Zarządzenie Wewnętrzne Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Wewnętrzne Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.),rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm.),rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz.973) zarządzam co następuje: 1 Wprowadzam procedury bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiące załączniki odpowiednio jak niżej: 1) Procedura szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej załącznik Nr 1, 2) Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych - załącznik Nr 2 3) Procedura przeprowadzania lekarskich badań profilaktycznych załącznik Nr 3 4) Procedura informowania o ryzyku zawodowym i udostępniania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy załącznik Nr 4 2. Wykonanie zarządzenia powierzam: w zakresie 1 pkt 1,2 i 4 pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie w urzędzie gminy spraw BHP, w zakresie 1 pkt 3- pracownikowi urzędu Gminy odpowiedzialnemu za prowadzenie zatrudnienia i spraw kadrowych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR z dnia 10 grudnia 2013r. PROCEDURA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 1. Każdy pracownik zakładu obowiązany jest odbyć wymagane przepisami prawa szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się na koszt pracodawcy, w czasie godzin pracy. 3. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są jako: 1) szkolenie wstępne, obejmujące: a) szkolenie wstępne ogólne bhp i ppoż. zwane dalej instruktażem ogólnym, b) szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane dalej instruktażem stanowiskowym, 2) szkolenie okresowe. 4. Instruktażowi ogólnemu podlegają wszyscy pracownicy nowo zatrudnieni - przed dopuszczeniem do pracy. W trakcie instruktażu ogólnego pracownicy zostają zapoznani z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i obowiązującymi w zakładzie pracy, zagrożeniami wypadkowymi, zagrożeniami dla zdrowia występującymi na danym stanowisku pracy oraz sposobami zapobiegania nim, a także zasadami postępowania w razie pożaru i w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy przedlekarskiej. 5. Instruktaż ogólny przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Przeprowadza go pracodawca lub pracownik służby bhp w oparciu o "Założenia organizacyjno-programowe instruktażu ogólnego dla nowo zatrudnianych pracowników "- Załącznik Nr 1 do Procedury. 6. Instruktaż stanowiskowy zapewni uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. 7. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. 8. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca w oparciu o "Założenia organizacyjnoprogramowe instruktażu stanowiskowego "- Załącznik Nr 2 do Procedury.

3 9. Odbycie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie na druku Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 10. Wszyscy pracownicy zatrudnienie w zakładzie podlegają szkoleniom okresowym. Pracownicy na stanowiskach robotniczych odbywają szkolenia okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata, osoby kierujące pracownikami nie rzadziej niż co 5 lat, pracownicy administracyjnobiurowi (w przypadku ich zatrudnienia) - nie rzadziej niż raz na 6 lat. - Po odbyciu szkolenia wstępnego, pierwsze szkolenie okresowe odbywają: o o pracodawca i osoby kierujące pracownikami - do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, pozostali pracownicy - do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. - Kolejne szkolenie okresowe odbywają: - pracodawca, osoby kierujące pracownikami - nie rzadziej niż co 5 lat, - pracownicy administracyjno-biurowi - nie rzadziej niż co 6 lat, - pracownicy zatrudnienie na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż co 3 lata. 11. Wykaz szkoleń przedstawia Załącznik Nr 3 do Procedury. 12. Programy szkoleń okresowych określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup szkoleniowych opracowuje Starszy Inspektor BHP, jednostki organizacyjne uprawnione do takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów, którym zakład może zlecić przeprowadzenie takich szkoleń. 13. Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i zaświadczenia potwierdzające odbycie wymaganych szkoleń okresowych bhp, przechowywane są w aktach osobowych pracownika.

4 Załącznik Nr 1 do "Procedury szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej" Podstawa prawna: ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO W ZAKRESIE BHP I PPOŻ. - art , Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1252); - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz z późn zm.). Założenia organizacyjno programowe: 1. Nazwa szkolenia Szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich pracowników zakładu. 2. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Organizacja szkolenia Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w zakładzie. Szkolenie prowadzi pracodawca lub pracownik służby bhp. 3. Ramowy program instruktażu ogólnego bhp i ppoż. Lp. Temat Czas 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 27 min. 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Lp. Temat Czas

5 4. Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy. 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 23 min Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 18 min. 22 min. 45 min. Razem 3 godz. (135 min.) - w godz. lekcyjnych 45 min.

6 Załącznik Nr 2 do "Procedury szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej" Podstawa prawna: ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO - art , Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1252); - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.). Założenia organizacyjno programowe: 1. Nazwa szkolenia Instruktaż stanowiskowy bhp 2. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. 3. Organizacja szkolenia Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w zakładzie. Szkolenie prowadzi pracodawca. 4. Wykaz tematów objętych instruktażem stanowiskowym dla stanowisk robotniczych: Lp. Temat Czas 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu 2 godz.

7 produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. 2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 20 min. 3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora. 25 min. 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora. 180 min. 5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 45 min Razem 360min. 5. Wykaz tematów objętych instruktażem stanowiskowym dla stanowisk administracyjnobiurowych: Lp. Temat Czas 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: d) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, e) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, f) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania. 2 godz. Razem 90 min. *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR z dnia 10 grudnia 2013r. PROCEDURA USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY ORAZ INNYCH WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH 1. Każdy pracownik, który zauważył wypadek przy pracy lub dowiedział się o nim, ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu i powiadomić o wypadku swojego przełożonego. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego. 2. W momencie powzięcia wiadomości o wypadku przy pracy, wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo podejrzenia choroby zawodowej - bezpośredni przełożony pracownika powinien niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu właściciela. (druk - Załącznik Nr 1 do Procedury) 3. Do wykonywania obowiązków pracodawcy w zakresie : 1) powołania zespołów powypadkowych i wykonywania czynności wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 774 z późn. zm.). 2) wykonywania dokumentów i czynności wynikających Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. (Dz. U. Nr 237, poz. 2015) 3) sporządzania karty statystycznej wypadku przy pracy stosownie do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania (Dz. U. Nr 269, poz.2672). w formie elektronicznej na stronie Urzędu Statystycznego - jest upoważniony - na podstawie art. 3¹ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 oraz z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) Specjalista ds. bhp. 4. W przypadku zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego pracodawca zawiadamia niezwłocznie właściwego inspektora pracy i prokuratora (Załącznik Nr 2 do Procedury) i podejmuje czynności zabezpieczające, stosownie do zapisu 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. 5. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy (Załącznik Nr 3 do Procedury), w którego skład wchodzi Starszy Inspektor BHP i pracownik przeszkolony w zakresie bhp, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

9 6. Zespół powypadkowy dokonuje niezwłocznie oględzin miejsca wypadku oraz bada warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, w tym udostępnione materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie oraz wykonuje stosowną dokumentację (szkice sytuacyjne, protokóły przesłuchania świadka, poszkodowanego, itp.). 7. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, Zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w niezbędnej ilości egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza pracodawcy w celu zatwierdzenia. 8. Przed zatwierdzeniem z treścią protokołu zapoznaje się poszkodowanego, a w razie wypadku śmiertelnego - członka rodziny zmarłego pracownika oraz poucza o możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń. Fakt ten poszkodowany (członek rodziny zmarłego pracownika) potwierdza swoim podpisem. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii. 9. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. 10. Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika. 11. Po zatwierdzeniu poszczególne egzemplarze protokołu otrzymują: 1) poszkodowany, a w razie wypadku śmiertelnego - członek rodziny zmarłego pracownika, 2) właściwy terenowo organ Państwowej Inspekcji Pracy (protokoły wypadków przy pracy, zakwalifikowanych jako śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe), 3) właściwy terenowo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (przy zatrudnieniu do 20 pracowników każdorazowo, przy zatrudnieniu przekraczającym 20 pracowników po wystąpieniu przez pracownika o odszkodowanie jednorazowe). 4) osoba prowadząca akta pracowników. 12. Na podstawie wniosków przedstawionych w protokole powypadkowym pracodawca poleca zastosowanie właściwych środków profilaktycznych, a także omówienie okoliczności i przyczyn wypadku z kierownikami i pracownikami zainteresowanych komórek (Załącznik Nr 4 do Procedury). 13. Dokumenty i czynności w zakresie sporządzania karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy wykonuje Starszy Inspektor BHP. 14. Kartę wypadku w drodze do lub z pracy sporządza się w trzech egzemplarzach, które wraz ze wszystkimi dowodami otrzymują: 1) pracownik lub członek jego rodziny za potwierdzeniem odbioru, 2) właściwy terenowo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jeśli pracownik występuje do organu rentowego o przyznanie świadczeń, 3) osoba prowadząca akta pracowników. 15. Ustalenie uprawnień do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy (zrównanych z wypadkami przy pracy) następuje na wniosek pracownika po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, a w razie śmierci poszkodowanego, na wniosek uprawnionych do świadczeń członków rodziny (Załącznik Nr 5 do Procedury). Po otrzymaniu wniosku i dostarczeniu przez poszkodowanego zaświadczenia o stanie zdrowia na druku ZUS-N9, pracownik prowadzący akta osobowe pracowników:

10 1) Po dostarczeniu przez poszkodowanego wniosku i zaświadczenia ZUS N-9, (po całkowitym zakończeniu leczenia i rehabilitacji) przekazuje do właściwego (według miejsca zamieszkania pracownika) oddziału ZUS wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 2) Wyrównuje zasiłek chorobowy, do wysokości należnej pracownikowi z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy (zrównanym z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do lub z pracy). Wyrównanie następuje po zatwierdzeniu protokółu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (sporządzeniu karty wypadku w drodze do lub z pracy), zawierających stwierdzenie uznające zdarzenie za wypadek przy pracy (zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek w drodze do lub z pracy). 3) Przekazuje sporządzoną (do 14 dni roboczych po zatwierdzeniu protokołu) przez Starszego Inspektora BHP Statystyczną kartę wypadku przy pracy do Urzędu Statystycznego w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym https://raport.stat.gov.pl/ w terminach: - Do 15 dnia roboczego następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy - wypełnioną pierwszą część karty, - W ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia protokółu powypadkowego - wypełnioną część uzupełniającą karty. 16. Rejestr wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych a także archiwizowanie dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi prowadzi Starszy Inspektor BHP. Rejestr wypadków przy pracy powinien zawierać: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, krótki opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,liczba dni niezdolności inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze wypadków przy pracy jest celowe, w tym wnioski i i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego 17. Kompletna dokumentacja powypadkowa (w tym wydruk z portalu sprawozdawczego Statystycznej Karty Wypadku) oraz związaną z chorobami zawodowymi przechowywana jest w UG przez okres 10 lat. Załącznik Nr 1 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn

11 wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"... Imię, nazwisko zawiadamiającego... adres zamieszkania... numer telefonu... miejscowość, data Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna Dubicze Cerkiewne ZAWIADOMIENIE O WYPADKU Imię, nazwisko poszkodowanego... Data, godzina wypadku... Miejsce wypadku... Świadkowie ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu): Wypadek miał miejsce: a) w pracy b) w drodze do pracy lub z pracy c) w delegacji d) w innych okolicznościach *) Opis okoliczności wypadku: data i podpis osoby zawiadamiającej *) niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2

12 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"... miejscowość, data ZGŁOSZENIE WYPADKU PRZY PRACY Państwowa Inspekcja Pracy*) Prokuratura Rejonowa w... Stosownie do art k. p. zawiadamiam, że w dniu...o godz.... miał miejsce (śmiertelny, ciężki, zbiorowy) *) wypadek przy pracy. Wypadek ten był zgłoszony... niezwłocznie po jego nastąpieniu. podać sposób zgłoszenia (przez kogo) Wypadkowi uległ/ła/ło)...pracownik/ca/ów zatrudniony/a/ch/ w kierowanym przeze mnie zakładzie. Krótki opis wypadku, przyczyny i skutki Wykaz pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy : 1. imię, nazwisko...ur....w... zam.... staż pracy ogółem...w tym w wykonywanym w dniu wypadku zawodzie... zawód wyuczony... data ostatniego szkolenia w zakresie bhp imię, nazwisko...ur....w... zam.... staż pracy ogółem...w tym w wykonywanym w dniu wypadku zawodzie... zawód wyuczony... data ostatniego szkolenia w zakresie bhp data i podpis pracodawcy

13 Załącznik Nr 3 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"... pieczęć pracodawcy ZARZĄDZENIE...,... (miejscowość) (data) o powołaniu zespołu powypadkowego Powołuje się zespół powypadkowy z dniem...w składzie: (imię i nazwisko oraz funkcja pracownika służby bhp) (imię i nazwisko przedstawiciela pracowników) w celu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz sporządzenia protokółów powypadkowych (dokumentacji powypadkowych) w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz.744 z późn. zm.). *) niepotrzebne skreślić... (pieczęć i podpis pracodawcy)

14 Załącznik Nr 4 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"... (pieczęć pracodawcy) (miejscowość) (data) POLECENIE POWYPADKOWE Nr.../... Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia powypadkowego - protokół powypadkowy Nr.../...z dnia...w związku z wypadkiem, jakiemu w dniu... uległ /a /li: 1)...:... 2)... (imię i nazwisko) doznając (określić skutki wypadku) polecam wykonać niżej wyszczególnione prace w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i braków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 1) Termin realizacji... Odpowiedzialny(a) za realizację... 2) Termin realizacji... Odpowiedzialny(a) za realizację... (pieczęć i podpis pracodawcy)

15 Załącznik Nr 5 do "Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do i z pracy oraz innych wypadków i chorób zawodowych"......, dn.... Imię i nazwisko miejscowość data adres i nr telefonu Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna Dubicze Cerkiewne PŁATNIK SKŁADEK: Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych REGON: NIP: UBEZPIECZONY: WNIOSEK o jednorazowe odszkodowanie..., s...., ur.... r. w m...., adres: , ul..... PESEL:... NIP:... Proszę o skierowanie mnie do lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu i wypłacenia jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy, jakiemu uległem w dniu...r. o godz.... w czasie wykonywania pracy na stanowisku..., na podstawie umowy... od...r. do... r. - w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych. Leczenie i rehabilitacja zostały zakończone. Załącznik: zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS N-9. *) niepotrzebne skreślić... (podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3

16 do Zarządzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR z dnia 10 grudnia 2013r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA LEKARSKICH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1. Każdy pracownik UG podlega badaniom lekarskim: 1) wstępnym; 2) okresowym; 3) kontrolnym; 2. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie przedstawił aktualnego zaświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 3. Badaniom lekarskim wstępnym podlegają kandydaci do pracy i pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują szkodliwości lub uciążliwości dla zdrowia w stopniu większym niż na stanowiskach zajmowanych dotychczas. 4. Badaniom lekarskim okresowym podlegają wszyscy pracownicy w terminie określonym przez lekarza zakładu medycyny sprawującego profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami zakładu. 5. Badaniom lekarskim kontrolnym podlegają pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Pracownik, który chorował dłużej niż 30 dni, obowiązany jest zgłosić się do właściwego zakładu służby zdrowia w ostatnim dniu czasowej niezdolności do pracy w celu uzyskania orzeczenia o zdolności do pracy po chorobie. 6. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy. 7. W razie stwierdzenia u pracownika w wyniku badań profilaktycznych objawów choroby zawodowej, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65, poz. 294 z późn. zmianami). 8. Skierowania na poszczególne badania lekarskie wydaje pracownik prowadzący akta osobowe pracowników (wzór skierowania w załączeniu)

17 Załącznik Nr 1 do procedur przeprowadzania lekarskich badań profilaktycznych (pieczątka zakładu pracy) Dubicze Cerkiewne, dn... Karta skierowania do lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych)* Kieruje się Pana / Panią...pesel Skierowany(a) jest przewidziany(a) do pracy */ zatrudniony(a)* na wydz. na stanowisku(ach) 1/... 2/ 3/. (wymienić maszyny i urządzenia, które obsługuje lub będzie obsługiwał pracownik, krótką charakterystykę stanowiska i rodzaj wykonywanych czynności) Warunki pracy: praca wykonywana w systemie *: 1 / ; 2/ ; 3 - zmianowym * w pomieszczeniu* na zewnątrz / * wymagająca wyjazdów w teren; - wymagająca przebywania na wysokości powyżej : do 2m/, do 3m/, do 4m /powyżej 4m tak /nie * - wymagająca predyspozycji fizycznych do ręcznego dźwigania lub przewożenia ciężarów tak/nie* - transport ręczny materiałów * stały/ dorywczy - tak /nie* zakres ciężarów:.. - ręczny rozładunek, załadunek materiałów stały/ dorywczy*- tak /nie* zakres ciężarów - kierowanie środkami transportu stale/dorywczo* - rodzaj: * wózki platformowe/ *wózki widłowe : gazowe; akumulatorowe / * samochody osobowe, dostawcze/ * inne. - wymuszona pozycja ( stojąca, siedząca, pochylona)* - tak /nie* - wykonywana w rytmie wymuszonym: tak/nie* ; w akordzie /przy taśmie produkcyjnej* - obsługa komputera - monitora ekranowego stała* dorywcza* - tak /nie* - praca w pomieszczeniach nie ogrzewanych stała* dorywcza - tak /nie* - praca w pomieszczeniach bez dostępu światła naturalnego - tak /nie* - praca stała w warunkach mikroklimatu zimnego / poniżej 10 0 C/ - tak /nie* - praca stała w warunkach mikroklimatu gorącego powyżej 30 0 C - tak /nie* - praca wymagająca szczególnej sprawności psychofizycznej*, psychologicznej*- tak/ nie*, jeżeli tak podać jej rodzaj / wg wykazu/ praca szczególnie niebezpieczna wykonywana stale*/ dorywczo* w warunkach szczególnego zagrożenia- tak/ nie*, jeżeli tak podać jej rodzaj/ wg wykazu/.... Czynniki szkodliwe lub uciążliwe występujące na stanowisku pracy / grupie stanowisk/ wyniki ostatnich pomiarów i zakres wartości narażenia pracownika Hałas - tak/ nie * stale/dorywczo*, wartości... Pyły - tak/ nie* stale/dorywczo*, wartości... Wibracja tak / nie* stale/dorywczo*, wartości... Czynniki chemiczne - tak/ nie* stale/dorywczo* praca w kontakcie nazwa i skład chemiczny Czynniki biologiczne... wyniki badań... - inne zagrożenia *niepotrzebne skreślić uwaga: kopie skierowania przechowujemy w aktach pieczątka i czytelny podpis wydającego skierowanie

18 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr OR z dnia 10 grudnia 2013r. PROCEDURA INFORMOWANIA O RYZYKU ZAWODOWYM ORAZ UDOSTĘPNIANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz udostępnia pracownikom do stałego korzystania instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami odbywa się podczas obowiązkowych szkoleń w zakresie bhp. Aktualne informacje dotyczące zagrożeń i wyników oceny związanego z nimi ryzyka oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy udostępnia się pracownikom, poprzez możliwość stałego wglądu do kart analizy i oceny ryzyka zawodowego przechowywanych u właściciela zakładu. 3. Pracowników zatrudnionych w zakładzie obowiązują instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienione w Wykazie Instrukcji BHP. Zapoznanie się z instrukcjami BHP pracownicy potwierdzają podpisem. 4. Pracownicy są zobowiązani do zaznajomienia się z aktualną informacją o ryzyku zawodowym i sposobach ochrony przed zagrożeniami, obowiązującymi instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potwierdzenia zapoznania się z tymi dokumentami własnoręcznym podpisem a także do niezwłocznego informowania przełożonych o zauważonych zagrożeniach wypadkowych lub wystąpieniu czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. 5. Wszyscy pracownicy zakładu są zobowiązani do inspirowania i podejmowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych mających na celu całkowitą likwidację lub akceptowalne ograniczenie wpływu zagrożeń związanych z ryzykiem zawodowym na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r. Zarządzenie nr 7/0 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 0r. w sprawie: wprowadzenia ramowych programów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 INSTRUKCJA W SPRAWIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU BHP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Podstawa prawna: KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (brzmienie od 1.03.2006 r.) Dział X. Rozdział VIII. Szkolenia. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/49/W/2007

Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Zarządzenie Nr V/49/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01.08.2007 w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie Kodeksu

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DECYZJA NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 014 r. w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.05.116.97 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/79/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3 i art. 237 4 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r. Dz.U.09.105.870 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia

Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta - Gminy Stryków z dnia 06.07.2005 Dotyczy: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób nowo zatrudnianych lub zmieniających stanowiska pracy oraz już

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.80.860 007..4 zm. Dz.U.007.96.40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 004

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY: Uwzględnia następujące AKTY PRAWNE: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ.

TEKST UJEDNOLICONY: Uwzględnia następujące AKTY PRAWNE: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ. TEKST UJEDNOLICONY: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O.

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O. PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O. Opracowała: Justyna Glapka Styczeń 2010 rok PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.180.1860 005.07.01 zm. Dz.U.05.116.97 1 007.11.4 zm. Dz.U.07.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2013 STAROSTY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 24 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2013 STAROSTY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 24 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2013 STAROSTY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji zadań z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Proszowicach

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik do Zarządzenia Nr 11/12 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 20 stycznia 2012r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE. z dnia 7 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE z dnia 7 kwietnia 2014 r. Kierownika Urzędu Miejskiego w Przemkowie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.2004.180.1860 2005.07.01 zm. Dz.U.2005.116.972 1 2007.11.24 zm. Dz.U.2007.196.1420 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy /starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych)

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy /starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych) O.ABK.1117-12-1/2015 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach ul. Pośpiecha 14 40-852 Katowice Katowice, 10.07.2015 r. poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2009r. Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 9 grudnia 009r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie ust. i 5 ust. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

6. USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU

6. USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, współpracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w razie wypadku. w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

Procedura postępowania w razie wypadku. w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2010/11 Procedura postępowania w razie wypadku w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 1 Wypadek ucznia to nagłe zdarzenie wywołane czynnikiem zewnętrznym,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC I. Program instruktaŝu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW Załącznik 2 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola z dnia 30 sierpnia 2013 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: BRE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Szkolenie art. 237 2-5 art. 237.3 Nie wolno dopuścid pracownika do pracy, do której wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak ZARZĄDZENIE Nr 96(86)/07 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Programu czasu trwania i częstotliwości przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r.

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Procedury przeprowadzania badań lekarskich pracowników w Zespole Szkole Usługowo Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *)

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) Pieczęć zakładu pracy Załącznik nr 5 (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) 1. Imię i nazwisko... PESEL. 2. Adres 3. Stanowisko lub stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU Załącznik Nr 7 do Regulaminu bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania,

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie Nr 37/08 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY ZARZĄDZENIE Nr 54/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 czerwca 005r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo