SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TĘGOBORZY W 2006 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TĘGOBORZY W 2006 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do uchwały Nr 51 /IX/07 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 czerwca 2007r SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TĘGOBORZY W 2006 ROKU Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy w roku 2006 zatrudniał: Lekarza pediatrę Lekarza internistę Lekarza stomatologa Cztery pielęgniarki: - pielęgniarka do szczepień - pielęgniarka środowiskowa szkolna - dwie pielęgniarki środowiskowe rodzinne położna środowiskowo rodzinna (w wymiarze ½ etatu) magistra logopedii na umowę zlecenie, która przyjmuje też pacjentów z innych rejonów (w tym z Łososiny Dolnej). Do lekarzy naszego zakłady zapisanych jest: Do pielęgniarek środowiskowych: Do pielęgniarki szkolnej: Do położnej środowiskowej: 4747 osób 4629 osób 993 osoby 2332 osoby SP ZOZ w Tęgoborzy w roku 2006 realizował swoje zadania statutowe jak również wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia zawarte w umowach, oraz organizował konsultacje lekarzy specjalistów w ramach sobót dla zdrowia. W roku sprawozdawczym udzielono porad lekarzy w tym 357 wizyt w domu chorego i w tym obszarze obserwuje się wyraźne wzrost świadczeń w stosunku do roku poprzedniego. Lekarz stomatolog udzielił ogółem 2972 porady, co również jest wartością zdecydowanie wyższą niż w roku ubiegłym. W ciągu roku wykonano 35 protez zębowych. Wykonano 5868 zabiegów pielęgniarskich w tym w domu chorego 1826, (zabiegi pielęgniarskie to: zastrzyki, opatrunki, kroplówki, wymiana cewników itp.). Zabiegi pielęgniarskie w domu chorego w dni robocze wykonywane są przez pielęgniarki transportem sanitarnym, z którym to zakład ma podpisaną umowę. W dni wolne od pracy w gabinecie zabiegowym rano i wieczorem jest prowadzony dyżur pielęgniarski celem wykonania zaleconych zastrzyków. Badania laboratoryjne wykonywane w zakładzie lub wykupione w pracowniach diagnostycznych, z którymi zakład ma podpisane umowy wykonano w ilościach: 1 - badania laboratoryjne (OB., mocz, morfologia, cukier itp.) 1 - badania mikrobiologiczne (OWA,HBS, posiewy)

2 1 - badania Rtg 1 - badania USG 1 - badania endoskopowe badania diagnostyczne wykonywane są w bardzo dobrych pracowniach, gdyż z takimi zakład ma podpisane umowy. W roku 2006 zauważa się wyraźny wzrost ilości wykonanych badań laboratoryjnych oraz badań USG. O ile badania laboratoryjne obciążają bezpośrednio budżet zakładu, i w tym zakresie możliwe sa ewentualne oszczędności, to kilkukrotny wzrost w ciągu ostatnich 2 lat liczby badań USG wynika z własnych możliwości diagnostycznych po wyposażeniu naszego zakładu w aparat USG i nie wpływa na generowanie dodatkowych kosztów, a nawet je obniża, gdyż eksploatacja własnego sprzętu jest niezbyt kosztowna i nie musimy płacić zewnętrznym podwykonawcom za te badania. Na ogólna ilość badań diagnostycznych ma wpływ orzecznictwo rentowo - inwalidzkie ZUS i KRUS. Orzecznicy tych zakładów wymagają od pacjentów nadmiernej i trudnej czasem do uzasadnienia względami medycznymi ilości badań dodatkowych i konsultacyjnych. W roku sprawozdawczym wydano: 751- skierowań do poradni specjalistycznych 124- skierowania do szpitala Pacjenci kierowani do szpitala są w większości przewożeni naszym transportem sanitarnym. Pacjenci zapisani do naszego zakładu mają zapewniona opiekę w godzinach od 8 do 18 w dni robocze (lekarze zastępują się nawzajem). W dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach od 18 do 8 opieka nad pacjentami w nagłych zachorowaniach została wykupiona w Sądeckim Pogotowiu. W ramach profilaktyki wykonano: 5126 badań przed szczepieniami 5126 szczepień ochronnych w tym: 180 szczepień przeciw grypie 86 szczepień przed zabiegami operacyjnymi Badania bilansowe: 2 latki 69 osób 4 latki 81 osób 6 latki - 83 osób 10 latki - 64 osób 13 latki - 79 osób 16 latki - 69 osób 18 latki 40 osób Objęto opieką profilaktyczną kobiety będące w ciąży, połogu oraz noworodki. Wykonano: 65 wizyt lekarskich do noworodków i położnic 263 wizyt położnej środowiskowej 2164 wizyt pielęgniarek środowiskowych

3 W środowiskach zagrożonych uzależnieniem, oraz w środowiskach o trudnych warunkach materialnych organizowano pomoc przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej oraz osób prywatnych. Lekarze pracujący w SP ZOZ orzekają o czasowej niezdolności do pracy swoich pacjentów oraz przygotowują dokumentację potrzebna do celów orzecznictwa ZUS i KRUS. Wystawiają wnioski na leczenia sanatoryjne. Personel medyczny zakładu bierze udział w różnych szkoleniach zawodowych, przez co tez podnosimy jakość świadczonych usług na rzecz pacjentów. Pielęgniarka środowiskowo szkolna w ramach oświaty zdrowotnej wygłasza w szkołach pogadanki w zależności od potrzebnej tematyki. W roku 2006 w ramach prac remontowych i dostosowawczych do aktualnych przepisów wykonano przebudowe pomieszczeń socjalnych i gabinetów pediatrycznych uzyskując samodzielny gabinet szczepień, dodatkową ubikację w obrębie części pediatrycznej budynku, wybudowano zalecany przez PIP natrysk oraz ubikację przy części socjalnej. Gabinet szczepień oraz punkt socjalny wyposażono w nowe meble. Wymieniono cześć grzejników. Zakupiono nową wagę medyczną. W roku 2006 pracownicy zakładu otrzymali premię w miesiącu kwietniu i grudniu oraz już w październiku 30 % podwyżkę, wynikającą z odgórnych uregulowań prawnych, która jednak dla części personelu formalnie mogła być przyznana dopiero od stycznia 2007 roku. W roku 2007 planujemy kontynuować modernizację budynku zgodnie z wymaganiami i rozporządzeniami Ministra Zdrowia, tak by wszystkie konieczne prace i zakupy ukończyć najpóźniej w połowie 2008 roku. Na rok 2007 planujemy premie uznaniowe dla pracowników. Stan majątku w 2006: Wyposażenie POZ 47617,40 STM 12111,42 Bielizna 345,69 Gaśnice 329,60 Razem: 60404,11 Budynek ,95 Środki trwałe w użyczeniu 57225,24 Wyposażenie w użyczeniu 3780,91 Razem w użyczeniu: ,10 Środki trwałe 30895,89 Wartości niematerialne (programy komputerowe) 2746,40 Umorzenie środków trwałych 23320,35 Wartość netto śr. trwałych 7575,54

4 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TĘGOBORZY Wiersz Wyszczególnienie Plan na 2006 Rzeczywiste wykonanie za I-XII 06 Zmiana kwotowa (4-3) Zmiana procento wa (4:3) A Przychody (I+II+III+IV) , , ,25 109,28% I Sprzedaż świadczeń zdr. na rzecz NFZ , , ,76 106,64% II Starostwo Powiatowe, Urzad Gminy, Wojewoda itp , ,00 III Przychody inne , , ,49 168,56% IV Dary rzeczowe i finansowe+b48-550,00 550,00 B Koszty na działalności , , ,67 104,07% (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) I Leki 9 000, , ,68 31,30% II Materiały , , ,34 142,89% 1 Materiały , , ,28 197,75% 2 Jednorazowy sprzęt medyczny , , ,27 68,45% 3 Materiały diagnostyczne 1 000,00 96,33-903,67 9,63% III Energia , , ,14 110,83% 1 Energia elektryczna 5 000, , ,54 77,47% 2 Woda+ścieki 1 700, ,16-269,84 84,13% 3 Gaz 7 000, , ,52 141,15% IV Usługi Obce , , ,75 86,57% 1 Transport , ,00 130,00 100,46% 2 Remont budynków i budowli Pozostałe usługi (serwis oprogramowania, utylizacja , , ,77 84,36% i inne) 4 Usługi lekarskie+kontakty za pozostałe usługi , , ,38 82,36% medyczne 5 Opłaty bankowe 1 600, ,40-10,60 99,34% V Podatki i opłaty 1 476, ,00 451,00 130,56% 1 Podatki i opłaty 481,00 481,00 2 Podatek od nieruchomości 1 476, ,00-30,00 97,97% VI Wynagrodzenia , , ,40 113,07% VII Świadczenia na rzecz pracowników , , ,17 96,75% 1 Inne świadczenia na rzecz pracowników 1 600, ,49-224,51 85,97% 2 Ubezpieczenia społeczne , , ,29 96,62% 3 Świadczenia urlopowe 8 030, ,63-5,37 99,93% VIII Amortyzacja 2 874, ,78-0,22 99,99% 1 Amortyzacja 2 874, ,78-0,22 99,99% IX Pozostałe koszty 4 595, ,94-631,06 86,27% 1 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 800,00 168,94-631,06 21,12 2 Ubezpieczenia OC pracowników,budynków 3 795, ,00-100,00% 3 Koszty reprezentacji i reklamy - 4 Odszkodowania powypadkowe, z tytułu chorób zaw. Odprawy - pośmiertne X Rezerwa (m.in. odsetki, inne) -

5 XI Pozostałe koszty 8 325, , ,33 40,36% C Zysk/Strata (A-B) , ,58 Podatek dochodowy 48,00 48,00 Zysk/Strata netto , ,58 D Źródła finansowania straty I Fundusz zakładowy II Inne źródła -

6 BILANS SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Tęgoborzy sporządzony na dzień roku AKTYWA Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku roku bieżącego poprzedniego A. Aktywa trwałe , ,54 I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,54 1. Środki trwałe a) grunty (w tym użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny , ,54 d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

7 B. Aktywa obrotowe , ,86 I. Zapasy 2.147, ,90 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , ,93 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) Inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) Inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,03 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,03 środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW , ,40

8 PASYWA Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku roku bieżącego poprzedniego A. Kapitał/ fundusz/ własny , ,34 I , ,88 Kapitał/ fundusz/ podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał/ fundusz/ zapasowy , ,88 V. Kapitał / fundusz/ z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały / fundusze/ rezerwowe VII. Zysk / strata/ z lat ubiegłych VIII. Zysk / strata /netto , ,58 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,06 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Długoterminowe Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy Długoterminowe Krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe d) Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,06 1. Wobec jednostek powiązanych a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności Do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy b) Inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe d) Z tytułu dostaw i usług o okresie

9 wymagalności Do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy e) Zaliczki otrzymane na dostawy f) Zobowiązania wekslowe g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) Z tytułu wynagrodzeń i) Inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe Krótkoterminowe SUMA PASYWÓW , ,40

10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Tęgoborzy za okres od r. do r. KOSZTY Wyszczególnienie A. Koszty działalności operacyjnej PRZYCHODY Za okres Za okres Wyszczególnienie poprzedni sprawozdawczy , ,00 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi W tym od jednostek powiązanych I. Amortyzacja , ,78 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zużycie materiałów i , ,80 II. Przychody ze sprzedaży energii usług III. Usługi obce , ,25 III. Zmiana stanu produktów IV. Podatki i opłaty , ,00 IV. Koszty wytworzenia prod. Na własne potrzeby V. Wynagrodzenia , ,40 V. Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów VI. Ubezpieczenia społ. i , ,83 B. Strata na sprzedaży (1- inne świadczenia 28) VII. Pozost. koszty rodzaj , ,94 C. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Wartość I. Przychody ze zbycia sprzedanych materiałów i aktywów trwałych towarów B. Zysk na sprzedaży (28-1) C. Pozostałe koszty operacyjne I. Wartość zbytych nie finans. Aktywów II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych III. Inne koszty operacyjne Za okres Za okres poprzedni sprawozdawczy , , , , , ,26 II. Dotacje , ,45 III. Pozostałe , , D. Strata na działaln ,53 0 Operac E. Przychody finansowe ,97 674, , ,45 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych

11 D. Zysk na działalności ,08 II. Odsetki, w tym od ,97 674,72 operacyjnej jednostek powiązanych 16 19,66 13,22 III. Zysk ze zbycia akcji E. Koszty finansowe I. Odsetki 17 19,66 13,22 IV. Aktualizacja wartości inwestycji II. Strata na zbyciu V. Inne inwestycji III. Aktualizacja wartości F. Strata z działalności ,22 0 inwestycji gospodarczej IV. Zysk ze zbycia akcji G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych zyski nadzwyczajne V. Inne H. Strata brutto ,22 0 F. Zysk z działalności ,58 I. Strata netto ,22 0 gospodarczej G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych strata H. Zysk brutto ,58 I. Podatek dochodowy 25 41,00 48,00 J. Pozostałe obowiązkowe odpisy K. Zysk netto ,58 Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/482/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXVI/482/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXVI/482/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXI/381/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 07.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 2. Siedziba jednostki: 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 N* Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA 53-526 Wrocław, ul. Wincentego Stysia 16 a RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT NA 31.12.2013 DOM SPOTKAŃ

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 OBEJMUJĄCE : 1. WPROWADZENIE DO SPROWAZDANIA FINANSOWEGO 2. BILANS 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k

ST lfl:r/o ~f A JafJ~k Uchwała 383/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Bardziej szczegółowo

BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Spis treści WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 BILANS - A K T Y W A... 5 BILANS - P A S Y W A... 7 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę - pełna sprawozdawczość. (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku)

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę - pełna sprawozdawczość. (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku) F 01b /PP 02/08.04.2015/Wydanie 13 Lubelska Fundacja Rozwoju biuro: 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4c, tel. 81 528-43-01, fax 81 528-43-02 www.biznespozyczka.eu... (stempel Wnioskodawcy) W N I O S E

Bardziej szczegółowo