Cena; zz. Rok III Ł6dź; środa 22 stycznia 1947 r. N..,21 (567)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena; zz. Rok III Ł6dź; środa 22 stycznia 1947 r. N..,21 (567)"

Transkrypt

1 Cena; zz Rok Ł6dź; środa 22 stycznia 1947 r. N..,21 (567) Francja. na 'akracie hl storł- ḳ wyborów w.polscę Według ;;eoficjalnych ~yników frmcwencja. wyborów. :;~: PQlsce foo " i rcnlożenie. glosów na. po.szcze~ól le limy prie&sta,wiir. się.;nąsli~pu- Francja znaiduje. s,ję 'na decydują-o iąco: cym zakręcie swl1'i nowoczesnej hi-.'..'. st()rli. Właśnie.. na zakręcie". bouprawdlooycll do lłosoflallla:' 12.70t ~05G ń,lam wrażenie. że go jeszcze nie mi- Glosowalo 11,, nęła. Ale kierunek NOWEJDROO " ". ' p~z wv-b.ór na prezydenta. ~zwar- Z, tego glos6w Rł"azoye":, łej. Republiki.sOClaU5ty, zasł. UZQnego G"S"W ważyc" " 11' dzałacza. WłDCentego AurlOla. iuż' v '!. "., '... został wytknięty. Słało,.sie to wiel- Z lego ' Blok Demokratyczny: Sę2 głosew 'kif!1 wy.sitkiem. przewagi zaledwi,e na PSL '. 1: dzi1esięclu głosowo tym. razem manr. ~'..' " iestujących swą ś,cisła,solidamośćna' Stronlllctwo Pracy., j WójewOOa. ł6dzki Jan Dąb K o<lloł udaje się wraz z maj.ł.o.nką. do lokaju: Komisji WyborCfLeJ celenspełnienia. obowiązku 'obywa.. telskiego. sociali!s,tów j komunistów. PSl. Prezydent Auriol otrzymał 452 gło- na.','. -._ :..;~~...:...---~ : :_ , sr na 883!lczest!liczących w kongre- Nowe Wyzwolenie :'~ ',..'.,. sle czfoukow Zgromadzenia Narodo-".'. D ł o'n wego i Rady Republiki, to znaczy, na nne listy., ,.' l O 'S e', uch. duża mni-ejszość 'oddała swe głosy..._' ~_...;.. na własnych. centrowych M.R.P.) i Od ł..' ~~Św;~~:%hC:bt~~~d~~~~w;a~k';. ij~. tl W h o~n.l~ k"... "L..,,.Herriot przewodniclqcym Zgromadzenia Narodowego K d C (Edward Herriot) uie mogla odegrae J OC e węglers lego z ' onuynu. ',. dl, d R do orespon en zagraniczni nawetr~l~,ię~y,czka'u ":agi''. ;.łil~londyn~ 2~~1~ (rap.) ~ Tti.-,VotU'ł!'r:~:a,:,~ar.na. et rzq U" amalera. w Prezydium Rady Ministrów upadły le ~~glw.o~~esl~, ko,!co :~ejsze' koła.vf~gi,e~ie 'P'!ł~e'l'dJzlłL. P.A:RY~~ 21. 1~ (P,AP.) ~e ~orek dnia 21 bm; francl1~:de zgroma_,..:~~tr~eclel~el!:błjkl decydttjące Ją wifl,doil:nośc,:ze.rząi~ ~vęg'iel'slk!i,ótl :dzenie' narodowe przystąpiło. dowyborttswegoprzewoiqilczącego na WARSZAWA, 2... (PAP), -, '. y l 1!nac,z~~..., '", _ wołał' attache.. p:g:'asowego,w;posel;- ':nrl.jśce'vincent Aurio., :,,,".ybrrun:ęgo : prezy~d'entem, Republiki.. Przy. llczniepoćlsekretał"'z ~tana w Prezydi~m s 1VćP~w.dzłte.. la. t.wo... b.yob. Y,. ~ał~._.stwie w.ęgier wlondyme,'zairzlll'ca'~ ~.~. J1.o.~o.n.e. j pu.b. liczności Jaeques. Ducios' pier'lvszy wicepl'zewo.dniczą.'cy Rady. Mi-nis;.;trów Jakób Berman,W Sę z. vm Znamll.~ll.'1Ym zmte,rzią mu udział w wyk!r.rl-y!m' os,tatnio "ą7, 't'" ' 'MaranndczT7'ł-ąhia Ol'ę....., ' chem wlodtmzy f'rancjisprztwwo:i~"ffikju ". 1ka'liiiu vr.'},'.oiwou.ył.:p~~~,1epuo,waneulu.",. 00,'p " - przyjął w dniu 21 bm. na sp.ecdal" n.v uwaga., że..radykałów~~(jielałi ':tej' przecuw! o.sp,.. ce,ęg16r., ~'~eł. ta :'''''' ''ia.1' t.j'~~ił.~»laq~n=~~ że oołem poli- nef'końferencji bawiących wpo.,;.. tów położył 11a obie łopatki, kona-',,,'.t'j.'ez~dent a:u.uq$wj.el'u'"", r'. ~.,. d' 'l... h boracjoni stycznie" nastroiony' '~ś-i>ół W' Y'fok na K' ab' 'u' sa :tyki 1::tanóimłUej jest' zapcwnlejiie diwosc,: nie~ężn.o.śei.i pokoju sc'~,z:e,;m ;:ar: zagran~~~. twórca "Mo.nachium :19381'.'';- ÓW~. ', po.ws~ębneg()'1francja. zamte~a. lmzy~lć.'wszy~tko' aby.utn~lić d~mo_ W~cen:.1n:ste.r er~~n v:,r '~n;. cz.. esny premł~r,dajadier. a,ag. a.berln.211..(pap,j- Atne~ ln"ację,,nas.. t~pnj,e,prezydent'wez\vał,.. d.e.puto.'''any.ch. d<>;~erphwości J!lkSlpr:zemOWlenm naswlethj: wymkl.. Jle'.nw. taka byłaby jedynie ~zęścinwo ~fu'".,..,rlrańsiki. tryoo:nai WOjslkowy sk8.iał' jest_kooiecm.~ przy. rq"związ~al1ijl tru~ch. ~~men, wewnętrznych. wyborów, odbytych dnia 19 bm. szna. To nie.tylkocleń Daladlera.ol'~ '.'.., '.,. ';". Naród frai1euskl lpowe<złał,prezydent Jest 'w Stocae zdrowy" Sz.lachetny, '. d' '_.:1' ł '. k d 't Ed. d 'H "t' ' na. ~r~.smlercl.~rz,ez.po.wll.e,sze.m.e i -. :ta. 'i,,-. S', un.".ma. terialne i moralne aby 'zapewnić \\'Szystkim oraz o powlt'llzta przesz vczerpu]ąco ~ Zł walow errlo ow b mel'za.nta SS Słegfneda Kabusa P. COWl"J', ą. w~~ n,'...' r '. t ' d' 'k z~lryzydkotwancie SWlei ~krandybdt~~rył na o~arżo;nego o zamach bombowy na obywatelom d~brobyt... d.. 'd' t '1 d J ' na lcz'!1'e py an1a Zlenm arzy. prezy en a zwarte,! epuo!j1{1. ecz k' 'd 11'".' ąd d.' żyfik. " 'Na~tępmezgrQma ~me ną'o owe przys ąpo. G wy J()ru swego, właśnie owe nowe, drogi" Francii o~en.. ę StP~t.gCl1, ~ sp,,en~.., t a- prze~odniczącego~ 'Już przed. gło~owamem wiadomo było, że jedyny kan~ Nowe stlil"łow.sk i świ,ata. po których' mer Lyonu, b. CYJnlY,W. u arcle" lęcl'll Jego 0_ dydat naprzew~icz1lcego Ędual'ą Herriot'wysnniętjr przez partie rady- n v ft premier i PlWzes zby, chodzić naj- w~~s~y.ff~~ -J ~8;~arę :g ll~t lmłów uzyska w pierwszym.głosq~ańiu dostateczną ilość głosów, Posło. Hoovera?; wi~o(!zniel uie umie. czy nie chce. "Ylęzlea:lla,..- a l -:- a, wie komunistycznitsocjalistyczni postanówili głoso\\o'a:ć na Herliota, aże- pozostał wiec PRZED zakrętem bi- Ryszard 'Strauss by nadać wyborom charakter zjednoczenia narodowego. Na llorannym WASZYNGTON, 2.1 (PAP)' stod!_ c:ze~o t!nih~eh rndvk'alni demo~...,.., ".... '. po~iedzeł1iu partia. repnblika~sko ludowa l\~p postanowiła (lać swobodę -'- Rząd Stanów Zj.ednoczonych \:r'~cl W Polsce. twot~ąc "blok demo- przed sqdem denuldikacyjnym., swym członkom w głosowamu na przewodmczącego zgromadzenia naro., 'ł. d b d H..J...-ł- kratyczny", z rohotmczo - chłopską , 'dowego. ' ZVil'fOC1, Slę o prez.y. el JJ\::<ll.a ltewicą~ 'Lq~DyN, 21.~ 1.. ~AP..>. Ra.dl,CJ. m?- Przewodniezący posiedzenia' Duclos odczytał pismo, w którym Hoovera z propazy'cją objęcia Ale zarówno we Francji. ia,k i w \l:achrrjsku'e,l?odat~ do wadon~osc, ze Prezydent Republiki zgłasza S\vą dymisję ze stanowiska przewodniczące;- lront1'oli problemu żyw!lościowego Polsce.' poz'osłaia jeszcze na placu są-d ~'ena'z1f1'kacy1ny yv. GaRll1sch Pa'r gozgr' omadzenia Narodowego i sldatla swuj' mamlat. Daclo.is w lirótkiń k ~ k'.' b t 'k". tr b t. t k. _. ~,ń~l"lr",j..'en p... zysła,n. "a dw'l' tyo'o- '...".,. ".' "., ' wameryans lej l ry YJ8 le.j S e O.U par ywejo e emen y onserwa H71~ V; '1, q~,"'. '. ": ' przemówieniu daje wyrazzalo\vl z powodu ut,raty osoby AurlOla przez.'. tywne: tylko ż,,: gauuistowska'pra- d~le.. d<o rozpatl1iw, ~nl.a.. SiP:ra!?. 83-,.zgromad.~.itie, rówłlocz.e~nie jean.ak' wyrą.ża: ra. dość, że 'spośród tego. fach okup~cyjnych Nle:me~, Dowica. nepubhkausko ~ l~dowe.<~ha-~t~:,e~od ~OilT:P02'y,to~ ~~em'll... ckteg~ zgrolnadzeni~:.wybrano prezydenta Republild. Na 5M głosującyeh Her_ tychczas me ma od~owledtl ~OO" deckle). centro. m. sa.p!. trl.otvczme1sze l\~s.za.raa.. tt~a~s.sa.'test. a ~ C t,.ec riot llzy~kałs.2,9 głosów. ".,'. _ '.. v:era na te propozycje., od naszych OP{l7,vciow.stó\v i z pew- l1je v.r ~s, TJ.l J ])l1zvjąl OuYwawe, s' wo '.: :.,.,.,(DaJ.., ),.. nościa do przedstawicela' obcego mo au1s,tna.c'kle.,,' ',', ' :.; ~zy Ctą~ na str: :1 '..':.. Z.' car~fwa n~ skar~e. codo.dzia!alnoś~i "a.c'. h'o' d'.'.~:t:.y francuskej by sle.,nte, uda-.. roz.um le O', '5' k Chorobo gen. Ełsenhowero. 'e' ' NOWY 'JORK, 21,1 (PAP) Prancia j~st więc "na zakręcie" 1e: Szef sztabu generalnego Stan,ów wicowylu. ale' ml'ia ów'' zakręt. kit. " '. Zjetlno.czon~ch6en. Eisenhower Szerokim drogom trwałego'pos'tępu z G,los, włoski i,,froncuskl ~ nosz.ych życiowych proble.,mach ]'a,l, 'l'.n'a.uts'.c:ho'd'z:e, Należy ll<ni~~ać dl h trudem. ' z wielkm wvsihdem. ze!li.,~,n,,,' '\. zapa na ciężką c orobę jelit. s~rq.!"nyl!l kap~t~em "dzil1}sięciu~ło- ~ RZYM, (PAPL Przywódca 'Zdaniem' Netą,Qd"e,go wmgość E,bera- ~taz~~~d,e~ rk'[ó-f,:l~~d;~e~v;~ł~:ści, G~" Eisenhower przewieziono do sow WJę,kszosfl~o-bec. ~Z:rOklCh so.ciaa'j'stów wtos-kich Pi'atro Nenl!1:i '0- UZ.n:i1U za'ahodnilego wobec PO] ski J sa zalp'o,ra, o!pózniajaca końk.re.tna r.e- szpltala. ~ars,t~._ daw!1 e1.,~bbera!ne]> l. :,ren-.du!bj~tkow.al w \piśmie' "Avanti". a,rty- innych krarów, dolkcnuią.<cycih rewo- alużaclje' socjahzl1liut'.!1 erskłe f b~rzl.lazjl" kto fl, -~lak i.ku1.viq'św iecotv Po~sce. Ne.1JlrL4. p'o,e- hlc:v'in'ej p.rzeibudowy' of.\r,anizmów.. ~n:ne ~nałogl(;zne warstwy na, całym lltiilz'wj'e z prasą. reaikcyjną, ' kima państwowy'dh -ło-nieuawilść prze- PARYŻ, 21. l, ' (PAP). 'Tyg<ldni1k: Nasilenie rz~dowe s~iecjte -. me.c~ce da~ za wygrana! 1:wel'ldJzi, że wwlka, w Polsce toczy olwko\ reformom z chwi~la~. ki'edy kauduski.jui.n" zamłelszcza: dluższy ~ B!e chce.. zr~c.sle,swej, mintonel roll sie miedzytoltailiimem a d,emokj:ucją prz.estają ~być teo'"i'a. a za'c'zy,nalia się a'm:y:kuj, w DM,rym.<Hńawfa S'talńo\vi~We Włoszech trwa kle. r~,wn,. ilcz~]. '.. mac. l. narod,o.wą l' ]'.e s'" "'.d,an ~a. z"e praw,da leży."idz~'e.- ve,ahzowac, sko pajl'sltw S.}OWHllisklkh.wobe,c n':e- R ( ) ]c d - - h k h Eo ba' ń tw.,.". k' N'" ZYM AP. Prem:,"r a z, w roznyc rarac w de roz~v 'j'ndzilejwaka.'toczv się..,;.. pis1ze Antvk'itł kończy się. slowami:.. W,"zQl,ec'z~s. a' mermec l egu, awh1- l1asp'ea-i został wczoraj, przyjęty sposob. j'.. Nenllli'- między g.rupa P rl'eft)il'owa- takrch wa'runkach. zaga.c1nie!1i1e. l Za' zuiąg do dwóch wolienś\v:,atcwy~h przez. prezydenta. Wcob. który roz. Osiągnięty we Francir ---;łptzy wy dzada.ca na po,z;i;om~,e społeaznym re- dhód - Ws-ohód nleistniele: Nale~y :,mto'r '!J'Sź,e:,;Dwa te' ilmrlń[likty przed pecząt już narady w sprawie 'll,twoborze prezydenta -" ścis(v sojus.z f.orme roil:na d s,ocia1liza,eję prvemvslu, wszystko czyl1ić, ażeby ws,póh:e za- stawały. przede wszy&tkim doo~rd,u- r:zenia nowe,~o rzadu. O'e Gas,peri odtaktyczny Lewicy może miec' duże a Ołhro'ńcamiwie~ki.c.h oibszarnlków i dania s<ooia1i!vl111u. urz,e~zywi's1tnjałv się jąca,fa'ze,?,allljd~ię4zy Sl-o<\V:ia'l1a;mi.a m,ów:;r ud~ielenia' ja'k:;chko'lw;.e-k 4nn~st(lostwa przy obsadzaniu' stano- prz:emys!f,ow;ców. wfalsillymi dwgami tak na Zacl1:Odz,le, Gern~an9.a:~lq, :Vf,lk k't?'fa.to'czy s"ę o,d f()!~aoji, na, tema.t tej wi'zyty, OŚ'o/i~d Wsk vrzewodniczace~o Z~romadze-.. 'Przeszło LYlSlą~a " lat iktora pqz;wo'l«czając, ze jest Jeszcze za wczes-me. nia' Narodowego i kierownika przl'- L d' fi M' ' 9- la państwom g,ellil11ałisk:iimo4e.pcłl'nąć tpr~zvidell!t orzyjat również przewo- szlego. już stałego rzadu... 1'Ymcza- U Z" le na a' r' Sle' Slowia.n od terył-oti(nv". mi k1ó--yclh dulczace~o kontvtuantv Sani,gata. sowość" gabinetu Leona Bluma..:....'...'....',ci zaczęli slieose.dlać". Dzienn;;k po:d który równleż o\!mó\vił prasie wyskończyła się. Misię' tworzenia no-'.'. '. b -.. M' W- kreśla po:tę'~e S1-ow i ańszc'zyz'ny. któ- iaśn"eń, we!!/} rzadu otrzymał innv.wvbitny Rewe.blcje O. ~,erwatoflum na, ount., son rej ~ra:l1i:cami na za.chodzj~e s:}'obec- Z,. socjah~ta. - Ramad,ier;'. MO,żlłwości..,.'.,. ' Od. N T....,j.. AA' t k obl\'~y M H' t' powrotu do plołnl "-wła d.'7,~7 wt<>r"'wni- N...:JOiD,K (AP), Cały ~WHl<t lem nawiązan,i'a kontak-tu 'optycznego me " r~,. ;vsa" n~,,';,i,.'u~rla y, v~\o O eo Jego... cx... v l'~ Nawl'ą;Zlu1ą'C do rewlzjoni1sty'czuvch v ' zmalały wi,ęc do minimum. "'.gen. de d~ wszystkim, astrono!lt'p'w:1e. zo,s~a-l1 'Bró!f,e'S-o.r:Wlhi~n'ey z Mount Wi.Json '',, Gaulle zniknat z hqryz.óntu,,boutvci- wcinohij. z.ie;lektry:no,wanl sen~a,cy'jnq udzlelji.!. wywiadu Pl'zęd'Sltawic"e1lom kll :do' n~ilie{ zacho!dn,i,~~ ~ra.nkya~- RZYM, 2.,. (PAP) - We Sro' czaj przedstawic;:eli'. ~RP '(Bdamt) ;nęlulkq\w1i:' ~t. Zied~,oc'zonyc~. a p'rze: z 'zlleml ą,!p1'oai()iz:\'oji, amelfykańsdc;<:!li wstosttij- przed sqdem. nego francji na długo. 'jeśli 'nie na ~iad'd'!110lścia, ()!~t()!s~oj.a p1rzez ohse- p rasy. w,]rtólryl11 stwilerdza. że :ł1:,e ~~rzlj1a~~:nsyle,.,nt e'ja..~,o,o,t 'l {NaaJ.'alie:Ye' zc,znea'l(.,el~;v-,~;,~. dę dnia,22..'.bm.~ rozpoczyna się zawsze. '. ", '., '.wa:wfl,um 'astmnorfn,cz.ne, :n.a ~ount l1lotbe iesiz'aze ipowti'edzieć nic p'e.w:n:e- 'ruu -,'" Lo "'1 ' Już wizyta 'premiera. Błuma w \yiuso;n, ~e na. M:łr;si,e~1!ka'zu'J'a s~ę P:~":' A'oua te,p- temallec'z p1.mk1t św:,etl- odpr.awą zair,ówno,polaków. jak i proces plęclu oska.rżonych o za L()ndvnie. a tymbardziei wybór pre-rjlo-dvczme, p,~nk,tv śwl~t:lne;.k~~.ry~~ le. ~a Marsiie d~da juź.wi1ej1e dl{) n~y- ZSRi'R. POTł,j1eważ Od!ra stanowi.g-ra- m~rdo\-va.nie włoskiego posła so 7.Ydenta Auriola dowodżą; żew' po_pd',c'h{)l!1~ell'la Tl'e, ud,alo, Slę us,ta.hc. a~~ ś'1erua,~ ;,l~olzullmeją,panowlle - 00 n.ie. ep. a.'tu,ralna }..,!e-r;v.iop.~a tezd,.s,tal~ cjalistycznego Matteotiego, który Ji.tyce Francii nasfapl p,ewien. zwrot kto. l J.1e me' c1h mo~a k41tueć prz. YaCc~zYant' ot1atziu. e' \\iiedzial.!dtoif.e-s.. or ~ ~ jalkie kodos.alne praw:re,ąa~l~o~vl~,w~, <Q<czyszczoue z, e,występował swego czasu z o 1:1" W - U ua- ywn e ( ". ]JlWnl}{tty 'św'letltle wysyłane rnoljęa' być zmla:nv,na Zemi mo.!doluy wywołać zamleszkałe.p,rz ez Sto'\vń'.an n'hu usa,!. y.. y. ą... prz.~. 'cłwk~ Mussohnlemu 'fdal\:1z;f. Cl~ąg na s#. ::1) Dr,zez ds1'o1y!()bida,rzon-e ('Ozumeun 'Oc~ l}~wią'za;ll!i:e k'onłajtit'1l- z MarSlem"" dowiu sl'ę tam, Niemcy....,.. " ;1 faszyzmow.,, k'. kt i n'u ",historycznym ra ny. pra yce Q0n,. '., 1.. lem~ntju nn,eil1neck;erro, POlnfrrze było! kr' t 'k'.. są.

2 na za S 'ź ia Ku przestrodze sojuszniczej komisji' rozbrojeniu Niemiec Nie jest do Zlekceważenia Pilnować ich RGzMojenia. OMa 21,łytżrrla 19~7 r. zmarł ~tzony Św. Sakrar menłami przetyws.zy lał 74 " s. t 1'. WO-JeECH GORSK mistrz Cechu SZewców m. t~dzi Wyp.rowadzen4e "<ła:-ogich nam ZlWłok z dqmu żałoby pir~ ul.' SłeptkieWli.cta~7() dbędzie ~ę 22 stycznia o godz. 18.dO kośc~a św. KJrzyża. NaibolŹeńMw:o zał obne odprawione zosta111e w C'ZWar.tek o gotdz~ 8 w tymże dniu o godz. 15,1118'&tąpd WJ'l)fowadzeni:e zwłok na Stary Ornen- " ~arz, ~iłqlhclk1,_ () czym zawiadamiają p.ozdsłatący w mea utulonym iam. ' (340,ł» łona, dzied, wnuki i rodzina. 2 D. ~!ł N N.. K lf, ' Ó D _. Z _.,. lu' l' N'..., ). J, ~

3 , nfskie Ruc w Urzędzie Zatrudni nlo Praca toku ubiegłego w cyfrach Na zakoi=enie nacz. Swiderski Pokarm" dla ducha " informuje nas o akcji werbunkowej f W Urzędzie Zatrudnienia jest, ja,k"l!ia akcja ta idzie stosunkowo nie- się niefachowcy),dla których trud- r:o:m~ów i ;rzet;lieślnik6w z, 13 po- Jedna z instytucyj łódzkich wysta ~ykle, pełno. KOlejka przed wej- z1e. niej znaleźć zajęcie, Oto nasza pra- wlatow wojewodztwa ł6dzkiego na wia od dłuższego juź czasu w witryśc~mi r:uc~ ~ lsc,~dach, tłok w.po: W ciągu roku ubiegłego zarejestro ca, wciąż ta sama bolączka: zbyt teren województwa gdańskiego. Ak- nie sklepowej aktualne fotografie z cz~ da mac f' Ot ej S Pfrzed drzwla~m wano zdemobilizowanych żoł- ciasny lokal. Nie możemy się po- cję tę rozpoczął Urząd Zatrudnienia kraju i ze świata. Ludzie zatrzymu ego.::e era~, ą ach:0w~y, me- nierzy (w tym 242 kobiety!) Na za- mieścić fórmalnie dusimy się w tym w Łodzi. Szczegóły podamy w jed- ją się i chętnie oglądają owe kaz fotowy~aliflko~am, ~od~cam, zde- chód wyjechało z liczby tej 1, gmachti, żadne interwencje nie od- nym z najbliższy.ch numerów, grafie. Przyjemnie jest nie tylko mob:hzowam,. re~a~rla,ncl.,sób, do pracy zaś skierowano noszą skutku. Ł, Ł.. czytać o tym co się dzieje w świe~,trochę zc:clszme] Jest w ga~me- ~ób. Poz'Ostałoby więc zaledwie.,. 5 cie, ale również na własne oczy uj- Cle, naczel~a Urzęd~"?, SWl?e~: żołnierzy bezrobotnych, Jest to. wy..:. rzec mały wycinek tego świata. slne~o, Mozna spoko~ruej PO~OWlC nik bardzo dobry, uderza tylko śmie N k T t l k ki Ł d W zasadzie wszystko byłoby w po o pr.acy Urzędu yv Cągu Ubegłego szuie niska liczba żołnierzy zareje-. au, owe ' oworzys WG e ors te w o Z rządku. Ale to co ujrzeliśmy w' wiroku,., sf:rowanych w Urzędzie Zatrudnie- trynie owej instytucji przed kilku Naczellllk pokazuje nam statysty- nia.. '. przejawia ożywioną działalność. dniami, nie pozwala przejść nad,~ kę:,',. Akcja zatrudnienia.repatriantów sprawą do porządku dziennego. "Ruch ewdencyjny poszukujących rozpoczeła się dopiero w kwietniu Mo największy księgozbiór- medyczny V Polsce Oto ~a szybą widnieje rzędem kupracy", ub. r. vi ciągu 9 miesięcy zaxejestro-. kanaście sporych rozmiarów i bar- W ciągu roku 1946 zarejestrowa- wano 1250 osób, Z tego na Zacho- Łódzkie Naukowe Towaflzystwo ją się dwa ra'zy w miesiącu, Wy- dzo wyraźnych zdjęć, przedstawiano' w ŁCldzi osób posz~kriją- dzie osiedliło się 180, zaś 632 osoby Lekarskie istnieje od T Po głaszatlie na wiecu są referaty, jących zbrodniarz?" hiterowski<:~ ~ych pracy,{w tyl1!, męzczyzn otrzymały pracę przez Urząd Zatru- p~zerwie wojenlnej restytuowane rozlp.atrywane ciekawe wypadki (Goeringa, Franlta ltd,) po egze~cj. l kobet). Jesl chodzi o posz- dnienia. Pozostało więc 438 repatrian,. ',..,. Leżące na noszach, powykrzywane, czeg6lne miesiące, to największe na- tów niezatrud1nionych, ono zostaqo w pocz:ątkacl r.!k!hnrczne tp. PrOjektUje S1ę wpro- pokurczone trupy nie wywołują w silenie poszukiwania pracy zazna- - Ruch, jak pani widzi jest u nas,obeonie Towarzystwo liczy 165 wadzenie stałych konkurn6w t;:,>a patrzących, tej satysfakcji, jaką czu czyło się we wrz~śn, i~ ~ zareje- ciągle - mówi naczelnik _ mało SięłCZlł,oo.~W' w tej HC.,Zhie wielu pro prac, e naukowe ;z 'za,!kresu med'y liśm y " czytając ~ wyroku w N?rymstrowanych) na]mll1ejsze zaś w zmie~a., Wciąż brak fachowców, sm fesorow UniweliSy1:etu LooZiki,ego. cyttly. berdz,e. WywołUJą za to UCZUCe odczerwcu (5.429).. le największe zapotrzebowanie ma-. razy l wstrętu. Z liczby 109;33p osób posz~ują- my na Ziemie Odzyskane, Zgłaszają Posiedzenia naukowe odjbywa- Nie zaniedbuje się r6wnie'ż kon- Nie wszyscy zresztą reagują jedcvch pracy skerowano do roznych t kt',. '., 'ci nakowo Wiemy dobrze ze tego ro.. zawodów 68,338 osób,.. a. ~w Z z.a~~~ij.cą,. a: tnlan~ ~ dzaju ~dok bardzo c~ęsto podnie- Na wykazie znajduje się ponadto DOZWO'- ł.. t lo 'bw ( d z na'jpowaz~ej'szyml1nstytucjanu ca w niezdrowy spo,sób wyobraźnię rubryka: "Ubyło z innych,powodów". n SZnO nil wa mlbjsnlego UJ ud Z medycznyml. w szeregu pańs't;v, i ~wa~a ~is.kie instynkt~. ~acho- Nacz, Świderski wyjaśnia: ł -',. k ' b' ł w, r,amach tej ~sp6łpracr odw1e- d~l to najczęsclej w młodziezy dzie.. Wiele poszukuj'ących p~acy zaznaczy Się wyra znle W ro u u Jeg ym dlzlli Ł6di, bawący przejazdem w CL d k'k.. ł d -, d p 1 l '" Prze u mesącam w a ze,przez Urząd Zatrudnienia otrzyma- zięki zabiegom Zarzqdu Mie-,skiego o sce, ekar~e ameryka~scy t paiistwowe zakazały publicznych e:" lo pr:ez PUR g~spoda:stwa, na Za-. francuscy, m. m, rektor Ulnlwersy- gzelrucji zbrodniarzy hitlerowskich ch<;dze, względme wyjechal na za- W dziedzinie upowszechnienia oś-' już 78 budynków szkół powszech- tetu w San Fra1ntcisoo - prof. sądzonych w Polsce. Był to zdrowy chod. na własną rękę, Z pow<?~u 0,: wiaty i rozbudowy szkolnictwa Za- nych kosztem 4:0 milionów złotych, Naffzing.er i drziekan wydzialu le- odruch, przyjęty z aprobatą przez sadmctwa ubyły nam z ew ene]l rząd Miejski W Łodzi ma do zanoto- rozpoc2!.ęto równi.ei. budowę kilku karskdego Sorbo,f B _ ogól, społeczeństwa. Zakazu repro osoby,. wania szereg osiągnięć świadczących ni}wych budynków szkolnych,. l1'ly - p;o. au dukcji zdjęć przedstawiajllcych prze - A ile osób pozostało bez pracy? o,dużej trosce władz miejskich o W zakresie szkolnictwa średniego doujjl de Court n!ły, którzy 'Zapo- bieg egzekucji nie wydano, ale po- -.Tylko 7.108, Nie jest to dużo. w szko~nict:vo. łódzkie. " Łódź posiada 3 m~ejdk:g sz~oty. ogói zna~i ~!zło~ó~.towarzystwa ze,"!inno to być zrozumiałe samo przez pc.równaniu z ogólną liczbą zareje- ~s~ągmęcla ~e c~arakteryzują naj nokształcą~;,0 4~.kl~sac~, ll('~ąr~ SWOlml oslągmęcami naukowymi. Sę.. strowanych, Sa to przeważnie nie- lepej następujące' cyfry: 1190 uczmow, mejske gmnazja l Ne chcemy patrzec ~ęcej na egze fachowcy, którym trudniej znaleźć,w kilka tygodni po ~olen}u (a li~e~ ~upieckie i. og61nokształcą:-e, Cyf!foWO dorobek ŁNTZ plized. kucje,,nie ch<:emy oglądać.t,rupó~ zajęcie, Mogliby wyjechać na Zachód, WęC w l~tym 1945 r,)łodź posada- mle.1skl~ kursy.]ęt.vl~ow. nar:)~.)~ stawia się nasltępująco: od chwlil1i zbrodmarzy. Ne w?!l0 karme.ludz ale nie chcą. Trudno i tacy ludzie la 12 szkol po:wszechnych ~48 klas} z sprzyrmerzo!t'lych l 2 ogmska MleJ-. db. zdeprawowanych mejednokrotme mi sa. "którzy ~olą tu ct~rpieć nędzę, 2 tys, UcZ!l!?~ ~ 120 nauczycielami. sk~ego UniWersYLe~u Sp0łeczn;go, na res~owadl1a o.1 yło 32 posle- nioną wojną, tego rodzaju widokami. podczas gdy na Ziemiach Odzyska- W.r~k ~ozm~j! 1 luteg~ 1946 r. w ktory uczęszcza 1~8 słu~hac;zow,. clzeola nalujkowe l wy~ł~szono 7? Niewątpliwie wspomniana instynych znaleźliby do'lkonałe warunki, ŁodZ lst~ał(j JUz 145 szkdł p~wszech P~madto, w Łodz zna}du~e s~ę 5 o~cz.ytów z pokazam: flmowym, tucja przyzna nam rację, że pomysł nteresuje nas akcja zatrudnienia nyc~ (<?g~łem klas), z 5~,3B~ ~: szkol specja~nych na,p0;z101me,~koly Bllbhoteka medyczna, liclzy 6000 był cokolwiek niefortunny (aby pod b T h,. mierzy o któ- CZlllamll 1.53~ nauczycelaml, Jll)SC powszechnej dla dzec upos.edzo- t,o t. b' '. wiedzieć delikatnie) i natychmiast z ~mo, Llz0v.:ar:yc, z.o... izb lekcyjnych wzrosła w c~ągu ro- nych umysłowo, 1 _. dla dzieci O- ~~ow l s anowl. o ec~l1e naj ".. _ rej Wele mow Sę l plsze. OkaZUje ku z 40 do 1137 ciemniały ch 1 _ dla głuchoniemych Wl'ęks:zy tego rodzaju kslęgojzbi6r u~ume ~, Wdoku publlcznego zdję 'e że na terenie Urzędu Zatrudnie-.':,.. ',,. Clapowleszonych. S.. Obecme, po dwoch. latach od ChWl l 1 - dla zamedbanych moralme., w Polsce. LUTECK li wyzwolenia, Łódź p')siadała' poj Zarząd Miejski w Łodzi w ramach nadto 19 przedszkoli mejskich (ra- akcji stypendialnej wypłacił m, in~ (o.) P, b ł ch zem 42 klasy), do kto!ych uc'zęsz- BO stypendiów studentom wyższych ogrze po eg y cza 1530 dzieci, 30 m:ejskich szkól ucżelni na terenie całej Polski, 75 5~ tys. zl na,odbudowa 'Wars,zawy na 'posterunku w walce, powszechnych wie~orowych z 224 stypendiów uczniom szkół średnich. ~ O zwycięstwo Bloku Demokratycznego ~~~~, ~r~~~~;c~~~~~:~iz4~~ ~~lj~d:~ ~~;:~ge od'w Z:~~d~o~e~ ofiarowali pracownicy przemysłu papierniczego Wczoraj odbył się w.łodzi ma- wodowo,.< miejskie RzkołY zawodo- skiego Uniwersytet Łódzki i Politech Z.' okazji drugiej roc2ll1icy W'jfmlO_ pierniczego pokaźna suma na odbunif t' b o ~ ików we dokształcające, lic;zące 210:) ucz- nik a, oraz szereg instytucji i towa- lema WaliSlzawy, Ok'l'ęgowy Kom1- dolwę SlJolicy. Pierwsza kwota wy. es acyjny pogrze 2 'z on ni6w, rzystw oświatowo-nauko,wych na te- tet Od'budowy Stolicy, PracolWillilków nosna 225 tysięcy zł i została Wl!'ę- JlPR, poległy.ah na posterunku w Władze miejskie odremontowały renie Łodzi. Ł. Przem~Błu Papiernicz.ego władzi czona prezydentowi Mijalowi w U.. walce o zwycięs.two Bloku Demo- :aehrał l, przekazał n~ rzecz odjbu:do- stopad.zle wb, r. z pr.zezna'czeniem ob, Wandy Brzo O KZZ W Ł' 0-' d Z wzr a wy Warsz~~ kwotę zł; na budowę "Domu Ło~" w Warsza. kratyczlflego, - zowskiej i ob. Włodzimierza Mat!"- ' Jest to JllZ poraz drugi ofiarowa_ Wie,. ' czyńskiego. na przez pll'a.cown:ijków przemysłu pa POZa godlńą. naśladowania ofiarno- ".., t d t ścią p.racowillrków )ni e bez wpływu Kondukt pog1ze'howy,. kltory SWlł pracy o uczczenia zwycu:s wa pozostaje tu fakt, że zbiórkę pienię. ~~~~~edtp~, ~~c~ch;i~~:~~ Bloku Dem'ok ratycznego Wiceprezydent 'Ajnenkiel!~1:~~;~~a :z~n~~:i,e~~: udaj.,ąc s~ę ~astary ~~~tarz, OkJręgowa Kooti.sja ~. zawodo-n y w godzinach zmiany załóg, zaś wybrany do sejmu we Wrocławiu' go roku pracownicy przemysłu pa. tw,. d" enoow od. piernilczego wyłonili Ok!ręgowy Koo lera.1 rug SZ1lllr' Wl W)"Ch poleca w Łodzi i Okrgu Pow, w fabrykach pracują<:ych n~ jed:rlą. Wc~tlezY'd,.::mt D, Łodzi ()b. Euge- l komitetów i komórek partyjnych Rad'O'l Zw. Zaw., Zarną.dOtUl Odlt:1rlda- zmianę w przerwie obadowej, lllusz A1!l1enbel, krumdyd;ujący d'o Sej- mitet Odbudowy Wa~awy z głów- PPS' i PPR oraz od organizacji łów Zw1ą1l1k6w, Radom,2faHdadowyo:n Zebrania za!kończyć przyjęciem mu w WroC'law 2 z HSlty nym księgowym WilęckowBkim, na. młodzieżowych OMTUR' i ZWM. i dełegs;tom, zwołać w ~u 22 b, m. odporwied!!11-e.j rezolucji które należy ~lokiu?em~kratyc'zt11eg;o uzys!k:at. jaik czele, Komitet ten prowadzi akcję -.1' :1..!...- d p6łgodlz!im.:l,e mrunitfestacyjll'le zebra_ złozy' Ć w Oddeiale ""W'1''''~'7'u', SJ'ę d()lwl'rudlu~eany mand at POSeS>k{ol.,) zbiióriki dobrowolnej', Za postępujtą cą i:ili.ej O:rK.l,~LL ą nia we W1Szyetkilcll zalctadacll pracy, li ~ Elektrownli Łódzkiej, meslono ce1em uc2lczenia zwyeięstwa świata P() zakończeniu w;płat llta Danl!nę NarodOlWą, komitet przez przepro. sztandalty party'j'1.1le Z całej Łodzi,prae,y w wyborach nad srami. reak- 'W' Z. B ze wszystkich za.~ladów pra'c;v. ~o~ ~u::=a'demo=:;~ glerzu głosowane odbylo się spokoinie wailz el!1lie oqpowiedlniej propagajltdlr Trumny. poprzledzała kom~a~a i Zwią'2'1ków Zawooow;vch, ",~ pirojekjtuje akcję, kitóra:by skłonił~ honoerowa WP, Za: trumjnlaml. la- W ZWązku z notatką, zamieszczo- wyjaśnienie, że;w całym okręgu pra~orwników do dobro.wolnego opo- 'de!'cymi na wozie postępowati UC2'meme zwyci~~azfk~~~uz De- ną przez nas w numerze poniedział- wybory odbyły się w spokoju i ża- datrkolwania się na rzecz Odbudowy 1-1_'...:: ~- tarz... mokr"h_z,nego i ZWJ.ą vw aw{)_ d d.jj, ł " Wa"""'za;unr Normy oooda+n own...: cz::l!onruowl,e pa.llj..t. z sekle "'UJ. d ~h'v~ajmilą. wszystkie czynne kowym -o napadzie na prze- en napa me ffila mejsca, LO"J'.~" LA a.:ula. M, 'k' ł6dz'kl'ego Komtetu ewy: -"-~. Z ' się będą dlobrowolrie inlezawod!n(e z.fjjs lego ' ', ',~.'. t syreny 111, a tetrenie n~ego m'll;\~;n.a l wodniczącego tamtej'szej' obwodowej' mnych źródeł dowiadujemy się PPR plik Logą-Sowlllsikim l se- akr 3. ud; wyro. gwiztdool sy- ',.,< w sumie Jednak 1.9ystema.-, " "d!l-!' K '- '. ęgu m1l1l () komisji wyborczej otrzymaliśmy że postrzelenie przewodniczącego t'\1y', """"iin ~lr.nłacane CO ","", kretarzem WOJewo Z..LegO 01lll reny. '.-..J~LtJ.L v ":1:' mle.s'l'ą.oe lyc;wo.; tetu PPR mjr. Minorem llla G'zele,! Zebrania należy od'być wzahda- od przewodniczącego Okręgowej Ko komsj nastąpiło- wskutek nieostroż rzą pokaźną sunh~, (0.) dach pt'acy czynnych na dlw'i:e zmia. misji Wyborczej Nr 8 w Zgierzu: ności. B. ; ch. ostatni bal Krupka minę 'ma nababa:., 'd., t..~,1"j JeBz~e t,~ P.Pl 'Z!ęWl. na ~" 'Na te bale w km\nawale, 'leździ S!i~ dofpżk~ $tale. Po przejażdżce im zostalo luż w kie.sz.ęni batdzo malo. Nr 21 {56?} udość już z ba:la.:mi rej zimy, Danin~ lepiej wp1acimy". D. Z l ~ N N l K Ł Ó' D Z K 3

4 Pol ' Związku d na o g.., Krzyże zasługi '.e g o ar d~ =:~~~:;~o~;k::en~ Zawodowego Kolejarzy ~ Prezydium KRN odznaczyło zasłuzo- Z Nowym okiezacz. ~tow. Czechosłow.., acji :'~r~awey po' 'st~p'~ i'ące przyniosły ~:~ ~o~:;:~y ~dfr~~ac~~o~~ l '" li' 2 t UJ'~. 1.. nie zabrakło i łódzkich kolejarzy. 12 rea zowac p an.. e na Ogółem pod k.ohiec 1:946 roku An~ nacjorualilzacja. klu~~;lj! os6b otrzymało Srebrne Krzyże Za-. ".. "prooukcja przemys9!u czechosło- galęz'l pl1zemysru, am wy~nedlem6 sługi, a 13 - Brązowe. Sposób postępowama wszyst- kroczyła go produkcja! wagonów wtaclciego wynosiła, proc. Niemców.nie.zahamowaly ptoce-i. UroczystoŚć wrączenia odzna<2e1l kich państw, zruszczonych przez i parowozów;orbecnie wag(ll..'lów i produkcji przeclwoje11ld.ej. Przy- su regeneraqji czeskosłowś,clriego! odbyła się w ś~i~ticy dyrekcyjnej wojnę jest jedna:kowy -. gospo- parowozów \YYTflbiamy kilka!l'a- C'zyną jest op6źnienie w rozwoju organizmugospod'arczego. Działa- Z~K w o:becn%c~ ~f::taw:l~~ d~rka plan~wa. Podobieństwo V:Y zy więcej nd.tż w r To samo irnnych gałęzi prżtemysfu, głównie cle panowe okazało' sięsrodkie~ ;V:'~e!~:~~~tów partii ;;lltycz fllllka stąd,. ze - }'zecz zrozum1~ z.jawisko ruasńq:pilo w Cz'ecooslo- kon'su!llcyjnego, jak np. włókien- malromicie ten proces regem.em'cjl~ nych.... :-: każde p~nstwo stara ~1Ję wacji. Jak podają statystyki,' cze-- niczy, 5k6rZattly i inn.. e. We w9kj-lran wojennych prtzyśpieszaóą~~m. D. ekoracji dokonał prez~ Z~ądu kowo najpclm.ejszym 1 najtacjo- 'H<> ',.1. "1_!, ł." la pojsc drogą, która by prowadziiła skie obecnie wy.rabia ~ tam pa- ki'e1ll.ruictwie i obuwnictwie d'opie-, K. GlZ. Okręgowego ZZK, }Y.azurklewlcz. ' do pełnej odbudowy w czasie maż r... u"'"'''',a ~UT o" ~."'",ch.'..'.. '~-" 1,.. _V'VHU/VW, W'4::>Ołn w... OWc:w.owY' 1. ;W1e naj~ otsz!~ 1 prz'y s~~n- elektrowqz6w dla lrolci lillkakrot- '.., ' nh. Węcej nz w n8ljpomysm.ltejnałniejsz? Wjkorzystamu posa- szych latach f"t'!'>'ed'w1o' enn cih. danych srodkow: mabzyn, mate-.t'~- J Y.rialów i ludz.i. Taka droga jest Dobrze rozwinięty pt'lzed worjnę tyj!ko jedna - gospodar:ka plano- czeski przemya:l sat\ochodowy wa. ANALOGE szybko obecnie dochodzi do swe- rzemiosła i kupiectwa z okręgu łódzkiego łacz ZNP i członek Zaxządu ~6!ł'" go poprzed.>r'liego gtanu; produkcja," nego ZNP, dyrektor zby RzemJesl.. Lista stropllictwa Pracy uzyska- nictwa Pracy - jako, sekretarz wo niczej w Łodzi. jest oddawna aktraktorów i motocykli pxz.ekroczy ła, jak wiadomo,okręgu łódzkim 3 jewódzki - cały' s.yój wysiłek. i ta- tywnym działaczem i. organizatorem la już ZJn.a.cznie poziom przedwo- mandaty; posłami zostali: Kazi- lent organizacyjny obraca na rzecz samorządu gospodarczego rzemiooła. Czeclhoslowacja opracowała Jenny, a produkcja 'samochod6w mierz Groszyński, Stanisław Dobosz wprzęgnięcia sił ruchu chrześcijań-! Jest też założycielem i prezesem. lnplan od:budowy 2-1<etnł, my -:- 3- cięzarowy-ch pozi'om pr'zedwojen- i st~isł~w Małolep~zy.. ska - społecznego do pozytywnej stytutu Dos1fonalenia Zawodowego letni. Poziom produkqji p1"zedwo- ny też już osiągnęła.. Kaz~~r~ (Xr~ns~i urodził;:ę pracy nad odbudową kraju, i Rzemiosła. ]e!mn.ej W Czechosłowacji da się. w r,.9 t ~est, ru.;mem, wy\:. o- We wrześniu 1946 roku - zostaje' Stanisław Małolepszy - do roku.',,., """.. b" 1 ~ankiem gmnaz:jum nn., ~. Koper- powołany do Krajowej Rady Na- 1939, działacz Związku Zawodoweos1t~gnąc ~ CZ8!s::e krótszym m~u J~h chod!zł o wydo yc1e węg.a nika: W r',1928 przen?s1 Sę d? Po-,rodowej; pias.tuje mandat radnegoigo,,,praca", obecnie członek Wynas, gdy z kraj ten - z WYJąt- kamledego,to Czechosłowaąa mama, konczy tamtejszy unlwe::- w Miejskiej Radzie Narodowej w! dzialu Wykonawczego KC ZZ,. człokiem pewtt1ych ośrodk6w fabtycz- pozostaje za nami daleko w tyle; s~t i pracuje tam, w szk?lnictwl~ Łodzi óraz najwyższe, godności or-nek Rady Narodowej, Zarządu nych. jak np, Zakłady,,skody" w jej wydobycie miesięczne wzrasta, az do,\vyb.uchu wojny. Berze też ganizacyjne:' człcmka Rady Naczel- GłóWnego ora,z wiceprezes Zar~du Pilźnie, które, ws'1rutek bnrnbaroo- rue bardzo powoli - w st, yczllriu, czynny udzid~sek.w.ruchu zaw~~wymzkół' nej i Zarządu Głównego stronnic-\wojewódzkiego str, Pracy i wce-. '. ' '., Pr~wa. CJę nauczyct:1u. s. twa Pracy. przewodniczący OK ZZ w Szczecib 'Wa d m8!ktr;lały zruszczone 70 proc. 1941?tr WYd~os;.ło 1:228 tys t6 0tl t' a sre~chtap~zy. ZNtP d W ~oznampodu;. stanisław Dobosz długoletni dzia nie. Poseł do KRN, u yn ow,.a 35 proc. maszyn - W 1S opa Zle t.egoz ro ku 125,ys. przecws Wl~ Sę en ~cjom ' -..'... był dzialaniami wojermymi pra- t W Polsce w styczmu 1946 wy- porz~dkowanla na?-czycle~~?z~ Z. d ' h. L 1& wie ttjjiet~ęty.~..' ciob~lismy tys. t., a w l~to- ~~~~a~;n:z~!v~:es~=.:arzą zenie o auu.zuczel" Analoge nuędzy Pa1s:ką 1. Cze- padzie t.!1": tys. t=: &akl w tywn~ mają w mm. stałego, oddane:- ' chosłowaci-ą nie ~r'amczają się w-ęglu ka,mlennym CzeS U'zu;pel- go działacza.. obowiązuje od 15 styczna br. tylk d te bo kt.' ~ mają zwlękslzol!l:ym wydo'bydrem Rok 193,9 rzuca.go pono~e na, ~ o o go, ze O" a aje z~~o, ' n,' teren,rodzinnego nuasta,g~e utt:y W my ll zatząjwenia Mlnlnstel'stwa g{)tqldza~'u ~e.z!\vollena wy1dawa'!1e sowaty goopodal'łkę planową Są węgla brul~rtn~ego: kt~ego, Z!lOWU!'la Sę przed,,~apo(( prącuje Aprmv1Za.c:H i tlm1dlu WlPTOward'Z-ony n.a tl'rzle.c;a~ ledn~~. roku dla,s lon1- pewne pro'blemy gospodalfcze, ~6 u nas prawe Sę me uzywa. Jako prosty robotnik. Ares~ow:mY z()isłta~ s'y'sltem ~ollc'esijqinoqwania han- dzie1lni i. p,rze-ds:ębwl'.stw prywat- Te rozwijają się w obu krajach W h.. C ch ł. w Łodzi w 1943 r, wydostaje srę z du ~hoe;'e:rn t,ajltykułam1 prn~mia!o- uy'cjh.!di()'l~couyc'h prz,ez ua:drzę.d:ne '" 1 ~ N ' kł d _,utnietwie ze os OtW~a rąk:. _"Gestapo',', lecz ni~ opuszcza wy.l11i.,brzedsięjb~ots1wa. trudniące im1styt:ucj,e ~awodowe... "._ r~o: egle. a przy a oczys.z znaazme nas wyprzedza. W listo- rodzmnego nuasta. Z chwilą odzyska się h'th'towym ohrotem zhoża i mąk! Zezwołenre kate,goif.;il "A U,POWaż cz.eme, przemysłu z e1emetl'tu me'- padzie ub. T. huty jej dostrurczyły ni~ NiepO<fiegłoś~ bier~ czynny u- \~i:nmy od dnia ~5 bm. p'osia!dać s p'e- n,ia dq halli!:lilu, Zi?Oż,eJn i ~rtykttl:mi nuec1dego. U nas ten problem. wy- 68 tys t t r.. pod dzał w.orgaru.zowan1u przemysłu ClaJkie,zezWOaen-la. p,rz,emralowyml na tereme cat.~go st u'e na Ziemia/ch Odz ska- np.,,. s a l surowetj"... drzewnego w Łodzi oraz związku kr:aju, \VYldaie le miuislter Aprow:'za- \p J '. " y l czas, ggy nasze 10 7 tys.. t. (w paź- :z;awodowego tegoż przemysłu, a z ZEZWOLENA "A ł.. B" Cj,l, ZelZwoa'en,ie katte'.g'o'j"!f:i ;,8' upraw nych, :v Cz,echosl~acJ:1 przede dziern1ku 1946 r.). momentem. reaktywowania stron-. Za"zątdz,enlle tlr~e'wkluj,e dwojakie- n:ia, do liwnd!l!jf tymi artyku!a.m; na t~ wszysllim W podgorskich tere-. '.reme ok<reslonego wo'jewodztwa. nach sudeckich; właściwie dla... wyda.lj.e je właściwy wojoewoda. Czechów są to rownież sui generis Jan Hus$cza d.. ~EZWOLENA.,C" Zi.emie Odzyskane, gdyż oddawna " Róv,1Jłl'ez; WJ)rrowaldz9>Uo,zrurzą.clzt 1 d ' ł "k... 'ol O nie. dotyczą.o9 u:praw,~left dla mty: Na l{j'rowa!d!~.en[e mtyn,'l hau. z~ u.ma. ~e w W1ę SZOSCl ~ emy narzy. menllecki l dla narodu. czeslkiego lę C ' ] e Zł dlo'vre!gq. 'Ó' 'li,dollua'ścll p r.zemla, 10,we'l były one - ooawa!łoby się nla za.-... ponad 10 ton na do,b~, ~m8!gall~ wsze"":" str8cone. W K t. h ferwsz ptlze iest z'ezwo'lenue kaol:... e. k,to,r:~ wv.. :, Po użyciu wszystkich,chyitrwh - Należy!,... a OWlOac: - p.. a daj.e Mm, APW\Vl:l'zac1L u.powa.ż,ula Akcja usuwaula Nlemoeów od- sposobów kt6.rych na:uozyletin się - No widlzisz! Więc wyjedź na siadka. Dwarz~wyb1łme brudny ono rów.nie7 110 z.aku''p1\1 ~bo"za na cebywał,a,się tam.w ubiegł~ r,~ku u Janusz~ Minkiewioza, pa wy-, kilka!na.śaia dni: użyj ruc~u, $WO- i zabłocony. Z inf0matc~j o rx:- lte'll'rzem:,~tu. prz:yjmo:wanla~~~ż~ bar~zlej nawe~ mten~:v:w?e UZ u mianie wielokromej n:;ożliwi~ nar: body: wolnej vr.zesuzew, czrst-e;go dąg~h, postrzępj'cxtly~h l z:j'la.jlr ~~z~~f~~al!u Qlfazz;bytu prodll to~ nas 1 ~ała tatlne.wymkl, ze gdy w bardziej ozułych usmkc:hnw l pow1etlz'a, OZY!1 po prostu Jedz w C:yntdt1.!ch,. trudlllo c.:egokolw1e~milyny qnni,ejsze ()/bo')r,i.a'z~ne są do S tycz!ulu 1:94 6 T. W pr~emyśle kra- ścisków dłcl!:j:i po wyekspjoaicr g6ryj.. Sę dowredzioo. Ale tu!1g<jrszy etap,!'elesibr"a;cn~, MfYTySlPO!tdzlet1c:ze l"e jów czeskioeh pracowało,ozs ooo waniu wcale bogatego a:r:'selna1u - A wiesz, to klawa myśl - to KatoW'1Oe -:- Wisła. Jel1.ne po- ie~t!uja sie 'v( Vfla.ścdwYl!11 o~{~ef l.! osób, ale w tym Niemców, zajkl...a i perswazyj' - udało mi ucies)zylem się i z radości potk1, e- aią~i przychodzą z opóźrnieniem, ZRW p lą;zku.g.ef\!dn'tz!]'negou'rzspda~!dzh ~:,:!~ k.. 6 ~-'" 1;'... '... k' S<O.imorzat owe w,e'..,. \YU to, woncu. 194 r. pr.zem'y~~ ~ze- się zdobyć a rac.rej wy&usl11 zalicz- palem go prawą ~ą po lewym drugle, odchod!ą, me C:C :a~ąc na jew6dzkidh lulb Zarzą,d,aah 1\1!,;,joslklliClh. sik zatrudnia r.o86.ooo osób 1 w kę w "Szpilkach", w "Rózgach", ramieniu. " pocią~l opóźmone. WęC Jeszcze. n,prvw8jtne w zhacjh Ptrzemysłowo tym tylk~?o,ooo Niemców. Za- w dwutygqdnfku "CzftlÓW sta:1.", P~tBt7W/ienle zapad1o: jadę w p;estiadka w Bielsku, porem w Ham.d\l?wYCih, tł!em na ltlejsce NH~mc6w ooołano miesjęczlntźku, Wl"'adomości Apo- góry! GóleszfllW~. SELE~CJA PRZEDSĘBO~STW ~erbowac do fabryk tylu Oze- p1ektyrczno.l'hydtaulicz1.lfl" i W. * Z tłokiem bywało rozmaicie: W zwlą!zlku 'f wpj.'o\yattzeruem ~y"' h"'....-:ł d.mrtł1 d d 'J"': '_1_ 6 h od ~1.. h d~' Stemu k'oil<cesllo!!10wano1a. JJlr~edslę ~ ~, ze P!~e~'y'= PO, W~'5u..ę em kwęjtalniku zrzeslzoinycjh ruemow- Od p0i6tatnow1e.,di!s,0 JeAo rea- na nr~t ryc.. Cl1'.u.t\.~ ro,,!,l blot'stwa. Ulb:ie'gająoe się o kottl'cesję itl.osco~ r: 1e pom6sł zadl11lego ląt p. t. "Mleczko~'.. lizacjl - dwa dnt, W' O1ągU ktoryclt nac1trl1ar pocl'roznyoo ~ytuacja tnusfza. odoowladać pw~widzd.anym UlSlZc;zerb~; me tylko',:dało się za- Zdobyta w taki sposób suma zalatwiajtmł różne papierki i ski" przypominająca przyślowi~ ś~- zlł!rzad'z~ii;enn,wru~nk6w. P~zede StąpiC WY, Sledtt.onyclt Nremców, a1e wynosiła zl.'99z..4r.37- rowama, latakm po majomyc1ł, &zie w becz(je, na kmych odom" ~SZY'Slf.\klll'l1 ~~na ldest:l.p~ UW~gk«l k' d- 1 l1. ~,,5 F.,.... Al.1... T7 "L..- '...tn ':Y~rOl!1a rnorabna prze, Sl~,l'Olr... Y. la pozys ano JeszczetilLsze Sltly ro- Trwającej p:t'z~ dłuzszy azas by złozyc pdżegnakre wrzyty 1 wy- km:,h - luzy. ecu,>, /JU vrze] r6wnioet do:;ltateczna t10ść Slktad6w bocze. radości z powodu os1ągniętea,o słuchać oałegoszeregu życzliwych jedzie się z Katowic do PS/Sczyny: d 1") Prze:OhOWYV1.ania 'ZholŻa, sukoesa - prn.ysz1a,jednak na rooi wskazówek: a tonie wychy- tu doprawdy trudrro nawet o Mfil1. A'Pro~lza'cjd j'elsot. 'Uip.rawnione WYDA JNOść PRACY ~ i'..'_..1-. t l" _.1Y~ ~.. bo'., dl ' 1...~' nd.tłi A prze- do ljakla.!,dama na ko>ll'oes,jonowaue lon zmanę reflf!ksla, CnUJU!«1 zas a" al szę Z. U!1\.ien wa5 "'..... J ~es.z ~~]sce ~ JV\'ł",:1 ~':.. mzoosiięibiorsitwa clbow.ią;zku zalkupu. 11OWienfs: co teorlu z tą sumą ro- zawadze o słupy telegt'atczne, Oez na tym odcmku Jeza.:zą prze-. zbqiża d tproduktów przemiału lita!zle- Drugie podobiieństwc; między bić? jak ją z pożytkkm. wydać? które jako nadgniłe larfmo ;mo.gą ważnie śląskie,,hany'~y" i 1Jpiero-ceon.~e 1 racoon<elk pańs.twa Ott"az tprzeprzebiegiem odbudowy golspoda!'- Uszyć ubr8!1jie? Za mało;.. Na" stracić równowa~ę... li to pienią- ny", - ludzie trudnej pracy - i clhiq'wywa:nia. od,powdednicih rererw czej w Polsce i C:zeohosłowacji,.być komplet poptślrncrzek? Za. du dze w16i do płódennego woreczka najeżałoby im jakoś uła,twieć po- tv~1nartlkuło~... QlŻ ł to; walka o zwiększanie wydajno- żo.,. Wydać na bilety do teatru? i zawieś go' sobie Alębokopod łączenie między miejscem za- ZO'boWią;zi~or~~~~jQi~:rlu~z~ozlo ~ SC pracy i związany z tym wzrost Szkoda... umaniem na StZyi, bo n1<>bą u- mieszkania a miej$ceał zatrudnie- konywaul1a Sl1rupu na. ODreś'lonycth te :zarobków: robotników i pracow- dlugo trwałbym w szarpiąpej kraść... a to weź Cukiernik od ka- ntia... re'na,eh kr,,::ht." okres owe?;o skl<v1.a'ui~ ników. Wydajność przemysłu cze- l'ozterrc'e;.gdyby 1111e stzdzęśliwle wy- 8z1u; gdyż W górach łatwiej o Wśr6d jadących: jakoż to bylo ~w~wdol2:d~ z dolkotł~anyc.h ob!lfl1tow.l: ch lo 00' b ku.. " 'b"'. d'. d ', d N R k' ~d" pos JaJ an~"ll zapasow, otwleranm -os we 'eg o w Cągu u, 1"0' dmzenie. Spotkałem m1at'l'owl'cte przez1 ę reme, mz g zre'm Zlej.. a prze owym o tem, i" Zleme- fh.i1 oraz' nalleż'e<ui'a do gi'em zbożo. strule wzrasta i.zbliża się ohecnie sweljo p<rzyjaciela Zygrrtunta Fi- fu uważalj na sobie i nie wspinaj gdzre zrzadka ~ranałdw-iały wście- wo - tof\var'9 w yc:h, do.. przeciętnej przedwojennej, jblsa, znanego na łódzkim. braku się zbyt wysoko, albowiem OOl1'Ce kle sp6rtowe sylwetki z najrtrunl J P~zedsiebdo.rsltwa p;rz.et.wa.rza~ące Rownoleg1e z 1:)l1tll szedł wzrost właściciela konc'esjonowajrtego masz' nadwyrężoł.ne... itd, kt6te najtrudciej wtłoczyć do wa- z.bolze 1U!b alrt~rkl;lty ur.z;ema~u. lak: bk'" 0g~1 t b' - ' '..' browary. pwlarnte kawy, p.~ekaifnle. zaro owo : ":łł- na. suma ~ato - prredsręb1.orsttwa pogrzebowego Potem f?oszedlett1:f, l!.telsizc1e.n? gonu.. C'uldern1f{l ibp, maia zaikaz:ltj.le n.abyków roboltlrnczych l urzędnmczych (efektowne ~, wie~" na" dworzec, zeby kuple bilet trz'ecle}, *. walnie lhlu1towo zboża, wzltłedn.i.e w C:z~am i na. Morawa'ch we grobki. prźemówiełnia z wylicza- oczywiście, klasy, wsiąść do wa- Wt'~cie o dziewiąte} wreczo- m~i w llrz.edstięh1cj'1'1s1twac:h niekol1- VlTzesmu 945 :r.wynoslła mem zaslug odnośn&1fo :niebasz. AoDa, pokonując licznie tłoczą- tem Wisła _ DziechcJnka. Już cesllotlowalj1ydh. B. :n~t koron C'zeskidh, a v:r e wrz.e- czyka, depesze kondalencyjne, cych się pasażerów, i jechać... Po- wcześniej czuło się: 'za oknami Repatrianci z BomboJ'u "odą sruu ~946 r. - ~,J:86 mil. koron ntakty ze świalte!m pdzagrobrr. szedlęm - i wrócilem, ja!roże za- ośnieżone, oszroni0l11e pola i wzgó.., ~klch, wym za T1!nin"Jnco.::ł stc1ltków wirują- po}nialem pr:zyboru do golenia. rza tu zima. bowilem od początku j~ sę dowadujemy z centrali ~ '.. '., :'~~.~"""'t.,.' ". :P'ti"R-u w Łodzi, wkrótce ma przy- Nate ogolnych wa"llttlków po- cych).. NazaJutrz znowu posz.edlem na zachowywała stę meco przyzwota być do Polski pierwszy transport. wojennych nie dziwi rowlnleż fakt, Przyj~l - p!i Ę'.aznajomieniu dwar2jec - i wróciłem jakoże za- oiej. niż w Łodzi i w ogóle w cen" repatriantów z dalekich ndii. że oba kraje w pi, etwszyn1 etapie się mojemi klopotami - rerckaz- pomniałem aoku1netr/ltów, Trze- tra1trej Polsce, obdarzając krajob- Transport ~czy 154 osoby. Wyruodlbudowy O t ajwiększy nacisk po- n'ie kopną mnie W spojenie l.otno- cieł!o dnia, gdy mwazlem się na l'lfz i ziemię pewną _ do,śó,..zre- ~~ł z BombaJU 10 ~ąrua ub, j~i'~ łożyły na. d?pt'ow~dzre~e.~l~ :po- we i z w1aśoiwym sof'ie.~btel- dwol'cu, ~apon:i~aj<r w~stfc0! sztą, skąp.lj :- ilością śniegu. sz~ecz~~:~iwany Jest w na lzrządku SleCl kolej<>we.l 1 Jel Jak nym epasofbem wytazairua S1ę za- posfanawilem JUZ me oofac, Sl~ '1. Po WYJSC1UZ wagonu _ za- Następne transporty organizowartajwięks'z'e us,pr, awnienie. w,iemv: Wolał:, ',.: je(1)ak iecha'ć W'ki,erUnkUna Wi- chwyt noźdrzy, które poczuły in-ne będą w miarę z,g,łaszania się chęttie w Polscenajpierwej osi-ę.~ęła - Te, fraier!. Też kt-apoty... sę..,. ne rzeźkie, ostrzeisrre.. zdrawsze nych nos. powrót do kraju. og6łem stan przedwojenny i ~zybko prze- Należy ci się wypoczynek?' '.*1 powietrze. ' f~~ó~a W ndiach około ~o- 4: D Z E N N \Ł Ó n z K Nr 21 (567j

5 okejolwyc'h Hi tr o i W.czora~ WgocLzlnac.h ranny.oh lh,e~ b 6t 00 "'es ~o!lstlruego ZwiąlZku. Hokeja na. y,p, 'rre oczys,zc1zoo1a iodownska r.ajhura. JaJe wcz<l.raj - kilku S't~i na roz~ć,s.ię. międ~ Craeovią a LOdzl,e D. Boczar zostal bel1eło: _ 2le ~nler;u~. po.n1!żjej wra. to aż nad,to 'W'YstarC'Zy- Loobią z Poroatl l1 a. uie zawiadoml'ony przez d 'illz':z.. pijjerwslzym 001'1l zawodów m:"- pow.i.erzc1mi logu. żetby rozegrać o Ongan~a-cyjn~e uji>sltrzo'stwa nie po t L." " yr. Jig- s~,rzots.tw,a pcmrz;ed~o.n.e zostaną Uro- g6lem sześć spotkań w:llny naslwwać żadjy.ch zastrzeżeń. m~111,a au&1 e g Q,. z,e warunki a'łmo.sf.e- czy.stości.ą rch otw:arda. PrzemQw;'e-.'.,'". Łódź zecl1-ce n1ewątpliwt.e wywi~ć n c~e w Ł~odz,l 'Wlegly Ziuaczne.j p'o.- cia óko}uczności,o.we wy,g'ł-oszą: pre- MtteJi111Y na,crzneję.. te mlsltrwslbwa sd~ ze sw.oich o.bowiązk&w jak naj- :Z nym składzie, \V Zts!polt Łood nie l}}ędi,em:v mield zawodników US. którzy w d,nh!. tym Wa1'Czyć będą W Lublhn.ie fl drużynowe :n:tillstrzostw.o Pols'ki, Natominst M~,~yj.ny Kl'Ub $porrowy fi Odafl.ska zajęty będźie moozern ze Zi'eUil'oozooymU w By.dgo~ szczy. Dobru się stało, że tym razem do,głosu dojść mozn w niekt6rydh waga,c:h mtod~.p~ęś1c~rze. M-ecz t<en bę Qzie n~ewątłp.awi,e.ciekawą im.'\:>r.ezą i n,ie tullega w Mip~hvoś,cb. te sala w Sowoie 1}apetłnJ się srez.e;de P'U!blicZ"" ności q, Nas 0&0'biŚC1.e najbardmej.iiljt.er~u je rorma Kam1hlsk i.e go. W:vz.na{;,zony pra;w}le m'!s:tr~ost,,!a [uo.g,ą ls,ię o'd- z.es PZUL Bo~r. prezes, ŁOZHL tegoro~znę st~ć,?ędą na stosunko\~o Jf!Piei. WPlJ.'l{!la j.ulż iedlla nagroda On pfze,cie:i zostal <lo 'rćprezenta.cm lbyc w Pf21eWl,dzlanY1l11 tetmlll'~e. Zygnn'Ul1t Lange i 'P1'~z'es bks, w.ke- wysokm P'Oz.~O\lme ~P?rt.<?wYm.. Nl~ 00 -wicewojewody Stt>fana Sz,n!\lz.!ń- Pos.lci na mecz z Czechosłowacją w (p,~ nie będzie mia'l ZibY't wiell- woje-w'oda ~t~fa~ SZ'Udz,igski. - Po wy:klllucz.of'ce s.ą rów;u1ez vespod211~ 9~JegO. Zape'W!le nagród będzie 1i1a Łoozi. Kam:ński po zawooooh na Wę JuJ'Ch!nlo!P<l,tów z zawiado " :ąr.ch Pil"z,emow.,etNa.c!'u odbędz,l,e snę de- ),>0 ~k Jak l)j,bka J:st ()i~rą~ła. to. ił: cz:ni-e W1ęc.l>l. '.grzech i!11e wa;~c.zy4\, a iednajt PO\\T s:lebi.e w K;rakowi,ed\V6,c~ e;;:~y.n~ fiil.a,?a ~wod,nj,ków j s.ędzia wez'w1e k.rą;zek g1l!110wy hibl p.fatac fl!&1!e. Ca~a' W'(}C Łódź ~rtowa ~iera n!fl1 mimo pev;;t!ej pnerv.ry mai<lo Cl a,colv'ii,' WisJy~ by wysyjajy g,raczy g~z;dlklem drużynw do rqjz,po'czę:c.1a N'aj wiece i szans do zdolbyaia mi ię w X.E\ltek Wliecwrem na {oo.owlisko wać się w do\br.el formie. Ke.m:nski d~ ŁO~. Tak samo. p'owimna być p()l" ml1s'trzootw....',str:zosltwa posiada:ią z,asadnrlczo b~o- ŁlKS. PollSkie Radno- m1low'ieth:ah> jest arnb:tnym zawodniikie.m. '\vćę.c nie wl,a'domwnao tym Leclh!~a poznafr Za~d~ zapowi1:adal!~ SJę 'mponują- rą.c.dwie d,ruiżyny ŁKS l Wds~a. Nato- transmisję zawooó'w na \V'S>zYtS1kle.ze'cll.c'e Mw~twfe narazić a1li w ska., Zresztą,oihowiąZluje w danynn co. Jezel~ utrzyma Się taika 1,e1l1\Pe- miałst wa'fka o trz.ecie m:te.jsce OOwin- r~l1ie. SoJ)lX'lie swojej drużyny na utrmę 'wy]pal djl:\1u,przepi,s, który, powi,a'da,. że dwóch PiDkłtów, a,n.i tym ba.rd'ziel ;re'" sipecjrull11ycih zaproszeń nikomu nie Prez'&ł-tacjd Polski w Łodzi. Jesbe~y rtrz,elba'wysylać, bo,i,eż eh zawody nie prze.kooall~. te Ka~ski bę.dą.cy naszym fawary,te,m!l<>1:raf,j.udowodnić. zcpslta,ły o.dwołane, tło z logi'czł1yc'h przy's.ta.nek wy,pływa, że w.szytsltkie że jest w wadze musz,ej obok Baza rn'łka i SflasJ'lka czołowym 1)!ęścd.a drll!żył1y z,akw:am:kowal11e d.o zawodów Trżeci.etap mistrzost drużyno ych Polski mus'zą stanąć w' o:z,na;cwnynn vemni-,,,, r.rem PoJ.~. nie na lodowi~ku. Po dwutygodniowej,przerwie, ski, Najgroźniejs:zym przeciw"lniedzielnyclimeczach kapitan nterem.je nas rownież V iakle1 Milstrz'o'stwa rozp'oaz.ną s,i'e w oią- spowodowanej wyhorami,(19 nhdem ŁKS jest Batory. Śląza- sporbowy PZB ~chce wprawa fo mn:.e żnaj'dujll! ~ę TrzęlSowS'kJ. kito" ry odndósł szereg oo.k:cesów w mi~ ~ek., 24 'b. rrn. o, go.dz. 16 meczem Ćra-?D, nie by~ow Plo,lsce żadnych ey w niedzielę, walczyć będą w dzić pewne zmiany w składach strzostwa.oo d,r'l1'żyno\\"y'c!h Łodzi 1, na oorv:a -:- LeiCih'ia, D~ugi me'cz 'ro~po- l~prez sportowych) f odbędą się Poznaniu z Hep. Przypo1l1ina- naszych drużyn, ale wątpimy Wę~rzec!h; \''Ys~iqc 'V z.e~lf, c~llloe S.J.ę o ~g(}dz. ",0. Na odo'\vl.sku a.alsze mecze bokserskie. o tni- ~~ ŁKS P. d bardzo żeby reprezentantom Ujrzymy d1wzymę tjkis walcz"cą z Wi t d my, ~, w oznamu prze 1,. ł d'. ZryW1U. Chociaż Mą. 't ~ B :rdo~!wo.ruzy}1o-~.v':" Polsk~. dwoma tygodniami odnió ł zde- naszym mla a po wmąć Slę r.ep.rez.ef1ltacja nas.z.a wystąvi w Sopoci:e w osłahiooym skla" W sobotę o 'goid,z. 16 Wi,s,la spotka!' tę z t to trzec Juz etap ml- cvdowane zwycięstwo' 1 : S. now ga. 'k" d. l h tk ń <łzie, to powiooa jednak OOClłcść zasłulżoue zwycięstwo. ~ię fl Le,chi~, a o :go'dz. 20 ŁiKSz s rzos w. d k,., '.. b d',ym '1 me Zle nyc spo a CrwCQlVią.. Trzeba przyznać, że zawody le,akwl Jestesmy,. JBakdzl, ę ~e stworzą nam jeszcze jeden t t b d 'l ' ' wyru ym razem. ę Je WlęC b l'k' tyt ł d' ~ K,ero\\lwlclem dł'użltjly będ~ 'Pre'" W J1'iedzie11ę pi.e,rws!zy mecz f'(}ze- e u zą ogo ne zalntetesowa- '. '.',, ć o raz wa 1 o u ruzynowe zes bo.kser6w łódzkłd.h p. te. Stwień. gr~.ny zosta,n;ie o goc1z. 12-ei m;ędlzy nie. Możemy już nieco zorien- ~ozna luz wowczas po.rowna g.o mistrza Polski. Se1mnd antem natq\n.i8lst P. Garn<Carek. W,s,ą a Craco.y.~ą.. a zakończe,ni.e mi- tować się '"\,., O'gólnej sytuacji i sąy,naszego ~ala w zesta:,s!rzo!stw n.astąd!,0,godz })0t'ka- typować drużyny, które mieć Wlemu wyn'lkow z ę boseram1 " 11 " nl~ ~:d,:ć L:C:~~teszczol!1ego pro. bdędą d Vf swoich, grupach gł:os Hep..,, CzternaSCle druzyn wal czy w łodzi gramu, sprawa ZJdoiby'c!,.a, misurzo- e~y UJący.?rochow w nle- Te. nedzelne.. mlstrzo'stw~ '" '" stwa PnlSiki zd'e,cyd'wje się j,urż w pj'erw dz1elę spotka S1ę z Wartą,. PlO-- PO'lsłn będą ostatmffi. egzaml- O mistrzostwo Posiu w plice Siatkowej szym dn1u zawodów w mecw. tiks znańczykom raz już podwinę- nem pięściarzy polskich przed,z Wisłą., S?~tkrunie ~o ~ap,owi.a:dal s~ę ła się noga w Bydgoszczy w czekaj' acymi nas meczami mle:>- we~istrzosktwla94p701sdkbiedw p.ike słoiatkdzi żyn, podzielonyc;h na cztery grupy. nadzwy.cz,aj lł11tere.sulą a nr.,ew<\,tp )\Vi~e m ' Z' dn " T., - 'C J na ro, o '< ą Sę W W grupach clrnżyny walczyć będą mecz ten ś,cią,gmie na lodowisko i'łlu" eezu z~ ~e '?CZ?nyml." rz~- dzyz:arodowy1nl z. Czechosło-- 24, 25 i 26 bm. Do mistrzostw zgło- systemem punktowym. Do finału za my wnic1z.ów. Niea1li1i'ej wainym bę ba Wraczel ll~zyc Sę Z ty!n, ze wacją. Być może, że po tych' szonych zostało aż czternaście dru- kwalifikuje się drużyna, która zajdzie mecz między Crac'o:VJą a Leohią. w arszawle Warta przegra mie pierwsze miejsce. Olek.awi j'e:steś~y, j~jc {)state,c2a1~ d!'llgi swój mecz i str~ci6'yszel~ Z podział, grup przedstawia się na- (tapre~~1;tt11~ S'e <l'rulzym,a C~COW!l, be szanse na d,ostap.w Sę do' stępująco. kt?ra nl1e lt1l:a!a w tym 6e,z.onr..e zlby;! finału mistrzostw Polski ' ',, pruj?a : ZZK Olsza Kraków, KB - Wleje s zc.zęscla. Po me'ezu Craco:vlJJ '., '.' ł d"'" k d ki J Vlcton8 Częstochowa, KS YMCA z Leciqią ~ęd.z'le można WyJsnuć?~W,.W p~erw;szej grup? ~alka m o zlezy a a emlc e Gdański.... ne Vv'l1 OsU.\:l co' do [OSU tych Mtt1z~. decyduj ąca rozegr~ stę nuędzy Cefllbrail,a Alkademilc:klidbZ'\Vi~zków DhaJja'C o!p:o(hlł~st;e>jtie l)l)lz.ill1nu B 1:;~~:c;~' ti~~~~o~~oc:zooe Ło'dzia.n~e dhcą!za ws~ejką cen~ Grocho~m a ZJ:dlJOCZonyml: Sp,ol1bolWY1dh, w BOsce oflga'lli.zuje \V ~CJU1tu na'nc:i:a~k!~ego \v1śród mt{}l(l'z}'b' ~ : Lublinianka mistrz 0- ~dobyć m;l.strz.o~wo?o1 i s 1 kt Trz.e ba o Na raze Grochow prowap,zl {lm~~ {)d. 2 do 17. marea 1947 r. zy -aftcwdeamcl'kte.j. Cerrti"ała A?S-oy! kregu pawrocławskiego ~nko BielbiektYWlt1!e S'twi'er,dz'Jć.~,~.w, ~ ~o~ przed Zjednoczonymi, mając 9,gomOłPoil~1 Qb,óz Zl l mowy Młodz:',~ '!f Podisóe. WY~.ac:zyła Qd'P:?'W1edw:t skó i Skra Wars:zawa~ iku sz:altse są rz.eczyw:scl<e Wl.e'loe, wygrany mecz z bydgo _ :t.y Akademitclci~ zr.zeszootj1, w AZ~. ł.k?ś ć wykwallljjhkowa!nych;!fl!sltmkto Grupa V' Azs W~rszawa mistrz ho i, własl!1e.1odowlisko i 1P'UhJrlczilOŚć l B d,s;zczą~a O~6z>O'\vy!.Zszy. ro~l.~o'wany. w r~w. ~zac gr-~'py j)(l 20 ucz e:s1nr- okręttu rado'mskiegokks oisztyn i przyja:hnle ltsiposohi,ona. Sło-wem ŁKS m: a e. y gqs:zcz me, po~1e- ipetl!slj.ol1~tacl K~1?aoz~ l BF.~'tO"\V1C. kaw na,leoołel"=o :"l1'sbrntk.tota.., KB YMCA Łódt. ' po'sia:da znacwi,e wlęcei oslz,a.n:.s w tym d~ała Jes.zcze swego ostaj;mego 0ape!Wll11i l 'W1Stzyst:kim WClZoobn.~li.t'om 00.-,.w. zwl~ilru z O1.gcrnn;!ClZona 1~~Śr."ą Mistrzostwa odbywać się będą 'W roilru do z,dolh'y,cia mils,t'zostwa, ł11!lż słowa.. p<>wielclrnf wy!p1oozy:fte'k ~lejsl~ ]augi przy'2l11a!tlo 0:9r1Qd'LWW1 r YMCA ŁoA ": ul M._. d. tty-' " toozinemlll (150) SlPowooowana od- sa l, W ULol przy aruu :~~'Wi~~~~s.fre::ł~lstt Z ~()b'y-cla, W dt;i~iej grupie, na pierw- Sztab hokeistów obraduje hywą..i~cvjtl1 się' w,ip'rz~vid'7tlanym :mu 4a. w,,,.' szym tnlejscu znajduje się ŁKS " ' 1te:rm1ll1l'e rów1noozęś,nre Mwd:zYll1aro Warto zwrocjć ilwatgę na l'elde!1 d". d' W dnji:u diłsi\~jslzy11 o 19'O~, 19 w dowym~w6rmecz;enn Narclarsklm Odprowa S~dliów hokejowych SZC 2ie gól organiq;r;cyjny.', TermLn ml- 1, wy ale S'lę. n~, ze 1'uzyna uokruln1 ŁKS przy Ad. KO'ŚCltt1s:z.1~j 85 PafilSlbw Slorwi:ańs'kiJClh OlfalZ akcją 'ł: ' strzostw zostal w ten spos.6jb UStadO- łodzka przejdze bez straty <>dlbedz,ie się z,ejb,rani e ho~ei&l:ów, WC7..aStorwą. AZS \Zwraca sie dowsl7.y- J'l:Vtro o ~dz. 19 w 10katu ŁKS ny,;, ż,e po katżdym!diierwtszyltl1 me ero punktów przez pierws,zą elim1,.- którzy ""u~a1ą wszystk6e SP,rawy Sltki'?łt azł.oolk6w lz prośba <O wypel- p'r.zy Ą1. KOŚci'llszki 85 odbęd'zie slę n,,a,stą'pi p,ewoo ilr~rwa, ce1em,.upo: nację grupową, by stoczyć w z:wiajz.ru)e z mils.trzostwlłl'!li P,O!:ski. 111i:e,l~e. Odi!?<>'W1ed, :nf:'clh, kw~stio. u~ta'l.' z,ebran.e,sędziów b, i kan ~zą<1kowa.nia lodowska. O.r.ga.;azat.o kwietniu walkę zasadniczą o Na z,ebral!lie 1:0 p.ros~et!l sa o, prny!sz1' l Z!QiZ'c;mJl,e 1~~ w Se:kre~a.Tl!S:Olg dydat6w., riy o'hicą w tbem. SlPos'ób Za,bez?i~C'ZYĆ ł... P l byde J)lr.zed1e wszysltlnm cz.łon[wwjoe AZS. '!.d. N~TUt{)\V:.cz.a 68 (Unl:rw:e.rsr.Na D0'!1Zadk.u dz.enn:vm 'W!!aWY Slę na 'Wszebki wy1pa:cte.k. jeiżeh.za:s,zla zaszczytny tytu lllstrza Q - zamąjdu WZH. teo. do d:ma 26 bm. mrs'trr.ro's'tw Polski., 'l:::::::..,::.~,,:.:::.-~;::..._~ ~.. t::;l!:%::::::::::::::::::::::~\:!..,.\...\... ~... _!... t:ttl~!:::!!..:::::!:::::::::::::!;:::.::;... ::::.:.~':.-::::::=.~..::;:::.t':,..:'::::::.".. ~ :::::':.:...:::::1!..:, ::.:;:;!.;-:..: ::::::.:... -::::;':,.':.~..:l:::~-:... ::::::";.~ :::::::::z:.:.-..\';.':::::...\~~!:::::;...."!.':.'::::::... t~::!::::...,..."!:'.:::!':::. ~::..::::::::... "...:::!:::::...,:...:!:-::::...:.':.~:.:::,,~... ~.;::::::...:.'\":::::: Stanisław Solecki i Stefan Słełalbkj o lala Bl,Powte~ć 10) _ Dobry wi:eczót pani -'rze1d:'p1"zym1łnie. - Ja do pa.qlo.y Krysi... właśnie,dowiedziałem się, re chora... Kobieta obej1'zala od mqp do głów zach1apanego ba:o tem vo1.klsdeutscl1a., po czym ~ęła ponl\lto: - Aha. Wiesz pan, te Kry:ia chora' i pmyla'zds.z do niej w pi!ja'nym stanie?! -....;... Jakże -- pijajn'ym? - z mies1zał,mę Szulc. -- Ja, proszę p., tlr'zewwtki.. _ Tyillro utytlany jak Św1nilS - rzuciła zjadaiw'ie sąsiadlka, - No, jazda stąd! toprędjkol _ A1eż pani daruje... _ TEtik, tak, daruję mloltłąpo łbie, c i!1e si~ pa'n nie wyniesiesz!",. llapietając gromie na OzołomJ.onego Nlemca:, ze 9wiecą w ręku, $powodowała, że tm'eszczęsny S.zuc mt; siał silę wysooąć,z sieni, po~emz ogródka" by roalezć &lę wreszde Z powtiotem łoja ullicy.., PrZled OWodzeni.ęm pr6bolwal joozcz:e kłócić się!ze swoją.n:a:pastjnilczką ale ta en~giicznie zatrzasnęła fur,tk~ i zdmuchnąwszy świecę w.róciłą do domku, zarygtj.owu 5ą'c dl1"zwi wejściowe. - ".' Szule spojlfzał od ulicy w stronę oklen Kl1'ystyny, ::-.ci~~q -- Węst:ch!n1ił. - Acbl tq mę~ęt~ 2:.E!<;iem~ l niame! Nawcl me mogę przez szybę z,ajrzec do tego ś1ic'z!oego, chorego biedadłjwa! _ {rystyna do piet'o nad r.anem opuściła magiel., - Dziękuję pani - rzekł Czaroy-, żegnając się 'Z,nią. Proszę teraz wręczyc raport Kierskiemu i d'o domu. A wieczorem znbwusię tutaj spo:tkaltl1y! Machnął ręką, dorrucając w formie prz~l~ - A niech pani pamięta o "chorobie"""i 'Z!a'Chowu:Je si'ę ostrożnie! Wyszedl~y nę. ulicę, Krystyna zmieszała silę z t!1!u~ mem ludzi ples'z'ących do pracy. - Byle -pomyślała - nie spotk~ kogo z d'rukarni! Trzeba uwmć! Skręciła V jakiś boczny zaułek: aby zejść z niebezpieoznego szlaku. Raptem Btruoh1ała " gdylż ni stąd" ni zowąd wyrósil przed nią jak z pod ziemi patrol 111iemiedkiej żandmrmerh. Dzieyvczyruie, zabija serce ze strach~ pomyśla.ła bowiem o ma1plde~ ka'tecz'c e, u1trytej pod rękawiczką. -,Raport... raport - prze1avjwało jej gorąozkowo przr.zgłowę.- A mqże się uda? - Może - nie zaczepią? Z nadziei tej wybil ją niebawem twardy niemiecki okrzyk; - Halt! Zatrzymała' się.. Otyły żandarm. z dysty.nlkcjami feldwebla ' wy.ciągnął olbifzymią, czerwoną łapę: - Dokumentyl. Krystyna otworzyła torbę, starając S'ię wydobyć z niej "palc6wkę", silanowłąćą do bez zd.ejmolwania!1'ękawiczki :wqd ~9bistl~. i z,a.świad:czenia z p'r:ac;y'. ~e. ~ę~rwqwania wykonijlwata niezdarne, l1"uchy., które z:niecierp1il'.vlly Niemc6w. Feldwebel wyrwał jej z rę1d tol'~ i oddiał ją towa1"zyszą:cemu mu. cywilowi w skórzanej kurcie. Ten zaczął :przeglądać starannie wszystkie papiery. Zandę.rm, kt6ry przyglądał się obojętnie tym C2ymio.. ściom, zatpytał wska'zuj.ąc na sta:jący opodal sannoohód ciężarowy:., - Wziąć ją? Cywi[ popatrzył ostro t!.a dizietviczyn~, rzuctt!eslzcze mz okiem na zaświadczenie z pracy i pokręcił przecząco głową: - Nie - ośvaadlczył lakon:ilczme. - To robotnica z naszej drukarni.. Zwrócił Krystynie torbę, dodając groźcie po polsi1ru: - Ciy wiesz, że już jest późno? Spóźnisz si~ do pre" cyt Pamiętaj, ahy to było ostatni rajz! Krystyna skorzystatlla z tego narpomnienia i od 1"S2U, w oczach patrolu, puściła się bi~iem. Wkr&tce też zną[a.zła się u Kiers'kie&O, zmęc.rona, da... na potem. - Co się stało?-.zapytal zdziwiony St;aroszek. - Goni. cię kto, czy co? ' Kiedy mu opowiedziała swoją przygodę, pogo'ził jej, palcem: - Nie uważasz, moje dziecko, ci~ uwatżasz! A takie rzeczy. jak raport, to trzeba trochę lepiej uk!rywać niż to dziś zrobd!łaś! J Zrzędził jeszcze trochę, rozwijając podany przez Kry.. stynv karteluszek. Gdy go przeczytał, hurl'lor mu się poprawił; (D. c. n,5 Nr. 21 (567J P. z ~ N N K Ł 6 D ZK i. 5

6 ŚRODA 22 STYilHlft Dziś.Anastazego; słowo Witysława Berlin ił~~!;:a*róeisława -mlosfi!m BaBusierów Młodociani przestępcy. grasują.bezkarnie Swiadków antyhitlerowskich sądy nie wzywają 1227 Założenie kll!sztoru 0.0. Dominika- (Kol'espondenqja własna "Dziennika Łódzkiegol') w --o-ta-n-iu-i-ch-j-ako świadków w tym P8!..11 Feliks Wcisl0 (mój ser 1817!tr~dz1!1:a~kuHamburgu cepiony Berlin, w styczniu 1947 r" wych, pr.zysługują<:ą jedynie ciężko procesie.,, de::zny przyjaciel - przyp. Wla.- i zasłużony polski krytyk literackl Problemy bezpieczeństwa w Ber- pracującym,. Wsk~Ją one, ze p~ewod s~dow:y ~laa) milil głowę na karku. Jak to XX w. Fryderyk - Henryk Lewe- linie nie wyglądają różowo W zwią- Cyfry te najlepiej odzwierciadlają wykazuje wiele brakoworaz ze me,l,. bł' ę bitu stam, Duńczyk z pochodzenia. zku Z licznymi aresztowaniami nie- fatalny stan zdr~wotny ludności Ber podniesiono w zeznaniach świadkó:v"rlę mowl, y me w Clenu., letnich, międzyaliancka k6menda lina. W!elu n:-0~:ntów, isto~e i powaz- OJ me! KRO N K A miasta Berlina wydała swego czasu * ru~ ObClązaJąCY~ oskarzonych zbro Poza tym pędzil typowy zywot WMlNE TELEFon zarz~dzeniet.~azujące przetrzymy- W czterdziestu berlińskich zaj?a- dn;~~ antyn' aziśc niemieccy nieączlowieka poczciwego, mial żonę, warna młodocanych przestępców dach przemysłu metalowego zrow- l. l,. d'" l' M kał WOj~UrZid-Bezp-..- ::: l~ ~~~ dłużej niż 14 dni w areszcie śledczym. nan~ stawki uposażenia dla kobiet dostaj~ głosu, podczas ~dy cały sze- osmlo~o mecl.1.s uzącą. ~esz Pow. Urząd Bezp. _ tel: Zarządzenie to nie było praktyczne. ze stawkami mężczyzn w tej samej reg. hlt!erowslnch dy~mtarzy u!t'zy- w dwoch pokojach z kuchnią W1ęc ~~: t!~~~km.~, o. _ tel Z powodu braku dostatecznej ilości grupie zatrudnienia. mu~e Sę h Wtdal~k chc1ągu na klero- t10k byl.niemożliwy. A oproaz te- PogoŁ Rat. Miejskie - tel l!i4-44 sędziów nie ma możliwości rozpatry 021lacza to zwiększenie unosaźenia wmczyc s anows a. k k ~A h-. PogoŁ Rat. Ubezp. - tel tych """'ra w te-:_1e dwu k b t ". mi 10 do 1""5 Charakterystyczne jest zażalenie, go rzy J rwe,,~, w:bs. p t l k ki PCK -- tgl. U7-11 wama ~k' w ;UU.lll - o e prz~lę e o proc. zł. b k _,. b'. '1'. ogo. ~ ars e. t L 8 tygodniowym. utazoł Slę Więc po- op.. ozone P.z:;ez prerruerow awars le Wycbrazcle sa le, mo rut 1. S~ Pozarna - e, aln ;... go i hesskiego na ręce generała Lu-,. t Biura numerów.... tel wszechny zwyczaj zw an.a atesz- S'ed dżi. t k b'et. eckich C' dsta.. zona Felusul mlewa spazmy, s ar towanych młodych Niemc:Jw o Ue l em esą O:l merm Clqsa aya, prze mające me- d" hl'., ty DYżURY APTEK:. łn li cl'eżkl'ej' zbro..:!-:. Ocze- z Berlina, które przebywały jako znośne stosunki panujące w obozach sze ZleC Ją Się 1 przy ~ r~me pope l. Ulll k bozi k tr dl.... ki h.,. h lad d'. bi ą ~siej~zej nocy.. C!YŻUrują. apteki: t<.ują oni n.a wolnej stopie na rozpra wlęznar l w o.. eoncen acyj;- a me,m;ec c Jencow woj~y5! GZą, mi'. sze Zl~ me J ""'r,?zyński. - Roklcmska 53,!3artoszew- wę sądową nieraz 5-6 miesięcy. By nym w Rawens?ruck, wysła'1! do są - ~dmi?strowanyc? prze~ ala1}tow ~wprawa.zle ale tez ryczą.. A slrr "Pt: 0wska - Plac WolJ;to~ci 2, Staniele- Sę przekonac, J O ~cze~lwan;e nie rozprawa przeciwko zbrodniczym cze spotvka się wypadki terroryzo- żąca? ROWnJfłZ' W11OS1za swoj4 oe "WlCZ - Pomorska 91, Sm'lecka - Rzgow- wygląda, wystarczy prze]rze... pra~ę l k.. ki t l'...;', 6 f 6,;'''lkf'! do omlneao balaaarru Ni~ ska 51, Dancerowa - Zgierska 6L berlińską. '. e a~m ruenuec. m -. e e~am, w~nra Janc w przez o lcer w ss-man s''''' ~ ~v 15 5' Der' Aben.d" doni6sl pried kilku w ktorym protestują prz~. lw mepo- skch., (od) tvlko bowem pracdiwa1a bv.le. &tiam! O aresztowaniu bandy mło-. zbyć. ale i byle zbić, co odbija10 docianych przestępców, któtty spe- k dl k-ero -k tla,;się ujemnr.9 na stania posiadblda ~ l cj~lizowali. si~ w. sporcie motory~- O.wy urs a.1 wn OW SW e C ~rodzinv W cisło jeśli chodzi o ta~ cyjnym. Mieli om na. swym SUnle- b h Ł d J. 1 '! ~1 k k', " niu siedem udowodtnionych kradzie- ro OOtczyc W O Z -,erze, po Tllw1, ozy sz an t. TEATR W. P. (Cegelniana. Nr 27) - d6 W yśl bo.. d'". F l'k ski - PiOtrkowska 95, Rowińska - Ko-. '.ak t '.. du - przed ktorym toczy Slę obec- i Nlemcow - w ktorych Cągle Jesz-i... '1 godz Krakowiacy i Górale", ży samocho w, m o Wlązu-. Mozn8.z. Wlec Z1'WtC szę el 80-. TEATR POWSZECHNY TUR.{ll-gp jących przepis6w zostali oni po p~e W Łodzi zakoń~ony został y; kon rym bio~ą udział słuchacze z. szere- "lvi W cisło (~gruncie rzeczy b.,~stopada 21) - godz. 1~,16 komeda Bll- słuchaniu zwolnieni. W dwie godzl- cu ubiegłego roku kurs dla klerow- gu miast całej P<>lski. Są oni przed-.... zmskiego.. Pan Damazy. ny później ujęto i~h ponownie na ników świetlic robotniczych, zorga.,.. stawicielami świata pracy... porządnem~ azl~lekow1 -przyp. TEATR KAr..m RALNY DąMU ~OL- kradzieży aum., nizowariy staraniem Towarzystwa Program kursu uwzględnia najis- Włada,). ze uc'ak'al czasem z ~~~ W;;,z:~~~ 3tł{)~e~ltr:Chfd:~Jest to przykład jeden z tysiąca. Uniwersytetu Robotniczego.. totniejsze zagadnienia, występujące mieszkallitia i biegał jak szalony po.. ". Berlin zaczyna nabierać charakte1l 10 b. m. uruchomiony został, Jak najczęściej w pracy świet1ic~wej. ulioach. strasząc przeohodni6w l~::'~.. (:o~x:ka 24:a:Z~CZg?a: miasta gangsterskiego: A większość już donosiliśmy w krótkiej notatc~, Dużąuwag,ę poświęca się ćwicze- _.,l d.? f9.oo ~peretka l~lli-abia Luxemburg". 'kradzieży i włamań pope!'łniają wlaś -gi sześciotygodniowy kurs, w kto- niom praktycznym i seminariom 0- SW01m wys ą em. TEATR "SYRENA" (Traugutta 1) - nie niepełnoletni bandyci. Wspom- ł raz lekturze. Wykłady obejmują sko Ale do rzeczy! _ jak rzekl god!?' Premi~ra komedii Hennequi- niane na początku zarządzenie w pra.. nę techniczną pracy, a więc organi- ktol na stacji do tragarza. A pronat,~:.:~erago~~l f~~~~7:;i U) -.. k~e&~~~~~j:k~e1ką, przechvko Wiadomości kupieckie ~~~:h zesposp=y~~ty~~~k~ ;~~pos stacji kolejowej: Feluś porsta- Z powodu pr6b teatr meczynny.. m.'. --'.. ' i. 1. h ć Od t h t _.. DZECĘOY TEATR KUKmŁE~ *.. W Związlku z RQZtXlrządzel!lliem cy. ~ysłowej tp. oraz.sz~reg px:zed,nowl.,:~]ec a. e c nąc ro_ ~~PD (ul. Nawrot 'n. Dom Kultury Mi- W pierwszym, tygo.dn;u styczna Mmlshra Skarnu z dn. 4 stycznia mlotow teoretycznych l deo~oglcz-.chę,svll 7iy m powretrzem, odpo :~~~ta) o go(lz. 12-ej.. Cztery mile za br. l~czb!l zgonow, spowodow!lnych 1947 r. (Dz. U.R. y. Nr 1 po~ 1) nyc~.... _ c:ząc po dcm()w.~ch wrzaskach, grużlicą 1 dyfterytem, na terem e Ber Zglroanadzem.ie K'UfP'C<YW rn. Lodizi po- Siln:f nacwk kładzie się na nawlą 1ednym słowem pojechać na wczalina podwoila się. da e do Wia.domośoi swych członków zywame przez. słuchaczy kontaktu z. ~uż W styczniu' 2?000 berlińczy- ~ycll się hurtową i detalicz_ o:gan~cjami s~ł:cznymi i na bra:tsy l wywczasy. k6:-v ~ otwartą ~z1icą?trz~a~ą. ną apr:z.edażą nl8ipo.jów wijna:1ych, iż me udziału w ~!clu społecznym l - Tłok będze w poc1ągu _ 0- na]wyzszą kategonę kart zywnosco w termiln1e do d!nda 24 sytc'zlt)lia rb. kulturaln;vm. Łodzi. W tym celu; strzegalfi żon;; '.., ć podanie dra Urzęćllu Ak- przewiduje S1E~ odbyce szeregu WY-... # ;...-- "\lv'lm.'l W1llles 'b._.:1 ""n"'~e Z""- cieczek-do zakładów przemy~owych - HeheJhe - śmał Sę Felus (a cyzowegro z pros ą. o u"uzl<>~=.u. u...- Ł dz' k l 'lk. Z b d woleld!i-a na prowadzenie h8jdldllu ty_ w o l. l O o wy.ze.sz<!zego ~ym u- ~chytra by łl Bztu:al - przyp. ADRA (Główna).;... "Romans pajaca.. e re nia i oczyły. rt.rt,ij. 'i względnieni~m śwletlc, robo.tmczych. tw.) _ pojada dru"'ą kla~. Nie część Komediantów" Jnl a,y=.... am. Po pomysloym ukonczemu kursu D,, ~. 5 ~:- BAŁTYi. (NarutOWicz. 20),,'Mak- DZŚ.. Zgromadzem.e. Kupców sruchllcze' otrzymają stanowiska kie ~myslę tloc'zyc 8Tę w trrecte]. sym". - W lokalu ś"wlethcy, Nawrot Bl, o. 'm. Łodzi" ik". t1"..' strukt 6 k. t 1. W l 'adl BAJKA (Franciszkańska 31)...; "Nowe go~~. 19-.ej zbranie członków Se~cji WC!- (50 jm) ro~?w SWe lc l m ~r '!" ta ~1ę s a OJ ze CS O. ~s.t, pokolenie ', dzlezowej Polsko Zw. b. Więźnlów P..ol- szkolemo~ch. Wart? zaznaczyc, ze,do posplf!sznega. do JelemeJ Gcr GDYNA (Przejazd 2) - "Twardzi lu- tycznych.."" ~,.. ałasołwencl, poprzedmego kursu. W) d' '. k'l.,. dzie". - W ~ai YMCA, 'Momuszki 4~, o Przt!>.stow"len"-.O te'''tru lo.l'ek' liczbie 30 zostali z mie sca zatrud- łry. Za;ąl mle1scje w rugu>} a- HEL (Legionów 2/4) -,.Twardzi lu- godz. 19-eJ odczyt pr,?f. dr. St. Pełkl - Pe 'iou u.,. t. J ( ). sie Głow'" mial wf.lo'czoną w Ric:tdzie" linskiego pt. "CzłOWiek w ŚWetle para- neru W ereme.,. O y \ MU~A (Ruda Pabianicka) - "GungałPSYChO!Ogli".,.Teatr Lalek "F~~uszka". zapo lkę na walizki, jedną nogę ptlzyciś' Din";. - W lokalu Zgromadzenu~ Kupc6w: WJada przedstawerua dla dziec w., : t d d. d '" 1 POL~NA.<Piotrkowska 67)..;.. "Zaka- t Piotrk~wska 40, sala m, o g{)~., 19-eJ sali Związku' POlski.Ch.. Artystów 'ruę ą. o rzwj a wt?ą?rzecz~co. za~itłi~w~ó~~'le (1Jeromskiego 761'78) - zebrame ogólne branży opał-owej. Plastyk6w przy ul. Piótrkovyskiej' Zebranie tramwajarzy :1ą p'rzez. ~tf'ftt; wa.jzz l Jabolow.. Podrzutek"...' Nr -65, p. w sobotę, dn, 25 stycz-,... Na Jednej Jego ręce spoczywała ROBOTNK ~Klh~~kiegO Nr 178) nia godz. 16 i w ruedzielę. dn. 26 W, czw~ek, dn.~a 23 styczma br"'rdewiasta którą śmiało TrllOżna by- "ch stu l, ona Jedna. O 4 sekcje: piłkarska l motocyklowa K."..',. ROMA Cę zgowska 84) - "Skarb Ro- styczdla ~ godz. 12 l S. Tramwa) arzy" zwołuj.ą Walne Jo ocetl'tc na półtora cet!i.itnara, a dziny GoUPl"... WYStąp znany czarodziej z pro- ",.'. 'd dl,. ~d 1 c1 REKORD (Rzgowska 2) -.. El"Wlra 'Ma Siedzi sroczka ha płocie" Zebrane członkow: piłkarzy o godz. c rugą on przygwo-" Zl mu o digan'~..,.., gramem. 'ński' Czerwon Kaptu~ 17-ej w pierwszym, a Ó w dru- podłogi butem podkutym gwoź- STYLOWY (Glmsikiego 123) - "Ulca J, PoraZ. ~"".. Y giro terminie motocyklistów o godz d.. k ' 'ol ~ Złoczynców".. rek" L. WlsZ111ewsk'iego l "Zaczaro-. '. : zlamz Ja ts z nl'erz. śwt (Bał.ucki Rynek 5) - "Samotny SRODA 22 STYOZNA '. skrzynka" pg baśni ludowej w. Plerw~ a o g~. 19-eJ N t.. 7r :' N b 11 żagiel".,.. ł K" d.,. wana W drugun tenmme, a. ym me l\.uhl'(:\.;. a f.zttc. u itat~~ sęienkiewicza 40) - "ch stu l ka1~d.s~~:ar. c~' :Ó~ie~~ ~e'gim_ GóR,ZYlQ"SK DYRYGUJE Zebrania odbędą się w lokalu wła Fe/usia umieszcłrono kwiląc-b dzia- :f,~oi~ nrpiotrk.owska 108) - POdrZU-, nastyka Muzyka Sygnał czasu,.. W.."..,.. TY Al "D'MONll snym klub. u,' przy ul. H-go Listopa- ci:s:o a na piersiach k.osz :t yk z A-.ietł. aud. na "Dzen dobry" Muzyka. -..:'..'.UD.1:1.". d. 30. Ob" tltich cżł _ ~, _. U)'Y tek Wiadomości poranne oraz przegląd W piją.telk 24. L wybłląpi w FH!h.a:r C; ecnosc wszys on ma gę81aml, kt6re rajz po raz szczy WSU (Przejazd l) -:- "Ro;pans pa-prasy (z Lodzi) Program na dziś. monii po raz piea:wszy w bieżącym kow obowązkowa. l d 'ob W 1 jaca" n część "Komedantów Koncert Orkiestry Rozgłośni E.R. w... Zd'sł ~ po pa y go zz ćmuw nos. p ecy WŁóKNARZ.Zawadzka 16) -"Za- Poznaniu nformacje ogólnopol- sezoill:f.e. Dyr. 'Zd. t, aw. W Re,'estrac a.ml. kazane 1>iosenki".. skie Skrzynka P.C.E: Przerwa. powtocre 0 0'" W wźeralr mu się para nar. t a jeden. ZZag.'Mhcy. programe. J Y.,.,, WOLl'fOM (Napiórkowskiego 16) - 1~.57. Srgnał czasu.l hejnał z Wieży Ma-, Smetany uwer.bura do opery "gprze-., ~.z kijkow 1askotał go pod 1opatkę. "Panna bez posagu". rlackej w Krakome,.12:05 (z l.od~i) W d. cztoil C OzaJ llrowsildego zba PrzemysłOWo-Handlowa w Ło f. W ~_... ZACHĘTA (Zgierska 26) -.. za. mieć ramach aud. dla ŚWetlc robotnczych ana na.:ze. a, '-ów". dzi zawiadamia że został przez Mi- szyący pasa:zerowl'f:: klóollz Sl~ śnieżna" - Występ zespołu artystycznego CRDK. su'ijta"dziad~k do orzecu oraz.,. r t k 1 ' KNe OśWATOWE (ul. Rzgowska 94) "TUR" w Łodzi d.c. aud. dla świe Dworzailta sym.fonliaz nowego świa lllsterstwo Aprowizacji i Handlu {> wrzeszcze przy ym ta glosno, "Dzieci kpt. Granta". tic ~botniczych U~ory krz Haen - to" Osoba ululbioo~go dyrygema, przedłużony termin rejestracji mły- i.ze Felusrowi bębenki pękały w tr. dla w wyk. ARomanowskleJ - s yp- L'.... d h. k. -()- ce Rezerwa (z Lodzd) Muzy- jak l"6wmet program budzą Wlel'ldle now gospo.arczyc oraz ~os ow szach. Kino Wisła rozpoczyna seanse o godz. ka obiadowa, (z Łodzi) X-ta aud. z llter.es'owanie. O zezwolerue na prowadzeru.e mły-, ", W niedziele f świeta. od go- z cyklu "Alfabet muzyczny" wopr. B, a, (49 fm.) now handlowych i hurtowego, han- N a drug dzlen Felu~ wroozl do dziny 14. Busia~iewicza (z LO~1Ji) Skrzynka. dlu zbożem i produktami przemiału domu., Kino Bałtyk począ.tek s... ans6w: godz., młodzieżowa, (z Lodz) Pog. akt. d dn 3 ty. ł.' : '. Sz. Krzepinskiego pt...do. tycbf.zasowe TEATR "SYR,. ENA" Traugutta 1. -: o la 1 s CZ!11a 19~:r. włącz- - luz me chcę wczasów. Prag-. Kino.. Polonia" początek seansów: osiągnię9iap!'ze!llysłu Gumowego Dziś i codzie1jllie komedli.a Herun.e- me. ~... nę W domu wreslzcile ""',.t...~ Ć (z Łodzi) Are duety operowe (płyty), V b t P ni "W związku z powyższym zba przy vujj'uczą Kj~o.. Włókniarz" pocz. sean (z Łodzi) KroniUra i komllni.katy, quma i e era p. "a prezesowa. po.. k' r._. d ~.... Ter8lz dopiero zrozumiałem że (z Łodzi). Koncert r~k1~()wy ', w opraoowaniu i Z p:losea:llkam' Je- m~a O onl~~o.:n;l ope1oulema i. _. ' Kino.. Wolność" pocz. seans6w: 16.00, Pog. przyrodmcza dla dziec , megjo.jlra.ndota z muzyką FraallCL ObOWązku wynikającego z Rozpo-mam tu prawdzwy raj Skrzynka og9 lna, Repo~3: , sz:k:i W kinach' Lewcz.yńskiej i Mieczysława rządzenia Ministra Aprowizacji i WŁAD Włókniarz".. Portrety dzałaczy" Pieśm Schu- H dl.. d..'... WolnoŚĆ" berta i Schumanna w wyk. K, Madey- P~a. an u Z dnia 11 listopa a 1946 r... l ::Wisła" skiej, Dziennik Jan Brahms Udział biorą.: Helena Buczyńska zarejestrowanie prze~iębiorstw we ~... "StylowY" - Trio Es-du' op. 40 na fortepian, skrzyp Ja.ndm.a Dra.czeWSika, stefan.iagro- właściwych placówkach bowiem po W h. k h. ' k' b są czynne wystawy "PLANU TR.ZYLET- 1 c 7 e oo i ró g d16 A.. 55 'l'y'lt ędrókwka1z7m10ikro!~nlemd'" dzi!el'1sika, Stefcia Górska, Regim.a oznaczonym termm le mładze przy. stą SC roms (JC mlejs. fe NEGO'". u YCJa l erac a.. "J.ue o le H k stadk.. vy.. operetkowe" "Na Ziemiach Odzy- Gr~~dhmi~i, Ea '~~~' pią do likwidacji tych przedsię~ Wydz.'.iał Op'eki SpO!eczlooi Zartą i:.~ya~~~ ~~::o:e żr~:et~li~~:jn~~uka" ~~;irl,".. Mariane ~ą.bl"owskr\vacł:~ bioxstw, które obowi~ zaniecha- cłu ~1"'eds.ki-e,go ill. ł';odzi pgda!e. w TEATR KAMERALNY DOMU przy głośniku" AUdycja dla wsi. Jankowski, Wacław Kucharski, 3ó- ły. s~o:c:h slpfawozdbjn aoh. że W grud- ~OLNERZA - Daszyn.skiego ;15 (z Łodzi) "Praca.zawod~wa a ZdrO, ze.f Matusz,ewgki, Ks.zimi.el'z Pawłow ODROD~n '11"U 1946 r. kor:zys,taly z n!()~j.e'gów w. Wje" - pog. J. Pogon - śhzows<klego. ~... T p., h '-~... J~-et P....;..' 1 ".u.&!u....a.a!l D2ńś,,'Cn..r"'ni<:lkach '.A,. k: h 304 b W W Śl'od,ę dn. 22 br (z l.odzi) Odczyt popul. R. Matu-'S.fi'l... erzy. 1'0 e~, ~ o.ręljl':j'.ł\. rozpoozęło W tr. 3 Z dlnia 19 styc:z- ~ :a ~. '~..?'''''!S.,0 osn 1.. J:'femi.era SZltuati T.. Gaycego, młoqde-.lszews:~e.go u.t. ".HiS!Orfa k1.~ski wrze~- i Stefan Wit~ ni.a dt<uk na.. jnowsze:j powl... eścd zna- tv.~ kob.e1:, 98 męz'ozyzn 1.56 go autora polskiego poległ-ego w,ni owe] AudyCJa Cho~m0'Yska, - Pooz. p:rzedetaw. o godz. 193,0. l.~milt J An...- dz:_'c...'. '\19.57 Sygnał czasu Dzlenmk. 20.2& Kasa C'Z'V1lna od 10-:13 i od 16-~..nJV ego p.1sarza.erzego u.t.-:c.e_ Powstam~ Warszaw",inm pt: "Hom~r.,Hejnał Krakowski" - ~ud:.. słown<>-mu--,'f;, jewskiego pt. ZARAZ PO. WOJNE. Nr sprawy U. 1/46. : i OrchićleJa" w opracowam. u i. rezy zyczna "Nowe ksażk ' u!1.1 tel. ~2_70i' St. ł P # -" Powieść ta obudziła już żyw-e zaim.- D.ruia 30 grudnia 1946' roku Sad 'i!!.j óz.efa Wyszomi'rski,eOlo w de: naszych przyjaciół" RadiOwY Um- Rezyser a anus awy erzaallow _.., ~ se' l:>'. jwersytet Ludowy Kwadra.n!! prozy lskiej. De-koracje i kostirumy: Jan teresowall'e' kryt~.l czytelalńjkow. Okiręgowy w Lodzi w Wyrlzi,al-e m ko;rac]8.;(!h l kostlumach Jana KOS1n\22.15.progr. am na. jutro ('Z LOd'Li),RYbko'WSki i Marian Stępi~ń. Przy Poozynając od. nrumed"u 3 każldy nu- Handlowym pos'!:. anowi!: 1) ogłosić &lnego Mozalka muzyczna "Rozmowy z f rt h Fr L=lv,...,.,..,.. l,. i Zb O~-~.:1~eni" b aabl, ~... ł upa{!łoś' f' :.,. pisarzami" -.. Rozmowa z 'S '~i,~. P M. Samozwa- o ep13jlac... ~..,.~v.u.r.=a. met."... vu;c,. la...-e zavv,tera c lrmy'" po~'\.uo e.w..u racy UO:Zl:ał bfiorą: Stanisła.w. BugaJski, niec" Ostatn. wiad. dziennika ra-! WiS<Zlliewskh, kole:jllly odcmek te;) ilnteresującej Przemysłu Ga.strOllOml.ezno _ Spoży- Adolf Chronicki, KazilrnieltZ Dejuno-l dioweg.o 23 ąo (z LodzD Prąg-ram na i.. powieści. w. czego z odrpo... viedzi8.!1n.oocią \ld!zia_ Wi<!z Barbara Drapiń-ska Halina?-zien JutrzeJszy (~ Lodzl) Kop.~ert TEATR KOMEnD MUZYCZNEJ łami" 2) U1"<7"7mat'T.<Tć i ~ej '.. zyczeti. 23.&5 Streszczema ostatn. wlad. LT~TT'" " c.. " ~~.T. w. nw e~""", Drohocka, Jerzy D~zyńsl1{l, ~andal dziennika oraz zakol'iczenie audycji i.!',...,..<1. sr--l.wie sędzią. komisarzem sędzie- J'a1rnbi:ńs'ka,. Janusz.J~ron, Mrurla ~a i Rymn.?zrś ~. Oln'l następnycih wspaniale. Złói oli '!l r.' g2 grodzkiego, a syndykiem a.dw..ja niews'ka,. Ml>chał Melma, Adam Ml~ V\'Y8.ta.Wlooa.karnaw. a.łowa. op. ere. tkal z. na Brzosko, 3) wezw. a. Ć WierZYci.ell gu nuta kołaje. Szafllll'Ska, Wsiki'K. aziml!erz, ~Udwiik. RUdtzlk;i., ~atarsild. Da.. Chmurno JAKA DZS POGODA"?. F.. Lehara.. '... H. r.abia LW. X-en.b<ur z. OU Pomoc. mow!a ujadłej firmy.aby zgłoaili. S.ędz.i... emu 'l; llrze.'idni~niami, Miej- udzrałem całego zespol? art:vm:y.c~_ " komisarzowi <.Pl. DąbroWlSkiego 6 Jacek WOSZicz.erO'W~z, Feliiks. żu- scami opad śnieżny. Slah.e lub n-,nego.. BH~y wcześnll.ej. 00 naby<:l a:1 Konto PKO w Ł<ldzi (pokój 45) swe wierzytelkqlwlslki. l miarkowane wiatry południowo-. w K:31ęga:nę.1 'przy ul. Pl'O~OWsd{leJ.. Ł noś-ci do c:ln.i.a 28 lutego 1947 roiku. Poc2iątek o godz Kasa czyn' '~a:~~ji~~r~~mperatum kilka8topni l(}za, a od godz. 17 w kasw tearu.. KKO m.odzi -100 Kd:erownH{ $ekretal'htu na 00- god.z.. lo_ej. tel POCZ(!tek ;p'ua:j.ik.tua1nie o g'old/z. 19, l (P. 99).!.(_) Bacerzak ). 6 DZENNK ł.ódzk Nr 21 {567J

7 ~, Dostaniemy 100 sztuk papierosów Wymaał Aprowizacji i Han,dll.u Za r.ząrlu Miejskiego W, Lod!zi. powiada:' mia, że w Z1Wiązku z wy'koriaiem. i~ staloole.go planu prod.1lik~ji po1s:!t4e.go MonOlpoll1l TytV!lliowego Wlprowad'Zo ne ~o8tp.ły. do!rozdziału kartik'owego 'Paperosy "Trirumf'" w cen1 e Zł'3 za S71tukę... W związłkru z powyższym za ni polowę sty,c'zl1ia rb. 'JV'Y'l:awa:ne będą na karty żyw'nośc.ro'l.ve kat. z miesiąca stycmia. odjcin:j.e!k Nr.,~l oraz karty M. K. pracownijc~ odcinek Nr. 46 papi:etosy w ilości 100 sztuk. a mianolw~c1e,: ' "Bałtyk" - 33 sztuki papierosów. "Tri'llirlf" - 33 sztuki pwpieros6w.,,,w'olność" ~ 34 sztuki pa;piel'o~ S~., Tetmitn real:i'zacji PiO!WylŻSzy.ch od~ ci!n!ków upływa z d11iem25 s:tycf23ll'i.a r. b. Wydzrał Aprowizacji i' Ha.ilJdJJJu zaznaeza,' ż,e kamy posladacz karty żywnoocowej kat. ma 'prawo tą.. dać cd sprzedawcy wydania naj.eż~ nej ilości papierosów w powytszym stosunku.. Wydawanie mięso no kartki Wydział ĄpmW11Zaoji i Handlu Za rzą-du Mtejski,ego w ŁodZi podaje do' wladomości, ze wyda.wallie mięsa pa kartkiżyw.rl:ościqlwe z m--ca. s1:jl6z.. nia rb., dla ty'cih kit6rży mi~s'a jesz~ cze nie ot'rzymali - odbywać się bę dzi.e w dln:iach 27, 28 i 29 stycznia, 1947 troiku.. Rejestracjo kart dziecinnych na mleko.. P.cm,i,eważ w \podanym we wcto1'ajs,zyah,dóenn:ka<::h o'głoszte.nl,u o re1'es1:ra'oii ka!1t n.a mleko' za,s'zły drobne Qrny~ki. Wvdz:al Aprown:za,cji d Handilu Z8Jtzadu Miejslki-e.go lu. Łodzi wyja,śn,ia.. i'e ka.r:ły źywnośóowe,.dz. 3" dla dizieci do l-.!?:o roku życrla należy foe~ es1rować na mleko w sk.1enac:h wdhood'ża:cyclh w skład Mi,eiskiei S:!eci Ro,zdzj,e,lcwj. atlbo za okazaniem metryki urodzenia \V 10 Sia,cjacJh OlPieki [lad M.3Jtka i Dziec~ klem.. Podwójni złodzieje Władze' miil:icjjrre a:r.es.ztolwały. Aln.~ to.niego Szema (Ul. _Lilman'Ol\l\l\Skie.go 67) 1 FralJicilS21ka Mll1czarika, podej_ rzanych Q dok-oltlam.ie wł8j1'1mlia. do mijes:mtam!l.a J lula. Zi:c1~lt przy D ul. Malhnowej 16. Lupem włamywaczy padły tam. garderoba, s.kóra na buty i kołdry. śledm.wopo.twierd7j.ło w całe.j roz a ciągłości podejrzenia i wykazało,.te ci sami osobni'cy dokonali jesooze jedj;l.ej kradzieży, a. m.ianowicie skra rllli 4 kg. kiełbasy z fuitlg'gllu rzeźljli_ ka gna:cego Sta'zyńek~ego, zamiesz ka,łe.go ptzy ul. Poc:?)f:owej 12. PodW6jnych złodziei przeikazb.il!o do dyspozyoji władz' prokuratq;rsidoh, a,' zrabowane przed!mi'olty zwr6 eono prawotwiltym właooiete1oltj.. Wciqż. ten bimber Funkcjonarrilwsze MO w nu.es.zlkattrle.s'zikajltia Jana Zi!omeU przy ul. Białej 6 o,d:kry'li i sk-olll!fkowali 6 lftlr6w samogonu. Ujęty na kradzieiy. W zakładaoh PZPB w Rudlz1e Pa. btani.'c.k.tej ( dawno fma. "Millel"') Bchwy;ta.no na. próbjoe lm',wdizileźy 19 metjrów towaru roboti:lilka. J!131ickie go z ChOcd.anOMC, ul. Wetkarska.115. ' Uważać w tramwaju!.alln'ie Jarurminiak,,za.."tl.i~ej W Rudzie Pablani'0k1oej przy ul, Kolejowej 12, skmdziono w tramwaju nr 1 tocebkę, zawiermlijcą.4000 zł, 8 kartki źyw.nośa~owe i, dootrumooty. Przejechał konia '(J' zbiegu UliJc Lilllanowsktego 1 PułiLwmtiej tramwaj, prow&dz<jny pmez mo.torow,egu Tomasza Ma;reh. widktego najechał na wóz wo(iako v."s7, powożony ptze:z strzelca, Eldw wa1'lda szymczyka. W wyniku zd.ew l'zen'ia!t8!bi'ty z:ootal koń. Kradzież drobiu i gołębi ~a ul. ~~ńskl.ego 4, lliiezm.ani sprawcy skradli, Ul'Wa.wszy kłódkę 19 gołębi, nalet~c'ych dlo Józefa Modery..' Z korytarza.am1y Domagalskiej (Ul. ks. BrZ'Us:ki 4) Bik'radzil{)llo 8 kur; indora i 2 królilki..,(0.) 9fJBilLTJ' Ja Narutowicza 20 " Dziś premiera owy film prod. radzieckiej Reżyseria: _--- R.ole gł. c. Kozincew L. Trauberg B. Czyrkow " W Kibard;na A. 84 NEUlĘDOWA'TABELAYGRAJCH n-g i dzień c ągnienia l-ej Klasy 49 Loterii 'Wygrane po zł. NrNr li Wygrane po 500 zł Ż 2-cgo dnia. ciągnienia Wygra.ne po zł. NrNr Wygrane po 500 zł. NrNr ~ ,Q Si Wygra.ne po zł. NrNr S Wygrane po 5.001) zł. NrNr 401: B ' B , Wygrane po 2.0dl' zł. NrNr ' ' S ł B BBB l> Dalszy Ciąg' wygranych po SOO zł z l-ego dnia ciągnienia aoo aS ' ~38 3' ~ ' Bl ~ ~ b '72, ' ' ' OS, 160 Z ' n '1'1' ' M S ' S5 748 S ' OQ ~ ' ' S ag B GaS 734 BOB SaB S & ;05 512' !t ~ 158 9() !O !W a6~ ~ SaQ. PODZĘKOWANE N' tv... ł KieroWllktwo. PUJbł. Szko.ły Po owe m~eslllcje młe)slde wmeclmed Nr 122 w Łodz.: (ctzię!lni- \Vy.dz:ał Zdrowia Bublioz,n-ego Zaca. Radozo;szcz) ~dada serd <x:z.ne po- rzu ctu M'e}sudego m. ŁOOZ 1>rZe\Vl~ dz.leko'wa!l"~?wnazko'wi Sam{)dJomo~ <lule w naibl'jższym czas'e budowę cy Cbtoq>sik,lłe] w Radogoszcz.u za -clmoon,i,i usmw:-en:te maszyn mjeobdarowajlde 70 dz.:'eci szkolnyclh. łcz.a::rs,kidh w Centra :nej Kuchnt ciepła b:elwną. d s~odyczami w dnhl Mlecz,ooj. Remanń: lokalu dla Urzedu ~i" szkodnej.. Sa,n'ta.r.no ~ Oby,cza,jowt"g-o dob:>ega Kierownictwo Szkoły. końca, a poza tym n'edh1i.1;o j'llż na- ""!""i!'~~~~~---"""-""'" S'tąjpi za:kcńozen.:,e. remontu budynku Dla P. T. Mistrzów kamaszników szdita~a - są.na tlx,'ljlm :na Ch()jnacl1. 1 s:l:ewc6w! Kauczuk to tylko **... 'O" ZarządM;'ejski m. Łoozi ~ Wy- CYKL J P d:u:ał Zdrow:a Pu:bl~cz,nego podaj~ do Wyłączna sprzedaż: wiad0010lśc1. że w dn.:.u 15 sj:yczn:a L. R Q 2l N E C K l. - Łódź, roku' odd.atny - Z.(}~a,t dq użytku ul. Piotrkowska. 81, tel. 216 _ 57,pubth-cz;uego gml1itowme Wyrenla:..J'" =;0::::-.. - '''''1 wany bas<e11 w V Zaikladz!e Kąp'eloO (P. 82) WYm PTZY m. K.d:ńslt:ego Nr 134. TEATR KAMERALNY DOMU 2l0LN lerza ul. Daszyńsldego D Z S w środę dn. 22 stycznia D Z l a p ł. E 1\1 E B A sztuki T. Ga.ycego HOMfR j OBCHDEJA w l'olach tytmowych: JACEK WOSZCZEROWlCZ i DANUTA SZAFLARSKA P~eik: godrz :Kasa czy.tll1la od god'z. 10~ej. Ttel Koncesjonowane Kursy Samlcho~oYle L.. Gerb~!da w Łodzi :l''zyjmu.ją kandydatów!tła kierowców zawodowych i ąmatorsklch.. Wy1kłady 'folzl,poczną S'lę 10lgo LUttego. Fodozas wykładów wyśw!l;} blam są fumy ruchome z budowy i obs~i samodhodó'w. Na'Uka jazdy' odbywa się,na wo zadh t()s{)bowy~h i cięiaroq-wy'ch. Zavisy przy'hl1juj ą lk.mlcelar.le o-rzy Ul. POTRKOWSKmJ 111 i przy AL. KOACWSZKl 86 Llc~ba kandydatów ogra:niczona. J iel a Dla w y g o d y' P. T. Publiczności Administracja "Dziennika Łódzkiego" przyjmuje. OGŁOSZENA Ph\ENUMERA TY z dostarczeniem do domów w "SKLEPE POMOCY SZKOLNYCH" Piotrkowskr 96, parter front. - tel AtlfU ~.,lęd Ol A TABELA 3-ci dzień M AlłYCH c ą gnienia l-ej Klasy 49 lołetii Wygrane p.' zł. na Nr 24, ' (padła w Łodzi) na Nr (pad la. w Gnieźnie), , e Wygrane po zł. na NrNr Wygrane po zl na NrNr '135 88B ~ Wygrane po zł. na NrNr ' J6!ł '5803~ ' Wygrane po zł. na NrNr ł ' B B g ' Wygrane po zł. na NrNr d ' $ !) BO & ' ' ą ś /\ ; > óga1a ' aas Dalszy ciąg wygra.nych po~oo zł z 2 '0 dnia. cią.gnlenia S ' $ VVygrane po ~OO Zł ~ l) z 3.go dnia. cil\gnienh ' Wygrane po 500 Zł. na NrNr ,, '1064 0' B ' iJ S ( B & 18S ' ""4 2.., ' <1 05, &0 "X_ bij 918 '954 ( ~ ll. ;~t ~ GB MO ffi)1 840 ~ {) , Sf.: ' Dalszy ciąg wygranych po 500 zł podany będze jutro Nr 21 l567) DZENNK ŁÓDZK 7

8 UWAGA. --r-' Nailepiei zmontowany akumulator samochodowy UWAGA! moto-j. '-cyklowy, rodiowylub.żelozo - "iklo~ możecie' dosłoć.... w F-mie 99)1 K łjj U LJ T O R ~~,Łódź, An,dr.zei. 29 ' DOSKONAŁE CUKERK w dużym wyborze p o l e c a. F ABR. C U K RÓW, DELCJA" n Łódź, żeromskiego 31. (Ag. 27) MEDALK, ~CUSZKl, wszel- UNEWMN&'ł zgubioną. egity-i LEKARZE 1,kie wyroby ZŁOTE i srebrne naj- (' ółt) trzyi MATRYMONALNE D ;taniej!... poleca: "Ob-ft...la" Kili, ''''-ki... a " karty mację odzieżowe tramwajową i trzy,z losy /j, lota-...,...-- cl~ur~~~'!k~;n~\~~~~~r:c~:.yl;.: go 47. " (Ag. 68) ryj~e na na~ko.~a~a~~a~!ntelgentna pani lat 37 n& gluó"'-!l. tel. lm-lo. PrzyjmuJe CZĘSC samochodowe, opony ku:" Jamna zam. OW i że- posadzie (mies4kanie w centrum) od 3-6. (A.),pujemy. Najlepsze ceny.' Zamert-' ~~~~fex::z13~, :::t p~~: 'Nr 6.!pozna.so1i~ego. pana.. dofert~ do hofa 30 - Warsztaty. (85) (286 p) AdmimstracJl psma po "rzy- Dr n;ltzy KOWALCZYK, choroby - stojna.". (278 p) skl"lrn Weneryczne, żeromskiego!fupę oka?yj~~ s~ialnię. sto- ZGUBON4 w dniu r. legi. Nr tel (93f/p) i owy oraz p18.lloo. Wladómość Ste tymację Związku Zawodowego Pra NAUKA i WYCHOWANE, fana Jaracza 58 m. 4. (300) cowników Spółd~ielczych Nr - - f. Dl L. ROZl:CK, specjalista cho- --- o ',_ na nsjzwiskó Helena Sal......i~.; rób kobiecych i akuszerii ul Le- FOTOAPARAT, MKROSKOP; lor dowska unieważnia się. ~ KURSY kierowc6w. S.amochodogionów Je 1-6. Nr 9. tel przyjmu_lne~ę, (lolo) czkt F~TELSTYCZNE, projektor, BRYLANT, ' złom zna- SKRADZONQ legitymację w tram wych. Zapisy. przyj1~12ser~~8 ZŁ9TY 1 SREBRNY, zegarki, ku- waju Marii Zwiernik wydaną riat codzienme od! (256) Dl' JERZY HORECK specjalista l P~l~ p!acąc, najlepiej '"Okazja'~ przez PKP w Poo;naniu Nr ul. W61czańska 27. chorób ~ołądka, kiszek, wątroby. Klńskiego 47. (Ag. 69) -. (295 p) KORESPONDENCYJNE UiUCzanl Narutowicza 85 _ przyjmuje 4-6' KUPĘ kilka krosien kortowych :POTBZ~NE, samo?zie1ne zdqlne HA..TSTRA farbiarskiego lub. po?-- U1\TJEWMNAM kartę repatria- matematyki, fizyki, chemii, O~tel. 206~99. P 1 4 oraz maszyny pomocnicze. Oferty do ra9 :mecczyzny. PiOtrkowska 83 maj~~~go po~zukuje (Fpll:rbtrlarma cyjną. na nazwisko Józef podska- czuo, Limanowskiego M. Mll(2~9 ) pod.. Rais" proszę składać do D. (279 p) "Wsła, Stamsława 2 lo. k ow- S k 37 (296 p) t Al t., Dr ZOMKOWSK _ ch<:>roby we- Administracji. '(259 p). ska 265). '(325) kul, zam. asane. stran pa ow. _. neryczne. skórne. 6-81erpn1a 2. WYCHOWAWC7iYN1S rutynowa-., ZAGNĘŁA suczka ratlerek jasno- ZArS~ na Kursy KrOJU l Szycia 9-12 t 6-7. (3526/p) ODMERZA., OZ benzyny, Dystrybu- ną. Z.referencjami potrzebuję na, - ROBO:r~6W fat:bia~ch. po- ŻÓłta. Znalazca,prOSzony jest (). od od dn. 20 stycznia do dn. 10 lutetor marki SATAM 2 razy 5 litro- tychmlast. Tel (301 p) szukuje ~ll'dla "Wsła Samsł{~wa25) 'danie za wynagrodzeniem Stawiń go przy nstytucie przemysłqwo Dr JERZY' 8URKONT,choroby wy kompletny sprzedam. Of. BK, ' ~', Nr,2 (Piotrkowska 265). "ska, GłóWlllR 23 - sklep.' (-310) Rzemieślniczym pod kierownikobece akuszeria. Piotrkowska (290 p), ctwem Eugenii Wziątek w Lodzi, Nr 109, tel , ordynuje 10-,-11 OSOBA do. dwojga dzieci stała ~u!j BUliECARKA vry-kwaliflkqw~a U]>."!EWMNAM zgubione legity- ul. Piotrkowska 24 m. 7. (A 65) godz. ja.) SZEPNG skók 300' mm. Slprze- przychodnia potrzebna, śródmlej- potrzebna.!latychnnast. ~groszema macje; służbową P.P. "Film Pol'" dam. Obejrzeć, Ul. Wysóka 7 od ska 56 -:- Sa. (305 p) do redakcjl pod..& K. (245) ski", wystawioną 6.X.46 oraz KORESl'ONDENCYJNE Kursy Dr W. STEN, choroby nerwowe, godz (S08) l'l...,... 'W specjalną (kinową) wystawioną Księgowości. nformacje Lublin :'ir6dmiejska 7, tel , przyj- przez O. ~. K. w Lodzi na nazwi- skr. poczt (K 49) muje 4-6. ' (5644-p) ZESZYTY, broio.ny, kalendarze Radl-o sko.janusz Galicki" Kościuszki terminowe, t6clżki, skoroszyty, po_ Nr 21 (313) MATEMATYK, logiki, Bzyki, kg- Dr med. KUDREWCZ ZYGMUNT czt6wki kolorowe, koperty, papie- smografii, chemii udziela doświad specjalista chorób wenerycznych ry listowe, kancelaryjne, powiela- DNA r na przystanku czoriy profesor. Bednarska 24, m.- łskórnych. Piotrkowska '- cze, przebitkowe poltna.. Polonia" tramwajowym "Gumówka" na u- 18. (271), Przyjmuje od 7-10 l od 8-7. (ag) Lódt..Jaracza ;1.' (324) licy bę da.lskł LimanOWSKiego wraz z kartą zgubiono rozpozna tor ANGELSKEGO, polskiegc), franwczą i legitymacją uczniowską na cuskiego, niemieckiego, rosyjskienazwiskó Barbary, Wróblewskiej, go, łaciny udziela doświadczony Dr med. GUSTAW MARKmWCZ, MOTOR 125 marka "Do" li 1939 specjalista chorób wenerycznych r. nośnom 225 kg waga 75 kg. - któr~ uniewazniamy, poza tym fo- profesor, Bednarska 24 m. 18. śkńrnych Piotrkowska 109. m_ 6. stan pie~orzędny. Po gruntow Telefon (A.) nym remoncie do sprzedania. Wia domość : L6dź. Zawadzka 8, Za- Dl' PWECRJ ALEKSANDER _ k~d Fryzjersiki. (311) choroby wewnętrzne Piotrkowska' -- - "-_..._- Nr 35. przyjmuje~. " (1557). _ NSTYTUT samce naulrowy zakupi 2 psy młode (rok do dwóch, lat). Dl LRO ALEKSANDER, choroby zdrowe. nierasową. wagi 16 do '22 uszu. gardła. nosa _ przyjmuje kilo. Wiadomość: ' Kopernika i 4-6. Przejazd 6, tel. 101~50. (parter) lub telefon (327) (ag) KUPUJEMY szmaty i inne "'Odpad LEeZN(!A _ PRZYCHODNA ki. Zbieracze mogą. się zgłosić w Piotrkowska S. _ Porady aml;lula- godz żeromskiego 48 torvlnp l rłomowe lekarzy 'lpecjll- tel (203 p) listów. Przyjęcia 10-19, tel DO SPRZEDANA pół domu. Wia- (lol/aj domość Główna 15 m. 1. (806 p) Dr med.!wktor pmskow - STOSKO w hali na Pl. Leonarda. chorohy nerwowe l wewnętrzne. oddam. Futro.. źrebaki" i zegaordynuje w godz Leczenie rek "Omega" sprzedam. Przędzal elektrowstrząsowe. Zawadzka 6, niana 81 m. 24. (309 p) m. 7. Telefon LEC:&, contaxa, remę sp~eda. Or MECZYSŁAW KOWALSK naj taniej.. Okazja" Kilińskiego 41 specjalista 'chorób skórnych i we- (A/83) nerycznycl:. Al Maja 3. Przyjmuje 8-10 i ' PO:&CZOCHY jedwabne po cenach fabrycznych sprzedaje - Rekla- Dr. FALKOWSK, Chirurg - uro- ma. Piotlkowska 46.' (R. 13) lo~. specialista chorób nerek, pęcherza, dr6g moczowych. Piotrkowska 23-4, 3-4. tel (6859-p) URZĘDNCZKA ze znajomością, buchalterii i kasy poszilkuje posa dy w godz., moźe być tak AKUSZERK że do dzieci. Laskawe zgłoszenia do AdministraCji Dz. L. pod "Lwa wia:nka". (292) AKUSZERKA WOjtasiewicz, abiturientka WarszaWSkiej Kliniki Pro- POSZUKUJĘ pracy w' charakterze feaora Gromadzkiego, przyjmuje, ekspedientki! Oferty do. Admini Pomorska 43. (5368-p) stracji dla "Danuty". (305) KUPNO i SPRZEDAż POSZUKUJĘ pracy u małej, inteligentnej rodziny. Zgłasrz;ać się Ki KALENDARZE terminowe: biuro lińskiego 78 u dozorcy. (316) we i kieszonkowe - notatniki z wiadomościami - Motylki :!liniatdry. Wysyła papiernikom pocztą kil - bibliot karka przyjmie pracę nutynowan'a. młoda świetliczan Mo pobraniem: Karpowicz nstytut za. Odpowiednim WYłlAgrodzeniem. wydawniczy, rok założenia 1901 Wiadomość tel w godz. od w Warszawie, obecnie Wrocław, ej. (321) Rynek 1. Cenniki wysyła się odwrotnie.,-,(k. 68) KRAWCOWA szyje po domach ~-- ma wolne godziny. Oferty proszę KUP.JĘ. szwaldlę urządzoną me- zgłaszać do Administracji Dzienni- Chl~l1lczną bez lokalu względnie ka Łódzkiego pod, "Krawcowa". poledyńcze maszyny. Tel , (315) , (34) (z rurug. pi's1ua. "baily MaW'Y Hr. Jeekly Pełen spleenu Słuehal raz Z ;Zoną Lo.ndynu. "lakg Anglik Na'mą duszę - Słucham. Londynu Bo muszę. Nęka go. Ten pro-hlem trudny: Czemu Londyn, Taki nudny?' ~ecz czemu Londynu (maj czy Styczeń) słueha tografie listy i inne, które prosi-' (p. 4.) my zwrócić za nagrodą równą ---~ wartości zagubionych przedmio- MASZYNSTK, korespondentki, tów, w pieniądzach lub naturze sekretarki zgłoszajcie się! Cenpod adres: Dr Stanisław Strze- tralny Związek Stenografów i },oamień Strojnowski bódź - żabie-' sz.ynistek - Rzeczypospolitej Pol niec, ul. Swojska 2. lub Piotrków skiej"kursy Stenografii Maszy Tryb. ul. Polna 25' Łucja vvró- nopisania. Grupy początkowe, wył blewska. (289 p) sze, stenografowanie posiedzeń. - Kilińskiego 50, Piotrkowska 83. UNEWAżNAM zagubione doku- (330) menty na nazwisko Tadeusz.ru-,--- rek wydane przez Urząd Repatria KURS KROJU 6 tygodniowy dla cyjny Lwów.' (318) ' zaawansowanych w szyciu pod kie...",---- rownictwem Eugenii Wziątek w UNEWA~NA się zgubioną ksią- Łodzi. PiotrkQwska 24 m. 7. Rozżeczkę wojskową Nr 5285 na naz-poczęcie nauki 1 lutego br. wisko plut. Józef Kaczmarczyk. (A. 85) ZGUBONO' dokumenty ewakuacyj. (319) i , RÓŻNE ne na nazwisko Michał Andrzejko wicz. powiat' Kutuo. Gmina Kuj- ~anów, majątek Rybie. (319) ZDJĘCA do legitymacji oraz roboty amatorskie wykonuję. w cie UNEWMNAM skł'adzioną pal- gu jednego dnia. Legionów 1. cówkę na nazwisko Ja:-lina Zając. ' ", (A. 5) zam. Literacka 64. (298 p).--- \,JEDYNY w Łodzi FOTO-AUTO ZGUBONO ka,rtę rejestracyjną MAT wykonuje zdjęcia do legity RKU - Łódź. zaświadczenie na macji w ciągu 1 dnia. Operatora K1"ZY~ Walec7lllych wydane 1939, W na zabawy. wesela i t. p. zama Warszawie na nazwisko Błoch wiać wcześniej. Narutowicza 8. Eug. p. por. Pabianice, Legionów. (Ag. 47) 43. ' (302 p) ".. NAPRAWAM bez śladu wszel.. DNA '. źgubiono kartę e- kiego rodzaju uszkodzoną garde. wakuacyjną Nr 7004 wydaną, w robę...'" śr6dml'ej'ska 23 m 2 Wilnie ob. Wacławowi Jurewiczo- o.ą}uz., wi, źonie Józefie.rurewicż, synom (7625) Edwardowi,.rózefowi. Henrykowi i 'c6rce Liliannie. (31~) włożę do intratnego przed siębiorstwa. - M:tody energie",," ny, kulturalny handlowiec. Wy~ LOKJ-LE czerpujlj,ce oferty do Adminisłracji Dziemlika Łódzkiego pod DO:~[, willę, plac, Objekt przemysłowy, handlowy gospodarstwo "Energia". " (8fW) rolne. 'ogrodnictwo kupimy - sprze T-wU""ACZ l'rzys' '""G"...,... P'o-trdamy. Pośrednictwo, Plac Wolno-..., lu ".o;, ~... ści 6 /4 godz~ (201) kowska' 84. Angielski. Hiszpa(\skitl Rosyjski, Francuski, Niemiecki. l'0jukuję 2 'pokojów z kuchnią. wygodam w śródmieściu. (7551) Wia,ómość tel ,(244 p) -WLE&SCYFRYZJERZY - Mdź. ZAMlENĘ trzypokojowe mieszka Zawadzka Znani ze swej fachowości w Wilnie, dają. pełną nie w Katowicach (śródmieście) na 'podobne w- Łodzi. WiadomoŚĆ gwarancję na uwalą ondulację na tel godz (284 p) każd/j, długość włosów, oraz wszelkie prace wchodzące w za.kres fryzjerstwa. '(A 4) POKOJU przy kulturalnej rodzinie poszukuje samotny, na stano DO Sl'RZEDANA wózek ręczllly KSĘGOWY przyjmie pracę na go na gumach w dobrym stanie i dziny, żeromskiego 4,8, tel wisku, pnewaźnie cały dzień w plandeka. Legionów (302) (304 p) pracy poza domem. Dobrze.zapłaci. Zgłoszenia tel godz. TUROWYCH - R. Pluskowski... \VYTW41RNA PUDEŁEK TEK. BRULONl', zeszyty, papier, ma ZAOFAROWANE PRACY Mikołajczyk? (288 p) Łódź, Kilińskiego, 55. tel , kulatura oraz reparacja wiecznych wykonuje,wszelkiego rodzaju karbobrze prosperujący sklep spo- ton!l.te. (fib73-p) piór. - radź. Piotrkowska Sklep Pomocy Szkolnych, telefon Ł41DZKA szukuje nawijarek Fabryka Kapeluszy (wiklerki). po- _,.'.,'., żywczy na. Piotrkowskiej okolica l'l...,...,'w Głównej odstąpię Nr z powodu choroby. Oferty składać pod "Re (wł ł) Zgłaszać się w godz do Wydziału Personalneg<1. Targowa 2. flektant". (294 p) łanowe) wykonywa "El-Cha-Film" t. U(}ZCW A poplocllica domowa; z, '. FOTOGRAFE nagrobkowe {porce.. ' SREBRO, złoto - złom.kamienie (283) samodzielnym' gotowaniem potrze- ZGUBY l UNlEW~zNENA Warszawa,.Jerozolimskie 27. Proszlachetne kupuje, płaci najwyż. l DO WYDZERtAWENA dzie"; wincję informujemy listownie. ~e ceny Zakład Zegarmistrzow- bna zaraz. MielcrJJa:rskiego 22j15. _(307 p) Z~UBONO do~ód OSO~llSty, pa - wiarnia, lokal, urządzenie, maszy- {K. 2052) liki "Omega" Piotrkowska 4. :POTRZEBNY!.łdolny' tkacz do cowka na nazwsko Juha Walenty na links - links,, 2 saneczkowe, 1 (44 p) WarszawY do 'prowadzenia warsz na Banaszek zam. lglnstantynow- rękawiczarka.. overlock. Dąbrow- -,.;..'--, tatów ręcznych żakard. Zgłoszenia. 01?~RZ~Y nożyce, łyżwy ska 29. i.(283 p) ski. Fels~tyńskiego 31 godz i t. p. NA1;tCARZlll; smary, kijki, ko- Piotrkowska' godz Klllńskiego 103, Szlifiernia. SZKOŁA Przemysłowa poszukuje Dojazd 6 w kier. Kątnej., (287 p) stlumy i narty sprzedaje: Firma ', (260 p) (Ag. 51) nauczyciela (ki) języka nag1elskie ZAGUBONO kartę re:jestracyjną - Jan Pujdak i s-ka, Piotrkowska go. ZgłOSlZenia przyjmuje SBkreta-, RKU - Lódź na nazwisko Józef ZAMENĘ 2 pokoje z kuchnia, Nr 83. (A 39) 'MJ'..ODA, zdolna, inteligentna go- riat Sz:koły. _Ogrodowa 34 w gociz.! Wintr~wicz,Ruda Pabianicka.. Za Gdańsk. Nowy- Port ~olność 12 S~ON MODY,EWA", Łódź - KUPUJEMY srebro~ (złom, mone- s1?odyni.po~ukiwana 'do 'prowadze GlOS p) gajnikowa 48/50. ~91 p) na takle, sal!1e. w ŁodZ. Zgłosze- PlOtrko>yska 175,m. 10 tel nia Felsztyńskiego 28 u. p. Kołodziejski~o. (251 p) Tl8:ł6~ ty) płacimy najwyższe ceny.' La- n!a stołowk na 500 ludz. Zgł~sze vry-konuje z powierzonych mateboratorium claemiczne, pl. Wol- ma. Zakład}' Przemysłowe, \St. suknie i okrycia damskie i ności 2 m. 2 (w podw6rzu na le.. ~egt, Łódz, ul. Senatorska TjiJ. dzlecmne. Ceny konkurencyjne. WO). '(P 7,6) Buro personalne. (P. 95) :Redaktor naczelny ANATOL MKUŁKO l'osz5:kuję 3 pokoi z wygoda- ( 94)! dami.. Pośrednictwo poż/j,dane. -"':"::-::::-:--: :~P_.~ Adres Redakcji ł :.. VCTORA" klej kauozuk{)wy do POTRZEBNA pomoe domowa nadętek po cenach, :fabrycznych tychmiast ul. Kopernika 6-6. l.6d1, PiotrkOwska, 96, telefon ; - Redaktor przyjmuje co-' 2 l'okom'kuchnia, wygody gaz (śródmiejska), front, p., m. 5. Administracji: Oferty pod "Lekarz". '(314) ARTYSTYCZNE ceruję 'Wszelka garderobę, Dr S. Więckowskiego 6 sprzedaje "Reklama" Piotrkowska' 286 p) &ienni~,oc1 godz tel Sekretarz Redakcji od lo-ej w nowoczesnym domu w Łodzi za (A. 56a). 46. do 12-&j. telefon, l Redakcja rękopisów nie zwraca. mienię na takiez w Warszawie: GOSPODYN do Saln{Jdzielnego Za,' trem} i terminy o~łoszeli nie bierze odpowiedzialnośei. WiadomoŚĆ do Dziennika Łód4ki A UWAG" ZEGARK, KNO~RY, FO- prowadzenia domu u samotnego go, Piotrkowska 96, pod,,zaraz"-. "1 motocykliści! Możecie bezpłatnie sprawdzać swoje aku- TOAPAB+T~,.znaczki fllatelf~tx- ze znajomością dobrej kuchni po.. \ ; ,-...,...,.. ~ (_8_20_) mulatary w F-mie "AKUMU'LAcz.ne. ~ajtą.niej poleca "OkaZJa : trzebna na Dolny śąsik. Warunkf:DZLU.. OGl..OSZlll~: Piotrkowska 96, ni pletro. czynny od ł do 15./ Kllińsklego 47. (Ag 70) dobre.: Oferty pod "T. K.". CENY OG..OSZE~: za milimetr szpalty poza tekstem zł: 20. PO~ZUKUJĘ 2 lub 3 pokoi,-; ku~ TOR", Łódź. Andrzeja 29. (A. (7) chmą z wygodami. l\oszta!,emo~- POsZUKUJĘ wspólnika (lub Wy MAl3ZYN'Y do pisania. liczenia 1 szycia. Naprawa - kupno nawet sprzedaż, oraz uszkodzonych. południowa 1. (A 58) (293 p).,nekroldgt zł lila milimetr. szpalty. Drobne zł za wyraz. <na3mnlej zł). Poszukiwanie pracy i rodzin za wyraz zł. 5.,(najmniej zł. 50). W, numerach niedzielnych f świąłeczuyeh SP41..DZELNA przyjmie. kierow- 50 proe. drołej. Rach~ek czekowy: P.K.O. oddział wlodzi N-Yn 687. nika i czterech' ekspedientów. Tak,r do sklepu bławatnego i czterech OKULARY, termometry wagi do SpożyWczego. Podania z źyciorysem składać do Biura OgłoS7ień chemiczno - techniczne, laboratoryjne,,geodezja i mikroskopy. PAP Piotrkowska 133 pod.. Spółdzielnia".,(P Mdź, Nowomiejska 3. (Ag. 18) 101) ŁÓDZK,. Nr 21,t567J WYdawca: SPóŁDZELNA Odbito '" łrubnt Sp. Wyd., '"" "Czyte1nk" WYDAWNCZA.. CZYTELNKU Ni-. ~el.z'i2i~ OdP~~r~dnCY poządant., ~ie~awię). do branży, Galant. Włć ej., (299 p) klenmczej' mteres w centrum miaio~l posia,dam -z obszerną Pi- sta. WiadomoŚĆ tel ~ :::!~~ysr.a~~f:ko:ska. na ce~~;'~~' fa~re~k dl!-ms~ie ~ep~ll'1,~je,. prz6 Przyjmę. wspólnika lub pr<ls2;ę ~ l Prac~;ni~rz~muJe za~<:w~nu... prclt)ozycje,do Dz. Lódz.kiego porl wotki 19'. TabadzlDskl. No-. H300...,(300 p) m. 42 (Pomorska) (i:;'

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD AAMS IGITALA AUITIVA METO 00 AAM PUBLISHING AA 0 PL Kopiowanie jest nielegalne Chwyty fletowe. Jak czytać tabulatury Oto bardzo prosty sposób poznania podstawowych chwytów na flecie. Zapoznaj się dokładnie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo