Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania"

Transkrypt

1 Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemowe rozwiàzania Prosta i pewna droga do skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej TS Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej i odgromowej

2 Krok po kroku do skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej Ochrona przeciwprzepi ciowa to z o ony temat. OO ettermann ma nadziej, e broszura ta krok po kroku pomo e Paƒstwu w wyborze w aêciwych produktów dla ró nego rodzaju zastosowaƒ. Pe na oferta z zakresu ochrony odgromowej i przeciwprzepi ciowej znajduje si w katalogu TS. Instalacje elektryczne (230/400 V) Telekomunikacja Instalacje pomiarowe, sterujące i regulacyjne Technika informatyczna Telewizja, wideo, telewizja satelitarna i radio adnych kompromisów je eli chodzi o bezpieczeƒstwo: 5 lat gwarancji dla wszystkich produktów z zakresu ochrony przeciwprzepi ciowej, wiele testów VDE, ograniczniki bezpieczne i pewne w dzia aniu. Telefon gorącej linii : Fax gorącej linii : Internet OO w Polsce Internet OO na świecie

3 Przyk ad zastosowania: udynek prywatny z zewn trznà instalacjà odgromowà. Przyk ad zastosowania: udynek us ugowy z zewn trznà instalacjà odgromowà.

4 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji elektrycznych 230/400 V Sytuacja Miejsce instalacji Wybrać odpowiedni typ budynku Instalacja w złączu lub rozdzielnicy głównej Ochrona podstawowa/ pierwszy stopień ochrony Obszar przedlicznikowy lub rozdział kombinowany udynek prywatny/mieszkalny przemysłowy/usługowy Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 10 m TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* rak zewnętrznej instalacji odgromowej Zasilanie linią kablową udynek prywatny/mieszkalny przemysłowy/usługowy Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 10 m udynek prywatny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 10 m TN- TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 25-+/3+NPE Nr kat V25-+/4 Nr kat V25-+/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 1+2 (klasa +), zdalnà FS lub S, 160* Zewnętrzna instalacja odgromowa udynek prywatny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 10 m V 25-+/3+NPE Nr kat V25-+/4 Nr kat Typ 1+2 (klasa +), zdalnà FS lub S, 160* TN- V25-+/3 Nr kat Zasilanie linią napowietrzną udynek przemysłowy/ usługowy/mieszkalny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest większa niż 5 m TN- IT 3x M 50- VDE 500 *, 3x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Nr kat x M 50- VDE Nr kat x M 125-/NPE Nr kat *, 4 x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy udynek przemysłowy/ usługowy/mieszkalny Odleg oêç mi dzy rozdzielnicà g ównà a podrozdzielnicà jest mniejsza niż 5 m TN- IT 3x MD *, 3x 2 mod.** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Nr kat x MD 50- Nr kat x MD 125-/NPE Nr kat *, 4 x 2 mod** Typ 1 (klasa ), obszar przed lub zalicznikowy Uziemione instalacje antenowe lternatywnie - np. w przypadku istniejàcych instalacji mo liwe jest stosowanie indukcyjnoêci odsprz gajàcej L 63 w kombinacji z M 50- VDE i V 20- udynek przemysłowy/ usługowy Rozdzielnica kombinowana odleg oêç do nast pnej podrozdzielnicy jest TN- IT PS3-V/TN Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 10 mod.** Nr kat PS4-V/+TNS Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 12 mod.** Nr kat większa niż 10 m udynek przemysłowy/ usługowy Rozdzielnica kombinowana odleg oêç do nast pnej podrozdzielnicy jest TN- IT PS3-V/TN Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 10 mod.** Nr kat PS4-V/+TNS Typ 1+2 (klasa +), skoordynowany z Typ 3 (klasa D), obszar przed lub zalicznikowy 125*, 12 mod.** Nr kat mniejsza niż 10 m * Maksymalny dodatkowy bezpiecznik (wymagany tylko wtedy, gdy w obwodzie po stronie zasilania zabezpieczenie jest wi ksze ni podane)

5 Miejsce instalacji Miejsce instalacji Instalacja w / każdej podrozdzielnicy Ochrona podstawowa / drugi stopień ochrony Instalacja przed urządzeniem końcowym Ochrona dokładna / trzeci stopień ochrony TN- V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-/F Uniwersalny ogranicznik dok adny do zastosowaƒ domowych, biurowych i przemys owych, adapter do gniazd wtykowych, 16 * Nr kat NS-3-D Ogranicznik dok adny z sygnalizacjà akustycznà, rozga ziacz z trzema gniazdami wtykowymi, 16 * Nr kat TN- Niewymagany V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat NS-D Ogranicznik dok adny, specjalny do systemów komputerowych z wtykiem dla urzàdzeƒ zimnych. Z sygnalizacjà akustycznà, 10 * Nr kat SNS-D Ogranicznik dok adny instalowany pod ramkami gniazd wtykowych, 16 * Nr kat TN- TN- TN- Niewymagany V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat V 20-/3+NPE Nr kat V 20-/4 Nr kat V 20-/3 Nr kat Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Typ 2 (klasa ), zdalnà FS lub S, 125* Fineontroller F-RJ-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11), do ochrony urzàdzeƒ koƒcowych ISDN So-NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym, 16 * Nr kat KNS-D Ogranicznik dok adny do niewidocznego monta u bezpoêrednio w dost pnych w handlu puszkach podtynkowych lub do monta u w kana- ach. Z sygnalizacjà akustycznà, 16 * Nr kat ÜSM- Ogranicznik dok adny do niewidocznego monta u bezpoêrednio w dost pnych w handlu puszkach podtynkowych, w systemach podpod ogowych lub do monta u w kana ach. Zredukowane wymiary, z sygnalizacjà akustycznà, 16 * Nr kat ÜSS 45-O i ÜSS 45- Ogranicznik dok adny w wersji modu 45 do instalacji w kana ach typu Rapid 45, w kana ach podparapetowych i systemach podpod ogowych, 16 * Z sygnalizacjà optycznà dzia ania: ÜSS 45-O: Nr kat Z sygnalizacjà akustycznà dzia ania: ÜSS 45-: Nr kat Niewymagany VF 230-/D Ogranicznik dok adny do monta u w rozdzielnicach na szynie TH 35. Dost pny tak e z zestykiem zdalnej sygnalizacji. 20 *, 1 mod. ** Nr kat ** iloêç modu ów; 17,5 mm szerokoêç modu u dla szyny mocujàcej profilowanej

6 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji telekomunikacyjnych Ogranicznik podstawowy Ogranicznik kombinowany Ogranicznik dokładny Sytuacja Wybierz odpowiedni sposób przyłączenia Miejsce instalacji Miejsce instalacji Za punktem przekazania TK / wejściem do budynku Przed urządzeniem końcowym Ogranicznik podstawowy lub ogranicznik kombinowany TK/Modem/P Ogranicznik dokładny Podłączenie analogowe do 2 y podwójnych, np. przy pod àczeniu prywatnym TKS- przed instalacjà TK Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ11-Tele/4-F przed analogowymi urzàdzeniami koƒcowymi Nr kat TE TK S-Tele/4--G przed instalacjà TK RJ11-Tele/4- przed analogowym telefonem Nr kat lub Fineontroller F-RJ-/F ze zintegrowanà ochronà przed przepi ciami dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11) do zabezpieczenia urzàdzeƒ koƒcowych ISDN S o -NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Podłączenie ISDN TE NT ISDN-Multiplex TE M TKS- przed ISDN-NT Nr kat LS--MG ochronna podstawowa dla 10 y podwójnych Nr kat. LS--LEI listwa pod àczeniowa dla 10 y podwójnych Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed NT RJ45-ISDN/4--G instalacja za ISDN-NT Nr kat RJ45S-ISDN/4- przed telefonem ISDN Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego LS-F-180 dla 180 V Nr kat LS-E (listwa uziemiająca) Nr kat RJ45S-ISDN/4-F przed urzàdzeniem koƒcowym ISDN/TK Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat alternatywnie Fineontroller F-RJ-/F ze zintegrowanà ochronà przed przepi ciami dla instalacji telefonicznej (wtyk RJ11) do zabezpieczenia urzàdzeƒ koƒcowych ISDN S o -NT, DSL-Splitter lub analogowych, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Podłączenie DSL + telefon analogowy TE SP rozga ênik Splitter Modem M nalog P TKS- przed rozga ênikiem DSL Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed rozga ênikiem DSL RJ11-Tele/4-F przed analogowymi urzàdzeniami koƒcowymi Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat Podłączenie DSL + ISDN P rozga ênik Splitter M TE SP NT Modem TKS- lternatywnie jako ochrona kombi przed rozga ênikiem DSL S-Tele/4--G z ni szym napi ciowym poziomem ochrony Nr kat für DSL-Splitter ni dla ogranicznika podstawowego S-Tele/4--G instalacja przed rozga ênikiem DSL RJ45-ISDN/4--G za NT Nr kat RJ45S-ISDN/4-F przed urzàdzeniem koƒcowym ISDN/TK Nr kat RJ45S-TM/8-F do karty komputerowej Nr kat

7 Interfejsy Instalacje telekomunikacyjne Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu nalogowy (faks, modem) Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy < 5 kit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Obudowa z materia u izolacyjnego, IP 54 RJ11-Tele/4-F RJ11 / RJ45 4 dapter F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona 230 V i RJ TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2 D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS ISDN U K0 (przed NT) 2 Mit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Obudowa z materia u izolacyjnego, IP 54 F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona 230 V i RJ TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS ISDN So/S2M 2 Mit/s RJ45S-ISDN/4- RJ11/ RJ45 4 dapter (za NT) RJ45-ISDN/4--G RJ11/ RJ45 4 W obudowie z materia u izolacyjnego, IP 54 RJ45S-ISDN/4-F RJ11/ RJ45 4 dapter DSL, T-DSL, DSL, HDSL 10 Mit/s 170 V S-Tele/4--G Zacisk bezêrubowy 4 Ochrona przed rozga ênikiem F-RJ-/F RJ11 2 Ochrona przed rozga ênikiem (230 V + U K0 ) RJ45S-TM/8-F RJ11 / RJ45 8 Ochrona modemu/kart sieciowych TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-180 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS DTEX-P 64 Kit/s 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 24HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm > 2D LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS Instalacj ograniczników przed miejscem po àczenia sieci z instalacjà w obiekcie nale y uzgodniç z operatorem us ug telekomunikacyjnych!

8 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji pomiarowych, sterujących, regulacyjnych Sytuacja Miejsce instalacji Miejsce instalacji Wybrać odpowiednie zastosowanie Przed sterowanikiem Zasilanie elektryczne Za sterownikiem i przed odbiornikiem/nadajnikiem Przewód przesyłu danych/doprowadzenie czujnika pomiarowego Sterowanie ogrzewaniem VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FLD 24 Instalacja tylko przed sterownikiem np. czujnik pomiarowy wersja 24 V Nr kat Sterowanie swobodnie programowane (PL) VF 24-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 24 V Nr kat FRD 24 Wersja 24 V Nr kat Pętla prądowa 4-20 m, PT 100 (czujnik pomiarowy), PT 1000 (czujnik pomiarowy) VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FLD 24 Wersja 24 V Nr kat EI (European Installation us) VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FRD 24 Wersja 24 V Nr kat Systemy magistrali OO US, Interbus i Profibus VF 230-/D dla systemów pràdu przemiennego () i systemów pràdu sta ego (D), wersja 230 V Nr kat FRD 24 HF Wersja 24 V, 100 MHz Nr kat Ochrona przeciwprzepięciowa jest zapewniona tylko wtedy, gdy chronione są zarówno instalacje przesyłu danych jak i instalacje elektryczne! Przyk ad zastosowania: udynek przemys owy Przewód transmisji danych 230 V zujnik pomiarowy Ogrzewanie

9 Interfejsy Instalacje pomiarowe, sterowania, regulacyjne Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Y, p tla pràdowa 0(4)-20m/PL(24V) Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FLD 24 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm zujnik pomiarowy PT100, PT1000 LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS V FLD 24 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm L/PL(12V) 12 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 12 Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SD25-V24/25 Sub-D 25bieg. 25 dapter RS 422 (V.11) RS 485 < 20 Mbit/s 5 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SP-V11EI/4 Zacisk bezêrubowy 4 dapter SD09-V11/9 Sub-D 9 dapter SD15-V11/15 Sub-D 15 dapter SD25-V11/25 Sub-D 25 dapter RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter Systemy magistrali: EI, OO-US 24 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm Profibus, Interbus, N-US, Feldbus, IE-US (RS485) FRD 24 HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS

10 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa w technice informatycznej Ogranicznik podstawowy Ogranicznik kombinowany Ogranicznik dokładny Sytuacja Wybrać odpowiedni system sieci Miejsce instalacji Przy serwerze z zewnętrznym przewodem komunikacyjnym Miejsce instalacji Przy hubie /przełączniku Miejsce instalacji Instalacja przed urządzeniem końcowym (terminal/komputer) Topologia gwiazdy np. 10aseT, 100aseT RJ45S-E100/4- Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat P Hub lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ45S-E100/4- Nr kat Externe Kommunikationsleitung komun. zewn. przewód Server S-TELE/4--G Topologia magistrali np. 10ase2, 100ase5 Koax-E2/FF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/FF- dla 10ase5 Nr kat Koax-E2/MF-F dla 10ase2 Nr kat Server Externe zewn. przewód Kommunikationsleitung komun. lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego Koax-E2/MF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF- dla 10ase5 Nr kat nie dotyczy KoaxN-E5/MF-F dla 10ase5 Nr kat S-Tele/4--G Topologia pierścienia np. Token-Ring RJ45S-E100/4- Nr kat Koax-E2/FF- dla 10ase2 Nr kat RJ45S-TM/8-F Nr kat Externe zewn. Kommunikationsleitung komun. przewód Server KoaxN-E5/FF- dla 10ase5 Nr kat lternatywnie jako ochrona kombi z ni szym napi ciowym poziomem ochrony ni dla ogranicznika podstawowego RJ45S-E100/4- Nr kat Koax-E2/MF- dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF- dla 10ase5 Nr kat nie dotyczy Koax-E2/MF-F dla 10ase2 Nr kat KoaxN-E5/MF-F dla 10ase5 Nr kat S-Tele/4--G

11 Interfejsy Technika informatyczna Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Typowa prędkość transmisji Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy S 400/ Twinax 10 Mbit/s < 7 V Twinax-S/4-FF- Twinax 2 dapter Twinax-S/4-MF- Twinax 2 dapter Twinax-S/4-MF-F Twinax 2 dapter Ethernet 10/100 aset at5 < 100 Mbit/s < 6 V RJ45S-E100/4- RJ45 4 dapter RJ45S-E100/4- RJ45 4 dapter RJ45S-E100/4-F RJ45 4 dapter Ethernet Giganet/TM VG-nyLN at.5 Ethernet 10ase2 heapernet < 155 Mbit/s < 6 V RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter Mbit/s 5V Koax-E2/FF- N 1 dapter Koax-E2/MF- N 1 dapter Koax-E2/MF-F N 1 dapter SD15-E Sub-D 15 pol. 15 dapter Ethernet 10ase5 Yellow-cable 10 Mbit/s 5 V KoaxN-E5/FF- N 1 dapter KoaxN-E5/MF- N 1 dapter KoaxN-E/MF-F N 1 dapter SD15-E Sub-D 15 bieg. 15 dapter Token Ring 4/16/ Mbit/s 5 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm RJ45S-TM/8-F RJ45 8 dapter SD09-V24/9 Sub-D 9 bieg. 9 dapter SP-V11EI/4 Sub-D 4 dapter RS 232 (V.24) 12 V TKS- Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm FRD 24 HF Zacisk bezêrubowy 2 Monta na szynie 35 mm LS--Mag LS-Plus 20 W po àczeniu z listwà LS- LS-F-24 LS-Plus 2 W po àczeniu z listwà LS-T i listwà uziemiajàcà LS SD09-V24/9 Sub-D 9 bieg. 9 dapter SD15-V24/15 Sub-D 15 bieg. 15 dapter SD25-V24/25 Sub-D 25 bieg. 25 dapter SP-V24T/4 Zacisk bezêrubowy 4 Monta na szynie 35 mm Równoleg y, entronics równoleg y < 5 kbit/s 5V SD36-/MF entronics 36 dapter SD25/Paral Sub-D 25 bieg. 25 dapter

12 Pomoc przy doborze Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń telewizyjnych, wideo, systemów satelitarnych i radiowych Sytuacja Miejsce instalacji Miejsce instalacji Wybrać odpowiednie zastosowanie Instalacja między stykiem K i wzmacniaczem Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (TV/Video/HiFi) Szerokopasmowa (telewizja kablowa) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Instalacja między LN a odbiornikiem /przełącznikiem, bezpośrednio w chronionym urządzeniu Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (odbiornikiem lub TV/Video/HiFi) Satelitarna instalacja odbiorcza z odbiornikiem (np. w domu jednorodzinnym) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Satelitarna instalacja odbiorcza z prze àcznikiem z wielokrotnym LN (np. w domu jednorodzinnym) DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-ST-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej/satelitarnej, do ochrony urzàdzeƒ TV/ST lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Instalacja między anteną a wzmacniaczem Instalacja przed każdym urządzeniem końcowym (TV/Video/HiFi) Instalacja odbiorników naziemnych analogowa TV DV-T DS-F m/w Nr kat DS-F w/w Nr kat TV 4+1 Ogranicznik kompaktowy (4 x ST, 1 x naziemne), Nr kat Fineontroller F-TV-/F Ogranicznik dok adny ze zintegrowanym modu em ochrony przeciwprzepi ciowej dla instalacji telewizyjnej, do ochrony urzàdzeƒ TV lub DVD, wraz z kablem po àczeniowym Nr kat Schemat instalacji K Prze àcznik TV TV TV TV TV TV Wzmacniacz

13 Interfejsy Telewizja, wideo, technika satelitarna i radio Ograniczniki podstawowe LPZ 0 2 Ograniczniki kombinowane LPZ 0 3 Ograniczniki dok adne LPZ 1 3 Krok 1. Wybrać odpowiedni interfejs Krok 2. Ustalić wymaganą strefę ochrony i w wierszu tabeli dojść do oznaczenia typu odpowiedniego ogranicznika OO. Określenie interfejsu Typowy zakres częstotliwości/ szerokość pasma Poziom sygnału Typ ogranicznika Złącze hronione żyły Montaż/uwagi Nr katalogowy Instalacje satelitarne < 2,5 GHz < 130 V DS-F F 1 m/w (m ski/ eƒski) w/w ( eƒski/ eƒski) F-ST-/F 230 V + ST 1 Ochrona 230 V i TV Instalacje TV i K < 1 GHz < 130 V F-TV-/F 230 V + TV 1 Ochrona 230 V i TV Zak adowa komunikacja radiowa UKF < 1 GHz < 130 V S-UHF UHF 1 dapter < 2,5 GHz < 130 V DS-N N 1 dapter Systemy radiowe/teletransmisji radiowej/telefonia komórkowa/umts Telefonia komórkowa/umts 7/16 < 2,5 GHz < 130 V DS-N N 1 dapter MHz LP 7/ MF- 7/16 1 dapter ,8 GHz LP 7/ MF- 7/16 1 dapter WLN < 130 V DS-N N 1 dapter Video 300 MHz < 5 V Koax-E2/FF- N 1 dapter Koax-E2/MF- N 1 dapter Koax-E2/MF-F N 1 dapter Instalacja odbioru satelitarnego znajduje si w strefie ochrony zewn trznej instalacji odgromowej.

14 Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii. VS Systemy połączeń i zamocowań Systemy puszek instalacyjnych Systemy puszek instalacyjnych podtynkowych Systemy z àczek Systemy d awików kablowych Systemy zamocowaƒ Systemy uchwytów noênych Systemy szyn monta owych Systemy Êrub, gwoêdzi i haków TS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej KTS Kablowe systemy nośne Systemy monta owe Systemy szyn Systemy korytek kablowych Systemy korytek siatkowych Systemy drabinek kablowych Systemy tras szerokorozpi toêciowych Systemy drabinek pionowych Systemy kana ów do mocowania opraw oswietleniowych Systemy modu owe Systemy ze stali nierdzewnej Systemy podtrzymania funkcji i MLR EGS Systemy osprzętu elektroinstalacyjnego i automatyki budynku Mechanizmy Urzàdzenia elektroniczne Systemy automatyki OO us Systemy radiowe Program Standard Program Dialog Program ura Program Modul 45 Wyposa enie do szpitali Program bryzgoszczelny Technika danych OO EERMNN est.-nr /2006 PL Systemy po àczeƒ wyrównawczych Systemy uziemieƒ Systemy ochrony odgromowej SS Systemy ochrony przeciwpożarowej Systemy przepustów kablowych Systemy kana ów przeciwpo arowych Systemy podtrzymania funkcji Systemy MLR UFS Systemy instalacji podpodłogowych Systemy instalacji podpod ogowych System kana ów instalacyjnych podpod ogowych Systemy podpod ogowe do pod óg podwójnych i podniesionych LFS Systemy prowadzenia przewodów Systemy monta owe urzàdzeƒ Systemy kana ów instalacyjnych Systemy listew kablowych coko owych Systemy kana ów grzebieniowych Systemy kana ów podparapetowych Obudowy podparapetowe i wyposaêenie dodatkowe Kolumny zasilajàce OO EERMNN Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 68/70, Warszawa Tel. (022) , Fax (022) Warszawa: , iura Regionalne: Gdaƒsk: Fax (058) , Tel.kom Katowice: Fax (032) , Tel.kom , Poznaƒ: Fax (061) , Tel.kom Wroc aw: Fax (071) , Tel.kom

Systemy ochrony przeciwprzepięciowej

Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Systemy ochrony przeciwprzepięciowej Rozwiązania Systemowe rozwiàzania systemowe Prosta i pewna Prosta droga i pewna do skutecznej droga do skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej ochrony przeciwprzepiêciowej

Bardziej szczegółowo

WDK Listwy elektroinstalacyjne

WDK Listwy elektroinstalacyjne WDK Listwy elektroinstalacyjne Dobór kompletnego systemu. Idealne do prowadzenia linii zasilających i transmisji danych oraz montażu osprzętu elektroinstalacyjnego LFS Systemy prowadzenia przewodów Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu Osprz t elektroinstalacyjny

Przegląd systemu Osprz t elektroinstalacyjny Przegląd systemu Osprz t elektroinstalacyjny Perfekcyjne połączenie kształtu z funkcjonalnością EGS Systemy urzàdzeƒ monta owych OBO. Tego używają profesjonaliści. Firma OBO wie, czego potrzebujà profesjonaliêci:

Bardziej szczegółowo

Podstawy od strony 68. Pomoc przy wyborze - telekomunikacja od strony 74. Interfejsy - telekomunikacja od strony 75

Podstawy od strony 68. Pomoc przy wyborze - telekomunikacja od strony 74. Interfejsy - telekomunikacja od strony 75 Informatyka obejmuje obecnie bardzo szerokie spektrum zastosowaƒ. Prawie ka dy system elektroniczny u ywany do przetwarzania informacji posiada bardzo du e znaczenie. Coraz wi ksza iloêç informacji jest

Bardziej szczegółowo

Dokładnie wtedy, gdy myślimy, że osiągnęliśmy już wiele, nadszedł czas, aby wykonać kolejny krok. Witamy w OBO.

Dokładnie wtedy, gdy myślimy, że osiągnęliśmy już wiele, nadszedł czas, aby wykonać kolejny krok. Witamy w OBO. Dokładnie wtedy, gdy myślimy, że osiągnęliśmy już wiele, nadszedł czas, aby wykonać kolejny krok. Witamy w OBO. Łączymy przeszłość z przyszłością. Za o yciel firmy Franz Bettermann Dokładnie wtedy, gdy

Bardziej szczegółowo

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych domnet rozwiązanie systemu Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu domnet. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach,

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć ograniczniki przepięć Adaptery z ochroną przepięciową w pięknej formie do szybkiej i prostej instalacji Optymalne wykonanie wyrównania potencjałów pomiędzy instalacją zasilania a linią sygnałową Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Sprawdzona jakość i funkcjonalność Rewolucyjna szybkość montażu Niezawodna konstrukcja, praktyczne i przemyślane detale. Suno może być instalowane we wszystkich

Bardziej szczegółowo

BETA ochrona. Ochrona przeciwprzepięciowa. n Przegląd. n Korzyści. n Dane do doboru i zamówienia. Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1)

BETA ochrona. Ochrona przeciwprzepięciowa. n Przegląd. n Korzyści. n Dane do doboru i zamówienia. Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) n Przegląd Ograniczniki przepięć klasy B (typ 1) chronią rozdzielnice niskiego napięcia przed przepięciami oraz wysokimi udarami prądowymi powodowanymi przez bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Think connected. Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii.

Think connected. Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii. Poznaj OBO Think connected. Przewodzenie prądu. Transmisja danych. Kontrola energii. Witamy w OBO Zapraszamy do poznania OBO. Gdzie innowacyjne systemy powstają przy wykorzystaniu wysokiej jakości produktów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Moeller

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Moeller www.moeller.pl Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Moeller Xpole to nowoczesna seria aparatury modułowej, która skutecznie zabezpiecza instalacje i urządzenia przed skutkami zwarć, przeciążeń a także przed

Bardziej szczegółowo

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 88 Ramki Puszki os onowe Puszka os onowa pojedyncza 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 34 mm Opakowanie 100 szt....10006301 Ramka 1-krotna wymiar 60 mm x 60 mm Opakowanie 20 szt....10005810 Puszka os onowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Instalacje słaboprądowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton www.eaton.eu Przykłady zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią napowietrzną. alecany montaż ogranicznika przepięć

Bardziej szczegółowo

Systemy wyrównywania potencjałów

Systemy wyrównywania potencjałów Aby uniknàç niekontrolowanych przeskoków napi cia do instalacji w budynku, jest konieczne po àczenie ze sobà wszystkich elementów metalowych, wszystkich instalacji elektrycznych a tak e instalacji odgromowej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Spis treści Podstawowe pojęcia związane z instalacjami elektrycznymi Rodzaje i źródła prądu Rodzaje prądu Prąd przemienny jednofazowy Prąd przemienny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

Power Wave 1000 AC/DC / PF10A

Power Wave 1000 AC/DC / PF10A Spawanie ukiem krytym Power Wave 1000 AC/DC / PF10A (V) : 400/3/50-60 Bezpiecznik (A) : 80 Zakres pràdu (A) : 200-1000 Pràd znamionowy : 1000A/44V@100% Procesy spawalnicze : uk kryty Waga (kg) : 173 Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

System transmisji radiowej Topologia drzewa Komunikacja radiowa Ethernet DX80ER2M-H

System transmisji radiowej Topologia drzewa Komunikacja radiowa Ethernet DX80ER2M-H Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP- SMA) Zewnętrzna listwa zaciskowa Zintegrowany wskaźnik siły sygnału Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych Transmisja Ethernet Dostępne różne topologie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 7 Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników) 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA TELEWIZJI

CYFRYZACJA TELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI 1. Co to jest cyfryzacja telewizji? 2. Dlaczego zachodzą te zmiany? 3. Czycyfryzacja jest obowiązkowa? 4. Termin wyłączenia sygnału analogowego 5. Co to jest telewizja

Bardziej szczegółowo

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u In Car Video IVSC-5501 Instrukcja obs ugi i monta u www.blaupunkt.com SPIS TREÂCI Uwagi ogólne.................... 3 Akcesoria....................... 3 Monta oraz zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa..................

Bardziej szczegółowo

Professional Installation by OBO Rozwiàzania instalacyjne do codziennego zastosowania

Professional Installation by OBO Rozwiàzania instalacyjne do codziennego zastosowania Professional Installation by OBO Rozwiàzania instalacyjne do codziennego zastosowania Think connected. Ma to dla nas konkretne znaczenie: OBO dopasowuje jedno do drugiego. Oferujemy inteligentne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: :

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: : VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a tel.(071) 344 82 17, 691022211 Przedmiar robót Inwestor : Obiekt: : Inwestycja : Stadium: Branża: Nr

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA 14 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem obudów i rozdzielnic. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç potrzeby

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej Iskierniki ochronne i separacyjne

Systemy ochrony przeciwprzepi ciowej Iskierniki ochronne i separacyjne i ochronne i iskierniki separacyjne OBO s u à do galwanicznego rozdzielenia i mostkowania cz Êci instalacji, które ze wzgl dów roboczych nie mogà byç àczone. Separacja galwaniczna zapobiega np. przep ywom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Multiswitche Blue Line

Instrukcja obsługi. Multiswitche Blue Line Instrukcja obsługi e Blue Line e seria Blue Line W skład rodziny urządzeń do dystrybucji sygnału satelitarnego oraz telewizji naziemnej wchodzą urządzenia : e 5 wejściowe. Seria MS BL5x z liczbą wyjść

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA 8 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych - Zielona 53/2 - Grobla 14/8 - Śląska 9/8 - Przemysłowa 23/5 - Śląska 40/2 - Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU Inwestor : Gmina Niebylec Zleceniodawca: Gmina Niebylec Wykonawca: Bielenda Wojciech

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Elementy zasilania i rozdziału. 1. KNR 13-23 0103-0100 Wykucia ręczne otworów,wnęk

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny. 4. Obliczenia. 5. Rysunki E1 Rzut przyziemia instalacja oświetlenia E2 Rzut piętra instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wtyczki i gniazda do zastosowań przemysłowych

Wtyczki i gniazda do zastosowań przemysłowych Wtyczki i gniazda do zastosowań przemysłowych Przemysłowe zestawy wtyczek z gniazdkami są przeznaczone do przyłączenia odbiorników elektrycznych do sieci niskonapięciowej. Używane są głównie w przemyśle,

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: dtrans T03 BU Typ 707033/... dtrans T03 TU Typ 707034/...

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: dtrans T03 BU Typ 707033/... dtrans T03 TU Typ 707034/... JUMO Sp. z o.o. Adres: Ul. Korfantego 28 Telefon: Fax: Email: Internet: 53021 Wrocław, Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JUMO Instrument Co. Ltd.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA Satchwell Polska Toruń Pracownia Projektowa Satchwell Polska Toruń sp.zo.o. ul. Olsztyńska 93/95 87-100 Toruń (0-56)659-89-12 (0-56) 639-00-96 egzemplarz nr 3/3 projekt nr 098/02/2007 DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

Bardziej szczegółowo

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk

E/15. 15.24 m 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA. 10x15 32 LEGENDA: UWAGI: Pracownia J. Grzegorczyk 15.4 m 10x15 3 05 04 043 56.13 m KOMUNIKACJA 06 47.15 m 030 WARSZTAT INFORM. LEGENDA: - puszka podłogowa na 1 gniazd Mosaic 45 np. UDH Q3 z pokrywą KDR1 Q3 i puszkami GB3 wyposażona w: - 6 gniazd 30V,

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych 3. 2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych Zadanie egzaminacyjne Znajd usterk oraz wska sposób jej usuni cia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45311200-2 INWESTYCJA : PPUH RADKOM Sp. z o.o. BUDYNEK STEROWNI WENTYLATORNI B-14 26-600 RADOM, UL. WITOSA

Bardziej szczegółowo

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane:

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane: Temat: Środki i sposoby ochrony przed skutkami przepięć. Stosowane środki ochrony przeciwprzepięciowej mogą być przeznaczone do ochrony przed skutkami przepięć tylko określonego pochodzenia lub mogą mieć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

modułowe 4 stykowe gniazdko natynkowe miniaturowe, mocowane do podłoża 2 wkrętami

modułowe 4 stykowe gniazdko natynkowe miniaturowe, mocowane do podłoża 2 wkrętami NAZWA ARTYKUŁU OPIS FOTO MGT-4 modułowe 4 stykowe gniazdko natynkowe, mocowane do podłoża 2 wkrętami MGT-6 modułowe 6 stykowe gniazdko natynkowe, mocowane do podłoża 2 wkrętami GM-4 modułowe 4 stykowe

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt: Zamek w Rydzynie, Plac Zamkowy 1, Rydzyna. Zamawiający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Przedmiar robót. Obiekt: Zamek w Rydzynie, Plac Zamkowy 1, Rydzyna. Zamawiający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Przedmiar robót Nazwa: Przebudowa systemu telewizji hotelowej Data: 2010-10-25 Budowa: Roboty elektryczne słaboprądowe Kody CPV: - CPV32324400-4- anteny telewizyjne -CPV 32532000-1- anteny satelitarne

Bardziej szczegółowo

Norma na domowy kabel

Norma na domowy kabel 23 października 2012, Wydanie 01 Strona 1 z 6 Systemy okablowania strukturalnego, które sformalizowane zostały w postaci norm na początku lat dziewięćdziesiątych początkowo dedykowano dla przestrzeni biurowych.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik OBO Bettermann Polska. Newsletter OBO. Osprzęt w module 45x45 mm. System kanałów podparapetowych Rapid 45

Miesięcznik OBO Bettermann Polska. Newsletter OBO. Osprzęt w module 45x45 mm. System kanałów podparapetowych Rapid 45 OBO Newsletter Osprzęt w module 45x45 mm TBS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej Dławiki kablowe OBO V-TEC System kanałów podparapetowych Rapid 45 Kana³y podparapetowe Rapid 45 Firma OBO

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND. XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW

WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND. XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW SYSTEM ROZDZIAŁU ENERGII Rozdzielnice i obudowy NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 160 NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 400 NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 800

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO Dostępne cztery interfejsy RS-232/422/485 lub dwa w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe Wymienny zasilacz z automatyczną instalacją MODEL ONE8 (AFP-) Wejścia BI / FM DAB/BIII MHz - 8 - - 86 Konfiguracja wejściowa Ilość programowalnych filtrów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej Rynek, Plac Wolności 1, 57 500 Bystrzyca Kłodzka Działka Nr 642 AM 6, Obręb Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo