SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa tel , fax , NIP: Numer sprawy: 38/ZP/14 Warszawa r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania w trybie przetargu nieograniczonego ZATWIERDZAM...

2 I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - adres: Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 - numer NIP: REGON: bank (nazwa, oddział, nr konta): PEKAO S.A. nr konta: godziny urzędowania: poniedziałek - piątek adres strony Zamawiającego: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (zwaną dalej Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowany pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP. Sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie regenerowany i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć urządzenie opakowane oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta) nie dotyczy komputerów poleasingowych (zadanie nr 25). 4. Sprzęt i oprogramowanie muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 5. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 6. Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1 Monitory A Zadanie nr 2 Komputery A Zadanie nr 3 Monitory B Zadanie nr 4 Monitory C Zadanie nr 5 Drukarka A Zadanie nr 6 Laptop Zadanie nr 7 Sprzęt komputerowy A Zadanie nr 8 Rzutnik Zadanie nr 9 Sprzęt komputerowy B Zadanie nr 10 Sprzęt komputerowy C Zadanie nr 11 Urządzenie wielofunkcyjne A Zadanie nr 12 Sprzęt komputerowy D Zadanie nr 13 Sprzęt komputerowy E Zadanie nr 14 Komputery B Zadanie nr 15 Drukarka B Zadanie nr 16 Drukarka C 2

3 Zadanie nr 17 Sprzęt komputerowy F Zadanie nr 18 Sprzęt komputerowy G Zadanie nr 19 Sprzęt komputerowy H Zadanie nr 20 Komputery C Zadanie nr 21 - Sprzęt komputerowy I Zadanie nr 22 - Sprzęt komputerowy J Zadanie nr 23 - Sprzęt komputerowy K Zadanie nr 24 Urządzenie wielofunkcyjne B Zadanie nr 25 Komputery poleasingowe Zadanie nr 26 Oprogramowanie A Zadanie nr 27 Oprogramowanie B Zadanie nr 28 Oprogramowanie C Zadanie nr 29 - Oprogramowanie D 7. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych CPV: komputery przenośne; komputer biurkowy; monitory ekranowe; drukarki laserowe; pamięć flash; różny sprzęt komputerowy; części komputerów; przełączniki; sieć internetowa; urządzenia sieciowe; dyski; projektory wideo; serwery; pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE Dopuszcza się składanie ofert częściowych. V. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3

4 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ wg sposobu spełnia / nie spełnia. IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY Wykonawca składa wraz z ofertą sporządzoną na Formularzu ofertowym i cenowym, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia: 1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ( ) składania ofert. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. d. Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1), lit. b. i c. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, ppkt 1) lit. a. i d. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 4

5 zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt.1 ppkt. 1) litera c. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt. 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 7. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną e - mail. W przypadku zastosownia faxu lub drogi elektronicznej e - mail, Zamawiający wymaga potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, na numer faxu (022) , a oryginał został dostarczony/przesłany pocztą. 4. Ze względów organizacyjnych zaleca się przesłanie dokumentów w godzinach urzędowania Zamawiającego: 08:00 15: Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: a) Starszy Referent Sekcji Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych: Barbara Czupryniak tel , poniedziałek - piątek Treść zapytania należy przesłać do Zamawiającego w formie opisanej w pkt. X ppkt 1, 2, 3 oraz na adres Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego: 7. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem sprawy 38/ZP/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: a) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia i terminie w którym zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego; b) zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej: oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu). 9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający: 5

6 a) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, c) zamieści informację na stronie internetowej: oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu), - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10. Na pisemny wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia ofert. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ustalonej daty składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą., z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą Pełnomocnikiem. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 5. Wykonawca wypełnia wszystkie załączniki dołączone przez Zamawiającego. 6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte lub zbindowane. 7. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 9. Wymagane oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 10. W miejscach w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 1 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 1 Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.). 1 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. W opakowaniu musi być zamieszczone: a) oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, b) dokument wymieniony w pkt. IX pkt 1 ppkt 1) litera c. SIWZ, 6

7 c) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa osoba wymieniona w dokumencie wskazanym w lit. b, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 14. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, NR SPRAWY: 38/ZP/14. NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 100, NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 16. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 17. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 18. W ofercie Wykonawca poda: wartość, % podatku VAT oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. XV poniżej. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia r. do godz Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 100 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 6. W części jawnej przetargu: a. przed otwarciem ofert będzie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia; b. po otwarciu ofert będzie podane do wiadomości: imię i nazwisko Wykonawcy lub nazwa firmy oraz adres (siedziba) Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego - załącznika nr 2 do SIWZ. Sposób obliczenia ceny: ilość x cena jednostkowa = wartość + VAT% = wartość brutto. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne. 4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz ze zm.). 5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7

8 XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się osobno dla każdego zadania 100% kryterium najniższej ceny brutto. Kryterium ceny wskaźnik C C = najniższa oferowana cena brutto spośród zakwalifikowanych ofert cena brutto badanej oferty x 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w kryterium ceny. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaakceptował wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 8

9 W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu i informacja o której mowa w art. 181 ustawy Pzp. XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy; c) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych (w ramach jednej części/zadania), przy czym cena jednostkowa danego asortymentu i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie; d) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach, w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie. XXII. PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której/których wykonanie powierzy podwykonawcom. XXIII. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 - wzór umowy W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie Ustawa: Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny 9

10 pieczęć Wykonawcy załącznik nr 1 do SIWZ... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)... (telefon/ fax wykonawcy) NIP...; REGON... FORMULARZ OFERTOWY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania: Ja (imię i nazwisko)... reprezentując firmę (nazwa)... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma: Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę 1 : Zadanie nr 1 Monitory A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 2 Komputery A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... 1 Należy wypełnić w zależności od części/zadania na które Wykonawca składa ofertę. 10

11 Zadanie nr 3 Monitory B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 4 Monitory C Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 5 Drukarka A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 6 Laptop Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 7 Sprzęt komputerowy A Wartość :... 11

12 plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 8 Rzutnik Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 9 Sprzęt komputerowy B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 10 Sprzęt komputerowy C Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 11 Urządzenie wielofunkcyjne A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... 12

13 Zadanie nr 12 Sprzęt komputerowy D Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 13 Sprzęt komputerowy E Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 14 Komputery B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 15 Drukarka B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 16 Drukarka C Wartość :... 13

14 plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 17 Sprzęt komputerowy F Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 18 Sprzęt komputerowy G Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 19 Sprzęt komputerowy H Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 20 Komputery C Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... 14

15 Zadanie nr 21 Sprzęt komputerowy I Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 22 Sprzęt komputerowy J Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 23 Sprzęt komputerowy K Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 24 Urządzenie wielofunkcyjne B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 25 Komputery poleasingowe Wartość :... 15

16 plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 26 Oprogramowanie A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 27 Oprogramowanie B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 28 Oprogramowanie C Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 29 Oprogramowanie D Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... 16

17 Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 4. Uważa się za związaną niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 5. Zapoznała się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy. 6. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie / następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić):.. Lp. Zakres prac Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: , dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnict 17

18 załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1 MONITORY A Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Monitor LED 24 szt. 2 o parametrach nie gorszych niż: Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany Typ wyświetlacza: IPS LED matowy Obszar aktywny: Kontrast: przynajmniej 1000:1 5. Jasność: przynajmniej 300 cd/m2 6. Czas reakcji: max 5 ms 7. Rozdzielczość podstawowa: 1920x Wielkość plamki (pion. x poz.): max 0.27 x 0.27 mm 9. Częstotliwość odświeżania poziomego: khz 10. Częstotliwość odświeżania pionowego: Hz 1 Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 178 / Wbudowane głośniki: tak 1 Regulacja wysokości: tak 14. Regulacja kąta pochylenia: tak 15. Obrót ekranu (funkcja PIVOT") 90': tak 16. Inne: - Podstawowe złącza: D-Sub, DVI-D, DisplayPort, 1 x mini jack (audio), min. 4 porty USB - Kompatybilny z blokadą Kensington Lock 17. Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE dla monitora Parametry oferowane

19 - Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora - Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star. Wszystkie dokumenty dostarczyć wraz dostawą. 18. Gwarancja: Okres gwarancji 36 miesięczny 18. Wartość VAT % Wartość brutto RAZEM ZADANIE NR 2 KOMPUTERY A CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Komputer biurkowy kpl. 2 o parametrach nie gorszych niż: Parametry oferowane Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 9,407 punktów Passmark CPU Mark 4. Pamięć operacyjna: Min. 16GB pracujące w dual channel 5. Parametry pamięci masowej: Zamontowane 2 wewnętrzne dyski twarde:- min. 256GB SSDmin. 1TB SATAIII 6. Wydajność grafiki: Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 4,114 punktów Passmark G3D Mark 7. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa: - Midi Tower wyposażona w min: 2 kieszenie wewnętrzne 3,5, 2 kieszenie zewnętrzne 5,25, zainstalowany czytnik kart pamięci 19 w - Zasilacz o mocy min 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz wyposażony w lampkę diagnostyczną,- W celu szybkiej

20 weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Włączenie komputera Stan uśpienia/gotowości Problem z płytą główną Problem z zasilaczem 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft,potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 10. Ergonomia: Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz ucho na kłódkę 1 Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego komputera do oferty należy dołączyć odnośnik do strony internetowej. 1 Wymagania dodatkowe: Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Sernice Pack 1 na dysku SSD nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub równoważny system operacyjny współpracujący z procesorami o architekturze x Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 32GB. Posiada tryb Windows XP niezbędny do uruchamiania starszego oprogramowania niekompatybilnego z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/8. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. Możliwość pracy wielowątkowej. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Okienkowy system operacyjny. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI, 6 portów USB (w tym min. 2 porty USB 0) oraz min. 2 porty USB wyprowadzone na zewnątrz komputera: z przodu obudowy, port sieciowy RJ- 45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, wejście liniowe, wyjście liniowe oraz wejście mikrofonu na tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe 4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę

21 WoL (funkcja włączana przez użytkownika); 5. Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1 6.Klawiatura USB czarna układzie polski programisty producenta komputera 7.Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) producenta komputera 8.Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 9. Dołączony nośnik ze sterownikami 1Certyfikaty i standardy: 1 - Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. 14.Warunki gwarancji: miesięczna gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera dokumenty potwierdzające, dostarczyć wraz z dostawą. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta dostarczyć wraz z dostawą. Komputer biurkowy kpl. 4 o parametrach nie gorszych niż: Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 7,083 punktów Passmark CPU Mark 4. Pamięć operacyjna: Min. 8GB pracujące w dual channel 5. Parametry pamięci masowej: Min. 1TB SATAIII 6. Wydajność grafiki:

22 Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 1,287 punktów Passmark G3D Mark 7. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa: - Midi Tower wyposażona w min: 2 kieszenie wewnętrzne 3,5, 2 kieszenie zewnętrzne 5,25, zainstalowany czytnik kart pamięci 19 w - Zasilacz o mocy min 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz wyposażony w lampkę diagnostyczną, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Włączenie komputera Stan uśpienia/gotowości Problem z płytą główną Problem z zasilaczem 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 10. Ergonomia: Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz ucho na kłódkę 1 Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego komputera do oferty należy dołączyć odnośnik do strony internetowej. 1 Wymagania dodatkowe: 1). Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Sernice Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub równoważny system operacyjny współpracujący z procesorami o architekturze x Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 32GB. Posiada tryb Windows XP niezbędny do uruchamiania starszego oprogramowania niekompatybilnego z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/8. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. Możliwość pracy wielowątkowej. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role,

23 funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Okienkowy system operacyjny. 2). Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI, 6 portów USB (w tym min. 2 porty USB 0) oraz min. 2 porty USB wyprowadzone na zewnątrz komputera: z przodu obudowy, port sieciowy RJ- 45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, wejście liniowe, wyjście liniowe oraz wejście mikrofonu na tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 3). Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe 4). Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika); 5). Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1 6).Klawiatura USB czarna układzie polski programisty producenta komputera 7).Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) producenta komputera 8).Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 9). Dołączony nośnik ze sterownikami 1 Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. 14. Warunki gwarancji: 24-miesięczna gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające dostarczyć wraz z dostawą. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta dostarczyć wraz z dostawą. RAZEM Wartość VAT % Wartość brutto 23

24 ZADANIE NR 3 MONITORY B CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Monitor LED szt. 7 o parametrach nie gorszych niż: Typ: w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Monitor: Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Typ wyświetlacza: TN LED 16:9 4. Obszar aktywny: Kontrast: przynajmniej 1000:1 6. Jasność: przynajmniej 250 cd/m2 7. Czas reakcji: max 5 ms 8. Rozdzielczość podstawowa: 1920x Wielkość plamki (pion. x poz.): max x mm 10. Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 160 / Wbudowane głośniki: tak 1 Regulacja wysokości: tak 1 Regulacja kąta pochylenia: tak 14. Inne: - Podstawowe złącza: D-Sub, DVI-D, DisplayPort, 1 x mini jack (audio), min. 4 porty USB 15. Gwarancja: Okres gwarancji 36 - miesięczny 16. Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu

25 - Deklaracja zgodności CE dla monitora - Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora - Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. RAZEM Wartość VAT % Wartość brutto ZADANIE NR 4 MONITORY C CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Monitor LED szt. 10 o parametrach nie gorszych niż: Typ: w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Monitor: sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Typ wyświetlacza: TN LCD matowy 4. Obszar aktywny: Kontrast: przynajmniej 1000:1 6. Jasność: przynajmniej 250 cd/m2 7. Czas reakcji: max 5 ms 8. Rozdzielczość podstawowa : 1680x Wielkość plamki (pion. x poz.): max 0.28 x 0.28mm 10. Częstotliwość odświeżania poziomego:

26 30 82 khz 1 Częstotliwość odświeżania pionowego: Hz 1 Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 170 / Regulacja wysokości: tak 14. Regulacja kąta pochylenia: Tak 15. Inne : - Podstawowe złącza: D-Sub, DVI-D 16. Gwarancja : Okres gwarancji 36 - miesięczny 17. Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE monitora - Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora - Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą RAZEM Wartość VAT % Wartość brutto 26

27 ZADANIE NR 5 DRUKARKA A CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Drukarka szt. 1 Wartość brutto o parametrach nie gorszych niż: Typ: W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Drukarka: Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Prędkość druku: min. 40 str./min. 4. Funkcja faksu : tak 5. Automatyczne kopiowanie dwustronne: tak 6. Podajnik dokumentów: min 50 arkuszy 7. Podajnik standardowy: min 500 arkuszy 8. Rozdzielczość skanowania: Optyczna minimum 1200x1200 dpi 9. Pamięć standardowa: 128MB, rozszerzalna minimum do 384MB 10. Druk dwustronny: Tak 1 Interfejs sieciowy: Wbudowany przewodowy 1 Procesor: Min. 400 mhz 1 Toner startowy: min 8000 stron, możliwość wyposażenia w toner na stron 14. Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m2 15. Zasobniki papieru: możliwość montaż zasobników papieru na min 1050 str. 16. Podajnik ręczny na formaty: A6-A4, g/m2 17. Gwarancja: Okres gwarancji 36 - miesięczny RAZEM Wartość VAT % Wartość brutto 27

28 ZADANIE NR 6 LAPTOP CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Laptop kpl. 2 o parametrach nie gorszych niż: Typ: Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 7,944 punktów Passmark CPU Mark 4. Pamięć operacyjna: 16GB 5. Wydajność grafiki: Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 1,669 punktów Passmark G3D Mark 6. Wyświetlacz: Typ : Wyświetlacz TFT, Przekątna wyświetlacza 15,6", Rozdzielczość max. LCD 1920 x 1080, Rodzaj matrycy: matowa 7. Parametry pamięci masowej: Zamontowane 2 wewnętrzne dyski twarde: - min. 128 GB SSD - min. 1TB SATA 5400 rpm. 8. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition Audio. Wbudowane głośniki i mikrofon. Zintegrowana kamera internetowa HD 720p o rozdzielczości min.1 megapiksel 9. Wymagania dotyczące baterii/zasilania: 6-komorowa, 5800 mah, Li-Ion, Maksymalny czas pracy : up to 5h (Mobile Mark 2012), Napięcie wejściowe : zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia zasilania (100/240 V), do użytku na całym świecie, Napięcie wyjściowe : 20V, Prąd wyjściowy : 8,5A

29 10. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 1 Ergonomia: Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (Gniazdo na blokadę kablową Kensington) 1 Waga [dot. komputerów przenośnych]: 2,7 kg (z baterią) 1 Wsparcie techniczne producenta: Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego komputera do oferty należy dołączyć odnośnik do strony internetowej. 14. Wymagania dodatkowe: Zainstalowany system operacyjny Windows 8 64bit PL na dysku SSD nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub równoważny system operacyjny współpracujący z procesorami o architekturze x Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 32GB. Posiada tryb Windows XP niezbędny do uruchamiania starszego oprogramowania niekompatybilnego z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/8. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. Możliwość pracy wielowątkowej. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Okienkowy system operacyjny. Wbudowane porty: 1 x D-Sub,1 x HDMI, 1 x RJ-45 LAN,1 x mikrofon, 1 x słuchawki, 1 x USB 0, 2 x USB 0, DC-in, czytnik kart pamięci 6w1(SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro) 4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika); 5. Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 4.0, Wireless 8011b/g/n LAN 6. Wymiary: Szer. x dł. x wys. : 386 x 259 x 36 mm 7. Klawiatura: czarna z regulowanym podświetleniem LED 9. Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) na dysku SSD 15. Warunki gwarancji: Co najmniej 24-miesięczna gwarancja producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające dostarczyć wraz z dostawą. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez

30 Producenta dostarczyć wraz z dostawą. 16. Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. RAZEM 16. Wartość VAT % Wartość brutto 30

31 ZADANIE NR 7 SPRZĘT KOMPUTEROWY A CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Przełącznik sieciowy szt. 4 Parametry nie gorsze niż: Typ: w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Minimum 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) Minimum 2 porty 1GE ze stykiem definiowanym przez SFP lub równoważne 4. Co najmniej 512MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash 5. Matryca przełączająca o wydajności min. 50 Gb/s (100Gb/s w trybie full duplex), wydajność przełączania przynajmniej 104Mpps 6. Obsługa przełączania w warstwie 2 - Obsługa VLAN 801Q - Możliwość uruchomienia centralnej definicji sieci VLAN i propagacji bazy na inne przełączniki w domenie administracyjnej (kompatybilny z pozostałymi przełącznikami) - Obsługa STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP wymagana możliwość deaktywacji na poszczególnych portach (lub funkcjonalności umożliwiającej natychmiastową transmisję ruchu po dołączeniu urządzenia końcowego) -agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) - obsługa ramek jumbo (9216B) na wszystkich portach - multicast - IGMPv3 snooping 7. Obsługa mechanizmów QoS - mechanizm Voice VLAN - cztery sprzętowe kolejki na port - obsługa kolejek priorytetowych (strict priority) - klasyfikacja i oznaczanie pakietów w oparciu o Cos - automatyczne wykrywanie typu dołączanego urządzenia końcowego z autokonfiguracją portu (np. telefon IP) 8. Mechanizmy zarządzania: - zarządzanie przez konsolę szeregową, SSHv2, SNMPv3, RMON, HTTPS, SCP - dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band - Port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB - Możliwość synchronizacji czasu ze źródłem zewnętrznym zgodnie z NTP - Wbudowane reflektometry (TDR) na wszystkich portach 10/100/ Możliwość klastrowania przełączników (zarządzanie grupą przełączników za pomocą pojedynczego adresu IP) - Obsługa LLDP, LLDP-MED

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Dostawa i instalacja kompletna stacja medyczna z monitorem kolorowym 2MP 21" 11 szt. oraz dostawa światłomierza z detektorem do pomiarów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080.

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080. Nr sprawy: Prz/0/0 Dębe, dnia 00r ZAPYTANIE o CENĘ Na podstawie art ustawy z dnia stycznia 00 r Prawo zamówień publicznych (DZ U Nr poz ) Szkoła Podstawowa w Dębem zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania: Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi prowadzonego pod numerem: WBG/ZP/321/3/2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.5.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I... 2 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II Nazwa i adres firmy (wykonawcy) telefon, faks, e-mail (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ... dnia... pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. ... dnia... pieczęć firmowa wykonawcy FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II...... dnia... pieczęć firmowa wykonawcy O F E R T A UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII 02-089 Warszawa, Al. Żwirki i Wigury 93 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach Tczew, dnia 5 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Kupujący w każdym przypadku dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty

Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Załącznik Nr 1 Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego przeznaczonego do prac

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo