VRM Monitor. Pomoc online

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VRM Monitor. Pomoc online"

Transkrypt

1 VRM Monitor pl Pomoc online

2

3 VRM Monitor Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Ogólne informacje o systemie 3 3 Getting started Uruchamianie programu VRM Monitor Uruchamianie programu Configuration Manager 4 4 Rejestry konfiguracji 4 5 Używane ikony 5 6 Usuwanie zadań 5 7 Interfejs użytkownika strona Przegląd strona Info strona Zadania strona Rejestry strona Eksport rejestru strona Eksport prędkości transmisji strona Przegląd strona Dane kamery strona Odtwórz ponownie strona Przegląd lokalizacji docelowych strona Lokalizacja docelowa strona Przegląd jednostek LUN strona LUN 12 1 Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za instalację, konfigurację i użytkowanie programu VRM Monitor. 2 Ogólne informacje o systemie Program VRM Monitor służy do monitorowania stanu systemu VRM przy użyciu dowolnego komputera PC w sieci. VRM Monitor przekazuje informacje do systemu VRM i ma ograniczone opcje odtwarzania nagrań. Nie można skonfigurować systemu VRM za pomocą programu VRM Monitor. UWAGA! Do prawidłowego działania moduł potrzebuje przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej. Sprawdzić ustawienia zapory systemu Windows. Ustawienia domyślne mogą uniemożliwiać wyświetlanie podgląd obrazów na żywo. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

4 4 pl Getting started VRM Monitor UWAGA! Aby umożliwić odtwarzanie z poziomu modułu VRM Monitor, należy najpierw zainstalować pakiet Video SDK V. 4.4x. Funkcja odtwarzania nie współpracuje prawidłowo z pakietem Video SDK V. 5.x. 3 Getting started Configuration Manager to program służący do konfiguracji i dostosowania systemu VRM. Można go także instalować na innych komputerach mających dostęp sieciowy do komputera z uruchomionym serwerem VRM Server oraz do zarządzanych urządzeń. 3.1 Uruchamianie programu VRM Monitor 1. Otworzyć przeglądarkę Internet Explorer w komputerze PC, który ma dostęp przez sieć do komputera z serwerem VRM Server. 2. W polu adresu przeglądarki należy wpisać adres IP komputera z serwerem VRM Server i nacisnąć przycisk <ENTER>. W przypadku uruchamiania programu VRM Monitor w komputerze z serwerem VRM Server należy wprowadzić adres IP lokalnego hosta, a po nim numer portu, jeśli jest inny niż port 80: number>/ 3. Dostęp do usługi VRM Monitor mają tylko osoby uprawnione. Dlatego też użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora. Użytkownik nie może wyświetlić nagrań, jeżeli nie posiada odpowiednich uprawnień. UWAGA! Dane logowania należy traktować jako poufne. Hasło nie powinno być zapisane w przeglądarce. Funkcje opisane w następnych częściach są teraz dostępne. Po lewej stronie zostanie wyświetlony pasek nawigacyjny. Kliknąć odpowiednią pozycję. Informacje są wyświetlane po prawej stronie ekranu. 3.2 Uruchamianie programu Configuration Manager W celu uruchomienia programu: Kliknąć przycisk Start, wskazać kolejno Programy i Bosch Configuration Manager, a następnie kliknąć Configuration Manager. UWAGA! Jeśli z komputera, w którym działa usługa VRM Server, korzysta jednocześnie wiele programów Configuration Manager, konfiguracja VRM może być niespójna. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której różne osoby jednocześnie dokonują zmian w konfiguracji. 4 Rejestry konfiguracji Okno główne > > karta Serwis > karta Zaawansowane 1. Zaznaczyć wszystkie żądane opcje rejestracji plików. 2. Kliknąć przycisk. Rejestry można eksportować w plikach zip, używając programu VRM Monitor. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

5 VRM Monitor Używane ikony pl 5 5 Używane ikony Poniższa tabela zawiera zestawienie ikon używanych w programie VRM Monitor. Kliknięcie powoduje ponowne załadowanie obrazu z kamery. Komunikat rejestru informacji Komunikat rejestru błędu Komunikat rejestru ostrzeżenia Komunikat związany z konfiguracją Komunikat związany z licencją Komunikat związany z rejestrem Komunikat związany z kamerą / nadajnikiem Komunikat związany z pamięcią Komunikat związany z systemem 6 Usuwanie zadań Okno główne > System > Zadania Można usuwać pozycje z listy dostępnych zadań. 1. Kliknąć, aby zaznaczyć pozycję. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, kliknąć Wszystkie. 2. Kliknąć przycisk Usuń. Tematy pokrewne Punkt 7.3 strona Zadania, Strona 7 7 Interfejs użytkownika Niniejszy rozdział zawiera informacje o wszystkich oknach dostępnych w programie VRM Monitor. 7.1 strona Przegląd Ścieżka dostępu: wybrać kolejno System > Przegląd Zostanie wyświetlony przegląd stanu systemu VRM. System Czas Czas systemowy w komputerze z serwerem VRM Server. Czas działania VRM Czas od rozpoczęcia działania serwera VRM. Czas działania systemu Czas od rozpoczęcia pracy komputera. Całkowita prędkość transmisji Średnia ogólna szybkość transmisji w systemie. Obejmuje stan ruchu komunikatów odbieranych z narzutem protokołu. Prędkość transmisji danych Średnia szybkość transmisji danych w systemie. Zawiera odebrane obrazy, dźwięki i metadane. Średni czas przechowywania Średni czas zachowania nagrań (w dniach). Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

6 6 pl Interfejs użytkownika VRM Monitor Uwaga: Szybkość transmisji danych waha się, na przykład w związku ze zmianą trybu z dziennego na nocny lub ustawieniami harmonogramu. Z tego powodu zmienny jest też średni czas przechowywania. Wyświetlacz graficzny Przedstawia częstotliwość zapisu w okresie do 3 miesięcy. Pojemność Razem Łączna pojemność wszystkich jednostek LUN włącznie z zapasowymi, tylko do odczytu i jednostkami z danymi krótkotrwałymi. Gotowy Pojemność wszystkich standardowych jednostek LUN wraz z blokami chronionymi oraz blokami, w których nie przekroczono minimalnego czasu przechowywania. Zapasowe jednostki LUN, jednostki LUN z danymi tymczasowymi i jednostki LUN tylko do odczytu nie są uwzględniane. Dostępne Pojemność standardowych jednostek LUN, w których przekroczono minimalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie są przydzielone do urządzeń. Chronione Używana pojemność ręcznie chronionych bloków. Informacje dotyczące wykrywania Stan Wstępne wykrywanie oznacza, że trwa proces skanowania w poszukiwaniu zmian, które nastąpiły w czasie, gdy program VRM nie działał. Działanie rozpoczyna się po zakończeniu sprawdzania. Pełne wykrycie początkowe oznacza, że proces początkowego skanowania nie może być uruchomiony z powodu braku danych. System podlega całościowemu skanowaniu, zanim będzie możliwe uruchomienie programu VRM. Pełne wykrycie oznacza, że proces skanowania został ukończony. Następuje uruchomienie pełnego sprawdzenia sprawności systemu. Część nagrań może być nieaktualna. Zakończono oznacza, że proces skanowania został pomyślnie ukończony i system zaczął działać. Pozostałe jednostki LUN Liczba jednostek LUN pozostałych do wykrycia. Jeżeli wykrywanie zostało pomyślnie ukończone, wyświetlane jest ---. Kamery Razem Liczba zarządzanych kamer. Offline Liczba kamer pracujących w trybie offline. Aktywne nagrania Średnia liczba nagrań. Nieaktywne Średnia liczba kamer, które są przygotowane do rejestrowania, ale nie do zapisywania w pamięci. LUNs Razem Liczba dostępnych dysków. Offline Liczba dysków pracujących w trybie offline. Tymczasowy Liczba dysków tymczasowych. Tylko do odczytu Liczba dysków tylko do odczytu. Kopia zapasowa Liczba dysków zapasowych. Balans obciążenia Limit miękki Przedstawia wartości skonfigurowane w programie Configuration Manager. Limit twardy Przedstawia wartości skonfigurowane w programie Configuration Manager. Prognoza przy maks. (7 dni) Oszacowanie szacowanego najgorszego scenariusza wykorzystania przepływowości i sesji iscsi w ciągu następnych 7 dni. Mb/s Przedstawia szacunkowe przepływności w okresie dużego natężenia ruchu i skonfigurowane przepływności dla limitu miękkiego i twardego. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

7 VRM Monitor Interfejs użytkownika pl 7 Sesje iscsi Przedstawia szacunkową liczbę sesji iscsi w okresie dużego natężenia ruchu i skonfigurowaną liczbę sesji iscsi dla limitu miękkiego i twardego. Rejestr zdarzeń Wyświetla dowolne informacje z pliku rejestru, na przykład o zalogowanych użytkownikach. Można także wyświetlić informacje o błędach połączeń i awariach poszczególnych kamer oraz wszelkie inne informacje, o ile są rejestrowane. Aby wyfiltrować rejestr zdarzeń, wybrać pozycję na liście Filtr. 7.2 strona Info Ścieżka dostępu: wybrać kolejno System > Info Wyświetla informacje na temat wersji VRM Server i licencji użytkownika. Informacje dotyczące serwera Stan serwera Główny serwer oznacza, że komputer jest skonfigurowany jako główny serwer VRM Server i jest aktywny. Aktywny serwer awaryjny oznacza, że komputer jest skonfigurowany jako awaryjny serwer VRM Server i przejął zadania głównego serwera VRM Server. Pasywny serwer awaryjny oznacza, że komputer jest skonfigurowany jako awaryjny serwer VRM Server i jest gotowy do przejęcia zadań głównego serwera VRM Server, jeśli serwer VRM ulegnie awarii. Serwer awaryjny Adres IP podłączonego awaryjnego serwera VRM Server, jeśli jest skonfigurowany. Zapis Wyświetla informacje o typie instalacji tego serwera VRM Server. Główny serwer Adres IP głównego serwera VRM Server. Wyświetlane tylko, gdy ten serwer VRM Server jest awaryjnym serwerem VRM Server. Informacja o wersji Wersja Wyświetla aktualną wersję serwera VRM Server. Typ Zwykle Wydanie. Data wersji Data kompilacji programu VRM. Licencja Typ Wersja demonstracyjna, Pełna wersja, Wersja oprogramowania Bosch VMS (używana w systemie Bosch Video Management System), Wersja AIO (używana w urządzeniach VRM) Pozostało dni Dni pozostałe do wygaśnięcia licencji. --- oznacza, że licencja nigdy nie straci ważności. Licencjonowane kanały Liczba licencjonowanych kanałów kamer. Używane kanały Liczba kanałów, które są aktualnie dodane do programu VRM. Kod instalacji Skopiować wartość i wkleić ją w programie Bosch Security Systems Software License Manager (https://activation.boschsecurity.com), aby zarejestrować produkt. Użytkownik potrzebuje ponadto zakupionych kluczy aktywacyjnych. 7.3 strona Zadania Ścieżka dostępu: wybrać kolejno System > Zadania Zadania ANR Przedstawia przesyłane dane z kamery w trybie ANR. Zadania tworzenia kopii zapasowych Wyświetla zadania tworzenia kopii zapasowych, które zostały ręcznie uruchomione przez użytkownika w celu skopiowania nagrań z lokalnego urządzenia pamięci masowej lub z bezpośrednio podłączonego nośnika iscsi na zapasową jednostkę LUN. Zadania formatowania Przedstawia zadania formatowania w określonych jednostkach LUN. Zadania reorganizacji Wyświetla zadania, które wykonują automatyczne równoważenie obciążenia. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

8 8 pl Interfejs użytkownika VRM Monitor W celu uzyskania informacji o zadaniu należy kliknąć jego identyfikator (dotyczy tylko niektórych typów zadań). Wybrać pozycję i kliknąć Usuń, aby usunąć odpowiednie zadanie. W razie potrzeby wybrać kilka pozycji. 7.4 strona Rejestry Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Raportowanie > Rejestry. Wyświetla pliki rejestru serwera VRM Server. Kliknąć pozycję pliku rejestru, aby wyświetlić go w nowym oknie przeglądarki. W przypadku dużych plików wyświetlane jest okno pobierania. 7.5 strona Eksport rejestru Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Raportowanie > Eksport rejestru UWAGA! Zapisywanie plików rejestrów w archiwach skompresowanych w zależności od ich rozmiaru i używanego sprzętu może obciążać system. Podczas tej operacji system VRM może działać wolniej. W związku z tym należy ograniczyć liczbę plików archiwizowanych w formacie skompresowanym do niezbędnego minimum. Umożliwia eksport różnych plików rejestru serwera VRM Server. Rodzaje rejestrowania Pozwala wybrać rodzaje rejestrowanych danych do wyeksportowania. Przedział czasu Pozwala wprowadzić żądane dane. Eksportowane rejestry będą zawierać dane z podanego zakresu czasu. Eksportuj Kliknąć, aby utworzyć plik.zip z wybranymi plikami rejestru, na przykład w celu przesłania ich do pracowników działu pomocy technicznej. 7.6 strona Eksport prędkości transmisji Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Raportowanie > Eksport prędkości transmisji Umożliwia eksport różnych plików.csv z informacjami o szybkości transmisji wybranych kamer i lokalizacji docelowych. Uwaga: gdy serwer VRM Server jest wyłączony, szybkość transmisji wynosi 0. Dostępne są dane z ostatnich 3 miesięcy. Wyeksportowanie dużej ilości danych, czyli danych wielu kamer z długiego okresu, może zająć dużo czasu. Rozmiar wynikowego pliku CSV może być bardzo duży. Eksport prędkości transmisji (*.csv) Pozwala wybrać kamery i lokalizacje docelowe do eksportu rejestru szybkości transmisji. Kategoria raportu Pozwala wybrać typ raportu do wyeksportowania. Przedział czasu Pozwala wprowadzić żądane dane. Eksportowane rejestry będą zawierać dane z podanego zakresu czasu. Separator Pozwala określić separator, jaki ma być użyty w eksportowanym pliku CSV. Eksportuj Kliknąć, aby utworzyć plik CSV z wybranymi plikami rejestru, na przykład w celu przesłania ich do pracowników działu pomocy technicznej. 7.7 strona Przegląd Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Kamery > Przegląd Pokazuje przegląd wszystkich kamer alokowanych do systemu VRM. Kliknąć nazwę kolumny, aby posortować tabelę według tej kolumny. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9 VRM Monitor Interfejs użytkownika pl 9 Zostaną wyświetlone dane dotyczące kamery, w tym czas połączenia i prędkość zapisu. Częstotliwość zapisu przedstawiana jest w formie graficznej dla każdej kamery. UWAGA! Aby umożliwić odtwarzanie z poziomu modułu VRM Monitor, należy najpierw zainstalować pakiet Video SDK V. 4.4x. Funkcja odtwarzania nie współpracuje prawidłowo z pakietem Video SDK V. 5.x. Nr Kliknąć, aby wyświetlić zapisy tej kamery. Zalogowany użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia. Ponadto musi być zainstalowany program MPEGAx 4.4x. Nazwa Kliknąć pozycję, aby wyświetlić stronę Dane kamery z informacjami na temat stanu i zrzut aktualnego obrazu tej kamery. Adres Kliknąć pozycję, aby wyświetlić stronę Dane kamery z informacjami na temat stanu i zrzut aktualnego obrazu tej kamery. Czas połączenia Czas, jaki upłynął od połączenia danej kamery z serwerem VRM Server. Zaznaczenie pozycji na czerwono oznacza nieplanowany przestój. Prędkość transmisji Przedstawia aktualną szybkość transmisji tej kamery. Historia Przedstawia schemat tej kamery wraz z jej zapisami w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Zielona linia wskazuje aktywny zapis, a czerwona ogólne błędy zapisu. 7.8 strona Dane kamery Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Kamery > Przegląd. Kliknąć wpis w kolumnie Nazwa lub Adres. Nazwa Nazwa kamery. Nazwa grupy Wyświetla nazwę grupy urządzeń skonfigurowaną w programie Configuration Manager (Alokator urządzeń). Adres Adres IP kamery. Czas działania Szacunkowy czas od ostatniego uruchomienia kamery. Czas połączenia Czas, jaki upłynął od połączenia danej kamery z serwerem VRM Server. Zaznaczenie pozycji na czerwono oznacza nieplanowany przestój. Całkowita prędkość transmisji Średnia ogólna szybkość transmisji kamery. Obejmuje stan ruchu komunikatów wysyłanych z narzutem protokołu. Prędkość transmisji danych Średnia szybkość transmisji danych kamery. Zawiera wysyłane obrazy, dźwięki i metadane. Prędkość transmisji wideo Średnia szybkość transmisji danych kamery. Zawiera wysłany obraz. Wyzwalanie zapisu Wyświetla adres IP wraz z docelowym identyfikatorem, identyfikatorem jednostki LUN oraz numerem bloku nagrywającej kamery. Następny blok Wyświetla adres IP wraz z docelowym identyfikatorem, identyfikatorem jednostki LUN i numerem bloku obowiązującym w przypadku kolejnego aktywnego bloku zapisu. Zapisane dane Wyświetla pamięć alokowaną przez kamerę. Min. czas przechowywania Wyświetla minimalny czas przechowywania skonfigurowany w Configuration Manager. Maks. czas przechowywania Wyświetla maksymalny czas przechowywania skonfigurowany w Configuration Manager. --- oznacza wartość nieskończoną. Rzeczywisty czas przechowywania Wyświetla czas przechowywania, który jest aktualnie ustawiony dla danej kamery. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

10 10 pl Interfejs użytkownika VRM Monitor Wykorzystanie jednostek LUN Wyświetla adresy IP z identyfikatorem lokalizacji docelowej oraz identyfikatorem jednostki LUN wykorzystywanych dysków wraz z ilością bloków wykorzystywanych do zapisu oraz ilością bloków, które są alokowane dla przyszłych zapisów. Kliknąć adres IP, aby wyświetlić stronę jednostki LUN. Wyświetlacz graficzny Przedstawia częstotliwość zapisu w okresie do 3 miesięcy. Rejestr zdarzeń Wyświetla błędy, ostrzeżenia, informacje oraz dane debugowania, o ile dla kamery włączono odpowiednią opcję. Aby wyfiltrować rejestr zdarzeń, wybrać pozycję na liście Filtr. 7.9 strona Odtwórz ponownie UWAGA! Aby umożliwić odtwarzanie z poziomu modułu VRM Monitor, należy najpierw zainstalować pakiet Video SDK V. 4.4x. Funkcja odtwarzania nie współpracuje prawidłowo z pakietem Video SDK V. 5.x. 1. Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Kamery > Odtwórz ponownie 2. Aby uruchomić odtwarzanie: Wybrać kamerę z listy Lista kamer, aby rozpocząć odtwarzanie. 1 Skala czasu Dostępne nagrania są oznaczone kolorem jasnoszarym. 2 Znacznik odtwarzania 3 Powiększenie Kliknąć, aby cyfrowo przybliżyć lub oddalić skalę czasu. 4 Tryb trick W trybie trick za pomocą myszy z kółkiem przewijania można przeglądać nagrania klatka po klatce. W tym celu należy umieścić kursor myszy na linii czasu i obrócić kółko przewijania na myszy. 5 Pauza/Odtwarzanie 6 Powrót do poprzedniej I-klatki 7 Jedna klatka do przodu 8 Szczegóły dotyczące aktualnej pozycji odtwarzania 9 Powrót do poprzedniego znacznika 10 Ustaw znacznik 11 Do przodu do następnego znacznika 7.10 strona Przegląd lokalizacji docelowych Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Dyski > Przegląd Zapewnia dostęp do informacji na temat wszystkich celów iscsi, które są wykorzystywane podczas zapisywania. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

11 VRM Monitor Interfejs użytkownika pl 11 Kliknąć nazwę kolumny, aby posortować tabelę według tej kolumny. Adres Kliknąć pozycję, aby wyświetlić stronę Lokalizacja docelowa z informacjami na temat stanu i zrzut obrazu celu iscsi. Czas połączenia Czas, jaki upłynął od połączenia lokalizacji docelowej iscsi z serwerem VRM Server. Zaznaczenie pozycji na czerwono oznacza przestój. Razem Pojemność użytkowa VRM lokalizacji docelowej iscsi we wszystkich jednostkach LUN, wraz z zapasowymi, przeznaczonymi tylko do odczytu i jednostkami z danymi krótkotrwałymi. Dostępne Pojemność użytkowa VRM lokalizacji docelowej iscsi we wszystkich jednostkach LUN, w których przekroczono maksymalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie posiadają przydzielonych urządzeń. Historia Przedstawia schemat lokalizacji docelowej iscsi wraz z przepływnością zapisu w ciągu ostatnich 3 miesięcy strona Lokalizacja docelowa Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Dyski > Przegląd. Kliknąć pozycję w kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych. Zapewnia dostęp do informacji na temat poszczególnych celów iscsi. Czas działania Szacunkowy czas od ostatniego rozpoczęcia celu iscsi. Czas połączenia Czas, jaki upłynął od połączenia lokalizacji docelowej iscsi z serwerem VRM Server. Zaznaczenie pozycji na czerwono oznacza przestój. Prędkość transmisji Średnia szybkość transmisji lokalizacji docelowej iscsi. Zawiera otrzymane obrazy, dźwięki, metadane i narzut protokołu iscsi. Aktywne połączenia Przedstawia liczbę sesji iscsi, które są wykorzystywane przy celu iscsi. Producent Przedstawia producenta urządzenia iscsi, które zawiera cel iscsi. Pojemność Razem Łączna pojemność celu iscsi, obejmująca wszystkie zapasowe i przeznaczone tylko do odczytu jednostki LUN oraz jednostki LUN z danymi krótkotrwałymi. Chronione Używana pojemność ręcznie chronionych bloków. Dostępne Pojemność celu iscsi, w którym przekroczono minimalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie zostały przydzielone do urządzeń. Puste Pamięć, w której nigdy nie przechowywano żadnych danych. Historia Przedstawia schemat lokalizacji docelowej iscsi wraz z przepływnością zapisu w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Przegląd jednostek LUN Kliknąć, aby wyświetlić stronę Przegląd jednostek LUN. Rejestr zdarzeń Wyświetla błędy celu iscsi. Aby wyfiltrować rejestr zdarzeń, wybrać pozycję na liście Filtr strona Przegląd jednostek LUN Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Dyski > Przegląd. Kliknąć pozycję w kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych. W kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych kliknąć pozycję, a następnie kliknąć Przegląd jednostek LUN. Zapewnia dostęp do informacji na temat jednostek LUN przydzielonych w wybranych celach iscsi. Adres Kliknąć pozycję, aby wyświetlić stronę Lokalizacja docelowa z informacjami na temat stanu i zrzut obraz jednostki LUN. Typ Standard, Kopia zapasowa, Tylko do odczytu, Tymczasowy Bosch Sicherheitssysteme GmbH Pomoc online DOC V

12 12 pl Interfejs użytkownika VRM Monitor Razem Pojemność użytkowa VRM w jednostce LUN. Dostępne Pojemność użytkowa VRM w jednostce LUN, w której przekroczono minimalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie zostały przydzielone do urządzeń. Historia Przedstawia schemat tej jednostki LUN wraz z jej zapisami w ciągu ostatnich 3 miesięcy strona LUN Ścieżka dostępu: wybrać kolejno Dyski > Przegląd. Kliknąć pozycję w kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych. W kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych kliknąć pozycję, a następnie kliknąć Przegląd jednostek LUN. W kolumnie Adres na stronie Przegląd lokalizacji docelowych kliknąć pozycję, kliknąć Przegląd jednostek LUN, a następnie kliknąć pozycję w kolumnie Adres. Zapewnia dostęp do informacji na temat określonych jednostek LUN zlokalizowanych w wybranych celach iscsi. Czas działania Czas, jaki upłynął od ostatniego włączenia napędu iscsi zawierającego tę jednostkę LUN. Prędkość transmisji Średnia szybkość transmisji jednostki LUN. Zawiera otrzymane obrazy, dźwięki, metadane i narzut protokołu iscsi. Producent Przedstawia producenta urządzenia iscsi, które zawiera daną jednostkę LUN. Pojemność Razem Pojemność całkowita jednostki LUN. Chronione Używana pojemność ręcznie chronionych bloków. Dostępne Pojemność celu iscsi, w którym przekroczono minimalny czas przechowywania, łącznie z niechronionymi blokami i blokami, które nie zostały przydzielone do urządzeń. Puste Pamięć, w której nigdy nie przechowywano żadnych danych. Kamery Wszystkie nagrania Wyświetla całkowitą liczbę kamer zapisanych w jednostce LUN. Aktywne nagrania Wyświetla liczbę kamer zapisanych aktualnie w jednostce LUN. Historia Przedstawia schemat tej jednostki LUN wraz z jej zapisami w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Rejestr zdarzeń Wyświetla wszystkie rejestry jednostki LUN. Aby wyfiltrować rejestr zdarzeń, wybrać pozycję na liście Filtr. DOC V Pomoc online Bosch Sicherheitssysteme GmbH

13

14 Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring Ring Grasbrunn Germany Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2011

Bosch Video Management System. pl Instrukcja obsługi

Bosch Video Management System. pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System pl Instrukcja obsługi Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 7 1.1 Wyszukiwanie informacji 7 1.2 Drukowanie Pomocy 8 2 Wstęp 9

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 14 1.1 Wyszukiwanie informacji 14 1.2 Drukowanie Pomocy 15 2

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 14 1.1 Wyszukiwanie informacji 14 1.2 Drukowanie Pomocy 15 2

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

ware V1.31 Podręcznik użytkownika

ware V1.31 Podręcznik użytkownika ware V31 Podręcznik użytkownika SNS-SF064/SNS-SF032 SNS-SF016/SNS-SF008/SNS-SF004 OPROGRAMOWANIE SERWEROWE SAMSUNG DO SIECIOWEJ REJESTRACJI OBRAZU Przed instalacją lub podczas użytkowania tego programu

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance pl Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wskazówki bezpieczeństwa 6 1.1 Użyte symbole bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi

VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi VIDOS Server Instrukcja instalacji i obsługi Prawa autorskie Niniejszy dokument jest własnością intelektualną firmy Bosch Security Systems i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 4.x. Monitorowanie i zarządzanie siecią. Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 4.x. Monitorowanie i zarządzanie siecią. Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha AdRem NetCrunch Wersja 4.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha Monitorowanie i zarządzanie siecią 2006 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) MODEL AR-M56 AR-M6 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) AR-M56 AR-M57 AR-M58 MODEL AR-M6 AR-M7 AR-M8 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 3.2. Planowanie backupu... 5 3.3. Management Console (Panel Administracyjny)...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo