Zasady BHP i Ochrony Środowiska. w IP - Kwidzyn Sp. z o.o. dla firm zewnętrznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady BHP i Ochrony Środowiska. w IP - Kwidzyn Sp. z o.o. dla firm zewnętrznych"

Transkrypt

1 65 1 Wersja 13 Opracował: Kierownik Działu BHP Jan Karaszkiewicz

2 65 2 SPIS TREŚCI * WYCIĄG Z OGÓLNEJ INSTRUKCJI: Zasady BHP dla firm zewnętrznych 3 Postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy 5 Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 7 Ochrona głowy 8 Ochrona wzroku i twarzy 9 Ochrona dróg oddechowych 9 Ochrona słuchu 11 Prace szczególnie niebezpieczne zasady ogólne 12 Prace szczególnie niebezpieczne w przestrzeniach zamkniętych 13 Prace na wysokości 17 Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych 22 Prace spawalnicze 28 Zasady BHP przy prowadzeniu prac remontowych 33 Odcinanie i kontrola źródeł energii 38 Kontrola zagrożeń chemicznych 38 Zasady bezpieczeństwa w obiektach o potencjalnym zagrożeniu chemicznym oraz w obiektach o potencjalnym zagrożeniu wybuchem fizycznym 39 Prace nierutynowe 41 Prace związane z otwarciem włazów instalacji o potencjalnym zagrożeniu gorącymi gazami spalinowymi, lotnymi popiołami, żużlem, piaskiem, siarczanem sodu lub wapnem 43 INFORMACJE DODATKOWE: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 45 Wymogi bezpieczeństwa w transporcie 45 Ochrona Środowiska 46 Wymogi w zakresie zachowania higieny w obiektach produkcyjnych i magazynowych tektur przeznaczonych do pakowania żywności 47 Procedura stanu energii zerowej 47 Załączniki 53 * Numeracja rozdziałów zgodna z Instrukcją Ogólną BHP dla IP-Kwidzyn Sp. z o.o., Transport wewnętrzny IP-Kwidzyn Sp. z o.o. zgodny z PO-09, Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna zgodna z PS-36 oraz zbiór informacji dotyczący Ochrona Środowiska w IP-Kwidzyn Sp. z o.o.

3 65 3 ZASADY BHP DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYMOGI OGÓLNE Firmy zewnętrzne (wykonawcy i podwykonawcy) prowadzące prace na terenie Zakładu zobowiązane są: Przestrzegać przepisy bezpieczeństwa pracy oraz zasady obowiązujące w IP- Kwidzyn sp. z o.o. W czasie prowadzenia prac na terenie IP- Kwidzyn Sp. z o.o. przy liczbie pracowników co najmniej 10 osób Firma ta musi zapewnić stały nadzór, który będzie prowadzony przez pracownika służby BHP. Przy liczbie pracowników poniżej 10 osób stały nadzór ma być prowadzony przez pracownika zatrudnionego na stanowisku nadzorującego prace. Realizować zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydawane przez służby BHP, koordynatora ds. BHP oraz pracowników nadzoru IP- Kwidzyn sp. z o.o W przypadku nieprzestrzegani przepisów i zasad BHP przez pracowników firm zewnętrznych, służba BHP, koordynatorzy ds. BHP oraz pracownicy nadzoru IP- Kwidzyn sp. z o.o. mają prawo: wstrzymać wykonywanie prac do czasu usunięcia nieprawidłowości i stosownie do rodzaju i wagi wykroczenia obciążyć firmę kwotą kary umownej. Kwota ta pomniejsza zapłatę za usługę firmy, której pracownik dopuścił się przekroczenia. Minimalna kwota kary umownej wynosi 50PLN maksymalna 1000 PLN za każde stwierdzone naruszenie przepisów. Wysokość kar za poszczególne rodzaje wykroczeń reguluje Tabela- załącznik nr 45 do IOBHP w IPK sp. z o.o. Uwagi dotyczące wyników kontroli nanoszone są na arkusze kontroli Firm, których kopie dostarczane są do tych firm oraz do koordynatora bhp IP Kwidzyn sp. z o.o. z wydziału/oddziału. Arkusz kontrolny również przekazywany jest osobom rozliczającym prace firm zewnętrznych w celu wystawienia Noty obciążającej Przy podejmowaniu decyzji o zawarciu kolejnej umowy z daną firmą, IP- Kwidzyn sp. z o.o. uwzględnia przestrzeganie przez nią zasad BHP w oparciu o wyniki kontroli BHP IP- Kwidzyn sp. z o.o. wymaga zgłaszania do Działu BHP wszelkich zdarzeń wypadkowych pracowników firm obcych zaistniałych na jej terenie oraz przesyłania informacji o wynikach dochodzenia wraz z wnioskami profilaktycznymi Egzemplarz w IP- Kwidzyn sp. z o.o. dla firm zewnętrznych przekazywany jest wykonawcy przy podpisywaniu umowy lub stanowi załącznik do Zamówienia Szkolenie dla pracowników z w IP- Kwidzyn sp. z o.o. dla firm zewnętrznych firmy obce organizują we własnym zakresie. Przed rozpoczęciem prac firma przedkłada koordynatorowi prac poświadczenie o przeszkoleniu pracowników. W przypadku firm zagranicznych, pracownicy przechodzą instruktaż nt w IP- Kwidzyn sp. z o.o. dla firm zewnętrznych (film instruktażowy) oraz otrzymują egzemplarz Zasad w języku angielskim Ubrania robocze, kaski pracowników firm obcych muszą być oznakowane nazwą firmy Firmy zewnętrzne zobowiązane są zapewnić swoim pracownikom sprzęt ochrony indywidualnej wymagany przy prowadzonych pracach NADZÓR I KOORDYNACJA PRAC W przypadku prowadzenia prac w IP Kwidzyn sp. z o.o. przez pracowników zatrudnionych przez innych pracodawców dla koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wyznaczany jest koordynator ds. BHP. Informacja o jego powołaniu umieszczana jest w Umowie lub Zleceniu. Dla koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu prac remontowych przez firmy zewnętrzne, koordynatora ds. BHP wyznacza: Dla prac związanych z utrzymaniem ruchu, remontami urządzeń, instalacji, w tym robót budowlanych, prowadzonych w trakcie ruchu zakładów, funkcję koordynatora ds. BHP sprawuje koordynator ds. remontów lub pracownik służb utrzymania ruchu wydziału, na którym prace te są prowadzone. Dla prac specjalistycznych np. usuwania azbestu, prac antykorozyjnych na dużą skalę, prac budowlano-montażowych podczas postojów remontowych zakładów (np. montaż/wymiana urządzeń, zbiorników), roboty drogowe, uzbrojenia podziemnego, koordynator ds. BHP wyznaczany jest spośród pracowników służb nadzorujących wykonanie tych prac.

4 65 4 Dla prac inwestycyjnych (budowa nowych, modernizacja istniejących instalacji, obiektów) koordynatora ds. BHP wyznacza Kierownik Projektu po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu Funkcję koordynatora ds. BHP przy pracach wykonywanych przez pracowników firm obcych przy załadunku papieru, celulozy, sortowaniu makulatury, sprzątaniu, rozczynianiu mas, obsłudze urządzeń i pracach pomocniczych sprawuje mistrz lub prowadzący zmianę oddziału zatrudniającego pracowników Dla koordynacji prac pod kątem bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji Wyładowani Drewna, Sortowni i Składowiskach Zrębków, Składowisku Kory, Składowiskach Węgla, koordynatorów ds. bhp wyznacza i koordynację zapewnia Tor-Pal sp. z o.o ZADANIA KOORDYNATORA DS. BHP Uzyskuje od nadzorującego wykonanie robót potwierdzenie odbycia przez pracowników wykonawcy instruktażu ogólnego z w IP- Kwidzyn sp. z o.o. dla firm zewnętrznych. Firmy mające umowy długoterminowe (są to umowy serwisowe i o współprace) na wykonywanie prac na terenie Spółki takie poświadczenia przesyłają do Działu BHP do 31 stycznia każdego roku. Wzór poświadczenia zał.3/ps-13 do Dziennika Prac i załącznik nr 26 do Instrukcji Ogólnej BHP w IP Kwidzyn sp. z o. o Ustala z nadzorującym wykonanie prac ze strony wykonawcy oraz przedstawicielem gospodarza obiektu, wymogi bezpieczeństwa pracy wynikające ze specyfiki zagrożeń w obiekcie oraz zagrożeń wynikających z prowadzonych robót. Ustalenia te muszą być sporządzone na piśmie w Protokole uzgodnień BHP załącznik nr3/ps-13 do Dziennika Prac i załącznik nr 27 do Instrukcji Ogólnej BHP w IP Kwidzyn sp. z o.o. Wymóg ten nie dotyczy wykonywania pracy na podstawie umowy długoterminowej zawartej z firmą na terenie Spółki. Dla pozostałych prac prowadzonych na terenie Zakładu Protokół ten musi być sporządzony. Prace na urządzeniach i instalacjach o napięciu wyższym od bezpiecznego, wymagają dodatkowo pisemnych poleceń lub odrębnych ustaleń zawartych w umowach dwustronnych Kieruje pracowników firmy wykonującej usługę na przeszkolenie z zakresu specyfiki zagrożeń w danym obiekcie. Szkolenie prowadzi osoba wyznaczona przez gospodarza wg Programu Instruktażu Obiektowego Załącznik nr41 do IO BHP. Załącznik nr 27 i 41 stanowią część dokumentacji związanej z realizacją zadania. Wymóg odbycia szkolenia nie dotyczy pracowników firm mających umowy długoterminowe zawarte na terenie Spółki. Wzór poświadczenia o odbyciu instruktażu obiektowego z w IP- Kwidzyn sp. z o.o. dla firm zewnętrznych stanowi załącznik nr 3/PS-13 do Dziennika Prac i załącznik nr 28 do Instrukcji Ogólnej BHP w IP - Kwidzyn sp. z o.o Okresowo kontroluje przestrzeganie przez pracowników firmy w IP- Kwidzyn sp. z o.o. dla firm zewnętrznych w tym ustaleń zawartych w Protokóle uzgodnień BHP Wyznaczenie koordynatorów nie zwalnia poszczególnych firm z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy Firmy zewnętrzne w tym ich podwykonawcy przed rozpoczęciem zobowiązane są sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę oraz warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym prowadzone przy jednoczesnym prowadzeniu produkcji Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzany jest, jeżeli przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, przy zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność robót będzie przekraczać 500 osobodni albo w trakcie budowy wykonywana będzie jedna z niżej wymienionych prac: Prowadzenia głębokich wykopów (o ścianach pionowych bez rozparcia poniżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian poniżej 3 m). Robót, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m. Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m. Wykonywaniu robót przy użyciu dźwigów. Robót w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległości: 3,0m dla linii o napięciu znamionowym do 1kV. 5,0m dla linii od 1kV do 15kV. 10,0 m dla linii od 15 do 30 kv. 15,0 m dla linii od 30 do 110 kv. Robót budowlanych, przy których występują działania substancji chemicznych lub biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

5 65 5 Robót polegających na usuwaniu azbestu. Robót stwarzających ryzyko utonięcia pracownika. Robót z użyciem materiałów wybuchowych. Przemieszczanie i zagęszczanie terenu. Montaż konstrukcji stalowych, części urządzeń, prefabrykatów, elementów wielkowymiarowych powyżej 1 tony W przypadku prowadzenia robót w wymiarze określonym w inwestor jest zobowiązany na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót powiadomić o tym fakcie inspektora PIP OBOWIĄZKI PRZED I PO ZAKOŃCZENIU PRACY W trakcie wykonywania prac w każdym kolejnym dniu nadzorujący prace ze strony wykonawcy ma obowiązek zgłoszenia osobie upoważnionej przez gospodarza obiektu rozpoczęcie i zakończenie prac, (wzór rejestru prac- załącznik 29). POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU PRZY PRACY 2.2. ALARMOWANIE I POWIADAMIANIE Każdy pracownik, który zauważył wypadek zobowiązany jest: Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, pamiętając o własnym bezpieczeństwie. Niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia ratunkowego- 8999, 8998 (telefony wewnętrzne IP- Kwidzyn sp. z o. o.) Podczas wzywania karetki pogotowia należy: Przedstawić się, określić rodzaj urazu oraz stan poszkodowanego. Określić miejsce wypadku (nazwę wydziału, poziom operacyjny hali, urządzenia). Określić najbliższą drogę dojazdu, jeżeli jest to możliwe polecić jednej z osób pracujących, aby wyszła przed obiekt i doprowadziła ratowników do osoby poszkodowanej. Zawiadomić o zaistniałym zdarzeniu przełożonego poszkodowanego, a gdy jest to niemożliwe, Dyspozytora zmianowego Zakładu - tel Jeżeli stan zdrowia to umożliwia, pracownik, który uległ wypadkowi, powinien niezwłocznie powiadomić o wypadku swego przełożonego Bezpośredni przełożony poszkodowanego powiadamia niezwłocznie o zaistniałym zdarzeniu: Kierownika wydziału/oddziału. Dyspozytora Zakładu, który powiadamia Prezesa Zarządu i Kierownika Działu BHP. Dowódcę zmiany służby ochrony z firmy AD Ochrona i Ratownictwo Sp. z o.o., który zabezpiecza miejsce zdarzenia W przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego Kierownik Działu BHP (w czasie II i III zmiany oraz w dni wolne pracy Dyspozytor Zmianowy) po rozpoznaniu zdarzenia niezwłocznie informuje o nim: Prokuraturę Rejonową w Kwidzynie (w czasie II i III zmiany oraz w dni wolne od pracy Policję w Kwidzynie). Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku. Centralę IP wg ustalonej procedury Gdy poszkodowanym w wypadku jest pracownik firmy zewnętrznej, o zaistniałym wypadku należy powiadomić jego pracodawcę. Odpowiedzialnym za powiadomienie jest Dyspozytor Zmianowy W przypadku podejrzenia, że poszkodowany lub sprawca wypadku znajdował się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, kierownik, mistrz, prowadzący - zgłaszają potrzebę wykonania odpowiednich badań, zgodnie z procedurą obowiązującą w IP Kwidzyn sp. z o.o.

6 ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU Do czasu rozpoczęcia ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przez Zespół powypadkowy, dowódca zmiany służby ochrony AD Ochrona i Ratownictwo Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca zdarzenia w sposób wykluczający: Dopuszczenie osób niepowołanych. Uruchomienie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane. Dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wyraża Dyspozytor po wcześniejszym dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej lub szkicu W razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego zgodę na uruchomienie wyraża pracodawca (Prezes Zarządu lub Członkowie Dyrekcji), po uzgodnieniu z właściwym inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratorem Dokonanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody jw. jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu USTALANIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW PRZY PRACY Okoliczności i przyczyny wypadków ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy w skład którego wchodzi: Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy przewodniczący. Społeczny Inspektor pracy- członek Okoliczności i przyczyny wypadku, któremu na terenie Spółki uległ pracownik firmy zewnętrznej, badane są przez zespół powołany przez pracodawcę poszkodowanego z udziałem przedstawiciela IP Kwidzyn sp. z o.o. Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika, ustalenie okoliczność i przyczyny wypadku może przeprowadzić zespół powypadkowy IP- Kwidzyn sp. z o.o. i przekazać dokumentację pracodawcy poszkodowanego Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, zespół powypadkowy zobowiązany jest przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku a w szczególności: Dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, urządzeń zabezpieczających, zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na zaistnienie wypadku, wykonać dokumentację fotograficzną, szkice sytuacyjne. Wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala. Zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku. Zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku. Zebrać i zabezpieczyć inne dowody dotyczące wypadku. Dokonać prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z godnie wymogami przepisów. Określić wnioski profilaktyczne Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, zespół powypadkowy sporządza w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy Bezpośredni przełożony poszkodowanego jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych materiałów oraz informacji do sporządzenia protokołu powypadkowego. Niezwłocznie po zaistnieniu wypadku przesyła on do Działu BHP Zgłoszenie wypadku wzór - załącznik nr W trakcie prowadzenia dochodzenia powypadkowego poszkodowany ma prawo wglądu do dokumentacji powypadkowej Zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać poszkodowanego z treścią protokółu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem Protokół powypadkowy zatwierdza Prezes Zarządu, niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia Jeżeli wypadkowi ulegnie Prezes Zarządu, protokół powypadkowy zatwierdza jego zastępca lub osoba przez niego upoważniona.

7 Sprawy administracyjno formalne związane z kompletowaniem i prowadzeniem dokumentacji powypadkowej, prowadzeniem rejestrów wypadków przy pracy, należą do obowiązków Działu BHP Wysokość odszkodowań za przedmioty utracone lub uszkodzone na skutek wypadku przy pracy ustala Prezes Zarządu w porozumieniu ze związkami zawodowymi DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE Po każdym wypadku przy pracy wydawane jest Zarządzenie powypadkowe mające na celu podjęcie działań zapobiegawczych, eliminujących przyczyny powstawania podobnych zdarzeń w przyszłości Każdy pracownik powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią Protokołu i Zarządzenia powypadkowego. Formę zapoznania określa Kierownik wydziału / oddziału FIRMY ZEWNĘTRZNE IP- Kwidzyn sp. z o.o. wymaga zgłaszania wszelkich wypadków, jakim na jej terenie ulegli pracownicy firm obcych i przesyłania dokumentacji powypadkowej do Działu BHP. ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ORAZ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Pracownicy firm zewnętrznych wykonujący pracę na terenie Spółki zobowiązani są do: Stosowania kamizelek odblaskowych na terenie Magazynów Wyrobów Gotowych, Magazynie Celulozy, Magazynie Makulatury, Wyładowani Drewna, Magazynie Opakowań i Palet Wykańczalni (dopuszczone są w tym rejonie koszulki w kolorze pomarańczowym), na składowiskach: zrębków, kory, węgla, Magazynie Technicznym, na torowiskach Transportu Kolejowego oraz przy pracach zlokalizowanych w obrębie dróg. Stosowania odzieży i wyposażenia specjalistycznego takiego jak kombinezony ognioodporne metalizowane, kaptury, rękawice, okrycia stóp oraz obuwie ochronne i kamizelki chłodzące przy pracach z narażeniem na gorące gazy spalinowe, lotne popioły, gorący żużel, piasek,siarczan sodu lub wapno; Stosowania sprzętu, ubrań niepalnych lub antyelektrostatycznych, przy pracy na instalacjach zagrożonych wybuchem wymagających takiego wyposażenia; Stosowania ubrań odpornych na łuk elektryczny oraz rękawic, kasków, osłon twarzy odpornych na łuk elektryczny przy pracy w rozdzielniach elektrycznych o odporności stosownej do występującego zagrożenia; Stosowania ubrań chemoodpornych, butów, rękawic chemoodpornych, osłon twarzy oraz ochrony dróg oddechowych przy instalacjach stwarzających zagrożenie środkami żrącymi lub duszącymi. Stosowania ubrań pyłoszczelnych oraz środków ochrony dróg oddechowych przy pracach z narażeniem na zapylenie; Stosowania ubrań i rękawic nienasiąkliwych, półmasek chroniących układ oddechowy przy pracy w narażeniu na zagrożenia biologiczne (prace na instalacjach ścieków komunalnych). Pracownik bez odpowiedniego wyposażenia w sprzęt ochrony indywidualnej nie może zostać dopuszczony do pracy Miejsca i obszary, gdzie stosowanie butów ochronnych nie jest wymagane w czasie wykonywania pracy i wizyt gości. Poruszanie się chodnikami, wyznaczonymi trasami na drogach oraz bezpiecznymi przejściami do wydziałów produkcyjnych. Poruszanie się Gości podczas wizyt na obiektach produkcyjnych tylko po wyznaczonych trasach bez przekraczania linii granic maszyn. Ciągi komunikacyjne w budynkach jak: - korytarze,

8 klatki schodowe, - windy osobowe. Pomieszczenia socjalne jak: - stołówki, - szatnie, - toalety, - umywalnie. Pomieszczenia pracy biurowej. Sale konferencyjne i szkoleniowe. Pomieszczenia pracy laboratoryjnej. We wszystkich innych niewymienionych wyżej miejscach jest bezwzględny obowiązek stosowania butów ochronnych w czasie wykonywania pracy. OCHRONA GŁOWY 5.1. WYMOGI OGÓLNE Pracownicy zobowiązani są do noszenia hełmów na terenie wydziałów produkcyjnych, i pomocniczych, przy obsłudze urządzeń dźwigowych, suwnic, podnośników, wózków widłowych, rozładunku i załadunku materiałów. Wyjątki: obsługa i nadzór maszyn papierniczych w czasie obsługi technologicznej oraz wymiany odzieży maszynowej poziom 7,35 m. obsługa i nadzór maszyn odwadniających w czasie obsługi technologicznej oraz wymiany odzieży. pomieszczenia biurowe, sterownie, stołówki, laboratoria, warsztaty. pracownicy obsługujący linie produkcyjne Oddziału Wykańczalni. prowadzący samochody osobowe i dostawcze, pojazdy transportu ciężkiego, wózki kabinowe i lokomotywy spalinowe - w czasie jazdy. w drodze z pracy i do pracy wyznaczonej dla każdego obiektu na terenie zakładów. Zabronione jest przechodzenie w tym czasie, tzw. drogą na skróty, przez hale innych wydziałów Na oddziałach chemicznych, przy operacjach ze środkami żrącymi należy stosować kaski niewentylowane (bez otworów wentylacyjnych u góry czaszy kasku) Przy obsłudze maszyn i urządzeń zabrania się noszenia długich, rozpuszczonych włosów. Włosy powinny być upięte w sposób uniemożliwiający ich pochwycenie przez wirujące części maszyn i urządzeń SYSTEM IDENTYFIKACYJNY Ustanawia się następujący system oznakowania kolorystycznego hełmów*: Czerwony Niebieski Zielony Żółty Biały Kolor praktykanci, goście; obowiązek stosowania pracownicy wydziałów produkcyjnych i pomocniczych służby utrzymania ruchu Laboranci IP-Kwidzyn Sp. z o. o. oraz DEGEST Sp. z o.o. nadzór, pracownicy biurowca, dział BHP Pomarańczowy Oddział Transportu Kolejowego * powyższe ustalenia nie dotyczą hełmów antyelektrostatycznych oraz chroniących przed skutkami łuku elektrycznego.

9 FIRMY ZEWNĘTRZNE Pracownicy firm zewnętrznych noszą hełmy oznakowane w przedniej części hełmu nad daszkiem nazwą swojej firmy (obowiązek noszenia jak w IP- Kwidzyn sp. z o.o.). OCHRONA WZROKU I TWARZY 6.1. Na terenie wydziałów produkcyjnych, magazynowych i instalacji technologicznych obowiązuje noszenie okularów ochronnych. Pracownicy którzy używają okularów korekcyjnych muszą mieć je w wykonaniu ochronnym lub stosować okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne. Przy wykonywaniu czynności niebezpiecznych stosuje się osłony twarzy, gogle, maski i okulary spawalnicze Na terenie IP- Kwidzyn sp. z o.o. obowiązuje zakaz: stosowania soczewek kontaktowych w rejonach o zagrożeniu chemicznym, noszenia okularów słonecznych w pomieszczeniach produkcyjnych, pomocniczych oraz instalacjach technologicznych, z wyjątkiem: operatorów powlekarki podczas obsługi promienników, operatorów suwnic przy rozładunku drewna, magazynierów magazynu makulatury, kierowców wózków i samochodów w czasie jazdy, maszynistów lokomotyw w czasie jazdy podczas dni słonecznych oraz palaczy kotła w czasie zbijania nawisów w rejonie palników olejowych kotłów węglowych Wykaz miejsc i czynności, przy których nie obowiązuje noszenie ochron twarzy i oczu na terenie Zakładów: pomieszczenia biurowe, socjalne i bytowe, w drodze do i z wydziału zatrudniającego pracownika, samochody osobowe i osłonięte kabiny pojazdów, pulpity i sterownie lokalne całkowicie osłonięte, laboratoria (z wyjątkiem operacji przy cieczach żrących), wartownie, garaże, przy obsłudze komputerów i kserokopiarek, przy obsłudze składów wagonów dla obsad lokomotyw i manewrowych, przy zaprowadzaniu wstęgi w części suszącej maszyny odwadniającej, w części mokrej maszyn papierniczych. Dopuszcza się chwilowe zdjęcie okularów przy zaprowadzaniu wstęgi w części suszącej maszyn papierniczych w przypadku zaparowania szkieł. 6.4 Wykaz czynności niebezpiecznych, przy wykonywaniu, których wymagane jest stosowanie osłon twarzy: Obsługa instalacji z substancjami żrącymi, gorącymi. Rozładunek cystern z substancjami żrącymi, operacje przelewania i trawienia z substancjami żrącymi. Operacje z drutem w tym przy obsłudze wiązarek na maszynach odwadniających, obsłudze belownic odpadów kartonu i papieru, rozcinaniu bel mas papierniczych na rozczynianiu raz bel makulatury. Spawanie (sprzęt specjalistyczny). Szlifowanie. Cięcie szlifierką kątową. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych w rozdzielniach (osłony odporne na łuk elektryczny). Udrażnianie rynien spływowych stopu kotła sodowego, OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH 7.1. WYMOGI Środki ochrony dróg oddechowych stosuje się w rejonach, w których może wystąpić skażenie lub zanieczyszczenie atmosfery. Stosujący je pracownicy muszą posiadać przeszkolenie z zakresu występujących zagrożeń oraz doboru i stosowania sprzętu Po założeniu maski, półmaski, pracownik musi sprawdzić szczelność jej przylegania. Sprzęt należy stosować zgodnie z instrukcją użytkowania.

10 PODZIAŁ SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH Sprzęt filtrujący powietrze: Maski( półmaski i maski pełno twarzowe) wyposażone odpowiednie filtry znakowane literą P, stosowana jest do ochrony przed gazami toksycznymi i żrącymi oparami, Półmaska z pochłaniaczem, stosowana jest do ochrony przed gazami toksycznymi o stężeniach do 0,1% objętościowo i pyłami toksycznymi. Półmaski przeciwpyłowe służą do ochrony przed pyłami obojętnymi, niskotoksycznymi. Pochłaniacze gazowe dzielą się na klasy oraz grupy: Klasa 1 mała zdolność absorpcji (0,1%objętościowo). Klasa 2 średnia zdolność absorpcji (0,5% objętościowo). Klasa 3 duża zdolność absorpcji (1,0% objętościowo). Typ A gazy i opary związków organicznych, barwa wyróżniająca brązowa. Typ B gazy o opary związków nieorganicznych, barwa wyróżniająca szara. Typ E gazy kwaśne, barwa wyróżniająca żółta. W przypadku, kiedy równocześnie występują gazy/opary i pyły stosować należy filtropochłaniacze (filtr wstępny chroni filtr właściwy przed szybkim zabiciem). Filtry przeciwpyłowe oraz półmaski przeciwpyłowe dzielą się na trzy klasy w zależności od stopnia ochrony: P1 cząstki stałe > 0,001mm, sprawność >78%. P2 cząstki stałe i /lub krople > 0,0003mm, sprawność > 92 %. P3 cząstki stałe i /lub krople > 0,0003mm, sprawność > 98%. Zapis AB2E1 oznacza pochłaniacz na gazy i pary organiczne i nieorganiczne klasy 2 oraz gazy kwaśne klasy 1 (pochłaniacz wielogazowy). Pochłaniacz może być użyty pod warunkiem: zawartość tlenu w powietrzu jest nie mniejsza niż 17% (objętościowo), stężenie substancji toksycznej nie przekracza wartości maksymalnej określonej dla danego typu filtra, pochłaniacze (poza specjalistycznymi) nie chronią przed tlenkiem węgla, znajduje się w okresie gwarantowanej przydatności do użycia, od dnia rozpoczęcia użytkowania pochłaniacz może być używany nie dłużej niż przez 6m-cy (na pochłaniaczu należy wpisać datę przydatności do użycia) Sprzęt izolujący od skażonej atmosfery: Aparaty ze sprężonym powietrzem izolują od skażonej atmosfery. Stosowane są w sytuacjach awaryjnych, przez ratowników ratownictwa chemicznego, do likwidacji awarii chemicznych. Aparaty odległościowe- doprowadzają czyste powietrze z zewnętrznej przestrzeni do półmaski/maski. Stosowane są do prac w zbiornikach, kanałach, studzienkach WYPOSAŻENIE W SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH Maski pełnotwarzowe z pochłaniaczem wielogazowym lub specjalistycznym. W maski pełnotwarzowe są wyposażeni: ratownicy ratownictwa chemicznego oraz pracownicy obsługi i służb utrzymania ruchu pracujący w wytwórni ClO2. Maski mogą współpracować w połączeniu z aparatem na sprężone powietrze lub pochłaniaczem specjalistycznym Półmaski ucieczkowe. Zadaniem półmaski jest umożliwienie, w przypadku wystąpienia gazowego zagrożenia chemicznego, ewakuacji z miejsca zagrożonego w miejsce bezpieczne. Wyposażenie w półmaski odbywa się wg zasady zapewnienia sprzętu najliczniejszej zmianie z uwzględnieniem zapasu dla gości, dostawców surowców, itp. przydatność do użycia określa data ważności naniesiona na obudowie przez uprawnionego konserwatora sprzętu SZKOLENIE PRACOWNIKÓW Szkolenie w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych prowadzane jest na szkoleniu wstępnym i okresowym BHP. Objęci są nim wszyscy pracownicy IP - Kwidzyn.

11 65 11 Szkolenie wraz z treningiem w zakresie stosowania aparatów izolujących dla ratowników chemicznych, prowadzone jest przez AD Ochronę i Ratownictwo sp. z o.o WYMOGI W STOSUNKU DO FIRM ZEWNĘTRZNYCH Pracowników firm zewnętrznych obowiązują takie same zasady w zakresie ochrony dróg oddechowych jak IP- Kwidzyn Sp. z o.o. Sprzęt ochrony dróg oddechowych firmy zabezpieczają we własnym zakresie PRZEGLĄDY I KONSERWACJA SPRZĘTU IZOLUJĄCEGO I FILTRUJĄCEGO Po upływie terminu ważności pochłaniacza obowiązkiem użytkownika jest jego wymiana na sprawny KONTROLA SZCZELNOŚCI MASEK Maskę należy założyć na twarz i docisnąć paskami. Zamknąć dłonią wlot powietrza. Wykonać wdech, tak żeby wytworzyć podciśnienie. Zatrzymać oddech na kilka sekund. Jeżeli podciśnienie się utrzymuje, szczelność jest odpowiednia. Jeżeli podciśnienie spada, należy poprawić ułożenie maski, naciągnąć dodatkowo paski, wykonać próbę ponownie. Jeżeli maska nadal wykazuje brak szczelności, należy ją oddać do kontroli przez konserwatora sprzętu ratownictwa WYKAZ CZYNNOŚCI PRZY, KTÓRYCH NALEŻY STOSOWAĆ SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH Awarie gazowe (siarkowodór, dwutlenek chloru, terpentyna) dla potrzeb ewakuacji maska ucieczkowa MSR1 lub MSR2, usuwanie awarii sprzęt izolujący (aparaty na sprężone powietrze). Rozładunek kwasu solnego - półmaska z pochłaniaczem wielogazowym A2B2E1. Wytwórnia ClO 2 maska pełnotwarzowa z pochłaniaczem wielogazowym A2B2E1. Bielarnia trawienie sit filtrów stężonym kwasem solnym maska pełno twarzowa z pochłaniaczem wielogazowym Trawienie maszyn papierniczych i odwadniających półmaska 3M Zapylenie (pył węglowy, kamienia wapiennego, drzewny, papierniczy, skrobi) półmaska 3M Zapylenie wapnem palonym półmaska 3M Prace z azbestem 3M 8835FF P3. Załadunek terpentyny - półmaska z pochłaniaczem wielogazowym A2B2E1 lub na opary organiczne o temperaturze wrzenia powyżej 65 o C. Szczegółowe wskazania, co do rodzaju masek, pochłaniaczy dla poszczególnych zagrożeń zawarte są w Katalogu odzieży roboczej, obuwia i sprzętu ochrony indywidualnej. OCHRONA SŁUCHU 8.1 WYMOGI Rejony i miejsca gdzie przekroczone jest najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu (85dB) oznakowane są znakami ostrzegawczymi w kolorze niebieskim z napisem Załóż ochronniki słuchu. W miejscach tych noszenie ochronników słuchu jest obowiązkowe Dopuszczalne wartości hałasu. Poziom ekspozycji pracownika w odniesieniu do 8 godzin pracy nie powinien przekraczać 85 db; maksymalny poziom dźwięku nie powinien przekraczać 115 db, a szczytowy 135 db. Stanowisko uznaje się za bezpieczne, jeżeli te trzy parametry spełnione są jednocześnie Wyniki badań. Pracownia Badań Środowiska Pracy przeprowadza na podstawie Harmonogramu Badań (tworzonego przez Dział BHP w uzgodnieniu z lekarzem medycyny przemysłowej), badania i pomiary kontrolne stężeń/ natężeń czynników chemicznych oraz fizycznych na stanowiskach pracy IP - Kwidzyn sp. z o.o. Wyniki badań przekazywane są do: komórek organizacyjnych, lekarza Centrum Medycyny Pracy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

12 65 12 Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek zapoznania pracowników z wynikami badań. Wyniki podlegają rejestracji i są przechowywane w Dziale BHP przez okres 40 lat. Wyniki badań są omawiane z pracownikami przez nadzór niezwłocznie po ich otrzymaniu ŚRODKI OCHRONY PRZED HAŁASEM Obniżenie poziomu hałasu można osiągnąć poprzez: Wyciszenie urządzeń (zabudowa, ekranowanie, wymiana na cichsze). Zmniejszenie czasu ekspozycji (stosowanie kabin dźwiękoszczelnych, zmiana organizacji pracy). Stosowanie odpowiednich ochronników słuchu. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ZASADY OGÓLNE DEFINICJA Przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć następujące rodzaje prac: Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części obowiązuje Protokół uzgodnień BHP Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych obowiązuje Zezwolenie na prowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych Prace na instalacjach z mediami niebezpiecznymi obowiązuje wpis do Książki prac remontowych Prace na wysokości - nie wymagają zezwolenia z wyjątkiem prowadzenia prac na dachach budynków i w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi Prace spawalnicze i z otwartym ogniem poza technicznie przygotowanymi spawalniami obowiązuje Zezwolenie na prowadzenie prac spawalniczych Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagają Zezwolenie na prowadzenie prac spawalniczych Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia wymagają Zezwolenia na prowadzenie prac Prace nierutynowe - prace nietypowe, nieuregulowane dotychczasowym systemem zezwoleń i instrukcji/procedur, wykonywane sporadycznie, stwarzające potencjalne zagrożenie wypadkowe wymagają Zezwolenia na wykonanie prac nierutynowych Prace związane z otwarciem włazów instalacji o potencjalnym zagrożeniu kontaktem z gorącymi gazami spalinowymi, lotnymi popiołami popiołem, żużlem, piaskiem, siarczanem sodu lub wapnem, wymagają zezwolenia na rozpoczęcie prac. Wymagają pisemnego Pozwolenia Prace na ujęciach i zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek. Wymagają ustalenia warunków bezpiecznego wykonania prac Prace konserwacyjne, remontowe lub montażowe przy urządzeniach i instalacjach rozładowczych paliw płynnych i gazowych. Wymagają ustalenia warunków bezpiecznego wykonania prac W wykopach, z zakresu konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy gazociągach lub innych urządzeniach gazowniczych oraz rurociągach sieci cieplnych. Wymagają ustalenia warunków bezpiecznego wykonania prac WYMOGI OGÓLNE Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych wymaga: Zapewnienia nadzoru nad tymi pracami Zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa Przeprowadzenia instruktażu pracowników przed rozpoczęciem prac, ze szczególnym uwzględnieniem: Imiennego podziału prac. Kolejności wykonywania prac. Zasad bezpieczeństwa pracy przy poszczególnych czynnościach. W koniecznych przypadkach wykonania badania stężeń czynników szkodliwych, temperatury, stężenia

13 65 13 tlenu, pomiaru stężenia wybuchowego, temperatury Prace powinny być wykonywane przez, co najmniej 2 osoby. PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH DEFINICJA Przez prace w przestrzeniach zamkniętych należy rozumieć pracę w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych (zwanych dalej w tekście instrukcji zbiornikami), do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Podczas pracy wewnątrz zbiorników wystąpić mogą zagrożenia w postaci toksycznych lub łatwopalnych gazów, deficytu tlenu, żrących substancji chemicznych, spadających przedmiotów lub odcięcia zwałami materiału WYMOGI OGÓLNE Organizacja, przygotowanie i prowadzenie prac wewnątrz zbiorników powinny zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w stopniu wykluczającym możliwość zaistnienia wypadku Wejście do zbiorników dozwolone jest wyłącznie na podstawie pisemnego Zezwolenia. Wykaz przestrzeni zamkniętych podlega bieżącej aktualizacji. Aktualny wykaz zbiorników zwarty jest w załączniku nr Wszystkie otwarte włazy, przez które pracownicy wchodzą do przestrzeni zamkniętej muszą być fizycznie zabezpieczone przed przypadkowym zamknięciem Wszystkie otwarte włazy, które znajdują się na górze przestrzeni zamkniętej muszą być zabezpieczone i oznakowane w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wnętrza Do prac w zbiornikach mogą być dopuszczone osoby posiadające aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania prac. Wejście do zbiornika musi być poprzedzone instruktażem W przypadku zmiany warunków prowadzenia prac lub składu osobowego instruktaż należy ponowić Pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być asekurowani przez co najmniej jedną osobę znajdującą się na zewnątrz zbiornika. Osoba asekurująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić I-szej pomocy Do prac w przestrzeniach zamkniętych nie mogą być dopuszczeni pracownicy młodociani, stażyści, praktykanci oraz kobiety w ciąży PRZYGOTOWANIE ZBIORNIKA PRZED PRACĄ W JEGO WNĘTRZU Zbiornik należy opróżnić, przemyć wodą, przedmuchać parą (jeżeli jest taka konieczność) oraz przewietrzyć do czasu uzyskania pozytywnego wyniku analizy składu powietrza. Niedopuszczalne jest przedmuchiwanie zbiornika tlenem Przed wykonaniem prac w kanale lub studzience ściekowej należy przewietrzyć dany odcinek oraz wyłączyć go przez odcięcie, a jeżeli jest to niemożliwe, maksymalnie ograniczyć spływ ścieków. W takich przypadkach pracownik oprócz spełnienia wymagań określonych w , powinien być wyposażony sprzęt izolujący ochrony dróg oddechowych (nie wolno stosować sprzętu filtrującego) Jeżeli praca w zbiorniku może być związana z zagrożeniem pożarowym lub wybuchowym należy stosować niezbędne środki zapobiegające pożarowi lub wybuchowi W przypadku prowadzenia wewnątrz zbiorników prac spawalniczych należy stosować stałą wentylację mechaniczną o odpowiedniej skuteczności; zabrania się umieszczania w zbiorniku butli z gazami technicznymi Wszystkie rurociągi doprowadzające media, kanały, przenośniki i inne mechanizmy służące do podawania i odbierania produktów, mieszadła muszą zostać odpowiednio odcięte zgodnie z zasadami izolacji i kontroli źródeł energii Przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika należy zbadać powietrze w zbiorniku na zawartość czynników toksycznych, palnych i wybuchowych oraz stężenia tlenu i wysokości temperatury.

14 65 14 Standardowy zakres badań na obecność czynników toksycznych, palnych i wybuchowych określony jest w załączniku nr 13. Częstotliwość badań, ewentualne badania dodatkowe określa osoba wydająca Zezwolenie Przed przystąpieniem do prac należy zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Środki ochrony zabezpiecza pracownikom nadzorujący prace W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku - należy stosować wentylację mechaniczną zbiornika. Otwarte włazy do zbiorników na dachach, podestach powinny być oznakowane i zabezpieczone przed przypadkowym upadkiem osób Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone urządzeniami III lub II klasy ochronności o napięciu bezpiecznym(12v lub 24V) lub napięciem 230 V z zastosowaniem transformatorów lub przetwornic separacyjnych Elektronarzędzia używane w zbiornikach powinny być II klasy ochronności zasilane poprzez Transformatory lub przetwornice separacyjne z rozdzielni z wysokoczułymi wyłącznikami Różnicowo-prądowymi Wymagania dla urządzenia zasilanych z transformatorów lub przetwornic separacyjnych. Z każdego transformatora lub przetwornicy separacyjnej można zasilać tylko jedno urządzenie. Wyjątek stanowią transformatory lub przetwornice posiadające więcej niż jeden wtórny obwód separowany, wówczas można z każdego obwodu separowanego zasilić jedno urządzenie. Transformator lub przetwornicę separacyjną najlepiej II klasy ochronności należy umieszczać przed ograniczoną przestrzenią przewodzącą (np. wnętrze zbiornika). Nie należy uziemiać obwodów wtórnych transformatorów lub przetwornic separacyjnych oraz żadnych elementów urządzeń elektrycznych znajdujących się wewnątrz zbiorników. Należy stosować oryginalne, nienaprawiane wyposażenie: przewody na napięcie 450/750V typu oponowego, przemysłowego lub górniczego o izolacji wzmocnionej lub podwójnej z żyłami giętkimi, gniazda i wtyczki. Długość przewodów powinna być dostosowana do poziomu napięcia i obciążenia tak aby zapewnić spełnienie warunku dopuszczalnego spadku napięcia, dla 230V przy przewodach o przekrojach 1,5mm 2 max. 60m, 2,5mm 2 max. 100m, 4mm 2 max. 165m. Maksymalna wartość napięcia wtórnego transformatora separacyjnego nie może być większa od 500V, maksymalna długość przewodów nie może być większa od 500m, iloczyn wartości napięcia i długości przewodów obwodu separowanego musi spełniać warunek U*L Każde urządzenie powinno posiadać ważne badania okresowe potwierdzone odpowiednim oznaczeniem na urządzeniu KONTROLA ATMOSFERY WEWNĄTRZ ZBIORNIKA Prace w zbiorniku bez stosowania środków ochrony dróg oddechowych (respiratorów, aparatów odległościowych aparatów izolujących) mogą zostać podjęte, gdy: Stężenie substancji toksycznych jest niższe od 0,5NDS. Stężenie tlenu w powietrzu musi zawierać się w granicach powyżej 18% obj. nie więcej jednak niż 22,5% objętościowo. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia czynników szkodliwych podczas przebywania pracowników w zbiorniku,muszą oni posiadać przy sobie odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych. Decyzję o doborze sprzętu i jego stosowaniu podejmuje nadzorujący prace. Udziela podległym pracownikom instruktażu w tym zakresie Temperatura w kotłach, komorach i kanałach cieplnych oraz cylindrach suszących maszyn papierniczych i odwadniających nie powinna przekraczać 40 0 C. W szczególnych przypadkach, w sytuacjach awaryjnych, dopuszcza się wykonywanie prac w tych urządzeniach w temperaturze powyżej 40 0 C pod warunkiem zastosowania: napojów chłodzących i środków obniżających temperaturę powietrza otaczającego bezpośrednio pracownika, środków ochrony indywidualnej,

15 65 15 przerw w pracy i odpoczynku na zewnątrz urządzenia ustalanych indywidualnie w zależności od warunków pracy i jej specyfiki. w cylindrach suszących maszyn papierniczych i odwaniających, suszarni maszyny odwadniającej, kotłach (węglowych, korowym, sodowym, piecu wapienniczym, kociołku do spalania gazów złowonnych), kolektorach pary, kanałach spalin, elektrofiltrach, warnikach i innych zbiornikach, w których występuje podwyższona temperatura, w ramach pomiarów kontrolnych przed rozpoczęciem prac, należy przeprowadzić pomiar temperatury powietrza ich wnętrza, zapewnienia bieżącej asekuracji, w przypadkach prowadzenia prac w temperaturze powyżej 40 0 C, wymóg i sposób realizacji powyższych zabezpieczeń musi być zapisany w Zezwoleniu Kontrolę atmosfery zleca osoba wydająca Zezwolenie. Pomiary przeprowadzają uprawnieni laboranci z Laboratorium Badań Środowiska Pracy i punktów laboratoryjnych firmy DEGEST spółka z o.o. na wydziałach. Pomiary należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem prac. W przypadkach podejrzenia wzrostu stężenia substancji szkodliwych w przestrzeni zamkniętej osoba nadzorująca pracę ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów kontrolnych Wyniki pomiarów wpisywane są w p-kcie 8.3 Zezwolenia. Jeżeli spełniają one wymogi zawarte w laborant poświadcza podpisem spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakresie czystości atmosfery w zbiorniku. Jeżeli wyniki pomiarów nie potwierdzają spełnienia wymogów bezpieczeństwa, prace w zbiorniku nie mogą się rozpocząć, aż do momentu uzyskania żądanych wartości parametrów powietrza potwierdzonych kolejnym pomiarem Należy zapewnić ciągły pomiar atmosfery wewnątrz przestrzeni zamkniętej przez cały czas wykonywania prac poprzez wyposażenie przynajmniej jednej z osób z zespołu wykonującego prace w przestrzeni zamkniętej w indywidualny detektor wielogazowy (H 2 S, CO, O 2, wybuchowość) lub poprzez prowadzenie ciągłego pomiaru atmosfery przez osobę asekurującą Przed każdym użyciem danego dnia, w którym detektor będzie używany należy sprawdzić, czy zainstalowane w mierniku sensory działają prawidłowo poprzez wykonanie testu sprawdzającego tzw. BumpTestu. Prawidłowo wykonany BumpTest jest ważny jeden dzień (24h) W przypadku prowadzenia robót chemoodpornych wewnątrz zbiorników rodzaj i częstotliwość pomiarów oraz środki zabezpieczenia pracowników (sposób wentylacji, typ masek i pochłaniaczy specjalistycznych) ustala nadzorujący prace ze strony wykonawcy w porozumieniu z wystawiającym Zezwolenie ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC Warunkiem rozpoczęcia prac jest uzyskanie pisemnego zezwolenia podpisanego przez kierownika wydziału/oddziału lub osoby przez niego upoważnionej wzór załącznik nr Na II i III zmianie oraz w niedziele i święta zezwolenie na wykonanie prac podpisuje mistrz zmianowy wydziału lub osoba upoważniona przez kierownika wydziału/oddziału. Dyspozytor zmianowy zakładów opiniuje zezwolenie w punkcie Zezwolenie jest ważne tylko na okres jednej zmiany, nie dłużej niż przez okres 12 godzin Przy długotrwałych pracach, gdy zbiorniki wyłączone są z ruchu technologicznego, wydawane są zezwolenia długoterminowe. Określa się w nich metody izolacji źródeł energii, sposoby zabezpieczenia pracowników, zakres i częstotliwości badań atmosfery z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki prowadzonych prac oraz aktualizację składów osobowych pracowników i osób nadzorujących. Szczegółowe ustalenia w zakresie sposobów odcięć instalacji oraz częstotliwości zawarte są w Notatce dołączonej do Zezwolenia - wzór załączniki nr Analizy toksykologiczne dla prac długoterminowych należy wykonywać każdego dnia bezpośrednio przed rozpoczęciem prac i co najmniej raz na dwanaście godzin przy całodobowym prowadzeniu prac Zezwolenie musi być wywieszone poprzez cały czas trwania robót przy wejściu do przestrzeni zamkniętej Zakończenie prac w przestrzeni zamkniętej musi być potwierdzone, podpisami osób nadzorujących prowadzenie prac ze strony wykonawcy robót i gospodarza obiektu Zezwolenie na prowadzenie prac jest archiwizowane na wydziale/oddziale i przechowywane przez okres 12 miesięcy.

16 OBOWIĄZKI NADZORUJĄCEGO PRACE Osoba nadzorująca prace musi sprawdzić czy zabezpieczenia określone w zezwoleniu zapewniają bezpieczeństwo pracownikom wykonującym zadanie Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba nadzorująca prace zobowiązana jest przeprowadzić instruktaż obejmujący następujące zagadnienia: Cel i zakres pracy do wykonania. Sposób przygotowania miejsca pracy. Kolejność wykonywanych czynności. Rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić. Niezbędne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposób ich stosowania. Sposoby sygnalizacji między pracownikami wewnątrz zbiornika a asekurującym. Postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia Podejmuje decyzję o stosowaniu lub nie stosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego Wyznacza osoby (osobę) asekurujące wykonanie prac i nadzoruje przebieg prac OBOWIĄZKI ASEKURUJĄCEGO PRACE Pozostaje stale w kontakcie wzrokowym i słuchowym z osobami znajdującymi się wewnątrz zbiornika. Musi mieć możliwość niezwłocznego wezwania pomocy w razie zaistnienia takiej potrzeby Posiada takie same środki ochrony osobistej, jakie posiadają pracownicy wewnątrz zbiornika Osoba asekurująca odpowiedzialna jest za wpuszczenie do zbiornika wyłącznie osób wymienionych w Zezwoleniu Zarządza i przeprowadza ewakuację w przypadku stwierdzenia zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu pracowników wewnątrz zbiornika. W razie potrzeby udziela I-szej pomocy. W sytuacji przerw w wykonywaniu prac (np. przerwa śniadaniowa) osoba asekurująca pozostaje cały czas w rejonie prowadzonych prac, sprawując nadzór nad utrzymaniem warunków określonych w Zezwoleniu w szczególności w zakresie odcięcia mediów i utrzymaniu parametrów atmosfery w przestrzeni zamkniętej. W przypadku wymogu stosowania wentylacji wymuszonej w zbiorniku, nie może ona być wyłączona na okres trwania przerwy OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH PRACE W ZBIORNIKU Pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej wymienionych w zezwoleniu, w tym szelek bezpieczeństwa, które są używane przez cały czas wykonywania pracy wewnątrz zbiornika w celu umożliwienia ewakuacji w sytuacjach awaryjnych ( w tym również na rusztowaniach). Odstępstwo od tej zasady dotyczy prac w cylindrach maszyn papierniczych, odwadniających, gdzie ze względu na wymiary wejść do poziomej przestrzeni zamkniętej, stosowanie szelek może utrudniać ewakuację. Szelek bezpieczeństwa nie stosujemy również, gdy wejście do zbiornika usytuowane jest na poziomie zerowym i prace w zbiorniku prowadzone są również na tym poziomie. Wymóg stosowania pełnego zestawu asekuracyjnego, tj. szelek i linek asekuracyjnych odnosi się do przestrzeni zamkniętych z wejściem usytuowanym od góry np.: studzienki, warniki, odkryte kadzie, itp Wykonują pracę w kolejności wg zasad przekazanych w instruktażu Wykonują polecenia asekurującego dotyczące bezpieczeństwa pracy WYMOGI W ZAKRESIE SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ Wymagane wyposażenie określa wystawiający Zezwolenie Jeżeli praca ma być wykonywana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub sypkie, w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania, pracownik niezależnie od indywidualnych środków ochrony, powinien być opuszczony do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie pracy Jeżeli praca wykonywana jest w zbiornikach, w których stosowane lub magazynowane były środki żrące, rozpoczęcie prac może nastąpić po umyciu wnętrza zbiornika. Dokładność mycia należy sprawdzić przez sprawdzenie ph papierkiem lakmusowym. Decyzję o dodatkowym stosowaniu ubrań chemoodpornych podejmuje wystawiający Zezwolenie na prowadzenie prac w zbiorniku.

17 PROCEDURA PRZERWANIA PRACY W ZBIORNIKU Jeżeli sposób wykonywania prac, zabezpieczenia pracowników oraz warunki środowiska pracy odbiegają od ustalonych w Zezwoleniu i stwarza to zagrożenie dla pracowników wykonujących prace w przestrzeni zamkniętej, osoba nadzorująca wykonanie prac ma obowiązek wstrzymania prac aż do momentu usunięcia przyczyn występowania zagrożeń AKCJA RATOWNICZA W czasie pracy w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia pracownikowi natychmiastowej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku Akcję ratowniczą w zbiornikach przeprowadzają przeszkoleni ratownicy AD Ochrona i Ratownictwo Sp. z o.o WYMOGI W ZAKRESIE SZKOLENIA Do pracy w zbiornikach dopuszczone mogą zostać osoby przeszkolone w zakresie zasad bezpiecznego prowadzenia prac. Szkolenie z ogólnych wymogów prowadzenia prac w zbiornikach dla pracowników IP-Kwidzyn - sp. z o.o. prowadzone jest w ramach szkolenia okresowego BHP. Dla pracowników firm zewnętrznych szkolenie prowadzą pracodawcy w ramach instruktażu ogólnego z Zasad BHP w IP-Kwidzyn sp. z o.o. Instruktaż przed rozpoczęciem prac prowadzi nadzorujący prace Ratownicy z AD Ochrona i Ratownictwo Sp. z o.o. prowadzący akcję ratowniczą w zbiornikach przechodzą okresowe szkolenia ze znajomości zagrożeń występujących w zbiornikach oraz doboru odpowiedniego sprzętu oraz sposobów ewakuacji z poszczególnych zbiorników i urządzeń Analiza i ocena przebiegu prac w przestrzeniach zamkniętych raz w roku jest tematyką spotkań kwartalnych BHP, co zapewnia udział pracowników w doskonaleniu Programu prac w przestrzeniach zamkniętych. PRACE NA WYSOKOŚCI DEFINICJA Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0m m nad poziomem podłogi lub ziemi w warunkach grożących upadkiem z wysokości. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się ona znajduje, jeżeli powierzchnia ta: osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi; wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości takich jak balustrady na podestach, schodach, poręcze ochronne przy wejściach na podesty, kosze drabin pionowych, urządzenia samohamowne WYMOGI OGÓLNE Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa w jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiedni do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Miejsca takie powinny być zidentyfikowane i oznakowane Rampy załadowczo-rozładowcze muszą być zabezpieczone konstrukcją zabezpieczającą przed zjechaniem poza jej krawędź kołem wózka widłowego (pojazdu).

18 Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. W przeciwnym wypadku pracownik musi stosować sprzęt zabezpieczający do pracy na wysokości Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: a) drabiny, klamry rusztowania, pomosty robocze i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie; b) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: - powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów, - podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, - w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia Przy pracach na: masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: przed rozpoczęciem prac sprawdzić ich stan techniczny, stabilność, wytrzymałość oraz zabezpieczenie przed nieprzewidzianą zmianą położenia w tym stan techniczny stałych elementów służących do mocowania linek bezpieczeństwa; zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji; zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych. Wymagania określone w pkt dotyczą również prac określonych w jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących przed rozpoczęciem użytkowania tych rusztowań i podestów należy dokonać ich odbioru technicznego RUSZTOWANIA WYMOGI Rusztowania i ruchome podesty robocze muszą być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych lub projektem indywidualnym dla rusztowań innych niż systemowe Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: - użytkownika rusztowania; - przeznaczenie rusztowania; - wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; - dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; - datę przekazania rusztowania do użytkowania; - oporność uziomu Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: - wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; - dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

19 podesty robocze powinny posiadać bortnice o wysokości 0,15m Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów z deską krawężnikową 0,15m; - posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; - zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; - zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; - posiadać poręcz ochronną, umieszczoną na wysokości 1,1m. - posiadać piony komunikacyjne Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Cegły, deski lub inne materiały nie mogą być stosowane do wypoziomowania rusztowania Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m od strony tej ściany należy stosować balustrady, składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kn Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych, oprócz wymagań określonych w , wymaga: - wygrodzenia i oznakowania rejonu prac wskazania, jeżeli to konieczne, bezpiecznych dróg komunikacji - zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; - zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania Oprócz wymagań określonych w rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad, składających się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W przypadkach innych, niż określone w ust. 1, odległości bezpieczne wynoszą w poziomie, co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania, co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: - jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; - w czasie burzy lub silnych podmuchów wiatru Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.

20 Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania powinny być także sprawdzane: - codziennie w sposób wizualny przez użytkownika przed każdym rozpoczęciem użytkowania, - dekadowo (co 10 dni) przez osobę uprawnioną do odbioru rusztowań. Fakt przeprowadzenia wizualnego przeglądu, jak i dekadowej kontroli należy potwierdzić podpisem w Protokole odbioru rusztowania, który musi znajdować się w widocznym miejscu na rusztowaniu. Zakres czynności objętych kontrolą określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny W czasie burzy i przy silnych podmuchach wiatru pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1% Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone, co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione DRABINY Wymagania ogólne. W IP - Kwidzyn sp. z o.o. obowiązuje zakaz stosowania drabin metalowych 1. Drabiny powinny być sprawne technicznie Zasady bezpiecznej pracy: Przed rozpoczęciem pracy, należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego drabiny. Drabiny przystawne ustawiane powinny być pod kątem około od 65 0 do Drabina o długości powyżej 3,5m musi być przymocowana od góry lub też podtrzymywana przez innego pracownika od dołu. Drabin rozstawnych nie stosuje się, jako przystawnych. Wchodzenie i schodzenie odbywa się w pozycji twarzą zwróconą w kierunku drabiny. Drabina powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75m. Wejście na drabiny bez pałąków, których wysokość przekracza 4 m, wymaga stosowania sprzętu powstrzymującego pracownika przed upadkiem. Należy unikać ustawiania drabin w bezpośredniej bliskości luków, otworów gdzie pracownikowi grozi upadek na niższy poziom niż posadowienie drabiny. Jeżeli jednak jest to konieczne, wymagane jest zastosowanie sprzętu asekurującego Asekuracja przy wejściu /wyjściu do zbiornika od góry. Wejście do zbiornika od góry odbywa się po drabinie sznurowej lub z zastosowaniem urządzenia do opuszczania. Pracownik w każdym przypadku musi stosować sprzęt samohamowny i być asekurowany poprzez minimum jedną osobę Zabrania się: 1 Bezwzględny zakaz używania drabin metalowych na terenie IP-Kwidzyn będzie obowiązywał od 31 marca 2015 w przypadku prac elektrycznych, a od 1 stycznia 2016 roku do wszystkich rodzajów prac.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zasady BHP i Ochrony Środowiska. w IP - Kwidzyn Sp. z o.o. dla firm zewnętrznych

Zasady BHP i Ochrony Środowiska. w IP - Kwidzyn Sp. z o.o. dla firm zewnętrznych 116 1 Wersja 15 Opracował i zatwierdził: Kierownik Wydziału BHP i Ochrony Środowiska Maciej Doliwa 14.04.2016 116 2 SPIS TREŚCI * WYCIĄG Z OGÓLNEJ INSTRUKCJI: Zasady BHP dla firm zewnętrznych 3 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. w SOSW w Kobylance NAZWA I ADRES OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance,

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r. Dz.U.09.105.870 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres )

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres  ) Zał. nr 6 do umowy UZGODNIENIA w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pracując

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa sieci cieplnej n/p w Nysie od ul. Parkowej do ul. Wolności Imię i nazwisko lub nazwa i adres Inwestora: Nyska

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ Egz. nr.. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa WYKONAWCA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do:

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do: Zarządzenie Nr 49/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro@planprof.pl WWW. PLANPROF.PL Temat zadania: BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 20. Wybrane procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia Prace szczególnie niebezpieczne

TARBONUS. 20. Wybrane procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia Prace szczególnie niebezpieczne 20. Wybrane procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia 20.1. Prace szczególnie niebezpieczne Prace szczególnie niebezpieczne prace, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/10/2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor : Obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi : ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy Remont obmurza w szybie Gigant dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS Pompownia Pstrowski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE Strona 1 z 7 Egzemplarz nr: Własność: Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemów Zarządzania OPRACOWAŁ STANOWISKO NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Fragment Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ze zm.

Fragment Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ze zm. Fragment Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm.) Rozdział 6 Prace szczególnie niebezpieczne A. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI

INSTRUKCJA BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Zakres instrukcji 2. Zamówienia i zakupy 3. Znaki ostrzegawcze oznaczające środki chemiczne używane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni 4. Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. UWAGA Modernizacje i rozbudowy Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. Modernizacje lub rozbudowy są związane

Bardziej szczegółowo

Budowa pompowni strefowej PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska

Budowa pompowni strefowej PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska 1 Spis treści 1. Podstawy opracowania... 3 2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów... 3 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 4. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

KONDYGNACJA IV SEGMENT A

KONDYGNACJA IV SEGMENT A Zestawienie pomieszczeń podlegających przebudowie w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORFANTÓW, UL. ULIANÓWKA, NIEMODLIŃSKA I FABRYCZNA OBRĘB EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW Załącznik 2 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola z dnia 30 sierpnia 2013 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: BRE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW USŁUG I MATERIAŁÓW) ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW, WYKONUJĄCYCH PRACE I ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W BUDYNKACH I OBIEKTACH

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW USŁUG I MATERIAŁÓW) ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW, WYKONUJĄCYCH PRACE I ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W BUDYNKACH I OBIEKTACH INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (DOSTAWCÓW USŁUG I MATERIAŁÓW) ORAZ ICH PODWYKONAWCÓW, WYKONUJĄCYCH PRACE I ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W BUDYNKACH I OBIEKTACH Cofely EC SŁUPSK SP. Z O.O. SŁUPSK SPIS TREŚCI 1. Definicje....

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT 22 INSTRUKCJ DL DOSTWCY RELIZUJĄCEGO DOSTWĘ/USŁUGĘ STRON 1 INSTRUKCJ DL DOSTWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT Spis treści: 1. Cel 22 INSTRUKCJ DL DOSTWCY RELIZUJĄCEGO DOSTWĘ/USŁUGĘ STRON 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I PRAC PROFILAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW INERTNYCH BYTOM, marzec 008 r. - - 1. Na podstawie pkt. 1.64

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo