Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC"

Transkrypt

1 Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

2 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone majà swój znaczàcy wk ad w ywieniu zdrowych i wydajnych zwierzàt. Czynnikiem decydujàcym o wysokiej wydajnoêci w produkcji mleka jest wysokiej jakoêci pasza zielona. Pöttinger przy pomocy zaawansowanej techniki przyczynia si do produkcji wysokojakoêciowej paszy. Za o enie, e podstawà produkcji jest pasza o wysokiej jakoêci gwarantuje koszenie chroniàce darƒ. Najlepsze kopiowanie terenu, ma e straty paszy i precyzyjne funkcjonowanie maszyny bez zb dnego nak adu czasu pracy na jej obs ug to najistotniejsze wymagania praktyki. PrzymyÊlane i funkcjonalne rowiàzania zastosowane w maszynach w istotny sposób przyczyniajà si do podnoszenia jakoêci paszy. Precyzyjne ci cie, p ynnoêç pracy i stabilnoêç to cechy charakteryzujàce nowà generacj kosiarek NOVACAT i NOVADISC. JakoÊç na d ugie lata. 2

3 generacja Strona 4 5 Belka koszàca doskona e ostrza Strona NOVACAT Kombinacje koszàce Strona 6 7 Budowa i nap d Strona 24 NOVACAT Obs uga kombinacji koszàcej Strona 8 11 NOVADISC Kosiarki dyskowe tylne Strona 25 TaÊma poprzeczna - Collector w NOVACAT 8600 Strona NOVACAT Kosiarki dyskowe tylne Strona NOVACAT Spulchniacz Extra Dry Strona NOVACAT Kosiarki dyskowe czo owe Strona 21 NOVACAT classic Kosiarki czo owe Strona Dane techniczne i warianty wyposa enia Strona 32 Impressum 3

4 Belka kosząca nowy wymiar Sercem nowej generacji kosiarek dyskowych jest belka koszàca. Pöttinger tworzàc nowà belk za wzór obra rozwiàzania techniczne stosowane w kosiarkach b bnowych. Optymalny przepływ Czysty zbiór i optymalny przep yw masy zielonej przez elementy kosiarki stanowià wa ny warunek dla chroniàcej pasz techniki ci cia. Sp aszczone sto ki na dyskach koszàcych znacznie poprawi y przep yw masy zielonej i przyczyni y si do zwi kszenia lekkoêci uciàgu. Powierzchnia sto ków na dyskach koszàcych jest sp aszczona. Rozwiàzanie to pozwala na równomierny i p ynny przep yw masy zielonej, zmniejszajàc jednoczeênie zapotrzebowanie mocy. Zoptymalizowana przestrzeƒ przeciwostrzy: sp aszczona przednia strona belki pozwala na swobodny przep yw ziemi i oddziela jà od paszy. Dodatkowo ostrza pracujà w niewielkim odst pie do górnej kraw dzi belki i przeciwostrzy. Dzi ki temu jakoêç ci cia wy o enej trawy oraz wysuszonych i nienawo onych u ytków pozostaje na najwy szym poziomie. Zoptymalizowanie pokrycia torów ci cia no y da o czysty i równy obraz skoszonej àki. G adka dolna strona belki, zaokràglone p ozy robocze z zewnàtrz, wewnàtrz brak ostrych kraw dzi, najlepsza ochrona darni. 4

5 Doskonałe ostrza Aby no e mog y d ugo pracowaç w ci kich warunkach muszà odznaczaç si najwy szà jakoêcià. No e produkcji Pöttinger sà wykonane z wysokowartoêciowej stali no owej. Zoptymalizowana forma zapewnia precyzyjne ci cie. Wymiana ostrzy dzi ki systemowi szybkiej wymiany jest prosta i zabiera niewiele czasu. System szybkiej wymiany ostrzy to takie proste: System szybkiej wymiany ostrzy stanowi wyposa enie seryjne we wszystkich kosiarkach Pöttinger. Spr ynowy uchwyt umocowany w sworzniu ostrza przyciska ostrze do dysku tnàcego. Pewne i bezpieczne rozwiàzanie. Sworzeƒ ostrza jest przykr cony do dysku tnàcego i mo e byç wymieniony nak adem niewielkich Êrodków finansowych. Ârubunek jest obni ony i przez to zabezpieczony przed zabrudzeniem. 1. Przy pomocy specjalnego klucza nacisnàç w dó spr ynowany uchwyt. 2. Wyciagnàç ostrze i w o yç nowe. 3. Ostrze zostaje automatycznie zablokowane. Spr ysty uchwyt pewnie zabezpiecza osadzenie ostrza. Original Inside Oryginał jest nie do podrobienia Wysoka jakoêç materia u Niezawodne dzia anie Idealne dopasowanie gwarantujàce bezpieczeƒstwo Du a ywotnoêç zapewniajàca ekonomiczny sukces Gwarancja ciag oêci dostaw zapeniona przez dealer a Pöttinger Pami tajcie Paƒstwo przy zakupie o oryginalnych cz Êciach ze znakiem koniczynki. NOVACAT 305 H ED NOVACAT 306 F ED 5

6 Budowa i napęd bardzo wydajny i Wieloletnie doêwiadczenie, konsekwentne testy laboratoryjne i polowe by y podstawà podczas konstruowania nowej belki koszàcej. PrzemyÊlane szczegó y, wysokiej jakoêci materia i najlepsza obróbka podkreêlajà wyjàtkowoêç nowego produktu. 6 Budowa użytkowanie przez długie lata Hartowane dyski Owalne, p askie dyski koszàce wykonane z hartowanej drobnoziarnistej stali du a ywotnoêç. P aska budowa umo liwia p ynny, nie wymagjàcy du ej mocy przep yw masy zielonej. Koƒcówka wa ka Koƒcówka wa ka jest przykr cona do kó z batych. Ka da koƒcówka mo e byç tym samym niedrogo wymieniona na nowà. Uszczelnienie Os ona o ysk i Êrubunku sà perfekcyjnie uszczelnione przez gumowe pierêcienie uszczelniajàce. o yskowanie ywotne, u o one w dwóch rz dach skoêne o yska sto kowe o teoretycznym odst pie 60 mm gwarantujà najlepsze przejmowanie obcià eƒ spowodowanych uderzeniem tak jak przy osiach samochodowych. Ko a z bate Prostolinijny nap d kó czo owych z prawie jednakowej wielkoêci ko ami z batymi do nap du dysków i nap du poêredniego (44 i 35 z by). Dwustronna p aszczyzna styku z bów odcià a o yska kó z batych. Wszyskie ko a z bate sà hartowane i szlifowane p ynna praca i du a ywotnoêç. SzerokoÊç z bów 20 mm i zawsze dwa z by w u yciu. Najwy szej jakoêci materia Spawana, bez wewn trznej p ozy belka koszàca wykonana z najwy szej jakoêci stali. Perfekcyjna obróbka w centrum CNC. P ozy robocze Szerokie p ozy robocze z hartowanej stali borowej zapobiegajà gromadzeniu si ziemi oraz wy apujà uderzenia. Pöttinger oferuje to wyposa enie oczywiêcie w serii. Zu yte p ozy mo na atwo wymieniç. Na yczenie kosiarka mo e byç wyposa ona w dodatkowe p ozy robocze. P ozy wysokiego ci cia o du ym promieniu Na yczenie mo na zwi kszych wysokoêç ci cia z 50 do 80 mm przy pomocy p ozy wysokiego ci cia. P ozy wysokiego ci cia o du ym promieniu i szerokiej powierzchni roz o enia zapobiegajà zu yciu.

7 przemyślany Konserwacja łatwy dostęp atwa konserwacja dzi li budowie modu owej: ko a czo owe i o yska dajà si wymontowaç jako jednostka, du e otwory pozwalajà na atwy demonta mi dzykó. atwiej ju nie mo na. NOVACAT 8600 ED 7

8 Kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Maszyny rozstrzygajà o jakoêci paszy zielonej. W centrum zainteresowania le y czystoêç ci cia, ochrona darni i du a wydajnoêç pracy. Tworzàc nowà kosiark dyskowà NOVA- DISC specjalista od maszyn zielonkowych Pöttinger spowodowa poruszenie na rynku maszyn koszàcych. Lekka kosiarka o du ej wydajnoêci i lekka w uciàgu. Monta i demonta Dzi ki regulowanym sworzniom kosiark mo na szybko i atwo zamontowaç na ró nych ciagnikach. 3-pkt-zaczep tylny kat. II. Do ciagników o du ych szerokoêciach lub wyposa onych w ko a bliêniacze mo na zastosowaç kozio zawieszenia. Âlad zewn trzny mm Âlad zewn trzny mm Nap d kosiarka bez p ozy wewnetrznej Lekka belka bez p ozy wewn trznej jest osobliwoêcià na rynku. Nap d belki znajduje si za pierwszym dyskiem tnàcym. Rozwiàzanie to gwarantuje p ynne koszenie bez powstawania zatorów. Efektywna i spokojna praca nap du w postaci pasków klinowych. Monta masywny spawany element zapewnia du a noênoêç. Zabezpieczenie p. najazdowe komfort i bezpieczeƒstwo Seryjne, mechaniczne zabezpieczenie p. najazdowe wychyla maszyne przy najeêdzie na przeszkod i powraca do po o enia pierwotnego po przejechaniu kilku metrów wstecz. Ochrona i komfort w jednym. 8

9 Odłożenie pokosu czysty ślad NOVADISC 400 Obustronne b bny porzàdkujàce troszczà si o w aêciwe od o enie pokosu i czysty Êlad równie na stoku. Interesujàcy szczegó na yczenie przy kosiarkach NOVADISC 400: mo liwoêç podzielenia pokosu lub roz o enia go na ca ej szerokoêci. Rozdzielenie pokosu osiàga si przez zastosowanie dwóch b bnów wspomagajàcych. Ciagnik nie przeje d a pokosu, jedzie po czystm Êladzie. Odcià enie spr ynowe koszenie chroniàce darƒ Przez zmian wysokoêci zawieszenia na podnoêniku hydraulicznym ciagnika mozna p ynnie regulowaç roz o enie nacisku. Optymalne ustawienie spr yn odcià ajàcych gwarantuje znakomite odcià enie belki koszàcej. Równie w ekstremalnych warunkach pracy, takich jak na stoku (45 w przód do 30 w ty ) zachowane jest równomierne roz o enie nacisku. Dodatkowo regulowana spr yna na ramieniu troszczy si o perfekcyjne odcià enie ca kowite (oprócz NOVADISC 400). NOVADISC 350 9

10 Kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Obs uga maszyny bez koniecznoêci wysiadania zosta a urzeczywistniona w kosiarce dyskowej NOVADISC. Wszyskie funkcje robocze sà obs ugiwane z kabiny ciàgnika. Pozycja robocza DISC- technika podnoszenia Na uwrociach nie ma koniecznoêci uruchamiania podnoênika ciagnika. Dzi ki temu po opuszczeniu maszyny nie trzeba korygowaç ustawienia. Proste podniesienie mechanizmu sterujàcego a do ustawionej wysokoêci. Z niewielkim wyprzedzeniem czasowym najpierw osiada zewn trzna cz Êç belki chroniàc w ten sposób darƒ. Pozycja transportowa bezpieczne rozwiązanie Podnoszenie belki odbywa si przy pomocy mechanizmu sterujàcego jednostronnego dzia ania; nie ma koniecznoêci uruchamiania podnoênika. Belka jest blokowana mechanicznie. Blokada jest zwalniania przez pociàgni cie linki. OÊ wahliwa kosiarki jest po o ona bardzo nisko. Dzi ki temu osiàgni to ma à wysokoêç transportowà. W kosiarakach NOVADISC 400 belka sk ada si w po owie ciàgnika. Rozwiàzanie to poprawia roz o enie ci aru i redukuje wysokoêç transportowà do 3,98 m. Drugi cylinder jednostronnego dzia ania ustawia kosiark ponownie w pozycji roboczej. Os ony ochronne atwa konserwacja Os ony sà wzmocnione i bardzo odporne na przedarcie. Zarówno os ona przednia (system szybkiej wymiany ostrzy) jak równie os ona boczna (dla ma ej wysokoêci transportowej) sà sk adane. NOVADISC 350 NOVADISC

11 NOVADISC 400 NOVADISC

12 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Wybór odpowiedniej maszyny i prawid owe jej ustawienie w decydujàcy sposób wp ywajà na jakoêç paszy. Podstawowe warunki, jakie musi spe niaç dobra kosiarka to dobre kopiowanie terenu, czyste ci cie i w aêciwa wysokoêç ci cia. Nowoczesne rozwiàzania techniczne zastosowane w kosiarce dyskowej tylnej NOVACAT bez wàtpienia spe niajà te warunki. Montaż i napęd Monta i demonta : dzi ki regulowanym sworzniom zaczepu kosiark mo na szybko i sprawie agregowaç z ro nymi typami ciagników. 3-pkt-zaczep tylny Kat. II, na yczenie Kat. III, szer. II SzerokoÊç Êladu ciagnika równie nie odgrywa tu adnego znaczenia. Kosiark mo na przesuwaç w bok na ramie noênej, wykorzystujàc przez to optymalnie ca à szerokoêç koszenia. Nap d Efektywny nap d: wa ek przegubowy przek adnia kàtowa przegub podwójny w b bnie porzàdkujàcym ko o czo owe pierwszego dysku. Gwarnacja spokojnej pracy. Sprzeg o Êlizgowe i wolne ko o chronià przed uszkodzeniami.. Obroty nap du: NOVACAT 225 do 305: NOVACAT 350: 540 obr/min 1000 obr/min Nap d Wydajny nap d belki koszàcej. Podwójny przegub w wewn trznym b bnie porzàdkujàcym zabezpiecza prawid owe po àczenie miedzy przek adnià kàtowà i przek adnia kó czo owych. Przek adnie pracujà w kàpieli olejowej i nie wymagajà konserwacji. 12

13 Dwustronne mocowanie belki Dwustronne mocowanie belki zwi ksza stabilnoêç kosiarki i chroni przed skr ceniami. Ochrona kó z batych i o ysk. Spokojna praca i du a ywotnoêç. NOVACAT 265 H ED 13

14 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Darƒ musi podlegaç ochronnie. Optymalne dopasowanie do nierównoêci terenu i równomierne roz o enie nacisku to podstawowe wymagania stawiane przez praktyków. Centralne zawieszenie kosiarki w kombinacji z regulacjà roz o enia nacisku zapewnia ochron darni na ca ej szerokoêci koszenia. Efektywne odciążenie sprężynowe pływające cięcie Dwie mocne spr yny majà za zadanie równomiernie roz o yç nacisk na ca ej szerokoêci belki. 28 % 225 kg si a nacisku = 100% 54 % Przy 70 kg si y nacisku: Moc uciàgu = 28% Sciàganie na bok = 54% Roz o enie nacisku belki podlega 6-stopniowej regulacji i odbywa si przez prze o enie sworznia bez u ycia narz dzi. Regulacja jest powiàzana z wyposa eniem kosiarki w formierz pokosu lub spulchniacz. Ustawienia: Suche, twarde gleby: zwi kszenie si y nacisku, aby kosiarka przy du ych predkoêciach jazdy nie podskakiwa a. Wilgotne, mi kkie gleby: zmniejszenie si y nacisku dla lepszego kopiowania nierównoêci terenu. Wyposażenie praktyczne Os ona boczna, którà mo na r cznie odblokowaç, unieêç w gór i zablokowaç. Praktyczna skrzynka na narz dzia w rurze ramy. Wychodzàce w przód, zewn trzne p ozy robocze chroniàce dyski przez uszkodzenieami oraz ochraniajàce darƒ. Obustronne tarcze pokosu w wyposa eniu seryjny (w NOVACAT 225 H tylko zew.). 14

15 Zawieszenie centralne kopiowanie terenu W kosiarkach NOVACAT z zawieszeniem centralnym belka koszaca jest odcià ona na ca ej szerokoêci koszenia. W porównaniu z konwencjonalnym zawieszeniem bocznym przy zawieszniu centralnym nast puje mocna redukcja si a Êciàgania w bok i opóru poêlizgu. Dzi ki temu zapotrzebowanie na si ciàgu maleje - ewenement w kosiarakch wyposa onych w spulchniacz! Du e pole wychylenia Du e pole wychylenia stanowi szczególnà zalet na nierównym i stromym terenie. Dzi ki centralnemu zawieszeniu kosiarka szybciej reaguje na zmieniajàce si warunki. NOVACAT 305 H 15

16 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Codzienna praca kosiarkà musi byç mo liwe jak najbardziej komfortowa. Bezpieczeƒstwo, atwoêç obs ugi oraz optymalna pozycja robocza i transportowa to podstawowe zadania, jakie postawi a przed sobà firma Pöttinger. Zabezpieczeniem p. najazdowe niezawodne w działaniu Przy napotkaniu na przeszkod kosiarka odchyla si w ty. Si a wyzwolenia podlega regulacji. Mechaniczne: Si a wyzwalania regulowana przez zespó spr yn talerzowych. Dwa haki zaczepione o siebie wzajemnie wyhaczajà si przy powstaniu przecià enia. Do transportu po drogach nast puje z kabiny ciagnika zwolnienie sworzenia blokujàcego i belka mo e zostaç odchylona. Hydrauliczne: zabezpieczenie p. najazdowe i urzàdzenie wychylenia po àczone w jednym systemie. Przy wystapieniu przecià enia lub napotkaniu na przeszkod kosiarka wychyla si, po czym dzieki mechnizmowi sterowania powraca do pozycji roboczej. Gdy kosiarka jest wychylona do transportu po drogach bezpieczeƒstwo zapewnia specjalna blokada. Podnoszenie na uwrociach: Podczas podnoszenia maszyny na uwrociach nie ma potrzeby uruchamiania podnoênika ciàgnika. Z tego wzgl du ustawienie opuszczonej maszyny nie musi byç korygowane. Unoszenie w gór nast puje przez mechanizm sterujàcy jednostronnego dzia ania. 16

17 Podnoszenie maszyny do transportu Maszyna jest podnoszona przez cylinder hydrauliczny jednostronnego dzia ania. Nie ma potrzeby uruchamiania podnoênika ciagnika. Podnoszenie w bok: ustawienie belki w pozycji poziomej z boku ciagnika. Do transportu w celu zmniejszenia wysokoêci transportowej mo na z o yç os on bocznà. Wychylenie w ty : idealna pozycja do przewo enia kosiarki przez wàskie i niskie przejazdy. Dobra widocznoêç z ty u. Wychylenie w ty i do góry: kosiarka znajduje si blisko ciagnika; mniejsze odcià enie przedniej osi. Wa ek przegubowy mo e si obracaç w ka dej pozycji, co zapobiega jego uszkodzeniu. Spr yna jest blokowana mechanicznie przez zapadk, po zamkni ciu zapadki kosiarke mo na bez problemu zamontowaç lub zdemontowaç z ciagnika. NOVACAT 305 H ED 17

18 Kosiarki czołowe NOVACAT Równomierny wzrost trawy mo e byc osiàgniety tylko przy zastosowaniu ochronnej techniki koszenia.,,p ywajàce ci cie,, to ju od dawna znak firmowy kosiarek Pöttinger. Skuteczny system odcià enia, wahliwe zawieszenie i optymalne kopiowanie terenu to typowe cechy kosiarek Pöttinger. Montaż Pozycja elementu centralnego na trapezowatej formy noêniku wzd u nym podlega regulacji. Punkt ci zkoêci przez to, niezale nie od tego czy kosiarka jest wyposa ona w spulchniacz czy tez nie jest, zawsze znajduje si mo liwie blisko ciàgnika. Szybkosprz gi gwarantuja bezpieczny i szybki monta kosiarki na ciagniku. Trójkàt Weista Kat. II. Kopiowanie nierownoêci terenu par excellence Istotnym elementem perfekcyjnego kopiowania nierównoêci terenu jest element centralny. 3-pkt zawieszenie o yskowane przez przeguby kuliste umo liwia ruch wahliwy kosiarki w wielu wymiarach. Belka koszàca jest przez to dok adnie prowadzona nad nierównoêciami terenu. W elemencie centralnym umieszczono regulowane spr yny stabilizujace, które podczas transportu ustawiajà kosiarke w pozycji centralnej. Nap d Nap d nastepuje przez obracajàcà si w prawo lub lewo przek adni. 18

19 Hydrauliczne odciążenie belki koszącej Równomierny wzrost trawy mo e byc osiàgniety tylko przy zastosowaniu ochronnej techniki koszenia. Hydrauliczny system odcià enia Pöttinger a umo liwia osiàgni cie przys owiowego ju p ywajàcego ci cia i tworzy perfekcyjny obraz skoszonej aki. Zintegrowany w koêle zawieszenia cylinder hydrauliczny przejmuje w po àczeniu z zbiornikiem gazu funkcje odcià enia. Cisnienie gazu mo na regulowaç hydraulicznie (odczyt na manometrze). Fakty mówià same za siebie: odcià enie hydrauliczne umo liwia dokonywanie zmian w sile nacisku na pod o e. Odcià enie hydrauliczne w kosiarkach ze spulchniaczem stanowi wyposa enie seryjne. NOVACAT 306 F ED 19

20 Kosiarki czołowe NOVACAT W zale noêci od warunków pracy kosiarka czo owa mo e byç wyposa ona w formierz pokosu lub spulchniacz. Szybko, awto i bez zb dnych komplikacji to efekt pracy in ynierów Pöttinger a. Spulchniacz i belka koszàca posiadajà oddzielne nap dy. Ka dy z zespo ów nap dzajàcych jest wyposa ony we w asne zabezpieczenie. Równomierne roz o enie ci aru na ca a kosiark, jak równie optymalne przeniesienie si y do belki koszàcej lub spulchniacza mówia same za siebie. Kosiarki czo owe sà wyposa one w spulchniacz lub formierz pokosu. Demonta nast puje beznarz dziowo. Dla optymalnego dopasowanie do ciàgnika, blachy pokosu sà przesuwane wzd u nie. Perfekcyjne formowanie pokosu Zewn trzne dyski koszàce obracajà si parami do wewnàtrz. Formierze pokosu odk adajà skoszona pasz na luêny, przewiewny pokos. Ustawienie àdanej szerokoêci pokosu odbywa si przy pomocy dêwigni. Na yczenie dodatkowe tarcze pokosu. Mo liwoêç zmiany liczby obrotów spulchniacza W zale noêci od rodzaju koszonej masy zielonej istnieje mo liwoêç zmiany pr dkoêci pracy spulchniacza: 940 lub na yczenie 710 obr/min. NOVACAT 306 F ED 20

21 Kosiarki czołowe NOVACAT classic Redukcja ci aru tak brzmi dewiza rozwoju przy nowych kosiarkach czo owych NOVACAT 306 F classic. Krótka konstrukcja i lekkie materia y to cechy szczególne tych kosiarek. Redukcja ci aru Ci ar kosiarki czo owej zosta zredukowany przez zastosowanie os on bocznych z aluminium. Skrócony kozio zawieszenia Cechà charakterystycznà wersji Classic jest skrócony kozio zawieszenia. Kosiarka znajduje si bli ej ciàgnika. Przek adnia zosta a przesuni ta do do u, co zmniejszy o odchylenie katowe wa ka przegubowego. Indywidualnie regulowane tarcze pokosu Formierze pokosu mo na po obu stronach belki koszàcej indywidualnie przestawiaç. Odcià enie spr ynowe System odcià enia zastosowany w tych kosiarkach charakteryzuje prostota i u ytecznoêç. Dwie moce spr yny zapewniajà równomierne roz o enie nacisku na ca ej szerokoêci belki. Si a nacisku belki jest regulowana przez proste i szybkie ustawienie d ugoêci aƒcucha. NOVACAT 306 F classic 21

22 Kombinacje koszące NOVACAT Kombinacj kosiarek dyskowych NOVACAT 7800 lub 8600 o szerokoêci roboczej do 8,30 m firma Pöttinger oferuje jako ekonomicznà alternatyw dla drogich specjalistycznych pojazdów. Za o eniem konstruktorów nie by o stworzenie maszyngigantów, lecz osiàgni cie maszyny o jak najlepszych parametrach ekonomicznych. Dzi ki wykorzystaniu posiadanego ciagnika inwestycja zwraca si du o szybciej ni przy zakupie drogich kosiarek samojezdnych. Najwy sza jakoêç ci cia, lekkoêç uciàgu i stabilnoêç postawi y kombinacje koszàce w czo ówce klasy tego typu kosiarek. Alternatywa Kombinacja koszàca mo e byç stosowana zarówno jako po àczenie kosiarek przód-/ty jak równie jako po àczenie wszystkich kosiarek z ty u lub w przodzie. Kombinacja przód -ty Optymalne roz o enie ci aru i najlepsza praca na stoku. Kosiarka zawieszona z przodu jest niezale na od dwóch kosiarek z boku. 3 mo liwoêci zastosowania po àczonych kosiarek ca a kombinacja z ty u ciagnika wyposa onego w rewers ca a kombinacja pod àczona do samojezdnego pojazdu noênego Najlepsza kontrola wszystkich kosiarek. Du a zwrotnoêç równie na ma ych powierzchniach. Zabezpieczenie p. najazdowe Przy napotkaniu na przeszkod boczne kosiarki odchylajà si w ty, po czym hydraulicznie sà ustawione ponownie do pozycji roboczej. Obs uga na uwrociach We wszystkich trzech kosiarkach wmontowany jest cylinder hydrauliczny. Na uwrociach nie ma zatem koniecznoêci uruchamiania hydrauliki ciàgnika. Po powrocie kosiarek do pozycji roboczej nie trzeba korygowac ich ustawienia. Pozycja transportowa Do transportu po drogach obydwie kosiarki boczne sà ustawiane w pozycji pionowej, kosiarka czo owa jest zaê unoszona w gór. SzerokoÊç transportowa nie przekracza trzech metrów. WysokoÊç transportowà zredukowaç sk adajàc boczne os ony. 22

23 Pływające cięcie Budowa OÊ noêna mo e byç przestawiona i tym samym dopasowana do ciàgnika. Kosiarki sà ulokowane mo liwie blisko ciagnika, przez co uzyskano dobre roz o enie ci aru a ma e odcià enie osi skr tnej. Efektywne odcià enie Dwie mocne spr yny gwarantujà,,p ywajàce ci cie,, i majà za zadanie równomiernie roz o yç nacisk na ca ej szerokoêci belki. Roz o enie nacisku belki podlega 6-stopniowej regulacji i odbywa si przez prze óo enie sworznia bez u ycia narz dzi. Hydrauliczne odcià enie NOVACAT jest zintegrowane w kosiarkach czo owych. Nap d Kosiarki sà nap dzane przez centralnà przek adni. Ka da kosiarka jest wyposa ona w zabezpieczenie p.przecià eniom. NOVACAT 8600 ED 23

24 Kombinacje koszące NOVACAT Jedyna w swoim rodzaju obs uga komfortowa stosowana przez Pöttinger a przynios a mu zas u one uznanie. Kombinacja koszàcà jest oferowana równie z systemem obs ugi ISOBUS. Nowy standard w technice rolniczej. Obsługa Direct control Elektrohydrauliczna obs uga komfortowa Direct Control stanowi wyposa enie seryjne. Funkcje kosiarek mogà byç uaktywnianie bezpoêrednio. Sterowanie Load Sensing stanowi wyposa enie dodatkowe. System obsługi przyszłości ISOBUS System ISOBUS umo liwia obs ug wszystkich zawieszanych i ciagnionych urzàdzeƒ przez jeden terminal niezale nie od marki urzàdzenia. Najistotniejsze zalety tego systemu to: przejrzysta obs uga wszystkich maszyn przy pomocy jednego terminalu, kontrola parametrów pracy, automatyzacja procesów pracy oraz u yteczne gromadzenie i obróbka danych. W Menu Work podane sà informacje o stanie maszyny (kosiarka opuszczona, podniesiona). W Menu Set mo na dokonaç ró nych ustawieƒ (system hydrauliczny, warianty liczby obrotów, ). W Menu Data zapisane sà roboczogodziny i licznik hektarów. 24

25 Collector taśma poprzeczna w NOVACAT 8600 Podczas zielonych niw Odciążenie kosiarki istotna jest elestycznoêç rozwiàzaƒ. WydajnoÊç po àczonà ze zmiennà szerokoêcià pokosu Pöttinger oferuje na du e powierzchnie u ytków zielonych. Kombinacja koszàca mo e byç wyposa ona TaÊma poprzeczna jest zaczepiona na 3-pkt i mo e byç w kilka minut zdemontowana i od o ona na specjalnych podporach. Demonta taêmy prowadzi do redukcji ci aru kosiarki. Odcià enie obydwu taêm nast puje przez regulowame spr yny. Kopiowanie terenu przez kosiark nie jest dzi ki temu zak ócane. TaÊma poprzeczna jest wyposa ona we w asnà hydraulik i tym samym nie obcià a hydrauliki ciagnika. P ynna regulacja pr dkoêci taêmy. w taêm poprzecznà. Odk adanie pokosu Pokos mo e byç od o ony na trzy rózne sposoby: trzy pojedyncze pokosy, jeden szeroki pokos lub jeden du y pokos. Komfortowa obs uga Power Control jako wyposa enie seryjne Podnoszenie taêmy odbywa si albo przy pomocy kosiarki bocznej lub niezale nie przez system obs ugi Power Control. Na wyêwietlaczu ukazuje si aktualny stan maszyny. Automatyczny licznik hektarów i kontrola obrotów spulchniacza sà zintegrowane. Sterowanie Load Sensing na yczenie. NOVACAT 8600 ED collector 25

26 Spulchniacz Extra dry (ED) Ka dy praktyk wie, e uzyskanie dobrych wyników ekonomicznych w produkcji mleka mo na osiàgnàc wy àcznie przy pomocy wysokowartoêciowej paszy zielonej. Wi cej energii w zielonej paszy podnosi wydajnoêç w produkcji mleka i obni a koszty paszy terêciwej. Spulchniacz Extra dry, opracowany wspólnie z Instytutem Techniki Rolniczej IMAG-DLO w Wageningen Extra dry urzàdzenie do szerokiego rozrzucania pokosu Rotor przepuszcza pasz przez urzàdzenie do szerokiego rozrzutu. Blachy rozdzielajà mas zielonà na ca à szerokoêc koszenia. Ka da blacha mo e byç ustawiona indywidualnie. Pasza jest równo i luêno rozrzucona na ca ej szerokoêci. Extra dry formowanie pokosu W celu formowania pokosu obydwie balchy pokosu i blachy zewn trze sà odchylane do Êrodka. SzerokoÊç pokosu okreêla ustawienie balch. Nap d rotora Przeniesienie si y nast puje bezpoêrednio z nap du belki koszàcej przez paski klinowe na rotor. Dzi ki temu nie potrzebny jest dodatkowy nap d katowy. Trzymywany przez spr yne napinacz paska z szerokà rolkà gwarantuje nawet przy du ych przecià eniach p ynne przenosznie si y. atwy do poluzowania, paski klinowe mo na bez problemu szybko zdemontowaç. System jesy chroniony przed przedostaniem si paszy. Liczba obrotów spulchniacza mo e byç dobrana odpowiednio do rodzaju paszy. 940 obr/min zapewniajàce agresywnà prac spuchniacza lub 710 obr/min dla spokojnego, delikatnego spulchniania. (Holandia) to najlepsza droga do osiàgni cia sukcesu ekonomicznego. Jednoosobowy demonta na yczenie Gdy spulchniacz nie jest chwilowo potrzebny, mo na go szybko zdemontowaç. Do demonta u potrzebna jest tylko jedna osoba 1. Wyjàç sworznie szybkoz acza 2 Zdjàç paski klinowe nap du rotora 3 Podjechaç pod spulchiacz wózkiem,wysunàç spuchniacz gotowe. fartuch pokosu formierz pokosu spulchniacz walcowy spulchniacz,,extra dry,, 26

27 Spulchniacz Stalowe palce w formie litery V wykonane z hartowanej stali gwarantujà p ynny przep yw masy zielonej i odznaczajà si du à ywotnoêcià. Palce sà o yskowane w elementach gumowych. Palce sà spiralnie uporzàdkowane na walcu spulchniacza. Palce z tworzywa sztucznego wyst pujàce w kosiarkach NOVACAT 225 ED i 265 ED przyczyniajà si do zmniejszenia ci aru maszyny, a tym samy umozliwiajà prace tych kosiarek z l ejszymi ciàgnikami. Spulchniacz walcowy idealnie nadaje si do lucerny i koniczyny. Nowy profil ma form spirali. U o one naprzeciwlegle walce zgniatajà równomiernie odygi i odk adajà równy dywan masy zielonej. Obydwa walce sà nap dzane. Stopieƒ intensywnoêci spulchniania jest regulowany po o eniem górnego ruchomego walca. NOVACAT 8600 ED 27

28 Spulchniacz Extra dry Spulchnianie polega na Êcieraniu warstwy wosku z liêcia. Nast pnie nast puje szerokie rozrzucenie pokosu. Zalety spulchniania: Krótszy czas schni cia na polu, mniejsze ryzyko pogodowe. Wzrost zawartoêci energii do 10 % oszcz dnoêç paszy treêciwej. Lepsza jakoêç kiszonki przez szybki spadek wartoêci PH. Brak koniecznoêci przetrzàsania powoduje oszcz dnoêç czasu i upraszcza proces niwny. Ochronne spulchnianie zmniejsza straty pasz o delikatnieszych liêciach wy sza zawartoêç bia ka w kiszonce. Rzadsze przeje d anie po polu chroni pasze i darƒ. Wynikajàca z tego oszcz dnoêç kszta tuje sie na poziomie do 150 E na hektar i rok. IntensywnoÊc spulchniania Od bardzo delikatnego spulchniania (lucerna) do intensywnego spulchniania przestawienie przy pomocy dêwigni. Dzi ki naspawanym listwom na blasze uderzeniowej spulchniacza mozna awto ustawiç stopieƒ spulchniania. 28

29 Dane techniczne NOVADISC kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 225 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 30 / kg 265 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 37 / kg 305 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 44 / kg 350 3,46 m 8 3,4 ha/h 1,70 2,50 m 52 / kg 400 3,88 m 9 3,9 ha/h 59 / kg NOVACAT kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 225 H 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 37 / kg 225 H ED/CRW 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 44 / kg 265 H 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 44 / kg 265 H ED/CRW 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 52 / kg 305 H 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 52 / kg 305 H ED/CRW 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 59 / kg 350 H 3,46 m 8 3,4 ha/h 1,70 2,50 m 59 / kg NOVACAT kosiarki dyskowe czołowe NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 266 F 2,62 m 6 2,6 ha/h 0,90 1,70 m 37 / kg 266 F ED/CRW 2,62 m 6 2,6 ha/h 0,90 1,70 m 44 / kg 306 F classic 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 44 / kg 306 F 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 44 / kg 306 F ED/CRW 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 52 / kg NOVACAT kombinacje koszące NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Ciàgnik od kw/km Ci ar ,48 m 2 x 6 8,0 ha/h 74 / kg 7800 ED/CRW 7,48 m 2 x 6 8,0 ha/h 92 / kg ,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 81 / kg 8600 ED/CRW 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 99 / kg Zastrzega si prawo do zmian, wyposa enie ró ne w zale noêci od kraju. 29

30 NOVADISC Zaczep Obroty nap du 540 obr/min Obroty 100 obr/min Tarcze pokosu zew. 225 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 265 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 305 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 350 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 400 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie NOVACAT 225 H / H ED / H CRW Kat. II Seria Na yczenie Seria 265 H / H ED / H CRW Kat. II Seria Na yczenie Seria 305 H / H ED / H CRW Kat. II/Kat. III Seria Na yczenie Seria 350 H Kat. III Na yczenie Seria Seria 266 F / F ED / F CRW Weiste Kat. II Na yczenie Seria Na yczenie 306 F / F ED / F CRW Weiste Kat. II Na yczenie Seria Na yczenie 7800 / 7800 ED Kat. III Weite II Seria Na yczenie 8600 / 8600 ED Kat. III Weite II Seria Na yczenie NOVACAT Zaczep Kat III Hydrauliczne wychylenie Spulchniacz ED / CRW Os ona tylna 225 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 265 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 305 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 350 H Seria Seria Seria 225 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 265 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 305 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 265 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 305 H ED / H CRW Seria Na yczenie Seria Na yczenie 266 F Na yczenie Seria 266 F ED / F CRW Seria Na yczenie 306 F classic Seria 306 F Na yczenie Seria 306 F ED / F CRW Seria Na yczenie 7800 Seria Seria Na yczenie Seria 7800 ED Seria Seria Seria Na yczenie 8600 Seria Seria Na yczenie Seria 8600 ED Seria Seria Seria Na yczenie 30

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Rusztowania. przejezdne

Rusztowania. przejezdne Rusztowania przejezdne K A T A L O G MP-126 MP-102 Rama noêna: 2,00 x 1,50 m Masa: 13,04 kg Rama pionowa aluminiowa noêna o szerokoêci 1,50 m i wysokoêci 2,00 m do zaczepiania pomostów i st eƒ, antypoêlizgowe

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 1 STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION POSTĘP W ŚWIECIE FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 2 Chattanooga Group jest

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

DOSKONA OÂå W KOMPLEKSOWYCH ROZWIÑZANIACH

DOSKONA OÂå W KOMPLEKSOWYCH ROZWIÑZANIACH DOSKONA OÂå W KOMPLEKSOWYCH ROZWIÑZANIACH Abloy Oy An ASSA ABLOY Group company PIERWSZORZ DNY SERWIS NA KA DYM KONTYNENCIE ABLOY jest cz Êcià grupy ASSA ABLOY, Êwiatowego lidera w bran y zabezpieczeƒ,

Bardziej szczegółowo

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1 Uchwyt do o ysk z serii TMMH firmy SKF Bezpieczny uchwyt do przenoszenia Êrednich i du ych o ysk Przenoszenie Êrednich i du ych o ysk mo e byç skomplikowanym, czasoch onnym i niebezpiecznym zaj ciem. Aby

Bardziej szczegółowo

Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga.

Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga. KUBOTA ADOWARKI Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga. JeÊli szukacie Paƒstwo sprz tu do prze adunku, przenoszenia, przewo enia materia ów na budowie, wykonywania wykopów, wyrównywania terenu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A 255 Wiert o SDS-max... strona 256 Wiert o SDS-Plus Driller, DIN 8035... strona 257 Wiert o SDS-Plus Pointer... strona 258 Wiert o do muru STANDARD HM... strona 260 Wiert o STANDARD... strona 261 Wiert

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Je eli szukasz szybkiej profesjonalnej drukarki kolorowej do swojego biura - zaprzestaƒ poszukiwaƒ. Po àczyliêmy naszà zaawansowanà technologi tuszy Epson

Bardziej szczegółowo

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy Aparat do zdj ç panoramicznych U atwione pozycjonowanie Dwie uruchamiane dotykowo podpórki czo owe ustawiajà g ow pacjenta w prawid owej pozycji, niwelujàc

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. PL INSTRUKCJA OBSºUGI LEISTER Uniplan E Automat spawalniczy na goråce powietrze Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium NOWY WYMIAR MASA U Panasonic Real Pro Premium Odpowied na Twoje potrzeby zwi zane z masa em EP30002 Real Pro Premium z 1117 wyj tkowymi rodzajami masa u jest Twoim biletem wej ciowym do indywidualnej terapii

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Rusztowania przejezdne MP

Rusztowania przejezdne MP Rusztowania przejezdne INSTRUKCJA MONTA U 2009 SPIS TREÂCI 1. Opis techniczny, ogólne zasady monta u i eksploatacji rusztowaƒ 1.1. Informacje ogólne 1.2. Zasady bezpieczeƒstwa 1.3. Uwagi ogólne do monta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji okuì

Instrukcja konserwacji okuì Instrukcja konserwacji okuì FAVORIT Si-line - System bezpieczeństwa drewno Wszystkie zaczepy i mimo rodowe bolce zamykaj ce nale y smarowaì lub oliwiì! Stosujcie Paœstwo wy cznie smar lub olej bez zawarto

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND T3F T3.5OF I T3.55F I T3.65F I T3.75F

NEW HOLLAND T3F T3.5OF I T3.55F I T3.65F I T3.75F NEW HOLLAND T3F T3.5OF I T3.55F I T3.65F I T3.75F 2 3 NOWY, LEKKI I KOMPAKTOWY CIÑGNIK STWORZONY DLA PROFESJONALNYCH SADOWNIKÓW Firma New Holland szczyci si wieloletnim doêwiadczeniem oraz wiodàcà pozycjà

Bardziej szczegółowo

Nap d do rolet RolTop-868

Nap d do rolet RolTop-868 PL Nap d do rolet RolTop-868 Instrukcje nalezy zachowac! Po wmontowaniu nap du rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Funkcje urzàdzenia:

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych

Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias do drzwi ustawionych pod kàtem 90º wzgl dem korpusu. atwy monta : Adapter przyklejany na powierzchni szk a (lustra) za pomocà kleju GMK

Bardziej szczegółowo

3,6 kva. Nagrzewnica Indukcyjna BEGA. Typ: Betex 22 ELD -120V/230V- 50/60 Hz. Dane techniczne. Strona 1. 10 mm 240 mm

3,6 kva. Nagrzewnica Indukcyjna BEGA. Typ: Betex 22 ELD -120V/230V- 50/60 Hz. Dane techniczne. Strona 1. 10 mm 240 mm 3,6 kva Typ: Betex 22 ELD -120V/230V- 50/60 Hz Nagrzewnica przeno na 10 mm 240 mm * Wytrzyma a walizka przeno na * Maksymalna temperatura 150ºC * W zestawie z 5 zworami: 7, 10, 14, 20, 40 mm 120 mm 15

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS

CENNIK PRODUKTÓW BRAAS CENNIK PRODUKTÓW BRAAS Wa ny od 01.01.2011 DACHÓWKI PODSTAWOWE DACHÓWKA CELTYCKA zapotrzebowanie ok. 10 szt./m 2, ci ar ok. 43 kg/m 2 cena brutto /szt. 2,88 PLN cena brutto /m 2. 28,80 PLN ceglany ciemnoczerwony

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Ciàgłe badanie i ocena nowych pomysłów oraz rozpoznawanie nowych zastosowaƒ stało si ju standardem w naszej pracy. Dzi ki temu jesteêmy w stanie sprostaç wszystkim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów 1085 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jakość dla przyszłości Maszyny ze znakiem koniczynki odnoszą sukcesy na całym świecie, odznaczają się wysoką jakością i niezawodnym serwisem.

Jakość dla przyszłości Maszyny ze znakiem koniczynki odnoszą sukcesy na całym świecie, odznaczają się wysoką jakością i niezawodnym serwisem. Jakość dla przyszłości Maszyny ze znakiem koniczynki odnoszą sukcesy na całym świecie, odznaczają się wysoką jakością i niezawodnym serwisem. Przetrząsacze i zgrabiarki EUROHIT / EUROTOP elastyczne odporne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[03]-01-132 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK PL Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK Nale y zachowaç niniejszà instrukcj! Po wmontowaniu nap du rurowego nale y umocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Nale y przestrzegaç nast pujàcych

Bardziej szczegółowo

Polski OFEROWANE PRODUKTY REA SYSTEM REGA ÓW PLASTIKOWYCH. REA, creative solutions.

Polski OFEROWANE PRODUKTY REA SYSTEM REGA ÓW PLASTIKOWYCH. REA, creative solutions. Polski OFEROWANE PRODUKTY REA SYSTEM REGA ÓW PLASTIKOWYCH REA, creative solutions. 2 Rega typu Euro W P R O W A D Z E N I E strony 3-6 Rozwiàzania Plastikowe systemy magazynowania firmy REA to doskona

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Informacja prasowa do natychmiastowego opublikowania Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 05. k w i e c i eƒ 2012 Bezpośredni zadruk tektury falistej

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos.

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos. Pytanie: pyt. 1 W ilu warstwach mo na sk adowa i przewozi beczki typ KEG z piwem na palecie wózkiem wid owym paletowym z nap dem silnikowym? ( beczki 30 litrowe - waga 35 kg i 50 litrowe waga 51 kg) -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

Samokontrola poziomu cukru we krwi. Dlaczego to takie wa ne?

Samokontrola poziomu cukru we krwi. Dlaczego to takie wa ne? W aêciwa kontrola Samokontrola poziomu cukru we krwi. Dlaczego to takie wa ne? Ustalenie prawid owej równowagi metabolicznej to klucz do aktywnego, zdrowego ycia z cukrzycà. Poprzez sta e, w aêciwe kontrolowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne.

STERN 250 STERN 300+ Inne funkcje unitów sà identyczne. STERN 250 Unity S300+/250 to urzàdzenia cyfrowe, które umo liwiajà sterowanie i programowanie pracy instrumentów z wielkà dok adnoêcià (10 obr./min dla mm i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA

SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA MA A INTEGRACJA Publikacja stanowi materia edukacyjny wspierajàcy program Stowarzyszenia Przyjació Integracji Sprawni w pracy Autor i redaktor serii: Danuta Gorajewska,

Bardziej szczegółowo

Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie

Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie Szyna Uszczelnienie koƒcowe Klatka Kulki Wózek Pokrywa koƒcowa Przekrój poprzeczny Rys. 1. Przekrój prowadnicy typu HR Budowa i w asnoêci W wózku

Bardziej szczegółowo

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl przystankowe ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl Wiata przystankowa typu W: komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione szk³em hartowanym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów

Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów E13/20055 Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów Teraz dost pny tak e w podzia ce 3M-JB Pasek Polyflex JB to synonim wysokiej mocy w ma ych napædach. Opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPRZEDAŻY 2013

PROGRAM SPRZEDAŻY 2013 Tradycja Niezawodność Jakość PROGRAM SPRZEDAŻY 2013 www.sip.si MOTYWUJE NAS TRADYCJA I WIERNI KLIENCI SIP Strojna Industrija d.d. z siedzibą w miejscowości Šempeter w Savinjskiej dolinie znajduje się w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZEPY ROLNICZE TRADYCJE DOŒWIADCZENIE NIEZAWODNOŒÆ

PRZYCZEPY ROLNICZE TRADYCJE DOŒWIADCZENIE NIEZAWODNOŒÆ PRZYCZEPY ROLNICZE TRADYCJE DOŒWIADCZENIE NIEZAWODNOŒÆ Jesteœmy jedn¹ z najwiêkszych na Litwie firm w bran y metalowej, wiêkszoœæ zamówieñ otrzymujemy od zagranicznych odbiorców. Zawsze szukamy rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo i Higiena Pracy

Bezpiecze stwo i Higiena Pracy Bezpiecze stwo i Higiena Pracy Pilarki mechaniczne Obowi zuj ce normy Ochrona przed kontaktem z cz ciami ruchomymi, gor cymi lub pod napi ciem SWN 49006 T1 Wy cznik zap onu w pobli u uchwytu Blokada d

Bardziej szczegółowo

OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR

OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR SZYBA AQUACLEAR. Zastosowanie szyby samoczyszczàcej w oknach dachowych Roto poprawia równie widocznoêç w trakcie deszczu. Powłoka tytano-dioxidowa szybciej osusza powierzchni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjnie łączymy człowieka z techniką

Perfekcyjnie łączymy człowieka z techniką Perfekcyjnie łączymy człowieka z techniką Twój partner w przenoszeniu 2 Komfortowe systemy przenoszenia dla szczególnie wymagających Od ponad 25 lat zajmujemy się przenoszeniem ciężkich produktów. BPL

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 65 4390 Poz. 573 573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegó owych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zas u ony dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

nowy! nowe! SYSTEMY WYSUWNE NOWOŒCI! CORNER COMFORT: SZUFLADY UNIWERSALNE: Wyposa enie do szafek niskich i naro nych szafka cm 30 40 45 50 55

nowy! nowe! SYSTEMY WYSUWNE NOWOŒCI! CORNER COMFORT: SZUFLADY UNIWERSALNE: Wyposa enie do szafek niskich i naro nych szafka cm 30 40 45 50 55 SYSTEMY WYSUWNE Wyposa enie do szafek niskich i naro nych NOWOŒI! nowy! ORNER OMFORT: nowe! SZUFDY UNIWERSNE: nowa konstrukcja stela a: umo liwia zagospodarowanie Oca³ej przestrzeni szafki dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo