Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania"

Transkrypt

1 Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania Prosta i pewna droga do skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej TS Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej i odgromowej

2 Krok po kroku do skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej Ochrona przeciwprzepi ciowa to z o ony temat. OO ettermann ma nadziej, e broszura ta krok po kroku pomo e Paƒstwu w wyborze w aêciwych produktów dla ró nego rodzaju zastosowaƒ. Pe na oferta z zakresu ochrony odgromowej i przeciwprzepi ciowej znajduje si w katalogu TS. Instalacje elektryczne (230/400 V) Telekomunikacja Instalacje pomiarowe, sterujące i regulacyjne Technika informatyczna Telewizja, wideo, telewizja satelitarna i radio adnych kompromisów je eli chodzi o bezpieczeƒstwo: 5 lat gwarancji dla wszystkich produktów z zakresu ochrony przeciwprzepi ciowej, wiele testów VDE, ograniczniki bezpieczne i pewne w dzia aniu. Telefon gorącej linii : Fax gorącej linii : Internet OO w Polsce Internet OO na świecie

3 Przyk ad zastosowania: udynek prywatny z zewn trznà instalacjà odgromowà. Przyk ad zastosowania: udynek us ugowy z zewn trznà instalacjà odgromowà.

4 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych 230/400 V Sytuacja Miejsce instalacji Wybrać odpowiedni typ budynku Instalacja w złączu lub rozdzielnicy głównej Ochrona podstawowa/ pierwszy stopień ochrony Obszar przedlicznikowy lub rozdział kombinowany udynek prywatny/mieszkalny przemysłowy/usługowy Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 10 m TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* rak zewnętrznej instalacji odgromowej Zasilanie linią kablową udynek prywatny/mieszkalny przemysłowy/usługowy Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 10 m udynek prywatny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 10 m TN- TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 25-+/3+NPE Nr kat V25-+/4 Nr kat V25-+/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 1+2 (klasa +), zdalnà FS lub S, 160* Zewnętrzna instalacja odgromowa udynek prywatny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 10 m V 25-+/3+NPE Nr kat V25-+/4 Nr kat Typ 1+2 (klasa +), zdalnà FS lub S, 160* TN- V25-+/3 Nr kat Zasilanie linią napowietrzną udynek przemysłowy/ usługowy/mieszkalny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 5 m TN- IT 3x M 50- VDE 500 *, 3x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Nr kat x M 50- VDE Nr kat x M 125-/NPE Nr kat *, 4 x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy udynek przemysłowy/ usługowy/mieszkalny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 5 m TN- IT 3x MD *, 3x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Nr kat x MD 50- Nr kat x MD 125-/NPE Nr kat *, 4 x 2 mod** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Uziemione instalacje antenowe lternatywnie - np. w przypadku istniejàcych instalacji mo liwe jest stosowanie indukcyjnoêci odsprz gajàcej L 63 w kombinacji z M 50- VDE i V 20- udynek przemysłowy/ usługowy Rozdzielnica kombinowana odleg oêç do nast pnej podrozdzielnicy jest TN- IT PS3-V/TN Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 10 mod.** Nr kat PS4-V/+TNS Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 12 mod.** Nr kat większa niż 10 m udynek przemysłowy/ usługowy Rozdzielnica kombinowana odleg oêç do nast pnej podrozdzielnicy jest TN- IT PS3-V/TN Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 10 mod.** Nr kat PS4-V/+TNS Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 12 mod.** Nr kat mniejsza niż 10 m * Maksymalny dodatkowy bezpiecznik (wymagany tylko wtedy, gdy w obwodzie po stronie zasilania zabezpieczenie jest wi ksze ni podane)

5 Miejsce instalacji Miejsce instalacji Instalacja w / każdej podrozdzielnicy Ochrona podstawowa / drugi stopień ochrony Instalacja przed urządzeniem końcowym Ochrona dokładna / trzeci stopień ochrony TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-/F Uniwersalny ogranicznik dok adny do zastosowaƒ domowych, biurowych i przemys owych, adapter do gniazd wtykowych, 16 * Nr kat NS-3-D Ogranicznik dok adny z sygnalizacjà akustycznà, rozga ziacz z trzema gniazdami wtykowymi, 16 * Nr kat TN- Niewymagany V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat NS-D Ogranicznik dok adny, specjalny do systemów komputerowych z wtykiem dla urzàdzeƒ zimnych. Z sygnalizacjà akustycznà, 10 * Nr kat SNS-D Ogranicznik dok adny instalowany pod ramkami gniazd wtykowych, 16 * Nr kat TN- TN- TN- Niewymagany V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-RJ-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11), do ochrony urzàdzeƒ koƒcowych ISDN So-NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat KNS-D Ogranicznik dok adny do niewidocznego monta u bezpoêrednio w dost pnych w handlu puszkach podtynkowych lub do monta u w kana- ach. Z sygnalizacjà akustycznà, 16 * Nr kat ÜSM- Ogranicznik dok adny do niewidocznego monta u bezpoêrednio w dost pnych w handlu puszkach podtynkowych, w systemach podpod ogowych lub do monta u w kana ach. Zredukowane wymiary, z sygnalizacjà akustycznà, 16 * Nr kat ÜSS 45-O i ÜSS 45- Ogranicznik dok adny w wersji modu 45 do instalacji w kana ach typu Rapid 45, w kana ach podparapetowych i systemach podpod ogowych, 16 * Z sygnalizacjà optycznà dzia ania: ÜSS 45-O: Nr kat Z sygnalizacjà akustycznà dzia ania: ÜSS 45-: Nr kat Niewymagany VF 230-/D Ogranicznik dok adny do monta u w rozdzielnicach na szynie TH 35. Dost pny tak e z zestykiem zdalnej sygnalizacji. 20 *, 1 mod. ** Nr kat ** iloêç modu ów; 17,5 mm szerokoêç modu u dla szyny mocujàcej profilowanej

6 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji telekomunikacyjnych Ogranicznik podstawowy Ogranicznik kombinowany Ogranicznik dokładny Sytuacja Wybierz odpowiedni sposób przyłączenia Miejsce instalacji Miejsce instalacji Za punktem przekazania TK / wejściem do budynku Przed urządzeniem końcowym Ogranicznik podstawowy lub ogranicznik kombinowany TK/Modem/P Ogranicznik dokładny Podłączenie analogowe do 2 y podwójnych, np. przy pod àczeniu prywatnym TKS- przed instalacjà TK Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ11-Tele/4-F przed analogowymi urzàdzeniami koƒcowymi Nr kat TE TK S-Tele/4--G przed instalacjà TK RJ11-Tele/4- przed analogowym telefonem Nr kat lub Fineontroller F-RJ-/F ze zintegrowanà ochronà przed przepi ciami dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11) do zabezpieczenia urzàdzeƒ koƒcowych ISDN S o -NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Podłączenie ISDN TE NT ISDN-Multiplex TE M TKS- przed ISDN-NT Nr kat LS--MG ochronna podstawowa dla 10 y podwójnych Nr kat. LS--LEI listwa pod àczeniowa dla 10 y podwójnych Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed NT RJ45-ISDN/4--G instalacja za ISDN-NT Nr kat RJ45S-ISDN/4- przed telefonem ISDN Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego LS-F-180 dla 180 V Nr kat LS-E (listwa uziemiająca) Nr kat RJ45S-ISDN/4-F przed urzàdzeniem koƒcowym ISDN/TK Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat alternatywnie Fineontroller F-RJ-/F ze zintegrowanà ochronà przed przepi ciami dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11) do zabezpieczenia urzàdzeƒ koƒcowych ISDN S o -NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Podłączenie DSL + telefon analogowy TE SP rozga ênik Splitter Modem M nalog P TKS- przed rozga ênikiem DSL Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed rozga ênikiem DSL RJ11-Tele/4-F przed analogowymi urzàdzeniami koƒcowymi Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat Podłączenie DSL + ISDN P rozga ênik Splitter M TE SP NT Modem TKS- lternatywnie jako ochrona kombi przed rozga ênikiem DSL S-Tele/4--G z ni szym napi ciowym poziomem ochrony Nr kat für DSL-Splitter ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed rozga ênikiem DSL RJ45-ISDN/4--G za NT Nr kat RJ45S-ISDN/4-F przed urzàdzeniem koƒcowym ISDN/TK Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat

7 Interfejsy Instalacje telekomunikacyjne Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu nalogowy (faks, modem) Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy < 5 kit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Obudowa z materia u izolacyjnego, IP 54 RJ11-Tele/4-F RJ11 / RJ45 4 dapter F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona 230 V i RJ TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2 D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS ISDN U K0 (przed NT) 2 Mit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Obudowa z materia u izolacyjnego, IP 54 F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona 230 V i RJ TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS ISDN So/S2M 2 Mit/s RJ45S-ISDN/4- RJ11/ RJ45 4 dapter (za NT) RJ45-ISDN/4--G RJ11/ RJ45 4 W obudowie z materia u izolacyjnego, IP 54 RJ45S-ISDN/4-F RJ11/ RJ45 4 dapter DSL, T-DSL, DSL, HDSL 10 Mit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Ochrona przed rozga ênikiem F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona przed rozga ênikiem (230 V + U K0 ) RJ45S-TM/8-F RJ11 / RJ45 8 Ochrona modemu/kart sieciowych TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS DTEX-P 64 Kit/s 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 24HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS Instalacj ograniczników przed miejscem po àczenia sieci z instalacjà w obiekcie nale y uzgodniç z operatorem us ug telekomunikacyjnych!

8 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji pomiarowych, sterujących, regulacyjnych Sytuacja Miejsce instalacji Miejsce instalacji Wybrać odpowiednie zastosowanie Przed sterowanikiem Zasilanie elektryczne Za sterownikiem i przed odbiornikiem/nadajnikiem Przewód przesyłu danych/doprowadzenie czujnika pomiarowego Sterowanie ogrzewaniem VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FLD 24 Instalacja tylko przed sterownikiem np. czujnik pomiarowy wersja 24 V Nr kat Sterowanie swobodnie programowane (PL) VF 24-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 24 V Nr kat FRD 24 Wersja 24 V Nr kat Pętla prądowa 4-20 m, PT 100 (czujnik pomiarowy), PT 1000 (czujnik pomiarowy) VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FLD 24 Wersja 24 V Nr kat EI (European Installation us) VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FRD 24 Wersja 24 V Nr kat Systemy magistrali OO US, Interbus i Profibus VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FRD 24 HF Wersja 24 V, 100 MHz Nr kat Ochrona przeciwprzepięciowa jest zapewniona tylko wtedy, gdy chronione są zarówno instalacje przesyłu danych jak i instalacje elektryczne! Przyk ad zastosowania: udynek przemys owy Przewód transmisji danych 230 V zujnik pomiarowy Ogrzewanie

9 Interfejsy Instalacje pomiarowe, sterowania, regulacyjne Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Y, p tla pràdowa 0(4)-20m/PL(24V) Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FLD 24 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm zujnik pomiarowy PT100, PT1000 LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS V FLD 24 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm L/PL(12V) 12 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 12 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SD25-V24/25 Sub-D 25bieg. 25 dapter RS 422 (V.11) RS 485 < 20 Mbit/s 5 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SP-V11EI/4 Zacisk bezêrubowy 4 dapter SD09-V11/9 Sub-D 9 dapter SD15-V11/15 Sub-D 15 dapter SD25-V11/25 Sub-D 25 dapter RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter Systemy magistrali: EI, OO-US 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm Profibus, Interbus, N-US, Feldbus, IE-US (RS485) FRD 24 HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS

10 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa w technice informatycznej Ogranicznik podstawowy Ogranicznik kombinowany Ogranicznik dokładny Sytuacja Wybrać odpowiedni system sieci Miejsce instalacji Przy serwerze z zewnętrznym przewodem komunikacyjnym Miejsce instalacji Przy hubie /przełączniku Miejsce instalacji Instalacja przed urządzeniem końcowym (terminal/komputer) Topologia gwiazdy np. 10aseT, 100aseT RJ45S-E100/4- Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat P Hub lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ45S-E100/4- Nr kat Externe Kommunikationsleitung komun. zewn. przewód Server S-TELE/4--G Topologia magistrali np. 10ase2, 100ase5 Koax-E2/FF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/FF- dla 10ase5 Nr kat Koax-E2/MF-F dla 10ase2 Nr kat Server Externe zewn. przewód Kommunikationsleitung komun. lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego Koax-E2/MF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF- dla 10ase5 Nr kat nie dotyczy KoaxN-E5/MF-F dla 10ase5 Nr kat S-Tele/4--G Topologia pierścienia np. Token-Ring RJ45S-E100/4- Nr kat Koax-E2/FF- dla 10ase2 Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat Externe zewn. Kommunikationsleitung komun. przewód Server KoaxN-E5/FF- dla 10ase5 Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ45S-E100/4- Nr kat Koax-E2/MF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF- dla 10ase5 Nr kat nie dotyczy Koax-E2/MF-F dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF-F dla 10ase5 Nr kat S-Tele/4--G

11 Interfejsy Technika informatyczna Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy S 400/ Twinax 10 Mbit/s < 7 V Twinax-S/4-FF- Twinax 2 dapter Twinax-S/4-MF- Twinax 2 dapter Twinax-S/4-MF-F Twinax 2 dapter Ethernet 10/100 aset at5 < 100 Mbit/s < 6 V RJ45S-E100/4- RJ45 4 dapter RJ45S-E100/4- RJ45 4 dapter RJ45S-E100/4-F RJ45 4 dapter Ethernet Giganet/TM VG-nyLN at.5 Ethernet 10ase2 heapernet < 155 Mbit/s < 6 V RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter Mbit/s 5V Koax-E2/FF- N 1 dapter Koax-E2/MF- N 1 dapter Koax-E2/MF-F N 1 dapter SD15-E Sub-D 15 pol. 15 dapter Ethernet 10ase5 Yellow-cable 10 Mbit/s 5 V KoaxN-E5/FF- N 1 dapter KoaxN-E5/MF- N 1 dapter KoaxN-E/MF-F N 1 dapter SD15-E Sub-D 15 bieg. 15 dapter Token Ring 4/16/ Mbit/s 5 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter SD09-V24/9 Sub-D 9 bieg. 9 dapter SP-V11EI/4 Sub-D 4 dapter RS 232 (V.24) 12 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 24 HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SD09-V24/9 Sub-D 9 bieg. 9 dapter SD15-V24/15 Sub-D 15 bieg. 15 dapter SD25-V24/25 Sub-D 25 bieg. 25 dapter SP-V24T/4 Zacisk bezêrubowy 4 Monta na szynie 35 mm Równoleg y, entronics równoleg y < 5 kbit/s 5V SD36-/MF entronics 36 dapter SD25/Paral Sub-D 25 bieg. 25 dapter

12 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń telewizyjnych, wideo, systemów satelitarnych i radiowych Sytuacja Miejsce instalacji Miejsce instalacji Wybrać odpowiednie zastosowanie Instalacja między stykiem K i wzmacniaczem Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (TV/Video/HiFi) Szerokopasmowa (telewizja kablowa) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Instalacja między LN a odbiornikiem /przełącznikiem, bezpośrednio w chronionym urządzeniu Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (odbiornikiem lub TV/Video/HiFi) Satelitarna instalacja odbiorcza z odbiornikiem (np. w domu jednorodzinnym) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Satelitarna instalacja odbiorcza z prze àcznikiem z wielokrotnym LN (np. w domu jednorodzinnym) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Instalacja między anteną a wzmacniaczem Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (TV/Video/HiFi) Instalacja odbiorników naziemnych analogowa TV DV-T DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Schemat instalacji K Prze àcznik TV TV TV TV TV TV Wzmacniacz

13 Interfejsy Telewizja, wideo, technika satelitarna i radio Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Typowy zakres częstotliwości/ szerokość pasma Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy Instalacje satelitarne < 2,5 GHz < 130 V DS-F F 1 m/w (m ski/ eƒski) w/w ( eƒski/ eƒski) F-ST-/F 230 V + ST 1 Ochrona 230 V i TV Instalacje TV i K < 1 GHz < 130 V F-TV-/F 230 V + TV 1 Ochrona 230 V i TV Zak adowa komunikacja radiowa UKF < 1 GHz < 130 V S-UHF UHF 1 dapter < 2,5 GHz < 130 V DS-N N 1 dapter Systemy radiowe/teletransmisji radiowej/telefonia komórkowa/umts Telefonia komórkowa/umts 7/16 < 2,5 GHz < 130 V DS-N N 1 dapter MHz LP 7/ MF- 7/16 1 dapter ,8 GHz LP 7/ MF- 7/16 1 dapter WLN < 130 V DS-N N 1 dapter Video 300 MHz < 5 V Koax-E2/FF- N 1 dapter Koax-E2/MF- N 1 dapter Koax-E2/MF-F N 1 dapter Instalacja odbioru satelitarnego znajduje si w strefie ochrony zewn trznej instalacji odgromowej.

14 Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii. VS Systemy połączeń i zamocowań Systemy puszek instalacyjnych Systemy puszek instalacyjnych podtynkowych Systemy z àczek Systemy d awików kablowych Systemy zamocowaƒ Systemy uchwytów noênych Systemy szyn monta owych Systemy Êrub, gwoêdzi i haków TS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej KTS Kablowe systemy nośne Systemy monta owe Systemy szyn Systemy korytek kablowych Systemy korytek siatkowych Systemy drabinek kablowych Systemy tras szerokorozpi toêciowych Systemy drabinek pionowych Systemy kana ów do mocowania opraw oswietleniowych Systemy modu owe Systemy ze stali nierdzewnej Systemy podtrzymania funkcji i MLR EGS Systemy osprzętu elektroinstalacyjnego i automatyki budynku Mechanizmy Urzàdzenia elektroniczne Systemy automatyki OO us Systemy radiowe Program Standard Program Dialog Program ura Program Modul 45 Wyposa enie do szpitali Program bryzgoszczelny Technika danych OO EERMNN est.-nr /2006 PL Systemy po àczeƒ wyrównawczych Systemy uziemieƒ Systemy ochrony odgromowej SS Systemy ochrony przeciwpożarowej Systemy przepustów kablowych Systemy kana ów przeciwpo arowych Systemy podtrzymania funkcji Systemy MLR UFS Systemy instalacji podpodłogowych Systemy instalacji podpod ogowych System kana ów instalacyjnych podpod ogowych Systemy podpod ogowe do pod óg podwójnych i podniesionych LFS Systemy prowadzenia przewodów Systemy monta owe urzàdzeƒ Systemy kana ów instalacyjnych Systemy listew kablowych coko owych Systemy kana ów grzebieniowych Systemy kana ów podparapetowych Obudowy podparapetowe i wyposaêenie dodatkowe Kolumny zasilajàce OO EERMNN Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 68/70, Warszawa Tel. (022) , Fax (022) Warszawa: , iura Regionalne: Gdaƒsk: Fax (058) , Tel.kom Katowice: Fax (032) , Tel.kom , Poznaƒ: Fax (061) , Tel.kom Wroc aw: Fax (071) , Tel.kom

Systemy ochrony przeciwprzepięciowej

Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Rozwiązania Systemowe rozwiàzania systemowe Prosta i pewna Prosta droga i pewna do skutecznej droga do skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej ochrony przeciwprzepiêciowej

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu Osprz t elektroinstalacyjny

Przegląd systemu Osprz t elektroinstalacyjny Przegląd systemu Osprz t elektroinstalacyjny Perfekcyjne połączenie kształtu z funkcjonalnością EGS Systemy urzàdzeƒ monta owych OBO. Tego używają profesjonaliści. Firma OBO wie, czego potrzebujà profesjonaliêci:

Bardziej szczegółowo

Dokładnie wtedy, gdy myślimy, że osiągnęliśmy już wiele, nadszedł czas, aby wykonać kolejny krok. Witamy w OBO.

Dokładnie wtedy, gdy myślimy, że osiągnęliśmy już wiele, nadszedł czas, aby wykonać kolejny krok. Witamy w OBO. Dokładnie wtedy, gdy myślimy, że osiągnęliśmy już wiele, nadszedł czas, aby wykonać kolejny krok. Witamy w OBO. Łączymy przeszłość z przyszłością. Za o yciel firmy Franz Bettermann Dokładnie wtedy, gdy

Bardziej szczegółowo

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych domnet rozwiązanie systemu Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu domnet. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach,

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć ograniczniki przepięć Adaptery z ochroną przepięciową w pięknej formie do szybkiej i prostej instalacji Optymalne wykonanie wyrównania potencjałów pomiędzy instalacją zasilania a linią sygnałową Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

Think connected. Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii.

Think connected. Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii. Poznaj OBO Think connected. Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii. Witamy w OBO Zapraszamy do poznania OBO. Gdzie innowacyjne systemy powstają przy wykorzystaniu wysokiej jakości produktów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Instalacje słaboprądowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton www.eaton.eu Przykłady zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią napowietrzną. alecany montaż ogranicznika przepięć

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

System transmisji radiowej Topologia drzewa Komunikacja radiowa Ethernet DX80ER2M-H

System transmisji radiowej Topologia drzewa Komunikacja radiowa Ethernet DX80ER2M-H Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP- SMA) Zewnętrzna listwa zaciskowa Zintegrowany wskaźnik siły sygnału Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych Transmisja Ethernet Dostępne różne topologie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Spis treści Podstawowe pojęcia związane z instalacjami elektrycznymi Rodzaje i źródła prądu Rodzaje prądu Prąd przemienny jednofazowy Prąd przemienny

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA TELEWIZJI

CYFRYZACJA TELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI 1. Co to jest cyfryzacja telewizji? 2. Dlaczego zachodzą te zmiany? 3. Czycyfryzacja jest obowiązkowa? 4. Termin wyłączenia sygnału analogowego 5. Co to jest telewizja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 7 Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników) 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Elementy zasilania i rozdziału. 1. KNR 13-23 0103-0100 Wykucia ręczne otworów,wnęk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO Dostępne cztery interfejsy RS-232/422/485 lub dwa w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2 INWESTYCJA : PPUH RADKOM Sp. z o.o. BUDYNEK STEROWNI WENTYLATORNI B-14 26-600 RADOM, UL. WITOSA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Multiswitche Blue Line

Instrukcja obsługi. Multiswitche Blue Line Instrukcja obsługi e Blue Line e seria Blue Line W skład rodziny urządzeń do dystrybucji sygnału satelitarnego oraz telewizji naziemnej wchodzą urządzenia : e 5 wejściowe. Seria MS BL5x z liczbą wyjść

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk 15.4 m 10x15 3 05 04 043 56.13 m KOMUNIKACJA 06 47.15 m 030 WARSZTAT INFORM. LEGENDA: - puszka podłogowa na 1 gniazd Mosaic 45 np. UDH Q3 z pokrywą KDR1 Q3 i puszkami GB3 wyposażona w: - 6 gniazd 30V,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 Obiekt Remont i przebudowa pomieszczeń dyspozytorni magazynu surowców - Roboty elektryczne Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe Wymienny zasilacz z automatyczną instalacją MODEL ONE8 (AFP-) Wejścia BI / FM DAB/BIII MHz - 8 - - 86 Konfiguracja wejściowa Ilość programowalnych filtrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA Satchwell Polska Toruń Pracownia Projektowa Satchwell Polska Toruń sp.zo.o. ul. Olsztyńska 93/95 87-100 Toruń (0-56)659-89-12 (0-56) 639-00-96 egzemplarz nr 3/3 projekt nr 098/02/2007 DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej Rynek, Plac Wolności 1, 57 500 Bystrzyca Kłodzka Działka Nr 642 AM 6, Obręb Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25

Gmina Rakoniewice 62-067 Rakoniewice oś.drzymały 25 Inwestor: Przedmiar sporządził: Techn. Piotr Brodziszewski Data opracowania przedmiaru: 18-05-2015 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 559-94-300 Strona 1 18-05-2015 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 CPV 45317300-5:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. bran a elektryczna. Czysta dzia ka nr 88, gmina Smo dzino woj. pomorskie.

PROJEKT BUDOWLANY. bran a elektryczna. Czysta dzia ka nr 88, gmina Smo dzino woj. pomorskie. Biuro Us ug Projektowych i InformatycznychBiuro Us ug Projektowych i Informatycznych 76-200 S upsk ul. Pi sudskiego 5B/2 tel/fax.: 59-84-35-338; tel.kom.: 604-539-431 e-mail:bupii@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem obudów i rozdzielnic. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç potrzeby

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik OBO Bettermann Polska. Newsletter OBO. Osprzęt w module 45x45 mm. System kanałów podparapetowych Rapid 45

Miesięcznik OBO Bettermann Polska. Newsletter OBO. Osprzęt w module 45x45 mm. System kanałów podparapetowych Rapid 45 OBO Newsletter Osprzęt w module 45x45 mm TBS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej Dławiki kablowe OBO V-TEC System kanałów podparapetowych Rapid 45 Kana³y podparapetowe Rapid 45 Firma OBO

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CKT 2000N.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY CKT 2000N.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 45, 337 20 79, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I 1. Dane ogólne a) obiekt: świetlica wiejska b) lokalizacja: Dobrogoszcz, dz. nr 28/1 gmina Strzelin c) temat: instalacje elektryczne d) stadium: projekt

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa opracowania. a) podkłady architektoniczno-budowlane, b) obowiązujące normy i przepisy elektryczne,

2. Podstawa opracowania. a) podkłady architektoniczno-budowlane, b) obowiązujące normy i przepisy elektryczne, SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2. Uprawnienia 3. Opis techniczny 4. Plan BIOZ 5. Obliczenia 6. Rysunki Nr 1 schemat ideowy zasilania Nr 2 schemat ideowy rozdzielni głównej RG Nr 3 schemat ideowy

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Zewnêtrzne obudowy zakoñczeñ kablowych R KRONECTION BOX DT-PLUS Skrzynka kablowa. Odporna na warunki pogodowe obudowa, wraz z modu³ami serii DT-PLUS, s³u y do po³¹czenia 10 par przewodów o œrednicy y³

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system opomiarowania mieszkań

Kompleksowy system opomiarowania mieszkań Apator Powogaz S.A., 60-542 Poznań, ul. Klemensa Janickiego 23/25 tel.: +48 (61) 841 81 01, fax: +48 (61) 847 01 92 www.apator.com Kompleksowy system opomiarowania mieszkań FLAT Opis techniczny ISO 9001

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11

PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 PRZEDMIAR ROBÓT NR 42/RU/11 NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. PADEREWSKIEGO ROZBUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO NA POTRZEBY C.W.U. ADRES INWESTYCJI : KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE OGRANICZNIKI DO INSTALACJI ANTENOWYCH. UGKF Ogranicznik przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE OGRANICZNIKI DO INSTALACJI ANTENOWYCH. UGKF Ogranicznik przepięć UGKF Ogranicznik przepięć Adapter gniazdo-wtyk do łatwej instalacji Pośrednie uziemienie ekranu (przez iskiernik) dla ochrony przed prądami błądzącymi Ogranicznik przepięć jako adapter do przewodów koncentrycznych

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikie przy Ginazju nr 112 iienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 17/19 02-482 Warszawa działka nr ewid. 101/3 z obrębu

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR. Instalacje elektryczne PRZEDMIAR Instalacje elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Hydrofornia zlokalizowana w adoptowanej części budynku gospodarczego ADRES INWESTYCJI : działka nr 319/5, Doinów G Mełgiew INWESTOR : Urząd Giny Mełgiew

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

REGULACJE R-11, 12, 16, 19, 31, 32, 33

REGULACJE R-11, 12, 16, 19, 31, 32, 33 REGULACJE R-11, 12, 16, 19, 31, 32, 33 (NIE UJÊTY W DOSTAWIE) PALNIK POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO S2 -PRZE CZNIK LATO/ZIMA X1 -LISTWA ZACISKOWA FP -REGULATOR NASTAWY TEMP. WODY KOT OWEJ STR-REGULATOR TEMPERATURY

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne ETAP I Obiekt: OSIEDLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH BUDYNEK C w m.

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 7 PODZESPOŁY POMOCNICZE W INSTALACJACH SATELITARNYCH I MULTIMEDIALNYCH www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska 1 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach remontowanych sal warsztatowych z przeznaczeniem na sale dydaktyczno-komputerowe w budynku warsztatowym Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER

Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER Communit Rozdzielnica komunikacyjna do dużych systemów fotowoltaicznych do SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL lub SUNNY TRIPOWER Spis treści Rozdzielnica komunikacyjna Communit firmy SMA Solar Technology

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo