Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, Warszawa, NIP , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: zwanego dalej "Serwisem" oraz fanpage znajdujący się na portalu facebook o nazwie Pure Jatomi Fitness Polska w dniach od 10 luty 2015 roku do 9 marca 2015 roku. 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 4. Konkurs ma charakter dwuetapowy, ogólnopolski. 2. Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące członkami sieci klubów Pure Jatomi Fitness oraz spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, co pracownik, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie aktualnego zdjęcia sylwetki z widoczną twarzą, bez obróbki graficznej ( Zdjęcie lub Materiały ) na Facebook lub Instagram i oznaczenie je hashtagiem #twarzjatomi2 w dniach od 10 luty 2015 roku do 28 luty 2015 roku. Opublikowanie zdjęcia jest równoznaczne z dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie 2. Publikacja zdjęcia zgodnie z 3 p.1 jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 10 lutego 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku do godziny 00:00 dokonać zgłoszenia w sposób wymieniony w 3 p.1 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu rejestracji. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku otrzymania liczby zgłoszeń mniejszej niż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia utracone, uszkodzone, niewłaściwie złożone lub zamieszczone po upływie określonego terminu. 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i wartość merytoryczną Materiałów. Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania wszelkich zgód, jakie mogą być wymagane w zakresie rozpowszechniania wizerunku i opublikowanych treści w odniesieniu do publikowanych Materiałów, w tym za ich zgodność z prawem, w tym prawem własności intelektualnej. 8. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich nie będzie naruszać znaków towarowych osób trzecich; nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich; nie będzie naruszać dobrych obyczajów. W przypadku ich przesłania Organizator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i nie uwzględniania w konkursie.

2 9. Jeden uczestnik może przesłać więcej niż jedno zdjęcie, nie więcej jednak jak dwa. 4 Etapy Konkursu i Zasady wyłaniania zwycięzców 1. Konkurs będzie przebiegał w 2 etapach: 1.1 Etap 1 (półfinał) trwa od do godziny 00: Spośród nadesłanych zgłoszeń zgodnie z 3 Regulaminu zgłoszonych przez Uczestników spełniających warunki określone w 2 i 3 powyżej, Jury wybierze 20 (dwadzieścia) osób tj. 10 (dziesięć) kobiet i 10 (dziesięć) mężczyzn. Wybrane przez jury osoby zostaną opublikowane w Serwisie oraz na fanpage u znajdującym się na portalu facebook o nazwie Pure Jatomi Fitness Polska i poddane głosowaniu Internautów. 2. Wybrane przez Jury osoby zobowiązane są wysłać z potwierdzeniem chęci udziału w konkursie przesyłając następującą formułę: Ja, (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami przez Organizatora Konkursu (Pure Health and Fitness Sp. z o.o.), w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie Zostań twarzą Jatomi Vol 2, zgodnie z Regulaminem Konkursu. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności wyrażenia w/w zgody, prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych zgodę na administrowanie. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora we wszystkich mediach, w szczególności w prasie, telewizji, Internecie w zakresie podanym w Regulaminie Konkursu. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu Zostań Twarzą Jatomi Vol 2, rozumiem i akceptuję jego postanowienia w całości. 3. Organizator informuje, że wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród w Konkursie. Dane osobowe uczestników uzyskane w związku z uczestnictwem i dla celów urządzenia Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Konkursu. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator Konkursu. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie. 1.2 Etap 2 (Finał) trwa od do 00:00 1. Wybrane przez Jury 20 osób wyłonionych z 1 etapu konkursu zostanie umieszczone w dniu 03 marca 2015 roku na Facebook u (FB) na Fanpage Pure Jatomi Fitness Polska. Internauci głosują na umieszczone na Fanpage Pure Jatomi Fitness Polska 20 (dwadziescia) osób tj. 10 (dziesięć) kobiet i 10 (dziesięć) mężczyzn do dnia 09 marca 2015 roku do godziny 00:00. Po jednej osobie z danej płci tj. jedna kobieta i jeden mężczyzna, która/y otrzyma największą liczbą głosów (like ów) wygrywa. 2. Skład Jury złożony jest z przedstawicieli Organizatora. 3. Decyzje Jury zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 5. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Jury uczestniczący w posiedzeniu. 6. W dniu 11 marca 2015 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu oraz na portalu facebook wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e- mail wskazany przez uczestników.

3 5 Nagrody 1. Nagrodą pierwszego stopnia w Konkursie dla obu zwycięzców jest wymieniony poniżej pakiet nagród: a. Półroczne członkostwo w wybranym klubie Pure JATOMI Fitness o wartości 1500PLN oraz nagroda pieniężna w wysokości 150PLN na poczet należnego podatku dochodowego b. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. c. Profesjonalna sesja zdjęciowa o wartości 2000 PLN oraz nagroda pieniężna w wysokości 200PLN na poczet należnego podatku dochodowego. d. Umieszczenie wizerunku zwycięzcy na billboardach w okolicach klubu macierzystego oraz na drukowanych materiałach promocyjnych w klubach w całej Polsce tj. plakaty, standy, naklejki, ulotki. e. Umieszczenie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej Pure Jatomi Polska, na Facebook u (FB) na Fanpage Pure Jatomi Fitness Polska oraz Instagram Jatomi Polska, f. Nagrody od partnera Pure Jatomi Fitness tj. 4F o wartości 400 złotych (spodnie oraz dwie koszulki). 2. Zwycięzca po otrzymaniu informacji o wygranej nagrodzie pierwszego stopnia, prześle do Organizatora swoje wymiary. 3. Warunkiem otrzymania nagród jest udzielenie Organizatorowi przez Zwycięzców informacji i danych niezbędnych do uiszczenia podatku w ciągu 7 dni ze swoimi danymi kontaktowymi. 4. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych i innych danych służących do identyfikacji uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych wynikające z przyczyn dotyczących uczestnika, o których uczestnik nie poinformował Organizatora. 7. W celu dokonania identyfikacji nagrodzonego uczestnika, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości. 8. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Organizator zobowiązuje się do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranej. 6 Prawa Autorskie 1. Poprzez przesłanie zdjęć ze swoim wizerunkiem w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcia nie naruszają przepisów prawa i stanowią jego wyłączną własność oraz udzielają zezwolenia na jej publikację w Serwisie na fanpage Pure Jatomi Fitness Polska oraz innych portalach internetowych Pure Jatomi Polska tj Instagram, strona internetowa. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zdjęcie wizerunku jest autorstwa Uczestnika i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich, ani dóbr osobistych. 2. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej wobec zgłoszenia zdjęcia do Konkursu, roszczenia z tytułu naruszenia jej praw do utworu, naruszenia jej dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W takim przypadku Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń, a ponadto będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Organizatora za wszelkie szkody poniesione przez niego z tego tytułu, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie zdjęcia konkursowego lub naruszenie dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik zgłaszający zdjęcie zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. W przypadkach dopuszczalnych prawem Uczestnik wstąpi w miejsce Organizatora do każdego postępowania, którego przedmiotem będą roszczenia opisane powyżej, a jeśli to nie będzie dopuszczalne przez przepisy prawa, to Uczestnik przystąpi do takiego postępowania obok Organizatora.

4 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęcia konkursowego, celem konieczności dostosowania do wymagań związanych z działaniami marketingowymi Pure Jatomi Polska. 4. Zwycięzca przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć ze swoim wizerunkiem wykonanych podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej dla potrzeb Organizatora, która stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz.631), w tym również nieograniczone prawo do rozporządzania tymi prawami oraz do udzielania licencji na korzystanie z tych praw osobom trzecim oraz wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz prawo własności nośników, na których utwór ustalono i utrwalono. Uprawnienia Organizatora w powyższym zakresie rozciągają się również na wyłączne uprawnienie do korzystania i rozporządzania prawami własności przemysłowej, prawami z zakresu wynalazczości itp. 5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu obejmuje nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie jak również rozporządzanie prawami. Przeniesienie praw następuje na cały czas ich trwania i obejmuje wszystkie możliwe i znane w dniu przeniesienia pola eksploatacji, m.in. wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: i. wyłącznego używania i wykorzystania wizerunku zwycięzcy we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej, ii. utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć zwycięzcy jakąkolwiek techniką, na jakichkolwiek nośnikach audiowizualnych, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, i to bez względu na użytą technologię zapisu i pojemność nośnika, na CD, VCD, CD, plikach MP3, pamięci flash; iii. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu zdjęć zwyzięzcy na nośnikach elektronicznych, materiałach tekstylnych, w formie papierowej iv. publicznego wystawiania i wyświetlania zdjęć zwycięzcy na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL); v. prawo wprowadzania do obrotu, w tym użyczanie, wynajmowanie, wydzierżawianie w kraju i za granicą; vi. wypożyczanie, dzierżawa i wymiana nośników, na których utrwalono zdjęcia zwycięzcy; vii. nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, viii. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem zdjęć zwycięzcy; ix. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnych i umieszczenia zdjęć zwycięzcy w Internecie, x. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; xi. publicznego wystawiania zdjęć zwycięzcy, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia zdjęć zwyzięzcy. 6. Zwycięzca zezwala na wykorzystanie zdjęć z profesjonalnej sesji w całości lub częściach, fragmentach, samodzielnie, lub w dziełach innych podmiotów, lub w połączeniu (kompilacja) z dziełami innych podmiotów oraz w celach promocji i reklamy, Organizatora, niezależnie od ich formatu. Autor nagrodzonej pracy (Zwycięzca) udziela Organizatorowi zezwolenia na sporządzanie, rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 7. Poprzez przesłanie zdjęć wizerunku w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie i prezentację swojego wizerunku oraz na publikację swojego imienia i nazwiska na stronach Serwisu, na fanpage Pure Jatomi Fitness Polska i innych stronach internetowych nie związanych bezpośrednio z Konkursem w ramach działań marketingowych Organizatora. 8. Zwycięzca, przesyłając swoje zgłoszenie (zdjęcia) oświadcza, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie, a także na publikację w Internecie w Serwisie oraz na portalu Facebook, Instagram, Twitter. 7 Postępowanie reklamacyjne

5 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Pure Jatomi Fitness, Złota 59, Warszawa, z dopiskiem "Zostań twarzą JATOMI" w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji. 8 Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach marketingowych Organizatora. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, Warszawa. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.1997 nr 133, poz. 833 z późn. zm.) 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Uczestnicy Konkursu będą wyrażali zgodę w formie oświadczenia woli, na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami), która będzie zamieszczona w treści a rejestrującego zgłoszenie udziału w Konkursie. Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród w Konkursie. Dane osobowe uczestników uzyskane w związku z uczestnictwem i dla celów urządzenia Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Konkursu. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator Konkursu. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie. 4. Osoby dokonujące zgłoszenia w Konkursie zgodnie z Regulaminem wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich danych przez Organizatora we wszystkich mediach, w szczególności w prasie, telewizji, Internecie. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Hala Koszyki" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie Hala Koszyki" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo