do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SK AD I AMANIE WYDAWCA: OŒRODEK SZKOLENIA Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax (55) tel./fax (55) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupe³nienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. KODEKS UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA. Zawarte w komentarzu wyjaœnienia dotycz¹ce poszczególnych przepisów lub zagadnieñ prawnych, mog¹ byæ wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadañ, dotycz¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wyk³adni obowi¹zuj¹cej a wystêpuj¹ce w¹tpliwoœci powinny byæ rozpatrywane indywidualnie i w zale noœci od potrzeb, nale y uzyskaæ wyjaœnienie wi¹ ¹ce lub decyzjê, wydawane przez w³aœciwe organy administracji pañstwowej. Do koñca 2011r. zostan¹ wydane jeszcze trzy KOMENTARZE: w czerwcu, wrzeœniu i grudniu. Tradycyjnie w KOMENTARZACH, trudna problematyka z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, zostanie omówiona w formie pytañ i odpowiedzi. W KOMENTARZU znajduje siê równie AKTUALIZACJA KODEKSU UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH, oraz opis wprowadzonych zmian. Dodatkowo wykupienie ca³orocznej PRENUMERATY - KODEKSU i KOMENTARZY, daje prawo do nieodp³atnego korzystania z wersji elektronicznej z naszej oferty wydawniczej. Poprzez Internet Nabywca ksi¹ ek, ma pe³ny dostêp do KODEKSU i KOMENTARZY oraz bie ¹cej ich AKTUALIZACJI, bez jakichkolwiek ograniczeñ. Od lutego 2011r. s¹ organizowane na terenie ca³ego kraju szkolenia specjalistyczne, dotycz¹ce najnowszych zmian w przepisach, z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, prawa pracy i podatku dochodowego. Szczegó³owy program oraz terminy szkoleñ, podajemy na naszych stronach internetowych a bli szych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. Z powa aniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - marzec Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia spo³eczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne Œwiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa Œwiadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i œwiadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe str. II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. WskaŸniki, stawki, wysokoœæ œwiadczeñ

5 KOMENTARZ - marzec JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1.1. Czy zatrudniaj¹c emeryta na umowê zlecenia, wystêpuje obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego? Jakie s¹ zasady rozliczania sk³adkowo-podatkowego pracownika, wykonuj¹cego umowê o dzie³o, zawart¹ z w³asnym pracodawc¹? Jakie s¹ uprawnienia inspektora ZUS, przeprowadzaj¹cego czynnoœci kontrolne w zak³adzie pracy? W jakiej wysokoœci p³atnikowi przys³uguje wynagrodzenia za prawid³ow¹ wyp³atê œwiadczeñ chorobowych? Jakie s¹ zasady rozliczania sk³adkowo-podatkowego, wynagrodzenia z drobnych umów zlecenia do 200,00 z³? Czy urz¹d pracy powinien rozliczyæ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne za bezrobotnego, który nie odebra³ zasi³ku? Czy ZUS mo e zakwestionowaæ fakt zatrudnienia córki przez przedsiêbiorcê? Jakie ustalenia powinien zawieraæ protokó³ kontroli ZUS? Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na p³atniku sk³adek w czasie przeprowadzanej kontroli przez ZUS? Z jakiego tytu³u wyst¹pi obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego, osoby prowadz¹cej niepubliczn¹ szko³ê? Czy osoby pobieraj¹ce stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych, podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu? Czy cz³onkowie rady nadzorczej podlegaj¹ obowi¹zkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeœli z tytu³u tego cz³onkostwa nie uzyskuj¹ adnego przychodu? Czy przedsiêbiorca mo e dokonywaæ wp³at sk³adek do ZUS w formie gotówkowej? Jakie s¹ zasady ustalenia obowi¹zku ubezpieczeñ w przypadku wykonywania kilku umów zlecenia? W jaki sposób dokonuje rozliczenia sk³adek do ZUS, spó³ka cywilna? W jaki sposób nale y dokonaæ zmiany tytu³u ubezpieczeñ w ZUS dla pracownicy zawieraj¹cej zwi¹zek ma³ eñski z pracodawc¹? Jakie s¹ zasady sporz¹dzania informacji ZUS ZSWA, za pracowników wykonuj¹cych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Czy wykonywanie pracy najemnej w kilku pañstwach cz³onkowskich UE, podlega ubezpieczeniom w ka dym z tych pañstw? Czy nieodebrane przez pracowników raporty ZUS RMUA, musz¹ byæ archiwizowane? Czy jazda samochodem s³u bowym i jego gara owanie w pobli u miejsca zamieszkania pracownika jest przychodem pracownika, podlegaj¹cym osk³adkowaniu i opodatkowaniu? W jaki sposób nale y dokonaæ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom w ZUS, w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia? Czy za pracownika zatrudnionego w niepe³nym wymiarze czasu pracy, nale y op³acaæ sk³adkê na Fundusz Pracy, je eli jego wynagrodzenie jest ni sze od kwoty minimalnego wynagrodzenia? Czy stypendysta sportowy, podlegaj¹cy z tego tytu³u obowi¹zkowo ubezpieczeniom spo³ecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, z tytu³u zawartej umowy zlecenia, bêdzie podlega³ obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego? Czy pracownik mo e zg³osiæ do ubezpieczenia zdrowotnego jako cz³onka rodziny swoje dziecko w wieku 22 lat, bêd¹ce uczniem szko³y policealnej w systemie zaocznym? str.

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - marzec Czy op³acone przez pracodawcê za pracowników pakiety medyczne nale y osk³adkowaæ? Czy od odmowy umorzenia sk³adek przez ZUS, s³u y d³u nikowi odwo³anie? Czy ZUS wystawi zaœwiadczenie o niezaleganiu p³atnikowi sk³adek, który posiada zaleg³oœci w op³acaniu sk³adek ZUS objête uk³adem ratalnym? Jaki jest okres wa noœci Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego? W jaki sposób ustala siê podstawê wymiaru sk³adek emerytalno-rentowych dla osób przebywaj¹cych na urlopie wychowawczym? Czy koszt zakwaterowania w hotelu, pracownika przeniesionego do pracy w innej miejscowoœci, podlega osk³adkowaniu i opodatkowaniu? Ile wynosi w 2011r. najni sza podstawa wymiaru sk³adek ZUS dla pracowników wys³anych do pracy za granic¹ w polskim zak³adzie pracy? Czy od wartoœci sfinansowanego pracownikowi doje d aj¹cemu do pracy biletu okresowego, nale y op³aciæ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zaliczkê na podatek dochodowy? W jaki sposób jest naliczana sk³adka na FEP w razie wykonywania pracy w szczególnych warunkach tylko przez czêœæ miesi¹ca? Jakie dzia³ania podejmuje pracodawca, je eli zakupionego pracownikom pakietu medycznego, nie opodatkowa³ oraz nie nalicza³ sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne? Czy kwota dofinansowania szkolenia okresowego kierowców, jest osk³adkowana i opodatkowana? Czy zatrudniając emeryta na umowę zlecenia, występuje obowiązek ubezpieczenia społecznego? Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby wykonujące umowę zlecenia, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy. Z umowy zlecenia obowiązkowa jest również składka zdrowotna. Ubezpieczenia te są obowiązkowe także w przypadku, kiedy emeryt lub rencista jednocześnie pozostaje w stosunku pracy, jeśli umowę zlecenia zawarł z własnym pracodawcą lub wykonuje tę umowę na rzecz własnego pracodawcy. Emeryt wykonujący umowę zlecenia, także gdy osiągnął powszechny wiek emerytalny, nie może złożyć wniosku o wyłączenie go z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia emeryta, będącego pracownikiem innego podmiotu, jeżeli umowy tej nie wykonuje na rzecz własnego pracodawcy, emeryt z tytułu zlecenia podlega dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym, nawet jeśli ze stosunku pracy jego przychód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia. Obowiązkowa jest składka zdrowotna. Do emeryta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonującego umowę zlecenia, zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywaną na jego rzecz, nie stosuje się przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na mocy których pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, również z tytułu umowy zlecenia, jeśli przychód z umowy o pracę, stanowiący podstawę wymiaru tych składek, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę, także na część etatu za wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia, zwalnia go z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia, zawartej z innym

7 KOMENTARZ - marzec JAKRO 2. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA str Czy pracownikowi przys³uguje wynagrodzenie za jeden dzieñ pracy w miesi¹cu, w razie choroby przez pozosta³e 30 dni? Czy pracownik po przepracowanej dniówce, je eli uda³ siê do lekarza i od tego samego dnia otrzyma³ zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia za pracê czy œwiadczenia chorobowego? W jaki sposób nale y wliczyæ do podstawy wymiaru œwiadczenia chorobowego, dodatek za pracê w porze nocnej, je eli jest wyp³acany w formie rycza³tu, pomniejszanego proporcjonalnie za okresy nieobecnoœci w pracy? Czy dodatek za pracê w porze nocnej, nale y wliczyæ do podstawy wymiaru zasi³ku oraz czy podlega on uzupe³nieniu? W jaki sposób ustaliæ kwotê wynagrodzenia, które nale a³o wliczyæ do podstawy wymiaru œwiadczenia chorobowego, po przekroczeniu limitu podstawy wymiaru sk³adek emerytalno-rentowych? Czy podstawê wymiaru œwiadczeñ chorobowych nale y podwy szyæ do najni szej podstawy wymiaru, w przypadku choroby pracownika zatrudnionego na ca³y etat? Kiedy nagroda roczna wp³ywa na wysokoœæ œwiadczeñ chorobowych? Czy do podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych nale y wliczyæ wartoœæ otrzymanej przez pracownika szczepionki przeciw grypie, która by³a przez pracodawcê sfinansowana i osk³adkowana? Jakie s¹ zasady obliczania œwiadczeñ chorobowych w przypadku choroby wystêpuj¹cej bezpoœrednio po urlopie wychowawczym? Czy pracownikowi mo na wyp³aciæ zasi³ek opiekuñczy, je eli wraz z konkubin¹ prowadz¹ wspólne gospodarstwo domowe? Czy pracownikowi przys³uguje prawo do zasi³ku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, je eli zachorowa³ w okresie wypowiedzenia i zwolnienie lekarskie obejmuje równie okres po rozwi¹zaniu umowy o pracê? W jaki sposób nale y rozliczaæ zasi³ek opiekuñczy nad chorym dzieckiem w wieku powy ej 14 lat, je eli zwolnienie obejmuje 3 tygodnie na prze³omie starego i nowego roku kalendarzowego? Czy pracownik ma prawo do zasi³ku opiekuñczego za ten sam okres, w którym z takiego zasi³ku korzysta jego ona? Czy pracownikowi przys³uguje zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, je eli z treœci protokó³u powypadkowego wynika, e do zdarzenia dosz³o na skutek ra ¹cego niedbalstwa pracownika? Czy pracownikowi po przepracowaniu czêœci dnia roboczego, który uleg³ wypadkowi przy pracy, nale y wyp³aciæ zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, czy wynagrodzenie za pracê? Czy pracownik traci prawo do œwiadczeñ chorobowych, je eli pracodawca w ramach kontroli wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, nie zasta³ chorego pracownika w miejscu zamieszkania? Jakie s¹ zasady nabywania prawa do zasi³ków chorobowych przez zleceniobiorców? W jaki sposób nale y dokonaæ zwrotu kwoty nadp³aconego zasi³ku macierzyñskiego do ZUS, je eli pracodawca pomy³kowo w podstawie wymiaru uwzglêdni³ dodatek, przys³uguj¹cy do okreœlonego terminu? Czy zasi³ek macierzyñski za okres dodatkowego urlopu przys³uguje tylko pracownikom, czy te mog¹ skorzystaæ z niego równie osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ pozarolnicz¹? Jakie sk³adniki wynagrodzenia s¹ uwzglêdniane w podstawie wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Czy ZUS mo e pozbawiæ prawa do œwiadczenia rehabilitacyjnego pracownika, który w okresie przebywania na tym œwiadczeniu, wykonuje umowê o dzie³o dla innego podmiotu?... 38

8 JAKRO 28 KOMENTARZ - marzec W jaki sposób nale y wliczaæ premiê kwartaln¹ do podstawy wymiaru œwiadczenia chorobowego, po zmianie wymiaru czasu pracy? Jakie s¹ zasady ustalania wysokoœci zasi³ku chorobowego za okres pobytu w szpitalu dla 50-latka? Czy kilkugodzinna nieobecnoœæ w pracy, ma wp³yw na ustalenie podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Czy utrata prawa do zasi³ku chorobowego, wyd³u a okres zasi³kowy? Czy okres urlopu wychowawczego jest zaliczany do okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego? Czy pracownik ma prawo do zasi³ku opiekuñczego, je eli bezpoœrednio po wyczerpaniu 182-dniowego okresu zasi³kowego, dostarczy³ zwolnienie lekarskie z tytu³u sprawowania opieki nad chorym dzieckiem? Czy udzia³ w zajêciach szkolnych pracownika w okresie choroby, pozbawi go prawa do zasi³ku chorobowego? Czy nagrody jednorazowe nale y wliczaæ do podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Czy podstawê wymiaru œwiadczeñ chorobowych przys³uguj¹cych pracownikom, nale y obliczaæ w oparciu o wynagrodzenie przys³uguj¹ce po podwy ce wynagrodzeñ? Czy nale y przeliczyæ podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego po zwrocie nadp³aconych sk³adek? Czy podjêcie pracy przez osobê, która w innej firmie korzysta z urlopu macierzyñskiego, spowoduje utratê prawa do zasi³ku macierzyñskiego? Jaki jest okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego? Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na pracodawcy w przypadku, kiedy pracownik przebywa na d³ugotrwa³ym zwolnieniu lekarskim i zamierza ubiegaæ siê o œwiadczenie rehabilitacyjne? W jaki sposób nale y przeliczyæ podstawê wymiaru œwiadczenia chorobowego po wyrównaniu pracownikowi wynagrodzenia? Czy premie nale y uzupe³niaæ przed uwzglêdnieniem w podstawie wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Czy do podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych wlicza siê dodatkowe wynagrodzenie spo³ecznego inspektora pracy, je eli wynagrodzenie to nie ulega obni eniu za okresy choroby? Czy kwartalne nagrody uznaniowe, podlegaj¹ uwzglêdnieniu w podstawie wymiaru œwiadczeñ chorobowych, je eli w przepisach p³acowych nie okreœlono szczegó³owych zasad ich wyp³aty a jedynie okreœlono, e nagroda podlega pomniejszeniu za okresy absencji chorobowej przypadaj¹cej w danym kwartale? Czy ZUS odmówi prawa do zasi³ku chorobowego, w przypadku op³acenia sk³adki chorobowej z odsetkami, po terminie? W jakim terminie pracodawca powinien przekazaæ do ZUS zwolnienie lekarskie pracownika, w celu wyp³aty od 15 dnia niezdolnoœci do pracy, zasi³ku chorobowego? Czy nagrody kwartalne, które s¹ odpowiednio pomniejszane za dni choroby, powinny byæ uwzglêdniane w podstawie wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Jakie œwiadczenia z tytu³u choroby przys³uguj¹ pracownikowi w wieku powy ej 50 lat? W jaki sposób nale y uwzglêdniaæ premiê w podstawie wymiaru œwiadczeñ chorobowych, je eli jest wyp³acana w danym miesi¹cu za miesi¹c poprzedni? Jakie œwiadczenia przys³uguj¹ pracownikowi z tytu³u wypadku w drodze do pracy lub z pracy? W jaki sposób nale y obliczyæ zasi³ek chorobowy dla zleceniobiorcy, je eli odp³atnoœæ za wykonywanie umowy zosta³a ustalona kwotowo? W jaki sposób nale a³o przekazaæ do ZUS wyp³aty zasi³ków przez pracodawcê nieupowa nionego w 2011r. do ich rozliczania? W jaki sposób ZUS obliczy zasi³ek macierzyñski dla przedsiêbiorcy?... 50

9 KOMENTARZ - marzec JAKRO Czy pracownicy przys³uguje prawo do œwiadczenia chorobowego, je eli z³o y³a wniosek o urlop wychowawczy bezpoœrednio po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego i w czasie urlopu wypoczynkowego zachorowa³a? Jakie s¹ zasady ustalania okresu wyp³aty zasi³ku opiekuñczego? Czy pracownica ma prawo do odsetek od kwoty wyrównania zasi³ku chorobowego, je eli pracodawca wyp³aci³ zasi³ek chorobowy w wysokoœci 80 %, a ZUS z opóÿnieniem uzna³ chorobê na skutek wypadku przy pracy? Czy ZUS za ¹da zwrotu wyp³aty zasi³ków z tytu³u choroby i macierzyñstwa, dokonanych przez nieupowa nionego pracodawcê? Jakie s¹ zasady przeliczenia nagrody rocznej, wliczanej do podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych, po zmianie wymiaru czasu pracy? Jakie s¹ zasady wyp³aty zasi³ku macierzyñskiego dla ojca przysposabiaj¹cego dziecko? Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za jeden dzień pracy w miesiącu, w razie choroby przez pozostałe 30 dni? Zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część miesiąca otrzymał wynagrodzenie za czas choroby, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30, niezależnie od liczby dni przypadających w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia, odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Jeżeli pracownik w danym miesiącu przebywał na zwolnieniu lekarskim 30 dni i pracował tylko 1 dzień, literalne zastosowanie przepisów oznaczałoby, że pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za ten przepracowany dzień, co jest niezgodne z zasadami prawa pracy, ponieważ pracownikowi wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas niewykonywania pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią. Z zasady wzajemności i ekwiwalentności wynagrodzenia i pracy wynika, że za pracę faktycznie wykonaną, należy się pracownikowi wynagrodzenie. Pracownikowi przysługuje zatem wynagrodzenie za jeden przepracowany dzień, którego wysokość należy ustalić: dzieląc wynagrodzenie pracownika określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, przez liczbę godzin pracy, przypadających do przepracowania w danym miesiącu a następnie mnożąc tak ustaloną wartość godziny pracy przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w tym dniu. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie za czas choroby, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną

10 JAKRO 54 KOMENTARZ - marzec ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE str Czy warunkiem otrzymania emerytury jest zawsze rozwi¹zanie stosunku pracy? Jakie s¹ zasady przed³u ania prawa do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy? Czy warunkiem otrzymania emerytury, jest rozwi¹zanie stosunku pracy? Czy wszyscy emeryci musz¹ rozwi¹zaæ umowê o pracê, aby pobieraæ emeryturê? Jakie dane pracodawca powinien wykazaæ w zaœwiadczeniu kierowanym do ZUS o przychodach osi¹gniêtych przez emeryta? Czy ka dy pracodawca ma obowi¹zek powiadomienia ZUS o zarobkach osi¹gniêtych przez zatrudnionych emerytów i rencistów w roku poprzednim? Czy osoba uprawniona do emerytury i renty, która osi¹gnê³a wiek emerytalny, mo e zarobkowaæ bez ograniczeñ, jeœli nadal pobiera rentê jako œwiadczenie wybrane lub korzystniejsze? Czy emeryt wojskowy zatrudniony na podstawie umowy o pracê lub umowy zlecenia, podlega obowi¹zkowo ubezpieczeniom spo³ecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu? W jaki sposób dokonuje siê waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2011r Od kiedy ZUS ustali prawo do emerytury osobie, która przebywa na zasi³ku chorobowym? W jakim terminie nale y z³o yæ wniosek o wczeœniejsz¹ emeryturê? Jaki przychód wykazuje przedsiêbiorca-emeryt w oœwiadczeniu o przychodach uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym? Na czym polegaj¹ zmiany w zasadach zawieszania i rozliczania œwiadczeñ przedemerytalnych? Czy warunkiem otrzymania emerytury jest zawsze rozwiązanie stosunku pracy? Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu, uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Dotyczy to także osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli odpowiednio 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. Zawieszeniu podlega także okresowa emerytura kapitałowa. Znowelizowane przepisy ustawy emerytalnej dotyczą wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy, zawartego przed nabyciem prawa do emerytury, a więc zarówno tych, którzy prawo nabyli przed 1 stycznia 2011r., jak i tych, którzy prawo to nabędą począwszy od 1 stycznia 2011r. W zależności od daty ustalenia prawa do emerytury różna jest data, od której wobec kontynuowania stosunku pracy, zawartego przed uzyskaniem emerytury, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia. Nowe przepisy ustawy emerytalnej mają także zastosowanie do emerytur przysługujących osobom, pozostającym w stosunku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Osobom, które po 31 grudnia 2010r. nabędą prawo do emerytury i kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy u dotychczasowego

11 KOMENTARZ - marzec JAKRO 4. ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA str Czy zawiniona utrata uprawnieñ, mo e byæ przyczyn¹ rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia? Czy ponowne zatrudnienie tego samego pracownika w ci¹gu 30 dni, zwalnia z obowi¹zku odbycia wstêpnych badañ lekarskich? W jaki sposób mo na rozwi¹zaæ umowy zawarte z cha³upnikiem na czas nieokreœlony? Czy przedsiêbiorca mo e z pracownikiem wielokrotnie zawieraæ umowy na czas okreœlony? W jakim terminie mo na zwolniæ pracownika przebywaj¹cego na œwiadczeniu rehabilitacyjnym? Czy przed zawieran¹ umow¹ na czas okreœlony, mo na zawrzeæ umowê na okres próbny? Czy mo na zatrudniæ telepracownika na zastêpstwo, nieobecnego pracownika? Kto w imieniu spó³ki z o.o. mo e zawrzeæ umowê o pracê z cz³onkiem zarz¹du spó³ki? Jakie s¹ zasady rozwi¹zywania umowy o pracê z przyczyn niezawinionych przez pracownika? W jaki sposób nale y ustaliæ wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego na czêœæ etatu? Czy wypowiedzenie warunków pracy i p³acy bêdzie skuteczne, je eli po jego otrzymaniu, pracownica z³o y wniosek o urlop wychowawczy? Czy o przed³u eniu terminowej umowy o pracê do dnia porodu, nale y pracownicê poinformowaæ na piœmie? W jakich przypadkach pracodawca mo e powierzyæ pracownikowi, inne obowi¹zki na okres przekraczaj¹cy 3 miesi¹ce? Jakie konsekwencje gro ¹ pracodawcy, który nie wyp³aci pracownikowi zas¹dzonego odszkodowania? Czy postanowienie umowy, przewiduj¹ce d³u szy ni wynikaj¹cy z przepisów prawa pracy okres wypowiedzenia, bêdzie wa ne? Czy zmianê miejsca wykonywania pracy, nale y dokonaæ w drodze wypowiedzenia zmieniaj¹cego? W jaki sposób pracodawca mo e zmieniæ warunki p³acy pracowników? Czy zmiana systemu czasu pracy, wymaga zastosowania wypowiedzenia zmieniaj¹cego? Czy pracodawca jest zobowi¹zany do zapewnienia przeprowadzaj¹cemu kontrolê inspektorowi PIP, oddzielnego pomieszczenia oraz sporz¹dzania kserokopii kontrolowanych dokumentów? W jaki sposób pracodawca mo e zobowi¹zaæ pracowników do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy? Czy w razie porzucenia pracy przez pracownika, pracodawca mo e ¹daæ odszkodowania? Czy jest dopuszczalna egzekucja z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy okresowe i kontrolne badania lekarskie, powinny zostaæ przeprowadzone w godzinach pracy? Czy ka dy kandydat do pracy musi byæ skierowany na kontrolne badanie lekarskie? Czy jest mo liwe cofniêcie wadliwego wypowiedzenia zmieniaj¹cego? Czy mo liwe jest wypowiedzenie umowy zawartej na czas okreœlony, bez podawania konkretnej przyczyny? Czy odmowa wykonania polecenia pracodawcy, mo e byæ przyczyn¹ rozwi¹zania umowy o pracê? Do kiedy pracodawca mo e wypowiedzieæ umowê o pracê, podaj¹c jako przyczynê wypowiedzenia, utratê zaufania? W jakim terminie wygasa umowa o pracê z powodu tymczasowego aresztowania? Na czym polega ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym? Czy pracodawca ma obowi¹zek ponownego zatrudnienia pracownika, je eli usta³y przyczyny uzasadniaj¹ce rozwi¹zanie z nim stosunku pracy?... 82

12 JAKRO 64 KOMENTARZ - marzec W jakich przypadkach, zdarzenie zostanie okreœlone jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy? Na czym polega rozszerzenie zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami? Czy pracodawca jest obowi¹zany wystawiæ œwiadectwo pracy w sytuacji, kiedy pracownik bez podania przyczyny nie zg³asza siê do pracy, a kierowana do niego korespondencja wraca z adnotacj¹, e adresat wyjecha³ za granicê? Kiedy wygaœnie umowa o pracê w przypadku aresztowania pracownika? Czy jest mo liwa redukcja wymiaru zatrudnienia wiêkszoœci pracowników do 1/2 etatu z tytu³u przejœciowych trudnoœci finansowych i jak j¹ przeprowadziæ? Czy mo na zwolniæ pracownika dyscyplinarnie za stawienie siê do pracy w stanie nietrzeÿwoœci, za które zosta³ równie ukarany kar¹ nagany? Czy pracownikowi przys³uguje odprawa pieniê na z tytu³u rozwi¹zania umowy o pracê za porozumieniem stron, na podstawie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych? Czy pracownik ma prawo do odprawy pieniê nej, je eli rozwi¹za³ umowê o pracê w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy z powodu opóÿnieñ w terminie dokonywania wyp³aty wynagrodzeñ? Czy pracodawca ma obowi¹zek przyj¹æ ponownie do pracy pracownika, z którym rozwi¹zano umowê o pracê bez wypowiedzenia, z przyczyn niezawinionych przez pracownika? Czy zleceniobiorca i wykonawca dzie³a, jest objêty zakazem dyskryminacji w zatrudnieniu? Jakie s¹ zasady wydawania œwiadectwa pracy i kierowania pracownika na badania wstêpne, po zmianie przepisów Kodeksu pracy? Czy porozumienie z pracownikami jest wystarczaj¹ce przy wprowadzaniu zadaniowego czasu pracy? Jak obliczyæ wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z tytu³u opieki nad dzieckiem? Czy pracodawca mo e zawrzeæ z w³asnymi pracownikami umowy o œwiadczenie us³ug, które bêd¹ wykonywane przez kilkanaœcie godzin w tygodniu? Czy pracodawca zatrudniaj¹cy kilku pracowników, ma obowi¹zek dorêczania im pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia? Czy zawiniona utrata uprawnień, może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli pracownik ze swej winy straci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku, pracodawca ma możliwość rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy tego pracownika. Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy dotyczy sytuacji, kiedy utrata ta była zawiniona przez pracownika, przy czym nie ma znaczenia rodzaj winy umyślna lub nieumyślna. Tego rodzaju przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma zastosowanie do ograniczonego kręgu pracowników wykonujących zawody, które wymagają szczególnych uprawnień takich jak lekarz, kierowca, radca prawny itp. Wymienieni pracownicy muszą bowiem posiadać szczególe kwalifikacje zawodowe, dające im formalne upoważnienie do wykonywania określonego zawodu, czy zajmowania danego stanowiska. Utrata uprawnień następuje w drodze wyroku sądowego, np. pozbawienia praw publicznych

13 KOMENTARZ - marzec JAKRO 5. WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE str Czy pracownica nabywa prawa do nagrody jubileuszowej podczas urlopu wychowawczego? Czy premia uznaniowa i wynagrodzenie za nadgodziny, wchodz¹ do podstawy wynagrodzenia urlopowego? Czy wartoœæ zakupionego pracownikowi pakietu medycznego, stanowi koszt pracodawcy? Czy dla rozliczenia kosztów przejazdu poci¹giem w trakcie podró y s³u bowej, jest niezbêdne do³¹czenie biletu PKP? Czy pracownicy likwidowanych zak³adów pomocniczych jednostek bud etowych, maj¹ prawo do wynagrodzenia rocznego? Czy pracownikom gospodarstwa pomocniczego, których stosunki pracy wygas³y z koñcem ubieg³ego roku, przys³uguje odprawa z tytu³u likwidacji tego gospodarstwa? W jaki sposób nale y obliczyæ wynagrodzenie urlopowe po podwy ce wynagrodzenia, je eli pracownik wykorzystywa³ urlop na prze³omie miesiêcy i na pocz¹tku drugiego z nich, otrzyma³ podwy kê wynagrodzenia? Czy pracodawca zatrudniaj¹cy mniej ni 20 pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty, ma obowi¹zek finansowania wypoczynku urlopowego swoich pracowników? Czy wynagrodzenie po zmar³ym zleceniobiorcy, wyp³acone spadkobiercom, nale y wykazaæ w rocznej informacji PIT 11? Jakie zmiany zosta³y wprowadzone w 2011r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych? Jakie zosta³y wprowadzone zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem zrycza³towanym, umów cywilnoprawnych w 2011r.? Czy œwiadczenia z ZFŒS mog¹ byæ wyp³acone w równej wysokoœci? Czy do podstawy trzynastki nale y wliczyæ ca³y dodatek sta owy, czy tylko tê czêœæ, która dotyczy okresu faktycznego wykonywania pracy? W jaki sposób nale y wyliczyæ podstawê wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeœli pracownik ma zmienn¹ stawkê godzinow¹ wynagrodzenia zasadniczego, a w miesi¹cach przyjmowanych do podstawy ekwiwalentu, pracowa³ w nadgodzinach? Czy od wyp³aconej nagrody rocznej po zmar³ym pracowniku ma³oletniemu dziecku, nale y odprowadziæ zaliczkê na podatek dochodowy i sporz¹dziæ informacjê roczn¹ PIT 11? Jaki jest tryb rezygnacji z tworzenia ZFŒS u pracodawcy zatrudniaj¹cego wiêcej, ni 20 pracowników, którzy nie s¹ objêci uk³adem zbiorowym pracy? Czy jest dopuszczalne rekompensowanie pracy nadliczbowej pracowników samorz¹dowych w sposób korzystniejszy, ni ustawowe postanowienia regulaminu wynagradzania? Jak rozliczyæ koszty uzyskania przychodu w przypadku korekty wyp³aconego wynagrodzenia chorobowego, na zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, wobec by³ego pracownika? W jaki sposób emeryci i renciœci, którzy byli kiedyœ pracownikami danej firmy, mog¹ byæ objêci dzia³alnoœci¹ socjaln¹ firmy? Czy pracownikowi zwolnionemu z obowi¹zku œwiadczenia pracy, nale y wyp³aciæ wynagrodzenie? W jaki sposób nale y obliczyæ wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na czêœæ etatu, wynagradzanego wed³ug sta³ej stawki miesiêcznej, który w danym miesi¹cu chorowa³ przez kilka dni i nie usprawiedliwi³ jednego dnia swojej nieobecnoœci? Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne, podlega potr¹ceniom na poczet egzekucji komorniczej w ca³oœci? W jakich przypadkach pracownikowi mo e zostaæ wymierzona kara pieniê na? Czy okres urlopu bezp³atnego, wychowawczego oraz pobierania œwiadczenia rehabilitacyjnego, nale y wy³¹czyæ ze sta u uprawniaj¹cego do nagrody jubileuszowej?

14 JAKRO 92 KOMENTARZ - marzec Czy pracownik mo e wyst¹piæ z roszczeniem do pracodawcy o odszkodowanie za obni one œwiadczenie emerytalne, w zwi¹zku z wydaniem nieprawid³owego œwiadectwa pracy? W jakim terminie pracodawca ma obowi¹zek przekazania œrodków na rachunek ZFŒS? Jaka jest wysokoœci odpisów na ZFŒS i œwiadczenia urlopowego w 2011r.? Jakie s¹ zasady wyp³acania œwiadczenia urlopowego w 2011r.? Czy w 2011r. nadal przys³uguje dofinansowanie do wynagrodzeñ niektórych pracowników-emerytów? Jakie s¹ zasady dokonywania odpisu na Fundusz Socjalny dla nauczycieli? Czy do okresu zatrudnienia pracownika, od którego zale y wysokoœæ odprawy poœmiertnej, nale y wliczyæ poprzedni okres zatrudnienia? W jakich przypadkach jest wymagane wyrównanie minimalnego wynagrodzenia za pracê? Jak nale y dokonaæ zwrotu poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu prywatnymi samochodami do miejsca delegowania do pracy za granic¹ i z powrotem? W jaki sposób dla pracowników zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu pracy, obliczyæ minimalne kwoty wynagrodzeñ? Czy pracownikowi przys³uguje odprawa emerytalna w razie likwidacji stanowiska pracy, je eli brakuje mu kilku miesiêcy do nabycia uprawnieñ do emerytury? Czy komisja socjalna utworzona w zak³adzie pracy, w którym nie ma zwi¹zków zawodowych, ma prawo przyznawania pracownikom œwiadczeñ? Czy pracownica nabywa prawa do nagrody jubileuszowej podczas urlopu wychowawczego? Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w czasie urlopu wychowawczego podlega zawieszeniu wykonywanie tych praw i obowiązków stron stosunku pracy, które nie dają się pogodzić z jego charakterem. Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej nie jest uzależnione od faktycznego świadczenia pracy, lecz od pozostawania w stosunku pracy. Prawo do nagrody jubileuszowej nie jest więc w czasie urlopu wychowawczego wyłączone ani nie jest sprzeczne z istotą tego urlopu. Traktowanie okresu urlopu wychowawczego jako okresu zatrudnienia, nie jest uzależnione od podjęcia pracy po jego zakończeniu. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej, stanowi wynagrodzenie za pracę. Jeśli pracownik wynagrodzenia nie otrzymuje, to nie można wypłacać mu pochodnego od niego świadczenia jakim jest nagroda jubileuszowa. W okresie urlopu wychowawczego wypłata tej nagrody podlega zawieszeniu, które przestanie istnieć w momencie zakończenia urlopu wychowawczego. Wypłacenie nagrody jubileuszowej jest jednak możliwe dopiero z dniem zakończenia urlopu wychowawczego Czy premia uznaniowa i wynagrodzenie za nadgodziny, wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego? Zgodnie z obowiązującymi zasadami, premia ma charakter roszczeniowy, natomiast uznaniowość to nieodłączna cecha wypłacanych pracownikom nagród. Przyznanie nagrody zależy od decyzji pracodawcy, który dokonuje własnej, subiektywnej oceny pracy wykonywanej przez pracownika. Natomiast premia charakteryzuje się tym, że pracownik nabywa do niej prawo, jeśli spełni określone warunki, a decyzja pracodawcy

15 KOMENTARZ - marzec JAKRO 6. CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE str Jakie s¹ terminy wyp³aty dodatków za nadgodziny? W jakiej sytuacji wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, mo e byæ zast¹pione rycza³tem? Czy pracownik z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci, mo e zostaæ zobowi¹zany do odpracowania wyjœæ prywatnych w godzinach pracy? Czy udzielenie czasu wolnego w zamian za pracê w woln¹ sobotê, niedzielê lub œwiêto, powinno nast¹piæ na pisemny wniosek pracownika? Czy pracodawca jest zobowi¹zany do udzielenia pracownikom dnia wolnego na starych zasadach, je eli z regulaminu pracy wynika, e ka de œwiêto wystêpuj¹ce w okresie rozliczeniowym i przypadaj¹ce w innym dniu ni niedziela, obni a wymiar czasu pracy o 8 godzin? W jakiej kolejnoœci nale y udzielaæ czasu wolnego, je eli pracownik przepracowa³ woln¹ sobotê, niedzielê oraz kilka nadgodzin z przekroczenia dobowego? Jakie s¹ zasady organizacji pracy dozorców? Jak ustaliæ wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, z 10-letnim sta em urlopowym, w systemie weekendowym? Czy instytucja kultury mo e zatrudniaæ artystów w przerywanym czasie pracy? Czy pracownikowi przys³uguje urlop na ¹danie, po tygodniu pracy? Jaki jest termin przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego? Jakie s¹ zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego, po zmianie etatu w ci¹gu roku kalendarzowego? Czy pracownicy przys³uguje urlop wychowawczy, jeœli wczeœniej po likwidacji dzia³alnoœci gospodarczej, pobiera³a przez 6 miesiêcy zasi³ek dla bezrobotnych? Czy pracodawca mo e wprowadziæ wyd³u enie dobowego wymiaru czasu pracy? Czy odpracowanie krótkotrwa³ych zwolnieñ z pracy na za³atwianie spraw osobistych pracownika, jest uznawane za pracê w nadgodzinach? Jak ustaliæ rozk³ad czasu pracy pracownika zatrudnionego w systemie weekendowym? Jak ustaliæ limit godzin pracy pracownika niepe³noetatowego, którego przekroczenie uprawnia do dodatku do wynagrodzenia, jak za godziny nadliczbowe? Jak ustaliæ wymiar urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie urlopowe dla pracownika, zatrudnionego na czêœæ etatu? Jakie zmiany wprowadzono w zakresie urlopu ojcowskiego od 1 stycznia 2011r.? Czy pracodawca powinien udzieliæ urlopu wypoczynkowego bie ¹cego i zaleg³ego, w okresie wypowiedzenia? W jaki sposób nale y obni yæ wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który w ci¹gu roku korzysta³ z urlopu bezp³atnego? Jaka jest wartoœæ wspó³czynnika do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2011r.? Czy pracownik samorz¹dowy ma prawo do dodatków za pracê w nadgodzinach? Jak nale y ustaliæ wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który podj¹³ pracê po raz pierwszy? Czy pracownika mo na zmusiæ do wykorzystania zaleg³ego urlopu wypoczynkowego? Jakie uprawnienia do urlopu wypoczynkowego ma pracownica, powracaj¹ca do pracy po urlopie wychowawczym? Czy odpracowywanie prywatnych wyjœæ pracownika, powoduje powstanie pracy w godzinach nadliczbowych? W jakim terminie nale y wykorzystywaæ zaleg³e urlopy wypoczynkowe?

16 Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug szkoleniowych i wydawniczych JAKRO

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2011 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesieñ - 2011 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r.

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. W treści: dział I - Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie

Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie Regulamin wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie Postanowienia wstępne 1. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie, zwany

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy 1 73 Jakie s obowi zki pocz tkuj cego przedsi biorcy? 2 74 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia nr 48/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w wieszynie I. PRZEPISY WST PNE 1 Regulamin okre la zasady i warunki wynagradzania za prac oraz wiadczenia zwi zane z prac i warunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 15 17 21 29 Wprowadzenie Wykaz skrótów Wykaz rozporz¹dzeñ Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 30 1. Podstawowe pojêcia... 1 31 2. Zasady ogólne... 21 33 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym...

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII XXIII Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 5 Art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej 1.1. Obowiązujące przepisy 1.2. Rodzaje stanowisk w jednostce 1.2.1. Stanowiska pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. z dnia 16 stycznia 2013r.

Zarządzenie nr 1/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. z dnia 16 stycznia 2013r. Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy wydanie 1. ISBN 83-7483-115-4 Autorzy: Agata Gronowicz, Bożena Lenart Redakcja: Maciej Nałęcz Stan prawny: grudzień 2005 Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony.

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Kod szkolenia: 525215 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Zatrudnianie - NOWE REGULACJE - umowy na

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZ Załącznik do uchwały Nr 12/06 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2006 r., zm. uch. Nr 50/08 z dn. 25.11.08r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo