SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2008 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2008 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady ( imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, Warszawa ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Stowarzyszenie Hospicjum Domowe jest zarejestrowane od roku, - status organizacji poŝytku publicznego od roku. Nr KRS: REGON: Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes Magdalena Wojno zam Warszawa ul. Smocza 11 m. 29 Wiceprezes Teresa Falkowska zam Warszawa ul. Arabska 10 m. 5 Skarbnik Danuta Cerbst zam Warszawa ul. Tomasza Zana 5 m. 1 Sekretarz Barbara Kierska zam Warszawa ul. Bródnowska 4 m. 24 Członek Zarządu Barbara Maria DzierŜanowska zam Warszawa ul. Rolanda 19 Cele statutowe Stowarzyszenia Hospicjum Domowe: otaczanie opieką chorych, znajdujących się w terminalnej fazie choroby głównie choroby nowotworowej oraz ich rodzin. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym i psychologicznym a takŝe pomocy rodzinie w okresie choroby oraz Ŝałoby; zbieranie środków na działalność hospicyjną; dąŝenie do powstania hospicjum stacjonarnego; prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej; pogłębianie Ŝycia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i Ŝyczliwości. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takŝe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Pomoc medyczną naszym podopiecznym zapewniamy poprzez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia KsięŜy Marianów Ośrodek Hospicjum Domowe, który nasza organizacja, na zasadzie umowy o stałej współpracy, wspiera merytorycznie, organizacyjnie i materialnie ( 2 i 3 umowy o współpracy zawarta pomiędzy N ZOZ Ośrodek Hospicjum Domowe a Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w dniu 1 czerwca 2004 r.). Stowarzyszenie pozyskuje fundusze na te aspekty opieki hospicyjnej, które z zasady nie są refundowane przez powszechne ubezpieczenie zdrowotne (NZOZ Ośrodek Hospicjum Domowe ma zawarty kontrakt na świadczenia medyczne z NFZ) lub na które refundacja jest niewystarczająca. Stowarzyszenie dokonuje zakupów sprzętu i aparatury medycznej, które przekazuje Ośrodkowi Hospicjum Domowe na zasadzie umowy uŝyczenia do nieodpłatnego wypoŝyczania podopiecznym. Zakupuje specjalistyczne środki opatrunkowe i leki, które nieodpłatnie przekazuje chorym. Prowadzi szkolenia i działania 1

2 informacyjno-promocyjne, stale poszukuje współpracowników i nowych moŝliwości wsparcia działalności Hospicjum przez instytucje oraz osoby fizyczne. Stowarzyszenie współpracuje ponadto, m.in. z: firmą WAPRO, która od 6 lat wspiera działania Stowarzyszenia w obszarze oprogramowania komputerowego, firmą AGINUS, prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, władzami dzielnic i gmin, na terenie których prowadzona jest działalność medyczna. W skład zespołu hospicyjnego sprawującego opiekę merytoryczną w roku 2008 wchodziło: 24 lekarzy, 22 pielęgniarek, 4 psychologów, 4 fizjoterapeutki, 1 rehabilitantka, 1 pracownik socjalny, kapelan, 60 wolontariuszy, 3 kierowców i 2 kierowców wolontariuszy. W ramach opieki medycznej w domu chorego przeprowadzane są konsultacje specjalistów (nieodpłatnie) ortopedy, otolaryngologa, psychiatry, kardiologa. Do zespołu naleŝą uprawnieni lekarzy do przeprowadzania badań USG w domu chorego oraz dwie pielęgniarki uprawnione są do prowadzenia badań EKG w domu chorego. W domach chorych pobierane są materiały do badań laboratoryjnych. Pacjenci bezpłatnie dowoŝeni są przez wolontariuszy oraz karetki pogotowia do placówek medycznych przeprowadzających badania specjalistyczne, których nie moŝna wykonać w domu. Stowarzyszenie zgodnie ze statutem i wymogami rozliczeniowymi zatrudnia biuro rachunkowoksięgowe i jednego pracownika biurowego. Pracownicy medyczni i administracyjni zatrudnieni są na zasadzie umowy zlecenia. Pomoc Hospicjum dostępna jest dla wszystkich chorych (zakwalifikowanych do opieki hospicyjnej) przez siedem dni w tygodniu. Pacjent moŝe zgłosić się sam, moŝe teŝ, pod warunkiem jego zgody, zgłosić go osoba bliska, nawet niespokrewniona, równieŝ telefonicznie. Pod opiekę przyjmowani są wszyscy pacjenci w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby, głównie nowotworowej, przede wszystkim mieszkańcy prawobrzeŝnej Warszawy i miejscowości okolicznych w promieniu do 40 km. Warunkiem objęcia opieką jest pisemna zgoda chorego lub, jeśli nie jest on w stanie podjąć decyzji, wola głównego opiekuna. Pierwsza wizyta przewaŝnie odbywa się w dniu zgłoszenia lub następnym. W moŝliwie najkrótszym terminie chorym przydzielani są stali opiekunowie medyczni, tj. lekarz i pielęgniarka oraz o ile sytuacja chorego tego wymaga wolontariusz. Podstawową formą prowadzenia działalności medycznej w r były wizyty domowe: regularne (planowane) i interwencyjne (w sytuacjach nagłych) personelu medycznego, dofinansowane ze środków statutowych Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. Działania medyczne prowadzone były zasadniczo przez pracowników NZOZ Hospicjum Domowe w domach chorych i polegały m. in. na: objawowym leczeniu dolegliwości fizycznych (np. bólu, duszności, krwawień, nudności, wymiotów) metodami farmakologicznymi i zabiegowymi; ustalaniu planu terapeutycznego i sterowaniu procesem leczenia; pobieraniu materiałów do niezbędnych badań diagnostycznych; leczeniu ran; profilaktyce przeciwodleŝynowej; ruchowym usprawnianiu chorych (w miarę moŝliwości) i innych zabiegach zmierzających do jak najdłuŝszego utrzymania moŝliwie najlepszej, w warunkach nieuleczalnej choroby, jakości Ŝycia, ułatwianie funkcjonowania przy zastosowaniu następującego sprzętu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, uŝyczonego Ośrodkowi Hospicjum Domowe, na podstawie umowy bezpłatnego uŝyczenia Wykaz posiadanego sprzętu: 1 samochód osobowy - Fiat Seicento (darowizna), 2 głowice i drukarką Videoprinter SEIKO, 1 aparat do masaŝu limfatycznego, 22 inhalatory, 29 koncentratorów tlenu, 32 łóŝka elektryczne, 2

3 27 pomp infuzyjnych, 2 pompy infuzyjne dwustrzykawkowe, 16 ssaków elektrycznych, 22 wózki inwalidzkie, 5 wózków inwalidzkich toaletowych, 1 przenośna wanna kąpielowa. Ponadto do dyspozycji chorych i zespołu medycznego nieodpłatnie udostępniamy: Aparat USG 1 szt., aparaty do mierzenia ciśnienia 27 szt., balkoniki 33 szt., baseny do mycia głowy 19 szt., chodziki 26 szt., fotele sedesowe 46 szt., glukometry 19 szt., krzesła sedesowe 5 szt., łóŝka elektryczne 3 szt., materace pneumatyczne 21 szt., materace przeciwodleŝynowe z pokrowcem 6 szt., nakładki na sedes 4 szt., podpórki do sedesu 3 szt., otoskopy 6 szt., puls oksymetry 5 szt., siedziska obrotowe na wannę 6 szt., stoliki przyłóŝkowe 5 szt., wkładki do wanny 6 szt., oparcia pod głowę i plecy 82 szt. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe i Fundacja Wspólna Droga współpracują z obopólną satysfakcją od 1998 r. na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Fundacja udziela Stowarzyszeniu wsparcia finansowego i materialnego na realizację zadań statutowych. W roku 2008 Stowarzyszenie zakupiło z dotacji Fundacji następujący sprzęt i aparaturę medyczną, leki i środki opatrunkowe, tj.: łóŝko elektryczne, 2 koncentratory tlenu, specjalistyczne środki opatrunkowe - Inadine - 10 opakowań. Od 2005 roku, Stowarzyszenie zakupuje sprzęt i aparaturę medyczną leki i środki opatrunkowe ze środków dotacji przyznawanych Stowarzyszeniu przez Urząd Miasta St. Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców M. St. Warszawy objętych domową i stacjonarną opieką hospicyjną. W roku 2008 z uzyskanej dotacji zakupiliśmy: sprzęt i aparatura medyczna: 10 basenów do mycia głowy, 5 balkoników, 2 balkoniki rehabilitacyjne Ambona,, 10 ciśnieniomierzy, 10 foteli sedesowch,, 6 inhalatorów, 4 koncentratory tlenu, 15 Latarek diagnostycznych, 7 łóŝek elektrycznych rehabilitacyjnych, 1 materac ślizgowy do przemieszczania, 16 materacy, 100 nebulizatorów, 20 oparć pod głowę i plecy (zagłówki), 2 pompy infuzyjne GRASEBY, 7 poduszek ortopedycznych, 1 poduszkę do przemieszczania, 4 ssaki elektryczne, 1 sondę zabiegową do aparatu UŁAN (laser do leczenia ran i zespołów bólowych), 1 wałek rehabilitacyjny. środki opatrunkowe: actisorb - 10 op., atrauman AG 160 szt., cewniki trójdzielne 60 szt., cewniki FOLEYA szt., cewniki do podawania tlenu 710 szt., dren do odsysania 10 szt., gaziki do dezynfekcji 180 op.,, igły - 59 op., grasolind komp. jałowy 260 szt., gaza 360 szt., hydrocol 286 szt., INADINE 20 op., kaniula VENFLON 1050 szt., lignina 5 kg., menalind 20 szt., motylki szt., NU-GEL hydroŝel 1 op., nici z igłą 2 op., opatrunki do: rozpuszczania ran martwiczych, gojenia, leczenia odleŝyn cuchnących i trudno gojących się 650 szt., varolast 10 szt., opatrunki niejałowe 56 op., omnifix elastc 112 szt., opaski opatrunkowe elastyczne 25 szt., opaska dziana 475 szt., przyrząd do przetaczania płynów 1139 szt., pojemniki do moczu 100 szt., płyn do dezynfekcji skóry 2 szt., przylepce do opatrunków 132 szt., prontosan płyn 20 szt., przedłuŝacz do pompy infuzyjnej 720 szt., rękawice zwykłe- 80 op., strzykawki szt., TenderWet 460,00 szt., zestaw chirurgiczny 10 szt., worki do moczu 200 szt., xylocaine 2 op., zetuwit E 10 op. leki: ACC 4 op., lantan maść 5 op., argosulfan 90 op., berodual 20 szt., buscolisin 500 szt., cyclonamine 40 op., dexaven 80 op., furosemid 51 op., glucosi inj. 5% op., heparinum 8 op., iruxol mono maść 60 op., lignocainum Ŝel - 80 op., metoklopramidum inj op., metronidazol Ŝel 130 szt., metronidazol inj. 240 szt., mannitol 70 szt., naloxonum 1 op., natrium chl. 0,9% sól fizjologiczna 365 op., octanisept 80 szt., promazin 10 op., polseptol maść op., pyralgin 110 op., płyny fizjologiczne wieloelektrolitowe fiolek., ranigast 68 fiolek, rectanal wlewki doodbytnicze 50 szt., ringeri 202 op., natrium chl. 0,9% sól fizjologiczna 365 op., rectanal wlewki doodbytnicze 160 szt., solcoseryl maść i Ŝel 20 op., spongostan 5 op. ( 70 3

4 szt.), tisercin 8 op., theospirex 3 op., torecan inj. 129 op., triderm maść 40 op., tramal roztwór do wstrzykiwania 103 op. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna podniosły jakość naszej pomocy. Zaopatrzenie pacjenta na kilka dni w środki opatrunkowe i leki w czasie wizyt interwencyjnych przyspiesza uzyskanie efektu zniesienia przykrych objawów. Dla niektórych stanowi takŝe istotną pomoc materialną. Dzięki dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy sfinansowaliśmy dodatkową pomoc pozostałych członków zespołu tj: psychologa -480 godzin wizyt, pracownika socjalnego -540 godzin pracy, masaŝysty godzin pracy, kierowcy dowoŝącego zespół medyczny i drobny sprzęt do domów chorych godzin pracy, osoby szkolącej wolontariuszy - 80 godz. pracy (polegającej na przygotowaniu wolontariuszy do bezpośredniej pomocy przy łóŝku chorego, kontaktów z rodzinami podopiecznych, wypoŝyczania sprzętu i aparatury medycznej i udzielania instruktaŝu ich uŝytkowania), informatyka, księgowej, koordynatora realizacji projektu. Ponadto: zakupiliśmy dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz wolontariuszy: karty doładowujące do telefonu karty miejskie dofinansowaliśmy wydatki związane z eksploatacją samochodu, w tym: zakup benzyny drobne naprawy ubezpieczenie OC AC NW naprawa samochodu badanie techniczne zakupiliśmy materiały biurowe: papier xero na dokumentację medyczną tonery do drukarek koszulki do historii choroby zeszyty do dokumentacji medycznej zakupiliśmy środki czystości: chusteczki higieniczne do gabinetu psychologa ręczniki papierowe środki czystości papier toaletowy Wydrukowaliśmy 50 szt. plakatów i szt. naklejek na potrzeby akcji Pola Nadziei W roku 2008 z wpłat 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji poŝytku publicznego zakupiliśmy: sprzęt i aparaturę medyczną: 10 ciśnieniomierzy, 5 inhalatorów, 3 koncentratory tlenu, 4 materace z pokrowcem, 5 otoskopów, 3 pulsoksymetry, 2 pompy infuzyjne GRASEBY, 10 słuchawek lekarskich, 6 siedzisk wannowych, torbę ampularium jako wyposaŝenie zespołu dyŝurnego, 22 szt. toreb lekarsko pielęgniarskich i ich wyposaŝenie (ampularia, stazy). Dofinansowaliśmy zakup aparatu USG. środki opatrunkowe: cewniki do podawania tlenu 200 szt. cewniki 30 szt., gaziki 20 op., igły typu motylek 200 szt., igły domięśniowe - 8 op., kaniula VENFLON 450 szt., kompresy 15 op., rękawice zwykłe - 26 op., opaska dziana 750 szt., przedłuŝki do pomp infuzyjnych 200 szt., przyrząd do przetaczania płynów 200 szt., strzykawki 500 szt., szpatułki do badań 2 op.. 4

5 leki: corhydron 5 op., lignocainum 50 op., manitol 120 szt., prontosan 20 op., triderm 6 op. Zakupiliśmy dla podopiecznych Hospicjum 2095 szt. odŝywek (ENSURE), przeciwdziałających wyniszczeniu postępujących w wyniku choroby nowotworowej. Sfinansowaliśmy dyŝury zapewniając ciągłość opieki medycznej nad chorym w dni świąteczne i wolne od pracy, (dyŝury lekarsko- pielęgniarskie) oraz w części pokryliśmy koszty uŝyczenia samochodu prywatnego do celów słuŝbowych przez lekarza wolontariusza. W roku 2008 ze środków statutowych zakupiliśmy: materiały biurowe, komputer przenośny z oprogramowaniem, drukarkę, futerał do aparatu USG, części do koncentratora tlenu (filtry). W ramach promocji organizacji 100 szt. koszulek z logo sponsorów Stowarzyszenia Hospicjum Domowe i akcji Pola Nadziei oraz w części pokryliśmy koszty uŝyczenia samochodu prywatnego do celów słuŝbowych przez lekarza wolontariusza. W darze Stowarzyszenie otrzymało: 1 wózek inwalidzki toaletowy, 1 wózek inwalidzki, 2 oparcia pod plecy i głowę. Aparaturę medyczną oraz sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny wypoŝyczamy naszym podopiecznym nieodpłatnie. Chorych w trudnej sytuacji materialnej wspieraliśmy - tak jak i w latach poprzednich- lekami i materiałami opatrunkowymi. Udzielaliśmy teŝ naszym podopiecznym i ich bliskim, szczególnie dzieciom osieroconym, pomocy rzeczowej z darów przekazanych od darczyńców indywidualnych i instytucji. W miarę moŝliwości z uzyskanych środków wspomagamy NZOZ Hospicjum Domowe w opiece nad członkami rodziny i innymi osobami blisko związanymi z pacjentami, w szczególności nad dziećmi i młodzieŝą (w liczbie 106), zarówno w okresie choroby podopiecznego i w czasie Ŝałoby jak i osierocenia. W roku 2008 obdarowaliśmy osierocone dzieci podarunkami z okazji spotkania gwiazdkowego z udziałem Mikołaja. Prezenty te zakupiliśmy z dotacji celowej w kwocie 6 000,00 zł ofiarowanej przez Zarząd Totalizatora Sportowego w Warszawie, ul. Targowa 25 oraz ze środków statutowych organizacji. Ogółem w 2008 r. Hospicjum objęło opieką grupę 1278 chorych, w tym: 681 kobiet i 597 męŝczyzn. Łącznie zespół hospicyjny odbył w czasie godz wizyt w tym: lekarskich , pielęgniarskich , psychologów 1 405, fizjoterapeutów - 777, pracownika socjalnego , kapelana 1 536, wolontariuszy 590. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w roku 2008 kontynuowało udział w rozpoczętej w roku 2003 międzynarodowej kampanii POLA NADZIEI, którą w prawobrzeŝnej Warszawie zainicjował Ośrodek Hospicjum Domowe. Celem akcji jest nie tylko pozyskanie środków na działalność statutową, ale takŝe oddziaływanie na opinię publiczną, edukacja lokalnych społeczności i środowisk medycznych oraz przełamywanie barier psychologicznych. Bariery te sprawiają, Ŝe ludzie zdrowi starają się ignorować nieuchronność śmierci, nie akceptują cierpienia jako niezbywalnego elementu ludzkiej egzystencji i boją się kontaktu z nieuleczalnie chorymi. Stowarzyszenie w okresie trwania akcji włączyło się do prowadzenia zbiórek publicznych dzięki zezwoleniu Prezydenta Miasta St. Warszawy i Prezydenta Miasta Legionowo. Zbiórki zostały przeprowadzone w następujących formach: skarbony stacjonarne umieściliśmy na 8 Stacjach BP na okres r., z których to uzyskaliśmy dochód 1 782,20 zł. 5

6 puszki kwestarskie - zbiórki przez wolontariuszy Hospicjum podczas imprez organizowanych na terenie dzielnic Warszawy w okresie od r., z których to uzyskaliśmy dochód 8 843,03 zł. Udział w zbiórkach przyniósł nam łączny dochód w kwocie ,23 zł, z których zakupiliśmy przenośny aparat USG i dofinansowaliśmy zakup koncentratora tlenu. Księgowość Stowarzyszenia prowadziło Biuro Rachunkowo-Księgowe ElŜbieta MaciąŜek ul. Wiejska 13, Wołomin. Ponadto Stowarzyszenie zatrudnia na zasadzie umowy-zlecenia jednego pracownika biurowego. 3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 4) Odpis zarządzeń, protokółów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe: 1. Uchwała Nr 1/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Stowarzyszenia Hospicjum Domowe na 2008 r. 2. Uchwała Nr 2/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zespołu medycznego oraz pokrycie kosztów administracyjnych 3. Uchwała Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie uŝyczenia samochodu prywatnego do celów słuŝbowych, 4. Uchwała Nr 4/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie organizacji spotkań świątecznych 5. Uchwała Nr 5/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zamieszczenia ogłoszeń Stowarzyszenia w prasie. 6. Uchwała Nr 6/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zakupu sprzętu. 7. Uchwała Nr 7/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do konkursu organizowanego przez m. st. Warszawa na lata Uchwała Nr 8/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2007 r. 9. Uchwała Nr 9/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 10. Uchwała Nr 10/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wystąpienia o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórek publicznych w ramach akcji Pola Nadziei 11. Uchwała Nr 11/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do konkursu organizowanego przez Fundację Wspólna Droga. 12. Uchwała Nr 12/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zatrudnienia pielęgniarki. 13. Uchwała Nr 13/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany umowy dotyczącej kosztów eksploatacji uŝyczonego samochodu. 14. Uchwała Nr 14/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków. 15. Uchwała Nr 15/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. 16. Uchwała Nr 16/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wyrejestrowania z rejestru organizacji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. 17. Uchwała Nr 17/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany stawek wynagrodzenia osób realizujących zadania organizacji. 18. Uchwała Nr 18/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zgody na wydatki w związku z organizacją Pola Nadziei. 19. Uchwała Nr 19/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zakupu mebli biurowych. 20. Uchwała Nr 20/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zatrudnienia kierowcy. 21. Uchwała Nr 21/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie wycofania z uŝyczenia drobnego sprzętu i aparatury diagnostycznej. 6

7 22. Uchwała Nr 22/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania na szkolenie uzupełniające z zakresu USG. 23. Uchwała Nr 23/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie finansowania szkoleń i kursów dla wolontariuszy. 24. Uchwała Nr 24/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zdjęcia ze stanu sprzętu rehabilitacyjnego. 25. Uchwała Nr 25/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Hospicjum Domowe 26. Uchwała Nr 26/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zakupu komputera. 27. Uchwała Nr 27/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zamieszczenia ogłoszeń Stowarzyszenia w prasie. 28. Uchwała Nr 28/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zakupu prezentów dla dzieci osieroconych. 29. Uchwała Nr 29/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek dla pielęgniarek. Walnego Zebrania Członków: 1. Uchwała Nr 1/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospcjum Domowe za 2007 r. 2. Uchwała Nr 2/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za 2007 r. 3. Uchwała Nr 3/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia hospicjum Domowe za 2007 r. 4. Uchwała Nr 4/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty finansowej za 2007 rok 5. Uchwała Nr 5/WZC/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do związku FORUM HOSPICJÓW POLSKICH 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budŝetu państwa i budŝetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: jeśli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł Uzyskane przychody przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w 2008 r. przeznaczone na działalność statutową: Dotacja Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Polityki Zdrowotnej ,00 Dotacja Fundacji Wspólna Droga ,00 Wpłaty od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych ,71 Składki członkowskie 1 305,00 Zbiórki publiczne ,23 Wpłaty odpisu 1 % na organizację poŝytku publicznego ,32 Odsetki bankowe 2 551,85 Wartość darowizn rzeczowych 1 250,00 Inne przychody odszkodowanie powypadkowe 3 482,50... Razem ,61 Nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. 6) Informacje o poniesionych kosztach na: 7

8 a) realizacja celów statutowych ,47 PLN b) administracja ,14 PLN c) działalność gospodarcza 0,00 PLN d) pozostałe koszty 1 266,23 PLN 7) Dane: a. liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarcze: c. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń: Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły ObciąŜenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły ,50 PLN 1 786,56 PLN e. wydatkach z tytułu umów uŝyczenia pojazdu: Wydatki z tytułu uŝyczenia pojazdu wyniosły 1 762,64 PLN f. udzielanych przez fundację poŝyczek pienięŝnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem poŝyczkobiorców i warunków przyznania poŝyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich poŝyczek: Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia nie udzielamy poŝyczek. g. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Millennium SA: środki na koncie środki na koncie środki na koncie środki na koncie ,96 PLN 0,00 EUR 0,00 PLN 2,14 PLN h. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 8

9 i. nabytych nieruchomości, ich przeznaczenia oraz wysokości wydatkowanych na to nabycie: j. nabytych pozostałych środkach trwałych: W 2008 r. zakupiliśmy środki trwałe na ogólną wartość ,14 PLN. k. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: Nie sporządzaliśmy sprawozdań dla celów statystycznych. 8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe została zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców m. st. Warszawy objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną na lata r. Zadanie w roku 2008 realizowane było w okresie od r. do r. Na realizację przedmiotowego zadania w roku 2008 Stowarzyszenie otrzymało, na podstawie Umowy Nr B/VI/1/2-NGOH/109/08 zawartej w dn. 17 kwietnia 2008 r. pomiędzy M. St. Warszawa a Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe, dotację w kwocie ,00 PLN. W wyniku realizacji zadania wydatkowana została kwota ,00 PLN. Zadanie zostało zrealizowanie zgodnie z pierwotnym planem. Rozliczenie końcowe zostało złoŝone w dniu 31 stycznia 2009 r. 9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu cięŝkich zobowiązań podatkowych, a takŝe informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Co miesiąc przekazywany był podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów zleceń. Kwota Opis operacji 261,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 19 lutego 2008 r. 239,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 12 marca 2008 r. 269,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 14 kwietnia 2008 r. 667,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 20 maja 2008 r. 1061,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 12 czerwca 2008 r. 1074,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 9 lipca 2008 r. 1089,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 11 sierpnia 2008 r. 9

10 1100,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 4 września 2008 r. 1457,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 14 października 2008 r. 1491,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 14 listopada 2008 r. 1511,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 8 grudnia 2008 r. 1442,00 Zapłacona zaliczka na podatek w dniu 27 grudnia 2008 r. PIT-4R za 2008 został wysłany w dniu 30 stycznia 2009 r. Na gruncie prawa krajowego (planowana aplikacja o środki UE) oraz mając na uwadze fakt, iŝ Stowarzyszenie Hospicjum Domowe nie prowadzi działalności gospodarczej, w terminie ustawowym składane były zerowe miesięczne deklaracje VAT-7 do 30 czerwca 2008 r. Z dniem 1 lipca 2008 r. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zostaliśmy wyrejestrowani z rejestru płatników VAT. 10) Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, a jeśli była to jej wyniki. W okresie sprawozdawczym r. w Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe przeprowadzona została jedna kontrola - przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek w dniu r. Kontrola ta przeprowadzona była w związku z otrzymaną z Urzędu M. St. Warszawy dotacją i miała na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy. Kontrola została potwierdzona protokołem z dnia r. PowyŜszy protokół stwierdza zgodność wydatkowania środków pochodzących z budŝetu M. St. Warszawy z Ustawą z dnia r. prawo zamówień publicznych. Brak zaleceń pokontrolnych. Zatwierdzamy Sprawozdanie Merytoryczne z działalności za 2008 r. Warszawa, dn. 30 marca 2009 r. 10

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006.

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. 1 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006. 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Część I nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005 I. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza.

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba: POLSKA,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010.

S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010. Warszawa. 22 lutego 2011 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności merytorycznej Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w roku 2010. Sporządzone w układzie wskazanym przez Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org.

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org. Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do uchwały nr V/11/7/2015 Zarządu Fundacji z dnia 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane Fundacji: Nazwa organizacji: Fundacja Przyjaciółka Adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa Tel/fax: 0 22 58 42 289, 58 42 288 Fax: 0 22 62 93 362 e-mail:

Bardziej szczegółowo

24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS:

24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS: Ełk, ul. Baranki 24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS: 0000247350 Bank BPH SA O/Ełk 10 1060 0076 0000 3200 0131 6815 Bank BPH SA O/Ełk 45 1060 0076 0000 3290 0001 2393 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo