OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIĘ"

Transkrypt

1 OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIĘ Student jest zobowiązany : 1. Bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia; 2. Podczas zajęć i przy poruszaniu się na terenie Uczelni zachować należyte środki ostrożności, swoim postępowaniem nie powodować zagrożenia dla siebie i innych osób; 3. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia na skutek pożaru lub innych zdarzeń wykonywać polecenia osób kierujących akcją ratunkową, zachować spokój i nie ulegać panice; 4. Stosować się do obowiązujących w danym miejscu regulaminów i instrukcji oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 5. Przy poruszaniu się po terenie, na którym odbywa się ruch kołowy stosować się do przepisów prawa o ruchu drogowym; 6. Stosować się do znaków zakazu i napisów ostrzegawczych; 7. Zgłaszać prowadzącemu zajęcia wypadki, nagłe zachorowania, zauważone nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia; 8. Dbać o ład i porządek oraz mienie Uczelni; Zakazane jest : 1. Przynoszenie, spożywanie na terenie Uczelni oraz w czasie zajęć organizowanych poza jej terenem napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających; 2. Przynoszenie i przechowywanie na terenie Uczelni i w miejscu organizowanych zajęć poza jej terenem materiałów, przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego i innych osób; 3. Opuszczanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia; 4. Użytkowanie uszkodzonego sprzętu, urządzeń technicznych oraz używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem; Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku studenckiego. Uczelnia jest obowiązana do prowadzenia ewidencji wypadków studentów, którym ulegli podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię na terenie i poza jej terenem; W świetle ustawy z dnia 30 października 2002r o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U.nr.199,poz.1674). Wypadkiem powstałym w szczególnych okolicznościach jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studenckich stosuje się przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W razie zaistnienia wypadku, poszkodowanemu należy udzielić pierwszej pomocy oraz zapewnić pomoc medyczną. Telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego: 999 lub 112 Prowadzący zajęcia powinien niezwłocznie poinformować przełożonego. O zaistnieniu wypadku powiadamiany jest: Rektor, Dziekan, nieetatowy Inspektor BHP.W przypadku zaistnienia wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych powiadamiane są odpowiednie organy. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku należy zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: - dopuszczenie do miejsca wypadku osób nie powołanych; - dokonywania zmian położenia przedmiotów które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności; Zgodę na uruchomienie urządzeń technicznych lub dokonywanie zmian w miejscu wypadku w razie zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wyraża Rektor po uzgodnieniu z prokuratorem i Państwową Inspekcją Pracy. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu. Zespół ustalający okoliczności i przyczyny wypadku powołuje Rektor. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza stosowną dokumentację. Komplet dokumentów otrzymuje poszkodowany student, a w razie wypadku śmiertelnego uprawniony członek rodziny. Na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, studentowi który uległ wypadkowi podczas zajęć albo w czasie praktyki przewidzianej organizacją studiów przysługują świadczenia, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: - renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy; - jednorazowe odszkodowanie w przypadku całkowitej niezdolności do pracy wskutek wypadku; Wymienione świadczenia nie przysługują studentowi poszkodowanemu wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa studenta. Rodzaje świadczeń i zasady ich przyznawania dla uprawnionych członków rodziny studenta, który zmarł wskutek wypadku podczas zajęć albo odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów, określone są w cytowanej ustawie. Niezależnie od wymienionych świadczeń, student ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, ma prawo do świadczeń na zasadach określonych w zawartej umowie ubezpieczeniowej. P i e r w s z a p o m o c Jest to odstawowa czynność wykonywana przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych służb mająca na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali. Celem udzielenia pierwszej pomocy jest: - ochrona życia ludzkiego - ograniczenie skutków obrażeń lub choroby - przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego Obowiązkiem ratownika jest: - szybka i spokojna ocena sytuacji i wezwanie specjalistycznej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku; - rozpoznanie na ile to możliwe rodzaju obrażeń lub choroby - udzielenie szybkiej, właściwej i wystarczającej pomocy, przy zachowaniu rozsądnego, celowego działania - zorganizowanie transportu poszkodowanego do szpitala, do lekarza lub do domu - pozostanie z poszkodowanym do chwili przejęcia nad nim opieki przez personel medyczny W celu dokonania oceny podstawowych funkcji życiowych pacjenta należy sprawdzić czy poszkodowany - jest przytomny i oddycha; - ma zachowane krążenie; Tętno może być badane na tętnicy szyjnej,tętnicy udowej i tętnicy promieniowej. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy Osoba ratująca powinna uwzględnić: - ocenę zdarzenia i skutki podejmowanego działania; - jak najszybciej usunąć czynniki działające na poszkodowanego; - ocenić zaistniałe zagrożenie dla życia poszkodowanego poprzez:

2 - sprawdzenie tętna, oddechu, drożności dróg oddechowych oraz stanu przytomności i ustalenie rodzaju urazu-rana, złamanie itp.; - zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np. środki toksyczne); - wezwanie pomocy fachowej-pogotowie ratunkowe, lekarz; - zorganizowanie transportu poszkodowanego jeśli nie ma możliwości dotarcia lekarza; ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ZAGROŻENIA ŻYCIA Z r a n i e n i a Raną nazywamy urazowe uszkodzenie tkanek, połączone z przerwaniem skóry lub błony śluzowej. - natychmiastowe zatrzymanie krwotoku; - usunięcie z rany ciał obcych (tylko widocznych i których usunięcie nie sprawia trudności); - zabezpieczenie rany przed zakażeniem przez oczyszczenie okolicy rany benzyną, eterem lub spirytusem w promieniu 4-5 cm, począwszy od brzegów rany na zewnątrz (głębokich ran nie należy przemywać żadnymi płynami antyseptycznymi ani wycierać, a jedynie pokryć jałowym opatrunkiem i zabandażować); - ranę zanieczyszczoną spłukać obficie 3% roztworem wody utlenionej; - miejsce zranione przykryć wyjałowionym opatrunkiem; - wszystkich chorych (zranionych) z poważniejszymi uszkodzeniami należy kierować natychmiast do szpitala. Z ł a m a n i a Złamaniem nazywamy przerwanie ciągłości kości; - wyróżniamy złamanie otwarte i zamknięte. Objawy złamania: - znaczna bolesność w miejscu urazu nasilająca się przy dotykaniu i próbach ruchu; - niemożność poruszania złamaną kończyną; - zmiana zarysu kości, znaczna w złamaniach z przemieszczeniem kości; - przy złamaniu kręgosłupa dodatkowo czasem porażenie kończyn górnych i dolnych; - przy złamaniu żeber ból przy każdym oddechu, a także kaszel lub ucisk na klatkę piersiową; - przy złamaniu miednicy ból przy siadaniu i przy każdej próbie wstania - założyć jałowy opatrunek na ranę; - unieruchomić złamaną kończynę stosując zasadę unieruchomienia dwóch sąsiadujących ze złamaniem stawów- do unieruchomienia stosuje się specjalne szyny druciane Kramera i itp.; - przy złamaniu kończyn górnych, podudzia i żeber, chorego można przenosić i przewozić w pozycji siedzącej; - przy złamaniu uda, miednicy i kręgosłupa tylko w pozycji leżącej; - przy złamaniu kręgosłupa chory musi być ułożony na twardym podłożu; - podać leki przeciw bólowe i zapewnić opiekę lekarską. Z w i c h n i ę c i a Zwichnięciem nazywamy częściowe lub całkowite przemieszczenie się jednej lub kilku kości stawu, wraz z uszkodzeniem torebki stawowej i wiązadeł. Objawy zwichnięcia: - ostry ból występujący w stawie; - zniekształcenie stawu; - zniesienie lub ograniczenie ruchu w stawie. - przyłożyć zimny okład na zwichnięty staw; - unieruchomić go za pomocą szyny lub opaski; - podać środki przeciwbólowe i zapewnić opiekę lekarską; K r w o t o k i Krwotokiem nazywamy szybki i obfity wypływ krwi z uszkodzonego naczynia krwionośnego. Krwotoki w zależności od drogi wypływu dzielimy na: - zewnętrzne, gdy krew wypływa na zewnątrz ciała zarówno z ciała jak i otworów naturalnych - wewnętrzne, gdy krew dostaje się do jam ciała. W zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia wyróżniamy krwotoki: - żylne - tętnicze - miąższowe - mieszane Upływ krwi z tętnic zatrzymuje się doraźnie przez: ucisk palcami krwawiącego naczynia - tętnicę przyciska się do kości powyżej miejsca zranienia, a przy krwotokach z tętnicy szyjnej i skroniowej-poniżej miejsca zranienia; - przy krwotoku z rany na kończynie koniecznie unieść ją do góry; - ucisnąć należy silnie kciukiem, czterema palcami lub pięścią, założenie opatrunku uciskowego - doraźnie zatrzymać krwawienie (ucisk palcami); - położyć opatrunek z jałowej gazy, - zabandażować, Krwotoki wewnętrzne mogą nastąpić wskutek: - choroby, np. gruźlicy, wrzodów żołądka, nowotworów płuc, - upadku z wysokości, - uderzenia, - zgniecenia. Pierwsza pomoc- jak najszybsze oddanie chorego pod opiekę lekarską. U t r a t a p r z y t o m n o ś c i Człowiek może być nieprzytomny z wielu powodów. Może to być utrata krwi, uszkodzenie mózgu w wyniku urazu, niedobór tlenu spowodowany atakiem serca lub udarem. Oznakami stanu głębokiej nieprzytomności są: - śpiączka - niejednakowe lub rozszerzone źrenice - zwolnienie tętna i nieregularne oddychanie. Udzielając pierwszej pomocy należy przede wszystkim sprawdzić: - drogi oddechowe; - oddychanie; - krążenie; D r o g i o d d e c h o w e W celu utrzymania drożności dróg oddechowych należy: - odwrócić głowę ratowanego na bok i usunąć wszystko co mogłoby je zablokować (protezę zębową, resztki wymiocin, wodorosty itp.); - poluzować krawat, kołnierzyk lub inne przedmioty mogące uciskać szyję; - ułożyć głowę i szyję ratowanego tak, aby język nie zapadał się i nie blokował dróg oddechowych (twarzą ku górze i odgiąć głowę do tyłu) O d d y c h a n i e

3 - jeżeli poszkodowany przestał oddychać- na co wskazuje brak unoszenia się i opadania klatki piersiowej- należy rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta. W przypadku, gdy usta ratowanego pokryte są np. substancją trującą należy użyć metody usta-nos, wykorzystując tą samą technikę, lecz wdmuchując powietrze przez nos przy zamkniętych ustach ratowanego. Częstotliwość sztucznego oddychania wynosi około 12 razy na minutę. - jeżeli poszkodowany nie oddycha, odszukać tętno na tętnicy szyjnej. Jeśli jest wyczuwalne, prowadzić dalej oddychanie z częstotliwością jeden oddech co 4 sekundy. Zaprzestać kiedy ratowany zacznie oddychać samodzielnie. K r ą ż e n i e Jeżeli tętno jest nie wyczuwalne, należy rozpocząć masaż serca. Tętno należy zbadać na tętnicy szyjnej, ponieważ u osób chorych lub znajdujących się w stanie wstrząsu tętno na tętnicy promieniowej(badanej w okolicy nadgarstka) może być nie wyczuwalne. Poszkodowany który wymaga zewnętrznego masażu serca, zazwyczaj również nie oddycha. Dlatego jednocześnie z masażem serca konieczne jest stosowanie sztucznego oddychania usta-usta. K o l e j n e c z y n n o ś c i p r z y w y k o n y w a n i u m a s a ż u s e r c a - ratowany spoczywa w pozycji leżącej na wznak, na twardym podłożu, prowadzący masaż serca klęka z prawej strony poszkodowanego, - dłonie ułożone jedna na drugiej kładziemy na 1/3 dolnej części mostka, mając wyprostowane przedramiona w obu stawach łokciowych, - ucisk wykonujemy dynamicznie, przenosząc ciężar tułowia na wyprostowane przedramiona, - warunkiem skuteczności masażu serca jest obniżanie się poziomu mostka o około 4 cm oraz pojawienie się tętna w tętnicach szyjnych lub udowych, - masaż wykonywany jest z częstotliwością około 60 razy na minutę. Jeżeli akcję reanimacyjną prowadzi jedna osoba, to po każdych dwóch wdechach reanimujący wykonuje ucisk na mostek około razy, tak aby w ciągu minuty stosunek oddechów i uciśnięć wynosił około 12:60. Jeżeli akcja reanimacyjna prowadzona jest przez dwie osoby, to jedna prowadzi sztuczne oddychanie, a druga wykonuje masaż serca według schematu: 2 oddechy - 15 uciśnięć. Należy zaznaczyć, że akcję reanimacyjną należy prowadzić do czasu pojawienia się pomocy lekarskiej. Nieprzytomnego, poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bezpiecznej. Nie należy tego robić, jeżeli podejrzewa się uraz kręgosłupa, chyba że oddech jest utrudniony lub chory wymiotuje. Należy pozostać z chorym do czasu przybycia pomocy medycznej. U r a z y t e r m i c z n e O p a r z e n i a - przerwać kontakt z czynnikami parzącymi, - zmniejszyć występujący ból przez polewanie czystą zimną wodą przez kilkanaście minut (oprócz zmniejszania bólu, woda zapobiega występowaniu głębokich oparzeń). W przypadku oparzenia związkami chemicznymi należy je zmyć pod silnym strumieniem zimnej wody, - zabezpieczyć oparzoną powierzchnię przed zakażeniem poprzez opatrunki (jałowa gaza) przy oparzeniach I, II i III stopnia małych powierzchni ciała oraz przykrycie czystymi serwetami, rozwiniętymi płatami gazy - przy oparzeniach dużych powierzchni ciała, - zapewnić poszkodowanemu możliwie szybko opiekę lekarską. O d m r o ż e n i a - odmrożone miejsca stopniowo ogrzać (przy I stopniu), - nałożyć jałowy opatrunek (II, III stopień), - przewieźć chorego do szpitala (V, IV stopień) - przy wszystkich stopniach odmrożenia podawać ciepłe płyny do picia. P o r a ż e n i e p r ą d e m e l e k t r y c z n y m Działanie prądu na organizm człowieka ma działanie: a) miejscowe w postaci oparzenia, b) ogólne - w postaci zaburzeń rytmu serca, włącznie z niebezpiecznym zatrzymaniem krążenia. a) natychmiast uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego przez: - wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego, - uwolnić porażonego od urządzeń będących pod napięciem z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń; b) w zależności od stanu porażonego zastosować odpowiednie czynności ratownicze: - przy zatrzymaniu oddechu - sztuczne oddychanie, - przy zatrzymaniu czynności serca - masaż serca, - przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach itd. postępować jak w takich przypadkach jest konieczne. Z a t r u c i a c h e m i c z n e Ze względu na drogę wchłonięcia trucizny rozróżniamy zatrucia przez: - drogi oddechowe, - przewód pokarmowy, - skórę. - stosować się do zaleceń zawartych w karcie charakterystyk danej substancji. Natychmiast skierować chorego do lekarza, w miarę możliwości zorganizować transport. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. Każdy pracownik lub student obowiązany jest znać sygnał alarmu pożarowego oraz numer telefonu straży pożarnej, umieć użyć podręczny sprzęt gaśniczy, jak również znać zasady gaszenia pożaru w zarodku. Ponadto wszyscy pracownicy i studenci są obowiązani: 1. brać udział w szkoleniu przeciwpożarowym w celu zapoznania się z istniejącym zagrożeniem oraz sposobami zapobiegania pożarom, 2. znać i bezwzględnie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na ich stanowisku pracy i nauki, 3. usuwać we własnym zakresie ze stanowiska pracy i nauki lub jego otoczenia materiały i przedmioty mogące spowodować pożar, 4. zawiadomić swego przełożonego (opiekuna) o stwierdzonych uchybieniach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 5. przestrzegać zakazu palenia tytoniu w budynku należącym do WSUS lub przez WSUS wynajmowanego. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych. II. W obiektach oraz na terenie przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: 1. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów: a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

4 c) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa; 2. użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 3. garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu; 4. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze; 5. rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m; 6. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 7. przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 0 C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V; 8. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki; 9. instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 10. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości; 11. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 12. lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych; 13. wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności (użytkowników), jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali; 14. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych zostały szczegółowo opracowane w tzw. Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego, będących w posiadaniu zarządzającego obiektem. 1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem pali się pożar, współpracowników lub inne osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu. Uruchomić dostępne środki alarmowe (np. ręczny ostrzegacz pożaru) lub telefonicznie zawiadomić straż pożarną. 2. Alarmując straż pożarną - telefon alarmowy należy podać: - gdzie i co się pali (adres, nazwa obiektu), - czy istnieje zagrożenie ludzi, - nazwisko i numer telefonu, z którego się wzywa straż pożarną. Odłożyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić policję W razie potrzeby alarmować: - Pogotowie Energetyczne tel. 991, - Pogotowie Gazowe tel. 992, - Pogotowie Ratunkowe tel. 999, - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel II. Postępowanie w przypadku pożaru. 1. Po zaalarmowaniu straży pożarnej należy natychmiast przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy znajdującego się w pobliżu podręcznego sprzętu gaśniczego np. gaśnice, agregaty, hydranty pożarowe i nieść pomoc zagrożonym osobom. 2. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją winien kierować Kierownik Zakładu lub wyznaczona przez niego osoba. 3. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji. 4. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że: - w pierwszej kolejności należy ratować ludzi, - należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem, - nie wolno otwierać bez konieczności potrzeby drzwi, okien i innych otworów w budynku objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ogania, - nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, cieczy palnych i substancji chemicznych reagujących z wodą (np. sodu, potasu), - należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami technicznymi, naczynia z cieczami palnymi, cenne maszyny i urządzenia czy ważne dokumenty. Umiejętne zastosowanie środków gaśniczych umożliwi szybkie ugaszenie pożaru. III. Postanowienia końcowe. 1. Za czyny godzące w ochronę przeciwpożarową istnieje, niezależnie od odpowiedzialności karnej, odpowiedzialność służbowa (dyscyplinarna) oraz cywilna. 2. Za rażące łamanie przepisów przeciwpożarowych mogą być zastosowane środki przymusu kara pieniężna, a nawet przymus bezpośredni, mający szczególne zastosowanie na miejscu akcji ratowniczo-gaśniczej. I. Alarmowanie. I n s t r u k c j a a l a r m o w a w p r z y p a d k u p o w s t a n i a p o ż a r u

5

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Przez pojecie pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, zorganizowane działanie prowadzone przez osoby (osobę) z otoczenia ofiary nieszczęśliwego wypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Pierwsza Pomoc

KOMPLEX. Pierwsza Pomoc KOMPLEX Pierwsza Pomoc Spis Treści Definicje Artykuły prawe Przykłady Pierwsza Pomoc Zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz sprawnie funkcjonującego systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Edukacja w zakresie pierwszej pomocy, to działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły, mające na celu przygotowanie młodzieży do działania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU Klasa 2 Uczeń: Treści edukacyjne potrafi ocenić sytuację w miejscu wypadku potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu wypadku potrafi

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I. Alarmowanie. Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie: 1. Powiadomić o powstałym

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zagraŝających Ŝyciu PrzeŜycie osób cięŝko rannych ( poszkodowanych ) po wypadkach i katastrofach zaleŝy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa

Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa Wynikowy plan pracy z edukacji dla bezpieczeństwa I. Zagrożenia życia i zapobieganie im Temat lekcji O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Zagrożenia powodziowe Zagrożenia pożarowe

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: Grażyna Gugała Niedrożne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY POWSTAWANIA RAN

PRZYCZYNY POWSTAWANIA RAN moduł V foliogram 14 PRZYCZYNY POWSTAWANIA RAN Rana jest to przerwanie ciągłości skóry lub błon śluzowych. Rozległość i głębokość ran zależy od rodzaju urazu, jego siły i miejsca, na które działał. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki

Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Wymagania edukacyjne do programu Edukacja dla bezpieczeństwa Autorzy programu: Bogusław Breitkopf, Dariusz Czyżow. Modyfikacja: Stanisław Domaradzki Gimnazjum klasa 3 I. Ochrona ludności Lp. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródokresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu. 1. Podstawa prawna i merytoryczna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016

ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Renata Żółtowłos ROZKŁAD MATERIAŁU Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dla klas 3 a, 3 b, 3 e, 3 f, 3 g Rok szkolny 2015/2016 Lp. NR TEMATU I TEMAT Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LEKCJI ZAGADNIENIA PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa 1

Ochrona przeciwporażeniowa 1 Ochrona przeciwporażeniowa 1 1. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM (OCHRONA PODSTAWOWA) ma za zadanie chronić ludzi i zwierzęta przed zagrożeniami wynikającymi z dotyku części urządzeń bodących pod napięciem.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki KURS SEP Porażenie prądem elektrycznym. Wrocław 2013 PRĄD AC / DC 1 WYTWARZANIE GENERATOR 2 SILNIK MOC ELEKTRYCZNA S = U I Q = U I sinϕ P = U I cosϕ P cosϕ = S Q tg ϕ = P 3 MOC ELEKTRYCZNA P- moc gaszenia

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie

a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie 1. Osoba nieprzytomna: a. Nie porusza się, nie odpowiada na pytania oraz nie reaguje na potrząsanie b. Ma otwarte oczy, ale nie odpowiada na pytania c. Odpowiada na pytania, ale nie pamięta, co się wydarzyło

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.2. Dla edukacji systematycznej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi 2.Zasłabnięcie, utrata przytomności, zadławienia. 3. Uwaga! Wypadek! 4. Oparzenia i przegrzanie - sygnały alarmowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era

Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa Myślę i działam bezpiecznie wyd. Nowa Era I półrocze Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania Edukacja dla Lp. Nr i nazwa tematu: dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. 1.Ostrzeganie ludności o ch, alarmowanie. 2. 2. Pierwsza pomoc życia lub zdrowia

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 1. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym 2. 3. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych (RKO) 4. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Poniższe obszary aktywności ucznia: 1. Ocenieniu podlegają: Poruszanie się w języku przedmiotu Aktywność na lekcjach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań:

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań: moduł V foliogram 28 ZŁAMANIA KOŚCI Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Dochodzi do niego po zadziałaniu sił przekraczających elastyczność i wytrzymałość tkanki kostnej.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne

RATOWNICTWO MEDYCZNE Ratownictwo Medyczne RATOWNICTWO MEDYCZNE System Państwowe Ratownictwo Medyczne realizuje zadania państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU Procedura V Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY w Publicznym Gimnazjum nr 1 im.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PORAŻENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM

PORAŻENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM Wydział Elektroniki, Katedra K4 PORAŻENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM Wrocław 2014 INSTALACJE MIESZKANIOWE Okres technicznej sprawności instalacji elektr. -około 30 lat. Jest on dłuższy, niż okres wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa

Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa Rozkład materiału nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa UWAGA: Osiągnięcia i umiejętności ponadpodstawowe ucznia zostały oznaczone boldem Lp. NR TEMATU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE HALI STULECIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2010

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE HALI STULECIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2010 Organizator: JoyGroup Sp. z o.o. Ul. Włościańska 19E/3, 51-514 Wrocław Adres do korespondencji: ul. Ruska 46C, 50-079 Wrocław Tel 071 341 09 90 Faks 071 734 57 48 Wrocław, 12-14.02.2010 Miejsce Targów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/ ARKUSZ KOMPETENCJI UCZNIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data badania... Nazwisko i imię ucznia... Płeć M/K... klasa Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Treści kształcenia i wychowania V.1. Dla edukacji wczesnoszkolnej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów

Treści kształcenia i wychowania V.1. Dla edukacji wczesnoszkolnej. uwagi. zagadnienia związane z realizacją programu. przewidywane osiągnięcia uczniów Temat zagadnienia związane z realizacją programu przewidywane osiągnięcia uczniów uwagi 1. Bezpieczeństwo w szkole rodzaje alarmów 2. Zasady i przepisy bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym Poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli

Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli 1. Każdy nauczyciel/pracownik szkoły zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. 2. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2010 r. grupa szkół gimnazjalnych ZESTAW I

OTWP eliminacje wojewódzkie 2010 r. grupa szkół gimnazjalnych ZESTAW I ZESTAW I Jakie czynności które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji są zabronione w obiektach i na terenach przyległych W obiektach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej:

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej: Materiały szkoleniowe Łańcuch pomocy: ocenić i zabezpieczyć miejsce wypadku, zawsze pamiętać o bezpieczeństwie postronnych, swoim, poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa. Kryteria ocen

Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa. Kryteria ocen Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Edukacja dla bezpieczeństwa Kryteria ocen Zagrożenia wynikające z praw przyrody. Zagrożenia wynikające z ingerencji w środowisko naturalne oraz z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków.

Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków. Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków. Krwotok Krwotok jest to wylanie się krwi z naczynia krwionośnego lub serca wskutek urazowego lub chorobowego uszkodzenia ich ściany. Nagła utrata ponad 500

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0151-129/08 z dnia 19.05.2008 r. PROGRAM ZDROWOTNY JAK ŻYĆ BEZPIECZNIE pierwsza pomoc przedmedyczna Założenia Programem zdrowotnym Jak żyć bezpiecznie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży

Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem. Edukacja dla bezpieczeństwa. : Opracował: mgr Mirosław Chorąży Porażenie prądem elektrycznym - sieciowym, wysokiego napięcia, piorunem Edukacja dla bezpieczeństwa : Opracował: mgr Mirosław Chorąży Porażenie prądem z sieci domowej Porażenie prądem elektrycznym sieciowym,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1. Postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim

PROCEDURA NR 1. Postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim PROCEDURA NR 1 Postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim 2 PROCEDURA NR 1 postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III. Ocena dostateczna Uczeń potrafi: Zna i rozumie znaczenie sygnałów alarmowych WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL. III lp. Temat lekcji Ocena dopuszczająca 1. Zapoznanie z materiałem nauczania. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne 2. Alarmowanie -wymienić sposoby

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT V KADENCJA Warszawa, dnia 17 lutego 2003 r. Druk nr 342 MARSZAŁEK SEJMU Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA III A zapamiętywanie wiadomości oznacza gotowość ucznia do przypomnienia pewnych terminów, faktów, praw, zasad działania, B zrozumienie wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 112. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lucyna Wasielewska. Udzielanie pierwszej pomocy - test

Lucyna Wasielewska. Udzielanie pierwszej pomocy - test Lucyna Wasielewska Udzielanie pierwszej pomocy - test www.eduskrypt.pl 2010 Drogi uczniu, otrzymujesz do rozwiązania quiz składający się z 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Zadania te sprawdzą,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR 1. Wzywanie pogotowia ratunkowego 2. Wypadek 3. Resuscytacja krąŝeniowo oddechowa a. Nagłe Zatrzymanie KrąŜenia (NZK), a zawał serca b. Resuscytacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, w roku szkolnym 2016/2017 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU TERENU. OBIEKTU LUB MIENIA OBJĘTEGO DZIAŁANIEM RATOWNICZYM

POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU TERENU. OBIEKTU LUB MIENIA OBJĘTEGO DZIAŁANIEM RATOWNICZYM ... ( jednostka ochrony przeciwpożarowej ) POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU TERENU. OBIEKTU LUB MIENIA OBJĘTEGO DZIAŁANIEM RATOWNICZYM Dotyczy zdarzenia w... w dniu... o godzinie... zgodnie z 21 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY

PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY PLAN WYNIKOWY EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA KLAS TRZECICH GIMNAZJUM W POSĄDZY Nr i nazwa tematu Ocena dopuszczająca, uczeń potrafi: Ocena dostateczna, uczeń potrafi: Ocena dobra, uczeń potrafi: Ocena

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 4.8. Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy 4.8.1. Materiał nauczania

Zadanie: 4.8. Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy 4.8.1. Materiał nauczania Zadanie: Na podstawie poniższego materiału wykonaj prezentację Pierwsza pomoc wzbogaconą o wszelkie możliwe ilustracje, wykresy, tabele i inne elementy graficzne (pracę wykonaj najlepiej w aplikacji PowerPoint).

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Lubrza. 48-231 Lubrza; ul. Wolności 73 tel. fax.077 437 62 66-67 fax. 077 437 62 66. www.lubrza.opole.pl e-mail urzad@lubrza.opole.

Wójt Gminy Lubrza. 48-231 Lubrza; ul. Wolności 73 tel. fax.077 437 62 66-67 fax. 077 437 62 66. www.lubrza.opole.pl e-mail urzad@lubrza.opole. Wójt Gminy Lubrza 48-231 Lubrza; ul. Wolności 73 tel. fax.077 437 62 66-67 fax. 077 437 62 66 www.lubrza.opole.pl e-mail urzad@lubrza.opole.pl ZARZĄDZENIE Nr 35 /07 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2007

Bardziej szczegółowo