Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r."

Transkrypt

1 Nr sprawy K-381-5/11 Kraków, 7 marca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków NIP: tel , fax Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z dostawą urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie (3 serwery, 3 switche zarządzalne, 2 UPS-y, 2 dyski zewnętrzne, 1 szafa przemysłowa), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 do siwz. Wspólny Słownik Zamówień: urządzenia komputerowe; serwery komputerowe, urządzenia do przechowywania i odczytu danych, urządzenia sieciowe, awaryjne urządzenia energetyczne, sprzęt peryferyjny. c) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, na potwierdzenie czego musi dołączyć do przedkładanej oferty szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji językowej), pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego sprzętu względem wymagań Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić, iż oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, ich zakup i korzystanie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich, a w szczególności odpowiadają normie CE w zakresie bezpieczeństwa. d) Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt: dla części I (serwery) nie krótszej niż 36 miesięcy, dla części II (switche, UPS-y, dyski zewnętrzne) nie krótszej niż 24 miesiące, dla części III (szafa przemysłowa) nie krótszej niż 12 miesięcy dla wszystkich części licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia. Do dostarczanego towaru objętego gwarancją wykonawca obowiązany jest załączyć wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatny serwis naprawczy przedmiotu zamówienia. e) Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę do budynku PWST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie (wraz z wniesieniem 1/24

2 sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na poziomie -1 lub 1); - serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, - dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim (lub angielskim). f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: cz. I serwery, cz. II switche, UPS-y, dyski zewnętrzne, cz. III szafa przemysłowa. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia - odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia - zostaną odrzucone. g) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. i) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających co najmniej opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymogi i parametry techniczne (oferujących urządzenia co najmniej równoważne do przedstawionych w specyfikacji jako wzorcowe), przy czym na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty (art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry są wielkościami minimalnymi.przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie co najmniej takim jak urządzenia wzorcowe. Przy oferowaniu innych modeli niż wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność urządzeń zgodna z wzorcowymi i realizacja zadań przedstawionych w SIWZ. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. j) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. k) Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). Zamawiający dopuszcza dla towaru o ograniczonej dostępności przedłużenie terminu realizacji do 30 dni. 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.), spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej dzielności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2/24

3 b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy przedłożyć: Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 5.2 SIWZ. 4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować, odpowiednio do wymagań określonych w SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. 5. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 3/24

4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 5.2 b niniejszej SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia, wykonawca zastępuje je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty (zał. nr 5 do SIWZ) wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), zawierającymi część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ; b) wykaz i szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji językowej), pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego sprzętu względem wymagań Zamawiającego; c) szczegółowa kalkulacja cenowa zał. nr 6; d) wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział); e) dokument gwarancyjny zał. nr 7 do siwz. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami a) Zamawiający i wykonawca porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem, potwierdzonym w formie pisemnej np. listu poleconego z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem uznaczonego terminu składania ofert. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem faxu pisma. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. b) Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. d) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 4/24

5 to zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. e) Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego, Kraków, ul. Straszewskiego podając numer sprawy i temat przetargu. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Artur Surówka w sprawach formalnych: Iwona Kołodziejczyk od poniedziałku do piątku w godz. od tel. (12) , w. 17; 7. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium. 1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium dla części I, w wysokości 1 000,00 zł PLN (słownie: jeden tysiąc złotych PLN). Dla części II i części III wadium nie jest wymagane. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Kredyt Bank S.A. II O/Kraków Szczegółowe zasady wnoszenia, zwrotu, zatrzymania lub ponownego wniesienia wadium określa art. 46 ustawy PZP. 5. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podpisana przez niego winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 8. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 5/24

6 upływem terminu składania ofert. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. b) Ofertę oraz wszystkie jej załączniki należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. c) Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. d) Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w siwz. e) Zaleca się, aby każda zapisana strona była kolejno ponumerowana. Zaleca się także spięcie kolejnych stron oferty w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie. f) Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. g) Ofertę stanowi formularz oferty sporządzony wg zał. nr 4 do niniejszej siwz wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą siwz. h) Oferta, jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę. i) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub kserokopia uwierzytelniona notarialnie. j) Każdą poprawkę w treści oferty należy dokonać czytelnie. Należy przekreślić błędny zapis, wpisać poprawny i zaopatrzyć go w podpis wykonawcy oraz datę naniesienia poprawki. k) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. l) Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z adresem zamawiającego OFERTA NA: dostawę urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie, część... Nie otwierać przed terminem wyznaczonym na otwarcie ofert, tj. 15 marca 2011 r. godz.10:15 oraz oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy. 10. Zawartość oferty. Do oferty należy dołączyć: a) dokumenty, o których mowa w pkt 6 siwz, b) wykaz i opis oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzający, iż spełnia on wszystkie żądane przez Zamawiającego parametry określone w zał. nr 1 do siwz;, c) szczegółowa kalkulacja ceny oferty obejmująca wszystkie świadczenia określone w pkt 3 siwz zał. nr 6 do siwz, d) formularz oferty - zał. nr 5 do siwz, e) dokument gwarancyjny zał. nr 7 do siwz. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert a) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, Sekretariat p. 219 do godz. 10:00 do dnia 15 marca 2011 r. b) Oferty złożone po w/w terminie będą zwrócone niezwłocznie bez otwierania. 6/24

7 c) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego pokój nr 222 o godz. 10:15 w dniu 15 marca 2011 r. Otwarcie ofert jest jawne. d) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. e) Po otwarciu każdej z ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dot. ceny oferty, terminu realizacji zamówienia oraz oferowanego okresu gwarancji zawartych w ofercie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 12. Opis sposobu obliczenia ceny a) Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich. b) Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. c) Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji indywidualnej obejmującą cenę sprzedaży wraz z dostawą do siedziby zamawiającego i świadczeniami określonymi w pkt 3 siwz, odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia, jako cenę netto, do której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto w PLN. d) Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom ( ), Dz.U. Nr 95, poz Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający będzie oceniał oferty (spośród ofert nieodrzuconych), odpowiednio dla każdej części, wg następujących kryteriów: cena = 100 % Punkty przyznawane za podane w kryterium będą liczone według następującego wzoru: Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga kryterium ceny 100% gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie ocenianej Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. a) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, siwz i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o w/w kryterium, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. b) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 7/24

8 zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, ponadto wtedy, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. c) O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. d) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. e) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do siwz. 16. Zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie: a) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny leżące po stronie zamawiającego, dotyczące w szczególności braku przygotowania/ przekazania miejsca dostawy oraz inne niezawinione przez strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą (pożar, powódź itp.); b) wydłużenie terminu gwarancji z racji przedłużenia jej przez producenta/wykonawcę; c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia; d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; e) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia) z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony; f) miany podwykonawcy (o ile został przewidziany w procesie realizacji zamówienia) ze względów losowych lub innych korzystnych dla zamawiającego; g) zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przekazaniem przez Zamawiającego poświadczenia, że Zamawiający jest placówką oświatową i Wykonawca może zastsować stawkę 0% podatku od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). h) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 17. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 8/24

9 18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. a) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. d) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. e) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. f) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. g) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. h) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. i) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. j) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. k) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 9/24

10 20. Aukcja elektroniczna W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 21. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Kraków, dnia 7 marca 2011 r.... podpis Załączniki: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3 Projekt umowy zał. nr 4 Formularz oferty zał. nr 5 Kalkulacja cenowa zał. nr 6 Dokument gwarancyjny zał. nr 7 10/24

11 CZĘŚĆ I - SERWERY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ a) serwery dla repozytorium danych do bezpiecznego przechowywania obrazów maszyn wirtualnych (2 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Cechy procesora: liczba rdzeni 2, liczba wątków 4, pojemność pamięci cache 4MB, dwukanałowa obsługa pamięci DDR3-1066/1333, DMI 2,5GT/s, obsługiwane technologie: obsługa 64- i 32-bitowych aplikacji i systemów operacyjnych, Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology, Execute Disable Bit Przykładowy produkt spełniający wymagania: Intel Core i C/4T 3.20 GHz 4 MB Pamięć RAM min. 4 sloty. Zainstalowane 4 GB DDR MHz PC ub d ECC Napęd optyczny: Blu-ray Combo slimeline SATA HDD: SATA 3G 2TB 7.2K HOT PLUG 3.5'' - 2 szt. Ethernet Ctrl 4x1Gbit PCIe Obudowa RACK wielkości 1 lub 2 U z zasilaczem min. 350 W, uchwytami do montażu w szafie 19' i z uchwytami na kable Wspierane systemy: Novell SUSE Linux Ent. Server, Red Hat Ent. Linux Wynik testu wydajności dla porównywalnego komputera wyposażonego w identyczny z oferowanym procesor dostępny na nie gorszy od SPECint2006 = 30.7 Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Fujitsu Siemens RX100S6 (Fujitsu Primergy RX100 S6) b) serwer dla bazy danych (1 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Cechy procesora: liczba rdzeni 2, liczba wątków 4, pojemność pamięci cache 4MB, dwukanałowa obsługa pamięci DDR3-1066/1333, DMI 2,5GT/s, obsługiwane technologie: obsługa 64- i 32-bitowych aplikacji i systemów operacyjnych, Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology, Execute Disable Bit Przykładowy produkt spełniający wymagania: Intel Core i C/4T 3.20 GHz 4 MB Pamięć RAM min. 4 sloty. Zainstalowane 4 GB DDR MHz PC ub d ECC Napęd optyczny: Blu-ray Combo slimeline SATA HDD: SATA 3G 1TB 7.2K HOT PLUG 3.5'' - 2 szt. Ethernet Ctrl 2x1Gbit PCIe Obudowa RACK wielkości 1 lub 2 U z zasilaczem min. 350W i uchwytami do montażu w szafie 19' i uchwytami na kable Wspierane systemy: Novell SUSE Linux Ent. Server, Red Hat Ent. Linux Wynik testu wydajności dla porównywalnego komputera wyposażonego w identyczny z oferowanym procesor dostępny na nie gorszy od SPECint2006 = 30.7 Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Fujitsu Primergy RX100 S6 11/24

12 CZĘŚĆ II - SWITCHE, UPS-y, DYSKI ZEWNĘTRZNE a) switche zarządzalne (3 szt.) Switch zarządzalny do budowy wewnętrznej magistrali danych (SAN) służącej komunikacji serwerów gospodarzy maszyn wirtualnych z serwerami repozytorium danych o następujących minimalnych parametrach: Zgodny ze standradami przemysłowymi: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1x Certyfikaty: FCC Part 15 Class A, CE Class A, UL, cul, CE mark, CB SSH/SSL support Liczba portów (wewnętrznych): 24 Typ portów: 24x 10/100/1000 2x MiniGBIC Technologia łączności: wired Technologia okablowania: Cat5 Typ przełącznika: Zarządzalny Quality of Service, Obsługa Multicast, Agregator połączenia, Spanning tree protocol, Auto MDI/MDI-X, 256 VLANów, tabela adresów 8000 Przepustowość przełączania: 48 gigabajt na sekundę Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1 gigabajt na sekundę Realna szybkość przesyłania danych: 1000 megabity na sekundę Obudowa RACK19'. Zasilacz wewnętrzny Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: LINKSYS SRW2024-EU Switch 24x10/100/1000Mbps 19'Rack b) UPS-y (2 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Moc wyjściowa 480W / 750 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 480W / 750 VA Napięcie wyjściowe 230 V Zniekształcenia napięcia wyjściowego - Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57 63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Typ przebiegu sinusoida Nominalne napięcie wejściowe 230 V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 2 godziny Wykres czasu podtrzymania min. 25 min przy obciążeniu 200 W i min. 10 min. przy obciążeniu 400 W Sterowanie przez RS232 i USB Załączone oprogramowanie monitorujące zgodne z Windows Server 2003, RedHat Linux, SUSE Linux Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V z PowerChute c) DYSKI ZEWNĘTRZNE (2 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Obudowa metalowa. Interface USB. Zasilacz.SATA 1TB Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: dowolne USB 12/24

13 CZĘŚĆ III - SZAFA PRZEMYSŁOWA (1 szt.) o następujących minimalnych parametrach: Szafa 19' 42U, o głębokości 1000 mm Metalowa, zamknięta, przednia ściana szklana lub perforowana, boczne ściany i tylna zdejmowane. Wentylatory w górnej ścianie Półki 2 szt. Patch Panel kat 6. 2 szt. Listwy zasilające 2 szt. W pach panelach 24 gniazda, a w listwach zasilających mocowane do stelaża szafy min. 10 gniazd Organizery 2 szt. Śruby do mocowania urządzenia 50 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje: a/ dostawę sprzętu do budynku PWST przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie (wraz z wniesieniem sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na poziomie -1 lub 1); ; d/ serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, e/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim (lub angielskim). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu przykładowo wskazanego przez Zamawiającego. Składając ofertę Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawi w ofercie opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić opisem technicznym, iż przedmiot zamówienia oferowany przez niego spełnia wszystkie wyszczególnione parametry oraz załączyć foldery (karty katalogowe) 13/24

14 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawę urządzeń komputerowych i szafy przemysłowej dla PWST w Krakowie - znak sprawy K-381-5/11 Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) Posiadania wiedzy i doświadczenia; c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (Miejscowość, data)... (podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 14/24

15 Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Nazwa Wykonawcy:... Adres:... REGON:... NIP:... Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę urządzeń komputerowych i szafy przemysłowej dla PWST w Krakowie - znak sprawy K-381-5/11 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (miejsce i data) ( podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 15/24

16 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ W dniu... w Krakowie pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków, NIP: , reprezentowaną przez:.., przy akceptacji finansowej Kwestora... nr identyfikacyjny NIP: , zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, z jednej strony a... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Na podstawie oferty wybranej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: dostawę urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie, zwaną dalej przedmiotem umowy Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę oraz serwis gwarancyjny urządzeń zgodnie ze szczegółowym opisem oraz konfiguracją zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zał. nr 1) oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w budynku przy ul. Straszewskiego 22 w Krakowie, b) dostarczenia kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu w języku polskim (lub angielskim); c) zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zgodnie z warunkami określonymi w siwz i ofercie Wykonawcy (dokument gwarancyjny). 3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, transportem własnym, na własny koszt i własne ryzyko. 4. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w pkt 3 2 w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Termin dostarczenia sprzętu uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). Zamawiający dopuszcza dla towaru o ograniczonej dostępności przedłużenie terminu realizacji do 30 dni. 16/24

17 3. Miejsce dostawy - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 22, Kraków Wartość umowy wynosi netto... zł, brutto. zł /słownie brutto:.. /, w tym VAT w wysokości (zgodnie z formularzem ofertowym). 2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym koszt sprzedaży, dostawy, zapewnienie gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, dokumentację niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy. 3. Zamawiający oświadcza, iż przekaże Wykonawcy zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący placówkę oświatową (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), pozwalające Wykonawcy na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na sprzęt komputerowy, objęty przedmiotem umowy, zgodnie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 2. Zapłata faktury nastąpi po realizacji dostawy i podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego, w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy w banku... nr Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym jest Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia jest Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad i usterek. 2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji: dla części I. miesięcy, dla części II...miesięcy, dla części III... miesięcy wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji, liczonej od dnia dostawy (odbioru bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia do siedziby odbiorcy i użytkownika sprzętu, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru. 3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wady fizycznej lub usterki Sprzętu lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad lub usterek. 4. Wykonawca zapewnia, iż naprawy odbywać się będą w miejscu użytkowania. W razie technicznej niemożności spełnienia świadczenia w miejscu użytkowania Sprzętu (wysoki stopień uszkodzenia, bądź też stopień skomplikowania naprawy, np. konieczność sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych), Zamawiający może zadecydować o odstępstwie od tej zasady. W takim przypadku koszty związane z wykonaniem naprawy, w tym w szczególności koszt transportu urządzenia podlegającego naprawie każdorazowo ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca zapewnia, iż czas reakcji nie przekroczy 48h, licząc od chwili zgłoszenia, zaś czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia nie przekroczy 14 dni, licząc od chwili zgłoszenia. Wskazany powyżej czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia (14 dni) nie dotyczy awarii zgłoszonych przez Zamawiającego jako tzw. naprawy krytyczne (pilna potrzeba naprawy, np. z powodu wyjazdu użytkownika), które obligatoryjnie wykonane muszą być w terminie do 7 dni, licząc od chwili 17/24

18 zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach (np. wysoki stopień skomplikowania naprawy, konieczność sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych), na pisemny wniosek Wykonawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, licząc od chwili zgłoszenia. 6. Wykonawca dokona Wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych. 7. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy w polskiej lub angielskiej wersji językowej. 8. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 9. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń usterek, wad i napraw faksem lub pocztą w dni robocze w godz.: 9:00-15:00. Zamawiający dodatkowo będzie przesyłał potwierdzenia dla powyższych zgłoszeń w formie pisemnej. Wykonawca podaje nr faks do dokonywania zgłoszeń:... i adres Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust.1. b) opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykraczający poza termin dostawy, o którym mowa w 3 ust.1; c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad z zastrzeżeniem 8 ust.3; d) opóźnienia w dostarczeniu: zastępczego elementu przedmiotu umowy bądź zastępczego całego urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy (w zależności od rodzaju uszkodzenia) przewidzianego 8 ust. 3 - w wysokości 0,5 % wartości (brutto) przedmiotu umowy określonej w 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego w niniejszej umowie. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 4 ust. 1, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. 9 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 10 Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich. 11 Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy stron wskazane w komparycji umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 18/24

19 12 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie: a) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na przyczyny leżące po stronie zamawiającego, dotyczące w szczególności braku przygotowania/ przekazania miejsca dostawy oraz inne niezawinione przez strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą (pożar, powódź itp.); b) wydłużenie terminu gwarancji z racji przedłużenia jej przez producenta/wykonawcę; c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia; d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; e) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego (osób upoważnionych do reprezentowania stron w sprawach związanych z realizacją zamówienia) z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez strony; f) miany podwykonawcy (o ile został przewidziany w procesie realizacji zamówienia) ze względów losowych lub innych korzystnych dla zamawiającego; g) zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przekazaniem przez Zamawiającego poświadczenia, że Zamawiający jest placówką oświatową i Wykonawca może zastsować stawkę 0% podatku od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). h) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 13 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 14 Integralną częścią niniejszej umowy są: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego z załącznikami, ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami, - oferta Wykonawcy wraz ze złożonymi dokumentami. 15 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA... / podpisy osób upoważnionych / 19/24

20 Załącznik nr 5 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Oferta Na dostawę urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie (znak sprawy K-381-5/ (Nazwa wykonawcy i adres)... (kod, miejscowość, województwo, powiat)... (ulica, nr domu, nr lokalu)... (telefon, fax)... (Miejscowość, data) Dla: Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, Kraków 1. Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia składamy ofertę na warunkach przedłożonych przez zamawiającego w materiałach przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 2. Cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II BRUTTO:... zł (słownie złotych:.... ) NETTO:... zł w tym VAT:.. %, tj. zł BRUTTO:... zł (słownie złotych:.... ) NETTO:... zł w tym VAT:.. %, tj. zł CZĘŚĆ III BRUTTO:... zł (słownie złotych:.... ) NETTO:... zł w tym VAT:.. %, tj. zł Na dalszych stronach oferty przedstawiamy szczegółową kalkulację cenową oferowanego przedmiotu 20/24

21 zamówienia. 3. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na potwierdzenie czego załączamy szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty/foldery/katalogi producenta w wymaganej wersji językowej polskiej lub angielskiej); 4. Oświadczamy, iż oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, ich zakup i korzystanie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich, a w szczególności odpowiadają normie CE w zakresie bezpieczeństwa (na potwierdzenie czego w razie wyboru naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć wraz z umową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania naszej Firmy kserokopie certyfikatów CE). 5. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 4 do siwz i w przypadku udzielenie nam niniejszego zamówienia publicznego zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w w/w projekcie. 6. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie do... dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. 7. Na przedmiot niniejszego zamówienia udzielamy: dla Części I... miesięcznej gwarancji jakości, dla Części II... miesięcznej gwarancji jakości, dla części III - miesięcznej gwarancji jakości, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy (data protokołu zdawczo odbiorczego). 8. Oświadczamy, iż oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników, w szczególności do ich okresu, zakresu i formy realizacji i uważamy się za związanych określonymi zasadami. 9. Serwis gwarancyjny wykonywać będzie Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 11. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]: l.p. Nazwa części zamówienia Oferta składa się z... stron kolejno ponumerowanych. 13. Załączniki: (Podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 21/24

22 Zał. nr 6 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa wzór L.p. Nazwa urządzenia Ilość 1 CZĘŚĆ I a) Serwer 2 szt. 2 b) Serwer 1 szt. Stawka VAT (...%) Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Wartość za ilość zamawianą brutto 3 Razem za Część I... zł brutto 4 CZĘŚĆ II a) Switch 3 szt. 5 b) UPS 2 szt. 6 c) Dysk zewnętrzny 2 szt. 7 Razem za Część II... zł brutto 8 CZĘŚĆ III Szafa przemysłowa 1 szt. 9 Wartość oferty za oferowane części łącznie... zł brutto... data i podpis 22/24

23 Zał. nr 7 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy DOKUMENT GWARANCYJNY Przedmiot postępowania: dostawa urządzeń komputerowych dla PWST w Krakowie (znak sprawy: K-381-5/11) Tryb: przetarg nieograniczony NAZWA WYKONAWCY:... ADRES: Terminy gwarancyjne na: Dostarczone urządzenia: Część I (serwery)... Część II (switche, UPS-y, dyski)... Część III (szafa przemysłowa)... wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji, liczonej od dnia dostawy (odbioru bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia do siedziby odbiorcy i użytkownika sprzętu, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru. Całkowity koszt obsługi gwarancyjnej części, materiałów oraz usług (wraz z dojazdem) ponosi Wykonawca. 2. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: a) naprawę gwarancyjną, tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; b) wymianę wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych; c) naprawy odbywać się będą w miejscu użytkowania. W razie technicznej niemożności spełnienia świadczenia w miejscu użytkowania Sprzętu (wysoki stopień uszkodzenia, bądź też stopień skomplikowania naprawy, np. konieczność sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych), Zamawiający może zadecydować o odstępstwie od tej zasady. W takim przypadku koszty związane z wykonaniem naprawy, w tym w szczególności koszt transportu urządzenia podlegającego naprawie każdorazowo ponosi Wykonawca; d) czas reakcji nie przekroczy 48h, licząc od chwili zgłoszenia, zaś czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia nie przekroczy 14 dni, licząc od chwili zgłoszenia. Wskazany powyżej czas przywrócenia funkcjonalności urządzenia (14 dni) nie dotyczy awarii zgłoszonych przez Zamawiającego jako tzw. naprawy krytyczne (pilna potrzeba naprawy, np. z powodu wyjazdu użytkownika), które obligatoryjnie wykonane muszą być w terminie do 7 dni, licząc od chwili zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach (np. wysoki stopień skomplikowania naprawy, konieczność sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych), na pisemny wniosek Wykonawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, licząc od chwili zgłoszenia; e) Wykonawca dokona Wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych; 3. Organizacja obsługi gwarancyjnej: Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:... 23/24

Nr sprawy K-240-5/11 Kraków, 24 sierpnia 2011 r.

Nr sprawy K-240-5/11 Kraków, 24 sierpnia 2011 r. Nr sprawy K-240-5/11 Kraków, 24 sierpnia 2011 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości dla Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla PWST w Krakowie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych)

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 Lublin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Leasing operacyjny 1 sztuki fabrycznie nowego autokaru, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public 1 z 8 2015-06-17 09:10 Zamówienie public... - 208092-2015 17/06/2015 S115 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo