Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC"

Transkrypt

1 Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

2 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone majà swój znaczàcy wk ad w ywieniu zdrowych i wydajnych zwierzàt. Czynnikiem decydujàcym o wysokiej wydajnoêci w produkcji mleka jest wysokiej jakoêci pasza zielona. Pöttinger przy pomocy zaawansowanej techniki przyczynia si do produkcji wysokojakoêciowej paszy. Za o enie, e podstawà produkcji jest pasza o wysokiej jakoêci gwarantuje koszenie chroniàce darƒ. Najlepsze kopiowanie terenu, ma e straty paszy i precyzyjne funkcjonowanie maszyny bez zb dnego nak adu czasu pracy na jej obs ug to najistotniejsze wymagania praktyki. PrzymyÊlane i funkcjonalne rowiàzania zastosowane w maszynach w istotny sposób przyczyniajà si do podnoszenia jakoêci paszy. Precyzyjne ci cie, p ynnoêç pracy i stabilnoêç to cechy charakteryzujàce nowà generacj kosiarek NOVACAT i NOVADISC. JakoÊç na d ugie lata. 2

3 generacja Strona 4 5 Belka koszàca doskona e ostrza Strona NOVACAT Kombinacje koszàce Strona 6 7 Budowa i nap d Strona 24 NOVACAT Obs uga kombinacji koszàcej Strona 8 11 NOVADISC Kosiarki dyskowe tylne Strona 25 TaÊma poprzeczna - Collector w NOVACAT 8600 Strona NOVACAT Kosiarki dyskowe tylne Strona NOVACAT Spulchniacz Extra Dry Strona NOVACAT Kosiarki dyskowe czo owe Strona 21 NOVACAT classic Kosiarki czo owe Strona Dane techniczne i warianty wyposa enia Strona 32 Impressum 3

4 Belka kosząca nowy wymiar Sercem nowej generacji kosiarek dyskowych jest belka koszàca. Pöttinger tworzàc nowà belk za wzór obra rozwiàzania techniczne stosowane w kosiarkach b bnowych. Optymalny przepływ Czysty zbiór i optymalny przep yw masy zielonej przez elementy kosiarki stanowià wa ny warunek dla chroniàcej pasz techniki ci cia. Sp aszczone sto ki na dyskach koszàcych znacznie poprawi y przep yw masy zielonej i przyczyni y si do zwi kszenia lekkoêci uciàgu. Powierzchnia sto ków na dyskach koszàcych jest sp aszczona. Rozwiàzanie to pozwala na równomierny i p ynny przep yw masy zielonej, zmniejszajàc jednoczeênie zapotrzebowanie mocy. Zoptymalizowana przestrzeƒ przeciwostrzy: sp aszczona przednia strona belki pozwala na swobodny przep yw ziemi i oddziela jà od paszy. Dodatkowo ostrza pracujà w niewielkim odst pie do górnej kraw dzi belki i przeciwostrzy. Dzi ki temu jakoêç ci cia wy o enej trawy oraz wysuszonych i nienawo onych u ytków pozostaje na najwy szym poziomie. Zoptymalizowanie pokrycia torów ci cia no y da o czysty i równy obraz skoszonej àki. G adka dolna strona belki, zaokràglone p ozy robocze z zewnàtrz, wewnàtrz brak ostrych kraw dzi, najlepsza ochrona darni. 4

5 Doskonałe ostrza Aby no e mog y d ugo pracowaç w ci kich warunkach muszà odznaczaç si najwy szà jakoêcià. No e produkcji Pöttinger sà wykonane z wysokowartoêciowej stali no owej. Zoptymalizowana forma zapewnia precyzyjne ci cie. Wymiana ostrzy dzi ki systemowi szybkiej wymiany jest prosta i zabiera niewiele czasu. System szybkiej wymiany ostrzy to takie proste: System szybkiej wymiany ostrzy stanowi wyposa enie seryjne we wszystkich kosiarkach Pöttinger. Spr ynowy uchwyt umocowany w sworzniu ostrza przyciska ostrze do dysku tnàcego. Pewne i bezpieczne rozwiàzanie. Sworzeƒ ostrza jest przykr cony do dysku tnàcego i mo e byç wymieniony nak adem niewielkich Êrodków finansowych. Ârubunek jest obni ony i przez to zabezpieczony przed zabrudzeniem. 1. Przy pomocy specjalnego klucza nacisnàç w dó spr ynowany uchwyt. 2. Wyciagnàç ostrze i w o yç nowe. 3. Ostrze zostaje automatycznie zablokowane. Spr ysty uchwyt pewnie zabezpiecza osadzenie ostrza. Original Inside Oryginał jest nie do podrobienia Wysoka jakoêç materia u Niezawodne dzia anie Idealne dopasowanie gwarantujàce bezpieczeƒstwo Du a ywotnoêç zapewniajàca ekonomiczny sukces Gwarancja ciag oêci dostaw zapeniona przez dealer a Pöttinger Pami tajcie Paƒstwo przy zakupie o oryginalnych cz Êciach ze znakiem koniczynki. NOVACAT 305 H ED NOVACAT 306 F ED 5

6 Budowa i napęd bardzo wydajny i Wieloletnie doêwiadczenie, konsekwentne testy laboratoryjne i polowe by y podstawà podczas konstruowania nowej belki koszàcej. PrzemyÊlane szczegó y, wysokiej jakoêci materia i najlepsza obróbka podkreêlajà wyjàtkowoêç nowego produktu. 6 Budowa użytkowanie przez długie lata Hartowane dyski Owalne, p askie dyski koszàce wykonane z hartowanej drobnoziarnistej stali du a ywotnoêç. P aska budowa umo liwia p ynny, nie wymagjàcy du ej mocy przep yw masy zielonej. Koƒcówka wa ka Koƒcówka wa ka jest przykr cona do kó z batych. Ka da koƒcówka mo e byç tym samym niedrogo wymieniona na nowà. Uszczelnienie Os ona o ysk i Êrubunku sà perfekcyjnie uszczelnione przez gumowe pierêcienie uszczelniajàce. o yskowanie ywotne, u o one w dwóch rz dach skoêne o yska sto kowe o teoretycznym odst pie 60 mm gwarantujà najlepsze przejmowanie obcià eƒ spowodowanych uderzeniem tak jak przy osiach samochodowych. Ko a z bate Prostolinijny nap d kó czo owych z prawie jednakowej wielkoêci ko ami z batymi do nap du dysków i nap du poêredniego (44 i 35 z by). Dwustronna p aszczyzna styku z bów odcià a o yska kó z batych. Wszyskie ko a z bate sà hartowane i szlifowane p ynna praca i du a ywotnoêç. SzerokoÊç z bów 20 mm i zawsze dwa z by w u yciu. Najwy szej jakoêci materia Spawana, bez wewn trznej p ozy belka koszàca wykonana z najwy szej jakoêci stali. Perfekcyjna obróbka w centrum CNC. P ozy robocze Szerokie p ozy robocze z hartowanej stali borowej zapobiegajà gromadzeniu si ziemi oraz wy apujà uderzenia. Pöttinger oferuje to wyposa enie oczywiêcie w serii. Zu yte p ozy mo na atwo wymieniç. Na yczenie kosiarka mo e byç wyposa ona w dodatkowe p ozy robocze. P ozy wysokiego ci cia o du ym promieniu Na yczenie mo na zwi kszych wysokoêç ci cia z 50 do 80 mm przy pomocy p ozy wysokiego ci cia. P ozy wysokiego ci cia o du ym promieniu i szerokiej powierzchni roz o enia zapobiegajà zu yciu.

7 przemyślany Konserwacja łatwy dostęp atwa konserwacja dzi li budowie modu owej: ko a czo owe i o yska dajà si wymontowaç jako jednostka, du e otwory pozwalajà na atwy demonta mi dzykó. atwiej ju nie mo na. NOVACAT 8600 ED 7

8 Kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Maszyny rozstrzygajà o jakoêci paszy zielonej. W centrum zainteresowania le y czystoêç ci cia, ochrona darni i du a wydajnoêç pracy. Tworzàc nowà kosiark dyskowà NOVA- DISC specjalista od maszyn zielonkowych Pöttinger spowodowa poruszenie na rynku maszyn koszàcych. Lekka kosiarka o du ej wydajnoêci i lekka w uciàgu. Monta i demonta Dzi ki regulowanym sworzniom kosiark mo na szybko i atwo zamontowaç na ró nych ciagnikach. 3-pkt-zaczep tylny kat. II. Do ciagników o du ych szerokoêciach lub wyposa onych w ko a bliêniacze mo na zastosowaç kozio zawieszenia. Âlad zewn trzny mm Âlad zewn trzny mm Nap d kosiarka bez p ozy wewnetrznej Lekka belka bez p ozy wewn trznej jest osobliwoêcià na rynku. Nap d belki znajduje si za pierwszym dyskiem tnàcym. Rozwiàzanie to gwarantuje p ynne koszenie bez powstawania zatorów. Efektywna i spokojna praca nap du w postaci pasków klinowych. Monta masywny spawany element zapewnia du a noênoêç. Zabezpieczenie p. najazdowe komfort i bezpieczeƒstwo Seryjne, mechaniczne zabezpieczenie p. najazdowe wychyla maszyne przy najeêdzie na przeszkod i powraca do po o enia pierwotnego po przejechaniu kilku metrów wstecz. Ochrona i komfort w jednym. 8

9 Odłożenie pokosu czysty ślad NOVADISC 400 Obustronne b bny porzàdkujàce troszczà si o w aêciwe od o enie pokosu i czysty Êlad równie na stoku. Interesujàcy szczegó na yczenie przy kosiarkach NOVADISC 400: mo liwoêç podzielenia pokosu lub roz o enia go na ca ej szerokoêci. Rozdzielenie pokosu osiàga si przez zastosowanie dwóch b bnów wspomagajàcych. Ciagnik nie przeje d a pokosu, jedzie po czystm Êladzie. Odcià enie spr ynowe koszenie chroniàce darƒ Przez zmian wysokoêci zawieszenia na podnoêniku hydraulicznym ciagnika mozna p ynnie regulowaç roz o enie nacisku. Optymalne ustawienie spr yn odcià ajàcych gwarantuje znakomite odcià enie belki koszàcej. Równie w ekstremalnych warunkach pracy, takich jak na stoku (45 w przód do 30 w ty ) zachowane jest równomierne roz o enie nacisku. Dodatkowo regulowana spr yna na ramieniu troszczy si o perfekcyjne odcià enie ca kowite (oprócz NOVADISC 400). NOVADISC 350 9

10 Kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Obs uga maszyny bez koniecznoêci wysiadania zosta a urzeczywistniona w kosiarce dyskowej NOVADISC. Wszyskie funkcje robocze sà obs ugiwane z kabiny ciàgnika. Pozycja robocza DISC- technika podnoszenia Na uwrociach nie ma koniecznoêci uruchamiania podnoênika ciagnika. Dzi ki temu po opuszczeniu maszyny nie trzeba korygowaç ustawienia. Proste podniesienie mechanizmu sterujàcego a do ustawionej wysokoêci. Z niewielkim wyprzedzeniem czasowym najpierw osiada zewn trzna cz Êç belki chroniàc w ten sposób darƒ. Pozycja transportowa bezpieczne rozwiązanie Podnoszenie belki odbywa si przy pomocy mechanizmu sterujàcego jednostronnego dzia ania; nie ma koniecznoêci uruchamiania podnoênika. Belka jest blokowana mechanicznie. Blokada jest zwalniania przez pociàgni cie linki. OÊ wahliwa kosiarki jest po o ona bardzo nisko. Dzi ki temu osiàgni to ma à wysokoêç transportowà. W kosiarakach NOVADISC 400 belka sk ada si w po owie ciàgnika. Rozwiàzanie to poprawia roz o enie ci aru i redukuje wysokoêç transportowà do 3,98 m. Drugi cylinder jednostronnego dzia ania ustawia kosiark ponownie w pozycji roboczej. Os ony ochronne atwa konserwacja Os ony sà wzmocnione i bardzo odporne na przedarcie. Zarówno os ona przednia (system szybkiej wymiany ostrzy) jak równie os ona boczna (dla ma ej wysokoêci transportowej) sà sk adane. NOVADISC 350 NOVADISC

11 NOVADISC 400 NOVADISC

12 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Wybór odpowiedniej maszyny i prawid owe jej ustawienie w decydujàcy sposób wp ywajà na jakoêç paszy. Podstawowe warunki, jakie musi spe niaç dobra kosiarka to dobre kopiowanie terenu, czyste ci cie i w aêciwa wysokoêç ci cia. Nowoczesne rozwiàzania techniczne zastosowane w kosiarce dyskowej tylnej NOVACAT bez wàtpienia spe niajà te warunki. Montaż i napęd Monta i demonta : dzi ki regulowanym sworzniom zaczepu kosiark mo na szybko i sprawie agregowaç z ro nymi typami ciagników. 3-pkt-zaczep tylny Kat. II, na yczenie Kat. III, szer. II SzerokoÊç Êladu ciagnika równie nie odgrywa tu adnego znaczenia. Kosiark mo na przesuwaç w bok na ramie noênej, wykorzystujàc przez to optymalnie ca à szerokoêç koszenia. Nap d Efektywny nap d: wa ek przegubowy przek adnia kàtowa przegub podwójny w b bnie porzàdkujàcym ko o czo owe pierwszego dysku. Gwarnacja spokojnej pracy. Sprzeg o Êlizgowe i wolne ko o chronià przed uszkodzeniami.. Obroty nap du: NOVACAT 225 do 305: NOVACAT 350: 540 obr/min 1000 obr/min Nap d Wydajny nap d belki koszàcej. Podwójny przegub w wewn trznym b bnie porzàdkujàcym zabezpiecza prawid owe po àczenie miedzy przek adnià kàtowà i przek adnia kó czo owych. Przek adnie pracujà w kàpieli olejowej i nie wymagajà konserwacji. 12

13 Dwustronne mocowanie belki Dwustronne mocowanie belki zwi ksza stabilnoêç kosiarki i chroni przed skr ceniami. Ochrona kó z batych i o ysk. Spokojna praca i du a ywotnoêç. NOVACAT 265 H ED 13

14 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Darƒ musi podlegaç ochronnie. Optymalne dopasowanie do nierównoêci terenu i równomierne roz o enie nacisku to podstawowe wymagania stawiane przez praktyków. Centralne zawieszenie kosiarki w kombinacji z regulacjà roz o enia nacisku zapewnia ochron darni na ca ej szerokoêci koszenia. Efektywne odciążenie sprężynowe pływające cięcie Dwie mocne spr yny majà za zadanie równomiernie roz o yç nacisk na ca ej szerokoêci belki. 28 % 225 kg si a nacisku = 100% 54 % Przy 70 kg si y nacisku: Moc uciàgu = 28% Sciàganie na bok = 54% Roz o enie nacisku belki podlega 6-stopniowej regulacji i odbywa si przez prze o enie sworznia bez u ycia narz dzi. Regulacja jest powiàzana z wyposa eniem kosiarki w formierz pokosu lub spulchniacz. Ustawienia: Suche, twarde gleby: zwi kszenie si y nacisku, aby kosiarka przy du ych predkoêciach jazdy nie podskakiwa a. Wilgotne, mi kkie gleby: zmniejszenie si y nacisku dla lepszego kopiowania nierównoêci terenu. Wyposażenie praktyczne Os ona boczna, którà mo na r cznie odblokowaç, unieêç w gór i zablokowaç. Praktyczna skrzynka na narz dzia w rurze ramy. Wychodzàce w przód, zewn trzne p ozy robocze chroniàce dyski przez uszkodzenieami oraz ochraniajàce darƒ. Obustronne tarcze pokosu w wyposa eniu seryjny (w NOVACAT 225 H tylko zew.). 14

15 Zawieszenie centralne kopiowanie terenu W kosiarkach NOVACAT z zawieszeniem centralnym belka koszaca jest odcià ona na ca ej szerokoêci koszenia. W porównaniu z konwencjonalnym zawieszeniem bocznym przy zawieszniu centralnym nast puje mocna redukcja si a Êciàgania w bok i opóru poêlizgu. Dzi ki temu zapotrzebowanie na si ciàgu maleje - ewenement w kosiarakch wyposa onych w spulchniacz! Du e pole wychylenia Du e pole wychylenia stanowi szczególnà zalet na nierównym i stromym terenie. Dzi ki centralnemu zawieszeniu kosiarka szybciej reaguje na zmieniajàce si warunki. NOVACAT 305 H 15

16 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Codzienna praca kosiarkà musi byç mo liwe jak najbardziej komfortowa. Bezpieczeƒstwo, atwoêç obs ugi oraz optymalna pozycja robocza i transportowa to podstawowe zadania, jakie postawi a przed sobà firma Pöttinger. Zabezpieczeniem p. najazdowe niezawodne w działaniu Przy napotkaniu na przeszkod kosiarka odchyla si w ty. Si a wyzwolenia podlega regulacji. Mechaniczne: Si a wyzwalania regulowana przez zespó spr yn talerzowych. Dwa haki zaczepione o siebie wzajemnie wyhaczajà si przy powstaniu przecià enia. Do transportu po drogach nast puje z kabiny ciagnika zwolnienie sworzenia blokujàcego i belka mo e zostaç odchylona. Hydrauliczne: zabezpieczenie p. najazdowe i urzàdzenie wychylenia po àczone w jednym systemie. Przy wystapieniu przecià enia lub napotkaniu na przeszkod kosiarka wychyla si, po czym dzieki mechnizmowi sterowania powraca do pozycji roboczej. Gdy kosiarka jest wychylona do transportu po drogach bezpieczeƒstwo zapewnia specjalna blokada. Podnoszenie na uwrociach: Podczas podnoszenia maszyny na uwrociach nie ma potrzeby uruchamiania podnoênika ciàgnika. Z tego wzgl du ustawienie opuszczonej maszyny nie musi byç korygowane. Unoszenie w gór nast puje przez mechanizm sterujàcy jednostronnego dzia ania. 16

17 Podnoszenie maszyny do transportu Maszyna jest podnoszona przez cylinder hydrauliczny jednostronnego dzia ania. Nie ma potrzeby uruchamiania podnoênika ciagnika. Podnoszenie w bok: ustawienie belki w pozycji poziomej z boku ciagnika. Do transportu w celu zmniejszenia wysokoêci transportowej mo na z o yç os on bocznà. Wychylenie w ty : idealna pozycja do przewo enia kosiarki przez wàskie i niskie przejazdy. Dobra widocznoêç z ty u. Wychylenie w ty i do góry: kosiarka znajduje si blisko ciagnika; mniejsze odcià enie przedniej osi. Wa ek przegubowy mo e si obracaç w ka dej pozycji, co zapobiega jego uszkodzeniu. Spr yna jest blokowana mechanicznie przez zapadk, po zamkni ciu zapadki kosiarke mo na bez problemu zamontowaç lub zdemontowaç z ciagnika. NOVACAT 305 H ED 17

18 Kosiarki czołowe NOVACAT Równomierny wzrost trawy mo e byc osiàgniety tylko przy zastosowaniu ochronnej techniki koszenia.,,p ywajàce ci cie,, to ju od dawna znak firmowy kosiarek Pöttinger. Skuteczny system odcià enia, wahliwe zawieszenie i optymalne kopiowanie terenu to typowe cechy kosiarek Pöttinger. Montaż Pozycja elementu centralnego na trapezowatej formy noêniku wzd u nym podlega regulacji. Punkt ci zkoêci przez to, niezale nie od tego czy kosiarka jest wyposa ona w spulchniacz czy tez nie jest, zawsze znajduje si mo liwie blisko ciàgnika. Szybkosprz gi gwarantuja bezpieczny i szybki monta kosiarki na ciagniku. Trójkàt Weista Kat. II. Kopiowanie nierownoêci terenu par excellence Istotnym elementem perfekcyjnego kopiowania nierównoêci terenu jest element centralny. 3-pkt zawieszenie o yskowane przez przeguby kuliste umo liwia ruch wahliwy kosiarki w wielu wymiarach. Belka koszàca jest przez to dok adnie prowadzona nad nierównoêciami terenu. W elemencie centralnym umieszczono regulowane spr yny stabilizujace, które podczas transportu ustawiajà kosiarke w pozycji centralnej. Nap d Nap d nastepuje przez obracajàcà si w prawo lub lewo przek adni. 18

19 Hydrauliczne odciążenie belki koszącej Równomierny wzrost trawy mo e byc osiàgniety tylko przy zastosowaniu ochronnej techniki koszenia. Hydrauliczny system odcià enia Pöttinger a umo liwia osiàgni cie przys owiowego ju p ywajàcego ci cia i tworzy perfekcyjny obraz skoszonej aki. Zintegrowany w koêle zawieszenia cylinder hydrauliczny przejmuje w po àczeniu z zbiornikiem gazu funkcje odcià enia. Cisnienie gazu mo na regulowaç hydraulicznie (odczyt na manometrze). Fakty mówià same za siebie: odcià enie hydrauliczne umo liwia dokonywanie zmian w sile nacisku na pod o e. Odcià enie hydrauliczne w kosiarkach ze spulchniaczem stanowi wyposa enie seryjne. NOVACAT 306 F ED 19

20 Kosiarki czołowe NOVACAT W zale noêci od warunków pracy kosiarka czo owa mo e byç wyposa ona w formierz pokosu lub spulchniacz. Szybko, awto i bez zb dnych komplikacji to efekt pracy in ynierów Pöttinger a. Spulchniacz i belka koszàca posiadajà oddzielne nap dy. Ka dy z zespo ów nap dzajàcych jest wyposa ony we w asne zabezpieczenie. Równomierne roz o enie ci aru na ca a kosiark, jak równie optymalne przeniesienie si y do belki koszàcej lub spulchniacza mówia same za siebie. Kosiarki czo owe sà wyposa one w spulchniacz lub formierz pokosu. Demonta nast puje beznarz dziowo. Dla optymalnego dopasowanie do ciàgnika, blachy pokosu sà przesuwane wzd u nie. Perfekcyjne formowanie pokosu Zewn trzne dyski koszàce obracajà si parami do wewnàtrz. Formierze pokosu odk adajà skoszona pasz na luêny, przewiewny pokos. Ustawienie àdanej szerokoêci pokosu odbywa si przy pomocy dêwigni. Na yczenie dodatkowe tarcze pokosu. Mo liwoêç zmiany liczby obrotów spulchniacza W zale noêci od rodzaju koszonej masy zielonej istnieje mo liwoêç zmiany pr dkoêci pracy spulchniacza: 940 lub na yczenie 710 obr/min. NOVACAT 306 F ED 20

21 Kosiarki czołowe NOVACAT classic Redukcja ci aru tak brzmi dewiza rozwoju przy nowych kosiarkach czo owych NOVACAT 306 F classic. Krótka konstrukcja i lekkie materia y to cechy szczególne tych kosiarek. Redukcja ci aru Ci ar kosiarki czo owej zosta zredukowany przez zastosowanie os on bocznych z aluminium. Skrócony kozio zawieszenia Cechà charakterystycznà wersji Classic jest skrócony kozio zawieszenia. Kosiarka znajduje si bli ej ciàgnika. Przek adnia zosta a przesuni ta do do u, co zmniejszy o odchylenie katowe wa ka przegubowego. Indywidualnie regulowane tarcze pokosu Formierze pokosu mo na po obu stronach belki koszàcej indywidualnie przestawiaç. Odcià enie spr ynowe System odcià enia zastosowany w tych kosiarkach charakteryzuje prostota i u ytecznoêç. Dwie moce spr yny zapewniajà równomierne roz o enie nacisku na ca ej szerokoêci belki. Si a nacisku belki jest regulowana przez proste i szybkie ustawienie d ugoêci aƒcucha. NOVACAT 306 F classic 21

22 Kombinacje koszące NOVACAT Kombinacj kosiarek dyskowych NOVACAT 7800 lub 8600 o szerokoêci roboczej do 8,30 m firma Pöttinger oferuje jako ekonomicznà alternatyw dla drogich specjalistycznych pojazdów. Za o eniem konstruktorów nie by o stworzenie maszyngigantów, lecz osiàgni cie maszyny o jak najlepszych parametrach ekonomicznych. Dzi ki wykorzystaniu posiadanego ciagnika inwestycja zwraca si du o szybciej ni przy zakupie drogich kosiarek samojezdnych. Najwy sza jakoêç ci cia, lekkoêç uciàgu i stabilnoêç postawi y kombinacje koszàce w czo ówce klasy tego typu kosiarek. Alternatywa Kombinacja koszàca mo e byç stosowana zarówno jako po àczenie kosiarek przód-/ty jak równie jako po àczenie wszystkich kosiarek z ty u lub w przodzie. Kombinacja przód -ty Optymalne roz o enie ci aru i najlepsza praca na stoku. Kosiarka zawieszona z przodu jest niezale na od dwóch kosiarek z boku. 3 mo liwoêci zastosowania po àczonych kosiarek ca a kombinacja z ty u ciagnika wyposa onego w rewers ca a kombinacja pod àczona do samojezdnego pojazdu noênego Najlepsza kontrola wszystkich kosiarek. Du a zwrotnoêç równie na ma ych powierzchniach. Zabezpieczenie p. najazdowe Przy napotkaniu na przeszkod boczne kosiarki odchylajà si w ty, po czym hydraulicznie sà ustawione ponownie do pozycji roboczej. Obs uga na uwrociach We wszystkich trzech kosiarkach wmontowany jest cylinder hydrauliczny. Na uwrociach nie ma zatem koniecznoêci uruchamiania hydrauliki ciàgnika. Po powrocie kosiarek do pozycji roboczej nie trzeba korygowac ich ustawienia. Pozycja transportowa Do transportu po drogach obydwie kosiarki boczne sà ustawiane w pozycji pionowej, kosiarka czo owa jest zaê unoszona w gór. SzerokoÊç transportowa nie przekracza trzech metrów. WysokoÊç transportowà zredukowaç sk adajàc boczne os ony. 22

23 Pływające cięcie Budowa OÊ noêna mo e byç przestawiona i tym samym dopasowana do ciàgnika. Kosiarki sà ulokowane mo liwie blisko ciagnika, przez co uzyskano dobre roz o enie ci aru a ma e odcià enie osi skr tnej. Efektywne odcià enie Dwie mocne spr yny gwarantujà,,p ywajàce ci cie,, i majà za zadanie równomiernie roz o yç nacisk na ca ej szerokoêci belki. Roz o enie nacisku belki podlega 6-stopniowej regulacji i odbywa si przez prze óo enie sworznia bez u ycia narz dzi. Hydrauliczne odcià enie NOVACAT jest zintegrowane w kosiarkach czo owych. Nap d Kosiarki sà nap dzane przez centralnà przek adni. Ka da kosiarka jest wyposa ona w zabezpieczenie p.przecià eniom. NOVACAT 8600 ED 23

24 Kombinacje koszące NOVACAT Jedyna w swoim rodzaju obs uga komfortowa stosowana przez Pöttinger a przynios a mu zas u one uznanie. Kombinacja koszàcà jest oferowana równie z systemem obs ugi ISOBUS. Nowy standard w technice rolniczej. Obsługa Direct control Elektrohydrauliczna obs uga komfortowa Direct Control stanowi wyposa enie seryjne. Funkcje kosiarek mogà byç uaktywnianie bezpoêrednio. Sterowanie Load Sensing stanowi wyposa enie dodatkowe. System obsługi przyszłości ISOBUS System ISOBUS umo liwia obs ug wszystkich zawieszanych i ciagnionych urzàdzeƒ przez jeden terminal niezale nie od marki urzàdzenia. Najistotniejsze zalety tego systemu to: przejrzysta obs uga wszystkich maszyn przy pomocy jednego terminalu, kontrola parametrów pracy, automatyzacja procesów pracy oraz u yteczne gromadzenie i obróbka danych. W Menu Work podane sà informacje o stanie maszyny (kosiarka opuszczona, podniesiona). W Menu Set mo na dokonaç ró nych ustawieƒ (system hydrauliczny, warianty liczby obrotów, ). W Menu Data zapisane sà roboczogodziny i licznik hektarów. 24

25 Collector taśma poprzeczna w NOVACAT 8600 Podczas zielonych niw Odciążenie kosiarki istotna jest elestycznoêç rozwiàzaƒ. WydajnoÊç po àczonà ze zmiennà szerokoêcià pokosu Pöttinger oferuje na du e powierzchnie u ytków zielonych. Kombinacja koszàca mo e byç wyposa ona TaÊma poprzeczna jest zaczepiona na 3-pkt i mo e byç w kilka minut zdemontowana i od o ona na specjalnych podporach. Demonta taêmy prowadzi do redukcji ci aru kosiarki. Odcià enie obydwu taêm nast puje przez regulowame spr yny. Kopiowanie terenu przez kosiark nie jest dzi ki temu zak ócane. TaÊma poprzeczna jest wyposa ona we w asnà hydraulik i tym samym nie obcià a hydrauliki ciagnika. P ynna regulacja pr dkoêci taêmy. w taêm poprzecznà. Odk adanie pokosu Pokos mo e byç od o ony na trzy rózne sposoby: trzy pojedyncze pokosy, jeden szeroki pokos lub jeden du y pokos. Komfortowa obs uga Power Control jako wyposa enie seryjne Podnoszenie taêmy odbywa si albo przy pomocy kosiarki bocznej lub niezale nie przez system obs ugi Power Control. Na wyêwietlaczu ukazuje si aktualny stan maszyny. Automatyczny licznik hektarów i kontrola obrotów spulchniacza sà zintegrowane. Sterowanie Load Sensing na yczenie. NOVACAT 8600 ED collector 25

26 Spulchniacz Extra dry (ED) Ka dy praktyk wie, e uzyskanie dobrych wyników ekonomicznych w produkcji mleka mo na osiàgnàc wy àcznie przy pomocy wysokowartoêciowej paszy zielonej. Wi cej energii w zielonej paszy podnosi wydajnoêç w produkcji mleka i obni a koszty paszy terêciwej. Spulchniacz Extra dry, opracowany wspólnie z Instytutem Techniki Rolniczej IMAG-DLO w Wageningen Extra dry urzàdzenie do szerokiego rozrzucania pokosu Rotor przepuszcza pasz przez urzàdzenie do szerokiego rozrzutu. Blachy rozdzielajà mas zielonà na ca à szerokoêc koszenia. Ka da blacha mo e byç ustawiona indywidualnie. Pasza jest równo i luêno rozrzucona na ca ej szerokoêci. Extra dry formowanie pokosu W celu formowania pokosu obydwie balchy pokosu i blachy zewn trze sà odchylane do Êrodka. SzerokoÊç pokosu okreêla ustawienie balch. Nap d rotora Przeniesienie si y nast puje bezpoêrednio z nap du belki koszàcej przez paski klinowe na rotor. Dzi ki temu nie potrzebny jest dodatkowy nap d katowy. Trzymywany przez spr yne napinacz paska z szerokà rolkà gwarantuje nawet przy du ych przecià eniach p ynne przenosznie si y. atwy do poluzowania, paski klinowe mo na bez problemu szybko zdemontowaç. System jesy chroniony przed przedostaniem si paszy. Liczba obrotów spulchniacza mo e byç dobrana odpowiednio do rodzaju paszy. 940 obr/min zapewniajàce agresywnà prac spuchniacza lub 710 obr/min dla spokojnego, delikatnego spulchniania. (Holandia) to najlepsza droga do osiàgni cia sukcesu ekonomicznego. Jednoosobowy demonta na yczenie Gdy spulchniacz nie jest chwilowo potrzebny, mo na go szybko zdemontowaç. Do demonta u potrzebna jest tylko jedna osoba 1. Wyjàç sworznie szybkoz acza 2 Zdjàç paski klinowe nap du rotora 3 Podjechaç pod spulchiacz wózkiem,wysunàç spuchniacz gotowe. fartuch pokosu formierz pokosu spulchniacz walcowy spulchniacz,,extra dry,, 26

27 Spulchniacz Stalowe palce w formie litery V wykonane z hartowanej stali gwarantujà p ynny przep yw masy zielonej i odznaczajà si du à ywotnoêcià. Palce sà o yskowane w elementach gumowych. Palce sà spiralnie uporzàdkowane na walcu spulchniacza. Palce z tworzywa sztucznego wyst pujàce w kosiarkach NOVACAT 225 ED i 265 ED przyczyniajà si do zmniejszenia ci aru maszyny, a tym samy umozliwiajà prace tych kosiarek z l ejszymi ciàgnikami. Spulchniacz walcowy idealnie nadaje si do lucerny i koniczyny. Nowy profil ma form spirali. U o one naprzeciwlegle walce zgniatajà równomiernie odygi i odk adajà równy dywan masy zielonej. Obydwa walce sà nap dzane. Stopieƒ intensywnoêci spulchniania jest regulowany po o eniem górnego ruchomego walca. NOVACAT 8600 ED 27

28 Spulchniacz Extra dry Spulchnianie polega na Êcieraniu warstwy wosku z liêcia. Nast pnie nast puje szerokie rozrzucenie pokosu. Zalety spulchniania: Krótszy czas schni cia na polu, mniejsze ryzyko pogodowe. Wzrost zawartoêci energii do 10 % oszcz dnoêç paszy treêciwej. Lepsza jakoêç kiszonki przez szybki spadek wartoêci PH. Brak koniecznoêci przetrzàsania powoduje oszcz dnoêç czasu i upraszcza proces niwny. Ochronne spulchnianie zmniejsza straty pasz o delikatnieszych liêciach wy sza zawartoêç bia ka w kiszonce. Rzadsze przeje d anie po polu chroni pasze i darƒ. Wynikajàca z tego oszcz dnoêç kszta tuje sie na poziomie do 150 E na hektar i rok. IntensywnoÊc spulchniania Od bardzo delikatnego spulchniania (lucerna) do intensywnego spulchniania przestawienie przy pomocy dêwigni. Dzi ki naspawanym listwom na blasze uderzeniowej spulchniacza mozna awto ustawiç stopieƒ spulchniania. 28

29 Dane techniczne NOVADISC kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 225 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 30 / kg 265 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 37 / kg 305 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 44 / kg 350 3,46 m 8 3,4 ha/h 1,70 2,50 m 52 / kg 400 3,88 m 9 3,9 ha/h 59 / kg NOVACAT kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 225 H 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 37 / kg 225 H ED/CRW 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 44 / kg 265 H 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 44 / kg 265 H ED/CRW 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 52 / kg 305 H 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 52 / kg 305 H ED/CRW 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 59 / kg 350 H 3,46 m 8 3,4 ha/h 1,70 2,50 m 59 / kg NOVACAT kosiarki dyskowe czołowe NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 266 F 2,62 m 6 2,6 ha/h 0,90 1,70 m 37 / kg 266 F ED/CRW 2,62 m 6 2,6 ha/h 0,90 1,70 m 44 / kg 306 F classic 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 44 / kg 306 F 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 44 / kg 306 F ED/CRW 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 52 / kg NOVACAT kombinacje koszące NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Ciàgnik od kw/km Ci ar ,48 m 2 x 6 8,0 ha/h 74 / kg 7800 ED/CRW 7,48 m 2 x 6 8,0 ha/h 92 / kg ,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 81 / kg 8600 ED/CRW 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 99 / kg Zastrzega si prawo do zmian, wyposa enie ró ne w zale noêci od kraju. 29

30 NOVADISC Zaczep Obroty nap du 540 obr/min Obroty 100 obr/min Tarcze pokosu zew. 225 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 265 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 305 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 350 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 400 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie NOVACAT 225 H / H ED / H CRW Kat. II Seria Na yczenie Seria 265 H / H ED / H CRW Kat. II Seria Na yczenie Seria 305 H / H ED / H CRW Kat. II/Kat. III Seria Na yczenie Seria 350 H Kat. III Na yczenie Seria Seria 266 F / F ED / F CRW Weiste Kat. II Na yczenie Seria Na yczenie 306 F / F ED / F CRW Weiste Kat. II Na yczenie Seria Na yczenie 7800 / 7800 ED Kat. III Weite II Seria Na yczenie 8600 / 8600 ED Kat. III Weite II Seria Na yczenie NOVACAT Zaczep Kat III Hydrauliczne wychylenie Spulchniacz ED / CRW Os ona tylna 225 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 265 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 305 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 350 H Seria Seria Seria 225 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 265 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 305 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 265 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 305 H ED / H CRW Seria Na yczenie Seria Na yczenie 266 F Na yczenie Seria 266 F ED / F CRW Seria Na yczenie 306 F classic Seria 306 F Na yczenie Seria 306 F ED / F CRW Seria Na yczenie 7800 Seria Seria Na yczenie Seria 7800 ED Seria Seria Seria Na yczenie 8600 Seria Seria Na yczenie Seria 8600 ED Seria Seria Seria Na yczenie 30

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online NOWOŚĆ NOVACAT S12 Kombinacja kosząca 97+018.09.1013 Wszystkie informacje online 25 % większa wydajność 25 % mniejsze zużycie paliwa Mimo olbrzymiej szerokości roboczej 11,20m kombinacja koszącą S12 może

Bardziej szczegółowo

Pöttinger NOVACAT / NOVADISC

Pöttinger NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe Pöttinger NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.1107 Kosiarki dyskowe Pöttinger NOVACA Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia.

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

KOSIARKI 2 i 4 - BĘBNOWE

KOSIARKI 2 i 4 - BĘBNOWE DLA PROFESJONALISTÓW KOSIARKI 2 i 4 - BĘBNOWE TYLNE i CZOŁOWE KOSIARKI 2-BĘBNOWE TYLNE D LG SIGNUM TEST 10/03 bestanden Z 010 Z 010/1 Z 010/2 Kosiarki rotacyjne o szerokości od 1,65 m do 2,10 m mają sprawdzoną

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego MOTOR-EKSPERT 96-100 Skierniewice, ul. Wagnera 1/2 tel. (046) 832 44 81, faks (046) 834 85 05 Rzeczoznawca: Henryk Krupiński UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

NAVAL. Zawory kulowe Naval

NAVAL. Zawory kulowe Naval NAVAL Zawory kulowe Naval STALOWE ZAWORY KULOWE NAVAL Zawory kulowe NAVAL stosowane sà jako zawory odcinajàce w sieciach cieplnych i instalacjach ciep owniczych oraz w instalacjach olejowych, spr onego

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

6 Narz dzia. Wózki narz dziowe 6/39. Wózek narz dziowy. Wózek narz dziowy. Wózek narz dziowy

6 Narz dzia. Wózki narz dziowe 6/39. Wózek narz dziowy. Wózek narz dziowy. Wózek narz dziowy Wózki narz dziowe Wózek narz dziowy, odporna na zarysowania 4 szuflady wysuwane obustronnie, z prowadzeniem na koszyczkach kulkowych, z blokadà zapobiegajàcà przypadkowemu otwarciu si szuflady zamek centralny

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

WÓZEK PALETOWY Z WAG. 24 miesi ce. Gwarancja. Przemys, magazyn, sprzeda... Transport na terenie kraju GRATIS!

WÓZEK PALETOWY Z WAG. 24 miesi ce. Gwarancja.  Przemys, magazyn, sprzeda... Transport na terenie kraju GRATIS! Przemys, magazyn, sprzeda... Gwarancja 24 miesi ce Transport na terenie kraju GRATIS! Polska konstrukcja wagi wbudowany akumulator odporna przemys owa konstrukcja zapewniaj ca d ugotrwa e u ytkowanie wersja

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko.

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca. Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Zestawy kosiarkowe 9000 CV

Zestawy kosiarkowe 9000 CV Zestawy kosiarkowe 9000 9000 CV PL EasyCut 9000 CV, EasyCut 9000 zestaw kosiarkowy dla zwiększenia wydajności! Silne argumenty! EasyCut 9000 CV i 9000 firmy KRONE wydajne zestawy kosiarek zawieszanych

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Kosze/ System koszy 800

Kosze/ System koszy 800 Kosze/ System koszy 800 Podstawa kosza 800 Wymiary (mm) Kod elementu H H-325 G-550 L-800 ME-K04540800 H-325 G-550 L-950 ME-K04540950 H-325 G-550 L-1250 ME-K04541250 L G Kosz 800 Wymiary (mm) Kod elementu

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe

Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe Przeglàd rozwiàzaƒ/ Rega y sklepowe CF1280 Rega na pi ki System MEGA / CE-25 WysokoÊç od 1000 do 2500 mm SzerokoÊç pó ek od 1000 do 1330 mm G bokoêci pó ek 300, 600 mm 158 Belka 15x40 L-1330 CE-B00571330

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

NOVADISC NOVACAT. PÖTTINGER Przednie i tylne kosiarki dyskowe PL.1114

NOVADISC NOVACAT. PÖTTINGER Przednie i tylne kosiarki dyskowe PL.1114 NOVADISC NOVACAT PÖTTINGER Przednie i tylne kosiarki dyskowe 97+012.PL.1114 Perfekcyjnie tnące kosiarki dyskowe Podstawą wysokiej jakości paszy jest koszenie uwzględniające ochronę paszy. Najlepsze kopiowanie

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

NOVACAT NOVADISC. Kombinacje koszące POETTINGER Wszystkie informacje online

NOVACAT NOVADISC. Kombinacje koszące POETTINGER Wszystkie informacje online NOVACAT NOVADISC Kombinacje koszące POETTINGER 97+017.09.0314 Wszystkie informacje online NOVACAT X8 COLLECTOR Wydajna i efektywna praca Kombinacje koszące POETTINGER są wydajne i ekonomiczne. Wysoki komfort

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT Przednie i tylne kosiarki dyskowe Wszystkie informacje online 97+012.09.0813 Perfekcyjnie tnące kosiarki dyskowe Podstawą wysokiej jakości paszy jest koszenie uwzględniające

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój Kàtownik Êlusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Przeznaczenie: Uniersalne. 4601 4602 Kàtownik p aski Kàtownik ze stopkà Nr. d ugoêç ramion 4601 4602 przekrój 0100 100 x 70

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Rusztowania. przejezdne

Rusztowania. przejezdne Rusztowania przejezdne K A T A L O G MP-126 MP-102 Rama noêna: 2,00 x 1,50 m Masa: 13,04 kg Rama pionowa aluminiowa noêna o szerokoêci 1,50 m i wysokoêci 2,00 m do zaczepiania pomostów i st eƒ, antypoêlizgowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo