Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za pierwsze półrocze 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT za pierwsze półrocze 2005."

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze Informacje ogólne - podmiot dominujący Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. powstał w 1990 r. w wyniku prywatyzacji firmy państwowej o nazwie Przedsiębiorstwa Eksportu Budownictwa "Mostostal-Export". - jednostka dominująca "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 3 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem jest spółką prawa handlowego, której przedmiotem działalności jest wg PKD 4521 A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków. Papiery wartościowe Spółki znajdują się w obrocie na rynku regulowanym i należą do branży budownictwo. Grupa Kapitałowa S.A. składa się z jednostki dominującej oraz 25 spółek zależnych I i II stopnia. Podstawowe segmenty działalności spółek Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. to budownictwo (usługi budowlano-montażowe, działalność deweloperska, produkcja materiałów budowlanych) oraz automatyka i elektronika przemysłowa. - czas trwania emitenta i jednostek grupy kapitałowej jest nieoznaczony. - w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w kraju wynosiło osoby, w tym pracownicy produkcyjni osoby (bezpośrednio produkcyjni 870 osób i pośrednio produkcyjni 157 osób) oraz pracownicy nieprodukcyjni 677 osób (zarząd i kierownicy średniego szczebla 195 osób, pracownicy administracyjno-biurowi 482 osoby). - w pierwszym półroczu 2004 roku przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w kraju wynosiło 1963 osoby, w tym pracownicy produkcyjni 1286 osób (bezpośrednio produkcyjni 1129 osób i pośrednio produkcyjni 157 osób) oraz pracownicy nieprodukcyjni 677 osób (zarząd i kierownicy średniego szczebla 195 osób, pracownicy administracyjno-biurowi 482 osoby). - łączna wartość wynagrodzeń Rady Nadzorczej w I półroczu 2005 roku wyniosła ,25 zł., wtym: Eugeniusz Wawrzyniak ,11 zł Niels Bonn ,96 zł Krzysztof Loth ,20 zł Fritz Horst Melsheimer ,58 zł Grzegorz Mroczkowski ,40 zł - łączna wartość wynagrodzeń Zarządu w Spółce w I półroczu 2005 roku wyniosła ,82 zł., wtym: Michał Skipietrow ,82 zł - wynagrodzenie Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z racji zasiadania w Radach Nadzorczych spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wyniosło ,00 zł. Michał Skipietrow ,00 zł. - za wyjątkiem Pana Helmuta Stefana Floetha - wybranego 30 czerwca 2005 r. do Rady Nadzorczej Spółki, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej ZEG S.A. w Tychach, osoby nadzorujące Spółkę S.A. nie pełnią funkcji we władzach spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. - łączne wynagrodzenie osób zarządzających spółkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi w okresie sprawozdawczym wyniosło ,00 zł. - łączne wynagrodzenie członków organów nadzorujących spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych w okresie sprawozdawczym wyniosło ,00 zł. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1/34

2 - w okresie sprawozdawczym "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. nie udzielił kredytów, pożyczek i gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę, również nie miało to miejsca w spółkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. - informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, Skład Zarządu emitenta: Michał Skipietrow - Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej emitenta: Eugeniusz Wawrzyniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Niels Bonn - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Helmut Stefan Floeth - Członek Rady Nadzorczej - powołanie r. Krzysztof Loth - Członek Rady Nadzorczej Fritz Horst Melsheimer - Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej wygaśnięcie kadencji r. - w bieżącym roku obrotowym nie nastąpiło połączenie emitenta ani żadnej z jednostek grupy kapitałowej z inną spółką. - sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. - graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie. <W załączeniu> 2. Stosowane zasady rachunkowości Oświadczenie Zarządu o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z MSSF Zarząd S.A. oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości przyjętymi przez Unię Europejską oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Spółki zależne objęte konsolidacją metodą pełną 1. BICK S.A. 2. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. 3. INSTAL-LUBLIN S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu 4. Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A. 5. MOST-BUD Sp. z o.o. 6. MOSTOSTAL-EXPORT Development S.A. 7. Mostostal-Export - DOM Sp.z o.o. 8. Mostostal-Ventures Sp. z o.o. 9. PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o. 10. POD FORTEM DEVELOPMENT Sp. z o.o. 11. TPBP TARBUD S.A. - postępowanie układowe 12. ZBM ZREMB Chojnice S.A. 13. ZEG S.A. Spółki zależne II stopnia objęte konsolidacją metodą pełną 1. Budopol - Racławicka Sp. z o.o. 2. BH ZEG Sp. z o.o. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2/34

3 3. ZEG Energetyka Sp. z o.o. 4. ZEG PCB Sp. z o.o. 5. ZEG Telekomunikacja Sp. z o.o. 6. GI Syrius Sp. z o.o. Spółki zależne wycenione metodą praw własności 1. Elektromontaż-Warszawa S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu Spółki Grupy Kapitałowej nieobjęte konsolidacją 1. PKZ Zamość Sp. z o.o. w upadłości 2. BMB S.A. 3. Mas-Bau Sp. z o.o. 4 Mostcwietmet Sp. z o.o. 5. Mostostal-Dal Sp.z o.o. 6. MWB INVEST Sp. z o.o. 7. Wibau GmbH 8. Wibau Sp. z o.o. 9. Remowa Sp. z o.o. upadłość likwidacyjna 10. Intrans Sp. z o.o. 11. INSTAL Ukraina Sp. z o.o. 12. PPU Budopol-Trans Sp. z o.o. 13. BudoCop 1 Sp. z o.o. w upadłości 14. Elektromontaz-Wschód Sp. z o.o. Powyższe spółki nie zostały objęte konsolidacją z powodu utraty kontroli i nieistotności danych finansowych. Spółki zależne objęte konsolidacją metodą pełną - dane podstawowe o spółkach (w tys.zł): Spółki zależne objęte konsolidacją Przychody netto ze sprzedaży produktów, Wynik finansowy Suma bilansowa towarów i operacji finansowych BICK S.A. Grupa BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Grupa INSTAL-LUBLIN S.A Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A MOST-BUD Sp. z o.o MOSTOSTAL-EXPORT Development S.A Mostostal-Export - DOM Sp.z o.o Mostostal-Ventures Sp. z o.o. jednostka PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o POD FORTEM DEVELOPMENT Sp. z o.o TPBP TARBUD S.A ZBM ZREMB Chojnice S.A ZEG S.A. Grupa Spółki zależne objęte konsolidacją metodą praw własności: Elektromontaż-Warszawa S.A Spółki zależne II stopnia objęte konsolidacją metodą pełną: Budopol - Racławicka Sp. z o.o. 823* BH ZEG Sp. z o.o * ZEG Energetyka Sp. z o.o * ZEG PCB Sp. z o.o * ZEG Telekomunikacja Sp. z o.o. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3/34

4 * przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług W skład przedsiębiorstwa emitenta i jednostek grupy kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 27 czerwca 2005r. sprzedano spółkę Centrum Biurowe LUBICZ Sp. z o.o. poza Grupę Kapitałową. Skutki tej transakcji ujawniono w rachunku zysków i strat. Transakcja ta ze względu na realizację niezrealizowanych zysków z lat ubiegłych w kwocie tys. zł spowodowała dużą różnicę pomiędzy wynikiem zaprezentowanym w jednostkowym sprawozdaniu finansowym S.A. a wynikiem Grupy Kapitałowej. Poniższe sprawozdanie finansowe jest pierwszym śródrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską. Zasady rachunkowości opisane poniżej zostały zastosowane przy przygotowaniu śródrocznych sprawozdań finansowych od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku, a także danych porównawczych od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku, oraz danych porównawczych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku oraz bilansu otwarcia na 1 stycznia 2004 roku (data przejścia na MSSF). Przygotowując bilans otwarcia, dane porównawcze od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku oraz dane porównawcze za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku Spółka dokonała przekształcenia wartości zaraportowanych poprzednio w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Przekształcenie miało następujący wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji Gospodarka polska była uważana za gospodarkę hiperinflacyjną w okresach od 1982 r. do 1984 r. oraz od 1988 r. do końca 1996 r. Na skutek pierwszego zastosowania MSSF Spółka dokonała przeszacowania składników kapitału własnego. Do przeszacowania zastosowano wskaźnik ogólnego wzrostu cen publikowany przez GUS hiperinflacji. Skutkiem przeszacowania bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. kapitału zakładowego Spółki uległ podwyższeniu o tysięcy złotych, kapitału zapasowego uległ podwyższeniu o tysięcy złotych, kapitału rezerwowego uległ podwyższeniu o tysięcy złotych, kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny uległ obniżeniu o 30 tysięcy złotych, a zysku (straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego uległ obniżeniu o tysięcy złotych. Nieruchomości inwestycyjne Spółka stosuje model wartości godziwej dla nieruchomości inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości skutki przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych ujmowane były w kapitale z aktualizacji wyceny. Spółka dokonała przekształcenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 40 i ujęła skutki wyceny nieruchomości inwestycyjnych bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Skutkiem przekształcenia bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny uległ obniżeniu o tys.zł. z tytułu eliminacji gruntów użytkowanych wieczyście, oraz podwyższenie z tytułu aktualizacji wartości środków trwałych o tys.zł. Bilans otwarcia zysku (straty) z lat ubiegłych uległ podwyższeniu o tys.zł. Wpływ zastosowania MSSF na 1 stycznia 2004 roku Kapitał własny zgodnie z ustawą o rachunkowości Efekt przekształcenia Kapitał własny zgodnie z MSSF Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4/34

5 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik netto Razem Wpływ zastosowania MSSF na 30 czerwca 2004 roku Kapitał własny zgodnie z ustawą o rachunkowości Efekt przekształcenia Kapitał własny zgodnie z MSSF Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik netto Razem Wpływ zastosowania MSSF na 31 grudnia 2004 roku Kapitał własny zgodnie z ustawą o rachunkowości Efekt przekształcenia Kapitał własny zgodnie z MSSF Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Różnice kursowe Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik netto Razem Sprawozdanie Finansowe sporządzono zgodnie z zasadą kosztu historycznego z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, aktywów finansowych, które wyceniane są według wartości godziwej. Spółka przyjęła jednolite standardy rachunkowości celem stworzenia "stabilnej platformy", która ma obowiązywać na lata rozpoczynające się 1 stycznia 2005 r. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji Spółki jest złoty polski. Transakcje wyrażone w walutach obcych są początkowo ujmowane według kursu waluty funkcjonalnej na dzień zawarcia transakcji. Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażane w walutach obcych są przeliczane po kursie waluty funkcjonalnej obowiązującym na dzień bilansowy. Wszystkie różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków i strat. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztów historycznych w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia początkowej transakcji. Pozycje niepieniężne wyceniane według wartości godziwej w walucie obcej są przeliczane po kursie wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej. 10. Aktywa długoterminowe Wartość firmy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5/34

6 Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana wg ceny nabycia stanowiącej nadwyżkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy z tytułu przejęcia dokonanego po dniu 31 marca 2004 r. nie podlega amortyzacji, a wartość firmy już wykazana w bilansie nie podlega amortyzacji po dniu 1 stycznia 2004 r. Wartość firmy dotycząca przejęć dokonanych po dniu 1 stycznia 2004 r. nie podlega amortyzacji. Wartość firmy poddawana jest weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie lub częściej w przypadku gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na ewentualną utratę wartości jej wartości bilansowej. Rzeczowe Aktywa Trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne Rzeczowe Aktywa Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o skumulowaną amortyzację oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany, które wskazują na to, że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania dokonywany jest przegląd tych składników pod katem ewentualnej utraty wartości. Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku gdy nie są spodziewane żadne korzyści ekonomiczne wynikające z dalszego ich użytkowania pomniejszonego o skumulowaną amortyzację oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,5 % - 10 % - urządzenia techniczne i maszyny 10 % - 20 % - środki transportu 14 % - 20 % - pozostałe środki trwałe 10 % - 25 % Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych wynoszą: 30 % - 33,3 % Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych ujęte są w rachunku zysków i strat w pozycji Koszty ogólnego zarządu. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Rzeczowych Aktywów Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych obciążają koszty finansowe. Nieruchomości inwestycyjne Początkowo nieruchomości wykazywane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości wykazywane są według wartości godziwej. Skutki przeszacowania ujmowane są w rachunku zysków i strat. Długoterminowe Aktywa Finansowe Spółka klasyfikuje długoterminowe aktywa finansowe do następujących kategorii: Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6/34

7 Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są według wartości godziwej. Inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku, i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, wyceniane są według ceny nabycia. W przypadku istnienia przesłanek wskazujących na utratę wartości aktywów finansowych Spółka dokonuje odpowiednich odpisów na podstawie formalnego oszacowania wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów finansowych przewyższa jego wartość odzyskiwaną, uznaje się utratę wartości i dokonuje odpisu aktualizującego do poziomu wartości odzyskiwalnej. Skutki przeszacowania ujmowane są w rachunku zysków i strat. Aktywa krótkoterminowe Zapasy Zapasy wyceniane są według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia /kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania wartości netto. Wartością netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej pomniejszona o szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego miejsca i stanu są ujmowane w następujący sposób: - materiały i towary - w cenie nabycia ustalonej metodą "pierwsze weszło pierwsze wyszło", - produkcja w toku koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego. Należności z tytułu dostaw robót i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw robót i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj 60 dni, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem rezerwy na nieściągalne należności. Rezerwa na należności wątpliwe oszacowywana jest wtedy, gdy ściągniecie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazywane w bilansie obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie, a także lokaty krótkoterminowe o okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych w rachunku przepływów nie zawiera niespłaconych kredytów. Krótkoterminowe aktywa finansowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe zawierają pożyczki udzielone spółkom zależnym Wycena bilansowa została dokonana zgodnie z MSR-39 wg kosztu zamortyzowanego. Kapitały Kapitały własne jednostki dominującej zostały skorygowane wskaźnikiem hiperinflacji jaka miała miejsce w latach Skutki skorygowanych kapitałów zostały rozliczone z wynikiem z lat ubiegłych. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z prawdopodobnymi odsetkami z tytułu opóźnionej zapłaty. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7/34

8 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne przedstawiono wg metody prognozowanych uprawnień jednostkowych. Wg obowiązujących w jednostkach Grupy regulaminów wynagradzania pracownicy są uprawnieni do jednorazowego świadczenia emerytalnego wypłacanego przy przejściu na emeryturę. Świadczenia te spełniają kryteria planów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu. Plan emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu definiuje świadczenie emerytalne, które otrzyma pracownik przechodzący na emeryturę w zależności od jednego lub więcej czynników takich jak: wiek, staż pracy, wynagrodzenie. Zobowiązanie ujawnione w bilansie jako rezerwa na świadczenie emerytalne jest wartością obecną przyszłych świadczeń emerytalnych na dzień bilansowy razem z korektami zysków i strat aktuarialnych. Wartość obecna przyszłych świadczeń emerytalnych jest ustalona poprzez dyskontowanie szacowanych przyszłych wydatków na świadczenie emerytalne stopą procentowa obligacji korporacyjnych denominowanych w walucie, w której wypłacone będą świadczenia i o terminie wymagalności obligacji zbliżonych do terminów wypłaty świadczeń. Rezerwy tworzone są gdy: - na spółce ciąży obecny obowiązek prawny wynikający ze zdarzeń przeszłych, - prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, - można dokonać wiarygodnego szacunku tego obowiązku. Podatek dochodowy odroczony W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalono aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny, Rachunek zysków i strat. Przychody ze sprzedaży usług, produktów oraz towarów i materiałów, a także przychody z najmu ujmowane są w wartości zapłat otrzymanych lub należnych, pomniejszonych o rabaty oraz należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest wykonanie usług oraz przekazanie produktów lub towarów odbiorcy i przekazanie znaczącego ryzyka. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane ze zwykłą działalnością spółki, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych. Kontrakty długoterminowe. Przychody z wykonania nie zakończonych kontraktów budowlanych, objętych umowami, wykonanych na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustalane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi na podstawie obmiaru wykonanych prac. Jeżeli stopień zaawansowania nie zakończonej usługi budowlanej nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne. Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8/34

9 Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością produkcyjną, wpływające na wynik finansowy. Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono za wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów. Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią. 3. Informacje uzupełniające - w I półroczu 2005 roku - poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na dzień r., ogłoszonego przez NBP 1 EUR - 4,0401 zł (Tab. Nr 125/A/NBP/2005 z r.), - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem za 2005 r. Średnia arytmetyczna z 6 miesięcy 2005 r. wynosi 1 EUR - 4,0805 zł. W I półroczu 2005 roku kurs max. EURO wyniósł 4,2756 zł, kurs min. EURO 3,8839 zł. W I półroczu 2004 r. - poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO wg średniego kursu obowiązującego na dzień r., ogłoszonego przez NBP 1 EUR - 4,5422 zł (Tab. Nr 126/A/NBP/2004 z r.), - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP a obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem za 2004 r. Średnia arytmetyczna z 6 miesięcy 2004 r. wynosi 1 EUR - 4,7300 zł. W I półroczu 2004 roku kurs max. EURO wyniósł 4,9149 zł, kurs min. EURO 4,5420 zł. - podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczone na EURO i przedstawiono na stronie 1 w tabeli "Wybrane dane finansowe" Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9/34

10 4. Segmenty branżowe działalności Grupy Kapitałowej Lp. 11. Wyszczególnieni e Wyniki Grupy Usługi budowlane I p I p I p I p Automatyka i elektronika przemysłowa I p I p Zmiany % w segmentach Usługi budowlane 6/5 Automatyka i elektronika przemysłowa 8/ Przychody ogółem ,1% 93,9% 2 Koszty ,7% 91,4% 3 Zysk / strata na sprzedaży ,9% 164,6% Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk / strata na działalności operacyjnej ,5% 89,0% ,2% 134,3% ,8% 153,9% 7 Zysk / strata netto ,0% 288,6% 8 Aktywa ,9% 96,9% 9 Pasywa ,9% 96,9% 10 Nakłady inwestycyjne ,1% 44,6% 11 Amortyzacja ,9% 86,6% Segment usług budowlanych Do segmentu usług budowlanych zakwalifikowano wszystkie Spółki, które w sposób bezpośredni lub pośredni związane są z szeroko rozumianym budownictwem. W segmencie usług budowlanych w pierwszym półroczu 2005 r nastąpił głęboki spadek sprzedaży. Osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 49,1 % poziomu z pierwszego półrocza 2004 r. O ile sprzedaż segmentu w pierwszym półroczu 2004 r stanowiła 90 % sprzedaży ogółem to w pierwszym półroczu 2005 r udział ten zmalał do 82,9 %, Głównym czynnikiem powodującym spadek sprzedaży w segmencie jest nie zrealizowanie zakładanych wielkości sprzedaży w Rosji. Spadek sprzedaży o 50,9 % przy spadku kosztów o 48,3 % spowodował, że nastąpiło pogorszenie rentowności na sprzedaży z minus 4,3 % do minus 9,9 %. Pozostałe koszty operacyjne związane głównie z tworzonymi rezerwami pogłębiły stratę na działalności operacyjnej do 12,7 mln zł tj. o 11,6 mln zł większej jak osiągnięto w pierwszym półroczu 2004 r. Strata netto segmentu wyniosła 1 mln zł przy osiągniętym zysku netto w pierwszym półroczu 2004 r 0,32 mln zł. Aktywa jak i pasywa segmentu stanowią 84,7 % aktywów i pasywów Grupy. Nakłady inwestycyjne w segmencie wykazują wyraźną tendencję spadkową, co jest związane raczej ze sprzedażą zbędnego majątku niż z inwestowaniem w nowy co znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku amortyzacji o 22,1 %. Segment automatyki i elektroniki przemysłowej. Do segmentu została zaliczona Grupa kapitałowa ZEG realizująca usługi i produkcję dla szeroko rozumianego górnictwa. Segment w porównywanych okresach wykazuje niewielkie wahania. Sprzedaż w pierwszym półroczu spadła o 6,1 % przy spadku kosztów o 8,6 %, co w konsekwencji spowodowało poprawę rentowności na sprzedaży z 3,4 % w pierwszym półroczu 2004 do 5,9 % w pierwszym półroczu 2005 r. Sprzedaż segmentu stanowi 17 % sprzedaży Grupy Kapitałowej Mostostal Export w pierwszym półroczu 2005 r. W pierwszym półroczu 2004 r udział ten wynosił 9,7 %. Osiągnięty zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2005 r stanowi 153,9 % poziomu z pierwszego półrocza 2004 r. Osiągnięty zysk netto Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10/34

11 w segmencie poprawił wynik w Grupie Kapitałowej o 303 tys. zł. Aktywa segmentu wykazują wyraźną stabilność. W pierwszym półroczu 2005 w stosunku do pierwszego półrocza 2004 obniżyły się o 3,1 %. Nakłady inwestycyjne wykazują większą tendencję spadkową. Poziom nakładów w segmencie jest w głównej mierze związany z pracami badawczo rozwojowymi, co powoduje, iż nakłady inwestycyjne ponoszone są w cyklach. Podział na segmenty geograficzne Lp. Wyszczególnienie Przychody w tym: Kraj Eksport w tym: Kraje Unii Europejskiej Pozostałe kraje europejskie Rosja Podsumowanie Segment usług budowlanych jest segmentem dominującym w Grupie Kapitałowej. Osiągane wyniki są ciągle konsekwencją regresu, w którym branża budowlana tkwiła przez ostatnich kilka lat. Odnotowane w pierwszym półroczu 2005 r. ożywienie w branży budowlanej, część ze Spółek z Grupy wykorzystała zwiększając swoją sprzedaż w stosunku do porównywanego okresu 2004 r. (Budopol, Instal, Zremb). Utrwalenie wzrostu w branży powinno skutkować poprawą wyników wszystkich Spółek w segmencie. Segment automatyki i elektroniki przemysłowej realizujący swoją sprzedaż w górnictwie, na tle segmentu usług budowlanych cechuje się dużą stabilnością. Poprawa wyników na poszczególnych poziomach świadczy, że segment jest dobrze przygotowany do zmieniających się warunków na rynku. Obserwowany w ostatnim okresie wzrost popytu na węgiel jak i zapowiadane nakłady inwestycyjne na branżę górniczą dobrze rokuje na przyszłość dla segmentu automatyki i elektroniki przemysłowej. 5. Znaczące wydarzenia po dacie bilansu 23 września 2005 r. Sąd Rejonowy w Kielcach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki BICK S.A. z likwidacją jej masy majątkowej. W wyniku eliminacji z konsolidacji spółki BICK S.A. szacowany wpływ na wynik netto i kapitały Grupy z tego tytułu wyniesie plus około 40 mln zł. Wartości przedstawione w poniższych tabelach wyrażone są w tys.zł. 6 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty prac rozwojowych b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe c) inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem A ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH koszty nabyte koncesje, patenty, Wartości inne wartości zakończonychlicencje i podobne wartości niematerialne prac w tym: niematerialne i prawne, razem rozwojowych oprogramowa i prawne nie komputerowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11/34

12 a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przyjęcie z inwestycji rozpoczęcie prac rozwojowych c) zmniejszenia (z tytułu) wyksięgowanie d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja (z tytułu) odpis roczny wyksięgowanie inne g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH a) wartość firmy jednostki zależne Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem A ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup udziałów/akcji 150 c) zmniejszenia (z tytułu) eliminacja z konsolidacji korekta wartości firmy d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy (z tytułu) odpis roczny eliminacja z konsolidacji g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem A Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12/34

13 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) aktualizacja wyceny zakupu inne c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaży (likwidacji) eliminacja z konsolidacji likwidacja inne 1 1 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie na początek okresu f) amortyzacja (z tytułu) odpis roczny planowany i nieplanowany sprzedaż likwidacja inne g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu B ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: umowa leasingu umowa najmu wieczysta dzierżawa Środki trwałe bilansowe, razem C ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe pozabilansowe, razem ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI a) stan na początek okresu b) zwiększenia Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13/34

14 - aktualizacja wartości c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) stan na koniec okresu DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie podlegających konsolidacji udziały lub akcje b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metoda praw własności udziały lub akcje c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki Długoterminowe aktywa finansowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14/34

15 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15/34

16 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH C.D. Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16/34

17 10 B UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17/34

18 10 C UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18/34

19 10 D ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) wycena metodą praw własności zmiana metody konsolidacji inne 389 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż wycena spółek metodą praw własności likwidacja 1 - odpis aktualizujący 11 - inne 25 d) stan na koniec okresu E PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych po przeliczeniu na zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe F PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczona zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) korekty aktualizujące wartość () wartość na początek okresu wartość według cen nabycia B. Z nieograniczona zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) korekty aktualizujące wartość () wartość na początek okresu wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (), razem Wartość bilansowa, razem G UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki długoterminowe, razem INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE lokata bankowa poręczenie gwarancyjne 922 Inne inwestycje długoterminowe, razem A Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19/34

20 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) Stan na początek okresu a) zwiększenia lokata bankowa poręczenie gwarancyjne 922 Stan innych inwestycji długoterminowych, razem B INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w EUR po przeliczeniu na zł 922 Inne inwestycje długoterminowe, razem ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): powstania różnic przejściowych z tytułu kosztów na przełomie okresów inne Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu): odwrócenie się różnic przejściowych wykorzystanie straty podatkowej inne b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) inne c) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) inne Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu (zakupione) wdrożenie ISO Inne rozliczenia międzyokresowe, razem ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20/34

21 15 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw robót i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem A ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) dokonanie odpisu restrukturyzacja 50 - należności nieściągalne układy i ugody 13 b) zmniejszenia (z tytułu) odpisanie należności zapłaconych odpisanie należności nieściągalnych zakończenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego inne Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./euro tys.zł b2. jednostka/waluta tys./usd tys.zł b3. pozostałe waluty w tys.zł Należności krótkoterminowe, razem C NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiaca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 21/34

22 15 D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 16 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) bony skarbowe inne 6 - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) lokata pieniężna powyżej 3 miesięcy b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach depozyty krótkoterminowe inne środki pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem A PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa) wartość według cen nabycia 889 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) c1 lokata powyżej 3 miesięcy wartość godziwa wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość godziwa, razem 250 Wartość bilansowa, razem C UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 22/34

23 a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1) jednostka/waluta tys./euro tys.zł b2) jednostka/waluta tys./usd tys.zł pozostałe waluty w tys.zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: odpis na ZFŚS, remonty, ubezpieczenia majątkowe i inne koszty przygotowania nowej produkcji koszty przyszłych kontraktów podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie koszty prac rozwojowych prenumerata 16 - inne b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 23/34

24 19 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Patrz <S.A.-PS 2005 Noty pozostale.pdf> Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 24/34

25 20 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników e) inne (wg rodzaju) w tym skutki hiperinflacji w jednostce dominującej Kapitał zapasowy, razem POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE kapitał rezerwowy na inwestycje na fundusz celowy skutki hiperinflacji Pozostałe kapitały rezerwowe, razem ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) zysk za rok bieżący inne b) zmniejszenia (z tytułu) strata za rok bieżący utrata kontroli nad firmą eliminacja z konsolidacji metodą pełną inne 183 Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) powstania różnic przejściowych z tytułu zrealizowanych odsetek od pożyczek inne 29 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 70 - przecena inwestycji do wartości godziwej 70 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 68 - powstania różnic przejściowych 35 - inne Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) zapłacone odsetki odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystanie rezerwy na podatek dochodowy) zapłacone odsetki inne 266 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 25/34

26 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) eliminacja z konsolidacji odwrócenie się różnic przejściowych (wykorzystanie rezerw na podatek dochodowy) inne Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy ZMIANA STANU REZERW DŁUGOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) utworzenie rezerw c) wykorzystanie (z tytułu) wypłata nagród jubileuszowych d) rozwiązanie (z tytułu) zmniejszenia zatrudnienia wygaśnięcie terminu gwarancji przekwalifikowanie do krótkoterminowych rezerw inne e) stan na koniec okresu ZMIANA STANU REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) naliczenie (odpis sprawozdawczy) przekwalifikowanie z rezerw długoterminowych inne c) wykorzystanie (z tytułu) urlopów inne d) rozwiązanie (z tytułu) wypłaty nagród i odpraw inne e) stan na koniec okresu ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki inne zobowiązania finansowe, w tym: wypłacone kaucje umowy leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe, razem A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 26/34

Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL- EXPORT S.A. za rok 2004.

Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL- EXPORT S.A. za rok 2004. Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL- EXPORT S.A. za rok 2004. a) Jednostka dominująca "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrzeżnej 3 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SAR2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 OBEJMUJĄCE: 1. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2. SKONSOLIDOWANY BILANS 3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo