Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r."

Transkrypt

1 Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków NIP: tel , fax Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z dostawą urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie (3 serwery, 3 switche zarządzalne, 2 UPS-y, 2 dyski zewnętrzne, 1 szafa przemysłowa), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 do siwz. Wspólny Słownik Zamówień: urządzenia komputerowe; serwery komputerowe, urządzenia do przechowywania i odczytu danych, urządzenia sieciowe, awaryjne urządzenia energetyczne, sprzęt peryferyjny. c) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, na potwierdzenie czego musi dołączyć do przedkładanej oferty szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji językowej), pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego sprzętu względem wymagań Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić, iż oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, ich zakup i korzystanie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich, a w szczególności odpowiadają normie CE w zakresie bezpieczeństwa. d) Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt: dla części I (serwery) nie krótszej niż 36 miesięcy, dla części II (switche, UPS-y, dyski zewnętrzne) nie krótszej niż 24 miesiące, dla części III (szafa przemysłowa) nie krótszej niż 12 miesięcy dla wszystkich części licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia. Do dostarczanego towaru objętego gwarancją wykonawca obowiązany jest załączyć wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatny serwis naprawczy przedmiotu zamówienia. e) Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę do budynku PWST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie (wraz z wniesieniem 1/24

2 sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na poziomie -1 lub 1); - serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, - dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim (lub angielskim). f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: cz. I serwery, cz. II switche, UPS-y, dyski zewnętrzne, cz. III szafa przemysłowa. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia - odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia - zostaną odrzucone. g) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. i) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających co najmniej opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymogi i parametry techniczne (oferujących urządzenia co najmniej równoważne do przedstawionych w specyfikacji jako wzorcowe), przy czym na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty (art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry są wielkościami minimalnymi.przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie co najmniej takim jak urządzenia wzorcowe. Przy oferowaniu innych modeli niż wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność urządzeń zgodna z wzorcowymi i realizacja zadań przedstawionych w SIWZ. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. j) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. k) Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). Zamawiający dopuszcza dla towaru o ograniczonej dostępności przedłużenie terminu realizacji do 30 dni. 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.), spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej dzielności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2/24

3 b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy przedłożyć: Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 5.2 SIWZ. 4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować, odpowiednio do wymagań określonych w SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. 5. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 3/24

4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 5.2 b niniejszej SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia, wykonawca zastępuje je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty (zał. nr 5 do SIWZ) wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), zawierającymi część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ; b) wykaz i szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji językowej), pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego sprzętu względem wymagań Zamawiającego; c) szczegółowa kalkulacja cenowa zał. nr 6; d) wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział); e) dokument gwarancyjny zał. nr 7 do siwz. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami a) Zamawiający i wykonawca porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem, potwierdzonym w formie pisemnej np. listu poleconego z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem uznaczonego terminu składania ofert. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem faxu pisma. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. b) Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. d) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 4/24

5 to zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. e) Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego, Kraków, ul. Straszewskiego podając numer sprawy i temat przetargu. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Artur Surówka w sprawach formalnych: Iwona Kołodziejczyk od poniedziałku do piątku w godz. od tel. (12) , w. 17; 7. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium. 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium dla części I, w wysokości 1 000,00 zł PLN (słownie: jeden tysiąc złotych PLN). Dla części II i części III wadium nie jest wymagane. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Kredyt Bank S.A. II O/Kraków Szczegółowe zasady wnoszenia, zwrotu, zatrzymania lub ponownego wniesienia wadium określa art. 46 ustawy PZP. 5. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podpisana przez niego winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 8. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 5/24

6 upływem terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. b) Ofertę oraz wszystkie jej załączniki należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. c) Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. d) Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w siwz. e) Zaleca się, aby każda zapisana strona była kolejno ponumerowana. Zaleca się także spięcie kolejnych stron oferty w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie. f) Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. g) Ofertę stanowi formularz oferty sporządzony wg zał. nr 4 do niniejszej siwz wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą siwz. h) Oferta, jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę. i) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub kserokopia uwierzytelniona notarialnie. j) Każdą poprawkę w treści oferty należy dokonać czytelnie. Należy przekreślić błędny zapis, wpisać poprawny i zaopatrzyć go w podpis wykonawcy oraz datę naniesienia poprawki. k) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. l) Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z adresem zamawiającego OFERTA NA: dostawę urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie, część... Nie otwierać przed terminem wyznaczonym na otwarcie ofert, tj. 15 marca 2011 r. godz.10:15 oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy. 10. Zawartość oferty. Do oferty należy dołączyć: a) dokumenty, o których mowa w pkt 6 siwz, b) wykaz i opis oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzający, iż spełnia on wszystkie żądane przez Zamawiającego parametry określone w zał. nr 1 do siwz;, c) szczegółowa kalkulacja ceny oferty obejmująca wszystkie świadczenia określone w pkt 3 siwz zał. nr 6 do siwz, d) formularz oferty - zał. nr 5 do siwz, e) dokument gwarancyjny zał. nr 7 do siwz. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert a) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, Sekretariat p. 219 do godz. 10:00 do dnia 15 marca 2011 r. b) Oferty złożone po w/w terminie będą zwrócone niezwłocznie bez otwierania. 6/24

7 c) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego pokój nr 222 o godz. 10:15 w dniu 15 marca 2011 r. Otwarcie ofert jest jawne. d) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. e) Po otwarciu każdej z ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dot. ceny oferty, terminu realizacji zamówienia oraz oferowanego okresu gwarancji zawartych w ofercie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 12. Opis sposobu obliczenia ceny a) Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich. b) Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. c) Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji indywidualnej obejmującą cenę sprzedaży wraz z dostawą do siedziby zamawiającego i świadczeniami określonymi w pkt 3 siwz, odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia, jako cenę netto, do której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto w PLN. d) Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom ( ), Dz.U. Nr 95, poz Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający będzie oceniał oferty (spośród ofert nieodrzuconych), odpowiednio dla każdej części, wg następujących kryteriów: cena = 100 % Punkty przyznawane za podane w kryterium będą liczone według następującego wzoru: Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga kryterium ceny 100% gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie ocenianej Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. a) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, siwz i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. b) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 7/24

8 zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, ponadto wtedy, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. c) O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. d) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. e) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do siwz. 16. Zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie: a) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny leżące po stronie zamawiającego, dotyczące w szczególności braku przygotowania/ przekazania miejsca dostawy oraz inne niezawinione przez strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą (pożar, powódź itp.); b) wydłużenie terminu gwarancji z racji przedłużenia jej przez producenta/wykonawcę; c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia; d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; e) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia) z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony; f) miany podwykonawcy (o ile został przewidziany w procesie realizacji zamówienia) ze względów losowych lub innych korzystnych dla zamawiającego; g) zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przekazaniem przez Zamawiającego poświadczenia, że Zamawiający jest placówką oświatową i Wykonawca może zastsować stawkę 0% podatku od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). h) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 17. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 8/24

9 18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. a) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. d) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. e) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. f) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. g) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. h) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. i) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. j) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. k) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 9/24

10 20. Aukcja elektroniczna W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 21. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Kraków, dnia 7 marca 2011 r.... podpis Załączniki: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3 Projekt umowy zał. nr 4 Formularz oferty zał. nr 5 Kalkulacja cenowa zał. nr 6 Dokument gwarancyjny zał. nr 7 10/24

11 CZĘŚĆ I - SERWERY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ a) serwery dla repozytorium danych do bezpiecznego przechowywania obrazów maszyn wirtualnych (2 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Cechy procesora: liczba rdzeni 2, liczba wątków 4, pojemność pamięci cache 4MB, dwukanałowa obsługa pamięci DDR3-1066/1333, DMI 2,5GT/s, obsługiwane technologie: obsługa 64- i 32-bitowych aplikacji i systemów operacyjnych, Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology, Execute Disable Bit Przykładowy produkt spełniający wymagania: Intel Core i C/4T 3.20 GHz 4 MB Pamięć RAM min. 4 sloty. Zainstalowane 4 GB DDR MHz PC ub d ECC Napęd optyczny: Blu-ray Combo slimeline SATA HDD: SATA 3G 2TB 7.2K HOT PLUG 3.5'' - 2 szt. Ethernet Ctrl 4x1Gbit PCIe Obudowa RACK wielkości 1 lub 2 U z zasilaczem min. 350 W, uchwytami do montażu w szafie 19' i z uchwytami na kable Wspierane systemy: Novell SUSE Linux Ent. Server, Red Hat Ent. Linux Wynik testu wydajności dla porównywalnego komputera wyposażonego w identyczny z oferowanym procesor dostępny na nie gorszy od SPECint2006 = 30.7 Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Fujitsu Siemens RX100S6 (Fujitsu Primergy RX100 S6) b) serwer dla bazy danych (1 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Cechy procesora: liczba rdzeni 2, liczba wątków 4, pojemność pamięci cache 4MB, dwukanałowa obsługa pamięci DDR3-1066/1333, DMI 2,5GT/s, obsługiwane technologie: obsługa 64- i 32-bitowych aplikacji i systemów operacyjnych, Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology, Execute Disable Bit Przykładowy produkt spełniający wymagania: Intel Core i C/4T 3.20 GHz 4 MB Pamięć RAM min. 4 sloty. Zainstalowane 4 GB DDR MHz PC ub d ECC Napęd optyczny: Blu-ray Combo slimeline SATA HDD: SATA 3G 1TB 7.2K HOT PLUG 3.5'' - 2 szt. Ethernet Ctrl 2x1Gbit PCIe Obudowa RACK wielkości 1 lub 2 U z zasilaczem min. 350W i uchwytami do montażu w szafie 19' i uchwytami na kable Wspierane systemy: Novell SUSE Linux Ent. Server, Red Hat Ent. Linux Wynik testu wydajności dla porównywalnego komputera wyposażonego w identyczny z oferowanym procesor dostępny na nie gorszy od SPECint2006 = 30.7 Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Fujitsu Primergy RX100 S6 11/24

12 CZĘŚĆ II - SWITCHE, UPS-y, DYSKI ZEWNĘTRZNE a) switche zarządzalne (3 szt.) Switch zarządzalny do budowy wewnętrznej magistrali danych (SAN) służącej komunikacji serwerów gospodarzy maszyn wirtualnych z serwerami repozytorium danych o następujących minimalnych parametrach: Zgodny ze standradami przemysłowymi: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1x Certyfikaty: FCC Part 15 Class A, CE Class A, UL, cul, CE mark, CB SSH/SSL support Liczba portów (wewnętrznych): 24 Typ portów: 24x 10/100/1000 2x MiniGBIC Technologia łączności: wired Technologia okablowania: Cat5 Typ przełącznika: Zarządzalny Quality of Service, Obsługa Multicast, Agregator połączenia, Spanning tree protocol, Auto MDI/MDI-X, 256 VLANów, tabela adresów 8000 Przepustowość przełączania: 48 gigabajt na sekundę Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1 gigabajt na sekundę Realna szybkość przesyłania danych: 1000 megabity na sekundę Obudowa RACK19'. Zasilacz wewnętrzny Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: LINKSYS SRW2024-EU Switch 24x10/100/1000Mbps 19'Rack b) UPS-y (2 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Moc wyjściowa 480W / 750 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 480W / 750 VA Napięcie wyjściowe 230 V Zniekształcenia napięcia wyjściowego - Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57 63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Typ przebiegu sinusoida Nominalne napięcie wejściowe 230 V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 2 godziny Wykres czasu podtrzymania min. 25 min przy obciążeniu 200 W i min. 10 min. przy obciążeniu 400 W Sterowanie przez RS232 i USB Załączone oprogramowanie monitorujące zgodne z Windows Server 2003, RedHat Linux, SUSE Linux Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V z PowerChute c) DYSKI ZEWNĘTRZNE (2 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Obudowa metalowa. Interface USB. Zasilacz.SATA 1TB Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: dowolne USB 12/24

13 CZĘŚĆ III - SZAFA PRZEMYSŁOWA (1 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Szafa 19' 42U, o głębokości 1000 mm Metalowa, zamknięta, przednia ściana szklana lub perforowana, boczne ściany i tylna zdejmowane. Wentylatory w górnej ścianie Półki 2 szt. Patch Panel kat 6. 2 szt. Listwy zasilające 2 szt. W pach panelach 24 gniazda, a w listwach zasilających mocowane do stelaża szafy min. 10 gniazd Organizery 2 szt. Śruby do mocowania urządzenia 50 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje: a/ dostawę sprzętu do budynku PWST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie (wraz z wniesieniem sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na poziomie -1 lub 1); ; d/ serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, e/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim (lub angielskim). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu przykładowo wskazanego przez Zamawiającego. Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawi w ofercie opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić opisem technicznym, iż przedmiot zamówienia oferowany przez niego spełnia wszystkie wyszczególnione parametry oraz załączyć foldery (karty katalogowe) 13/24

14 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawę urządzeń komputerowych i szafy przemysłowej dla PWST w Krakowie - znak sprawy K-381-5/11 Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) Posiadania wiedzy i doświadczenia; c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (Miejscowość, data)... (podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 14/24

15 Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Nazwa Wykonawcy:... Adres:... REGON:... NIP:... Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę urządzeń komputerowych i szafy przemysłowej dla PWST w Krakowie - znak sprawy K-381-5/11 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (miejsce i data) ( podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 15/24

16 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ W dniu... w Krakowie pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków, NIP: , reprezentowaną przez:.., przy akceptacji finansowej Kwestora... nr identyfikacyjny NIP: , zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, z jednej strony a... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Na podstawie oferty wybranej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: dostawę urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie, zwaną dalej przedmiotem umowy Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę oraz serwis gwarancyjny urządzeń zgodnie ze szczegółowym opisem oraz konfiguracją zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zał. nr 1) oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w budynku przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie, b) dostarczenia kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu w języku polskim (lub angielskim); c) zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zgodnie z warunkami określonymi w siwz i ofercie Wykonawcy (dokument gwarancyjny). 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, transportem własnym, na własny koszt i własne ryzyko. 4. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w pkt 3 2 w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Termin dostarczenia sprzętu uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). Zamawiający dopuszcza dla towaru o ograniczonej dostępności przedłużenie terminu realizacji do 30 dni. 16/24

17 3. Miejsce dostawy - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 22, Kraków Wartość umowy wynosi netto... zł, brutto. zł /słownie brutto:.. /, w tym VAT w wysokości (zgodnie z formularzem ofertowym). 2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym koszt sprzedaży, dostawy, zapewnienie gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy. 3. Zamawiający oświadcza, iż przekaże Wykonawcy zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący placówkę oświatową (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), pozwalające Wykonawcy na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na sprzęt komputerowy, objęty przedmiotem umowy, zgodnie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 2. Zapłata faktury nastąpi po realizacji dostawy i podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego, w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy w banku... nr Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym jest Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia jest Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad i usterek. 2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji: dla części I. miesięcy, dla części II...miesięcy, dla części III... miesięcy wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji, liczonej od dnia dostawy (odbioru bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia do siedziby odbiorcy i użytkownika sprzętu, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru. 3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wady fizycznej lub usterki Sprzętu lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad lub usterek. 4. Wykonawca zapewnia, iż naprawy odbywać się będą w miejscu użytkowania. W razie technicznej niemożności spełnienia świadczenia w miejscu użytkowania Sprzętu (wysoki stopień uszkodzenia, bądź też stopień skomplikowania naprawy, np. konieczność sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych), Zamawiający może zadecydować o odstępstwie od tej zasady. W takim przypadku koszty związane z wykonaniem naprawy, w tym w szczególności koszt transportu urządzenia podlegającego naprawie każdorazowo ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca zapewnia, iż czas reakcji nie przekroczy 48h, licząc od chwili zgłoszenia, zaś czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia nie przekroczy 14 dni, licząc od chwili zgłoszenia. Wskazany powyżej czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia (14 dni) nie dotyczy awarii zgłoszonych przez Zamawiającego jako tzw. naprawy krytyczne (pilna potrzeba naprawy, np. z powodu wyjazdu użytkownika), które obligatoryjnie wykonane muszą być w terminie do 7 dni, licząc od chwili 17/24

18 zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach (np. wysoki stopień skomplikowania naprawy, konieczność sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych), na pisemny wniosek Wykonawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, licząc od chwili zgłoszenia. 6. Wykonawca dokona Wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych. 7. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy w polskiej lub angielskiej wersji językowej. 8. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 9. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń usterek, wad i napraw faksem lub pocztą w dni robocze w godz.: 9:00-15:00. Zamawiający dodatkowo będzie przesyłał potwierdzenia dla powyższych zgłoszeń w formie pisemnej. Wykonawca podaje nr faks do dokonywania zgłoszeń:... i adres Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust.1. b) opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykraczający poza termin dostawy, o którym mowa w 3 ust.1; c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad z zastrzeżeniem 8 ust.3; d) opóźnienia w dostarczeniu: zastępczego elementu przedmiotu umowy bądź zastępczego całego urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy (w zależności od rodzaju uszkodzenia) przewidzianego 8 ust. 3 - w wysokości 0,5 % wartości (brutto) przedmiotu umowy określonej w 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego w niniejszej umowie. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust. 1, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. 9 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 10 Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich. 11 Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy stron wskazane w komparycji umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 18/24

19 12 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie: a) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny leżące po stronie zamawiającego, dotyczące w szczególności braku przygotowania/ przekazania miejsca dostawy oraz inne niezawinione przez strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą (pożar, powódź itp.); b) wydłużenie terminu gwarancji z racji przedłużenia jej przez producenta/wykonawcę; c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia; d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; e) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia) z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony; f) miany podwykonawcy (o ile został przewidziany w procesie realizacji zamówienia) ze względów losowych lub innych korzystnych dla zamawiającego; g) zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przekazaniem przez Zamawiającego poświadczenia, że Zamawiający jest placówką oświatową i Wykonawca może zastsować stawkę 0% podatku od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). h) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 13 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 14 Integralną częścią niniejszej umowy są: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego z załącznikami, ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami, - oferta Wykonawcy wraz ze złożonymi dokumentami. 15 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA... / podpisy osób upoważnionych / 19/24

20 Załącznik nr 5 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Oferta Na dostawę urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie (znak sprawy K-381-5/ (Nazwa wykonawcy i adres)... (kod, miejscowość, województwo, powiat)... (ulica, nr domu, nr lokalu)... (telefon, fax)... (Miejscowość, data) Dla: Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków 1. Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia składamy ofertę na warunkach przedłożonych przez zamawiającego w materiałach przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II BRUTTO:... zł (słownie złotych:.... ) NETTO:... zł w tym VAT:.. %, tj. zł BRUTTO:... zł (słownie złotych:.... ) NETTO:... zł w tym VAT:.. %, tj. zł CZĘŚĆ III BRUTTO:... zł (słownie złotych:.... ) NETTO:... zł w tym VAT:.. %, tj. zł Na dalszych stronach oferty przedstawiamy szczegółową kalkulację cenową oferowanego przedmiotu 20/24

21 zamówienia. 3. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na potwierdzenie czego załączamy szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty/foldery/katalogi producenta w wymaganej wersji językowej polskiej lub angielskiej); 4. Oświadczamy, iż oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, ich zakup i korzystanie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich, a w szczególności odpowiadają normie CE w zakresie bezpieczeństwa (na potwierdzenie czego w razie wyboru naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć wraz z umową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania naszej Firmy kserokopie certyfikatów CE). 5. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 4 do siwz i w przypadku udzielenie nam niniejszego zamówienia publicznego zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w w/w projekcie. 6. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie do... dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. 7. Na przedmiot niniejszego zamówienia udzielamy: dla Części I... miesięcznej gwarancji jakości, dla Części II... miesięcznej gwarancji jakości, dla części III - miesięcznej gwarancji jakości, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy (data protokołu zdawczo odbiorczego). 8. Oświadczamy, iż oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników, w szczególności do ich okresu, zakresu i formy realizacji i uważamy się za związanych określonymi zasadami. 9. Serwis gwarancyjny wykonywać będzie Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 11. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: l.p. Nazwa części zamówienia Oferta składa się z... stron kolejno ponumerowanych. 13. Załączniki: (Podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 21/24

22 Zał. nr 6 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa wzór L.p. Nazwa urządzenia Ilość 1 CZĘŚĆ I a) Serwer 2 szt. 2 b) Serwer 1 szt. Stawka VAT (...%) Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Wartość za ilość zamawianą brutto 3 Razem za Część I... zł brutto 4 CZĘŚĆ II a) Switch 3 szt. 5 b) UPS 2 szt. 6 c) Dysk zewnętrzny 2 szt. 7 Razem za Część II... zł brutto 8 CZĘŚĆ III Szafa przemysłowa 1 szt. 9 Wartość oferty za oferowane części łącznie... zł brutto... data i podpis 22/24

23 Zał. nr 7 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy DOKUMENT GWARANCYJNY Przedmiot postępowania: dostawa urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie (znak sprawy: K-381-5/11) Tryb: przetarg nieograniczony NAZWA WYKONAWCY:... ADRES: Terminy gwarancyjne na: Dostarczone urządzenia: Część I (serwery)... Część II (switche, UPS-y, dyski)... Część III (szafa przemysłowa)... wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji, liczonej od dnia dostawy (odbioru bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia do siedziby odbiorcy i użytkownika sprzętu, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru. Całkowity koszt obsługi gwarancyjnej części, materiałów oraz usług (wraz z dojazdem) ponosi Wykonawca. 2. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: a) naprawę gwarancyjną, tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; b) wymianę wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych; c) naprawy odbywać się będą w miejscu użytkowania. W razie technicznej niemożności spełnienia świadczenia w miejscu użytkowania Sprzętu (wysoki stopień uszkodzenia, bądź też stopień skomplikowania naprawy, np. konieczność sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych), Zamawiający może zadecydować o odstępstwie od tej zasady. W takim przypadku koszty związane z wykonaniem naprawy, w tym w szczególności koszt transportu urządzenia podlegającego naprawie każdorazowo ponosi Wykonawca; d) czas reakcji nie przekroczy 48h, licząc od chwili zgłoszenia, zaś czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia nie przekroczy 14 dni, licząc od chwili zgłoszenia. Wskazany powyżej czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia (14 dni) nie dotyczy awarii zgłoszonych przez Zamawiającego jako tzw. naprawy krytyczne (pilna potrzeba naprawy, np. z powodu wyjazdu użytkownika), które obligatoryjnie wykonane muszą być w terminie do 7 dni, licząc od chwili zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach (np. wysoki stopień skomplikowania naprawy, konieczność sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych), na pisemny wniosek Wykonawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, licząc od chwili zgłoszenia; e) Wykonawca dokona Wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych; 3. Organizacja obsługi gwarancyjnej: Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:... 23/24

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ===============================================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo