Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC"

Transkrypt

1 Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

2 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone majà swój znaczàcy wk ad w ywieniu zdrowych i wydajnych zwierzàt. Czynnikiem decydujàcym o wysokiej wydajnoêci w produkcji mleka jest wysokiej jakoêci pasza zielona. Pöttinger przy pomocy zaawansowanej techniki przyczynia si do produkcji wysokojakoêciowej paszy. Za o enie, e podstawà produkcji jest pasza o wysokiej jakoêci gwarantuje koszenie chroniàce darƒ. Najlepsze kopiowanie terenu, ma e straty paszy i precyzyjne funkcjonowanie maszyny bez zb dnego nak adu czasu pracy na jej obs ug to najistotniejsze wymagania praktyki. PrzymyÊlane i funkcjonalne rowiàzania zastosowane w maszynach w istotny sposób przyczyniajà si do podnoszenia jakoêci paszy. Precyzyjne ci cie, p ynnoêç pracy i stabilnoêç to cechy charakteryzujàce nowà generacj kosiarek NOVACAT i NOVADISC. JakoÊç na d ugie lata. 2

3 generacja Strona 4 5 Belka koszàca doskona e ostrza Strona NOVACAT Kombinacje koszàce Strona 6 7 Budowa i nap d Strona 24 NOVACAT Obs uga kombinacji koszàcej Strona 8 11 NOVADISC Kosiarki dyskowe tylne Strona 25 TaÊma poprzeczna - Collector w NOVACAT 8600 Strona NOVACAT Kosiarki dyskowe tylne Strona NOVACAT Spulchniacz Extra Dry Strona NOVACAT Kosiarki dyskowe czo owe Strona 21 NOVACAT classic Kosiarki czo owe Strona Dane techniczne i warianty wyposa enia Strona 32 Impressum 3

4 Belka kosząca nowy wymiar Sercem nowej generacji kosiarek dyskowych jest belka koszàca. Pöttinger tworzàc nowà belk za wzór obra rozwiàzania techniczne stosowane w kosiarkach b bnowych. Optymalny przepływ Czysty zbiór i optymalny przep yw masy zielonej przez elementy kosiarki stanowià wa ny warunek dla chroniàcej pasz techniki ci cia. Sp aszczone sto ki na dyskach koszàcych znacznie poprawi y przep yw masy zielonej i przyczyni y si do zwi kszenia lekkoêci uciàgu. Powierzchnia sto ków na dyskach koszàcych jest sp aszczona. Rozwiàzanie to pozwala na równomierny i p ynny przep yw masy zielonej, zmniejszajàc jednoczeênie zapotrzebowanie mocy. Zoptymalizowana przestrzeƒ przeciwostrzy: sp aszczona przednia strona belki pozwala na swobodny przep yw ziemi i oddziela jà od paszy. Dodatkowo ostrza pracujà w niewielkim odst pie do górnej kraw dzi belki i przeciwostrzy. Dzi ki temu jakoêç ci cia wy o enej trawy oraz wysuszonych i nienawo onych u ytków pozostaje na najwy szym poziomie. Zoptymalizowanie pokrycia torów ci cia no y da o czysty i równy obraz skoszonej àki. G adka dolna strona belki, zaokràglone p ozy robocze z zewnàtrz, wewnàtrz brak ostrych kraw dzi, najlepsza ochrona darni. 4

5 Doskonałe ostrza Aby no e mog y d ugo pracowaç w ci kich warunkach muszà odznaczaç si najwy szà jakoêcià. No e produkcji Pöttinger sà wykonane z wysokowartoêciowej stali no owej. Zoptymalizowana forma zapewnia precyzyjne ci cie. Wymiana ostrzy dzi ki systemowi szybkiej wymiany jest prosta i zabiera niewiele czasu. System szybkiej wymiany ostrzy to takie proste: System szybkiej wymiany ostrzy stanowi wyposa enie seryjne we wszystkich kosiarkach Pöttinger. Spr ynowy uchwyt umocowany w sworzniu ostrza przyciska ostrze do dysku tnàcego. Pewne i bezpieczne rozwiàzanie. Sworzeƒ ostrza jest przykr cony do dysku tnàcego i mo e byç wymieniony nak adem niewielkich Êrodków finansowych. Ârubunek jest obni ony i przez to zabezpieczony przed zabrudzeniem. 1. Przy pomocy specjalnego klucza nacisnàç w dó spr ynowany uchwyt. 2. Wyciagnàç ostrze i w o yç nowe. 3. Ostrze zostaje automatycznie zablokowane. Spr ysty uchwyt pewnie zabezpiecza osadzenie ostrza. Original Inside Oryginał jest nie do podrobienia Wysoka jakoêç materia u Niezawodne dzia anie Idealne dopasowanie gwarantujàce bezpieczeƒstwo Du a ywotnoêç zapewniajàca ekonomiczny sukces Gwarancja ciag oêci dostaw zapeniona przez dealer a Pöttinger Pami tajcie Paƒstwo przy zakupie o oryginalnych cz Êciach ze znakiem koniczynki. NOVACAT 305 H ED NOVACAT 306 F ED 5

6 Budowa i napęd bardzo wydajny i Wieloletnie doêwiadczenie, konsekwentne testy laboratoryjne i polowe by y podstawà podczas konstruowania nowej belki koszàcej. PrzemyÊlane szczegó y, wysokiej jakoêci materia i najlepsza obróbka podkreêlajà wyjàtkowoêç nowego produktu. 6 Budowa użytkowanie przez długie lata Hartowane dyski Owalne, p askie dyski koszàce wykonane z hartowanej drobnoziarnistej stali du a ywotnoêç. P aska budowa umo liwia p ynny, nie wymagjàcy du ej mocy przep yw masy zielonej. Koƒcówka wa ka Koƒcówka wa ka jest przykr cona do kó z batych. Ka da koƒcówka mo e byç tym samym niedrogo wymieniona na nowà. Uszczelnienie Os ona o ysk i Êrubunku sà perfekcyjnie uszczelnione przez gumowe pierêcienie uszczelniajàce. o yskowanie ywotne, u o one w dwóch rz dach skoêne o yska sto kowe o teoretycznym odst pie 60 mm gwarantujà najlepsze przejmowanie obcià eƒ spowodowanych uderzeniem tak jak przy osiach samochodowych. Ko a z bate Prostolinijny nap d kó czo owych z prawie jednakowej wielkoêci ko ami z batymi do nap du dysków i nap du poêredniego (44 i 35 z by). Dwustronna p aszczyzna styku z bów odcià a o yska kó z batych. Wszyskie ko a z bate sà hartowane i szlifowane p ynna praca i du a ywotnoêç. SzerokoÊç z bów 20 mm i zawsze dwa z by w u yciu. Najwy szej jakoêci materia Spawana, bez wewn trznej p ozy belka koszàca wykonana z najwy szej jakoêci stali. Perfekcyjna obróbka w centrum CNC. P ozy robocze Szerokie p ozy robocze z hartowanej stali borowej zapobiegajà gromadzeniu si ziemi oraz wy apujà uderzenia. Pöttinger oferuje to wyposa enie oczywiêcie w serii. Zu yte p ozy mo na atwo wymieniç. Na yczenie kosiarka mo e byç wyposa ona w dodatkowe p ozy robocze. P ozy wysokiego ci cia o du ym promieniu Na yczenie mo na zwi kszych wysokoêç ci cia z 50 do 80 mm przy pomocy p ozy wysokiego ci cia. P ozy wysokiego ci cia o du ym promieniu i szerokiej powierzchni roz o enia zapobiegajà zu yciu.

7 przemyślany Konserwacja łatwy dostęp atwa konserwacja dzi li budowie modu owej: ko a czo owe i o yska dajà si wymontowaç jako jednostka, du e otwory pozwalajà na atwy demonta mi dzykó. atwiej ju nie mo na. NOVACAT 8600 ED 7

8 Kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Maszyny rozstrzygajà o jakoêci paszy zielonej. W centrum zainteresowania le y czystoêç ci cia, ochrona darni i du a wydajnoêç pracy. Tworzàc nowà kosiark dyskowà NOVA- DISC specjalista od maszyn zielonkowych Pöttinger spowodowa poruszenie na rynku maszyn koszàcych. Lekka kosiarka o du ej wydajnoêci i lekka w uciàgu. Monta i demonta Dzi ki regulowanym sworzniom kosiark mo na szybko i atwo zamontowaç na ró nych ciagnikach. 3-pkt-zaczep tylny kat. II. Do ciagników o du ych szerokoêciach lub wyposa onych w ko a bliêniacze mo na zastosowaç kozio zawieszenia. Âlad zewn trzny mm Âlad zewn trzny mm Nap d kosiarka bez p ozy wewnetrznej Lekka belka bez p ozy wewn trznej jest osobliwoêcià na rynku. Nap d belki znajduje si za pierwszym dyskiem tnàcym. Rozwiàzanie to gwarantuje p ynne koszenie bez powstawania zatorów. Efektywna i spokojna praca nap du w postaci pasków klinowych. Monta masywny spawany element zapewnia du a noênoêç. Zabezpieczenie p. najazdowe komfort i bezpieczeƒstwo Seryjne, mechaniczne zabezpieczenie p. najazdowe wychyla maszyne przy najeêdzie na przeszkod i powraca do po o enia pierwotnego po przejechaniu kilku metrów wstecz. Ochrona i komfort w jednym. 8

9 Odłożenie pokosu czysty ślad NOVADISC 400 Obustronne b bny porzàdkujàce troszczà si o w aêciwe od o enie pokosu i czysty Êlad równie na stoku. Interesujàcy szczegó na yczenie przy kosiarkach NOVADISC 400: mo liwoêç podzielenia pokosu lub roz o enia go na ca ej szerokoêci. Rozdzielenie pokosu osiàga si przez zastosowanie dwóch b bnów wspomagajàcych. Ciagnik nie przeje d a pokosu, jedzie po czystm Êladzie. Odcià enie spr ynowe koszenie chroniàce darƒ Przez zmian wysokoêci zawieszenia na podnoêniku hydraulicznym ciagnika mozna p ynnie regulowaç roz o enie nacisku. Optymalne ustawienie spr yn odcià ajàcych gwarantuje znakomite odcià enie belki koszàcej. Równie w ekstremalnych warunkach pracy, takich jak na stoku (45 w przód do 30 w ty ) zachowane jest równomierne roz o enie nacisku. Dodatkowo regulowana spr yna na ramieniu troszczy si o perfekcyjne odcià enie ca kowite (oprócz NOVADISC 400). NOVADISC 350 9

10 Kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Obs uga maszyny bez koniecznoêci wysiadania zosta a urzeczywistniona w kosiarce dyskowej NOVADISC. Wszyskie funkcje robocze sà obs ugiwane z kabiny ciàgnika. Pozycja robocza DISC- technika podnoszenia Na uwrociach nie ma koniecznoêci uruchamiania podnoênika ciagnika. Dzi ki temu po opuszczeniu maszyny nie trzeba korygowaç ustawienia. Proste podniesienie mechanizmu sterujàcego a do ustawionej wysokoêci. Z niewielkim wyprzedzeniem czasowym najpierw osiada zewn trzna cz Êç belki chroniàc w ten sposób darƒ. Pozycja transportowa bezpieczne rozwiązanie Podnoszenie belki odbywa si przy pomocy mechanizmu sterujàcego jednostronnego dzia ania; nie ma koniecznoêci uruchamiania podnoênika. Belka jest blokowana mechanicznie. Blokada jest zwalniania przez pociàgni cie linki. OÊ wahliwa kosiarki jest po o ona bardzo nisko. Dzi ki temu osiàgni to ma à wysokoêç transportowà. W kosiarakach NOVADISC 400 belka sk ada si w po owie ciàgnika. Rozwiàzanie to poprawia roz o enie ci aru i redukuje wysokoêç transportowà do 3,98 m. Drugi cylinder jednostronnego dzia ania ustawia kosiark ponownie w pozycji roboczej. Os ony ochronne atwa konserwacja Os ony sà wzmocnione i bardzo odporne na przedarcie. Zarówno os ona przednia (system szybkiej wymiany ostrzy) jak równie os ona boczna (dla ma ej wysokoêci transportowej) sà sk adane. NOVADISC 350 NOVADISC

11 NOVADISC 400 NOVADISC

12 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Wybór odpowiedniej maszyny i prawid owe jej ustawienie w decydujàcy sposób wp ywajà na jakoêç paszy. Podstawowe warunki, jakie musi spe niaç dobra kosiarka to dobre kopiowanie terenu, czyste ci cie i w aêciwa wysokoêç ci cia. Nowoczesne rozwiàzania techniczne zastosowane w kosiarce dyskowej tylnej NOVACAT bez wàtpienia spe niajà te warunki. Montaż i napęd Monta i demonta : dzi ki regulowanym sworzniom zaczepu kosiark mo na szybko i sprawie agregowaç z ro nymi typami ciagników. 3-pkt-zaczep tylny Kat. II, na yczenie Kat. III, szer. II SzerokoÊç Êladu ciagnika równie nie odgrywa tu adnego znaczenia. Kosiark mo na przesuwaç w bok na ramie noênej, wykorzystujàc przez to optymalnie ca à szerokoêç koszenia. Nap d Efektywny nap d: wa ek przegubowy przek adnia kàtowa przegub podwójny w b bnie porzàdkujàcym ko o czo owe pierwszego dysku. Gwarnacja spokojnej pracy. Sprzeg o Êlizgowe i wolne ko o chronià przed uszkodzeniami.. Obroty nap du: NOVACAT 225 do 305: NOVACAT 350: 540 obr/min 1000 obr/min Nap d Wydajny nap d belki koszàcej. Podwójny przegub w wewn trznym b bnie porzàdkujàcym zabezpiecza prawid owe po àczenie miedzy przek adnià kàtowà i przek adnia kó czo owych. Przek adnie pracujà w kàpieli olejowej i nie wymagajà konserwacji. 12

13 Dwustronne mocowanie belki Dwustronne mocowanie belki zwi ksza stabilnoêç kosiarki i chroni przed skr ceniami. Ochrona kó z batych i o ysk. Spokojna praca i du a ywotnoêç. NOVACAT 265 H ED 13

14 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Darƒ musi podlegaç ochronnie. Optymalne dopasowanie do nierównoêci terenu i równomierne roz o enie nacisku to podstawowe wymagania stawiane przez praktyków. Centralne zawieszenie kosiarki w kombinacji z regulacjà roz o enia nacisku zapewnia ochron darni na ca ej szerokoêci koszenia. Efektywne odciążenie sprężynowe pływające cięcie Dwie mocne spr yny majà za zadanie równomiernie roz o yç nacisk na ca ej szerokoêci belki. 28 % 225 kg si a nacisku = 100% 54 % Przy 70 kg si y nacisku: Moc uciàgu = 28% Sciàganie na bok = 54% Roz o enie nacisku belki podlega 6-stopniowej regulacji i odbywa si przez prze o enie sworznia bez u ycia narz dzi. Regulacja jest powiàzana z wyposa eniem kosiarki w formierz pokosu lub spulchniacz. Ustawienia: Suche, twarde gleby: zwi kszenie si y nacisku, aby kosiarka przy du ych predkoêciach jazdy nie podskakiwa a. Wilgotne, mi kkie gleby: zmniejszenie si y nacisku dla lepszego kopiowania nierównoêci terenu. Wyposażenie praktyczne Os ona boczna, którà mo na r cznie odblokowaç, unieêç w gór i zablokowaç. Praktyczna skrzynka na narz dzia w rurze ramy. Wychodzàce w przód, zewn trzne p ozy robocze chroniàce dyski przez uszkodzenieami oraz ochraniajàce darƒ. Obustronne tarcze pokosu w wyposa eniu seryjny (w NOVACAT 225 H tylko zew.). 14

15 Zawieszenie centralne kopiowanie terenu W kosiarkach NOVACAT z zawieszeniem centralnym belka koszaca jest odcià ona na ca ej szerokoêci koszenia. W porównaniu z konwencjonalnym zawieszeniem bocznym przy zawieszniu centralnym nast puje mocna redukcja si a Êciàgania w bok i opóru poêlizgu. Dzi ki temu zapotrzebowanie na si ciàgu maleje - ewenement w kosiarakch wyposa onych w spulchniacz! Du e pole wychylenia Du e pole wychylenia stanowi szczególnà zalet na nierównym i stromym terenie. Dzi ki centralnemu zawieszeniu kosiarka szybciej reaguje na zmieniajàce si warunki. NOVACAT 305 H 15

16 Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Codzienna praca kosiarkà musi byç mo liwe jak najbardziej komfortowa. Bezpieczeƒstwo, atwoêç obs ugi oraz optymalna pozycja robocza i transportowa to podstawowe zadania, jakie postawi a przed sobà firma Pöttinger. Zabezpieczeniem p. najazdowe niezawodne w działaniu Przy napotkaniu na przeszkod kosiarka odchyla si w ty. Si a wyzwolenia podlega regulacji. Mechaniczne: Si a wyzwalania regulowana przez zespó spr yn talerzowych. Dwa haki zaczepione o siebie wzajemnie wyhaczajà si przy powstaniu przecià enia. Do transportu po drogach nast puje z kabiny ciagnika zwolnienie sworzenia blokujàcego i belka mo e zostaç odchylona. Hydrauliczne: zabezpieczenie p. najazdowe i urzàdzenie wychylenia po àczone w jednym systemie. Przy wystapieniu przecià enia lub napotkaniu na przeszkod kosiarka wychyla si, po czym dzieki mechnizmowi sterowania powraca do pozycji roboczej. Gdy kosiarka jest wychylona do transportu po drogach bezpieczeƒstwo zapewnia specjalna blokada. Podnoszenie na uwrociach: Podczas podnoszenia maszyny na uwrociach nie ma potrzeby uruchamiania podnoênika ciàgnika. Z tego wzgl du ustawienie opuszczonej maszyny nie musi byç korygowane. Unoszenie w gór nast puje przez mechanizm sterujàcy jednostronnego dzia ania. 16

17 Podnoszenie maszyny do transportu Maszyna jest podnoszona przez cylinder hydrauliczny jednostronnego dzia ania. Nie ma potrzeby uruchamiania podnoênika ciagnika. Podnoszenie w bok: ustawienie belki w pozycji poziomej z boku ciagnika. Do transportu w celu zmniejszenia wysokoêci transportowej mo na z o yç os on bocznà. Wychylenie w ty : idealna pozycja do przewo enia kosiarki przez wàskie i niskie przejazdy. Dobra widocznoêç z ty u. Wychylenie w ty i do góry: kosiarka znajduje si blisko ciagnika; mniejsze odcià enie przedniej osi. Wa ek przegubowy mo e si obracaç w ka dej pozycji, co zapobiega jego uszkodzeniu. Spr yna jest blokowana mechanicznie przez zapadk, po zamkni ciu zapadki kosiarke mo na bez problemu zamontowaç lub zdemontowaç z ciagnika. NOVACAT 305 H ED 17

18 Kosiarki czołowe NOVACAT Równomierny wzrost trawy mo e byc osiàgniety tylko przy zastosowaniu ochronnej techniki koszenia.,,p ywajàce ci cie,, to ju od dawna znak firmowy kosiarek Pöttinger. Skuteczny system odcià enia, wahliwe zawieszenie i optymalne kopiowanie terenu to typowe cechy kosiarek Pöttinger. Montaż Pozycja elementu centralnego na trapezowatej formy noêniku wzd u nym podlega regulacji. Punkt ci zkoêci przez to, niezale nie od tego czy kosiarka jest wyposa ona w spulchniacz czy tez nie jest, zawsze znajduje si mo liwie blisko ciàgnika. Szybkosprz gi gwarantuja bezpieczny i szybki monta kosiarki na ciagniku. Trójkàt Weista Kat. II. Kopiowanie nierownoêci terenu par excellence Istotnym elementem perfekcyjnego kopiowania nierównoêci terenu jest element centralny. 3-pkt zawieszenie o yskowane przez przeguby kuliste umo liwia ruch wahliwy kosiarki w wielu wymiarach. Belka koszàca jest przez to dok adnie prowadzona nad nierównoêciami terenu. W elemencie centralnym umieszczono regulowane spr yny stabilizujace, które podczas transportu ustawiajà kosiarke w pozycji centralnej. Nap d Nap d nastepuje przez obracajàcà si w prawo lub lewo przek adni. 18

19 Hydrauliczne odciążenie belki koszącej Równomierny wzrost trawy mo e byc osiàgniety tylko przy zastosowaniu ochronnej techniki koszenia. Hydrauliczny system odcià enia Pöttinger a umo liwia osiàgni cie przys owiowego ju p ywajàcego ci cia i tworzy perfekcyjny obraz skoszonej aki. Zintegrowany w koêle zawieszenia cylinder hydrauliczny przejmuje w po àczeniu z zbiornikiem gazu funkcje odcià enia. Cisnienie gazu mo na regulowaç hydraulicznie (odczyt na manometrze). Fakty mówià same za siebie: odcià enie hydrauliczne umo liwia dokonywanie zmian w sile nacisku na pod o e. Odcià enie hydrauliczne w kosiarkach ze spulchniaczem stanowi wyposa enie seryjne. NOVACAT 306 F ED 19

20 Kosiarki czołowe NOVACAT W zale noêci od warunków pracy kosiarka czo owa mo e byç wyposa ona w formierz pokosu lub spulchniacz. Szybko, awto i bez zb dnych komplikacji to efekt pracy in ynierów Pöttinger a. Spulchniacz i belka koszàca posiadajà oddzielne nap dy. Ka dy z zespo ów nap dzajàcych jest wyposa ony we w asne zabezpieczenie. Równomierne roz o enie ci aru na ca a kosiark, jak równie optymalne przeniesienie si y do belki koszàcej lub spulchniacza mówia same za siebie. Kosiarki czo owe sà wyposa one w spulchniacz lub formierz pokosu. Demonta nast puje beznarz dziowo. Dla optymalnego dopasowanie do ciàgnika, blachy pokosu sà przesuwane wzd u nie. Perfekcyjne formowanie pokosu Zewn trzne dyski koszàce obracajà si parami do wewnàtrz. Formierze pokosu odk adajà skoszona pasz na luêny, przewiewny pokos. Ustawienie àdanej szerokoêci pokosu odbywa si przy pomocy dêwigni. Na yczenie dodatkowe tarcze pokosu. Mo liwoêç zmiany liczby obrotów spulchniacza W zale noêci od rodzaju koszonej masy zielonej istnieje mo liwoêç zmiany pr dkoêci pracy spulchniacza: 940 lub na yczenie 710 obr/min. NOVACAT 306 F ED 20

21 Kosiarki czołowe NOVACAT classic Redukcja ci aru tak brzmi dewiza rozwoju przy nowych kosiarkach czo owych NOVACAT 306 F classic. Krótka konstrukcja i lekkie materia y to cechy szczególne tych kosiarek. Redukcja ci aru Ci ar kosiarki czo owej zosta zredukowany przez zastosowanie os on bocznych z aluminium. Skrócony kozio zawieszenia Cechà charakterystycznà wersji Classic jest skrócony kozio zawieszenia. Kosiarka znajduje si bli ej ciàgnika. Przek adnia zosta a przesuni ta do do u, co zmniejszy o odchylenie katowe wa ka przegubowego. Indywidualnie regulowane tarcze pokosu Formierze pokosu mo na po obu stronach belki koszàcej indywidualnie przestawiaç. Odcià enie spr ynowe System odcià enia zastosowany w tych kosiarkach charakteryzuje prostota i u ytecznoêç. Dwie moce spr yny zapewniajà równomierne roz o enie nacisku na ca ej szerokoêci belki. Si a nacisku belki jest regulowana przez proste i szybkie ustawienie d ugoêci aƒcucha. NOVACAT 306 F classic 21

22 Kombinacje koszące NOVACAT Kombinacj kosiarek dyskowych NOVACAT 7800 lub 8600 o szerokoêci roboczej do 8,30 m firma Pöttinger oferuje jako ekonomicznà alternatyw dla drogich specjalistycznych pojazdów. Za o eniem konstruktorów nie by o stworzenie maszyngigantów, lecz osiàgni cie maszyny o jak najlepszych parametrach ekonomicznych. Dzi ki wykorzystaniu posiadanego ciagnika inwestycja zwraca si du o szybciej ni przy zakupie drogich kosiarek samojezdnych. Najwy sza jakoêç ci cia, lekkoêç uciàgu i stabilnoêç postawi y kombinacje koszàce w czo ówce klasy tego typu kosiarek. Alternatywa Kombinacja koszàca mo e byç stosowana zarówno jako po àczenie kosiarek przód-/ty jak równie jako po àczenie wszystkich kosiarek z ty u lub w przodzie. Kombinacja przód -ty Optymalne roz o enie ci aru i najlepsza praca na stoku. Kosiarka zawieszona z przodu jest niezale na od dwóch kosiarek z boku. 3 mo liwoêci zastosowania po àczonych kosiarek ca a kombinacja z ty u ciagnika wyposa onego w rewers ca a kombinacja pod àczona do samojezdnego pojazdu noênego Najlepsza kontrola wszystkich kosiarek. Du a zwrotnoêç równie na ma ych powierzchniach. Zabezpieczenie p. najazdowe Przy napotkaniu na przeszkod boczne kosiarki odchylajà si w ty, po czym hydraulicznie sà ustawione ponownie do pozycji roboczej. Obs uga na uwrociach We wszystkich trzech kosiarkach wmontowany jest cylinder hydrauliczny. Na uwrociach nie ma zatem koniecznoêci uruchamiania hydrauliki ciàgnika. Po powrocie kosiarek do pozycji roboczej nie trzeba korygowac ich ustawienia. Pozycja transportowa Do transportu po drogach obydwie kosiarki boczne sà ustawiane w pozycji pionowej, kosiarka czo owa jest zaê unoszona w gór. SzerokoÊç transportowa nie przekracza trzech metrów. WysokoÊç transportowà zredukowaç sk adajàc boczne os ony. 22

23 Pływające cięcie Budowa OÊ noêna mo e byç przestawiona i tym samym dopasowana do ciàgnika. Kosiarki sà ulokowane mo liwie blisko ciagnika, przez co uzyskano dobre roz o enie ci aru a ma e odcià enie osi skr tnej. Efektywne odcià enie Dwie mocne spr yny gwarantujà,,p ywajàce ci cie,, i majà za zadanie równomiernie roz o yç nacisk na ca ej szerokoêci belki. Roz o enie nacisku belki podlega 6-stopniowej regulacji i odbywa si przez prze óo enie sworznia bez u ycia narz dzi. Hydrauliczne odcià enie NOVACAT jest zintegrowane w kosiarkach czo owych. Nap d Kosiarki sà nap dzane przez centralnà przek adni. Ka da kosiarka jest wyposa ona w zabezpieczenie p.przecià eniom. NOVACAT 8600 ED 23

24 Kombinacje koszące NOVACAT Jedyna w swoim rodzaju obs uga komfortowa stosowana przez Pöttinger a przynios a mu zas u one uznanie. Kombinacja koszàcà jest oferowana równie z systemem obs ugi ISOBUS. Nowy standard w technice rolniczej. Obsługa Direct control Elektrohydrauliczna obs uga komfortowa Direct Control stanowi wyposa enie seryjne. Funkcje kosiarek mogà byç uaktywnianie bezpoêrednio. Sterowanie Load Sensing stanowi wyposa enie dodatkowe. System obsługi przyszłości ISOBUS System ISOBUS umo liwia obs ug wszystkich zawieszanych i ciagnionych urzàdzeƒ przez jeden terminal niezale nie od marki urzàdzenia. Najistotniejsze zalety tego systemu to: przejrzysta obs uga wszystkich maszyn przy pomocy jednego terminalu, kontrola parametrów pracy, automatyzacja procesów pracy oraz u yteczne gromadzenie i obróbka danych. W Menu Work podane sà informacje o stanie maszyny (kosiarka opuszczona, podniesiona). W Menu Set mo na dokonaç ró nych ustawieƒ (system hydrauliczny, warianty liczby obrotów, ). W Menu Data zapisane sà roboczogodziny i licznik hektarów. 24

25 Collector taśma poprzeczna w NOVACAT 8600 Podczas zielonych niw Odciążenie kosiarki istotna jest elestycznoêç rozwiàzaƒ. WydajnoÊç po àczonà ze zmiennà szerokoêcià pokosu Pöttinger oferuje na du e powierzchnie u ytków zielonych. Kombinacja koszàca mo e byç wyposa ona TaÊma poprzeczna jest zaczepiona na 3-pkt i mo e byç w kilka minut zdemontowana i od o ona na specjalnych podporach. Demonta taêmy prowadzi do redukcji ci aru kosiarki. Odcià enie obydwu taêm nast puje przez regulowame spr yny. Kopiowanie terenu przez kosiark nie jest dzi ki temu zak ócane. TaÊma poprzeczna jest wyposa ona we w asnà hydraulik i tym samym nie obcià a hydrauliki ciagnika. P ynna regulacja pr dkoêci taêmy. w taêm poprzecznà. Odk adanie pokosu Pokos mo e byç od o ony na trzy rózne sposoby: trzy pojedyncze pokosy, jeden szeroki pokos lub jeden du y pokos. Komfortowa obs uga Power Control jako wyposa enie seryjne Podnoszenie taêmy odbywa si albo przy pomocy kosiarki bocznej lub niezale nie przez system obs ugi Power Control. Na wyêwietlaczu ukazuje si aktualny stan maszyny. Automatyczny licznik hektarów i kontrola obrotów spulchniacza sà zintegrowane. Sterowanie Load Sensing na yczenie. NOVACAT 8600 ED collector 25

26 Spulchniacz Extra dry (ED) Ka dy praktyk wie, e uzyskanie dobrych wyników ekonomicznych w produkcji mleka mo na osiàgnàc wy àcznie przy pomocy wysokowartoêciowej paszy zielonej. Wi cej energii w zielonej paszy podnosi wydajnoêç w produkcji mleka i obni a koszty paszy terêciwej. Spulchniacz Extra dry, opracowany wspólnie z Instytutem Techniki Rolniczej IMAG-DLO w Wageningen Extra dry urzàdzenie do szerokiego rozrzucania pokosu Rotor przepuszcza pasz przez urzàdzenie do szerokiego rozrzutu. Blachy rozdzielajà mas zielonà na ca à szerokoêc koszenia. Ka da blacha mo e byç ustawiona indywidualnie. Pasza jest równo i luêno rozrzucona na ca ej szerokoêci. Extra dry formowanie pokosu W celu formowania pokosu obydwie balchy pokosu i blachy zewn trze sà odchylane do Êrodka. SzerokoÊç pokosu okreêla ustawienie balch. Nap d rotora Przeniesienie si y nast puje bezpoêrednio z nap du belki koszàcej przez paski klinowe na rotor. Dzi ki temu nie potrzebny jest dodatkowy nap d katowy. Trzymywany przez spr yne napinacz paska z szerokà rolkà gwarantuje nawet przy du ych przecià eniach p ynne przenosznie si y. atwy do poluzowania, paski klinowe mo na bez problemu szybko zdemontowaç. System jesy chroniony przed przedostaniem si paszy. Liczba obrotów spulchniacza mo e byç dobrana odpowiednio do rodzaju paszy. 940 obr/min zapewniajàce agresywnà prac spuchniacza lub 710 obr/min dla spokojnego, delikatnego spulchniania. (Holandia) to najlepsza droga do osiàgni cia sukcesu ekonomicznego. Jednoosobowy demonta na yczenie Gdy spulchniacz nie jest chwilowo potrzebny, mo na go szybko zdemontowaç. Do demonta u potrzebna jest tylko jedna osoba 1. Wyjàç sworznie szybkoz acza 2 Zdjàç paski klinowe nap du rotora 3 Podjechaç pod spulchiacz wózkiem,wysunàç spuchniacz gotowe. fartuch pokosu formierz pokosu spulchniacz walcowy spulchniacz,,extra dry,, 26

27 Spulchniacz Stalowe palce w formie litery V wykonane z hartowanej stali gwarantujà p ynny przep yw masy zielonej i odznaczajà si du à ywotnoêcià. Palce sà o yskowane w elementach gumowych. Palce sà spiralnie uporzàdkowane na walcu spulchniacza. Palce z tworzywa sztucznego wyst pujàce w kosiarkach NOVACAT 225 ED i 265 ED przyczyniajà si do zmniejszenia ci aru maszyny, a tym samy umozliwiajà prace tych kosiarek z l ejszymi ciàgnikami. Spulchniacz walcowy idealnie nadaje si do lucerny i koniczyny. Nowy profil ma form spirali. U o one naprzeciwlegle walce zgniatajà równomiernie odygi i odk adajà równy dywan masy zielonej. Obydwa walce sà nap dzane. Stopieƒ intensywnoêci spulchniania jest regulowany po o eniem górnego ruchomego walca. NOVACAT 8600 ED 27

28 Spulchniacz Extra dry Spulchnianie polega na Êcieraniu warstwy wosku z liêcia. Nast pnie nast puje szerokie rozrzucenie pokosu. Zalety spulchniania: Krótszy czas schni cia na polu, mniejsze ryzyko pogodowe. Wzrost zawartoêci energii do 10 % oszcz dnoêç paszy treêciwej. Lepsza jakoêç kiszonki przez szybki spadek wartoêci PH. Brak koniecznoêci przetrzàsania powoduje oszcz dnoêç czasu i upraszcza proces niwny. Ochronne spulchnianie zmniejsza straty pasz o delikatnieszych liêciach wy sza zawartoêç bia ka w kiszonce. Rzadsze przeje d anie po polu chroni pasze i darƒ. Wynikajàca z tego oszcz dnoêç kszta tuje sie na poziomie do 150 E na hektar i rok. IntensywnoÊc spulchniania Od bardzo delikatnego spulchniania (lucerna) do intensywnego spulchniania przestawienie przy pomocy dêwigni. Dzi ki naspawanym listwom na blasze uderzeniowej spulchniacza mozna awto ustawiç stopieƒ spulchniania. 28

29 Dane techniczne NOVADISC kosiarki dyskowe tylne NOVADISC Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 225 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 30 / kg 265 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 37 / kg 305 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 44 / kg 350 3,46 m 8 3,4 ha/h 1,70 2,50 m 52 / kg 400 3,88 m 9 3,9 ha/h 59 / kg NOVACAT kosiarki dyskowe tylne NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 225 H 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 37 / kg 225 H ED/CRW 2,20 m 5 2,2 ha/h 0,90 1,30 m 44 / kg 265 H 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 44 / kg 265 H ED/CRW 2,62 m 6 2,6 ha/h 1,10 1,70 m 52 / kg 305 H 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 52 / kg 305 H ED/CRW 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,30 2,10 m 59 / kg 350 H 3,46 m 8 3,4 ha/h 1,70 2,50 m 59 / kg NOVACAT kosiarki dyskowe czołowe NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Szer pokosu Ciàgnik od kw/km Ci ar 266 F 2,62 m 6 2,6 ha/h 0,90 1,70 m 37 / kg 266 F ED/CRW 2,62 m 6 2,6 ha/h 0,90 1,70 m 44 / kg 306 F classic 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 44 / kg 306 F 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 44 / kg 306 F ED/CRW 3,04 m 7 3,0 ha/h 1,10 2,10 m 52 / kg NOVACAT kombinacje koszące NOVACAT Szer robocza Dyski WydajnoÊç Ciàgnik od kw/km Ci ar ,48 m 2 x 6 8,0 ha/h 74 / kg 7800 ED/CRW 7,48 m 2 x 6 8,0 ha/h 92 / kg ,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 81 / kg 8600 ED/CRW 8,30 m 2 x 7 10,0 ha/h 99 / kg Zastrzega si prawo do zmian, wyposa enie ró ne w zale noêci od kraju. 29

30 NOVADISC Zaczep Obroty nap du 540 obr/min Obroty 100 obr/min Tarcze pokosu zew. 225 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 265 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 305 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 350 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie 400 Kat. II Seria Na yczenie Na yczenie NOVACAT 225 H / H ED / H CRW Kat. II Seria Na yczenie Seria 265 H / H ED / H CRW Kat. II Seria Na yczenie Seria 305 H / H ED / H CRW Kat. II/Kat. III Seria Na yczenie Seria 350 H Kat. III Na yczenie Seria Seria 266 F / F ED / F CRW Weiste Kat. II Na yczenie Seria Na yczenie 306 F / F ED / F CRW Weiste Kat. II Na yczenie Seria Na yczenie 7800 / 7800 ED Kat. III Weite II Seria Na yczenie 8600 / 8600 ED Kat. III Weite II Seria Na yczenie NOVACAT Zaczep Kat III Hydrauliczne wychylenie Spulchniacz ED / CRW Os ona tylna 225 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 265 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 305 H Na yczenie Na yczenie Na yczenie Seria 350 H Seria Seria Seria 225 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 265 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 305 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 265 H ED / H CRW Na yczenie Na yczenie Seria Na yczenie 305 H ED / H CRW Seria Na yczenie Seria Na yczenie 266 F Na yczenie Seria 266 F ED / F CRW Seria Na yczenie 306 F classic Seria 306 F Na yczenie Seria 306 F ED / F CRW Seria Na yczenie 7800 Seria Seria Na yczenie Seria 7800 ED Seria Seria Seria Na yczenie 8600 Seria Seria Na yczenie Seria 8600 ED Seria Seria Seria Na yczenie 30