Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dystrybucyjnej chłodni składowej i duŝego obiektu handlowego (hipermarketu): budowa + działanie + cechy uŝytkowe. Patrycja Puzdrowska Paweł Pranga sem. 9 SUChiKl 2009/2010

2 Spis treści: 1. Wstęp Wymagania stawiane instalacjom chłodniczym 2. Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dystrybucyjnej chłodni składowej Newel 2 zadania struktura programowanie sterowników monitorowanie działania urządzeń w instalacji przykłady zastosowania 3. Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie duŝego obiektu handlowego (hipermarketu): ADAP-KOOL Next Generation Systemy monitoringu i rejestracji ELIWELL 4. Podsumowanie 5. Bibliografia

3 1. Wstęp Wraz z rozwojem techniki komputerowej, rozwinęły się systemy sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych. Nowoczesne systemy sterowania pozwalają nie tylko na sterowanie pracą urządzenia chłodniczego, ale mają równieŝ za zadanie automatyczne przekazywanie informacji o parametrach pracy urządzenia przez komunikaty SMS, lub przez Internet bezpośrednio do centrali serwisowej. Wymagania stawiane instalacjom chłodniczym: minimalizacja zuŝycia energii, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, dokładność parametrów zadanych dla utrzymania odpowiednich warunków w komorze chłodniczej, automatyczna praca wszystkich elementów instalacji, niezawodność działania systemu, zapis pracy całego obiektu (rejestracja wszystkich parametrów mierzonych). 2. Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dystrybucyjnej chłodni składowej Systemem kompleksowego zastosowania automatyki sterującej w chłodnictwie jest system NEWEL 2 oparty o oprogramowanie TelesWin. Oprogramowanie to pozwala w szybki i przejrzysty sposób uzyskać niezbędne informacje o stanie urządzeń i parametrach pracy instalacji. Newel 2 ma za zadanie kontrole i regulacje: temperatury, ciśnienia czynnika chłodniczego w układach spręŝarkowych i skraplaczach, uruchamiania i kontroli procesów odszraniania parowników, zmiany temperatury w zaleŝności od pory dnia lub warunków zewnętrznych, sterowanie pracą zaworów elektromagnetycznych i elektronicznych zaworów rozpręŝnych. Sterowanie przesyłaniem danych pochodzących ze sterowanego obiektu do centrali serwisowej, Zgłaszanie alarmów o nieprawidłowej pracy urządzeń. NEWEL 2 przeznaczony jest do obiektów z instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi, sklepów, hurtowni, przechowalni, magazynów, laboratoriów oraz wszelkiego rodzaju obiektów z pełną kontrolą warunków klimatyzacyjno-środowiskowych. NEWEL 2 Struktura i poszczególne elementy składowe układu.

4 Rys. 1 Schemat strukturalny sieci Newel 2 - Sterownik DP 24 uniwersalny sterownik do regulacji ciśnienia, wilgotności i temperatury. Sterowniki te są róŝnie konfigurowane np. DP24E- wersja panelowa, DP24D- wersja do montaŝu na szynie DIN, DP24X- wersja do montaŝu na szynie DIN, ale bez wyświetlacza. Rys.2 Sterownik DP24D

5 Rys. 3 Sterownik DP24E -Jednostka centralna DP48 jest to jednostka, do której bezpośrednio połączone są przez sieć BUS485wszystkie sterowniki w centrali. Rys. 4 Sterownik DP48 i panel sterująco - odczytowy LN31 -Panel sterująco - odczytowy LN31 jest on stosowany w przypadku, gdy uŝytkownik nie posiada stanowiska komputerowego i jest montowany przy jednostce DP48. -Moduł DPNET111 jest do podłączenia jednostki centralnej do sieci lokalnej wewnątrz firmy, dzięki niemu moŝliwy jest równoczesny podgląd pracy urządzeń na kilku komputerach, zmiana parametrów pracy z dowolnego komputera przez osoby uprawnione oraz pełny monitoring za pośrednictwem Internetu. Oprogramowanie w oknie konfiguracji pokazuje: strukturę instalacji, nastawy wartości zadanych parametrów pracy, wartości aktualnie mierzone, występujące alarmy, stany załączeń urządzeń wykonawczych, podłączonych do sterowników. Poszczególne sterowniki są połączone ze sobą magistralą, która umoŝliwia komunikowanie się sterowników z jednostką centralną, natomiast do sterowników podłączone są urządzenia wykonawcze: wentylatory, zawory regulacyjne, elektroniczne zawory rozpręŝne, pompy, grzałki i urządzenia odszraniające.

6 Programowanie sterowników Sterowniki moŝna programować za pomocą: komputera klasy PC z oprogramowaniem TelesWin, panelu sterująco - odczytowego LN31, klawiatury na panelach sterowników. KaŜdy ze sterowników posiada własny zegar czasu rzeczywistego wraz z pamięcią eliminujący w przypadku zaniku zasilania konieczność ponownego konfigurowania sterownika. Podłączony na stałe komputer moŝe prowadzić wizualizację pracy wszystkich urządzeń w czasie rzeczywistym, jak równieŝ umoŝliwi zapisywanie na twardym dysku danych pochodzących ze sterowanych urządzeń instalacji i późniejsza ich prezentacje w postaci wykresów lub tabel. Wszelkie dane wprowadzane do pamięci są zabezpieczone hasłami dostępu, upowaŝniającymi wybrane osoby do obsługi i zmianę parametrów pracy układu. Sterowanie działaniem urządzeń w instalacji Sterowanie temperaturą w komorach odbywa się przy zastosowaniu elektronicznych zaworów rozpręŝnych. Do sterownika mogą być podłączone trzy czujniki, które mierzą odpowiednio: temperaturę w komorze, temperaturę na parowniku w miejscu gdzie zbiera się najwięcej szronu oraz w miejscu znajdującym się blisko wejścia do komory. Dodatkowo sterowniki wyposaŝone są w dwa wyjścia cyfrowe, beznapięciowe, do których moŝna podłączyć sygnalizacje dodatkowych funkcji, takich jak: sygnalizacja otwartych drzwi lub zapalonego światła w chłodni. Rys. 5 Sterowanie temperaturą w komorach

7 Sterowanie zespołów spręŝarkowych za pomocą systemu Newel 2 umoŝliwia sterowanie zarówno pojedynczymi spręŝarkami jak i całymi zespołami. MoŜliwe jest sterownie spręŝarkami o tej same jak i o róŝnej wydajności i stopniach spręŝania oraz z płynną regulacją obrotów przez falownik. Sterownik pracuje na zasadzie ciągłego pomiaru ciśnienia i porównaniu go z wartościami granicznymi. W przypadku przekroczenia którejś z granic sterownik automatycznie włącza lub wyłącza kolejna ze spręŝarek. Oprogramowania posiada funkcję Interact, w której sterowniki spręŝarek mają moŝliwość obserwowania zapotrzebowania na moc chłodniczą w układzie i decydowania, który z zaworów urządzenia chłodniczego załączyć wcześniej, a który wyłączyć. Powoduje to obniŝenie zuŝycia energii elektrycznej oraz obniŝenie wahań ciśnienia w instalacji. Rys. 6 Sterowanie zespołem spręŝarek Sterowanie pracą wentylatorów skraplaczy powoduje, Ŝe praca skraplacza staje się bardziej stabilna, a przeregulowania są minimalne, co efektywnie wpływa na oszczędność energii elektrycznej. Podobnie jak w przypadku sterowania spręŝarkami istnieje moŝliwość przesuwania punktu pracy w zaleŝności od czynników zewnętrznych.

8 Rys. 7 Sterowanie zespołem wentylatorów skraplacza Przykłady zastosowania: Wojskowy Ośrodek Badawczo-WdroŜeniowy SłuŜby śywnościowej w Warszawie sterowanie temperatury w komorze badawczej od -50 o C do 100 o C, Jednostka Wojskowa w Szczecinie sterowanie zespołami 24 komór chłodniczych i mroźniczych wraz z układami spręŝarek i skraplaczy, Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu- sterowanie zespołem komór mroźniczych z całodobowym monitorowaniem temperatur spoza obiektu. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu- 26 komór badawczych z regulacją klimatsterowanie z monitorowaniem parametrów poprzez sieć wewnętrzną i Internet.

9 3. Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie duŝego obiektu handlowego (hipermarketu) Budowa: Zawór rozpręŝny AKV. AKV są sterowanymi elektrycznie zaworami rozpręŝnymi przeznaczonymi do instalacji chłodniczych. Rys. 8 Zawór rozpręŝny AKV Sterownik parownikowy Sterownik EKC 204A słuŝy do regulacji temperatury w urządzeniu chłodniczym i jest szczególnie polecany do stosowania w supermarketach i innych obiektach handlowych. Rys. 9 Sterownik parownikowy EKC 204A Sterowanie oświetleniem Moduły AK 2-XM są podłączone do sterowników w aplikacjach wymagających większej liczby przyłączy, niŝ jest w danym sterowniku. Rys. 10 Moduł AK 2-XM

10 Regulator spręŝarek i skraplaczy Sterownik komory chłodniczej Bezprzewodowe urządzenia do monitorowania temperatury Detektory nieszczelności instalacji chłodniczej Działanie: Adaptacyjna regulacja ciśnienia ssania (optymalizacja Po) Funkcja ta pozwala na optymalizacje ciśnienia ssania w obrębie konkretnego układu chłodniczego i zapewnia, Ŝe wszystkie urządzenia chłodnicze pracują z maksymalną efektywnością. System ADAP-KOOL zapewnia osiągnięcie przez poszczególne urządzenia parametrów wymaganych do ich prawidłowej pracy. Adaptacyjna regulacja przegrzania Funkcja ta zapewnia dostarczanie czynnika do parowników w ilości dokładnie odpowiadającej chwilowemu zapotrzebowaniu kaŝdego z nich. Dzięki temu ograniczane są straty energetyczne i rośnie efektywność działania całego układu. Optymalizacja ciśnienia skraplania Funkcja ta uwzględnia temperaturę zewnętrzną i zapewnia pracę układu ze zminimalizowanym, optymalnym dla danych warunków zewnętrznych ciśnieniem skraplania podnosząc tym samym sprawność obiegu chłodniczego. Uzyskiwane dzięki temu oszczędności sięgają 10% zuŝywanej energii. Impulsowe zasilanie grzałek poręczowych Funkcja ta, poprzez okresowe zasilanie grzałek poręczowych mebli chłodniczych dopasowuje do chwilowych potrzeb ilość ciepła generowanego przez te grzałki pozwalając tym samym zaoszczędzić do 20% zuŝywanej przez nie energii elektrycznej. Odszranianie adaptacyjne Odszranianie adaptacyjne bazuje na monitorowaniu pracy poszczególnych parowników. Porównywany jest bilans cieplny od strony czynnika chłodniczego i od strony powietrza. Odszranianie odbywa się tylko wtedy, jeśli system ustali, Ŝe jest to konieczne. Sterownik poprzez czujniki temperatury monitoruje narastającą warstwę szronu. Odszranianie zostanie rozpoczęte, jeŝeli osiągnie ona zdefiniowaną grubość. Funkcja ta pozwala osiągnąć do 17% oszczędności. Optymalizacja układów wysokotemperaturowych oraz niskotemperaturowych Połączenie elektronicznych zaworów rozpręŝnych, przetwornic częstotliwości AKD oraz regulatorów spręŝarek i skraplaczy w jeden system ADAP-KOOL pozwala na oszczędności do 32% energii w porównaniu do układu niezoptymalizowanego. Centrale powietrzne oraz pompy Zastosowanie przetwornic częstotliwości Danfoss AKD do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych pozwala obniŝyć zuŝycie energii o 15%. Przetwornica dopasowuje obroty pompy lub wentylatora do aktualnego zapotrzebowania obiektu.

11 Sterowanie oświetleniem Zarówno oświetlenie wewnętrzne sklepu jak równieŝ oświetlenie parkingu moŝe być sterowane za pomocą systemu ADAP-KOOL. Zapewnia to dopasowanie oświetlenia do wymagań przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. W typowych układach oszczędności uzyskane dzięki zoptymalizowanemu sterowaniu oświetleniem dochodzą do 10%. Cechy uŝytkowe: Energia i środowisko: Maksymalizowanie wydajności pracy systemu. Minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez zredukowanie emisji dwutlenku węgla. Kompleksowe rozwiązanie: W pełni zintegrowana sieć sterowania o zdalnym dostępie umoŝliwia ciągłe monitorowanie i serwis. Zapewnia szybki zwrot inwestycji związanej z zakupem i wdroŝeniem systemu. W optymalny sposób kontroluje pracę urządzeń chłodniczych i pozwala na śledzenie ich parametrów pracy. Jakość Ŝywności: Zapewnia poprawę jakości Ŝywności poprzez odpowiednie monitorowanie Krytycznych Punktów Kontrolnych (Critical Control Points). UmoŜliwia ewidencje parametrów pracy wg wymogów stawianych przez HACCP. Pełne i zdalne monitorowanie temperatur z moŝliwością sygnalizacji alarmów, przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych produktów Utrzymuje stałą i odpowiednią temperaturę produktu, co pozwala na uniknięcie strat Ŝywności. Podsumowanie zakresu rozwiązania Produkty ADAP-KOOL zostały zaprojektowane pod kątem zintegrowania do kompletnego systemu. Zdalne centra serwisowe mogą korzystać z sieciowego pakietu oprogramowania EM (Enterprise Management), który zapewnia pełny przegląd i dostęp do wszystkich podłączonych obiektów. Tym samym, moŝliwa jest czytelna, graficzna prezentacja bieŝącego stanu parametrów obiektu oraz zaawansowana prezentacja raportów, związanych z dokumentacją HACCP, alarmami, rejestracją temperatur, zuŝyciem energii, itp. Ogólne wsparcie zarządzania obiektem, dotyczące równieŝ przechowywanej Ŝywności moŝe być zapewnione przez specjalną usługę Danfoss Retail Care, obejmującą zdalny monitoring i przygotowywanie raportów.

12 Usługa ta zapewnia: 24 godzinny monitoring. Zautomatyzowaną diagnostykę i wyprzedzającą sygnalizacje stanów alarmowych. Skrócenie czasów awaryjnych postojów i wzrost bezpieczeństwa Ŝywności. Odbiór alarmów, zapisów rejestratorów i zapisów zdarzeń. Elastyczną komunikację z wykorzystaniem sieci TCP/IP lub GSM. Rys. 11 Zintegrowany system ADAP-KOOL. Systemy monitoringu i rejestracji ELIWELL Systemy monitorujące moŝna podzielić na trzy grupy: Małe sieci: Memory 1000 Mniejsze sieci komercyjne: TelevisCompact Rozbudowane sieci komercyjne: TelevisNet

13 Rys. 12 System monitoringu Televis-Net. Schemat strukturalny. Budowa: Sterownik EWDR 985 LX jest sterownikiem chłodniczym z czterema przekaźnikami na spręŝarkę, odszranianie, wentylator chłodnicy i światło (pomocniczy), posiada równieŝ napięciowe wejście alarmowe oraz wejścia cyfrowe. Sterowniki ID LX zawiera sterowniki od wersji podstawowej z odszranianiem poprzez postój spręŝarki, odszranianiem elektrycznym i gorącymi parami, kończąc na moŝliwości zarządzania odszranianiem dwóch parowników. Sterowniki IC LX są elektronicznymi regulatorami temperatury, wilgotności lub ciśnienia. Seria EWCM jest przeznaczona do zarządzania zespołami spręŝarkowymi i wentylatorami skraplacza. Rys. 13 Sterownik serii EWCM.

14 RadioAdapter moŝe być uŝywany do tworzenia sieci komunikacji monitoringu i sterowania. Mogą być one w pełni bezprzewodowe lub kombinowane, łącząc w sobie sieci kablowe i radiowe. Technologia ta pozwala na tworzenie wielorakich sieci monitoringu w tym samym obszarze. Działanie: System dokonujący pomiary, rejestrację, regulację, sygnalizację przekroczeń wartości granicznych (limitów) i archiwizację danych takich wielkości fizycznych jak: temperatura, wilgotność i ciśnienie. Cechy uŝytkowe: Główną cechą systemu TelevisNet jest jego uniwersalność. Dzięki oprogramowaniu moŝna mieć wizualizację poszczególnych składowych systemu jak i jego całości. Dane moŝna wyświetlać i drukować w postaci tabel i wykresów zbiorczych. Programowanie sterowników wykonuje się poprzez ściągnięcie tablicy parametrów, modyfikację i zapisanie jej w pamięci sterownika. 4. Podsumowanie: Producenci systemów monitorujących pracę urządzenia chłodniczego starają się by, produkowane urządzenia czyniły pracę łatwiejszą, dlatego tworzy produkty z prostymi procedurami instalacji oraz ciągle wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania technologiczne. 5. Bibliografia Jolanta Kowal, mgr inŝ. Mariusz Parchański, P.W. AVICOLD Sp. J., Systemy monitoringu i rejestracji ELIWELL, materiały promocyjne firmy Danfoss materiały promocyjne firm Eliwell i Avicold Chłodnictwo & Klimatyzacja nr 5/2004

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie

Przewodnik po systemie Przewodnik po systemie Produkty, usługi i układy sterowania dla zintegrowanych rozwiązań klimatyzacyjnych i chłodniczych w obiektach handlowych i przemysłowych CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU System tylko chłodzący

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Cooling Matters Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Informacje Danfoss przygotowany do ograniczenia stosowania f-gazów w Europie Produkty Wizyta na targach Euroshop i Mostra

Bardziej szczegółowo

EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932

EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 Sterowniki ALCO Controls serii EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 są regulatorami agregatów wielosprężarkowych stosowanych w chłodnictwie komercyjnym. Sterowanie ma na celu utrzymanie zadanej wartości

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. w w w. a i r p o l. c o m. p l. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. w w w. a i r p o l. c o m. p l. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SIEDZIBA FIRMY ul. Krańcowa 24 61-037 Poznań tel. +48 61 650 45 67 tel. / fax +48 61 650 45 77 e-mail: airpol@airpol.com.pl

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog produktów

TAC Vista Katalog produktów TAC Vista Katalog produktów Wydanie: Marzec 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne... 1 systemów... 5 Oprogramowanie... 9 Vista 5... 10 Wprowadzenie / wstęp... 10 TAC Vista 5 Serwer... 11 TAC Vista 5

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych Endress+Hauser Twój partner Endress+Hauser jest globalnym dostawcą rozwiązań automatyki kontrolno-pomiarowej. Firma produkuje czujniki i systemy pozwalające na odczyt, przesył i przetwarzanie danych procesowych.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania. Wyposażenie dodatkowe DCM601A51. Intuicyjny interfejs użytkownika. Inteligentne zarządzanie energią

Systemy sterowania. Wyposażenie dodatkowe DCM601A51. Intuicyjny interfejs użytkownika. Inteligentne zarządzanie energią Wyposażenie dodatkowe Systemy sterowania I n t e l i g e n t n y m e n e d ż e r d o t y k o w y»» Intuicyjny interfejs użytkownika»» Inteligentne zarządzanie energią»» Elastyczność rozbudowy systemu sterowania»»

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH inż. Waldemar Bojanowski inż. Paweł Naskręt - TECHNICAL Nowa Sól - TECHNICAL Nowa Sól SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze)

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze) SPIS TREŚCI 9 12 Pompy ciepła MSHRT (wodapowietrze) 13 19 Pompy ciepła HiWarm (wodapowietrze) Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia. 3

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012 A-TL1 Numer umowy : PSSE/2678 TEMAT / OBIEKT / : Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III, Budynek A dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, OPRACOWANIE : NAZWA I KOD GRUP ROBÓT : dz. Nr 693, 692 i

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

IT Cooling Solutions. CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej. Maksymalna wydajność klimatyzacji data center

IT Cooling Solutions. CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej. Maksymalna wydajność klimatyzacji data center IT Cooling Solutions CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej Maksymalna wydajność klimatyzacji data center Maksymalna dostępność i wydajność przy minimalnych kosztach Globalna komunikacja wymaga szybkiego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dowolna lokalizacja budynków Automatyka różnych producentów. Dowolna lokalizacja operatora systemu. Monitoring SySteM

Wstęp. Dowolna lokalizacja budynków Automatyka różnych producentów. Dowolna lokalizacja operatora systemu. Monitoring SySteM Monitoring SySteM Wstęp Inżynierowie firmy PROMAR Sp. z o.o. opracowali autorski system oferowany na rynku pod nazwą PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS). Pozwala on na optymalizację zużycia energii we wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP 1 Informacje wstępne 1.1 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji poŝaru w oparciu

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja

Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja utomatyka budynkowa terowanie i integracja pis treści Po co automatyzować? Zalety automatyzacji 2 3 Jak można automatyzować z WGO? Zarządzanie funkcjami budynku 4 5 terowanie urządzeniami HV 6 7 terowanie

Bardziej szczegółowo