SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:"

Transkrypt

1 ul. Dowiadczalna 4, P.O. Box 201, Lublin 27 Tel.: (081) , Fax: (081) A /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostaw sprztu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzaskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Lublin, r. 1

2 Spis treci: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajcego; Oznaczenie Wykonawcy; Tryb udzielenia Zamówienia; Opis przedmiotu zamówienia; Zamówienia czciowe; Zamówienia uzupełniajce; Rozdział VII Informacje o ofercie wariantowej; Rozdział VIII Podwykonawstwo; Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Termin wykonania zamówienia; Warunki udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; Wykaz owiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu oraz wymaga okrelonych przez Zamawiajcego w zakresie oferowanych dostaw; Rozdział XII Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywanie owiadcze lub dokumentów, a take wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami; Rozdział XIII Wyjanienia i zmiany w treci siwz; Rozdział XIV Termin zwizania ofert; Rozdział XV Opis sposobu przygotowania ofert; Rozdział XVI Opis sposobu obliczania ceny; Rozdział XVII Wadium; Rozdział XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Rozdział XIX Poprawianie omyłek w treci oferty; Rozdział XX Opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział XXI Informacje o formalnociach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Rozdział XXII Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy; Rozdział XXIII Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeeli Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; Rozdział XXIV Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia; 2

3 Rozdział I Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajcego: 1. Nazwa Zamawiajcego: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzaskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zwany dalej Zamawiajcym. 2. Adres Zamawiajcego: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzaskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ul. Dowiadczalna Lublin 27 Tel. (81) Fax. (81) Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia SIWZ: Zamawiajcy udostpnia na wskazanej stronie internetowej specyfikacj istotnych warunków zamówienia wraz z załcznikami co najmniej do upływu terminu składania ofert. 4. Godziny pracy Zamawiajcego: 7:00 15:00 w dni robocze od poniedziałku do pitku. Rozdział II Oznaczenie Wykonawcy: Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawc uwaa si osob fizyczn, osob prawn, albo jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, która ubiega si o udzielenie zamówienia publicznego, złoyła ofert lub zawarła umow w sprawie zmówienia publicznego. Rozdział III Tryb udzielenia Zamówienia: postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz 759 ze zm.), dalej jako: pzp, o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 pzp. Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprztu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzaskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, z podziałem na nastpujce czci: Cz 1: Dostawa zestawów i jednostek komputerowych w iloci konfiguracji okrelonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla czci 1 (załcznik nr 1A do SIWZ). Cz 2: Dostawa notebooków w iloci i konfiguracji okrelonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla czci 2 (załcznik nr 1B do SIWZ). Cz 3: Dostawa urzdze komputerowych w iloci i konfiguracji okrelonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla czci 3 (załcznik nr 1C do SIWZ). 3

4 Cz 4: Dostawa oprogramowania, okrelonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla czci 4 (załcznik nr 1D do SIWZ). Cz 5: Dostawa programu do stymulacji obwodów mikrofalowych 2 i 3 wymiarowych, okrelonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla czci 5 (załcznik nr 1E do SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załcznikach Nr 1A 1E do SIWZ. Okrelenie przedmiotu za pomoc kodów CPV: Urzdzenia komputerowe Róny sprzt komputerowy Monitory ekranowe Komputery przenone Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Wymagania dotyczce przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiajcy wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie bdcego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do uycia (tj. bez adnych zbdnych i dodatkowych inwestycji), nieobcionego prawami osób lub podmiotów trzecich. 2. Oferowany przez Wykonawc przedmiot zamówienia musi spełnia parametry techniczne i uytkowe, moliwo zastosowania i funkcjonalno zawarte w niniejszej SIWZ. 3. Zamawiajcy wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego zgodnie z minimalnymi wymogami zawartymi w załcznikach nr 1A 1E do SIWZ oraz zapisami wzorów umów. Rozwizania równowane: 1. Ilekro w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiajcy dopuszcza rozwizania (oferty) równowane. 2. Za ofert równowan Zamawiajcy uzna t, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiajcego okrelone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale IV oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załczniku nr 1 do SIWZ, których parametry techniczne i funkcjonalne s identyczne lub lepsze ni wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3. Ewentualne wskazane przez Zamawiajcego nazwy, producenci maj na celu okrelenie klasy produktu bdcego opisem przedmiotu zamówienia i słu ustaleniu standardu nie wskazuj natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4. Wykonawca, który powoła si na rozwizania równowane, jest obowizany wykaza, e oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania okrelone przez Zamawiajcego. 4

5 Rozdział V Zamówienia czciowe: 1. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych. Podział na oferty czciowe został okrelony w rozdziale IV SIWZ. 2. Wykonawca moe złoy ofert na jedn lub wicej czci zamówienia, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowicego Załcznik Nr 2 do SIWZ. Rozdział VI Zamówienia uzupełniajce: Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci udzielenia zamówie uzupełniajcych. Rozdział VII Informacje o ofercie wariantowej: Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział VIII Podwykonawstwo: 1. Zamawiajcy da wskazania przez Wykonawc w ofercie czci zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom (jeeli zamierza powierzy). Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskae podwykonawców wraz zakresem prac jakie zamierza im powierzy. 2. Wykonawca moe powierzy wykonanie czci lub całoci zamówienia podwykonawcom. Zaangaowanie podwykonawców nie zmienia zobowiza Wykonawcy wobec Zamawiajcego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowników. Rozdział IX Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia wynosi: do 30 dni od dnia podpisania umowy dla kadej czci. Rozdział X Warunki udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spełniaj warunki udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pzp, dotyczce: 1.1 posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania; 1.2 posiadania wiedzy i dowiadczenia; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spełniaj warunek udziału w postpowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznociach, o których mowa w art. 24 pzp. 5

6 3. Jako spełniajcy warunki udziału w postpowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2 zostan ocenieni Wykonawcy, którzy wyka si naleytym wykonaniem co najmniej jednej dostawy sprztu komputerowego o wartoci brutto minimum: a) w czci 1: ,00 zł (słownie: siedemdziesit tysicy złotych), b) w czci 2: ,00 zł (słownie: pitnacie tysicy złotych), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie. Przez warto dostawy Zamawiajcy rozumie łczn warto dostarczonych produktów w ramach jednej umowy. Przez jedn dostaw Zamawiajcy rozumie sum dostaw w ramach jednej umowy. W pozostałych czciach postpowania (tj. cz. 3-5) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postpowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2 Wykonawcy składaj tylko owiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pzp. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postpowaniu zostanie dokonana w oparciu o owiadczenia i dokumenty złoone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postpowaniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg. formuły spełnia nie spełnia. 5. Wykonawca jest zobowizany w zakresie wskazanym przez Zamawiajcego, wskaza nie póniej ni na dzie składania ofert spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust 1 pzp. 6. Z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego zostan wykluczeni Wykonawcy, którzy: 6.1 wykonywali bezporednio czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego postpowania, z wyłczeniem czynnoci wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust 1 pzp, lub posługiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci, chyba ze udział tych Wykonawców w postpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 6.2 nie wnieli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuony okres zwizania ofert lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust 3 pzp, albo nie zgodzili si na przedłuenie okresu zwizania ofert; 6.3 złoyli nieprawdziwe informacje majce wpływ lub mogce mie wpływ na wynik prowadzonego postpowania; 6.4 nie wykazali spełnienia warunków udziału w postpowaniu; 6.5 nalec do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), złoyli odrbne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postpowaniu, chyba e wyka, e istniejce midzy nimi powizania nie prowadz do zachwiania uczciwej konkurencji pomidzy Wykonawcami w postpowaniu o udzielenie zamówienia; 6.6 nie złoyli wyjanie o których mowa w art. 24b ustawy; 6.7 nie złoyli listy podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust 2d ustwy. 7. W przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wicej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia: 7.1 warunek okrelony powyej w punkcie 1 ppkt 1.1 oraz w punkcie 2 spełnia musi kady Wykonawca samodzielnie; 6

7 7.2 w zakresie warunku okrelonego w punkcie 1 ppkt oceniany bdzie łczny potencjał. Rozdział XI Wykaz owiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu oraz wymaga okrelonych przez Zamawiajcego w zakresie oferowanych dostaw: A) Wykaz owiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postpowaniu: 1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu wymienionych w rozdz. X pkt 1 ppkt Wykonawcy zobowizani s przedłoy (w przypadku wspólnego ubiegania si o wykonanie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców n/w dokument moe by złoony wspólnie, lecz w takim wypadku owiadczenie musi by podpisane przez pełnomocnika upowanionego do ich reprezentowania w postpowaniu lub reprezentowania ich w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upowanionych przedstawicieli kadego z Wykonawców składajcych ofert wspóln): 1.1 Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust 1 pzp wg wzoru stanowicego załcznik nr 3 do SIWZ. 2. W zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postpowaniu wymienionego w rozdz. X pkt 1 ppkt 1.2 którego opis sposobu dokonywania oceny spełnienia okrelono w rozdz. X pkt. 3.1 Wykonawcy zobowizani s przedłoy (w przypadku wspólnego ubiegania si Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ponisze dokumenty ma obowizek złoy ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywa bd spełnienie warunku): 2.1 wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigłych równie wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załczeniem dowodów, czy zostały wykonane lub s wykonywane naleycie wg wzoru stanowicego załcznik nr 5 do SIWZ. W przypadku gdy wskazane usługi wykonał inny podmiot (nie Wykonawca), podmiot ten musi uczestniczy w postpowaniu (wykaz składa podwykonawca) oraz wymagane jest załczenie pisemnego zobowizania tego podmiotu (podwykonawcy), e bdzie uczestniczył w realizacji zamówienia Dowodami, o których mowa w pkt. 2.1, s: a) powiadczenie, z tym e w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub cigłych powiadczenie powinno by wydane nie wczeniej ni na 3 miesice przed upływem terminu składania ofert; b) owiadczenie Wykonawcy, jeeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska powiadczenia, o którym mowa w lit. a); c) zgodnie z 9 ust. 2 Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty maj by składane (Dz. U. z 7

8 2013 Nr 0, poz. 231) Wykonawca, w miejsce powiadcze, o których mowa w 1 ust 2 pkt 1 (tj. pkt lit. a)), moe przedkłada dokumenty potwierdzajce naleyte wykonanie dostaw lub usług, okrelone w 1 ust 1 pkt 3 Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mog by składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); W przypadku, gdy Zamawiajcy, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2.1, zostały wczeniej wykonane, Wykonawca nie ma obowizku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt ; W razie koniecznoci, szczególnie gdy wykaz lub dowody budz wtpliwoci Zamawiajcego lub gdy z powiadczenia albo z innego dokumentu wynika, e zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienaleycie, Zamawiajcy moe zwróci si bezporednio do właciwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały zosta wykonane, o przedłoenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezporednio Zamawiajcemu. 3. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postpowaniu okrelonego w rozdz. X pkt. 2 SIWZ Wykonawcy zobowizani s przedłoy (w przypadku wspólnego ubiegania si o wykonanie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców poniej wymienione dokumenty musz by złoone przez kadego z Wykonawców składajcych ofert wspóln): 3.1 owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowicego załcznik nr 4 do SIWZ. 3.2 aktualny odpis z właciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. W zakresie wykazania przez Wykonawc braku podstaw do wykluczenia go z postpowania w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) pzp, Wykonawcy zobowizani s przedłoy: W przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wicej Wykonawców poniej wymienione dokumenty musz by złoone przez kadego z Wykonawców składajcych ofert wspóln. 4.1 List podmiotów nalecych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz Ze zm.); 4.2 Informacj o tym, e Wykonawca nie naley do grupy kapitałowej. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach okrelonych w art. 26 ust 2b pzp, kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s powiadczane za zgodno z oryginałem odpowiednio przez Wykonawc lub te podmioty. 6. Jeeli Wykonawca wykazujc spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pzp polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, to zobowizany jest równie 8

9 przedłoy pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 7.1 Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.2 niniejszego rozdziału składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajcy odpowiednio, e: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. 7.2 Jeeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ppkt 8.1 zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. B) Wykaz owiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia, e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okrelonym przez Zamawiajcego: 1. W celu potwierdzenia, e oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom okrelonym przez Zamawiajcego, do oferty naley dołczy: 1.1 dokumenty i certyfikaty wskazane w załcznikach 1A 1E do SIWZ. C) Forma dokumentów: 1. Dokumenty winny by złoone w oryginale lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc z zastrzeeniem ust W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia oraz podmiotów innych o których mowa w art. 26 ust 2b pzp, kopie dokumentów dotyczcych odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów musz by powiadczane za zgodno z oryginałem przez Wykonawc lub te podmioty (kady z Wykonawców powiadcza za zgodno z oryginałem wyłcznie te dokumenty, które dotycz tego Wykonawcy). 3. Zamawiajcy moe da oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci. 4. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym naley przedłoy wraz z tłumaczeniem na jzyk polski. 5. Owiadczenia winny by złoone w formie oryginału. 6. Pisemne zobowizanie tzw. podmiotów innych, o których mowa w cz. A pkt 8 winno by złoone w formie oryginału. 7. Upowanienie / pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno by dołczone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołczonych do oferty. Pełnomocnictwo naley złoy w formie oryginału lub kopii powiadczonej notarialnie. D) Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia winni ustanowi pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postpowaniu albo do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, i takie pełnomocnictwo dołczy do oferty. 9

10 2. Pełnomocnictwo powysze powinno jednoznacznie okrela postpowanie, do którego si odnosi i precyzowa zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynika wola wszystkich pełnomocników o ich wspólnym wystpowaniu w postpowaniu (dotyczy konsorcjum). 3. Jeeli oferta Wykonawców ubiegajcych si wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiajcy zada przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego umowy regulujcej współprac tych wykonawców (o ile nie została złoona w ofercie). Rozdział XII Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywanie owiadcze lub dokumentów, a take wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami: 1. W niniejszym postpowaniu owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj faksem lub drog elektroniczn. 2. Forma pisemna jest dopuszczalna zawsze chyba, e zachodz wyjtki przewidziane w pzp. 3. Jeeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazuj owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, kada ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Powysze nie dotyczy oferty, któr składa si w formie pisemnej. 5. Nie udziela si adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjanie, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajcego zapytania w sprawach wymagajcych zachowania pisemnoci postpowania. 6. Osoby uprawnione do kontaktowania si z Wykonawcami: Agnieszka Jusiska, tel. (81) , Rozdział XIII Wyjanienia i zmiany w treci SIWZ: 1. Wykonawca moe zwróci si do Zamawiajcego o wyjanienie treci siwz. Zamawiajcy udzieli niezwłocznie wyjanie, jednak nie póniej ni na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, e wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł do zamawiajcego nie póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeeli wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjanie, Zamawiajcy moe udzieli wyjanie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 3. Przedłuenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Tre zapyta wraz z wyjanieniami Zamawiajcy przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania ródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe przed upływem terminu do składania ofert zmieni tre SIWZ. Dokonan w ten sposób zmian przekazuje si niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza j take na stronie internetowej. 6. Zmiany treci SIWZ s kadorazowo wice dla Wykonawców. Rozdział XIV Termin zwizania ofert: 1. Wykonawca pozostaje zwizany ofert przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 10

11 Rozdział XV Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert. 2. Ofert składa si pod rygorem niewanoci, w formie pisemnej. 3. Oferta musi by podpisana przez osoby upowanione do składania owiadcze woli w imieniu wykonawcy. Upowanienie do podpisania oferty musi by dołczone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załczonych przez wykonawc. 4. Oferta musi by podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), czyli musi by opatrzona własnorcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upowanionej. Podpis musi by czytelny, pozwalajcy na identyfikacj osoby podpisujcej ofert. Obok złoonego nieczytelnego podpisu powinna by przystawiona piecztka zawierajca imi i nazwisko osoby podpisujcej ofert. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada piecztki imiennej, powinien na dokumentach złoy własnorczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umoliwiajce identyfikacj osoby składajcej podpis. 5. Oferta powinna by sporzdzona w jzyku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub rcznie pismem czytelnym, np. długopisem, atramentem lub innym trwałym, sposobem. 6. Kompletna oferta musi zawiera: 6.1 Prawidłowo wypełniony formularz oferty (załcznik nr 2 do SIWZ), zawierajcy kalkulacj ceny. 6.2 Prawidłowo wypełniony opis oferowanego towaru w zakresie czci na któr składana jest oferta (załczniki nr 6A 6E do SIWZ). 6.3 Owiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ. 6.4 Stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upowanienie do podpisania oferty nie wynika bezporednio z dokumentów dołczonych do oferty. 6.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiajcy pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6.6 Wadium (do oferty naley dołczy dowód wniesienia wadium). 7. Zaleca si, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, musz by przez niego parafowane. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty. 9. Zaleca si, aby wykonawca zamiecił ofert w zewntrznej i wewntrznej kopercie z tym, e: zewntrzna koperta (opakowanie) powinna by zaadresowana na zamawiajcego, zawiera oznaczenie: " Oferta na dostaw sprztu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzaskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. A /13 oraz nie otwiera przed r. godz bez nazwy i piecztki wykonawcy; koperta wewntrzna powinna zawiera ofert i by zaadresowana na wykonawc, tak, aby mona było odesła ofert w przypadku jej wpłynicia po terminie. 10. Wykonawca moe wprowadzi zmiany oraz wycofa złoon przez siebie ofert przed terminem składania ofert: a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne owiadczenie, e ofert sw wycofuje, w zamknitej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 9 z dopiskiem wycofanie, b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne owiadczenie, i ofert sw zmienia, okrelajc zakres i rodzaj tych zmian a jeli owiadczenie o zmianie pociga za sob konieczno wymiany czy te przedłoenia nowych dokumentów wykonawca 11

12 winien dokumenty te złoy. Powysze owiadczenie i ew. dokumenty naley zamieci w zamknitej kopercie wewntrznej i zewntrznej, oznaczonych jak w pkt. 9 przy czym koperta zewntrzna powinna mie dopisek zmiany. 11. Wykonawca nie moe wprowadzi zmian do oferty oraz wycofa jej po upływie terminu składania ofert. 12. Zamawiajcy niezwłocznie zwraca oferty złoone po terminie. 13. Postpowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiajcy moe ograniczy dostp do informacji zwizanych z postpowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach okrelonych w ustawie. 14. Nie ujawnia si informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeeli Wykonawca, nie póniej ni w terminie składania ofert, zastrzegł, e nie mog one by udostpniane. 15. W przypadku zastrzeenia informacji Wykonawca ma obowizek wydzieli z oferty informacje stanowice tajemnic jego przedsibiorstwa i oznaczy je klauzul nie udostpnia. Informacje stanowi tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z póniejszymi zmianami). 16. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzee w ofercie informacje, które nie stanowi tajemnicy przedsibiorstwa lub s jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrbnych przepisów, informacje te bd podlegały udostpnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeone dokumenty. 17. Zamawiajcy prowadzi protokół postpowania. Protokół wraz z załcznikami jest jawny. 18. Zamawiajcy udostpnia protokół lub załczniki do protokołu na wniosek, na zasadach okrelonych w rozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 padziernika 2010 r. w sprawie protokołu postpowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458). Załczniki do protokołu udostpnia si po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewanieniu postpowania, z tym e oferty udostpnia si od chwili ich otwarcia. Rozdział XVI Opis sposobu obliczania ceny: 1. Podane w ofercie ceny musz by wyraone w PLN. 2. Cen oferty dla kadej czci odrbnie naley obliczy poprzez sporzdzenie kalkulacji ceny oferty z uwzgldnieniem wszystkich wymaga niniejszej SIWZ. 3. Cena podlegajc ocenie dla kadej czci odrbnie jest cena oferty brutto. 4. Cena oferty brutto dla kadej czci odrbnie powinna obejmowa wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym m.in.: koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z opakowaniem, koszty montau obejmujcego rozpakowanie, zainstalowanie, podłczenie do odpowiednich instalacji, sprawdzenie (wykonanie wymaganych prób i pomiarów), uruchomienie i przekazanie do uytku oraz powinna uwzgldnia wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleytej oraz zgodnej z obowizujcymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, podatek VAT. 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT ley po stronie Wykonawcy. Zamawiajcy wymaga, aby Wykonawca obliczajc cen oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowizujcym na dzie składania ofert. 12

13 6. Koszty transportu, koszty ubezpieczenia w czasie transportu, załadunku, rozładunku i gwarancja dostarczenia przedmiotu niniejszego zamówienia w stanie nienaruszonym do miejsca dostawy oraz ewentualne koszty cła pozostaj po stronie Wykonawcy. 7. Cen oferty naley poda w formularzu oferty słownie i liczbowo. Kwoty i wartoci naley zaokrgli do dwóch miejsc po przecinku. 8. Jeeli złoono ofert, której wybór prowadziłby do powstania obowizku podatkowego Zamawiajcego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczcym wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiajcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowizek wpłaci zgodnie z obowizujcymi przepisami. 9. Zamawiajcy nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Rozdział XVII Wadium: 1. Zamawiajcy da od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Wykonawcy przystpujcy do przetargu obowizani s wnie wadium w wysokoci: w czci 1: 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysice złotych), w czci 2: 500,00 złotych (słownie: piset złotych), w czci 3: 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych), w czci 4: 50,00 złotych (słownie: pidziesit złotych), w czci 5: 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych). W przypadku składania oferty na kilka czci, warto wadium stanowi suma wadiów ustalonych dla poszczególnych czci. 3. Wadium moe by wnoszone: a) w pienidzu, b) porczeniach bankowych lub porczeniach spółdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej (z tym, e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci. 4. W przypadku wniesienia przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by sporzdzona zgodnie z obowizujcym prawem i winna zawiera nastpujce elementy: a) nazw dajcego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeeli jest upowaniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiajcego), gwaranta banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajcych gwarancji oraz wskazanie ich siedzib; b) okrelenie wierzytelnoci, która ma by zabezpieczona gwarancj; c) kwot gwarancji; d) termin wanoci gwarancji, obejmujcy co najmniej okres zwizania ofert, e) zobowizanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne danie Zamawiajcego zawierajce owiadczenie, i Wykonawca którego ofert wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach okrelonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie wykonawcy 13

14 Oraz gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 pzp, nie złoył dokumentów lub owiadcze, o których mowa w art. 25 ust 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie 5. Postanowienia pkt. 4 stosuje si równie do porcze, okrelonych w pkt. 3b). 6. Wadium wnoszone w pienidzu naley wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajcego: Do oferty naley dołczy dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien by umieszczony tytuł: Wadium na przetarg - Dostawa sprztu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzaskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A /13 8. Wadium naley wnie przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienidzu za pomoc przelewu bankowego Zamawiajcy bdzie uwaał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzcy rachunek Zamawiajcego potwierdzi, e otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. (w wymienionym przypadku dołczenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawc lub dokumentu powiadczajcego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczajcym do stwierdzenia przez Zamawiajcego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawc). 9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub porczenia, do oferty naley załczy w oddzielnej koszulce czy kopercie oryginał gwarancji lub porczenia (nie zszywa z ofert). 10. Zamawiajcy zwróci wadium zgodnie z art. 46 pzp, za wyjtkiem wystpienia okolicznoci, o których mowa w art. 46 ust 4a oraz art. 46 ust 5 pzp. Rozdział XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Ofert naley złoy w siedzibie Zamawiajcego - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Dowiadczalna 4; Lublin pok. 18 (sekretariat) w terminie do dnia r., do godz Za termin złoenia oferty uwaa si termin jej dotarcia do Zamawiajcego. 3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostan zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 4. Oferty bd podlega rejestracji przez Zamawiajcego. Kada przyjta oferta zostanie opatrzona adnotacj okrelajc dokładny termin przyjcia oferty tzn. dat kalendarzow oraz godzin i minut, w której została przyjta. Do czasu otwarcia ofert, bd one przechowywane w sposób gwarantujcy ich nienaruszalno. 5. Otwarcie ofert odbdzie si w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiajcego - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Dowiadczalna 4; Lublin, pok. 6 (sala seminaryjna). 6. Postpowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisj przetargow powołan Zarzdzeniem Dyrektora Zamawiajcego. 7. Postpowanie toczy si bdzie z podziałem na cz: jawn i niejawn. 8. Zamawiajcy bezporednio przed otwarciem ofert poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Nastpnie zamawiajcy otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazw (firm) i adres (siedzib) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a take informacje dotyczce ceny oferty. 9. Informacje, o których mowa w pkt 8 Zamawiajcy przekae niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 14

15 10. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodnoci przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, owiadcze, wykazów, danych i informacji. Rozdział XIX Poprawianie omyłek w treci oferty: 1. Zamawiajcy poprawi w ofercie: 1.1 oczywiste omyłki pisarskie; 1.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzgldnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 1.3 inne omyłki polegajce na niezgodnoci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowodujce istotnych zmian w treci oferty; - niezwłocznie zawiadamiajc o tym Wykonawc, którego oferta została poprawiona. 2. Za oczywist omyłk rachunkow, o której mowa w ppkt 1.2, Zamawiajcy uzna w szczególnoci: 2.1 wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawc w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzgldnieniem ich konsekwencji, 2.2 omyłki polegajce na rozbienoci w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmujc za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych oblicze arytmetycznych, 2.3 omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w formularzu oferty stawce podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku. 3. W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegajcych poprawieniu, oczywistym dla Zamawiajcego bdzie, i cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiajcy dokonujc poprawienia omyłek przyjmie, e prawidłowo podano cen jednostkow netto i poprawi pozostałe wartoci liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty. Rozdział XX Opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru. Przy dokonywaniu oceny Komisja Przetargowa posłuy si nastpujcym wzorem: C = (C n / C o ) x 100% x 100 pkt Gdzie: C przyznane punkty; C n najnisza cena ofertowa (brutto) sporód wszystkich wanych ofert; C o cena oferty ocenianej (brutto). Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która uzyska najwiksz ilo punktów (100). 2. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działa matematycznych bd zaokrglane do dwóch miejsc po przecinku lub z wiksz dokładnoci, jeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrglenia nie wystpuje rónica w iloci przyznanych punktów. 15

16 3. Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Rozdział XXI Informacje o formalnociach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajcy zawiadomi Wykonawców, którzy złoyli oferty o: 1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm), siedzib albo imi i nazwisko, siedzib albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofert wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a take, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoonych ofert zawierajcym, a take punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj; 1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne; 1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne; 1.4 terminie zawarcia umowy okrelonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowizany jest podpisa umow w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o niniejsze zamówienie (na zasadach konsorcjum), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, przed podpisaniem umowy o realizacj przedmiotowego zamówienia, s zobowizani złoy Zamawiajcemu umow regulujc współprac tych podmiotów okrelajc m.in.: 3.1 Zobowizanie do realizacji wspólnego przedsiwzicia gospodarczego obejmujcego swoim zakresem realizacj przedmiotu zamówienia; 3.2 Okrelenie zakresu działania poszczególnych stron; 3.3 Okrelenie lidera konsorcjum; 3.4 Czas obowizywania umowy, który nie moe by krótszy, ni okres obejmujcy realizacj zamówienia; 3.5 Wykluczenie moliwoci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia; 3.6 Okrelenie odpowiedzialnoci solidarnej członków konsorcjum wzgldem Zamawiajcego; 3.7 Zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajcego. 4. Osoba podpisujca umow powinna by umocowana do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy. 5. Jeeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie bdzie wynikało z dokumentu rejestrowego lub innego dokumentu złoonego wraz z ofert, Zamawiajcy da aby Wykonawca złoył przed podpisaniem umowy dokumentu, z którego wynika bdzie umocowanie do reprezentacji Wykonawcy czy te stosownych pełnomocnictw. 6. Pełnomocnictwo powinno by przedstawione w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez notariusza. 16

17 7. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowizuje si do przedłoenia Zamawiajcemu informacji o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im powierzy w toku wykonywania zamówienia jeli dotyczy. 8. Niedopełnienie obowizków, o których mowa w pkt 2 7 uznane zostanie przez Zamawiajcego, jako uchylanie si Wykonawcy od zawarcia umowy, o którym mowa w pkt Jeeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana bdzie uchylał si od zawarcia umowy, zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz sporód pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zajd przesłanki uniewanienia postpowania, o których mowa w art. 93 pzp. 10. Wykonawca ma obowizek zawrze umow zgodnie z warunkami umowy stanowicymi załcznik nr 7 do SIWZ. 11. Umowa zawarta w sprawie niniejszego zamówienia bdzie jawna i bdzie podlegała udostpnieniu na zasadach okrelonych w przepisach o dostpie do informacji publicznej. Rozdział XXII Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy: Zamawiajcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. Rozdział XXIII Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeeli Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 1. Postanowienia dotyczce warunków realizacji niniejszego zamówienia uregulowane s w załcznikach nr 7A 7E do SIWZ. 2. Wszelkie rozliczenia zwizane z realizacj niniejszego zamówienia publicznego dokonywane bd w PLN. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy. Rozdział XXIV Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub moe dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego zasad okrelonych w ustawie Prawo zamówie publicznych, przysługujrodki ochrony prawnej przewidziane ustaw w Dziale VI, tj. odwołanie oraz skarga, z zastrzeeniem art.180 ust. 2 ustawy. W sprawach nieuregulowanych niniejsz specyfikacj stosuje si obowizujce przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy. Załczniki składajce si na integraln cz specyfikacji: Załczniki Nr 1A 1E Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załcznik Nr 2 Formularz ofertowy Załcznik Nr 3 Owiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych Załcznik Nr 4 Owiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania na 17

18 podstawie art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówie publicznych Załcznik Nr 5 Wykaz dostaw Załczniki Nr 6A 6E Opis oferowanego towaru Załczniki Nr 7A 7E Wzory umów Załcznik Nr 8 PassMark - CPU Mark High End CPUs - Updated 15th of March 2013, PassMark - Disk Rating High End Drives - Updated 15th of March 2013, PassMark - G3D Mark High End Videocards - Updated 15th of March 2013 Zatwierdził: Z-CA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk 18

19 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 1A do SIWZ Cz 1: Dostawa zestawów i jednostek komputerowych o parametrach nie gorszych ni:. 1.1 Zestaw komputerowy z dedykowan kart graficzn 1 sztuka Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2. Zastosowanie Komputer bdzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostpu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Procesor Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiga w tecie wydajnoci PassMark Performance Test (wynik dostpny: w załczniku pobrany ze strony co najmniej wynik 9476 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzie ) Zamawiajcy zastrzega sobie, i w celu sprawdzenia poprawnoci przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczy Zamawiajcemu oprogramowanie testujce, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuszym ni 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajcego. 4. Pami operacyjna 8GB (2x4GB) 5. Dysk twardy Min. 1TB 6. Karta graficzna Grafika powinna osiga w tecie wydajnoci PassMark Performance Test co najmniej wyniki 1292 punktów w G3D Mark (wynik na dzie ) (wynik dostpny w załczniku pobrany ze strony: ) 7. Wyposaenie multimedialne Karta dwikowa zintegrowana z płyt główn, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 8 kanałowa (7.1) 2 złcza z przodu obudowy: wyjcie słuchawkowe i wejcie mikrofonowe 8. Obudowa Typu Mini Tower uatx (2 x 5,25 zewntrzne, 1 x 3,5 zewntrzne i 2 x 3,5 wewntrzne) Suma wymiarów obudowy max 99cm w tym waga: max. 12kg Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera nie powinien pozwala na demonta kart rozszerze i napdów bez koniecznoci uycia narzdzi; Obudowa w jednostce centralnej musi by zabezpieczona min dwoma widocznymi wkrtami lub rubami. Obudowa musi umoliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złcze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do załoenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 350W Obudowa musi posiada wbudowany wizualny lub dwikowy system diagnostyczny, słucy do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególnoci musi sygnalizowa: uszkodzenie lub brak pamici RAM uszkodzenie złczy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video

20 9. Zgodno z systemami operacyjnymi i standardami uszkodzenie dysku twardego awari BIOS u awari procesora Oferowany system diagnostyczny nie moe wykorzystywa minimalnej iloci wolnych slotów wymaganych w punkcie 20 specyfikacji, Oferowane modele komputerów musz posiada certyfikat Microsoft, potwierdzajcy poprawn współprac oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7(załczy wydruk ze strony Microsoft) lub równowany. 10. BIOS BIOS oferowanego komputera powinien posiada min. funkcjonalno : Moliwo odczytania z BIOS: Modelu komputera, Wersji BIOS, Modelu procesora wraz z informacjami o wielkoci pamici podrcznej Cache L2 i L3 Informacji o iloci pamici RAM Informacji o dysku twardym: model oraz pojemno Informacji o napdzie optycznym Moliwo wyłczenia/włczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera USB, kontrolera RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłczonych do niego, urzdze zewntrznych. Moliwo konfiguracji procesora, Virtualization Technology, CPU XD Support, Milti Core, Turbo Boost Technology lub równowane, Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewntrznych urzdze oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłczonych do niego, urzdze zewntrznych. Moliwo ustawienia hasła administratora oraz hasła na dysk twardy bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłczonych do niego urzdze zewntrznych Moliwo włczenia/wyłczenia funkcjonalnoci Wake On LAN bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłczonych do niego, urzdze zewntrznych. 11. Certyfikaty i Certyfikat ISO9001 dla producenta sprztu (załczy dokument standardy potwierdzajcy spełnianie wymogu) Deklaracja zgodnoci CE (załczy do oferty) Głono jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norm ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy zapis/odczyt na dysk (WORK) wynoszca maksymalnie 27dB (załczy owiadczenie) 12. Gwarancja 3 letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do koca nastpnego dnia roboczego Firma serwisujca musi posiada ISO 9001:2000 na wiadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzajce załczy do oferty. Owiadczenie producenta komputera, e w przypadku nie wywizywania si z obowizków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujcej, przejmie na siebie 13. Wsparcie techniczne producenta wszelkie zobowizania zwizane z serwisem. Moliwo telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprztowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezporednio u producenta lub jego przedstawiciela.

21 14. Wymagania dodatkowe Dostp do najnowszych sterowników i uaktualnie na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty naley dołczy link strony. Zainstalowany stabilny system operacyjny w jzyku polskim, w pełni obsługujcy prac w domenie i kontrol uytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarzdzanie oprogramowaniem i konfiguracj systemu w technologii Group Policy. System operacyjny, zainstalowany na sprzcie komputerowym nie wymagajcy aktywacji za pomoc telefonu lub Internetu + nonik. Wbudowane porty: min. 1 x VGA, min. 1 x HDMI, min. 1 x S/PDIF 19. Edytor tekstów 1 sztuka Opis 20. Zasilacz awaryjny 1 sztuka Opis min. 1 x RJ45 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewntrz komputera w tym min 3 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 port USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilo i rozmieszczenie (na zewntrz obudowy komputera) portów USB nie moe by osignita w wyniku stosowania konwerterów, przejciówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płyt główn, wspierajca obsług WoL (funkcja włczana przez uytkownika), PXE 2.1, umoliwiajca zdalny dostp Wbudowany lub zainstalowany na płycie głównej Bluetooth 3.0, nie zajmujcy portów USB oraz slotu PCIe, Karta sieciowa Wi-Fi Płyta główna wyposaona w : min 1 złcze PCI Express x16, min. 3 złcze PCI Express x 1, min. 4 złcza DIMM z obsług do 32GB DDR3 pamici RAM, min. 4 złcza SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0; min. 1 msata wbudowany na płycie głównej Zintegrowany z płyt główn kontroler RAID 0,1,5 Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych min 18-in-1 Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolk (scroll) min 800dpi Nagrywarka DVD +/-RW Opakowanie musi by wykonane z materiałów podlegajcych powtórnemu przetworzeniu. Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe zawierajce nastpujce elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierajcy formaty plików.docx,.xlsx,.pptx, accdb, jzyk polski, zawierajcy aplikacj słuc do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umoliwiajc współprac z serwerem przy pomocy protokołu dostpu MAPI/RPC. Edytor tekstów, musi by zgodny z posiadanym przez Zamawiajcego (Grupowa licencja oprogramowania Microsoft lub równowana). Moc pozorna 700VA, ilo gniazd wyjciowych 8 szt. Czas podtrzymania przy obcieniu 50% min. 13 min, przy 100% min 3 min., wolnostojcy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 600, faks 22 59 79 603, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań:

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A do SIWZ Część 1: Dostawa notebooków w ilości 7 sztuk o parametrach nie gorszych niż: 1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJCY: Zakład Ubezpiecze Społecznych Oddział w Gdasku 80-748 Gdask, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 100000/271/4/2015/ZAP/ADG PRZEBUDOWA SALI OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJCY: Gmina Miasto Szczecin łobki Miejskie ul. Podhalaska 1-3 70-452 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOENIA OFERTY W POSTPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer ogoszenia: 405592-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo