Zarządzenie Wewnętrzne Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Wewnętrzne Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.),rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz.973) zarządzam co następuje: 1 Wprowadzam procedury bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiące załączniki odpowiednio jak niżej: 1) Procedura szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej załącznik Nr 1, 2) Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych - załącznik Nr 2 3) Procedura przeprowadzania lekarskich badań profilaktycznych załącznik Nr 3 4) Procedura informowania o ryzyku zawodowym i udostępniania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy załącznik Nr 4 2. Wykonanie zarządzenia powierzam: w zakresie 1 pkt 1,2 i 4 pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie w urzędzie gminy spraw BHP, w zakresie 1 pkt 3- pracownikowi urzędu Gminy odpowiedzialnemu za prowadzenie zatrudnienia i spraw kadrowych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR z dnia 10 grudnia 2013r. PROCEDURA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 1. Każdy pracownik zakładu obowiązany jest odbyć wymagane przepisami prawa szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się na koszt pracodawcy, w czasie godzin pracy. 3. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są jako: 1) szkolenie wstępne, obejmujące: a) szkolenie wstępne ogólne bhp i ppoż. zwane dalej instruktażem ogólnym, b) szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane dalej instruktażem stanowiskowym, 2) szkolenie okresowe. 4. Instruktażowi ogólnemu podlegają wszyscy pracownicy nowo zatrudnieni - przed dopuszczeniem do pracy. W trakcie instruktażu ogólnego pracownicy zostają zapoznani z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i obowiązującymi w zakładzie pracy, zagrożeniami wypadkowymi, zagrożeniami dla zdrowia występującymi na danym stanowisku pracy oraz sposobami zapobiegania nim, a także zasadami postępowania w razie pożaru i w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy przedlekarskiej. 5. Instruktaż ogólny przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Przeprowadza go pracodawca lub pracownik służby bhp w oparciu o "Założenia organizacyjno-programowe instruktażu ogólnego dla nowo zatrudnianych pracowników "- Załącznik Nr 1 do Procedury. 6. Instruktaż stanowiskowy zapewni uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. 7. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. 8. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca w oparciu o "Założenia organizacyjnoprogramowe instruktażu stanowiskowego "- Załącznik Nr 2 do Procedury.

3 9. Odbycie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie na druku Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 10. Wszyscy pracownicy zatrudnienie w zakładzie podlegają szkoleniom okresowym. Pracownicy na stanowiskach robotniczych odbywają szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata, osoby kierujące pracownikami nie rzadziej niż co 5 lat, pracownicy administracyjnobiurowi (w przypadku ich zatrudnienia) - nie rzadziej niż raz na 6 lat. - Po odbyciu szkolenia wstępnego, pierwsze szkolenie okresowe odbywają: o o pracodawca i osoby kierujące pracownikami - do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, pozostali pracownicy - do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. - Kolejne szkolenie okresowe odbywają: - pracodawca, osoby kierujące pracownikami - nie rzadziej niż co 5 lat, - pracownicy administracyjno-biurowi - nie rzadziej niż co 6 lat, - pracownicy zatrudnienie na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż co 3 lata. 11. Wykaz szkoleń przedstawia Załącznik Nr 3 do Procedury. 12. Programy szkoleń okresowych określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup szkoleniowych opracowuje Starszy Inspektor BHP, jednostki organizacyjne uprawnione do takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów, którym zakład może zlecić przeprowadzenie takich szkoleń. 13. Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i zaświadczenia potwierdzające odbycie wymaganych szkoleń okresowych bhp, przechowywane są w aktach osobowych pracownika.

4 Załącznik Nr 1 do "Procedury szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej" Podstawa prawna: ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. - art , Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1252); - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz z późn zm.). Założenia organizacyjno programowe: 1. Nazwa szkolenia Szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich pracowników zakładu. 2. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Organizacja szkolenia Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w zakładzie. Szkolenie prowadzi pracodawca lub pracownik służby bhp. 3. Ramowy program instruktażu ogólnego bhp i ppoż. Lp. Temat Czas 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 27 min. 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Lp. Temat Czas

5 4. Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy. 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 23 min Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 18 min. 22 min. 45 min. Razem 3 godz. (135 min.) - w godz. lekcyjnych 45 min.

6 Załącznik Nr 2 do "Procedury szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej" Podstawa prawna: ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO - art , Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1252); - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.). Założenia organizacyjno programowe: 1. Nazwa szkolenia Instruktaż stanowiskowy bhp 2. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. 3. Organizacja szkolenia Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w zakładzie. Szkolenie prowadzi pracodawca. 4. Wykaz tematów objętych instruktażem stanowiskowym dla stanowisk robotniczych: Lp. Temat Czas 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu 2 godz.

7 produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. 2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 20 min. 3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora. 25 min. 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora. 180 min. 5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 45 min Razem 360min. 5. Wykaz tematów objętych instruktażem stanowiskowym dla stanowisk administracyjnobiurowych: Lp. Temat Czas 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: d) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, e) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, f) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. 2 godz. Razem 90 min. *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR z dnia 10 grudnia 2013r. PROCEDURA USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY ORAZ INNYCH WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH 1. Każdy pracownik, który zauważył wypadek przy pracy lub dowiedział się o nim, ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu i powiadomić o wypadku swojego przełożonego. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego. 2. W momencie powzięcia wiadomości o wypadku przy pracy, wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo podejrzenia choroby zawodowej - bezpośredni przełożony pracownika powinien niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu właściciela. (druk - Załącznik Nr 1 do Procedury) 3. Do wykonywania obowiązków pracodawcy w zakresie : 1) powołania zespołów powypadkowych i wykonywania czynności wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 774 z późn. zm.). 2) wykonywania dokumentów i czynności wynikających Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. (Dz. U. Nr 237, poz. 2015) 3) sporządzania karty statystycznej wypadku przy pracy stosownie do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania (Dz. U. Nr 269, poz.2672). w formie elektronicznej na stronie Urzędu Statystycznego - jest upoważniony - na podstawie art. 3¹ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) Specjalista ds. bhp. 4. W przypadku zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego pracodawca zawiadamia niezwłocznie właściwego inspektora pracy i prokuratora (Załącznik Nr 2 do Procedury) i podejmuje czynności zabezpieczające, stosownie do zapisu 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. 5. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy (Załącznik Nr 3 do Procedury), w którego skład wchodzi Starszy Inspektor BHP i pracownik przeszkolony w zakresie bhp, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

9 6. Zespół powypadkowy dokonuje niezwłocznie oględzin miejsca wypadku oraz bada warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, w tym udostępnione materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie oraz wykonuje stosowną dokumentację (szkice sytuacyjne, protokóły przesłuchania świadka, poszkodowanego, itp.). 7. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, Zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w niezbędnej ilości egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza pracodawcy w celu zatwierdzenia. 8. Przed zatwierdzeniem z treścią protokołu zapoznaje się poszkodowanego, a w razie wypadku śmiertelnego - członka rodziny zmarłego pracownika oraz poucza o możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń. Fakt ten poszkodowany (członek rodziny zmarłego pracownika) potwierdza swoim podpisem. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii. 9. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. 10. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika. 11. Po zatwierdzeniu poszczególne egzemplarze protokołu otrzymują: 1) poszkodowany, a w razie wypadku śmiertelnego - członek rodziny zmarłego pracownika, 2) właściwy terenowo organ Państwowej Inspekcji Pracy (protokoły wypadków przy pracy, zakwalifikowanych jako śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe), 3) właściwy terenowo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (przy zatrudnieniu do 20 pracowników każdorazowo, przy zatrudnieniu przekraczającym 20 pracowników po wystąpieniu przez pracownika o odszkodowanie jednorazowe). 4) osoba prowadząca akta pracowników. 12. Na podstawie wniosków przedstawionych w protokole powypadkowym pracodawca poleca zastosowanie właściwych środków profilaktycznych, a także omówienie okoliczności i przyczyn wypadku z kierownikami i pracownikami zainteresowanych komórek (Załącznik Nr 4 do Procedury). 13. Dokumenty i czynności w zakresie sporządzania karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy wykonuje Starszy Inspektor BHP. 14. Kartę wypadku w drodze do lub z pracy sporządza się w trzech egzemplarzach, które wraz ze wszystkimi dowodami otrzymują: 1) pracownik lub członek jego rodziny za potwierdzeniem odbioru, 2) właściwy terenowo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jeśli pracownik występuje do organu rentowego o przyznanie świadczeń, 3) osoba prowadząca akta pracowników. 15. Ustalenie uprawnień do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy (zrównanych z wypadkami przy pracy) następuje na wniosek pracownika po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, a w razie śmierci poszkodowanego, na wniosek uprawnionych do świadczeń członków rodziny (Załącznik Nr 5 do Procedury). Po otrzymaniu wniosku i dostarczeniu przez poszkodowanego zaświadczenia o stanie zdrowia na druku ZUS-N9, pracownik prowadzący akta osobowe pracowników:

10 1) Po dostarczeniu przez poszkodowanego wniosku i zaświadczenia ZUS N-9, (po całkowitym zakończeniu leczenia i rehabilitacji) przekazuje do właściwego (według miejsca zamieszkania pracownika) oddziału ZUS wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 2) Wyrównuje zasiłek chorobowy, do wysokości należnej pracownikowi z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy (zrównanym z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do lub z pracy). Wyrównanie następuje po zatwierdzeniu protokółu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (sporządzeniu karty wypadku w drodze do lub z pracy), zawierających stwierdzenie uznające zdarzenie za wypadek przy pracy (zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek w drodze do lub z pracy). 3) Przekazuje sporządzoną (do 14 dni roboczych po zatwierdzeniu protokołu) przez Starszego Inspektora BHP Statystyczną kartę wypadku przy pracy do Urzędu Statystycznego w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym https://raport.stat.gov.pl/ w terminach: - Do 15 dnia roboczego następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy - wypełnioną pierwszą część karty, - W ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia protokółu powypadkowego - wypełnioną część uzupełniającą karty. 16. Rejestr wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych a także archiwizowanie dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi prowadzi Starszy Inspektor BHP. Rejestr wypadków przy pracy powinien zawierać: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, krótki opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,liczba dni niezdolności inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze wypadków przy pracy jest celowe, w tym wnioski i i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego 17. Kompletna dokumentacja powypadkowa (w tym wydruk z portalu sprawozdawczego Statystycznej Karty Wypadku) oraz związaną z chorobami zawodowymi przechowywana jest w UG przez okres 10 lat. Załącznik Nr 1 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn

11 wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"... Imię, nazwisko zawiadamiającego... adres zamieszkania... numer telefonu... miejscowość, data Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna Dubicze Cerkiewne ZAWIADOMIENIE O WYPADKU Imię, nazwisko poszkodowanego... Data, godzina wypadku... Miejsce wypadku... Świadkowie ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu): Wypadek miał miejsce: a) w pracy b) w drodze do pracy lub z pracy c) w delegacji d) w innych okolicznościach *) Opis okoliczności wypadku: data i podpis osoby zawiadamiającej *) niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2

12 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"... miejscowość, data ZGŁOSZENIE WYPADKU PRZY PRACY Państwowa Inspekcja Pracy*) Prokuratura Rejonowa w... Stosownie do art k. p. zawiadamiam, że w dniu...o godz.... miał miejsce (śmiertelny, ciężki, zbiorowy) *) wypadek przy pracy. Wypadek ten był zgłoszony... niezwłocznie po jego nastąpieniu. podać sposób zgłoszenia (przez kogo) Wypadkowi uległ/ła/ło)...pracownik/ca/ów zatrudniony/a/ch/ w kierowanym przeze mnie zakładzie. Krótki opis wypadku, przyczyny i skutki Wykaz pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy : 1. imię, nazwisko...ur....w... zam.... staż pracy ogółem...w tym w wykonywanym w dniu wypadku zawodzie... zawód wyuczony... data ostatniego szkolenia w zakresie bhp imię, nazwisko...ur....w... zam.... staż pracy ogółem...w tym w wykonywanym w dniu wypadku zawodzie... zawód wyuczony... data ostatniego szkolenia w zakresie bhp data i podpis pracodawcy

13 Załącznik Nr 3 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"... pieczęć pracodawcy ZARZĄDZENIE...,... (miejscowość) (data) o powołaniu zespołu powypadkowego Powołuje się zespół powypadkowy z dniem...w składzie: (imię i nazwisko oraz funkcja pracownika służby bhp) (imię i nazwisko przedstawiciela pracowników) w celu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz sporządzenia protokółów powypadkowych (dokumentacji powypadkowych) w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz.744 z późn. zm.). *) niepotrzebne skreślić... (pieczęć i podpis pracodawcy)

14 Załącznik Nr 4 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"... (pieczęć pracodawcy) (miejscowość) (data) POLECENIE POWYPADKOWE Nr.../... Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia powypadkowego - protokół powypadkowy Nr.../...z dnia...w związku z wypadkiem, jakiemu w dniu... uległ /a /li: 1)...:... 2)... (imię i nazwisko) doznając (określić skutki wypadku) polecam wykonać niżej wyszczególnione prace w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i braków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 1) Termin realizacji... Odpowiedzialny(a) za realizację... 2) Termin realizacji... Odpowiedzialny(a) za realizację... (pieczęć i podpis pracodawcy)

15 Załącznik Nr 5 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"......, dn.... Imię i nazwisko miejscowość data adres i nr telefonu Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna Dubicze Cerkiewne PŁATNIK SKŁADEK: Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych REGON: NIP: UBEZPIECZONY: WNIOSEK o jednorazowe odszkodowanie..., s...., ur.... r. w m...., adres: , ul..... PESEL:... NIP:... Proszę o skierowanie mnie do lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu i wypłacenia jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy, jakiemu uległem w dniu...r. o godz.... w czasie wykonywania pracy na stanowisku..., na podstawie umowy... od...r. do... r. - w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych. Leczenie i rehabilitacja zostały zakończone. Załącznik: zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS N-9. *) niepotrzebne skreślić... (podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3

16 do Zarządzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR z dnia 10 grudnia 2013r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA LEKARSKICH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1. Każdy pracownik UG podlega badaniom lekarskim: 1) wstępnym; 2) okresowym; 3) kontrolnym; 2. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie przedstawił aktualnego zaświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 3. Badaniom lekarskim wstępnym podlegają kandydaci do pracy i pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują szkodliwości lub uciążliwości dla zdrowia w stopniu większym niż na stanowiskach zajmowanych dotychczas. 4. Badaniom lekarskim okresowym podlegają wszyscy pracownicy w terminie określonym przez lekarza zakładu medycyny sprawującego profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami zakładu. 5. Badaniom lekarskim kontrolnym podlegają pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Pracownik, który chorował dłużej niż 30 dni, obowiązany jest zgłosić się do właściwego zakładu służby zdrowia w ostatnim dniu czasowej niezdolności do pracy w celu uzyskania orzeczenia o zdolności do pracy po chorobie. 6. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy. 7. W razie stwierdzenia u pracownika w wyniku badań profilaktycznych objawów choroby zawodowej, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65, poz. 294 z późn. zmianami). 8. Skierowania na poszczególne badania lekarskie wydaje pracownik prowadzący akta osobowe pracowników (wzór skierowania w załączeniu)

17 Załącznik Nr 1 do procedur przeprowadzania lekarskich badań profilaktycznych (pieczątka zakładu pracy) Dubicze Cerkiewne, dn... Karta skierowania do lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych)* Kieruje się Pana / Panią...pesel Skierowany(a) jest przewidziany(a) do pracy */ zatrudniony(a)* na wydz. na stanowisku(ach) 1/... 2/ 3/. (wymienić maszyny i urządzenia, które obsługuje lub będzie obsługiwał pracownik, krótką charakterystykę stanowiska i rodzaj wykonywanych czynności) Warunki pracy: praca wykonywana w systemie *: 1 / ; 2/ ; 3 - zmianowym * w pomieszczeniu* na zewnątrz / * wymagająca wyjazdów w teren; - wymagająca przebywania na wysokości powyżej : do 2m/, do 3m/, do 4m /powyżej 4m tak /nie * - wymagająca predyspozycji fizycznych do ręcznego dźwigania lub przewożenia ciężarów tak/nie* - transport ręczny materiałów * stały/ dorywczy - tak /nie* zakres ciężarów:.. - ręczny rozładunek, załadunek materiałów stały/ dorywczy*- tak /nie* zakres ciężarów - kierowanie środkami transportu stale/dorywczo* - rodzaj: * wózki platformowe/ *wózki widłowe : gazowe; akumulatorowe / * samochody osobowe, dostawcze/ * inne. - wymuszona pozycja ( stojąca, siedząca, pochylona)* - tak /nie* - wykonywana w rytmie wymuszonym: tak/nie* ; w akordzie /przy taśmie produkcyjnej* - obsługa komputera - monitora ekranowego stała* dorywcza* - tak /nie* - praca w pomieszczeniach nie ogrzewanych stała* dorywcza - tak /nie* - praca w pomieszczeniach bez dostępu światła naturalnego - tak /nie* - praca stała w warunkach mikroklimatu zimnego / poniżej 10 0 C/ - tak /nie* - praca stała w warunkach mikroklimatu gorącego powyżej 30 0 C - tak /nie* - praca wymagająca szczególnej sprawności psychofizycznej*, psychologicznej*- tak/ nie*, jeżeli tak podać jej rodzaj / wg wykazu/ praca szczególnie niebezpieczna wykonywana stale*/ dorywczo* w warunkach szczególnego zagrożenia- tak/ nie*, jeżeli tak podać jej rodzaj/ wg wykazu/.... Czynniki szkodliwe lub uciążliwe występujące na stanowisku pracy / grupie stanowisk/ wyniki ostatnich pomiarów i zakres wartości narażenia pracownika Hałas - tak/ nie * stale/dorywczo*, wartości... Pyły - tak/ nie* stale/dorywczo*, wartości... Wibracja tak / nie* stale/dorywczo*, wartości... Czynniki chemiczne - tak/ nie* stale/dorywczo* praca w kontakcie nazwa i skład chemiczny Czynniki biologiczne... wyniki badań... - inne zagrożenia *niepotrzebne skreślić uwaga: kopie skierowania przechowujemy w aktach pieczątka i czytelny podpis wydającego skierowanie

18 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR z dnia 10 grudnia 2013r. PROCEDURA INFORMOWANIA O RYZYKU ZAWODOWYM ORAZ UDOSTĘPNIANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz udostępnia pracownikom do stałego korzystania instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami odbywa się podczas obowiązkowych szkoleń w zakresie bhp. Aktualne informacje dotyczące zagrożeń i wyników oceny związanego z nimi ryzyka oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy udostępnia się pracownikom, poprzez możliwość stałego wglądu do kart analizy i oceny ryzyka zawodowego przechowywanych u właściciela zakładu. 3. Pracowników zatrudnionych w zakładzie obowiązują instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienione w Wykazie Instrukcji BHP. Zapoznanie się z instrukcjami BHP pracownicy potwierdzają podpisem. 4. Pracownicy są zobowiązani do zaznajomienia się z aktualną informacją o ryzyku zawodowym i sposobach ochrony przed zagrożeniami, obowiązującymi instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdzenia zapoznania się z tymi dokumentami własnoręcznym podpisem a także do niezwłocznego informowania przełożonych o zauważonych zagrożeniach wypadkowych lub wystąpieniu czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. 5. Wszyscy pracownicy zakładu są zobowiązani do inspirowania i podejmowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych mających na celu całkowitą likwidację lub akceptowalne ograniczenie wpływu zagrożeń związanych z ryzykiem zawodowym na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedurę stworzono na podstawie danych zawartych w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r. Dz.U.10.145.978 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r.

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawowe regulacje Kodeksu pracy dotyczące zagadnień BHP (W5) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. KODEKS PRACY: definicja prawa pracy Art. 9. 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r.

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r. Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Procedurę ustalania okoliczności wypadków określają;

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 402. ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 SZEFA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO. z dnia 13 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 402. ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 SZEFA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO. z dnia 13 grudnia 2013 r. Służba Wywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 402 ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 SZEFA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Służbie Wywiadu Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu Sosnowiec, dnia 29.01.2013 r. Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu Na podstawie art. 104 2 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2007 D yrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszawy z dnia 5 grudnia 2007 r.

Zarządzenie nr 18/2007 D yrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszawy z dnia 5 grudnia 2007 r. Zarządzenie nr 18/2007 D yrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszawy z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Przepisy wstępne

REGULAMIN PRACY Przepisy wstępne REGULAMIN PRACY Przepisy wstępne wzór 1 Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późn zmianami niniejszy regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 456 / 2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Leszna

Zarządzenie Nr 456 / 2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Leszna Zarządzenie Nr 456 / 2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Leszna Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo