Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV"

Transkrypt

1 Wszczęcie przewodu doktorskiego Proponowany temat pracy Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV mgr Agata Kurczyk Promotor pracy Prof. dr hab. inż. Jarosław Polański Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Katowice 2011

2 Spis treści 1 WSTĘP IDEA I CEL PROJEKTU BADAWCZEGO DZIEDZINA, ZAKRES I METODYKA BADAŃ WIELOKIERUNKOWA EKSPLORACJA PRZESTRZENI CHEMICZNEJ LEKOTYPIA POLIFARMAKOLOGIA NOWA KONCEPCJA WSPÓŁCZESNEJ FARMAKOLOGII EKSPLORACJA BAZ DANYCH MOLEKULARNO-STRUKTURALNYCH DATABASE DRUGBANK DATABASE DIVISION OF AIDS ANTI-HIV/OI/TB THERAPEUTICS DATABASE PUBCHEM DATABASE CROSSFIRE BEILSTEIN STUDIUM LEKOTYPII FRAGMENTU MONO- I DIAZANAFTALENOWEGO STATYSTYKA ROZPOWSZECHNIENIA FRAGMENTÓW AZANAFTALENOWYCH WSKAŹNIKI LEKOTYPII I DOSTĘPNOŚCI SYNTETYCZNEJ KNOWLEDGE DISCOVERY ODKRYWANIE WIEDZY UKRYTEJ W CHEMICZNYCH BAZACH DANYCH ANALIZA LEKOTYPII STRUKTURY RALTEGRAVIRU ANTYRETROWIRUSOWE ŚRODKI TERAPEUTYCZNE STOSOWANE W LECZENIU INFEKCJI HIV/AIDS LEKI ZAREJESTROWANE W TERAPII HIV/AIDS FRAGMENTACJA TOPOLOGIA LEKOTYPII FRAGMENTÓW RALTEGRAVIRU PODSUMOWANIE DALSZE ZADANIA BADAWCZE LITERATURA

3 1 Wstęp Chemia to nauka, której celem jest badanie, modyfikowanie oraz konstruowanie materiałów i związków o praktycznym zastosowaniu. Związki o pożądanych właściwościach, takie jak leki, środki konserwujące bądź modyfikujące smak, zapach itp. otrzymuje się przez odpowiednie połączenie atomów. Zarówno etap projektowania jak i syntezy pozostaje w centrum zainteresowania chemii. Zakres prowadzonych przeze mnie badań obejmuje projektowanie leków, a przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy problemów poszukiwania związków biologicznie aktywnych (farmaceutyków) z wykorzystaniem metod obliczeniowych i technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem eksploracji baz danych molekularno-strukturalnych. 2 Idea i cel projektu badawczego Konstruowanie cząsteczek nowych leków o określonym profilu właściwości chemicznych lub aktywności biologicznej nazywane jest projektowaniem molekularnym (ang. molecular design). Złożoność tego typu badań związana jest z koniecznością uwzględniania wielu czynników zależnych od specyfiki rozpatrywanego układu lek-receptor, gdzie receptor jest miejscem działania leku wyzwalającym efekt farmakologiczny. Nie istnieje przy tym jeden uniwersalny schemat postępowania w procesie projektowania molekularnego. Możliwe strategie i koncepcje oraz teoretyczne podstawy mechanizmów i praw rządzących tworzeniem się kompleksu cząsteczki leku z makromolekułą są szeroko opisywane w literaturze [1 4]. Poszukiwanie nowych leków związane jest z wysokimi kosztami, a także sporym ryzykiem ostatecznego niepowodzenia ze względu na ograniczone możliwości syntetyczne laboratoriów. Zastosowanie metod informatycznych in silico we wczesnych etapach badań jest obiecującą alternatywą, cieszącą się dużym zainteresowaniem w biznesowym środowisku korporacji farmaceutycznych. Prowadzone badania będą służyły określeniu uprzywilejowanej architektury związków mono- i poliazanaftalenowych. Tworzone będą biblioteki struktur z zachowaniem 3

4 podobieństwa topologicznego do znanych leków oraz z uwzględnieniem narzuconych wymogów fizykochemicznych. W pierwszym etapie badań bazy danych przeszukiwane będą pod względem odpowiednich kryteriów podobieństwa i zapytań o podstruktury, a następnie uzyskane wyniki będą filtrowane zgodnie z założonymi wartościami deskryptorów, aby uzyskać struktury o korzystnym profilu ADMET (ang. absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicity) i wysokich wskaźnikach lekotypii. Celem badań jest opracowanie nowych metod eksploracji baz danych m. in. w celu poszukiwania wiedzy koniecznej dla znajdowania fragmentów molekularnych przydatnych do projektowania leków. 3 Dziedzina, zakres i metodyka badań 3.1 Wielokierunkowa eksploracja przestrzeni chemicznej Eksploracja chemicznych baz danych (ang. database mining) w oparciu o podstruktury często jest pierwszym etapem procedury wirtualnego przeszukiwania (ang. virtual screening, VS). Celem takich przeszukiwań jest znalezienie molekuł strukturalnie powiązanych i wykazujących podobną aktywność. Eksploracja baz danych molekularnostrukturalnych dostarczyć może wielu informacji na temat badanej podprzestrzeni chemicznej. Bazy danych przechowujące informacje strukturalne oraz właściwości fizykochemiczne małych cząsteczek chemicznych, tzw. ligandów i makrocząsteczek, stanowiących cele działania leku (receptory, enzymy, DNA) umożliwiają zebranie i odpowiednie hierarchizowanie danych dotyczących rozpatrywanej grupy związków. Dzięki temu są dobrym źródłem informacji niezbędnej do przeprowadzenia analizy zależności między strukturą a aktywnością farmakologiczną. Większość bioinformatycznych baz dostępna jest on-line. Korzystanie z wielu zasobów wymaga jednak specjalnych licencji i zainstalowania oprogramowania do nawiązania połączenia z serwerem bazy. Nawet najlepsza baza danych molekularnych jest bezwartościowym repozytorium bez możliwości jej efektywnego i szybkiego skriningu. Jest to szczególny problem w przypadku danych molekularnych. Cząsteczka chemiczna jest bowiem układem dynamicznym o zmiennej konformacji, konfiguracji czy nawet konstytucji (efekt tautomerii). 4

5 Tabela 1 przedstawia wybrane przykłady baz danych, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako źródło informacji chemicznej i biologicznej niezbędnej do przeprowadzenia planowanego studium przydatności fragmentów molekularnych w projektowaniu leków. Tabela 1 Wybrane bazy danych przechowujące dane chemiczne Liczba Rodzaj bazy Przykład bazy danych zdeponowanych danych związków Baza leków DrugBank; >6,800/DP ZINC [7]; >13,000,000/DP ChemDB; 4,100,000/DP Bazy ligandów PubChem Compound; >27,000,000/DP ChemBank; 1,200,000/DP ChEMBL; 735,393/DP LigandInfo-Anti HIV 42,689/DP D dostęp on-line; P opcja przeszukiwania w oparciu o podstruktury 3.2 Lekotypia Przeszukiwania in silico baz ligandów (ang. virtual ligand screening, VLS) dostarczają miliony danych opisujących właściwości oraz struktury chemiczne. Jak spośród nich wybrać struktury o najbardziej korzystnych parametrach farmakologicznych? Koncepcja lekotypii (ang. druglikeness) [3, 8, 9], która podaje szereg cech jakie powinien posiadać związek o potencjalnym zastosowaniu jako lek, zakłada występowanie kluczowych parametrów limitujących działanie farmakologiczne związku. Zasadniczo leki użyteczne klinicznie nie są opracowywane (ang. discovered) w jednym etapie. Bardziej prawdopodobne jest odkrycie struktury wiodącej (ang. lead compound), czyli prototypowego związku, który wykazuje oczekiwane właściwości farmakologiczne, ale równocześnie może też posiadać wiele cech niepożądanych. Modyfikacje struktury wiodącej mają na celu zwiększenie aktywności i zmniejszenie lub wręcz wyeliminowanie działań niepożądanych. Kolejnym etapem jest analiza relacji struktura-aktywność (ang. structure-activity relationship, SAR) oraz modelowanie ilościowych zależności SAR (ang. quantitative structure-activity relationship, QSAR). Podstawowe parametry istotne w badaniach zależności struktura-właściwość (ang. structure-property relationship, SPR) to: elementy podstruktury, 5

6 lipofilowość/hydrofobowość, efekty elektronowe, zdolność tworzenia wiązań wodorowych, rozmiar i labilność cząsteczki oraz cechy farmakoforyczne. W praktyce często precyzyjny opis QSAR pozwalający na prognozowanie aktywności nowych związków nie jest możliwy. Korzysta się więc z reguł pozwalających a priori ograniczyć liczbę cząsteczek branych pod uwagę jako potencjalne leki. Najbardziej znana koncepcja definiująca cechy molekularne, które czynią cząsteczkę bardziej lub mniej lekopodobną, to reguła pięciu (ang. rule of five, Ro5) Lipińskiego [10 12]. W przemyśle farmaceutycznym pomaga ona uniknąć kosztownych niepowodzeń w późniejszych stadiach badań przedklinicznych i klinicznych. Zgodnie z zasadą podobieństwa (ang. similarity principle) [13] molekuły wykazujące podobną aktywność farmakologiczną często wykazują również podobieństwo strukturalne. Ponadto w zbiorze ligandów oddziałujących z daną rodziną receptorów można wyodrębnić pewne wspólne elementy strukturalne motywy uprzywilejowane (ang. privileged motifs), które umożliwiają tworzenie kompleksu ligand-receptor [14, 15]. Podstruktury znalezione w wyniku przeszukiwania baz znanych leków, mogą służyć jako podstawa do generowania bibliotek fragmentów uprzywilejowanych [16]. Biblioteki takie z kolei są używane w badaniach przesiewowych metodą fragmentów molekularnych (ang. fragment-based screening, FBS). Metoda ta wykorzystuje techniki rentgenografii strukturalnej lub magnetycznego rezonansu jądrowego do badania kompleksów ligand-receptor dla małych ligandów o niskim powinowactwie do receptora. Kluczowym problemem w efektywności tego typu badań jest stworzenie odpowiedniej wyjściowej biblioteki struktur z wyłączeniem związków o niekorzystnych parametrach ADMET i niskich wskaźnikach lekotypii. W tym celu opracowano wiele algorytmów. W większości są one oparte na identyfikacji powtarzających się fragmentów strukturalnych w grupie znanych leków. Na przykład Bemis i Murcko wprowadzili formalną koncepcję podziału molekuły na stałe segmenty: układy pierścieni i łączniki, tworzące trzon molekularny (ang. scaffold) oraz łańcuchy boczne [17, 18]. Zautomatyzowana analiza trzonów molekularnych pozwala w szybki sposób oszacować różnorodność molekularną (ang. molecular diversity) badanego zbioru związków. Opracowano strategię fragmentacji struktur zbioru leków (ang. retrosynthetic combinatorial analysis procedure, RECAP) zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi regułami rozłamu wiązań, uzyskując w ten sposób zestaw swoistych bloków strukturalnych, które mogą być użyte do wygenerowania kombinatorycznych bibliotek związków [19]. Powstały także algorytmy, według których biblioteki 6

7 uprzywilejowanych struktur tworzone są z zachowaniem podobieństwa topologicznego ze znanymi lekami oraz z uwzględnieniem narzuconych wymogów fizykochemicznych [20]. W pierwszym etapie takich badań, bazy danych przeszukiwane są pod względem odpowiednich kryteriów podobieństwa i zapytań o podstruktury, a następnie uzyskane wyniki są filtrowane zgodnie z założonymi wartościami deskryptorów. 3.3 Polifarmakologia nowa koncepcja współczesnej farmakologii Od leku oczekuje się, że będzie selektywnie oddziaływał z wybranym receptorem, wywołując pożądany efekt farmakologiczny. Selektywność receptorowa jest jednak trudna do osiągnięcia. Wiele spośród aktualnych leków aktywuje kilka receptorów (co potwierdza przykład trzech związków Montelukast, Quinine oraz Saquinavir przedstawionych na Rys. 1). Innym przykładem są neuroleptyki [21], których efekt kliniczny wynika z antagonizmu w stosunku do receptorów dopaminowych. Jednak ta grupa leków blokuje także receptory cholinergiczne i α-adrenergiczne, co wywołuje objawy uboczne w postaci obniżenia ciśnienia krwi i nadmiernego uspokojenia. O N O N HO O HN NH O NH Cl N Montelukast (2) S OH OH O HO N N Saquinavir (7) O NH 2 N N NH 2 N N F F F N HO F H N F F Quinine (4) Imiquimod (1) Mefloquine (1) Rysunek 1 Chinolina jako fragment uprzywilejowany przykłady związków zawierających podstrukturę chinoliny i należących do grupy leków zatwierdzonych przez FDA, U. S. Food and Drug Administration. W nawiasach podano liczbę receptorów, z którymi leki te oddziałują. Dane uzyskano metodą eksploracji bazy DrugBank. 7

8 Polifarmakologia to nowa koncepcja, która w procesie badania mechanizmu oddziaływania lek-receptor skupia się nie tylko na pojedynczym układzie, ale rozpatruje sieć wszystkich połączeń i interakcji wybranego leku z wieloma celami molekularnymi [22, 23]. Analiza taka umożliwia szerokie i kompleksowe zbadanie aktywności farmakologicznej związku w kontekście układu biologicznego jako całości (Rys. 2). Strategia ta może też prowadzić do odkrycia nowych miejsc działania znanych leków [24]. Podczas analizy problemów polifarmakologicznych pomocne mogą się okazać bazy danych molekularnostrukturalnych, umożliwiające wielokierunkową eksplorację przestrzeni farmakologicznej. a) b) Rysunek 2 Polifarmakologiczna sieć oddziaływań lek-receptor (a). Schemat interakcji wybranej grupy leków (b), gdzie każdy lek (żółte koło) połączony jest szarą linią ze znanymi (fioletowe koła) i nowymi (niebieskie koła) celami molekularnymi; czerwone strzałki wskazują odkryte połączenia lek-receptor [24]. 4 Eksploracja baz danych molekularno-strukturalnych W celu przeprowadzenia planowanego studium przydatności fragmentów molekularnych w projektowaniu leków, jako źródło informacji chemicznej, biologicznej i farmakologicznej wykorzystano szereg baz danych molekularno-strukturalnych. W kolejnych rozdziałach sporządzono krótką deskrypcję wybranych repozytoriów. 8

9 4.1 Database Baza danych Database dostępna pod adresem zawiera informacje na temat zatwierdzonych przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków FDA, U. S. Food and Drug Administration leków i innych środków farmakologicznych o przeznaczeniu terapeutycznym i dopuszczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Baza ewidencjonuje leki wprowadzone na rynek amerykański począwszy od roku 1939 do chwili obecnej i jest na bieżąco aktualizowana w trybie codziennym zgodnie z informacjami publikowanymi w dokumentacji medyczno-farmaceutycznej zwyczajowo nazywanej Orange Book. Pełna nazwa publikacji brzmi Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations i jest dostępna odpłatnie w formie papierowej za pośrednictwem U. S. Government Printing Office: lub w wersji elektronicznej poprzez serwis Electronic Orange Book: 4.2 DrugBank Database DrugBank to bio- i chemoinformatyczna baza w unikalny sposób łącząca szczegółową charakterystykę profilu chemicznego, farmaceutycznego i farmakologicznego leków z danymi receptorowymi jak sekwencja, struktura czy szlaki biochemiczne. Zawiera około 6800 leków, w tym ponad 1400 zatwierdzonych przez FDA, U. S. Food and Drug Administration. Projekt DrugBank jest prowadzony i rozwijany przez: David Wishart, Departments of Computing Science & Biological Sciences, University of Alberta. Na stronie domowej bazy DrugBank za pośrednictwem rozbudowanego interfejsu graficznego, istnieje możliwość wielokontekstowego przeszukiwania przechowywanych w serwisie danych. Formułowanie zapytań do bazy może być kierowane w typowym trybie tekstowym lub w formie danych strukturalnych. Zaimplementowana aplikacja ChemQuery oferuje przeszukiwanie w oparciu o podstruktury lub zdefiniowane podobieństwo z molekularnym fragmentem referencyjnym. 4.3 Division of AIDS Anti-HIV/OI/TB Therapeutics Database ChemDB HIV, Opportunistic Infection and Tuberculosis Therapeutics Database to przedsięwzięcie rozwijane przez NIAID, The National Institute of Allergy and Infectious 9

10 Diseases w celu rejestrowania aktualnego stanu wiedzy na temat związków o potencjalnym zastosowaniu w terapii HIV/AIDS oraz towarzyszącym tej chorobie infekcjom. Baza jest na bieżąco aktualizowana o informacje strukturalne i aktywności związków testowanych w kierunku przydatności jako potencjalne środki anty-hiv. Struktura bazy oparta jest na hierarchizacji danych w taki sposób, by możliwe było kontekstowe przeszukiwanie odpowiednio pod względem właściwości chemicznych lub aktywności farmakologicznej. Ponadto aktywność biologiczna w organizacji bazy rozdzielona została na trzy odrębne klasy w zależności od specyfiki i mechanizmu stymulacji farmakologicznej. W ten sposób odseparowano dane na temat aktywności anty-hiv stwierdzonej w układzie komórkowym od aktywności stwierdzonej w testach przeprowadzonych wobec enzymów wirusa HIV poza układem komórki. Trzecią kategorię stanowią informacje o stymulacji względem oportunistycznych czynników chorobotwórczych towarzyszącym infekcjom HIV/AIDS, a więc baza zawiera również dane dotyczące takich patogenów jak: Mycobacterium spp., Pneumocystis spp., Cryptococcus spp., Candida spp., Aspergillus spp., Microsporidia, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, a także Cytomegalovirus. 4.4 PubChem Database PubChem stanowi część składową projektu NIH's Molecular Libraries Roadmap Initiative, której celem jest gromadzenie informacji na temat aktywności biologicznej małych struktur chemicznych. Wewnętrzna konstrukcja bazy PubChem zorganizowana jest w obrębie trzech kategorii tematycznych: informacji na temat substancji, danych strukturalnych związków oraz ich aktywności biologicznej. Wymienione kategorie stanowią odrębne sekcje bazy macierzystej, kolejno nazywane jako Pcsubstance (około 69,000,000 rekordów), Pccompound (ponad 27,000,000 unikatowych struktur) oraz PcBioAssay (więcej niż 434,000 rodzajów oznaczeń biologicznych). W zależności od rodzaju poszukiwanych informacji struktura bazy PubChem umożliwia na płynne przechodzenie pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Niewątpliwą zaletą serwisu jest rozbudowany interfejs graficzny umożliwiający dogodne formułowanie szczegółowych zapytań zarówno tekstowych, jak i strukturalnych. Ponadto projekt PubChem wspierany jest przez liczne mniejsze serwisy i jednostki partnerskie, co zapewnia dynamiczny rozwój bazy i systematyczną aktualizację danych. 10

11 4.5 CrossFire Beilstein Baza CrossFire Beilstein plus Reactions to jedno z największych i najbardziej popularnych źródeł informacji o reakcjach i właściwościach fizykochemicznych związków organicznych wraz z odnośnikami bibliograficznymi. Dane te w zakresie od 1779 do 1959 roku pochodzą z wydawnictwa Beilstein Handbook, a od 1960 roku z innych czasopism chemii organicznej. Baza Beilstein posiada dwa dodatkowe moduły: sekcja Abstracts zawiera abstrakty publikacji indeksowanych w Beilsteinie wydanych po 1979 roku oraz moduł Ecopharm zawierający informacje o aktywności biologicznej, profilu farmakologicznym i wiele innych parametrów związanych z farmakokinetyką bądź toksycznością związku. Dane zgromadzone w bazie pozwalają także na wielokierunkowe statystyczne analizy architektury chemii oraz badanie trendów i preferencji syntetycznych [25 26]. 5 Studium lekotypii fragmentu mono- i diazanaftalenowego Pierścień naftalenowy jest częstym fragmentem wielu ważnych związków chemicznych. Podobnie układ azanaftalenowy, np. chinolina, która występuje w cząsteczkach wielu leków (Rys. 1). Antybiotyki których struktura zawiera fragment chinolinowy, są dobrym przykładem skuteczności tego układu w chemii medycznej [27]. Innym przykładem ewolucyjnej preferencji układu chinolinowego może być chinina, która jest aktywna w kilku układach receptorów. Podstruktura chinoliny pojawia się także w wielu innych klasach związków biologicznie aktywnych o właściwościach przeciwpierwotniakowych, grzybobójczych i przeciwbakteryjnych. Niektóre analogi chinolinowe wykazują również aktywność przeciwnowotworową [28]. 5.1 Statystyka rozpowszechnienia fragmentów azanaftalenowych Wstępne badanie lekotypii wybranych fragmentów molekularnych przeprowadzane było dla związków posiadających ugrupowanie mono- i diazanaftalenowe jako podstrukturę (Rys. 3). 11

12 Rysunek 3 Fragment mono- (ID1 i ID2) i diazanaftalenowy (ID3 - ID12). Tabela 2 zawiera wyniki przeszukiwania bazy CrossFire Beilstein (B) i DrugBank (D) w oparciu o podstrukturę chinoliny (ch) oraz jej izomeru izochinoliny (ich). Porównanie uzyskanych liczb związków wyraźnie wskazuje, że nie tylko syntetyczna dostępność chinoliny jest jedynym powodem czyniącym ten układ bardziej popularnym od ugrupowania izochinolinowego. Parametry ch/ich oraz D/B obliczone na podstawie liczby znalezionych rekordów w bazach B i D wskazują, że fragment chinolinowy jest częściej występującą podstrukturą w populacji leków niż fragment izochinolinowy. Tabela 2 Wyniki przeszukiwań bazy CrossFire Beilstein i DrugBank Beilstein (B) DrugBank (D) (D/B)*10 4 chinolina (ch) ,73 izochinolina (ich) ,65 parametr ch/ich 5, Także wśród związków zawierających jako podstrukturę fragment diazanaftalenowy można zaobserwować wyraźne zróżnicowanie zarówno pod względem dostępności syntetycznej jak i rozpowszechnienia w populacji leków w zależności od rozmieszczenia dwóch atomów azotu w układzie skondensowanych aromatycznych pierścieni naftalenowych. Rys. 4 ilustruje statystykę występowania poszczególnych fragmentów mono- i diazanaftalenowych jako podstruktur. 12

13 a) b) Rysunek 4 Statystyka rozpowszechnienia fragmentów mono- i diazanaftalenowych jako podstruktur zsyntezowanych związków organicznych (a) oraz leków (b). Histogramy sporządzone na podstawie danych uzyskanych metodą eksploracji bazy CrossFire Beilstein oraz DrugBank (dane z dnia: kwiecień 2010). Słupki wykresu (a) reprezentują liczbę skatalogowanych struktur w bazie Beilstein zawierających kolejno fragment ID1 ID12 jako podstrukturę. Słupki wykresu (b) reprezentują liczbę leków zewidencjonowanych w bazie DrugBank i zatwierdzonych przez FDA, U. S. Food and Drug Administration (ang. FDA Aproved Drug Products). 5.2 Wskaźniki lekotypii i dostępności syntetycznej Zaobserwowane zróżnicowanie liczebności zbiorów związków zawierających jako podstrukturę wybrany fragment molekularny skłania do przeprowadzenia analiz mających na celu oszacowanie wpływu dostępności syntetycznej danego ugrupowania strukturalnego na stopień jego rozpowszechnienia w całkowitej puli związków/leków. Zestawienie preferencji syntetycznych ze wskaźnikami lekotypii jest jedynym sposobem oszacowania przydatności fragmentu do projektowania związków o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym. W tym celu przeprowadzono eksplorację bazy Pccompound wyszukując związki zawierające jako podstrukturę odpowiedni fragment molekularny o topologii określonej indeksami porządkowymi kolejno od ID1 do ID12. W ten sposób wydzielono dwanaście zbiorów zdeponowanych w bazie struktur chemicznych. Następnie w obrębie każdego z dwunastu zestawów cząsteczek obliczono wskaźnik lekotypii parametr B (równanie 1), którego wartość zestawiono z całkowitą liczebnością zbioru, danymi na temat aktywności i testowań wyodrębnionej populacji (Rys. 5). 13

14 liczba zw. aktywnych parametr B = 100% (1) liczba zw. testowanych Ciągły wzrost zewidencjonowanych w bazie PubChem informacji odnośnie testowań i zbadanych aktywności w sposób oczywisty przekłada się na obliczaną wartość parametru B. W związku z tym analizę przeprowadzano cyklicznie w okresie sześciu miesięcy (Rys. 5b). Dzięki temu możliwe było uniknięcie wpływu wyjątkowo dynamicznej zmienności bazy PubChem i nieprzerwanej aktualizacji zdeponowanych w niej danych. a) b) Rysunek 5 Lekotypia fragmentu mono- i diazanaftalenowego. Parametr B opisany równaniem (1) reprezentuje procentową wartość aktywnych związków wśród wszystkich przetestowanych związków. Średnica kół odzwierciedla zróżnicowanie całkowitej liczebności poszczególnych dwunastu badanych populacji struktur chemicznych zawierających odpowiednio fragment molekularny o topologii określonej indeksem porządkowym od ID1 do ID12. Dodatkowo przedstawiono zmianę wartości parametru B w czasie (b). Diagramy sporządzone na podstawie danych uzyskanych metodą eksploracji bazy Pccompound z dnia: 12 listopada 2010 (a) oraz z dnia 27 maja 2010 i 12 listopada 2010 (b). Okazuje się, że liczebność zbioru (niewątpliwie związana z dostępnością syntetyczną struktur chemicznych) nie koreluje w jednoznaczny sposób z obliczonym wskaźnikiem lekotypii badanej puli związków. Podstruktura o ID1 jest dominującą pod względem stopnia rozpowszechnienia, a mimo to nie posiada najwyższego wskaźnika lekotypii w zestawieniu z pozostałymi, zdecydowanie mniej liczebnymi, jedenastoma zbiorami. Najwyższą wartość parametru B uzyskuje natomiast populacja związków zawierających podstrukturę o 14

15 topologii ID7, która pod względem całkowitej liczebności plasuje się jako dziewiąta wśród dwunastu zbiorów (Rys. 6). Rysunek 6 Hierarchia dwunastu zbiorów związków zawierających odpowiednio podstrukturę o topologii fragmentu określonej indeksem porządkowym od ID1 do ID12. Parametr B opisany równaniem (1) reprezentuje wskaźnik lekotypii danej puli struktur chemicznych. Zmieniająca się wielkość kwadratu ilustruje kierunek wzrostu wartości rozważanych parametrów. Studium lekotypii przeprowadzono nie tylko dla samych fragmentów mono- i diazanaftalenowych, ale także analizowano uprzywilejowaną architekturę podstawienia tych struktur jednym (Rys. 7a) bądź dwoma (Rys. 7b) heteroatomami. a) b) Rysunek 7 Lekotypia fragmentu mono- i diazanaftalenowego podstawionego jednym (a) i dwoma (b) heteroatomami. Parametr B opisany równaniem (1) reprezentuje procentową wartość aktywnych związków wśród wszystkich przetestowanych związków. Średnica kół odzwierciedla zróżnicowanie całkowitej liczebności poszczególnych populacji struktur chemicznych zawierających jako podstrukturę odpowiednio fragment molekularny określony indeksem porządkowym od ID1 do ID12 wraz ze zdefiniowaną wybraną topologią podstawienia. Diagramy sporządzone na podstawie danych uzyskanych metodą eksploracji bazy Pccompound (dane z dnia: 05 listopada 2010). 15

16 Wykresy przedstawione na Rys. 7 opisują wszystkie uzyskane dane. Jednak jak widać topologia niektórych podstawień jest mało rozpowszechniona w całkowitej populacji badanych związków co ilustrują koła o małej średnicy. Z reguły zbiory o niskiej liczebności rozkładają się na obrzeżach wykresu, przyjmując wartości graniczne parametru B równe 0 i 100. Kolejnym problemem jest oszacowanie na ile obserwowane trendy przypisać można uprzywilejowanej strukturze związku. Być może to dostępność syntetyczna decyduje o jego popularności. Parametrem, który określa dostępność syntetyczną związku może być np. D (równanie 2). liczba reakcji P D = (2) liczba struktur S Gdzie D to parametr dostępności syntetycznej, P liczba opisanych w literaturze reakcji, w których struktura S występuje jako produkt. Dla wybranego związku parametr D będzie równy wprost wartości czynnika P, gdyż S przyjmie wówczas wartość 1. Jednak w przypadku przeszukiwań chemicznych baz danych w oparciu o podstruktury, w większości S przyjmie wartość wyższą niż 1. Ideę takiego szacowania preferencji syntetycznych przedstawia Rys. 8, gdzie obliczono wartości parametru D możliwych podstawień fragmentów o topologii określonej indeksem porządkowym ID1, ID7 i ID12. 16

17 Rysunek 8 Dostępność syntetyczna D. Podstawiając fragmenty molekularne o topologii określonej indeksem porządkowym ID1, ID7, ID12, kolejno grupą karboksylową przeprowadzono każdorazowo przeszukiwanie w oparciu o podstruktury, gromadząc dane na temat liczby związków zdeponowanych w bazie czynnik S oraz liczby opisanych reakcji syntezy tych związków czynnik P. Następnie zgodnie z równaniem (2) obliczono parametr D dla każdego badanego miejsca podstawienia. Dane uzyskano metodą eksploracji bazy CrossFire Beilstein (dane z dnia: kwiecień 2010). Parametr D bardzo obrazowo ilustruje tendencje obecne w syntezie organicznej. I tak dla chinoliny (Rys. 8; fragment ID1) każdy z siedmiu możliwych punktów podstawienia posiada zbliżone wartości wskaźnika D, co świadczy o wielokierunkowej i równomiernej penetracji syntetycznej tego ugrupowania molekularnego. Odwrotnie jest w przypadku dwóch pozostałych fragmentów (Rys. 8; fragment ID7 i ID12), gdzie istnieje znaczne zróżnicowanie wartości parametru D w zależności od rozpatrywanej topologii podstawienia. Rys. 9 przedstawia zestawienie dostępności syntetycznej D z wskaźnikiem lekotypii B. Okazuje się, że wśród zbiorów azanaftalenów nie istnieje korelacja pomiędzy wartościami 17

18 obydwu parametrów. Najwyższą wartość wskaźnika lekotypii B uzyskuje populacja związków zawierających podstrukturę o topologii ID7, która pod względem dostępności syntetycznej D plasuje się jako szósta wśród dwunastu zbiorów. Z kolei najwyższą wartość parametru dostępności syntetycznej D posiada podstruktura o ID12, co równocześnie nie czyni jej najbardziej korzystnym układem pod względem szacowanej lekotypii (Rys. 9). Rysunek 9 Zestawienie wartości parametru dostępności syntetycznej D z obliczonymi wskaźnikami lekotypii (parametr B) wśród poszczególnych dwunastu badanych populacji struktur chemicznych zawierających odpowiednio fragment molekularny o topologii określonej indeksem porządkowym od ID1 do ID12. Dane uzyskano metodą eksploracji bazy CrossFire Beilstein (dane z dnia: kwiecień 2010) oraz bazy Pccompound (dane z dnia: 12 listopada 2010). 18

19 5.3 Knowledge discovery odkrywanie wiedzy ukrytej w chemicznych bazach danych Wysoka wartość parametru D wskazuje dominujący kierunek syntetyczny. W jakim stopniu dominacja ta związana jest z indywidualnymi zainteresowaniami chemików, a na ile jest odzwierciedleniem uprzywilejowania konkretnego fragmentu molekularnego? Analiza baz danych pod względem liczby rekordów opisujących rekcje syntezy mono- i diazanaftalenów prowadzi do ciekawych obserwacji. Eksploracja danych bibliograficznych zgromadzonych w bazie CrossFire Beilstein ujawniła następujące po sobie okresy wzmożonego i zmniejszonego zainteresowania syntetycznego wśród każdej z dwunastu badanych populacji struktur chemicznych zawierających odpowiednio fragment molekularny o topologii określonej numerem porządkowym od ID1 do ID12. Zjawisko to widoczne jest w postaci swoistego falowania słupków na diagramach zestawiających długoterminowe analizy opisujące liczbę pozycji literaturowych, jaka ukazała się każdego roku. Rys. 10 przedstawia odkryty efekt falowania na przykładzie trzech zbiorów związków zawierających odpowiednio fragment ID1, ID5 oraz ID2. Spośród przebadanych dwunastu grup, powyższe trzy charakteryzowała najwyższa liczba rekordów. a) 19

20 b) c) Rysunek 10 Tendencje i trendy syntezy organicznej na przestrzeni ostatnich osiemdziesięciu lat. Fluktuacje w liczbie pozycji literaturowych widoczne na diagramach w postaci swoistego falowania słupków przedstawiono dla trzech wybranych populacji struktur chemicznych zawierających odpowiednio fragment molekularny o topologii określonej indeksem porządkowym ID1 (a), ID5 (b) oraz ID2 (c). Dane uzyskano metodą eksploracji bazy CrossFire Beilstein (dane z dnia: 14 maja 2010), wyszukując odnośniki literaturowe referujące do opisanych reakcji syntez związków zawierających jako podstrukturę rozważane fragmenty molekularne. Liczba publikacji opisujących drogi syntezy pochodnych chinoliny osiągnęła wartość maksymalną w roku 2008 (Rys. 10a). Pozostaje kwestią do rozstrzygnięcia które czynniki i w 20

21 jakim stopniu wpływają na okresowy wzrost zainteresowań wybraną grupą związków. Jednak analizy tego typu niewątpliwie nie tylko pozwalają na odkrywanie wiedzy ukrytej w milionach informacji gromadzonych i przechowywanych w bazach danych, ale ujawniają kierunki, w których ewoluuje chemia organiczna. 6 Analiza lekotypii struktury Raltegraviru 6.1 Antyretrowirusowe środki terapeutyczne stosowane w leczeniu infekcji HIV/AIDS W leczeniu infekcji HIV/AIDS stosowane są obecnie środki, które ze względu na odmienny mechanizm stymulacji farmakologicznej można podzielić na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej zaliczane są inhibitory enzymów cyklu życiowego wirusa. Drugą stanowią związki, których efekt terapeutyczny polega na zakłócaniu interakcji wirusa HIV z otoczeniem. Systematykę środków terapeutycznych ze względu na cel molekularny z jakim oddziałują przedstawia Rys. 11. cel molekularny inhibitory enzymów cyklu życiowego wirusa inhibitory protein odpowiedzialnych za interakcje wirusa z otoczeniem Odwrotna Transkryptaza Proteaza Integraza Rysunek 11 Klasyfikacji środków terapeutycznych stosowanych w leczeniu infekcji HIV/AIDS ze względu na mechanizm stymulacji farmakologicznej. W obrębie wyróżnionych powyżej dwóch podstawowych rodzin wyróżnia się pięć głównych klas antyretrowirusowych środków terapeutycznych obecnie stosowanych w leczeniu infekcji HIV/AIDS: 21

22 Inhibitory odwrotnej transkryptazy (ang. Reverse Transcriptase Inhibitors, RT) o Nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (Nucleoside/nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors, NRT), o Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (ang. Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors,NNRT); Inhibitory proteazy (ang. Protease Inhibitors, P); Inhibitory fuzji (ang. Fusion/Entry Inhibitors); Inhibitory integrazy (ang. Integrase Inhibitors); Leki zunifikowane, powstałe z połączenia środków należących do różnych klas (ang. Multidrug Combination Products). Inhibitory odwrotnej transkryptazy zakłócają kluczowy etap cyklu życiowego wirusa HIV, w trakcie którego enzym RT przeprowadza odwrotną transkrypcję pojedynczej nici RNA na podwójną nić wirusowego DNA. Nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory enzymu RT stanowią jednostki budulcowe DNA, które po połączeniu z wirusowym DNA uniemożliwiają replikację wirusa w komórce. Natomiast nienukleozydowe inhibitory wiążąc się z enzymem RT uniemożliwiają transkrypcję wirusowego RNA do DNA. Proteaza to enzym, który inicjuje proces rozcinania zainfekowanego łańcucha peptydowego na potomne, w pełni sprawne fragmenty wirusowe. Inhibitory enzymu P zatrzymują więc proces dojrzewania funkcjonalnych białek namnażającego się wirusa HIV. Inhibitory fuzji blokują wnikanie wirusa HIV przez błony do wnętrza komórki gospodarza, natomiast mechanizm inhibitorów integrazy polega na hamowaniu enzymu odpowiedzialnego za połączenie materiału genetycznego wirusa z komórkowym DNA. Leki zunifikowane, które łączą w jednym produkcie substancje czynne różnych klas środków terapeutycznych mają na celu zapobieganie powstawania lekooporności. Wysokoaktywna terapia antyretrowirusowa (ang. highly active antiretroviral therapy, HAART) polegająca na 22

23 podawaniu jednocześnie kilku rodzajów farmaceutyków uważana jest obecnie za najbardziej skuteczną metodę leczenia infekcji HIV/AIDS. W fazie badań znajduje się szósta klasa środków (ang. maturation inhibitors), których aktywność farmakologiczna polegałaby na zatrzymywaniu procesu tzw. pączkowania, w trakcie którego niedojrzałe wirusy wydostają się na zewnątrz zainfekowanej komórki zabierając część membrany w celu utworzenia ochronnej otoczki. 6.2 Leki zarejestrowane w terapii HIV/AIDS Obecnie pula zatwierdzonych przez FDA, U. S. Food and Drug Administration leków przeznaczonych do terapii infekcji HIV/AIDS stanowi nieco ponad trzydzieści różnych produktów. Rys. 12 przedstawia ich nazwy handlowe oraz dodatkowo ilustruje przynależność specyfiku do wybranej klasy farmaceutyków zgodnie z mechanizmem stymulacji farmakologicznej substancji czynnej leku. Rysunek 12 Leki zatwierdzone przez FDA, U. S. Food and Drug Administration w terapii HIV/AIDS. Kolory kwadratów indykują przynależność produktu handlowego do danej klasy farmaceutyków zgodnie z mechanizmem stymulacji farmakologicznej substancji czynnej leku. NRTIs nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (ang. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors); PIs inhibitory proteazy (ang. Protease Inhibitors); NNRTIs nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (ang. Nonnucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors); McCP leki zunifikowane (ang. Multi-class Combination Products); FI inhibitory fuzji, (ang. Fusion Inhibitors); EI inhibitory wnikania wirusa do komórki gospodarza, blokery koreceptorów CCR5 (ang. Entry Inhibitors CCR5 co-receptor antagonist); HIV ISTI inhibitor integrazy (ang. HIV Integrase Strand Transfer Inhibitors). 23

24 Struktury chemiczne substancji czynnych obecnych w wymienionych powyżej produktach handlowych przedstawiono na Rys Rysunek 13 Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, NNRTI. Rysunek 14 Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, NRTI. 24

25 Rysunek 15 Inhibitory proteazy, PI. Rysunek 16 Inhibitor integrazy. 20 grudnia 2007r. Komisja Europejska udzieliła pozwolenia firmie Merck Sharp & Dohme Limited na sprzedaż preparatu Isentress w krajach Unii Europejskiej. Jest to jedyny lek anty- HIV zatwierdzony przez FDA, U. S. Food and Drug Administration zawierający jako substancję czynną związek stanowiący inhibitor integrazy raltegravir. Integraza jest enzymem specyficznym wirusa HIV, niespotykanym wśród struktur biologicznych gospodarza. Fakt ten pozwala wiązać znaczne nadzieje z możliwością jej selektywnego blokowania, dlatego inhibitory enzymu integrazy pozostają w obszarze znacznego zainteresowania środowisk naukowych. W dalszych badaniach nad polifarmakologią leków 25

26 przeprowadzono analizę topologii struktury raltegraviru, w celu odszukania uprzywilejowanych fragmentów molekularnych czyniących ten układ przydatnym w zastosowaniach terapeutycznym. 6.3 Fragmentacja Dekrementacja (łac. decrementum, ubywanie, ubytek) z definicji oznacza instrukcję zmniejszająca wartość zmiennej podanej jako argument o jednostkę i jest działaniem odwrotnym do inkrementacji. Podział dekrementacyjny raltegraviru polegał na wydzielaniu fragmentów molekularnych poprzez stopniowe zmniejszanie wyjściowej struktury chemicznej o jeden atom. Jedynie układy cykliczne odłączane były w całości, bez rozrywania tworzących je wiązań. W ten sposób wykonano wiele fragmentacji struktury raltegraviru, uzyskując swoiste ścieżki rozłączeń w zależności od kierunku przeprowadzania instrukcji redukującej. Po każdym odcięciu jednostki strukturalnej, przeprowadzano przeszukiwanie zminimalizowanego fragmentu molekularnego w bazie ChemDB HIV, Opportunistic Infection and Tuberculosis Therapeutics Database. W ten sposób stosując odpowiednie filtry badano statystykę rozpowszechnienia danego fragmentu wśród związków o potencjalnym zastosowaniu w terapii anty-hiv. Przykłady wykonanych kompletnych dróg fragmentacji dekrementacyjnej dla struktury raltegraviru przedstawiono na Rys Liczby podają ilość rekordów odnotowaną w bazie, czyli pulę związków zawierających dany fragment molekularny jako podstrukturę. 26

27 Rysunek 17 Ścieżka fragmentacji I. Rysunek 18 Ścieżka fragmentacji II. 27

28 Rysunek 19 Ścieżka fragmentacji III. 28

29 Rysunek 20 Ścieżka fragmentacji IV. 29

30 Rysunek 21 Ścieżka fragmentacji V. 30

31 Rysunek 22 Ścieżka fragmentacji Q-III. Q oznacza dowolny heteroatom obecny w strukturze. 31

32 Rysunek 23 Ścieżka fragmentacji Q-IV. Q oznacza dowolny heteroatom obecny w strukturze. 6.4 Topologia lekotypii fragmentów raltegraviru Analiza wyników uzyskanych na drodze przeprowadzonych podziałów dekrementacyjnych struktury raltegraviru dostarcza wiele ciekawych obserwacji. Statystyka rozpowszechnienia wydzielonych fragmentów molekularnych wyraźnie wskazuje ugrupowania, które są swoiste dla raltegraviru i nie występują jako podstruktury wśród innych związków 32

33 zdeponowanych w bazie ChemDB HIV, Opportunistic Infection and Tuberculosis Therapeutics Databas (Rys. 24). Rysunek 24 Zestawienie wyników uzyskanych na drodze przeprowadzonej fragmentacji. Pozostaje kwestią do rozstrzygnięcia czy odkryte specyficzne fragmenty stanowią uprzywilejowaną topologię czyniącą układ strukturalny raltegraviru przydatnym w zastosowaniu terapeutycznym? A może fragmenty o znacznym rozpowszechnieniu w całkowitej populacji związków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu infekcji HIV/AIDS są kluczowymi i mogą stanowić punkt wyjściowy w projektowaniu związków biologicznie aktywnych o korzystnym profilu właściwości ADMET? W celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania niezbędne jest przeprowadzenie analiz dla większej liczby leków przeciw HIV. 7 Podsumowanie Prowadzone badania służą określaniu uprzywilejowanej topologii związków o zastosowaniu farmakologicznym. Przeprowadzono m. in. studium lekotypii molekularnych fragmentów mono- i diazanaftalenowych oraz analizowano architekturę podstawienia tych struktur. 33

34 Zaproponowano nowe metody eksploracji bio- i chemoinformatycznych baz danych w celu szacowania wskaźników lekotypii i dostępności syntetycznej struktur chemicznych. Wykorzystując metody eksploracji wiedzy sporządzono analizę trendów obecnych w syntezie organicznej na przestrzeni ostatnich osiemdziesięciu lat, w konsekwencji odkryto istnienie cyklicznych fluktuacji w stopniu zainteresowania wybranym kierunkiem syntetycznym. W kolejnym etapie badań rozpoczęto analizę lekotypii fragmentów raltegraviru, który stanowi substancję czynną jedynego obecnie leku zatwierdzonego przez FDA, U. S. Food and Drug Administration do stosowanego w terapii HIV/AIDS, którego stymulacja farmakologiczna polega na hamowaniu enzymu integrazy HIV. Planowane jest przeprowadzenie dalszych analiz polifarmakologicznych mających na celu opracowanie nowych metod eksploracji chemicznych baz danych m. in. w celu poszukiwania wiedzy koniecznej dla znajdowania fragmentów molekularnych przydatnych do projektowania leków. 8 Dalsze zadania badawcze Przedstawione powyżej wstępne rezultaty i obserwacje skłaniają do przeprowadzenia kompleksowych analiz mających na celu zbadanie możliwości zastosowania wybranych fragmentów molekularnych do konstrukcji i poszukiwania nowych związków o potencjalnej aktywności farmakologicznej. Planowane badania będą wymagały tworzenia wirtualnych, kombinatorycznych bibliotek związków poprzez podstawienie uprzywilejowanych trzonów molekularnych wybranymi podstawnikami. Przeprowadzane będą analizy parametrów ADMET, wskaźników lekotypii i wartości innych deskryptorów molekularnych w powstałych zbiorach molekuł. W efekcie określanie uprzywilejowanej architektury badanej grupy związków, gwarantującej aktywność biologiczną. Przeprowadzone zostaną wielowymiarowe analizy zależności struktura-aktywność (ang. multidimensional quantitative structure-activity relationship, m-qsar) m. in. z wykorzystaniem nowej technologii topomerów (aplikacja Topomer CoMFA firmy Tripos Int.) służącej do efektywnej 34

35 optymalizacji struktur wiodących. Wykonane zostaną także badania wpływu wybranych czynników na aktywność farmakologiczną związków, w tym możliwość tworzenia się wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych, np. wpływ takich wiązań na aktywność inhibitorów integrazy HIV lub chelatorów żelaza o aktywności przeciwnowotworowej [29 30]. Ponadto poszukiwane będą potencjalne miejsca działania znanych już farmaceutyków zgodnie z koncepcją polifarmakologii. Wszystkie przeprowadzane badania będą skupione wokół możliwości wykorzystania baz danych strukturalno-molekularnych jako źródła informacji chemicznej i biologicznej. Rezultatem projektu badawczego będzie opracowanie nowych metod eksploracji baz danych m. in. w celu poszukiwania wiedzy koniecznej dla znajdowania fragmentów molekularnych przydatnych do projektowania leków. 9 Literatura [1] Schneider G., Baringhaus K.H., Molecular design. Concepts and Applications with a foreword by Hugo Kubinyi, Wiley-VCH 2008, Weinheim. [2] Silverman R.B., Chemia organiczna w projektowaniu leków., WNT 2004, Warszawa. [3] Polański J., Bąk A., Podstawy chemoinformatyki leków., Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2010, Katowice. [4] Patrick G. L., Chemia medyczna. Podstawowe zagadnienia., WNT 2003, Warszawa. [5] Bak A., Polanski J., Stockner T., Kurczyk A., MoStBioDat Molecular and Structural Bioinformatics Database., Comb. Chem. High Throughput Screen. 2010, 13, [6] Bak A., Polanski J., Kurczyk A., The use of MoStBioDat for rapid screening of molecular diversity., Molecules 2009, 14, [7] Irwin J.J., Shoichet B.K., ZINC-a free database of commercially available compounds for virtual screening., J. Chem. Inf. Model. 2005, 45, [8] Veber D.F., Johnson S.R., Cheng H.-Y, Smith B.R., Ward K.W., Kopple K.D., Molecular properties that influence the oral bioavailability of drug candidates., J. Med. Chem. 2002, 45, [9] Oprea T.I., Davis A.M., Teague S.J., Leeson P.D., Is there a difference between leads and drugs? A historical perspective., J. Chem. Inf. Comp. Sci. 2001, 41,

36 [10] Lipinski C.A., Lombardo F., Dominy B.W., Feeney P.J., Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings., Adv. Drug Delivery Rev. 1997, 23, [11] Lipinski C.A., Drug-like properties and the causes of poor solubility and poor permeability., J. Pharmacol. Toxicol. 2001, 44, [12] Lipinski C.A., Lombardo F., Dominy B.W., Feeney P.J., Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings., Adv. Drug Delivivery Rev. 2001, 46, [13] Johnson M.A., Maggiora G.M., Concepts and applications of molecular similarity., Wiley 1990, New York. [14] Aronov A.M., McClain B., Stuver Moody C., Murcko M.A., Kinase-likeness and Kinase-Privileged Fragments: Toward Virtual Polypharmacology., J. Med. Chem. 2008, 51, [15] Schnur D.M., Hermsmeier M.A., Tebben A.J., Are target-family privileged substructures truly privileged?, J. Med. Chem. 2006, 49, [16] Welsch M.E., Snyder S.A., Privileged scaffolds for library design and drug discovery., Curr Opin Chem Biol. 2010, 14, [17] Bemis G.W., Murcko M.A., The Properties of Known Drugs. 1. Molecular Frameworks., J. Med. Chem. 1996, 39, [18] Bemis G.W., Murcko M.A., Properties of Known Drugs. 2. Side Chains., J. Med. Chem. 1999, 42, [19] Lewell X.Q., Judd D.B., Watson S.P., Hann M.M., RECAP Retrosynthetic combinatorial analysis procedure: a powerful new technique for identifying privileged molecular fragments with useful applications to combinatorial chemistry., J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1998, 38, [20] Gianti E., Sartori L., Identification and selection of privileged fragments suitable for primary screening., J. Chem. Inf. Model. 2008, 48, [21] Costall B., Naylo R.J., The hypotheses of different dopamine receptor mechanisms., Life Sci. 1981, 28, [22] Vogt I., Mestres J., Drug-Target Networks., Mol. Inf. 2010, 29, [23] Chen B., Wild D., Guha R., PubChem as a source of polypharmacology., J. Chem. Inf. Model. 2009, 49,

37 [24] Keiser M.J., Setola V., Irwin J.J., Laggner C., Abbas A.I., Hufeisen S.J., Jensen N.H., Kuijer M.B., Matos R.C., Tran T.B., Whaley R., Glennon R.A., Hert J., Thomas K.L.H., Edwards D.D., Shoichet B.K., Roth B.L., Predicting new molecular targets for known drugs, Nature 2009, 462, [25] Fialkowski M., Bishop K.J., Chubukov V.A., Campbell C.J., Grzybowski B.A., Architecture and evolution of organic chemistry., Angew Chem Int Ed Engl. 2005, 44, [26] Grzybowski B.A., Bishop K.J., Kowalczyk B., Wilmer C.E., The 'wired' universe of organic chemistry., Nature Chemistry 2009, 1, [27] Petersen U., Quinolone Antibiotics: The Development of Moxifloxacin in: Analogue Based Drug Discovery., Fischer J., Ganellin C.R., Ed., Wiley-VCH 2006, [28] Musiol R., Serda M., Hensel-Bielowka S., Polanski J., Quinoline-based antifungals., Curr. Med. Chem. 2010, 17, [29] Bak A., Magdziarz T., Kurczyk A., Polanski J., Mapping Drug Architecture by MoStBioDat: Rapid Screening of Intramolecular Hydrogen Bonded Motifs in Catechols., Drug Dev. Res., w druku. [30] Tchertanov L., Mouscadet J.F., Target Recognition by Catechols and β-ketoenols: Potential Contribution of Hydrogen Bonding and Mn/Mg Chelation to HIV-1 Integrase Inhibition., J. Med. Chem. 2007, 50,

Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV

Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Chemii Organicznej Agata Kurczyk Polifarmakologiczna analiza leków aktywnych względem wirusa HIV Rozprawa doktorska Promotor: prof, dr hab. inż. Jarosław Polański

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania nowych substancji o potencjalnym

Metody poszukiwania nowych substancji o potencjalnym Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem projektowanie i poszukiwanie cząstki aktywnej, ocena właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska Pracownia

Bardziej szczegółowo

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM METOD STATYSTYCZNYCH I SIECI NEURONOWYCH Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Poznanie klientów jest kluczowym elementem wpływającym na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

Ekspertyza. Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGROINŻYNIERIA GOSPODARCE Ekspertyza Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Indeksy Przestrzenne

Indeksy Przestrzenne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych PRACA MAGISTERSKA Nr Indeksy Przestrzenne Przegląd strategii, struktur i algorytmów Autor: Numer indeksu: Promotor: Specjalność: Katedra: Piotr Tamowicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 3 1.2. Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY NAUKA 3/2007 83-104 TADEUSZ MORZY Eksploracja danych Intensywny rozwój technologii generowania, gromadzenia i przetwarzania danych z jednej strony, z drugiej, upowszechnienie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE NIEKTÓRYCH SKONDENSOWANYCH POCHODNYCH PIRAZOLU

SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE NIEKTÓRYCH SKONDENSOWANYCH POCHODNYCH PIRAZOLU Uniwersytet dyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Jacek Kujawski SYTEZA I WŁAŚCIWŚCI BILGICZE IEKTÓRYCH SKDESWAYCH PCHDYCH PIRAZLU Praca przedstawiona Radzie Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu dycznego

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

2.2. Czwarta generacja zarządzania wiedzą dedykowana organizacjom wytwarzającym oprogramowanie

2.2. Czwarta generacja zarządzania wiedzą dedykowana organizacjom wytwarzającym oprogramowanie Karol Chrabańsld Śląska Wyisza Szkota Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 2.2. Czwarta generacja zarządzania wiedzą dedykowana organizacjom wytwarzającym oprogramowanie Streszczenie Organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo