REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą!"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU pn. Daj się skusić, zostań rekordzistą! 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu organizowanego pod nazwą DAJ SIĘ SKUSIĆ, ZOSTAŃ REKORDZISTĄ! (zwany dalej "Konkursem"). 2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Łososina Dolna, Łososina Dolna 300, tel./fax: , NIP: , REGON: Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej Łososina Dolna 300 NIP REGON (zwane dalej Organizatorem ) 3. Koordynatorem Konkursu, działającym na zlecenie Organizatora jest IZ Promotion Izabela Frączek, Nawojowa 508, Nawojowa, tel , NIP: , REGON: , (zwany dalej Koordynatorem ). 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,). 6. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim. 8. Każdy osoba chętna do udziału w Konkursie zobowiązana jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed wysłaniem zgłoszenia do Konkursu. Wysłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 2 CEL, PRZEBIEG i HARMONOGRAM KONKURSU 1. Celem konkursu jest ustanowienie rekordu Polski w obieraniu jabłek na czas podczas Święta Kwitnących Sadów w dniu 3 maja 2014 roku na płycie Lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej. 2. Konkurs trwa od dnia 18 marca 2014 r. do dnia 3 maja 2014 r. i składa się z etapów przebiegających według następującego harmonogramu: a) Zbieranie zgłoszeń (dalej Zgłoszenia ) od 18 marca 2014 r. (od godz. 00:01) do 10 kwietnia 2014 r. (do godz. 23:59).

2 b) Ocena nadesłanych zgłoszeń przez jury (dalej Komisja Konkursowa ) w celu wyboru pięciu najbardziej wyróżniających się prac, których autorzy zostaną zakwalifikowani do finału Konkursu (dalej Finaliści ) od 11 kwietnia 2014 r. do 14 kwietnia 2014 r. c) Ogłoszenie wyboru Komisji Konkursowej 15 kwietnia 2014 r. d) Głosowanie Internautów (dalej Głosowanie Publiczności ) w celu wyboru kolejnych pięciu Finalistów od 18 marca 2014 (od godz. 00:01) r. do 24 kwietnia 2014 r. (do godz. 23:59). e) Opublikowanie rankingu Głosowania Publiczności (dalej Ranking ) i ogłoszenie pełnej listy finalistów 25 kwietnia 2014 r. f) Finał Konkursu (dalej Finał ) 3 maja 2014 r., podczas Święta Kwitnących Sadów na płycie Lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej. 3 [WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE] 1. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. W Konkursie mogą brać udział: a) Wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. b) Osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ograniczone w zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że ukończyły 13 lat i uzyskały zgodę swojego opiekuna prawnego. 4 [ZASADY KONKURSU] 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przygotować pracę (zwana dalej Pracą Konkursową ). 2. Praca Konkursowa: 2.1. Musi dotyczyć tematów związanych z jabłkami i zawierać obraz / wizerunek etc. jabłka Musi być zapisana w formacie cyfrowym Może być wykonana w formie:

3 a) Filmu / filmowego montażu zdjęć / animacji etc. o czasie trwania nieprzekraczającym 120 sekund, w jednym z następujących formatów: MOV, MPG, MP4, lub AVI, przy czym wielkość pliku nie może przekraczać 50MB. b) Fotografii / fotomontażu / grafiki / obrazka etc. w formacie JPG, PNG lub GIF, o dowolnej rozdzielczości, przy czym wielkość pliku nie może przekraczać 50MB Nie może zawierać treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo lub dobre obyczaje. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej zawierającego takie treści Jedna osoba może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. 3. Zgłoszenia: 3.1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać: a) Za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (dalej Serwis Facebook ) pod adresem na stronie Konkursu znajdującej się pod linkiem (dalej Strona Konkursowa ) przy użyciu aplikacji konkursowej znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/jablkowerekordy/app_ (dalej Aplikacja Konkursowa ). Warunkiem jest posiadanie konta osobistego w Serwisie Facebook, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook (dalej Profil ). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. b) Osoby nie posiadające Profilu w Serwisie Facebook mogą wysyłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres Konkursu: W takiej sytuacji Praca Konkursowa zostanie umieszczona w Aplikacji Konkursowej przez Koordynatora w celu umożliwienia Internautom oddania głosu na wszystkie prace Aby dokonać zgłoszenia za pomocą Aplikacji Konkursowej należy wykonać kumulatywnie następujące czynności: a) Zalogować się na swój Profil w Serwisie Facebook i przejść do Aplikacji Konkursowej. b) Udzielić zgody Aplikacji Konkursowej na: dostęp do swojego adresu , lokalizacji, daty urodzin i publicznych informacji udostępnianych w Profilu, publikowanie przez Aplikację Konkursową informacji na swoim Profilu oraz wysyłanie wiadomości przez Aplikację Konkursową. c) Zapoznać się z Regulaminem Konkursu i potwierdzić jego akceptację poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w formularzu zgłoszeniowym. d) Wypełnić formularz zgłoszeniowy wpisując: imię i nazwisko bądź pseudonim, adres , tytuł Pracy Konkursowej. Wypełnienie pola Opis pracy konkursowej nie jest wymagane. e) Dołączyć do formularza zgłoszeniowego plik z Pracą Konkursową bądź wpisać adres URL do strony w serwisie YouTube lub serwisu Instagram, na której znajduje się Praca Konkursowa.

4 d) Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) Aby dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną należy: a) Wysłać z załączoną Pracą Konkursową na adres: b) W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko oraz pseudonim, określając, w jaki sposób Praca Konkursowa ma zostać podpisana w Aplikacji Konkursowej; datę urodzin, miejsce zamieszkania (miejscowość), tytuł Pracy Konkursowej. W zgłoszeniu można również przesłać opis Pracy Konkursowej Osoba, która spełnia wymagania wymienione w 3, oraz wysłała zgłoszenie do Konkursu zgodnie z zapisami punktów 3.2. oraz Regulaminu jest związana jego warunkami i nazywana dalej Uczestnikiem. 4. Wybór pierwszej piątki Finalistów Pierwszą piątkę Finalistów wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Koordynatora W wyborze Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami: a) Oryginalność Pracy Konkursowej. b) Kreatywność Uczestnika Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej nastąpi za pośrednictwem Strony Konkursowej oraz innych kanałów komunikacyjnych Organizatora i Koordynatora Wybrani przez Komisję Konkursową Finaliści zostaną poinformowani o decyzji za pomocą poczty elektronicznej Wybrani przez Komisję Konkursową Finaliści mają obowiązek potwierdzenia udziału w Finale: a) Potwierdzenie należy przesłać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres konkursu: b) Potwierdzenie musi zawierać: imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego Finalisty oraz tytuł Pracy Konkursowej. c) Potwierdzenie należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2014 roku. d) Brak potwierdzenia we wskazany sposób udziału w Finale będzie uznane za rezygnację z udziału w Konkursie W przypadku gdy wybrany przez Komisję Konkursową Finalista zrezygnuje z udziału w Konkursie, zwolnione w ten sposób miejsce w Finale zostanie przydzielone w Głosowaniu Publiczności. 5. Głosowanie Publiczności: 5.1. Ma na celu wybór drugiej piątki Finalistów. Liczba Finalistów wybranych w Głosowaniu Publiczności może ulec zwiększeniu w przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Finalistów wybranych przez Komisję Konkursową Wyboru Finalistów w Głosowaniu Publiczności dokonają użytkownicy Serwisu Facebook (zwani dalej Publicznością ) za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej.

5 5.3. Przez Publiczność rozumie się osoby, które posiadają Profil w Serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem Serwisu. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Profil, z którego oddawane są głosy, jest założony i prowadzony niezgodnie z regulaminem Serwisu Facebook i/lub zawiera dane niezgodne z rzeczywistością Koordynator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów oddanych z danego Profilu Głosowanie Publiczności odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk w Aplikacji Konkursowej, na następujących warunkach.: a) Członek Publiczności musi zalogować się na swój Profil w Serwisie Facebook. b) Poprzez kliknięcie na przycisk GŁOSUJ w Aplikacji Konkursowej, członek Publiczności oddaje swój głos na wskazaną Pracę. d) Dzienny limit oddanych głosów przez członka Publiczności wynosi jeden głos Na podstawie liczby oddanych głosów stworzony zostanie ranking głosów, zwany dalej Rankingiem W przypadku stwierdzonej równej liczby głosów, wyższą pozycję w rankingu otrzyma Uczestnik, którego Praca Konkursowa wcześniej otrzymała ostatni z głosów Do Finału zakwalifikowanych zostanie pięciu Uczestników, którzy zajmą pierwsze pięć miejsc w Rankingu Ogłoszenie wyników Głosowania Publiczności nastąpi za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej, Strony Konkursowej oraz innych kanałów komunikacyjnych Organizatora i Koordynatora Wybrani przez Publiczność Finaliści zostaną poinformowani o wynikach za pomocą poczty elektronicznej Wybrani przez Publiczność Finaliści mają obowiązek potwierdzenia udziału w Finale: a) Potwierdzenie należy przesłać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres konkursu: b) Potwierdzenie musi zawierać: imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego Finalisty oraz tytuł Pracy Konkursowej. c) Potwierdzenie należy przesłać niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 kwietnia 2014 roku. d) Brak potwierdzenia we wskazany sposób udziału w Finale będzie uznane za rezygnację z udziału w Konkursie W przypadku gdy Finalista wybrany przez Publiczność zrezygnuje z udziału w Konkursie, zwolnione w ten sposób miejsce w Finale zostanie przydzielone Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Rankingu. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, nieobsadzone miejsce w Finale będzie przydzielane kolejnym Uczestnikom w Rankingu, aż do obsadzenia wszystkich dziesięciu miejsc w Finale.

6 6. Finał: W przypadku gdy do dnia 2 maja 2014 roku, do godz. 12:00, Koordynator i/lub Organizator nie otrzyma potwierdzeń udziału w Finale od wyłanianych za pomocą Rankingu Finalistów, w Finale wezmą udział uczestnicy imprezy Święto Kwitnących Sadów wyłonieni na zasadach przyjętych w trakcie jej trwania przez Organizatora Finał Konkursu odbędzie się podczas Święta Kwitnących Sadów w dniu 3 maja 2014 r. na płycie Lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej Planowaną godzinę rozpoczęcia Finału Organizator i/lub Koordynator podadzą za pośrednictwem Strony Konkursowej i innych używanych przez siebie kanałów komunikacyjnych nie później niż dnia 25 kwietnia 2014 r W Finale weźmie udział 10 Finalistów wyłonionych na zasadach określonych w punktach 4. i 5. 4 niniejszego Regulaminu Zadaniem finałowym jest obranie jak największej liczby jabłek w czasie 180 sekund w celu ustanowienia rekordu Polski w obieraniu jabłek na czas. Finaliści obierają jabłka ręcznie, przy użyciu własnego narzędzia (nóż, obieraczka) Zwycięzcą Konkursu zostanie Finalista, który obierze największą liczbę jabłek w wyznaczonym czasie W przypadku obrania tej samej liczby jabłek przez dwóch lub więcej Finalistów, o zwycięstwie będzie decydować dokładność wykonania zadania. Decyzję podejmą przedstawiciele Organizatora i/lub Koordynatora oraz kontroler Polskich Rekordów i Osobliwości, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem Finału. 5 [REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONKURSIE] 1. Uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w Konkursie w każdej chwili jego trwania. Zgłoszenie konkursowe zostanie anulowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Koordynatora informacji o rezygnacji, a Praca Konkursowa zostanie wykluczona z dalszego udziału w Konkursie i usunięta z Aplikacji Konkursowej oraz wszelkich kanałów służących do promocji Konkursu. 2. Finaliści mogą zrezygnować z udziału w Konkursie w każdej chwili jego trwania, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym Organizatorowi dalsze prowadzenie Konkursu: a) Finaliści wybrani przez Komisję Konkursową rezygnację z udziału w Konkursie winni złożyć nie później niż w dniu zakończenia Głosowania Publiczności, tj. 24 kwietnia 2014 r. b) Finaliści wyłonieni w Głosowaniu Publiczności rezygnację z udziału w Finale winni złożyć niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Głosowania, nie później niż do dnia 2 maja 2014 roku, do godz. 12: Sposób rezygnacji z Konkursu: a) Przesłanie rezygnacji w formie elektronicznej na adres Konkursu: Rezygnacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, tytuł Pracy Konkursowej oraz powód rezygnacji.

7 4. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji Finalisty z udziału w Konkursie po upływie terminów wymienionych w punktach 2a oraz 2b 5 Regulaminu Konkursu w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Finalista nie ma wpływu. Rezygnacja winna być wówczas zgłoszona telefonicznie Koordynatorowi pod nr tel Nagrodą dla Zwycięzcy jest: 6 [NAGRODY] a) Nagroda pieniężna w wysokości zł netto (słownie: tysiąc złotych) ufundowana przez: Spółdzielnię Pracy "Muszynianka", ul. Kościuszki 58, Krynica-Zdrój, KRS: , REGON: , NIP: Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany w dniu Finału Konkursu przez zwycięzcę lub jego opiekuna prawnego. b) Pobyt w Hotelu Beskid w Nowym Sączu. Nagroda obejmuje: jeden nocleg w pokoju dwuosobowym Superior, ze śniadaniem (bufet szwedzki) w godzinach od 6.30 do 10.00, bezpłatny wstęp do luksusowego Spa & Wellness dostępnego w godzinach od 15:00 do. 22:00, kolację 3-daniową dla dwóch osób. W przypadku gdy Zwycięzca będzie osobą niepełnoletnią, w trakcie pobytu w Hotelu musi towarzyszyć mu opiekun. c) Trzy 8-minutowe przejazdy na halowym torze kartingowym Power-Max Nowy Sącz (ul. Jana Pawła II 38, Nowy Sącz). Jeśli Zwycięzca będzie osobą niepełnoletnią, wykorzystanie nagrody jest możliwe za zgodą jej/jego opiekuna prawnego. d) Wpis do Polskich Rekordów i Osobliwości Księgi Rabkolandu jako rekordzisty Polski w obieraniu jabłek na czas (imię, nazwisko, osiągnięty wynik). 2. Nagrodą dla Zwycięzcy oraz dwóch Finalistów, którzy osiągną drugi i trzeci czas w zadaniu finałowym, jest lot widokowy nad Jeziorem Rożnowskim ufundowany przez Aeroklub Podhalański im. Leopolda Kwiatkowskiego Nowy Sącz. Nagroda zostanie zrealizowana w dniu Finału, bądź w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych w terminie uzgodnionym z nagrodzonymi. 3. Nagrodą dla wszystkich Finalistów są upominki ufundowane przez pozostałych sponsorów. 4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody niepieniężnej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu. 5. Organizator i/lub Koordynator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%. Wartość podatku obciążającą Zwycięzcę Konkursu pokrywają Organizator i/lub Koordynator Konkursu. 7 [PRAWA AUTORSKIE I POLA EKSPLOATACJI PRACY KONKURSOWEJ]

8 1. Uczestnik zaświadcza i gwarantuje, że: a) Jest autorem przesłanej przez siebie Pracy Konkursowej i/lub ma do niej prawa autorskie i pokrewne prawa majątkowe, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. b) Dysponuje zgodą każdej osoby występującej w Pracy Konkursowej do wykorzystania (udostępniania, rozpowszechniania) jej wizerunku (w tym głosu) na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w 7 Regulaminu Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wszelkich zgód posiadanych przez Uczestnika pod rygorem niedopuszczenia Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie. Uczestnik przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogłyby zgłosić przeciwko Organizatorowi i/lub Koordynatorowi Konkursu. 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi i/lub Koordynatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora i/lub Koordynatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu. 3. Uczestnik udziela Organizatorowi i Koordynatorowi licencji na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanej Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet). b) Zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo. c) Wprowadzanie do obrotu Pracy Konkursowej oraz jej opracowań, w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego. d) Wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych. e) Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), f) Publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, ipod, iphone, itp.). g) Wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa.

9 h) Nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych. i) Reemitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp. j) Rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xdsl, Ethernet. k) Wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy. 8 [DANE OSOBOWE] 1. Organizator i Koordynator są jedynym odbiorcą danych osobowych przekazanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej oraz pocztą elektroniczną. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym przyznania Nagród, promocji Konkursu oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), jak również na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz 1204 ze zm.). Organizator i Koordynator będzie przetwarzał poniższe dane osobowe Uczestników: a) Imię i nazwisko Uczestnika. b) Adres Uczestnika. c) Data urodzenia Uczestnika. d) Miejsce zamieszkania Uczestnika. e) Numer telefonu Uczestnika. 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na ujawnienie jego / jej danych osobowych Organizatorowi i Koordynatorowi. Odmowa udzielenia informacji uniemożliwia udział w Konkursie. 3. Uczestnik wyraża zgodę w Aplikacji Konkursowej na dostęp do jego / jej danych publicznych świadczonych za pośrednictwem Profilu, jak również wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości za pomocą Aplikacji Konkursowej. 4. Organizator i/lub Koordynator ma prawo korzystać z poniższego oprogramowania w celu zabrania dostępu i wpływania na Aplikację Konkursową niepowołanym osobom / podmiotom trzecim, które chcą wpływać na Aplikację w celu nabywania i modyfikowania danych osobowych uczestników przekazywanych drogą elektroniczną: SSL komunikacja szyfrowana.

10 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie ich danych osobowych w Aplikacji Konkursowej (imię, inicjał nazwiska). 6. Na wniosek Uczestnika, Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji, a Organizator i/lub Koordynator jest zobowiązany do przekazywania informacji o statusie przetwarzania jego danych osobowych w tym informacji, co do źródła jego / jej danych osobowych, listy jego / jej osobistych danych, celu i sposób przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, korekty niepoprawnych, niepełnych informacji i usunięcia jego / jej danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Organizatora. 7. Organizator i Koordynator zobowiązują się nie przekazywać danych osobowych Uczestników osobom trzecim. Dane Zwycięzcy Konkursu zostaną przekazane sponsorom nagród w celu ich realizacji. 9 [PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I KOORDYNATORA] 1. Organizator i/lub Koordynator zobowiązują się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na Stronie Konkursu, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika w zgłoszeniu konkursowym. 2. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) Prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne lub prawo do ochrony wizerunku lub innych dóbr osobistych). b) Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego Profilu w Serwisie Facebook. c) Biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook. d) Prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu Konkursu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu. e) Prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Koordynatora, lub godzą w ich wizerunek. 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian za pośrednictwem Strony Konkursowej oraz Aplikacji Konkursowej. Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora z tego tytułu.

11 4. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za: a) Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie. b) Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną. c) Jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook. d) Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook. f) Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 5. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności, ani nie są stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook. 10 [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU] 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na Stronie Konkursowej oraz w Aplikacji Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria Serwisu Facebook. 3. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony internetowej Organizatora. 4. Regulamin Konkursu jest ponadto do wglądu w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania konkursu. 5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator i Koordynator poinformują o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej, oraz w Aplikacji Konkursowej. 6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania. 12 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator oraz Koordynator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 4. Regulamin Konkursu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone. Konkurs

REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone. Konkurs REGULAMIN KONKURSU Trampkomania z Windows Phone 1. Konkurs 1. Trampkomania z Windows Phone to konkurs, w którym zadaniem konkursowym jest stworzenie przy użyciu systemu operacyjnego Windows Phone 8 lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem 07.02.2014 r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile!

Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile! Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile! [dalej Regulamin] 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo