Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za pierwsze półrocze 2005.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za pierwsze półrocze 2005."

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze Informacje ogólne - podmiot dominujący Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. powstał w 1990 r. w wyniku prywatyzacji firmy państwowej o nazwie Przedsiębiorstwa Eksportu Budownictwa "Mostostal-Export". - jednostka dominująca "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 3 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem jest spółką prawa handlowego, której przedmiotem działalności jest wg PKD 4521 A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków. Papiery wartościowe Spółki znajdują się w obrocie na rynku regulowanym i należą do branży budownictwo. Grupa Kapitałowa S.A. składa się z jednostki dominującej oraz 25 spółek zależnych I i II stopnia. Podstawowe segmenty działalności spółek Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. to budownictwo (usługi budowlano-montażowe, działalność deweloperska, produkcja materiałów budowlanych) oraz automatyka i elektronika przemysłowa. - czas trwania emitenta i jednostek grupy kapitałowej jest nieoznaczony. - w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w kraju wynosiło osoby, w tym pracownicy produkcyjni osoby (bezpośrednio produkcyjni 870 osób i pośrednio produkcyjni 157 osób) oraz pracownicy nieprodukcyjni 677 osób (zarząd i kierownicy średniego szczebla 195 osób, pracownicy administracyjno-biurowi 482 osoby). - w pierwszym półroczu 2004 roku przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w kraju wynosiło 1963 osoby, w tym pracownicy produkcyjni 1286 osób (bezpośrednio produkcyjni 1129 osób i pośrednio produkcyjni 157 osób) oraz pracownicy nieprodukcyjni 677 osób (zarząd i kierownicy średniego szczebla 195 osób, pracownicy administracyjno-biurowi 482 osoby). - łączna wartość wynagrodzeń Rady Nadzorczej w I półroczu 2005 roku wyniosła ,25 zł., wtym: Eugeniusz Wawrzyniak ,11 zł Niels Bonn ,96 zł Krzysztof Loth ,20 zł Fritz Horst Melsheimer ,58 zł Grzegorz Mroczkowski ,40 zł - łączna wartość wynagrodzeń Zarządu w Spółce w I półroczu 2005 roku wyniosła ,82 zł., wtym: Michał Skipietrow ,82 zł - wynagrodzenie Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z racji zasiadania w Radach Nadzorczych spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wyniosło ,00 zł. Michał Skipietrow ,00 zł. - za wyjątkiem Pana Helmuta Stefana Floetha - wybranego 30 czerwca 2005 r. do Rady Nadzorczej Spółki, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej ZEG S.A. w Tychach, osoby nadzorujące Spółkę S.A. nie pełnią funkcji we władzach spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. - łączne wynagrodzenie osób zarządzających spółkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi w okresie sprawozdawczym wyniosło ,00 zł. - łączne wynagrodzenie członków organów nadzorujących spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych w okresie sprawozdawczym wyniosło ,00 zł. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1/34

2 - w okresie sprawozdawczym "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. nie udzielił kredytów, pożyczek i gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę, również nie miało to miejsca w spółkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. - informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, Skład Zarządu emitenta: Michał Skipietrow - Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej emitenta: Eugeniusz Wawrzyniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Niels Bonn - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Helmut Stefan Floeth - Członek Rady Nadzorczej - powołanie r. Krzysztof Loth - Członek Rady Nadzorczej Fritz Horst Melsheimer - Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej wygaśnięcie kadencji r. - w bieżącym roku obrotowym nie nastąpiło połączenie emitenta ani żadnej z jednostek grupy kapitałowej z inną spółką. - sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. - graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie. <W załączeniu> 2. Stosowane zasady rachunkowości Oświadczenie Zarządu o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z MSSF Zarząd S.A. oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości przyjętymi przez Unię Europejską oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Spółki zależne objęte konsolidacją metodą pełną 1. BICK S.A. 2. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. 3. INSTAL-LUBLIN S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu 4. Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A. 5. MOST-BUD Sp. z o.o. 6. MOSTOSTAL-EXPORT Development S.A. 7. Mostostal-Export - DOM Sp.z o.o. 8. Mostostal-Ventures Sp. z o.o. 9. PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o. 10. POD FORTEM DEVELOPMENT Sp. z o.o. 11. TPBP TARBUD S.A. - postępowanie układowe 12. ZBM ZREMB Chojnice S.A. 13. ZEG S.A. Spółki zależne II stopnia objęte konsolidacją metodą pełną 1. Budopol - Racławicka Sp. z o.o. 2. BH ZEG Sp. z o.o. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2/34

3 3. ZEG Energetyka Sp. z o.o. 4. ZEG PCB Sp. z o.o. 5. ZEG Telekomunikacja Sp. z o.o. 6. GI Syrius Sp. z o.o. Spółki zależne wycenione metodą praw własności 1. Elektromontaż-Warszawa S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu Spółki Grupy Kapitałowej nieobjęte konsolidacją 1. PKZ Zamość Sp. z o.o. w upadłości 2. BMB S.A. 3. Mas-Bau Sp. z o.o. 4 Mostcwietmet Sp. z o.o. 5. Mostostal-Dal Sp.z o.o. 6. MWB INVEST Sp. z o.o. 7. Wibau GmbH 8. Wibau Sp. z o.o. 9. Remowa Sp. z o.o. upadłość likwidacyjna 10. Intrans Sp. z o.o. 11. INSTAL Ukraina Sp. z o.o. 12. PPU Budopol-Trans Sp. z o.o. 13. BudoCop 1 Sp. z o.o. w upadłości 14. Elektromontaz-Wschód Sp. z o.o. Powyższe spółki nie zostały objęte konsolidacją z powodu utraty kontroli i nieistotności danych finansowych. Spółki zależne objęte konsolidacją metodą pełną - dane podstawowe o spółkach (w tys.zł): Spółki zależne objęte konsolidacją Przychody netto ze sprzedaży produktów, Wynik finansowy Suma bilansowa towarów i operacji finansowych BICK S.A. Grupa BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Grupa INSTAL-LUBLIN S.A Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A MOST-BUD Sp. z o.o MOSTOSTAL-EXPORT Development S.A Mostostal-Export - DOM Sp.z o.o Mostostal-Ventures Sp. z o.o. jednostka PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o POD FORTEM DEVELOPMENT Sp. z o.o TPBP TARBUD S.A ZBM ZREMB Chojnice S.A ZEG S.A. Grupa Spółki zależne objęte konsolidacją metodą praw własności: Elektromontaż-Warszawa S.A Spółki zależne II stopnia objęte konsolidacją metodą pełną: Budopol - Racławicka Sp. z o.o. 823* BH ZEG Sp. z o.o * ZEG Energetyka Sp. z o.o * ZEG PCB Sp. z o.o * ZEG Telekomunikacja Sp. z o.o. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3/34

4 * przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług W skład przedsiębiorstwa emitenta i jednostek grupy kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 27 czerwca 2005r. sprzedano spółkę Centrum Biurowe LUBICZ Sp. z o.o. poza Grupę Kapitałową. Skutki tej transakcji ujawniono w rachunku zysków i strat. Transakcja ta ze względu na realizację niezrealizowanych zysków z lat ubiegłych w kwocie tys. zł spowodowała dużą różnicę pomiędzy wynikiem zaprezentowanym w jednostkowym sprawozdaniu finansowym S.A. a wynikiem Grupy Kapitałowej. Poniższe sprawozdanie finansowe jest pierwszym śródrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. Zasady rachunkowości opisane poniżej zostały zastosowane przy przygotowaniu śródrocznych sprawozdań finansowych od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku, a także danych porównawczych od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku, oraz danych porównawczych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku oraz bilansu otwarcia na 1 stycznia 2004 roku (data przejścia na MSSF). Przygotowując bilans otwarcia, dane porównawcze od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku oraz dane porównawcze za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku Spółka dokonała przekształcenia wartości zaraportowanych poprzednio w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Przekształcenie miało następujący wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji Gospodarka polska była uważana za gospodarkę hiperinflacyjną w okresach od 1982 r. do 1984 r. oraz od 1988 r. do końca 1996 r. Na skutek pierwszego zastosowania MSSF Spółka dokonała przeszacowania składników kapitału własnego. Do przeszacowania zastosowano wskaźnik ogólnego wzrostu cen publikowany przez GUS hiperinflacji. Skutkiem przeszacowania bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. kapitału zakładowego Spółki uległ podwyższeniu o tysięcy złotych, kapitału zapasowego uległ podwyższeniu o tysięcy złotych, kapitału rezerwowego uległ podwyższeniu o tysięcy złotych, kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny uległ obniżeniu o 30 tysięcy złotych, a zysku (straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego uległ obniżeniu o tysięcy złotych. Nieruchomości inwestycyjne Spółka stosuje model wartości godziwej dla nieruchomości inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości skutki przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych ujmowane były w kapitale z aktualizacji wyceny. Spółka dokonała przekształcenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 40 i ujęła skutki wyceny nieruchomości inwestycyjnych bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Skutkiem przekształcenia bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny uległ obniżeniu o tys.zł. z tytułu eliminacji gruntów użytkowanych wieczyście, oraz podwyższenie z tytułu aktualizacji wartości środków trwałych o tys.zł. Bilans otwarcia zysku (straty) z lat ubiegłych uległ podwyższeniu o tys.zł. Wpływ zastosowania MSSF na 1 stycznia 2004 roku Kapitał własny zgodnie z ustawą o rachunkowości Efekt przekształcenia Kapitał własny zgodnie z MSSF Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4/34

5 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik netto Razem Wpływ zastosowania MSSF na 30 czerwca 2004 roku Kapitał własny zgodnie z ustawą o rachunkowości Efekt przekształcenia Kapitał własny zgodnie z MSSF Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik netto Razem Wpływ zastosowania MSSF na 31 grudnia 2004 roku Kapitał własny zgodnie z ustawą o rachunkowości Efekt przekształcenia Kapitał własny zgodnie z MSSF Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Różnice kursowe Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik netto Razem Sprawozdanie Finansowe sporządzono zgodnie z zasadą kosztu historycznego z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, aktywów finansowych, które wyceniane są według wartości godziwej. Spółka przyjęła jednolite standardy rachunkowości celem stworzenia "stabilnej platformy", która ma obowiązywać na lata rozpoczynające się 1 stycznia 2005 r. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji Spółki jest złoty polski. Transakcje wyrażone w walutach obcych są początkowo ujmowane według kursu waluty funkcjonalnej na dzień zawarcia transakcji. Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażane w walutach obcych są przeliczane po kursie waluty funkcjonalnej obowiązującym na dzień bilansowy. Wszystkie różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków i strat. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztów historycznych w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia początkowej transakcji. Pozycje niepieniężne wyceniane według wartości godziwej w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej. 10. Aktywa długoterminowe Wartość firmy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5/34

6 Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana wg ceny nabycia stanowiącej nadwyżkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy z tytułu przejęcia dokonanego po dniu 31 marca 2004 r. nie podlega amortyzacji, a wartość firmy już wykazana w bilansie nie podlega amortyzacji po dniu 1 stycznia 2004 r. Wartość firmy dotycząca przejęć dokonanych po dniu 1 stycznia 2004 r. nie podlega amortyzacji. Wartość firmy poddawana jest weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie lub częściej w przypadku gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na ewentualną utratę wartości jej wartości bilansowej. Rzeczowe Aktywa Trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o skumulowaną amortyzację oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany, które wskazują na to, że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania dokonywany jest przegląd tych składników pod katem ewentualnej utraty wartości. Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku gdy nie są spodziewane żadne korzyści ekonomiczne wynikające z dalszego ich użytkowania pomniejszonego o skumulowaną amortyzację oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,5 % - 10 % - urządzenia techniczne i maszyny 10 % - 20 % - środki transportu 14 % - 20 % - pozostałe środki trwałe 10 % - 25 % Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych wynoszą: 30 % - 33,3 % Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych ujęte są w rachunku zysków i strat w pozycji Koszty ogólnego zarządu. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Rzeczowych Aktywów Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych obciążają koszty finansowe. Nieruchomości inwestycyjne Początkowo nieruchomości wykazywane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości wykazywane są według wartości godziwej. Skutki przeszacowania ujmowane są w rachunku zysków i strat. Długoterminowe Aktywa Finansowe Spółka klasyfikuje długoterminowe aktywa finansowe do następujących kategorii: Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6/34

7 Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są według wartości godziwej. Inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku, i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, wyceniane są według ceny nabycia. W przypadku istnienia przesłanek wskazujących na utratę wartości aktywów finansowych Spółka dokonuje odpowiednich odpisów na podstawie formalnego oszacowania wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów finansowych przewyższa jego wartość odzyskiwaną, uznaje się utratę wartości i dokonuje odpisu aktualizującego do poziomu wartości odzyskiwalnej. Skutki przeszacowania ujmowane są w rachunku zysków i strat. Aktywa krótkoterminowe Zapasy Zapasy wyceniane są według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia /kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania wartości netto. Wartością netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej pomniejszona o szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego miejsca i stanu są ujmowane w następujący sposób: - materiały i towary - w cenie nabycia ustalonej metodą "pierwsze weszło pierwsze wyszło", - produkcja w toku koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego. Należności z tytułu dostaw robót i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw robót i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj 60 dni, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem rezerwy na nieściągalne należności. Rezerwa na należności wątpliwe oszacowywana jest wtedy, gdy ściągniecie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazywane w bilansie obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie, a także lokaty krótkoterminowe o okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych w rachunku przepływów nie zawiera niespłaconych kredytów. Krótkoterminowe aktywa finansowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe zawierają pożyczki udzielone spółkom zależnym Wycena bilansowa została dokonana zgodnie z MSR-39 wg kosztu zamortyzowanego. Kapitały Kapitały własne jednostki dominującej zostały skorygowane wskaźnikiem hiperinflacji jaka miała miejsce w latach Skutki skorygowanych kapitałów zostały rozliczone z wynikiem z lat ubiegłych. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z prawdopodobnymi odsetkami z tytułu opóźnionej zapłaty. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7/34

8 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne przedstawiono wg metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Wg obowiązujących w jednostkach Grupy regulaminów wynagradzania pracownicy są uprawnieni do jednorazowego świadczenia emerytalnego wypłacanego przy przejściu na emeryturę. Świadczenia te spełniają kryteria planów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu. Plan emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu definiuje świadczenie emerytalne, które otrzyma pracownik przechodzący na emeryturę w zależności od jednego lub więcej czynników takich jak: wiek, staż pracy, wynagrodzenie. Zobowiązanie ujawnione w bilansie jako rezerwa na świadczenie emerytalne jest wartością obecną przyszłych świadczeń emerytalnych na dzień bilansowy razem z korektami zysków i strat aktuarialnych. Wartość obecna przyszłych świadczeń emerytalnych jest ustalona poprzez dyskontowanie szacowanych przyszłych wydatków na świadczenie emerytalne stopą procentowa obligacji korporacyjnych denominowanych w walucie, w której wypłacone będą świadczenia i o terminie wymagalności obligacji zbliżonych do terminów wypłaty świadczeń. Rezerwy tworzone są gdy: - na spółce ciąży obecny obowiązek prawny wynikający ze zdarzeń przeszłych, - prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, - można dokonać wiarygodnego szacunku tego obowiązku. Podatek dochodowy odroczony W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalono aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny, Rachunek zysków i strat. Przychody ze sprzedaży usług, produktów oraz towarów i materiałów, a także przychody z najmu ujmowane są w wartości zapłat otrzymanych lub należnych, pomniejszonych o rabaty oraz należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest wykonanie usług oraz przekazanie produktów lub towarów odbiorcy i przekazanie znaczącego ryzyka. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane ze zwykłą działalnością spółki, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych. Kontrakty długoterminowe. Przychody z wykonania nie zakończonych kontraktów budowlanych, objętych umowami, wykonanych na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustalane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi na podstawie obmiaru wykonanych prac. Jeżeli stopień zaawansowania nie zakończonej usługi budowlanej nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne. Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8/34

9 Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością produkcyjną, wpływające na wynik finansowy. Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono za wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów. Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią. 3. Informacje uzupełniające - w I półroczu 2005 roku - poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na dzień r., ogłoszonego przez NBP 1 EUR - 4,0401 zł (Tab. Nr 125/A/NBP/2005 z r.), - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem za 2005 r. Średnia arytmetyczna z 6 miesięcy 2005 r. wynosi 1 EUR - 4,0805 zł. W I półroczu 2005 roku kurs max. EURO wyniósł 4,2756 zł, kurs min. EURO 3,8839 zł. W I półroczu 2004 r. - poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na dzień r., ogłoszonego przez NBP 1 EUR - 4,5422 zł (Tab. Nr 126/A/NBP/2004 z r.), - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem za 2004 r. Średnia arytmetyczna z 6 miesięcy 2004 r. wynosi 1 EUR - 4,7300 zł. W I półroczu 2004 roku kurs max. EURO wyniósł 4,9149 zł, kurs min. EURO 4,5420 zł. - podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczone na EURO i przedstawiono na stronie 1 w tabeli "Wybrane dane finansowe" Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9/34

10 4. Segmenty branżowe działalności Grupy Kapitałowej Lp. 11. Wyszczególnieni e Wyniki Grupy Usługi budowlane I p I p I p I p Automatyka i elektronika przemysłowa I p I p Zmiany % w segmentach Usługi budowlane 6/5 Automatyka i elektronika przemysłowa 8/ Przychody ogółem ,1% 93,9% 2 Koszty ,7% 91,4% 3 Zysk / strata na sprzedaży ,9% 164,6% Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk / strata na działalności operacyjnej ,5% 89,0% ,2% 134,3% ,8% 153,9% 7 Zysk / strata netto ,0% 288,6% 8 Aktywa ,9% 96,9% 9 Pasywa ,9% 96,9% 10 Nakłady inwestycyjne ,1% 44,6% 11 Amortyzacja ,9% 86,6% Segment usług budowlanych Do segmentu usług budowlanych zakwalifikowano wszystkie Spółki, które w sposób bezpośredni lub pośredni związane są z szeroko rozumianym budownictwem. W segmencie usług budowlanych w pierwszym półroczu 2005 r nastąpił głęboki spadek sprzedaży. Osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 49,1 % poziomu z pierwszego półrocza 2004 r. O ile sprzedaż segmentu w pierwszym półroczu 2004 r stanowiła 90 % sprzedaży ogółem to w pierwszym półroczu 2005 r udział ten zmalał do 82,9 %, Głównym czynnikiem powodującym spadek sprzedaży w segmencie jest nie zrealizowanie zakładanych wielkości sprzedaży w Rosji. Spadek sprzedaży o 50,9 % przy spadku kosztów o 48,3 % spowodował, że nastąpiło pogorszenie rentowności na sprzedaży z minus 4,3 % do minus 9,9 %. Pozostałe koszty operacyjne związane głównie z tworzonymi rezerwami pogłębiły stratę na działalności operacyjnej do 12,7 mln zł tj. o 11,6 mln zł większej jak osiągnięto w pierwszym półroczu 2004 r. Strata netto segmentu wyniosła 1 mln zł przy osiągniętym zysku netto w pierwszym półroczu 2004 r 0,32 mln zł. Aktywa jak i pasywa segmentu stanowią 84,7 % aktywów i pasywów Grupy. Nakłady inwestycyjne w segmencie wykazują wyraźną tendencję spadkową, co jest związane raczej ze sprzedażą zbędnego majątku niż z inwestowaniem w nowy co znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku amortyzacji o 22,1 %. Segment automatyki i elektroniki przemysłowej. Do segmentu została zaliczona Grupa kapitałowa ZEG realizująca usługi i produkcję dla szeroko rozumianego górnictwa. Segment w porównywanych okresach wykazuje niewielkie wahania. Sprzedaż w pierwszym półroczu spadła o 6,1 % przy spadku kosztów o 8,6 %, co w konsekwencji spowodowało poprawę rentowności na sprzedaży z 3,4 % w pierwszym półroczu 2004 do 5,9 % w pierwszym półroczu 2005 r. Sprzedaż segmentu stanowi 17 % sprzedaży Grupy Kapitałowej Mostostal Export w pierwszym półroczu 2005 r. W pierwszym półroczu 2004 r udział ten wynosił 9,7 %. Osiągnięty zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2005 r stanowi 153,9 % poziomu z pierwszego półrocza 2004 r. Osiągnięty zysk netto Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10/34

11 w segmencie poprawił wynik w Grupie Kapitałowej o 303 tys. zł. Aktywa segmentu wykazują wyraźną stabilność. W pierwszym półroczu 2005 w stosunku do pierwszego półrocza 2004 obniżyły się o 3,1 %. Nakłady inwestycyjne wykazują większą tendencję spadkową. Poziom nakładów w segmencie jest w głównej mierze związany z pracami badawczo rozwojowymi, co powoduje, iż nakłady inwestycyjne ponoszone są w cyklach. Podział na segmenty geograficzne Lp. Wyszczególnienie Przychody w tym: Kraj Eksport w tym: Kraje Unii Europejskiej Pozostałe kraje europejskie Rosja Podsumowanie Segment usług budowlanych jest segmentem dominującym w Grupie Kapitałowej. Osiągane wyniki są ciągle konsekwencją regresu, w którym branża budowlana tkwiła przez ostatnich kilka lat. Odnotowane w pierwszym półroczu 2005 r. ożywienie w branży budowlanej, część ze Spółek z Grupy wykorzystała zwiększając swoją sprzedaż w stosunku do porównywanego okresu 2004 r. (Budopol, Instal, Zremb). Utrwalenie wzrostu w branży powinno skutkować poprawą wyników wszystkich Spółek w segmencie. Segment automatyki i elektroniki przemysłowej realizujący swoją sprzedaż w górnictwie, na tle segmentu usług budowlanych cechuje się dużą stabilnością. Poprawa wyników na poszczególnych poziomach świadczy, że segment jest dobrze przygotowany do zmieniających się warunków na rynku. Obserwowany w ostatnim okresie wzrost popytu na węgiel jak i zapowiadane nakłady inwestycyjne na branżę górniczą dobrze rokuje na przyszłość dla segmentu automatyki i elektroniki przemysłowej. 5. Znaczące wydarzenia po dacie bilansu 23 września 2005 r. Sąd Rejonowy w Kielcach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki BICK S.A. z likwidacją jej masy majątkowej. W wyniku eliminacji z konsolidacji spółki BICK S.A. szacowany wpływ na wynik netto i kapitały Grupy z tego tytułu wyniesie plus około 40 mln zł. Wartości przedstawione w poniższych tabelach wyrażone są w tys.zł. 6 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty prac rozwojowych b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe c) inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem A ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH koszty nabyte koncesje, patenty, Wartości inne wartości zakończonychlicencje i podobne wartości niematerialne prac w tym: niematerialne i prawne, razem rozwojowych oprogramowa i prawne nie komputerowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11/34

12 a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przyjęcie z inwestycji rozpoczęcie prac rozwojowych c) zmniejszenia (z tytułu) wyksięgowanie d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja (z tytułu) odpis roczny wyksięgowanie inne g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH a) wartość firmy jednostki zależne Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem A ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup udziałów/akcji 150 c) zmniejszenia (z tytułu) eliminacja z konsolidacji korekta wartości firmy d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy (z tytułu) odpis roczny eliminacja z konsolidacji g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem A Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12/34

13 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) aktualizacja wyceny zakupu inne c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaży (likwidacji) eliminacja z konsolidacji likwidacja inne 1 1 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie na początek okresu f) amortyzacja (z tytułu) odpis roczny planowany i nieplanowany sprzedaż likwidacja inne g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu B ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: umowa leasingu umowa najmu wieczysta dzierżawa Środki trwałe bilansowe, razem C ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe pozabilansowe, razem ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI a) stan na początek okresu b) zwiększenia Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13/34

14 - aktualizacja wartości c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) stan na koniec okresu DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie podlegających konsolidacji udziały lub akcje b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metoda praw własności udziały lub akcje c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki Długoterminowe aktywa finansowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14/34

15 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15/34

16 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH C.D. Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16/34

17 10 B UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17/34

18 10 C UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18/34

19 10 D ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) wycena metodą praw własności zmiana metody konsolidacji inne 389 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż wycena spółek metodą praw własności likwidacja 1 - odpis aktualizujący 11 - inne 25 d) stan na koniec okresu E PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych po przeliczeniu na zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe F PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczona zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) korekty aktualizujące wartość () wartość na początek okresu wartość według cen nabycia B. Z nieograniczona zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) korekty aktualizujące wartość () wartość na początek okresu wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (), razem Wartość bilansowa, razem G UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki długoterminowe, razem INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE lokata bankowa poręczenie gwarancyjne 922 Inne inwestycje długoterminowe, razem A Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19/34

20 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Stan na początek okresu a) zwiększenia lokata bankowa poręczenie gwarancyjne 922 Stan innych inwestycji długoterminowych, razem B INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w EUR po przeliczeniu na zł 922 Inne inwestycje długoterminowe, razem ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): powstania różnic przejściowych z tytułu kosztów na przełomie okresów inne Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): odwrócenie się różnic przejściowych wykorzystanie straty podatkowej inne b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) inne c) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) inne Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu (zakupione) wdrożenie ISO Inne rozliczenia międzyokresowe, razem ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20/34

21 15 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw robót i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem A ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) dokonanie odpisu restrukturyzacja 50 - należności nieściągalne układy i ugody 13 b) zmniejszenia (z tytułu) odpisanie należności zapłaconych odpisanie należności nieściągalnych zakończenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego inne Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./euro tys.zł b2. jednostka/waluta tys./usd tys.zł b3. pozostałe waluty w tys.zł Należności krótkoterminowe, razem C NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiaca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 21/34

22 15 D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 16 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) bony skarbowe inne 6 - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) lokata pieniężna powyżej 3 miesięcy b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach depozyty krótkoterminowe inne środki pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem A PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa) wartość według cen nabycia 889 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) c1 lokata powyżej 3 miesięcy wartość godziwa wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość godziwa, razem 250 Wartość bilansowa, razem C UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 22/34

23 a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1) jednostka/waluta tys./euro tys.zł b2) jednostka/waluta tys./usd tys.zł pozostałe waluty w tys.zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: odpis na ZFŚS, remonty, ubezpieczenia majątkowe i inne koszty przygotowania nowej produkcji koszty przyszłych kontraktów podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie koszty prac rozwojowych prenumerata 16 - inne b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 23/34

24 19 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 24/34

25 20 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników e) inne (wg rodzaju) w tym skutki hiperinflacji w jednostce dominującej Kapitał zapasowy, razem POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE kapitał rezerwowy na inwestycje na fundusz celowy skutki hiperinflacji Pozostałe kapitały rezerwowe, razem ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) zysk za rok bieżący inne b) zmniejszenia (z tytułu) strata za rok bieżący utrata kontroli nad firmą eliminacja z konsolidacji metodą pełną inne 183 Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) powstania różnic przejściowych z tytułu zrealizowanych odsetek od pożyczek inne 29 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 70 - przecena inwestycji do wartości godziwej 70 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 68 - powstania różnic przejściowych 35 - inne Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) zapłacone odsetki odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystanie rezerwy na podatek dochodowy) zapłacone odsetki inne 266 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 25/34

26 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) eliminacja z konsolidacji odwrócenie się różnic przejściowych (wykorzystanie rezerw na podatek dochodowy) inne Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy ZMIANA STANU REZERW DŁUGOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) utworzenie rezerw c) wykorzystanie (z tytułu) wypłata nagród jubileuszowych d) rozwiązanie (z tytułu) zmniejszenia zatrudnienia wygaśnięcie terminu gwarancji przekwalifikowanie do krótkoterminowych rezerw inne e) stan na koniec okresu ZMIANA STANU REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) naliczenie (odpis sprawozdawczy) przekwalifikowanie z rezerw długoterminowych inne c) wykorzystanie (z tytułu) urlopów inne d) rozwiązanie (z tytułu) wypłaty nagród i odpraw inne e) stan na koniec okresu ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki inne zobowiązania finansowe, w tym: wypłacone kaucje umowy leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe, razem A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 26/34

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna

GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU Kraków, 12.05.2014 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań, dnia 22 czerwca 2015 r. Spis treści I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LENTEX. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku. 21 marca 2014 roku

GRUPA KAPITAŁOWA LENTEX. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku. 21 marca 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA LENTEX Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku 21 marca 2014 roku Wprowadzenie do raportu giełdowego Grupy Kapitałowej Lentex

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 ROKU za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe. Zakładu Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE. Za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe. Zakładu Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE. Za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn ZREMB CHOJNICE Spółka Akcyjna Z siedzibą: w Chojnicach ul. Przemysłowa 15 Za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1/77 Indeks do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005r. Nota 1. Informacje Ogólne Podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 R. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku Zabrze, dnia 30.04.2014 r. Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO PSr Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO PSr * Wykorzystano wartość zysku zanualizowanego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 GRUPA KAPITAŁOWA PFLEIDERER GRAJEWO S.A. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres 01.01.2006 31.12.2006

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres 01.01.2006 31.12.2006 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco za okres 01.01.2006 31.12.2006 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Końskie, 19 marca 2015 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 01.01.2013 roku 31.12.2013 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Informacje ogólne Grupa

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2013 Rok 2012 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo