DKZ/69/2012 Warszawa, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DKZ/69/2012 Warszawa, dnia 15.11.2012 r."

Transkrypt

1 DKZ/69/2012 Warszawa, dnia r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) dalej "ustawa Pzp". INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej słownik CPV , , , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Technologii Elektronowej Warszawa, Al. Lotników 32/46 adres internetowy: 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. ustawy. Oferty złożone w postępowaniu zostaną otwarte i ocenione przez Komisję Przetargową zgodnie z kryterium oceny ofert. Spośród wszystkich, nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg kryterium oceny ofert. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, konfiguracja i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej dla Zakładu Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych ITE w Piasecznie. Minimalne wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ. przedstawione są Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta. W ofercie wykonawca zobowiązany jest podać producenta, model oraz symbol danego urządzenia załącznik nr 2 do SIWZ (do wypełnienia przez wykonawcę). Wszystkie cechy urządzeń wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ należy traktować jako wymagania minimalne stawiane przez zamawiającego. Wykonawca ma prawo zaoferować urządzenia o wyższych parametrach. Postępowanie Nr DKZ/69/2012 1

2 Wszelkie nazwy wskazanych w SIWZ towarów są jedynie przykładowe, a zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne. 4. Składanie ofert częściowych i wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia - maksymalnie do 2 tygodni od daty podpisania umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. - oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców wykazania się spełnianiem warunku wiedza i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum ,00 zł netto każda. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ. 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków [załącznik nr 3 do SIWZ]; 7.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [załącznik nr 4 do SIWZ]. 7.3 W zakresie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum ,00 zł netto każda, Postępowanie Nr DKZ/69/2012 2

3 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. Jeżeli wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zaleca wypełnienie załącznika nr 5 do SIWZ. Brak złożenia wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia określonych przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ: - w punkcie 1 (Komputer stacjonarny typ A), pozycje 11 i 12; - w punkcie 2 (Komputer stacjonarny typ B), pozycje 11 i 12; - w punkcie 3 (Komputer stacjonarny typ C), pozycja 10; - w punkcie 4 (Laptop), pozycje 12, 13 i 16. Brak złożenia wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy z zastrzeżeniem możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Michał Urbański Pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46, Warszawa. Zespół Zamówień Publicznych Budynek VI, pokój nr 216. Fax: Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi : 30 dni od daty składania ofert. Postępowanie Nr DKZ/69/2012 3

4 11. Opis sposobu przygotowania ofert: Ofertę należy złożyć na piśmie zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, tj. musi zawierać w szczególności: a) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie ilościowe sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej, b) dokładną nazwę i adres wykonawcy, c) datę sporządzenia oferty, d) cenę. 1) Do oferty należy załączyć: - oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ, - oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ, - wykaz dostaw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ. 2) Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia określone w punkcie 7.4. SIWZ. 3) Do oferty należy załączyć również wydruki ze stron internetowych oraz podać linki określone w załączniku nr 1 do SIWZ: - w punkcie 1 (Komputer stacjonarny typ A), pozycje 9 i 13, - w punkcie 2 (Komputer stacjonarny typ B), pozycja 9 i 13, - w punkcie 4 (Laptop), pozycja 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia r. do godziny 10:00 (w dni robocze w godz. 9:00 14:00) w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 216. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 120. Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, Warszawa. Budynek VI, pokój 216. Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej nie otwierać do dnia r. do godz. 10: Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, które wykonawca musi ponieść w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, m.in.: a) cenę sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej opisanych w punkcie 3 SIWZ, b) instalację, c) uruchomienie, d) transport, e) ubezpieczenie. Cena oferty musi uwzględniać także wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia. Postępowanie Nr DKZ/69/2012 4

5 Wykonawca musi podać cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym, tj. w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w formularzu ofertowym mogą podać wyłącznie wartość netto bez podatku VAT. W takim przypadku zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert doliczy do ceny netto oferty podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W przypadku uznania oferty za ważną tj. zgodną z siwz, dokona oceny zgodnie z następującym kryterium oceny ofert: Cena Waga: % Liczba punktów zdobyta w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru: P n = C min / C n W gdzie: P n C min C n W - liczba punktów w kryterium cena - najniższa cena spośród nadesłanych ofert - cena oferty n-tego oferenta. - waga kryterium. W kryterium cena: można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy Pzp. UWAGA! Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu aktualny dokument, z którego wynika umocowanie osoby zawierającej umowę w imieniu wykonawcy. Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 16. Wzór umowy: stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 17. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ: Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną, a zamawiający jest zobowiązany odpowiedzieć na wszystkie zapytania, które wpłynęły w terminie do dnia r. Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Postępowanie Nr DKZ/69/2012 5

6 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Pzp (dostęp do powyższych informacji - strona internetowa Ze względu na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty wykonawcy. 20. Inne: Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Technicznych mgr Michał Urbański Zamówienie jest finansowane ze środków wspólnotowych: zakup jest finansowany z projektu nr POIG /09 pt. Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki MINTE" Postępowanie Nr DKZ/69/2012 6

7 Załącznik nr 1 Wymagania i parametry techniczne sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej Lp. Nazwa Ilość [szt.] 1 Komputer stacjonarny typ A 8 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu, producenta oraz parametrów komputera 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany do aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne: co najmniej wynik 9432 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego 4. Pamięć operacyjna 8GB (2x4GB) DDR3 1333MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne 5. Dysk twardy Min. 1TB SATA 7200rpm 6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode Grafika musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 513 punktów w G3D Mark (wynik na dzień 13/11/2012) (wyniki dostępne: 7. Wyposażenie multimedialne Postępowanie Nr DKZ/69/ Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (Realtek ALC887), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 8 kanałowa (7.1) 2 złącza z przodu obudowy: wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe 8. Obudowa Typu Mini Tower uatx (2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne) Suma wymiarów obudowy max 99cm, w tym wysokość max 37 cm lub szerokość 17.5 cm lub głębokość 44.5 cm, waga: komputera max. 12kg Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera nie może pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona

8 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Postępowanie Nr DKZ/69/ min. dwoma widocznymi wkrętami lub śrubami. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 350W Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 14 specyfikacji Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową załączyć do oferty wydruk ze strony 10. BIOS BIOS oferowanego komputera musi posiadać min. funkcjonalność : Możliwość odczytania z BIOS: Modelu komputera Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o wielkości pamięci podręcznej Cache L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o napędzie optycznym Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera USB, kontrolera RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość konfiguracji procesora a w szczególności 11. Certyfikaty i standardy możliwość włączania i wyłączania Intel SpeedStep, Virtualization Technology, CPU XD Support, Milti Core, Turbo Boost Technology Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Możliwość ustawienia hasła administratora oraz hasła na dysk twardy bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą PN-EN ISO 7779:2010 oraz wykazana zgodnie z normą PN-ISO ISO 9296:1999 w pozycji operatora w trybie pracy zapis/odczyt na dysk (WORK)

9 wynosząca maksymalnie 27dB (załączyć do oferty oświadczenie producenta) 12. Gwarancja 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 13. Wsparcie techniczne producenta 14. Wymagania dodatkowe Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - załączyć do oferty Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy załączyć link strony Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowana lub zainstalowana na płycie głównej karta bezprzewodowa WLAN a/b/g/n, nie zajmująca slotów PCIe Wbudowany lub zainstalowany na płycie głównej Bluetooth 3.0, nie zajmujący portów USB oraz slotu PCIe Wbudowane porty: min. 1 x VGA min. 1 x HDMI min. 1 x S/PDIF min. 1 x RJ45 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 3 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 port USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 1 złącze PCI Express x16, min. 1 slot PCI Express x16 wolny min. 3 wolne złącze PCI Express x 1 min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM min. 4 złącza SATA w tym min. 1 szt. SATA 3.0 min. 1 msata wbudowany na płycie głównej Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,5 Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych min 18-in-1 Postępowanie Nr DKZ/69/2012 9

10 Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami 2 Komputer stacjonarny typ B 5 Lp Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu, producenta oraz parametrów komputera 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Procesor Procesor klasy x 86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne: co najmniej wynik 3985 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) 4. Pamięć operacyjna Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego 8GB (2x4GB) DDR3 1333MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne 5. Dysk twardy Min. 500GB SATA 7200rpm 6. Karta graficzna Grafika musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 448 punktów w G3D Rating (wynik na dzień 13/11/2012) (wynik dostępny: 7. Wyposażenie multimedialne Postępowanie Nr DKZ/69/ Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (Realtek ALC887), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 8 kanałowa (7.1) 2 złącza z przodu obudowy: wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe 8. Obudowa Typu Mini Tower uatx (2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne) Suma wymiarów obudowy max 99cm w tym wysokość max 37 cm lub szerokość 17.5 cm lub głębokość 44.5 cm, waga: komputera max. 12kg Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera nie może pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi; Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona min. dwoma widocznymi wkrętami lub śrubami. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 350W Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub

11 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Postępowanie Nr DKZ/69/ dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 14 specyfikacji Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony załączyć do oferty) 10. BIOS BIOS oferowanego komputera musi posiadać min. funkcjonalność : Możliwość odczytania z BIOS: Modelu komputera Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o wielkości pamięci podręcznej Cache L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o napędzie optycznym Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera USB, kontrolera RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Możliwość konfiguracji procesora, a w szczególności 11. Certyfikaty i standardy możliwość włączanie i wyłączanie Intel SpeedStep, Virtualization Technology, CPU XD Support, Milti Core, Turbo Boost Technology Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Możliwość ustawienia hasła administratora oraz hasła na dysk twardy bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą PN-EN ISO 7779:2010 oraz wykazana zgodnie z normą PN-ISO ISO 9296:1999 w pozycji operatora w trybie pracy zapis/odczyt na dysk (WORK) wynosząca maksymalnie 27dB (załączyć do oferty oświadczenie producenta) 12. Gwarancja 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług

12 serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 13. Wsparcie techniczne producenta 14. Wymagania dodatkowe Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - załączyć do oferty Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy załączyć link strony Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowana lub zainstalowana na płycie głównej karta bezprzewodowa WLAN a/b/g/n, nie zajmująca slotów PCIe Wbudowany lub zainstalowany na płycie głównej Bluetooth 3.0, nie zajmujący portów USB oraz slotu PCIe, Wbudowane porty: min. 1 x VGA, min. 1 x HDMI, min. 1 x S/PDIF min. 1 x RJ45 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 3 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 port USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 1 złącze PCI Express x16, min. 1 slot PCI Express x16 wolny min. 3 wolne złącze PCI Express x 1 min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM min. 4 złącza SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0 min. 1 msata wbudowany na płycie głównej Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,5 Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych min 18-in-1 Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Postępowanie Nr DKZ/69/

13 3 Komputer stacjonarny typ C 2 Lp. Nazwa komponentu 1. Typ 2. Zastosowanie Procesor/ wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna RAM Parametry pamięci masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne 8. Obudowa Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu, producenta oraz parametrów komputera Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne: co najmniej wynik 9432 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) 16GB (4x4GB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 32GB, Dysk min. 1TB SATA III 7200 obr./min. Zewnętrzna karta grafiki osiągająca w teście wydajności PassMark - G3D Mark ( wyniki dostępne: ) co najmniej wynik 1887 punktów PassMark - G3D Mark (wynik na dzień 13/11/2012) Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25 zewnętrzne i 2 szt. 3,5 wewnętrzne, Obudowa musi fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5 lub dysków 2,5 Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 124,50cm, (21,50 x 53,00 x 50,00 cm), waga komputera max. 10 kg, Zasilacz o mocy 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 9. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia źródeł zasilania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie Postępowanie Nr DKZ/69/

14 10. Warunki gwarancji 11. Wsparcie techniczne producenta obudowy, tylko tylnych portów 2-letnia gwarancja producenta czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta załączyć do oferty oświadczenie producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny + nośnik Wbudowane porty: - min. 1 x złącze front panel audio - min. 1 x złącze SATA 6Gb/s - min. 4 x złącza SATA 3Gb/s - min. 1 x złącze portu szeregowego - min. 1 x złącze msata - min. 1 x złącze pinowe Clear CMOS - min. 1 złącze zasilania 4-pin ATX 12V - min. 1 x złącze wyjścia SPDIF - min. 1 x złącze TPM (Trusted Platform Module) - min. 1 x VGA, 12. Wymagania dodatkowe min. 10 portów USB wyprowadzonych w tym min 4 porty USB 3.0; min. 6 portów USB 2.0 portów, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o port RS-232 lub min. 2 szt. złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy lub kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 Złącza rozszerzeń: - min.1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4) - min. 1 x PCI Express x16 slot, x16 (PCIEX16) - Złącze PCIEX16 odpowiada standardowi PCI Express min. 3 x PCI Express x1 (PCIEX4 i PCIEX1 odpowiadają standardowi PCI Express 3.0) - min. 2 x złącza PCI - min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 Postępowanie Nr DKZ/69/

15 pamięci RAM - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka DVD +/-RW 4 Laptop 1 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD WLED (1366x768), matryca matowa AG 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 3. Procesor Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3921 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego 4. Pamięć operacyjna 4GB DDR MHz możliwość rozbudowy do min 8GB RAM 5. Parametry pamięci Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. masowej 6. Karta graficzna Musi osiągać w teście wydajności: PassMark Performance Test co najmniej 513 wynik punktów w G3D Rating (wynik na dzień 13/11/2012) (wynik dostępny: 7. Wyposażenie multimedialne Postępowanie Nr DKZ/69/ Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki każdy min. 2W Wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 7-in-1 8. Obudowa Obudowa notebooka wykonana ze szczotkowanego aluminium, boczne krawędzie matrycy, zawiasy oraz obudowa notebooka wzmocnione 9. Wymagania dotyczące baterii i zasilania 10. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min. 4 godzin Zasilacz o mocy min. 65W Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony załączyć do oferty) 11. BIOS Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera nr. seryjnym komputera wersji BIOS

16 12. Certyfikaty i standardy Postępowanie Nr DKZ/69/ modelu procesora, wraz z informacjami o prędkościach i numerze ID, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 całkowitej pamięci RAM taktowaniu pamięci RAM typie podłączonego zasilacza Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej RJ45 karty sieciowej WLAN kamery portów USB czytnika kart Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego Musi posiadać zależność pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe Certyfikat ISO9001dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych załączyć do oferty oświadczenie producenta Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej załączony do oferty wraz z oświadczeniem producenta Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej załączony do oferty wraz z oświadczeniem producenta 13. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 18dB (załączyć do oferty oświadczenie producenta) 14. Waga i wymiary Waga max. 2,75 kg z baterią 6-cell Szerokość: max 376 mm

17 Wysokość: max 36 mm Głębokość: max 260 mm 15. Bezpieczeństwo Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną, Złącze typu Kensington Lock, Czytnik linii papilarnych 16. Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 17. Wymagania dodatkowe Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy potwierdzone przez producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik Wbudowane porty i złącza: wyjście słuchawkowe wejście mikrofonowe min. 4x USB 3.0 VGA HDMI ExpressCard 34mm czytnik kart min. 7 w 1 kamera HD 720P z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy czytnik linii papilarnych karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną karta sieciowa WLAN a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express, klawiatura wyspowa z powłoką antybakteryjną, (układ US -QWERTY), min 87 klawisze, w tym min. 3 klawisze szybkiego dostępu touchpad ze strefą przewijania w pionie i w poziomie bluetooth 4.0 napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu slot Dołączony nośnik ze sterownikami Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 5. Monitor komputerowy typ A 16 Wyświetlacz Rozmiar ekranu: 24 Format obrazu: 16:9 Rozdzielczość (maks.): 1920x1080 Wielkość piksela (mm): Jasność (typowa): 300 cd/m2 Nominalny współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1 Kontrast dynamiczny (DCR) (typowy): 50000:1 Rodzaj panelu: TN Postępowanie Nr DKZ/69/

18 Kąt widzenia (lewo/prawo;góra/dół) (wsp. kontr.>=10): 170/160 Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy): 5ms, 2ms GTG Wyświetlane kolory: 16.7million Gama barw: 72% Audio/Wejścia wideo/wyjścia Złącze wejściowe: o D-sub o DVI-D o HDMI Głośnik: 2Wx2 Zasilanie Zużycie energii (włączony): 55W (Tryb oszczędzania energii): < 0.3W Wymiary i ciężar Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm) x579.39x (tolerancja ± 5%) Wymiary z uchwytem ściennym (wys. x szer. x gł. w mm) x579.39x63 (tolerancja ± 5%) Masa całkowita (kg) max. 6.2 Cechy szczególne HDCP Temperatura kolorów: Reddish / Normal/ Bluish /User mode Język menu ekranowego 17 języków Montaż ścienny VESA 100x100mm Pochylanie (dół/góra) -5/15 stopni Okres gwarancji: 24 miesiące, realizacja w autoryzowanym serwisie producenta 6. Monitor komputerowy typ B 1 Kolor: Czarny Przekątna ekranu [cal] 27 Proporcje wymiarów matrycy 16:9 Typ matrycy TN Rozdzielczość 1920 x 1080 Zastosowane technologie Full HD, LED Podświetlenie LED Czas reakcji 5 ms Odchylenie poziome [khz] 80 Odchylenie pionowe [Hz] 75 Rozmiar plamki [mm] Jasność [cd/m2] 300 Kontrast 1200:1 Kąt widzenia [stopnie] 170 (poziom) 160 (pion) Pobór mocy [W] typowo 28 Zastosowane technologie HDCP Kontrast dynamiczny :1 Podstawowe złącza Analogowe (D-Sub) Cyfrowe (DVI-D) Cyfrowe (HDMI) Dodatkowe złącza 1 x mini jack (audio) Technologie złączy D-Sub DVI-D Postępowanie Nr DKZ/69/

19 HDMI Wbudowane głośniki Tak (stereo) Moc głośników RMS [W] 2 Załączone wyposażenie: Przewód D-Sub Przewód zasilający Przewód DVI-D Wysokość [cm] 45.4 (tolerancja ± 5%) Szerokość [cm] 64.7 (tolerancja ± 5%) Głębokość [cm] 23.9 (tolerancja ± 5%) Waga [kg] max. 5.3 Konstrukcja Montaż ścienny Regulacja kąta pochylenia Kompatybilny z blokadą Kensington Lock Parametry regulowane: auto konfiguracja, kontrast/jasność (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD), wybór wejścia sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz, HDMI audio), regulacje kolorów, informacje, regulacje obrazu (taktowanie, pozycja pozioma/ pionowa, faza, ostrość, tryb video), regulacje menu (język, pozycja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tło menu OSD, LED), przywróć ustawienia fabryczne Wymagane Sterowniki dla Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7 Akcesoria w zestawie: kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio, stopka, uchwyt na kable, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Okres gwarancji: 36 miesięcy, realizacja w autoryzowanym serwisie producenta 7. Monitor komputerowy typ C 3 Monitor LED TFT TN Matryca: 23.6", 1920 x 1080 Full HD (16:9) Podświetlenie LED Powłoka matowa Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: : 1 Kontrast dynamiczny (Mega DCR): : 1 Kąt widzenia w pionie: 160 stopni Kąt widzenia w poziomie: 170 stopni Złącza: o 1x USB 2.0, o 1x HDMI, o 1x Euro-Scart, o 1x mini jack (audio), o 1x gniazdo CI (Common Interface) Czas reakcji matrycy: 5 ms Tuner TV: TAK Odbiór DVB-T MPEG-4, DVB-C z CI+, analogowy Głośniki: Tak Moc głośników (RMS): 2 x 5W Pivot: Nie Montaż na ścianie: Tak Zdalnie sterowany pilot: Tak, Baterie do pilota w zestawie Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Wymiary [wys x szer x gł.]: 428 x 569 x 195 mm (tolerancja ± 5%) Waga: 4,5 kg Pobór mocy: 40W (w trybie czuwania 0.5W) Kolor: Czarny Gwarancja: 36 miesięcy door-to-door Postępowanie Nr DKZ/69/

20 Załączone wyposażenie: o Płyta CD z oprogramowaniem, kabel zasilający, kabel sygnałowy. o Ściereczki do monitora w zestawie. Funkcje dodatkowe : o PIP - technologia obrazu w obrazie o Odtwarzanie filmów z portu USB 8. Klawiatura USB czarna - Logitech Keyboard K120 USB (czarna) lub równoważna 12 kolor czarny niskoprofilowe klawisze standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną konstrukcja odporna na płyny, płyn wypływa na zewnątrz klawiatury, dlatego przypadkowe zalanie nie jest żadnym problemem składane nóżki pozwalające zwiększyć nachylenie klawiatury o 8 stopni połączenie USB typu plug and play zgodna z systemami windows oraz linux zakrzywiona spacja - specjalny kształt pozwala ułożyć dłonie w naturalniejszy sposób, co poprawia wygodę pisania gwarancja 24 miesiące 9. Mysz optyczna USB czarna - Logitech B110 Optical Mouse USB black lub równoważna 16 kolor czarny połączenie USB typu plug and play typ: optyczna ilość przycisków 5 szt.: (lewy, prawy, rolka-dół, rolka-lewo, rolka-prawo) rolka przewijania - góra-dół komunikacja z komputerem przewód ( długość 1,4 m ) złącze USB gwarancja 24 miesiące Postępowanie Nr DKZ/69/

21 10. Klawiatura i mysz (zestaw bezprzewodowy) USB - Zestaw Microsoft Wireless Desktop 800 lub równoważny 1 Zestaw ma zawierać mysz, klawiaturę oraz odbiornik USB obsługujący oba urządzenia, baterie. Kolor czarny. Mysz: czułość: 1000 dpi rodzaj myszy: optyczna ilość przycisków: 3 profil myszy: uniwersalna rolka przewijania: tak Klawiatura: dodatkowe klawisze: klawisze multimedialne, klawisze kalkulatora konstrukcja: niski profil klawiszy, składane nóżki zastosowane technologie: USB, Plug & Play komunikacja z komputerem: bezprzewodowa gwarancja 24 miesiące na cały zestaw 11. Dysk twardy 3.5 SATA 500GB np.: Seagate Barracuda 500 GB 16MB SATA III lub równoważny 3 pojemność: 500GB interfejs: SerialATA III (SATA3 kompatybilne z SATA2) wersja interfejsu: SerialATA/600 bufor: 16 MB obroty na min: 7200 dodatkowe informacje: Odporność na wstrząsy 65G (praca), 350G (spoczynek) gwarancja 36 miesięcy 12. Dysk twardy 2.5 SATA 1TB np.: WD CAVIAR 1000GB 1TB 2,5" SATA2 WD10JPVT lub równoważny 1 format szerokości : 2,5" pojemność : 1000GB interfejs : Serial ATA 300 prędkość obrotowa : 5,400 obr./min Postępowanie Nr DKZ/69/

22 pamięć podręczna : 8MB wysokość (maks.) : 9.5 mm szerokość (maks.) : 70 mm długość (maks.) : 100 mm zaimplementowane technologie: o PMR - pozwala na prostopadły zapis danych a tym samym gęstsze ich upakowanie o WhisperDrive - zapewnia bardzo cichą pracę oraz zmniejsza zużycie energii o ShockGuard - system chroniący wirujące talerze przed uszkodzeniami mechanicznymi o DuraStep Ramp - ochrona antywstrząsowa (dzięki odpowiedniej kontroli głowic) gwarancja 36 miesięcy 13. Mini obudowa USB na dyski 2,5" SATA np.: Forkomp lub równoważna 1 dysk zamontowany w poniższą obudowę zasilany jest poprzez USB. nie wymaga sterowników w systemach : Windows 2000, XP, VISTA, Win 7 MAC od 9 można go podłączać i odłączać w czasie pracy komputera. zasilanie i transfer danych jednym przewodem USB dołączony przewód USB 2.0, standard Y aluminiowa konstrukcja dobrze odprowadzająca ciepło diody informujące o trybie pracy przetestowana pod Windows 7, Vista, XP, 2000, MAC 9 wymiary : 118 x 73 x 10 mm (tolerancja ±5%) waga max. 105 g gwarancja 24 miesiące 14. Karta WiFi USB pracująca w standardzie b/g/n np.: TP-LINK TL- WN722N KARTA USB N 150M lub równoważna 7 dołączalna antena o zysku 4 dbi urządzenie posiada funkcję Quick Security Setup umożliwiającą natychmiastowe włączenie zabezpieczeń sieciowych poprzez naciśnięcie przycisku QSS na obudowie karty. Sieć komputerowa zostaje automatycznie zabezpieczona dzięki szyfrowaniu WPA2 Postępowanie Nr DKZ/69/

23 urządzenie wyposażone jest w stojak USB oraz dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB. Pozwala to zaoszczędzić przestrzeń przy porcie USB komputera oraz zwiększyć odległość urządzenia od portu, przez co podłączanie i odłączanie karty jest wygodniejsze standardy: IEEE n, IEEE g, IEEE b prędkość transmisji bezprzewodowej: o 11n: do 150Mb/s o 11g: do 54Mb/s o 11b: do 11Mb/s zakres częstotliwości: 2,4-2,4835GHz moc wyjściowa: 20dBm (MAX. EIRP) modulacja: OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM czułość odbiornika (bez anteny): o 130M: PER o 108M: PER o 54M: PER o 11M: PER o 6M: PER o 1M: PER tryby pracy: o Ad-Hoc o Infrastruktury bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128 bitowy WEP WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7(32/64bit.), Windows Vista(32/64bit.), Windows XP(32/64bit.), Windows 2000 gwarancja 24 miesiące 15. Głośniki komputerowe zewnętrzne USB np.: Głośniki Gembird SPK721U 2.0 1,5W USB lub równoważne 2 ilość głośników: 2 szt. moc głośnika satelitarnego RMS: min. 0,75 W pasmo przenoszenia dźwięku: 180 Hz~18 KHz łączna moc zestawu RMS: min. 1,5 W stosunek sygnału do szumu: 52 db kolor obudowy: czarny rodzaj zasilania: 5V z portu USB podłączanie za pomocą mini-jack stereo regulowany poziom głośności wymiary: 85 x 95 x 133 mm (tolerancja ±5%) ciężar: 0,4 kg (tolerancja ±5%) gwarancja 24 miesiące Postępowanie Nr DKZ/69/

24 16. Mikrofon regulowany np.: Vader ET-259 lub równoważny 2 wyposażony jest w kabel długości 2,5 m zakończony wtyczką mini-jack posiada płynną regulację położenia mikrofonu mikrofon zakończony jest nasadką z gąbki kolor: czarny waga: 220g zakres częstotliwości: 30Hz - 16kHz impedancja: 2,2kΩ czułość: 0dB=V/Pa przy 1kHz-58dB wtyk: jack stereo 3,5mm długość przewodu: 2,5m regulacja poziomu położenia mikrofonu pełna kompatybilność ze wszystkimi standardowymi kartami dźwiękowymi szerokopasmowy mikrofon tłumiący szumy gwarancja 24 miesiące 17. Rozdzielacz spliter RJ-45 na 2xRJ-45 4 pozwala podzielić 8 pinowy kabel RJ-45 na 2 porty RJ-45 w technologii Fast Ethernet 10/100Base-T ekranowany kabel gwarancja 12 miesięcy 18. Nagrywarka DVDRW zewnętrzna USB np.: Samsung DVD-REC SE- 208AB slim zewnętrzna lub równoważna 1 zewnętrzna nagrywarka DVD-RW o maksymalnej prędkości zapisu 8x dla DVD, 24x dla CD charakteryzuje się buforem 1 MB oraz czasem dostępu 150 ms dla DVD oraz 150 ms dla CD podłączana za pomocą interfejsu USB. kolor czarny wymagane prędkości odczytu/zapisu/dostępu: o Zapis DVD+/-R: 8 o Zapis DVD+/-RW: 6 o Zapis DVD+/-R DL: 6 o Zapis DVD-RAM: 6 Postępowanie Nr DKZ/69/

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: RAP.272..2013 część I Załącznik nr do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.5.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I... 2 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych Załącznik nr 1h do Formularza Ofertowego Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna 62 zestawów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Komputery stacjonarne

UWAGA!!! Komputery stacjonarne UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań:

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A do SIWZ Część 1: Dostawa notebooków w ilości 7 sztuk o parametrach nie gorszych niż: 1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

a b c d e f g = e*f /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ /wskazać oferowany system operacyjny/

a b c d e f g = e*f /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ /wskazać oferowany system operacyjny/ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowania Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Część I ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2012 r., fabrycznie nowych 3 szt. stacji roboczych z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

wyspowa, klawisze podświetlane

wyspowa, klawisze podświetlane Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 1. Wymagane minimalne parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia Część 1. Wymagane minimalne parametry techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa komponentu Komputer stacjonarny Szt. 1 Typ Procesor Pamięć masowa Pamięć RAM Grafika Obsługa wideo Dźwięk Komunikacja Wymagania elektryczne System

Bardziej szczegółowo

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: Załącznik nr 1D do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 1 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Rejowiec Fabryczny, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny zaprasza do złożenia oferty na 10 zestawów komputerów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Kupujący w każdym przypadku dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania: Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi prowadzonego pod numerem: WBG/ZP/321/3/2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę sprzętu komputerowego dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo