Spis treœci Urz¹dzenia do testowania sieci miedzianych, lokalizacji kabli i uszkodzeñ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci Urz¹dzenia do testowania sieci miedzianych, lokalizacji kabli i uszkodzeñ"

Transkrypt

1 Spis treœci Urz¹dzenia d testwania sieci miedzianych, lkalizacji kabli i uszkdzeñ 7. Rzwi¹zania d nadzrwania i analizwania parametrów sieci strna 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Analizatry d testwania sieci serii Dynatel Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP/ADSL Tester pêtli abnenckiej Dynatel 945DSP Urz¹dzenie kñcwe FED II 3M Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel System znaczników elektrnicznych 3M i lkalizatry znaczników Dynatel System znaczników elektrnicznych 3M dla telekmunikacji 282 Lkalizatry znaczników EMS i EMS-iD Dynatel 1420 i 1420E Znaczniki kuliste systemu EMS-iD serii Wypsa enie ddatkwe d urz¹dzeñ pmiarwych

2 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Opis Analizatry d testwania sieci serii Dynatel 900 Dynatel 965DSP/SA Analizatr pêtli abnenckiej Testery serii Dynatel 900, charakteryzuj¹ce siê wytrzyma³¹ przenœn¹ knstrukcj¹ zapewniaj¹ dpwiedni¹ kmbinacjê funkcji pmiarwych d diagnzwania pêtli d lkalizacji uszkdzeñ, testwania transmisji i p³¹cznych pcji badawczych i terminalwych. Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP/SA jest sterwanym mikrprcesrw, zintegrwanym testerem um liwiaj¹cym kmplekswe pmiary ³¹czy pd POTS, ISDN, HDSL, ADSL, DSL. Analizatry serii 965DSP s¹ stswane tak e d lkalizacji uszkdzeñ raz weryfikacji pprawnœci napraw na skrêtce raz kablach d³¹czeniwych (wykrzystuj¹c metdê pjemnœciw¹, mstek rezystancyjny raz reflektmetr TDR). Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP/SA daje m liwœæ przeprwadzenia szerkieg zakresu niezale nych testów lub wyknuje autmatyczn¹ prcedurê badawcz¹ w celu skategryzwania i pdzielenia prblemów. Przenœny tester 965DSP/SA umieszczny jest w lekkim, ergnmicznie zaprjektwanym futerale maj¹cym na celu zwiêkszenie przenœnœci i ³atwœci bs³ugi. Jednstka jest dprna na dzia³anie wp³ywów atmsferycznych a jej masa wynsi jedynie 1,95 kg. Dynatel 945DSP Tester pêtli abnenckiej Tester pêtli abnenckiej Dynatel 945DSP jest sterwanym mikrprcesrw testerem zapewniaj¹cym kmpletne testwanie pêtli POTS. Tester pêtli abnenckiej Dynatel 945DSP wyknuje szerk¹ gamê testów w paœmie g³swym i um liwia analizê prblemów na kablach skrêtkwych. Odprny na dzia³anie wp³ywów atmsferycznych, przy masie 0,5 kg tester 945DSP umieszczny jest w lekkim, ergnmicznie zaprjektwanym futerale maj¹cym na celu zwiêkszenie przenœnœci i ³atwœci bs³ugi. 260

3 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Typ/Spsób zamawiania Analizatry d testwania sieci serii Dynatel 900 Elementy dla analizatrów pêtli abnenckiej Dynatel Nazwa prduktu 965DSP 945DSP Analizatr Kabel d zwierania y³ Sprawdzian œrednicy y³y P³ytka drukwana samtestu Uchwyt baterii alkalicznych Pakiet akumulatrów NiMH 7 Zasilacz AC Baterie 4 alkaliczne AA Kable pmiarwe Instrukcja Dstêpne pcjnalnie wypsa enie ddatkwe Sprawdzian œrednicy y³ Uchwyt baterii alkalicznych Zasilacz 110/220V AC Pkrwiec Pakiet akumulatrów NiMH Czarny/czerwny kabel pmiarwy, krkdylek Czarny/czerwny kabel pmiarwy, bananwy Niebieski/ ó³ty kabel pmiarwy, krkdylek Niebieski/ ó³ty kabel pmiarwy, bananwy Zielny kabel pmiarwy, krkdylek Zielny kabel pmiarwy, bananwy tak Analiza i testwanie sieci Kabel d zwierania y³, krkdylek Kabel d zwierania y³, bananki 4 mm Szkleniwa taœma vide pcja* Adapter d gniazda zapalniczki Adapter drukarkwy na pdczerwieñ (IR) Kmpletny zestaw drukarki Seik DPU Kable d adaptera IR Autmatyczny zwrnik 1162 KM (adapter K-testu) Urz¹dzenie kñcwe Mdernizacja dla ADSL 1,2 MHz

4 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Opis Analizatry d testwania sieci serii Dynatel 900 M liwœci testerów pêtli abnenckiej serii Dynatel 900 Funkcja Lkalizacja uszkdzeñ rezystancyjnych Lkalizacja przerwy Zliczanie cewek pupinizacyjnych Asymetria wzd³u na Identyfikacja dzwni¹ceg (CID) Lkalizacja zamiany y³ Pmiar napiêcia Generatr sygna³u tnweg Pmiar pr¹du Pmiar rezystancji Knwersja rezystancji na dleg³œæ Pmiar t³umiennœci Pmiar szumu Detekcja REG Zliczanie dzwnków Samtestwanie i autkalibracja Szum/t³umiennœæ szerkpasmwa (ISDN i HDSL) Testy kwalifikacyjne dla us³ug ISDN Reflektmetr TDR Prt pdczerwieni Pamiêæ wewnêtrzna Zestaw d kmunikacji Jednstki pmiarwe m, C m, C m, C m, C Graficzny wyœwietlacz punktwy z pdœwietlaniem Wyœwietlacz LCD 4 20 znaków Autdiagnstyka DC (pêtla) Autdiagnstyka AC (transmisja) Test rezystancji izlacji Rezystancja ró nicwa i rezystancja pêtli Analizatr widma Filtrwanie E, F, G Test up³ywnœci Szybki test Oprgramwanie i instrukcja w jêzyku plskim 262

5 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP Charakterystyki techniczne Szerkpasmwy analizatr widma Przyk³adwe zrzuty ekranu Przes³uch ISDN 2B1Q Przes³uch T1 Przes³uch strumienia w dó³ ADSL Auttest szerkpasmwy Czêsttliwœci dla pmiaru t³umienia w auttestach pary nieaktywnej i szerkpasmwych Typ us³ugi Pjedyncza czêsttliwœæ (khz) Czêsttliwœæ przemiatana (khz) POTS 56 kb ISDN HDSL T1 E1 ADSL Test szerkpasmwy (z FED) Test Pdstawwy Pe³ny Parametry graniczne Vdc Rezystancja izlacji y³ Przerwy Asymetria pjemnœciwa Asymetria wzd³u na T³umiennœæ szerkpasmwa T³umiennœæ pjedynczeg tnu Rezystancja pêtli Opór pêtli Asymetria rezystancji Cewka pupinizacyjna 1004 (Hz) Wyniki szerkpasmweg auttestu Przyk³adwe zrzuty ekranu Nie Nie Nie 404, 804, 1004, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004, 2804, 3004 (Hz) 20, 28, 32, 40, 48, kb 32 20, 28, 32, 40, 48, 82 20, 28, 32, 40, 48, 60, 70, 82 20, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 196, , 400, 500, 700, 772, , 400, 500, 700, 772, , 30, 50, 69, , 138, 276, 400, 600, 800, 1000, Nie Nie 7 Analiza i testwanie sieci Parametry graniczne Wartœæ numeryczna Transmisja Graficzny braz nachylenia charakterystyki 263

6 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Opis Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP Kmplekswe testwanie POTS, us³ug szerkpasmwych i cyfrwych linii abnenckich. Analizatry pêtli abnenckiej serii Dynatel 965DSP firmy 3M s¹ sterwanymi mikrprcesrw, zintegrwanymi zestawami testwymi zapewniaj¹cymi pe³ne testwanie POTS, us³ug szerkpasmwych i DSL. W sk³ad testów wchdzi lkalizacja uszkdzeñ raz weryfikacja napraw na skrêtkach i kablach d³¹czeniwych z wykrzystaniem metdy pjemnœciwej, mstka rezystancyjneg raz reflektmetru. Analizatr pêtli lkalnej Dynatel 965DSP wyknuje szereg pjedynczych testów i wyknuje autmatyczne prcedury testwe maj¹ce na celu skategryzwanie i pdzielenie prblemów. Na knkretne testy i pmiary wyknywane przez ten miernik sk³adaj¹ siê: Napiêcie - detekcja i pmiar becnœci centralwych lub bcych napiêæ zmiennych i sta³ych. Generatr - sygna³ testwy d identyfikacji par, sygna³ w paœmie akustycznym d 20kHz, sygna³ szerkpasmwy d 1,2 Mhz, prgramwanie 10 wartœci sygna³ów Pr¹d - pmiar pr¹du sta³eg pêtli Rezystancja - pmiar rezystancji przewdnika i izlacji d 1000 MW Reflektmetr TDR - pe³nzakreswy reflektmetr TDR z wybieran¹ przez u ytkwnika szerkœci¹ impulsu, zakresem, wzmcnieniem, filtrem i Vp. Piêæ trybów pracy: Jednprzebiegwy - prezentuje wyniki pmiarów dla jednej pary. Dwuprzebiegwy - um liwia aktywne prównanie dwóch przebiegów Ró nicwy - wyœwietla ró nicê miêdzy dwma przebiegami Przes³uch - lkalizuje przes³uch miêdzy parami Pamiêæ - um liwia prównanie aktywneg przebiegu z przebiegiem zapamiêtanym w pamiêci Szczyt - wyœwietla histriê najwiêkszych i najmniejszych wartœci na aktywnym przebiegu. Lkalizacja uszkdzeñ rezystancyjnych -wyœwietla dleg³œæ d uszkdzenia Przerwy - lkalizuje przerwy w dleg³œci d 30 km. Zliczanie cewek - zlicza liczbê cewek pupinizacyjnych (d 5) i pdaje dleg³œæ d pierwszej cewki. Pmiary szerkpasmwe t³umiennœci i szumu - pmiary t³umiennœci i szumu d 1,2 MHz dla wstêpnej kwalifikacji ISDN/IDSL, HDSL i ADSL. T³umiennœæ - mierzy t³umiennœæ w paœmie akustycznym Szum - mierzy szum metaliczny i szum d ziemi w dbrnc lub dbm0p. Asymetria wzd³u na - aktywny pmiar asymetrii linii. Auttest - pzwala na autmatyczne testwanie aktywnych, nieaktywnych i szerkpasmwych ( 56K/64K DDS, ISDN/IDSL, HDSL, T1, E1 raz ADSL) linii z zastswaniem kryterium przyjêcia/drzucenia. Rezystancja uziemienia - mierzy chrnnikwy ptencja³ uziemiania w dniesieniu d ziemi centrali. Rezystancja specjalna - um liwia 965DSP mierzyæ rezystancjê pêtli raz ró nicê rezystancji miêdzy dwma y³ami w parze. K-Test - um liwia pmiar RFL gdy bydwie y³y w parze s¹ uszkdzne i nie ma dstêpnej ddzielnej dbrej pary. Dzwnki - mierz¹ i wyœwietlaj¹ pjemnœæ zwi¹zan¹ z jednym lub wiêcej dzwnkiem raz szacwan¹ liczbê. Pzim przebiegu - mierzy i wyœwietla impedancjê AC niezakñcznej linii w funkcji czêsttliwœci. Urz¹dzenie kñcwe 3M FED II d testów szerkpasmwych. Test up³ywnœci - mierzy wartœæ rezystancji miêdzy y³¹ A, B i ziemi¹ pary d³¹cznej; nastêpnie wyœwietla wartœci rezystancji p zasileniu pary napiêciem sta³ym. Szybki test - um liwia technikwi szybki pmiar napiêcia, d³ugœci i rezystancji miêdzy y³¹ A, B i ziemi¹. Analizatr pêtli abnenckiej 3M Dynatel 965DSP/SA feruje dwie ddatkwe funkcje pmiarwe. Szerkpasmwe pmiary t³umiennœci i szumu wyknywane s¹ z wykrzystaniem filtrów E (ISDN/ISDL), F (HDSL) raz G (ADSL). Funkcja testwa analizatra widma um liwia peratrwi bserwwanie widma kmunikacyjneg wyskiej czêsttliwœci raz identyfikwanie interferencji widmwych takich jak szum przes³uchu generwany przez inne us³ugi. Elastyczne i praktyczne funkcje Analizatry pêtli lkalnej 3M Dynatel 965DSP/SA zaprjektwan z uwagi na funkcjnalnœæ i ³atwœæ u ytkwania. D funkcji ddatkwych urz¹dzenia zaliczamy: Prt IR - prt pdczerwieni d aktualizacji prgramwania i przesy³ania danych na drukarkê i d kmputera PC Autkalibracja - wewnêtrzne prcedury kalibracji i nastaw przyrz¹du. Graficzny interfejs u ytkwnika - przyjazny dla u ytkwnika, party na iknach spsób prezentacji wyników. Wymienne przewdy pmiarwe. Funkcja HELP - wewnêtrzne menu pmcy zapewnia infrmacje niezbêdne w czasie bs³ugi. Telefn - wewnêtrzny telefn lub zestaw rzmówny. adwalne akumulatry NiMH - z ³adwark¹. Uchwyt d baterii alkalicznych. Wytrzyma³a, hermetyczna knstrukcja Przenœny zestaw 965DSP jest zabudwany w lekkiej, pdrêcznej budwie u³atwiaj¹cej bs³ugê i przenszenie. Urz¹dzenie jest hermetyczne i wa y jedynie 1,95 kg. Marka Dynatel i jej unikalna ó³ta budwa stanwi¹ gwarancjê niezawdnœci w trudnych warunkach u ytkwania. 264

7 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Charakterystyki techniczne Parametry elektryczne Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP (A, B i SA) Funkcja Zakres Rzdzielczœæ Dk³adnœæ Napiêcie przemienne (AC) Napiêcie sta³e (DC) 0 d 99,9 V 0,1 V 1% ± 0,5 V 100 d 250 V Pr¹d pêtli (DC) 0 d 59,9 ma 0,1 ma 1% ± 0,3 ma 60 d 110 ma Rezystancja pêtli (DC) i test up³ywnœci 1W 1% ±5 z napiêciem CO 0 d 9999 W 1 W 1% ±50 W d 10 kw d 99.9 kw 0,1 kw 1% d 100 kw d 999 kw 1 kw 3% d 1 MW d 9.9 MW 0,1 MW 3% d 10 MW d 99 MW 1 MW 5% d 100 MW d 990 MW 10 MW 10% Przerwy (bez szumu) 0 d 1000 m 1 m 1% ± 1 m 1 km d 3 km 1 m 3% 3 km d 15 km 10 m 5% 15 km d 30 km 100 m 10% RFL Zakres uszkdzeñ 0 d 20 MW - - Rezystancja d Uszkdzenie (bez szumu) 0 d 99,99 W RTS 100 d 999,9 W RTS 0,01 W 0,1 W 0,1% RTS ± 0,01 W 0,2% RTS ± 0,01 W 1 kw d 7 kw RTS 1,0 W 1,0% RTS ± 0,01 W T³umiennœæ (i czêsttliwœæ) Z 600 W Zin Z 135 W Zin Szum metaliczny 600 W Zin Szum wzd³u ny Asymetria wzd³u na Wyjœcie tnwe ID Precyzyjne W Zut Szerkpasmwe W Zut Tryb wybierania numerów Reflektmetr TDR W typwych warunkach lkalizacja zrównleglenia d³ugœci 150 m w dleg³œci 5500 m na kablu 0,5 mm d³ugœci 6000 m. 0 d 99,9 V 100 d 300 V 0,1 V 1% ± 0,5 V 1 V 3% -40 d +10 dbm, 200 d 3000 Hz 0,1 db, 1 Hz 0,5 db, 2 Hz -40 d +10 dbm, 3000 d 9995 Hz 0,1 db, 5 Hz 0,5 db, 10 Hz -40 d +10 dbm, 10 k d 19,9 khz 1dB, 10 Hz 1dB, 20 Hz -50 d +2 dbm, 20 k d 1200 khz 0,1 db, khz 2 db, 1% 0 d 50 dbrnc (-90 d -40 dbm0p) 1 db 2 db 40 d 100 dbrnc (-50 d 10 dbm0p) 1 db 2 db 0 d 85 db 1 db 2 db 200 d 1000 Hz, sta³y pzim 1 Hz 1% 200 d 9999 Hz, -20 d +1 dbm 1 Hz, 0,1 db 1% Hz, 0,2 db 10 k d 19,99 khz, -20 d +1 dbm 1Hz, 0,1 db 2% Hz, 1 db 20 k d 1200 khz, 0 dbm 1 khz 1 db DF, impulswe standard standard 30, 60, 150, 300, 600, 1500, 3,000, 6,000, 10,000 m 1 m 0,6% 7 Analiza i testwanie sieci Szerkœæ impulsu Wspó³czynnik prpagacji Tryby Auttest Funkcje SA (ISDN/ISDL, HDSL, ADSL) ISDN Test ³¹cza Testwanie b³êdów (tylk US i Kanada) DSL T³umiennœæ (i czêsttliwœæ) Z 100 W lub 135 W Zin Szum (z filtrami E, F i G) Metaliczny z 100 W/135 W Zin Wzd³u ny z 10 kw Zin Szerkpasmwy analizatr widma Zakres 5 rzpiêtœci Zakres dynamiki Rzdzielczœæ czêsttliwœci Impedancja wejœcia 5 ns, 34 ns, 235 ns, 1600 ns Sta³e wartœci - 0,50 t 0,99 (150 t 299 m/µs) 0,01 (1 m/µs) - pjedyñczy przebieg, pdwójny przebieg, - - ró nicwy, pamiêæ, przes³uch, wartœæ szczytwa takie same parametry jak w pszczególnych testach Patrz wy ej Patrz wy ej Aktywne/nieaktywne - - B³êdy blków bliskieg i dalekieg kñca 1 b³¹d 1 b³¹d -75 d +5 dbm, 20 khz d 1200 khz 0,1 db 1 db +10/+20/+30 d +90 dbrn 1 db 2 db +40/+50/+60 d dbrn 1 db 2 db18 10 khz d 1,8 Mhz d 120 khz d 2 Mhz -90 d +10 dbm 1% zakresu 135 W 265

8 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP Charakterystyki techniczne Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP (A, B i SA) (cd.) Specyfikacja fizyczna Specyfikacja œrdwiskwa Wymiary wys. szer. g³êb. (cm) Masa nett (kg) Masa wysy³kwa (kg) Materia³ ,95 z bateriami i miêkkim futera³em 3,54 GE Xeny Temperatura rbcza Temperatura sk³adwania Wilgtnœæ -18 t 60 C -40 t 75 C 0 t 95%, bez kndensacji Wypsa enie ddatkwe Przewdy pmiarwe Kabel zwieraj¹cy adwarka akumulatrów AC/DC Miêkki futera³ Uchwyt na baterie Kmplet akumulatrów Eurpa - 1,5 m przewdy pmiarwe z 2 mm pwlekanymi z³tem wtykami na jednym kñcu i 4 mm pwlekanymi z³tem wtykami bananwymi na drugim kñcu (czarny/czerwny, niebieski/ ó³ty, zielny); USA - 1,5 m przewdy pmiarwe z 2 mm pwlekanymi z³tem wtykami na jednym kñcu i chrmwanymi krkdylkami na drugim kñcu (czarny/czerwny, niebieski/ ó³ty, zielny). Eurpa - 0,5 m z wtykami bananwymi na kñcach; USA - 0,5 m z krkdylkami na kñcach Napiêcie zasilaj¹ce VAC (50/60 Hz); Napiêcie wyjœciwe 12 VDC (1A) Tylk d ³adwania. Nie pracwaæ pdczas ³adwania Wytrzyma³a s³na dla jednstki g³ównej i przewdów p³¹czeniwych Plastykwy uchwyt na 6 baterii AA (LR6) 1,5 A baterie NiMH Funkcja Zakres Rzdzielczœæ Dk³adnœæ Zliczanie cewek Ohmy/dleg³œæ kalkulatr Ident. dzwni¹ceg (US i Kanada) pzim nœnej Autkalibracja Rezystancja pêtli Ró nica rezystancji Rezystancja uziemienia K-test rezystancja pêtli stsunek rezystancji uszkdzeñ 0 d 5 0 d 9999 W 0 d 30 km data, czas, liczba, nazwa -4 d -32 dbm przepuszczenie/drzucenie 0 d 99,9 W 100 d 999,9 W 1000 d 7000 W 0 d 99,99 W 5 d 500 W 0 d 7 W R 1 > 2 R2 1 0,01 W 0,1 m - 1 dbm 0,01 W 0,1 W 1 W 0,01 W 1 W - - ± dbm 0,1% ± 0,01 W 0,2% ± 0,01 W 1,0% ± 0,01 W 1% rezystancji pêtli ± 0,01 W 1% ± 0,01 W - - rezystancja d uszkdzenia (bez szumu) Przechwywanie wyników (Auttest i TDR) Dzwnki 0 d 99 W 100 d 999 W 1 kw d 3,5 kw min. 100 wyników ka deg 0,0 d 4,0 0 d 2000 nf 0,01 W 0,1 W 1 W 0,1 W 10 nf 5% 5% 5% Specyfikacje gólne Wytrzyma³œæ Wdszczelnœæ Nrmy Jêzyki Jednstki Czas ycia baterii Czas ³adwania Klawiatura Ekran Wytrzymuje upadek z wyskœci 1,5 m w miêkkim futerale Odprne na chlapniêcia wd¹, m e pracwaæ w lekkim i œrednim deszczu Spe³nia wymagania FCC czêœæ 15, klasa A; Urz¹dzenia Cyfrwe dla US, EN (emisja prmieniwania), EN (wy³adwania elektrstatyczne), EN (dprnœæ na prmieniwanie) EN (dprnœæ przejœciwa) raz IEC1010 (bezpieczeñstw prduktu) dla Eurpy. Zaprjektwany na zgdnœæ z ISO9001 dla fabryk prdukcyjnych. Zaprjektwany na zgdnœæ z metdami wytwarzania Bellcre (Telcrdia Technlgies) TSY Spe³nia wymagania badania dprnœci na pady deszczy UL50. Angielski i plski stpy lub metry, C lub F, dbmc lub dbm0p, m/ms lub Vp Akumulatry wielkrtneg ³adwania, typwy czas u ytkwania 12 gdzin (bez pdœwietlania ekranu), 4 gdziny z pdœwietlaniem, typwe u ytkwanie kreœln jak 30 minut w³¹czny + 30 minut wy³¹czny. min 2,5 gdz. d rz³adwania d pe³neg na³adwania 24-klawiszwa klawiatura membranwa z dtykwym sprzê eniem zwrtnym cm, rzdzielczœæ piksele, pdœwietlanie ekranu UWAGA: Nie wymaga siê kalibracji i wzrcwania przyrz¹du. 266

9 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP/ADSL Charakterystyki techniczne Analizatr Dynatel 965DSP/ADSL z mdemem d testwania linii ADSL Analizatr Dynatel 965DSP/ADSL stanwi uniwersaln¹ platfrmê pmiarw¹ przeznaczna d diagnzwania stanu linii ADSL, pmiarów parametrów warstwy fizycznej, lkalizacji uszkdzeñ raz pmiarów parametrów transmisji pmiêdzy abnentem a DSLAM. Analizatry Dynatel 965DSP/ADSL i 965DSP/SA/ADSL psiadaj¹ wbudwany na ddatkwej p³ycie mdem ADSL z uk³adem liniwym Alcatel MTK Mdem s³u y d pmiarów przep³ywnœci i pjemnœci ³¹cza dla strumienia w dó³ i w górê, t³umienia i mcy sygna³u, marginesu szumów, kreœlania liczby b³êdów i stanów alarmwych. Urz¹dzenie pzwala peratrwi kreœliæ, czy jest m liwe uzyskanie pasma niezbêdneg d realizacji us³ugi ferwanej abnentwi. 7 Przyk³ad pmiarów transmisji ADSL wyknanych przy pmcy Dynatela 965DSP/SA/ADSL Dynatel 965DSP/ADSL i 965DSP/SA/ADSL stanwi¹ idealne, niezwykle wydajne urz¹dzenie pmiarwe przeznaczne d testwania masw rsn¹cej liczby ³¹czy ADSL instalwanych u abnentów indywidualnych i bizneswych. Wersja pdstawwa przyrz¹du feruje bgaty zakres pmiarów pdstawwych parametrów linii raz lkalizacjê uszkdzeñ metd¹ mstkw¹, pjemnœciw¹ i reflektmetryczn¹. W wersji S¹ jest wzbgacna ddatkwe funkcje pmiarów DSL: pmiary t³umiennœci, szumów i asymetrii wzd³u nej z wykrzystaniem filtrów E, F i G raz szerkpasmwy analizatr widma. Dynatel 965DSP wspó³pracuje z urz¹dzeniem kñcwym 3M FED, które w isttny spsób wp³ywa na wydajnœæ pracy. Jeden technik m e przeprwadziæ kmplekswe testy i prekwalifikacjê linii DSL w paœmie d 1,2 MHz. testy mg¹ byæ dstswane d ró nych rdzajów us³ug POTS, 64kB,ISDN, HDSL, ADSL i E1. Przy pmcy pakietu prgramwania 3M PC-Link m na przes³aæ d kmputera PC wyniki pmiarów ADSL, autmatycznych cykli pmiarwych i pmiarów reflektmetrycznych. Uzyskanie ptymalnych parametrów pêtli abnenckiej jest dla peratrów w chwili becnej jednym z najisttniejszych prblemów technicznych. Dynatel 965DSP/ADSL i 965DSP/SA/ ADSL pzwalaj¹ niezwykle szybk i wydajnie przeprwadziæ niezbêdne pmiary raz ich analizê raz usun¹æ ewentualne uszkdzenia. Przyrz¹dy te s¹ wiêc narzêdziami, które w du ym stpniu przyczyniaj¹ siê d plepszenia jakœci œwiadcznych us³ug i zwiêkszenia knkurencyjnœci peratra sieci. Analiza i testwanie sieci 267

10 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP/ADSL Charakterystyki techniczne Analizatr pêtli abnenckiej Dynatel 965DSP z mdemem ADSL Specyfikacja fizyczna Wymiary wys. szer. g³êb. (cm) Masa nett (kg) Masa z trb¹ i przewdami pmiarwymi 25 11,7 9,5 1,36 kg 2 kg Specyfikacja œrdwiskwa Temperatura rbcza Temperatura sk³adwania Wilgtnœæ Wibracje Bryzgszczelnœæ Udar -18 t 60 C -40 t 75 C 0 t 95%, bez kndensacji Test wibracji w 3 siach przez 20 min Test UL50 Upadek z wyskœci 1,5mw futerale Specyfikacja pmiarwa Miernik realizuje wszystkie funkcje analizatra Dynatel 965DSP lub Dynatel965DSP/SA zgdnie ze specyfikacjami przewidzianymi dla tych przyrz¹dów. Mdem ADSL realizuje p³¹czenie DSLAM i wyœwietlane s¹ kmunikaty stanie p³¹czenia. Standardy ANSI/ITU ITU G (G.Lite), ITU G (G.DMT), ANSI T1.413 Issue 2 Us³ugi ADSL G.DMT, G.Lite, Multimde, ANSI Zasiêg Synchrnizacja na dystansie d 0 d m. Mierzne parametry Tryby pracy Aktualna i maksymalna przep³ywnœæ bitwa dla strumienia w górê i w dó³ Pjemnœæ dla strumienia w górê i w dó³ Margines szumu dla strumienia w górê i w dó³ T³umienie dla strumienia w górê i w dó³ Mc sumaryczna sygna³u dla strumienia w górê i w dó³ Identyfikacja prducenta DSLAM Zliczanie FEC, CRC, HEC dla strumienia w górê i w dó³ Alarmy ADSL: LOS, LOF, LCD i LOM Wykres ilœci transmitwanych bitów dla ka dej pdnœnej DMT Tryb szybki - autmatyczne rz³¹czanie mdemu p uzyskaniu danych statystycznych p³¹czenia Tryb ci¹g³y 268

11 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Opis Tester pêtli abnenckiej Dynatel 945DSP Kmpletne testy pêtli POTS Dynatel 945 DSP firmy 3M - tester pêtli abnenckich jest mikrprcesrwym zestawem pmiarwym zapewniaj¹cym realizacjê pe³nych testów parametrów pêtli abnenckich POTS. Dynatel 945 DSP wyknuje szerki zakres testów linii w paœmie akustycznym w celu diagnstyki prblemów pwstaj¹cych w parach miedzianych. Szczegó³we pmiary bejmuj¹ nastêpuj¹ce wartœci: Napiêcie (V) - wykrywa becnœæ i mierzy wartœæ napiêcia (sta³eg lub zmienneg) pchdz¹ceg z centrali lub bcych Ÿróde³; w ró nych knfiguracjach pmiêdzy y³ami A, B i ekranem (A-B, A-ziemia, B-ziemia). Pr¹d (ma) - pmiar pr¹du pêtli. Rezystancja uziemienia - w trakcie pmiaru pr¹du pêtli, je eli centrala t um liwia, p wciœniêciu klawisza ustawieñ nastêpuje pmiar rezystancji uziemienia centrali. Pmiar rezystancji (W) - pmiar rezystancji przewdnika i izlacji w zakresie d 30 MW. Pmiary wyknywane s¹ z kmpensacj¹ napiêcia i um liwiaj¹ dk³adny dczyt rezystacji w przypadku becnœci napiêæ bcych. Autmatyczny dbór zakresu pmiarweg. Test up³ywnœci izlacji - mierzy zmiany izlacji w czasie pmiêdzy y³ami i ekranem (ziemi¹), wskazuje zmiany pd wp³ywem becnœci wyskieg napiêcia. Wzrastaj¹ca rezystancja wskazuje becnœæ zawilgceñ kabla, zaœ zmniejszaj¹ca siê izlacja stanwi sygna³ utleniania siê p³¹czeñ i wzrastania przewdnictwa pmiêdzy y³ami. Przerwy - pmiar dleg³œci pmiêdzy zaciskami pmiarwymi, a kñcami y³ (uszkdzeniami) w zakresie d 30 km. Sygna³y tnwe - generatr sygna³u 577 Hz ID d identyfikacji y³ raz sygna³ów 404, 1004 i 2804 Hz d kreœlenia t³umienia tru. T³umienie - pmiar pzimu sygna³u dla kreœlenia t³umienia tru w zakresie d 5 khz. Mierzy czêsttliwœæ i pzim sygna³u. Szum - pmiar szumu bwdu, wp³ywu zak³óceñ energetycznych raz bliczanie stsunku sygna³/szum. Wykrzystuje filtr psfmetryczny zgdnie ze standardem ITU (CCITT). Asymetria wzd³u na (Lngitudinal Balance) - aktywny pmiar asymetrii linii wzglêdem ziemi. Tarcza numeryczna - um liwia zapamiêtanie 10 czternastcyfrwych numerów d pmiarów aktywnych linii. Uniwersalny przyrz¹d z praktycznymi funkcjami Dynatel 965 DSP zsta³ pracwany pd wzglêdem funkcjnalnœci i ³atwœci u ytkwania. Jeg cechy t: Autmatyczna kalibracja Graficzny spsób kmunikacji z u ytkwnikiem, bs³uga i wyœwietlanie wyników w pstaci ikn Wymienne przewdy pmiarwe Wyœwietlacz z pdœwietleniem du ej rzdzielczœci i kntraœcie Przemienne wyœwietlanie wyników pmiarów pmiêdzy y³ami i ziemi¹ (A-B, A-ziemia, B-ziemia) przy pmiarach napiêcia, rezystancji i przerw Wytrzyma³a, hermetyczna knstrukcja Dynatel 945 DSP jest umieszczny w lekkim, pdrêcznym futerale u³atwiaj¹cym bs³ugê i transprt. Urz¹dzenie jest hermetyczne. Wa y tylk 0,5 kg. Identycznie jak inne urz¹dzenia rdziny Dynatel 945 ma budwê wyknan¹ z wyskwytrzyma³eg twrzywa w jaskraw ó³tym klrze. 7 Analiza i testwanie sieci 269

12 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Tester pêtli abnenckiej Dynatel 945DSP Charakterystyki techniczne Tester pêtli abnenckiej Dynatel 945DSP Parametry elektryczne Funkcja Zakres Rzdzielczœæ Dk³adnœæ Knfiguracje pmiarwe Napiêcie przemienne (AC) Napiêcie sta³e (DC) Pr¹d pêtli (DC) Rezystancja pêtli (DC) Up³ywnœæ izlacji i zmiennœæ rezystancji Rezystancja uziemienia T³umienie pêtli Szum bwdu wa ny przy filtrze psfmetrycznym Wp³yw zak³óceñ energetycznych wa ny przy filtrze psfmetrycznym Przerwy Pmiar czêsttliwœci przy pmiarze t³umienia (tylk pjedyncza czêsttliwœæ) Asymetria wzd³u na (Lngitudinal Balance) 0 d 75 V 75 d 250 V 0 d ± 100 V ± 100 d ± 350 V 0 d ± 110mA 0 d 999 W 1 kw d 9,9 kw 10 kw d 99,9 kw 100 kw d 999 kw 1 MW d 9,9 MW 10 MW d 30 MW 0 d 50 W -50 d +10 dbm 200 d 5000 Hz 0 d 60 dbrnc 40 d 100 dbrnc 0 d 9,999 m 10,000 d 30,000 m 200 d 5000 Hz 0 d 65 db 1 V 1 V 1 V 1 V 1 ma 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 db 1 db 1 db 1 m 100 m 1 Hz 1 db ± 1 V ±3 V ± 1 V ±3 V ±2 ma ±5W lub 3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±10% +3W ±1 db ±2 db ±2 db ±6 m, ±5% +/-5% ±3 Hz ±2 db A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, (Zin = 430 W) A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, A-ziemia, B-ziemia A-B, (Zin = 600 W) A-B, (Zin = 600 W) A i B-ziemia, (Zin = 100 kw) A, B, wzajemne A-B B, A-ziemia Wyjœcie Czêsttliwœæ Amplituda Knfiguracja Uwagi p³¹czeñ Tn identyfikacyjny ID Tn precyzyjny 577,5 Hz 404, 1004, 2804 Hz 8 Vpp 0 ± 0,5 dbm A-B A-B Fala prstk¹tna, przerywana 600 W, sinusidalna Parametry fizyczne Wymiary Waga nett Waga z pakwaniem Wymiary wyœwietlacza 19 cm (wys.) 10,2 cm (szer.) 3,8 cm (g³êb.) 0,5 kg 0,7 kg 5,7 cm 3,2 cm Parametry œrdwiskwe Temperatura pracy -18 C d 60 C Temperatura sk³adwania -40 C d 60 C Wilgtnœæ 0 d 95% Odprnœæ na wibracje 12,5 G przez 20 minut, w 3 siach, rzk³ad lswy Wddprnœæ/Bryzgszczelnœæ zgdnie z nrm¹ UL50, test deszczwy EMI/EMC/Bezpieczeñstw zgdnie z nrm¹ FCC czêœæ 15, Class A: Digital Debice fr the USA EN55022 (radiated emissins), EN (electrstatic discharge), EN (radiated immunity), EN (transient immunity) and IEC1010 (prduct safety) fr Eurpe. Specyfikacje gólne Baterie Wybieranie numerów Czas pracy baterii Wyœwietlacz Przewdy pmiarwe Zabezpieczenia przepiêciwe Klawiatura Klawisze funkcyjne 4 wymienne alkaliczne (AA lub LR6) lub akumulatry NiCd lub NiMH z zewnêtrzn¹ ³adwark¹ (pcja) Impulswe lub DF, pamiêæ 10 numerów telefnicznych D 25 gdzin pracy baterii alkalicznych, zale y d temperatury i pdœwietlenia wyœwietlacza Graficzny z uniwersalnymi iknami D³ugœæ 1,5 m; czerwny, czarny i zielny 450 Vdc, 250 Vac, pmiêdzy ka dymi z zacisków Membranwa, wddprna V (napiêcie), ma (pr¹d pêtli), W (rezystancja, up³ywnœæ), Przerwy, Tn, db. Aut kalibracja *, # 270

13 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Opis Urz¹dzenie kñcwe FED II 3M 1342 Urz¹dzenie kñcwe FED II 3M 1342 Charakterystyki techniczne Specyfikacja Rzmiar Masa Temperatura pracy Temperatura sk³adwania Czas pracy baterii Czas ycia baterii nieu ywanej Bateria Rezystancja zwarcia Impedancja wejœciwa DC Impedancja wejœciwa AC Napiêcie znaminwe Czêsttliwœæ tnu identyfikacyjneg Amplituda tnu identyfikacyjneg Transmitwane tny Urz¹dzenie kñcwe FED II (Far End Device) wspó³pracuje z analizatrami serii Dynatel 965 DSP. FED II jest pd³¹czany d dalekieg kñca testwanej pary. Jeden technik ps³uguj¹cy siê analizatrem Dynatel 965 DSP i FED II m e w szybki i prsty spsób przeprwadziæ kmplekswe testy parametrów pary miedzianej. FED II u³atwia pmiary z wykrzystaniem funkcji AUTO-test, wstêpn¹ kwalifikacjê par pd instalacjê nwej us³ugi raz lkalizacjê uszkdzeñ w pracuj¹cych parach. FED realizuje nastêpuj¹ce funkcje: generwanie dpwiednich czêsttliwœci d pmiaru charakterystyki t³umienia w zale nœci d wybranej us³ugi wygenerwanie sygna³u d identyfikacji par zapewnia dpwiednie dpaswanie d testów szumwych zwieranie i rzwieranie bwdów w testach pmiarwych. FED-II wspó³pracuje z funkcj¹ AUTO-test w analizatrze Dynatela 965DSP. Sterwanie prac¹ urz¹dzenia dbywa siê za pmc¹ sygna³ów DF wysy³anych z Dynatela 965DSP. Przy pmcy urz¹dzenia kñcweg FED II i analizatra Dynatel 965DSP m na przeprwadziæ nastêpuj¹ce testy w cyklach autmatycznych: Testy pary nieaktywnej POTS Testy pary aktywnej POTS na parach czynnych Testy szerkpasmwe linii 56kB, 64kB, ISDN, HDSL, ADSL, E cm X 6.6 cm X 2.3 cm 159 g z bateri¹ -18 t +60 C -40 t +75 C 40 gdz. (typw) 2 miesi¹ce (zainstalwana) Zalecane: Duracell MN1604 9V Alkaliczne lub równwa ne Mniej ni 0,2 W >100 MW A-B-Z ~100 kw szeregwe 470 pf A-B 250 V-, 150 V~ 577 Hz i 1004 Hz 8 V miêdzyszczytwe; typw bez bci¹ enia 0 dbm ± 0,5 dbm 400 Hz t 100 khz 0 dbm ± 1,0 dbm 100 khz t 1,2 Mhz 7 Analiza i testwanie sieci 271

14 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Opis Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel 2200 W³aœciwe narzêdzie pracy W zale nœci d wybraneg mdelu, lkalizatry kabli Dynatel znajd¹ dk³adn¹ trasê i przybli n¹ g³êbkœæ kabli telefnicznych, energetycznych, CATV i metalwych rur, jak równie zapewni¹ infrmacjê tnw¹ kablach napwietrznych. Lkalizatry kabli i uszkdzeñ Dynatel lkalizuj¹ równie miejsca uszkdzenia kabli, w których wystêpuje metaliczny kntakt z ziemi¹ pprzez przewdnik lub ekran kabla. Wbudwane funkcje zwiêkszaj¹ce dk³adnœæ Od pdstawwych d pe³nych funkcji. Lkalizatry Dynatel maj¹ wbudwane wiele funkcji, które um liwiaj¹ lkalizacjê kabla z najwiêksz¹ dk³adnœci¹. Istnieje m liwœæ wybru d czterech ró nych trybów (szczytwy, zerwy, ró nicwy lub specjalny szczytwy) w zale nœci d teg, który jest najbardziej wydajny w danych warunkach plwych. Odbirniki zawieraj¹ funkcjê ekspandera maj¹c¹ za zadanie uwydatniæ pzim sygna³u pprzez zwiêkszenie ró nic amplitudy miêdzy przewdnikami przensz¹cymi tê sam¹ czêsttliwœæ lkalizacyjn¹. atwy w nauce i prsty w u yciu Lkalizatry Dynatel wymagaj¹ krótkieg szklenia i s¹ prste w bs³udze. Cyfrwe dczyty na wyœwietlaczu LCD raz uruchamianie funkcji naciœniêciem przycisku sprawiaj¹, e lkalizacja kabli i uszkdzeñ jest precyzyjna i niezawdna. Graficzny wskaÿnik s³upkwy w dbirniku wskazuje dbierany sygna³ i bliskœæ kabla, zaœ wystêpuj¹ca w niektórych dbirnikach funkcja pamiêci zapamiêtuje ustawienia peratra z pprzednich pmiarów. Pmiar g³êbkœci zakpania kabla lub rury wyknywany jest p naciœniêciu jedneg przycisku. D³¹czaj¹c d lkalizatra kabli/uszkdzeñ Dynatel przystawkê Dynatel 2205/2206 d lkalizacji znaczników peratr uzyskuje m liwœæ jednczesneg œledzenia tru kabla i wyszukiwania zakpanych wzd³u trasy znaczników EMS. Lkalizatry uszkdzeñ psiadaj¹ ramkê klrwan¹ tak, aby dpwiada³a wskazanim dbirnika. WskaŸniki te upraszczaj¹ prcedurê lkalizacji pprzez kierwanie peratra d miejsca uszkdzenia. 272

15 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel 2200 Charakterystyki techniczne Cechy lkalizatrów kabli i uszkdzeñ Dynatel (wersja miêdzynardwa) 7 Cechy Lkalizatr kabli 2210E Lkalizatr kabli 2250E Lkalizatr kabli/uszkdzeñ 2273E Nadajnik Dwie wybierane przez peratra czêsttliwœci Cztery wybierane przez peratra czêsttliwœci Wbudwany mmierz Wskazanie becnœci bceg i niebezpieczneg napiêcia Wbudwany test ci¹g³œci Trzy metdy pd³¹czenia sygna³u (bezpœrednie pd³¹czenie, sprzêgacz, indukcyjna) Autmatyczne dpaswanie bci¹ enia Wyski i nrmalny pzim wyjœciwy Lkalizacja uszkdzeñ ekranu Jednczesne generwanie sygna³ów d lkalizacji uszkdzeñ i trasy kabla Odbirnik Tryb szczytwy Tryb zerwy Tryb ró nicwy Cyfrwy dczyt g³êbkœci p naciœniêciu przycisku Identyfikacja kabla/pary Pmiar pr¹du sygna³u w kablu Bezpœredni dczyt g³êbkœci sndy aktywnej Wizualna i dÿwiêkwa lkalizacja kabla Testwanie mkrych dcinków kabla Cyfrwy wskaÿnik wielkœci uszkdzenia Wyœwietlacz cyfrwy Antena pzimu ziemi Wzmacniacz typu ekspander Lkalizacja kabli energetycznych 50/60 Hz Analiza i testwanie sieci Zawartœæ kmpletu Lkalizatr kabli Kable d bezpœrednieg p³¹czenia Prêt uziemiaj¹cy 8006 Ramka uziemiaj¹ca 3014 Kabel d ramki uziemiaj¹cej 9026 Pdrêcznik Kaseta wide 273

16 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel 2200 Charakterystyki techniczne Specyfikacje lkalizatrów kabli i uszkdzeñ Dynatel (wersja miêdzynardwa) Spsób zamawiania Lkalizatr kabli Lkalizatr kabli Lkalizatr kabli/uszkdzeñ 2210E 2250E 2273E Masa nett (kg.) Masa wysy³kwa (kg.) Temperatura pracy Temperatura przechwywania Nadajnik Czêsttliwœci wyjœciwe Tryb lkalizacji trasy Tryb uszkdzenia pw³ki (tylk 2273E) Tryb tnwy Tryb indukcyjny Napiêcie wyjœciwe (maks.) Uszkdzenie pw³ki (22573E) Lkalizacja trasy kabla Tn Mc wyjœciwa Mc nrmalna Mc maksymalna Zasilanie Czas ycia baterii Wymiary wys. szer. g³êb. (cm) 4,1 4,2 4,2 7,1 7,2 9,3-20 d 50 C -20 d 50 C -20 d 50 C -40 d 70 C -40 d 70 C -40 d 70 C 577 Hz, 33 khz 577 Hz, 8 khz, 33 khz, 133 khz lkalizacja uszkdzeñ 10/20 Hz; 577 Hz, 33 khz lkalizacja trasy 577 Hz i 133 khz z impulsami 8 Hz 33 khz, 133 khz 15 Vrms ma. 70 Vrms 70 Vrms Nastawa nrmalna: 10 Vrms Nastawa zwiêkszna: 60 Vrms 100 mw graniczna d 0,5 W 3 W 5 W z zasilaniem zewnêtrznym, 3 W z bateriami Szeœæ baterii alkalicznych Lr14 typw 50 gdz. (mc nrmalna) 50 gdz. mc nrmalna typw 10 gdz. (mc maksymalna) 10 gdz. mc maksymalna 17,2 28,6 19,7 17,2 28,6 19,7 17,2 28,6 19,7 Masa (kg.) Odbirnik Czêsttliwœci Tryby lkalizacji i tnwy G³êbkœæ Zakres Zasilanie Trwa³œæ baterii Wymiary wys. szer. g³êb. (cm) Masa (kg.) 577 Hz, 33 khz aktywne: 577 Hz, 8 khz, 33 khz, 133 khz ; energetyczne 50/60 Hz, energetyczne 50/60 Hz 22 khz L50/60-5-ta harmniczna; H50/60-9-ta harmniczna; pasywne: 100/120 khz; LF: 15 k - 30 khz Typw 60 gdz. 0 d 4,5 m Szeœæ baterii alkalicznych LR6 Typw 50 gdz. 64,8 9,5 27,3 1,8 Spsób zamawiania Lkalizatr kabli Lkalizatr kabli Lkalizatr kabli/uszkdzeñ 2210E 2250E 2273E Pakwanie Minimalne zamówienie 1szt./pakwanie 1 1szt./pakwanie 1 1szt./pakwanie 1 Opcjnalne wypsa enie ddatkwe 3019 Obejma indukcyjna 3 z kablem i futera³em Trba d lkalizatrów serii Obejma indukcyjna Obejma indukcyjna kable d bejmy przed³u acz d uziemienia

17 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel 2200 Charakterystyki techniczne 7 Nwa technlgia lkalizacji pdziemneg uzbrjenia. Lkalizatry kabli/rur Dynatel 2273 M/M_iD raz Dynatel 2250 M/M_iD s¹ mikrprcesrwymi systemami wykrzystuj¹cymi zaawanswane techniki przetwarzania sygna³ów w celu szybkieg wyznaczenia tru rur raz kabli pdziemnych miedzianych i œwiat³wdwych (z metalwym przewdem prwadz¹cym). Lkalizatry kabli/rur Dynatel 2273 M/M_iD um liwiaj¹ równie szybk¹ lkalizacjê uszkdzenia przewdu lub pw³ki (pwrót pr¹du przez ziemiê). Obydwa lkalizatry um liwiaj¹ dk³adny pmiar g³êbkœci lkalizacji kabla lub sndy aktywnej. Knstrukcja lkalizatrów jest lekka, a jednczeœnie wytrzyma³a i dprna na dzia³anie trudnych warunków atmsferycznych. Lkalizatry pzwalaj¹ na dk³adne i prste: Lkalizwanie kabli i rur Pmiary g³êbkœci kabli lub sndy aktywnej Pmiar pr¹du sygna³u w kablu Detekcjê uszkdzeñ punktwych pw³ki i kabla raz przerwy w kablu (tylk 2273 M/M_iD) Rzró nienie uszkdzeñ drbnych i grubych (tylk 2273 M/M_iD) Identyfikacjê kabli i par w kablach Zwarcia i dziemienia w kablach napwietrznych Identyfikacjê zamkniêtych sekcji kabli Lkalizacjê czynnych kabli energetycznych Zaawanswana technlgia znaczania pdziemnych instalacji Nw¹ funkcj¹, dstêpn¹ wy³¹cznie w lkalizatrach Dynatel 2273 M_iD raz 2250 M_iD jest zdlnœæ zapisywania, dczytywania i zabezpieczania zaprgramwanej infrmacji w nwych znacznikach kulwych EMS id serii 1400, prdukwanych przez firmê 3M. W znacznikach EMS id serii 1400 zaprgramwany jest unikalny numer identyfikacyjny raz, definiwany przez u ytkwnika, szczegó³wy pis elementów pdziemnej instalacji. Dane ze 100 znaczników mg¹ byæ dczytane, i przes³ane d kmputera PC przez standardwy prt szeregwy RS232. Zaprjektwane jak dk³adniejsze, szybsze i bardziej zintegrwane d innych lkalizatrów na rynku, lkalizatry Dynatel 2273 M_iD raz 2250 M_iD mg¹ wyknywaæ nastêpuj¹ce funkcje: - Dk³adna lkalizacja i szacwanie g³êbkœci wszystkich typów znaczników EMS - Pmiar g³êbkœci znaczników EMS id - Równczesna lkalizacja dwóch ró nych czêsttliwœci znaczników - Jednczesna lkalizacja trasy kabla TELEFON GAZ CATV PR D WODA ŒCIEKI OGÓLNE Wiele ró nych trybów pracy u³atwiaj¹cych dk³adn¹ lkalizacjê w ka dej sytuacji Lkalizatry Dynatel psiadaj¹ wielantenw¹ knstrukcj¹ um liwiaj¹c¹ krzystanie z ró nych trybów pracy: kierunkwy-szczytwy, kierunkwy-zerwy i szczytwy-specjalny bardz du ej czu³œci d wykrywania kabli na bardz du ych g³êbkœciach. Odbirnik zawiera unikaln¹ funkcjê ekspander która pzwala uwypukliæ piki i wyt³umienia. Funkcja ekspandera jest szczególnie przydatna w przypadku szybkieg œledzenia tru i dk³adneg ustalania lkalizacji. Unikalny tryb szczytw-kierunkwy wykrzystuje sygna³ z czterech anten w celu wskazania kierunku lew/œrdek/praw wzglêdem kabla/rury. WskaŸnik graficzny i wyœwietlacz numeryczny pkazuj¹ dk³adny pzim sygna³u. Funkcja autmatyczneg wzmcnienia zapewnia maksymaln¹ elastycznœæ i kntrlê. Tryb kierunkw-zerwy pkazuje spadek sygna³u nad kablem i lkalizacjê kabla/rury na unikalnym, pdbnym d kmpasu wyœwietlaczu graficznym wyskiej rzdzielczœci. Analiza i testwanie sieci Lkalizacji dbirnikiem GPS Lkalizatry 2250/2273 M._iD wspó³pracuj¹ z dbirnikiem GPS. M liwe jest kreœlenie pzycji znacznika EMS i wstawienie jeg danych d elektrnicznej mapy terenu. 275

18 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel 2200 Opis Precyzyjna lkalizacja uszkdzeñ pw³ki (pwrót pr¹du przez ziemiê) Lkalizatry uszkdzeñ raz kabli/rur Dynatel 2273 M/M_iD um liwiaj¹ szybsz¹ ni kiedyklwiek wczeœniej lkalizacjê uszkdzeñ pw³ki (pwrót pr¹du przez ziemiê). Generatr wysy³a sygna³ lkalizacji kabla równczeœnie z sygna³em lkalizacji uszkdzenia. Operatr m e wykrzystaæ funkcjê lkalizacji kabla w trakcie pszukiwania miejsca uszkdzenia w d³ugim dcinku kabla. Wielkœæ uszkdzenia wskazywana jest na ekranie LCD dbirnika c pzwala, dró niæ uszkdzenie g³ówne d mniej isttnych. Urz¹dzenie zapamiêtuje dczyt dla 3 wartœci uszkdzeñ. Aktualizacja prgramwania przez Internet i wspó³praca z GPS Lekkie i prste w bs³udze, lkalizatry Dynatel charakteryzuj¹ siê wytrzyma³¹ i ergnmiczn¹ knstrukcj¹. Du y, pdœwietlany wyœwietlacz LCD raz sterwanie przyciskami zmiennych funkcjach czyni je prstymi w bs³udze i u³atwia dk³adniejsz¹ lkalizacjê. Funkcja pamiêci zapamiêtuje ustawienia rbcze peratra z pprzedniej knfiguracji. Prt kmunikacyjny RS232 um liwia p³¹czenie z kmputerem w celu zapisania/za³adwania ustawieñ i zdalnej aktualizacji prgramwania. Aktualizacja prgramwania m e by c przeprwadzna przez Internet. System m e pracwaæ d 30 gdzin na œmiu bateriach alkalicznych AA. System sk³ada siê z trzech pdstawwych elementów: - Nadajnik z wbudwanym mmierzem, który jednczeœnie bada i mierzy becnœæ bcych napiêæ i weryfikuje ci¹g³œæ bwdu. - Odbirnik wytrzyma³ej knstrukcji ze wskaÿnikiem graficznym si³y sygna³u raz kierunku, wskazuj¹cy pzim sygna³u i p³ enie kabla; wersje ID lkalizuj¹ wszystkie znaczniki 3M EMS raz zapisuj¹/dczytuj¹ dane ze wszystkich znaczników 3M EMS-iD. - M liwa jest równie wspó³praca z GPS i zapisywanie pzycji znaczników EMS w bazie danych raz mapie elektrnicznej. - Lekka ramka d lkalizacji uszkdzeñ (tylk Dynatel 2273M i 2273M_iD). Lkalizatry Dynatel wykrzystuj¹ cztery aktywne czêsttliwœci lkalizacji, 577 Hz, 8 khz, 33 khz i 133 khz, które mg¹ byæ u ywane niezale nie lub równczeœnie. Odbirnik wykrzystuje pasywne czêsttliwœci energetyczne, czêsttliwœci LF i czêsttliwœci pmcnicze, które nie wymagaj¹ stswania nadajnika. Odbirnik psiada równie unikaln¹ zdlnœæ dstswywania siê d czterech definiwanych przez u ytkwnika czêsttliwœci pmcniczych i um liwia u ytkwnikwi przeprwadzenie autkalibracji dla dwlnej czêsttliwœci w dwlnym czasie. W sumie dbirnik rzpznaje 24 czêsttliwœci. Wykrzystuj¹c prste w u yciu narzêdzie knfiguracyjne u ytkwnik m e w³¹czyæ lub zablkwaæ niektóre, wybrane czêsttliwœci. Zarówn nadajnik jak i dbirnik maj¹ wbudwane prcedury samtestwania, które uruchamiane s¹ za ka dym razem p w³¹czeniu jednstki. Test stanu baterii wskazuje jej pzim na³adwania. Obydwie jednstki zbudwane s¹ z materia³ów du ej wytrzyma³œci zaprjektwanych tak, aby wytrzyma³y u ytkwanie w trudnych warunkach plwych. Standardwe wypsa enie lkalizatrów Dynatel: prêt uziemiaj¹cy kmplet Dyna-cupler, sk³ada siê z 3 Dyna-cuplera, kabla d Dyna-cuplera raz trby przewód d bezpœrednieg pd³¹czenia nadajnika; 1,5m d³ugœci; ramka uziemiaj¹ca (tylk dla 2273 M/M_iD i 2273 M_iD) Kabel d ramki uziemiaj¹cej; 1,2m d³ugœci (tylk dla 2273 M/M_iD i 2273 M_iD) Opcjnalne wypsa enie ddatkwe: Kabel d bezpœrednieg pd³¹czenia nadajnika z ma³¹ spink¹; 3m d³ugœci Przewód przed³u aj¹cy uziemienie Dyna-cupler d stswania na kablach œrednicy d 7,6cm Dyna-cupler d stswania na kablach œrednicy d 17,5cm, z trb¹ Kabel dla Dyna-cuplera; 3,6m - Snda indukcyjna; d identyfikacji par Snda bezpœrednia Kabel d sndy - Trba d lkalizatra serii 2200M 276

19 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel 2200 Opis Cechy lkalizatrów serii Dynatel 2200 M/M_iD Odbirnik Tryby lkalizacji - kierunkwy-szczytwy, kierunkwy-zerwy, szczytwy-specjalny Du y pdœwietlany wyœwietlacz du ej rzdzielczœci Ci¹g³y pmiar g³êbkœci kabla/rury Pmiar g³êbkœci snd¹ aktywna Pmiar pr¹du sygna³u Funkcja wzmacniacza tnweg Identyfikacja kabli/par Wykrywanie znacznika EMS pdczas lkalizacji trasy Oznaczanie zawilgcnych sekcji kabla Cyfrwy wskaÿnik wielkœci uszkdzenia Wzmacniacz ekspanderwy Ustawine wstêpnie czêsttliwœci pmcnicze dla aplikacji elektrycznych, CATV, radiwych i daleksiê nych œwiat³wdwych 4 zdefiniwane przez u ytkwnika czêst. pmcnicze Tryb samkalibarcji P³¹czenie z kmputerem PC przez interfejs RS 232 Opcje knfigurwane przez u ytkwnika Detekcja wszystkich siedmiu czêsttliwœci EMS Oprgr. narzêdziwe d znaczników EMS_iD Zapisywanie/dczytywanie danych ze znaczników Równczesne pszukiwanie 2 czêsttliwœci znaczników Szacwanie g³êbkœci znaczników EMS Lkalizacja uszkdzeñ w przewdzie lub pw³ce 107 Analiza i testwanie sieci Nadajnik Jednczesne sygna³y Wbudwany mmierz i tester ci¹g³œci Wskazuje krzy uj¹ce siê lub niebezpieczne napiêcia Trzy metdy pd³¹czania sygna³u (bezpœrednia, bejma indukcyjna, indukcyjna) Autmatyczne dpaswanie bci¹ enia Wyski i nrmalny pzim wyjœciwy Dstêpne mdele 3 W i 5 W Sygna³ uszkdzenia w przewdzie lub pw³ce 2250M 2253M-iD2273M 2273M-iD Równczesne sygna³y lkalizacji uszkdzenia i kabla 277

20 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel 2200 Charakterystyki techniczne Lkalizatry serii Dynatel 2200 M/M_iD Gabaryty Rzmiar (wys. szer. g³êb.) (cm) Masa (z bateriami) Nadajnik Odbirnik Waga z pakwaniem Specyfikacje œrdwiskwe (17,2 28,6 19,7) (26,7 26,1 76,2) (2,4 kg) 2250ME/2273ME - 1,9 kg 2250ME-iD/2273ME-iD - 2,3 kg 2250ME/2273ME - 12,5 kg 2250ME-iD/2273ME-iD - 12,9 kg Temperatura pracy Temperatura sk³adwania Stpieñ chrny Zgdnœæ z nrmami Specyfikacje elektryczne -20 C d 50 C -20 C d 70 C IP54 CE Odbirnik Czêsttliwœci Tryby lkalizacji trasy i tnwy: Parametry Aktywne: 577Hz, 8kHz, 33kHz raz 133kHz Energetyczne: 50L, 50H, 100, 60L, 60H, 120 Pasywne: LF 15kHz~30kHz Pmcnicze: 560, 512, 460, 400, 393, 340, 333, 273Hz Definiwane przez u ytkwnika: d czterech czêsttliwœci (50~999Hz) Czu³œæ dla dleg³œci 1 m d kabla Pjedynczy pik w warunkach niskieg szumu Pmiar g³êbkœci Rzdzielczœæ wyœwietlania 0,1 db Zakres pmiaru g³êbkœci 0 d 9 m Jednstki g³êbkœci Dk³adnœæ pmiaru g³êbkœci cm,cale, stpy - cale +/- 2% +/- 5 cm 0 d 1,5 m +/- 6% +/- 5 cm 1,5 d 3 m +/- 10% +/- 5 cm 3 d 4,5 m Pmiar pr¹du w kablu rzdzielczœæ 0,1 db lub 0,01 ma Jednstki: db lub ma Typ baterii Typwa trwa³œæ baterii Nadajnik Czêsttliwœci wyjœciwe Tryb lkalizacji Tryb uszkdzenia pw³ki (tylk 2273M/M_iD) Tryb tnwy Tryb indukcyjny Napiêcie wyjœciwe (maksymalne) Uszkdzenie pw³ki (tylk 2273M/ME-iD) Lkalizacja trasy Tn Osiem baterii alkalicznych AA 30 gdzin 577Hz, 8kHz, 33kHz, 133kHz 10/20 Hz dla uszkdzenia pw³ki (pwrót pr¹du przez ziemiê); 577Hz i 33kHz dla lkalizacji trasy 577Hz i 133kHz pulsuj¹ce z czêsttliwœci¹ 8Hz 33kHz, 133kHz 70 Vrms 70 Vrms Nastawa nrmalna: 10 Vrms, Wyski pzim: 60 Vrms Mc wyjœciwa Nastawa nrmalna: Ograniczna d 0,5W Wyski pzim: Ograniczna d 3W, lub 5W z Zasilaniem zewnêtrznym pr¹dem sta³ym (tylk pcja A ) Zabezpieczenie wyjœciwe Zasilanie Typwa trwa³œæ baterii 240 Vrms Typ baterii: Szeœæ gniw alkalicznych LR14, rzmiar C Zasilanie zewnêtrzne DC: 9-18 V (1A) (tylk pcja A ) Dla nrmalneg pzimu wyjœciweg: 50 gdzin Dla wyskieg pzimu wyjœciweg: 10 gdzin 278 *Uwaga: Lkalizatry testwane s¹ w warunkach plwych bez sygna³ów s¹siaduj¹cych. Rzeczywiste warunki pracy mg¹ spwdwaæ zmniejszenie dk³adnœci g³êbkœci za spraw¹ zak³óceñ d sygna³ów zewnêtrznych.

21 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Lkalizatry tras kabli, rur i uszkdzeñ serii Dynatel 2200 Typ/Spsób zamawiania Nr referencyjny Lkalizatr kabli/rur/uszkdzeñ i znaczników EMS-iD Lkalizatr kabli/rur/uszkdzeñ, wersja telekmunikacja 5 W z funkcjami EMS-iD Lkalizatr kabli/rur/uszkdzeñ z funkcjami EMS-iD Lkalizatr kabli/rur/uszkdzeñ, sam dbirnik Lkalizatr kabli/rur/uszkdzeñ, wersja telekmunikacja 5 W Lkalizatr kabli/rur/uszkdzeñ, 5 W Lkalizatr kabli/rur, sam dbirnik, z funkcjami EMS-iD Lkalizatr kabli/rur, wersja telekmunikacja 5 W z funkcjami EMS-iD Lkalizatr kabli/rur, 5 W z funkcjami EMS-iD Lkalizatr kabli/rur, sam dbirnik Lkalizatr kabli/rur, wersja telekmunikacja 5 W Lkalizatr kabli/rur, 5 W Zamawianie lkalizatrów Dynatel serii 2200 M/ME-iD W celu z³ enia zamówienia nale y kreœliæ knkretny lkalizatr kabli/rur 3M Dynatel 2273M/ME-iD lub lkalizatr kabli/rur 2250M/ME-iD wed³ug nastêpuj¹ceg schematu: PRZYK AD: 2273M-iD/EC3W-RT Opis: - lkalizatr kabli/rur raz lkalizatr uszkdzeñ 2273M z funkcj¹ id - Wersja E (spe³niaj¹ca wymagania CE) - C - wersja d zastswañ telekmunikacyjnych - nadajnik-odbirnik 3 W raz nadajnik w kmplecie 2250M 2273M E 2273ME-iD 2273M-iD/EC5W-RT 2273M-iD/EU5W-RT 2273M-ER 2273M-EC5W/RT 2273M-EU5W/RT 2250M-iD/ER 2250M-iD/EC5W-RT 2250M-iD/EU5W-RT 2250M-ER 2250M-EC5W/RT 2250M-EU5W/RT 107 Analiza i testwanie sieci Nadajnik T Odbirnik R 3 W lub 5 W C=Wersja dla telekmunikacji; U=dla przedsiêbirstw kmunalnych E=Wersja Eurpejska id, zdlnœæ czytania/pisania d znaczników id 2250M lkalizatr kabli/rur; 2273M lkalizatr uszkdzeñ kabli/rur 279

22 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Opis System znaczników elektrnicznych 3M i lkalizatry znaczników Dynatel Dynatel 2205/2206 Akcesria d lkalizacji znaczników EMS System znaczników elektrmagnetycznych EMS pmaga w zlkalizwaniu wszelkich punktów charakterystycznych pdziemnych instalacji. Trwa³y, pasywny znacznik, EMS jest zakpywany nad kluczwymi urz¹dzeniami infrastruktury pdziemnej w czasie jej budwy lub knserwacji. Wykrzystuj¹c lekki i kmpaktwy elektrniczny lkalizatr znaczników 1420E lub lkalizatr kabli/uszkdzeñ Dynatel serii 2200 w p³¹czeniu z wypsa eniem ddatkwym d lkalizacji znaczników Dynatel 2205/2206 uzyskujemy narzêdzie pzwalaj¹ce zlkalizwaæ znacznik z dk³adnœci¹ d centymetrów, nawet wiele lat p jeg zakpaniu. System znaczników elektrnicznych stanwi najpewniejszy spsób znaczenia: trasy kabli energetycznych, telekmunikacyjnych, CATV, rur stalwych i plietylenwych gazwych i wdci¹gwych, pdziemnych z³¹czy, kabli miedzianych i œwiat³wdwych, pdziemnych przy³¹czy us³ug, zakñczeñ kana³ów, skrzy wañ dróg kabli, urz¹dzeñ œwiat³wdwych, trów kablwych Wszystkie znaczniki EMS dla telekmunikacji maj¹ pmarañczwy klr zgdnie z nrmami APWA i s¹ dstrjne d knkretnej czêsttliwœci, minimalizuj¹c m liwœæ przypadkweg zlkalizwania znacznika innych mediów lub urz¹dzeñ. Wypsa enie ddatkwe 2205/2206 d lkalizacji znaczników EMS pracuje w p³¹czeniu z lkalizatrami kabli/uszkdzeñ serii Dynatel 2200, c ma na celu zapewnienie bardziej wszechstrnnej metdy lkalizacji kabli i znaczników pdziemnych. Lkalizatr kabli u ywany jest d kreœlenia trasy i g³êbkœci zakpania kabli pdziemnych. Przystawki 2205/2206 stwarzaj¹ ddatkwe m liwœci kreœlenia dk³adnej lkalizacji zakpanych znaczników EMS. Akcesria 2205/2206 pzwalaj¹ równie peratrwi œledziæ trasê kabla przy jednczesnej detekcji znaczników EMS. Przystawka 2205/2206 nadaje sygna³ akustyczny przy zbli aniu siê d znacznika EMS. W tym mmencie u ytkwnik m e prze³¹czyæ siê w tryb dk³adnej lkalizacji w celu precyzyjneg kreœlenia p³ enia znacznika. U ywaj¹c wersji 2205 dla knkretneg typu elementów u ytkwnik nie musi martwiæ siê ptencjalnym wykryciem lkalizacji znaczników inneg typu uzbrjenia. Przyk³adw mdel 2205-TEL bêdzie lkalizwa³ jedynie znaczniki dstrjne d czêsttliwœci zarezerwwanej dla telekmunikacji. Dynatel 2206 lkalizuje wszystkie znaczniki EMS i psiada brtwy prze³¹cznik pzwalaj¹cy u ytkwnikwi wybraæ czêsttliwœæ znaczników knkretnym zastswaniu. Urz¹dzenie zsta³ zaprjektwana dla przedsiêbirstw eksplatuj¹cych wiele typów uzbrjenia raz wyknawców, którzy maj¹ ptrzebê znakwania i lkalizwania kluczwych punktów ró neg typu uzbrjenia pdziemneg. Patent USA nr 5,430,

23 7.1 Urz¹dzenia pmiarwe d sieci miedzianych Opis System znaczników elektrnicznych 3M i lkalizatr znaczników Dynatel Znaczniki kulwe 401-XR 4" pszerznym zakresie Znacznik kulwy 1401 u³atwia znacznie prace zwi¹zane z dk³adn¹ lkalizacj¹ urz¹dzeñ pdziemnych. Ekipa mnterów m e znaczyæ charakterystyczne punkty w bardz krótkim czasie, gdy wystarczy tylk umieœciæ znacznik w wykpie. Unikalna cecha sampzimwania znacznika kulweg eliminuje m liwœæ nieprawid³weg u³ enia. Sampzimuj¹ca knstrukcja znacznika kulweg zapewnia, e jest n zawsze w dk³adnym, pzimym p³ eniu, bez wzglêdu na t jak zstanie umieszczny w ziemi. Znacznik kulwy zawiera biernie strjn¹ antenê, zatpin¹ w dysku z twrzywa sztuczneg, p³ywaj¹c¹ swbdnie wewn¹trz wddprnej budwy z plietylenu. Szerkœæ znacznika kulweg pzwala na umieszczeni g w standardwym wykpie bez kniecznœci ddatkweg kpania. Znacznik kulwy ma zasiêg 1,5 m. Mini znacznik 1255 firmy 3M Mini znacznik 1255 zapewnia dk³adn¹, wygdn¹ i d³ugtrwa³¹ metdê znakwania uzbrjenia pdziemneg d g³êbkœci 1,8 m. Mini znaczniki maj¹ zasiêg 1,8 m. 107 Kmunikacyjny znacznik kulwy 1407-XR 4 pszerznym zakresie Znacznik pdpwierzchniwy 1432 (3M) Znacznik pdpwierzchniwy 1432 zapewnia dk³adn¹, wygdn¹ i d³ugtrwa³¹ metdê znakwania uzbrjenia pdziemneg raz dstêpneg bezpœredni z pwierzchni. Jeg rzmiar i kszta³t czyni¹ g idealnym rzwi¹zaniem d znakwania uzbrjenia przed p³ eniem chdnika. Znaczniki pdpwierzchniwe maj¹ maksymalny zasiêg 0,6 m. Znacznik pe³nzakreswy 1250 Analiza i testwanie sieci Kmunikacyjny znacznik kulwy 1407-XR pszerznym zakresie u³atwia prace zwi¹zane z dk³adn¹ lkalizacj¹ elementów systemów telewizji kablwej. Ekipa mnterów m e znaczyæ charakterystyczne punkty w bardz krótkim czasie, gdy wystarczy tylk umieœciæ znacznik w wykpie. Unikalna cecha sampzimwania znacznika kulweg eliminuje m liwœæ nieprawid³weg u³ enia. Sampzimuj¹ca knstrukcja znacznika kulweg zapewnia, e jest n zawsze w dk³adnym, pzimym p³ eniu, bez wzglêdu na t jak zstanie umieszczny w ziemi. Znacznik kulwy zawiera biernie strjn¹ antenê, zatpin¹ w dysku z twrzywa sztuczneg, p³ywaj¹c¹ swbdnie wewn¹trz wddprnej budwy z plietylenu. Szerkœæ znacznika kulweg pzwala na umieszczeni g w standardwym wykpie bez kniecznœci ddatkweg kpania. Znacznik kulwy ma zasiêg 1,5 m. Znacznik 1250 pe³nym zakresie zapewnia dk³adn¹, wygdn¹ i d³ugtrwa³¹ metdê znakwania uzbrjenia pdziemneg. Znacznik spe³nia równie zadanie s³ny umieszczanej nad zakpanym elementem, zmniejszaj¹c ryzyk uszkdzenia elementu w czasie kpania. Znacznik ma zasiêg d lkalizatra 2,4 m. 281

bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów

bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów bezbateryjne systemy identyfikacji dalekieg i bliskieg zasiêgu 2014 Katalg prduktów SERIA UHF Spis prduktów Kntrlery RDL640 - uniwersalny kntrler UHF str. 5 CDL010 - hst d RDL640 str. 6 CDL001 - kntrler

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Spoiwa i materia³y do lutowania

Spoiwa i materia³y do lutowania Spiwa i materia³y d lutwania Dystrybutr w Plsce: Al. Kazimierza Wielkieg 6E 87-800 W³c³awek, POLAND tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55 e-mail: ffice@renex.cm.pl www.renex.cm.pl O firmie Kester Kester

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami 97-500 Radmsk,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne cechy, które odró niaj procesory od siebie to:

Charakterystyczne cechy, które odró niaj procesory od siebie to: Prcesr (CPU - centralna jednstka wyknawcza) t uk ad scalny, któreg dzia anie plega na wyknywaniu instrukcji prgramów. Nadzruje n i synchrnizuje prace wszystkich urz dzen w kmputerze. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 6 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 3.1 Wymagania gólne... 8 3.2 Wypsażenie... 8 3.3 Wymagania dtyczące

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi.

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi. Instrukcja mnta u i bs³ugi TRZ 1 T/W 7 7 901 07/7 7 901 073 RBPL paÿdziernik '97 Prawid³we dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prsimy drêczenie tych materia³ów

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW

3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW F i p SPORT*SPORT*SPORT naszych klegów maratñczyków: Maciej kszulkê i medal pami¹tkwy dla ka deg Krzy anwski i Mirs³aw Dmuchwski. Kierujê z nas, a by³y jeszcze nagrdy, upminki, psi³ek na w imieniu maratñczyków

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Po³udnik 18 47 pozdrawia wszystkich serdecznie. ycie jest piêkne, a k³opoty zawsze przejœciowe. A W NUMERZE... A W NUMERZE...

Po³udnik 18 47 pozdrawia wszystkich serdecznie. ycie jest piêkne, a k³opoty zawsze przejœciowe. A W NUMERZE... A W NUMERZE... PUBLICYSTYCZNE CZASOPISMO MIESZKAÑCÓW ZIEMI SKOCZOWSKIEJ I OKOLIC PO UDNIK miesiêcznik numer 6 (11) czerwiec ROK II BEZP ATNY 18 47 B ADNICE HARBUTOWICE KICZYCE KOWALE MIÊDZYŒWIEÆ OCHABY PIERŒCIEC POGÓRZE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo