UMOWA O WYKONANIE SERWISU WWW z przeniesieniem praw autorskich Umowa zostaje zawarta w dniu XX.XX.XXX roku w Płocku, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WYKONANIE SERWISU WWW z przeniesieniem praw autorskich Umowa zostaje zawarta w dniu XX.XX.XXX roku w Płocku, pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA O WYKONANIE SERWISU WWW z przeniesieniem praw autorskich Umowa zostaje zawarta w dniu XX.XX.XXX roku w Płocku, pomiędzy: Imię i Nazwisko ul ulica 00, Miasto PESEL nr dowodu osobistego, NIP, REGON, KRS Reprezentowane przez Imię Nazwisko Stanowisko w Firmie Marcinem Gerwatowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą InfraCOM Marcin Gerwatowski, z siedzibą ul Norbertańska 19, Płock, o nr NIP zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Właściciela Marcina Gerwatowskiego o następującej treści: Definicje 1 Używane w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają: 1. serwis WWW zbiór stron WWW i mechanizmów interaktywnych wykonywanych dla Zamawiającego, połączonych ze sobą za pomocą odnośników Internetowych w jedną, spójną całość, wykonywanych przez Wykonawcę dla Zamawiającego, odpowiadającą warunkom określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. projekt plan struktury i zasad nawigacji w obrębie serwisu WWW, szablony graficzne wykorzystywane przy tworzeniu stron WWW, główna gotowa strona serwisu i opis funkcjonowania mechanizmów interaktywnych. 3. InfraCMS - aplikacja instalowana na serwerze hostingowym, obsługiwana poprzez przeglądarkę Internetową, służąca do zarządzania treścią serwisu WWW zwana w dalszej części umowy InfraCMS. 4. Inna pozycja 5. Jeszcze inna pozycja Przedmiot Umowy 2 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę serwisu Internetowego (dalej dzieło) obsługiwanego przez system InfraCMS dla Zamawiającego w następującym zakresie: a) indywidualny projekt serwisu z przeniesieniem praw autorskich w ramach wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 1 na Zamawiającego b) wykonanie funkcjonalności serwisu WWW zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Zamawiającego c) wdrożenie treści do 5 podstawowych podstron serwisu WWW 3. Obie strony niniejszej Umowy wyznaczą koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz właściwy przepływ informacji między stronami przy tworzeniu serwisu. Obie strony upoważniają koordynatorów do podpisywania pism dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że zawarte w tych pismach oświadczenia koordynatora Zamawiającego są skuteczne po ich pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego. Nazwiska, dane kontaktowe koordynatorów wyznaczonych przez strony określone są w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 4. Każda ze stron ma prawo do zmiany osób wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony na 7 dni przed dokonaniem zmiany. Strona 1 z 5

2 Realizacja Umowy 3 1. Realizacja przedmiotu Umowy będzie się odbywała zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, 2. Ze względu na innowacyjny charakter prac przyjmuje się, że harmonogram jest wyłącznie przybliżonym terminem wykonania dzieła i całościowy czas realizacji dzieła może ulec wydłużeniu, nie więcej niż dwa tygodnie. 3. W przypadku gdyby zamówienie miało nie zostać ukończone w czasie dłuższym o 20% niż przyjęty harmonogram, Zamawiający zostanie o tym poinformowany nie później niż 7 dni przed zakładanym w harmonogramie terminem ukończenia prac, 4. Koordynator Zamawiającego ma prawo do przesłania koordynatorowi Wykonawcy listy uwag i poprawek do zrealizowanego etapu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o tym, że dany etap został zakończony. Wykonawca po zakończeniu każdego etapu ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. 5. Po otrzymaniu listy uwag i poprawek Wykonawca poinformuje Zamawiającego o czasie potrzebnym do wprowadzenia poprawek, nie dłuższym niż 7 dni oraz wprowadzi odpowiednie poprawki, jeśli mieszczą się one w zakresie specyfikacji serwisu oraz technicznych możliwościach systemu InfraCMS, 6. Po zakończeniu każdego etapu Wykonawca zintegruje go z wcześniej zrealizowanymi częściami serwisu. 7. Po wykonaniu całości prac składających się na przedmiot niniejszej Umowy określony w par. 2 ust. 1 Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy. 8. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 644 kc. Wykonawcy w takim przypadku będzie przysługiwało wynagrodzenie odpowiednie do nakładów pracy wykonanej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub części w okresie 60 dni kalendarzowych od upływu tego terminu, bez wyznaczania dodatkowych terminów. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1 umowy. 9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszej Umowy, Zamawiający może zamiast odstąpienia od Umowy i żądania zapłaty kary umownej określonej w ust. 10 żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Cena i Warunki Płatności 4 1. Za wykonanie przez Wykonawcę serwisu WWW. Zamawiający zapłaci cenę 0000,00 zł netto - słownie: złotych netto 00/ Cena zostanie powiększona o należne 23% podatku VAT. 3. Przed przystąpieniem do realizacji dzieła Zamawiający zobowiązuje się wpłacić 30% ceny na konto Wykonawcy w formie zadatku powiększoną o 23% podatku VAT. 4. Płatności należy realizować na numer konta Wykonawcy: Nazwa Banku Zadatek zostanie zapłacony w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. 6. Pozostała część kwoty zostanie uregulowana na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy. 7. Jeśli w okresie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru, Zamawiający nie złoży listy poprawek, będzie to jednoznaczne z akceptacją całości prac przeprowadzonych przy tworzeniu serwisu. 8. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymanie Faktury VAT drogą elektroniczną w formacie dokumentu PDF. 8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT. Strona 2 z 5

3 Gwarancja 5 Wykonawca gwarantuje, że: 1. Serwisy WWW będące przedmiotem umowy zostaną wykonane na najwyższym poziomie wynikającym z zawodowego prowadzenia powyższej działalności. 2. Serwis wizualnie i funkcjonalnie dostosowany będzie do rozdzielczości 1024x768. Charakteryzować się będzie poprawną pracą pod przeglądarkami obsługującymi standardy W3C. Usuwanie usterek 6 1. Wykonawca udziela dwunastu (12) miesięcy gwarancji na serwis www i mechanizmy interaktywne licząc od dnia uruchomienia serwisu na serwerze hostingowym klienta. 2. Przez wady serwisu rozumie się: a. błędne lub brak linkowania elementów interaktywnych b. w przypadku stron WWW wygląd strony niezgodny z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym. 3. Maksymalny czas potrzebny na usunięcie wady wyniesie 7 dni roboczych. 4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad serwisu w okresie sześciu miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru serwisu lub dnia instalacji serwisu na serwerze hostingowym Zamawiającego. 5. Wszelkie uwagi Zamawiającego odnośnie złego funkcjonowania serwisu powinny być zgłaszane bezpośrednio Wykonawcy poprzez 6. Wykonawca odpowiada prawnie za użytkowanie elementów graficznych i informatycznych wykorzystanych przy tworzeniu serwisu, chyba że elementy te dostarczył Zamawiający wraz z pozostałymi materiałami. 7. Wykonawca oświadcza, że w ramach wykonania dzieła nie będzie wykorzystywał praw autorskich podmiotów trzecich, do których wykorzystania nie jest uprawniony i ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich tych podmiotów. Siła wyższa 7 1. Żadna ze stron niniejszej Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia siły wyższej. 2. Za okoliczności siły wyższej uważa się wystąpienie takich nadzwyczajnych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie lub należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i które są niezależne od podjęcia wszystkich niezbędnych działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści. W szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi, pożar lub powódź, strajk pracowników, awarię lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej, wiążące decyzje władz administracyjnych, władz ustawodawczych i sądowniczych. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej strona nią dotknięta jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o tym fakcie, jeżeli jest to możliwe. 4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pomimo wystąpienia siły wyższej. Postanowienia końcowe 8 1.Wykonawca oświadcza, że Dzieło (zostało wykonane osobiście i przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe). a) W ramach umówionej ceny określonej w par. 4 niniejszej Umowy Wykonawca, z chwilą wykonania przedmiotu umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dzieła we wszelkich formach i zakresach Strona 3 z 5

4 eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji: publikowania w Internecie w ramach serwisu WWW b) wprowadzania do pamięci komputera c) publicznego odtwarzania w ramach serwisu WWW d) wykorzystania całości lub części serwisu internetowego do celów reklamowych i innych form publikacji. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawa autorskie do projektu graficznego i banerów wykonanych na potrzeby serwisu w tym do publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL), na powyższych polach eksploatacji. 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu do systemu InfraCMS lub wyłączenia funkcjonalności serwisu w przypadku nie uregulowania pełnej należności w terminie 30 dni od podpisania protokołu odbioru serwisu lub uruchomienia serwisu na serwerze hostingowym klienta. 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia aktywnego linku w stopce serwisu w postaci Wykonane przez InfraCom z przekierowaniem do własnych stron. 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat funkcjonowania serwisu osobom trzecim w tym informacji o użytej technologii oraz jej zastosowaniu, chyba, ze żądanie takie będzie pochodziło od uprawnionej jednostki bądź organu władzy. 6. Wykonawca może umieścić informację takie jak nazwa serwisu, opis firmy zamawiającego, oraz nazwę użytego systemu CMS z aktywnym linkiem do strony Zamawiającego na swojej stronie WWW w dziale portfolio. 7. W razie konieczności przeprowadzenia w ramach serwisu dodatkowych prac przez Wykonawcę poza wyszczególnionych w Załączniku nr 1, które są wystarczające i niezbędne do właściwego utworzenia i funkcjonowania serwisu, strony zobowiązują się do wspólnego ustalenia zasad wynagrodzenia za dodatkowe prace. 8. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie wynikłe na gruncie powyższej umowy spory przede wszystkim na drodze polubownej. W przypadku gdy nie okaże się to możliwe spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania materiałów potrzebnych do wykonania serwisu. 10. W sprawach nie objętych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 11. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki. Załącznik nr 1 Specyfikacja serwisu www - informacje techniczne:. Załącznik nr 2 - koordynatorzy odpowiedzialni za przebieg wykonania umowy oraz przepływu informacji. Załącznik nr 3 harmonogram prac 12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i Zamawiającego Wykonawca Zamawiający Strona 4 z 5

5 Załącznik nr 1 Specyfikacja serwisu www - informacje techniczne: budowa serwisu oparta będzie o technologię XHTML CSS PHP 5.x + mysql 5.x standard kodowania polskich znaków uft-8, serwis wizualnie i funkcjonalnie dostosowany będzie do rozdzielczości 1024x768. Charakteryzować się będzie poprawną pracą pod przeglądarkami obsługującymi standardy W3C (Internet Explorer 10.x, 11.x, Mozilla Firefox 34.x, 35.x, ). Załącznik nr 2 Koordynatorzy projektu odpowiedzialni za przebieg wykonania umowy oraz przepływ informacji: ze strony Wykonawcy: Tomasz Wysocki, tel; ze strony Zamawiającego: Imię Nazwisko, XXX Załącznik nr 3 Wdrożenie funkcjonalności serwisu przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem: 1. Przekazanie kompletu materiałów gotowych do zamieszczenia na stronie do 7 dni, 2. Prezentacja wersji graficznej z wprowadzonymi treściami. do 3 tygodnie, 3. Wdrożenie serwisu na serwer klienta 3 dni robocze, 4. Za dzień rozpoczęcia prac wdrożeniowych przyjmuje się dzień akceptacji projektu graficznego. Dzień roboczy jak w normalnym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku Wykonawca Zamawiający Strona 5 z 5

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy Istotne postanowienia UMOWY NR na wdrożenie oprogramowania Umowa zostaje zawarta w dniu...r w Poznaniu pomiędzy: Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Warszawa, dnia 20.10.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców )

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Spis treści wersja: 20150201 1 Oświadczenia Stron... 4 2 Przedmiot... 5 3 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo