SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa tel , fax , NIP: Numer sprawy: 38/ZP/14 Warszawa r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania w trybie przetargu nieograniczonego ZATWIERDZAM...

2 I. DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - adres: Warszawa; ul. Krasińskiego 54/56 - numer NIP: REGON: bank (nazwa, oddział, nr konta): PEKAO S.A. nr konta: godziny urzędowania: poniedziałek - piątek adres strony Zamawiającego: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (zwaną dalej Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowany pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP. Sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie regenerowany i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć urządzenie opakowane oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta) nie dotyczy komputerów poleasingowych (zadanie nr 25). 4. Sprzęt i oprogramowanie muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 5. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 6. Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1 Monitory A Zadanie nr 2 Komputery A Zadanie nr 3 Monitory B Zadanie nr 4 Monitory C Zadanie nr 5 Drukarka A Zadanie nr 6 Laptop Zadanie nr 7 Sprzęt komputerowy A Zadanie nr 8 Rzutnik Zadanie nr 9 Sprzęt komputerowy B Zadanie nr 10 Sprzęt komputerowy C Zadanie nr 11 Urządzenie wielofunkcyjne A Zadanie nr 12 Sprzęt komputerowy D Zadanie nr 13 Sprzęt komputerowy E Zadanie nr 14 Komputery B Zadanie nr 15 Drukarka B Zadanie nr 16 Drukarka C 2

3 Zadanie nr 17 Sprzęt komputerowy F Zadanie nr 18 Sprzęt komputerowy G Zadanie nr 19 Sprzęt komputerowy H Zadanie nr 20 Komputery C Zadanie nr 21 - Sprzęt komputerowy I Zadanie nr 22 - Sprzęt komputerowy J Zadanie nr 23 - Sprzęt komputerowy K Zadanie nr 24 Urządzenie wielofunkcyjne B Zadanie nr 25 Komputery poleasingowe Zadanie nr 26 Oprogramowanie A Zadanie nr 27 Oprogramowanie B Zadanie nr 28 Oprogramowanie C Zadanie nr 29 - Oprogramowanie D 7. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych CPV: komputery przenośne; komputer biurkowy; monitory ekranowe; drukarki laserowe; pamięć flash; różny sprzęt komputerowy; części komputerów; przełączniki; sieć internetowa; urządzenia sieciowe; dyski; projektory wideo; serwery; pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE Dopuszcza się składanie ofert częściowych. V. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3

4 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ wg sposobu spełnia / nie spełnia. IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY Wykonawca składa wraz z ofertą sporządzoną na Formularzu ofertowym i cenowym, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia: 1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ( ) składania ofert. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. d. Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1, ppkt 1), lit. b. i c. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, ppkt 1) lit. a. i d. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 4

5 zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt.1 ppkt. 1) litera c. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. ppkt 1) lit. a) oraz w pkt. 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 7. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną e - mail. W przypadku zastosownia faxu lub drogi elektronicznej e - mail, Zamawiający wymaga potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, na numer faxu (022) , a oryginał został dostarczony/przesłany pocztą. 4. Ze względów organizacyjnych zaleca się przesłanie dokumentów w godzinach urzędowania Zamawiającego: 08:00 15: Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: a) Starszy Referent Sekcji Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych: Barbara Czupryniak tel , poniedziałek - piątek Treść zapytania należy przesłać do Zamawiającego w formie opisanej w pkt. X ppkt 1, 2, 3 oraz na adres Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego: 7. Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem sprawy 38/ZP/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: a) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia i terminie w którym zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego; b) zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej: oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu). 9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający: 5

6 a) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, c) zamieści informację na stronie internetowej: oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy głównym wejściu do Instytutu), - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10. Na pisemny wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia ofert. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ustalonej daty składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą., z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą Pełnomocnikiem. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 5. Wykonawca wypełnia wszystkie załączniki dołączone przez Zamawiającego. 6. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte lub zbindowane. 7. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 9. Wymagane oświadczenia muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 10. W miejscach w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 1 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 1 Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.). 1 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. W opakowaniu musi być zamieszczone: a) oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty, b) dokument wymieniony w pkt. IX pkt 1 ppkt 1) litera c. SIWZ, 6

7 c) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa osoba wymieniona w dokumencie wskazanym w lit. b, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 14. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia: OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, NR SPRAWY: 38/ZP/14. NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 100, NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: WIML, ul. Krasińskiego 54/56, Warszawa PUNKT EWIDENCYJNY WIML bud. nr 2, pok. nr Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 16. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 17. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 18. W ofercie Wykonawca poda: wartość, % podatku VAT oraz wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. XV poniżej. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 bud. nr 2 w Punkcie Ewidencyjnym WIML, pokój nr 37, nie później niż do dnia r. do godz Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 100 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Krasińskiego 54/56 budynek nr 5, sala konferencyjna (parter). 5. Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 6. W części jawnej przetargu: a. przed otwarciem ofert będzie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia; b. po otwarciu ofert będzie podane do wiadomości: imię i nazwisko Wykonawcy lub nazwa firmy oraz adres (siedziba) Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego - załącznika nr 2 do SIWZ. Sposób obliczenia ceny: ilość x cena jednostkowa = wartość + VAT% = wartość brutto. Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne. 4. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz ze zm.). 5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7

8 XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się osobno dla każdego zadania 100% kryterium najniższej ceny brutto. Kryterium ceny wskaźnik C C = najniższa oferowana cena brutto spośród zakwalifikowanych ofert cena brutto badanej oferty x 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w kryterium ceny. Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy), który będzie stanowił załącznik do umowy. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaakceptował wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 8

9 W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu i informacja o której mowa w art. 181 ustawy Pzp. XXI. MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych urządzeń lub warunków wykonania, w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; b) zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy; c) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych (w ramach jednej części/zadania), przy czym cena jednostkowa danego asortymentu i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie; d) zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach, w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie. XXII. PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której/których wykonanie powierzy podwykonawcom. XXIII. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 - wzór umowy W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie Ustawa: Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny 9

10 pieczęć Wykonawcy załącznik nr 1 do SIWZ... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)... (telefon/ fax wykonawcy) NIP...; REGON... FORMULARZ OFERTOWY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania: Ja (imię i nazwisko)... reprezentując firmę (nazwa)... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma: Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę 1 : Zadanie nr 1 Monitory A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 2 Komputery A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... 1 Należy wypełnić w zależności od części/zadania na które Wykonawca składa ofertę. 10

11 Zadanie nr 3 Monitory B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 4 Monitory C Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 5 Drukarka A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 6 Laptop Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 7 Sprzęt komputerowy A Wartość :... 11

12 plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 8 Rzutnik Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 9 Sprzęt komputerowy B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 10 Sprzęt komputerowy C Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 11 Urządzenie wielofunkcyjne A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... 12

13 Zadanie nr 12 Sprzęt komputerowy D Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 13 Sprzęt komputerowy E Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 14 Komputery B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 15 Drukarka B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 16 Drukarka C Wartość :... 13

14 plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 17 Sprzęt komputerowy F Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 18 Sprzęt komputerowy G Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 19 Sprzęt komputerowy H Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 20 Komputery C Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... 14

15 Zadanie nr 21 Sprzęt komputerowy I Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 22 Sprzęt komputerowy J Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 23 Sprzęt komputerowy K Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 24 Urządzenie wielofunkcyjne B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 25 Komputery poleasingowe Wartość :... 15

16 plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 26 Oprogramowanie A Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 27 Oprogramowanie B Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 28 Oprogramowanie C Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... Zadanie nr 29 Oprogramowanie D Wartość :... plus podatek VAT w wysokości:...% Wartość brutto:... 16

17 Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 4. Uważa się za związaną niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 5. Zapoznała się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy. 6. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie / następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić):.. Lp. Zakres prac Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: , dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnict 17

18 załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1 MONITORY A Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Monitor LED 24 szt. 2 o parametrach nie gorszych niż: Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany Typ wyświetlacza: IPS LED matowy Obszar aktywny: Kontrast: przynajmniej 1000:1 5. Jasność: przynajmniej 300 cd/m2 6. Czas reakcji: max 5 ms 7. Rozdzielczość podstawowa: 1920x Wielkość plamki (pion. x poz.): max 0.27 x 0.27 mm 9. Częstotliwość odświeżania poziomego: khz 10. Częstotliwość odświeżania pionowego: Hz 1 Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 178 / Wbudowane głośniki: tak 1 Regulacja wysokości: tak 14. Regulacja kąta pochylenia: tak 15. Obrót ekranu (funkcja PIVOT") 90': tak 16. Inne: - Podstawowe złącza: D-Sub, DVI-D, DisplayPort, 1 x mini jack (audio), min. 4 porty USB - Kompatybilny z blokadą Kensington Lock 17. Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE dla monitora Parametry oferowane

19 - Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora - Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star. Wszystkie dokumenty dostarczyć wraz dostawą. 18. Gwarancja: Okres gwarancji 36 miesięczny 18. Wartość VAT % Wartość brutto RAZEM ZADANIE NR 2 KOMPUTERY A CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Komputer biurkowy kpl. 2 o parametrach nie gorszych niż: Parametry oferowane Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 9,407 punktów Passmark CPU Mark 4. Pamięć operacyjna: Min. 16GB pracujące w dual channel 5. Parametry pamięci masowej: Zamontowane 2 wewnętrzne dyski twarde:- min. 256GB SSDmin. 1TB SATAIII 6. Wydajność grafiki: Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 4,114 punktów Passmark G3D Mark 7. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa: - Midi Tower wyposażona w min: 2 kieszenie wewnętrzne 3,5, 2 kieszenie zewnętrzne 5,25, zainstalowany czytnik kart pamięci 19 w - Zasilacz o mocy min 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz wyposażony w lampkę diagnostyczną,- W celu szybkiej

20 weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Włączenie komputera Stan uśpienia/gotowości Problem z płytą główną Problem z zasilaczem 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft,potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 10. Ergonomia: Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz ucho na kłódkę 1 Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego komputera do oferty należy dołączyć odnośnik do strony internetowej. 1 Wymagania dodatkowe: Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Sernice Pack 1 na dysku SSD nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub równoważny system operacyjny współpracujący z procesorami o architekturze x Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 32GB. Posiada tryb Windows XP niezbędny do uruchamiania starszego oprogramowania niekompatybilnego z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/8. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. Możliwość pracy wielowątkowej. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Okienkowy system operacyjny. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI, 6 portów USB (w tym min. 2 porty USB 0) oraz min. 2 porty USB wyprowadzone na zewnątrz komputera: z przodu obudowy, port sieciowy RJ- 45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, wejście liniowe, wyjście liniowe oraz wejście mikrofonu na tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe 4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę

21 WoL (funkcja włączana przez użytkownika); 5. Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1 6.Klawiatura USB czarna układzie polski programisty producenta komputera 7.Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) producenta komputera 8.Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 9. Dołączony nośnik ze sterownikami 1Certyfikaty i standardy: 1 - Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. 14.Warunki gwarancji: miesięczna gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera dokumenty potwierdzające, dostarczyć wraz z dostawą. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta dostarczyć wraz z dostawą. Komputer biurkowy kpl. 4 o parametrach nie gorszych niż: Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 7,083 punktów Passmark CPU Mark 4. Pamięć operacyjna: Min. 8GB pracujące w dual channel 5. Parametry pamięci masowej: Min. 1TB SATAIII 6. Wydajność grafiki:

22 Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 1,287 punktów Passmark G3D Mark 7. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa: - Midi Tower wyposażona w min: 2 kieszenie wewnętrzne 3,5, 2 kieszenie zewnętrzne 5,25, zainstalowany czytnik kart pamięci 19 w - Zasilacz o mocy min 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz wyposażony w lampkę diagnostyczną, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Włączenie komputera Stan uśpienia/gotowości Problem z płytą główną Problem z zasilaczem 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 10. Ergonomia: Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz ucho na kłódkę 1 Wsparcie techniczne producenta: Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego komputera do oferty należy dołączyć odnośnik do strony internetowej. 1 Wymagania dodatkowe: 1). Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Sernice Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub równoważny system operacyjny współpracujący z procesorami o architekturze x Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 32GB. Posiada tryb Windows XP niezbędny do uruchamiania starszego oprogramowania niekompatybilnego z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/8. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. Możliwość pracy wielowątkowej. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role,

23 funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Okienkowy system operacyjny. 2). Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI, 6 portów USB (w tym min. 2 porty USB 0) oraz min. 2 porty USB wyprowadzone na zewnątrz komputera: z przodu obudowy, port sieciowy RJ- 45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, wejście liniowe, wyjście liniowe oraz wejście mikrofonu na tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 3). Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe 4). Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika); 5). Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1 6).Klawiatura USB czarna układzie polski programisty producenta komputera 7).Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) producenta komputera 8).Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 9). Dołączony nośnik ze sterownikami 1 Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. 14. Warunki gwarancji: 24-miesięczna gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające dostarczyć wraz z dostawą. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta dostarczyć wraz z dostawą. RAZEM Wartość VAT % Wartość brutto 23

24 ZADANIE NR 3 MONITORY B CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Monitor LED szt. 7 o parametrach nie gorszych niż: Typ: w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Monitor: Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Typ wyświetlacza: TN LED 16:9 4. Obszar aktywny: Kontrast: przynajmniej 1000:1 6. Jasność: przynajmniej 250 cd/m2 7. Czas reakcji: max 5 ms 8. Rozdzielczość podstawowa: 1920x Wielkość plamki (pion. x poz.): max x mm 10. Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 160 / Wbudowane głośniki: tak 1 Regulacja wysokości: tak 1 Regulacja kąta pochylenia: tak 14. Inne: - Podstawowe złącza: D-Sub, DVI-D, DisplayPort, 1 x mini jack (audio), min. 4 porty USB 15. Gwarancja: Okres gwarancji 36 - miesięczny 16. Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu

25 - Deklaracja zgodności CE dla monitora - Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora - Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. RAZEM Wartość VAT % Wartość brutto ZADANIE NR 4 MONITORY C CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Monitor LED szt. 10 o parametrach nie gorszych niż: Typ: w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Monitor: sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Typ wyświetlacza: TN LCD matowy 4. Obszar aktywny: Kontrast: przynajmniej 1000:1 6. Jasność: przynajmniej 250 cd/m2 7. Czas reakcji: max 5 ms 8. Rozdzielczość podstawowa : 1680x Wielkość plamki (pion. x poz.): max 0.28 x 0.28mm 10. Częstotliwość odświeżania poziomego:

26 30 82 khz 1 Częstotliwość odświeżania pionowego: Hz 1 Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 170 / Regulacja wysokości: tak 14. Regulacja kąta pochylenia: Tak 15. Inne : - Podstawowe złącza: D-Sub, DVI-D 16. Gwarancja : Okres gwarancji 36 - miesięczny 17. Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE monitora - Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora - Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą RAZEM Wartość VAT % Wartość brutto 26

27 ZADANIE NR 5 DRUKARKA A CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Drukarka szt. 1 Wartość brutto o parametrach nie gorszych niż: Typ: W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Drukarka: Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Prędkość druku: min. 40 str./min. 4. Funkcja faksu : tak 5. Automatyczne kopiowanie dwustronne: tak 6. Podajnik dokumentów: min 50 arkuszy 7. Podajnik standardowy: min 500 arkuszy 8. Rozdzielczość skanowania: Optyczna minimum 1200x1200 dpi 9. Pamięć standardowa: 128MB, rozszerzalna minimum do 384MB 10. Druk dwustronny: Tak 1 Interfejs sieciowy: Wbudowany przewodowy 1 Procesor: Min. 400 mhz 1 Toner startowy: min 8000 stron, możliwość wyposażenia w toner na stron 14. Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m2 15. Zasobniki papieru: możliwość montaż zasobników papieru na min 1050 str. 16. Podajnik ręczny na formaty: A6-A4, g/m2 17. Gwarancja: Okres gwarancji 36 - miesięczny RAZEM Wartość VAT % Wartość brutto 27

28 ZADANIE NR 6 LAPTOP CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Laptop kpl. 2 o parametrach nie gorszych niż: Typ: Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Sprzęt nowy, nie używany, nie naprawiany. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 7,944 punktów Passmark CPU Mark 4. Pamięć operacyjna: 16GB 5. Wydajność grafiki: Karta graficzna powinna osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 1,669 punktów Passmark G3D Mark 6. Wyświetlacz: Typ : Wyświetlacz TFT, Przekątna wyświetlacza 15,6", Rozdzielczość max. LCD 1920 x 1080, Rodzaj matrycy: matowa 7. Parametry pamięci masowej: Zamontowane 2 wewnętrzne dyski twarde: - min. 128 GB SSD - min. 1TB SATA 5400 rpm. 8. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition Audio. Wbudowane głośniki i mikrofon. Zintegrowana kamera internetowa HD 720p o rozdzielczości min.1 megapiksel 9. Wymagania dotyczące baterii/zasilania: 6-komorowa, 5800 mah, Li-Ion, Maksymalny czas pracy : up to 5h (Mobile Mark 2012), Napięcie wejściowe : zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia zasilania (100/240 V), do użytku na całym świecie, Napięcie wyjściowe : 20V, Prąd wyjściowy : 8,5A

29 10. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 1 Ergonomia: Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (Gniazdo na blokadę kablową Kensington) 1 Waga [dot. komputerów przenośnych]: 2,7 kg (z baterią) 1 Wsparcie techniczne producenta: Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego komputera do oferty należy dołączyć odnośnik do strony internetowej. 14. Wymagania dodatkowe: Zainstalowany system operacyjny Windows 8 64bit PL na dysku SSD nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub równoważny system operacyjny współpracujący z procesorami o architekturze x Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 32GB. Posiada tryb Windows XP niezbędny do uruchamiania starszego oprogramowania niekompatybilnego z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7/8/8. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu. Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z zasobów sieciowych. Możliwość pracy wielowątkowej. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Okienkowy system operacyjny. Wbudowane porty: 1 x D-Sub,1 x HDMI, 1 x RJ-45 LAN,1 x mikrofon, 1 x słuchawki, 1 x USB 0, 2 x USB 0, DC-in, czytnik kart pamięci 6w1(SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro) 4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika); 5. Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 4.0, Wireless 8011b/g/n LAN 6. Wymiary: Szer. x dł. x wys. : 386 x 259 x 36 mm 7. Klawiatura: czarna z regulowanym podświetleniem LED 9. Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) na dysku SSD 15. Warunki gwarancji: Co najmniej 24-miesięczna gwarancja producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające dostarczyć wraz z dostawą. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez

30 Producenta dostarczyć wraz z dostawą. 16. Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE Wymagane dokumenty dostarczyć wraz dostawą. RAZEM 16. Wartość VAT % Wartość brutto 30

31 ZADANIE NR 7 SPRZĘT KOMPUTEROWY A CPV Lp. Nazwa urządzenia J.m. Ilość Cena jednostkowa Wartość VAT % Wartość brutto Przełącznik sieciowy szt. 4 Parametry nie gorsze niż: Typ: w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Minimum 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (Auto-MDIX) Minimum 2 porty 1GE ze stykiem definiowanym przez SFP lub równoważne 4. Co najmniej 512MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash 5. Matryca przełączająca o wydajności min. 50 Gb/s (100Gb/s w trybie full duplex), wydajność przełączania przynajmniej 104Mpps 6. Obsługa przełączania w warstwie 2 - Obsługa VLAN 801Q - Możliwość uruchomienia centralnej definicji sieci VLAN i propagacji bazy na inne przełączniki w domenie administracyjnej (kompatybilny z pozostałymi przełącznikami) - Obsługa STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP wymagana możliwość deaktywacji na poszczególnych portach (lub funkcjonalności umożliwiającej natychmiastową transmisję ruchu po dołączeniu urządzenia końcowego) -agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) - obsługa ramek jumbo (9216B) na wszystkich portach - multicast - IGMPv3 snooping 7. Obsługa mechanizmów QoS - mechanizm Voice VLAN - cztery sprzętowe kolejki na port - obsługa kolejek priorytetowych (strict priority) - klasyfikacja i oznaczanie pakietów w oparciu o Cos - automatyczne wykrywanie typu dołączanego urządzenia końcowego z autokonfiguracją portu (np. telefon IP) 8. Mechanizmy zarządzania: - zarządzanie przez konsolę szeregową, SSHv2, SNMPv3, RMON, HTTPS, SCP - dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band - Port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB - Możliwość synchronizacji czasu ze źródłem zewnętrznym zgodnie z NTP - Wbudowane reflektometry (TDR) na wszystkich portach 10/100/ Możliwość klastrowania przełączników (zarządzanie grupą przełączników za pomocą pojedynczego adresu IP) - Obsługa LLDP, LLDP-MED

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU: KOMPUTERY STACJONARNE, ROUTERY, TELEFONY

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo