SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wartość szacunkowa zamówienia: o wartości poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa tel , fax , NIP , REGON , Zatwierdził... Kierownik Zamawiającego Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r.

2 1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Sposób porozumiewania się Stron 2.1 Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, naleŝy kierować na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, pok. nr 210A Warszawa; oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 OFERTA na: dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Nie otwierać przed godz w dniu r Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyŝszych wymogów. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o kaŝdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie złoŝoną temu Wykonawcy. 2.3 Zgodnie z art. 27 Ustawy wszelka korespondencja, w tym oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu lub drogą mailową, z tym Ŝe kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, Ŝe Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezaleŝnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu. Skuteczne przekazanie drogą mailową, to posiadanie przez stronę wysyłającą potwierdzenia wysłania maila. 2.4 Oferta musi być złoŝona w formie pisemnej zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji. 2.5 Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 2.5.1) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Andrzej Pawlak, 2.5.2) w sprawach formalno prawnych Monika Wysocka,, faks: , 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest : 2

3 CZĘŚĆ I Programy komputerowe wraz z licencjami grupa CPV: , Zamówienie wchodzące w skład I części obejmuje: 1. Licencja edukacyjna na program Microsoft Office Standard 2007 PL Academic Edition MOLP 2 szt. 2. Licencja edukacyjna na program Rhino 3D Edu Lab Kit BOX na 30 stanowisk 1 szt. 3. Upgrade SolidWorks Subscription Service (obsługa serwisowa z roczną aktualizacją) dla SolidWorks EDU 200 stanowisk wraz z SolidWorks Student Access wraz z opłatą za brak ciągłości subskrypcji 1 szt. 4. Licencja na plugin do Rhino hypershothd 1szt. CZĘŚĆ II RóŜny sprzęt komputerowy grupa CPV: , , , , , , Zamówienie wchodzące w skład II części obejmuje: 1. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych z monitorem 24 cale 2 szt 2. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych z monitorem 22 cale 4 szt 3. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych bez monitora 1 szt 4. Podstawowy skaner slajdów i negatywów 1 szt 5. Notebook do aplikacji biurowych 1 szt 6. Monitor LCD 19 1 szt 7. Podstawowy zasilacz awaryjny 2 szt 8. Podstawowa drukarka do wydruków dwustronnych 1 szt 9. Skaner do slajdów i negatywów 1 szt 10. Profesjonalny zewnętrzny dysk twardy NAS 1 szt 11. Klawiatura USB OEM 3 szt 12. Mysz USB BOX 6 szt 13. Chłodzenie do procesorów z podstawką Socket A 1 szt 14. Dysk twardy 1TB 1 szt 15. Przejściówka minidvi-vga 1 szt 16. Przejściówka HDMI-DVI 1 szt 17. Pamięć RAM DDR2 2x 1GB 667MHz CL5 1 szt 18. Pamięć RAM DDR2 2x 1GB 400MHz CL4 1 szt 19. Monitor LCD 23 3 szt 20. Wiatrak 80 mm do obudowy komputerowej 3 szt 21. Wiatrak 92 mm do obudowy komputerowej 3 szt 22. Karta grafiki PCI-E 1 szt 23. Karta grafiki AGP 1 szt 24. Kabel USB 3m 2 szt 25. Kabel USB 5m 3 szt 3

4 26. Kabel HDMI 10m 1 szt 27. Zasilacz komputerowy 4 szt 28. Sanki do montaŝu dysków 2,5 w zatoce 3,5 2 szt 29. Kabel SVGA z ferrytem HD15 męski na HD15 męski 1 szt 30. Kabel USB aktywny 1 szt 31. Powietrze spręŝone w spray 4 szt 32. Pianka do czyszczenia monitorów LCD 1 szt 33. Pianka do czyszczenia obudów komputerowych 1 szt 34. Nośniki DVD-R blister 50 szt. 2 szt 35. Nośniki CD-R blister 50 szt. 2 szt 36. Pasta termoprzewodząca na pod chłodzenie do procesora 1 szt CZĘŚĆ III RóŜny sprzęt fotograficzny grupa CPV: , , , Zamówienie wchodzące w skład III części obejmuje: 1. Podstawowy projektor multimedialny 1 szt 2. Samodzielna kamera IP 2 szt 3. Projektor multimedialny 1 szt 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Siwz. 3.3 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:. Część 1 Zadanie nr 1: Programy komputerowe. Część 2 Zadanie nr 2: RóŜny sprzęt komputerowy Część 3 Zadanie nr 3: RóŜny sprzęt fotograficzny 3.4 Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość składania ofert wariantowych. 3.5 Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z wymaganiami w Załączniku nr Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 3.7 CPV: Programy komputerowe grupa CPV: , ; RóŜny sprzęt komputerowy grupa CPV: , , , , , , ; RóŜny sprzęt fotograficzny grupa CPV: , , , Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia do 10 dni od daty zawarcia umowy. 4

5 5. Opis sposobu obliczenia ceny 5.1 W formularzu ofertowym, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ naleŝy podać ryczałtową cenę brutto (cyfrowo i słownie) za realizację całego zamówienia w ramach Zadania tzw. oferty częściowej, składającą się z cząstkowych ryczałtowych cen brutto oraz kwotę podatku VAT (w ramach konkretnego zadania). Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę(oferty) częściowe na jedno lub więcej zadań, podając dla kaŝdego osobną cenę. 5.2 Cena ofertowa musi być wyraŝona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 5.3 Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 5.4 Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. 5.5 Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. 5.6 Zamawiający nie przewiduje moŝliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niŝ złoty polski. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w złoŝonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych Specyfikacją. 7. Przygotowanie oferty wymogi formalne 7.1 Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych Zadań i być sporządzona zgodnie z niniejszą Siwz i treścią określoną w Załączniku Nr 2 do Siwz. 7.2 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w której muszą być zaoferowane osobno ceny (tzw. oferty częściowe) dotyczące kaŝdego zadania. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę (oferty) częściową (częściowe) na jedno lub więcej zadań. 7.3 Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w Siwz muszą spełniać następujące wymogi: 7.3.2) oferta i wszystkie załączane dokumenty sporządzane przez Wykonawcę (równieŝ te złoŝone na załączonych do Siwz wzorach) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji bądź umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, 7.3.3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 5

6 7.3.4) pozostałe oświadczenia i dokumenty naleŝy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą osobę upowaŝnioną do reprezentowania danego Wykonawcy lub poświadczone notarialnie. 7.4 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 7.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 7.6 Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złoŝone w kolejności wskazanej w pkt 10 SIWZ, strony ponumerowane oraz połączone w sposób trwały. 7.7 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŝenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 8. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu 8.1 Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w terminie wskazanym w pkt 14.4 SIWZ i w formie określonej w Specyfikacji: 8.1.1) formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do Siwz, 8.1.2) wypełniony i podpisany opis oferowanego sprzętu zgodny w treści z Załącznikiem nr 5 do Siwz, 8.1.3) informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców, 8.1.4) pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, 8.1.5) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie określonej w pkt 8 Specyfikacji. UWAGA!! Zamawiający sugeruje teŝ załączenie do oferty dokumentów opisujących parametry techniczne oferowanych urządzeń (np.: Kart Katalogowych urządzeń, prospektów). Załączone dokumenty mogą być sporządzone w języku angielskim. 8.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7 Siwz, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 8.2.1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ, 8.2.2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6

7 9. Oferta wspólna Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 9.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 9.2 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 9.2.1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 9.2.2) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 9.3 Dokument określony w pkt 11.2 Siwz musi być złoŝony w formie określonej w pkt ) Siwz. Podpisy na dokumencie muszą być złoŝone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. 9.4 W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy kaŝdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganych warunków, w tym przypadku dokumenty wymienione w pkt ) ) Siwz składają wszyscy Wykonawcy. Oświadczenie z art. 22 Ustawy, o którym mowa w pkt ) Siwz, musi być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców lub przez pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie w imieniu kaŝdego z nich. 9.5 W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a szczególności w pkt 7 Siwz wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 9.6 Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się by poświadczenia tego dokonywał Pełnomocnik. 9.7 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres naleŝy wpisać w formularzu oferty. 10. Wykonawca zagraniczny 10.3 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt oraz Siwz, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: ) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, ) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt ) i ) Siwz powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt ) Siwz powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7

8 10.4 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt Siwz, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1 oraz w pkt 12.2 Siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 12.1 i pkt 12.2 Siwz odnoszące się do wymaganych terminów waŝności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio. 11. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemoŝliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 2. Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz co najmniej nazwą i adresem Wykonawcy. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5 pok. 19, do dnia r. do godz Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. 4. Opakowanie naleŝy zaadresować i opisać według wzoru: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5, pok. nr Warszawa; oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 OFERTA na: dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Nie otwierać przed godz w dniu r 5. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 6. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 7. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust 3, będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłoŝyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upowaŝnioną do jego reprezentacji. 8

9 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 5, pok. nr 210A, zgodnie z art. 86 Ustawy. 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 10. Kryteria oraz sposób oceny ofert 10.1 Ocenie będą podlegały oferty waŝne tj. oferty nie podlegające odrzuceniu Oferty oceniane będą na podstawie kryterium: - cena brutto waga 100 % KaŜda z ofert będzie punktowana w powyŝszym kryterium poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniŝszej ze wszystkich waŝnych ofert, wg poniŝszego wzoru: Pc = (Cn : Cb) x 100 pkt gdzie: Cn cena brutto najniŝsza spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb cena brutto oferty badanej Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów w kryterium oceny ofert Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej / przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. 12. Formalności konieczne do zawarcia umowy 12.1 O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wnoszenia protestów lub ich ostatecznego rozstrzygnięcia W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający moŝe zaŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 13. Umowa 13.1 Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do Siwz Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do Siwz, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów waŝności oferty. 9

10 13.3 W przypadku złoŝenia oferty wspólnej, do umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, Ŝe przewiduje moŝliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: Zamawiający dopuszcza zamianę zamówionych Urządzeń na Urządzenia nowszej generacji, o parametrach nie gorszych lub przewyŝszających przyjęte poprzednio, bez zwiększenia ich ceny. KaŜda zamiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego 14. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia poniŝej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 15. Wykaz załączników: Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią załączniki: 1) załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 2 wzór formularza Oferta, 3) załącznik nr 3 wzór oświadczenia Wykonawcy wynikającego z postanowień art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) załącznik nr 4 wzór umowy, 5) załącznik nr 5 formularz opis oferowanego sprzętu i usług, 10

11 Oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 Załącznik Nr 1 do Siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Programy komputerowe wraz z licencjami 1. Licencja edukacyjna na program Microsoft Office Standard 2007 PL Academic Edition MOLP lub równowaŝny 2. Licencja edukacyjna na program Rhino 3D Edu Lab Kit BOX na 30 stanowisk lub równowaŝny 3. Licencja SolidWorks Subscription Service (obsługa serwisowa z roczną aktualizacją) dla SolidWorks EDU 200 stanowisk z SolidWorks Student Access wraz z opłatą za brak ciągłości subskrypcji CZĘŚĆ II RóŜny sprzęt komputerowy 1. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych z monitorem 24 cale a) Komputer biurowy do aplikacji graficznych Procesor: Czterordzeniowy procesor Intel Core 2 Quad Q9400 lub równowaŝny o częstotliwości taktowania 2,66 GHz z pamięcią podręczną 6 MB oraz z fabrycznym zestawem chłodzącym, zbudowany w technologii 45nm lub równowaŝny czterordzeniowy, 64-bitowy, wykonany w technologii 45nm, mocowany do gniazda Socket 775, taktowany częstotliwością MHz i częstotliwości taktowania magistrali MHz, posiadający 6 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu, zapewniający maksymalne zuŝycie prądu na poziomie 95W, obsługujący technologie Advanced Digital Media Boost, Advanced Smart Cache, HD Boost, Intelligent Power Capability, Smart Memory Access, Virtualization Technology, Wide Dynamic Execution, z zapewnioną minimum 3 letnią gwarancją producenta Płyta główna: ASUS P5N72-T Premium lub równowaŝny w standardzie ATX oparta na chipsecie nvidia nforce 780i SLI z gniazdem procesora Socket 775, obsługująca technologię NVIDIA 3-way SLI, posiadająca minimum 2 złącza PCI-Express x1 oraz minimum 3 złącza PCI-Express x16, magistrala FSB z obsługą częstotliwości 800, 1066, 1333, 1600 MHz, płyta powinna posiadać 4 gniazda pamięci kompatybilne z pamięciami DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400), DDR (PC2-8500), DDR (PC2-9600) i umoŝliwiające obsługę do MB, płyta powinna obsługiwać dyski w technologii RAID, posiadać dwa kontrolery sieci przewodowych 1 Gb/s oraz kartę dźwiękową HD Audio Supreme FX II, z przetwornikiem Analog Devices 1988B, być wyposaŝona w następujące porty zewnętrzne: 1x External SATA, 1x FireWire, 1x PS/2, 2x RJ45, 6x USB, SPDIF out, Audio, obsługiwać technologie EPU, 3rd Generation 8-phase Power, AI Nap, Fanless Design: Stack Cool 2, Q-Fan 2, Q-Connector, Q-Shield, O.C. Profile, AI Direct Link, CrashFree BIOS 2, EZ Flash 2, MyLogo 3, AI Booster Utility, 2-Phase DDR2, O.C Profile, C.P.R., dołączone oprogramowanie Drivers and applications, Kaspersky Anti-Virus 1 year license, Image-Editing Suite, ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS AI Suite, płyta powinna mieć zapewnioną minimum 3 letnią gwarancję producenta Pamięć operacyjna: 4096MB KINGSTON DDR2 DUAL 2x2048MB PC MHz lub równowaŝny wykonana w standardzie DDR2-800 (PC2-6400) o pojemności 2x2048MB, częstotliwość pracy 800MHz, zapewniająca przepustowość MB/s, maksymalne opóźnienie (cycle latency) 5, taktowanie, maksymalne opóźnienia , zasilanie 1,800V, styki pokryte złotem, posiadająca min 5 letnią gwarancję producenta. Grafika PCI Express 2.0: NVidia GeForce GTS MB Gainward lub równowaŝny oparta na złączu PCI-E 2.0 x16, wyposaŝona w procesor graficzny o taktowaniu 745MHz, pamięć GDDR3 o wielkości 1024MB i częstotliwości pracy 2200MHz z interfejsem pamięci o szerokości 256-bitów, karta powinna obsługiwać technologie PureVideoHD, PhysX Ready, CUDA Technology, Lumenex Engine, HybridPower, 3-way SLI, GigaThread Technology, Open GL. Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu 2560x1600 (cyfrowa), 2048x1536 (analogowa). Maksymalny pobór mocy 105W. Posiadająca wyjścia HDMI, DVI oraz minimum 2 letnią gwarancję producenta. Napęd dysku twardego Seagate Barracuda GB lub równowaŝny o szerokości 3,5 cala z interfejsem Serial ATA/300 jednotalerzowy z dwoma głowicami na talerz o prędkości obrotowej obr./min, z pamięcią podręczną minimum kb, zapewniający transfer zewnętrzny na poziomie MB/s oraz średni czas dostępu 4.16 ms, posiadający minimum 3 letnią gwarancję producenta 11

12 Napęd optyczny: LG SuperMulti DVD+/-RW GH22NS30 box black lub równowaŝny, czarny typu DVD- Multi z interfejsem Serial ATA umoŝliwiający zapis DVD+/-R o prędkości minimum x22.00 oraz zapis CD-RW x32.00, pojemnośc pamięci podręcznej kb, obsługujący formaty zapisu: CD-RW, CD- R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R, formaty odczytu: Video-CD, Photo-CD, Multi-session, CD-Text, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Plus, CD-Extra, CD- DA, DVD-Video, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R Zasilacz: Chieftec (GPS-500AB-A) 500W lub równowaŝny o mocy 500W, w standardzie EPS 12V, ATX 2.0, z wtyczkami zasilania [pin] 2x 6-pin PEG, ATX 24pin, ATX 20pin, z funkcją PFC aktywną, posiadający filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy oraz przeciwprzeciąŝeniowy, oraz posiadający zabezpieczenie termiczne, z wentylatorem mm z automatyczną regulacją obrotów o głośności 27 db, natęŝenie przy napięciu +3.3V A, natęŝenie przy napięciu +5V A, natęŝenie przy napięciu +12V A, natęŝenie przy napięciu +12V A, natęŝenie przy napięciu -12V 0.50 A, natęŝenie przy napięciu +5VSB 2.00 A, posiadający minimum 2 letnią gwarancję producenta Obudowa: Chieftec Smart SH-01B-B-B - bez zasilacza lub równowaŝny typu Midi Tower, czarna, obsługująca standardy ATX i micro-atx, posiadająca 3 kieszenie 5,25; 6 kieszeni 3,5 wewnętrznch, 2 kieszenie 3,5 zewnętrzne, elementy kontrolne na przednim panelu Power LED i HDD LED, 2 złącza USB 2.0; 1 złącze FireWire i 2 złącza Audio na przednim panelu, filty przeciwkurzowe pod przednim panelem, zainstalowane 2 wentylatory 80mm, dostępne miejsca na wentylatory: 4 x 90 mm, 1 x 120 mm, miejsca na wentylatory opcjonalne: 2 x 90 mm prawy bok, 2 x 90 mm lewy bok, 1 x 120 mm tył, umoŝliwiająca obsługę bez śrubokręta, wykonana ze stali 1 mm, o wymiarach szerokość 205,00 mm, wysokość 460,00 mm, długość: 530 mm mm, maksymalna waga 15 kg, Klawiatura: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równowaŝny USB czarna o klasycznym układzie klawiszy, odporna na zalanie Mysz: Logitech Optical Wheel Mouse OEM lub równowaŝny USB czarna, trój przyciskowa z rolką posiadająca 3 letnią gwarancję producenta b) Monitor do zestawu komputerowego o parametrach podanych poniŝej Monitor LCD o przekątnej 24 cale, matryca wykonana w technologii IPS o proporcjach 16:10, wielkość piksela 0,27 mm, rozdzielczość nominalna 1920 x 1200, jasność 400 cd/m2, kontrast 1000:1, współczynnik kontrastu dynamicznego 80000:1, czas odpowiedzi matrycy 6,00 ms, obsługa 1,07 mld kolorów, wewnętrzne przetwarzanie 12 bitów, liczba pikseli na cal 94, wsparcie dla standardów przestrzeni kolorów i zgodność z nimi AdobeRGB (pokrycie 96%), Tryb RGB (pokrycie 100%), zgodność z trybem xvycc, gama barw: 110% (CIE 1976), kąt widzenia w poziomie 178, kąt widzenia w pionie 178, złącza 1xD-Sub 15-pin, 1xDVI-D, 1xHDMI, zgodność z technologią HDCP, posiadający obrotowy ekran moŝliwość regulacji wysokości, wbudowany system zarządzania kablami, czytnik kart pamięci oraz koncentrator USB 2.0 Hi-Speed (z jednym portem USB przepływu transmisji i czterema portami odbioru USB), monitor musi spełniać następujące normy: TCO 2003, posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta oraz certyfikat fabrycznej kalibracji kolorów 2. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych z monitorem 22 cale a) Komputer biurowy do aplikacji graficznych Procesor: Czterordzeniowy procesor Intel Core 2 Quad Q9400 lub równowaŝny o częstotliwości taktowania 2,66 GHz z pamięcią podręczną 6 MB oraz z fabrycznym zestawem chłodzącym, zbudowany w technologii 45nm lub równowaŝny czterordzeniowy, 64-bitowy, wykonany w technologii 45nm, mocowany do gniazda Socket 775, taktowany częstotliwością MHz i częstotliwości taktowania magistrali MHz, posiadający 6 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu, zapewniający maksymalne zuŝycie prądu na poziomie 95W, obsługujący technologie Advanced Digital Media Boost, Advanced Smart Cache, HD Boost, Intelligent Power Capability, Smart Memory Access, Virtualization Technology, Wide Dynamic Execution, z zapewnioną minimum 3 letnią gwarancją producenta Płyta główna: ASUS P5N72-T Premium lub równowaŝny w standardzie ATX oparta na chipsecie nvidia nforce 780i SLI z gniazdem procesora Socket 775, obsługująca technologię NVIDIA 3-way SLI, posiadająca minimum 2 złącza PCI-Express x1 oraz minimum 3 złącza PCI-Express x16, magistrala FSB z obsługą częstotliwości 800, 1066, 1333, 1600 MHz, płyta powinna posiadać 4 gniazda pamięci kompatybilne z pamięciami DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400), DDR (PC2-8500), DDR (PC2-9600) i umoŝliwiające obsługę do MB, płyta powinna obsługiwać dyski w technologii RAID, posiadać dwa kontrolery sieci przewodowych 1 Gb/s oraz kartę dźwiękową HD Audio Supreme FX II, z przetwornikiem Analog Devices 1988B, być wyposaŝona w następujące porty zewnętrzne: 1x External SATA, 1x FireWire, 1x PS/2, 2x RJ45, 6x USB, SPDIF out, Audio, obsługiwać technologie EPU, 3rd Generation 8-phase Power, AI Nap, Fanless Design: Stack Cool 2, Q-Fan 2, Q-Connector, Q-Shield, O.C. Profile, AI Direct Link, CrashFree BIOS 2, EZ Flash 2, 12

13 MyLogo 3, AI Booster Utility, 2-Phase DDR2, O.C Profile, C.P.R., dołączone oprogramowanie Drivers and applications, Kaspersky Anti-Virus 1 year license, Image-Editing Suite, ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS AI Suite, płyta powinna mieć zapewnioną minimum 3 letnią gwarancję producenta Pamięć operacyjna: 4096MB KINGSTON DDR2 DUAL 2x2048MB PC MHz lub równowaŝny wykonana w standardzie DDR2-800 (PC2-6400) o pojemności 2x2048MB, częstotliwość pracy 800MHz, zapewniająca przepustowość MB/s, maksymalne opóźnienie (cycle latency) 5, taktowanie, maksymalne opóźnienia , zasilanie 1,800V, styki pokryte złotem, posiadająca min 5 letnią gwarancję producenta. Grafika PCI Express 2.0: NVidia GeForce GTS MB Gainward lub równowaŝny oparta na złączu PCI-E 2.0 x16, wyposaŝona w procesor graficzny o taktowaniu 745MHz, pamięć GDDR3 o wielkości 1024MB i częstotliwości pracy 2200MHz z interfejsem pamięci o szerokości 256-bitów, karta powinna obsługiwać technologie PureVideoHD, PhysX Ready, CUDA Technology, Lumenex Engine, HybridPower, 3-way SLI, GigaThread Technology, Open GL. Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu 2560x1600 (cyfrowa), 2048x1536 (analogowa). Maksymalny pobór mocy 105W. Posiadająca wyjścia HDMI, DVI oraz minimum 2 letnią gwarancję producenta. Napęd dysku twardego: Seagate Barracuda GB lub równowaŝny o szerokości 3,5 cala z interfejsem Serial ATA/300 jednotalerzowy z dwoma głowicami na talerz o prędkości obrotowej obr./min, z pamięcią podręczną minimum kb, zapewniający transfer zewnętrzny na poziomie MB/s oraz średni czas dostępu 4.16 ms, posiadający minimum 3 letnią gwarancję producenta Napęd optyczny: LG SuperMulti DVD+/-RW GH22NS30 box black lub równowaŝny, czarny typu DVD- Multi z interfejsem Serial ATA umoŝliwiający zapis DVD+/-R o prędkości minimum x22.00 oraz zapis CD-RW x32.00, pojemnośc pamięci podręcznej kb, obsługujący formaty zapisu: CD-RW, CD- R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R, formaty odczytu: Video-CD, Photo-CD, Multi-session, CD-Text, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Plus, CD-Extra, CD- DA, DVD-Video, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R Zasilacz: Chieftec (GPS-500AB-A) 500W lub równowaŝny o mocy 500W, w standardzie EPS 12V, ATX 2.0, z wtyczkami zasilania [pin] 2x 6-pin PEG, ATX 24pin, ATX 20pin, z funkcją PFC aktywną, posiadający filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy oraz przeciwprzeciąŝeniowy, oraz posiadający zabezpieczenie termiczne, z wentylatorem mm z automatyczną regulacją obrotów o głośności 27 db, natęŝenie przy napięciu +3.3V A, natęŝenie przy napięciu +5V A, natęŝenie przy napięciu +12V A, natęŝenie przy napięciu +12V A, natęŝenie przy napięciu -12V 0.50 A, natęŝenie przy napięciu +5VSB 2.00 A, posiadający minimum 2 letnią gwarancję producenta Obudowa: Chieftec Smart SH-01B-B-B - bez zasilacza lub równowaŝny typu Midi Tower, czarna, obsługująca standardy ATX i micro-atx, posiadająca 3 kieszenie 5,25; 6 kieszeni 3,5 wewnętrznch, 2 kieszenie 3,5 zewnętrzne, elementy kontrolne na przednim panelu Power LED i HDD LED, 2 złącza USB 2.0; 1 złącze FireWire i 2 złącza Audio na przednim panelu, filty przeciwkurzowe pod przednim panelem, zainstalowane 2 wentylatory 80mm, dostępne miejsca na wentylatory: 4 x 90 mm, 1 x 120 mm, miejsca na wentylatory opcjonalne: 2 x 90 mm prawy bok, 2 x 90 mm lewy bok, 1 x 120 mm tył, umoŝliwiająca obsługę bez śrubokręta, wykonana ze stali 1 mm, o wymiarach szerokość 205,00 mm, wysokość 460,00 mm, długość: 530 mm mm, maksymalna waga 15 kg, Klawiatura: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równowaŝny USB czarna o klasycznym układzie klawiszy, odporna na zalanie Mysz: Logitech Optical Wheel Mouse OEM lub równowaŝny USB czarna, trój przyciskowa z rolką posiadająca 3 letnią gwarancję producenta b) Monitor do zestawu komputerowego o parametrach podanych poniŝej Monitor LCD o przekątnej 22 cale, matryca wykonana w technologii e-ips o proporcjach 16:10, wielkość piksela 0,28 mm, rozdzielczość nominalna 1680 x 1050, jasność 300 cd/m2, współczynnik kontrastu dynamicznego 3000:1, czas odpowiedzi matrycy 6,00 ms, obsługa 16,7 miliona, kąt widzenia w poziomie 178, kąt widzenia w pionie 178, złącza 1xD-Sub 15-pin, 1xDVI-D, 4 porty USB 2.0, zgodność z technologią HDCP, posiadający podstawę o regulowanej wysokości, regulacja nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu w pionie i wbudowany system zarządzania kablami, monitor musi spełniać następujące normy: Energy Star, TCO' 03, EPEAT Silver oraz posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta. 3. Zestaw komputerowy do aplikacji graficznych bez monitora Procesor: Dwurdzeniowy procesor AMD Athlon II X2 240 lub równowaŝny o częstotliwości taktowania 2,8 GHz oraz z fabrycznym zestawem chłodzącym lub równowaŝny dwurdzeniowy 64-bitowy, wykonany w technologii 45nm, mocowany do gniazda Socket AM2+ lub AM3, taktowany częstotliwością MHz i częstotliwości taktowania magistrali MHz, posiadający

14 kb pamięci podręcznej pierwszego poziomu oraz kb pamięci podręcznej drugiego poziomu, zapewniający maksymalne zuŝycie prądu na poziomie 65W, z zapewnioną minimum 3 letnią gwarancją producenta Płyta główna: GIGABYTE GA-MA790X-UD3P lub równowaŝny RAID5 lub równowaŝny w standardzie ATX oparta na chipsecie AMD 790X, obsługująca technologię CrossFireX, posiadająca minimum 2 złącza PCI-Express x1 oraz minimum 3 złącza PCI-Express x16, płyta powinna posiadać 4 gniazda pamięci kompatybilne z pamięciami DDR2-800 (PC2-6400), DDR (PC2-8500) i umoŝliwiające obsługę do MB, płyta powinna obsługiwać dyski w technologii RAID5, posiadać zintegrowaną kartę sieciową Gigabit LAN Realtek 8111C lub równowaŝny oraz dźwiękową 7.1 HD Audio Realtek ALC888 lub równowaŝny, być wyposaŝona w następujące porty zewnętrzne: 1x FireWire, 2x PS/2, 1x RJ45, 12x USB, SPDIF out, Audio, płyta powinna mieć zapewnioną minimum 3 letnią gwarancję producenta Pamięć operacyjna: GoodRam lub równowaŝny DDR2 1GB 800MHz CL5 PC6400 lub wykonana w standardzie DDR2-800 (PC2-6400) o pojemności 2x1024MB, częstotliwość pracy 800MHz, maksymalne opóźnienie (cycle latency) 5, styki pokryte złotem, posiadająca min 5 letnią gwarancję producenta. Grafika PCI Express 2.0: Sapphire ATi Radeon X800 GT lub równowaŝny 128MB Napęd dysku twardego: 4 dyski Seagate Barracuda lub równowaŝny GB lub równowaŝny o szerokości 3,5 cala z interfejsem Serial ATA/300 jednotalerzowe z dwoma głowicami na talerz o prędkości obrotowej obr./min, z pamięcią podręczną minimum kb, zapewniające transfer zewnętrzny na poziomie MB/s oraz średni czas dostępu 4.16 ms, posiadające minimum 3 letnią gwarancję producenta Zasilacz: Modecom Feel lub równowaŝny 500ATX 120mm FAN lub równowaŝny o mocy 500W, w standardzie ATX / ATX12V v.2.2, z wtyczkami zasilania [pin] 1x 6-pin PEG, ATX 24pin, ATX 20pin, 2x SATA, z funkcją PFC pasywna, posiadający filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy oraz przeciwprzeciąŝeniowy, z wentylatorem 120,00 mm z automatyczną regulacją, natęŝenie przy napięciu +3,3V 22,00 A, natęŝenie przy napięciu +5V 20,00 A, natęŝenie przy napięciu +12V1 15,00 A, natęŝenie przy napięciu +12V2 17,00 A, natęŝenie przy napięciu -12V 0,30 A, natęŝenie przy napięciu +5VSB 2,50 A, posiadający minimum 2 letnią gwarancję producenta Obudowa: Chieftec Smart SH-01B-B-B lub równowaŝny - bez zasilacza lub równowaŝny typu Midi Tower, czarna, obsługująca standardy ATX i micro-atx, posiadająca 3 kieszenie 5,25; 6 kieszeni 3,5 wewnętrznch, 2 kieszenie 3,5 zewnętrzne, elementy kontrolne na przednim panelu Power LED i HDD LED, 2 złącza USB 2.0; 1 złącze FireWire i 2 złącza Audio na przednim panelu, filty przeciwkurzowe pod przednim panelem, zainstalowane 2 wentylatory 80mm, dostępne miejsca na wentylatory: 4 x 90 mm, 1 x 120 mm, miejsca na wentylatory opcjonalne: 2 x 90 mm prawy bok, 2 x 90 mm lewy bok, 1 x 120 mm tył, umoŝliwiająca obsługę bez śrubokręta, wykonana ze stali 1 mm, o wymiarach szerokość 205,00 mm, wysokość 460,00 mm, długość: 530 mm mm, maksymalna waga 15 kg, Klawiatura: Logitech Deluxe 250 Keyboard black OEM lub równowaŝny USB czarna o klasycznym układzie klawiszy, odporna na zalanie Mysz: Logitech Optical Wheel Mouse OEM lub równowaŝny USB czarna, trój przyciskowa z rolką posiadająca 3 letnią gwarancję producenta 4. Podstawowy skaner do slajdów i negatywów Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym typ skanera do klisz foto element światłoczuły CCD rodzaj lampy lampa z zimną katodą rozdz. optyczna w pionie dpi rozdz. optyczna w poziomie dpi rozdz. interpolowana dpi wewnętrzna głębia koloru bit zewnętrzna głębia koloru bit przyciski funkcyjne tak interfejs USB 2.0 oprogramowanie SilverFast 6.5 SE Plus TWAIN z plugin`em do Photoshop`a głębokość mm szerokość mm wysokość mm waga dodatkowe informacje 1.50 kg kompatybilny z Windows 98/Me/2000/XP/Vista, podświetlane okienko na obudowie do podglądu slajdu, język interfejsu: język 14

15 polski oraz podstawowe języki europejskie 5. Notebook do aplikacji biurowych Ekran: 14,1": WXGA 1280x800 Chipset: Dostosowany do zaoferowanego procesora Procesor: Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych Pamięć RAM: 2GB DDR2 800MHz (2x1024MB) Dysk twardy: 250GB SATA, 5400 obr./min. Karta graficzna: Zintegrowana z moŝliwością dynamicznego przydzielenia do 128MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shader 4.0, np. GMA 4500MHD lub równowaŝna Audio: Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio (min. STAC 9205), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon wielokierunkowy. Karta sieciowa: Wbudowana 10/100/1000 RJ 45 Porty/złącza: Wbudowane: 1xVGA, S-Video, IEEE1394a, 4 x USB 2.0, RJ-45, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type I/II, czytnik kart multimedialnych SD/MMC, moŝliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB Klawiatura: Klawiatura (układ US -QWERTY) Touchpad 240CPI z wydzieloną strefą przewijania w pionie i poziomie, trackpoint WiFi : Wbudowany Wireless b/g (dedykowany przełącznik umoŝliwiający włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej) Bluetooth: brak Napęd optyczny: 8x DVD +/- RW wewnętrzny. MoŜliwość instalacji wymiennie w kieszeni napędu optycznego dodatkowego dysku twardego niewychodzącego poza obrys obudowy notebooka. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. Bateria: 6-cell, 56WHr, Li-Ion, Bateria musi być wyposaŝona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 80% pojemności w czasie 1h. Zasilacz: 65W System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business (32-bit) lub równowaŝny z opcją downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3 lub równowaŝny, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równowaŝny + nośniki dla obu systemów. BIOS: Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. -MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. -Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. -MoŜliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, modemu, FireWire, mikrofonu, modułów: WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. -MoŜliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN -MoŜliwość włączenia/wyłączenia skrótem klawiszowym ładowania baterii zasilaczem -MoŜliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/UŜytkownika oraz moŝliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera -MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. -MoŜliwość obsługi BIOS za pomocą touchpad Dodatkowe oprogramowanie: Oprogramowanie zarządzająco - diagnostyczne producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umoŝliwiające co najmniej: -Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, 15

16 -Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a takŝe na grupie komputerów w tym samym czasie, -Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez uŝytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, -Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, -Otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface, -Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS -Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. -Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, Musi umoŝliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej Certyfikaty i standardy: -Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (naleŝy załączyć do oferty) -Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (naleŝy załączyć do oferty) -Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Torba: futerał Inne: Waga max 2,6 kg Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. Złącze typu Kensington Lock Gwarancja: 3-letnia gwarancja podstawowa producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Inne: MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 6. Monitor LCD 19 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19 Rozmiar plamki 0,2835 mm Jasność 300 cd/m2 Kontrast 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni reakcji matrycy max 5ms Rozdzielczość maksymalna 1440 x 900 przy 60 Hz Częstotliwość odświeŝania poziomego khz Częstotliwość odświeŝania pionowego Hz Powłoka powierzchni ekranu Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H Podświetlenie System podświetlenia CCFL Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposaŝony w tzw. Kensington Slot Waga bez podstawy Maksymalnie 5 kg Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta Urządzenie wbudowane Koncentrator USB 2.0 Hi-Speed z jednym portem USB przepływu transmisji i czterema portami odbioru USB. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego Certyfikaty TCO 99, ISO

17 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 7. Podstawowy zasilacz awaryjny Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, Kabel USB Parametry techniczne na wyjściu: -Moc wyjściowa 300W/500 VA -Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować 300W/500 VA -Napięcie wyjściowe 230V -Gniazda wyjściowe -IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa) -IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) -IEC Jumpers (Ochrona przeciwprzepięciowa) Parametry techniczne na wejściu: -Nominalne napięcie wejściowe 230V -Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) -Typ gniazda wejściowego IEC-320-C14 inlet -Długość przewodu zasilania 1.83 m -Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V -Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Akumulatory i czas podtrzymania Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 6 godzin Zestaw akumulatorów zamiennych RBC2 Ilość zestawów RBC 1 Typowy czas podtrzymania przy obciąŝeniu 50% 13.9 minuty (150 W) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciąŝeniu 3.8 minuty (300 W) Komunikacja i zarządzanie: -Port komunikacyjny DB-9 RS-232,USB -Panel przedni Diody LED wskakują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciąŝenia Alarm dźwiękowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dŝulach) 300J Filtracja Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Ochrona linii danych RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwuŝyłowa linia) Parametry środowiskowe: -Środowisko operacyjne 0-40 C -Wilgotność względna podczas pracy 0-95% -Wysokość n.p.m. podczas pracy m -Temperatura (przechowywanie) C -Wilgotność względna (przechowywanie) 0-95% -Wysokość n.p.m. (przechowywanie) m -Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia dba -Odprowadzanie ciepła BTU/godz. Certyfikaty i zgodność z normami Potwierdzenia zgodności Znak C,CE,EN ,EN ,GOST,VDE Okres gwarancji 2 lata naprawy albo wymiana Zgodność środowiskowa RoHS 8. Podstawowa drukarka do wydruków dwustronnych Szybkość (druk czarno-biały) Do 28 str./mim. w A4 Czas rozpoczęcia drukowania 8,5 sekund (z trybu gotowości) Rozdzielczość Do x dpi (efektywna) Druk dwustronny Automatyczny Emulacja PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON 17

18 Podajnik wejściowy Podajnik kasetowy na 250 arkuszy, wielofunkcyjny na 1 arkusz Podajnik wyjściowy 150 arkuszy drukiem do dołu Rozmiar papieru A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal Format papieru Papier zwykły, cienki, gruby, etykiety, koperty, kolorowy, wstępnie zadrukowany Ogólne Procesor 400 MHz Pamięć 32 MB (max. 160 MB) System operacyjny Windows 2000 / XP (32 / 64bits) / Vista(32 / 64bits), róŝne wersje Linux OS:Red Hat 8~9, - Fedora Core 1~4 Mandrake 9,2~10,1 - SuSE 8,2~9,2 Mac OS 8,6~9,2, 10,1~10,4 Interfejs Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX Poziom hałasu Mniej niŝ 50 db (drukowanie), mniej niŝ 26 db (tryb czuwania), Miesięczny cykl pracy stron Wydajność Średnia wydajność zasobnika standardowego stron, zasobnika o zwiększonej wydajności stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem na stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO/IEC Toner Pojedynczy zasobnik 9. Skaner do slajdów i negatywów rozdzielczość optyczna 7200x7200 dpi rozdzielczość interpolowana 24 tys. dpi głębia barw 48 bitów/piksel gęstość optyczna Dmax 3,3 układ optyczny CCD + lampa z zimną katodą wbudowany sensor podczerwieni skanowanie slajdów i negatywów pasek kliszy negatywowej lub pozytywowej 24x36 mm (do 6 klatek) lub 4 slajdy 35 mm w ramkach sterowniki Plustek TWAIN, kompatybilny z Windows 98/Me/2000/XP/Vista SilverFast 6 Ai isrd - zaawansowany sterownik wyposaŝony w funkcje: isrd - usuwanie defektów kliszy NegaFix - rozpoznawanie masek negatywów ACR (Adaptive Color Restoration) -automatyczna korekcja nasycenia barw i kontrastu SCC (Selective Colour Correction) - korekcja selektywna barw edytory graficzne Mr. Photo elektroniczny album na zdjęcia PageManager zarządzanie dokumentami ImageFolio edycja zdjęć pomoc techniczna przez telefon, faks, i www gwarancja 24 mies. w systemie opieki i wsparcia S.O.S. (Serwis Odbiera Sprzęt Serwis Odsyła Sprzęt) z bezpłatnym serwisem Door-to- Door podgląd około 5,6 sekundy 3600 dpi około 36 sekund 7200 dpi około 68 sekund obszar skanowania 24x36 mm 10. Profesjonalny zewnętrzny dysk twardy NAS Gwarancja 36 miesięcy Format szerokości 3.5 cala Pojemność GB Interfejs Ethernet (RJ-45), 2 x USB do importu danych, podłączania zewnętrznych dysków lub urządzeń Wersja interfejsu LAN 10/100/1000 Prędkość obrotowa obr./min. Pamięć podręczna 128 MB Funkcje RAID 0,1, Serwer plików: File Server: SMB (Windows/Mac/Linux); AFP (Mac); FTP; HTTP; HTTPS; Apple Bonjour; and BitTorrent, Wake-on-LAN, Alerts, moŝliwość podłączania Dyski 2 x 1TB hot swap 18

19 Złącza 11. Klawiatura USB BOX Gwarancja 3 lata typ klawiatury tradycyjna komunikacja z klawiaturą przewodowa ergonomiczny kształt tak liczba klawiszy szt. klawisze multimedialne nie rolka przewijania nie podpórka pod nadgarstki nie interfejs USB wersja produktu BOX kolor czarny mysz w komplecie nie inne cechy Windows 98, NT 4.0, 2000, ME, XP, Vista 12. Mysz USB OEM Gwarancja 3 lata typ myszy laserowa komunikacja z myszą przewodowa rozdzielczość pracy 1000 dpi ergonomiczny kształt tak liczba przycisków 3.00 szt. rolka przewijania 1.00 szt. interfejs USB wersja produktu OEM kolor czarno-srebrny inne cechy kompatybilny z Windows 2000, XP i Vista 13. Chłodzenie do procesorów z podstawką Socket A 14. Dysk twardy 1 TB Gwarancja 3 lata format szerokości 3.5 cala typ magnetyczny pojemność GB interfejs Serial ATA wersja interfejsu Serial ATA/300 ilość talerzy 2 szt. i 4 Głowice prędkość obrotowa obr./min. pamięć cache kb maks. transfer zewnętrzny MB/s średni czas dostępu 4.16 ms technologia NCQ tak technologia S.M.A.R.T. tak 15. Przejściówka minidvi-vga 16. Przejściówka HDMI-DVI 17. Pamięć RAM DDR2 2x 1GB 667MHz CL5 18. Pamięć RAM DDR2 2x 1GB 400MHz CL4 19. Monitor LCD 23 Wielkość ekranu: 23 cale (23-calowy rozmiar wyświetlanego obrazu panoramicznego) Współczynnik proporcji obrazu Panoramiczny (16:9) Typ matrycy: TN Twisted Nematic Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz Kontrast: 1000:1 (standardowo) Jasność: 250 cd/m2 (standardowo) Czas reakcji: 5 ms (standardowo) Kąt widzenia 160 (w pionie) / 170 (w poziomie) Obsługa kolorów: 16,7 mln kolorów Rozstaw pikseli: 0,266 mm 20. Wiatrak 80 mm do obudowy komputerowej 21. Wiatrak 92 mm do obudowy komputerowej 19

20 22. Karta grafiki PCI-E Gwarancja 2 lata typ złącza PCI-Express x16 liczba potoków renderujących 8.00 ilość jednostek PixelShader ilość jednostek VertexShader wielkość pamięci MB typ zastosowanej pamięci DDR2 (128bit) taktowanie rdzenia MHz taktowanie pamięci MHz szyna danych pamięci 128 bit kompatybilność z techn SLI, CUDA rodzaje wyjść/wejść wyjście video [tv-out] wyjście Video HDTV 2x wyjście DVI wsparcie dla HDCP tak wsparcie dla CUDA tak typ chłodzenia wentylator maks. zuŝycie prądu W wersja opakowania produktu BOX obsługiwane standardy OpenGL 2.0 HDCP DirectX 9 DirectX 10 RAMDAC 400 MHz 23. Karta grafiki AGP Gwarancja 2 lata typ złącza AGP x8 typ zastosowanej pamięci DDR2 (64bit) taktowanie rdzenia MHz taktowanie pamięci MHz szyna danych pamięci 64 bit przepustowość pamięci 4.00 GB/s rodzaje wyjść/wejść wyjście video [tv-out] wyjście Video HDTV wyjście DVI wyjście D-Sub maks. zuŝycie prądu W wersja opakowania produktu BOX obsługiwane standardy OpenGL 2.0 DirectX 9 zaawansowane technologie NVIDIA PureVideo RAMDAC 400 MHz 24. Kabel USB 3m 25. Kabel USB 5m 26. Kabel HDMI 10m 27. Zasilacz komputerowy Moc wyjściowa 400W, certyfikat 80 plus Złącza 1 x 20+4-pin ATX 1 x 4-pin CPU 1 x 6+2-pin PCI-E 4 x SATA 6 x peryferia 2 x FDD WyposaŜenie wbudowany wentylator 14 mm, aktywne PFC, Gwarancja 3 lata 28. Sanki do montaŝu dysków 2,5 w zatoce 3,5 29. Kabel SVGA z ferrytem HD15 męski na HD15 męski 30. Kabel USB aktywny 5m 31. Powietrze spręŝone w spray 20

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. GPS 5 szt. Producent.. Model. 480.00 piksele. 272.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. GPS 5 szt. Producent.. Model. 480.00 piksele. 272. Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH GPS 5 szt. Producent.. Model. gwarancja 2 lata zaisntalowana pamięć RAM min 64.00 MB pamięć Flash ROM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu zamówienia I. 12 sztuk kompletnych zestawów komputerowych złożonych z podanych poniżej identycznych części: Skład jednego zestawu: 1.Płyta główna o nie gorszych parametrach niż: rodzaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Rejowiec Fabryczny, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny zaprasza do złożenia oferty na 10 zestawów komputerów

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I Lp. 2 3 4 5 6 7 Przedmiot zamówienia Mysz komputerowa Mysz optyczna ze złączem USB z rolką, posiadająca 2 przyciski plus jeden w rolce, kolor czarny przynajmniej na 50% procentach powierzchni zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa do siedziby MOPS Filia Łódź - Widzew sprzętu komputerowego w postaci: 1. Zestaw komputerowy z monitorem

Bardziej szczegółowo

Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia:

Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia: ZP/PN/06/2009 Załącznik nr 2 Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia: I. komputery stacjonarne II. monitory III. komputery przenośne (notebooki) CZĘŚĆ: I Zestaw

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Część I KALKULACJA CENY OFERTY Część I Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. miary 1 Mysz komputerowa Mysz optyczna ze złączem USB z rolką, posiadająca 2 przyciski plus jeden w rolce, kolor czarny przynajmniej na 50%

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

27. oc, 2o/p. ' ",r GIl!. Strona 1 DZIUI Za.F.H;Wlen Publtoz ch STA~Y SPECJAL TA

27. oc, 2o/p. ' ,r GIl!. Strona 1 DZIUI Za.F.H;Wlen Publtoz ch STA~Y SPECJAL TA ANEKS nr 3 do umowy nr RU/DW/44/09 zwanej dalej "Umową" zawartej w dniu 03.11.2009 r. zawarty w Katowicach pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim z siedzibą w Katowicach, ul. Bankowa 12 NIP: 634-019-71-34, zwanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1 PAKIET NR 1 Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu 1. Płyta główna przeznaczona do komputerów klasy desktop, wyposaŝona

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. 085 74 81 200 fax. 085 74 81 201 Białystok 2009.12.04 WZM.RI.333/ 812 /09 Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo