REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą!"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą! 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu organizowanego pod nazwą DAJ SIĘ SKUSIĆ, ZOSTAŃ REKORDZISTĄ! (zwany dalej "Konkursem"). 2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Łososina Dolna, Łososina Dolna 300, tel./fax: , NIP: , REGON: Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej Łososina Dolna 300 NIP REGON (zwane dalej Organizatorem ) 3. Koordynatorem Konkursu, działającym na zlecenie Organizatora jest IZ Promotion Izabela Frączek, Nawojowa 508, Nawojowa, tel , NIP: , REGON: , (zwany dalej Koordynatorem ). 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,). 6. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim. 8. Każdy osoba chętna do udziału w Konkursie zobowiązana jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed wysłaniem zgłoszenia do Konkursu. Wysłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 2 CEL, PRZEBIEG i HARMONOGRAM KONKURSU 1. Celem konkursu jest ustanowienie rekordu Polski w obieraniu jabłek na czas podczas Święta Kwitnących Sadów w dniu 3 maja 2014 roku na płycie Lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej. 2. Konkurs trwa od dnia 18 marca 2014 r. do dnia 3 maja 2014 r. i składa się z etapów przebiegających według następującego harmonogramu: a) Zbieranie zgłoszeń (dalej Zgłoszenia ) od 18 marca 2014 r. (od godz. 00:01) do 10 kwietnia 2014 r. (do godz. 23:59).

2 b) Ocena nadesłanych zgłoszeń przez jury (dalej Komisja Konkursowa ) w celu wyboru pięciu najbardziej wyróżniających się prac, których autorzy zostaną zakwalifikowani do finału Konkursu (dalej Finaliści ) od 11 kwietnia 2014 r. do 14 kwietnia 2014 r. c) Ogłoszenie wyboru Komisji Konkursowej 15 kwietnia 2014 r. d) Głosowanie Internautów (dalej Głosowanie Publiczności ) w celu wyboru kolejnych pięciu Finalistów od 18 marca 2014 (od godz. 00:01) r. do 24 kwietnia 2014 r. (do godz. 23:59). e) Opublikowanie rankingu Głosowania Publiczności (dalej Ranking ) i ogłoszenie pełnej listy finalistów 25 kwietnia 2014 r. f) Finał Konkursu (dalej Finał ) 3 maja 2014 r., podczas Święta Kwitnących Sadów na płycie Lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej. 3 [WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE] 1. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. W Konkursie mogą brać udział: a) Wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. b) Osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ograniczone w zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że ukończyły 13 lat i uzyskały zgodę swojego opiekuna prawnego. 4 [ZASADY KONKURSU] 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przygotować pracę (zwana dalej Pracą Konkursową ). 2. Praca Konkursowa: 2.1. Musi dotyczyć tematów związanych z jabłkami i zawierać obraz / wizerunek etc. jabłka Musi być zapisana w formacie cyfrowym Może być wykonana w formie:

3 a) Filmu / filmowego montażu zdjęć / animacji etc. o czasie trwania nieprzekraczającym 120 sekund, w jednym z następujących formatów: MOV, MPG, MP4, lub AVI, przy czym wielkość pliku nie może przekraczać 50MB. b) Fotografii / fotomontażu / grafiki / obrazka etc. w formacie JPG, PNG lub GIF, o dowolnej rozdzielczości, przy czym wielkość pliku nie może przekraczać 50MB Nie może zawierać treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo lub dobre obyczaje. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej zawierającego takie treści Jedna osoba może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. 3. Zgłoszenia: 3.1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać: a) Za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (dalej Serwis Facebook ) pod adresem na stronie Konkursu znajdującej się pod linkiem (dalej Strona Konkursowa ) przy użyciu aplikacji konkursowej znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/jablkowerekordy/app_ (dalej Aplikacja Konkursowa ). Warunkiem jest posiadanie konta osobistego w Serwisie Facebook, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook (dalej Profil ). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. b) Osoby nie posiadające Profilu w Serwisie Facebook mogą wysyłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres Konkursu: W takiej sytuacji Praca Konkursowa zostanie umieszczona w Aplikacji Konkursowej przez Koordynatora w celu umożliwienia Internautom oddania głosu na wszystkie prace Aby dokonać zgłoszenia za pomocą Aplikacji Konkursowej należy wykonać kumulatywnie następujące czynności: a) Zalogować się na swój Profil w Serwisie Facebook i przejść do Aplikacji Konkursowej. b) Udzielić zgody Aplikacji Konkursowej na: dostęp do swojego adresu , lokalizacji, daty urodzin i publicznych informacji udostępnianych w Profilu, publikowanie przez Aplikację Konkursową informacji na swoim Profilu oraz wysyłanie wiadomości przez Aplikację Konkursową. c) Zapoznać się z Regulaminem Konkursu i potwierdzić jego akceptację poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w formularzu zgłoszeniowym. d) Wypełnić formularz zgłoszeniowy wpisując: imię i nazwisko bądź pseudonim, adres , tytuł Pracy Konkursowej. Wypełnienie pola Opis pracy konkursowej nie jest wymagane. e) Dołączyć do formularza zgłoszeniowego plik z Pracą Konkursową bądź wpisać adres URL do strony w serwisie YouTube lub serwisu Instagram, na której znajduje się Praca Konkursowa.

4 d) Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) Aby dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną należy: a) Wysłać z załączoną Pracą Konkursową na adres: b) W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko oraz pseudonim, określając, w jaki sposób Praca Konkursowa ma zostać podpisana w Aplikacji Konkursowej; datę urodzin, miejsce zamieszkania (miejscowość), tytuł Pracy Konkursowej. W zgłoszeniu można również przesłać opis Pracy Konkursowej Osoba, która spełnia wymagania wymienione w 3, oraz wysłała zgłoszenie do Konkursu zgodnie z zapisami punktów 3.2. oraz Regulaminu jest związana jego warunkami i nazywana dalej Uczestnikiem. 4. Wybór pierwszej piątki Finalistów Pierwszą piątkę Finalistów wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Koordynatora W wyborze Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami: a) Oryginalność Pracy Konkursowej. b) Kreatywność Uczestnika Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej nastąpi za pośrednictwem Strony Konkursowej oraz innych kanałów komunikacyjnych Organizatora i Koordynatora Wybrani przez Komisję Konkursową Finaliści zostaną poinformowani o decyzji za pomocą poczty elektronicznej Wybrani przez Komisję Konkursową Finaliści mają obowiązek potwierdzenia udziału w Finale: a) Potwierdzenie należy przesłać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres konkursu: b) Potwierdzenie musi zawierać: imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego Finalisty oraz tytuł Pracy Konkursowej. c) Potwierdzenie należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2014 roku. d) Brak potwierdzenia we wskazany sposób udziału w Finale będzie uznane za rezygnację z udziału w Konkursie W przypadku gdy wybrany przez Komisję Konkursową Finalista zrezygnuje z udziału w Konkursie, zwolnione w ten sposób miejsce w Finale zostanie przydzielone w Głosowaniu Publiczności. 5. Głosowanie Publiczności: 5.1. Ma na celu wybór drugiej piątki Finalistów. Liczba Finalistów wybranych w Głosowaniu Publiczności może ulec zwiększeniu w przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Finalistów wybranych przez Komisję Konkursową Wyboru Finalistów w Głosowaniu Publiczności dokonają użytkownicy Serwisu Facebook (zwani dalej Publicznością ) za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej.

5 5.3. Przez Publiczność rozumie się osoby, które posiadają Profil w Serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem Serwisu. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Profil, z którego oddawane są głosy, jest założony i prowadzony niezgodnie z regulaminem Serwisu Facebook i/lub zawiera dane niezgodne z rzeczywistością Koordynator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów oddanych z danego Profilu Głosowanie Publiczności odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk w Aplikacji Konkursowej, na następujących warunkach.: a) Członek Publiczności musi zalogować się na swój Profil w Serwisie Facebook. b) Poprzez kliknięcie na przycisk GŁOSUJ w Aplikacji Konkursowej, członek Publiczności oddaje swój głos na wskazaną Pracę. d) Dzienny limit oddanych głosów przez członka Publiczności wynosi jeden głos Na podstawie liczby oddanych głosów stworzony zostanie ranking głosów, zwany dalej Rankingiem W przypadku stwierdzonej równej liczby głosów, wyższą pozycję w rankingu otrzyma Uczestnik, którego Praca Konkursowa wcześniej otrzymała ostatni z głosów Do Finału zakwalifikowanych zostanie pięciu Uczestników, którzy zajmą pierwsze pięć miejsc w Rankingu Ogłoszenie wyników Głosowania Publiczności nastąpi za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej, Strony Konkursowej oraz innych kanałów komunikacyjnych Organizatora i Koordynatora Wybrani przez Publiczność Finaliści zostaną poinformowani o wynikach za pomocą poczty elektronicznej Wybrani przez Publiczność Finaliści mają obowiązek potwierdzenia udziału w Finale: a) Potwierdzenie należy przesłać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres konkursu: b) Potwierdzenie musi zawierać: imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego Finalisty oraz tytuł Pracy Konkursowej. c) Potwierdzenie należy przesłać niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 kwietnia 2014 roku. d) Brak potwierdzenia we wskazany sposób udziału w Finale będzie uznane za rezygnację z udziału w Konkursie W przypadku gdy Finalista wybrany przez Publiczność zrezygnuje z udziału w Konkursie, zwolnione w ten sposób miejsce w Finale zostanie przydzielone Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Rankingu. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, nieobsadzone miejsce w Finale będzie przydzielane kolejnym Uczestnikom w Rankingu, aż do obsadzenia wszystkich dziesięciu miejsc w Finale.

6 6. Finał: W przypadku gdy do dnia 2 maja 2014 roku, do godz. 12:00, Koordynator i/lub Organizator nie otrzyma potwierdzeń udziału w Finale od wyłanianych za pomocą Rankingu Finalistów, w Finale wezmą udział uczestnicy imprezy Święto Kwitnących Sadów wyłonieni na zasadach przyjętych w trakcie jej trwania przez Organizatora Finał Konkursu odbędzie się podczas Święta Kwitnących Sadów w dniu 3 maja 2014 r. na płycie Lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej Planowaną godzinę rozpoczęcia Finału Organizator i/lub Koordynator podadzą za pośrednictwem Strony Konkursowej i innych używanych przez siebie kanałów komunikacyjnych nie później niż dnia 25 kwietnia 2014 r W Finale weźmie udział 10 Finalistów wyłonionych na zasadach określonych w punktach 4. i 5. 4 niniejszego Regulaminu Zadaniem finałowym jest obranie jak największej liczby jabłek w czasie 180 sekund w celu ustanowienia rekordu Polski w obieraniu jabłek na czas. Finaliści obierają jabłka ręcznie, przy użyciu własnego narzędzia (nóż, obieraczka) Zwycięzcą Konkursu zostanie Finalista, który obierze największą liczbę jabłek w wyznaczonym czasie W przypadku obrania tej samej liczby jabłek przez dwóch lub więcej Finalistów, o zwycięstwie będzie decydować dokładność wykonania zadania. Decyzję podejmą przedstawiciele Organizatora i/lub Koordynatora oraz kontroler Polskich Rekordów i Osobliwości, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem Finału. 5 [REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONKURSIE] 1. Uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w Konkursie w każdej chwili jego trwania. Zgłoszenie konkursowe zostanie anulowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Koordynatora informacji o rezygnacji, a Praca Konkursowa zostanie wykluczona z dalszego udziału w Konkursie i usunięta z Aplikacji Konkursowej oraz wszelkich kanałów służących do promocji Konkursu. 2. Finaliści mogą zrezygnować z udziału w Konkursie w każdej chwili jego trwania, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym Organizatorowi dalsze prowadzenie Konkursu: a) Finaliści wybrani przez Komisję Konkursową rezygnację z udziału w Konkursie winni złożyć nie później niż w dniu zakończenia Głosowania Publiczności, tj. 24 kwietnia 2014 r. b) Finaliści wyłonieni w Głosowaniu Publiczności rezygnację z udziału w Finale winni złożyć niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Głosowania, nie później niż do dnia 2 maja 2014 roku, do godz. 12: Sposób rezygnacji z Konkursu: a) Przesłanie rezygnacji w formie elektronicznej na adres Konkursu: Rezygnacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, tytuł Pracy Konkursowej oraz powód rezygnacji.

7 4. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji Finalisty z udziału w Konkursie po upływie terminów wymienionych w punktach 2a oraz 2b 5 Regulaminu Konkursu w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Finalista nie ma wpływu. Rezygnacja winna być wówczas zgłoszona telefonicznie Koordynatorowi pod nr tel Nagrodą dla Zwycięzcy jest: 6 [NAGRODY] a) Nagroda pieniężna w wysokości zł netto (słownie: tysiąc złotych) ufundowana przez: Spółdzielnię Pracy "Muszynianka", ul. Kościuszki 58, Krynica-Zdrój, KRS: , REGON: , NIP: Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany w dniu Finału Konkursu przez zwycięzcę lub jego opiekuna prawnego. b) Pobyt w Hotelu Beskid w Nowym Sączu. Nagroda obejmuje: jeden nocleg w pokoju dwuosobowym Superior, ze śniadaniem (bufet szwedzki) w godzinach od 6.30 do 10.00, bezpłatny wstęp do luksusowego Spa & Wellness dostępnego w godzinach od 15:00 do. 22:00, kolację 3-daniową dla dwóch osób. W przypadku gdy Zwycięzca będzie osobą niepełnoletnią, w trakcie pobytu w Hotelu musi towarzyszyć mu opiekun. c) Trzy 8-minutowe przejazdy na halowym torze kartingowym Power-Max Nowy Sącz (ul. Jana Pawła II 38, Nowy Sącz). Jeśli Zwycięzca będzie osobą niepełnoletnią, wykorzystanie nagrody jest możliwe za zgodą jej/jego opiekuna prawnego. d) Wpis do Polskich Rekordów i Osobliwości Księgi Rabkolandu jako rekordzisty Polski w obieraniu jabłek na czas (imię, nazwisko, osiągnięty wynik). 2. Nagrodą dla Zwycięzcy oraz dwóch Finalistów, którzy osiągną drugi i trzeci czas w zadaniu finałowym, jest lot widokowy nad Jeziorem Rożnowskim ufundowany przez Aeroklub Podhalański im. Leopolda Kwiatkowskiego Nowy Sącz. Nagroda zostanie zrealizowana w dniu Finału, bądź w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych w terminie uzgodnionym z nagrodzonymi. 3. Nagrodą dla wszystkich Finalistów są upominki ufundowane przez pozostałych sponsorów. 4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody niepieniężnej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu. 5. Organizator i/lub Koordynator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%. Wartość podatku obciążającą Zwycięzcę Konkursu pokrywają Organizator i/lub Koordynator Konkursu. 7 [PRAWA AUTORSKIE I POLA EKSPLOATACJI PRACY KONKURSOWEJ]

8 1. Uczestnik zaświadcza i gwarantuje, że: a) Jest autorem przesłanej przez siebie Pracy Konkursowej i/lub ma do niej prawa autorskie i pokrewne prawa majątkowe, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. b) Dysponuje zgodą każdej osoby występującej w Pracy Konkursowej do wykorzystania (udostępniania, rozpowszechniania) jej wizerunku (w tym głosu) na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w 7 Regulaminu Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wszelkich zgód posiadanych przez Uczestnika pod rygorem niedopuszczenia Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie. Uczestnik przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogłyby zgłosić przeciwko Organizatorowi i/lub Koordynatorowi Konkursu. 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi i/lub Koordynatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora i/lub Koordynatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu. 3. Uczestnik udziela Organizatorowi i Koordynatorowi licencji na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanej Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet). b) Zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo. c) Wprowadzanie do obrotu Pracy Konkursowej oraz jej opracowań, w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego. d) Wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych. e) Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f) Publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, ipod, iphone, itp.). g) Wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa.

9 h) Nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych. i) Reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp. j) Rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xdsl, Ethernet. k) Wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy. 8 [DANE OSOBOWE] 1. Organizator i Koordynator są jedynym odbiorcą danych osobowych przekazanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej oraz pocztą elektroniczną. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym przyznania Nagród, promocji Konkursu oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), jak również na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 ze zm.). Organizator i Koordynator będzie przetwarzał poniższe dane osobowe Uczestników: a) Imię i nazwisko Uczestnika. b) Adres Uczestnika. c) Data urodzenia Uczestnika. d) Miejsce zamieszkania Uczestnika. e) Numer telefonu Uczestnika. 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na ujawnienie jego / jej danych osobowych Organizatorowi i Koordynatorowi. Odmowa udzielenia informacji uniemożliwia udział w Konkursie. 3. Uczestnik wyraża zgodę w Aplikacji Konkursowej na dostęp do jego / jej danych publicznych świadczonych za pośrednictwem Profilu, jak również wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości za pomocą Aplikacji Konkursowej. 4. Organizator i/lub Koordynator ma prawo korzystać z poniższego oprogramowania w celu zabrania dostępu i wpływania na Aplikację Konkursową niepowołanym osobom / podmiotom trzecim, które chcą wpływać na Aplikację w celu nabywania i modyfikowania danych osobowych uczestników przekazywanych drogą elektroniczną: SSL komunikacja szyfrowana.

10 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie ich danych osobowych w Aplikacji Konkursowej (imię, inicjał nazwiska). 6. Na wniosek Uczestnika, Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji, a Organizator i/lub Koordynator jest zobowiązany do przekazywania informacji o statusie przetwarzania jego danych osobowych w tym informacji, co do źródła jego / jej danych osobowych, listy jego / jej osobistych danych, celu i sposób przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, korekty niepoprawnych, niepełnych informacji i usunięcia jego / jej danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Organizatora. 7. Organizator i Koordynator zobowiązują się nie przekazywać danych osobowych Uczestników osobom trzecim. Dane Zwycięzcy Konkursu zostaną przekazane sponsorom nagród w celu ich realizacji. 9 [PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I KOORDYNATORA] 1. Organizator i/lub Koordynator zobowiązują się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na Stronie Konkursu, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika w zgłoszeniu konkursowym. 2. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) Prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne lub prawo do ochrony wizerunku lub innych dóbr osobistych). b) Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego Profilu w Serwisie Facebook. c) Biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook. d) Prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu Konkursu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu. e) Prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Koordynatora, lub godzą w ich wizerunek. 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian za pośrednictwem Strony Konkursowej oraz Aplikacji Konkursowej. Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora z tego tytułu.

11 4. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za: a) Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie. b) Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną. c) Jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook. d) Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook. f) Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 5. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności, ani nie są stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook. 10 [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU] 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na Stronie Konkursowej oraz w Aplikacji Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria Serwisu Facebook. 3. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony internetowej Organizatora. 4. Regulamin Konkursu jest ponadto do wglądu w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania konkursu. 5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator i Koordynator poinformują o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej, oraz w Aplikacji Konkursowej. 6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania. 12 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator oraz Koordynator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 4. Regulamin Konkursu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU JESIENNY MANICURE z NeoNail 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą JESIENNY MANICURE z NeoNail i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Fostertravel.pl Wakacyjna fotka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Fotograficznego Fostertravel.pl Wakacyjna fotka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Fotograficznego Fostertravel.pl Wakacyjna fotka. 1. Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym Wakacyjna fotka, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem zniżkowej aplikacji smsowej Twoja zniżka na wpisowe (dalej Konkurs ) jest Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Internetowe Debiuty Opole 2013

Regulamin Konkursu Internetowe Debiuty Opole 2013 Regulamin Konkursu Internetowe Debiuty Opole 2013 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadza się konkurs Internetowe Debiuty Opole 2013. 2. Organizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs narciarski Neckermanna zwany dalej Regulaminem

Regulamin konkursu Konkurs narciarski Neckermanna zwany dalej Regulaminem Regulamin konkursu Konkurs narciarski Neckermanna zwany dalej Regulaminem [Organizator] 1. 1. Organizatorem konkursu Konkurs narciarski Neckermanna (zwany dalej Konkurs ) jest Neckermann Polska Biuro Podróży

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bądź jak Księżna Kate zwany dalej Regulaminem. [Organizator]

Regulamin konkursu Bądź jak Księżna Kate zwany dalej Regulaminem. [Organizator] Regulamin konkursu Bądź jak Księżna Kate zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1) Organizatorem konkursu Bądź jak Księżna Kate! (dalej Konkurs ) jest Domodi sp. z. o. o, z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS ARMANI. Czas trwania konkursu od godz. 13:00 do do godz. 23:59

REGULAMIN KONKURSU KONKURS ARMANI. Czas trwania konkursu od godz. 13:00 do do godz. 23:59 REGULAMIN KONKURSU Nazwa konkursu Zadanie konkursowe KONKURS ARMANI 1) Polega na odpowiedzi na pytanie związane z artykułem konkursowym: Jakie miejsce stanowiło inspirację dla Giorgio Armani do stworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Makijaż na jesienną chandrę. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Makijaż na jesienną chandrę. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Makijaż na jesienną chandrę 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Makijaż na jesienną chandrę i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa się na terytorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ NA TEMAT WIEDZY O BRAFITTINGU ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU QUIZ NA TEMAT WIEDZY O BRAFITTINGU ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU QUIZ NA TEMAT WIEDZY O BRAFITTINGU ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem konkursu QUIZ NA TEMAT WIEDZY O BRAFITTINGU (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem "WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej:

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej: POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem "WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej: Konkurs ), którego organizatorem jest MillionYou Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Internetowy Debiut Opole 2012

Regulamin Konkursu Internetowy Debiut Opole 2012 Regulamin Konkursu Internetowy Debiut Opole 2012 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadza się konkurs Internetowy Debiut Opole 2012. 2. Organizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. enter the ROOM X California Skateshop. Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium).

Regulamin konkursu. enter the ROOM X California Skateshop. Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium). Regulamin konkursu enter the ROOM X California Skateshop 1 Konkurs Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady konkursu: enter the ROOM X California Skateshop (Konkurs), prowadzonego przez redakcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok. 1. Organizator

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok. 1. Organizator REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO,,Restauracja KOS na Instagramie 29 styczeń 28 luty 2013 rok 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu,,restauracja KOS na Instagramie jest Restauracja KOS, ul. Piwna 9/10,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dobre podanie zwany dalej Regulaminem

Regulamin konkursu Dobre podanie zwany dalej Regulaminem Regulamin konkursu Dobre podanie zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1.Organizatorem konkursu Dobre podanie (dalej Konkurs ) jest Wipasz S.A. Zakład Drobiarski w Mławie, 06-500 Mława, ul. Instalatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ubierz swoje dziecko w 5.10.15!, zwany dalej Regulaminem

Regulamin konkursu Ubierz swoje dziecko w 5.10.15!, zwany dalej Regulaminem Regulamin konkursu Ubierz swoje dziecko w 5.10.15!, zwany dalej Regulaminem [Organizator] 1. 1. Organizatorem konkursu Ubierz swoje dziecko z 5.10.15! (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. (Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaśpiewaj z Marylą!

Regulamin Konkursu Zaśpiewaj z Marylą! Regulamin Konkursu Zaśpiewaj z Marylą! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadza się konkurs Zaśpiewaj z Marylą!. 2. Organizatorami Konkursu są: 1) Telewizja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium).

Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? Konkurs. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium). Regulamin konkursu JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? 1 Konkurs Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady konkursu: JAK SMAKUJE MIŁOŚĆ? (Konkurs), prowadzonego przez redakcję magazynu enter the ROOM na stronie konkursowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Graj! zwany dalej Regulaminem

Regulamin konkursu Graj! zwany dalej Regulaminem Regulamin konkursu Graj! zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1.Organizatorem konkursu Graj! (dalej Konkurs ) jest Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Gregorkiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu Dzieciaki w akcji

Regulamin castingu Dzieciaki w akcji Regulamin castingu Dzieciaki w akcji 1 Postanowienia ogólne 1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Tajemnica Westerplatte

Regulamin Konkursu Tajemnica Westerplatte Regulamin Konkursu Tajemnica Westerplatte 1 Postanowienia ogólne 1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wiosenny zestaw z butami DeeZee zwany dalej Regulaminem. [Organizator] 1.

Regulamin konkursu Wiosenny zestaw z butami DeeZee zwany dalej Regulaminem. [Organizator] 1. Regulamin konkursu Wiosenny zestaw z butami DeeZee zwany dalej Regulaminem [Organizator] 1. 1) Organizatorem konkursu Wiosenny zestaw z butami DeeZee (dalej Konkurs ) jest Domodi sp. Z.o.o, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 1 Zasady ogólne 1. Organizatorem konkursu wygraj plakat Iron Maiden (dalej Konkurs ) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie Regulamin Konkursu Fotograficznego pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny pn. Opolskie

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,#LoveFerber 05-14.02.2015

REGULAMIN KONKURSU,,#LoveFerber 05-14.02.2015 REGULAMIN KONKURSU,,#LoveFerber 05-14.02.2015 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Cafe Ferber Sp. z. o.o, ul. Bema 1, 81 753 Sopot zwany dalej Organizatorem Konkursu. 2. Organizator oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Najpiękniejsza letnia stylizacja zwany dalej Regulaminem. [Organizator]

Regulamin konkursu Najpiękniejsza letnia stylizacja zwany dalej Regulaminem. [Organizator] Regulamin konkursu Najpiękniejsza letnia stylizacja zwany dalej Regulaminem 1. [Organizator] 1) Organizatorem konkursu Najpiękniejsza letnia stylizacja (dalej Konkurs ) jest Domodi sp. z. o. o, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygraj bilet na koncert Zieliński w ramach Geyer Music Factory z VITADIET 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Gdzie jest piłka?, zwany dalej Regulaminem

Regulamin konkursu Gdzie jest piłka?, zwany dalej Regulaminem Regulamin konkursu Gdzie jest piłka?, zwany dalej Regulaminem [Organizator] 1. 1. Organizatorem konkursu Gdzie jest piłka? (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Latarnik. REGULAMIN KONKURSU LATARNIK 1. Definicje

Latarnik. REGULAMIN KONKURSU LATARNIK 1. Definicje Latarnik REGULAMIN KONKURSU LATARNIK 1. Definicje 1. Następującym terminom, na potrzeby niniejszego Regulaminu, nadaje się podane niżej znaczenie: Regulamin oznacza Regulamin Konkursu Latarnik organizowanego

Bardziej szczegółowo

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 1 Zasady ogólne 1. Organizatorem konkursu #jadenaim (dalej Konkurs ) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

LGD w obiektywie 4 pory roku

LGD w obiektywie 4 pory roku REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO LGD w obiektywie 4 pory roku Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Konkursu fotograficznego LGD w obiektywie 4 pory roku, zwanego w dalszej części Konkursem, jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omisie lubią dzieci, dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ Organizator i cel konkursu

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ Organizator i cel konkursu Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla studentów Jubileuszowy plakat programu Erasmus+ 1 Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu na Jubileuszowy plakat programu Erasmus+, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA

REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA I. DEFINICJE. W niniejszym regulaminie: A. AUTO WIMAR oznacza AUTO WIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa KRS: 0000519447), prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Gotyckie impresje I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Gotyckie impresje (zwanego

Regulamin konkursu fotograficznego Gotyckie impresje I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Gotyckie impresje (zwanego Regulamin konkursu fotograficznego Gotyckie impresje I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Gotyckie impresje (zwanego dalej Konkursem ), jest Starostwo Powiatowe w Brzegu, Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie. 1 REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu określa szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady Konkursu Zawsze ciekawi. Ojciec i Syn. Konkurs na 30-lecie Discovery, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dlaczego chcę pracować w KPMG

Regulamin Konkursu Dlaczego chcę pracować w KPMG Regulamin Konkursu Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Chcę pracować w KPMG zwanym dalej Konkursem. I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu jest KPMG Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Filmowa jesień z BODYline+ zwany dalej: Regulaminem. 1. Organizator

REGULAMIN KONKURSU Filmowa jesień z BODYline+ zwany dalej: Regulaminem. 1. Organizator REGULAMIN KONKURSU Filmowa jesień z BODYline+ zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu Filmowa jesień z BODYline+ jest BIOFARM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 13,

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga

Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu na stworzenie logotypu Roku Kolberga ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w konkursie Casting na aktorów spotu promującego Park Wodny w Tychach, nazywanego dalej Konkursem. 2. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Selfie z Golden Rose Baw się Kolorami. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Selfie z Golden Rose Baw się Kolorami. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Selfie z Golden Rose Baw się Kolorami 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Selfie z Golden Rose Baw się Kolorami i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WAWA NON STOP KONKURS

Regulamin Konkursu WAWA NON STOP KONKURS Regulamin Konkursu WAWA NON STOP KONKURS 1 Postanowienia wstępne 1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu " EFIGENCE CAMP " 1. Program

REGULAMIN Programu  EFIGENCE CAMP  1. Program REGULAMIN Programu " EFIGENCE CAMP " 1. Program 1. Program Efigence Camp, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej Programem) jest skierowany do początkujących UX Designerów i swym zakresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA KARTA MIEJSKA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA KARTA MIEJSKA REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA KARTA MIEJSKA 1. Postanowienia ogólne 1. Ogłoszony zostaje konkurs plastyczny pt.: Moja Karta Miejska, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs jest przeprowadzany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Świąteczne wypieki na Instagramie

Regulamin konkursu Świąteczne wypieki na Instagramie Regulamin konkursu Świąteczne wypieki na Instagramie 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Digital Brothers

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wspomnienia ze stoczni jest spółka EURO STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu Aktorski diament ( dalej Regulamin ). Postanowienia ogólne

Regulamin castingu Aktorski diament ( dalej Regulamin ). Postanowienia ogólne Regulamin castingu Aktorski diament ( dalej Regulamin ). 1 Postanowienia ogólne 1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fanów SUPER-PHARM zwany dalej Regulaminem. [Organizator] 1.

Regulamin konkursu fanów SUPER-PHARM zwany dalej Regulaminem. [Organizator] 1. Regulamin konkursu 100 000 fanów SUPER-PHARM zwany dalej Regulaminem [Organizator] 1. 1. Organizatorem akcji 100 000 fanów SUPER-PHARM (dalej Konkurs ) jest BRANDADDICTED SP Z O. O., z siedzibą przy Al.Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Daj Znaka. ( Regulamin )

Regulamin konkursu. Daj Znaka. ( Regulamin ) Regulamin konkursu Daj Znaka ( Regulamin ) 1.Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Konkursu Konkurs Daj Znaka (dalej Konkurs ) jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Dokończ zdanie jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk, Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 500 LAT REFORMACJI 2017

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 500 LAT REFORMACJI 2017 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 500 LAT REFORMACJI 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu 500 LAT REFORMACJI 2017 (Konkurs) i fundatorem nagrody jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy najmu pomieszczeń do zdjęć reklamowych/filmowych)

(Wzór umowy najmu pomieszczeń do zdjęć reklamowych/filmowych) (Wzór umowy najmu pomieszczeń do zdjęć reklamowych/filmowych) UMOWA NR zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej I. Organizator: Organizatorem konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej jest Polski Klub Ekologiczny z siedzibą w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Gry Miejskiej Spacer po Paryżu - Mistrz transportu oraz Spacer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pan i Pani House - Łazienka

REGULAMIN KONKURSU Pan i Pani House - Łazienka REGULAMIN KONKURSU Pan i Pani House - Łazienka 1 1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Ceneo Memy (zwany dalej Konkursem ), jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało

REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy z Jagą Hupało 1 1. TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu Regulamin konkursu Inwestuj w Wielkopolsce 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Inwestuj w Wielkopolsce, zwany dalej konkursem, organizowany jest przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Poznań (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Konkurs Ekologia w życiu codziennym. Wygraj darmowy semestr studiów na Grafice

Regulamin Konkursu. Konkurs Ekologia w życiu codziennym. Wygraj darmowy semestr studiów na Grafice Regulamin Konkursu Konkurs Ekologia w życiu codziennym Wygraj darmowy semestr studiów na Grafice 1. Definicje 1. "Konkurs" Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem "Ekologia w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA

REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA REGULAMIN KONKURSU Bezpieczne wakacje z CM MEDICA 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Bezpieczne wakacje z CM Medica konkurs plastyczny dla dzieci (dalej zwany KONKURSEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ KONKURSÓW EMILA. 1. Organizator

REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ KONKURSÓW EMILA. 1. Organizator REGULAMIN KONKURSU TYDZIEŃ KONKURSÓW EMILA 1. Organizator 1.1. Organizatorem Konkursu o nazwie Tydzień Konkursów emila (dalej Konkurs ) jest BM REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole 154 Pod Wesołą Truskaweczką w Warszawie. jest organizatorem

Przedszkole 154 Pod Wesołą Truskaweczką w Warszawie. jest organizatorem Przedszkole 154 Pod Wesołą Truskaweczką w Warszawie jest organizatorem Stołecznego konkursu pt. Przedszkolak tworzy zdrową kanapkę - krótki film kulinarny. Konkurs jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council

Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council Regulamin Konkursu Dzień Otwarty British Council Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym z okazji otwarcia nowej siedziby British Council, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PARYSKI SZYK. 1. Organizator

REGULAMIN KONKURSU PARYSKI SZYK. 1. Organizator REGULAMIN KONKURSU PARYSKI SZYK 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu Paryski Szyk (dalej Konkurs ) jest Roca Polska Sp. z o.o. ul.wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice, (dalej Organizator ). Roca Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo