Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania"

Transkrypt

1 Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania Prosta i pewna droga do skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej TS Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej i odgromowej

2 Krok po kroku do skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej Ochrona przeciwprzepi ciowa to z o ony temat. OO ettermann ma nadziej, e broszura ta krok po kroku pomo e Paƒstwu w wyborze w aêciwych produktów dla ró nego rodzaju zastosowaƒ. Pe na oferta z zakresu ochrony odgromowej i przeciwprzepi ciowej znajduje si w katalogu TS. Instalacje elektryczne (230/400 V) Telekomunikacja Instalacje pomiarowe, sterujące i regulacyjne Technika informatyczna Telewizja, wideo, telewizja satelitarna i radio adnych kompromisów je eli chodzi o bezpieczeƒstwo: 5 lat gwarancji dla wszystkich produktów z zakresu ochrony przeciwprzepi ciowej, wiele testów VDE, ograniczniki bezpieczne i pewne w dzia aniu. Telefon gorącej linii : Fax gorącej linii : Internet OO w Polsce Internet OO na świecie

3 Przyk ad zastosowania: udynek prywatny z zewn trznà instalacjà odgromowà. Przyk ad zastosowania: udynek us ugowy z zewn trznà instalacjà odgromowà.

4 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych 230/400 V Sytuacja Miejsce instalacji Wybrać odpowiedni typ budynku Instalacja w złączu lub rozdzielnicy głównej Ochrona podstawowa/ pierwszy stopień ochrony Obszar przedlicznikowy lub rozdział kombinowany udynek prywatny/mieszkalny przemysłowy/usługowy Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 10 m TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* rak zewnętrznej instalacji odgromowej Zasilanie linią kablową udynek prywatny/mieszkalny przemysłowy/usługowy Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 10 m udynek prywatny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 10 m TN- TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 25-+/3+NPE Nr kat V25-+/4 Nr kat V25-+/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 1+2 (klasa +), zdalnà FS lub S, 160* Zewnętrzna instalacja odgromowa udynek prywatny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 10 m V 25-+/3+NPE Nr kat V25-+/4 Nr kat Typ 1+2 (klasa +), zdalnà FS lub S, 160* TN- V25-+/3 Nr kat Zasilanie linią napowietrzną udynek przemysłowy/ usługowy/mieszkalny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 5 m TN- IT 3x M 50- VDE 500 *, 3x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Nr kat x M 50- VDE Nr kat x M 125-/NPE Nr kat *, 4 x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy udynek przemysłowy/ usługowy/mieszkalny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 5 m TN- IT 3x MD *, 3x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Nr kat x MD 50- Nr kat x MD 125-/NPE Nr kat *, 4 x 2 mod** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Uziemione instalacje antenowe lternatywnie - np. w przypadku istniejàcych instalacji mo liwe jest stosowanie indukcyjnoêci odsprz gajàcej L 63 w kombinacji z M 50- VDE i V 20- udynek przemysłowy/ usługowy Rozdzielnica kombinowana odleg oêç do nast pnej podrozdzielnicy jest TN- IT PS3-V/TN Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 10 mod.** Nr kat PS4-V/+TNS Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 12 mod.** Nr kat większa niż 10 m udynek przemysłowy/ usługowy Rozdzielnica kombinowana odleg oêç do nast pnej podrozdzielnicy jest TN- IT PS3-V/TN Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 10 mod.** Nr kat PS4-V/+TNS Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 12 mod.** Nr kat mniejsza niż 10 m * Maksymalny dodatkowy bezpiecznik (wymagany tylko wtedy, gdy w obwodzie po stronie zasilania zabezpieczenie jest wi ksze ni podane)

5 Miejsce instalacji Miejsce instalacji Instalacja w / każdej podrozdzielnicy Ochrona podstawowa / drugi stopień ochrony Instalacja przed urządzeniem końcowym Ochrona dokładna / trzeci stopień ochrony TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-/F Uniwersalny ogranicznik dok adny do zastosowaƒ domowych, biurowych i przemys owych, adapter do gniazd wtykowych, 16 * Nr kat NS-3-D Ogranicznik dok adny z sygnalizacjà akustycznà, rozga ziacz z trzema gniazdami wtykowymi, 16 * Nr kat TN- Niewymagany V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat NS-D Ogranicznik dok adny, specjalny do systemów komputerowych z wtykiem dla urzàdzeƒ zimnych. Z sygnalizacjà akustycznà, 10 * Nr kat SNS-D Ogranicznik dok adny instalowany pod ramkami gniazd wtykowych, 16 * Nr kat TN- TN- TN- Niewymagany V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-RJ-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11), do ochrony urzàdzeƒ koƒcowych ISDN So-NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat KNS-D Ogranicznik dok adny do niewidocznego monta u bezpoêrednio w dost pnych w handlu puszkach podtynkowych lub do monta u w kana- ach. Z sygnalizacjà akustycznà, 16 * Nr kat ÜSM- Ogranicznik dok adny do niewidocznego monta u bezpoêrednio w dost pnych w handlu puszkach podtynkowych, w systemach podpod ogowych lub do monta u w kana ach. Zredukowane wymiary, z sygnalizacjà akustycznà, 16 * Nr kat ÜSS 45-O i ÜSS 45- Ogranicznik dok adny w wersji modu 45 do instalacji w kana ach typu Rapid 45, w kana ach podparapetowych i systemach podpod ogowych, 16 * Z sygnalizacjà optycznà dzia ania: ÜSS 45-O: Nr kat Z sygnalizacjà akustycznà dzia ania: ÜSS 45-: Nr kat Niewymagany VF 230-/D Ogranicznik dok adny do monta u w rozdzielnicach na szynie TH 35. Dost pny tak e z zestykiem zdalnej sygnalizacji. 20 *, 1 mod. ** Nr kat ** iloêç modu ów; 17,5 mm szerokoêç modu u dla szyny mocujàcej profilowanej

6 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji telekomunikacyjnych Ogranicznik podstawowy Ogranicznik kombinowany Ogranicznik dokładny Sytuacja Wybierz odpowiedni sposób przyłączenia Miejsce instalacji Miejsce instalacji Za punktem przekazania TK / wejściem do budynku Przed urządzeniem końcowym Ogranicznik podstawowy lub ogranicznik kombinowany TK/Modem/P Ogranicznik dokładny Podłączenie analogowe do 2 y podwójnych, np. przy pod àczeniu prywatnym TKS- przed instalacjà TK Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ11-Tele/4-F przed analogowymi urzàdzeniami koƒcowymi Nr kat TE TK S-Tele/4--G przed instalacjà TK RJ11-Tele/4- przed analogowym telefonem Nr kat lub Fineontroller F-RJ-/F ze zintegrowanà ochronà przed przepi ciami dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11) do zabezpieczenia urzàdzeƒ koƒcowych ISDN S o -NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Podłączenie ISDN TE NT ISDN-Multiplex TE M TKS- przed ISDN-NT Nr kat LS--MG ochronna podstawowa dla 10 y podwójnych Nr kat. LS--LEI listwa pod àczeniowa dla 10 y podwójnych Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed NT RJ45-ISDN/4--G instalacja za ISDN-NT Nr kat RJ45S-ISDN/4- przed telefonem ISDN Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego LS-F-180 dla 180 V Nr kat LS-E (listwa uziemiająca) Nr kat RJ45S-ISDN/4-F przed urzàdzeniem koƒcowym ISDN/TK Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat alternatywnie Fineontroller F-RJ-/F ze zintegrowanà ochronà przed przepi ciami dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11) do zabezpieczenia urzàdzeƒ koƒcowych ISDN S o -NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Podłączenie DSL + telefon analogowy TE SP rozga ênik Splitter Modem M nalog P TKS- przed rozga ênikiem DSL Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed rozga ênikiem DSL RJ11-Tele/4-F przed analogowymi urzàdzeniami koƒcowymi Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat Podłączenie DSL + ISDN P rozga ênik Splitter M TE SP NT Modem TKS- lternatywnie jako ochrona kombi przed rozga ênikiem DSL S-Tele/4--G z ni szym napi ciowym poziomem ochrony Nr kat für DSL-Splitter ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed rozga ênikiem DSL RJ45-ISDN/4--G za NT Nr kat RJ45S-ISDN/4-F przed urzàdzeniem koƒcowym ISDN/TK Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat

7 Interfejsy Instalacje telekomunikacyjne Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu nalogowy (faks, modem) Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy < 5 kit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Obudowa z materia u izolacyjnego, IP 54 RJ11-Tele/4-F RJ11 / RJ45 4 dapter F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona 230 V i RJ TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2 D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS ISDN U K0 (przed NT) 2 Mit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Obudowa z materia u izolacyjnego, IP 54 F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona 230 V i RJ TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS ISDN So/S2M 2 Mit/s RJ45S-ISDN/4- RJ11/ RJ45 4 dapter (za NT) RJ45-ISDN/4--G RJ11/ RJ45 4 W obudowie z materia u izolacyjnego, IP 54 RJ45S-ISDN/4-F RJ11/ RJ45 4 dapter DSL, T-DSL, DSL, HDSL 10 Mit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Ochrona przed rozga ênikiem F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona przed rozga ênikiem (230 V + U K0 ) RJ45S-TM/8-F RJ11 / RJ45 8 Ochrona modemu/kart sieciowych TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS DTEX-P 64 Kit/s 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 24HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS Instalacj ograniczników przed miejscem po àczenia sieci z instalacjà w obiekcie nale y uzgodniç z operatorem us ug telekomunikacyjnych!

8 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji pomiarowych, sterujących, regulacyjnych Sytuacja Miejsce instalacji Miejsce instalacji Wybrać odpowiednie zastosowanie Przed sterowanikiem Zasilanie elektryczne Za sterownikiem i przed odbiornikiem/nadajnikiem Przewód przesyłu danych/doprowadzenie czujnika pomiarowego Sterowanie ogrzewaniem VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FLD 24 Instalacja tylko przed sterownikiem np. czujnik pomiarowy wersja 24 V Nr kat Sterowanie swobodnie programowane (PL) VF 24-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 24 V Nr kat FRD 24 Wersja 24 V Nr kat Pętla prądowa 4-20 m, PT 100 (czujnik pomiarowy), PT 1000 (czujnik pomiarowy) VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FLD 24 Wersja 24 V Nr kat EI (European Installation us) VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FRD 24 Wersja 24 V Nr kat Systemy magistrali OO US, Interbus i Profibus VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FRD 24 HF Wersja 24 V, 100 MHz Nr kat Ochrona przeciwprzepięciowa jest zapewniona tylko wtedy, gdy chronione są zarówno instalacje przesyłu danych jak i instalacje elektryczne! Przyk ad zastosowania: udynek przemys owy Przewód transmisji danych 230 V zujnik pomiarowy Ogrzewanie

9 Interfejsy Instalacje pomiarowe, sterowania, regulacyjne Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Y, p tla pràdowa 0(4)-20m/PL(24V) Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FLD 24 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm zujnik pomiarowy PT100, PT1000 LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS V FLD 24 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm L/PL(12V) 12 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 12 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SD25-V24/25 Sub-D 25bieg. 25 dapter RS 422 (V.11) RS 485 < 20 Mbit/s 5 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SP-V11EI/4 Zacisk bezêrubowy 4 dapter SD09-V11/9 Sub-D 9 dapter SD15-V11/15 Sub-D 15 dapter SD25-V11/25 Sub-D 25 dapter RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter Systemy magistrali: EI, OO-US 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm Profibus, Interbus, N-US, Feldbus, IE-US (RS485) FRD 24 HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS

10 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa w technice informatycznej Ogranicznik podstawowy Ogranicznik kombinowany Ogranicznik dokładny Sytuacja Wybrać odpowiedni system sieci Miejsce instalacji Przy serwerze z zewnętrznym przewodem komunikacyjnym Miejsce instalacji Przy hubie /przełączniku Miejsce instalacji Instalacja przed urządzeniem końcowym (terminal/komputer) Topologia gwiazdy np. 10aseT, 100aseT RJ45S-E100/4- Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat P Hub lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ45S-E100/4- Nr kat Externe Kommunikationsleitung komun. zewn. przewód Server S-TELE/4--G Topologia magistrali np. 10ase2, 100ase5 Koax-E2/FF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/FF- dla 10ase5 Nr kat Koax-E2/MF-F dla 10ase2 Nr kat Server Externe zewn. przewód Kommunikationsleitung komun. lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego Koax-E2/MF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF- dla 10ase5 Nr kat nie dotyczy KoaxN-E5/MF-F dla 10ase5 Nr kat S-Tele/4--G Topologia pierścienia np. Token-Ring RJ45S-E100/4- Nr kat Koax-E2/FF- dla 10ase2 Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat Externe zewn. Kommunikationsleitung komun. przewód Server KoaxN-E5/FF- dla 10ase5 Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ45S-E100/4- Nr kat Koax-E2/MF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF- dla 10ase5 Nr kat nie dotyczy Koax-E2/MF-F dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF-F dla 10ase5 Nr kat S-Tele/4--G

11 Interfejsy Technika informatyczna Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy S 400/ Twinax 10 Mbit/s < 7 V Twinax-S/4-FF- Twinax 2 dapter Twinax-S/4-MF- Twinax 2 dapter Twinax-S/4-MF-F Twinax 2 dapter Ethernet 10/100 aset at5 < 100 Mbit/s < 6 V RJ45S-E100/4- RJ45 4 dapter RJ45S-E100/4- RJ45 4 dapter RJ45S-E100/4-F RJ45 4 dapter Ethernet Giganet/TM VG-nyLN at.5 Ethernet 10ase2 heapernet < 155 Mbit/s < 6 V RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter Mbit/s 5V Koax-E2/FF- N 1 dapter Koax-E2/MF- N 1 dapter Koax-E2/MF-F N 1 dapter SD15-E Sub-D 15 pol. 15 dapter Ethernet 10ase5 Yellow-cable 10 Mbit/s 5 V KoaxN-E5/FF- N 1 dapter KoaxN-E5/MF- N 1 dapter KoaxN-E/MF-F N 1 dapter SD15-E Sub-D 15 bieg. 15 dapter Token Ring 4/16/ Mbit/s 5 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter SD09-V24/9 Sub-D 9 bieg. 9 dapter SP-V11EI/4 Sub-D 4 dapter RS 232 (V.24) 12 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 24 HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SD09-V24/9 Sub-D 9 bieg. 9 dapter SD15-V24/15 Sub-D 15 bieg. 15 dapter SD25-V24/25 Sub-D 25 bieg. 25 dapter SP-V24T/4 Zacisk bezêrubowy 4 Monta na szynie 35 mm Równoleg y, entronics równoleg y < 5 kbit/s 5V SD36-/MF entronics 36 dapter SD25/Paral Sub-D 25 bieg. 25 dapter

12 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń telewizyjnych, wideo, systemów satelitarnych i radiowych Sytuacja Miejsce instalacji Miejsce instalacji Wybrać odpowiednie zastosowanie Instalacja między stykiem K i wzmacniaczem Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (TV/Video/HiFi) Szerokopasmowa (telewizja kablowa) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Instalacja między LN a odbiornikiem /przełącznikiem, bezpośrednio w chronionym urządzeniu Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (odbiornikiem lub TV/Video/HiFi) Satelitarna instalacja odbiorcza z odbiornikiem (np. w domu jednorodzinnym) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Satelitarna instalacja odbiorcza z prze àcznikiem z wielokrotnym LN (np. w domu jednorodzinnym) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Instalacja między anteną a wzmacniaczem Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (TV/Video/HiFi) Instalacja odbiorników naziemnych analogowa TV DV-T DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Schemat instalacji K Prze àcznik TV TV TV TV TV TV Wzmacniacz

13 Interfejsy Telewizja, wideo, technika satelitarna i radio Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Typowy zakres częstotliwości/ szerokość pasma Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy Instalacje satelitarne < 2,5 GHz < 130 V DS-F F 1 m/w (m ski/ eƒski) w/w ( eƒski/ eƒski) F-ST-/F 230 V + ST 1 Ochrona 230 V i TV Instalacje TV i K < 1 GHz < 130 V F-TV-/F 230 V + TV 1 Ochrona 230 V i TV Zak adowa komunikacja radiowa UKF < 1 GHz < 130 V S-UHF UHF 1 dapter < 2,5 GHz < 130 V DS-N N 1 dapter Systemy radiowe/teletransmisji radiowej/telefonia komórkowa/umts Telefonia komórkowa/umts 7/16 < 2,5 GHz < 130 V DS-N N 1 dapter MHz LP 7/ MF- 7/16 1 dapter ,8 GHz LP 7/ MF- 7/16 1 dapter WLN < 130 V DS-N N 1 dapter Video 300 MHz < 5 V Koax-E2/FF- N 1 dapter Koax-E2/MF- N 1 dapter Koax-E2/MF-F N 1 dapter Instalacja odbioru satelitarnego znajduje si w strefie ochrony zewn trznej instalacji odgromowej.

14 Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii. VS Systemy połączeń i zamocowań Systemy puszek instalacyjnych Systemy puszek instalacyjnych podtynkowych Systemy z àczek Systemy d awików kablowych Systemy zamocowaƒ Systemy uchwytów noênych Systemy szyn monta owych Systemy Êrub, gwoêdzi i haków TS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej KTS Kablowe systemy nośne Systemy monta owe Systemy szyn Systemy korytek kablowych Systemy korytek siatkowych Systemy drabinek kablowych Systemy tras szerokorozpi toêciowych Systemy drabinek pionowych Systemy kana ów do mocowania opraw oswietleniowych Systemy modu owe Systemy ze stali nierdzewnej Systemy podtrzymania funkcji i MLR EGS Systemy osprzętu elektroinstalacyjnego i automatyki budynku Mechanizmy Urzàdzenia elektroniczne Systemy automatyki OO us Systemy radiowe Program Standard Program Dialog Program ura Program Modul 45 Wyposa enie do szpitali Program bryzgoszczelny Technika danych OO EERMNN est.-nr /2006 PL Systemy po àczeƒ wyrównawczych Systemy uziemieƒ Systemy ochrony odgromowej SS Systemy ochrony przeciwpożarowej Systemy przepustów kablowych Systemy kana ów przeciwpo arowych Systemy podtrzymania funkcji Systemy MLR UFS Systemy instalacji podpodłogowych Systemy instalacji podpod ogowych System kana ów instalacyjnych podpod ogowych Systemy podpod ogowe do pod óg podwójnych i podniesionych LFS Systemy prowadzenia przewodów Systemy monta owe urzàdzeƒ Systemy kana ów instalacyjnych Systemy listew kablowych coko owych Systemy kana ów grzebieniowych Systemy kana ów podparapetowych Obudowy podparapetowe i wyposaêenie dodatkowe Kolumny zasilajàce OO EERMNN Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 68/70, Warszawa Tel. (022) , Fax (022) Warszawa: , iura Regionalne: Gdaƒsk: Fax (058) , Tel.kom Katowice: Fax (032) , Tel.kom , Poznaƒ: Fax (061) , Tel.kom Wroc aw: Fax (071) , Tel.kom

Twój dom. Nasze rozwiązania. SYSTEMY ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI DOMOWYCH

Twój dom. Nasze rozwiązania. SYSTEMY ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI DOMOWYCH Twój dom. Nasze rozwiązania. SYSTEMY ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI DOMOWYCH 2 Spis treści APARATURA MODUŁOWA I ROZDZIELNICE 5 Elementy systemu zastosowanie 6 Aparatura modułowa charakterystyka systemu 8 Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów.

Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów. Automatyka Budynków Automatyka Przemys owa Systemy Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów. Firma Moeller Electric Think future. Switch

Bardziej szczegółowo

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Ochronniki przeciwprzepięciowe Ochronniki przeciwprzepięciowe PORADNIK TECHNICZNY Spis treści TEORIA Powstawanie i rodzaje przepięć 4 Piorun skutki i zagrożenia 6 Zabezpieczenie przed skutkami działania piorunów 10 Normy i nazewnictwo

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej

Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Katalog pe³ny UE 2003 PL2 Ochrona odgromowa Ochrona przed przepiêciami www.dehn.pl Sprzêt bezpieczeñstwa Ochrona odgromowa Katalog pełny UE 2003 PL2

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Osprz t sieciowy ConneXium

Osprz t sieciowy ConneXium Osprz t sieciowy ConneXium Katalog produktów Jest łatwym w u yciu przewodnikiem pozwalajàcym na szybki wybór produktów potrzebnych do realizacji systemu automatyki zarówno małej szafy automatyki, jak i

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne Przykładowy rozdział pochodzi z publikacji: Instalacje elektryczne i teletechniczne Poradnik montera i inżyniera elektryka Zespól autorów pod redakcją dra inż. Jana Strzałki http://www.dashofer.pl/instalacje-elektryczne-i-teletechniczne/8/4

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie... 2 ISO 9001, ISO 14001... 6 Gwarancja... 6 Referencje... 7 Szafy stojàce... 9-42 Szafa SZB 19"...

OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie... 2 ISO 9001, ISO 14001... 6 Gwarancja... 6 Referencje... 7 Szafy stojàce... 9-42 Szafa SZB 19... Spis treêci OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE O fi rmie................................................................ 2 ISO 9001, ISO 14001......................................................... 6 Gwarancja...............................................................

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa MARZEC 2012 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA.... 7 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 8 1.2. PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU... 8

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa i przed. przepięciami obiektów budowalnych. mgr inż. Marek Sekściński. XV Konferencja KIKE

Ochrona odgromowa i przed. przepięciami obiektów budowalnych. mgr inż. Marek Sekściński. XV Konferencja KIKE XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 Ochrona odgromowa i przed mgr inż. Marek Sekściński przepięciami obiektów budowalnych Marek Sekściński, RST sp.j. ; Krzysztof Sidor, DIOMARSp. z o.o. 1 Program

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1...3 1.1 Router, Firewall, sonda IPS...3 1.2 Przełącznik PoE...5 1.3 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...5

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.31 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1... 3 Router, Firewall... 3 Przełącznik PoE... 6 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...6 Zasilacz

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Przep ywowe ogrzewacze wody

Przep ywowe ogrzewacze wody s Przep ywowe 0 Siemens. The future moving in. Ekonomia ciep ej wody. SpecjalnoÊç marki Siemens. Systemy dostarczania ciep ej wody. Postaw na wygod i oszcz dnoêç. WÊród wielu sposobów ogrzewania wody przep

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo