REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN 1 DEFINICJE yte w niniejszym regulaminie sformu owania maj nast puj ce znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizator Jake Vision Sp. z o.o. (ul. Europejska 14E, Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS: , dla której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia XIII Gospodarczy KRS, (dalej jako Organizator ). 3. Konkurs konkurs przeprowadzony przez Organizatora na zasadach okre lonych w Regulaminie. Konkurs organizowany jest w okresie od 1 czerwca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku. Na Konkurs sk adaj si wszystkie dzia ania Uczestników w miejscu zorganizowanym przez Organizatora i w czasie przez niego wskazanym. 4. Uczestnik osoba fizyczna bior ca udzia w Konkursie i Audycji poprzez wykonanie czynno ci okre lonych w Regulaminie. 5. Dane osobowe za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje dotycz ce zidentyfikowanej lub mo liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 6. Audycja program telewizyjny pod tytu em Shopping Queen, emitowany na kanale Nadawcy do nieograniczonej liczby odbiorców, stanowi cy utwór audiowizualny sk adaj cy si z wyselekcjonowanych fragmentów Konkursu, zmontowanych przez Organizatora. 7. Casting stanowi pierwszy etap Konkursu, w którym bior udzia osoby wy onione w drodze procedury okre lonej w 3 Regulaminu, to jest w drodze przes ucha kandydatów na Uczestników Konkursu organizowanych przez Organizatora w okre lonym miejscu i czasie. 8. Okres Gotowo ci okres czasu trwaj cy od pierwszego dnia Castingu, o którym mowa w 5 pkt I, do ostatniego dnia nagrania odcinka, którego bohaterem jest Uczestnik. W tym okresie Uczestnik powinien pozostawa w gotowo ci do wzi cia udzia u w Konkursie w miejscu, czasie i w sposób okre lony przez Organizatora. Uczestnik jest zobowi zany do stawienia si w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. W Okresie Gotowo ci Uczestnik zobowi zany jest do sta ego posiadania przy sobie w czonego, dzia aj cego telefonu komórkowego o numerze wskazanym Organizatorowi jako telefon kontaktowy oraz odbierania po cze od przedstawicieli Organizatora. 9. Nadawca - Telewizja Polsat Sp. z o.o. (ul. Ostrobramska 77, Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS: , dla której akta rejestrowe prowadzi S d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydzia XIII Gospodarczy KRS, nadawca kana u Polsat Cafe, na którym pierwotnie zostanie wyemitowana Audycja. 10. Materia y - zdj cia, osobisty materia filmowy i/lub jakiekolwiek inne materia y osobiste Uczestnika przekazane Organizatorowi na zasadach okre lonych w Regulaminie 2 UCZESTNICY 1. W Konkursie mo e wzi udzia wy cznie osoba fizyczna, która spe nia cznie wszystkie poni sze warunki: 1. jest pe noletnia, 2. posiada pe zdolno do czynno ci prawnych, 3. posiada sta e miejsce zamieszkania w Polsce lub posiada polskie obywatelstwo, 4. spe nia inne warunki okre lone w Regulaminie, w szczególno ci wynikaj ce z 2 ust. 2. i ust. 3. oraz 3 ust. 2 Regulaminu. 2. W Konkursie nie mog bra udzia u pracownicy i wspó pracownicy Organizatora ani Nadawcy(niezale nie od formy wspó pracy) oraz ich ma onkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do trzeciego stopnia i powinowaci boczni do

2 drugiego stopnia, jak równie osoby pozostaj ce w szczególnie bliskim stosunku osobistym z pracownikami lub wspó pracownikami Organizatora lub Nadawcy. 3. W Konkursie nie mog bra udzia u osoby, w stosunku do których toczy si jakiekolwiek post powanie karne. 4. Przyst pienie do Konkursu poprzez wykonanie czynno ci, o których mowa w 3 Regulaminu, oznacza, e Uczestnik: 1. akceptuje warunki Regulaminu i zobowi zuje si do ich przestrzegania, 2. wyra a zgod na nieodp atne uczestnictwo w Konkursie i Audycji w zakresie okre lonym w Regulaminie oraz w dzia aniach marketingowych i promocyjnych wed ug wskazania Organizatora w trakcie produkcji i emisji Audycji oraz po jej zako czeniu, 3. wyra a nieodwo aln zgod na nieodp atne, wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, g osu i wypowiedzi w ca ci lub w wybranych fragmentach, utrwalonych w okresie trwania Konkursu, które b wykorzystywane w szczególno ci na potrzeby produkcji i emisji Audycji, reklamy oraz promocji programu Shopping Queen w ro nych rodkach publicznego przekazu i w ró nych formach nadania (w tym za pomoc no nika lub bezpo rednio na ywo) z poszanowaniem dóbr osobistych Uczestnika; Uczestnik upowa nia Organizatora do przeniesienia zgody na wykorzystywanie wizerunku, g osu i wypowiedzi na inne podmioty w zakresie okre lonym powy ej; Uczestnik zobowi zuje si, i nie cofnie zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, nawet w przypadku niezakwalifikowania si Uczestnika do dalszego etapu Konkursu, otrzymania negatywnej oceny, emocjonalnej reakcji na zadanie konkursowe oraz na skutek innych sytuacji, które nie b odzwierciedla y oczekiwa Uczestnika. W przypadku bezprawnego cofni cia zgody na wykorzystywanie wizerunku, g osu i wypowiedzi, Uczestnik b dzie zobowi zany do naprawienia szkody powsta ej w maj tku Organizatora w zwi zku ze swym o wiadczeniem, która b dzie obejmowa a w szczególno ci: koszt dokonanych nagra z udzia em Uczestnika, koszt nowych nagra, potrzeb ponownego monta u utworu powsta ego z jego udzia em oraz inne szkody poniesione przez Organizatora na skutek cofni cia zgody. 4. upowa nia nieodwo alnie Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich w przypadku powstania w trakcie realizacji Konkursu i produkcji Audycji utworu oraz co do swych artystycznych wykona, to jest do: okre lenia tre ci i formy Audycji, sposobu i tre ci wykorzystywanego utworu i artystycznego wykonania, decydowania o pierwszym udost pnieniu utworu i artystycznego wykonania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu i artystycznego wykonania, sposobie oznaczenia Uczestnika; Organizator zobowi zuje si do wykonywania upowa nienia z poszanowaniem dóbr osobistych Uczestnika; Uczestnik upowa nia Organizatora do przeniesienia upowa nienia do wykonywania osobistych praw autorskich na inne podmioty; 5. przenosi nieodp atnie na rzecz Organizatora wszelkie maj tkowe prawa autorskie i prawa zale ne co do wszelkich utworów i artystycznych wykona, powsta ych i utrwalonych w trakcie realizacji Konkursu i produkcji Audycji, które b wykorzystywane w szczególno ci na potrzeby produkcji i emisji Audycji, reklamy oraz promocji programu Shopping Queen w ro nych rodkach publicznego przekazu i w ró nych formach nadania. 6. akceptuje, e Uczestnik nie mo e w jakikolwiek sposób reklamowa lub promowa w trakcie wyst pu w Audycji i Konkursie jakichkolwiek towarów, us ug i/lub podmiotów, które nie zosta y dostarczone przez Organizatora. 7. akceptuje, i w trakcie trwania Audycji i Konkursu Uczestnik nie mo e wyg asza wypowiedzi nie zwi zanych z Konkursem lub Audycj ani u ywa ów wulgarnych lub obra liwych oraz musi powstrzymywa si od wypowiedzi, które mog narusza prawa osób trzecich.

3 5. Zezwolenie, o którym mowa w 2 ust. 5 lit b), c) i d) oraz przeniesienie praw, o którym mowa w 2 ust. 5 lit e) odnosi si do wszystkich znanych pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególno ci do: 1. utrwalania i/lub zwielokrotniania jak kolwiek technik (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek no niku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na ta mie magnetycznej, cyfrowo, 2. wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pami ci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 3. publicznego udost pniania w taki sposób, aby ka dy móg mie dost p do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udost pnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odp atnych lub nieodp atnych, w szczególno ci video on demand, pay-per-view, dost pnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a tak e w ramach dowolnych us ug telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urz dze (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przeno nych, a tak e przekazów z wykorzystaniem wszelkich dost pnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomoc telekomunikacyjnych sieci przesy u danych), 4. publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomoc dowolnych urz dze analogowych i/lub cyfrowych posiadaj cych w szczególno ci funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, ipod, iphone itp.), 5. wystawiania, wy wietlania, u yczania i/lub najmu egzemplarzy Audycji lub fragmentów Audycji, 6. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odp atne lub nieodp atne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stacj naziemn i/lub za po rednictwem satelity m.in. za po rednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, po cze telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 7. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 8. odp atne lub nieodp atne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za po rednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, po cze telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 6. Zezwolenie i przeniesienie praw, o których mowa w 2 ust. 5 i 6 nie s ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, to jest odnosz si zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych pa stw. 7. W przypadku dostarczenia przez Uczestnika Organizatorowi Materia ów tj jakichkolwiek zdj, osobistego materia u filmowego i/lub jakichkolwiek innych materia ów osobistych w tym tak e na wniosek Organizatora; Uczestnik przyznaje Organizatorowi niewy czne prawo do u ywania takich Materia ów w Audycji (w ka dym przypadku, w którym Organizator uzna to za stosowne) i korzystania z materia ów, bez ograniczenia czasowego o raz terytorialnego i bez odp atno ci. Uczestnik potwierdza, e zezwala, na w czenie takich Materia ów do Audycji we wszystkich mediach bez ogranicze czasowych, w szczególno ci poprzez eksploatacj Materia ów w Audycji na polach eksploatacji wskazanych w 2 ust. 6 a w szczególno ci w zakresie publicznego odtwarzania, wprowadzania do pami ci komputera i rozpowszechniania sieci (np. Internet), udzia u dzie ach audiowizualnych zapowiadaj cych i reklamuj cych Audycj, oraz e uzyska zgod

4 osób trzecich wyst puj cych w Materia ach na takie wykorzystanie Materia ów. W przypadku, gdy Uczestnik nie b dzie mia takiej zgody osób trzecich, zobowi zuje si powiadomi o tym fakcie Organizatora w czasie prezentacji takich Materia ów. Organizator b dzie dok ada wszelkich stara, aby zapewni, e Materia y zostan zwrócone Uczestnikowi. W zakresie wskazanym wy ej Uczestnik ponosi pe odpowiedzialno wobec osób trzecich. 3 ZG OSZENIA DO KONKURSU 1. Aby wzi udzia w Audycji i Konkursie nale y dokona zg oszenia w trybie osobistego stawiennictwa w jednym z obiektów centrów handlowych M1 w terminach: 1. w dniu 14 czerwca 2014 r. w godzinach w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 96 w Czeladzi, ul. B dzi ska 80 w Markach, ul. Józefa Pi sudskiego 1 w Krakowie, al. Pokoju 67 w Zabrzu, ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 2. w dniu 15 czerwca 2014 r. w godzinach w odzi, ul. Brzezi ska 27/29 w Poznaniu, ul. Szwajcarska 14 w Radomiu, al. Grzecznarowskiego w dniu 21 czerwca 2014 r. w godzinach w Cz stochowie, ul. Kisielewskiego 8/16 1. lub/i online, za po rednictwem poczty elektronicznej Organizatora. W tym celu nale y przes do Organizatora (na adres: dost pn na stronie ankiet wraz z wszelkimi innymi wskazanymi za cznikami. Zg oszenia online mo na dokona najpó niej do ostatniego dnia, w którym odbywa si przyjmowanie zg osze do Konkursu i Audycji. 2. Ka da z osób zakwalifikowanych do udzia u w etapie pierwszym Audycji i Konkursu Casting (opisany w 5 ust. I niniejszego Regulaminu) musi przedstawi Organizatorowi nast puj ce dokumenty, dost pne w dniu przes uchania podczas Castingu: 1. wiadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku osoby zg aszaj cej si, 2. wiadczenie zg aszaj cego, e zapozna si z Regulaminem, akceptuje jego warunki i spe nia wszystkie wymogi dla Uczestnika Audycji i Konkursu, 3. wiadczenie o zachowaniu poufno ci, 4. wiadczenie zg aszaj cego o braku jakichkolwiek zobowi za reklamowych. 3. Dokumenty, o których mowa w 3 i 4 ust.2 od a) do d) musz by wype nione pismem drukowanym oraz imiennie, czytelnie podpisane.

5 4. Organizator zastrzega, i spo ród osób zg aszaj cych si do udzia u w Konkursie dokona wyboru potencjalnych Uczestników Konkursu i osób, które zostan zaprezentowane w Audycji jako Uczestnicy lub w innym charakterze. 5. Podstawowymi kryteriami wyboru Uczestników, którymi kieruje si Organizator s : poprawno wype nionego formularza zg oszeniowego, poprawny termin zg oszenia, zgodno danych zg aszaj cej si osoby z wymaganiami Konkursu zapisanymi w Regulaminie. Kryteriami wp ywaj cymi na wybór Uczestnika s : atrakcyjno odpowiedzi zg aszaj cego si na zadane pytania oraz atrakcyjno przes anych Materia ów. Z wybranymi w ten sposób potencjalnymi Uczestnikami b si kontaktowa przedstawiciele Organizatora, w celu uzgodnienia mo liwo ci i warunków ich ewentualnego dalszego udzia u w Konkursie i Audycji. 6. Przes anie zg oszenia w trybie wskazanym w Regulaminie nie daje osobie zg aszaj cej jakiejkolwiek gwarancji wzi cia udzia u w Audycji i Konkursie. Organizator zastrzega, e mo e nie udzieli osobie zg aszaj cej si adnej odpowiedzi na przes ane zg oszenie. Oznacza to, e Organizator nie jest zainteresowany podj ciem z osob zg aszaj si rozmów na temat mo liwo ci i warunków udzia u w Audycji i Konkursie. 7. Wybranie przez Organizatora zg aszaj cej si osoby, czy podj cie lub prowadzenie rozmów na temat mo liwo ci i warunków udzia u w Audycji i Konkursie równie nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez osob zg aszaj si jakiegokolwiek prawa do domagania si udzia u w Audycji i Konkursie. 8. Organizator, spo ród zg aszaj cych si osób, mo e dokona wyboru osób, które mog y wzi udzia w Audycji i Konkursie pod pewnymi warunkami, na przyk ad w zwi zku z chorob, wycofaniem si lub dyskwalifikacj innego Uczestnika z rywalizacji w Konkursie. 4 OBOWI ZKI UCZESTNIKÓW 1. Bior c pod uwag charakter i za enia merytoryczne Audycji i Konkursu oraz szczególne predyspozycje osób, które maj w nich uczestniczy, jedyn okoliczno ci potwierdzaj wybór zg aszaj cego jako Uczestnika Audycji i Konkursu jest odr bna umowa, któr osoba zg aszaj ca si zawiera z Organizatorem. Umowa ta w sposób szczegó owy reguluje prawa i obowi zki stron zwi zane z realizacj i udzia em w Audycji i Konkursie. Do czasu zawarcia takiej umowy w formie pisemnej osoba zg aszaj ca si nie uzyskuje jakichkolwiek uprawnie zwi zanych z udzia em w Audycji i Konkursie. 2. Uczestnicy akceptuj, e w trakcie Audycji i Konkursu ich rola i charakter udzia u w Audycji b okre lone przez Organizatora. Organizator wyznacza daty i godziny zdj i nagra, a tak e okre la ich form. 3. W Okresie Gotowo ci Uczestnicy zobowi zuj si do ci ego posiadania przy sobie czonego telefonu komórkowego, odbierania po cze i pozostawania w bie cym kontakcie z Organizatorem. 4. Uczestnicy przyjmuj do wiadomo ci i akceptuj fakt, e znaczna cz ich udzia u w Konkursie stanowi element Audycji. W zwi zku z tym Uczestnicy zobowi zuj si w Okresie Gotowo ci do wykonywania zalece i wskazówek przedstawicieli Organizatora odnosz cych si do przebiegu Konkursu i realizacji Audycji. W szczególno ci Uczestnicy zobowi zuj si do: 1. umo liwienia wykonania im zdj, 2. stawiania si w porach wskazanych przez Organizatora w miejsca, w których odbywa si b etapy Konkursu, 3. wykonywania zada konkursowych zleconych przez Organizatora, 4. brania aktywnego udzia u w przedsi wzi ciach towarzysz cych Audycji i Konkursowi, na przyk ad w przedsi wzi ciach promuj cych Audycj, Konkurs, Nadawc lub jego towary lub us ugi.

6 5. Uczestnicy s zobowi zani do zg oszenia Organizatorowi wszelkich przeciwwskaza do udzia u w Audycji i Konkursie jeszcze przed przyst pieniem do Konkursu, w tym w szczególno ci przeciwwskaza o charakterze zdrowotnym. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udzia u w Audycji i Konkursie w przypadku: 1. w którym taki udzia móg by stwarza niebezpiecze stwo dla zdrowia Uczestnika lub innych osób, ewentualnie ryzyko nara enia na szkod maj tkow lub niemaj tkow Uczestnika lub innych osób, 2. niewykonywania zalece i wskazówek Organizatora i jego przedstawicieli, 3. nieprzestrzegania terminów okre lonych w ustalonym przez Organizatora harmonogramie realizacji Audycji, 4. amania zasad poufno ci obowi zuj cych Uczestnika, 5. amania regulaminu programu Shopping Queen, 6. stwierdzenia nieprawdy w o wiadczeniach przed onych Organizatorowi przed przyst pieniem do Konkursu i Audycji. 7. Uczestnik zobowi zuje si, i podczas realizacji Audycji i Konkursu nie b dzie fotografowa ani rejestrowa pracy ekipy realizacyjnej, innych Uczestników - na jakichkolwiek urz dzeniach rejestruj cych obraz i/lub d wi k. 8. Uczestnicy, podczas ca ego czasu trwania realizacji i emisji Audycji oraz trwania Konkursu nie mog kontaktowa si z pras i wszelkimi innymi mediami oraz maj obowi zek zachowania ca kowitej poufno ci wszelkich informacji uzyskanych b zdobytych w zwi zku i przy okazji udzia u w Konkursie, w tym w szczególno ci informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, personalnych, a tak e pomys ów i koncepcji Audycji i jej promocji jak równie informacji o przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji oraz informacji o zadaniach wykonywanych w Audycji, o Uczestnikach, o Uczestnikach odpadaj cych w poszczególnych etapach Konkursu i Audycji, o zwyci zcy odcinka, etc. 9. Uczestnicy nie mog komentowa przebiegu Konkursu i Audycji za po rednictwem mediów elektronicznych, w szczególno ci na forach, blogach i wszelkiego rodzaju tzw. portalach spo eczno ciowych. 10. Wszystkie wywiady, jakich udzielaj Uczestnicy musz by autoryzowane przez Organizatora a do ko ca premierowej emisji ostatniego odcinka Audycji. 5 PRZEBIEG KONKURSU I. Etap pierwszy CASTING 1. Do pierwszego etapu Konkursu (Castingi) Organizator zaprasza osoby wy onione w trybie wskazanym w 3 Regulaminu. 2. Aby mie mo liwo wst pu do studia, w którym odbywa si b nagrania Konkursu i Audycji - Uczestnik zobowi zany jest do podpisania dokumentu o zachowaniu poufno ci. 3. W ramach Castingów organizuje si kilkudniowe przes uchania (odpowiadaj ce liczbie wy onionych osób), w trakcie których komisje oceniaj prezentacje Uczestników. 4. Na tym etapie dzia ania Uczestników ocenia komisja z ona z przedstawicieli Organizatora i Przedstawiciela Nadawcy. Komisja ocenia tzw. predyspozycje medialne Uczestnika do wzi cia udzia u w dalszym etapie Konkursu i Audycji, tj. mi dzy innymi umiej tno zaprezentowania si przed kamer i odporno fizyczn i psychiczn na stres spowodowany udzia em w przedsi wzi ciu, rejestrowanym za pomoc kamer. 5. Uczestnicy musz si zaprezentowa jako osoby otwarte, atrakcyjne i pewne siebie. 6. Po zako czonej prezentacji medialnej przed komisj, Uczestnik mo e zosta poproszony przez Organizatora o udzia w dodatkowych dogrywkach zdj w studio.

7 7. Organizator nie zapewnia zg aszaj cym si Uczestnikom Castingu zwrotu kosztów podró y, ani adnych innych kosztów zwi zanych ze zg oszeniem si na Castingi. 8. Uczestnicy Castingów maj zakaz rejestrowania za pomoc urz dze utrwalaj cych obraz i / lub d wi k cz onków Komisji. 9. Spo ród Uczestników bior cych udzia w Castingach komisja wy ania grup 4 (s ownie: pi ciu) kobiet do ka dego odcinka (liczba wy onionych osób b dzie zale a od planowanej liczby odcinków), które Organizator zaprasza do udzia u w kolejnym etapie w Konkursie i Audycji zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 3 niniejszego paragrafu. 10. Pocz wszy od pierwszego etapu Konkursu, a do ko ca trwania Konkursu i Audycji aktywno Uczestników jest rejestrowana za pomoc urz dze utrwalaj cych obraz i/lub d wi k. Aktywno ta staje si elementem Audycji i promocji Konkursu i Audycji. 11. Uczestnik, który zosta wybrany po zako czeniu etapu Castingu, by móc wzi udzia w kolejnym, drugim etapie Konkursu - jest zobowi zany do podpisania umowy pomi dzy Uczestnikiem a Organizatorem. II. Etap drugi RYWALIZACJA 12. W tym etapie Uczestnicy maj przydzielone przez Organizatora 2 rodzaje ról (ka da osoba jest oceniana i jest oceniaj ): 1. rola: osoba oceniaj ca (Uczestnik A) - Uczestnik ocenia i komentuje stylizacj ocenianego Uczestnika, po komentarzu przydziela okre lona liczb punktów, 2. rola: osoba oceniana (Uczestnik B) Uczestnik prezentuje wybran stylizacj, prezentuje j przez pozosta ymi 3 Uczestnikom. 13. Ka dy Uczestnik jest oceniany przez pozosta ych 3 Uczestników, ka dy prezentuje swoja stylizacj. 14. Z etapu drugiego Konkursu Organizator realizuje wszystkie odcinki Audycji. 15. W etapie drugim Konkursu Organizator mo e zorganizowa zdj cia w domu Uczestnika, w centrum handlowym M1 oraz w dowolnie wybranej lokalizacji. 16. Podczas tego etapu Uczestnicy poddaj si ca kowitej dyspozycji Organizatora ci le przestrzegaj harmonogramu dnia narzuconego przez Organizatora, przebywaj w miejscach wskazanych przez Organizatora). 17. W wyniku tego etapu wygrywa uczestnik, który zdob dzie najwi cej punktów od pozosta ych uczestników. 18. Odpadni cie Uczestnika na etapie Rywalizacji nie zwalania Uczestnika z obowi zku uczestnictwa w nagraniu innych odcinków Audycji na pro Organizatora. 19. Uczestnik jest zobowi zany do przestrzegania zasad poufno ci dotycz cych przebiegu II etapu Rywalizacja. 6 ZADANIA KONKURSOWE 1. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zakupów w wybranym przez Organizatora centrum handlowym M1 w okre lonym czasie, maj c do dyspozycji okre lon ilo pieni dzy. 2. O ocenie wykonanego przez Uczestniczk zadania decyduj pozostali Uczestnicy programu. Formu a ta powtarza si dopóki wszyscy Uczestnicy nie zostan ocenieni. 3. Przy ocenie stylizacji Uczestników brane s pod uwag kryteria subiektywne pozosta ych Uczestników. 4. O zwyci stwie Uczestnika decyduje liczba punktów, przyznanych przez pozosta ych Uczestników. 7 DANE OSOBOWE 1. Dane osobowe Uczestników s przetwarzane przez Organizatora, wy cznie w celu i zakresie niezb dnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwyci zcy nie

8 ej ni przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszcze. 2. Organizator b dzie przechowywa Dane osobowe w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami, w tym w szczególno ci zabezpieczy je przed udost pnieniem osobom nieupowa nionym, zabraniem przez osob nieuprawnion, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3. Organizator nie b dzie przekazywa Danych osobowych innym podmiotom. 4. Organizator mo e zwróci si do Uczestnika z pro o wyra enie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyra nie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgod na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka b dzie zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy Uczestnik Konkursu b dzie poinformowany. 5. Uczestnik ma prawo dost pu do tre ci swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelk korespondencj dotycz przetwarzania Danych osobowych nale y kierowa do Organizatora na adres: Administrator Danych Osobowych, Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, Warszawa. 6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednak e nie podanie Danych osobowych niezb dnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub prawa do ewentualnej nagrody mo e prowadzi do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do ewentualnej nagrody. 8 NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad okre lonych w Regulaminie, Uczestnik mo e zosta wykluczony z dalszego uczestniczenia w Audycji i Konkursie. 2. W przypadku nie dotrzymania zasad poufno ci okre lonych szczegó owo w formularzu o zachowaniu poufno ci, w tym rozpowszechnieniu informacji - uzyskanych b zdobytych w zwi zku i przy okazji udzia u w Konkursie i Audycji - na forach publicznych, tzw. portalach spo eczno ciowych, w prasie, telewizji, radio, Internecie dotycz cych przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji oraz informacji o zadaniach wykonywanych w Audycji, o Uczestnikach, o osobach odpadaj cych w poszczególnych etapach Konkursu, o zwyci zcy Konkursu, etc., Uczestnik ponosi odpowiedzialno odszkodowawcz okre lon w odpowiednich przepisach prawa lub wynikaj z umowy zawartej z Organizatorem. 3. Niedotrzymanie przez Uczestnika zasad okre lonych w Regulaminie, o wiadczeniach wymienionych w Regulaminie (wszystkie dokumenty, które Uczestnik musi podpisa w zwi zku z udzia em w Konkursie i Audycji) i umowie z Uczestnikiem - b dzie skutkowa o karami umownymi, o których mowa w umowie z Uczestnikiem. 4. Wykluczenie z uczestnictwa w Audycji i Konkursie ma miejsce w szczególno ci w przypadku ujawnienia, e Uczestnik zna zadania konkursowe zanim zosta y one ujawnione wszystkim Uczestnikom, czy korzysta z pomocy nieprzewidzianej Regulaminem albo ujawnienia, e Uczestnik nie spe nia warunków okre lonych w Regulaminie. 9 PRAWID OWO PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE 1. Kontrol prawid owo ci przebiegu Konkursów sprawuje Organizator. 2. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu zwi zane z Konkursem. 3. Reklamacje powinny zosta z one w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zako czenia Konkursu (edycji Konkursu), w którym bra udzia Uczestnik i którego dotyczy reklamacja. Je eli podstaw reklamacji jest zdarzenie

9 zaistnia e po zako czeniu Konkursu reklamacja powinna by z ona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty tego zdarzenia. 4. W przypadku przes ania reklamacji za po rednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 5. Uczestnicy zostan powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wys anym najpó niej w ci gu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma by wys ana Odpowied. 6. Reklamacje powinny by przesy ane listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Shopping Queen - reklamacja. 7. Ka da reklamacja powinna zawiera co najmniej wskazanie jej autora (imi i nazwisko oraz adres dor cze ), jak równie zarzuty zwi zane z udzia em w Konkursie autora reklamacji. 8. Decyzja Organizatora rozstrzygaj ca reklamacj jest ostateczna. 10 PUBLIKACJA REGULAMINU 1. Regulamin znajduje si do wgl du w siedzibie Telewizji Polsat Sp. z o.o. na ul. Ostrobramskiej 77 w Warszawie, na stronie internetowej 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem jego podpisania i publikacji tj.: 1 czerwca 2014r. 11 POSTANOWIENIA KO COWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za: 1. zg aszanie si do Konkursu przez osoby nieuprawnione, 2. szkody powsta e na skutek wykonania nieprawid owego zg oszenia do Konkursu, 3. przerwy w emisji Audycji i organizacji Konkursu spowodowane wskutek awarii lub innych problemów technicznych niezale nych od Organizatora, 4. zg aszanie si do Konkursu i udzia w Konkursie w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania si z zasadami Regulaminu, w tym równie wynikaj ce z niew ciwego jego zrozumienia.

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Platforma komunikacji telewizji TVS z widzami zwana dalej Alarm jest zarządzana i prowadzona przez spółkę TVS Sp. z.o.o.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Platforma komunikacji telewizji TVS z widzami zwana dalej Alarm jest zarządzana i prowadzona przez spółkę TVS Sp. z.o.o. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Platforma komunikacji telewizji TVS z widzami zwana dalej Alarm jest zarządzana i prowadzona przez spółkę TVS Sp. z.o.o. (zwaną dalej TVS"), z siedzibą w Katowicach przy ul.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s

REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą Ja i McDonald s (Konkurs). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Dobre Praktyki BHP, zwany dalej Konkursem jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W trakcie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs na grafikę powstańczą. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs na grafikę powstańczą. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs na grafikę powstańczą 1 Postanowienia ogólne 1.Organizatorami konkursu pod nazwą: Konkurs na grafikę powstańczą (dalej konkurs) są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie elementu graficznego, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wierny kibic. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wierny kibic. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wierny kibic 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wierny kibic (dalej: Konkurs) jest Umbrella MarkeFng Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Regulamin, określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.

REGULAMIN. 1.2. Regulamin, określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie. REGULAMIN warszawskiego konkursu literacko-plastycznego poświęconego pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, zwanego szerzej jako Żołnierze Wyklęci 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Warszawski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy. Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN KONKURSU. na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy. Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku REGULAMIN KONKURSU na hasło promujące życie wolne od uzależnień, w szczególności od dopalaczy Termin składania prac: 24 sierpnia 2015 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FIRST CLASS TV POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FIRST CLASS TV POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FIRST CLASS TV POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu First Class TV jest Senise Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, 00-535, ul. Plac Trzech Krzyży 3, KRS 0000445535, NIP: 679-308-78-77

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą Powiedz to z Nutella (dalej: Promocja ) jest Ferrero

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE Postanowienia ogólne 1. Wyzwanie Sport meets elegance ( wyzwanie ) jest organizowane przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej al. Piłsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 36 00 90-051 Łódź fax /+48/ 42 663 36 02 www.lodzkie.pl promocja@lodzkie.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Znam swoje prawa w podróży

Regulamin konkursu Znam swoje prawa w podróży Regulamin konkursu Znam swoje prawa w podróży 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej regulaminem ) określa warunki, oraz zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą Znam swoje prawa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lodówek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Weekend z Subaru Forester"

Regulamin Konkursu Weekend z Subaru Forester Regulamin Konkursu "Weekend z Subaru Forester" 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Weekend z Subaru Forester" (zwanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić formularz czytelnie, dużymi, drukowanymi literami. Formularz Zgłoszeniowy: Strona 1 z 2 9. ZWROT PRACY KONKURSOWEJ: (proszę zaznaczyć puste pole znakiem X oraz złożyć podpis jeżeli praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB" (zwany dalej Regulaminem ) Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego Karta Klienta TourSport Club w Sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena

Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena Regulamin Konkursu Polo tv Bilety na wielką galę disco polo i dance Łódź Disco Fest w Atlas Arena 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa warunki konkursu: Bilety na wielką galę disco polo i dance

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na wykonanie sondy Dlaczego warto segregować odpady?

Regulamin Konkursu na wykonanie sondy Dlaczego warto segregować odpady? Regulamin Konkursu na wykonanie sondy Dlaczego warto segregować odpady? 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP!

REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP! REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP! 1. Organizatorem konkursu są: CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN

REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN REGULAMIN KONKURSU i AUDYCJI SHOPPING QUEEN 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Organizator Jake Vision Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta - IV edycja. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta - IV edycja. I. Postanowienia ogólne. Regulamin Konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta - IV edycja I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NADRUK NA KOSZULKĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą NADRUK NA KOSZULKĘ i jest zwany dalej: Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest klub Akademicki Związek

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Czas trwania konkursu 6.05.16 od godz. 11:00 do 16.05.16 do godz. 23:59

REGULAMIN KONKURSU. Czas trwania konkursu 6.05.16 od godz. 11:00 do 16.05.16 do godz. 23:59 REGULAMIN KONKURSU Nazwa konkursu Zadanie konkursowe enter the CHILL ROOM Opublikowanie zdjęcia w dowolnej formie na otwartym profilu na portalu Instagram przedstawiającego miejsce, w którym można odnaleźć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle.

REGULAMIN KONKURSU. Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle. REGULAMIN KONKURSU Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zrób zdjęcie w stylu LifeStyle. 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Mistrzostwo na drodze z Ghostcar (dalej zwany Regulaminem ) 1. Organizatorami konkursu jest: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

LOGO Puckich Dni Wiedzy o Autyzmie

LOGO Puckich Dni Wiedzy o Autyzmie FUNDACJA CENTRUM DIAGNOZY,TERAPII I EDUKACJI z a p r a s z a DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Puckich Dni Wiedzy o Autyzmie REGULAMIN KONKURSU *** 1. Organizator : FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTU. Klub Recenzentki NIVEA Creme Care

REGULAMIN TESTU. Klub Recenzentki NIVEA Creme Care REGULAMIN TESTU Klub Recenzentki NIVEA Creme Care 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem testu pod nazwą Klub Recenzentki NIVEA Cream Care (dalej zwanego Testem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pt.: em jak Mokotów

Regulamin Konkursu pt.: em jak Mokotów Regulamin Konkursu pt.: em jak Mokotów I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizator Centrum Łowicka Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-502), przy ul. Łowickiej 21, wypisany

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik" w roku 2015

Regulamin Plebiscytu Złoty Płatnik w roku 2015 Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik" w roku 2015 Obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2016 r. 1 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 1. Plebiscyt "Złoty Płatnik" kampania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs (zwany dalej: Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ULUBIONA KSIĄŻKA DO KAWY. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ULUBIONA KSIĄŻKA DO KAWY. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ULUBIONA KSIĄŻKA DO KAWY 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ulubiona książka do kawy (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). Regulamin Programu Do celu z AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). 2. Organizatorami Programu są: BC Consulting sp. z

Bardziej szczegółowo

1.3.Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest P.H. Rolendt Karol Arendt ul. Galaktyczna 37, 80-298 Gdańsk.

1.3.Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest P.H. Rolendt Karol Arendt ul. Galaktyczna 37, 80-298 Gdańsk. REGULAMIN KONKURSU pt HAPPY CHALLENGE Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą HAPPY CHALLENGE, zwanym dalej Konkursem. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo