Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze, jakie mog wystpi w tekcie. Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje, które s chronione prawami autorskimi. adna cz tego dokumentu nie moe by kopiowana, reprodukowana ani tlumaczona na inny jzyk bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard. Tak oznaczane s wane informacje uzupelniajce. PLWW iii iv Informacje o podrczniku PLWW Spis treci Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10).. 1 Korzystanie z oprogramowania Computer Setup (F10) Program Computer Setup -- opcja File (Plik) Program Computer Setup -- opcja Storage (Urzdzenia pamici masowej) Program Computer Setup -- opcja Security (Zabezpieczenia)... 9 Program Computer Setup -- opcja Power (Zasilanie) Program Computer Setup -- opcja Advanced (Zaawansowane) Odzyskiwanie ustawie konfiguracji.

3 PLWW v vi PLWW Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) Za pomoc oprogramowania Computer Setup (F10) mona: Zmienia domylne ustawienia fabryczne komputera. Ustawia dat i godzin systemow. Ustawia, przeglda, sprawdza i zmienia ustawienia konfiguracyjne systemu (ustawienia procesora, karty graficznej, pamici, karty dwikowej, urzdze pamici masowej, urzdze komunikacyjnych i urzdze wejciowych). Zmienia kolejno urzdze rozruchowych, np. dysków twardych, napdów dyskietek, napdów optycznych lub urzdze USB typu flash. Wlcza funkcj szybkiego rozruchu (Quick Boot), podczas którego pomijane s niektóre testy diagnostyczne (w przeciwiestwie do rozruchu pelnego -- Full Boot). System mona skonfigurowa nastpujco: rozruch zawsze w trybie szybkim (ustawienie domylne), okresowy rozruch w trybie pelnym (co 130 dni), rozruch zawsze w trybie pelnym. Wlcza/wylcza wywietlanie komunikatów autotestu POST. Jeeli wybrana zostanie opcja Disabled (Wylczone), wywietlanie wikszoci komunikatów autotestu POST (np. informacji o dostpnej iloci pamici, nazwie produktu i wszelkich komunikatów innych ni komunikaty o bldach) zostanie wstrzymane. Komunikaty o bldach podczas autotestu POST s wywietlane bez wzgldu na wybrany tryb. Tryb wywietlania komunikatów mona przelcza rcznie w trakcie autotestu POST, naciskajc dowolny klawisz (z wyjtkiem klawiszy funkcyjnych F1F12). Okrela etykiet wlaciciela (Ownership Tag) wywietlan w trakcie kadego uruchamiania/ ponownego uruchamiania systemu. Wprowadza etykiet zasobu (Asset Tag) lub numer identyfikacyjny przydzielony komputerowi przez firm. Wlcza haslo uruchomieniowe, stosowane zarówno przy ponownym uruchamianiu komputera, jak i przy uruchamianiu po wlczeniu zasilania. Zabezpiecza haslem konfiguracyjnym dostp do programu Computer Setup (F10) i ustawie opisanych w niniejszym rozdziale. PLWW Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) 1 Zabezpiecza zintegrowane funkcje I/O -- wejcia/wyjcia (np. port szeregowy, USB, równolegly, audio i karty interfejsu sieciowego NIC). Wlcza/wylcza moliwo rozruchu systemu z noników wymiennych. Wlcza/wylcza moliwo zapisu na zwyklych dyskietkach (jeeli funkcja ta jest obslugiwana przez sprzt). Usuwa bldy konfiguracji systemu, wykrywane (lecz nieusuwane automatycznie) podczas autotestu POST. Replikowa ustawienia konfiguracji systemu, zapisujc je na dyskietce, a nastpnie przywracajc na innych komputerach. Wykonywa autotesty wybranego dysku twardego ATA (jeeli funkcja ta jest obslugiwana przez dysk). Wlcza/wylcza blokad DriveLock (jeeli funkcja ta jest obslugiwana przez dysk). Korzystanie z oprogramowania Computer Setup (F10) Dostp do programu Computer Setup mona uzyska tylko przez wlczenie komputera lub ponowne uruchomienie systemu. Aby uzyska dostp do menu oprogramowania Computer Setup: Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Microsoft Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. Zaraz po wlczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora zawieci si na zielono, nacinij klawisz F10, aby otworzy program Computer Setup. W razie potrzeby moesz nacisn klawisz Enter, aby pomin ekran tytulowy. Uwaga Jeli klawisz F10 nie zostanie nacinity w odpowiednim czasie, dostp do programu bdzie moliwy dopiero po ponownym uruchomieniu komputera, a nastpnie ponownym naciniciu klawisza F10, gdy dioda zasilania monitora zawieci si na zielono Wybierz z listy odpowiedni jzyk, a nastpnie nacinij klawisz Enter. Menu programu Computer Setup zawiera pi pozycji: File (Plik), Storage (Urzdzenia pamici masowej), Security (Zabezpieczenia), Power (Zasilanie) i Advanced (Zaawansowane). Wybierz odpowiedni pozycj za pomoc klawiszy ze strzalkami w lewo i w prawo. Za pomoc klawiszy ze strzalkami w gór i w dól wybierz dan opcj, a nastpnie nacinij klawisz Enter. Aby wróci do menu programu Computer Setup, nacinij klawisz Esc. Aby zapisa zmiany i wyj z programu, wybierz menu File (Plik) > Save Changes (Zapisz zmiany). ustawienie daty i godziny systemowej. 3,5" 1,44 MB oraz 5,25" 1,2 MB. Type Emulation Options (Opcje emulacji typu napdu) Napd ATAPI Zip: None (Brak) -- traktowane jako Other (Inne), Diskette (Dyskietka) -- traktowane jako napd dyskietek. Legacy Diskette (Zwykla dyskietka): Opcje emulacji nie s dostpne. Dysk CD-ROM: Opcje emulacji nie s dostpne. Dysk ATAPI LS-120: None (Brak) -- traktowane jako Other (Inne), Diskette (Dyskietka) -- traktowane jako napd dyskietek. Hard Disk (Dysk twardy): Brak (zapobiega dostpowi do danych systemu BIOS i wylcza go jako urzdzenie rozruchowe), Hard Disk (Dysk twardy) -- traktowane jako dysk twardy. Multisector Transfers (Transfer wielosektorowy) -- tylko w przypadku dysków ATA Okrela liczb sektorów transferowanych podczas operacji wielosektorowej PIO. Moliwe opcje (w zalenoci od moliwoci urzdzenia): Disabled (Wylczone), 8 i 16. Transfer Mode (Tryb transferu) -- tylko w przypadku urzdze IDE Okrela aktywny tryb transferu danych. Dostpne opcje (w zalenoci od moliwoci urzdze): PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 i Max UDMA. Translation Mode (Tryb translacji) -- tylko w przypadku dysków ATA Umoliwia wybranie trybu translacji dla urzdzenia. Pozwala to na zastosowanie ustawie BIOS wzgldem dysków i partyce dostpu do kanalu glównego drugiego kontrolera SATA jako do urzdzenia startowego oraz przez system DOS. Ta funkcja ma zastosowanie tylko dla emulacji SATA = IDE. Uwaga W zaawansowanych systemach operacyjnych, np. w systemie Windows, kanal moe zosta ponownie wlczony. SATA 5 (niektóre modele) Umoliwia wlczenie dostpu do kanalu dodatkowego drugiego kontrolera SATA jako do urzdzenia startowego oraz przez system DOS. Ta funkcja ma zastosowanie tylko dlzapobieganiu naruszaniu zabezpiecze systemu operacyjnego. Intel Virtualization Technology (Technologia wirtualizacji Intel) -- niektóre modele (wlczone/ wylczone).

4 Zmiana tego ustawienia wymaga wylczenia komputera i ponownego wlczenia go. Setup Security Level (Poziom zabezpiecze programu Setup) Umoliwia zezwalanie uytkownikom kocowym na ograniczony dostp do okrelonych opcji programu konfiguracyjnego i ich zmian bez znajomoci hasla konfiguracyjnego. Ta funkcja umoliwia administratorowi elastyczno przy ochronie istotnych opcji konfiguracyjnych przed zmianami, jednoczenie umoliwiajc uytkownikowi przegldanie ustawie systemu i konfigurowanie mniej wanych opcji. Administrator okrela prawa dostpu do poszczególnych opcji konfiguracyjnych kolejno, korzystajc z menu opcji Setup Security Level. Do wszystkich opcji konfiguracyjnych jest domylnie przypisane haslo konfiguracyjne, co oznacza, e uytkownik musi poda poprawne haslo konfiguracyjne podczas testu POST, aby móc zmieni dowoln opcj. Administrator moe zmieni ustawienia poszczególnych elementów na None (brak), co oznacza, e uytkownik moe zmieni t opcj, podajc niewlaciwe haslo. Ustawienie None (brak) jest zamieniane na ustawienie Power-On Password, jeli haslo uruchomieniowe jest wlczone. Uwaga Aby uytkownik mial dostp do programu konfiguracyjnego bez znajomoci hasla konfiguracyjnego, opcja Setup Browse Mode (Tryb przegldania konfiguracji) musi by wlczona. PLWW Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) 11 Program Computer Setup -- opcja Power (Zasilanie) Uwaga Obsluga niektórych opcji programu Computer Setup moe si róni w zalenoci od konfiguracji sprztu. Tabela 5 Program Computer Setup -- opcja Power (Zasilanie) Opcja OS Power Management (Zarzdzanie energi w systemie operacyjnym) Opis Runtime Power Management (Zarzdzanie energi w czasie wykonywania) -- Enable/Disable (Wlcz/Wylcz). Umoliwia niektórym systemom operacyjnym zmniejszanie napicia i czstotliwoci taktowania procesora, jeli aktualnie zaladowane oprogramowanie nie wymaga pelnych moliwoci procesora. Idle Power Savings (Oszczdzanie energii w trybie bezczynnoci) -- Extended/Normal (Rozszerzone/Normalne). Umoliwia niektórym systemom operacyjnym zmniejszanie zuycia energii przez procesor bdcy w trybie bezczynnoci. ACPI S3 Hard Disk Reset (Resetowanie dysku twardego po ACPI S3) -- wlczenie tego ustawienia powoduje, e przed przekazaniem kontroli systemowi operacyjnemu po wznowieniu pracy ze stanu S3 system BIOS upewnia si, e dyski twarde s gotowe do akceptowania polece. To ustawienie zmienia jedynie minimaln szybko wentylatora. autotestu POST (wlczone/wylczone). F9 prompt (monit F9) -- wlczony/wylczony lub ukryty/wywietlany. funkcja zostanie wylczona, komunikat nie bdzie wywietlany. Nacinicie klawisza F9 nadal jednak bdzie powodowa wywietlenie ekranu menu rozruchowego. Wicej informacji -- patrz: Storage > Boot Order. F10 prompt (monit F10) -- wlczony/wylczony lub ukryty/wywietlany. Wlczenie tej funkcji spowoduje, e podczas autotestu POST wywietlany bdzie komunikat F10 = Setup (F10 = Konfiguracja). Jeli funkcja zostanie wylczona, komunikat nie bdzie wywietlany. Nacinicie klawisza F10 nadal jednak bdzie powodowa wywietlenie ekranu programu Setup. F12 prompt (monit F12) -- wlczony/wylczony lub ukryty/wywietlany. Wlczenie tej funkcji spowoduje, e podczas autotestu POST wywietlany bdzie komunikat F12 = Network Service Boot" (F12 = Uruchamianie z sieci). Jeli funkcja zostanie wylczona, komunikat nie bdzie wywietlany. Nacinicie klawisza F12 nadal jednak bdzie powodowa prób rozruchu systemu z sieci. Option ROM prompt (monit opcjonalnej pamici ROM) -- wlczony/wylczony. Wlczenie funkcji spowoduje, e przed ladowaniem pamici ROM opcji wywietlany bdzie komunikat systemowy. (Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektórych modelach). Remote wakeup boot source (ródlo uruchamiania dla zdalnej aktywacji) -- serwer zdalny/ lokalny dysk twardy. After Power Loss (po wystpieniu przerwy w zasilaniu) -- wlczone/wylczone/poprzedni stan. Ustawienie tej opcji na: Off (wylczone) -- powoduje, e komputer pozostaje wylczony po przywróceniu zasilania. On (wlczone) -- powoduje, e komputer zostaje automatycznie wlczony natychmiast po przywróceniu zasilania. On (wlczone) -- umoliwia wlczenie komputera za pomoc wylcznika na listwie zasilajcej, jeli komputer jest podlczony do listwy zasilajcej. Previous state (poprzedni stan) -- powoduje, e komputer zostaje automatycznie wlczony natychmiast po przywróceniu zasilania, jeli byl wlczony w momencie utraty zasilania. PLWW Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) 13 Tabela 6 Program Computer Setup -- opcja Advanced (Zaawansowane) -- dla zaawansowanych uytkowników (cig dalszy) Uwaga W przypadku wylczenia komputera za pomoc wylcznika na listwie zasilajcej, korzystanie z funkcji wstrzymania/upienia i zdalnego sterowania (Remote Management) nie bdzie moliwe. POST Delay (Opónienie autotestu POST) -- None (Brak), 5, 10, 15 lub 20 sekund. Po wlczeniu tej funkcji autotest POST bdzie opóniany o okrelon liczb sekund. wejcia/wyjcia kontrolera APIC (wlczony/wylczony). (Hiperwtkowo) -- wlczone/wylczone Limit CPUID Maximum Value to 3 (Ogranicz maksymaln warto CPUID do 3) -- ogranicza liczb funkcji CPUID raportowanych przez mikroprocesor. Funkcj t naley wlczy w przypadku uruchamiania systemu Windows NT. Execute Memory Test (Wykonaj test pamici) -- niektóre modele BIOS Power-On (Uruchomienie systemu BIOS) Onboard Devices (Urzdzenia na plycie glównej) PCI Devices (Urzdzenia PCI) Uruchamia ponownie komputer i wykonuje test POST pamici. Umoliwia skonfigurowanie komputera do automatycznego wlczenia w okrelonym czasie. Umoliwia konfigurowanie lub wylczanie urzdze zainstalowanych na plycie glównej (kontrolera dyskietek, portu szeregowego i portu równoleglego). Wywietla list aktualnie zainstalowanych urzdze PCI i ustawie dotyczcych ich przerwa (IRQ). Umoliwia zmian konfiguracji ustawie dla przerwa (IRQ) tych urzdze lub calkowite ich wylczenie. ta ma zastosowanie tylko w przypadku zainstalowania wicej ni jednego kontrolera grafiki. Device Options (Opcje urzdze) Umoliwia ustawianie nastpujcych opcji: Printer mode (Tryb drukarki) -- Bi-Directional (dwukierunkowy), EPP i ECP, Output Only (tylko wyjciowy). Num Lock state at power-on (Stan klawisza num lock przy uruchamianiu systemu) wylczone/ wlczone 14 Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) PLWW Tabela 6 Program Computer Setup -- opcja Advanced (Zaawansowane) -- dla zaawansowanych uytkowników (cig dalszy) S5 Wake on LAN -- wlczone/wylczone. Aby wylczy funkcj Wake on LAN podczas stanu wylczenia (S5), naley za pomoc klawiszy ze strzalkami (w lewo i w prawo) wybra kolejno menu Advanced (Zaawansowane) > Device Options (Opcje urzdze) i wybra dla funkcji S5 Wake on LAN ustawienie Disable (Wylcz). Dziki temu ustawiany jest najniszy moliwy poziom zuycia energii przez komputer w stanie S5. Takie ustawienie nie wyplywa na moliwo wyprowadzenia komputera ze stanu wstrzymania lub hibernacji (za pomoc funkcji Wake on LAN), jednak uniemoliwia dokonanie takiej operacji przez sie.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nie wplywa równie na dzialanie polczenia z sieci, gdy komputer jest wlczony. Jeli polczenie z sieci nie jest wymagane, naley calkowicie wylczy kontroler sieciowy (NIC), wybierajc za pomoc klawiszy ze strzalkami (w lewo i w prawo) menu Security (Zabezpieczenia) > Device Security (Ochrona urzdze). Naley ustawi opcj Network Controller (Kontroler sieciowy) na Device Hidden (Urzdzenie ukryte). Uniemoliwia to uycie kontrolera sieciowego przez system operacyjny i zmniejsza ilo energii pobieranej przez komputer w stanie S5. Pami podrczna procesora (wlczona/wylczona). Integrated Video (Zintegrowane wideo) -- wlczone/wylczone. Umoliwia korzystanie ze zintegrowanego wideo i rozwizania PCI Up w tym samym czasie (dostpne tylko w niektórych modelach). Glonik wewntrzny (niektóre modele) -- wlczony/wylczony. Nie wplywa na gloniki zewntrzne. Monitor Tracking (ledzenie monitora) -- wlczone/wylczone. Umoliwia systemowi BIOS zapisywanie informacji o monitorze. NIC PXE Option ROM Download (Opcjonalna pami ROM kontrolera NIC -- pobieranie danych z serwera PXE) -- wlczone/wylczone. System BIOS zawiera opcjonaln pami ROM kontrolera NIC wbudowanego na plycie glównej, która umoliwia uruchamianie jednostki poprzez sie na serwerze PXE. Sluy ona zwykle do pobierania obrazu firmowego na dysk twardy. Opcjonalna pami ROM kontrolera NIC zajmuje obszar pamici poniej 1 MB, zwany obszarem DCH (DOS Compatibility Hole). Obszar ten jest ograniczony. Opcja F10 umoliwia uytkownikom wylczanie pobierania zawartoci opcjonalnej pamici ROM wbudowanego kontrolera NIC, co daje wicej miejsca obszaru DCH na dodatkowe karty PCI, które mog potrzebowa opcjonalnej pamici ROM. Domylnie opcjonalna pami ROM kontrolera NIC jest wlczona. Odzyskiwanie ustawie konfiguracji Do zastosowania tej metody odzyskiwania wymagane jest uprzednie wykonanie polecenia Save to Removable Media (Zapisz na noniku wymiennym) w programie Computer Setup (F10), zanim jeszcze zaistnieje konieczno przywrócenia systemu (Restore). Informacje na ten temat znajduj si w czci Save to Removable Media (Zapisz na noniku wymiennym) (w tabeli Program Computer Setup --File). Uwaga Zaleca si zapisywanie wszelkich zmodyfikowanych ustawie konfiguracji komputera na dyskietce, urzdzeniu USB typu flash lub urzdzeniu dzialajcym podobnie do dyskietek (urzdzenie pamici masowej skonfigurowane do emulowania napdu dyskietek) i przechowywanie dyskietki lub urzdze w celu uycia w przyszloci. Aby przywróci konfiguracj, naley umieci dyskietk w napdzie dyskietek (lub podlczy urzdzenie USB typu flash albo urzdzenie pamici masowej skonfigurowane do emulowania napdu dyskietek) z zapisan konfiguracj, a nastpnie wykona polecenie Restore from Removable Media (Przywró z nonika wymiennego) w programie Computer Setup (F10). Informacje na ten temat znajduj si w czci Restore from Removable Media (Przywró z nonika wymiennego) (w tabeli Program Computer Setup--File). PLWW Odzyskiwanie ustawie konfiguracji Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) PLWW.

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu (F10) modele dc5700

Podręcznik do programu (F10) modele dc5700 Podręcznik do programu (F10) modele dc5700 Komputer osobisty HP Compaq Business Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10)

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Copyright 2004-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) HP rp3000

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) HP rp3000 Podręcznik do programu Computer Setup (F10) HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Computer Setup. Instrukcja obsługi

Computer Setup. Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu (F10) modele dc5750

Podręcznik do programu (F10) modele dc5750 Podręcznik do programu (F10) modele dc5750 Komputer osobisty HP Compaq Business Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 215867-244 Maj 2002 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z narzędzia Computer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business PC Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputer HP Compaq serii dx7400

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputer HP Compaq serii dx7400 Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputer HP Compaq serii dx7400 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/868965

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/868965 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6000 Pro Business

Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6000 Pro Business Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6000 Pro Business Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP DX6050 MICROTOWER http://pl.yourpdfguides.com/dref/865177

Twoja instrukcja użytkownika HP DX6050 MICROTOWER http://pl.yourpdfguides.com/dref/865177 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP DX6050 MICROTOWER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ D330 DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/864778

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ D330 DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/864778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ D330 DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6005 Pro Business

Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6005 Pro Business Podręcznik programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq 6005 Pro Business Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

BIOS i BIOS SETUP. Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej

BIOS i BIOS SETUP. Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej BIOS i BIOS SETUP Wykład multimedialny Urządzenia techniki komputerowej 1 BIOS - definicja BIOS (ang. Basic Input/Output System - podstawowy system wejścia-wyjścia) to zapisany w pamięci stałej, inny dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu (F10) model dx2250 typu microtower

Podręcznik do programu (F10) model dx2250 typu microtower Podręcznik do programu (F10) model dx2250 typu microtower Komputer osobisty HP Compaq Business Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75 Spis treści Wstęp...5 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu...7 Zmiana ustawień BIOS-u... 7 Uruchamianie komputera z płyty CD... 9 Sterownik kontrolera dyskowego... 10 Rozdział 2. Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Podr cznik do programu Computer Setup (F10)

Podr cznik do programu Computer Setup (F10) Podr cznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Business Desktop Numer katalogowy dokumentu: 361206-241 Maj 2004 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z programu Computer Setup. Jest to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Podr cznik do programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq Business Desktop modele d220 i d230

Podr cznik do programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq Business Desktop modele d220 i d230 Podr cznik do programu Computer Setup (F10) Komputery HP Compaq Business Desktop modele d220 i d230 Numer katalogowy dokumentu: 331599-241 Czerwiec 2003 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA

DA Podręcznik użytkownika. Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA DA-70200-1 Podręcznik użytkownika Kabel USB 2.0 DLA IDE i SATA 1. Własności Obsługuje nadajnik SATA z widmem rozproszonym Obsługuje własność SATA II asynchronicznego odzyskiwania sygnału (Hot Plug) Zgodny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup przenośnego obrazu systemu (Recovery).

Dziękujemy za zakup przenośnego obrazu systemu (Recovery). Dziękujemy za zakup przenośnego obrazu systemu (Recovery). 1. Instalacja systemu na komputerach Dell 2. Instalacja systemu na komputerach HP 3. Instalacja systemu na komputerach Lenovo Instalacja systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo