PowerLogic ION Enterprise Pełne zarządzanie siecią elektroenergetyczną. Hubert Adamkiewicz -InŜynier ds. Aplikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PowerLogic ION Enterprise Pełne zarządzanie siecią elektroenergetyczną. Hubert Adamkiewicz -InŜynier ds. Aplikacji"

Transkrypt

1 PowerLogic ION Enterprise Pełne zarządzanie siecią elektroenergetyczną Hubert Adamkiewicz -InŜynier ds. Aplikacji

2 ION Enterprise po co nam taki system? Pomiar -> Zrozumienie Zrozumienie -> Kontrola Kontrola -> Optymalizacja Koszt energii i mediów Jakość energii Dostępność energii 2

3 PowerLogic ION Enterprise obszary zastosowania Pełny system zarządzania siecią dla: Elektrowni konwencjonalnych oraz energetyki wodnej i wiatrowej. Zakładów przemysłowych (petrochemicznych, chemicznych, przemysłu samochodowego, farmaceutycznych, przetwórstwa papieru, kopalni, itp.) Przepompowni i stacji uzdatniania wody Budynków biurowych Instytucji rządowych i Uczelni Portów lotniczych Instalacji czułych na utratę zasilania (centra przetwarzania danych i telekomunikacja, systemy transportu, szpitale, laboratoria, procesy ciągłe, itd.) 3

4 ION Enterprise - przegląd zastosowań Zarządzanie mediami (elektryczność, gaz, para, powiertrze, woda) Wyszukiwanie nieefektywnego wykorzystania i strat w zuŝyciu energii Podział kosztów energii na wydziały i produkty Kontrola poboru mocy i współczynnika cosφ Renegocjacja umowy z zakładem energetycznym Maksymalizacja wykorzystania urządzeń Wsparcie obsługi wydłuŝającej czas eksploatacji urządzeń Wyszukiwanie i usuwanie awarii Kontrola warunków pracy urządzeń Ocena niezawodności ich pracy w stosunku do standardów Weryfikacja jakości zasilania Monitorowanie i kontrola generatorów 4

5 ION Enterprise - przegląd waŝniejszych właściwości Elastyczna i skalowalna architektura Szerokie moŝliwości zbierania danych w bazie SQL Monitoring bieŝący przez bezpieczny portal WWW Predefiniowane raporty standardowe (13 rodzajów) Raporty specjalne -dostosowane do szczególnych wymagań uŝytkownika Graficzna prezentacja (trendy) danych bieŝących i historycznych Zgodna z normami analiza parametrów jakościowych zasilania Rejestracja zdarzeń i alarmów Sterowanie ręczne i/lub automatyczne Opatentowana i unikalna technologia ION 5

6 ION Enterprise architektura systemu Prezentacja danych Dostęp do danych poprzez serwer,aplikację kliencką, klienta webowego lub terminal zdalny systemu Windows Hierarchiczny system praw dostępu Informacje i powiadomienia o alarmach na komórkę lub PDA. Komponenty systemowe Management Console konfigurator sieci Designer konfiguracja i programowanie urządzeń Vista moduł monitoringu bieŝącego, analiz i sterowania Reporter system raportów historycznych Układ transmisji i zbierania danych Virtual Processor agregacja danych z róŝnych urządzeń, obliczenia i sterowanie Site Server system akwizycji danych (Internet, Ethernet, telephone, serial, wireless, satellite) Zarządzania bazą danych SQL ODBC system odczytywania znaczników czasowych zdarzeń OPC DA Client and Server PQDIF Exporter 6

7 ION Enterprise - układ transmisji i zbierania danych Pomiary: elektryczność, gaz, para, powietrze, woda Za pomocą wszystkich urządzeń pomiarowych rodziny PowerLogic w tym zaawansowanych analizatorów CM4000 i ION7650, zabezpieczeń Sepam, Micrologic i wszystkich mierników PM Dostęp do wszystkich danych pomiarowych, wejść i przekaźników wyjściowych, konfiguracja urządzeń, aktualizacja oprogramowania firmowego MoŜliwość dołączenia urządzeń innych producentów, przetworników, sterowników PLC, urządzeń RTU: Łatwe dodawanie i konfiguracja urządzeń kompatybilnych z Modbus RTU/TCP za pomocą przedefiniowanych standardów Dołączanie przetworników i urządzeń pomiarowych do wejść (dwustanowych i analogowych) standardowych mierników PowerLogic. Elastyczny i skalowalny wybór licencji oprogramowania Integracja z innymi systemami: Zarządzania energią, SCADA, BAC, DCS, ERP poprzez ODBC, XML, OPC, , FTP, CSV, PQDIF, web services 7

8 ION Enterprise - monitoring w czasie rzeczywistym Wizualizacja punktów zasilania -rozdzielnic Informacje dostępne z kaŝdej stacji PC z przeglądarką IE to: pomiary bieŝące (np. mocy i energii) trendy i tabele danych historycznych alarmy status urządzeń (wł./wył. temperatura itp.) wyzwalanie rejestracji i zerowanie rejestrów proste narzędzia analizy danych Aplikacja korzysta z predefiniowanych zestawów ekranów i/lub jest w łatwy sposób modyfikowana do specyficznych potrzeb uŝytkownika Przechodzenie do ekranów szczegółowych odbywa się poprzez kliknięcie zaznaczonego symbolu Opracowane symbole i ekrany są dostępne w obszernej i otwartej bibliotece 8

9 ION Enterprise - moduł raportowania Raporty mogą być generowane ręcznie lub wyzwalane przez alarmy i zaplanowane zdarzenia Raporty mogą być wysyłane do subskrybentów jako lub umieszczane w wybranym folderze dostępnym w sieci Ethernet Raporty standardowe są dostępne w przeglądarce Internet Explorer i zawierają: 5 raportów związanych z jakością zasilania 4 raporty o zuŝyciu energii wg taryf 1 raport systemowy 1 raport zawierający zdarzenia i alarmy 2 raporty konfigurowalne pozwalające na monitoring wybranej wartości Raporty mogą mieć format: Excel, HTML, PDF, XML, TIF Dostępem do raportów moŝna zarządzać za pomocą systemu uŝytkowników i haseł: MoŜliwe jest opracowanie Raportów Własnych za pomocą narzędzia: Microsoft Business Intelligence Studio 9

10 ION Enterprise - przebiegi czasowe tzw. trendy Vista umoŝliwia wizualizację danych w postaci tabel i trendów dla jednej lub wielu zmiennych W postaci trendu moŝna przedstawić kaŝdą z mierzonych wartości: napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy pobór aktualny, pobór przewidywany, energie harmoniczne Temperatury itp. Postać trendu graficznego moŝe być przypisana do wielkości będących sumą mierzonych obciąŝeń Wykresy w postaci profilu poboru mocy pozwalają zorientować się w sposobie uŝytkowania energii Wnioski z prezentowanych za pomocą trendów danych pozwalają na podjęcie działań korygujących 10

11 ION Enterprise pomiary jakości zasilania System pozwala na precyzyjne i ciągłe pomiary tzw. wskaźników jakości zasilania Raporty przygotowane są według norm IEC i EN50160 w postaci danych tabelarycznych, graficznego przedstawienia mierzonych wartości i co najwaŝniejsze w postaci oscylogramów Analiza harmonicznych przedstawiana jest w postaci histogramów, THD, współczynnika K, wartości granicznych i wykresów wektorowych Oscylogramy w duŝym zakresie zmienności, wyzwalane (przed) podczas zakłócenia napięć międzyfazowych Zapady napięcia, przepięcia, oraz krótkotrwałe przebiegi zakłóceniowe rejestrowane są według standardowej krzywej (ITIC/CBEMA, SEMI). Kliknięcie na odpowiednią pozycję dziennika alarmowego pokazuje zarejestrowane podczas zdarzenia zakłócenia 11

12 ION Enterprise - alarmy i zdarzenia Obrazowanie zdarzeń związanych z krótkimi zanikami napięcia zasilającego i przerwami w zasilaniu Wyzwalanie, gdy przekroczone zostają progi alarmowe określone normą jakości zasilania lub właściwościami eksploatowanych urządzeń MoŜliwość wyzwolenia przy spełnieniu złoŝonych zaleŝności (np. logicznych) conditions Zarejestrowane przez mierniki alarmy są niezwłocznie kierowane do okien alarmowych systemu MoŜliwe są następujące reakcje systemowe: Wysłanie wiadomości alarmowych do stacji roboczych, wysyłanie i na komórkę lub PDA Automatyczne ściągnięcie związanych z danym zdarzeniem danych Generowanie raportu Rejestracja kompletnego zestawu danych związanych z alarmem w tym rejestracja oscylografii 12

13 ION Enterprise - automatyczne i ręczne sterowanie Sterowanie wyłącznikami, rozłącznikami, generatorami, bateriami kondensatorów, wentylatorami itp. Sterowanie ręczne (np. zerowanie rejestrów lub wyzwalanie rejestracji) przez wciśnięcie przycisków programowych na ekranach aplikacji w module Vista Aktywacja sterowania przez Virtual Processor pozwalająca na: Rejestrację danych z wielu skojarzonych ze sobą urządzeń Włączenie do systemu zmiennych procesowych Inicjację automatycznej sekwencji sterowania przy przekroczeniu poziomu kontrolowanej wartości 13

14 ION Enterprise -opatentowana technologia ION System PowerLogic ION Enterprise i wiele mierników serii ION posiadają unikalną architekturę ION (Integrated Object Network) tzn. sieci zintegrowanych modułów funkcjonalnych: ION to modułowa architektura pozwalającą na: Rozszerzenie i dostosowanie funkcjonalności miernika (systemu) do specyficznych wymagań uŝytkownika Nowe funkcje budowane są z prostych dobrze zdefiniowanych bloków Technologia ION daje szereg korzyści: Pozwala na opracowanie zaawansowanych funkcji monitorujących i kontrolno sterujących Daje moŝliwość zaadaptowania rozwiązania do zmieniających się wymagań przez co unika się technicznego starzenia rozwiązań 14

15 ION Enterprise jak zaprojektować system? Sepam 10 Compact NSX Web Server ION Enterprise Sepam Micrologic EGX100 lub EGX300 Bramka EGX400 CM4000 ION7650 PowerView PM700 PM800 CM karta ECC21 PM800 + karta ECC System SMS v4.2 Pomiary Transmisja Ethernet Wykorzystanie 15

16 ION Enterprise - aplikacja 1 Aplikacja jednostanowiskowa Sieć w małym budynku lub oddzielnym pokoju technicznym Kilka urządzeń (mierników, zabezpieczeń) połączonych z komputerem PC Sieć elektryczna obsługiwana przez dział techniczny / konserwatora ION Enterprise v6.0 EGX100 Ethernet Modbus RS485 Do Web Serwera Impulsy ME4zrt Twido PM 9C PM 710 Micrologic z Compact-a a NS lub Masterpact-a a NT-NW NW 16

17 ION Enterprise - aplikacja 2 Aplikacja wielostanowiskowa System monitoringu wielodostępowy, poprzez intranet lokalny Przyłączenie mierników do bramek EGX wprowadzających do intranetu Dwu- poziomowy dostęp do danych o sieci elektrycznjej w róŝnych miejscach Podstawowe informacje z przeglądarki intranetowej Monitoring całkowity z oprogramowania ION Enterprise v6.0 ION Enterprise v6.0 Internet Explorer EGX300 Web Serwer Ethernet TCP/IP Modbus RS485 EGX100 PM 9C PM 710 PM 820 Micrologic z Compact-a NS lub Masterpact-a NT-NW NW SEPAM 17

18 ION Enterprise - aplikacja 3 ION Enterprise v6.0 OPC server Ethernet TCP/IP SCADA System zintegrowany Przyłączone do sieci Ethernetowej inne media oraz procesy technologiczne Automatyka bramka Modbus / Inny protokół protokół BramkaEGX400 RS485 / TCP-IP Modbus RS485 kompatybilny z Modbus Inne media CM4000 PM PM810 SEPAM Micrologic 18

19 AMPS PWR AM PS PWR ION Enterprise przykład monitoringu stacji SN i nn lon Enterprise v6.0 EGX100 Kabel UTP V ~ Zasilacz 24V ABL 8 Ethernet Rozdzielnica SN Internet Explorer (opcja) 24 V= RS485 Modbus RTU RS485 Rozdzielnica n.n. ACE949-2 ACE949-2 CCA612 CCA612 SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr MET148 MET148 PM820 PM820 Sepam T41 Sepam T41 3 x PT100 w kolumnach Transformatora + 1 x PT100 w komorze 3 x PT100 w kolumnach Transformatora + 1 x PT100 w komorze 19

20 AMPS PWR AMPS PWR AMPS PWR AMPS PWR AMPS PWR AMPS PWR AMPS PWR ION Enterprise przykład monitoringu stacji SN Internet Explorer Dział Utrzymania Sieci Internet Explorer Stacja ION Enterprise v6.0 -klient System ION Enterprise v6.0 - serwer UPS 30min UPS 30min Dział Infrastruktury Nastawnia Serwer Kabel UTP 5 Ethernet CM karta Ethernetowa ECC21 Pole 12 Pole 1 CM4000 (opcja) + karta Ethernetowa ECC21 cena za komplet = PLN Stacja ECP RS485 Modbus RTU RS485 ACE949-2 ACE949-2 ACE949-2 ACE949-2 CCA612 CCA612 CCA612 CCA612 SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr SUMMARY V AVG A AVG KW KWHr PM850 PM850 PM850 PM850 PM850 PM850 PM850 7 szt. Mierniki parametrów sieci -pola: P2,P3, P5, P8, P10 P11, P12 S20 S20 S42 S42 4 szt. Zabezpieczenia Sepam -pola: P2,P3, P8, P10 20

21 ION Enterprise przykład monitoringu w kilku zakładach System ION Enterprise v6.0 Pomieszczenie nadzoru Sieć Ethernetowa Zakładu Kalisz Intranet Połączenie z Zakładami: Kabel UTP 5 Szafka komunikacyjna SWITCH TSX EGX V= 230 V ~ ABL8 Sandomierz Maków Mazowiecki Rychliki UPS 30min 230V AC Modbus RTU RS485 Do szafek licznikowych SL1 i SL2 21

22 Jak wykorzystać system? Zebranie danych, pomiarów Organizacja zebranych danych Urządzenia Komunikacja Oprogramowanie Działania usprawniające i organizacyjne Weryfikacja WdroŜenie rozwiązania Projekt rozwiązania Analiza Usprawnienie pracy sieci rozdzielczej Instalacja falowników i softstartów Kompensacja współczynnika mocy Prezentacja zebranych danych 22

23 ION Enterprise jak to działa? 23

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB

ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB ION Enterprise v6.0 Instrukcja obsługi interfejsu WEB Opracował: Grzegorz Bułat Dział Serwisu i Efektywności Energetycznej Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. IłŜecka 24, 02-135 Warszawa tel. +48

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog produktów

TAC Vista Katalog produktów TAC Vista Katalog produktów Wydanie: Marzec 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne... 1 systemów... 5 Oprogramowanie... 9 Vista 5... 10 Wprowadzenie / wstęp... 10 TAC Vista 5 Serwer... 11 TAC Vista 5

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna

Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna Zarządzanie sieciami ŚN Gama urządzeń Easergy L500 V4.2 System nadzoru stacji ŚN Broszura techniczna 2 WPROWADZENIE Easergy L500 to bazowy system SCADA działający w środowisku Windows XP Professional SP2

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej Załącznik nr 8.2) do SIWZ Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla systemu monitoringu sieci wodociągowej 1. Opis systemu monitoringu sieci wodociągowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości

Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości Proficy* HMI/SCADA ifix* 5.0 PL nowy wygląd, funkcje i możliwości Dostępny od ponad 10 lat na polskim rynku automatyki system wizualizacji ifix firmy GE Intelligent Platforms jest kluczowym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24 Katowice, 2011r. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych Endress+Hauser Twój partner Endress+Hauser jest globalnym dostawcą rozwiązań automatyki kontrolno-pomiarowej. Firma produkuje czujniki i systemy pozwalające na odczyt, przesył i przetwarzanie danych procesowych.

Bardziej szczegółowo

Open. ControlMaestro. Supervision. your. Przegląd pakietu

Open. ControlMaestro. Supervision. your. Przegląd pakietu ControlMaestro Przegląd pakietu Nowa platforma do nadzoru i sterowania procesami technologicznymi jest zgodna z 64-bitowymi systemami operacyjnymi, oferuje bezpieczeństwo, wydajność, mobilność użytkowników

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Andover Continum Katalog produktów

Andover Continum Katalog produktów Andover Continum Katalog produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Schneider Electric Buildings... Informacje ogólne 1 Charakterystyka systemu... Charakterystyka systemu 5 Oprogramowanie... Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System bilansowania i rozliczania mediów energetycznych

System bilansowania i rozliczania mediów energetycznych System bilansowania i rozliczania mediów energetycznych Zakłady Azotowe Kędzierzyn należą do największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej. Łącznie z uruchomieniem pierwszych instalacji produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG Wersja 2.11.0.2 Data: 11.03.2010 Historia ważniejszych zmian Wersja Data Komentarz 1.2 04.02.2004 Pierwsze wydanie, projekt, układ LG 1.5 29.04.2004 Uzupełnienie o raport

Bardziej szczegółowo

Wstęp Dobra jakość energii elektrycznej jest ważnym kryterium zakładów energetycznych,

Wstęp Dobra jakość energii elektrycznej jest ważnym kryterium zakładów energetycznych, Analiza jakości energii elektrycznej technologia ION firmy Schneider Mgr inż. Grzegorz Bułat Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Analizatory sieci PowerLogic ION7650 i ION8800 są przeznaczone do lokalnego

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo