Stan prawny na dzień 3 marzec 2015 r. STW DRIFT CHALLENGE MISTRZOSTWA POLSKI PUCHAR POLSKI 2015 REGULAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan prawny na dzień 3 marzec 2015 r. STW DRIFT CHALLENGE MISTRZOSTWA POLSKI PUCHAR POLSKI 2015 REGULAMIN"

Transkrypt

1 Stan prawny na dzień 3 marzec 2015 r. STW DRIFT CHALLENGE MISTRZOSTWA POLSKI PUCHAR POLSKI 2015 REGULAMIN

2 REGULAMIN RAMOWY STW DC 2015 Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. STW DC (zwane dalej STW DC) są własnością STW Center Sp. z o.o. (zwanej dalej STW ) STW DC (zwane dalej STW DC) są zawodami otwartymi. Warunkiem, udziału zawodnika w STW DC jest przesłanie obowiązującego zgłoszenia oraz spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu Ramowego Regulamin STW DC (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa w zawodach driftingowych Zawody i inne imprezy (np. treningi) organizowane przez STW winne być przeprowadzane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu W zawodach driftingowych organizowanych na torach zamkniętych nie obowiązują przepisy Prawo o Ruchu Drogowym. Art. 2. ORGANIZATOR 2.1. Organizatorem STW DC jest STW Organizator ma prawo zlecać organizowanie poszczególnych rund i/lub całego cyklu rozgrywek innym podmiotom Organizator zawodów jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ich zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Art. 3. WŁADZE I KIEROWNICTWO ZAWODÓW 3.1. Władzę zawodów stanowi Zespół Sędziów Driftingowych (ZSD). Należy do niego: a) odbiór trasy przed zawodami, b) zatwierdzenie listy startowej i wyników, c) nakładanie kar na kierowców, do wykluczenia włącznie, d) rozpatrywanie odwołań i protestów, e) podejmowanie innych decyzji mających wpływ na wyniki i przebieg zawodów Podstawowy skład Zespołu Sędziów Driftingowych stanowią minimum 2 osoby. Ponadto ZSD może powołać Sędziów Pomocniczych. Skład ZSD zatwierdza STW. Członkowie Zarządu STW mogą zawsze uczestniczyć w posiedzeniach ZSD jako doradcy bez prawa głosu przy głosowaniu Kierownictwo zawodów stanowią: a) Dyrektor Zawodów b) Asystent Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 2

3 c) Kierownik Trasy i jej zabezpieczenia d) Kierownik Badania Kontrolnego e) Osoba odpowiedzialna za kontakty z zawodnikami Organizator może wyznaczyć i podać do wiadomości publicznej także inne osoby funkcyjne. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję wymienioną w punktach 3.2 i 3.3 powyżej z zastrzeżeniem, że powinien być zapewniony sprawny i bezpieczny przebieg zawodów Osoby wymienione w punktach 3.2 i 3.3 są powoływane przez STW. Art. 4. OFICJALNE DOKUMENTY ZAWODÓW 4.1. Zezwolenie na organizację zawodów (jeżeli jest wymagane) i ubezpieczenie OC organizatora Regulamin Uzupełniający Zawodów i Komunikaty Lista zgłoszeń, opublikowana na 12 godziny przed zawodami Protokół badania kontrolnego samochodów Lista startowa, czyli lista kierowców dopuszczonych do oficjalnego treningu po badaniu kontrolnym Wyniki przejazdów eliminacyjnych Wyniki przejazdów finałowych. Art. 5. ZEZWOLENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA, PRAWA DO WIZERUNKU 5.1. Na organizację zawodów na drodze publicznej organizator musi uzyskać stosowne zezwolenie od właściwego terenowego organu administracji Oprócz zezwolenia organizator musi posiadać pisemną zgodę właściciela terenu, na którym odbywają się zawody, jeżeli teren ten nie jest we władaniu organizatora Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na cały czas ich trwania. Podobnie w zakresie NW ubezpieczenie muszą posiadać wszystkie osoby funkcyjne Każdy z uczestników zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zranienie lub uszkodzenie własności w stosunku do zawodników, kierowców, pomocników i osób trzecich. Każdy zawodnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za swoje ubezpieczenie i musi posiadać ubezpieczenie w zakresie NW (zalecane jest AC z ryzykiem sportowym) Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się przytrafić zawodnikom lub ich pomocnikom podczas treningu lub zawodów albo podczas przejazdu z miejsca parkowania na trasę i z powrotem. Zrzeczenie stosuje się do STW, organizatora, różnych osób urzędowych oraz innych zawodników lub ich pomocników i mechaników. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 3

4 5.6. Podpisując zgłoszenie do zawodów każdy zawodnik wyraża zgodę na utrwalenie i eksploatację swojego wizerunków i podobizn oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych (w tym wydawnictwach poligraficznych i Internecie). Oświadcza również, że zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunków i podobizn na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych, drukarskich itp. i przepisywanie utrwaleń zapisów na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej ilości nośników; b. wytwarzanie jakąkolwiek techniką kopii wizerunków i podobizn, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c. zwielokrotnianie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego, reprograficznego, cyfrowego; d. wprowadzanie do obrotu, e. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunków i podobizn i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), g. wymiana nośników, na których utrwalono wizerunki i podobizny oraz wprowadzanie zapisów wizerunków i podobizn do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 4

5 h. wybranych w tym w systemie VOD, udostępniania przez witryny www i portale internetowe, P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików; i. wielokrotne nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. platform cyfrowych na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach - on demand, pay per view, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.); j. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. k. wprowadzanie do obrotu nośników z zapisem wizerunku i podobizny (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD, kasety video, plików cyfrowych itd.) i jego fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu; l. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci multimedialnej i sieci telefonicznej; m. wydanie i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu lub formatu, bez ograniczeń liczby nakładów, wydań oraz egz. z opisem i wykorzystaniem dla mat. prasowych oraz w wydawnictwach w języku polskim lub innych wersjach językowych; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób; n. wykorzystanie w utworach multimedialnych; o. wykorzystanie na stronach internetowych, p. udostępnianie w technologii wideo-na-żądanie i pay-per-view, wykorzystanie na urządzeniach przenośnych, w sieciach telefonii komórkowej, sieciach Internetowych, publikacjach prasowych oraz w ramach działań i materiałów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych; q. publiczne udostępnianie wizerunku i podobizny w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 5

6 r. opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian z zachowaniem praw osoby, która je wykonała; s. rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub niepubliczny; t. wykorzystanie wizerunku i podobizny do celów promocyjnych i reklamy STW oraz innych podmiotów, jeśli STW uzna to za stosowne, u. komercyjne wykorzystanie wizerunku i podobizny w ramach Internetu v. wykorzystanie wizerunku i podobizny w innych dziełach/utworach i przy okazji jakichkolwiek działań Zamawiającego lub podmiotów przez niego wskazanych; w. publiczne wyświetlanie i odtwarzanie Art. 6. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW 6.1. Każdy Regulamin Uzupełniający zawodów musi być zgodny z powyższym Regulaminem. Dotyczy to również komunikatów wydawanych na zawodach Regulamin zawodów winien zawierać co najmniej: - klauzulę na czyje polecenie są organizowane, - określenie charakteru zawodów i ich nazwę, - miejsce i termin, - terminarz czasowy i lokalizację poszczególnych czynności zawodów Wszystkie zmiany, jak również dodatkowe ustalenia, winny zostać podane do wiadomości uczestników tak szybko, jak tylko jest to możliwe, w formie numerowanych i datowanych komunikatów, które należy traktować jako integralną część Regulaminu Zawodów. Obowiązek utrzymania kontaktu z Biurem Zawodów spada na zawodników, zatem wystarczającym jest wywieszenie komunikatu na oficjalnej tablicy informacyjnej. Jeżeli jest ona umieszczona w innym miejscu niż Biuro Zawodów i Park Maszyn musi być to podane w Regulaminie. Art. 7. ZGŁOSZENIA 7.1. Do udziału w STW DC będą dopuszczeni zawodnicy, którzy wypełnią i podpiszą zgłoszenie do zawodów, dokonają wpłaty wpisowego w wysokości ustalonej przez STW, oraz: a) posiadają ważne prawo jazdy kategorii B lub otrzymają specjalne zaproszenie organizatora, b) jednym z warunków dopuszczenia do zawodów jest wysłanie w terminie na adres podany przez organizatora zgłoszenia do zawodów. Zgłoszenie może być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem oraz poprzez specjalny formularz ze strony internetowej STW (www.stwdrift.pl) i jest ważne wyłącznie z potwierdzeniem wpłaty wpisowego (plik pdf, skan, kserokopia), Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 6

7 c) jeżeli zawodnik zgłasza rezerwowy samochód z tym samym numerem startowym, konieczne jest wypełnienie drugiego zgłoszenia i wniesienie opłaty w wysokości połowy obowiązującego wpisowego Zgłoszenie do zawodów powinno zawierać: a) imię, nazwisko i adres zawodnika, nr i nazwa licencji jeżeli taką posiada) b) dane techniczne samochodu: marka, model, pojemność skokowa silnika (doładowanie tak/nie), nazwa producenta silnika (jeśli jest inna niż producenta nadwozia), szacunkowa moc silnika c) klauzulę o znajomości i podporządkowaniu się obowiązującym regulaminom, d) numer startowy (w przypadku posiadania), e) nazwę teamu (w przypadku reprezentowania jakiegoś teamu), f) datę, podpis zawodnika 7.3. Zgłoszenie spełniające wymogi pkt i 7.2. nie może być przez organizatora odrzucone, natomiast nie spełniające tych wymogów może być odrzucone lub przyjęte, ale pod warunkiem opłacenia 50% wpisowego. O nie przyjęciu zgłoszenia zawodnik musi być skutecznie powiadomiony przed zawodami. Organizator może w Regulaminie Uzupełniającym ustalić dodatkowe warunki zgłoszenia się kierowców Termin wysłania zgłoszeń wraz z wpisowym upływa z końcem dziesiątego dnia przed dniem badania kontrolnego. Dla przyjęcia zgłoszenia decydująca jest data stempla pocztowego, dane czasowe dostarczonego a, formularza ze strony internetowej STW lub wiadomości faksowej. Termin zamknięcia list startowych upływa na 5 dni przed terminem badania kontrolnego Po terminie zamknięcia listy zgłoszeń możliwa jest zmiana samochodu. Jeżeli zmiana ta następuje po badaniu kontrolnym w grę może wchodzić tylko samochód, który takie badania przeszedł. Zmiana samochodu może nastąpić tylko do momentu wjazdu do strefy startowej Najpóźniej 12 godz. przed badaniem kontrolnym organizator opublikuje pełną listę przyjętych zgłoszeń Poprzez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik potwierdza znajomość i podporządkowanie się Regulaminom, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora i STW na drodze sądowej lub innej niż ustalona przepisami sportowymi Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenie liczby zawodników dla danej rundy. W takim przypadku Organizator poinformuje o ograniczeniach przed daną rundą w osobnym komunikacie a o przyjęciu na listę startową decydować będzie kolejność zgłoszeń Każdy zawodnik, który chce otrzymać Fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego powinien podać dane do faktury. Po spełnieniu tego warunku, zawodnik otrzyma fakturę VAT w Biurze Zawodów, drogą elektroniczną lub pocztą Zgłoszenie jest zawarciem umowy cywilnoprawnej z organizatorem. Art. 8. LICENCJA STW. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 7

8 8.1. Licencję STW DC automatycznie otrzymują zawodnicy, którzy zajęli 5 pierwszych miejsce w klasyfikacji generalnej STW DC Posiadacz licencji STW DC ma prawo do udziału w każdej eliminacji Driftingowych Mistrzostw Polski. Licencja STW C ważna jest przez cały sezon W przypadku rażącego naruszenia regulaminu zawodów, niesportowego zachowania oraz w innych uzasadnionych przypadkach, Władze STW mogą zdecydować o cofnięciu licencji. Art. 9. NUMERY STARTOWE - REKLAMA 9.1. Zawodnicy otrzymują w numery przydzielone przez organizatora., 9.2. Numery startowe (same cyfry) muszą zostać umieszczone na obu tylnych, bocznych szybach jak najbliżej słupka "B" a) Jeżeli samochód nie jest fabrycznie wyposażony w tylne boczne szyby, numery startowe muszą zostać umieszczone na wysokości przednich bocznych szyb jak najbliżej słupka B Organizator ma prawo zobowiązać zawodników do umieszczenia na samochodach reklamy dodatkowej organizatora. a) STW zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklam dodatkowych organizatora na samochodach zawodników w następujących miejscach na: górnym pasie przedniej szyby, górnym pasie tylnej szyby, całej powierzchni obu przednich błotników oraz w miejscu przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej. b) pojazd ma obowiązek posiadania naklejki ważnego badania kontrolnego BK. c) W przypadku organizowania zawodów z innymi ligami schemat oklejenia może ulec zmianie. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 8

9 9.4. Samochody biorące udział w oficjalnych treningach, eliminacjach do zawodów i przejazdach parami muszą mieć umieszczone reklamy dodatkowe organizatora, pod groźbą dyskwalifikacji Samochody biorące udział w zawodach nie mogą posiadać jakichkolwiek innych oznaczeń poza oficjalnymi oznaczeniami opisanymi w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie mogą posiadać: a) numerów startowych, blend oraz reklam obowiązkowych i dodatkowych STW DC z lat poprzednich b) numerów startowych, blend oraz reklam obowiązkowych i dodatkowych z innych zawodów polskich oraz zagranicznych Niedopuszczalne oznaczenia opisane w punkcie 9.5. muszą zostać trwale usunięte przed Badaniem Kontrolnym, pod groźbą niedopuszczenia do Badania Kontrolnego. Art. 10. BADANIA KONTROLNE SAMOCHODÓW Badania kontrolnego dokonuje Kierownik Badania Kontrolnego, który weryfikuje spełnienie przez samochód wymogów przepisów bezpieczeństwa Badanie kontrolne odbędzie się w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Ponadto Kierownik Badania Kontrolnego ma prawo i obowiązek dokonywać oględzin samochodów w Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 9

10 10.3. każdym miejscu i czasie zawodów. Badanie połączone z rozbiórką z urzędu lub wskutek protestu przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu zawodów Samochód musi odpowiadać przepisom technicznym i bezpieczeństwa w każdym czasie trwania zawodów tzn. począwszy od BK do rozdania nagród. Niezgodność z przepisami technicznymi powoduje: podczas badania kontrolnego przed zawodami niedopuszczenie do zawodów po badaniu kontrolnym wniosek do władz zawodów (ZSD) o nałożenie kary za odstępstwa techniczne do wykluczenia włącznie Samochód do badania kontrolnego przed zawodami musi być przedstawiony w stanie gotowym do zawodów włącznie z obowiązkowymi elementami ubioru kierowcy W przypadku zarządzonej rozbiórki samochodu, na zawodniku i jego serwisie ciąży obowiązek okazania BK żądanej części. Nie poddanie samochodu zarządzonemu badaniu powoduje wykluczenie kierowcy za odstępstwa techniczne Samochód, który uległ kolizji w trakcie zawodów, może brać udział w dalszej części zawodów wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika BK. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na zawodniku Od decyzji Kierownika BK przysługuje zawodnikowi odwołanie do władz zawodów natychmiast po jej zakomunikowaniu. ZSD na skutek odwołania zawodnika od decyzji BK może zarządzić ponowne rozpatrzenie sprawy przez Kierownika BK lub jego decyzję podtrzymać Zawodnik, który ukończył przejazdy eliminacyjne, ma prawo w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników złożyć protest na jednego ze swych konkurentów, jeżeli uważa, iż samochód konkurenta nie odpowiada przepisom technicznym Zawodnik, który ukończył przejazdy w parach, ma prawo w ciągu 5 min. od ogłoszenia wyników złożyć protest na swojego konkurenta z danej pary, jeżeli uważa, iż samochód konkurenta nie odpowiada przepisom technicznym Jeżeli badanie kontrolne odbywa się wcześniej niż w dniu treningu, organizator uwzględni w programie zawodów dodatkowe BK w dniu treningów. Organizator może podzielić czas przeznaczony na badanie kontrolne na harmonogram badania samochodów z określonymi (od do) numerami startowymi. Może także nakładać kary na kierowców, którzy nie podstawią samochodu w wyznaczonym czasie na badanie, jednak nie może odmówić badania samochodu jeżeli został on przedstawiony do BK w czasie jego trwania. Poza tym czasem władze zawodów w przypadku, gdy spóźnienie spowodowane zostało siłą wyższą, mogą wyznaczyć dodatkowy termin badania kontrolnego. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 10

11 Art. 11. PRZEBIEG ZAWODÓW Kierowcy biorący udział w zawodach parkują pojazdy na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu Parku Maszyn Zawody składają się z trzech etapów rozgrywek: a) przejazdów kwalifikacyjnych b) przejazdów parami (Finał C, Finał B) c) przejazdów finałowych parami (Top16) Decyzją Dyrektora Zawodów etap przejazdów parami może zostać pominięty, wtedy przejazdy finałowe parami, następują bezpośrednio po przejazdach kwalifikacyjnych. W takim wypadku organizator może rozszerzyć etap przejazdów finałowych parami do Top32. Decyzja taka wydana będzie w formie komunikatu nie później niż w momencie ogłaszania wyników przejazdów kwalifikacyjnych Za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt powyżej (Top32), w czasie każdego może jednocześnie maksymalnie 16 samochodów. Dla dwóch pierwszych etapów rozgrywek podział na grupy po 16 zawodników dokonywany będzie według następujących zasad: a) podczas przejazdów kwalifikacyjnych, zawodnicy podzieleni zostaną na grupy A, B, C itd. według kolejności numerów startowych. Przed Badaniem Kontrolnym zawodnik ma obowiązek naklejenia na przedniej szybie, po prawej stronie tuż pod blendą organizatora litery z oznaczeniem grupy, do której został przydzielony. Po przejazdach kwalifikacyjnych zawodnik ma obowiązek usunięcia tego oznaczenia, b) podczas przejazdów parami pierwszą grupę tzw. Finał C będą stanowili zawodnicy, którzy w przejazdach kwalifikacyjnych zajęli miejsca od 44 do 29. Drugą grupę tzw. Finał B stanowić będą zawodnicy, którzy w przejazdach kwalifikacyjnych zajęli miejsca od 28 do 15, c) zawodnicy, którzy w przejazdach kwalifikacyjnych zajęli miejsca od 14 do 1 automatycznie kwalifikują się do przejazdów finałowych parami (Top16), d) w przypadku rezygnacji z etapu przejazdu parami, zawodnicy którzy w przejazdach kwalifikacyjnych zajęli miejsca 1-16 (Top16) lub 1-32 (Top32) automatycznie kwalifikują się do przejazdów finałowych parami Podział na grupy ustalony w Art jest bezwzględnie obwiązujący, nie ma możliwości samowolnej zmiany grupy pod groźbą dyskwalifikacji. W wyjątkowych wypadkach przed przejazdami kwalifikacyjnymi, Dyrektor Zawodów na prośbę zawodnika może zdecydować o przesunięciu go do innej grupy niż wynika z Art W przypadku przejazdów kwalifikacyjnych warunkiem zmiany grupy przez zawodnika jest znalezienie zawodnika z innej grupy, który zgodzi się zająć jego miejsce w grupie, do której został przydzielony zgodnie z Art Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 11

12 Prośba o zamianę grupy wraz ze spełnieniem warunków z Art musi zostać zgłoszona Dyrektorowi Zawodów najpóźniej 20 minut przed planowanym startem pierwszej grupy zawodników do danego etapu rozgrywek Etapy przejazdów kwalifikacyjnych oraz przejazdów parami zostaną podzielone na odrębne Sesje Kwalifikacyjne dla każdej grupy. W osobnym komunikacie wydanym w dniu rozpoczęcia zawodów opublikowany zostanie szczegółowy harmonogram czasowy Sesji Kwalifikacyjnych W czasie przejazdów kwalifikacyjnych oraz przejazdów parami zawodnik może znajdować się na torze tylko i wyłącznie w czasie Sesji Kwalifikacyjnej przeznaczonej dla swojej grupy O godzinie podanej w harmonogramie czasowym Sesji Kwalifikacyjnej wjazd na tor zostaje otwarty dla zawodników z danej grupy. Mają oni obowiązek ustawienia się w kolejce przed strefą startową W czasie przejazdów kwalifikacyjnych o kolejności ustawiania się decyduje kolejność wjeżdżania na tor W czasie przejazdów parami i przejazdów finałowych parami kolejność ustawiania się przed strefą startową jest ustalona zgodnie z Art Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie wyznaczonego zespołu zakrętów w sposób najwyżej oceniony przez Zespół Sędziów Driftingowych. Podczas zawodów pomiar czasu nie jest prowadzony Zespół Sędziów Driftingowych może powołać dodatkowych Sędziów Faktów, wedle własnego uznania Podczas przejazdów kwalifikacyjnych zawodnicy startują pojedynczo. W czasie tych przejazdów podstawowymi kryteriami oceny dokonywanej przez ZSD są: prędkość, kąt wychylenia, linia przejazdu oraz styl przejazdu. Obowiązkiem ZSD w czasie odprawy jest szczegółowe przedstawienie kryteriów oceniania przejazdów na danej trasie zawodów Podczas przejazdów parami i przejazdów finałowych parami zawodnicy startują po dwóch. Przy ocenie tych przejazdów oprócz tych samych kryteriów, co w przejazdach kwalifikacyjnych bardzo istotnym elementem jest również odległość w jakiej obydwa samochody znajdują się od siebie. Szczegółowe omówienie zasad oceny przejazdów parami jest obowiązkiem ZSD podczas odprawy/odpraw Sygnał do startu daje Sędzia Startowy za pomocą flag i/lub sygnalizatorów świetlnych. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez Sędziego Startowego grozi karami z dyskwalifikacją włącznie Sesja Kwalifikacyjna w czasie przejazdów kwalifikacyjnych podzielona jest na minimum 3 serie przejazdów, z których każdy oceniany jest przez ZSD Pierwszy zawodnik, który pojawi się w strefie startowej jest Zawodnikiem Prowadzącym daną Sesję Kwalifikacyjną. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 12

13 W przypadku gdy Zawodnik Prowadzący zjedzie z toru podczas Sesji Kwalifikacyjnej automatycznie zawodnik jadący bezpośrednio po nim staje się nowym Zawodnikiem Prowadzącym. Zasada ta obowiązuje za każdym razem kiedy Zawodnik Prowadzący zjedzie z toru Za każdym razem pojawienie się Zawodnika Prowadzącego w strefie startowej wyznacza kolejną serie przejazdów Każdy z zawodników, który znajdzie się w strefie startowej za Zawodnikiem Prowadzącym rozpoczyna tę samą serię przejazdów, którą rozpoczął Zawodnik Prowadzący, niezależnie od tego ile przejazdów wykonał wcześniej Kiedy Zawodnik Prowadzący rozpocznie ostatnią serię przejazdów wszyscy zawodnicy jadący po nim mają prawo jeszcze tylko do jednego przejazdu, niezależnie od liczby przejazdów, którą wykonali wcześniej Seria przejazdów kończy się gdy: a) wszyscy zawodnicy znajdujący się na torze przejechali daną serię przejazdów, wyznaczoną przez Zawodnika Prowadzącego, b) Żaden z zawodników nie pojawił się w strefie startowej w ciągu 120 sekund, liczonych od opuszczenia jej przez poprzedniego zawodnika Podczas przejazdów kwalifikacyjnych zawodnik ma prawo zjechać z toru do Parku Maszyn w dowolnym momencie oraz dowolną liczbę razy bez konieczności powiadamiania obsługi toru Zawodnik ma bezwzględny obowiązek ustawienia się zawsze na końcu kolejki samochodów oczekujących na wjazd do strefy startowej niezależnie od tego czy dojeżdża do niej po zakończeniu przejazdu ocenianego czy też wjeżdża na tor z Parku Maszyn lub strefy serwisowej Podczas przejazdów kwalifikacyjnych w kolejce przed strefą startową samochody muszą ustawiać się pojedynczo Zależnie od specyfiki obiektu, na którym odbywają się zawody przed strefą startową może być wyznaczone miejsce na jedną lub dwie kolejki zawodników. Informacja na temat ustawienia przed strefą startową, wraz ze schematem ustawiania się podana będzie na odprawie przed przejazdami kwalifikacyjnymi Ocena ZSD liczona jako średnia z dwóch najlepszych przejazdów podczas Sesji Kwalifikacyjnej decyduje o kolejności zajmowanych miejsc w przejazdach kwalifikacyjnych. a) W przypadku równej średniej ilości punktów zdobytych przez zawodników, o kolejności decyduje wyższy wynik jednostkowy liczony od góry odpowiednio pierwszy lub kolejny. b) W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zawodników we wszystkich przejazdach kwalifikacyjnych, o kolejności decyduje wyższy numer startowy Najlepszych 44 zawodników z przejazdów kwalifikacyjnych zostaje dopuszczonych do przejazdów parami. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 13

14 Rozstawienie par zależy od miejsca zajętego w przejazdach kwalifikacyjnych. Dokonuje się go według następującego schematu: Podczas rozgrywek w parach na każdym etapie zawodów, każda para zawodników, startujących do pierwszego przejazdu na danym etapie rozgrywek wykonuje dwa przejazdy punktowane. W dwóch (punktowanych) przejazdach każdy kierowca raz goni, a raz ucieka. ZSD może zdecydować o przyznaniu przejazdów rozgrzewkowych na poszczególnych etapach rozgrywek przy czym informacja taka musi zostać przekazana zawodnikom najpóźniej na briefingu poprzedzającym rozgrywki w parach O kolejności ustawienia zawodników w parze decyduje miejsce w kwalifikacjach pierwszy w strefę ocenianą przez ZSD wjeżdża zawodnik wyżej rozstawiony. Przejazd treningowy odbywa się w tej samej kolejności co pierwszy przejazd punktowany. ZSD ma obowiązek poinformować zawodników, po której stronie strefy startowej będzie ustawiany zawodnik wyżej rozstawiony Po starcie do przejazdu parami, podczas jazdy na wyznaczonym odcinku formującym zawodnicy muszą jechać obok siebie w tempie wyznaczanym przez zawodnika, który w Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 14

15 danym przejeździe pierwszy wjedzie w strefę ocenianą. Szczegółowe wytyczne dotyczące przejazdu na odcinku formującym oraz wjazdu w strefę ocenianą zostaną każdorazowo przekazane przez ZSD podczas briefingu bezpośrednio poprzedzającego rozgrywki w parach Podczas przejazdów treningowych, pod rygorem wykluczenia z zawodów, zawodnik jadący pierwszy ma obowiązek driftowania. Jeśli obaj zawodnicy są co do tego zgodni mogą zrezygnować z przejazdu treningowego, o czym bezwzględnie muszą poinformować Sędziego Startowego Zależnie od konfiguracji obiektu, na którym odbywają się zawody, jednocześnie mogą być oceniane maksymalnie dwie pary. W takim przypadku zawodnicy z poszczególnych par pokonują trasę zawodów według następującego schematu: para A przejazd treningowy, para B przejazd treningowy, para A 1. przejazd oceniany, para B 1. przejazd oceniany, para A 2. przejazd oceniany, para B 2. przejazd oceniany W przypadku gdy zawodnik, w którejś z par zgłosi awarię lub ulegnie wypadkowi, druga z par kontynuuje swoje przejazdy najszybciej jak jest to możliwie Na każdym etapie rozgrywek w parach kolejna para zawodników ma obowiązek wjechania do strefy startowej w ciągu 120 sekund od opuszczenia jej przez poprzedzających ich zawodników W przypadku gdy oceniana jest jednocześnie tylko jedna para, a więc trzy lub dwa kolejne przejazdy tej samej pary zawodników następują bezpośrednio po sobie, odliczanie czasu 120 sekund na wjechanie do strefy startowej rozpoczyna się w momencie przekroczenia linii mety (końca strefy oceniania) przez zawodnika goniącego Gdy któryś z zawodników nie pojawi się w strefie startowej w wyznaczonym czasie automatycznie jego oponent z pary uznany zostaje zwycięzcą danego pojedynku i przechodzi do dalszego etapu rozgrywek W przypadku gdy w wyznaczonym czasie żaden z dwóch zawodników nie pojawi się w strefie startowej, do dalszego etapu rozgrywek przechodzi zawodnik, który zdobył więcej punktów w przejazdach kwalifikacyjnych W przypadku incydentu na torze i komunikatu trasa zamknięta, odliczanie czasu, który pozostał na wjechanie do strefy startowej zostaje zatrzymane. Po ponownym otwarciu trasy odliczane rozpoczyna się od nowa Na każdym etapie rozgrywek w parach, każdy z zawodników w danej parze ma prawo jeden raz zgłosić potrzebę 5 minutowej przerwy technicznej. Prawo to przysługuje każdemu zawodnikowi w każdej parze na kolejnych etapach rozgrywek Zgłoszenia potrzeby przerwy technicznej zawodnik dokonuje u Kierownika Trasy. Od momentu zgłoszenia rozpoczyna się odliczanie czasu 5 minut. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 15

16 Po upływie 5 minut, rozpoczyna się odliczanie 120 sekund na wjechanie do strefy startowej, w tym czasie zawodnik powinien wyjechać z Parku Maszyn lub strefy serwisowej, tak aby wjechać do strefy startowej w wymaganym czasie Gdy zawodnik dokona naprawy w czasie krótszym niż 5 minut odliczanie czasu na wjechanie do strefy startowej rozpoczyna się w momencie wyjechania danego zawodnika ze strefy serwisowej na torze lub w momencie wjechania na tor z Parku Maszyn W przypadku stwierdzenia przez Kierownika Trasy, że dany zawodnik nadużywa przysługującego mu prawa do przerwy technicznej lub też wykorzystuje je jako element strategii Kierownik Trasy ma prawo odmówić możliwości skorzystania z przerwy technicznej. Fakt ten zgłaszany jest do Dyrektora Zawodów, który może nałożyć dodatkową karę na zawodnika nadużywającego prawa do przerwy technicznej Przeciwnik w parze, zawodnika który zgłosił potrzebę 5 minutowej przerwy technicznej, powinien w tym czasie pozostawać w strefie serwisowej na torze. Może w tym czasie dokonywać drobnych napraw i regulacji, nie wolno mu jednak zjechać z toru do Parku Maszyn minutowa przerwa techniczna dotyczy każdej sytuacji związanej z samochodem zawodnika, na przykład: zmiana kół, potrzeba chłodzenia silnika, regulacja geometrii, uzupełnianie paliwa, naprawa po kolizji itp W czasie 5 minutowej przerwy technicznej samochód musi pozostawać w strefie serwisowej na torze lub zjechać do Parku Maszyn, trasą wyznaczoną przez Organizatora. Zabronione jest wykorzystywanie przerwy technicznej na wykonywanie jazd testowych po trasie zawodów. W przypadku gdy zjazd do Parku Maszyn możliwy jest wyłącznie po trasie zawodów, zawodnika obowiązuje bezwzględny zakaz driftowania pod groźbą kary W sytuacji gdy ZSD zarządzi dogrywkę, to tylko przed jej rozegraniem na prośbę zawodnika Kierownik Trasy może ogłosić dodatkową 5 minutową przerwę przeznaczoną tylko i wyłącznie na zmianę kół lub chłodzenie auta. Nie będzie ona traktowana jak przerwa techniczna opisana w Art W przypadku konieczności naprawy auta po kolizji, której sprawcą zgodnie z decyzją ZSD nie był dany zawodnik, ma on prawo do ubiegania się u Kierownika Trasy o wyznaczenie mu dodatkowego czasu potrzebnego na naprawę auta. Czas ten nie będzie traktowany jak przerwa techniczna opisana w Art O wyniku przejazdów w parach decyduje Zespół Sędziów Driftingowych. Wynik ustalany jest i podawany do wiadomości zawodników po zakończeniu każdego pojedynku składającego się z dwóch przejazdów. a) o zwycięstwie w parze decydują wyniki dwóch przejazdów ocenianych. Dopuszczalny jest wynik remisowy, Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 16

17 b) w przypadku remisu w parze powtarzane są dwa przejazdy punktowane, bez przejazdu treningowego. Kolejność ustawienia zawodników w przejazdach powtarzanych jest taka sama jak określa Art Dopuszczalne jest maksymalnie trzykrotne powtórzenie przejazdów danej pary zawodników. O ilości przejazdów powtarzanych decyduje ZSD dla danych zawodów. W przypadku gdy przejazdy powtórkowe nie przyniosą rozstrzygnięcia, zwycięzcą zostaje zawodnik, który zajął wyższe miejsce w przejazdach kwalifikacyjnych, c) zawodnik, który w wyniku decyzji ZSD zwycięży w danej parze (w przejazdach zasadniczych lub przejazdach powtórkowych) przechodzi do dalszego etapu rozgrywek Zwycięzcą zawodów zostaje zawodnik, który zgodnie z zamieszczonym w Art schematem etapów rozgrywek zwyciężył w finałowym przejeździe Top16 a) 2. miejsce zajmuje zawodnik, który przegrał w finałowym przejeździe Top16, b) 3. miejsce zajmuje zawodnik, który zwyciężył w dodatkowym pojedynku o 3. Miejsce, c) 4. miejsce zajmuje zawodnik, który przegrał w dodatkowym pojedynku o 3. Miejsce, d) miejsca od 5 do 8 zostają przyznane zawodnikom, którzy dostali się do Top 8, a nie przeszli do Top 4, na podstawie miejsc zajętych w przejazdach kwalifikacyjnych, e) miejsca od 9 do 16 zostają przyznane zawodnikom, którzy dostali się do Top 16, a nie przeszli do Top 8, na podstawie miejsc zajętych w przejazdach kwalifikacyjnych, f) miejsca od 17 do 32 zostają przyznane zawodnikom, startującym w Finale B lub Top 32, którzy nie przeszli do Top 16, na podstawie miejsc zajętych w przejazdach kwalifikacyjnych Zawodnicy, którzy zostali sklasyfikowani otrzymują w zależności od miejsca zajętego w kwalifikacjach i miejsca zajętego w przejazdach parami punkty do klasyfikacji rocznej zgodnie z Regulaminem Szczegółowym na dany rok. ART. 12. NAPRAWY Dokonywanie napraw samochodów biorących udział w zawodach dopuszczalne jest wyłącznie w Parku Maszyn oraz specjalnie wyznaczonej strefie serwisowej, która znajduje się w obrębie strefy przedstartowej Oprócz kierowców, osób oficjalnych oraz uprawnionych przedstawicieli mediów w strefie przedstartowej przebywać mogą wyłącznie mechanicy W czasie przejazdów kwalifikacyjnych w strefie serwisowej dopuszcza się dokonywania jedynie drobnych napraw i regulacji. Wymiana kół oraz tankowanie paliwa są zabronione W czasie przejazdów parami w strefie serwisowej dopuszcza się dokonywania drobnych napraw i regulacji oraz wymiany kół i tankowania paliwa. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 17

18 12.5. Wszelkie narzędzia, zapasowe koła oraz kanistry z paliwem muszą być dostarczone do strefy serwisowej przed rozpoczęciem przejazdów Zabroniona jest wymiana kół oraz tankowanie paliwa pomiędzy poszczególnymi przejazdami jednej pary. Art.13. OBOWIĄZKI KIEROWCY W CZASIE ZAWODÓW Zawodnik ma obowiązek punktualnego stawienia się i uczestnictwa we wszystkich odprawach zawodników odbywających się w trakcie zawodów, zarówno tych podanych w harmonogramie, jak i ogłoszonych w dodatkowych komunikatach. a) Wobec zawodników niestawiających się na odprawy zawodników zastosowane będą kary zgodne z Art. 14 niniejszego Regulaminu Kierowca podczas jazdy po torze musi mieć założony i zapięty kask oraz zapięte pasy bezpieczeństwa. Musi też być ubrany w kombinezon, buty oraz rękawice zgodne z Regulaminem Technicznym STW DC Zawodnik ma prawo do wjechania do strefy startowej tylko i wyłącznie w pełnej gotowości do rozpoczęcia przejazdu, tzn. musi mieć założony i zapięty kask oraz zapięte pasy bezpieczeństwa Podczas zawodów w pojeździe nie mogą przebywać pasażerowie Każdy pojazd biorący udział w zawodach może być prowadzony tylko przez jednego kierowcę. a) Samochód, w którym zawodnik stawia się po raz pierwszy w strefie startowej przed każdym etapem rozgrywek (tj. przejazdy kwalifikacyjne, przejazdy parami oraz przejazdy finałowe parami) jest jego samochodem podstawowym na danym etapie rozgrywek. Obowiązuje bezwzględny zakaz zmiany samochodu w czasie trwania poszczególnych etapów zawodów. b) Dopuszcza się użycie samochodu zastępczego (uprzednio zgłoszonego i poddanego Badaniu Kontrolnemu zgodnie z Art. 10 lub wypożyczonego od innego zawodnika zgodnie z pkt. c poniżej) tylko i wyłącznie w następującym przypadkach: - podczas kwalifikacji, w przypadku awarii technicznej, której zawodnik nie może usunąć do końca trwania kwalifikacji pod warunkiem, że zawodnik będzie kontynuował rywalizację tym samochodem do końca zawodów. Ocena awarii pozostaje w gestii ZSD i Kierownika Badania Technicznego. W uzasadnionych przypadkach, ZSD może zezwolić zawodnikowi który wykonał przejazd kwalifikacyjny samochodem zastępczym, kontynuowanie zawodów samochodem podstawowym po usunięciu awarii. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 18

19 - w czasie przejazdów parami podstawowy samochód zawodnika uległ kolizji nie z jego winy lub awarii, a kolizja/awaria ta uniemożliwia kontynuowanie zawodów samochodem podstawowym, pod warunkiem że zawodnik będzie kontynuował rywalizację tym samochodem do końca zawodów. Ocena przyczyn kolizji/awarii pozostaje wyłącznie w gestii ZSD. c) Samochód zastępczy może być samochodem wypożyczonym od innego zawodnika, który nie uczestniczy w danym etapie rozgrywek lub został już wyeliminowany we wcześniejszych przejazdach parami Kierowca jest zobowiązany stosować się w trakcie treningu i zawodów do poleceń sędziów, a w szczególności reagować na pokazywane flagi i znaki sygnalizatorów świetlnych pod rygorem kar do wykluczenia włącznie Samochód, z którego w czasie treningu lub zawodów wycieka olej lub inna substancja, musi natychmiast zjechać na pobocze toru. Zabronione jest kontynuowanie jazdy w celu dojechania do Parku Maszyn lub strefy serwisowej Każdy samochód, który w czasie trwania zawodów lub treningów, zatrzymał się na trasie zawodów musi być z niej usunięty przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Kierowca zobowiązany jest podporządkować się poleceniom służb organizatora (zwłaszcza ma obowiązek przejścia w miejsce bezpieczne) Zgodnie z Art samochód musi odpowiadać przepisom technicznym i bezpieczeństwa w każdym czasie trwania zawodów, a w szczególności podczas przejazdów treningowych, kwalifikacyjnych oraz parami bezwzględnie musi posiadać przedni i tylny zderzak oraz maskę. a) W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zawodnika zgłoszony do Dyrektora Zawodów, może on być zwolniony z obowiązku posiadania w samochodzie zderzaka przedniego, zderzaka tylnego lub maski w czasie przejazdów treningowych i/lub eliminacyjnych Zawodnik ma obowiązek zgłoszenia się po odbiór nagród i tytułów. Art. 14. KARY Kary nakładane przez Dyrektora Zawodów i/lub ZSD: Kary klasyfikacyjne a) niedopuszczenie do startu b) wykluczenie z zawodów Kary pieniężne i ich wysokość: a) Tak zwane palenie gumy w miejscu, palenie gumy i drift w Parku Maszyn, drift na trasie podczas zjazdu na przerwę techniczną, niestosowanie się do wymogów bezpieczeństwa i Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 19

20 zaleceń Organizatora, ZSD i obsługi toru 1000 PLN oraz pokrycie kosztów ewentualnych szkód, b) przekroczenie szybkości na dojeździe do parkingu lub strefy startowej (dot. treningu i warm up) 300 PLN, c) próba startu przed wydaniem polecenia przez sędziego startowego 200 PLN, d) absencja lub spóźnienie na odprawę zawodników PLN, e) absencja lub spóźnienie na ceremonię wręczenia nagród PLN, f) obecność innych osób niż członkowie ekipy technicznej w strefie startowej PLN, g) niesportowe zachowanie zawodnika lub członka jego ekipy kara nakładana przez h) ZSD Wykroczenia karane aż do wykluczenia włącznie: a) niestawienie się na badanie kontrolne, b) jazda samochodem w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy obowiązującego na danym torze, c) zachowanie zidentyfikowane przez ZSD jako niesportowe zachowanie celem uzyskania przewagi podczas przejazdów w parach, w szczególności nadmierne przyspieszanie lub zbyt wolna jazda na odcinku formującym i. W przypadku pomiaru prędkości, ZSD może określić minimalną prędkość zawodnika prowadzącego jako 90% prędkości osiąganej w przejazdach kwalifikacyjnych. Zawodnik, który podczas przejazdu prowadzącego w parach osiągnie mniej niż 90% prędkości osiąganej w kwalifikacjach, otrzyma 0 punktów za taki przejazd Zastosowanie kar i wykroczeń zawartych w punktach i nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Kierownictwo zawodów upoważnione jest do nakładania tych kar bez konieczności przestrzegania jakichkolwiek specjalnych procedur. Kara nałożona przez Dyrektora Zawodów może być rozpatrywana przez ZSD jeżeli wpłynie złożony zgodnie z przepisami protest. Kierownictwo Zawodów zobowiązane jest niezwłocznie poinformować ZSD o ewentualnych nałożonych karach Kary nakładane przez Zespół Sędziów Driftingowych ZSD nie jest w żaden sposób związany decyzją podjętą przez Kierownictwo Zawodów i ma prawo zmieniać wysokość kary także na niekorzyść osoby, której to dotyczy. ZSD ma prawo zastosować także wyższe lub dodatkowe kary za wszystkie wykroczenia omówione w pkt , oraz nakładać następujące kary dodatkowe: a) upomnienie, b) kara pieniężna do PLN, c) niedopuszczenie do startu, d) wykluczenie z udziału w zawodach, e) wykluczenie z klasyfikacji zawodów i wniosek do STW o wyciągnięcie dalszych konsekwencji. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 20

21 Wszystkie te kary mogą być kumulowane. Kary nałożone przez ZSD nie wykluczają możliwości nałożenia dodatkowych kar przez STW. Od kar nałożonych przez ZSD zawodnik ma prawo odwołać się do STW Kary nakładane przez STW STW ma prawo oprócz kar nałożonych przez ZSD nakładać poniższe kary na zawodników, osoby oficjalne, organizatorów, a także na wszelkie inne osoby podlegające jurysdykcji Regulaminu STW DC: a) cofnięcie punktów mistrzowskich b) kara pieniężna do PLN c) dyskwalifikacja d) zawieszenie i dyskwalifikacja e) zakaz występowania jako osoba oficjalna czasowo lub stale f) zakaz sponsorowania i/lub organizowania zawodów STW DC czasowo lub stale. Wszystkie powyższe kary mogą być kumulowane. Od kar nałożonych przez STW nie istnieje możliwość odwołania się. Uczestnicy imprez sportu samochodowego są zobowiązani zachowywać się w sposób godny sportowca i zgodnie z regułami. Muszą też zachowywać się lojalnie wobec PFD, STW, organizatorów i osób oficjalnych i powstrzymywać się od wszelkich zachowań godzących w interesy sportu samochodowego. Zawodnicy są odpowiedzialni za wszelkie zachowania zarówno swoje jak i wszystkich członków zespołu. Kary nałożone przez ZSD i STW muszą być adekwatne do okoliczności danego przypadku. Każde naruszenie niniejszych przepisów, jak również przepisów sportowych może pociągnąć za sobą nałożenie kary Przykłady wykroczeń szczególnie kwalifikujących się do nałożenia kar przez ZSD i STW : Poniższe zestawienie elementów wykroczeń nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Wymieniono tu tylko najważniejsze wykroczenia wraz z możliwymi karami: a) nie uczestniczenie w obowiązkowej odprawie kierowców: kara pieniężna, b) udział lub próba udziału w zawodach przez nieuprawnionych kierowców: kara pieniężna lub zawieszenie (STW ), kara pieniężna lub wykluczenie (ZSD). W mniej drastycznych przypadkach: ostrzeżenie, c) udział lub próba udziału niezgodnego z przepisami pojazdu lub będącego w kolizji z przepisami dotyczącymi reklamy: kara pieniężna, wykluczenie lub zawieszenie (ZSD, STW ), d) spowodowanie kolizji lub wypadku: ostrzeżenie, kara pieniężna, wykluczenie (ZSD), cofnięcie punktów mistrzowskich, aż do zawieszenia włącznie, dyskwalifikacja (STW ), e) niezgodne z przepisami zachowanie kierowcy: ostrzeżenie, kara pieniężna, wykluczenie (Kierownictwo Zawodów, ZSD, STW ), f) nieprzestrzeganie sygnałów flagowych: ostrzeżenie, aż do zawieszenia włącznie (Kierownictwo Zawodów, ZSD, STW ), Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 21

22 g) nieprzestrzeganie wskazówek organizatora lub osób oficjalnych: ostrzeżenie, aż do zawieszenia włącznie (ZSD, STW ), h) kwestionowanie decyzji ZSD: ostrzeżenie aż do dyskwalifikacji włącznie (ZSD, STW ), i) odmowa udostępnienia samochodu dla celów badania technicznego: wykluczenie (ZSD), zawieszenie (STW ), j) niesportowe zachowanie: ostrzeżenie aż do dyskwalifikacji włącznie (ZSD, STW ). Art. 15. FLAGI Flagi używane na linii startu: a) Flaga zielona używana jest do dawania znaku do rozpoczęcia przejazdu. Sygnał startu przekazywany jest poprzez opuszczenie flagi. b) Flaga czerwona powinna być pokazywana przez wymachiwanie na linii startu, gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu treningu lub zawodów. Równocześnie w każdym punkcie obserwacyjnym (PO) wokół toru powinna być także pokazywana czerwona flaga przez wymachiwanie. Flaga może być używana przez Dyrektora Zawodów lub jego przedstawiciela do zamknięcia trasy Flagi sygnalizacyjne w punktach obserwacyjnych. a) Flaga czerwona pokazywana jest przez wymachiwanie, wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora Zawodów, gdy zachodzi konieczność przerwania treningu lub zawodów. Wszyscy kierowcy znajdujący się na torze muszą natychmiast zwolnić i udać się do parku maszyn (lub miejsca wskazanego przez sędziów), muszą być gotowi do zatrzymania się w razie konieczności. Wyprzedzanie jest zabronione. b) Flaga żółta jest to sygnał niebezpieczeństwa i powinna być pokazywana kierowcom z następującymi znaczeniami: bezwarunkowo zaprzestań driftu, zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku jazdy lub zatrzymania się. Tor jest całkowicie lub częściowo zablokowany ; Flaga żółta powinna być pokazywane tylko w PO znajdującym się bezpośrednio przed miejscem niebezpiecznym. W niektórych przypadkach Dyrektor Zawodów może nakazać by były one pokazywane więcej niż w jednym PO znajdującym się w górę od miejsca danego incydentu Flagi stosowane przez sędziów faktów w punktach kontrolnych (tzw. clipping point ach). a) Flaga pomarańczowa podniesienie tej flagi oznacza, że obrys samochodu znalazł się dalej niż 1,5 m do punktu kontrolnego lub strefy kontrolnej. b) Flaga pomarańczowa trzymana nieruchomo równolegle do płaszczyzny toru oznacza, że obrys samochodu znalazł się dalej niż 1 m, ale bliżej niż 1,5 m do punktu kontrolnego lub strefy kontrolnej. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 22

23 W szczególnych przypadkach odległości 1,5 m oraz 1 m mogą zostać zamienione na inne. O takiej decyzji ZSD ma obowiązek poinformować zawodników podczas odprawy zawodników poprzedzającej wprowadzenie zmiany. Art. 16. WYNIKI KLASYFIKACJA Organizator poda na tablicy informacyjnej wyniki, które jeżeli nie wpłyną w ciągu 30 minut żadne protesty ani wyjaśnienia stają się oficjalne. W przypadku zmiany wyników, należy je ponownie wywiesić na okres 30 minut Po zakończeniu sezonu ustala się klasyfikację końcową wg zasad ujętych w Regulaminie Szczegółowym Tytuły oraz zasady ich przyznawania w danym sezonie określa Regulamin Szczegółowy na dany rok. Art. 17. PROTESTY Każdy zawodnik po ogłoszeniu wyników przejazdów eliminacyjnych ma prawo do złożenia dowolnej liczby protestów dotyczących naruszenia niniejszego Regulaminu Protesty dotyczące przebiegu przejazdów kwalifikacyjnych muszą być składane w ciągu 30 minut od ogłoszenia wyników Protesty dotyczące przebiegu przejazdów parami muszą być składane w ciągu 5 minut od ogłoszenia wyników Wszystkie protesty powinny być zgłaszane pisemnie lub ustnie Dyrektorowi Zawodów. Zgłoszenie protestu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenie opłaty za złożenie protestu w przypadku jego odrzucenia. a) W przypadku powstania obowiązku wniesienia opłaty za protest, należy ją wnieść niezwłocznie w Biurze Zawodów, pod rygorem dodatkowych kar przewidzianych Regulaminem Opłata od protestu wynosi: W przypadkach określonych w pkt , i jednokrotne wpisowe. W przypadku i trzykrotne wpisowe jeżeli protest dotyczy ściśle określonego zespołu samochodu (silnik, układ hamulcowy, napędowy, kierowniczy, nadwozie, itd.) i pięciokrotne wpisowe jeżeli protest dotyczy całego samochodu W przypadku uznania słuszności protestu, opłata nie jest pobierana (pkt , i 17.3.). Przy proteście technicznym (pkt i 10.9.) opłata nie jest pobierana jeżeli protest był słuszny. Jeżeli był niesłuszny opłatę wypłaca się kierowcy oprotestowanemu po potrąceniu kosztów badania technicznego. Regulamin STW DRIFT CHALLENGE 23

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Stan na dzień 6 Sierpień 2014 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2013 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 28 kwietnia 2014 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r.

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01)

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01) YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY (stan na 2014-03-01) 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza rozgrywana jest w ramach Mistrzostw Okręgu i w oparciu o niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan na dzień 20 Marzec 2015 REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 12. WYŚCIG GÓRSKI PRZĄDKI 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13 i 14 RUNDA GÓRSKICH SAMOCHOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (GSMP) Korczyna, dn. 11-13 września 2015 r. Spis treści PROGRAM ZAWODÓW... 3 1. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Górski Rally Sprint. 09 maja 2015 3 Runda Mistrzostw Warmii i Mazur 3 Runda Pucharu Automobilklubu Nowomiejskiego 3 Runda Pucharu Hondy

Górski Rally Sprint. 09 maja 2015 3 Runda Mistrzostw Warmii i Mazur 3 Runda Pucharu Automobilklubu Nowomiejskiego 3 Runda Pucharu Hondy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Górski Rally Sprint 09 maja 2015 3 Runda Mistrzostw Warmii i Mazur 3 Runda Pucharu Automobilklubu Nowomiejskiego 3 Runda Pucharu Hondy Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Stan prawny na dzień 22 stycznia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo