a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE zawarte w dniu 4 czerwca 2013 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowanym przez : Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka Rektora przy kontrasygnacie mgr Małgorzaty Osesik Kwestora a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowanym przez: dr. Wojciecha Kamińskiego a Związkiem Zawodowym Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowanym przez: Thomasa Anessi, M. Phil. I. Postanowienia ogólne 1 Działając na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DBF.ZFD z dnia 26 kwietnia 2013 roku, z dniem 1 stycznia 2013 roku, zwiększa się zasadnicze pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu. 2 Zwiększeniem wynagrodzeń zasadniczych, o którym mowa w 1, objęte zostają następujące grupy pracowników: 1) nauczyciele akademiccy, dla których UAM jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2013 r., 2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2013 r., 3) pracownicy sezonowi, zatrudnieni na dzień 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem pkt. 4, 4) pracownicy sezonowi Ogrodu Botanicznego, zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2013 r.

2 II. Zasady zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych 3 1. Wynagrodzenia zasadnicze zwiększa się o następujące kwoty: stanowisko Kwota zwiększenia w zł A Kwota zwiększenia w zł B Razem zwiększenia w zł A+B Profesor zwyczajny Profesor nadzwyczajny z tytułem Profesor nadzwyczajny ze stopniem dra hab. Profesor wizytujący z tytułem Profesor wizytujący ze stopniem dra hab Profesor wizytujący ze stopniem dra Adiunkt ze stopniem dra hab Adiunkt Starszy wykładowca ze stopniem dra Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego Wykładowca Asystent Lektor i instruktor Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi gdzie: kwota zwiększenia A jest obowiązkowa kwota zwiększenia B jest fakultatywna 2. Kwoty zwiększenia B nie otrzymują nauczyciele akademiccy wskazani przez Dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej i międzywydziałowej. 3. Kwota zwiększenia B przyznawana jest na okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2014 roku. 4. W sytuacji otrzymania dotacji podstawowej na rok 2014 w kwocie nie mniejszej niż dotacja na rok 2013, to jest w wysokości ,0 tys. złotych, zwiększenie o kwotę B zostanie przyznane od dnia 1 lipca 2014 roku na czas trwania zatrudnienia pracownika. 5. Kwoty zwiększenia B nie otrzymują pracownicy pobierający podwyższone wynagrodzenie w związku z przejściem na emeryturę. 6. Podwyższeniu w relacji do kwot zwiększenia określonych w ust. 1 ulegają: dodatki za staż pracy, premie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz pozostałe elementy wynikające ze stosunku pracy.

3 4 Zwiększenia wynagrodzeń nie obejmują pracowników, których finansowane są z innych źródeł niż dotacja budżetowa, tj. z funduszu pomocy materialnej, z dochodów własnych uczelni, z badań naukowych oraz funduszy Unii Europejskiej i funduszy międzynarodowych, a także innych źródeł pozabudżetowych. III. Postanowienia końcowe 5 1. Zwiększenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia. 2. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2013 roku następuje od dnia podjęcia pracy. 6 Z dniem 1 stycznia 2013 roku zwiększeniu ulegają dotychczasowe stawki wynagrodzeń zasadniczych, określone w porozumieniu z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przechodzących na emeryturę. Kwoty stawek określone zostają w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia, zmieniające załączniki nr 1 6, o których mowa w 1 ust. 2 w/w porozumienia. Pozostałe postanowienia porozumienia z 16 stycznia 2012 roku nie ulegają zmianie. 7 Zwiększone zasadnicze zostaną wypłacone, z wyrównaniem od 1 stycznia 2013 roku, w terminie określonym przez Kwesturę W razie przyznania w 2014 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na dalsze zwiększenie wynagrodzeń zostaną one wykorzystane również na uznaniowe zwiększenie wynagrodzeń pracowników UAM. 2. Do 30 czerwca 2013 roku Uczelnia określi zasady zmiany wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Domach Studenckich, których są finansowane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. 9 Porozumienie podpisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Rektor Prof. dr hab. Bronisław Marciniak Prezes ZNP w UAM Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UAM Przewodniczący Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich UAM dr Wojciech Kamiński mgr Krystyna Andrzejewska Thomas Anessi, M.Phil. przy kontrasygnacie Kwestor mgr Małgorzata Osesik

4 Załącznik nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 4 czerwca 2013 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2013 roku Stawki wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przechodzących na emeryturę : Nauczyciele akademiccy: Profesor zwyczajny Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki Asystent Wykładowca, lektor, instruktor zł zł zł zł zł zł zł zł Bibliotekarze dyplomowani: Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej zł zł zł zł Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach naukowo dydaktycznych, inżynieryjno technicznych, administracyjnych otrzymują następujące zasadnicze Lp. Stanowisko Wysokość 1 Kanclerz zł 2 Kwestor zł 3 Zastępca kanclerza zł 4 Zastępca kwestora zł 5 Audytor wewnętrzny zł 6 Kierownik administracyjny podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej wyodrębnionej jednostki zł organizacyjnej 7 Zastępca kierownika administracyjnego podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej 8 Radca prawny 9 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 10 Główny specjalista, kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej; administrator sieci 11 Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 12 Starszy specjalista naukowo techniczny, starszy specjalista inżynieryjno techniczny, starszy specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką, administracją; zastępca kierownika działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej, kierownik domu studenckiego 13 Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zł 14 Rzecznik patentowy 15 Specjalista naukowo techniczny, specjalista inżynieryjno techniczny, specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką, zł administracją, organizacją produkcji; starszy mistrz, zastępca kierownika domu studenckiego 16 Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zł 17 Starszy (lub samodzielny): referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, fizyk, zł matematyk, i inne stanowiska równorzędne, mechanik, technolog, konstruktor, mistrz

5 18 Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego zł 19 Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zł 20 Inspektor nadzoru inwestorskiego zł 21 Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zł 22 Referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, technik, magazynier zł 23 Inspektor ochrony mienia zł 24 Pomoc techniczna, administracyjna, laborant i inne stanowiska równorzędne zł 25 Pedel, pracownik gospodarczy, starszy woźny, starszy portier, dozorca, strażnik ochrony mienia zł 26 Pomocniczy pracownik administracji lub obsługi zł Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach robotniczych otrzymują następujące zasadnicze Lp. Wymagane kwalifikacje Wysokość 1 Robotnicy bez przygotowania zawodowego zł 2 Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania zł prac o charakterze pomocniczym 3 Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do zł wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnie 4 Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze zł złożonym 5 Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie, w zł zakresie którego wykonują samodzielnie trudne i precyzyjne prace 6 Kierowca samochodu osobowego według odrębnych przepisów zł 7 Kierowca samochodu ciężarowego według odrębnych przepisów zł 8 Kierowca autobusu według odrębnych przepisów zł Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej otrzymują następujące zasadnicze Lp. Stanowisko Wysokość 1 Kustosz 2 Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista zł 3 Starszy konserwator książki zł Bibliotekarz zł 4 Dokumentalista zł Konserwator książki zł 5 Starszy magazynier biblioteczny zł 6 Starszy technik dokumentalista zł Młodszy bibliotekarz zł 7 Młodszy dokumentalista zł Młodszy konserwator książki zł 8 Technik dokumentalista zł 9 Magazynier biblioteczny zł 10 Technik konserwator książki zł 11 Młodszy technik dokumentalista zł Pomocnik biblioteczny zł

6 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach działalności wydawniczej i poligraficznej otrzymują następujące zasadnicze Lp. Stanowisko Wysokość 1 Kierownik (dyrektor) wydawnictwa lub zakładu poligrafii, redaktor naczelny zł Zastępca kierownika (dyrektora) wydawnictwa lub zakładu poligrafii, zastępca redaktora naczelnego, 2 sekretarz wydawnictwa, kierownik redakcji Szef produkcji Starszy redaktor 3 Kierownik działu: składu, grafiki komputerowej lub komórki równorzędnej zł 4 Redaktor techniczny zł 5 Redaktor zł 6 Grafik zł 7 Operator składu komputerowego lub grafiki komputerowej zł 8 Informatyk, technolog zł 9 Kreślarz, korektor zł 10 Księgarz zł 11 Mechanik maszyn poligraficznych zł 12 Fotograf, introligator, kopista offsetowy, montażysta offsetowy, naświetlacz składu komputerowego, zł operator monitora ekranowego fotoskładu, składacz komputerowego systemu składu 13 Operator: maszyn powielających, kserografu, maszyn introligatorskich offsetowych, typograficznych zł 14 Pracownik pomocniczy zł

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

I 1.090, , ,00 II 1.095, , ,00 III 1.100, , ,00 IV 1.110, , ,00 V 1.125, ,00 1.

I 1.090, , ,00 II 1.095, , ,00 III 1.100, , ,00 IV 1.110, , ,00 V 1.125, ,00 1. ZAŁĄCZNIKI Nr 2-5 do Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych 1. Profesorowie Profesor zwyczajny 5390, ,00 Profesor nadzwyczajny posiadający.

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych 1. Profesorowie Profesor zwyczajny 5390, ,00 Profesor nadzwyczajny posiadający. Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5354 Poz. 498 498 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

XVII 5-8 stanowisku kierowniczym 2. Kwestor wyższe 8, w tym 4 na. XVI 4-7 stanowisku kierowniczym 3. Zastępca Kanclerza wyższe 6, w tym 4 na

XVII 5-8 stanowisku kierowniczym 2. Kwestor wyższe 8, w tym 4 na. XVI 4-7 stanowisku kierowniczym 3. Zastępca Kanclerza wyższe 6, w tym 4 na Tabela A Załącznik Nr 1 Podstawowych stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i zaszeregowania pracowników: naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi. Lp. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 10/2017 Rektora UEP z dnia 24 lutego 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 1 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Rektora UEP z dnia 28 marca 2014 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 1 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/15 z. dnia 12 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/15 z. dnia 12 maja 2015 r. Zmienia się Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przyjęty zarządzeniem nr 48/08 z dnia 05.09.2008 r. oraz zmieniony zarządzeniem nr 76/08 z

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE zawarte w dniu 10 czerwca 2013 roku

POROZUMIENIE zawarte w dniu 10 czerwca 2013 roku POROZUMIENIE zawarte w dniu 10 czerwca 2013 roku w sprawie: zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 1 stycznia 2013 roku pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (1) z dnia 2 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (1) z dnia 2 grudnia 2016 r. Dz.U.2016.2063 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (1) z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Dz.U.2016.2063 z dnia 2016.12.19 Status: Akt obowiązujący Wersja od:

Bardziej szczegółowo

TABELA A. profesor nadzwyczajny posiadający 4605,00

TABELA A. profesor nadzwyczajny posiadający 4605,00 13 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2016 r. (poz ) Załącznik nr 1 TABELA A MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2063

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2063 Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2063 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14391 Poz. 1447 1447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia.2010 r. Projekt 09.09.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.06.251.1852 2007-06-04 zm. Dz.U.2007.98.650 1 2009-04-01 zm. Dz.U.2009.51.406 1 2011-05-13 zm. Dz.U.2011.88.498 1 2011-06-29 zm. Dz.U.2011.88.498 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1447)

z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1447) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego im.

Bardziej szczegółowo

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych Porozumienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ze Związkami Zawodowymi zawarte w dniu 29 maja 2013 r. w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Porozumienie uzgodnili: Rektor Prorektor ds. Ogólnych Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" V-ce Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Prezes RU ZNP

Porozumienie uzgodnili: Rektor Prorektor ds. Ogólnych Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność V-ce Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność Prezes RU ZNP Porozumienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ze Związkami Zawodowymi zawarte w dniu 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń pracowników Uczelni

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Załacznik do Zarządzenia nr 42/2010 Rektora PWSZ z dnia 10 czerwca 2010r. Regulamin premiowania Pracowników PWSZ w Jarosławiu niebędących pracownikami dydaktycznymi Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE REGULACJA PŁAC 1.01.2005 POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE T A B E L A miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi L.p. 1 Kategoria Miesięczna stawka 2 3 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO w OŚWIĘCIMIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO w OŚWIĘCIMIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO w OŚWIĘCIMIU Spis treści Str. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 3-4 ROZDZIAŁ II Wynagrodzenie zasadnicze 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/08 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 05.09. 2008 roku

Zarządzenie Nr 48/08 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 05.09. 2008 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-131/08 Zarządzenie Nr 48/08 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 05.09. 2008 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE REGULACJA PŁAC 1.09.2004 POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE 8 T A B E L A miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi L.p. 1 Kategoria Miesięczna stawka 2 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Załącznik do Zarządzenia nr 31 Rektora PK z dnia 18 czerwca 2015 r. Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do zarządzenia nr 141/17 z dnia 23 listopada 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (tekst jednolity) wg stanu na dzień 16 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Załącznik nr do Zarządzenia nr 3 Rektora PK z dnia 12 stycznia 2017 r. Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Załącznik nr do Zarządzenia nr 3 Rektora PK z dnia 12 stycznia 2017 r. Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9 Rektora PK z dnia 22 marca 2016 r. Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9 Rektora PK z dnia 22 marca 2016 r. Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO. z dnia 22 grudnia 2006 r.

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO. z dnia 22 grudnia 2006 r. MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 SIERPNIA 2008r. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 SIERPNIA 2008r. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Załącznik nr 1 TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 SIERPNIA 2008r. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Kategoria zaszeregowania Stawki miesięczne w złotych 1 2 I 1.000-1.300 II 1.010-1.400

Bardziej szczegółowo

Komunikat 13/2015. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. z dnia 13 lipca 2015 roku

Komunikat 13/2015. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. z dnia 13 lipca 2015 roku Komunikat 13/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie: zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 1 stycznia 2015 roku W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia R-0161/18/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 lutego 2012 REGULAMIN WYNAGRADZANIA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa 2012 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 48 3122 Poz. 249 Na podstawie art. 77 3 1 ustawy z dnia 2 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 ZARZĄDZENIE NR 17/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku Pełniący Funkcję Wójta Gminy JaślIska Burmistrz Gminy Dukla ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach obowiązujący od dnia : 1 lipca 2009 r. art. 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 DZIAŁ X PRACOWNICY UCZELNI ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 134 1. W Politechnice Warszawskiej są zatrudniani nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Strona 1 z 11. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Strona 1 z 11 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2012 Strona 2 z 11 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 77 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DZ. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/09 Starosty Zamojskiego z dnia 17 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 14/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r.

ZARZĄDZENIE 14/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r. ZARZĄDZENIE 14/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku 75.0200.22.2017 Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 77 2 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku 75.0200.22.2017 Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 77 2 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 2497/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 października 2008r. PROJEKT

Załącznik do Zarządzenia Nr 2497/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 października 2008r. PROJEKT Załącznik do Zarządzenia Nr 2497/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 października 2008r. PROJEKT Aneks do Regulaminu Wynagradzania pracowników Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka

Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.04.2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka Na podstawie art. 39 ustawy ust. 1 i 2 z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi.

Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi. Zarządzenie Nr 474/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

wykształcenie staż pracy (w latach) zawodowe

wykształcenie staż pracy (w latach) zawodowe Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 Burmistrza Bolkowa z dnia 16 grudnia 2014 r. WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASTYSTENTÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie. (tekst jednolity)

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie. (tekst jednolity) REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie (tekst jednolity) wg stanu na dzień 14 stycznia 2011 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 23/2009 z

Bardziej szczegółowo

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze

Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego. wynagrodzenia zasadniczego Stanowiska kierownicze urzędnicze Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, na których stosunek pracy nawiązano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad podziału środków pozabudŝetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego przeznaczonych na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 8 pkt ustawy z dnia czerwca 9 r. Kodeks pracy Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku Lp. Stanowisko funkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 1326 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 1326 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 1326 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.5.2014 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr PC.ORG.0151 196/09 z 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584

Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584 Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 584 ROZPORZĄDZENE MNSTRA PRACY POLTYK SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH Materiał dla Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2015. Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 125/2015. Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2017. Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 16 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 158/2017. Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 16 czerwca 2017 r. Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Czeladzi Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 44/01/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 23 stycznia 2017 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 5/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Dz.U.2005.6.49 2008-11-01 zm. Dz.U.2008.195.1208 1 2009-06-30 zm. Dz.U.2009.91.746 1 2010-01-02 zm. Dz.U.2009.223.1785 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników niebędących nauczycielami. Szkoły Podstawowej Nr 10 im Jana Pawła II. w Łomży

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników niebędących nauczycielami. Szkoły Podstawowej Nr 10 im Jana Pawła II. w Łomży Załącznik do zarządzenia Nr 01/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im Jana Pawła II w Łomży z dnia 02 stycznia 2018 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 3 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r. Poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Płock ul. Tumska 9 PROJEKT

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Płock ul. Tumska 9 PROJEKT Załącznik do Zarządzenia Nr 2298/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 sierpnia 2008r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Płock ul. Tumska 9 2008 PROJEKT ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 15 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Płock ul. Tumska 9 PROJEKT. Załącznik do Zarządzenia Nr 1847/08

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW. Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Płock ul. Tumska 9 PROJEKT. Załącznik do Zarządzenia Nr 1847/08 Załącznik do Zarządzenia Nr 1847/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 2008r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Płock ul. Tumska 9 2008 PROJEKT ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4732/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 4732/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 maja 2010 roku Zarządzenie Nr 4732/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: zaopiniowania projektu Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 1607 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 29/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17.12.2013 r. Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Regionalnego w Lubaniu

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Regionalnego w Lubaniu Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Regionalnego w Lubaniu Na podstawie: - Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406),

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3845/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 3845/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr 3845/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2006 z

ZARZĄDZENIE NR 1/2006 z ZARZĄDZENIE NR 1/2006 z dnia 02 stycznia 2006 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko nr 7 Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność w sprawie działań organizacji zakładowych związanych z pracami nad projektem ustawy 2.

Stanowisko nr 7 Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność w sprawie działań organizacji zakładowych związanych z pracami nad projektem ustawy 2. NSZZ KRAJOWA SEKCJA NAUKI ul. Waryńskiego 12, lok. A 221 00-631 WARSZAWA / (+48) 22 825 73 63 (+48) 22 234 98 78 e-mail: ksn@solidarnosc.org.pl http://www.solidarnosc.org.pl/ksn Stanowisko nr 7 Krajowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Wójta Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1421 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 23 kwietnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 23 kwietnia 1999 r. Dz.U.99.45.446 2000-06-17 zm. Dz.U.2000.49.574 1 2001-11-22 zm. Dz.U.2001.127.1396 1 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.255.2561 1 2008-08-01 zm. Dz.U.2008.122.785 1 2009-12-01 zm. Dz.U.2009.196.1516 1 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MUZEUM MIASTA PABIANIC

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MUZEUM MIASTA PABIANIC Podstawa prawna: 1. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 46, z późniejszymi zmianami). 2. Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r. Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną zarządzeniem Rektora nr 9/2009 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 42/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w roku 2015

Zasady podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w roku 2015 Zasady podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w roku 2015 1 ZASADY OGÓLNE 1. Podwyżka wynagrodzeń na niniejszych zasadach, zwanych dalej Zasadami" obowiązuje w Politechnice Białostockiej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Regulamin premiowania stosuje się do zatrudnionych w Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Instytutu... w...

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Instytutu... w... Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Instytutu... w... Układ określa warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, w tym zasady wynagradzania i nabywania prawa do innych świadczeń związanych

Bardziej szczegółowo

- Pielęgniarka środowiskowa - Higienistka stomatologiczna - Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny

- Pielęgniarka środowiskowa - Higienistka stomatologiczna - Technik medyczny, instruktor higieny, terapeuta zajęciowy, dyspozytor, ratownik medyczny Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, O KTÓRYCH MOWA W 1 ROZPORZĄDZENIA, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH Lp. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r.

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r. Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 01.04.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Warszawa, 05-10-2016 r. Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie nowego tekstu projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania

TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania załącznik do zarządzenia nr 4/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 2009 r. TABELA Nr I Maksymalne stawki miesięcznych kwot zasadniczego Maksymalna Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne wykształcenie i liczba lat pracy

Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagania kwalifikacyjne wykształcenie i liczba lat pracy ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Taryfikator kwalifikacyjny I. Pracownicy Działalności Podstawowej Stanowisko Kategoria zaszeregowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia nr.60 Rektora PK Z dnia 10 grudnia 2015 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli 80 ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo