SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2008 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2008 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady ( imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, Warszawa ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Stowarzyszenie Hospicjum Domowe jest zarejestrowane od roku, - status organizacji poŝytku publicznego od roku. Nr KRS: REGON: Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes Magdalena Wojno zam Warszawa ul. Smocza 11 m. 29 Wiceprezes Teresa Falkowska zam Warszawa ul. Arabska 10 m. 5 Skarbnik Danuta Cerbst zam Warszawa ul. Tomasza Zana 5 m. 1 Sekretarz Barbara Kierska zam Warszawa ul. Bródnowska 4 m. 24 Członek Zarządu Barbara Maria DzierŜanowska zam Warszawa ul. Rolanda 19 Cele statutowe Stowarzyszenia Hospicjum Domowe: otaczanie opieką chorych, znajdujących się w terminalnej fazie choroby głównie choroby nowotworowej oraz ich rodzin. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym i psychologicznym a takŝe pomocy rodzinie w okresie choroby oraz Ŝałoby; zbieranie środków na działalność hospicyjną; dąŝenie do powstania hospicjum stacjonarnego; prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej; pogłębianie Ŝycia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i Ŝyczliwości. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takŝe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Pomoc medyczną naszym podopiecznym zapewniamy poprzez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia KsięŜy Marianów Ośrodek Hospicjum Domowe, który nasza organizacja, na zasadzie umowy o stałej współpracy, wspiera merytorycznie, organizacyjnie i materialnie ( 2 i 3 umowy o współpracy zawarta pomiędzy N ZOZ Ośrodek Hospicjum Domowe a Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w dniu 1 czerwca 2004 r.). Stowarzyszenie pozyskuje fundusze na te aspekty opieki hospicyjnej, które z zasady nie są refundowane przez powszechne ubezpieczenie zdrowotne (NZOZ Ośrodek Hospicjum Domowe ma zawarty kontrakt na świadczenia medyczne z NFZ) lub na które refundacja jest niewystarczająca. Stowarzyszenie dokonuje zakupów sprzętu i aparatury medycznej, które przekazuje Ośrodkowi Hospicjum Domowe na zasadzie umowy uŝyczenia do nieodpłatnego wypoŝyczania podopiecznym. Zakupuje specjalistyczne środki opatrunkowe i leki, które nieodpłatnie przekazuje chorym. Prowadzi szkolenia i działania 1

2 informacyjno-promocyjne, stale poszukuje współpracowników i nowych moŝliwości wsparcia działalności Hospicjum przez instytucje oraz osoby fizyczne. Stowarzyszenie współpracuje ponadto, m.in. z: firmą WAPRO, która od 6 lat wspiera działania Stowarzyszenia w obszarze oprogramowania komputerowego, firmą AGINUS, prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, władzami dzielnic i gmin, na terenie których prowadzona jest działalność medyczna. W skład zespołu hospicyjnego sprawującego opiekę merytoryczną w roku 2008 wchodziło: 24 lekarzy, 22 pielęgniarek, 4 psychologów, 4 fizjoterapeutki, 1 rehabilitantka, 1 pracownik socjalny, kapelan, 60 wolontariuszy, 3 kierowców i 2 kierowców wolontariuszy. W ramach opieki medycznej w domu chorego przeprowadzane są konsultacje specjalistów (nieodpłatnie) ortopedy, otolaryngologa, psychiatry, kardiologa. Do zespołu naleŝą uprawnieni lekarzy do przeprowadzania badań USG w domu chorego oraz dwie pielęgniarki uprawnione są do prowadzenia badań EKG w domu chorego. W domach chorych pobierane są materiały do badań laboratoryjnych. Pacjenci bezpłatnie dowoŝeni są przez wolontariuszy oraz karetki pogotowia do placówek medycznych przeprowadzających badania specjalistyczne, których nie moŝna wykonać w domu. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem i wymogami rozliczeniowymi zatrudnia biuro rachunkowoksięgowe i jednego pracownika biurowego. Pracownicy medyczni i administracyjni zatrudnieni są na zasadzie umowy zlecenia. Pomoc Hospicjum dostępna jest dla wszystkich chorych (zakwalifikowanych do opieki hospicyjnej) przez siedem dni w tygodniu. Pacjent moŝe zgłosić się sam, moŝe teŝ, pod warunkiem jego zgody, zgłosić go osoba bliska, nawet niespokrewniona, równieŝ telefonicznie. Pod opiekę przyjmowani są wszyscy pacjenci w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby, głównie nowotworowej, przede wszystkim mieszkańcy prawobrzeŝnej Warszawy i miejscowości okolicznych w promieniu do 40 km. Warunkiem objęcia opieką jest pisemna zgoda chorego lub, jeśli nie jest on w stanie podjąć decyzji, wola głównego opiekuna. Pierwsza wizyta przewaŝnie odbywa się w dniu zgłoszenia lub następnym. W moŝliwie najkrótszym terminie chorym przydzielani są stali opiekunowie medyczni, tj. lekarz i pielęgniarka oraz o ile sytuacja chorego tego wymaga wolontariusz. Podstawową formą prowadzenia działalności medycznej w r były wizyty domowe: regularne (planowane) i interwencyjne (w sytuacjach nagłych) personelu medycznego, dofinansowane ze środków statutowych Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. Działania medyczne prowadzone były zasadniczo przez pracowników NZOZ Hospicjum Domowe w domach chorych i polegały m. in. na: objawowym leczeniu dolegliwości fizycznych (np. bólu, duszności, krwawień, nudności, wymiotów) metodami farmakologicznymi i zabiegowymi; ustalaniu planu terapeutycznego i sterowaniu procesem leczenia; pobieraniu materiałów do niezbędnych badań diagnostycznych; leczeniu ran; profilaktyce przeciwodleŝynowej; ruchowym usprawnianiu chorych (w miarę moŝliwości) i innych zabiegach zmierzających do jak najdłuŝszego utrzymania moŝliwie najlepszej, w warunkach nieuleczalnej choroby, jakości Ŝycia, ułatwianie funkcjonowania przy zastosowaniu następującego sprzętu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, uŝyczonego Ośrodkowi Hospicjum Domowe, na podstawie umowy bezpłatnego uŝyczenia Wykaz posiadanego sprzętu: 1 samochód osobowy - Fiat Seicento (darowizna), 2 głowice i drukarką Videoprinter SEIKO, 1 aparat do masaŝu limfatycznego, 22 inhalatory, 29 koncentratorów tlenu, 32 łóŝka elektryczne, 2

3 27 pomp infuzyjnych, 2 pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, 16 ssaków elektrycznych, 22 wózki inwalidzkie, 5 wózków inwalidzkich toaletowych, 1 przenośna wanna kąpielowa. Ponadto do dyspozycji chorych i zespołu medycznego nieodpłatnie udostępniamy: Aparat USG 1 szt., aparaty do mierzenia ciśnienia 27 szt., balkoniki 33 szt., baseny do mycia głowy 19 szt., chodziki 26 szt., fotele sedesowe 46 szt., glukometry 19 szt., krzesła sedesowe 5 szt., łóŝka elektryczne 3 szt., materace pneumatyczne 21 szt., materace przeciwodleŝynowe z pokrowcem 6 szt., nakładki na sedes 4 szt., podpórki do sedesu 3 szt., otoskopy 6 szt., puls oksymetry 5 szt., siedziska obrotowe na wannę 6 szt., stoliki przyłóŝkowe 5 szt., wkładki do wanny 6 szt., oparcia pod głowę i plecy 82 szt. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe i Fundacja Wspólna Droga współpracują z obopólną satysfakcją od 1998 r. na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Fundacja udziela Stowarzyszeniu wsparcia finansowego i materialnego na realizację zadań statutowych. W roku 2008 Stowarzyszenie zakupiło z dotacji Fundacji następujący sprzęt i aparaturę medyczną, leki i środki opatrunkowe, tj.: łóŝko elektryczne, 2 koncentratory tlenu, specjalistyczne środki opatrunkowe - Inadine - 10 opakowań. Od 2005 roku, Stowarzyszenie zakupuje sprzęt i aparaturę medyczną leki i środki opatrunkowe ze środków dotacji przyznawanych Stowarzyszeniu przez Urząd Miasta St. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców M. St. Warszawy objętych domową i stacjonarną opieką hospicyjną. W roku 2008 z uzyskanej dotacji zakupiliśmy: sprzęt i aparatura medyczna: 10 basenów do mycia głowy, 5 balkoników, 2 balkoniki rehabilitacyjne Ambona,, 10 ciśnieniomierzy, 10 foteli sedesowch,, 6 inhalatorów, 4 koncentratory tlenu, 15 Latarek diagnostycznych, 7 łóŝek elektrycznych rehabilitacyjnych, 1 materac ślizgowy do przemieszczania, 16 materacy, 100 nebulizatorów, 20 oparć pod głowę i plecy (zagłówki), 2 pompy infuzyjne GRASEBY, 7 poduszek ortopedycznych, 1 poduszkę do przemieszczania, 4 ssaki elektryczne, 1 sondę zabiegową do aparatu UŁAN (laser do leczenia ran i zespołów bólowych), 1 wałek rehabilitacyjny. środki opatrunkowe: actisorb - 10 op., atrauman AG 160 szt., cewniki trójdzielne 60 szt., cewniki FOLEYA szt., cewniki do podawania tlenu 710 szt., dren do odsysania 10 szt., gaziki do dezynfekcji 180 op.,, igły - 59 op., grasolind komp. jałowy 260 szt., gaza 360 szt., hydrocol 286 szt., INADINE 20 op., kaniula VENFLON 1050 szt., lignina 5 kg., menalind 20 szt., motylki szt., NU-GEL hydroŝel 1 op., nici z igłą 2 op., opatrunki do: rozpuszczania ran martwiczych, gojenia, leczenia odleŝyn cuchnących i trudno gojących się 650 szt., varolast 10 szt., opatrunki niejałowe 56 op., omnifix elastc 112 szt., opaski opatrunkowe elastyczne 25 szt., opaska dziana 475 szt., przyrząd do przetaczania płynów 1139 szt., pojemniki do moczu 100 szt., płyn do dezynfekcji skóry 2 szt., przylepce do opatrunków 132 szt., prontosan płyn 20 szt., przedłuŝacz do pompy infuzyjnej 720 szt., rękawice zwykłe- 80 op., strzykawki szt., TenderWet 460,00 szt., zestaw chirurgiczny 10 szt., worki do moczu 200 szt., xylocaine 2 op., zetuwit E 10 op. leki: ACC 4 op., lantan maść 5 op., argosulfan 90 op., berodual 20 szt., buscolisin 500 szt., cyclonamine 40 op., dexaven 80 op., furosemid 51 op., glucosi inj. 5% op., heparinum 8 op., iruxol mono maść 60 op., lignocainum Ŝel - 80 op., metoklopramidum inj op., metronidazol Ŝel 130 szt., metronidazol inj. 240 szt., mannitol 70 szt., naloxonum 1 op., natrium chl. 0,9% sól fizjologiczna 365 op., octanisept 80 szt., promazin 10 op., polseptol maść op., pyralgin 110 op., płyny fizjologiczne wieloelektrolitowe fiolek., ranigast 68 fiolek, rectanal wlewki doodbytnicze 50 szt., ringeri 202 op., natrium chl. 0,9% sól fizjologiczna 365 op., rectanal wlewki doodbytnicze 160 szt., solcoseryl maść i Ŝel 20 op., spongostan 5 op. ( 70 3

4 szt.), tisercin 8 op., theospirex 3 op., torecan inj. 129 op., triderm maść 40 op., tramal roztwór do wstrzykiwania 103 op. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna podniosły jakość naszej pomocy. Zaopatrzenie pacjenta na kilka dni w środki opatrunkowe i leki w czasie wizyt interwencyjnych przyspiesza uzyskanie efektu zniesienia przykrych objawów. Dla niektórych stanowi takŝe istotną pomoc materialną. Dzięki dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy sfinansowaliśmy dodatkową pomoc pozostałych członków zespołu tj: psychologa -480 godzin wizyt, pracownika socjalnego -540 godzin pracy, masaŝysty godzin pracy, kierowcy dowoŝącego zespół medyczny i drobny sprzęt do domów chorych godzin pracy, osoby szkolącej wolontariuszy - 80 godz. pracy (polegającej na przygotowaniu wolontariuszy do bezpośredniej pomocy przy łóŝku chorego, kontaktów z rodzinami podopiecznych, wypoŝyczania sprzętu i aparatury medycznej i udzielania instruktaŝu ich uŝytkowania), informatyka, księgowej, koordynatora realizacji projektu. Ponadto: zakupiliśmy dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz wolontariuszy: karty doładowujące do telefonu karty miejskie dofinansowaliśmy wydatki związane z eksploatacją samochodu, w tym: zakup benzyny drobne naprawy ubezpieczenie OC AC NW naprawa samochodu badanie techniczne zakupiliśmy materiały biurowe: papier xero na dokumentację medyczną tonery do drukarek koszulki do historii choroby zeszyty do dokumentacji medycznej zakupiliśmy środki czystości: chusteczki higieniczne do gabinetu psychologa ręczniki papierowe środki czystości papier toaletowy Wydrukowaliśmy 50 szt. plakatów i szt. naklejek na potrzeby akcji Pola Nadziei W roku 2008 z wpłat 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji poŝytku publicznego zakupiliśmy: sprzęt i aparaturę medyczną: 10 ciśnieniomierzy, 5 inhalatorów, 3 koncentratory tlenu, 4 materace z pokrowcem, 5 otoskopów, 3 pulsoksymetry, 2 pompy infuzyjne GRASEBY, 10 słuchawek lekarskich, 6 siedzisk wannowych, torbę ampularium jako wyposaŝenie zespołu dyŝurnego, 22 szt. toreb lekarsko pielęgniarskich i ich wyposaŝenie (ampularia, stazy). Dofinansowaliśmy zakup aparatu USG. środki opatrunkowe: cewniki do podawania tlenu 200 szt. cewniki 30 szt., gaziki 20 op., igły typu motylek 200 szt., igły domięśniowe - 8 op., kaniula VENFLON 450 szt., kompresy 15 op., rękawice zwykłe - 26 op., opaska dziana 750 szt., przedłuŝki do pomp infuzyjnych 200 szt., przyrząd do przetaczania płynów 200 szt., strzykawki 500 szt., szpatułki do badań 2 op.. 4

5 leki: corhydron 5 op., lignocainum 50 op., manitol 120 szt., prontosan 20 op., triderm 6 op. Zakupiliśmy dla podopiecznych Hospicjum 2095 szt. odŝywek (ENSURE), przeciwdziałających wyniszczeniu postępujących w wyniku choroby nowotworowej. Sfinansowaliśmy dyŝury zapewniając ciągłość opieki medycznej nad chorym w dni świąteczne i wolne od pracy, (dyŝury lekarsko- pielęgniarskie) oraz w części pokryliśmy koszty uŝyczenia samochodu prywatnego do celów słuŝbowych przez lekarza wolontariusza. W roku 2008 ze środków statutowych zakupiliśmy: materiały biurowe, komputer przenośny z oprogramowaniem, drukarkę, futerał do aparatu USG, części do koncentratora tlenu (filtry). W ramach promocji organizacji 100 szt. koszulek z logo sponsorów Stowarzyszenia Hospicjum Domowe i akcji Pola Nadziei oraz w części pokryliśmy koszty uŝyczenia samochodu prywatnego do celów słuŝbowych przez lekarza wolontariusza. W darze Stowarzyszenie otrzymało: 1 wózek inwalidzki toaletowy, 1 wózek inwalidzki, 2 oparcia pod plecy i głowę. Aparaturę medyczną oraz sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny wypoŝyczamy naszym podopiecznym nieodpłatnie. Chorych w trudnej sytuacji materialnej wspieraliśmy - tak jak i w latach poprzednich- lekami i materiałami opatrunkowymi. Udzielaliśmy teŝ naszym podopiecznym i ich bliskim, szczególnie dzieciom osieroconym, pomocy rzeczowej z darów przekazanych od darczyńców indywidualnych i instytucji. W miarę moŝliwości z uzyskanych środków wspomagamy NZOZ Hospicjum Domowe w opiece nad członkami rodziny i innymi osobami blisko związanymi z pacjentami, w szczególności nad dziećmi i młodzieŝą (w liczbie 106), zarówno w okresie choroby podopiecznego i w czasie Ŝałoby jak i osierocenia. W roku 2008 obdarowaliśmy osierocone dzieci podarunkami z okazji spotkania gwiazdkowego z udziałem Mikołaja. Prezenty te zakupiliśmy z dotacji celowej w kwocie 6 000,00 zł ofiarowanej przez Zarząd Totalizatora Sportowego w Warszawie, ul. Targowa 25 oraz ze środków statutowych organizacji. Ogółem w 2008 r. Hospicjum objęło opieką grupę 1278 chorych, w tym: 681 kobiet i 597 męŝczyzn. Łącznie zespół hospicyjny odbył w czasie godz wizyt w tym: lekarskich , pielęgniarskich , psychologów 1 405, fizjoterapeutów - 777, pracownika socjalnego , kapelana 1 536, wolontariuszy 590. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w roku 2008 kontynuowało udział w rozpoczętej w roku 2003 międzynarodowej kampanii POLA NADZIEI, którą w prawobrzeŝnej Warszawie zainicjował Ośrodek Hospicjum Domowe. Celem akcji jest nie tylko pozyskanie środków na działalność statutową, ale takŝe oddziaływanie na opinię publiczną, edukacja lokalnych społeczności i środowisk medycznych oraz przełamywanie barier psychologicznych. Bariery te sprawiają, Ŝe ludzie zdrowi starają się ignorować nieuchronność śmierci, nie akceptują cierpienia jako niezbywalnego elementu ludzkiej egzystencji i boją się kontaktu z nieuleczalnie chorymi. Stowarzyszenie w okresie trwania akcji włączyło się do prowadzenia zbiórek publicznych dzięki zezwoleniu Prezydenta Miasta St. Warszawy i Prezydenta Miasta Legionowo. Zbiórki zostały przeprowadzone w następujących formach: skarbony stacjonarne umieściliśmy na 8 Stacjach BP na okres r., z których to uzyskaliśmy dochód 1 782,20 zł. 5

6 puszki kwestarskie - zbiórki przez wolontariuszy Hospicjum podczas imprez organizowanych na terenie dzielnic Warszawy w okresie od r., z których to uzyskaliśmy dochód 8 843,03 zł. Udział w zbiórkach przyniósł nam łączny dochód w kwocie ,23 zł, z których zakupiliśmy przenośny aparat USG i dofinansowaliśmy zakup koncentratora tlenu. Księgowość Stowarzyszenia prowadziło Biuro Rachunkowo-Księgowe ElŜbieta MaciąŜek ul. Wiejska 13, Wołomin. Ponadto Stowarzyszenie zatrudnia na zasadzie umowy-zlecenia jednego pracownika biurowego. 3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 4) Odpis zarządzeń, protokółów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe: 1. Uchwała Nr 1/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Stowarzyszenia Hospicjum Domowe na 2008 r. 2. Uchwała Nr 2/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zespołu medycznego oraz pokrycie kosztów administracyjnych 3. Uchwała Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie uŝyczenia samochodu prywatnego do celów słuŝbowych, 4. Uchwała Nr 4/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie organizacji spotkań świątecznych 5. Uchwała Nr 5/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zamieszczenia ogłoszeń Stowarzyszenia w prasie. 6. Uchwała Nr 6/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zakupu sprzętu. 7. Uchwała Nr 7/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do konkursu organizowanego przez m. st. Warszawa na lata Uchwała Nr 8/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2007 r. 9. Uchwała Nr 9/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 10. Uchwała Nr 10/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wystąpienia o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórek publicznych w ramach akcji Pola Nadziei 11. Uchwała Nr 11/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do konkursu organizowanego przez Fundację Wspólna Droga. 12. Uchwała Nr 12/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zatrudnienia pielęgniarki. 13. Uchwała Nr 13/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany umowy dotyczącej kosztów eksploatacji uŝyczonego samochodu. 14. Uchwała Nr 14/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków. 15. Uchwała Nr 15/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. 16. Uchwała Nr 16/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wyrejestrowania z rejestru organizacji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. 17. Uchwała Nr 17/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia osób realizujących zadania organizacji. 18. Uchwała Nr 18/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zgody na wydatki w związku z organizacją Pola Nadziei. 19. Uchwała Nr 19/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zakupu mebli biurowych. 20. Uchwała Nr 20/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zatrudnienia kierowcy. 21. Uchwała Nr 21/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie wycofania z uŝyczenia drobnego sprzętu i aparatury diagnostycznej. 6

7 22. Uchwała Nr 22/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania na szkolenie uzupełniające z zakresu USG. 23. Uchwała Nr 23/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie finansowania szkoleń i kursów dla wolontariuszy. 24. Uchwała Nr 24/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zdjęcia ze stanu sprzętu rehabilitacyjnego. 25. Uchwała Nr 25/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 26. Uchwała Nr 26/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zakupu komputera. 27. Uchwała Nr 27/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zamieszczenia ogłoszeń Stowarzyszenia w prasie. 28. Uchwała Nr 28/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zakupu prezentów dla dzieci osieroconych. 29. Uchwała Nr 29/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek dla pielęgniarek. Walnego Zebrania Członków: 1. Uchwała Nr 1/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospcjum Domowe za 2007 r. 2. Uchwała Nr 2/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za 2007 r. 3. Uchwała Nr 3/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia hospicjum Domowe za 2007 r. 4. Uchwała Nr 4/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty finansowej za 2007 rok 5. Uchwała Nr 5/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do związku FORUM HOSPICJÓW POLSKICH 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budŝetu państwa i budŝetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: jeśli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł Uzyskane przychody przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w 2008 r. przeznaczone na działalność statutową: Dotacja Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Polityki Zdrowotnej ,00 Dotacja Fundacji Wspólna Droga ,00 Wpłaty od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych ,71 Składki członkowskie 1 305,00 Zbiórki publiczne ,23 Wpłaty odpisu 1 % na organizację poŝytku publicznego ,32 Odsetki bankowe 2 551,85 Wartość darowizn rzeczowych 1 250,00 Inne przychody odszkodowanie powypadkowe 3 482,50... Razem ,61 Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. 6) Informacje o poniesionych kosztach na: 7

8 a) realizacja celów statutowych ,47 PLN b) administracja ,14 PLN c) działalność gospodarcza 0,00 PLN d) pozostałe koszty 1 266,23 PLN 7) Dane: a. liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarcze: c. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń: Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły ObciąŜenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły ,50 PLN 1 786,56 PLN e. wydatkach z tytułu umów uŝyczenia pojazdu: Wydatki z tytułu uŝyczenia pojazdu wyniosły 1 762,64 PLN f. udzielanych przez fundację poŝyczek pienięŝnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem poŝyczkobiorców i warunków przyznania poŝyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich poŝyczek: Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia nie udzielamy poŝyczek. g. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Millennium SA: środki na koncie środki na koncie środki na koncie środki na koncie ,96 PLN 0,00 EUR 0,00 PLN 2,14 PLN h. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 8

9 i. nabytych nieruchomości, ich przeznaczenia oraz wysokości wydatkowanych na to nabycie: j. nabytych pozostałych środkach trwałych: W 2008 r. zakupiliśmy środki trwałe na ogólną wartość ,14 PLN. k. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: Nie sporządzaliśmy sprawozdań dla celów statystycznych. 8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe została zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców m. st. Warszawy objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną na lata r. Zadanie w roku 2008 realizowane było w okresie od r. do r. Na realizację przedmiotowego zadania w roku 2008 Stowarzyszenie otrzymało, na podstawie Umowy Nr B/VI/1/2-NGOH/109/08 zawartej w dn. 17 kwietnia 2008 r. pomiędzy M. St. Warszawa a Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe, dotację w kwocie ,00 PLN. W wyniku realizacji zadania wydatkowana została kwota ,00 PLN. Zadanie zostało zrealizowanie zgodnie z pierwotnym planem. Rozliczenie końcowe zostało złoŝone w dniu 31 stycznia 2009 r. 9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu cięŝkich zobowiązań podatkowych, a takŝe informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Co miesiąc przekazywany był podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów zleceń. Kwota Opis operacji 261,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 19 lutego 2008 r. 239,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 12 marca 2008 r. 269,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 14 kwietnia 2008 r. 667,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 20 maja 2008 r. 1061,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 12 czerwca 2008 r. 1074,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 9 lipca 2008 r. 1089,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 11 sierpnia 2008 r. 9

10 1100,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 4 września 2008 r. 1457,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 14 października 2008 r. 1491,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 14 listopada 2008 r. 1511,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 8 grudnia 2008 r. 1442,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 27 grudnia 2008 r. PIT-4R za 2008 został wysłany w dniu 30 stycznia 2009 r. Na gruncie prawa krajowego (planowana aplikacja o środki UE) oraz mając na uwadze fakt, iŝ Stowarzyszenie Hospicjum Domowe nie prowadzi działalności gospodarczej, w terminie ustawowym składane były zerowe miesięczne deklaracje VAT-7 do 30 czerwca 2008 r. Z dniem 1 lipca 2008 r. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zostaliśmy wyrejestrowani z rejestru płatników VAT. 10) Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, a jeśli była to jej wyniki. W okresie sprawozdawczym r. w Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe przeprowadzona została jedna kontrola - przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek w dniu r. Kontrola ta przeprowadzona była w związku z otrzymaną z Urzędu M. St. Warszawy dotacją i miała na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy. Kontrola została potwierdzona protokołem z dnia r. PowyŜszy protokół stwierdza zgodność wydatkowania środków pochodzących z budŝetu M. St. Warszawy z Ustawą z dnia r. prawo zamówień publicznych. Brak zaleceń pokontrolnych. Zatwierdzamy Sprawozdanie Merytoryczne z działalności za 2008 r. Warszawa, dn. 30 marca 2009 r. 10

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2007 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2007 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2007 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2009 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2009 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LUBARTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA HOSPICJUM ŚW. ANNY W LUBARTOWIE ZA ROK 2010 Dane Stowarzyszenia: Nazwa: Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2009 NAZWA: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci SIEDZIBA: Warszawa, ul. Agatowa 10 WPIS KRS: Wpis do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774 (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dn. 312.2008 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 12. 13. 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań,

Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań, Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań, przekazujemy niniejszy raport. Znajdziecie tu Państwo informacje o naszej działalności oraz dane finansowe. Z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie UŚMIECH z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, dnia 28 marca 2008r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu: Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie Uśmiech Adres:, Data wpisu do Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2012 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2012 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 Z DZIAŁALNOŚCI ŻOLIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA DOM RODZINA CZŁOWIEK Organizacja pożytku publicznego KRS 0000288087 Warszawa, 21.03.2011 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010. Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 218 /211 z dnia 23.03.2011 r. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2010. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 16 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań,

Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań, Szanowni Państwo, Kierując się zasadą pełnej przejrzystości prowadzonych przez nas działań, przekazujemy niniejszy raport. Znajdziecie tu Państwo informacje o naszej działalności oraz dane finansowe. Z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006.

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. 1 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006. 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m. 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2005 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Podstawowe dane o Fundacji: Nazwa: Promyczek Słońca Forma prawna: Fundacja, Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja celów statutowych w roku 2014 przedstawia się następująco:

Realizacja celów statutowych w roku 2014 przedstawia się następująco: Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 271 /15 z dnia.26.03.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności za rok 2014 oraz udzielenia Zarządowi absolutorium. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE

WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM SPOŁECZNEGO W 2010 ROKU I. NAZWA STOWARZYSZENIA, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE Warszawskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie. Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego. Ul. Pocztowa 1, 58-200 DzierŜoniów, woj.

Roczne Sprawozdanie. Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego. Ul. Pocztowa 1, 58-200 DzierŜoniów, woj. Roczne Sprawozdanie Fundacji ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 Olsztyn, dnia 27 marca 2009r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2008 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu:

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007

od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 7 marca 2008 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 sporządzone dnia 31 grudnia 2015 r. 1. Dane fundacji: Nazwa: Fundacja SMA Siedziba i adres: Ul. Przy Forcie 10/99, 02-495 Warszawa Adres poczty elektronicznej: fundacja@fsma.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2010 do 31-12-2010 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1. Dane rejestracyjne Fundacji: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2010 1. Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Poznań, 21 stycznia 2011 r. PS.I-3.0932-39/10

Poznań, 21 stycznia 2011 r. PS.I-3.0932-39/10 Poznań, 21 stycznia 2011 r. PS.I-3.0932-39/10 Pani Anna Jakrzewska-Sawińska Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum domowe WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2009

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2009 (01.01.2009 31.12.2009) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ FAMILIA Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000099741 Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 z działalności Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Organizacji Pożytku Publicznego

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 z działalności Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Organizacji Pożytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 z działalności Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Organizacji Pożytku Publicznego 1a ) Dane organizacji Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Siedziba: 05-400

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach ul. Kilińskiego 15 40-061 Katowice tel. 32 251-91-95 REGON: 271067474 Informacja dodatkowa za rok 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2015 (01.01.2015 31.12.2015) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku L. dz. 40/11 Tarnów, dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2009 do 31-12-2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2009 do 31-12-2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I INANSOWE UNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM za okres : 01-01-2009 do 31-12-2009 undacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego w listopadzie

Bardziej szczegółowo