Instrukcja obsługi PNQX1947ZA DC0409DQ0. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy. Model KX-TG1381PD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi PNQX1947ZA DC0409DQ0. Cyfrowy Telefon Bezsznurowy. Model KX-TG1381PD"

Transkrypt

1 TG1381PD(pd-pd).book Page 1 Thursday, April 16, :48 PM Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG1381PD Spis treści Wprowadzenie...2 Przygotowanie...5 Uzyskiwanie i odbieranie połączeń...10 Książka telefoniczna...11 Ustawienia telefonu...13 Identyfikacja abonenta wywołującego...17 Przydatne informacje...18 Urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Należy zwrócić się do operatora/firmy telekomunikacyjnej zprośbą o uruchomienie usługi. Identyfikacja abonenta wywołującego realizowana jest w systemie FSK. Akumulatory należy ładować przez około 7 godzin przed rozpoczęciem użytkowania telefonu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz o zachowanie jej na przyszłość. PNQX1947ZA DC0409DQ0

2 TG1381PD(pd-pd).book Page 2 Thursday, April 16, :48 PM Wprowadzenie Wprowadzenie Informacje o produkcie Dziękujemy za zakup bezprzewodowego telefonu cyfrowego Panasonic. Informacje ogólne L To urządzenie jest przeznaczone do użytku w analogowej sieci telefonicznej w Polsce. L W razie problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się zdostawcą sprzętu. Deklaracja zgodności: L Panasonic Communications Co., Ltd. oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odnośnymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC w sprawie radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (R&TTE). Deklaracje zgodności produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrukcji można pobrać ze strony: Kontakt z upoważnionym przedstawicielem: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Wyposażenie załączone w zestawie Nr Element wyposażenia/nr. art. Ilość 1 Zasilacz sieciowy bazy/pqlv207ce 1 2 Przewód linii telefonicznej 1 3 Ładowalne akumulatory *1 2 4 Pokrywa słuchawki *2 1 *1 Informacje o akumulatorach na wymianę zamieszczono na str. 2. *2 Pokrywa słuchawki jest zamontowana na słuchawce Informacje o akumulatorach na wymianę: L Wymieniając akumulatory, używaj tylko akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH). Do tego modelu potrzebne są 2 akumulatory typu AAA (R03) do słuchawki. W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się używanie akumulatorów marki Panasonic (model P03P lub HHR-4MRE). L Nowe akumulatory mogą mieć inną pojemność niż akumulatory załączone wzestawie. 2

3 TG1381PD(pd-pd).book Page 3 Thursday, April 16, :48 PM Wprowadzenie Ważne informacje Zalecenia ogólne L Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do urządzenia, wymienionego na str. 2. L Zasilacza sieciowego nie należy podłączać do innego gniazda zasilającego niż standardowe gniazdo V. L Wykonywanie połączeń z tego urządzenia jest niemożliwe w następujących sytuacjach: akumulatory w przenośnej słuchawce wymagają naładowania lub są niesprawne. wystąpiła awaria zasilania. włączona jest funkcja blokady klawiatury. włączona jest funkcja blokady połączeń (można wybierać tylko numery telefonów zaprogramowane w urządzeniu jako numery alarmowe). L Bazy, ładowarki i słuchawki nie wolno otwierać w innym celu niż wymiana akumulatorów. L Osoby korzystające z osobistych urządzeń medycznych np. rozruszników serca, aparatów słuchowych itp., przed rozpoczęciem użytkowania tego telefonu powinny skonsultować taki zamiar z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. (Upewnij się, że wykorzystywane urządzenie medyczne jest odpowiednio zabezpieczone przed wpływem fal radiowych o częstotliwości 1,88 GHz do 1,90 GHz i mocy maksymalnej 250 mw.) Urządzenia nie należy używać w placówkach opieki zdrowotnej, w miejscach, gdzie jest to wyraźnie zabronione. Szpitale i placówki opieki zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu wrażliwego na działanie zewnętrznych źródeł fal radiowych. L Należy uważać, aby nie upuścić żadnych przedmiotów ani nie rozlać żadnych płynów na urządzenie. Urządzenia nie należy wystawiać na nadmierne zadymienie, kurz, drgania ani wstrząsy mechaniczne. L Baza współpracuje tylko ze słuchawką załączoną w zestawie. Używanie i rejestracja innych słuchawek nie są możliwe. Środowisko L Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. L Urządzenia nie należy ustawiać wpobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp. Nie należy go również umieszczać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 0 C lub wyższej niż 40 C. Ostrzeżenie: L Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. L Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym, dziwny zapach lub nietypowe dźwięki, należy odłączyć zasilacz/przewód zasilający z gniazda. Taki stan może spowodować pożar lub porażenie prądem. Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się zurządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. L Należy uważać, aby nie rozlać żadnych płynów (detergentów, środków czyszczących itp.) na wtyk przewodu telefonicznego ani nie dopuścić do jego zamoczenia w jakikolwiek inny sposób. Może to spowodować pożar. Jeżeli wtyk przewodu telefonicznego ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć go z gniazda linii telefonicznej i przestać używać. L Urządzenia nie należy umieszczać ani używać wpobliżu sprzętu sterowanego automatycznie, np. drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych. Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego typu sprzętu, prowadząc do wypadków. L Należy regularnie usuwać kurz itp. zanieczyszczenia z wtyku zasilacza, odłączając go od gniazda energetycznego i wycierając suchą ściereczką. Nagromadzony kurz w połączeniu z wilgocią itp. może spowodować zwiększenie rezystancji styku elektrycznego co może stać się przyczyną pożaru. L Przewodu zasilającego/wtyczki nie wolno uszkadzać. Może to spowodować zwarcie, porażenie prądem i/lub pożar. L Wtyczki przewodu zasilającego/linii telefonicznej nie należy dotykać mokrymi rękami. L Podstawowym sposobem wyłączania urządzenia jest odłączenie zasilacza sieciowego. Z tego powodu należy zadbać o umieszczenie urządzenia w pobliżu 3

4 TG1381PD(pd-pd).book Page 4 Thursday, April 16, :48 PM Wprowadzenie łatwo dostępnego gniazda zasilającego. Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów L Zalecamy używanie akumulatorów wymienionych na str. 2. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiar AAA (R03). L Nie otwieraj ani nie przecinaj akumulatorów. L Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia, ponieważ grozi to wybuchem. Należy sprawdzić lokalne zalecenia odnośnie likwidacji zużytych materiałów izastosować się do nich. L Nie wolno otwierać ani uszkadzać akumulatorów. Uwolniony elektrolit z akumulatorów powoduje korozję imoże być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu i skóry. Elektrolit może być toksyczny, jeżeli dostanie się do przewodu pokarmowego. L Należy ostrożnie obchodzić się z akumulatorami. Nie należy dopuścić do kontaktu akumulatorów z materiałami przewodzącymi prąd, takimi jak pierścionki, bransolety i klucze. Akumulatory lub materiały przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia. L Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do tego urządzenia lub wskazanych w specyfikacji i ładować je zgodnie ze wskazówkami i ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji. L Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie kompatybilnej bazy (lub ładowarki). Nie należy samodzielnie próbować rozkręcać bazy (ani ładowarki). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatorów. Uwaga dotycząca utylizacji, przekazywania lub zwrotu urządzenia L W urządzeniu mogą być zapisane prywatne/poufne informacje. W celu ochrony prywatności/poufności tych danych zaleca się wykasowanie z pamięci urządzenia informacji takich jak książka telefoniczna i lista abonentów wywołujących przed jego utylizacją, przekazaniem lub zwrotem. Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń, baterii i akumulatorów Niniejsze symbole (1, 2, 3) umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów z innymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii i akumulatorów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE. Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów oraz baterii i akumulatorów pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami. Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów oraz baterii iakumulatorów można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary. Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego. Dotyczy użytkowników biznesowych działających na terenie Unii Europejskiej Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który 4

5 TG1381PD(pd-pd).book Page 5 Thursday, April 16, :48 PM udzieli dalszych informacji. Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich Niniejsze symbole (1, 2, 3) obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się zwładzami lokalnymi lub sprzedawcą wsprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów. Dotyczy symbolu baterii/akumulatorów Ten symbol (2) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego (3). W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego. Przygotowanie Podłączenia Baza Przygotowanie W razie potrzeby bazę można zamontować na ścianie. L Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego Panasonic PQLV207CE. L Używaj wyłącznie dołączonego przewodu telefonicznego. W przypadku używania innego przewodu telefonicznego urządzenie może nie działać prawidłowo. 30 mm Wkręty (Nie załączone w zestawie) Haczyki (prąd zmienny V, 50 Hz) Do gniazda linii telefonicznej Uwaga: L Nigdy nie należy zakładać instalacji telefonicznej podczas burzy. L Zasilacza nie należy podłączać do gniazda zasilającego zamontowanego na suficie, ponieważ ciężar zasilacza może spowodować jego rozłączenie. 5

6 TG1381PD(pd-pd).book Page 6 Thursday, April 16, :48 PM Przygotowanie Podczas awarii zasilania Urządzenie nie będzie działać w razie awarii zasilania. Jeśli masz taką możliwość, zalecamy podłączenie telefonu sznurowego (bez zasilacza sieciowego) do tej samej linii telefonicznej lub do tego samego gniazda linii telefonicznej. Umieszczenie bazy Aby zapewnić maksymalny zasięg i działanie bez zakłóceń, zalecane jest następujące umieszczenie bazy: z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, radia, komputery i inne telefony. w łatwo dostępnym miejscu, wysoko i centralnie. Instalacja akumulatorów Ważne: L Używaj wyłącznie akumulatorów dołączonych w zestawie (Nr art. HHR- 55AAAB). L Wkładając akumulatory: Wytrzyj końce akumulatorów (S, T) suchą ściereczką. Unikaj dotykania końców akumulatorów (S, T) lub styków urządzenia. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (S, T). L Jeśli słuchawka nie włącza się automatycznie po włożeniu akumulatorów, naciśnij i przytrzymaj {ih} przez około 1 sekundę lub połóż słuchawkę na bazie. Włóż akumulatory, wsuwając najpierw biegun ujemny (T). Zamknij pokrywę słuchawki. Włączanie i wyłączanie zasilania Włączanie zasilania Naciśnij przycisk {ih} na około 1 sekundę. Wyłączanie zasilania Naciśnij przycisk {ih} na około 2 sekundy. Ładowanie akumulatorów Przed rozpoczęciem użytkowania umieść słuchawkę na bazie na około 7 godzin. Stopień naładowania akumulatorów Ikona akumulatorów 5 6 Średni 7 Stopień naładowania akumulatorów W pełni naładowane L Gdy miga: W pełni naładowane. Niski L Jeśli ikona miga: trzeba naładować akumulatory. 6

7 TG1381PD(pd-pd).book Page 7 Thursday, April 16, :48 PM Przygotowanie Wydajność akumulatorów Ni-MH marki Panasonic (akumulatory załączone w zestawie) Wskaźniki kontrolne i przyciski Obsługa Ciągłe użytkowanie Czas pracy maks. 17 godzin Słuchawka Nie używany (tryb gotowości) maks. 150 godzin Uwaga: L Normalnym zjawiskiem jest, że akumulatory nie osiągają pełnej wydajności po pierwszym naładowaniu. Dopiero po kilku cyklach ładowania/rozładowania (w trakcie używania) akumulatory osiągają maksymalną wydajność. L Faktyczna wydajność akumulatorów zależy od kombinacji czasu, kiedy słuchawka jest używana i kiedy nie jest używana (tryb gotowości). L Nawet po pełnym naładowaniu słuchawki można ją pozostawić na bazie bez jakichkolwiek niekorzystnych skutków dla akumulatorów. L Stopień naładowania akumulatorów może nie być wyświetlany poprawnie po ich wymianie. W takim wypadku należy umieścić słuchawkę na bazie na co najmniej 7 godzin. A B C D E F G H N I J K L M A B C D E F G H I J K L M N Wkładka słuchawkowa Wyświetlacz {k} (książka telefoniczna) {C} (rozmowa) Przycisk nawigacyjny ({e}/{v}/{>}/{<})? (głośność: {e}/{v}) {R} (powtórne wybieranie numeru/pauza) {R} (Ponowne przywołanie/ funkcja Flash) Mikrofon {j/ok} (menu/ok) {ih} (zakończ/wyłącz) {C} (usuń) {INT} Aby zakończyć przywołanie Styki ładowania Głośnik dzwonka 7

8 TG1381PD(pd-pd).book Page 8 Thursday, April 16, :48 PM Przygotowanie Baza Element Znaczenie A A B Styki ładowania {x} (lokalizator) Włączona jest blokada połączeń. (str. 14) Włączona jest funkcja połączenia bezpośredniego. (str. 14) Włączona jest blokada klawiatury. (str. 10) B Dzwonek jest wyłączony. (str. 13) Wyświetlane po naciśnięciu przycisku {#}. Wyświetlacz Elementy na wyświetlaczu słuchawki Element w x k C l Znaczenie W zasięgu bazy L Gdy miga: Poza zasięgiem, słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie lub brak zasilania bazy Przywoływanie lub łączenie się z bazą Wykonano lub odebrano połączenie Książka telefoniczna Tryb programowania 5 Stopień naładowania akumulatorów 0 Odebrano nową wiadomość głosową. *1 (str. 17) Jeśli dla wyświetlacza w trybie gotowości wybrano ustawienie NUMER BAZY (str. 13), a aktualna baza ma numer 1, na wyświetlaczu będzie widoczne -1-. Jeśli dla wyświetlacza w trybie gotowości wybrano ustawienie NUMER SLUCH (str. 13), a aktualna słuchawka ma numer 1, na wyświetlaczu będzie widoczne [1]. 4 nowe wywołania W przypadku odebrania nowych wywołań na wyświetlaczu pokazana zostanie liczba nowych wywołań. *1 Tylko w przypadku korzystania z usługi poczty głosowej 8

9 TG1381PD(pd-pd).book Page 9 Thursday, April 16, :48 PM Przygotowanie Symbole używane w instrukcji obsługi Symbol {j/ok} i {v}/{e}: Znaczenie Naciśnij {j/ok}. Przejdź do następnej operacji. Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać tekst podany w cudzysłowie. Na przykład: {v}/{e}: WYLACZONY Język komunikatów wyświetlacza 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPC WYSWIETL i {>} 4 {v}/{e}: WYBIERZ JEZ i {>} 5 {v}/{e}: Wybierz odpowiedni język. i {>} i {ih} Uwaga: L Jeśli omyłkowo wybierzesz język, którego nie znasz: {ih} i {j/ok} i {v} i {>} i {v} 3 razy i {>} i {v} 2 razy i {>} i {v}/{e}: Wybierz odpowiedni język. i {>} i {ih} Tryb wybierania Jeżeli nie udaje się uzyskać połączenia, zmień ustawienie sposobu wybierania numerów. Ustawienie fabryczne to Wybieranie tonowe. 1 (Wybieranie tonowe): Funkcja służąca do wybierania tonowego. 2 (Wybieranie impulsowe): Funkcja służąca do wybierania impulsowego. 2 {v}/{e}: USTAW BAZY i {>} i {3} 3 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). i {1} L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str Wybierz odpowiednie ustawienie, naciskając przycisk {1} dla wybierania tonowego lub {2} dla wybierania impulsowego. 5 {>} i {ih} Data i godzina 2 {v}/{e}: USTAW BAZY i {>} i {*} 3 Wpisz aktualną godzinę i minuty (zegar 24-godzinny). L W razie pomyłki naciśnij przycisk {C}. Cyfry są usuwane od prawej strony. 4 {>} L Usłyszysz sygnał. 5 {>} i {*} 2 razy 6 Wpisz bieżący dzień, miesiąc i rok. L W razie pomyłki naciśnij przycisk {C}. Cyfry są usuwane od prawej strony. 7 {>} i {ih} 9

10 TG1381PD(pd-pd).book Page 10 Thursday, April 16, :48 PM Uzyskiwanie i odbieranie połączeń Uzyskiwanie i odbieranie połączeń Uzyskiwanie połączeń 1 Wybierz numer telefonu. i {C} 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk {ih} lub odłóż słuchawkę na bazę. Odbieranie połączeń 1 Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk {C}. L Połączenie można także odebrać, naciskając dowolny przycisk od {0} do {9}, {*} lub {#}. (Dowolny przycisk związany z funkcją rozmowy) 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk {ih} lub odłóż słuchawkę na bazę. Lokalizator słuchawki 1 Naciśnij przycisk {x} na bazie. 2 Aby zakończyć przywołanie, naciśnij przycisk {x} na bazie albo przycisk {C} lub {INT} na słuchawce. Regulacja głośności słuchawki Naciskaj przycisk {e} lub {v} podczas rozmowy. Pauza (w przypadku korzystania z centrali abonenckiej i w połączeniach zamiejscowych) Czasem przy wybieraniu numeru w połączeniach zamiejscowych lub podczas używania centrali abonenckiej wymagane jest wstawienie pauzy. Jednokrotne naciśnięcie przycisku {R} powoduje wstawienie pauzy o długości 3 sekund. Aby wstawić dłuższą pauzę, naciśnij przycisk {R} kilkakrotnie. Ponowne wybieranie (ponowne wybieranie/zachowywanie/ edytowanie przed oddzwonieniem/kasowanie numeru) 1 {R} i {v}/{e}: Wybierz wymagany numer telefonu. 2 Ponowne wybieranie numeru: {C} Zachowywanie: {>} i {v}/{e}: ZAPISZ DO KS i {>} i {j/ok} i Wpisz nazwisko (maks. 9 znaków; str. 11). i {j/ok} Edytowanie numeru przed oddzwonieniem: {>} i {v}/{e}: EDYT DO POL i {>} i Popraw numer. i {C} Kasowanie: {>} i {v}/{e}: SKASUJ / KASUJ WSZYST i {>} i {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Blokada klawiatury Słuchawkę można zablokować, aby uniemożliwić wykonywanie połączeń i wprowadzanie ustawień. Po włączeniu blokady klawiatury będzie można nadal odbierać połączenia przychodzące, ale wszystkie pozostałe funkcje zostaną zablokowane. Aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk {j/ok} przez około 2 sekundy. Uwaga: L Do czasu wyłączenia blokady klawiatury niemożliwe są także połączenia z numerami alarmowymi. Ponowne przywołanie/funkcja Flash Przycisk {R} umożliwia dostęp do określonych funkcji centrali, takich jak transfer połączenia wewnętrznego albo do opcjonalnych usług telefonicznych. 10

11 TG1381PD(pd-pd).book Page 11 Thursday, April 16, :48 PM Książka telefoniczna W przypadku korzystania z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej Aby móc korzystać z funkcji połączenia oczekującego, należy zwrócić się do dostawcy usług/operatora o uruchomienie tej usługi. Ta funkcja umożliwia odbieranie połączeń w trakcie rozmowy. Jeśli podczas rozmowy nadejdzie inne wywołanie usłyszysz sygnał połączenia oczekującego. Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i identyfikacji rozmowy oczekującej, po sygnale połączenia oczekującego na wyświetlaczu słuchawki pojawi się informacja o drugim abonencie wywołującym. 1 Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij przycisk {R}. 2 Aby przełączać się między rozmówcami, naciśnij przycisk {R}. Uwaga: L Szczegółowe informacje na temat tej usługi i jej dostępności można uzyskać u swojego dostawcy usług/operatora. Tymczasowe wybieranie tonowe (przy wybieraniu impulsowym) Kiedy wymagany jest dostęp do usług wybieranych tonowo (np. teleserwisu bankowego), można chwilowo przełączyć tryb wybierania na tonowy. 1 Uzyskaj połączenie. 2 Kiedy zostaniesz poproszony o wpisanie swojego kodu lub numeru PIN, naciśnij przycisk {*}, a następnie odpowiednie przyciski na klawiaturze. L Po rozłączeniu się tryb wybierania przełączy się z powrotem na wybieranie impulsowe. Książka telefoniczna Rejestrowanie wpisów w książce telefonicznej Książka telefoniczna umożliwia wykonywanie połączeń bez potrzeby ręcznego wybierania numeru. Można w niej zarejestrować 50 nazwisk i numerów telefonów. 2 razy 2 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). i {j/ok} 3 Wpisz nazwisko (maks. 9 znaków). i {j/ok} 4 {ih} Uwaga: L Jeśli odebrano informacje o abonencie wywołującym i dany numer telefonu jest zarejestrowany w książce telefonicznej urządzenia, wyświetlone zostanie zapisane nazwisko. Tablica znaków Przyciski Litery Przyciski Litery {1} # [ ] *, / 1 {6} M N O 6 {2} A B C 2 {7} P Q R S 7 {3} D E F 3 {8} T U V 8 {4} G H I 4 {9} W X Y Z 9 {5} J K L 5 {0} (Spacja) 0 Uwaga: L Aby wpisać inny znak przyporządkowany temu samemu przyciskowi, naciśnij najpierw {>}, aby przesunąć kursor na następną pozycję, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk. Edycja/poprawianie błędów 1 Naciśnij przycisk {<} lub {>}, aby przesunąć kursor na prawo od cyfry lub litery, którą chcesz zmienić. 2 {C} i Wpisz właściwą cyfrę/literę. 11

12 TG1381PD(pd-pd).book Page 12 Thursday, April 16, :48 PM Książka telefoniczna Uzyskiwanie połączeń/edytowanie/kasowanie 1 {k} i {v}/{e}: Wybierz wymagany wpis. 2 Uzyskiwanie połączeń: {C} Edytowanie: {>} i {v}/{e}: EDYTUJ i {>} i Popraw numer telefonu. i {j/ok} i Popraw nazwisko. i {j/ok} Kasowanie: {>} i {v}/{e}: SKASUJ i {>} i {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Przyciski wybierania jednoprzyciskowego Programowanie jednoprzyciskowego wybierania wpisów z książki telefonicznej Przyciski od {1} do {9} można zaprogramować jako przyciski wybierania jednoprzyciskowego, co umożliwia wybieranie numeru z książki telefonicznej za jednym naciśnięciem przycisku. 1 {k} i {v}/{e}: Wybierz wymagany wpis. i {j/ok} 2 {v}/{e}: UST NA SKROT i {>} 3 {v}/{e}: Wybierz odpowiedni przycisk. i {>} L Jeśli dany przycisk jest już zaprogramowany do wybierania jednoprzyciskowego, wyświetlony numer będzie migał. 4 {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Uzyskiwanie połączeń/anulowanie zaprogramowanego wybierania jednoprzyciskowego 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od {1} do {9}). 2 Uzyskiwanie połączeń: {C} Anulowanie zaprogramowanego wybierania jednoprzyciskowego: {>} 2 razy i {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} 12

13 TG1381PD(pd-pd).book Page 13 Thursday, April 16, :48 PM Ustawienia telefonu Ustawienia telefonu Lista ustawień słuchawki Dostosowanie ustawień słuchawki (procedura ogólna): 2 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać USTAW SLUCH. i {>} 3 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać wymagany element w menu ustawień słuchawki. i {>} 4 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać wymagany element w podmenu. i {>} 5 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać wymagane ustawienie. i {>} L Procedura może być nieco inna w zależności od programowanej funkcji. L Aby zakończyć, naciśnij przycisk {ih}. Uwaga: L W poniższej tabeli symbol < > oznacza ustawienia fabryczne. Menu Podmenu Strona ALARM - CZAS USTAW BUDZIK 13 ALARM WL/WYL <WYLACZONY> OPCJA-DZWON GLOSN DZW <poziom 6> TYP DZW ZEWN *1 <DZWONEK 1> TYP DZW WEWN <DZWONEK 1> TYP PAGINGU <DZWONEK 1> ALARM <DZWONEK 1> OPCJA - TON TON WL/WYL <WLACZONY> ROZM OCZEK <WLACZONY> ALARM-ZAKRES <WYLACZONY> ALARM-BATER <WLACZONY> Menu Podmenu Strona OPC WYSWIETL GOTOW WYSW <ZEGAR> *1 Po wybraniu melodii dzwonka dla połączeń zewnętrznych, dzwonek będzie odtwarzany do zakończenia melodii, nawet jeśli inna osoba odbierze połączenie, używając innego telefonu podłączonego do tej samej linii. Aby słuchawka przestała dzwonić w tym samym czasie, wybierz melodię numer 1. *2 Funkcja odbioru automatycznego umożliwia odbieranie połączeń przez podniesienie słuchawki z bazy. Nie ma potrzeby naciskania przycisku {C}. Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i chcesz widzieć informacje o abonencie wywołującym po podniesieniu słuchawki z bazy lub ładowarki w celu odebrania połączenia, wyłącz tę funkcję. Alarm WYSW ROZMOWY <CZAS ROZMOWY> WYBIERZ JEZ <POLSKI> 9 OPC WYWOLAN BLOK WYWOLAN <WYLACZONY> 14 NR ROZM BEZP 14 BEZP WL/WYL <WYLACZONY> OPCJA - INNE ZMIEN PIN SL <0000> 15 ROZM AUTOMAT *2 <WYLACZONY> KASUJ SLUCH 15 Alarm będzie dzwonił przez 3 minuty o zaprogramowanej porze. Ważne: L Wcześniej należy zaprogramować datę i godzinę (str. 9). 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: ALARM - CZAS i {>} 13

14 TG1381PD(pd-pd).book Page 14 Thursday, April 16, :48 PM Ustawienia telefonu 4 {v}/{e}: USTAW BUDZIK i {>} 5 Wpisz wymaganą godzinę i minuty (zegar 24-godzinny). i {>} 6 {v}/{e}: Wybierz wymagane ustawienie. i {>} i {ih} Uwaga: L Po włączeniu tej funkcji można uzyskiwać połączenie tylko z numerem bezpośredniego połączenia. Blokada połączeń Funkcja blokady połączeń blokuje możliwość wykonywania połączeń zewnętrznych. Po włączeniu blokady połączeń można łączyć się tylko z numerami alarmowymi. Programowanie numerów alarmowych opisano na str {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPC WYWOLAN i {>} 4 {v}/{e}: BLOK WYWOLAN i {>} 5 Wpisz kod PIN słuchawki (ustawienie fabryczne: 0000 ). L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str {v}/{e}: Wybierz wymagane ustawienie. i {>} i {ih} Połączenie bezpośrednie Funkcja połączenia bezpośredniego umożliwia wybieranie wcześniej zaprogramowanego numeru telefonu przez naciśnięcie przycisku {C}. Nie ma potrzeby wybierania numeru. 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPC WYWOLAN i {>} 4 {v}/{e}: NR ROZM BEZP i {>} 5 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). i {j/ok} 2 razy 6 {v}/{e}: WLACZONY i {>} i {ih} 14

15 TG1381PD(pd-pd).book Page 15 Thursday, April 16, :48 PM Ustawienia telefonu Zmiana kodu PIN słuchawki Ze względów bezpieczeństwa do zmiany niektórych ustawień wymagane jest wpisanie kodu PIN słuchawki. Jeśli zmienisz kod PIN, zapisz nowy kod, ponieważ urządzenie nie podaje informacji o kodzie PIN. 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPCJA - INNE i {>} 4 {v}/{e}: ZMIEN PIN SL i {>} 5 Wprowadź aktualny 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. 7 Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. i {ih} Resetowanie słuchawki 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: KASUJ SLUCH i {>} 4 Wpisz kod PIN słuchawki (ustawienie fabryczne: 0000 ). L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Lista ustawień bazy Dostosowanie ustawień bazy (procedura ogólna): 2 Naciśnij {v} lub {e}, aby wybrać USTAW BAZY. i {>} L Został wyświetlony komunikat WPISZ POLEC. 3 Wpisz odpowiedni kod umieszczony w poniższej tabeli, następnie wykonaj polecenia zamieszczone w kolumnie Funkcja. L Aby zakończyć, naciśnij przycisk {ih}. Nr kodu Funkcja (ustawienie fabryczne) {0} Przywracanie fabrycznych ustawień bazy. *1 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). *2 i {>} {3} Tryb wybierania (tonowo): str. 9 {5} Zmiana kodu PIN bazy ( 0000 ). *3 Wprowadź aktualny 4-cyfrowy kod PIN bazy. *2 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. 15

16 TG1381PD(pd-pd).book Page 16 Thursday, April 16, :48 PM Ustawienia telefonu Nr kodu Funkcja (ustawienie fabryczne) {6} Restrykcje połączeń *4 Ustawianie restrykcji połączeń Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). *2 i Wpisz żądany numer słuchawki, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny. L Wybrany numer słuchawki będzie migał na wyświetlaczu. {>} Wpisz numer telefonu, który ma być zablokowany (maks. 8 cyfr). L Aby wybrać inne miejsce w pamięci, naciśnij przycisk {>} i wpisz numer. {>} Włączanie i wyłączanie restrykcji połączeń Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). *2 L Wyświetlony zostanie numer słuchawki. Jeśli numer miga, restrykcje połączeń są włączone; jeśli numer nie miga, restrykcje są wyłączone. Wpisz żądany numer słuchawki, naciskając odpowiedni klawisz numeryczny w celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji. i {>} 2 razy Numer alarmowy ( 999, 998, 997 ) *5 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). *2 i {*} Zachowywanie: Wpisz numer alarmowy (maks. 8 cyfr). L Aby wybrać inne miejsce w pamięci, naciśnij przycisk {>} iwpisz numer. {>} Edytowanie: Naciśnij przycisk {>}, aby wyświetlić wymagany numer. i {C} i Wpisz nowy numer alarmowy. i {>} Nr kodu Funkcja (ustawienie fabryczne) {*} Data i godzina: str. 9 *1 Nie zostaną zresetowane tylko ustawione numery alarmowe. *2 W razie zapomnienia kodu PIN patrz str. 20. *3 Jeśli zmienisz kod PIN, zapisz nowy kod, ponieważ urządzenie nie podaje informacji o kodzie PIN. *4 Funkcja restrykcji połączeń blokuje możliwość wybierania określonych numerów telefonów ze słuchawki. W każdej słuchawce można zaprogramować 10 zablokowanych numerów (miejsca 0 9 w pamięci). *5 Funkcja numerów alarmowych umożliwia zaprogramowanie numerów, które będzie można wybierać mimo włączenia blokady połączeń. Można zaprogramować 4 numery alarmowe (miejsca 1 4 w pamięci). 16

17 TG1381PD(pd-pd).book Page 17 Thursday, April 16, :48 PM Identyfikacja abonenta wywołującego Identyfikacja abonenta wywołującego Usługa identyfikacji abonenta wywołującego Ważne: L Niniejsze urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Aby móc korzystać z funkcji identyfikacji abonenta wywołującego, należy uruchomić tę usługę. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora. Funkcje identyfikacji abonenta wywołującego Informacje na wyświetlaczu L W przypadku odebrania nowych wywołań na wyświetlaczu pokazana zostanie liczba nowych wywołań. Na przykład: Odebrano 4 nowe wywołania. Zachowywanie/edytowanie/kasowanie 1 {v}/{e}: Wybierz wymagany wpis. i {>} 2 Zachowywanie: {v}/{e}: ZAPISZ DO KS i {>} i {j/ok} i Wpisz nazwisko (maks. 9 znaków; str. 11). i {j/ok} i {ih} Edytowanie: {v}/{e}: EDYT DO POL i {>} i Naciśnij {<} lub {>}, aby przesunąć kursor na prawo od cyfry, którą chcesz zmienić. i Popraw numer telefonu. i {C} Kasowanie: {v}/{e}: SKASUJ / KASUJ WSZYST i {>} i {v}/{e}: TAK i {>} i {ih} Usługa poczty głosowej L Numery telefonów ostatnich 50 abonentów wywołujących są zapisywane na liście abonentów wywołujących. Na przykład: *1 Oznacza, że dane tego połączenia były już przeglądane lub że oddzwoniono pod dany numer. Aby oddzwonić, naciśnij przycisk {C}. L Jeżeli urządzenie nie może odebrać informacji o abonencie wywołującym, na wyświetlaczu pojawią się następujące komunikaty: POZA OBSZAR : Abonent dzwoni z miejsca, gdzie nie ma możliwości identyfikacji abonentów wywołujących. ROZMOWA PRYW : Abonent ma włączony zakaz identyfikacji. *1 Poczta głosowa to usługa automatycznego odbioru połączeń oferowana przez dostawcę usług/operatora. Po uruchomieniu usługi poczty głosowej, system poczty głosowej dostawcy usług/operatora odbiera połączenia, których użytkownik nie jest w stanie sam odebrać lub kiedy linia jest zajęta. Wiadomości są nagrywane przez dostawcę usług/operatora, a nie przez telefon użytkownika. Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona 0, zależnie od dostawcy usług/operatora. Szczegółowe informacje na temat tej usługi można uzyskać u dostawcy usług/operatora. Ważne: L Jeśli po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości ikona 0 nadal jest widoczna na wyświetlaczu, wyłącz ją, naciskając i przytrzymując przycisk {<} przez 1 sekundę. 17

18 TG1381PD(pd-pd).book Page 18 Thursday, April 16, :48 PM Przydatne informacje Przydatne informacje Rozwiązywanie problemów Jeśli mimo zastosowania się do zaleceń zawartych w tym rozdziale nie udało się rozwiązać problemu, odłącz zasilacz sieciowy bazy i wyłącz słuchawkę, anastępnie ponownie podłącz zasilacz i włącz słuchawkę. Problem Ikona w miga. Nie można uzyskiwać ani odbierać połączeń. Przyczyna/rozwiązanie L Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej. L Zasilacz sieciowy bazy nie jest podłączony. Sprawdź podłączenie (str. 5). L Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń. L Rejestracja słuchawki w bazie została anulowana. Zarejestruj słuchawkę wbazie (str. 19). L Zasilacz sieciowy bazy lub przewód linii telefonicznej nie są podłączone. Sprawdź podłączenie. L Włączona jest funkcja blokady połączeń. Wyłącz ją (str. 14). L Wybrano numer objęty restrykcjami (str. 16). L Włączona jest funkcja blokady klawiatury. Wyłącz ją (str. 10). L Ustawiono niewłaściwy tryb wybierania numerów. Zmień ustawienie (str. 9). Problem Urządzenie nie dzwoni. Wyświetlacz słuchawki jest wygaszony. Słuchawka nie daje się włączyć. Omyłkowo zmieniono język wyświetlacza na język nieznany użytkownikowi. Po naciśnięciu przycisku {C} słychać sygnał zajętości. Słychać szumy, wtrącenia izanikanie dźwięku. Akumulatory zostały w pełni naładowane, ale ikona 7 nadal miga. Przyczyna/rozwiązanie L Dzwonek jest wyłączony. Ustaw odpowiednio głośność dzwonka (str. 13). L Słuchawka nie jest włączona. Włącz zasilanie (str. 6). L Sprawdź, czy akumulatory są włożone prawidłowo (str. 6). L Naładuj akumulatory do pełna (str. 6). L Zmień język komunikatów wyświetlacza (str. 9). L Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej i spróbuj ponownie. L Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń. L Podejdź bliżej bazy. L Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. L Wyczyść styki ładowania i naładuj akumulatory ponownie (str. 6). L Wymień akumulatory na nowe (str. 6). 18

19 TG1381PD(pd-pd).book Page 19 Thursday, April 16, :48 PM Problem Akumulatory zostały w pełni naładowane, ale wydają się działać krócej. Dane o abonencie wywołującym nie są wyświetlane. Informacje o abonencie wywołującym są wyświetlane z opóźnieniem. Nie pamiętam kodu PIN. Przyczyna/rozwiązanie L Wyczyść końce akumulatorów (S, T) i styki urządzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumulatory ponownie. L Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora. L Jeśli urządzenie jest podłączone do innego sprzętu telefonicznego, odłącz je i podłącz bezpośrednio do gniazda ściennego. L Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. L Inny sprzęt telefoniczny powoduje zakłócenia. Odłącz inny sprzęt i spróbuj ponownie. L Zależnie od dostawcy usług/operatora urządzenie może wyświetlać informacje o abonencie wywołującym dopiero po 2 dzwonkach albo później. L Podejdź bliżej bazy. L Zmień kod PIN w sposób opisany na stronie str. 20. Zalanie Problem Do słuchawki/bazy przedostał się jakiś płyn lub wilgoć w innej postaci. Przyczyna/rozwiązanie Przydatne informacje L Odłącz zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej od bazy. Wyjmij akumulatory ze słuchawki i odczekaj przynajmniej 3 dni. Kiedy słuchawka/baza całkowicie wyschną, podłącz ponownie zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej. Włóż akumulatory i naładuj je do pełna przed użytkowaniem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się znajbliższym serwisem Panasonic. Ostrzeżenie: L Aby uniknąć trwałych uszkodzeń, nie próbuj suszyć urządzenia w kuchence mikrofalowej. Rejestrowanie słuchawki w bazie 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: REJESTRACJA i {>} 4 {v}/{e}: REJESTRUJ SL i {>} 5 Naciskaj przycisk {x} przez około 5 sekund. L Pozostałą część procedury należy zakończyć wciągu 4 minut. 6 {v}/{e}: Wybierz numer bazy. i {>} 7 Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat PIN BAZY. i Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: 0000 ). i {>} L W razie zapomnienia kodu PIN patrz str. 20. L Po pomyślnym zarejestrowaniu słuchawki ikona w na wyświetlaczu przestanie migać. L Jeśli ikona w nadal miga, powtórz procedurę od punktu 1. 19

20 TG1381PD(pd-pd).book Page 20 Thursday, April 16, :48 PM Przydatne informacje Zmiana kodu PIN słuchawki 2 {v}/{e}: USTAW SLUCH i {>} 3 {v}/{e}: OPCJA - INNE i {>} 4 {v}/{e}: ZMIEN PIN SL i {>} 5 {*}{7}{0}{0}{0} 6 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. 7 Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. 8 {ih} Zmiana kodu PIN bazy 2 {v}/{e}: USTAW BAZY i {>} 3 {5} 4 {*}{7}{0}{0}{0} 5 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. 6 Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. 7 {ih} Specyfikacja Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: cyfrowy rozszerzony standard telefonii bezprzewodowej) Ilość kanałów: 120 kanałów dupleksowych Zakres częstotliwości: 1,88 GHz do 1,90 GHz Procedura dupleksowa: TDMA (Time Division Multiple Access: dostęp wielokrotny z podziałem czasu) Odstęp pomiędzy nośnymi: khz Szybkość transmisji: kbit/s Modulacja: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: kluczowanie częstotliwości z gaussowskim kształtowaniem impulsów) Moc nadajnika RF: Ok. 10 mw (średnia moc na kanał) Kodowanie sygnału mowy: ADPCM 32 kbit/s Zródło zasilania: prąd zmienny V, 50 Hz Pobór energii: Baza: Stan gotowości: ok. 2,1 W Maksymalnie: ok. 5,8 W Warunki pracy: 0 C 40 C, 20% 80% względnej wilgotności powietrza (suche pomieszczenie) Wymiary: Baza: Ok. 103 mm 104 mm 58 mm Słuchawka: Ok. 148 mm 50 mm 33 mm Ciężar: Baza: Ok. 120 g Słuchawka: Ok. 120 g 20

21 TG1381PD(pd-pd).book Page 21 Thursday, April 16, :48 PM Uwaga: L Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. L Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Przydatne informacje 21

22 TG1381PD(pd-pd).book Page 22 Thursday, April 16, :48 PM Przydatne informacje Deklaracja zgodności 22

23 TG1381PD(pd-pd).book Page 23 Thursday, April 16, :48 PM Notatki 23

24 TG1381PD(pd-pd).book Page 24 Thursday, April 16, :48 PM Informacje do zachowania na przyszłość Zalecamy zanotowanie sobie następujących informacji na wypadek ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym. Nr seryjny (umieszczony na spodzie bazy) Nazwa i adres sprzedawcy Data zakupu Dołącz tutaj swój dowód zakupu. Infolinia tel.: Produkt firmy Panasonic. Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic. Zachowaj dowód zakupu. Warunki gwarancji i informacje o produkcie są dostępne na stronie lub pod numerem infolinii Dystrybucja w Polsce: Al. Krakowska 4/6, Warszawa Tel.: (22) Fax: (22) Prawa autorskie: Właścicielem praw autorskich niniejszego materiału jest Panasonic Communications Co., Ltd. Kopiowanie jest dozwolone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kopiowanie w jakimkolwiek innym celu, w całości lub we fragmentach, jest zabronione bez pisemnej zgody Panasonic Communications Co., Ltd. Panasonic Communications Co., Ltd , 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka , Japan

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Instrukcja obsługi Telefon bezprzewodowy SIP Model KX-TGP600 Słuchawka bezprzewodowa SIP Model KX-TPA60 Bezprzewodowy stacjonarny telefon SIP Model KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 1. Opis telefonu... 5 2. Instalacja karty SIM i MicroSD.... 7 3. Środki ostrożności karty SIM... 9 4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy... 9 4.1

Bardziej szczegółowo

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi Avena 135/135 Duo Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi zawiera uwagi o bezpieczeństwie! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Bardziej szczegółowo

Gigaset C470 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP Gigaset Krótkie omówienie funkcji słuchawki Krótkie omówienie funkcji słuchawki 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V WEWN 1 15.01.08 09:45 WEWN SMS 1 2 Klawisze słuchawki 1Wyświetlacz w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH User Guide LG-H440n MFL68908001 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H440n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Aeris 134/134T 35 Aeris 134/134T Szanowny Użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi

Aeris 134/134T. Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Cordless analogue telephone (DECT) Bedienungsanleitung User manual Instrukcja Obsługi Aeris 134/134T Aeris 134/134T 35 Aeris 134/134T Szanowny Użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM350 Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. 2 Zmiana języka na j. polski 1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny MENU ( ). 2 Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu.

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu. C530 IP Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25042A Polish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB 3 Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl Nasza strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Asha 302

Instrukcja obsługi Nokia Asha 302 Instrukcja obsługi Nokia Asha 302 Wydanie 1.3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Pisanie za pomocą klawiatury 6 Klawisz wiadomości 7 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo