Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1

2 Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Projekcie Umowie Wykonawcy Zamawiającym u.p.z.p., ustawie PZP umowie o podwykonawstwo Głównych dostawach należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy dostawy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych; należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Spójności pn.: Poprawa gospodarki wodno ściekowej dla aglomeracji Opole TRIAS Opolski etap należy przez to rozumieć umowę na wykonanie dostawy - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu systemu podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz z załącznikami (w SIWZ wyrażenia umowa lub kontrakt należy rozumieć jako określenia równoważne). należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę i zawarła kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na realizację dostawy będącej przedmiotem niniejszej SIWZ. należy przez to rozumieć spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami; należy przez to rozumieć dostawy wykonane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które spełniają warunki określone w pkt ) SIWZ W kwestii definicji i wykładni słów, pojęć i wyrażeń, niezdefiniowanych w SIWZ lub wzorze Umowy zastosowanie mają definicje legalne, wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie Prawo budowlane i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Kodeksie cywilnym. W przypadku braku definicji legalnych lub ich sprzeczności Strony zobowiązane są do wspólnej interpretacji i wykładni znaczeń użytych słów i wyrażeń, z tym zastrzeżeniem, iż będą one tak tłumaczone, aby zmierzały do realizacji celu, dla którego Umowa została zawarta. O ile nie wskazano inaczej znaczenia słów i wyrażeń nie objętych definicjami legalnymi uwzględniały one będą znaczenia powszechne wskazane w szczególności w Słowniku Języka Polskiego PWN dostępnym na stronie internetowej lub w dalszej kolejności w ostatnim wydaniu wersji drukowanej i nie będą powodowały zwiększenia kosztów zawarcia i realizacji Umowy. Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 2 z 74

3 Spis treści: 1. Nazwa i adres Zamawiającego Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia częściowe Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Opis sposobu przygotowania oferty Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ Zebranie Wykonawców Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Zmiany lub wycofanie złożonej oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Tryb otwarcia ofert Zwrot oferty złożonej po terminie Termin związania ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Aukcja elektroniczna Oferta z rażąco niską ceną Uzupełnienie oferty Tryb oceny ofert Wykluczenie Wykonawcy Odrzucenie oferty Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia Unieważnienie postępowania Środki ochrony prawnej Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wykaz załączników do niniejszej SIWZ...24 Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 3 z 74

4 1. Nazwa i adres Zamawiającego Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o Opole, ul. Oleska 64 tel faks: adres internetowy: adres poczty elektronicznej: 2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod numerem w dniu r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej w dniu r. 3. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o zamówienie sektorowe (art. 132 ust.1 pkt.4 i ust.2 w zw. z art. 3 ust.1 pkt.3 ustawy PZP) powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust.1 ustawy PZP. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwzględnieniem jej rozdziału 5. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu systemu, w tym: 1. CZĘŚĆ nr 1: Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego dwuzakresowego ciśnieniowo - ssącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia i nadbudowy: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu 1 kpl. fabrycznie nowego pojazdu specjalnego - w rozumieniu art. 2 pkt. 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2012r., poz ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo o ruchu drogowym - pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Części 1) przedstawiony został w załączniku nr 2A do SIWZ Nazwy i kody dostaw objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania Pojazdy do zbierania odpadów Pojazdy do transportu odpadów Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 4 z 74

5 1.3. Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego urządzeniom w załączniku nr 2A do SIWZ, jest, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego, jak określone w załączniku nr 2A do SIWZ oraz we wzorze umowy Dostarczony samochód specjalny będzie posiadał: książkę gwarancyjną, niezbędne do normalnego funkcjonowania: - instrukcje obsługi w języku polskim; - certyfikaty; - świadectwa/homologacje, katalog części zamiennych i inne wymagane prawem polskim i UE dokumenty, w tym niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny w rozumieniu art. 2 pkt. 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym Dostarczony do siedziby Zamawiającego samochód będzie w pełni przygotowany do użytkowania Wykonawca przeszkoli 3 pracowników Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu co najmniej 16 godzin, w tym 8 godzin szkolenia praktycznego i 8 godzin szkolenia teoretycznego (z zakresu obsługi, konserwacji, przeglądów, drobnych napraw i eksploatacji pojazdu) w równomiernym rozbiciu na 4 dni robocze w godzinach od 7:00 do 15: Samochód będzie fabrycznie nowy (rok produkcji 2014) nieużytkowany za wyjątkiem standardowych prób fabrycznych nowego samochodu i przejechanym kilometrażem pomiędzy producentem podwozia a wykonawcą zabudowy, wykonaniem rejestracji oraz dostarczeniem kompletnego pojazdu do siedziby Zamawiającego, wolny od wad fizycznych i prawnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Formularz specyfikacji technicznej dla CZĘŚCI nr 1: Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego dwuzakresowego ciśnieniowo - ssącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji stanowiący Załącznik nr 2A do SIWZ. 2. CZĘŚĆ nr 2: Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego do inspekcji telewizyjnej kanalizacji. Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia i nadbudowy: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu 1 kpl. fabrycznie nowego pojazdu specjalnego - w rozumieniu art. 2 pkt. 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym - pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Części 2) przedstawiony został w załączniku nr 2B do SIWZ Nazwy i kody dostaw objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: Pojazdy silnikowe do transportu towarów Kamery cyfrowe Rejestratory obrazu wideo 2.3. Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego urządzeniom w załączniku nr 2B do SIWZ, jest, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 5 z 74

6 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego, jak określone w załączniku nr 2B do SIWZ oraz we wzorze umowy Dostarczony samochód specjalny będzie posiadał: książkę gwarancyjną, niezbędne do normalnego funkcjonowania: - instrukcje obsługi w języku polskim; - certyfikaty; - świadectwa/homologacje, katalog części zamiennych i inne wymagane prawem polskim i UE dokumenty, w tym niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny w rozumieniu art. 2 pkt. 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym Dostarczony do siedziby Zamawiającego samochód specjalny będzie w pełni przygotowany do użytkowania Wykonawca przeszkoli 3 pracowników Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu co najmniej 16 godzin w tym 8 godzin szkolenia praktycznego i 8 godzin szkolenia teoretycznego (z zakresu obsługi, konserwacji, przeglądów, drobnych napraw i eksploatacji pojazdu) w równomiernym rozbiciu na 4 dni robocze w godzinach od 7:00 do 15: Samochód będzie fabrycznie nowy (rok produkcji 2014) nieużytkowany za wyjątkiem standardowych prób fabrycznych nowego samochodu i przejechanym kilometrażem pomiędzy producentem podwozia a wykonawcą zabudowy, wykonaniem rejestracji oraz dostarczeniem kompletnego pojazdu do siedziby Zamawiającego, wolny od wad fizycznych i prawnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Formularz specyfikacji technicznej dla CZĘŚCI nr 2: Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego do inspekcji telewizyjnej kanalizacji stanowiący Załącznik nr 2B do SIWZ. 5. Zamówienia częściowe Zamawiający dopuszcza składania ofert na wszystkie części zamówienia. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: 1) CZĘŚĆ nr 1: Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego dwuzakresowego ciśnieniowo - ssącego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. 2) CZĘŚĆ nr 2: Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego do inspekcji telewizyjnej kanalizacji. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Termin wykonania zamówienia 1. Wymagany termin wykonania zamówienia dla CZĘŚCI nr 1 i CZĘŚCI nr 2 wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy dla danej części zamówienia. Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 6 z 74

7 2. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Umowy przez Zamawiającego. 3. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Umowy przez Zamawiającego. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia dla CZĘŚCI nr 1 lub CZĘŚCI nr 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu oceny spełnienia tych warunków. Warunki określone w pkt ) i 4) powyżej zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże co następuje: Lp. Nazwa warunku Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a) dla CZĘŚCI nr 1: jedną dostawę kompletnego podwozia min. trzyosiowego z zabudową (tj. urządzeniem specjalnym dwuzakresowym ciśnieniowo - ssącym do czyszczenia i udrażniania kanalizacji na podwoziu samochodu), 1 Posiadania wiedzy i doświadczenia; b) dla CZĘŚCI nr 2: jedną dostawę kompletnego samochodu specjalnego do inspekcji telewizyjnej kanalizacji, lub jedną dostawę samochodu dostawczego oraz jedną dostawę zabudowy urządzenia specjalnego do inspekcji telewizyjnej kanalizacji wraz z jej montażem na samochodzie specjalnym - w ramach maksymalnie dwóch umów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił. 2 Sytuacja finansowa i ekonomiczna Wykonawca musi wykazać, że: a) dla CZĘŚCI nr 1: posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN b) dla CZĘŚCI nr 2: - posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 7 z 74

8 W przypadku złożenia oferty jednocześnie dla dwóch części przedmiotu zamówienia, powyższy warunek będzie uważany za spełniony przez Wykonawcę jeżeli wykaże się posiadaniem wolnych środków lub zdolności kredytowej w wysokości równej co najmniej ,00 PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 u.p.z.p. nie później niż na dzień składania ofert. 4. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych określonych w rozdz. 9, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: 10. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą: a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., którego wzór zawiera zał. nr 3 do SIWZ; b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie którego wzór stanowi zał. nr 5A /nr 5B do SIWZ; Dowodami o których mowa powyżej są: - poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. - W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. d) (OPCJONALNIE) KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO: i) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 8 z 74

9 ii) iii) iv) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne (oryginał) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał w tym zakresie na potencjale innych podmiotów, według wzoru określonego w zał. nr 6 do niniejszej SIWZ; lub - inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający), Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Do oferty załączyć należy dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało. Zamawiający wymaga, aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, który jednoznacznie potwierdzi dysponowanie przez Wykonawcę ww. zasobami podczas realizacji zamówienia, e) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu, wymaga się, w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt ) a) lub w pkt ) b) niniejszej SIWZ przedstawienia dokumentu dotyczącego podmiotu udostępniającego. Dokument ten przedstawia się Zamawiającemu w oryginale lub w kopii poświadczonej przez ten podmiot za zgodność z oryginałem. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 u.p.z.p. zobowiązani są załączyć do oferty: 1) Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia zawartych w art. 24 ust. 1 u.p.z.p., którego wzór zawiera zał. nr 4 do SIWZ; 2) Aktulany odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 9 z 74

10 7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 u.p.z.p., albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz składa wymagane dokumenty zgodnie z treścią 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231, dalej zw. Rozporządzeniem): 1) Zamiast dokumentów potwierdzających niewykluczenie Wykonawcy z postępowania składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast następujących dokumentów - zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 10 z 74

11 którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. u.p.z.p. oceniane będzie łącznie. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 u.p.z.p.) mogą być złożone przez tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku. 4. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. (Załącznik nr 3 do SIWZ) składają wszyscy wykonawcy wspólnie lub w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanowiony przez nich Pełnomocnik. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 12. Wadium 1. Wysokość wadium 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: a) Dla CZĘŚCI nr 1: ,00 PLN Wadium słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 PLN b) Dla CZĘŚCI nr 2: ,00 PLN Wadium słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN 2. Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: bezwarunkowego i bezspornego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 11 z 74

12 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank BGK oddział Opole ) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca winien złożyć w ofercie kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W tym przypadku Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium, jeżeli oryginał dokumentu zostanie złożony w KASIE Zamawiającego (kasa mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Oleskiej 64 w Opolu przy Biurze Obsługi Klienta) przed upływem terminu składania ofert. Oryginał wadium należy umieścić w oznaczonej kopercie z dopiskiem oryginał wadium. Odpowiedzialność za skuteczne wniesienie wadium ponosi wyłącznie Wykonawca. 3) W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oryginał lub kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajduje sie na rachunku Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu składania ofert. 4. Termin wniesienia wadium 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt ). 5. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Utrata wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 1. Informacje ogólne Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 12 z 74

13 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto, tj. z podatkiem od towarów i usług) podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty - odpowiednio dla CZĘŚCI nr 1 / CZĘŚCI nr Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem Umowy. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, f) za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust. 2 u.p.z.p. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGK O/Opole ) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić pisemnie zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji lub poręczenia powinno spełniać wymagania określone w SIWZ - pkt ) lit.: a), b), c) i d) oraz być nieodwołalne, bezwarunkowe, a także powinno zawierać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowego i bezspornego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany w tym żądaniu oraz być zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść gwarancji lub poręczenia. W przypadku zmiany terminów realizacji Kontraktu Wykonawca obowiązany jest aktualizować okres ważności zabezpieczenia i zapewnić jego ciągłość przed wygaśnięciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczególności w przypadku przedłużenia wykonania zamówienia, a także w innych przypadkach wskazanych w Kontrakcie, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść gwarancji lub poręczenia, co dotyczy także gwarancji i poręczeń przedkładanych jako aktualizacja. 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 7) Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 1) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, po protokolarnym bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego, 2) Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia na okres trwania rękojmi za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane w terminie 15 (piętnastu) dni po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi. Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 13 z 74

14 14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 1. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 2. Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w PLN. 15. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania podstawowe 1) Na każdą CZĘŚĆ zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w oddzielnej kopercie). Ofertę należy złożyć w 1-ym egzemplarzu (oryginał). 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści i formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek złożony najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu archiwizacji, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 9) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art ; kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 14 z 74

15 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Wszystkie strony niepodpisane przez osoby uprawnione, muszą być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane, ani parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez, osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 9.4 SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (pełnomocnika) lub te podmioty. 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Zawartość oferty. 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty dla danej CZĘŚCI zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A/ nr 1B do SIWZ wraz z uzupełnionym w kolumnie C formularzem specyfikacji technicznej dostawy wskazanym w SIWZ jako załącznik nr 2A lub nr 2B do SIWZ. b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru(należy załączyć oryginał lub kserokopie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upełnomocnioną do wystawienia przedmiotowego pełnomocnictwa, lub potwierdzoną przez notariusza); c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginłem przez osobę upełnomocnioną do wystawienia przedmiotowego pełnomocnictwa, lub potwierdzoną przez notariusza); d) Dokumenty określone w pkt. 10 SIWZ, e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, f) Inne dokumenty wymienione w SIWZ. 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 3) Dokumenty wskazane w pkt ) w ppkt. b) f) SIWZ, jako załączniki do oferty (Formularza ofertowego) stanowią jej integralną część. 16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 1. Wyjaśnianie treści SIWZ 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 15 z 74

16 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 2) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający publikuje na stronie internetowej. Pytania należy kierować na adres: Jednostka Realizująca Projekt II Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. ul. Oleska 64, Opole faks: Zmiany w treści SIWZ 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ. 2) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 4) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszcza na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ. 5) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 17. Zebranie Wykonawców 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informacja o terminie zebrania zostanie zamieszczona także na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ. 2. Nieobecność Wykonawcy na zebraniu nie wpłynie na dalszy przebieg postępowania. 18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: - w sprawie przedmiotu zamówienia: Andrzej Sitek, tel , - w sprawie procedury przetargowej: Dorota Mucha, tel Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 16 z 74

17 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Opole, ul. Oleska 64, budynek A, II piętro, w następującym terminie: do dnia r. Do godz. 10:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. ul. Oleska Opole Oferta w postępowaniu na dostawę pn.: Kontrakt 7. Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu systemu realizowanego w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno ściekowej dla aglomeracji Opole TRIAS Opolski etap III, CZĘŚĆ nr ( ) 1 (nr referencyjny sprawy: JRP.III-252-1/14) nie otwierać przed:. (wpisać termin otwarcia ofert) 3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 21. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o., Opole, ul. Oleska 64, w sali konferencyjnej, w budynku D. W dniu r. O godz. 11:00 1 Należy podać nr CZĘŚCI Nr zamówienia: JRP.III-252 1/14 Strona 17 z 74

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Związek Międzygminny 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12 Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 41 352 18 01 Nr fax +48 41 352 18 01 www.nidzicakw.biuletyn.net ZM/JRP/DT/341-1/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.19.2015

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.19.2015 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.19.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt 28 SIWZ Usługa asysty i wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich ~ 1 ~ Lubski Dom Kultury w Lubsku pl. Jana Pawła II 1 68-300 Lubsko (+48 68) 372 05 21, wew.104 http://www.ldk.lubsko.pl e-mail: ldk.lubsko@o2.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: LDK.341-1/2010

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa e-mail : pgmnysa@poczta.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn: (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.35.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa dwóch kompletów rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo