Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych**

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych**"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Jakub Jagnicki*, Piotr Pa³ka* Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania przepustowoœci¹ portów lotniczych** 1. Wprowadzenie Lotnictwo pasa erskie zapocz¹tkowa³o swój rozwój w pierwszych latach ubieg³ego stulecia. Jego popularnoœæ stawa³a siê coraz wiêksza, czyni¹c go obecnie jednym z g³ównych œrodków transportu. Wraz ze wzrostem popularnoœci lotnictwa pasa erskiego problemy, jakie mu towarzysz¹, nabieraj¹ jeszcze wiêkszego znaczenia, a rozwi¹zywanie ich odgrywa kluczow¹ rolê w jego rozwoju. Coraz czêœciej spotykana jest sytuacja, w której ma miejsce przekroczenie ograniczeñ infrastruktury portów lotniczych, powoduj¹c sytuacjê zat³oczenia. Warto te zwróciæ uwagê na zmienn¹ œredni¹ iloœæ pasa erów przypadaj¹c¹ na jeden samolot; w zale noœci od kraju obserwuje siê tendencjê wzrostow¹ (rozwój po³¹czeñ dalekiego zasiêgu) lub malej¹c¹ (wiêkszy rozwój po³¹czeñ lokalnych oraz œredniego zasiêgu), z czym zwi¹zane jest tak e zró nicowanie wœród samolotów pod wzglêdem ich wielkoœci i zdolnoœci przewozowych. Zmienne jest tak e wykorzystanie infrastruktury lotnisk, której œredni obraz zale y do iloœci lotnisk w danym kraju. Lotniska mo na podzieliæ ze wzglêdu na uczêszczalnoœæ, wielkoœæ, przepustowoœæ. Korzystanie z infrastruktury jest zmienne w czasie mo e zale eæ od pory dnia, od dnia tygodnia, jak i pory roku. Mo e tak e zale eæ od chwilowego wysokiego zapotrzebowania (np. okresy œwi¹teczne). Ruch lotniczy, czyli samoloty oraz pasa erowie korzystaj¹cy z istniej¹cej infrastruktury, przy obecnym poziomie rozwoju bardzo czêsto doprowadza do pe³nego wykorzystania przepustowoœci i ograniczeñ, jakie posiadaj¹ porty lotnicze, powoduj¹c tym samym zjawisko zat³oczenia, skutkuj¹ce opóÿnieniami w obs³udze zarówno samolotów jak i chc¹cych podró owaæ nimi pasa erów. 2. Rozwi¹zania nierynkowe Obecnie alokacja ruchu lotniczego przeprowadzana jest przez Airport Scheduling Committee, na drodze okreœlonych przepisami zasad, wzglêdem ustalonych wczeœniej, * Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej ** Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach jako projekt badawczy nr N N

2 196 Jakub Jagnicki, Piotr Pa³ka zg³aszanych przez linie lotnicze i przewoÿników preferencji oraz zapotrzebowañ. Alokacja jest przeprowadzana w ramach dwóch sezonów w ci¹gu roku, odpowiednio wczeœnie przed rozpoczêciem ka dego z nich [4]. Ustalone zasady to miêdzy innymi: zasada dziedziczenia, przydzielaj¹ca zasoby wówczas, jeœli ich przydzia³ mia³ miejsce podczas poprzednich sezonów; zasada utraty nieu ywanego zasobu, daj¹ca negatywn¹ opiniê dotycz¹c¹ przydzia³u danego zasobu, jeœli w poprzednim sezonie, mimo przydzielenia, nie zosta³ on wykorzystany; priorytet dla regularnych us³ug i po³¹czeñ; pierwszeñstwo dla wiêkszego samolotu; preferencja wzglêdem efektywniejszego wykorzystania œwiat³a dziennego (daylight saving time). Horyzontem czasowym s¹ dwa sezony planowania, ale mo liwy jest te przydzia³ zasobów ad hoc wolne miejsce, które powstaje w wyniku odwo³ania lotu, zmiany typu samolotu, itp., jest udostêpniane ka demu, kto o nie zaaplikuje (dzieñ lub kilka dni wczeœniej) [4]. Kolejnym sposobem rozwi¹zania problemu zat³oczenia s¹ zmiany w istniej¹cej infrastrukturze portów lotniczych. Jednak jest to rozwi¹zanie wymagaj¹ce d³ugiego czasu realizacji, poza tym nie zawsze jest mo liwe. Rozwi¹zanie to nie powinno byæ wiêc stosowane jako jedyne, lecz powinno towarzyszyæ u yciu innych. Innym sposobem przeciwdzia³ania problemowi zat³oczenia lotnisk jest wyd³u enie czasu dzia³ania lotniska. Rozwi¹zanie to niesie jednak za sob¹ wzrost kosztów (m.in. wy sze op³aty za emitowany ha³as w godzinach nocnych), a ponadto nie do koñca rozwi¹zuje panuj¹c¹ sytuacjê, gdy popyt na korzystanie z lotniska w póÿnych godzinach nocnych jest niewielki. Dobrym krokiem do zmniejszenia zat³oczenia lotnisk jest efektywniejsze zarz¹dzenie jego infrastruktur¹, które mo e byæ m.in. realizowane za pomoc¹ zró nicowania op³at lotniskowych. Bierze siê tutaj pod uwagê zarówno wielkoœæ samolotu, jak i porê korzystania przez samolot z lotniska [4]. Równie zastosowanie efektywniejszych metod zarz¹dzania samym ruchem lotniczym mo e przynieœæ wymierne korzyœci [1]. Jednym z potencjalnych rozwi¹zañ jest poszukiwanie algorytmów, które w odpowiedni sposób alokowa³yby istniej¹cy (i przysz³y) ruch lotniczy i radzi³y sobie jednoczeœnie z problemem zat³oczonych lotnisk. Stosuj¹c odpowiedni¹ politykê cenow¹ mo na realnie wywieraæ wp³yw na poziom ruchu lotniczego [4]. Na przyk³ad wystêpowanie sezonowych (poza okresem letnim) ni - szych cen mo e byæ œrodkiem do bardziej równomiernego roz³o enia lotów w ci¹gu roku oraz spowolnienia wzrostu ruchu letniego [1]. Analogicznie zasadê tê mo na odnieœæ do innych okresów do dni tygodnia oraz pory dnia. Dobieraj¹c odpowiednio ceny, mo na wiêc dostosowaæ siê do popytu na rynku zasobów dla linii lotniczych, zabezpieczaj¹c siê tym samym przed przekroczeniem ograniczeñ lotniska, i co za tym idzie jego zat³oczeniem. Problemem jest jednak trudnoœæ w rozpoznaniu popytu, co mo e prowadziæ do zbyt ma³ego i nieefektywnego wykorzystania zasobów lotniska straty ekonomiczne, zbyt wysoko okreœlona cena przez b³êdne rozpoznanie popytu. Z kolei zbyt ma³e oszacowanie powoduje powrót problemu zat³oczenia (ale ju w mniejszym stopniu) [4]. Z uwagi na trudnoœci w rozpoznaniu i dopasowaniu siê do realnie wystêpuj¹cego popytu, sprzeda zasobów po okreœlonych uprzednio cenach mo e doprowadziæ do z³ego rozwi¹zania, zarówno od strony ekonomicznej jak i od strony efektywnego wykorzystania

3 Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania us³ug i infrastruktury. Ponadto, takie rozwi¹zanie jest niekorzystne i nieefektywne, gdy linie lotnicze s¹ niesymetryczne, tzn. ró ne miêdzy sob¹ pod wzglêdem wielkoœci, jakoœci i iloœci zapotrzebowañ, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych pasa erom cen po³¹czeñ [2]. 3. Rozwi¹zania rynkowe Wady wspomnianego rozwi¹zania mog¹ zostaæ wyeliminowane dziêki zastosowaniu odpowiedniego mechanizmu rynkowego. Mo e to byæ dobre narzêdzie zarówno do regulowania popytu i poda y, ale tak e do ustalania cen, po których maj¹ byæ udostêpniane us³ugi i infrastruktura. Rozwi¹zaniem problemu niesymetrycznoœci mo e byæ te wprowadzenie op³aty w zale noœci od zbli enia siê do ograniczeñ przepustowoœci w infrastrukturze lotniska, czyli tzw. op³aty od zat³oczenia, zró nicowanej w zale noœci od pory (dnia, dnia tygodnia, sezonu) i wystêpuj¹cego w niej obci¹ enia. Wymogiem uzyskania efektywnoœci tej metody jest zapewnienie wspó³dzielenia wystêpuj¹cego zat³oczenia, tzn. uwzglêdniania w nim nie tylko obecnoœci innych powoduj¹cych zat³oczenie, ale równie i swojej obecnoœci. Kolejnym wymogiem jest stworzenie mechanizmu generuj¹cego ni sz¹ op³atê za wprowadzenie nowego lotu dla wiêkszego przewoÿnika o wiêkszej liczbie lotów w godzinach zwiêkszonego ruchu ni dla zupe³nie nowego przewoÿnika, który w tym ruchu nie ma obecnie udzia³u. Budzi to sprzeciw mniejszych przewoÿników, ale (oprócz gwarancji efektywnoœci) zapobiega sytuacji, w której du e linie lotnicze obs³ugiwa³yby za ma³o lotów, a ma³e zbyt du o [2]. Pewnym zagro eniem w tej metodzie jednak jest mo liwoœæ wystêpowania zjawiska przesuwania przez linie lotnicze w³asnych po³¹czeñ z godzin szczytu na inne godziny, aby ograniczyæ zat³oczenie i zmniejszyæ op³aty za wprowadzenie nowego po³¹czenia w godzinach szczytu. W szczególnoœci, jednym z rozwi¹zañ problemu zarz¹dzania zat³oczenia lotnisk jest zastosowanie mechanizmów aukcyjnych. Wiele dziedzin, pocz¹wszy od codziennego handlu pomiêdzy podmiotami fizycznymi za poœrednictwem aukcyjnych portali internetowych, poprzez handel ró nego rodzaju towarami (np. dzie³ami sztuki) w domach aukcyjnych, handel walutami i papierami wartoœciowymi na gie³dzie, rynek energii elektrycznej, rozdzielanie praw do transmisji i dostêpu do spektrum elektromagnetycznego czerpie korzyœci z zastosowania tego rodzaju mechanizmów rynkowych. Tak e w wielu publikacjach coraz szerzej obecne s¹ rozwa ania dotycz¹ce zastosowania mechanizmów rynkowych jako propozycji zmiany w zarz¹dzaniu zasobami portów lotniczych [3, 4, 6]. Autorzy pracy [8] rozwa aj¹ kombinatoryczn¹ aukcjê SMRA (Simultaneous Multiple Round Auction). Oferty na tak¹ aukcjê s¹ sk³adane w wielu rundach, podczas których oferenci (linie lotnicze) mog¹, oprócz modyfikacji cen ofertowych, wstrzymywaæ siê od licytacji, sk³adaæ nowe oferty, buduj¹c w ten sposób dynamicznie po ¹dane do uzyskania zale noœci pomiêdzy zasobami lotniskowymi. Dziêki zastosowaniu mechanizmu aukcji kombinatorycznej wiele wymagañ dotycz¹cych ró nych zasobów, przyk³adowo pasa startowego, budynku terminala, miejsc postojowych na p³ycie lotniska, tworz¹ tak zwane paczki. Tak skonstruowane po³¹czenie

4 198 Jakub Jagnicki, Piotr Pa³ka zasobów wspomaga zarz¹dzanie ograniczeniami infrastruktury lotniska oraz rozwi¹zuje problem okreœlonej przepustowoœci pasa startowego. Przeprowadzanie tego rodzaju aukcji mia³oby odbywaæ siê z tak¹ sam¹ czêstotliwoœci¹ jak obecnie wystêpuj¹cy przydzia³ za pomoc¹ Airport Scheduling Committee, dotyczy³by on równie tego samego horyzontu czasowego. Jednak tak utworzona koncepcja aukcji mo e nara aæ linie lotnicze na zbyt du e ryzyko agregacji i niedopasowania. Spowodowane to jest mo liwoœci¹ uzyskania pewnej grupy zasobów oraz jednoczesnym nieuzyskaniem dostêpu do innej grupy zasobów w innym czasie, synergicznej w stosunku do poprzedniej grupy. Powsta³e niedopasowania mog¹ byæ trudne do zniwelowania nawet za pomoc¹ proponowanej wymiany zasobów na rynku wtórnym. Bardziej rozs¹dnym rozwi¹zaniem wydaje siê poszukiwanie takiej metody, która ju jako rozwi¹zanie pierwotne, dostarczy mechanizmów pozwalaj¹cych zminimalizowaæ agregacjê i niedopasowanie. St¹d w publikacji [8] rozwa a siê tak e wprowadzenie modyfikacji do SMRA w postaci mo liwoœci sk³adania ofert, które pozwala³yby tworzyæ zale - noœci nie tylko pomiêdzy towarami, ale tak e na tworzenie zale noœci pomiêdzy ofertami (wi¹zkami towarów). Przy czym, zwraca siê doœæ mocno uwagê, e stworzenie i udostêpnienie takiej mo liwoœci mo e byæ skomplikowane. Dlatego proponowane jest wprowadzenie tego rozwi¹zania jedynie wtedy, gdy w porównaniu z aukcj¹ o prostszej konstrukcji, pozwoli ono na znaczne zwiêkszenie efektywnoœci uzyskanego przydzia³u zasobów. Okazuje siê jednak, e realne zwiêkszenie efektywnoœci jest na tyle du e, e stworzenie takiej mo liwoœci staje siê uzasadnione. 4. Model handlu wielotowarowego Jednym z mo liwych rozwi¹zañ jest wiêc zastosowanie mechanizmu handlu wielotowarowego do zarz¹dzania zasobami lotniskowymi [3]. Model ten zak³ada mo liwoœæ sk³adania ofert zarówno na pojedyncze towary (tzw. oferty elementarne) jak i na wi¹zki towarów (tzw. oferty zintegrowane) [7]. W odró nieniu od aukcji kombinatorycznej, model ten nie zak³ada, e wystêpuj¹ce towary s¹ niepodzielne, zak³ada siê dowolnoœæ w definicji dziedziny dostêpnoœci towaru (np. towar dostêpny w sposób modularny, ci¹g³y, wystêpowanie obszarów zabronionych itd.). Podstawowy model handlu wielotowarowego przedstawiaj¹ zale noœci (1) (4). W handlu uczestniczy pewna liczba sprzedawców (oznaczmy ich numeracjê przez indeks l S) oraz kupuj¹cych (oznaczmy ich numeracjê przez indeks m B). Okreœlaj¹ oni swoje preferencje w postaci pewnych sparametryzowanych ofert. Ka dy kupuj¹cy sk³ada ofertê kupna, o okreœlonej przez oferenta maksymalnej cenie, jak¹ jest on w stanie zap³aciæ za dany towar (e m ). Podobnie, ka dy sprzedaj¹cy sk³ada ofertê sprzeda y, o okreœlonej przez niego minimalnej cenie, za jak¹ gotów jest on sprzedaæ dany towar (s l ). Dla najprostszego modelu rynku, na którym uczestnicy handluj¹ ca³kowicie podzielnymi towarami, ka dy z nich mo e posiadaæ ró ne maksymalne wielkoœci zapotrzebowania/produkcji do parametrów ofertowych dochodzi maksymalny wolumen obrotu, jaki chce za-

5 Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania max p. Zak³adamy tak e, e handel dotyczy n towarów, indeksowanych przez i. Parametry a im oraz α ij s¹ wektorami okreœlaj¹cymi zawartoœæ poszczególnych towarów w ofertach zintegrowanych. kupiæ nabywca m-ty ( d m max ), lub sprzedaæ sprzedawca l-ty ( l ) Przy ograniczeniach: Qˆ = max Q = e d mdm slpl, p m B l S (1) a d α p = (2) im im il il i 1,..., n m B l S max 0 pl pl l S (3) max 0 dm dm m B (4) Ponadto model handlu wielotowarowego umo liwia tak e tworzenie bardziej z³o onych zale noœci pomiêdzy ofertami dziêki zastosowaniu mechanizmu tzw. ofert grupuj¹cych. Dziêki wymienionym mechanizmom ofertowania, model handlu wielotowarowego pozwala na formu³owanie z³o onych zale noœci pomiêdzy towarami, jak akceptacja nie wiêcej ni p z wymienionych q ofert; akceptacja nie mniej ni p z wymienionych q ofert, lub adnej; akceptacja zbioru ofert tylko w przypadku akceptacji wszystkich ofert w zbiorze; akceptacja oferty v tylko wtedy, gdy zaakceptowana zostanie oferta w. Oferty grupuj¹ce pozwalaj¹ w przystêpny sposób na realizacjê tak okreœlonych relacji pomiêdzy wybranymi ofertami. Równanie (5) przedstawia wybrane ograniczenie realizuj¹ce liniow¹ funkcjê grupuj¹c¹, które mo e byæ inn¹ form¹ przedstawienia ograniczeñ logicznych, jakie dodatkowo mog¹ byæ wprowadzone do modelu. Parametry g m oraz γ l okreœlaj¹ wspó³czynniki funkcji grupuj¹cej. Odpowiednie ustalenie tych wspó³czynników daje nam mo liwoœæ realizacji wymienionych powy ej relacji. (5) min max B gmdm + γlpl B m B l S Mo liwe jest tak e grupowanie ofert i tworzenie wielopoziomowych, zagregowanych relacji z u yciem powy szych relacji elementarnych. Tak okreœlony zbiór relacji pozwala na specyfikowanie ofert alternatywnych pod wzglêdem: czasowym, jakoœciowym, cenowym (z uwzglêdnieniem aspektu nieaddytywnoœci oraz superaddytywnoœci cen). Relacje te wraz ze sposobem ich realizacji szerzej omówione s¹ w pracy [3]. Jednym z mo liwych rozwi¹zañ, pozwalaj¹cym na ³atwiejsze skorzystanie z okreœlonego modelu matematycznego s³u ¹cego do rozwi¹zania problemu, jest przedstawienie danych zawartych w przyk³adzie za pomoc¹ modelu danych dla wymany wielotowarowej M 3 [9]. Dostarcza on mo liwoœci, które pozwalaj¹ odzwierciedliæ i zrealizowaæ wiele aspektów

6 200 Jakub Jagnicki, Piotr Pa³ka w³aœciwych dla problemów zarz¹dzania zasobami lotniskowymi. S¹ to m.in.: charakterystyka czasowa udostêpniania zasobów (realizowana za pomoc¹ struktury Calendar) i mo - liwoœæ przypisania struktury kalendarza do zamodelowanych za pomoc¹ M 3 towarów (Commodity), oferty elementarne, zintegrowane BundledOffer, relacje pomiêdzy wybranymi ofertami (oferty grupuj¹ce GroupingOffer) Listing 1 pokazuje zastosowanie M 3 do LL1 LL1 LL1 LL1 realizacji relacji pomiêdzy ofertami O1, O2, O3, O 4 dla zaprezentowanego w kolejnym punkcie przyk³adu. <m3:groupingoffer id= GroupingOffer1" groupingfunction= linear-grouping > <m3:offeredby ref= Airline-1"/> <m3:groups> <m3:groupedcommodity ref= GroupingRule1"/> <m3:groupedoffer ref= A1offer1" coefficientvalue= 1"/> </m3:groups> <m3:groups> <m3:groupedcommodity ref= GroupingRule1"/> <m3:groupedoffer ref= A1offer2" coefficientvalue= 1"/> </m3:groups> <m3:groups> <m3:groupedcommodity ref= GroupingRule1"/> <m3:groupedoffer ref= A1offer3" coefficientvalue= 1"/> </m3:groups> <m3:groups> <m3:groupedcommodity ref= GroupingRule1"/> <m3:groupedoffer ref= A1offer4" coefficientvalue= 1"/> </m3:groups> </m3:groupingoffer> Listing 1. Realizacja relacji xor za pomoc¹ modelu M 3 i mechanizmu ofert grupuj¹cych zapisana w notacji M3-XML W przyk³adzie tym tak e pokazane s¹ mo liwoœci zastosowania modelu danych M 3, natomiast bardziej szczegó³owa analiza u ycia i mo liwoœci tego modelu danych dla omawianego ni ej przyk³adu oraz innych przyk³adów przedstawioncyh w pracy [3] pokazuje, e model M 3 pozwala na reprezentacjê danych dla z³o onych sytuacji rynkowych, bêd¹cych odzwierciedleniem wystêpuj¹cych charakterystycznych wymagañ dla zarz¹dzania zasobami lotniskowymi za pomoc¹ wybranego dla problemu i okreœlonego w pracy [3] modelu handlu wielotowarowego. 5. Przyk³ad zastosowania W przyk³adzie przedstawiona jest sytuacja, bêd¹ca zobrazowaniem g³ównych cech charakterystycznych dla zarz¹dzania zasobami lotniskowymi. Pokazane jest tak e u ycie modelu M 3, bêd¹cego modelem danych dla handlu wielotowarowego [9], do przedstawie-

7 Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania nia danych dla okreœlonej sytuacji, która mo e byæ równie przyk³adem rynkowego podejœcia w zarz¹dzaniu zasobami lotniskowymi. Istot¹ przyk³adu s¹ podmioty, bior¹ce udzia³ w modelowej sytuacji Linia Lotnicza 1 oraz Linia Lotnicza 2, które wyra aj¹ zapotrzebowania na zasoby, udostêpniane przez Port Lotniczy. Zapotrzebowania formu³owane s¹ w postaci wi¹zki ofert, bêd¹cych wyra eniem potrzeb w stosunku do danej grupy zasobów w okreœlonym przedziale czasu. W przyk³adzie, relacj¹ wystêpuj¹c¹ pomiêdzy wybranymi ofertami jest relacja xor ( ), oznaczaj¹ca mo liwoœæ akceptacji tylko jednej z ofert, bior¹cych udzia³ w danej relacji. Oferty, pomiêdzy którymi wystêpuje relacja xor, s¹ wskazane w przedstawionych równaniach: LL1 LL1 LL1 LL1 O1 O2 O3 O 4, LL1 LL1 O 5 O 6 oraz O2 LL O3 LL O4 LL (dodatkowo, ka da z ofert niezale nie wystêpuje w relacji lub z innymi ofertami). Tabela 1 Sk³ad ofert Szczegó³ow¹ zawartoœæ ofert przedstawia tabela 1, gdzie jednoczeœnie prezentowane s¹ rodzaje zasobów, jakie rozpatrywane by³y w prowadzonych analizach, wraz z okreœlonym w uproszczony sposób poni ej ograniczeniem ich dostêpnoœci (przepustowoœci) dla przyjêtego 15-minutowego kwantu czasu, a wszystkie zapotrzebowania w przyk³adzie wyra one s¹ na iloœæ zasobu równ¹ 1 dla tego samego kwantu czasu (z wyj¹tkiem terminala, dla którego zapotrzebowanie wyra one jest na iloœæ równ¹ 100). Symbol R oznacza korzystanie z pasa startowego (runway), T oznacza korzystanie z terminala, J oznacza korzystanie z rêkawa lotniczego (jet bridge), S oznacza korzystanie z p³yty lotniska (stand) w celu podstawienia tam autobusu B (apron bus) do przewiezienia pasa erów. Linia Lotnicza 1 LL1 LL1 LL2 LL2 sk³ada oferty O1,..., O 8, zaœ Linia Lotnicza 2 sk³ada oferty O1,..., O 5. Z³o enie oferty O 1 LL1 oznacza chêæ rezerwacji pasa startowego R w okresie , nastêpnie rezerwacjê terminala T oraz rêkawa lotniczego J w celu wyprowadzenia pasa erów do terminala i przyjêcie nowych pasa erów w okresie Nastêpnie samolot startuje

8 202 Jakub Jagnicki, Piotr Pa³ka z pasa R w okresie Nieco bardziej z³o on¹ ofert¹, sk³adan¹ przez tê sam¹ liniê LL1 lotnicz¹, jest oferta O 4. Rozwa a ona l¹dowanie samolotu w okresie , nastêpnie postój samolotu na p³ycie lotniska w okresie Podczas postoju samolotu na p³ytê powinien podjechaæ autobus ( ) i odwieÿæ pasa erów do terminala. Terminal powinien byæ dostêpny w okresie , w celu odebrania pasa erów oraz przyjêcia pasa erów do nowego przelotu. Nastêpnie autobus powinien zawieÿæ pasa erów do samolotu ( ). W koñcu samolot rezerwuje pas do startu ( ). Zauwa my, e oferty te (jak i oferty O 2 LL1 LL1 oraz O 3 ) s¹ wariantami, spoœród których mechanizm handlu wybiera najlepsz¹ z punktu widzenia spe³niania ograniczeñ. Sk³adaj¹c tê paczkê ofert, linia lotnicza przedstawia swoje preferencje dotycz¹ce poszczególnych ofert poprzez ustalenie odpowiednich cen. Zak³adaj¹c nastêpuj¹cy wektor cen ofertowych: [50; 45; 43; 40; 52; 50; 58; 55; 49; 51; 53; 55; 56], oraz fakt, e lotnisko oferuje dwa pasy startowe, terminal o pojemnoœci 400 pasa erów (zak³adamy, e jeden samolot zabiera na pok³ad 100 pasa erów), piêæ rêkawów lotniczych, jeden autobus oraz dwa miejsca postojowe na p³ycie lotniska, otrzymujemy rozwi¹zanie. Przyjête do realizacji s¹ oferty LL1 LL1 LL1 LL1 O 1, O 6, O 7, O8, O 3 LL2 LL2 oraz O5. Warto tutaj wspomnieæ o narzêdziach u³atwiaj¹cych wspó³pracê z modelem M 3. Narzêdziem wspomagaj¹cym transformacjê modelu zapisanego w notacji M3-XML (notacja ta oparta jest o zapis XML) s¹ transformaty XSLT. Przekszta³caj¹ one model zapisany w M3-XML do odpowiedniego modelu matematycznego w formacie interpretowanym przez solvery (np. dla AMPLa). Innym dogodnym narzêdziem jest korzystaj¹cy z tych transformat solver zasilany danymi formacie M3-XML [5]. Przedstawiony w tym punkcie przyk³ad zosta³ zapisany w formacie M3-XML, nastêpnie przetransformowany za pomoc¹ transformaty XSLT. 6. Podsumowanie Modele handlu wielotowarowego mog¹ znacz¹co wp³ywaæ na zwiêkszenie efektywnoœci w zarz¹dzaniu i wykorzystaniu zasobów lotniskowych. Pozwalaj¹ one oferentom (liniom lotniczym) wyra aæ bardzo z³o one wymagania, zwi¹zane m.in. z koordynacj¹ czasow¹ oraz lokalizacyjn¹ pomiêdzy poszczególnymi zapotrzebowaniami. Jednoczeœnie, odpowiedni model handlu wielotowarowego jest w stanie dostarczyæ mechanizmy, które zabezpiecza³yby mo liwie jak najlepiej linie lotnicze przed ryzykiem nieuzyskania towarów w ramach pewnych okreœlonych granic tolerancji (np. czasowych, jakoœciowych, itp.), a tak e pozwoli³yby spe³niaæ ekonomiczne mo liwoœci linii lotniczych i nabywaæ t¹ drog¹ odpowiednie zasoby zwi¹zane z lotniskiem i umo liwiaj¹c tym samym powstanie wiêkszej konkurencji na rynku i rozwój siatki po³¹czeñ, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu infrastruktury lotniska, nie powoduj¹c przekroczenia jego przepustowoœci. Ponadto odpowiednia reprezentacja danych dla modelowej sytuacji handlu wielotowarowego pozwala na ³atw¹ ich dostêpnoœæ i interpretacje, co daje mo liwoœæ wykorzystania

9 Zastosowanie mechanizmów handlu wielotowarowego do zarz¹dzania ich w ró nych matematycznych modelach optymalizacyjnych m.in w modelu zaprezentowanym w pracy [3] opartym o model aukcji kombinatorycznej, czy te w wykorzystanym przez nas modelu handlu wielotowarowego, zaproponowanym w pracy [7]. Modelem danych, projektowanym w³aœnie z myœl¹ o rynku wielotowarowym jest M 3. Mo e zapewniæ on zunifkowany sposób przedstawienia danych zarówno od udostêpniaj¹cych zasoby (portów lotniczych), jak i oferentów (linii lotniczych). Jednoczeœnie, spe³niaj¹c wymagania wielu matematycznych modeli aukcji oraz realiów rynku, mo e daæ metodê, dziêki której bêdzie mieæ miejsce integracja danych z wielu rozproszonych Ÿróde³. Model M 3, uwzglêdniaj¹c wielotowarowoœæ rynku oraz ograniczenia wynikaj¹ce z jego infrastruktury, mo e byæ platform¹ komunikacji dla nowo tworzonej koncepcji zmieniaj¹cej sposób zarz¹dzania i przydzia³u zasobów lotniskowych. Platforma ta mo e byæ rozpatrywana nie tylko pod wzglêdami integracji czysto rynkowej, ale tak e integracji systemowej stanowi¹c mo liwy istotny element oprogramowania zajmuj¹cego siê rozwi¹zywaniem danego typu problemów. Literatura [1] Abeyratne R.I.R., Management of airport congestion through slot allocation. Journal of Air Transport Management, 6, 2000, [2] Brueckner J.K., Slot-Based Approaches to Airport Congestion Management. Cesifo Working Paper, no. 2302, Category 1: Public Finance, [3] Jagnicki J., Zastosowanie modelu M 3 do zarz¹dzania ograniczeniami przepustowoœci portu lotniczego. Praca magisterska, Politechnika Warszawska, [4] Jones, Viehoff I., Marks P., The Economics of Airport Slots. Fiscal Studies, 14(4), 1993, [5] Kacprzak P., Kaleta M., Pa³ka P., Smolira K., Toczy³owski E., Traczyk T., Procesor decyzyjnoobliczeniowy dla rynkowego modelu danych M 3. Wydawnictwa Komunikacji i ¹cznoœci, 2008, [6] Rassenti S.J., Smith V.L., Bulfin R.L., A Combinatorical Auction Mechanism for Airport Time Slot Allocation. The Bell Journal of Economics, 13(2), 1982, [7] Toczy³owski E., Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach. EXIT, Warszawa [8] DotEcon Ltd, Auctioning airport slots. January [9] Multi-commodity Market Data Model.

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU

Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU Przedsiêbiorców zawsze interesowa³a przysz³oœæ

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych Elementami, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII (Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL Próba budowy POLSKIE aplikacji TOWARZYSTWO narzêdziowej GIS INFORMACJI na podstawie PRZESTRZENNEJ modelu pojêciowego ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 7 PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo