruktury lotniska oraz rozwi¹zuje problem okreœlonej przepustowoœci pasa startowego. Przeprowadzanie tego rodzaju aukcji mia³oby odbywaæ siê z tak¹ sam¹ czêstotliwoœci¹ jak obecnie wystêpuj¹cy przydzia³ za pomoc¹ Airport Scheduling Committee, dotyczy³by on równie tego samego horyzontu czasowego. Jednak tak utworzona koncepcja aukcji mo e nara aæ linie lotnicze na zbyt du e ryzyko agregacji i niedopasowania. Spowodowane to jest mo liwoœci¹ uzyskania pewnej grupy zasobów oraz jednoczesnym nieuzyskaniem dostêpu do innej grupy zasobów w innym czasie, synergicznej w stosunku do poprzedniej grupy. Powsta³e niedopasowania mog¹ byæ trudne do zniwelowania nawet za pomoc¹ proponowanej wymiany zasobów na rynku wtórnym. Bardziej rozs¹dnym rozwi¹zaniem wydaje siê poszukiwanie takiej metody, która ju jako rozwi¹zanie pierwotne, dostarczy mechanizmów pozwalaj¹cych zminimalizowaæ agregacjê i niedopasowanie. St¹d w publikacji [8] rozwa a siê tak e wprowadzenie modyfikacji do SMRA w postaci mo liwoœci sk³adania ofert, które pozwala³yby tworzyæ zale - noœci nie tylko pomiêdzy towarami, ale tak e na tworzenie zale noœci pomiêdzy ofertami (wi¹zkami towarów). Przy czym, zwraca siê doœæ mocno uwagê, e stworzenie i udostêpnienie takiej mo liwoœci mo e byæ skomplikowane. Dlatego proponowane jest wprowadzenie tego rozwi¹zania jedynie wtedy, gdy w porównaniu z aukcj¹ o prostszej konstrukcji, pozwoli ono na znaczne zwiêkszenie efektywnoœci uzyskanego przydzia³u zasobów. Okazuje siê jednak, e realne zwiêkszenie efektywnoœci jest na tyle du e, e stworzenie takiej mo liwoœci staje siê uzasadnione. 4. Model handlu wielotowarowego Jednym z mo liwych rozwi¹zañ jest wiêc zastosowanie mechanizmu handlu wielotowarowego do zarz¹dzania zasobami lotniskowymi [3]. Model ten zak³ada mo liwoœæ sk³adania ofert zarówno na pojedyncze towary (tzw. oferty elementarne) jak i na wi¹zki towarów (tzw. oferty zintegrowane) [7]. W odró nieniu od aukcji kombinatorycznej, model ten nie zak³ada, e wystêpuj¹ce towary s¹ niepodzielne, zak³ada siê dowolnoœæ w definicji dziedziny dostêpnoœci towaru (np. towar dostêpny w sposób modularny, ci¹g³y, wystêpowanie obszarów zabronionych itd.). Podstawowy model handlu wielotowarowego przedstawiaj¹ zale noœci (1) (4). W handlu uczestniczy pewna liczba sprzedawców (oznaczmy ich numeracjê przez indeks l S) oraz kupuj¹cych (oznaczmy ich numeracjê przez indeks m B). Okreœlaj¹ oni swoje preferencje w postaci pewnych sparametryzowanych ofert. Ka dy kupuj¹cy sk³ada ofertê kupna, o okreœlonej przez oferenta maksymalnej cenie, jak¹ jest on w stanie zap³aciæ za dany towar (e m ). Podobnie, ka dy sprzedaj¹cy sk³ada ofertê sprzeda y, o okreœlonej przez niego minimalnej cenie, za jak¹ gotów jest on sprzedaæ dany towar (s l ). Dla najprostszego modelu rynku, na którym uczestnicy handluj¹ ca³kowicie podzielnymi towarami, ka dy z nich mo e posiadaæ ró ne maksymalne wielkoœci zapotrzebowania/produkcji do parametrów ofertowych dochodzi maksymalny wolumen obrotu, jaki chce za-

5 Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania max p. Zak³adamy tak e, e handel dotyczy n towarów, indeksowanych przez i. Parametry a im oraz α ij s¹ wektorami okreœlaj¹cymi zawartoœæ poszczególnych towarów w ofertach zintegrowanych. kupiæ nabywca m-ty ( d m max ), lub sprzedaæ sprzedawca l-ty ( l ) Przy ograniczeniach: Qˆ = max Q = e d mdm slpl, p m B l S (1) a d α p = (2) im im il il i 1,..., n m B l S max 0 pl pl l S (3) max 0 dm dm m B (4) Ponadto model handlu wielotowarowego umo liwia tak e tworzenie bardziej z³o onych zale noœci pomiêdzy ofertami dziêki zastosowaniu mechanizmu tzw. ofert grupuj¹cych. Dziêki wymienionym mechanizmom ofertowania, model handlu wielotowarowego pozwala na formu³owanie z³o onych zale noœci pomiêdzy towarami, jak akceptacja nie wiêcej ni p z wymienionych q ofert; akceptacja nie mniej ni p z wymienionych q ofert, lub adnej; akceptacja zbioru ofert tylko w przypadku akceptacji wszystkich ofert w zbiorze; akceptacja oferty v tylko wtedy, gdy zaakceptowana zostanie oferta w. Oferty grupuj¹ce pozwalaj¹ w przystêpny sposób na realizacjê tak okreœlonych relacji pomiêdzy wybranymi ofertami. Równanie (5) przedstawia wybrane ograniczenie realizuj¹ce liniow¹ funkcjê grupuj¹c¹, które mo e byæ inn¹ form¹ przedstawienia ograniczeñ logicznych, jakie dodatkowo mog¹ byæ wprowadzone do modelu. Parametry g m oraz γ l okreœlaj¹ wspó³czynniki funkcji grupuj¹cej. Odpowiednie ustalenie tych wspó³czynników daje nam mo liwoœæ realizacji wymienionych powy ej relacji. (5) min max B gmdm + γlpl B m B l S Mo liwe jest tak e grupowanie ofert i tworzenie wielopoziomowych, zagregowanych relacji z u yciem powy szych relacji elementarnych. Tak okreœlony zbiór relacji pozwala na specyfikowanie ofert alternatywnych pod wzglêdem: czasowym, jakoœciowym, cenowym (z uwzglêdnieniem aspektu nieaddytywnoœci oraz superaddytywnoœci cen). Relacje te wraz ze sposobem ich realizacji szerzej omówione s¹ w pracy [3]. Jednym z mo liwych rozwi¹zañ, pozwalaj¹cym na ³atwiejsze skorzystanie z okreœlonego modelu matematycznego s³u ¹cego do rozwi¹zania problemu, jest przedstawienie danych zawartych w przyk³adzie za pomoc¹ modelu danych dla wymany wielotowarowej M 3 [9]. Dostarcza on mo liwoœci, które pozwalaj¹ odzwierciedliæ i zrealizowaæ wiele aspektów

6 200 Jakub Jagnicki, Piotr Pa³ka w³aœciwych dla problemów zarz¹dzania zasobami lotniskowymi. S¹ to m.in.: charakterystyka czasowa udostêpniania zasobów (realizowana za pomoc¹ struktury Calendar) i mo - liwoœæ przypisania struktury kalendarza do zamodelowanych za pomoc¹ M 3 towarów (Commodity), oferty elementarne, zintegrowane BundledOffer, relacje pomiêdzy wybranymi ofertami (oferty grupuj¹ce GroupingOffer) Listing 1 pokazuje zastosowanie M 3 do LL1 LL1 LL1 LL1 realizacji relacji pomiêdzy ofertami O1, O2, O3, O 4 dla zaprezentowanego w kolejnym punkcie przyk³adu. <m3:groupingoffer id= GroupingOffer1" groupingfunction= linear-grouping > <m3:offeredby ref= Airline-1"/> <m3:groups> <m3:groupedcommodity ref= GroupingRule1"/> <m3:groupedoffer ref= A1offer1" coefficientvalue= 1"/> </m3:groups> <m3:groups> <m3:groupedcommodity ref= GroupingRule1"/> <m3:groupedoffer ref= A1offer2" coefficientvalue= 1"/> </m3:groups> <m3:groups> <m3:groupedcommodity ref= GroupingRule1"/> <m3:groupedoffer ref= A1offer3" coefficientvalue= 1"/> </m3:groups> <m3:groups> <m3:groupedcommodity ref= GroupingRule1"/> <m3:groupedoffer ref= A1offer4" coefficientvalue= 1"/> </m3:groups> </m3:groupingoffer> Listing 1. Realizacja relacji xor za pomoc¹ modelu M 3 i mechanizmu ofert grupuj¹cych zapisana w notacji M3-XML W przyk³adzie tym tak e pokazane s¹ mo liwoœci zastosowania modelu danych M 3, natomiast bardziej szczegó³owa analiza u ycia i mo liwoœci tego modelu danych dla omawianego ni ej przyk³adu oraz innych przyk³adów przedstawioncyh w pracy [3] pokazuje, e model M 3 pozwala na reprezentacjê danych dla z³o onych sytuacji rynkowych, bêd¹cych odzwierciedleniem wystêpuj¹cych charakterystycznych wymagañ dla zarz¹dzania zasobami lotniskowymi za pomoc¹ wybranego dla problemu i okreœlonego w pracy [3] modelu handlu wielotowarowego. 5. Przyk³ad zastosowania W przyk³adzie przedstawiona jest sytuacja, bêd¹ca zobrazowaniem g³ównych cech charakterystycznych dla zarz¹dzania zasobami lotniskowymi. Pokazane jest tak e u ycie modelu M 3, bêd¹cego modelem danych dla handlu wielotowarowego [9], do przedstawie-

7 Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania nia danych dla okreœlonej sytuacji, która mo e byæ równie przyk³adem rynkowego podejœcia w zarz¹dzaniu zasobami lotniskowymi. Istot¹ przyk³adu s¹ podmioty, bior¹ce udzia³ w modelowej sytuacji Linia Lotnicza 1 oraz Linia Lotnicza 2, które wyra aj¹ zapotrzebowania na zasoby, udostêpniane przez Port Lotniczy. Zapotrzebowania formu³owane s¹ w postaci wi¹zki ofert, bêd¹cych wyra eniem potrzeb w stosunku do danej grupy zasobów w okreœlonym przedziale czasu. W przyk³adzie, relacj¹ wystêpuj¹c¹ pomiêdzy wybranymi ofertami jest relacja xor ( ), oznaczaj¹ca mo liwoœæ akceptacji tylko jednej z ofert, bior¹cych udzia³ w danej relacji. Oferty, pomiêdzy którymi wystêpuje relacja xor, s¹ wskazane w przedstawionych równaniach: LL1 LL1 LL1 LL1 O1 O2 O3 O 4, LL1 LL1 O 5 O 6 oraz O2 LL O3 LL O4 LL (dodatkowo, ka da z ofert niezale nie wystêpuje w relacji lub z innymi ofertami). Tabela 1 Sk³ad ofert Szczegó³ow¹ zawartoœæ ofert przedstawia tabela 1, gdzie jednoczeœnie prezentowane s¹ rodzaje zasobów, jakie rozpatrywane by³y w prowadzonych analizach, wraz z okreœlonym w uproszczony sposób poni ej ograniczeniem ich dostêpnoœci (przepustowoœci) dla przyjêtego 15-minutowego kwantu czasu, a wszystkie zapotrzebowania w przyk³adzie wyra one s¹ na iloœæ zasobu równ¹ 1 dla tego samego kwantu czasu (z wyj¹tkiem terminala, dla którego zapotrzebowanie wyra one jest na iloœæ równ¹ 100). Symbol R oznacza korzystanie z pasa startowego (runway), T oznacza korzystanie z terminala, J oznacza korzystanie z rêkawa lotniczego (jet bridge), S oznacza korzystanie z p³yty lotniska (stand) w celu podstawienia tam autobusu B (apron bus) do przewiezienia pasa erów. Linia Lotnicza 1 LL1 LL1 LL2 LL2 sk³ada oferty O1,..., O 8, zaœ Linia Lotnicza 2 sk³ada oferty O1,..., O 5. Z³o enie oferty O 1 LL1 oznacza chêæ rezerwacji pasa startowego R w okresie , nastêpnie rezerwacjê terminala T oraz rêkawa lotniczego J w celu wyprowadzenia pasa erów do terminala i przyjêcie nowych pasa erów w okresie Nastêpnie samolot startuje

8 202 Jakub Jagnicki, Piotr Pa³ka z pasa R w okresie Nieco bardziej z³o on¹ ofert¹, sk³adan¹ przez tê sam¹ liniê LL1 lotnicz¹, jest oferta O 4. Rozwa a ona l¹dowanie samolotu w okresie , nastêpnie postój samolotu na p³ycie lotniska w okresie Podczas postoju samolotu na p³ytê powinien podjechaæ autobus ( ) i odwieÿæ pasa erów do terminala. Terminal powinien byæ dostêpny w okresie , w celu odebrania pasa erów oraz przyjêcia pasa erów do nowego przelotu. Nastêpnie autobus powinien zawieÿæ pasa erów do samolotu ( ). W koñcu samolot rezerwuje pas do startu ( ). Zauwa my, e oferty te (jak i oferty O 2 LL1 LL1 oraz O 3 ) s¹ wariantami, spoœród których mechanizm handlu wybiera najlepsz¹ z punktu widzenia spe³niania ograniczeñ. Sk³adaj¹c tê paczkê ofert, linia lotnicza przedstawia swoje preferencje dotycz¹ce poszczególnych ofert poprzez ustalenie odpowiednich cen. Zak³adaj¹c nastêpuj¹cy wektor cen ofertowych: [50; 45; 43; 40; 52; 50; 58; 55; 49; 51; 53; 55; 56], oraz fakt, e lotnisko oferuje dwa pasy startowe, terminal o pojemnoœci 400 pasa erów (zak³adamy, e jeden samolot zabiera na pok³ad 100 pasa erów), piêæ rêkawów lotniczych, jeden autobus oraz dwa miejsca postojowe na p³ycie lotniska, otrzymujemy rozwi¹zanie. Przyjête do realizacji s¹ oferty LL1 LL1 LL1 LL1 O 1, O 6, O 7, O8, O 3 LL2 LL2 oraz O5. Warto tutaj wspomnieæ o narzêdziach u³atwiaj¹cych wspó³pracê z modelem M 3. Narzêdziem wspomagaj¹cym transformacjê modelu zapisanego w notacji M3-XML (notacja ta oparta jest o zapis XML) s¹ transformaty XSLT. Przekszta³caj¹ one model zapisany w M3-XML do odpowiedniego modelu matematycznego w formacie interpretowanym przez solvery (np. dla AMPLa). Innym dogodnym narzêdziem jest korzystaj¹cy z tych transformat solver zasilany danymi formacie M3-XML [5]. Przedstawiony w tym punkcie przyk³ad zosta³ zapisany w formacie M3-XML, nastêpnie przetransformowany za pomoc¹ transformaty XSLT. 6. Podsumowanie Modele handlu wielotowarowego mog¹ znacz¹co wp³ywaæ na zwiêkszenie efektywnoœci w zarz¹dzaniu i wykorzystaniu zasobów lotniskowych. Pozwalaj¹ one oferentom (liniom lotniczym) wyra aæ bardzo z³o one wymagania, zwi¹zane m.in. z koordynacj¹ czasow¹ oraz lokalizacyjn¹ pomiêdzy poszczególnymi zapotrzebowaniami. Jednoczeœnie, odpowiedni model handlu wielotowarowego jest w stanie dostarczyæ mechanizmy, które zabezpiecza³yby mo liwie jak najlepiej linie lotnicze przed ryzykiem nieuzyskania towarów w ramach pewnych okreœlonych granic tolerancji (np. czasowych, jakoœciowych, itp.), a tak e pozwoli³yby spe³niaæ ekonomiczne mo liwoœci linii lotniczych i nabywaæ t¹ drog¹ odpowiednie zasoby zwi¹zane z lotniskiem i umo liwiaj¹c tym samym powstanie wiêkszej konkurencji na rynku i rozwój siatki po³¹czeñ, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu infrastruktury lotniska, nie powoduj¹c przekroczenia jego przepustowoœci. Ponadto odpowiednia reprezentacja danych dla modelowej sytuacji handlu wielotowarowego pozwala na ³atw¹ ich dostêpnoœæ i interpretacje, co daje mo liwoœæ wykorzystania

9 Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania ich w ró nych matematycznych modelach optymalizacyjnych m.in w modelu zaprezentowanym w pracy [3] opartym o model aukcji kombinatorycznej, czy te w wykorzystanym przez nas modelu handlu wielotowarowego, zaproponowanym w pracy [7]. Modelem danych, projektowanym w³aœnie z myœl¹ o rynku wielotowarowym jest M 3. Mo e zapewniæ on zunifkowany sposób przedstawienia danych zarówno od udostêpniaj¹cych zasoby (portów lotniczych), jak i oferentów (linii lotniczych). Jednoczeœnie, spe³niaj¹c wymagania wielu matematycznych modeli aukcji oraz realiów rynku, mo e daæ metodê, dziêki której bêdzie mieæ miejsce integracja danych z wielu rozproszonych Ÿróde³. Model M 3, uwzglêdniaj¹c wielotowarowoœæ rynku oraz ograniczenia wynikaj¹ce z jego infrastruktury, mo e byæ platform¹ komunikacji dla nowo tworzonej koncepcji zmieniaj¹cej sposób zarz¹dzania i przydzia³u zasobów lotniskowych. Platforma ta mo e byæ rozpatrywana nie tylko pod wzglêdami integracji czysto rynkowej, ale tak e integracji systemowej stanowi¹c mo liwy istotny element oprogramowania zajmuj¹cego siê rozwi¹zywaniem danego typu problemów. Literatura [1] Abeyratne R.I.R., Management of airport congestion through slot allocation. Journal of Air Transport Management, 6, 2000, [2] Brueckner J.K., Slot-Based Approaches to Airport Congestion Management. Cesifo Working Paper, no. 2302, Category 1: Public Finance, [3] Jagnicki J., Zastosowanie modelu M 3 do zarz¹dzania ograniczeniami przepustowoœci portu lotniczego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, [4] Jones, Viehoff I., Marks P., The Economics of Airport Slots. Fiscal Studies, 14(4), 1993, [5] Kacprzak P., Kaleta M., Pa³ka P., Smolira K., Toczy³owski E., Traczyk T., Procesor decyzyjnoobliczeniowy dla rynkowego modelu danych M 3. Wydawnictwa Komunikacji i ¹cznoœci, 2008, [6] Rassenti S.J., Smith V.L., Bulfin R.L., A Combinatorical Auction Mechanism for Airport Time Slot Allocation. The Bell Journal of Economics, 13(2), 1982, [7] Toczy³owski E., Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach. EXIT, Warszawa [8] DotEcon Ltd, Auctioning airport slots. January [9] Multi-commodity Market Data Model.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych przeloty na trasach

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Welcome Airport Services

Welcome Airport Services reability responsibility passion Welcome Airport Services The first class handling Kim jesteśmy? WELCOME Airport Services jest agentem handlingowym świadczącym kompleksowe rozwiązania biznesowe dla przewoźników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl 1 z 6 2015-07-31 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl Warszawa: Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Zmiana profili startu samolotów F16 Zmiana profili startów samolotów F-16 (stacjonujących na lotnisku wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.html Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci?

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Elżbieta Seredyńska Centrum Przedsiębiorczości Smolna Warszawa, 30 czerwca 2014 r. 1 Plan prezentacji 1. Zakres zastosowania 2. Nowe

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83170-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm Page 1 of 5 Lublin: Zadanie I. Dostawa etykiet samoprzylepnych (w rolkach) na pojemniki z wytwarzanymi składnikami krwi oraz na próbki pilotujące wraz z taśmą barwiącą - do drukarek termotransferowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo