Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Firma HP nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy techniczne lub wydawnicze, jakie mog wystpi w tekcie. Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzeone informacje, które s chronione prawami autorskimi. adna cz tego dokumentu nie moe by kopiowana, reprodukowana ani tlumaczona na inny jzyk bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard. Tak oznaczane s wane informacje uzupelniajce. PLWW iii iv Informacje o podrczniku PLWW Spis treci Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10).. 1 Korzystanie z oprogramowania Computer Setup (F10) Program Computer Setup -- opcja File (Plik) Program Computer Setup -- opcja Storage (Urzdzenia pamici masowej) Program Computer Setup -- opcja Security (Zabezpieczenia)... 9 Program Computer Setup -- opcja Power (Zasilanie) Program Computer Setup -- opcja Advanced (Zaawansowane) Odzyskiwanie ustawie konfiguracji.

3 PLWW v vi PLWW Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) Za pomoc oprogramowania Computer Setup (F10) mona: Zmienia domylne ustawienia fabryczne komputera. Ustawia dat i godzin systemow. Ustawia, przeglda, sprawdza i zmienia ustawienia konfiguracyjne systemu (ustawienia procesora, karty graficznej, pamici, karty dwikowej, urzdze pamici masowej, urzdze komunikacyjnych i urzdze wejciowych). Zmienia kolejno urzdze rozruchowych, np. dysków twardych, napdów dyskietek, napdów optycznych lub urzdze USB typu flash. Wlcza funkcj szybkiego rozruchu (Quick Boot), podczas którego pomijane s niektóre testy diagnostyczne (w przeciwiestwie do rozruchu pelnego -- Full Boot). System mona skonfigurowa nastpujco: rozruch zawsze w trybie szybkim (ustawienie domylne), okresowy rozruch w trybie pelnym (co 130 dni), rozruch zawsze w trybie pelnym. Wlcza/wylcza wywietlanie komunikatów autotestu POST. Jeeli wybrana zostanie opcja Disabled (Wylczone), wywietlanie wikszoci komunikatów autotestu POST (np. informacji o dostpnej iloci pamici, nazwie produktu i wszelkich komunikatów innych ni komunikaty o bldach) zostanie wstrzymane. Komunikaty o bldach podczas autotestu POST s wywietlane bez wzgldu na wybrany tryb. Tryb wywietlania komunikatów mona przelcza rcznie w trakcie autotestu POST, naciskajc dowolny klawisz (z wyjtkiem klawiszy funkcyjnych F1F12). Okrela etykiet wlaciciela (Ownership Tag) wywietlan w trakcie kadego uruchamiania/ ponownego uruchamiania systemu. Wprowadza etykiet zasobu (Asset Tag) lub numer identyfikacyjny przydzielony komputerowi przez firm. Wlcza haslo uruchomieniowe, stosowane zarówno przy ponownym uruchamianiu komputera, jak i przy uruchamianiu po wlczeniu zasilania. Zabezpiecza haslem konfiguracyjnym dostp do programu Computer Setup (F10) i ustawie opisanych w niniejszym rozdziale. PLWW Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) 1 Zabezpiecza zintegrowane funkcje I/O -- wejcia/wyjcia (np. port szeregowy, USB, równolegly, audio i karty interfejsu sieciowego NIC). Wlcza/wylcza moliwo rozruchu systemu z noników wymiennych. Wlcza/wylcza moliwo zapisu na zwyklych dyskietkach (jeeli funkcja ta jest obslugiwana przez sprzt). Usuwa bldy konfiguracji systemu, wykrywane (lecz nieusuwane automatycznie) podczas autotestu POST. Replikowa ustawienia konfiguracji systemu, zapisujc je na dyskietce, a nastpnie przywracajc na innych komputerach. Wykonywa autotesty wybranego dysku twardego ATA (jeeli funkcja ta jest obslugiwana przez dysk). Wlcza/wylcza blokad DriveLock (jeeli funkcja ta jest obslugiwana przez dysk). Korzystanie z oprogramowania Computer Setup (F10) Dostp do programu Computer Setup mona uzyska tylko przez wlczenie komputera lub ponowne uruchomienie systemu. Aby uzyska dostp do menu oprogramowania Computer Setup: Wlcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Microsoft Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. Zaraz po wlczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora zawieci si na zielono, nacinij klawisz F10, aby otworzy program Computer Setup. W razie potrzeby moesz nacisn klawisz Enter, aby pomin ekran tytulowy. Uwaga Jeli klawisz F10 nie zostanie nacinity w odpowiednim czasie, dostp do programu bdzie moliwy dopiero po ponownym uruchomieniu komputera, a nastpnie ponownym naciniciu klawisza F10, gdy dioda zasilania monitora zawieci si na zielono Wybierz z listy odpowiedni jzyk, a nastpnie nacinij klawisz Enter. Menu programu Computer Setup zawiera pi pozycji: File (Plik), Storage (Urzdzenia pamici masowej), Security (Zabezpieczenia), Power (Zasilanie) i Advanced (Zaawansowane). Wybierz odpowiedni pozycj za pomoc klawiszy ze strzalkami w lewo i w prawo. Za pomoc klawiszy ze strzalkami w gór i w dól wybierz dan opcj, a nastpnie nacinij klawisz Enter. Aby wróci do menu programu Computer Setup, nacinij klawisz Esc. Aby zapisa zmiany i wyj z programu, wybierz menu File (Plik) > Save Changes (Zapisz zmiany). ustawienie daty i godziny systemowej. 3,5" 1,44 MB oraz 5,25" 1,2 MB. Type Emulation Options (Opcje emulacji typu napdu) Napd ATAPI Zip: None (Brak) -- traktowane jako Other (Inne), Diskette (Dyskietka) -- traktowane jako napd dyskietek. Legacy Diskette (Zwykla dyskietka): Opcje emulacji nie s dostpne. Dysk CD-ROM: Opcje emulacji nie s dostpne. Dysk ATAPI LS-120: None (Brak) -- traktowane jako Other (Inne), Diskette (Dyskietka) -- traktowane jako napd dyskietek. Hard Disk (Dysk twardy): Brak (zapobiega dostpowi do danych systemu BIOS i wylcza go jako urzdzenie rozruchowe), Hard Disk (Dysk twardy) -- traktowane jako dysk twardy. Multisector Transfers (Transfer wielosektorowy) -- tylko w przypadku dysków ATA Okrela liczb sektorów transferowanych podczas operacji wielosektorowej PIO. Moliwe opcje (w zalenoci od moliwoci urzdzenia): Disabled (Wylczone), 8 i 16. Transfer Mode (Tryb transferu) -- tylko w przypadku urzdze IDE Okrela aktywny tryb transferu danych. Dostpne opcje (w zalenoci od moliwoci urzdze): PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0 i Max UDMA. Translation Mode (Tryb translacji) -- tylko w przypadku dysków ATA Umoliwia wybranie trybu translacji dla urzdzenia. Pozwala to na zastosowanie ustawie BIOS wzgldem dysków i partyce dostpu do kanalu glównego drugiego kontrolera SATA jako do urzdzenia startowego oraz przez system DOS. Ta funkcja ma zastosowanie tylko dla emulacji SATA = IDE. Uwaga W zaawansowanych systemach operacyjnych, np. w systemie Windows, kanal moe zosta ponownie wlczony. SATA 5 (niektóre modele) Umoliwia wlczenie dostpu do kanalu dodatkowego drugiego kontrolera SATA jako do urzdzenia startowego oraz przez system DOS. Ta funkcja ma zastosowanie tylko dlzapobieganiu naruszaniu zabezpiecze systemu operacyjnego. Intel Virtualization Technology (Technologia wirtualizacji Intel) -- niektóre modele (wlczone/ wylczone).

4 Zmiana tego ustawienia wymaga wylczenia komputera i ponownego wlczenia go. Setup Security Level (Poziom zabezpiecze programu Setup) Umoliwia zezwalanie uytkownikom kocowym na ograniczony dostp do okrelonych opcji programu konfiguracyjnego i ich zmian bez znajomoci hasla konfiguracyjnego. Ta funkcja umoliwia administratorowi elastyczno przy ochronie istotnych opcji konfiguracyjnych przed zmianami, jednoczenie umoliwiajc uytkownikowi przegldanie ustawie systemu i konfigurowanie mniej wanych opcji. Administrator okrela prawa dostpu do poszczególnych opcji konfiguracyjnych kolejno, korzystajc z menu opcji Setup Security Level. Do wszystkich opcji konfiguracyjnych jest domylnie przypisane haslo konfiguracyjne, co oznacza, e uytkownik musi poda poprawne haslo konfiguracyjne podczas testu POST, aby móc zmieni dowoln opcj. Administrator moe zmieni ustawienia poszczególnych elementów na None (brak), co oznacza, e uytkownik moe zmieni t opcj, podajc niewlaciwe haslo. Ustawienie None (brak) jest zamieniane na ustawienie Power-On Password, jeli haslo uruchomieniowe jest wlczone. Uwaga Aby uytkownik mial dostp do programu konfiguracyjnego bez znajomoci hasla konfiguracyjnego, opcja Setup Browse Mode (Tryb przegldania konfiguracji) musi by wlczona. PLWW Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) 11 Program Computer Setup -- opcja Power (Zasilanie) Uwaga Obsluga niektórych opcji programu Computer Setup moe si róni w zalenoci od konfiguracji sprztu. Tabela 5 Program Computer Setup -- opcja Power (Zasilanie) Opcja OS Power Management (Zarzdzanie energi w systemie operacyjnym) Opis Runtime Power Management (Zarzdzanie energi w czasie wykonywania) -- Enable/Disable (Wlcz/Wylcz). Umoliwia niektórym systemom operacyjnym zmniejszanie napicia i czstotliwoci taktowania procesora, jeli aktualnie zaladowane oprogramowanie nie wymaga pelnych moliwoci procesora. Idle Power Savings (Oszczdzanie energii w trybie bezczynnoci) -- Extended/Normal (Rozszerzone/Normalne). Umoliwia niektórym systemom operacyjnym zmniejszanie zuycia energii przez procesor bdcy w trybie bezczynnoci. ACPI S3 Hard Disk Reset (Resetowanie dysku twardego po ACPI S3) -- wlczenie tego ustawienia powoduje, e przed przekazaniem kontroli systemowi operacyjnemu po wznowieniu pracy ze stanu S3 system BIOS upewnia si, e dyski twarde s gotowe do akceptowania polece. To ustawienie zmienia jedynie minimaln szybko wentylatora. autotestu POST (wlczone/wylczone). F9 prompt (monit F9) -- wlczony/wylczony lub ukryty/wywietlany. funkcja zostanie wylczona, komunikat nie bdzie wywietlany. Nacinicie klawisza F9 nadal jednak bdzie powodowa wywietlenie ekranu menu rozruchowego. Wicej informacji -- patrz: Storage > Boot Order. F10 prompt (monit F10) -- wlczony/wylczony lub ukryty/wywietlany. Wlczenie tej funkcji spowoduje, e podczas autotestu POST wywietlany bdzie komunikat F10 = Setup (F10 = Konfiguracja). Jeli funkcja zostanie wylczona, komunikat nie bdzie wywietlany. Nacinicie klawisza F10 nadal jednak bdzie powodowa wywietlenie ekranu programu Setup. F12 prompt (monit F12) -- wlczony/wylczony lub ukryty/wywietlany. Wlczenie tej funkcji spowoduje, e podczas autotestu POST wywietlany bdzie komunikat F12 = Network Service Boot" (F12 = Uruchamianie z sieci). Jeli funkcja zostanie wylczona, komunikat nie bdzie wywietlany. Nacinicie klawisza F12 nadal jednak bdzie powodowa prób rozruchu systemu z sieci. Option ROM prompt (monit opcjonalnej pamici ROM) -- wlczony/wylczony. Wlczenie funkcji spowoduje, e przed ladowaniem pamici ROM opcji wywietlany bdzie komunikat systemowy. (Funkcja ta jest obslugiwana jedynie w niektórych modelach). Remote wakeup boot source (ródlo uruchamiania dla zdalnej aktywacji) -- serwer zdalny/ lokalny dysk twardy. After Power Loss (po wystpieniu przerwy w zasilaniu) -- wlczone/wylczone/poprzedni stan. Ustawienie tej opcji na: Off (wylczone) -- powoduje, e komputer pozostaje wylczony po przywróceniu zasilania. On (wlczone) -- powoduje, e komputer zostaje automatycznie wlczony natychmiast po przywróceniu zasilania. On (wlczone) -- umoliwia wlczenie komputera za pomoc wylcznika na listwie zasilajcej, jeli komputer jest podlczony do listwy zasilajcej. Previous state (poprzedni stan) -- powoduje, e komputer zostaje automatycznie wlczony natychmiast po przywróceniu zasilania, jeli byl wlczony w momencie utraty zasilania. PLWW Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) 13 Tabela 6 Program Computer Setup -- opcja Advanced (Zaawansowane) -- dla zaawansowanych uytkowników (cig dalszy) Uwaga W przypadku wylczenia komputera za pomoc wylcznika na listwie zasilajcej, korzystanie z funkcji wstrzymania/upienia i zdalnego sterowania (Remote Management) nie bdzie moliwe. POST Delay (Opónienie autotestu POST) -- None (Brak), 5, 10, 15 lub 20 sekund. Po wlczeniu tej funkcji autotest POST bdzie opóniany o okrelon liczb sekund. wejcia/wyjcia kontrolera APIC (wlczony/wylczony). (Hiperwtkowo) -- wlczone/wylczone Limit CPUID Maximum Value to 3 (Ogranicz maksymaln warto CPUID do 3) -- ogranicza liczb funkcji CPUID raportowanych przez mikroprocesor. Funkcj t naley wlczy w przypadku uruchamiania systemu Windows NT. Execute Memory Test (Wykonaj test pamici) -- niektóre modele BIOS Power-On (Uruchomienie systemu BIOS) Onboard Devices (Urzdzenia na plycie glównej) PCI Devices (Urzdzenia PCI) Uruchamia ponownie komputer i wykonuje test POST pamici. Umoliwia skonfigurowanie komputera do automatycznego wlczenia w okrelonym czasie. Umoliwia konfigurowanie lub wylczanie urzdze zainstalowanych na plycie glównej (kontrolera dyskietek, portu szeregowego i portu równoleglego). Wywietla list aktualnie zainstalowanych urzdze PCI i ustawie dotyczcych ich przerwa (IRQ). Umoliwia zmian konfiguracji ustawie dla przerwa (IRQ) tych urzdze lub calkowite ich wylczenie. ta ma zastosowanie tylko w przypadku zainstalowania wicej ni jednego kontrolera grafiki. Device Options (Opcje urzdze) Umoliwia ustawianie nastpujcych opcji: Printer mode (Tryb drukarki) -- Bi-Directional (dwukierunkowy), EPP i ECP, Output Only (tylko wyjciowy). Num Lock state at power-on (Stan klawisza num lock przy uruchamianiu systemu) wylczone/ wlczone 14 Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) PLWW Tabela 6 Program Computer Setup -- opcja Advanced (Zaawansowane) -- dla zaawansowanych uytkowników (cig dalszy) S5 Wake on LAN -- wlczone/wylczone. Aby wylczy funkcj Wake on LAN podczas stanu wylczenia (S5), naley za pomoc klawiszy ze strzalkami (w lewo i w prawo) wybra kolejno menu Advanced (Zaawansowane) > Device Options (Opcje urzdze) i wybra dla funkcji S5 Wake on LAN ustawienie Disable (Wylcz). Dziki temu ustawiany jest najniszy moliwy poziom zuycia energii przez komputer w stanie S5. Takie ustawienie nie wyplywa na moliwo wyprowadzenia komputera ze stanu wstrzymania lub hibernacji (za pomoc funkcji Wake on LAN), jednak uniemoliwia dokonanie takiej operacji przez sie.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nie wplywa równie na dzialanie polczenia z sieci, gdy komputer jest wlczony. Jeli polczenie z sieci nie jest wymagane, naley calkowicie wylczy kontroler sieciowy (NIC), wybierajc za pomoc klawiszy ze strzalkami (w lewo i w prawo) menu Security (Zabezpieczenia) > Device Security (Ochrona urzdze). Naley ustawi opcj Network Controller (Kontroler sieciowy) na Device Hidden (Urzdzenie ukryte). Uniemoliwia to uycie kontrolera sieciowego przez system operacyjny i zmniejsza ilo energii pobieranej przez komputer w stanie S5. Pami podrczna procesora (wlczona/wylczona). Integrated Video (Zintegrowane wideo) -- wlczone/wylczone. Umoliwia korzystanie ze zintegrowanego wideo i rozwizania PCI Up w tym samym czasie (dostpne tylko w niektórych modelach). Glonik wewntrzny (niektóre modele) -- wlczony/wylczony. Nie wplywa na gloniki zewntrzne. Monitor Tracking (ledzenie monitora) -- wlczone/wylczone. Umoliwia systemowi BIOS zapisywanie informacji o monitorze. NIC PXE Option ROM Download (Opcjonalna pami ROM kontrolera NIC -- pobieranie danych z serwera PXE) -- wlczone/wylczone. System BIOS zawiera opcjonaln pami ROM kontrolera NIC wbudowanego na plycie glównej, która umoliwia uruchamianie jednostki poprzez sie na serwerze PXE. Sluy ona zwykle do pobierania obrazu firmowego na dysk twardy. Opcjonalna pami ROM kontrolera NIC zajmuje obszar pamici poniej 1 MB, zwany obszarem DCH (DOS Compatibility Hole). Obszar ten jest ograniczony. Opcja F10 umoliwia uytkownikom wylczanie pobierania zawartoci opcjonalnej pamici ROM wbudowanego kontrolera NIC, co daje wicej miejsca obszaru DCH na dodatkowe karty PCI, które mog potrzebowa opcjonalnej pamici ROM. Domylnie opcjonalna pami ROM kontrolera NIC jest wlczona. Odzyskiwanie ustawie konfiguracji Do zastosowania tej metody odzyskiwania wymagane jest uprzednie wykonanie polecenia Save to Removable Media (Zapisz na noniku wymiennym) w programie Computer Setup (F10), zanim jeszcze zaistnieje konieczno przywrócenia systemu (Restore). Informacje na ten temat znajduj si w czci Save to Removable Media (Zapisz na noniku wymiennym) (w tabeli Program Computer Setup --File). Uwaga Zaleca si zapisywanie wszelkich zmodyfikowanych ustawie konfiguracji komputera na dyskietce, urzdzeniu USB typu flash lub urzdzeniu dzialajcym podobnie do dyskietek (urzdzenie pamici masowej skonfigurowane do emulowania napdu dyskietek) i przechowywanie dyskietki lub urzdze w celu uycia w przyszloci. Aby przywróci konfiguracj, naley umieci dyskietk w napdzie dyskietek (lub podlczy urzdzenie USB typu flash albo urzdzenie pamici masowej skonfigurowane do emulowania napdu dyskietek) z zapisan konfiguracj, a nastpnie wykona polecenie Restore from Removable Media (Przywró z nonika wymiennego) w programie Computer Setup (F10). Informacje na ten temat znajduj si w czci Restore from Removable Media (Przywró z nonika wymiennego) (w tabeli Program Computer Setup--File). PLWW Odzyskiwanie ustawie konfiguracji Oprogramowanie narzdziowe Computer Setup (F10) PLWW.

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 215867-244 Maj 2002 Ten podręcznik zawiera instrukcje korzystania z narzędzia Computer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267886

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK 4600 MFP OPTION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK 4600 MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo