REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN 1 DEFINICJE yte w niniejszym regulaminie sformu owania maj nast puj ce znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizator Jake Vision Sp. z o.o. (ul. Europejska 14E, Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS: , dla której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia XIII Gospodarczy KRS, (dalej jako Organizator ). 3. Konkurs konkurs przeprowadzony przez Organizatora na zasadach okre lonych w Regulaminie. Konkurs organizowany jest w okresie od 1 czerwca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku. Na Konkurs sk adaj si wszystkie dzia ania Uczestników w miejscu zorganizowanym przez Organizatora i w czasie przez niego wskazanym. 4. Uczestnik osoba fizyczna bior ca udzia w Konkursie i Audycji poprzez wykonanie czynno ci okre lonych w Regulaminie. 5. Dane osobowe za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje dotycz ce zidentyfikowanej lub mo liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 6. Audycja program telewizyjny pod tytu em Shopping Queen, emitowany na kanale Nadawcy do nieograniczonej liczby odbiorców, stanowi cy utwór audiowizualny sk adaj cy si z wyselekcjonowanych fragmentów Konkursu, zmontowanych przez Organizatora. 7. Casting stanowi pierwszy etap Konkursu, w którym bior udzia osoby wy onione w drodze procedury okre lonej w 3 Regulaminu, to jest w drodze przes ucha kandydatów na Uczestników Konkursu organizowanych przez Organizatora w okre lonym miejscu i czasie. 8. Okres Gotowo ci okres czasu trwaj cy od pierwszego dnia Castingu, o którym mowa w 5 pkt I, do ostatniego dnia nagrania odcinka, którego bohaterem jest Uczestnik. W tym okresie Uczestnik powinien pozostawa w gotowo ci do wzi cia udzia u w Konkursie w miejscu, czasie i w sposób okre lony przez Organizatora. Uczestnik jest zobowi zany do stawienia si w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. W Okresie Gotowo ci Uczestnik zobowi zany jest do sta ego posiadania przy sobie w czonego, dzia aj cego telefonu komórkowego o numerze wskazanym Organizatorowi jako telefon kontaktowy oraz odbierania po cze od przedstawicieli Organizatora. 9. Nadawca - Telewizja Polsat Sp. z o.o. (ul. Ostrobramska 77, Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS: , dla której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia XIII Gospodarczy KRS, nadawca kana u Polsat Cafe, na którym pierwotnie zostanie wyemitowana Audycja. 10. Materia y - zdj cia, osobisty materia filmowy i/lub jakiekolwiek inne materia y osobiste Uczestnika przekazane Organizatorowi na zasadach okre lonych w Regulaminie 2 UCZESTNICY 1. W Konkursie mo e wzi udzia wy cznie osoba fizyczna, która spe nia cznie wszystkie poni sze warunki: 1. jest pe noletnia, 2. posiada pe zdolno do czynno ci prawnych, 3. posiada sta e miejsce zamieszkania w Polsce lub posiada polskie obywatelstwo, 4. spe nia inne warunki okre lone w Regulaminie, w szczególno ci wynikaj ce z 2 ust. 2. i ust. 3. oraz 3 ust. 2 Regulaminu. 2. W Konkursie nie mog bra udzia u pracownicy i wspó pracownicy Organizatora ani Nadawcy(niezale nie od formy wspó pracy) oraz ich ma onkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do trzeciego stopnia i powinowaci boczni do

2 drugiego stopnia, jak równie osoby pozostaj ce w szczególnie bliskim stosunku osobistym z pracownikami lub wspó pracownikami Organizatora lub Nadawcy. 3. W Konkursie nie mog bra udzia u osoby, w stosunku do których toczy si jakiekolwiek post powanie karne. 4. Przyst pienie do Konkursu poprzez wykonanie czynno ci, o których mowa w 3 Regulaminu, oznacza, e Uczestnik: 1. akceptuje warunki Regulaminu i zobowi zuje si do ich przestrzegania, 2. wyra a zgod na nieodp atne uczestnictwo w Konkursie i Audycji w zakresie okre lonym w Regulaminie oraz w dzia aniach marketingowych i promocyjnych wed ug wskazania Organizatora w trakcie produkcji i emisji Audycji oraz po jej zako czeniu, 3. wyra a nieodwo aln zgod na nieodp atne, wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, g osu i wypowiedzi w ca ci lub w wybranych fragmentach, utrwalonych w okresie trwania Konkursu, które b wykorzystywane w szczególno ci na potrzeby produkcji i emisji Audycji, reklamy oraz promocji programu Shopping Queen w ro nych rodkach publicznego przekazu i w ró nych formach nadania (w tym za pomoc no nika lub bezpo rednio na ywo) z poszanowaniem dóbr osobistych Uczestnika; Uczestnik upowa nia Organizatora do przeniesienia zgody na wykorzystywanie wizerunku, g osu i wypowiedzi na inne podmioty w zakresie okre lonym powy ej; Uczestnik zobowi zuje si, i nie cofnie zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, nawet w przypadku niezakwalifikowania si Uczestnika do dalszego etapu Konkursu, otrzymania negatywnej oceny, emocjonalnej reakcji na zadanie konkursowe oraz na skutek innych sytuacji, które nie b odzwierciedla y oczekiwa Uczestnika. W przypadku bezprawnego cofni cia zgody na wykorzystywanie wizerunku, g osu i wypowiedzi, Uczestnik b dzie zobowi zany do naprawienia szkody powsta ej w maj tku Organizatora w zwi zku ze swym o wiadczeniem, która b dzie obejmowa a w szczególno ci: koszt dokonanych nagra z udzia em Uczestnika, koszt nowych nagra, potrzeb ponownego monta u utworu powsta ego z jego udzia em oraz inne szkody poniesione przez Organizatora na skutek cofni cia zgody. 4. upowa nia nieodwo alnie Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich w przypadku powstania w trakcie realizacji Konkursu i produkcji Audycji utworu oraz co do swych artystycznych wykona, to jest do: okre lenia tre ci i formy Audycji, sposobu i tre ci wykorzystywanego utworu i artystycznego wykonania, decydowania o pierwszym udost pnieniu utworu i artystycznego wykonania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu i artystycznego wykonania, sposobie oznaczenia Uczestnika; Organizator zobowi zuje si do wykonywania upowa nienia z poszanowaniem dóbr osobistych Uczestnika; Uczestnik upowa nia Organizatora do przeniesienia upowa nienia do wykonywania osobistych praw autorskich na inne podmioty; 5. przenosi nieodp atnie na rzecz Organizatora wszelkie maj tkowe prawa autorskie i prawa zale ne co do wszelkich utworów i artystycznych wykona, powsta ych i utrwalonych w trakcie realizacji Konkursu i produkcji Audycji, które b wykorzystywane w szczególno ci na potrzeby produkcji i emisji Audycji, reklamy oraz promocji programu Shopping Queen w ro nych rodkach publicznego przekazu i w ró nych formach nadania. 6. akceptuje, e Uczestnik nie mo e w jakikolwiek sposób reklamowa lub promowa w trakcie wyst pu w Audycji i Konkursie jakichkolwiek towarów, us ug i/lub podmiotów, które nie zosta y dostarczone przez Organizatora. 7. akceptuje, i w trakcie trwania Audycji i Konkursu Uczestnik nie mo e wyg asza wypowiedzi nie zwi zanych z Konkursem lub Audycj ani u ywa ów wulgarnych lub obra liwych oraz musi powstrzymywa si od wypowiedzi, które mog narusza prawa osób trzecich.

3 5. Zezwolenie, o którym mowa w 2 ust. 5 lit b), c) i d) oraz przeniesienie praw, o którym mowa w 2 ust. 5 lit e) odnosi si do wszystkich znanych pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególno ci do: 1. utrwalania i/lub zwielokrotniania jak kolwiek technik (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek no niku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na ta mie magnetycznej, cyfrowo, 2. wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pami ci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 3. publicznego udost pniania w taki sposób, aby ka dy móg mie dost p do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udost pnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odp atnych lub nieodp atnych, w szczególno ci video on demand, pay-per-view, dost pnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a tak e w ramach dowolnych us ug telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urz dze (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przeno nych, a tak e przekazów z wykorzystaniem wszelkich dost pnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomoc telekomunikacyjnych sieci przesy u danych), 4. publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomoc dowolnych urz dze analogowych i/lub cyfrowych posiadaj cych w szczególno ci funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, ipod, iphone itp.), 5. wystawiania, wy wietlania, u yczania i/lub najmu egzemplarzy Audycji lub fragmentów Audycji, 6. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odp atne lub nieodp atne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stacj naziemn i/lub za po rednictwem satelity m.in. za po rednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, po cze telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 7. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 8. odp atne lub nieodp atne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za po rednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, po cze telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 6. Zezwolenie i przeniesienie praw, o których mowa w 2 ust. 5 i 6 nie s ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, to jest odnosz si zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych pa stw. 7. W przypadku dostarczenia przez Uczestnika Organizatorowi Materia ów tj jakichkolwiek zdj, osobistego materia u filmowego i/lub jakichkolwiek innych materia ów osobistych w tym tak e na wniosek Organizatora; Uczestnik przyznaje Organizatorowi niewy czne prawo do u ywania takich Materia ów w Audycji (w ka dym przypadku, w którym Organizator uzna to za stosowne) i korzystania z materia ów, bez ograniczenia czasowego o raz terytorialnego i bez odp atno ci. Uczestnik potwierdza, e zezwala, na w czenie takich Materia ów do Audycji we wszystkich mediach bez ogranicze czasowych, w szczególno ci poprzez eksploatacj Materia ów w Audycji na polach eksploatacji wskazanych w 2 ust. 6 a w szczególno ci w zakresie publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami ci komputera i rozpowszechniania sieci (np. Internet), udzia u dzie ach audiowizualnych zapowiadaj cych i reklamuj cych Audycj, oraz e uzyska zgod

4 osób trzecich wyst puj cych w Materia ach na takie wykorzystanie Materia ów. W przypadku, gdy Uczestnik nie b dzie mia takiej zgody osób trzecich, zobowi zuje si powiadomi o tym fakcie Organizatora w czasie prezentacji takich Materia ów. Organizator b dzie dok ada wszelkich stara, aby zapewni, e Materia y zostan zwrócone Uczestnikowi. W zakresie wskazanym wy ej Uczestnik ponosi pe odpowiedzialno wobec osób trzecich. 3 ZG OSZENIA DO KONKURSU 1. Aby wzi udzia w Audycji i Konkursie nale y dokona zg oszenia w trybie osobistego stawiennictwa w jednym z obiektów centrów handlowych M1 w terminach: 1. w dniu 14 czerwca 2014 r. w godzinach w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 96 w Czeladzi, ul. B dzi ska 80 w Markach, ul. Józefa Pi sudskiego 1 w Krakowie, al. Pokoju 67 w Zabrzu, ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 2. w dniu 15 czerwca 2014 r. w godzinach w odzi, ul. Brzezi ska 27/29 w Poznaniu, ul. Szwajcarska 14 w Radomiu, al. Grzecznarowskiego w dniu 21 czerwca 2014 r. w godzinach w Cz stochowie, ul. Kisielewskiego 8/16 1. lub/i online, za po rednictwem poczty elektronicznej Organizatora. W tym celu nale y przes do Organizatora (na adres: dost pn na stronie ankiet wraz z wszelkimi innymi wskazanymi za cznikami. Zg oszenia online mo na dokona najpó niej do ostatniego dnia, w którym odbywa si przyjmowanie zg osze do Konkursu i Audycji. 2. Ka da z osób zakwalifikowanych do udzia u w etapie pierwszym Audycji i Konkursu Casting (opisany w 5 ust. I niniejszego Regulaminu) musi przedstawi Organizatorowi nast puj ce dokumenty, dost pne w dniu przes uchania podczas Castingu: 1. wiadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku osoby zg aszaj cej si, 2. wiadczenie zg aszaj cego, e zapozna si z Regulaminem, akceptuje jego warunki i spe nia wszystkie wymogi dla Uczestnika Audycji i Konkursu, 3. wiadczenie o zachowaniu poufno ci, 4. wiadczenie zg aszaj cego o braku jakichkolwiek zobowi za reklamowych. 3. Dokumenty, o których mowa w 3 i 4 ust.2 od a) do d) musz by wype nione pismem drukowanym oraz imiennie, czytelnie podpisane.

5 4. Organizator zastrzega, i spo ród osób zg aszaj cych si do udzia u w Konkursie dokona wyboru potencjalnych Uczestników Konkursu i osób, które zostan zaprezentowane w Audycji jako Uczestnicy lub w innym charakterze. 5. Podstawowymi kryteriami wyboru Uczestników, którymi kieruje si Organizator s : poprawno wype nionego formularza zg oszeniowego, poprawny termin zg oszenia, zgodno danych zg aszaj cej si osoby z wymaganiami Konkursu zapisanymi w Regulaminie. Kryteriami wp ywaj cymi na wybór Uczestnika s : atrakcyjno odpowiedzi zg aszaj cego si na zadane pytania oraz atrakcyjno przes anych Materia ów. Z wybranymi w ten sposób potencjalnymi Uczestnikami b si kontaktowa przedstawiciele Organizatora, w celu uzgodnienia mo liwo ci i warunków ich ewentualnego dalszego udzia u w Konkursie i Audycji. 6. Przes anie zg oszenia w trybie wskazanym w Regulaminie nie daje osobie zg aszaj cej jakiejkolwiek gwarancji wzi cia udzia u w Audycji i Konkursie. Organizator zastrzega, e mo e nie udzieli osobie zg aszaj cej si adnej odpowiedzi na przes ane zg oszenie. Oznacza to, e Organizator nie jest zainteresowany podj ciem z osob zg aszaj si rozmów na temat mo liwo ci i warunków udzia u w Audycji i Konkursie. 7. Wybranie przez Organizatora zg aszaj cej si osoby, czy podj cie lub prowadzenie rozmów na temat mo liwo ci i warunków udzia u w Audycji i Konkursie równie nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez osob zg aszaj si jakiegokolwiek prawa do domagania si udzia u w Audycji i Konkursie. 8. Organizator, spo ród zg aszaj cych si osób, mo e dokona wyboru osób, które mog y wzi udzia w Audycji i Konkursie pod pewnymi warunkami, na przyk ad w zwi zku z chorob, wycofaniem si lub dyskwalifikacj innego Uczestnika z rywalizacji w Konkursie. 4 OBOWI ZKI UCZESTNIKÓW 1. Bior c pod uwag charakter i za enia merytoryczne Audycji i Konkursu oraz szczególne predyspozycje osób, które maj w nich uczestniczy, jedyn okoliczno ci potwierdzaj wybór zg aszaj cego jako Uczestnika Audycji i Konkursu jest odr bna umowa, któr osoba zg aszaj ca si zawiera z Organizatorem. Umowa ta w sposób szczegó owy reguluje prawa i obowi zki stron zwi zane z realizacj i udzia em w Audycji i Konkursie. Do czasu zawarcia takiej umowy w formie pisemnej osoba zg aszaj ca si nie uzyskuje jakichkolwiek uprawnie zwi zanych z udzia em w Audycji i Konkursie. 2. Uczestnicy akceptuj, e w trakcie Audycji i Konkursu ich rola i charakter udzia u w Audycji b okre lone przez Organizatora. Organizator wyznacza daty i godziny zdj i nagra, a tak e okre la ich form. 3. W Okresie Gotowo ci Uczestnicy zobowi zuj si do ci ego posiadania przy sobie czonego telefonu komórkowego, odbierania po cze i pozostawania w bie cym kontakcie z Organizatorem. 4. Uczestnicy przyjmuj do wiadomo ci i akceptuj fakt, e znaczna cz ich udzia u w Konkursie stanowi element Audycji. W zwi zku z tym Uczestnicy zobowi zuj si w Okresie Gotowo ci do wykonywania zalece i wskazówek przedstawicieli Organizatora odnosz cych si do przebiegu Konkursu i realizacji Audycji. W szczególno ci Uczestnicy zobowi zuj si do: 1. umo liwienia wykonania im zdj, 2. stawiania si w porach wskazanych przez Organizatora w miejsca, w których odbywa si b etapy Konkursu, 3. wykonywania zada konkursowych zleconych przez Organizatora, 4. brania aktywnego udzia u w przedsi wzi ciach towarzysz cych Audycji i Konkursowi, na przyk ad w przedsi wzi ciach promuj cych Audycj, Konkurs, Nadawc lub jego towary lub us ugi.

6 5. Uczestnicy s zobowi zani do zg oszenia Organizatorowi wszelkich przeciwwskaza do udzia u w Audycji i Konkursie jeszcze przed przyst pieniem do Konkursu, w tym w szczególno ci przeciwwskaza o charakterze zdrowotnym. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udzia u w Audycji i Konkursie w przypadku: 1. w którym taki udzia móg by stwarza niebezpiecze stwo dla zdrowia Uczestnika lub innych osób, ewentualnie ryzyko nara enia na szkod maj tkow lub niemaj tkow Uczestnika lub innych osób, 2. niewykonywania zalece i wskazówek Organizatora i jego przedstawicieli, 3. nieprzestrzegania terminów okre lonych w ustalonym przez Organizatora harmonogramie realizacji Audycji, 4. amania zasad poufno ci obowi zuj cych Uczestnika, 5. amania regulaminu programu Shopping Queen, 6. stwierdzenia nieprawdy w o wiadczeniach przed onych Organizatorowi przed przyst pieniem do Konkursu i Audycji. 7. Uczestnik zobowi zuje si, i podczas realizacji Audycji i Konkursu nie b dzie fotografowa ani rejestrowa pracy ekipy realizacyjnej, innych Uczestników - na jakichkolwiek urz dzeniach rejestruj cych obraz i/lub d wi k. 8. Uczestnicy, podczas ca ego czasu trwania realizacji i emisji Audycji oraz trwania Konkursu nie mog kontaktowa si z pras i wszelkimi innymi mediami oraz maj obowi zek zachowania ca kowitej poufno ci wszelkich informacji uzyskanych b zdobytych w zwi zku i przy okazji udzia u w Konkursie, w tym w szczególno ci informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, personalnych, a tak e pomys ów i koncepcji Audycji i jej promocji jak równie informacji o przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji oraz informacji o zadaniach wykonywanych w Audycji, o Uczestnikach, o Uczestnikach odpadaj cych w poszczególnych etapach Konkursu i Audycji, o zwyci zcy odcinka, etc. 9. Uczestnicy nie mog komentowa przebiegu Konkursu i Audycji za po rednictwem mediów elektronicznych, w szczególno ci na forach, blogach i wszelkiego rodzaju tzw. portalach spo eczno ciowych. 10. Wszystkie wywiady, jakich udzielaj Uczestnicy musz by autoryzowane przez Organizatora a do ko ca premierowej emisji ostatniego odcinka Audycji. 5 PRZEBIEG KONKURSU I. Etap pierwszy CASTING 1. Do pierwszego etapu Konkursu (Castingi) Organizator zaprasza osoby wy onione w trybie wskazanym w 3 Regulaminu. 2. Aby mie mo liwo wst pu do studia, w którym odbywa si b nagrania Konkursu i Audycji - Uczestnik zobowi zany jest do podpisania dokumentu o zachowaniu poufno ci. 3. W ramach Castingów organizuje si kilkudniowe przes uchania (odpowiadaj ce liczbie wy onionych osób), w trakcie których komisje oceniaj prezentacje Uczestników. 4. Na tym etapie dzia ania Uczestników ocenia komisja z ona z przedstawicieli Organizatora i Przedstawiciela Nadawcy. Komisja ocenia tzw. predyspozycje medialne Uczestnika do wzi cia udzia u w dalszym etapie Konkursu i Audycji, tj. mi dzy innymi umiej tno zaprezentowania si przed kamer i odporno fizyczn i psychiczn na stres spowodowany udzia em w przedsi wzi ciu, rejestrowanym za pomoc kamer. 5. Uczestnicy musz si zaprezentowa jako osoby otwarte, atrakcyjne i pewne siebie. 6. Po zako czonej prezentacji medialnej przed komisj, Uczestnik mo e zosta poproszony przez Organizatora o udzia w dodatkowych dogrywkach zdj w studio.

7 7. Organizator nie zapewnia zg aszaj cym si Uczestnikom Castingu zwrotu kosztów podró y, ani adnych innych kosztów zwi zanych ze zg oszeniem si na Castingi. 8. Uczestnicy Castingów maj zakaz rejestrowania za pomoc urz dze utrwalaj cych obraz i / lub d wi k cz onków Komisji. 9. Spo ród Uczestników bior cych udzia w Castingach komisja wy ania grup 4 (s ownie: pi ciu) kobiet do ka dego odcinka (liczba wy onionych osób b dzie zale a od planowanej liczby odcinków), które Organizator zaprasza do udzia u w kolejnym etapie w Konkursie i Audycji zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 3 niniejszego paragrafu. 10. Pocz wszy od pierwszego etapu Konkursu, a do ko ca trwania Konkursu i Audycji aktywno Uczestników jest rejestrowana za pomoc urz dze utrwalaj cych obraz i/lub d wi k. Aktywno ta staje si elementem Audycji i promocji Konkursu i Audycji. 11. Uczestnik, który zosta wybrany po zako czeniu etapu Castingu, by móc wzi udzia w kolejnym, drugim etapie Konkursu - jest zobowi zany do podpisania umowy pomi dzy Uczestnikiem a Organizatorem. II. Etap drugi RYWALIZACJA 12. W tym etapie Uczestnicy maj przydzielone przez Organizatora 2 rodzaje ról (ka da osoba jest oceniana i jest oceniaj ): 1. rola: osoba oceniaj ca (Uczestnik A) - Uczestnik ocenia i komentuje stylizacj ocenianego Uczestnika, po komentarzu przydziela okre lona liczb punktów, 2. rola: osoba oceniana (Uczestnik B) Uczestnik prezentuje wybran stylizacj, prezentuje j przez pozosta ymi 3 Uczestnikom. 13. Ka dy Uczestnik jest oceniany przez pozosta ych 3 Uczestników, ka dy prezentuje swoja stylizacj. 14. Z etapu drugiego Konkursu Organizator realizuje wszystkie odcinki Audycji. 15. W etapie drugim Konkursu Organizator mo e zorganizowa zdj cia w domu Uczestnika, w centrum handlowym M1 oraz w dowolnie wybranej lokalizacji. 16. Podczas tego etapu Uczestnicy poddaj si ca kowitej dyspozycji Organizatora ci le przestrzegaj harmonogramu dnia narzuconego przez Organizatora, przebywaj w miejscach wskazanych przez Organizatora). 17. W wyniku tego etapu wygrywa uczestnik, który zdob dzie najwi cej punktów od pozosta ych uczestników. 18. Odpadni cie Uczestnika na etapie Rywalizacji nie zwalania Uczestnika z obowi zku uczestnictwa w nagraniu innych odcinków Audycji na pro Organizatora. 19. Uczestnik jest zobowi zany do przestrzegania zasad poufno ci dotycz cych przebiegu II etapu Rywalizacja. 6 ZADANIA KONKURSOWE 1. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zakupów w wybranym przez Organizatora centrum handlowym M1 w okre lonym czasie, maj c do dyspozycji okre lon ilo pieni dzy. 2. O ocenie wykonanego przez Uczestniczk zadania decyduj pozostali Uczestnicy programu. Formu a ta powtarza si dopóki wszyscy Uczestnicy nie zostan ocenieni. 3. Przy ocenie stylizacji Uczestników brane s pod uwag kryteria subiektywne pozosta ych Uczestników. 4. O zwyci stwie Uczestnika decyduje liczba punktów, przyznanych przez pozosta ych Uczestników. 7 DANE OSOBOWE 1. Dane osobowe Uczestników s przetwarzane przez Organizatora, wy cznie w celu i zakresie niezb dnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwyci zcy nie

8 ej ni przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszcze. 2. Organizator b dzie przechowywa Dane osobowe w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami, w tym w szczególno ci zabezpieczy je przed udost pnieniem osobom nieupowa nionym, zabraniem przez osob nieuprawnion, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Organizator nie b dzie przekazywa Danych osobowych innym podmiotom. 4. Organizator mo e zwróci si do Uczestnika z pro o wyra enie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyra nie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgod na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka b dzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu b dzie poinformowany. 5. Uczestnik ma prawo dost pu do tre ci swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelk korespondencj dotycz przetwarzania Danych osobowych nale y kierowa do Organizatora na adres: Administrator Danych Osobowych, Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, Warszawa. 6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednak e nie podanie Danych osobowych niezb dnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa do ewentualnej nagrody mo e prowadzi do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do ewentualnej nagrody. 8 NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad okre lonych w Regulaminie, Uczestnik mo e zosta wykluczony z dalszego uczestniczenia w Audycji i Konkursie. 2. W przypadku nie dotrzymania zasad poufno ci okre lonych szczegó owo w formularzu o zachowaniu poufno ci, w tym rozpowszechnieniu informacji - uzyskanych b zdobytych w zwi zku i przy okazji udzia u w Konkursie i Audycji - na forach publicznych, tzw. portalach spo eczno ciowych, w prasie, telewizji, radio, Internecie dotycz cych przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji oraz informacji o zadaniach wykonywanych w Audycji, o Uczestnikach, o osobach odpadaj cych w poszczególnych etapach Konkursu, o zwyci zcy Konkursu, etc., Uczestnik ponosi odpowiedzialno odszkodowawcz okre lon w odpowiednich przepisach prawa lub wynikaj z umowy zawartej z Organizatorem. 3. Niedotrzymanie przez Uczestnika zasad okre lonych w Regulaminie, o wiadczeniach wymienionych w Regulaminie (wszystkie dokumenty, które Uczestnik musi podpisa w zwi zku z udzia em w Konkursie i Audycji) i umowie z Uczestnikiem - b dzie skutkowa o karami umownymi, o których mowa w umowie z Uczestnikiem. 4. Wykluczenie z uczestnictwa w Audycji i Konkursie ma miejsce w szczególno ci w przypadku ujawnienia, e Uczestnik zna zadania konkursowe zanim zosta y one ujawnione wszystkim Uczestnikom, czy korzysta z pomocy nieprzewidzianej Regulaminem albo ujawnienia, e Uczestnik nie spe nia warunków okre lonych w Regulaminie. 9 PRAWID OWO PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE 1. Kontrol prawid owo ci przebiegu Konkursów sprawuje Organizator. 2. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu zwi zane z Konkursem. 3. Reklamacje powinny zosta z one w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zako czenia Konkursu (edycji Konkursu), w którym bra udzia Uczestnik i którego dotyczy reklamacja. Je eli podstaw reklamacji jest zdarzenie

9 zaistnia e po zako czeniu Konkursu reklamacja powinna by z ona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty tego zdarzenia. 4. W przypadku przes ania reklamacji za po rednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 5. Uczestnicy zostan powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wys anym najpó niej w ci gu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma by wys ana Odpowied. 6. Reklamacje powinny by przesy ane listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Shopping Queen - reklamacja. 7. Ka da reklamacja powinna zawiera co najmniej wskazanie jej autora (imi i nazwisko oraz adres dor cze ), jak równie zarzuty zwi zane z udzia em w Konkursie autora reklamacji. 8. Decyzja Organizatora rozstrzygaj ca reklamacj jest ostateczna. 10 PUBLIKACJA REGULAMINU 1. Regulamin znajduje si do wgl du w siedzibie Telewizji Polsat Sp. z o.o. na ul. Ostrobramskiej 77 w Warszawie, na stronie internetowej 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem jego podpisania i publikacji tj.: 1 czerwca 2014r. 11 POSTANOWIENIA KO COWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za: 1. zg aszanie si do Konkursu przez osoby nieuprawnione, 2. szkody powsta e na skutek wykonania nieprawid owego zg oszenia do Konkursu, 3. przerwy w emisji Audycji i organizacji Konkursu spowodowane wskutek awarii lub innych problemów technicznych niezale nych od Organizatora, 4. zg aszanie si do Konkursu i udzia w Konkursie w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania si z zasadami Regulaminu, w tym równie wynikaj ce z niew ciwego jego zrozumienia.

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI HELL S KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizator Telewizja

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1

Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki. Postanowienia ogólne 1 Regulamin castingu na Wodziankę do programu Kuba Wojewódzki Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia castingu na Wodziankę (dalej Casting ) odbywającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia

Warunki i postanowienia Warunki i postanowienia Niniejsze warunki i postanowienia (niniejsze Warunki ) reguluj zasady dost pu i korzystania ze strony internetowej MyJohnDeere.com i oferowanych na niej us ug, jak równie z urz

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1. Zakupy przez Internet

1. Zakupy przez Internet poland 19.12.2007 10:53 Stránka 1 1. Zakupy przez Internet Coraz wi cej ludzi korzysta z Internetu jako z kana u, za po rednictwem którego mo na kupowa nie tylko towar, ale równie us ugi. Du zalet zakupów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

zwyczajnego Stowarzyszenia (obowi zuj ca do dnia 12 grudnia 2011 r.), Ankieta personalna/deklaracja na/deklaracja cz onka zwyczajnego Stowarzyszenia,

zwyczajnego Stowarzyszenia (obowi zuj ca do dnia 12 grudnia 2011 r.), Ankieta personalna/deklaracja na/deklaracja cz onka zwyczajnego Stowarzyszenia, Za. nr 6 Wzory umów stosowanych przez Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym, których przedmiotem jest powierzenie praw do zbiorowego zarz dzania: Deklaracja przeniesienia praw do reprodukowania utworów

Bardziej szczegółowo