OCENA STANU BEZPIECZEŃ STWA I HIGIENY PRACY. w 2000 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU BEZPIECZEŃ STWA I HIGIENY PRACY. w 2000 roku"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁ ECZNEJ OCENA STANU BEZPIECZEŃ STWA I HIGIENY PRACY w 2000 roku WARSZAWA, czerwiec 2001 r.

2 2

3 3 SPIS TREŚ CI 1. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Wypadki przy pracy Ocena narażenia zawodowego Choroby zawodowe Ocena wypełniania obowią zkó w w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcó w 1.5. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym 2. Wypełnianie obowią zkó w w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez organy administracji rzą dowej 3. Nadzó r i kontrola nad warunkami pracy w zakładach pracy 4. Podsumowanie - wnioski ZAŁ ĄCZNIKI: 1. Tabele: nr 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach wg sekcji gospodarki narodowej nr 2. Choroby zawodowe w Polsce w latach wg jednostek chorobowych nr 3. Dominują ce choroby zawodowe stwierdzone w 2000 roku w wybranych działach przemysłu wg EKD 2. Załą cznik : Informacja o realizacji zadań w 2000 r. wynikają cych z programu wieloletniego pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy

4 4 3. Rysunki: nr 1. Wypadki przy pracy w latach nr 2. Wydarzenia powodują ce wypadki przy pracy w 2000 roku nr 3. Wypadki ciężkie przy pracy w latach nr 4. Wypadki śmiertelne przy pracy w latach nr 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2000 roku wg PKD nr 6. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2000 roku w przeliczeniu na 1000 pracują cych wg PKD nr 7. Poszkodowani w ciężkich wypadkach przy pracy w 2000 roku w przeliczeniu na 1000 pracują cych wg PKD nr 8. Poszkodowani w śmiertelnych wypadkach przy pracy w 2000 roku w przeliczeniu na 1000 pracują cych wg PKD nr 9. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2000 roku według stażu pracy na zajmowanym stanowisku nr 10. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2000 roku według wieku nr 11. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2000 roku w wojewó dztwach w przeliczeniu na 1000 pracują cych nr 12. Przyczyny wypadkó w przy pracy w 2000 roku nr 13. Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami zwią zanymi ze środowiskiem pracy nr 14. Choroby zawodowe w Polsce w latach nr 15. Choroby zawodowe w Polsce w latach (liczba choró b na 100 tys. zatrudnionych) nr 16. Choroby zawodowe w Polsce w 2000 r. (wg jednostek chorobowych) nr 17. Choroby zawodowe w Polsce w 2000 r. wg EKD nr 18. Koszty świadczeń z tytułu wypadkó w przy pracy i choró b zawodowych w latach nr 19. Ś wiadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i ucią żliwych w 2000 roku nr 20. Ś wiadczenia rentowe - powypadkowe w latach nr 21. Renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej skutkami wypadkó w przy pracy, choró b zawodowych oraz wypadkó w w drodze do pracy i z pracy przyznane w latach nr 22. Renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej skutkami wypadkó w przy pracy i choró b zawodowych przyznane w 2000 roku

5 5 1. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2000 roku wraz z wnioskami opracowana została do rozpatrzenia przez Radę Ministró w w realizacji zadań nałożonych na Ministra Pracy i Polityki Społecznej przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rzą dowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 ze zm.). Zgodnie z art. 34 i 21 tej ustawy - Minister Pracy i Polityki Społecznej ma między innymi inicjować i prowadzić politykę Rzą du, w tym wykonywać zadania w zakresie warunkó w pracy w ramach działu praca. Podczas sporzą dzania tej Oceny... korzystano z informacji przekazanych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej przez: ministró w, wojewodó w, Głó wny Urzą d Statystyczny, Instytut Medycyny Pracy w Ł odzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną, Wyższy Urzą d Gó rniczy, Państwową Agencję Atomistyki oraz Urzą d Dozoru Technicznego. Dokument ten, w formie syntetycznej, przedstawia stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach oraz realizację obowią zkó w w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcó w oraz organy administracji rzą dowej, któ rych działalność wywiera wpływ na kształtowanie warunkó w pracy w zakładach. Materiał ten zawiera ró wnież wnioski, któ rych realizacja powinna warunkować poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach Wypadki przy pracy Według wstępnych danych Głó wnego Urzędu Statystycznego w 2000 r. zgłoszono osób (w 1999 r ) poszkodowanych w wypadkach przy pracy (bez rolnictwa indywidualnego) co stanowi spadek liczby poszkodowanych o 3,9 % w stosunku do roku poprzedniego (rysunek nr 1). Wypadki przy pracy spowodowały ś mierć 604 osób (w 1999 r. 528), tj. o 14,4 % wię cej niż w 1999 r. (rysunek nr 4), a osób uległo wypadkom cię żkim (w 1999 r ), tj. o 3,6 % wię cej niż w roku poprzednim (rysunek nr 3). Jedną z konsekwencji wypadkó w jest niezdolność do pracy osó b poszkodowanych. Zgłoszone wypadki przy pracy spowodowały w 2000 roku dni niezdolnoś ci do pracy (nie są

6 6 to dane ostateczne, gdyżrzeczywiste skutki mogą być określone dopiero po okresie niezbędnym np. na leczenie i rehabilitację osoby poszkodowanej i są rejestrowane po upływie 6 miesięcy od zaistnienia wypadku). Dane liczbowe dotyczą ce poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w latach przedstawiono (wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności) w tabeli nr 1, a w 2000 roku na rysunku nr 5. Największą liczbę osó b, któ re uległy wypadkom przy pracy odnotowano w 2000 r. w następują cych sekcjach (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności): - przetwó rstwo przemysłowe _ 40,3 % - budownictwo _ 11,9 % - ochrona zdrowia i opieka socjalna _ 9,1 % - handel i naprawy _ 8,8 % - transport, gospodarka magazynowa i łą czność _ 6,8 % - obsługa nieruchomości i firm; nauka _ 4,5 % - gó rnictwo i kopalnictwo _ 4,2 % W 2000 r. wskaźnik czę stotliwoś ci wypadków przy pracy (mierzony liczbą poszkodowanych na pracują cych) wynosił8,30 (w 1999 r. 8,37), przy czym największą częstotliwość odnotowano w sekcjach: górnictwa i kopalnictwa (17,08), przetwó rstwa przemysłowego (13,62), budownictwa (12,80), rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa (11,47), ochrony zdrowia i opieki socjalnej (9,42), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę (8,60) oraz rybołó wstwa i rybactwa (8,32). Dane dotyczą ce poszkodowanych ogó łem w wypadkach przy pracy w 2000 r. w przeliczeniu na pracują cych zobrazowano na rysunku nr 6, w wypadkach ciężkich na rysunku nr 7, a w wypadkach śmiertelnych na rysunku nr 8. Najwyższe wskaź niki częstotliwości wypadkó w przy pracy ogó łem (bez pracownikó w cywilnych jednostek budżetowych prowadzą cych działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) zanotowano w następują cych wojewó dztwach: warmińsko-mazurskim (11,32), dolnoś ląskim (11,01), opolskim (10,81), kujawsko-pomorskim (9,78), lubuskim (9,71) oraz ś ląskim (9,37) i wielkopolskim (9,19). Najniższe wskaź niki zanotowano w wojewó dztwach: mazowieckim (6,05), małopolskim (6,20) i podkarpackim (6,74). Dane dotyczą ce wskaź nikó w częstotliwości wypadkó w przy pracy w 2000 roku w poszczegó lnych

7 7 wojewó dztwach w przeliczeniu na 1000 pracują cych przedstawiono na rysunku nr 11. Niepokoją co wysoki wskaź nik częstotliwości wypadkó w przy pracy w wojewó dztwie warmińsko-mazurskim obserwuje się od 1999 roku. W dniu 11 maja 2000 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wystą pił (pismem znak: DWP.III /IL/2000) do Głó wnego Inspektora Pracy z prośbą o dokonanie wnikliwej analizy przyczyn tego zjawiska. Jak wynikało z udzielonej odpowiedzi (pismo znak:g/gnw/77/463-1/2000 z dnia 13 czerwca 2000 r.) - podstawowymi czynnikami wpływają cymi na wysoki wskaź nik częstotliwości wypadkó w przy pracy w tym wojewó dztwie było nieprzestrzeganie przepisó w bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcó w. Dotyczyło to głó wnie małych zakładó w pracy (zatrudniają cych do 20 pracownikó w) prowadzą cych działalność przede wszystkim w budownictwie, transporcie, produkcji drewna i wyrobó w z drewna oraz ochronie zdrowia. Pomimo wzmożonych działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie stan ten nie ulega jednak poprawie. Z informacji GUS wynika, że w 2000 r. w zakładach pracy sektora publicznego osób uległo wypadkom przy pracy, z tego 185 osób poniosło ś mierć wskutek tych wypadków, a 352 osoby uległo cię żkim wypadkom przy pracy (w 1999 r. odpowiednio ; 153 i 415). Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sektorze publicznym stanowili w 2000 r. około 39,5 % ogó łu poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a ich udział w śmiertelnych wypadkach przy pracy wynosił 30,6 % oraz w ciężkich wypadkach przy pracy - 25,7 % (w 1999 r. odpowiednio 42,2 %; 29,0 % i 31,4 %). Dane o poszkodowanych w wypadkach przy pracy w sektorze publicznym wg rodzajó w własności ujęto w poniższej tabeli. Rodzaj własności Ogó łem Poszkodowani w wypadkach przy pracy w tym: śmiertelnych ciężkich - państwowa komunalna mieszana

8 8 Natomiast w zakładach pracy sektora prywatnego wypadkom przy pracy uległo osób, z tego 419 ś miertelnym, a cię żkim (w 1999 r. odpowiednio ; 375 i 908). Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sektorze prywatnym stanowili w 2000 r. około 60,5 % ogó łu poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a ich udział w śmiertelnych wypadkach przy pracy wynosił 69,4 % oraz w ciężkich wypadkach przy pracy 74,3 % (w 1999 r. odpowiednio 57,8 %; 71,0 % i 68,6 %). Dane o poszkodowanych w wypadkach przy pracy w sektorze prywatnym wg rodzajó w własności ujęto w poniższej tabeli: Rodzaj własności Ogó łem Poszkodowani w wypadkach przy pracy w tym: śmiertelnych ciężkich - prywatna krajowa zagraniczna mieszana Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2000 r. przyznano rent z tytułu niezdolnoś ci do pracy spowodowanej skutkami wypadków przy pracy, tj. o 19,4 % mniej niżw 1999 r. (3.472). W 94 przypadkach orzeczono renty z tytułu całkowitej niezdolnoś ci do pracy i samodzielnej egzystencji (w 1999 r. 102) i w 590 przypadkach - renty z tytułu całkowitej niezdolnoś ci do pracy (w 1999 r. 749). Na rysunku nr 21 zobrazowano kształtowanie się liczby nowo przyznanych w latach rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej skutkami wypadkó w przy pracy i choró b zawodowych. Jak wynika z informacji GUS, podobnie jak w latach poprzednich głó wnymi wydarzeniami powodują cymi wypadki przy pracy w 2000 r. były: uderzenia (w tym: przygniecenie przez czynniki materialne przemieszczane, maszyny, urzą dzenia, narzędzia i inne oraz spadają ce czynniki materialne, jak ró wnież uderzenie o nieruchome czynniki materialne) 36,4 % ogó łu wydarzeń; upadek osó b - 29,2 %; zderzenie się z ostrymi czynnikami materialnymi - 8,9 % oraz działanie szkodliwych substancji chemicznych i innych czynnikó w materialnych - 7,8 %. Wydarzenia powodują ce wypadki przy pracy w 2000 r. przedstawiono na rysunku nr 2.

9 9 Dominują cą przyczyną wypadkó w przy pracy w 2000 roku, tak jak w latach ubiegłych było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (50,4 % ogó lnej liczby przyczyn). Drugą pod względem liczebności przyczyną była niewłaściwa organizacja (14,2 %), z tego niewłaściwa organizacja pracy (7,6 %) oraz stanowiska pracy (6,6 %). Kolejną pod względem liczebności przyczyną wypadkó w przy pracy był niewłaściwy stan czynnika materialnego (12,4 %), a następnie brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (9,5 %). Przyczyny wypadkó w przy pracy w 2000 roku przedstawiono na rysunku nr 12. Wśró d osó b poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2000 r. kobiety stanowiły 25,0 %, a młodociani 0,8 % ogó łu poszkodowanych. Analizują c stażpracy na zajmowanym stanowisku przez osoby, któ re uległy wypadkom stwierdzono, że prawie połowa (48,2 %) spośró d nich to osoby ze stażem do 3 lat, a bez mała jedna trzecia (31,7 %) to osoby o stażu nie przekraczają cym 1 roku (rysunek nr 9). Należy jednak zauważyć, że następną najliczniejszą grupą osó b poszkodowanych są pracownicy doświadczeni, o stażu pracy przekraczają cym 16 lat na danym stanowisku (16,5 %). Największą liczbę poszkodowanych w 2000 r. odnotowano wśród osó b w przedziale wiekowym lat. Osoby te stanowią aż 83,6 % wszystkich poszkodowanych, z tego 30,3 % wszystkich poszkodowanych zarejestrowano w grupie wiekowej lat, 26,7 % - dotyczyło grupy w wieku lat oraz 26,6 % - w wieku lat. Liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2000 r. wg wieku przedstawiono na rysunku nr 10. Największą liczbę osó b poszkodowanych w wypadkach w 2000 r. stwierdzono w grupach zawodowych takich jak: kowale, ślusarze i pokrewni (7,9 % ogó łu poszkodowanych); robotnicy budowlani robó t stanu surowego i pokrewni (5,6 %); kierowcy pojazdó w silnikowych (5,2 %); formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni (4,6 %); robotnicy obró bki drewna, stolarze meblowi i pokrewni (4,4 %); pomoce domowe, sprzą taczki i praczki (3,7 %); mechanicy maszyn i urzą dzeń (3,6 %); elektromonterzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (3,3 %); robotnicy w przetwó rstwie spożywczym (3,1 %); pielęgniarki i położne (2,7 %) oraz górnicy i robotnicy obró bki kamienia (2,5 %). Jak wynika z informacji zawartych w opracowanym przez Wyższy Urzą d Gó rniczy dokumencie pt. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w gó rnictwie w 2000

10 10 roku w ubiegłym roku w zakładach górniczych objętych nadzorem i kontrolą urzędó w gó rniczych, odnotowano ogółem wypadków przy pracy (w 1999 r ), co stanowi spadek o 27,5 %, w tym wydarzyło się 37 wypadków ś miertelnych (w 1999 r. 27) oraz 22 wypadki cię żkie (w 1999 r. 46). Większość wypadkó w przy pracy miała nadal miejsce w kopalniach węgla kamiennego. Zarejestrowano tam ogó łem wypadkó w przy pracy (w 1999 r ), co stanowi spadek o 30,8 %, z tego 28 osó b poniosło śmierć (w 1999 r. 20) oraz 17 osó b uległo wypadkom ciężkim (w 1999 r. 36). W kopalniach rud miedzi zanotowano ogó łem 637 wypadkó w, w tym 4 wypadki śmiertelne i 2 wypadki ciężkie (w 1999 r. odpowiednio 697; 5; 4). W kopalniach węgla brunatnego zaistniało ogó łem 52 wypadki przy pracy (w 1999 r. 42), wśród któ rych nie było wypadkó w śmiertelnych i ciężkich (w 1999 r. 1 wypadek ciężki). W pozostałych zakładach górniczych (podziemnych, odkrywkowych i otworowych) zanotowano w 2000 r. 5 wypadkó w śmiertelnych i 3 wypadki ciężkie, w poró wnaniu do 2 wypadkó w śmiertelnych i 5 wypadkó w ciężkich w roku Ogó łem w pozostałych zakładach górniczych w 2000 r. zaistniało 193 wypadki, wobec 279 w roku poprzednim. Zasadniczymi przyczynami zaistniałych wypadkó w śmiertelnych i ciężkich było między innymi: - nieprzygotowanie bezpiecznych miejsc pracy, niewłaściwe ich wyposażenie oraz nieumiejętna organizacja pracy na różnych etapach realizacji zadań produkcyjnych, - nieprzestrzeganie przez pracownikó w ustalonych rygoró w technologicznych, organizacyjnych oraz zasad techniki gó rniczej, wynikają ce z braku skutecznego ich egzekwowania przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu, - irracjonalne działania samych pracownikó w spowodowane między innymi stresem wynikają cym z likwidacji miejsc pracy, - odchodzenie z górnictwa doświadczonych pracownikó w, przy równoczesnym ograniczonym naborze nowej kadry, - niewłaściwa ocena ryzyka występują cych zagrożeń na stanowiskach pracy. Do wydarzeń powodują cych wypadki przy pracy śmiertelne i ciężkie zaliczono:

11 11 - kontakt z maszynami lub urzą dzeniami 12 wypadkó w śmiertelnych i 6 wypadkó w ciężkich, - uderzenia, przygniecenia lub potrą cenia górnikó w bryłami węgla i kamienia ze stropu i ociosó w w ścianach eksploatacyjnych 8 wypadkó w śmiertelnych i 3 ciężkie, - porażenie prą dem elektrycznym 3 wypadki śmiertelne i 1 ciężki, - najechanie maszynami urabiają cymi lub transportują cymi urobek 4 wypadki śmiertelne i 2 ciężkie, - zawał skał stropowych 1 wypadek zbiorowy, w któ rym śmierć poniosły 3 osoby, - tą pnięcia - 2 wypadki śmiertelne, - pożar 1 wypadek śmiertelny, - kontakt z transportowanym przedmiotem 3 wypadki ciężkie, - oberwanie się skał z ociosu i stropu wyrobiska 2 wypadki ciężkie, - przebywanie w środku transportu, któ ry uległ zderzeniu - 2 wypadki ciężkie, - jazda na przenośniku nie przystosowanym do przewozu ludzi 1 wypadek ciężki, - inne wydarzenia - 4 wypadki śmiertelne (pośliź nięcie w ścianie; zawalenie ściany przy rozbió rce budynku) i 2 ciężkie (potknięcie i upadek na schodach oraz w czasie wsiadania do samochodu). Analizują c wypadkowość w górnictwie w okresie dziesięciolecia można stwierdzić, że: - wypadkowość ogó lna w polskim gó rnictwie od 1992 r. ma tendencję spadkową, podobnie jak wypadkowość w kategorii wypadkó w ciężkich, - wypadkowość w kategorii wypadkó w śmiertelnych, ma także tendencję maleją cą, z okresowymi wzrostami ich liczby np. w latach 1993, 1995, 1998, 2000, - w ostatnich latach nie zaistniały wypadki zbiorowe spowodowane zdarzeniami wynikają cymi z zagrożeń naturalnych. Fakt ten jest tym bardziej godny podkreślenia, że na skutek corocznego przyrostu o ok. 8 m średniej głębokości wydobycia (obecnie wynosi ona ok. 590 m), zwiększają się zagrożenia tą paniami, metanem, wybuchem pyłu węglowego, wdarciem wody lub kurzawki czy wyrzutem gazó w i skał. Osią gnięto to dzięki stosowaniu monitoringu zagrożeń naturalnych i odpowiednim działaniom profilaktycznym oraz bieżą cej kontroli skuteczności podjętych działań. Nadal jednak, pomimo nie kwestionowanych osią gnięć nauki, nie jest dostatecznie opanowane zagrożenie tą paniami.

12 12 Jak wynika z bieżą cych informacji Wyższego Urzędu Gó rniczego w okresie pierwszego kwartału 2001 r. w zakładach górniczych odnotowano ogó łem 828 wypadkó w, w tym 7 wypadkó w śmiertelnych i 3 wypadki ciężkie (w analogicznym okresie 2000 r. odpowiednio 1.046; 9 i 4) Ocena naraż enia zawodowego Podstawę do oceny narażenia zawodowego pracownikó w gospodarki narodowej stanowią informacje Głó wnego Urzędu Statystycznego uzyskane na podstawie sprawozdania o warunkach pracy. Sprawozdanie to sporzą dzają podmioty zatrudniają ce powyżej 9 pracują cych, w któ rych występowały zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia lub uciążliwymi oraz realizowane były świadczenia z tytułu pracy w tych warunkach, prowadzą ce te same rodzaje działalności co w latach poprzednich. W 2000 r. badanie to obję ło 60,8 tys. zakładów pracy, w tym 52 tys. zakładów prywatnych i 8,8 tys. sektora publicznego (w 1999 r. odpowiednio - 65,7 tys. zakładó w, 56,3 tys. prywatnych, 9,4 tys. publicznych). Z danych tych wynika, że w końcu roku 2000 na 5.250,7 tys. osób obję tych tą sprawozdawczoś cią ok. 14% osób zatrudnionych było w warunkach zagroż enia czynnikami związanymi ze ś rodowiskiem pracy, z uciąż liwością pracy i czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi (w 1999 r. odpowiednio ,5 tys. osó b i 14,3%). Łącznie w tych warunkach w sektorze publicznym i prywatnym pracowało 734,5 tys. osób, w tym 149 tys. kobiet (w 1999 r. 820,3 tys. osó b, w tym 165,7 tys. kobiet). W poró wnaniu do roku poprzedniego, o ok. 10,5% zmniejszyła się łą czna liczba osób pracujących w warunkach zagroż enia, a kobiet pracowało w tych warunkach mniej o 10%. Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagroż enia czynnikami związanymi ze ś rodowiskiem pracy, tj. w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnikó w szkodliwych dla zdrowia, zmniejszyła się z 508,6 tys. osób w 1999 r. do 454,5 tys. osób w 2000 r., w tym kobiet odpowiednio ze 107,5 tys. do 94,2 tys. osó b. Spośró d tych zatrudnionych 113,9 tys. osó b, w tym 12,2 tys. kobiet, narażonych było na dwie lub więcej grup ww. czynnikó w (w 1999 r. odpowiednio: 140,2 tys. osó b, w tym 17,3 tys. kobiet). W ocenie aktualnego stanu warunkó w pracy istotnym elementem, informują cym o kierunku zmian dokonują cych się w zakresie warunkó w pracy, jest

13 13 proces likwidacji bądź ograniczenia zagrożeń na stanowisku pracy, któ ry miał miejsce w cią gu roku oraz ujawnienie zagrożeń istnieją cych lub nowo powstałych. W 2000 r. zlikwidowano lub ograniczono 220,4 tys. osobozagroż eń (liczba osó b liczonych tyle razy na ile czynnikó w szkodliwych są narażone) zwią zanych z czynnikami środowiska pracy (w 1999 r. 246,1 tys. osobozagrożeń), jednak równocześ nie stwierdzono 102,5 tys. nowo powstałych lub nowo ujawnionych osobozagroż eń (w 1999 r. 105,9 tys.) Zagrożenia czynnikami zwią zanymi ze środowiskiem pracy, wyrażone w osobozagrożeniach, wynosiły wg stanu w dniu r. 582,0 tys. (w 1999 r. 655,4 tys.) i najczęściej dotyczyły: hałasu 241,6 tys., tj. 41,5% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 266,2 tys., tj. 40,6%), przemysłowych pyłów zwłókniających 80,8 tys., tj. 13,9% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 93,6 tys., tj. 14,3%), w tym rakotwórczych 15,0 tys., tj. 2,6% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 16,8 tys., tj. 2,6%), niedostatecznego oś wietlenia stanowisk pracy 52,4 tys., tj. 9,0% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 60,4 tys., tj. 9,2%), substancji chemicznych 41,1 tys., tj. 7,1% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 47,5 tys., tj. 7,2%), w tym rakotwórczych 12,2 tys., tj. 2,1% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 11,2 tys., tj. 1,7%), - innych pyłów przemysłowych (nie wymienionych wcześniej) 39,3 tys., tj. 6,8% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 44,7 tys., tj. 6,8%),

14 14 mikroklimatu gorącego 24,0 tys., tj. 4,1% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 27,8 tys., tj. 4,2%), mikroklimatu zimnego 22,7 tys., tj. 3,9% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 27,5 tys., tj. 4,2%), wibracji (drgań) 20,1 tys., tj. 3,4% osobozagrożeń zwią zanych ze środowiskiem pracy (w 1999 r. 23,8 tys., tj. 3,6%), Kształtowanie się zatrudnienia w warunkach zagrożenia czynnikami zwią zanymi ze środowiskiem pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2000 r. obrazuje rysunek nr 13. Liczba osó b zatrudnionych w warunkach zagrożenia zwią zanego z uciążliwością pracy zmniejszyła się z 233,7 tys. osób w 1999 r. do 211,2 tys. osób w 2000 r. Zmniejszyła się również liczba kobiet zatrudnionych w tych warunkach z 52,9 tys. w 1999 r. do 50,1 tys., tj. o 5,3%. Spośró d zatrudnionych w warunkach zagrożeń zwią zanych z uciążliwością pracy 34,4 tys. osó b, w tym około 4,3 tys. kobiet, narażonych było na dwie lub więcej grup tych zagrożeń (w 1999 r. odpowiednio: 42,5 tys. osó b, w tym około 5,0 tys. kobiet). W 2000 r. zlikwidowano lub ograniczono 46,1 tys. osobozagroż eń zwią zanych z uciążliwością pracy (w 1999 r. 51,0 tys.), jednak równocześ nie stwierdzono 36,3 tys. osobozagroż eń nowo powstałych lub nowo ujawnionych (w 1999 r. 40,3 tys.). Natomiast liczba osó b zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami mechanicznymi zwią zanymi z maszynami szczegó lnie niebezpiecznymi, zmniejszyła się z 78,1 tys. w 1999 r. do 68,8 tys. osób w roku ubiegłym, w tym liczba kobiet zatrudnionych w tych warunkach zmniejszyła się z 5,3 tys. do 4,7 tys. Liczba osó b zatrudnionych w warunkach narażenia na dwie lub więcej grup czynnikó w mechanicznych wynosiła w 2000 r. 14,2 tys. osó b, w tym 695 kobiet (w 1999 r. odpowiednio: 20,7 tys. osó b, w tym 922 kobiety). W 2000 r. zlikwidowano lub ograniczono 22,6 tys. osobozagroż eń związanych z czynnikami mechanicznymi

15 15 (w 1999 r. 22,5 tys.), jednak równocześ nie stwierdzono 12,6 tys. osobozagroż eń nowo powstałych lub nowo ujawnionych (w 1999 r. 13,3 tys.). Pracownicy zatrudnieni w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych korzystali ze skró conego czasu pracy, płatnych urlopó w dodatkowych, posiłkó w profilaktycznych i regeneracyjnych wzmacniają cych. W zbadanej w 2000 roku zbiorowości zatrudnionych ze skróconego czasu pracy (wg stanu w połowie grudnia) korzystało 65,7 tys. osób (w 1999 r. 82,4 tys. osó b), a z dodatkowych płatnych urlopów korzystało 215,4 tys. osób (w 1999 r. 268,2 tys. osó b). Na stanowiskach pracy uprawniających do obniż enia wieku emerytalnego (z tytułu wykonywania pracy w szczegó lnych warunkach lub w szczegó lnym charakterze) było zatrudnionych 834,9 tys. osób, a w roku poprzednim 761,1 tys. osób. Bezpłatne posiłki profilaktyczne oraz odpłatne posiłki regeneracyjne wzmacniające otrzymywało 799,3 tys. osób (w 1999 r. 948,2 tys. osó b), a napoje 1.511,2 tys. osób (w 1999 r ,7 tys. osó b). Liczba osób korzystających, wg stanu w połowie grudnia 2000 r., z dodatków pienię żnych przyznawanych ze względu na pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wynosiła 1.011,3 tys. osób (w 1999 r ,3 tys. osó b). Ś wiadczenia te były wypłacane pracownikom na podstawie układó w zbiorowych pracy lub aktó w prawnych dotyczą cych zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią zanych z pracą dla pracownikó w zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej. Wypłacanie świadczeń z tytułu niewłaściwych warunkó w pracy należy uznać za działanie hamują ce poprawę tych warunkó w, bowiem wpływa ono na brak zainteresowania pracownikó w, pobierają cych dodatkowe wynagrodzenie, poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Ró wnieżniektó rzy pracodawcy niejednokrotnie wolą płacić niewielkie dodatki pieniężne zamiast podejmować działania w kierunku likwidacji zagrożeń i inwestować w trwałą poprawę warunkó w pracy. Poró wnują c dane z ostatnich trzech lat dotyczą ce świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych daje się zauważyć spadek liczby osó b korzystają cych z tych świadczeń. Koszty świadczeń poniesionych w latach z tytułu wypadkó w przy pracy i choró b zawodowych oraz strukturę świadczeń i liczbę osó b korzystają cych ze świadczeń w 2000 r. z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych zobrazowano na rysunkach nr 18 i 19.

16 Choroby zawodowe Według Analizy struktury i zapadalności na choroby zawodowe pracownikó w gospodarki narodowej w Polsce w 2000 roku opracowanej przez Instytut Medycyny Pracy w Ł odzi w 2000 r. (bez uwzględnienia rolnictwa indywidualnego) stwierdzono przypadków chorób zawodowych. W stosunku do roku 1999 (9.982 przypadki) stanowi to spadek o przypadki, tj. o 26,5 %. Roczny współczynnik zachorowalnoś ci wyniósł 73,9 przypadków na 100 tys. zatrudnionych, co stanowi znaczne obniż enie wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego (w 1999 r. 98,0). Kształtowanie się liczby choró b zawodowych oraz wspó łczynnika zachorowalności w latach obrazują rysunki nr 14 i 15. Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2000 r. przyznano renty z tytułu niezdolnoś ci do pracy spowodowanej skutkami chorób zawodowych, tj. o 28,4 % mniej niżw roku poprzednim (w 1999 r ), w tym w 53 przypadkach orzeczono renty z tytułu całkowitej niezdolnoś ci do pracy i samodzielnej egzystencji (w 1999 r. 32), a w 154 renty z tytułu całkowitej niezdolnoś ci do pracy (w 1999 r. 252). Kształtowanie się liczby nowo przyznanych rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami zawodowymi w 2000 r. zobrazowano na rysunku nr 22, a w latach na rysunku nr 21. Natomiast na rysunku nr 20 przedstawiono kwoty wypłaconych ogó łem rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej skutkami wypadkó w przy pracy, choró b zawodowych i rent rodzinnych w latach Liczbę choró b zawodowych w Polsce w latach (wg jednostek chorobowych) przedstawiono w tabeli nr 2, a ich strukturę występowania w 2000 roku zobrazowano na rysunku nr 16. Strukturę występowania tych choró b w 2000 roku wg EKD zilustrowano na rysunku nr 17. Najwyższe wspó łczynniki zachorowalności na choroby zawodowe w Polsce w 2000 roku według rodzaju choroby zestawiono w poniższej tabeli: Wspó łczynnik na 100 tys. zatrudnionych Lp. Rodzaj choroby Ogó łem Mężczyź ni Kobiety Przewlekłe choroby narzą du głosu 24,9 6,8 44,4 2. Zawodowe uszkodzenie słuchu 16,1 29,7 1,4

17 17 3. Pylice płuc 7,5 14,0 0,6 4. Choroby zakaź ne i inwazyjne 6,9 5,0 9,0 5. Choroby skó ry 5,1 4,5 5,7 6. Przewlekłe zapalenie oskrzeli 2,8 3,5 2,0 7. Zespó ł wibracyjny 2,0 3,4 0,5 Wymienione w tabeli grupy choró b obejmowały przypadkó w, co stanowi 88,4 % wszystkich stwierdzonych w 2000 r. choró b zawodowych. Najliczniejszą grupę, pod względem poziomu zapadalności, tworzyły w 2000 r. przewlekłe choroby narzą du głosu, wywołane nadmiernym wysiłkiem głosowym przypadków, tj. 33,8 % wszystkich choró b zawodowych. Dominowały tu niedowłady strun głosowych przypadki (50,5 %) i zmiany przerostowe przypadki (43,7 %). Drugą grupę stanowiły zawodowe uszkodzenia słuchu przypadków, tj. 21,8 % ogó łu choró b zawodowych. Na trzecim miejscu znalazły się pylice płuc przypadków, tj. 10,2 % stwierdzonych choró b zawodowych. Najliczniejsze były pylice gó rnikó w kopalń węgla 480 przypadkó w (64,2 %) i pylica krzemowa przypadkó w (20,7 %). Pylicę azbestową stwierdzono u 67 osó b. Kolejną grupę stanowiły choroby zakaź ne i inwazyjne przypadkó w, tj. 9,4 % ogó łu choró b zawodowych. Wśród nich przeważały zachorowania na wirusowe zapalenie wą troby 330 przypadkó w (47,8 %), w tym przypadki wzw typu B i 148 przypadkó w wzw typu C. Ponadto stwierdzono krętkowicę kleszczową (165 przypadkó w), gruź licę (131 przypadkó w) oraz brucelozę (28 przypadkó w). Wśró d choró b skó ry (504 przypadki, tj. 6,9 % wszystkich choró b zawodowych) dominowały zmiany o charakterze wyprysku uczuleniowego, któ re stwierdzono u 468 osó b. W grupie przewlekłych choró b oskrzeli (275 przypadkó w, tj. 3,7 % ogó łu choró b zawodowych) przeważała zdecydowanie dychawica oskrzelowa przypadkó w. Wśró d chorych na zespó ł wibracyjny (198 osó b, tj. 2,7 % stwierdzonych choró b zawodowych) dominowały zmiany chorobowe wywołane działaniem wibracji miejscowej: zaburzenia naczyniowo-nerwowe, zmiany kostno-stawowe oraz zmiany o charakterze mieszanym (odpowiednio 125, 45 oraz 15 osó b). Wibracja ogó lna była

18 18 przyczyną 5 przypadkó w zachorowań, a w 8 przypadkach brak było danych o rodzaju występują cej patologii. Do charakterystyki najczęściej występują cych choró b zawodowych w Polsce w 2000 r. warto jeszcze dodać kilka informacji o zatruciach ostrych i przewlekłych substancjami chemicznymi oraz następstwach tych zatruć przypadkó w, tj. 1,8 % wszystkich choró b zawodowych. Zatrucia ostre (tzn. zatrucia, któ rych objawy występują w cią gu 1 zmiany roboczej) stanowiły 30,4 % ogó łu zatruć. Najczęściej występują cymi czynnikami przyczynowymi były: dwusiarczek węgla (49 przypadkó w), tlenek węgla (25 przypadkó w) oraz ołó w i jego zwią zki nieorganiczne (12 przypadkó w). Wymienione czynniki były przyczyną 63,7 % wszystkich zatruć. W 2000 r. spadek zapadalności dotyczył wszystkich grup choró b zawodowych. W poró wnaniu do roku poprzedniego największy spadek liczby choró b zawodowych stwierdzono w następują cych grupach choró b: - przewlekłe choroby narzą du głosu o przypadki, tj. o 29,6 %, - uszkodzenia słuchu o 503 przypadki, tj. o 24,0 %, - choroby skó ry o 193 przypadki, tj. o 27,7 %, - choroby zakaź ne i inwazyjne o 187 przypadkó w, tj. o 21,3 %, - pylice płuc o 187 przypadkó w, tj. o 20,0 %, - zatrucia ostre i przewlekłe o 109 przypadkó w, tj. o 44,7 %. Odnotować ró wnież należy zmniejszenie liczby przypadkó w zespołu wibracyjnego o 77 przypadkó w (o 28,0 %), przewlekłych choró b oskrzeli o 77 przypadkó w (o 21,9 %), przewlekłych nieżytó w błon śluzowych gó rnych dró g oddechowych o 74 przypadki (o 30,6 %), przewlekłych choró b narzą du ruchu o 67 przypadkó w (o 28,0 %), przewlekłych zapaleń oskrzeli ze stwierdzoną niewydolnością narzą du oddechowego o 52 przypadki (o 34,7 %) oraz nowotworó w złośliwych o 45 przypadkó w (o 35,2 %). W strukturze choró b zawodowych w 2000 r. wg płci udział mężczyzn wynosił 54,0 %, a kobiet 46,0 % wszystkich przypadkó w choró b zawodowych, a więc utrzymuje się stała przewaga mężczyzn (w 1999 r. odpowiednio 53,1 % i 46,9 %). Przewagę mężczyzn w zapadalności na choroby zawodowe zanotowano w: pylicach płuc (96,4 %), zawodowym uszkodzeniu słuchu (95,9 %), przewlekłych zapaleniach oskrzeli ze stwierdzoną niewydolnością narzą du oddechowego (93,9 %), nowotworach złośliwych (88,0 %), zespole wibracyjnym (87,4 %), zatruciach (81,5 %)

19 19 oraz przewlekłych chorobach oskrzeli (65,1 %). Przewaga udziału kobiet w stosunku do mężczyzn utrzymywała się w takich chorobach jak: choroby narzą du głosu (85,8 %), przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego (72,6 %), choroby zakaź ne i inwazyjne (62,6 %), przewlekłe choroby narzą du ruchu (62,2 %) oraz choroby skó ry (54,4 %). Podobnie jak w latach poprzednich, większość stwierdzonych w Polsce w 2000 r. choró b zawodowych powstała w wyniku wieloletniej ekspozycji na czynniki szkodliwe i uciążliwe. Po wyłą czeniu z analizy choró b zakaź nych i inwazyjnych oraz choró b o podłożu alergicznym, dla któ rych okres narażenia na czynnik etiologiczny nie odgrywa istotnej roli w ich powstawaniu okazało się, że 93,7 % stwierdzonych przypadków powstało po co najmniej 10 letnim okresie pracy w kontakcie z czynnikiem, który byłprzyczyną zachorowania. Fakt ten znalazł ró wnieżodbicie w strukturze choró b zawodowych wg wieku. Około 90 % wszystkich przypadkó w dotyczy osó b powyżej 40 roku życia, a najwięcej zachorowań wystą piło u osó b w grupach wieku lat i lat, odpowiednio 26,7 % i 48,0 % ogó łu przypadkó w. Terytorialne zró żnicowanie zapadalności na klasyczne choroby zawodowe takie jak pylice płuc, uszkodzenie słuchu, przewlekłe zatrucia jest odzwierciedleniem rozmieszczenia szczegó lnie szkodliwych przemysłó w w poszczegó lnych wojewó dztwach. W chwili obecnej dominują jednakże dwie grupy schorzeń nie zwią zane z przemysłem, tj. przewlekłe choroby narzą du głosu powodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, dotyczą ce w zdecydowanej większości nauczycieli oraz choroby zakaź ne i infekcyjne występują ce głó wnie wśró d pracownikó w służby zdrowia. W 2000 r. najwyż sze współczynniki zapadalnoś ci na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych odnotowano w wojewó dztwach: małopolskim (135,8), ś ląskim (134,0), podlaskim (106,3), lubelskim (106,2), ś wię tokrzyskim (93,3), dolnoś ląskim (92,5) i lubuskim (78,4). W wojewó dztwach tych, z wyją tkiem ślą skiego i podlaskiego, decydują cy wpływ na wielkość wspó łczynnikó w mają przewlekłe choroby narzą du głosu zwią zane z nadmiernym wysiłkiem głosowym. W wojewó dztwie lubelskim stanowią one 55,0 % ogó łu rozpoznanych choró b zawodowych, małopolskim 51,9 %, lubuskim 51,3 %, dolnoślą skim 39,6 % i świętokrzyskim 29,7 %. W wojewó dztwie ślą skim schorzenia narzą du głosu stanowią 13,6 %, a o wielkości współczynnika decyduje zapadalność na zawodowe

20 20 uszkodzenie słuchu stanowią ce 38,9 % oraz pylice płuc stanowią ce 23,9 % ogó łu stwierdzonych choró b zawodowych. Najniż sze współczynniki zapadalnoś ci na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych w 2000 r. odnotowano w wojewó dztwach: mazowieckim (18,8), opolskim (39,5) i kujawsko-pomorskim (41,4). Zachorowalność na choroby zawodowe w Polsce w 2000 r. w poszczegó lnych rodzajach działalności społeczno-gospodarczej zakładó w pracy (wg EKD), podobnie jak w latach ubiegłych, charakteryzowała się znacznym zró żnicowaniem. Wynikało to ze specyfiki przedsiębiorstw różnią cych się między sobą rodzajem lub poziomem ekspozycji na czynniki szkodliwe i uciążliwe, jak i liczebnością załó g wykonują cych prace w określonych warunkach higienicznych. Największą zachorowalność na choroby zawodowe, jak wynika z analiz przeprowadzonych w Instytucie Medycyny Pracy w Ł odzi, odnotowano w: - edukacji. Liczba choró b zawodowych stwierdzonych w placó wkach zajmują cych się szkolnictwem wyniosła (255,3 przypadkó w na 100 tys. zatrudnionych). W poró wnaniu z 1999 r. nastą pił spadek zachorowań o 947 przypadkó w. Wśró d stwierdzonych schorzeń dominowały przewlekłe choroby narzą du głosu wywołane nadmiernym wysiłkiem głosowym, któ re stanowiły 98,3 % ogó łu przypadkó w; - ochronie zdrowia i opiece socjalnej. Wśró d pracownikó w zajmują cych się tą działalnością stwierdzono 972 choroby zawodowe (104,5 przypadkó w na 100 tys. zatrudnionych), w tym było 448 (46,1 %) choró b zakaź nych i inwazyjnych, 168 (17,3 %) choró b narzą du głosu, 137 (14,1 %) choró b skó ry oraz 89 (9,2 %) przewlekłych choró b narzą du ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy lub nadmiernym przeciążeniem. W poró wnaniu z poprzednim rokiem nastą pił spadek liczby zachorowań o 414 przypadkó w. W celu pogłębienia informacji o chorobach zawodowych występują cych w tej sekcji, IMP w Ł odzi dokonał szczegó łowej analizy danych w poszczegó lnych grupach choró b. Najwięcej choró b zawodowych stwierdzono w zakładach zajmują cych się ochroną zdrowia ludzkiego 779 przypadkó w, tj. 80,1 % ogó łu schorzeń występują cych w sekcji. Dominują ce były choroby zakaź ne i inwazyjne 428 przypadkó w, w tym 307 wirusowych zapaleń wą troby i 116 zachorowań na gruź licę. Z pozostałych należy wymienić dość liczne choroby skó ry (131 przypadkó w) i narzą du ruchu (89 przypadkó w). Według zawodó w najwięcej zachorowań obserwuje się wśród

21 21 pielęgniarek 289 przypadkó w (37,1 %) oraz innych pracownikó w (bez lekarzy i stomatologó w) 255 przypadkó w (32,7 %). Według miejsc pracy najwięcej choró b powstało na oddziałach szpitalnych 400 schorzeń, tj. 51,3 % ogó łu choró b stwierdzonych wśró d wszystkich pracownikó w ochrony zdrowia ludzkiego; - przemyś le. W 2000 r. w przemyśle (w EKD obejmują cym sekcje: górnictwa i kopalnictwa, działalności produkcyjnej oraz zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę) stwierdzono choroby zawodowe (90,17 przypadkó w na 100 tys. zatrudnionych). W stosunku do poprzedniego roku liczba choró b zawodowych zmniejszyła się o przypadkó w. Wśród stwierdzonych choró b dominowały uszkodzenia słuchu (1.230 przypadkó w), pylice płuc (672 przypadki), choroby skó ry (180 przypadkó w), nieżyty górnych dró g oddechowych (119 przypadkó w), zatrucia (109 przypadkó w), zespó ł wibracyjny (90 przypadkó w). Choroby układu oddechowego (łą cznie 3 i 4 grupa listy choró b zawodowych) rozpoznano u 231 osó b, w tym u 150 osó b stwierdzono przewlekłe zapalenia oskrzeli. W poszczegó lnych działach przemysłu, ze względu na specyfikę produkcji i zwią zane z nią narażenie zawodowe, struktura choró b zawodowych oraz poziomy zapadalności były różne. Niektó re dane na ten temat przedstawiono w tabeli nr 3; - rolnictwie, łowiectwie, leś nictwie. W 2000 r. stwierdzono 383 choroby zawodowe (188,33 przypadkó w na 100 tys. zatrudnionych), a wśród nich 165 przypadkó w choró b zakaź nych i inwazyjnych, 74 przypadki przewlekłych choró b oskrzeli wywołanych działaniem substancji powodują cych napadowe stany spastyczne i choró b płuc przebiegają cych z odczynami zapalno-wytwó rczymi w płucach, 30 przypadkó w zespołu wibracyjnego, 34 przypadki uszkodzenia słuchu i 49 przypadkó w choró b skó ry; - budownictwie. Ogó łem w 2000 r. stwierdzono w przedsiębiorstwach zajmują cych się działalnością budowlaną 333 choroby zawodowe (45,23 przypadkó w na 100 tys. zatrudnionych). Najwięcej zachorowań dotyczyło uszkodzeń słuchu (121 przypadkó w), pylic (66 przypadkó w), choró b skó ry (64 przypadki) i zespołu wibracyjnego (37 przypadkó w). Instytut Medycyny Pracy jak corocznie dokonał analizy w przedsiębiorstwach, w któ rych w 2000 r. stwierdzono 15 i więcej przypadkó w choró b zawodowych. W wykazie sporzą dzonym wg tego kryterium znalazło się 29

22 22 przedsiębiorstw, głó wnie kopalnie węgla kamiennego oraz huty, stocznie, zakłady naprawcze taboru kolejowego i inne. Liczba tych zakładó w systematycznie zmniejsza się. Ogó łem w przedsiębiorstwach analizowanych stwierdzono przypadkó w choró b zawodowych, co stanowi 15,2 % wszystkich zachorowań odnotowanych w tym czasie w Polsce. W odniesieniu do ogó łu zachorowań w poszczegó lnych grupach schorzeń, w zakładach tych odnotowano: 57,6 % pylic płuc, 40,0 % zatruć, 29,7 % uszkodzeń słuchu, 24,5 % przewlekłych zapaleń oskrzeli, 17,2 % przypadkó w zespołu wibracyjnego i 16,1 % choró b błon śluzowych gó rnych dró g oddechowych. W ciągu ostatnich dwóch lat ( ) odnotowano zmniejszanie się liczby przypadków i współczynników we wszystkich grupach chorób zawodowych. Dzięki temu trendowi można odnotować następują ce zjawiska: - zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz ich następstwa osią gnęły w 2000 r. najniższy w okresie powojennym poziom wspó łczynnika zachorowalności 1,4 przypadkó w na 100 tys. zatrudnionych, - liczba i wspó łczynniki zapadalności na choroby zakaź ne i inwazyjne (z dominują cym udziałem wirusowego zapalenia wątroby wśród pracownikó w służby zdrowia) od 1990 r. systematycznie się zmniejszają. W tej grupie choró b osią gnięto w 2000 r. najniższy od 25 lat poziom wspó łczynnika zapadalności 6,9 przypadkó w na 100 tys. zatrudnionych, - zmniejszanie się liczby przypadkó w zespołu wibracyjnego i wspó łczynnikó w zapadalności od 1997 r., do poziomu 2,0 przypadkó w na 100 tys. zatrudnionych w roku 2000, - liczba zachorowań na przewlekłe zapalenie oskrzeli ze stwierdzoną niewydolnością narzą du oddechowego ulega od 1994 r. systematycznemu zmniejszaniu się, do poziomu 1,0 przypadek na 100 tys. zatrudnionych w 2000 roku, - choroby narzą du ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, nadmiernym przeciążeniem od 1997 r. wykazują stopniowe zmniejszanie się liczby przypadkó w, osią gają c w 2000 r. wartość wspó łczynnika zapadalności 1,7. Zachorowalność na choroby zawodowe w Polsce w 2000 r. kształtowały podobnie jak w roku ubiegłym: przewlekłe choroby narzą du głosu, uszkodzenia słuchu, pylice płuc, choroby zakaź ne i inwazyjne, choroby skó ry, przewlekłe choroby oskrzeli i zespó ł wibracyjny. Natomiast największym spadkiem, jeśli idzie o ilość przypadkó w, charakteryzowały się przewlekłe choroby narzą du głosu zwią zane

23 23 z nadmiernym wysiłkiem głosowym i uszkodzenia słuchu wywołane hałasem. Najwyższą zapadalnością na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych (wg EKD) odznaczają się: górnictwo i kopalnictwo (403,03), leśnictwo i pozyskiwanie drewna (376,83), produkcja metali (273,44) oraz edukacja (255,33). Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 13 paź dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) prowadzi prewencję rentową. W ramach tej działalności ZUS między innymi w 2000 r. zamó wił wykonanie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy prac naukowobadawczych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pt.: Właściwy dobó r i stosowanie środkó w ochrony indywidualnej jako czynniki ograniczają ce przyczyny niezdolności do pracy oraz Rola czynnikó w organizacyjnych i kulturowych w profilaktyce niezdolności do pracy zwią zanej z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Prace te mają istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zostały one przekazane Państwowej Inspekcji Pracy do wykorzystania, zgodnie z porozumieniem z dnia 24 listopada 1995 r. pomiędzy Głó wnym Inspektorem Pracy a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wspó łdziałania organó w Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Ocena wypełniania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców Obowią zki pracodawcó w w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są określone w Kodeksie pracy, tj. przede wszystkim w dziale dziesią tym Kodeksu Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Podstawowe obowią zki zostały zawarte w art. 207 Kodeksu pracy. Zgodnie z 1 tego artykułu pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy 2 tego artykułu zobowią zują pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracownikó w poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkó w pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osią gnięć nauki i techniki. Do szczegó łowych obowią zkó w pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy m. innymi należy: informowanie pracownikó w o ryzyku zawodowym, któ re wiąże się z wykonywaną pracą (art. 226 Kp),

24 24 przeprowadzanie, na koszt pracodawcy, badań i pomiaró w czynnikó w szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wynikó w tych badań i pomiaró w oraz udostępnianie ich pracownikom (art Kp), poddawanie badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym odpowiednio osó b przyjmowanych do pracy i pracownikó w (art Kp) oraz przestrzeganie zakazu dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzają cego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art Kp), zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegó lnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłkó w i napojó w, jeżeli jest to niezbędne ze względó w profilaktycznych (art. 232 Kp), systematyczne analizowanie przyczyn wypadkó w przy pracy, choró b zawodowych i innych choró b zwią zanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wynikó w tych analiz stosowanie właściwych środkó w zapobiegawczych (art. 236 Kp), zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie (art Kp), dostarczanie pracownikom, nieodpłatnie, środkó w ochrony indywidualnej, zabezpieczają cych przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynnikó w występują cych w środowisku pracy oraz informowanie ich o sposobach posługiwania się tymi środkami (art Kp), dostarczanie pracownikom nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniają cych wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (art Kp), w przypadku zatrudnienia więcej niż10 pracownikó w utworzenie służby bhp, pełnią cej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art Kp),

25 25 w przypadku zatrudnienia więcej niż 50 pracownikó w powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, jako organu doradczego i opiniodawczego pracodawcy (art i Kp), przestrzeganie zakazu zatrudniania kobiet przy pracach szczegó lnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 Kp) oraz zakazu zatrudniania młodocianych przy pracach im wzbronionych (art Kp) Wypełnianie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców, nad którymi sprawują nadzór ministrowie i wojewodowie Według informacji przekazanych przez wojewodó w, ministró w oraz organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2000 r. w zakładach pracy sektora publicznego był zró żnicowany i zależny w głó wnej mierze od kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Z materiałó w otrzymanych od wojewodó w wynika, że kontynuowany jest proces przekształceń własnościowych, likwidacji bądź upadłości wielu przedsiębiorstw państwowych, w wyniku któ rego z jednej strony systematycznie zmniejsza się liczba podmiotó w gospodarczych, dla któ rych wojewodowie pozostają organem założycielskim, a z drugiej strony maleje liczba przedsiębiorstw znajdują cych się w skrajnie niekorzystnej sytuacji finansowej. Tym niemniej liczba przedsiębiorstw znajdują cych się w dobrej sytuacji ekonomicznej, któ ra pozwalałaby na działalność inwestycyjną ukierunkowaną na odtwarzanie, modernizację bądź rozwó j środkó w produkcji, jest nadal niewielka. Z tego powodu stan materialnego środowiska pracy w większości zakładó w pracy sektora publicznego, podobnie jak w latach ubiegłych, można ocenić jako niezadowalają cy. Zakres podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań na rzecz sukcesywnego eliminowania zagrożeń zawodowych oraz poprawy stanu bhp jest w dalszym cią gu niewspó łmierny do potrzeb. Pracodawcy są świadomi faktu, że zakres regulacji prawnych zwią zanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracownikó w obliguje ich do podejmowania wielokierunkowych działań w celu rozpoznania i zapobiegania negatywnym wpływom warunkó w pracy. Jednakże sytuacja finansowa większości państwowych zakładó w ogranicza realizację kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym i rozwojowym, dotyczą cych wdrażania nowoczesnych procesó w technologicznych, wymiany przestarzałego

26 26 parku maszynowego oraz innych działań istotnie przyczyniają cych się do eliminacji podstawowych ź ró deł zagrożeń i uciążliwości w środowisku pracy. Zadania te przedsiębiorstwa wykonują stopniowo, a ich realizację siłą rzeczy rozkładają na kilka lat. W działalności bieżą cej dominują przedsięwzięcia doraź ne, nie wymagają ce ponoszenia znaczą cych nakładó w finansowych. Wiele z nich ma jednak bezpośredni wpływ na poprawę warunkó w pracy, w tym obniżenie ryzyka zawodowego i wypadkowości. Niezależnie od powyższego w wielu przedsiębiorstwach zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkó w pracy nie ograniczało się tylko do bieżącej konserwacji i napraw urzą dzeń oraz bieżących remontó w pomieszczeń i urzą dzeń higienicznosanitarnych. Realizowane były również w wielu zakładach określone zadania remontowe, modernizacyjne i organizacyjne na rzecz poprawy materialnego stanu środowiska pracy. Na podstawie materiałó w przekazanych przez wojewodó w, najistotniejsze przedsięwzięcia z tego zakresu przedstawiają się następują co: Wojewoda Lubelski poinformował m. innymi o następują cych przedsięwzięciach: w Przedsiębiorstwach Państwowej Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju i Radzyniu Podlaskim wykonano wycią g spalin w hali napraw silnikó w autobusowych, zakupiono nowy osprzęt do wymiany i naprawy ogumienia, w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym w Międzyrzecu Podlaskim uruchomiono otoczarkę produkują cą masę mineralno bitumiczną, w któ rej zastosowano komputerowy system sterowania oraz nowoczesne urzą dzenie odpylają ce, w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Chełmie zorganizowano nowe stanowisko mechanicznego montażu i demontażu kół, a tym samym zlikwidowano jedno z najczęściej występują cych ź ró deł zagrożeń wypadkowych przy ręcznym wykonywaniu tych prac, w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Opolu Lubelskim przebudowano instalację elektryczną w sposó b umożliwiają cy zastosowanie ogrzewania elektrycznego pomieszczeń i zlikwidowanie kotłowni węglowokoksowej, w któ rej notowano przekroczenia NDS czynnikó w szkodliwych; Wojewoda Łódzki poinformował m. innymi o następują cych pracach: w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Ł odzi, z siedzibą w Pabianicach dokonano kompleksowej modernizacji

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa pracy

Przestrzeganie przepisów prawa pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Przestrzeganie przepisów prawa pracy Warszawa, czerwiec 2012 r. Prawo pracy to ogół norm prawnych, które kompleksowo regulują zasady postępowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r.

Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2011.12. Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Ocena narażenia zawodowego pracowników na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2012.08. Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej

Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr4(54), s.5 43 dr JOLANTA SKOWROŃ Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Czynniki rakotwórcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku

SPRAWOZDANIE. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku SPRAWOZDANIE z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku Warszawa 2014 Szanowni Państwo! Przedkładam sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Prezentowany dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót)

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót) Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót) Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, sierpień 2013 Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda 40 risk focus Łukasz Kosicki dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych. Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w Ergo Hestii od 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Olga Dyżakowska Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy Warszawa 2014 Konsultacja merytoryczna Jakub Chojnicki Artur Sobota Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Podstawy prawne... 5 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6 4. Demografia... 6 5. Lokalny rynek pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim... 9 6. System opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Zielona Góra 2015

Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Zielona Góra 2015 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REDAKCJA NAUKOWA Eunika Baron-Polańczyk Piotr Gawłowicz Paweł Bachman Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy 111111 10101001010 0001011001001011 011100101010011000100

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za 2014 rok. Dokument przedstawia efekty i rezultaty ubiegłorocznych działań inspekcji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNYCH Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 2009 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Tychy 2006 Spis treści: 1. WSTĘP..2 2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo