REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN ) Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem konkursu (Konkurs) oraz fundatorem nagród jest Spółka Rabbit Action Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Kierbedzia 4, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (odpis z KRS w załączeniu), NIP: , REGON: , reprezentowaną przez Roberta Nadratowskiego Członka Zarządu, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 2) Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o Grach i Zakładach Wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. z późniejszymi zmianami i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 3) Celem Konkursu jest popularyzacja wśród konsumentów Filmu Królewna Śnieżka. 4) Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Nadzoru (Komisja) w składzie trzech pracowników Organizatora. 5) Konkurs organizowany jest na zasadach podanych poniżej, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 6) Konkurs trwa w dniach od r. do r., z zastrzeżeniem, że ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie jest r. godz. 23:59. 7) Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Część II ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 1) Do uczestnictwa w Konkursie uprawniona jest każda osoba fizyczna (Uczestnik), która spełni wymogi niniejszego Regulaminu. 2) Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Konkurs jest przeznaczony dla dwóch osób: rodzica lub prawnego opiekuna oraz dziecka do lat 10. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora. 3) W Konkursie nie mogą brać udziału: członkowie władz, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1

2 4) Uczestnik musi posiadać aktywne przez cały czas trwania Konkursu konto oraz opcjonalnie numer telefonu kontaktowego. 5) Organizator ma prawo opublikowania w Serwisie i w mediach danych Uczestników w dowolnym momencie Konkursu i po jego zakończeniu. Część III ORGANIZACJA KONKURSU 1. Konkurs rozpocznie się w dniu r. i będzie trwać do dnia r. 1) konkurs Królewny Śnieżki jest organizowany we współpracy z siecią sklepów REAL oraz z Disneylandem 2) Regulamin Konkursu będzie umieszczony na stronie internetowej REAL (w zakładce konkursowej: 3) Aby wziąć udział w Konkursie należy wejść na stronę zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przesłać krótki film,, odpowiadając na pytanie: Jak bardzo podobał Ci się film: Królewna Śnieżka i dlaczego? w którym uczestnik podejmuje próbę przekonania jury konkursowego, że powinien otrzymać nagrodę przewidzianą w Konkursie (dalej Film ). Film nie może być dłuższy niż 1 minuta i powinien być zapisany w formacie: 4) Film należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: najpóźniej do dnia r. (do godz. 23:59). 5) W u należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego, jak również imię i nazwisko dziecka. 6) Film nie może naruszać dobrych obyczajów, praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych. 7) Nadesłane Filmy oceni jury w składzie trzech pracowników Organizatora 8) Zwycięży autor Filmu uznanego przez jury za najciekawszy, najbardziej oryginalny lub najbardziej zabawny. 9) Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1-5 powyżej, uczestnik potwierdza, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania Filmem w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu oraz wyraża zgodę na: a. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych swoich i dziecka, na potrzeby prowadzonego Konkursu oraz na potrzeby marketingowe związane z konkursem; b. warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, c. wykorzystywanie przez ORGANIZATORA swojego imienia i nazwiska oraz imienia i nazwiska dziecka, d. na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez ORGANIZATORA ze swojego wizerunku, danych biograficznych i wypowiedzi oraz wizerunku, danych biograficznych i wypowiedzi dziecka, utrwalonych w Filmie lub w innych okolicznościach związanych z udziałem w Konkursie, a w szczególności podczas wizyty w studio telewizyjnym oraz w czasie trwania wycieczki stanowiącej nagrodę w Konkursie, 2

3 e. korzystanie przez ORAGANIZATORA z Filmu (w całości lub we fragmentach), w sposób określony niniejszym Regulaminem, w zakresie pól eksploatacji wymienionych poniżej, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, promocją i reklamą Konkursu, Promocji Filmu. 10) W przypadku, gdyby Film miał cechy utworu, uczestnik udziela ORGANIATOROWI licencji wyłącznej na korzystanie z utworu, w tym również w celach reklamy i promocji. 11) Przesyłając Film uczestnik Konkursu potwierdza, że jest jego autorem oraz, że uzyskał zgodę osób przedstawionych w Filmie na wykorzystanie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić ORGANIZATORA od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z wykorzystaniem przez ORAGANIZATORA Filmu w sposób określony w Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez ORGANIZATORA roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez ORAGNIZATORA z Filmu w sposób określony Regulaminem, uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej. 12) Zezwolenia, o których mowa w ust. 8 oraz licencja, o której mowa w ust. 9 odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do: a. utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b. wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, c. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), d. publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, ipod, iphone itp.), e. wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu egzemplarzy, f. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., g. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub 3

4 technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 13) Zezwolenia i licencja, o których mowa w ust. 8 i 9 nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, to jest odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych państw. 14) Uczestnik będący zwycięzcą wyraża zgodę na filmowanie i utrwalanie wizerunku swojego i dziecka oraz wypowiedzi swoich i dziecka przez cały czas trwania wycieczki stanowiącej nagrodę w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez ORGANIZATORA materiału filmowego zrealizowanego w okolicznościach opisanych powyżej oraz utrwalonego w ten sposób wizerunku i wypowiedzi swoich i dziecka w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 15) We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje ORGANIZATOR. 2. Mechanizm konkursu: 1) warunkiem jest posiadanie rachunku z zakupów dokonanych w czasie trwania akcji w sieci sklepów Real (wymagane podesłanie mailem skanu rachunku z zakupów w sieci sklepów Real) 2) uczestnik konkursu ma za zadanie nagrać krótki film (czas trwania maksymalnie do 1 minuty), w którym on (dorosły lub dziecko lub oboje) odpowie na pytanie: Jak bardzo podobał Ci się film Królewna Śnieżka i dlaczego? )- 3) uczestnicy muszą wysłać na adres: link do Youtube.pl z nagranym przez siebie filmem z udziałem ich i/lub dziecka oraz ze skanem rachunku z zakupów w sieci sklepów Real. 4) wysłanie maila na powyższy adres mailowy z linkiem i skanem rachunku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 5) wysłanie tego maila jest równocześnie zgodą na wykorzystanie takiego filmu na Youtube do działań promocyjnych i marketingowych przy promocji filmu Królewna Śnieżka 6) Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi zastosować się do poniższej instrukcji:: W celu wgrania filmu na portal Youtube.pl należy: a) wejść na stronę: b) (dla posiadających już konto na Youtube) kliknąć na znajdujący się w prawym górnym logu przycisk Zaloguj się a następnie wpisać swój login i hasło po czym zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj się. W następnej kolejności należy nacisnąć przycisk Prześlij film znajdujący się w górnym pasku. Na ekranie monitora pojawi się nowa strona. Należy wybrać i kliknąć na niej przycisk: Wybierz plik z komputera. Na ekranie komputera 4

5 pojawi się nowe okno należy wówczas dwa razy kliknąć na znajdujący się na dysku komputera plik z filmem, który chcemy wgrać na Youtube. Od tego momentu plik zacznie się automatycznie wgrywać na stronę. Po zakończeniu przesyłania pojawi się na ekranie pojawi się link. Link ten należy skopiować i wkleić w treść odpowiedniego maila. c) (dla nieposiadających jeszcze konta na Youtube) kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Załóż konto. Na ekranie pojawi się Nowa strona należy wypełnić odpowiednimi danymi znajdujący się po prawej stronie panel zakładania konta i potwierdzić przyciskiem Następny krok i postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami podanymi na ekranie. Po założeniu konta należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie powyżej (dla posiadających już konto na Youtube). Część IV NAGRODY 1) Dla celów Konkursu fundator przeznaczył nagrodę nagrodę w postaci jednego dwuosobowego wyjazdu do Disneylandu w terminie maja 2012 roku. Nagroda obejmuje w odniesieniu do każdego z uczestnika wyjazdu: a. Przelot na trasie Warszawa Paryż Warszawa b. Dwa noclegi ze śniadaniem w hotelu Disney s Newport Bay Club. c. 3- dniowy bilet do 2 parków d. Bezpłatne przejazdy z hotelu do parku 2) Dokładny wykaz planu wyjazdu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3) Wartość nagrody brutto: ok ,00 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych brutto). 4) Nagroda nie podlega wymianie na inną lub ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 5) W przypadku gdy laureatem jest osoba niepełnoletnia, nagroda zostanie wydana jej przedstawicielowi ustawowemu. 6) Prawo do nagrody nie może być przeniesione przez laureatów Konkursu na osoby trzecie. 7) O dalszym przeznaczeniu nagrody nieprzyznanej i/lub nieodebranej decyduje Organizator. 8) Organizator może ufundować dodatkowe nagrody. 9) Laaureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub pisemnie. Część V PRZYZNAWANIE NAGRÓD 1) Najpóźniej do dnia informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie umieszczona przez Organizatora w zakładce Konkurs w profilu organizatora w serwisie Facebook 5

6 2) O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością , wysłaną pod podany przy rejestracji adres . Organizator dołoży starań, aby powiadomić Uczestnika o wygranej. 3) Odbiór nagrody następuje, po okazaniu dowodu tożsamości Uczestnika. 4) W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w dowodzie tożsamości a danymi zarejestrowanymi przez Uczestnika w Konkursie, Organizator ma prawo odmowy wydania nagrody. 5) Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania zapytania o imię i nazwisko uczestnika na adres mailowy podany w rejestracji jeśli dane, którymi posługuje się Uczestnik w Konkursie nie są jego imieniem i nazwiskiem. Uczestnik jest zobowiązany udzielić takiej informacji poprzez wysłanie maila zwrotnego zawierającego dane tożsame z danymi w jego dowodzie tożsamości, którego okazanie jest warunkiem niezbędnym odbioru nagrody. 6) Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Sondy obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, którego uiszczenie Realizatorowi w terminie 5 dni od dnia powiadomienia przez Realizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. 7) Realizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku. 8) Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Realizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej, o ile laureat uiści należny podatek zgodnie z postanowieniami pkt 6. Regulaminu. W przypadku nie uiszczenia podatku przez laureata prawo do otrzymania nagrody wygasa. 9) W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa. 10) Realizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani odwrotnie. 11) Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 12) W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie itp.), Laureaci nie są uprawnieni do odstąpienia lub zbycia nagrody osobom trzecim. W przypadku odstąpienia lub zbycia takiej nagrody osobie trzeciej: 13) Realizator nie gwarantuje możliwości realizacji nagrody przez takie osoby trzecie oraz 14) Realizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody. Część VI REKLAMACJE 1) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 2) Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres Organizatora: RABBIT ACTION SP. ZO.O warszawa, ul. Kierbedzia 4,, z dopiskiem Konkurs Królewna Śnieżka 6

7 3) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich potwierdzonego otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. Część VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Organizator ma prawo opublikowania w zakładce Konkurs danych zwycięzców Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, miasto zamieszkania 2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi kurierskie lub za działalność osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie serwisu YOUTUBE wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności za brak dostępu do sieci Internet, zakłóceń w działaniu sieci szkieletowej oraz niemożność połączenia się z serwisem lub jego częścią 3) Wszystkie wiadomości wysłane przez serwer pocztowy uznaje się za dostarczone. 4) Organizator dołoży starań, aby uczestnictwo w Konkursie było możliwe dla wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednakże ani nie odpowiada za możliwość i efektywność uczestnictwa w Konkursie przy ich użyciu. 5) Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Część VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu Konkursu. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora w związku z Konkursem jest ograniczona do wartości przyznanej nagrody. 7

8 Załącznik nr 1 do KONKURSU Program Imprezy Dzień 1, , Piątek 05:30 Spotkanie na lotnisku w Warszawie przy prywatnym stanowisku oznakowanym logo Monolith Film 07:05 Wylot z Warszawy 09:30 Przylot do Paryża 10:15 Przejazd z asystą polskojęzyczną do hotelu Disney s Newport Bay Club Doba hotelowa od godziny 15:00 Bezpłatne przejazdy z hotelu do parku w ramach noclegu Czas wolny na zabawę w Disneyland lub Walt Disney Studios Dzień 2, , Sobota 7:30 Śniadanie w hotelu 8:00 Extra Magic Hours- opcja korzystania z atrakcji parku przed oficjalnymi godzinami otwarcia Czas wolny na zabawę w Disneyland lub Walt Disney Studios Dzień 3, , Niedziela 7:30 Śniadanie w hotelu 8:00 Extra Magic Hours- opcja korzystania z atrakcji parku przed oficjalnymi godzinami otwarcia Czas wolny na zabawę w Disneyland lub Walt Disney Studios 16:30 Przejazd na lotnisko 19:00 Wylot z Paryża 21:15 Przylot do Warszawy 8

9 9

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem 07.02.2014 r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo