DKZ/69/2012 Warszawa, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DKZ/69/2012 Warszawa, dnia 15.11.2012 r."

Transkrypt

1 DKZ/69/2012 Warszawa, dnia r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) dalej "ustawa Pzp". INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej słownik CPV , , , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Technologii Elektronowej Warszawa, Al. Lotników 32/46 adres internetowy: 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. ustawy. Oferty złożone w postępowaniu zostaną otwarte i ocenione przez Komisję Przetargową zgodnie z kryterium oceny ofert. Spośród wszystkich, nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg kryterium oceny ofert. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, konfiguracja i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej dla Zakładu Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych ITE w Piasecznie. Minimalne wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ. przedstawione są Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta. W ofercie wykonawca zobowiązany jest podać producenta, model oraz symbol danego urządzenia załącznik nr 2 do SIWZ (do wypełnienia przez wykonawcę). Wszystkie cechy urządzeń wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ należy traktować jako wymagania minimalne stawiane przez zamawiającego. Wykonawca ma prawo zaoferować urządzenia o wyższych parametrach. Postępowanie Nr DKZ/69/2012 1

2 Wszelkie nazwy wskazanych w SIWZ towarów są jedynie przykładowe, a zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne. 4. Składanie ofert częściowych i wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia - maksymalnie do 2 tygodni od daty podpisania umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. - oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców wykazania się spełnianiem warunku wiedza i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum ,00 zł netto każda. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ. 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków [załącznik nr 3 do SIWZ]; 7.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [załącznik nr 4 do SIWZ]. 7.3 W zakresie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum ,00 zł netto każda, Postępowanie Nr DKZ/69/2012 2

3 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. Jeżeli wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zaleca wypełnienie załącznika nr 5 do SIWZ. Brak złożenia wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia określonych przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ: - w punkcie 1 (Komputer stacjonarny typ A), pozycje 11 i 12; - w punkcie 2 (Komputer stacjonarny typ B), pozycje 11 i 12; - w punkcie 3 (Komputer stacjonarny typ C), pozycja 10; - w punkcie 4 (Laptop), pozycje 12, 13 i 16. Brak złożenia wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy z zastrzeżeniem możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Michał Urbański Pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Instytut Technologii Elektronowej Al. Lotników 32/46, Warszawa. Zespół Zamówień Publicznych Budynek VI, pokój nr 216. Fax: Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi : 30 dni od daty składania ofert. Postępowanie Nr DKZ/69/2012 3

4 11. Opis sposobu przygotowania ofert: Ofertę należy złożyć na piśmie zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, tj. musi zawierać w szczególności: a) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie ilościowe sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej, b) dokładną nazwę i adres wykonawcy, c) datę sporządzenia oferty, d) cenę. 1) Do oferty należy załączyć: - oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ, - oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ, - wykaz dostaw, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ. 2) Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia określone w punkcie 7.4. SIWZ. 3) Do oferty należy załączyć również wydruki ze stron internetowych oraz podać linki określone w załączniku nr 1 do SIWZ: - w punkcie 1 (Komputer stacjonarny typ A), pozycje 9 i 13, - w punkcie 2 (Komputer stacjonarny typ B), pozycja 9 i 13, - w punkcie 4 (Laptop), pozycja 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia r. do godziny 10:00 (w dni robocze w godz. 9:00 14:00) w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 216. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 120. Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, Warszawa. Budynek VI, pokój 216. Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej nie otwierać do dnia r. do godz. 10: Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, które wykonawca musi ponieść w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, m.in.: a) cenę sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej opisanych w punkcie 3 SIWZ, b) instalację, c) uruchomienie, d) transport, e) ubezpieczenie. Cena oferty musi uwzględniać także wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia. Postępowanie Nr DKZ/69/2012 4

5 Wykonawca musi podać cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym, tj. w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w formularzu ofertowym mogą podać wyłącznie wartość netto bez podatku VAT. W takim przypadku zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert doliczy do ceny netto oferty podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W przypadku uznania oferty za ważną tj. zgodną z siwz, dokona oceny zgodnie z następującym kryterium oceny ofert: Cena Waga: % Liczba punktów zdobyta w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru: P n = C min / C n W gdzie: P n C min C n W - liczba punktów w kryterium cena - najniższa cena spośród nadesłanych ofert - cena oferty n-tego oferenta. - waga kryterium. W kryterium cena: można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy Pzp. UWAGA! Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu aktualny dokument, z którego wynika umocowanie osoby zawierającej umowę w imieniu wykonawcy. Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 16. Wzór umowy: stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 17. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ: Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną, a zamawiający jest zobowiązany odpowiedzieć na wszystkie zapytania, które wpłynęły w terminie do dnia r. Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Postępowanie Nr DKZ/69/2012 5

6 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Pzp (dostęp do powyższych informacji - strona internetowa Ze względu na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty wykonawcy. 20. Inne: Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Technicznych mgr Michał Urbański Zamówienie jest finansowane ze środków wspólnotowych: zakup jest finansowany z projektu nr POIG /09 pt. Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki MINTE" Postępowanie Nr DKZ/69/2012 6

7 Załącznik nr 1 Wymagania i parametry techniczne sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz wyposażenia sali szkoleniowej Lp. Nazwa Ilość [szt.] 1 Komputer stacjonarny typ A 8 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu, producenta oraz parametrów komputera 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany do aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne: co najmniej wynik 9432 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego 4. Pamięć operacyjna 8GB (2x4GB) DDR3 1333MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne 5. Dysk twardy Min. 1TB SATA 7200rpm 6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode Grafika musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 513 punktów w G3D Mark (wynik na dzień 13/11/2012) (wyniki dostępne: 7. Wyposażenie multimedialne Postępowanie Nr DKZ/69/ Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (Realtek ALC887), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 8 kanałowa (7.1) 2 złącza z przodu obudowy: wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe 8. Obudowa Typu Mini Tower uatx (2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne) Suma wymiarów obudowy max 99cm, w tym wysokość max 37 cm lub szerokość 17.5 cm lub głębokość 44.5 cm, waga: komputera max. 12kg Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera nie może pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona

8 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Postępowanie Nr DKZ/69/ min. dwoma widocznymi wkrętami lub śrubami. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 350W Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 14 specyfikacji Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową załączyć do oferty wydruk ze strony 10. BIOS BIOS oferowanego komputera musi posiadać min. funkcjonalność : Możliwość odczytania z BIOS: Modelu komputera Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o wielkości pamięci podręcznej Cache L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o napędzie optycznym Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera USB, kontrolera RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość konfiguracji procesora a w szczególności 11. Certyfikaty i standardy możliwość włączania i wyłączania Intel SpeedStep, Virtualization Technology, CPU XD Support, Milti Core, Turbo Boost Technology Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Możliwość ustawienia hasła administratora oraz hasła na dysk twardy bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą PN-EN ISO 7779:2010 oraz wykazana zgodnie z normą PN-ISO ISO 9296:1999 w pozycji operatora w trybie pracy zapis/odczyt na dysk (WORK)

9 wynosząca maksymalnie 27dB (załączyć do oferty oświadczenie producenta) 12. Gwarancja 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 13. Wsparcie techniczne producenta 14. Wymagania dodatkowe Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - załączyć do oferty Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy załączyć link strony Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowana lub zainstalowana na płycie głównej karta bezprzewodowa WLAN a/b/g/n, nie zajmująca slotów PCIe Wbudowany lub zainstalowany na płycie głównej Bluetooth 3.0, nie zajmujący portów USB oraz slotu PCIe Wbudowane porty: min. 1 x VGA min. 1 x HDMI min. 1 x S/PDIF min. 1 x RJ45 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 3 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 port USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 1 złącze PCI Express x16, min. 1 slot PCI Express x16 wolny min. 3 wolne złącze PCI Express x 1 min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM min. 4 złącza SATA w tym min. 1 szt. SATA 3.0 min. 1 msata wbudowany na płycie głównej Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,5 Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych min 18-in-1 Postępowanie Nr DKZ/69/2012 9

10 Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami 2 Komputer stacjonarny typ B 5 Lp Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu, producenta oraz parametrów komputera 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Procesor Procesor klasy x 86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne: co najmniej wynik 3985 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) 4. Pamięć operacyjna Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego 8GB (2x4GB) DDR3 1333MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne 5. Dysk twardy Min. 500GB SATA 7200rpm 6. Karta graficzna Grafika musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 448 punktów w G3D Rating (wynik na dzień 13/11/2012) (wynik dostępny: 7. Wyposażenie multimedialne Postępowanie Nr DKZ/69/ Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (Realtek ALC887), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 8 kanałowa (7.1) 2 złącza z przodu obudowy: wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe 8. Obudowa Typu Mini Tower uatx (2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne) Suma wymiarów obudowy max 99cm w tym wysokość max 37 cm lub szerokość 17.5 cm lub głębokość 44.5 cm, waga: komputera max. 12kg Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera nie może pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi; Obudowa w jednostce centralnej musi być zabezpieczona min. dwoma widocznymi wkrętami lub śrubami. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 350W Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub

11 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Postępowanie Nr DKZ/69/ dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 14 specyfikacji Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony załączyć do oferty) 10. BIOS BIOS oferowanego komputera musi posiadać min. funkcjonalność : Możliwość odczytania z BIOS: Modelu komputera Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o wielkości pamięci podręcznej Cache L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o napędzie optycznym Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera USB, kontrolera RAID z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Możliwość konfiguracji procesora, a w szczególności 11. Certyfikaty i standardy możliwość włączanie i wyłączanie Intel SpeedStep, Virtualization Technology, CPU XD Support, Milti Core, Turbo Boost Technology Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Możliwość ustawienia hasła administratora oraz hasła na dysk twardy bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą PN-EN ISO 7779:2010 oraz wykazana zgodnie z normą PN-ISO ISO 9296:1999 w pozycji operatora w trybie pracy zapis/odczyt na dysk (WORK) wynosząca maksymalnie 27dB (załączyć do oferty oświadczenie producenta) 12. Gwarancja 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług

12 serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 13. Wsparcie techniczne producenta 14. Wymagania dodatkowe Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - załączyć do oferty Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy załączyć link strony Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Wbudowana lub zainstalowana na płycie głównej karta bezprzewodowa WLAN a/b/g/n, nie zajmująca slotów PCIe Wbudowany lub zainstalowany na płycie głównej Bluetooth 3.0, nie zajmujący portów USB oraz slotu PCIe, Wbudowane porty: min. 1 x VGA, min. 1 x HDMI, min. 1 x S/PDIF min. 1 x RJ45 min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 3 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 port USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 1 złącze PCI Express x16, min. 1 slot PCI Express x16 wolny min. 3 wolne złącze PCI Express x 1 min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM min. 4 złącza SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0 min. 1 msata wbudowany na płycie głównej Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,5 Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych min 18-in-1 Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Postępowanie Nr DKZ/69/

13 3 Komputer stacjonarny typ C 2 Lp. Nazwa komponentu 1. Typ 2. Zastosowanie Procesor/ wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna RAM Parametry pamięci masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne 8. Obudowa Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu, producenta oraz parametrów komputera Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne: co najmniej wynik 9432 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) 16GB (4x4GB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 32GB, Dysk min. 1TB SATA III 7200 obr./min. Zewnętrzna karta grafiki osiągająca w teście wydajności PassMark - G3D Mark ( wyniki dostępne: ) co najmniej wynik 1887 punktów PassMark - G3D Mark (wynik na dzień 13/11/2012) Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25 zewnętrzne i 2 szt. 3,5 wewnętrzne, Obudowa musi fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5 lub dysków 2,5 Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 124,50cm, (21,50 x 53,00 x 50,00 cm), waga komputera max. 10 kg, Zasilacz o mocy 600W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 9. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia źródeł zasilania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie Postępowanie Nr DKZ/69/

14 10. Warunki gwarancji 11. Wsparcie techniczne producenta obudowy, tylko tylnych portów 2-letnia gwarancja producenta czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta załączyć do oferty oświadczenie producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta lub bezpośrednio przez producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny + nośnik Wbudowane porty: - min. 1 x złącze front panel audio - min. 1 x złącze SATA 6Gb/s - min. 4 x złącza SATA 3Gb/s - min. 1 x złącze portu szeregowego - min. 1 x złącze msata - min. 1 x złącze pinowe Clear CMOS - min. 1 złącze zasilania 4-pin ATX 12V - min. 1 x złącze wyjścia SPDIF - min. 1 x złącze TPM (Trusted Platform Module) - min. 1 x VGA, 12. Wymagania dodatkowe min. 10 portów USB wyprowadzonych w tym min 4 porty USB 3.0; min. 6 portów USB 2.0 portów, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o port RS-232 lub min. 2 szt. złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy lub kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 Złącza rozszerzeń: - min.1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4) - min. 1 x PCI Express x16 slot, x16 (PCIEX16) - Złącze PCIEX16 odpowiada standardowi PCI Express min. 3 x PCI Express x1 (PCIEX4 i PCIEX1 odpowiadają standardowi PCI Express 3.0) - min. 2 x złącza PCI - min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 Postępowanie Nr DKZ/69/

15 pamięci RAM - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka DVD +/-RW 4 Laptop 1 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD WLED (1366x768), matryca matowa AG 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 3. Procesor Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3921 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego 4. Pamięć operacyjna 4GB DDR MHz możliwość rozbudowy do min 8GB RAM 5. Parametry pamięci Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. masowej 6. Karta graficzna Musi osiągać w teście wydajności: PassMark Performance Test co najmniej 513 wynik punktów w G3D Rating (wynik na dzień 13/11/2012) (wynik dostępny: 7. Wyposażenie multimedialne Postępowanie Nr DKZ/69/ Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki każdy min. 2W Wbudowany czytnik kart multimedialnych min. 7-in-1 8. Obudowa Obudowa notebooka wykonana ze szczotkowanego aluminium, boczne krawędzie matrycy, zawiasy oraz obudowa notebooka wzmocnione 9. Wymagania dotyczące baterii i zasilania 10. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min. 4 godzin Zasilacz o mocy min. 65W Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony załączyć do oferty) 11. BIOS Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera nr. seryjnym komputera wersji BIOS

16 12. Certyfikaty i standardy Postępowanie Nr DKZ/69/ modelu procesora, wraz z informacjami o prędkościach i numerze ID, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 całkowitej pamięci RAM taktowaniu pamięci RAM typie podłączonego zasilacza Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej RJ45 karty sieciowej WLAN kamery portów USB czytnika kart Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego Musi posiadać zależność pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe Certyfikat ISO9001dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych załączyć do oferty oświadczenie producenta Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej załączony do oferty wraz z oświadczeniem producenta Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej załączony do oferty wraz z oświadczeniem producenta 13. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 18dB (załączyć do oferty oświadczenie producenta) 14. Waga i wymiary Waga max. 2,75 kg z baterią 6-cell Szerokość: max 376 mm

17 Wysokość: max 36 mm Głębokość: max 260 mm 15. Bezpieczeństwo Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną, Złącze typu Kensington Lock, Czytnik linii papilarnych 16. Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 17. Wymagania dodatkowe Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy potwierdzone przez producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik Wbudowane porty i złącza: wyjście słuchawkowe wejście mikrofonowe min. 4x USB 3.0 VGA HDMI ExpressCard 34mm czytnik kart min. 7 w 1 kamera HD 720P z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy czytnik linii papilarnych karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną karta sieciowa WLAN a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express, klawiatura wyspowa z powłoką antybakteryjną, (układ US -QWERTY), min 87 klawisze, w tym min. 3 klawisze szybkiego dostępu touchpad ze strefą przewijania w pionie i w poziomie bluetooth 4.0 napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu slot Dołączony nośnik ze sterownikami Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela 5. Monitor komputerowy typ A 16 Wyświetlacz Rozmiar ekranu: 24 Format obrazu: 16:9 Rozdzielczość (maks.): 1920x1080 Wielkość piksela (mm): Jasność (typowa): 300 cd/m2 Nominalny współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1 Kontrast dynamiczny (DCR) (typowy): 50000:1 Rodzaj panelu: TN Postępowanie Nr DKZ/69/

18 Kąt widzenia (lewo/prawo;góra/dół) (wsp. kontr.>=10): 170/160 Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy): 5ms, 2ms GTG Wyświetlane kolory: 16.7million Gama barw: 72% Audio/Wejścia wideo/wyjścia Złącze wejściowe: o D-sub o DVI-D o HDMI Głośnik: 2Wx2 Zasilanie Zużycie energii (włączony): 55W (Tryb oszczędzania energii): < 0.3W Wymiary i ciężar Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm) x579.39x (tolerancja ± 5%) Wymiary z uchwytem ściennym (wys. x szer. x gł. w mm) x579.39x63 (tolerancja ± 5%) Masa całkowita (kg) max. 6.2 Cechy szczególne HDCP Temperatura kolorów: Reddish / Normal/ Bluish /User mode Język menu ekranowego 17 języków Montaż ścienny VESA 100x100mm Pochylanie (dół/góra) -5/15 stopni Okres gwarancji: 24 miesiące, realizacja w autoryzowanym serwisie producenta 6. Monitor komputerowy typ B 1 Kolor: Czarny Przekątna ekranu [cal] 27 Proporcje wymiarów matrycy 16:9 Typ matrycy TN Rozdzielczość 1920 x 1080 Zastosowane technologie Full HD, LED Podświetlenie LED Czas reakcji 5 ms Odchylenie poziome [khz] 80 Odchylenie pionowe [Hz] 75 Rozmiar plamki [mm] Jasność [cd/m2] 300 Kontrast 1200:1 Kąt widzenia [stopnie] 170 (poziom) 160 (pion) Pobór mocy [W] typowo 28 Zastosowane technologie HDCP Kontrast dynamiczny :1 Podstawowe złącza Analogowe (D-Sub) Cyfrowe (DVI-D) Cyfrowe (HDMI) Dodatkowe złącza 1 x mini jack (audio) Technologie złączy D-Sub DVI-D Postępowanie Nr DKZ/69/

19 HDMI Wbudowane głośniki Tak (stereo) Moc głośników RMS [W] 2 Załączone wyposażenie: Przewód D-Sub Przewód zasilający Przewód DVI-D Wysokość [cm] 45.4 (tolerancja ± 5%) Szerokość [cm] 64.7 (tolerancja ± 5%) Głębokość [cm] 23.9 (tolerancja ± 5%) Waga [kg] max. 5.3 Konstrukcja Montaż ścienny Regulacja kąta pochylenia Kompatybilny z blokadą Kensington Lock Parametry regulowane: auto konfiguracja, kontrast/jasność (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD), wybór wejścia sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz, HDMI audio), regulacje kolorów, informacje, regulacje obrazu (taktowanie, pozycja pozioma/ pionowa, faza, ostrość, tryb video), regulacje menu (język, pozycja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tło menu OSD, LED), przywróć ustawienia fabryczne Wymagane Sterowniki dla Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7 Akcesoria w zestawie: kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel Audio, stopka, uchwyt na kable, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Okres gwarancji: 36 miesięcy, realizacja w autoryzowanym serwisie producenta 7. Monitor komputerowy typ C 3 Monitor LED TFT TN Matryca: 23.6", 1920 x 1080 Full HD (16:9) Podświetlenie LED Powłoka matowa Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: : 1 Kontrast dynamiczny (Mega DCR): : 1 Kąt widzenia w pionie: 160 stopni Kąt widzenia w poziomie: 170 stopni Złącza: o 1x USB 2.0, o 1x HDMI, o 1x Euro-Scart, o 1x mini jack (audio), o 1x gniazdo CI (Common Interface) Czas reakcji matrycy: 5 ms Tuner TV: TAK Odbiór DVB-T MPEG-4, DVB-C z CI+, analogowy Głośniki: Tak Moc głośników (RMS): 2 x 5W Pivot: Nie Montaż na ścianie: Tak Zdalnie sterowany pilot: Tak, Baterie do pilota w zestawie Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Wymiary [wys x szer x gł.]: 428 x 569 x 195 mm (tolerancja ± 5%) Waga: 4,5 kg Pobór mocy: 40W (w trybie czuwania 0.5W) Kolor: Czarny Gwarancja: 36 miesięcy door-to-door Postępowanie Nr DKZ/69/

20 Załączone wyposażenie: o Płyta CD z oprogramowaniem, kabel zasilający, kabel sygnałowy. o Ściereczki do monitora w zestawie. Funkcje dodatkowe : o PIP - technologia obrazu w obrazie o Odtwarzanie filmów z portu USB 8. Klawiatura USB czarna - Logitech Keyboard K120 USB (czarna) lub równoważna 12 kolor czarny niskoprofilowe klawisze standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną konstrukcja odporna na płyny, płyn wypływa na zewnątrz klawiatury, dlatego przypadkowe zalanie nie jest żadnym problemem składane nóżki pozwalające zwiększyć nachylenie klawiatury o 8 stopni połączenie USB typu plug and play zgodna z systemami windows oraz linux zakrzywiona spacja - specjalny kształt pozwala ułożyć dłonie w naturalniejszy sposób, co poprawia wygodę pisania gwarancja 24 miesiące 9. Mysz optyczna USB czarna - Logitech B110 Optical Mouse USB black lub równoważna 16 kolor czarny połączenie USB typu plug and play typ: optyczna ilość przycisków 5 szt.: (lewy, prawy, rolka-dół, rolka-lewo, rolka-prawo) rolka przewijania - góra-dół komunikacja z komputerem przewód ( długość 1,4 m ) złącze USB gwarancja 24 miesiące Postępowanie Nr DKZ/69/

21 10. Klawiatura i mysz (zestaw bezprzewodowy) USB - Zestaw Microsoft Wireless Desktop 800 lub równoważny 1 Zestaw ma zawierać mysz, klawiaturę oraz odbiornik USB obsługujący oba urządzenia, baterie. Kolor czarny. Mysz: czułość: 1000 dpi rodzaj myszy: optyczna ilość przycisków: 3 profil myszy: uniwersalna rolka przewijania: tak Klawiatura: dodatkowe klawisze: klawisze multimedialne, klawisze kalkulatora konstrukcja: niski profil klawiszy, składane nóżki zastosowane technologie: USB, Plug & Play komunikacja z komputerem: bezprzewodowa gwarancja 24 miesiące na cały zestaw 11. Dysk twardy 3.5 SATA 500GB np.: Seagate Barracuda 500 GB 16MB SATA III lub równoważny 3 pojemność: 500GB interfejs: SerialATA III (SATA3 kompatybilne z SATA2) wersja interfejsu: SerialATA/600 bufor: 16 MB obroty na min: 7200 dodatkowe informacje: Odporność na wstrząsy 65G (praca), 350G (spoczynek) gwarancja 36 miesięcy 12. Dysk twardy 2.5 SATA 1TB np.: WD CAVIAR 1000GB 1TB 2,5" SATA2 WD10JPVT lub równoważny 1 format szerokości : 2,5" pojemność : 1000GB interfejs : Serial ATA 300 prędkość obrotowa : 5,400 obr./min Postępowanie Nr DKZ/69/

22 pamięć podręczna : 8MB wysokość (maks.) : 9.5 mm szerokość (maks.) : 70 mm długość (maks.) : 100 mm zaimplementowane technologie: o PMR - pozwala na prostopadły zapis danych a tym samym gęstsze ich upakowanie o WhisperDrive - zapewnia bardzo cichą pracę oraz zmniejsza zużycie energii o ShockGuard - system chroniący wirujące talerze przed uszkodzeniami mechanicznymi o DuraStep Ramp - ochrona antywstrząsowa (dzięki odpowiedniej kontroli głowic) gwarancja 36 miesięcy 13. Mini obudowa USB na dyski 2,5" SATA np.: Forkomp lub równoważna 1 dysk zamontowany w poniższą obudowę zasilany jest poprzez USB. nie wymaga sterowników w systemach : Windows 2000, XP, VISTA, Win 7 MAC od 9 można go podłączać i odłączać w czasie pracy komputera. zasilanie i transfer danych jednym przewodem USB dołączony przewód USB 2.0, standard Y aluminiowa konstrukcja dobrze odprowadzająca ciepło diody informujące o trybie pracy przetestowana pod Windows 7, Vista, XP, 2000, MAC 9 wymiary : 118 x 73 x 10 mm (tolerancja ±5%) waga max. 105 g gwarancja 24 miesiące 14. Karta WiFi USB pracująca w standardzie b/g/n np.: TP-LINK TL- WN722N KARTA USB N 150M lub równoważna 7 dołączalna antena o zysku 4 dbi urządzenie posiada funkcję Quick Security Setup umożliwiającą natychmiastowe włączenie zabezpieczeń sieciowych poprzez naciśnięcie przycisku QSS na obudowie karty. Sieć komputerowa zostaje automatycznie zabezpieczona dzięki szyfrowaniu WPA2 Postępowanie Nr DKZ/69/

23 urządzenie wyposażone jest w stojak USB oraz dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB. Pozwala to zaoszczędzić przestrzeń przy porcie USB komputera oraz zwiększyć odległość urządzenia od portu, przez co podłączanie i odłączanie karty jest wygodniejsze standardy: IEEE n, IEEE g, IEEE b prędkość transmisji bezprzewodowej: o 11n: do 150Mb/s o 11g: do 54Mb/s o 11b: do 11Mb/s zakres częstotliwości: 2,4-2,4835GHz moc wyjściowa: 20dBm (MAX. EIRP) modulacja: OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM czułość odbiornika (bez anteny): o 130M: PER o 108M: PER o 54M: PER o 11M: PER o 6M: PER o 1M: PER tryby pracy: o Ad-Hoc o Infrastruktury bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128 bitowy WEP WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7(32/64bit.), Windows Vista(32/64bit.), Windows XP(32/64bit.), Windows 2000 gwarancja 24 miesiące 15. Głośniki komputerowe zewnętrzne USB np.: Głośniki Gembird SPK721U 2.0 1,5W USB lub równoważne 2 ilość głośników: 2 szt. moc głośnika satelitarnego RMS: min. 0,75 W pasmo przenoszenia dźwięku: 180 Hz~18 KHz łączna moc zestawu RMS: min. 1,5 W stosunek sygnału do szumu: 52 db kolor obudowy: czarny rodzaj zasilania: 5V z portu USB podłączanie za pomocą mini-jack stereo regulowany poziom głośności wymiary: 85 x 95 x 133 mm (tolerancja ±5%) ciężar: 0,4 kg (tolerancja ±5%) gwarancja 24 miesiące Postępowanie Nr DKZ/69/

24 16. Mikrofon regulowany np.: Vader ET-259 lub równoważny 2 wyposażony jest w kabel długości 2,5 m zakończony wtyczką mini-jack posiada płynną regulację położenia mikrofonu mikrofon zakończony jest nasadką z gąbki kolor: czarny waga: 220g zakres częstotliwości: 30Hz - 16kHz impedancja: 2,2kΩ czułość: 0dB=V/Pa przy 1kHz-58dB wtyk: jack stereo 3,5mm długość przewodu: 2,5m regulacja poziomu położenia mikrofonu pełna kompatybilność ze wszystkimi standardowymi kartami dźwiękowymi szerokopasmowy mikrofon tłumiący szumy gwarancja 24 miesiące 17. Rozdzielacz spliter RJ-45 na 2xRJ-45 4 pozwala podzielić 8 pinowy kabel RJ-45 na 2 porty RJ-45 w technologii Fast Ethernet 10/100Base-T ekranowany kabel gwarancja 12 miesięcy 18. Nagrywarka DVDRW zewnętrzna USB np.: Samsung DVD-REC SE- 208AB slim zewnętrzna lub równoważna 1 zewnętrzna nagrywarka DVD-RW o maksymalnej prędkości zapisu 8x dla DVD, 24x dla CD charakteryzuje się buforem 1 MB oraz czasem dostępu 150 ms dla DVD oraz 150 ms dla CD podłączana za pomocą interfejsu USB. kolor czarny wymagane prędkości odczytu/zapisu/dostępu: o Zapis DVD+/-R: 8 o Zapis DVD+/-RW: 6 o Zapis DVD+/-R DL: 6 o Zapis DVD-RAM: 6 Postępowanie Nr DKZ/69/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) -

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-2/2013 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby użytkownika tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt.

Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt. Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt. Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry 1. Obudowa Do instalacji w standardowej

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr.

5. Pamięć operacyjna 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, 6. Parametry pamięci Min. 1TB SATA 7200 obr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dostawa urządzeń komputerowych dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo