SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wartość szacunkowa zamówienia: o wartości poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa tel , fax , NIP , REGON , Zatwierdził... Kierownik Zamawiającego Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r.

2 1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Sposób porozumiewania się Stron 2.1 Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, pok. nr 210A Warszawa; oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 OFERTA na: dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Nie otwierać przed godz w dniu r Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyŝszych wymogów. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o kaŝdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie złoŝoną temu Wykonawcy. 2.3 Zgodnie z art. 27 Ustawy wszelka korespondencja, w tym oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą mailową, z tym Ŝe kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, Ŝe Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezaleŝnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu. Skuteczne przekazanie drogą mailową, to posiadanie przez stronę wysyłającą potwierdzenia wysłania maila. 2.4 Oferta musi być złoŝona w formie pisemnej zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji. 2.5 Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 2.5.1) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Andrzej Pawlak, 2.5.2) w sprawach formalno prawnych Monika Wysocka,, faks: , 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest : 2

3 CZĘŚĆ I Programy komputerowe wraz z licencjami grupa CPV: , Zamówienie wchodzące w skład I części obejmuje: 1. Licencja edukacyjna na program Microsoft Office Standard 2007 PL Academic Edition MOLP 2 szt. 2. Licencja edukacyjna na program Rhino 3D Edu Lab Kit BOX na 30 stanowisk 1 szt. 3. Upgrade SolidWorks Subscription Service (obsługa serwisowa z roczną aktualizacją) dla SolidWorks EDU 200 stanowisk wraz z SolidWorks Student Access wraz z opłatą za brak ciągłości subskrypcji 1 szt. 4. Licencja na plugin do Rhino hypershothd 1szt. CZĘŚĆ II RóŜny sprzęt komputerowy grupa CPV: , , , , , , Zamówienie wchodzące w skład II części obejmuje: 1. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych z monitorem 24 cale 2 szt 2. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych z monitorem 22 cale 4 szt 3. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych bez monitora 1 szt 4. Podstawowy skaner slajdów i negatywów 1 szt 5. Notebook do aplikacji biurowych 1 szt 6. Monitor LCD 19 1 szt 7. Podstawowy zasilacz awaryjny 2 szt 8. Podstawowa drukarka do wydruków dwustronnych 1 szt 9. Skaner do slajdów i negatywów 1 szt 10. Profesjonalny zewnętrzny dysk twardy NAS 1 szt 11. Klawiatura USB OEM 3 szt 12. Mysz USB BOX 6 szt 13. Chłodzenie do procesorów z podstawką Socket A 1 szt 14. Dysk twardy 1TB 1 szt 15. Przejściówka minidvi-vga 1 szt 16. Przejściówka HDMI-DVI 1 szt 17. Pamięć RAM DDR2 2x 1GB 667MHz CL5 1 szt 18. Pamięć RAM DDR2 2x 1GB 400MHz CL4 1 szt 19. Monitor LCD 23 3 szt 20. Wiatrak 80 mm do obudowy komputerowej 3 szt 21. Wiatrak 92 mm do obudowy komputerowej 3 szt 22. Karta grafiki PCI-E 1 szt 23. Karta grafiki AGP 1 szt 24. Kabel USB 3m 2 szt 25. Kabel USB 5m 3 szt 3

4 26. Kabel HDMI 10m 1 szt 27. Zasilacz komputerowy 4 szt 28. Sanki do montaŝu dysków 2,5 w zatoce 3,5 2 szt 29. Kabel SVGA z ferrytem HD15 męski na HD15 męski 1 szt 30. Kabel USB aktywny 1 szt 31. Powietrze spręŝone w spray 4 szt 32. Pianka do czyszczenia monitorów LCD 1 szt 33. Pianka do czyszczenia obudów komputerowych 1 szt 34. Nośniki DVD-R blister 50 szt. 2 szt 35. Nośniki CD-R blister 50 szt. 2 szt 36. Pasta termoprzewodząca na pod chłodzenie do procesora 1 szt CZĘŚĆ III RóŜny sprzęt fotograficzny grupa CPV: , , , Zamówienie wchodzące w skład III części obejmuje: 1. Podstawowy projektor multimedialny 1 szt 2. Samodzielna kamera IP 2 szt 3. Projektor multimedialny 1 szt 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Siwz. 3.3 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:. Część 1 Zadanie nr 1: Programy komputerowe. Część 2 Zadanie nr 2: RóŜny sprzęt komputerowy Część 3 Zadanie nr 3: RóŜny sprzęt fotograficzny 3.4 Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość składania ofert wariantowych. 3.5 Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z wymaganiami w Załączniku nr Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 3.7 CPV: Programy komputerowe grupa CPV: , ; RóŜny sprzęt komputerowy grupa CPV: , , , , , , ; RóŜny sprzęt fotograficzny grupa CPV: , , , Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia do 10 dni od daty zawarcia umowy. 4

5 5. Opis sposobu obliczenia ceny 5.1 W formularzu ofertowym, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ naleŝy podać ryczałtową cenę brutto (cyfrowo i słownie) za realizację całego zamówienia w ramach Zadania tzw. oferty częściowej, składającą się z cząstkowych ryczałtowych cen brutto oraz kwotę podatku VAT (w ramach konkretnego zadania). Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę(oferty) częściowe na jedno lub więcej zadań, podając dla kaŝdego osobną cenę. 5.2 Cena ofertowa musi być wyraŝona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 5.3 Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 5.4 Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. 5.5 Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. 5.6 Zamawiający nie przewiduje moŝliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niŝ złoty polski. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w złoŝonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych Specyfikacją. 7. Przygotowanie oferty wymogi formalne 7.1 Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych Zadań i być sporządzona zgodnie z niniejszą Siwz i treścią określoną w Załączniku Nr 2 do Siwz. 7.2 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w której muszą być zaoferowane osobno ceny (tzw. oferty częściowe) dotyczące kaŝdego zadania. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę (oferty) częściową (częściowe) na jedno lub więcej zadań. 7.3 Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w Siwz muszą spełniać następujące wymogi: 7.3.2) oferta i wszystkie załączane dokumenty sporządzane przez Wykonawcę (równieŝ te złoŝone na załączonych do Siwz wzorach) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji bądź umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, 7.3.3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 5

6 7.3.4) pozostałe oświadczenia i dokumenty naleŝy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą osobę upowaŝnioną do reprezentowania danego Wykonawcy lub poświadczone notarialnie. 7.4 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 7.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 7.6 Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złoŝone w kolejności wskazanej w pkt 10 SIWZ, strony ponumerowane oraz połączone w sposób trwały. 7.7 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŝenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 8. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu 8.1 Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w terminie wskazanym w pkt 14.4 SIWZ i w formie określonej w Specyfikacji: 8.1.1) formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do Siwz, 8.1.2) wypełniony i podpisany opis oferowanego sprzętu zgodny w treści z Załącznikiem nr 5 do Siwz, 8.1.3) informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców, 8.1.4) pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, 8.1.5) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie określonej w pkt 8 Specyfikacji. UWAGA!! Zamawiający sugeruje teŝ załączenie do oferty dokumentów opisujących parametry techniczne oferowanych urządzeń (np.: Kart Katalogowych urządzeń, prospektów). Załączone dokumenty mogą być sporządzone w języku angielskim. 8.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7 Siwz, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 8.2.1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ, 8.2.2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6

7 9. Oferta wspólna Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 9.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 9.2 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 9.2.1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 9.2.2) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 9.3 Dokument określony w pkt 11.2 Siwz musi być złoŝony w formie określonej w pkt ) Siwz. Podpisy na dokumencie muszą być złoŝone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. 9.4 W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy kaŝdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganych warunków, w tym przypadku dokumenty wymienione w pkt ) ) Siwz składają wszyscy Wykonawcy. Oświadczenie z art. 22 Ustawy, o którym mowa w pkt ) Siwz, musi być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców lub przez pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie w imieniu kaŝdego z nich. 9.5 W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a szczególności w pkt 7 Siwz wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 9.6 Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się by poświadczenia tego dokonywał Pełnomocnik. 9.7 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres naleŝy wpisać w formularzu oferty. 10. Wykonawca zagraniczny 10.3 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt oraz Siwz, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: ) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, ) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt ) i ) Siwz powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt ) Siwz powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7

8 10.4 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt Siwz, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1 oraz w pkt 12.2 Siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 12.1 i pkt 12.2 Siwz odnoszące się do wymaganych terminów waŝności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio. 11. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemoŝliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 2. Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz co najmniej nazwą i adresem Wykonawcy. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5 pok. 19, do dnia r. do godz Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. 4. Opakowanie naleŝy zaadresować i opisać według wzoru: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, pok. nr Warszawa; oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 OFERTA na: dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Nie otwierać przed godz w dniu r 5. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 6. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 7. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust 3, będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłoŝyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upowaŝnioną do jego reprezentacji. 8

9 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5, pok. nr 210A, zgodnie z art. 86 Ustawy. 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 10. Kryteria oraz sposób oceny ofert 10.1 Ocenie będą podlegały oferty waŝne tj. oferty nie podlegające odrzuceniu Oferty oceniane będą na podstawie kryterium: - cena brutto waga 100 % KaŜda z ofert będzie punktowana w powyŝszym kryterium poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniŝszej ze wszystkich waŝnych ofert, wg poniŝszego wzoru: Pc = (Cn : Cb) x 100 pkt gdzie: Cn cena brutto najniŝsza spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb cena brutto oferty badanej Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów w kryterium oceny ofert Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej / przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. 12. Formalności konieczne do zawarcia umowy 12.1 O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wnoszenia protestów lub ich ostatecznego rozstrzygnięcia W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający moŝe zaŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 13. Umowa 13.1 Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do Siwz Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do Siwz, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów waŝności oferty. 9

10 13.3 W przypadku złoŝenia oferty wspólnej, do umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, Ŝe przewiduje moŝliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: Zamawiający dopuszcza zamianę zamówionych Urządzeń na Urządzenia nowszej generacji, o parametrach nie gorszych lub przewyŝszających przyjęte poprzednio, bez zwiększenia ich ceny. KaŜda zamiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego 14. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia poniŝej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 15. Wykaz załączników: Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią załączniki: 1) załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 2 wzór formularza Oferta, 3) załącznik nr 3 wzór oświadczenia Wykonawcy wynikającego z postanowień art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) załącznik nr 4 wzór umowy, 5) załącznik nr 5 formularz opis oferowanego sprzętu i usług, 10

11 Oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 Załącznik Nr 1 do Siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Programy komputerowe wraz z licencjami 1. Licencja edukacyjna na program Microsoft Office Standard 2007 PL Academic Edition MOLP lub równowaŝny 2. Licencja edukacyjna na program Rhino 3D Edu Lab Kit BOX na 30 stanowisk lub równowaŝny 3. Licencja SolidWorks Subscription Service (obsługa serwisowa z roczną aktualizacją) dla SolidWorks EDU 200 stanowisk z SolidWorks Student Access wraz z opłatą za brak ciągłości subskrypcji CZĘŚĆ II RóŜny sprzęt komputerowy 1. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych z monitorem 24 cale a) Komputer biurowy do aplikacji graficznych Procesor: Czterordzeniowy procesor Intel Core 2 Quad Q9400 lub równowaŝny o częstotliwości taktowania 2,66 GHz z pamięcią podręczną 6 MB oraz z fabrycznym zestawem chłodzącym, zbudowany w technologii 45nm lub równowaŝny czterordzeniowy, 64-bitowy, wykonany w technologii 45nm, mocowany do gniazda Socket 775, taktowany częstotliwością MHz i częstotliwości taktowania magistrali MHz, posiadający 6 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu, zapewniający maksymalne zuŝycie prądu na poziomie 95W, obsługujący technologie Advanced Digital Media Boost, Advanced Smart Cache, HD Boost, Intelligent Power Capability, Smart Memory Access, Virtualization Technology, Wide Dynamic Execution, z zapewnioną minimum 3 letnią gwarancją producenta Płyta główna: ASUS P5N72-T Premium lub równowaŝny w standardzie ATX oparta na chipsecie nvidia nforce 780i SLI z gniazdem procesora Socket 775, obsługująca technologię NVIDIA 3-way SLI, posiadająca minimum 2 złącza PCI-Express x1 oraz minimum 3 złącza PCI-Express x16, magistrala FSB z obsługą częstotliwości 800, 1066, 1333, 1600 MHz, płyta powinna posiadać 4 gniazda pamięci kompatybilne z pamięciami DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400), DDR (PC2-8500), DDR (PC2-9600) i umoŝliwiające obsługę do MB, płyta powinna obsługiwać dyski w technologii RAID, posiadać dwa kontrolery sieci przewodowych 1 Gb/s oraz kartę dźwiękową HD Audio Supreme FX II, z przetwornikiem Analog Devices 1988B, być wyposaŝona w następujące porty zewnętrzne: 1x External SATA, 1x FireWire, 1x PS/2, 2x RJ45, 6x USB, SPDIF out, Audio, obsługiwać technologie EPU, 3rd Generation 8-phase Power, AI Nap, Fanless Design: Stack Cool 2, Q-Fan 2, Q-Connector, Q-Shield, O.C. Profile, AI Direct Link, CrashFree BIOS 2, EZ Flash 2, MyLogo 3, AI Booster Utility, 2-Phase DDR2, O.C Profile, C.P.R., dołączone oprogramowanie Drivers and applications, Kaspersky Anti-Virus 1 year license, Image-Editing Suite, ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS AI Suite, płyta powinna mieć zapewnioną minimum 3 letnią gwarancję producenta Pamięć operacyjna: 4096MB KINGSTON DDR2 DUAL 2x2048MB PC MHz lub równowaŝny wykonana w standardzie DDR2-800 (PC2-6400) o pojemności 2x2048MB, częstotliwość pracy 800MHz, zapewniająca przepustowość MB/s, maksymalne opóźnienie (cycle latency) 5, taktowanie, maksymalne opóźnienia , zasilanie 1,800V, styki pokryte złotem, posiadająca min 5 letnią gwarancję producenta. Grafika PCI Express 2.0: NVidia GeForce GTS MB Gainward lub równowaŝny oparta na złączu PCI-E 2.0 x16, wyposaŝona w procesor graficzny o taktowaniu 745MHz, pamięć GDDR3 o wielkości 1024MB i częstotliwości pracy 2200MHz z interfejsem pamięci o szerokości 256-bitów, karta powinna obsługiwać technologie PureVideoHD, PhysX Ready, CUDA Technology, Lumenex Engine, HybridPower, 3-way SLI, GigaThread Technology, Open GL. Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu 2560x1600 (cyfrowa), 2048x1536 (analogowa). Maksymalny pobór mocy 105W. Posiadająca wyjścia HDMI, DVI oraz minimum 2 letnią gwarancję producenta. Napęd dysku twardego Seagate Barracuda GB lub równowaŝny o szerokości 3,5 cala z interfejsem Serial ATA/300 jednotalerzowy z dwoma głowicami na talerz o prędkości obrotowej obr./min, z pamięcią podręczną minimum kb, zapewniający transfer zewnętrzny na poziomie MB/s oraz średni czas dostępu 4.16 ms, posiadający minimum 3 letnią gwarancję producenta 11

12 Napęd optyczny: LG SuperMulti DVD+/-RW GH22NS30 box black lub równowaŝny, czarny typu DVD- Multi z interfejsem Serial ATA umoŝliwiający zapis DVD+/-R o prędkości minimum x22.00 oraz zapis CD-RW x32.00, pojemnośc pamięci podręcznej kb, obsługujący formaty zapisu: CD-RW, CD- R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R, formaty odczytu: Video-CD, Photo-CD, Multi-session, CD-Text, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Plus, CD-Extra, CD- DA, DVD-Video, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R Zasilacz: Chieftec (GPS-500AB-A) 500W lub równowaŝny o mocy 500W, w standardzie EPS 12V, ATX 2.0, z wtyczkami zasilania [pin] 2x 6-pin PEG, ATX 24pin, ATX 20pin, z funkcją PFC aktywną, posiadający filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy oraz przeciwprzeciąŝeniowy, oraz posiadający zabezpieczenie termiczne, z wentylatorem mm z automatyczną regulacją obrotów o głośności 27 db, natęŝenie przy napięciu +3.3V A, natęŝenie przy napięciu +5V A, natęŝenie przy napięciu +12V A, natęŝenie przy napięciu +12V A, natęŝenie przy napięciu -12V 0.50 A, natęŝenie przy napięciu +5VSB 2.00 A, posiadający minimum 2 letnią gwarancję producenta Obudowa: Chieftec Smart SH-01B-B-B - bez zasilacza lub równowaŝny typu Midi Tower, czarna, obsługująca standardy ATX i micro-atx, posiadająca 3 kieszenie 5,25; 6 kieszeni 3,5 wewnętrznch, 2 kieszenie 3,5 zewnętrzne, elementy kontrolne na przednim panelu Power LED i HDD LED, 2 złącza USB 2.0; 1 złącze FireWire i 2 złącza Audio na przednim panelu, filty przeciwkurzowe pod przednim panelem, zainstalowane 2 wentylatory 80mm, dostępne miejsca na wentylatory: 4 x 90 mm, 1 x 120 mm, miejsca na wentylatory opcjonalne: 2 x 90 mm prawy bok, 2 x 90 mm lewy bok, 1 x 120 mm tył, umoŝliwiająca obsługę bez śrubokręta, wykonana ze stali 1 mm, o wymiarach szerokość 205,00 mm, wysokość 460,00 mm, długość: 530 mm mm, maksymalna waga 15 kg, Klawiatura: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równowaŝny USB czarna o klasycznym układzie klawiszy, odporna na zalanie Mysz: Logitech Optical Wheel Mouse OEM lub równowaŝny USB czarna, trój przyciskowa z rolką posiadająca 3 letnią gwarancję producenta b) Monitor do zestawu komputerowego o parametrach podanych poniŝej Monitor LCD o przekątnej 24 cale, matryca wykonana w technologii IPS o proporcjach 16:10, wielkość piksela 0,27 mm, rozdzielczość nominalna 1920 x 1200, jasność 400 cd/m2, kontrast 1000:1, współczynnik kontrastu dynamicznego 80000:1, czas odpowiedzi matrycy 6,00 ms, obsługa 1,07 mld kolorów, wewnętrzne przetwarzanie 12 bitów, liczba pikseli na cal 94, wsparcie dla standardów przestrzeni kolorów i zgodność z nimi AdobeRGB (pokrycie 96%), Tryb RGB (pokrycie 100%), zgodność z trybem xvycc, gama barw: 110% (CIE 1976), kąt widzenia w poziomie 178, kąt widzenia w pionie 178, złącza 1xD-Sub 15-pin, 1xDVI-D, 1xHDMI, zgodność z technologią HDCP, posiadający obrotowy ekran moŝliwość regulacji wysokości, wbudowany system zarządzania kablami, czytnik kart pamięci oraz koncentrator USB 2.0 Hi-Speed (z jednym portem USB przepływu transmisji i czterema portami odbioru USB), monitor musi spełniać następujące normy: TCO 2003, posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta oraz certyfikat fabrycznej kalibracji kolorów 2. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych z monitorem 22 cale a) Komputer biurowy do aplikacji graficznych Procesor: Czterordzeniowy procesor Intel Core 2 Quad Q9400 lub równowaŝny o częstotliwości taktowania 2,66 GHz z pamięcią podręczną 6 MB oraz z fabrycznym zestawem chłodzącym, zbudowany w technologii 45nm lub równowaŝny czterordzeniowy, 64-bitowy, wykonany w technologii 45nm, mocowany do gniazda Socket 775, taktowany częstotliwością MHz i częstotliwości taktowania magistrali MHz, posiadający 6 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu, zapewniający maksymalne zuŝycie prądu na poziomie 95W, obsługujący technologie Advanced Digital Media Boost, Advanced Smart Cache, HD Boost, Intelligent Power Capability, Smart Memory Access, Virtualization Technology, Wide Dynamic Execution, z zapewnioną minimum 3 letnią gwarancją producenta Płyta główna: ASUS P5N72-T Premium lub równowaŝny w standardzie ATX oparta na chipsecie nvidia nforce 780i SLI z gniazdem procesora Socket 775, obsługująca technologię NVIDIA 3-way SLI, posiadająca minimum 2 złącza PCI-Express x1 oraz minimum 3 złącza PCI-Express x16, magistrala FSB z obsługą częstotliwości 800, 1066, 1333, 1600 MHz, płyta powinna posiadać 4 gniazda pamięci kompatybilne z pamięciami DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400), DDR (PC2-8500), DDR (PC2-9600) i umoŝliwiające obsługę do MB, płyta powinna obsługiwać dyski w technologii RAID, posiadać dwa kontrolery sieci przewodowych 1 Gb/s oraz kartę dźwiękową HD Audio Supreme FX II, z przetwornikiem Analog Devices 1988B, być wyposaŝona w następujące porty zewnętrzne: 1x External SATA, 1x FireWire, 1x PS/2, 2x RJ45, 6x USB, SPDIF out, Audio, obsługiwać technologie EPU, 3rd Generation 8-phase Power, AI Nap, Fanless Design: Stack Cool 2, Q-Fan 2, Q-Connector, Q-Shield, O.C. Profile, AI Direct Link, CrashFree BIOS 2, EZ Flash 2, 12

13 MyLogo 3, AI Booster Utility, 2-Phase DDR2, O.C Profile, C.P.R., dołączone oprogramowanie Drivers and applications, Kaspersky Anti-Virus 1 year license, Image-Editing Suite, ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS AI Suite, płyta powinna mieć zapewnioną minimum 3 letnią gwarancję producenta Pamięć operacyjna: 4096MB KINGSTON DDR2 DUAL 2x2048MB PC MHz lub równowaŝny wykonana w standardzie DDR2-800 (PC2-6400) o pojemności 2x2048MB, częstotliwość pracy 800MHz, zapewniająca przepustowość MB/s, maksymalne opóźnienie (cycle latency) 5, taktowanie, maksymalne opóźnienia , zasilanie 1,800V, styki pokryte złotem, posiadająca min 5 letnią gwarancję producenta. Grafika PCI Express 2.0: NVidia GeForce GTS MB Gainward lub równowaŝny oparta na złączu PCI-E 2.0 x16, wyposaŝona w procesor graficzny o taktowaniu 745MHz, pamięć GDDR3 o wielkości 1024MB i częstotliwości pracy 2200MHz z interfejsem pamięci o szerokości 256-bitów, karta powinna obsługiwać technologie PureVideoHD, PhysX Ready, CUDA Technology, Lumenex Engine, HybridPower, 3-way SLI, GigaThread Technology, Open GL. Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu 2560x1600 (cyfrowa), 2048x1536 (analogowa). Maksymalny pobór mocy 105W. Posiadająca wyjścia HDMI, DVI oraz minimum 2 letnią gwarancję producenta. Napęd dysku twardego: Seagate Barracuda GB lub równowaŝny o szerokości 3,5 cala z interfejsem Serial ATA/300 jednotalerzowy z dwoma głowicami na talerz o prędkości obrotowej obr./min, z pamięcią podręczną minimum kb, zapewniający transfer zewnętrzny na poziomie MB/s oraz średni czas dostępu 4.16 ms, posiadający minimum 3 letnią gwarancję producenta Napęd optyczny: LG SuperMulti DVD+/-RW GH22NS30 box black lub równowaŝny, czarny typu DVD- Multi z interfejsem Serial ATA umoŝliwiający zapis DVD+/-R o prędkości minimum x22.00 oraz zapis CD-RW x32.00, pojemnośc pamięci podręcznej kb, obsługujący formaty zapisu: CD-RW, CD- R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R, formaty odczytu: Video-CD, Photo-CD, Multi-session, CD-Text, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Plus, CD-Extra, CD- DA, DVD-Video, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R Zasilacz: Chieftec (GPS-500AB-A) 500W lub równowaŝny o mocy 500W, w standardzie EPS 12V, ATX 2.0, z wtyczkami zasilania [pin] 2x 6-pin PEG, ATX 24pin, ATX 20pin, z funkcją PFC aktywną, posiadający filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy oraz przeciwprzeciąŝeniowy, oraz posiadający zabezpieczenie termiczne, z wentylatorem mm z automatyczną regulacją obrotów o głośności 27 db, natęŝenie przy napięciu +3.3V A, natęŝenie przy napięciu +5V A, natęŝenie przy napięciu +12V A, natęŝenie przy napięciu +12V A, natęŝenie przy napięciu -12V 0.50 A, natęŝenie przy napięciu +5VSB 2.00 A, posiadający minimum 2 letnią gwarancję producenta Obudowa: Chieftec Smart SH-01B-B-B - bez zasilacza lub równowaŝny typu Midi Tower, czarna, obsługująca standardy ATX i micro-atx, posiadająca 3 kieszenie 5,25; 6 kieszeni 3,5 wewnętrznch, 2 kieszenie 3,5 zewnętrzne, elementy kontrolne na przednim panelu Power LED i HDD LED, 2 złącza USB 2.0; 1 złącze FireWire i 2 złącza Audio na przednim panelu, filty przeciwkurzowe pod przednim panelem, zainstalowane 2 wentylatory 80mm, dostępne miejsca na wentylatory: 4 x 90 mm, 1 x 120 mm, miejsca na wentylatory opcjonalne: 2 x 90 mm prawy bok, 2 x 90 mm lewy bok, 1 x 120 mm tył, umoŝliwiająca obsługę bez śrubokręta, wykonana ze stali 1 mm, o wymiarach szerokość 205,00 mm, wysokość 460,00 mm, długość: 530 mm mm, maksymalna waga 15 kg, Klawiatura: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równowaŝny USB czarna o klasycznym układzie klawiszy, odporna na zalanie Mysz: Logitech Optical Wheel Mouse OEM lub równowaŝny USB czarna, trój przyciskowa z rolką posiadająca 3 letnią gwarancję producenta b) Monitor do zestawu komputerowego o parametrach podanych poniŝej Monitor LCD o przekątnej 22 cale, matryca wykonana w technologii e-ips o proporcjach 16:10, wielkość piksela 0,28 mm, rozdzielczość nominalna 1680 x 1050, jasność 300 cd/m2, współczynnik kontrastu dynamicznego 3000:1, czas odpowiedzi matrycy 6,00 ms, obsługa 16,7 miliona, kąt widzenia w poziomie 178, kąt widzenia w pionie 178, złącza 1xD-Sub 15-pin, 1xDVI-D, 4 porty USB 2.0, zgodność z technologią HDCP, posiadający podstawę o regulowanej wysokości, regulacja nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu w pionie i wbudowany system zarządzania kablami, monitor musi spełniać następujące normy: Energy Star, TCO' 03, EPEAT Silver oraz posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta. 3. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych bez monitora Procesor: Dwurdzeniowy procesor AMD Athlon II X2 240 lub równowaŝny o częstotliwości taktowania 2,8 GHz oraz z fabrycznym zestawem chłodzącym lub równowaŝny dwurdzeniowy 64-bitowy, wykonany w technologii 45nm, mocowany do gniazda Socket AM2+ lub AM3, taktowany częstotliwością MHz i częstotliwości taktowania magistrali MHz, posiadający

14 kb pamięci podręcznej pierwszego poziomu oraz kb pamięci podręcznej drugiego poziomu, zapewniający maksymalne zuŝycie prądu na poziomie 65W, z zapewnioną minimum 3 letnią gwarancją producenta Płyta główna: GIGABYTE GA-MA790X-UD3P lub równowaŝny RAID5 lub równowaŝny w standardzie ATX oparta na chipsecie AMD 790X, obsługująca technologię CrossFireX, posiadająca minimum 2 złącza PCI-Express x1 oraz minimum 3 złącza PCI-Express x16, płyta powinna posiadać 4 gniazda pamięci kompatybilne z pamięciami DDR2-800 (PC2-6400), DDR (PC2-8500) i umoŝliwiające obsługę do MB, płyta powinna obsługiwać dyski w technologii RAID5, posiadać zintegrowaną kartę sieciową Gigabit LAN Realtek 8111C lub równowaŝny oraz dźwiękową 7.1 HD Audio Realtek ALC888 lub równowaŝny, być wyposaŝona w następujące porty zewnętrzne: 1x FireWire, 2x PS/2, 1x RJ45, 12x USB, SPDIF out, Audio, płyta powinna mieć zapewnioną minimum 3 letnią gwarancję producenta Pamięć operacyjna: GoodRam lub równowaŝny DDR2 1GB 800MHz CL5 PC6400 lub wykonana w standardzie DDR2-800 (PC2-6400) o pojemności 2x1024MB, częstotliwość pracy 800MHz, maksymalne opóźnienie (cycle latency) 5, styki pokryte złotem, posiadająca min 5 letnią gwarancję producenta. Grafika PCI Express 2.0: Sapphire ATi Radeon X800 GT lub równowaŝny 128MB Napęd dysku twardego: 4 dyski Seagate Barracuda lub równowaŝny GB lub równowaŝny o szerokości 3,5 cala z interfejsem Serial ATA/300 jednotalerzowe z dwoma głowicami na talerz o prędkości obrotowej obr./min, z pamięcią podręczną minimum kb, zapewniające transfer zewnętrzny na poziomie MB/s oraz średni czas dostępu 4.16 ms, posiadające minimum 3 letnią gwarancję producenta Zasilacz: Modecom Feel lub równowaŝny 500ATX 120mm FAN lub równowaŝny o mocy 500W, w standardzie ATX / ATX12V v.2.2, z wtyczkami zasilania [pin] 1x 6-pin PEG, ATX 24pin, ATX 20pin, 2x SATA, z funkcją PFC pasywna, posiadający filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy oraz przeciwprzeciąŝeniowy, z wentylatorem 120,00 mm z automatyczną regulacją, natęŝenie przy napięciu +3,3V 22,00 A, natęŝenie przy napięciu +5V 20,00 A, natęŝenie przy napięciu +12V1 15,00 A, natęŝenie przy napięciu +12V2 17,00 A, natęŝenie przy napięciu -12V 0,30 A, natęŝenie przy napięciu +5VSB 2,50 A, posiadający minimum 2 letnią gwarancję producenta Obudowa: Chieftec Smart SH-01B-B-B lub równowaŝny - bez zasilacza lub równowaŝny typu Midi Tower, czarna, obsługująca standardy ATX i micro-atx, posiadająca 3 kieszenie 5,25; 6 kieszeni 3,5 wewnętrznch, 2 kieszenie 3,5 zewnętrzne, elementy kontrolne na przednim panelu Power LED i HDD LED, 2 złącza USB 2.0; 1 złącze FireWire i 2 złącza Audio na przednim panelu, filty przeciwkurzowe pod przednim panelem, zainstalowane 2 wentylatory 80mm, dostępne miejsca na wentylatory: 4 x 90 mm, 1 x 120 mm, miejsca na wentylatory opcjonalne: 2 x 90 mm prawy bok, 2 x 90 mm lewy bok, 1 x 120 mm tył, umoŝliwiająca obsługę bez śrubokręta, wykonana ze stali 1 mm, o wymiarach szerokość 205,00 mm, wysokość 460,00 mm, długość: 530 mm mm, maksymalna waga 15 kg, Klawiatura: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równowaŝny USB czarna o klasycznym układzie klawiszy, odporna na zalanie Mysz: Logitech Optical Wheel Mouse OEM lub równowaŝny USB czarna, trój przyciskowa z rolką posiadająca 3 letnią gwarancję producenta 4. Podstawowy skaner do slajdów i negatywów Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym typ skanera do klisz foto element światłoczuły CCD rodzaj lampy lampa z zimną katodą rozdz. optyczna w pionie dpi rozdz. optyczna w poziomie dpi rozdz. interpolowana dpi wewnętrzna głębia koloru bit zewnętrzna głębia koloru bit przyciski funkcyjne tak interfejs USB 2.0 oprogramowanie SilverFast 6.5 SE Plus TWAIN z plugin`em do Photoshop`a głębokość mm szerokość mm wysokość mm waga dodatkowe informacje 1.50 kg kompatybilny z Windows 98/Me/2000/XP/Vista, podświetlane okienko na obudowie do podglądu slajdu, język interfejsu: język 14

15 polski oraz podstawowe języki europejskie 5. Notebook do aplikacji biurowych Ekran: 14,1": WXGA 1280x800 Chipset: Dostosowany do zaoferowanego procesora Procesor: Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych Pamięć RAM: 2GB DDR2 800MHz (2x1024MB) Dysk twardy: 250GB SATA, 5400 obr./min. Karta graficzna: Zintegrowana z moŝliwością dynamicznego przydzielenia do 128MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader 4.0, np. GMA 4500MHD lub równowaŝna Audio: Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio (min. STAC 9205), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon wielokierunkowy. Karta sieciowa: Wbudowana 10/100/1000 RJ 45 Porty/złącza: Wbudowane: 1xVGA, S-Video, IEEE1394a, 4 x USB 2.0, RJ-45, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type I/II, czytnik kart multimedialnych SD/MMC, moŝliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB Klawiatura: Klawiatura (układ US -QWERTY) Touchpad 240CPI z wydzieloną strefą przewijania w pionie i poziomie, trackpoint WiFi : Wbudowany Wireless b/g (dedykowany przełącznik umoŝliwiający włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej) Bluetooth: brak Napęd optyczny: 8x DVD +/- RW wewnętrzny. MoŜliwość instalacji wymiennie w kieszeni napędu optycznego dodatkowego dysku twardego niewychodzącego poza obrys obudowy notebooka. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. Bateria: 6-cell, 56WHr, Li-Ion, Bateria musi być wyposaŝona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 80% pojemności w czasie 1h. Zasilacz: 65W System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business (32-bit) lub równowaŝny z opcją downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3 lub równowaŝny, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równowaŝny + nośniki dla obu systemów. BIOS: Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. -MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. -Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. -MoŜliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, modemu, FireWire, mikrofonu, modułów: WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. -MoŜliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN -MoŜliwość włączenia/wyłączenia skrótem klawiszowym ładowania baterii zasilaczem -MoŜliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/UŜytkownika oraz moŝliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera -MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. -MoŜliwość obsługi BIOS za pomocą touchpad Dodatkowe oprogramowanie: Oprogramowanie zarządzająco - diagnostyczne producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umoŝliwiające co najmniej: -Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, 15

16 -Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a takŝe na grupie komputerów w tym samym czasie, -Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez uŝytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, -Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, -Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface, -Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS -Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. -Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Musi umoŝliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej Certyfikaty i standardy: -Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (naleŝy załączyć do oferty) -Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (naleŝy załączyć do oferty) -Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Torba: futerał Inne: Waga max 2,6 kg Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. Złącze typu Kensington Lock Gwarancja: 3-letnia gwarancja podstawowa producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Inne: MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 6. Monitor LCD 19 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19 Rozmiar plamki 0,2835 mm Jasność 300 cd/m2 Kontrast 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni reakcji matrycy max 5ms Rozdzielczość maksymalna 1440 x 900 przy 60 Hz Częstotliwość odświeŝania poziomego khz Częstotliwość odświeŝania pionowego Hz Powłoka powierzchni ekranu Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H Podświetlenie System podświetlenia CCFL Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposaŝony w tzw. Kensington Slot Waga bez podstawy Maksymalnie 5 kg Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta Urządzenie wbudowane Koncentrator USB 2.0 Hi-Speed z jednym portem USB przepływu transmisji i czterema portami odbioru USB. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego Certyfikaty TCO 99, ISO

17 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 7. Podstawowy zasilacz awaryjny Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, Kabel USB Parametry techniczne na wyjściu: -Moc wyjściowa 300W/500 VA -Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować 300W/500 VA -Napięcie wyjściowe 230V -Gniazda wyjściowe -IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa) -IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) -IEC Jumpers (Ochrona przeciwprzepięciowa) Parametry techniczne na wejściu: -Nominalne napięcie wejściowe 230V -Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) -Typ gniazda wejściowego IEC-320-C14 inlet -Długość przewodu zasilania 1.83 m -Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V -Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Akumulatory i czas podtrzymania Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 6 godzin Zestaw akumulatorów zamiennych RBC2 Ilość zestawów RBC 1 Typowy czas podtrzymania przy obciąŝeniu 50% 13.9 minuty (150 W) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciąŝeniu 3.8 minuty (300 W) Komunikacja i zarządzanie: -Port komunikacyjny DB-9 RS-232,USB -Panel przedni Diody LED wskakują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciąŝenia Alarm dźwiękowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dŝulach) 300J Filtracja Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Ochrona linii danych RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwuŝyłowa linia) Parametry środowiskowe: -Środowisko operacyjne 0-40 C -Wilgotność względna podczas pracy 0-95% -Wysokość n.p.m. podczas pracy m -Temperatura (przechowywanie) C -Wilgotność względna (przechowywanie) 0-95% -Wysokość n.p.m. (przechowywanie) m -Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia dba -Odprowadzanie ciepła BTU/godz. Certyfikaty i zgodność z normami Potwierdzenia zgodności Znak C,CE,EN ,EN ,GOST,VDE Okres gwarancji 2 lata naprawy albo wymiana Zgodność środowiskowa RoHS 8. Podstawowa drukarka do wydruków dwustronnych Szybkość (druk czarno-biały) Do 28 str./mim. w A4 Czas rozpoczęcia drukowania 8,5 sekund (z trybu gotowości) Rozdzielczość Do x dpi (efektywna) Druk dwustronny Automatyczny Emulacja PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU ul. Chopina 13 23-200 Kraśnik tel. (81) 825-13-56 adres internetowy: www.spzoz.krasnik.pl adres poczty elektronicznej: poczta@spzoz.krasnik.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 30 / D / SE-AG / 08 Czeladź, czerwiec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1440 Toruń, dnia 2008 r. Numer sprawy: 5/2008/26/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje o zamawiającym: 1.1 Zamawiającym jest: Nazwa: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Znak postępowania: OK.III.3321-25/08/MP Kielce, dnia 27.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl, www.inhort.pl Nr postępowania: 55/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-4/10 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego.

Dostawę sprzętu komputerowego. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 62 / D / SE-AG / 07 Czeladź, lipiec 2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96 100 SKIERNIEWICE, ul. Pomologiczna 18 tel. 046 833 20 21 fax 046 833 32 28 www.insad.pl SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo